Badania biopolimerów technikami spektroskopii oscylacyjnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badania biopolimerów technikami spektroskopii oscylacyjnej"

Transkrypt

1 Badania biopolimerów technikami spektroskopii oscylacyjnej 493 Czes³awa PALUSZKIEWICZ Akademia Górniczo-Hutnicza, Al. Mickiewicza 30, Kraków Wydzia³ In ynierii Materia³owej i Ceramiki, Katedra Chemii Krzemianów i Zwi¹zków Wielkocz¹steczkowych Badania biopolimerów technikami spektroskopii oscylacyjnej Streszczenie: W prezentowanej pracy pokazano mo liwoœci zastosowania metod spektroskopii oscylacyjnej tj. fourierowskiej spektroskopii w œrodkowej podczerwieni (FTIR) oraz fourierowskiej spektroskopii Ramana (FT-Raman) do identyfikacji i modyfikacji biopolimerów i ich kompozytów. Analizowano biopolimery takie jak poli(2-deoksy-2-aminoglukoza) popularnie nazywana chitozanem (CS) oraz polikaprolakton (PCL), które stanowi³y matryce do otrzymywania nanokompozytów. Jako modyfikatory stosowano: glinokrzemian warstwowy montmorylonit (K5) oraz hydroksyapatyt (HAp). Nanokompozyty na bazie biopolimerów otrzymano metod¹ odlewania. Badaniom metodami spektroskopii oscylacyjnej poddano zarówno materia³y wyjœciowe jak i produkty reakcji. Wykazano, e na podstawie przeprowadzanych analiz technikami spektroskopii oscylacyjnej mo na uzyskaæ informacje uœrednione z ca³ego polimeru oraz z jego powierzchni. Zastosowane metody spektroskopii oscylacyjnej pozwoli³y równie na ocenê biozgodnoœci i degradacji badanych materia³ów. STUDY OF BIOPOLYMERS USING VIBRATIONAL SPECTROSCOPY TECHNIQUES Abstract: The paper presents the possibility of application of vibrational spectroscopy methods, such as Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) and Fourier Transform Raman Spectroscopy (FT Raman) to identify and determine modification of biopolymers and their composites. Biopolymers, namely chitozan and polycaprolacton were used as matrices in the preparation of nanocomposites. Monmorylonite (K5) and hydroxyapatite (HAp) were applied as nanoparticles. The nanocomposite materials were obtained by casting method. In this study biopolymer matrices as well as modifiers and modification products were analyzed. It is shown that application of spectroscopic techniques allows to receive information from the surface and the bulk of the materials. Application of these methods permits us to characterize dispersion of nanoparticles in a polymer matrix as well as biocompatibility and degradation of the analyzed materials. 1. Wstêp Nowo wytwarzane materia³y bazuj¹ce na biopolimerach takich jak chitozan czy polikaprolakton s¹ z sukcesem stosowane w wielu dziedzinach np. w in ynierii tkankowej, w otrzymywaniu membran pó³przepuszczalnych czy biosensorów. Materia³y takie charakteryzuj¹ siê dobr¹ biokomatybilnoœci¹ oraz biodegradowalnoœci¹ [1-8]. Jednak e, czêsto wymagaj¹ one udoskonalenia w celu poprawienia ich w³asnoœci mechanicznych i termicznych czy odpowiedniej trwa³oœci w warunkach œrodowiska naturalnego. W tym celu w matryce biopolimerowe wprowadza siê modyfikatory, którymi mog¹ byæ ceramiczne nano-nape³niacze [4-7]. Chemiczna struktura biopolimerów zawieraj¹cych grupy hydroksylowe, karbonylowe, karboksylowe, aminowe, amidowe stwarza mo liwoœæ nowych wi¹zañ pomiêdzy ³añcuchami polimerowymi i cz¹stkami modyfikatorów [5,6]. Nawet niewielki udzia³ nano-nape³niaczy w matrycy polimerowej mo e poprawiæ jej w³aœciwoœci jak i spowodowaæ jej zmiany strukturalne. Jednak e, preparatyka takich materia³ów stwarza wiele problemów zwi¹zanych z dyspersj¹ dodatku w matrycy polimerowej. Modyfikacja biopolimerów oraz ich charakterystyka wymaga stosowania ro - nych metod badawczych w celu okreœlenia prawid³owej interpretacji zmian strukturalnych, jakie mog¹ zachodziæ pomiêdzy polimerem i nanododatkiem. W pracy przedstawiono mo liwoœci zastosowania metod spektroskopii oscylacyjnej fourierowskiej spektroskopii w podczerwieni (FTIR) oraz fourierowskiej spektroskopii Ramana (FT-Raman) w identyfikacji, ocenie modyfikacji i degradacji materia³ów kompozytowych bazuj¹cych na biopolimerach. 2. Materia³y i metody Jako matryce stosowano polimery takie jak handlowy polikaprolakton (PCL) i chitozan (CS). Komercyjny krzemian Al 2 [(OH) 2 Si 4 O 10 ]*nh 2 O (K5) oraz fosforan wapnia Ca 10 (PO 4 ) 6 (OH) 2 (HAp), by³y u yte jako modyfikatory. Zastosowano zarówno polimery jak i nanododatki firmy Sigma Aldrich. Materia³y nanokompozytowe w postaci cienkich folii zosta³y otrzymane metod¹ odlewania. W celu uzyskania lepszej dyspersji nieorganicznego dodatku w biopolimerze, mieszaniny homogenizowano na drodze wielostopniowego mieszania: mechanicznie na przemian z mieszaniem ultradÿwiêkowym w mediach, jakim by³y 2% kwas octowy w przypadku chitozanu i dichlorometan w przypadku polikaprolaktonu. Folie nanokompozytowe suszono w powietrzu przez okres 48 godzin. Otrzymane folie by³y równie neutralizowane w NaOH oraz przetrzymywane w sztucznym osoczu (SBF, Simulated Body Fluids) w celu okreœlenia ich degradacji. Pomiary materia³ów wyjœciowych przeprowadzono metod¹ spektroskopii fourierowskiej w podczerwieni (FTIR) technik¹ transmisyjn¹ w zakresie cm -1, w spektrometrze Excalibur firmy Bio-Rad z detektorem DTGS z zastosowaniem metody dyspersji badanego

2 494 Diagnostyka Materia³ów Polimerowych 2011 materia³u w KBr. Folie polimerowe i kompozytowe analizowano technik¹ transmisyjn¹ i refleksyjn¹ W pomiarach technik¹ refleksyjn¹ (ATR) w zakresie cm -1 zastosowano przystawkê wysokociœnieniow¹ firmy PIKE z kryszta³em diamentowym. Wszystkie pomiary FTIR wykonywano przy zdolnoœci rozdzielczej wynosz¹cej 4cm -1. Analizy FT-Ramana polimerów i modyfikatorów oraz wytworzonych kompozytów, realizowano w spektrometrze FTS6000 firmy Bio-Rad z przystawk¹ ramanowsk¹ stosuj¹c wzbudzenie laserem Nd-YAG (1064 nm) i detektor germanowy. 3. Rezultaty Metody spektroskopii oscylacyjnej, zarówno FTIR jak i Ramana, s¹ powszechnie stosowane w analizie materia- ³ów organicznych oraz nieorganicznych w formie cieczy, foli, proszków czy gazów. Metody te wzajemnie siê uzupe³niaj¹ i dostarczaj¹ szeregu cennych informacji o strukturze badanych materia³ów. Rysunek 1 przedstawia widma biopolimerów tj. chitozanu (poli(2-deoksy-2-aminoglukozy) i polikaprolaktonu (-[-(CH 2 ) 5 C(O)O-]-). Na rysunku widoczne s¹ pasma pochodz¹ce od drgañ rozci¹gaj¹cych C-H grup CH 3 ich 2 w zakresie cm -1, oraz drgañ deformacyjnych w zakresie cm -1 [6]. Drgania grup karbonylowych C=O mo na zaobserwowaæ w zakresie cm -1, natomiast drgania ugrupowañ C-C, C-O-C C-O-H w zakresie cm -1. W zakresie cm -1 mo na zauwa yæ pasma NH i NH 2.Pasma ok cm -1 szczególnie dobrze widoczne w widmach FTIR œwiadcz¹ o obecnoœci wody w badanym uk³adzie [6]. Widma oscylacyjne nieorganicznych modyfikatorów tj. K5 krzemianu Al 2 [(OH) 2 Si 4 O 10 ]*nh 2 O oraz HAp fosforanu wapnia Ca 10 (PO 4 ) 6 (OH) 2 przedstawiono na rysunku 2. Intensywne pasma w zakresie cm -1 œwiadcz¹ o obecnoœci drgañ rozci¹gaj¹cych Si-O i P-O odpowiednio dla modyfikatorów K5 i HAp [6, 9,10]. Drgania deformacyjne tych ugrupowañ widoczne s¹ poni ej 700 cm -1. Te ostatnie mog¹ byæ pasmami analitycznymi w widmach kompozytów bazuj¹cych na biopolimerach, gdzie modyfikatory nieorganiczne stanowi¹ jedynie ma³y procent (do 3% wagowych). Intensywne pasma drgañ rozci¹gaj¹cych ok cm -1 tych zwi¹zków nie mog¹ byæ pasmami analitycznymi, poniewa pokrywaj¹ siê z pasmami w tym zakresie badanych biopolimerów, co ilustruje rysunek 3. Na rysunku 3 przedstawiono widma FTIR I FT-Ramana foli chitozanowych przed i po modyfikacji. Pasma o najwiêkszej intensywnoœci na widmach FTIR podobnie jak na rysunku 1 pochodz¹ od drgañ wi¹zañ glikozydowych C-O-C ok cm -1 oraz w przypadku widm Ramana od drgañ CH 2 ich 3 w zakresie cm -1. Pasma modyfikatora (jakim by krzemian) w widmach widoczne s¹ jedynie w zakresie poni ej 600 cm -1 (Rys. 3b i 3d). Technika transmisyjna spektroskopii w podczerwieni mo e byæ zastosowana w analizie folii polimerowych jedynie, gdy ich gruboœæ umo liwia czyteln¹ rejestracjê widm. Grubsze folie mo na analizowaæ technikami refleksyjnymi w tym technik¹ ATR (os³abionego ca³kowitego odbicia), wówczas otrzymujemy g³ównie informacjê Rys. 1. Widma polimerów: FTIR a) chitosanu, c) polikaprolaktonu; FT-Ramana b) chitozanu, d) polikaprolaktonu

3 Badania biopolimerów technikami spektroskopii oscylacyjnej 495 Rys. 2. Widma modyfikatorów: FTIR a) K10 c) HAp; FT-Ramana b) K10, d) HAp Rys. 3. Widma folii chitozanowych wyjœciowych: a (FT-Raman) i c (FTIR) oraz modyfikowanych krzemianem b (FT-Raman) i d (FTIR)

4 496 Diagnostyka Materia³ów Polimerowych 2011 Rys. 4. Widma FTIR ATR foli chitozanowej zmodyfikowanej (b i a) i wyjœciowej (d i c) odpowiednio przed i po neutralizacji w NaOH. Rys. 5. Widma folii polikaprolaktonowych wyjœciowych: a (FT-Raman) i d (FTIR) oraz degradowanych 7i14dni b,c(ft-raman) i e, f (FTIR)

5 Badania biopolimerów technikami spektroskopii oscylacyjnej 497 spektroskopow¹ z powierzchni badanego materia³u [11]. Pozwala to na ocenê materia³u w zakresie jego homogenicznoœci w relacji dyspersji nanododatku w matrycy polimerowej oraz ocenê aglomeryzacji modyfikatora jak i zmian strukturalnych zachodz¹cych w badanym polimerze [6]. Modyfikowane biopolimery czy nanokompozyty mog¹ byæ stosowane, jako biomateria³y w tym przypadku przed badaniami in vitro i in vivo materia³y takie powinny byæ zneutralizowane. Metoda FTIR pozwala kontrolowaæ proces neutralizacji, co ilustruje rysunek 4. Na rysunku tym przedstawiono widma folii zneutralizowanych (Rys.4a i 4c) oraz kwaœnych (Rys. 4b i 4d) zarejestrowanych technik¹ refleksyjn¹ (ATR). Widoczne jest zmniejszenie intensywnoœci pasm w zakresie cm -1 pochodz¹cych od grup kwasowych utworzonych w czasie procesu otrzymywania folii. Zmiany pod wp³ywem ph mo na równie obserwowaæ analizuj¹c zachowanie biomateria³u przetrzymywanego w sztucznym osoczu (SBF simulated body fluids). Materia³ mo e ulegaæ degradacji a jego widma oscylacyjne bêd¹ zmieniaæ siê. Przyk³adowo widma folii polikaprolaktonowych przetrzymywanych w SBF 7 i 14 dni pokazano na rysunku 5. Zarówno na widmach FTIR jak i FT-Ramana (Rys. 5b,c,e,f) widoczne jest zmniejszenie intensywnoœci pasm pochodz¹cych od biomateria³u i powstawanie nowych pasm w zakresie cm -1,pochodz¹cych od drgañ grup PO 4, œwiadcz¹cych o tworzeniu siê na powierzchni fosforanów w wyniku oddzia³ywania sztucznego osocza z biopolimerem. 4. Podsumowanie Metody spektroskopii oscylacyjnej tj spektroskopii fourierowskiej w podczerwieni (FTIR) jak i spektroskopii fourierowskiej Ramana (FT-Raman) umo liwiaj¹ analizê strukturaln¹ biopolimerów i ich kompozytów. Metody te dostarczaj¹ informacje uœrednione jak i z powierzchni badanego materia³u na temat jednorodnoœci folii czy te aglomeracji dodatków w matrycy polimerowej. W pracy wykazano, e techniki te umo liwiaj¹ ocenê biozgodnoœci jak i stopnia degradacji biopolimerów oraz prawid³ow¹ interpretacjê zjawisk zachodz¹cych w czasie ich modyfikacji. Podziêkowanie Praca zosta³a sfinansowana ze œrodków Ministerstwa Szkolnictwa Wy szego w ramach projektu N N Literatura 1. Malheiro V.N., Caridade S.G., Alves N.M., i inni, New poly ( -caprolactone) /chitosan blend fibers for tissue engineering applications, Acta Biomaterialia 2010, 6, Elzein T., Nasser-Eddine M., Delaite C., i inni, FTIR study of polcaprolactone chain organization at interfaces, Journal of Colloid and Interface Science, 2004, 273, Stodolak E., Paluszkiewicz C., B³a ewicz M., In vitro biofilms formation on polymer matrix composites Journal of Molecular Structure 2009, , Gumula T., Paluszkiewicz C., B³a ewicz S., Study on thermal decomposition processes of polisiloxane polymers from polimer to nanosized silikon carbide, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2009, 86, Stodolak E., Paluszkiewicz C., Bogun M., B³a ewicz M., Nanocomposite fibers for medical applications, Journal of Molecular Structure, 2009, , Paluszkiewicz C., Stodolak E., Hasik M. i inni, FTIR Study of montmorillonite chitosane nanocomposite materials, Spectrochimica Acta, 2011,79, Ch³opek J., Morawska A., Paluszkiewicz C., i inni, FTIR and NMR study of poly(lactide-co-glycolide) and hydroxyapatite implant degradation under in vivo condition Polymer Degradation and Stability, 2009, 94, Paluszkiewicz C., Bla ewicz M., Podporska J., i inni, Nucleation of hydroxyapatite layer on wolastonite material surface: FTIR Studies, Vibrational Spectroscopy, 2008, 48, Paluszkiewicz C., Kwiatek W.M., D³ugoñ E., i inni, Surface Study of Selected Biomaterials Using Vibrational Spectroscopy, Acta Physica Polonica A, 2009, 115, Paluszkiewicz C., Œlósarczyk A., Pijocha D., i inni, Synthesis, Structural Properties and Thermal Stability of Mn-Doped Hydroxyapatite, Journal of Molecular Structure 2010, 976, Sim L.H., Gan S.N., Chan C.H., Yahya R., ATR-FTIR studies on ion interaction of lithium perchlorate in polyacrylate/poly(ethylene oxide) blends, Spectrochimica Acta Part A 76 (2010)

4 / 2008 ISSN 1643-1618 ROCZNIK 7

4 / 2008 ISSN 1643-1618 ROCZNIK 7 4 / 2008 ISSN 1643-1618 ROCZNIK 7 W kwartalniku DROGI i MOSTY drukowane s¹ prace naukowe, naukowo techniczne i studialne z dziedziny in ynierii l¹dowej, obejmuj¹ce zagadnienia z zakresu projektowania,

Bardziej szczegółowo

Number 112 Numer 112 Volume XV Rok XV JANUARY 2012 STYCZEŃ 2012 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA:

Number 112 Numer 112 Volume XV Rok XV JANUARY 2012 STYCZEŃ 2012 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W Number 112 Numer 112 Volume XV Rok XV JANUARY 2012 STYCZEŃ 2012 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: Polish Society for Biomaterials in Krakow Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO

CZASOPISMO POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO CZASOPISMO POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO Publikacja dotowana przez KBN RADA REDAKCYJNA RYSZARD ADAMIAK, JERZY B A EJOWSKI, JÓZEF CEYNOWA, JACEK GAWROÑSKI, JACEK KIJEÑSKI, TADEUSZ M. KRYGOWSKI, JACEK

Bardziej szczegółowo

Fundamentalne znaczenie badañ naukowych dla rozwoju gospodarki wodorowej

Fundamentalne znaczenie badañ naukowych dla rozwoju gospodarki wodorowej POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 11 Zeszyt 2 2008 PL ISSN 1429-6675 Janina MOLENDA* Fundamentalne znaczenie badañ naukowych dla rozwoju gospodarki wodorowej STRESZCZENIE. W pracy przedstawiono g³ówne dziedziny

Bardziej szczegółowo

Number 121 Numer 121 Volume XVI Rok XVI OCTOBER 2013 PAŹDZIERNIK 2013 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA:

Number 121 Numer 121 Volume XVI Rok XVI OCTOBER 2013 PAŹDZIERNIK 2013 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W Journal of Polish Society for Biomaterials and Faculty of Materials Science and Ceramics AGH-UST Czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów i Wydziału

Bardziej szczegółowo

http://www.pm.microbiology.pl

http://www.pm.microbiology.pl http://www.pm.microbiology.pl RADA REDAKCYJNA JACEK BIELECKI (Uniwersytet Warszawski), RYSZARD CHRÓST (Uniwersytet Warszawski), JERZY D UGOÑSKI (Uniwersytet ódzki), DANUTA DZIER ANOWSKA (Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie i w³aœciwoœci elementów hybrydowych typu metal tworzywo polimerowe

Wytwarzanie i w³aœciwoœci elementów hybrydowych typu metal tworzywo polimerowe POLIMERY 2008, 53, nr 7 8 519 JACEK W. KACZMAR ), ROMAN WRÓBLEWSKI, LESZEK NAKONIECZNY, JACEK IWKO Politechnika Wroc³awska Wydzia³ Mechaniczny Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Laboratorium Tworzyw

Bardziej szczegółowo

Problemy budowy i wykorzystania modeli komputerowych w gospodarce paliwami i energi¹

Problemy budowy i wykorzystania modeli komputerowych w gospodarce paliwami i energi¹ POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 16 Zeszyt 3 2013 ISSN 1429-6675 Wojciech SUWA A* Problemy budowy i wykorzystania modeli komputerowych w gospodarce paliwami i energi¹ STRESZCZENIE. Z³o onoœæ problemów gospodarki

Bardziej szczegółowo

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹ Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008 Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Szanowni Pañstwo Politechnika Koszaliñska, najwiêksza

Bardziej szczegółowo

Kultury komórkowe nab³onka jelitowego jako model do badania transportu transnab³onkowego

Kultury komórkowe nab³onka jelitowego jako model do badania transportu transnab³onkowego PRACE PRZEGL DOWE Kultury komórkowe nab³onka jelitowego jako model do badania transportu transnab³onkowego W³odzimierz Grajek, Anna Olejnik, Katarzyna Staniaszek Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii

Bardziej szczegółowo

Projektowanie strategii rozwoju kompetencji pracowników przedsiêbiorstw produkcyjnych

Projektowanie strategii rozwoju kompetencji pracowników przedsiêbiorstw produkcyjnych Maria BARON-PUDA Projektowanie strategii rozwoju kompetencji pracowników przedsiêbiorstw produkcyjnych PROJEKTOWANIE STRATEGII ROZWOJU KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW PRZEDSIÊBIORSTW PRODUKCYJNYCH 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

AN EVALUATION OF THE APPLICATION OF CAPILLARY ELECTROPHORESIS TO FORENSIC EXAMINATIONS OF INKS

AN EVALUATION OF THE APPLICATION OF CAPILLARY ELECTROPHORESIS TO FORENSIC EXAMINATIONS OF INKS AN EVALUATION OF THE APPLICATION OF CAPILLARY ELECTROPHORESIS TO FORENSIC EXAMINATIONS OF INKS Joanna MANIA 1, Joanna BIS 1, Pawe³ KOŒCIELNIAK 1, 2 1 Faculty of Chemistry, Jagiellonian University, Cracow

Bardziej szczegółowo

Markery nowotworowe badane metodami proteomiki w osoczu i surowicy krwi

Markery nowotworowe badane metodami proteomiki w osoczu i surowicy krwi PRACE PRZEGL DOWE Markery nowotworowe badane metodami proteomiki w osoczu i surowicy krwi Monika Pietrowska Zak³ad Radiobiologii Doœwiadczalnej i Klinicznej, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Sk³odowskiej-Curie,

Bardziej szczegółowo

BIODEGRADOWALNE ŒRODKI SMARNE DLA URZ DZEÑ TECHNICZNYCH DO POZYSKIWANIA DREWNA

BIODEGRADOWALNE ŒRODKI SMARNE DLA URZ DZEÑ TECHNICZNYCH DO POZYSKIWANIA DREWNA mgr in. Krzysztof ZEMBROWSKI, dr in. Adam P. DUBOWSKI Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu dr hab. in. Roman WOJTKOWIAK, prof. UP Poznañ Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu BIODEGRADOWALNE

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo

Number 65-66 Numer 65-66. Volume X Rok X DECEMBER 2007 GRUDZIEŃ 2007 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA:

Number 65-66 Numer 65-66. Volume X Rok X DECEMBER 2007 GRUDZIEŃ 2007 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I W Y D Z I A Ł U I N Ż Y N I E R I I M A T E R I A Ł O W E J I

Bardziej szczegółowo

OBIEKTOWA ANALIZA OBRAZÓW OBJECT-BASED IMAGE ANALYSIS. Wstêp

OBIEKTOWA ANALIZA OBRAZÓW OBJECT-BASED IMAGE ANALYSIS. Wstêp POLSKIE TOWARZYSTWO Obiektowa analiza INFORMACJI obrazów PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 3 11 OBIEKTOWA ANALIZA OBRAZÓW OBJECT-BASED IMAGE ANALYSIS Joanna Adamczyk Katedra Urz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Wybór efektywnego systemu zarz¹dzania jakoœci¹ w przedsiêbiorstwach na przyk³adzie przemys³u spo ywczego

Wybór efektywnego systemu zarz¹dzania jakoœci¹ w przedsiêbiorstwach na przyk³adzie przemys³u spo ywczego Anna GRÊDA WYBÓR EFEKTYWNEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKOŒCI W PRZEDSIÊBIORSTWACH NA PRZYK ADZIE PRZEMYS U SPO YWCZEGO 1 1. Wprowadzenie Jakoœæ jest obecnie traktowana jako niezbêdny element, który powinien

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE OTWOROWEGO WSPÓ OSIOWEGO WYMIENNIKA CIEP A DO WYKORZYSTANIA NIECZYNNYCH G ÊBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH

ZASTOSOWANIE OTWOROWEGO WSPÓ OSIOWEGO WYMIENNIKA CIEP A DO WYKORZYSTANIA NIECZYNNYCH G ÊBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH Koji MORITA National Institute of Advanced Industrial Science and Technology 16-1 Onogawa, Tsukuba, Ibaraki 305-8569, Japan Tel. : +81-298-8238 FAX : +81-298-8764 E-mail : k.morita@aist.go.jp Proceedings

Bardziej szczegółowo

Fizyczne podstawy u ycia metod geofizycznych w badaniach naprê eñ w ska³ach

Fizyczne podstawy u ycia metod geofizycznych w badaniach naprê eñ w ska³ach GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 24 2008 Zeszyt 2/3 HENRYK MARCAK* Fizyczne podstawy u ycia metod geofizycznych w badaniach naprê eñ w ska³ach Wprowadzenie Empirycznie zosta³a sprawdzona zale noœæ

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej NAFTA-GAZ listopad 2012 ROK LXVIII Sylwia Jędrychowska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej Część I. Podstawy teoretyczne spektroskopii ramanowskiej

Bardziej szczegółowo

Piotr Wê yk, Mateusz Sztremer. Laboratorium GIS i Teledetekcji Katedra Ekologii Lasu, Wydzia³ Leœny Akademii Rolniczej w Krakowie

Piotr Wê yk, Mateusz Sztremer. Laboratorium GIS i Teledetekcji Katedra Ekologii Lasu, Wydzia³ Leœny Akademii Rolniczej w Krakowie Wykorzystanie fotogrametrii POLSKIE TOWARZYSTWO cyfrowej, GPS i GIS INFORMACJI w procesie kartowania PRZESTRZENNEJ szaty roœlinnej BPN ROCZNIKI GEOMATYKI 2005 m TOM III m ZESZYT 2 173 WYKORZYSTANIE FOTOGRAMETRII

Bardziej szczegółowo

Mo liwoœci magazynowania CO 2 w pok³adach wêgli kamiennych weryfikacja danych eksperymentalnych

Mo liwoœci magazynowania CO 2 w pok³adach wêgli kamiennych weryfikacja danych eksperymentalnych GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 24 2008 Zeszyt 3/3 KATARZYNA ZARÊBSKA*, AGNIESZKA DUDZIÑSKA** Mo liwoœci magazynowania CO 2 w pok³adach wêgli kamiennych weryfikacja danych eksperymentalnych Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty wdro enia systemu zarz¹dzania w zak³adach górniczych

Praktyczne aspekty wdro enia systemu zarz¹dzania w zak³adach górniczych POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 9 Zeszyt specjalny 2006 PL ISSN 1429-6675 Dariusz STEFANIAK*, Wies³awa PARYSIEWICZ** Praktyczne aspekty wdro enia systemu zarz¹dzania w zak³adach górniczych STRESZCZENIE. Proces

Bardziej szczegółowo

HEAVY METALS IN HUMAN HAIR SAMPLES FROM SILESIA PROVINCE: THE INFLUENCE OF SEX, AGE AND SMOKING HABIT

HEAVY METALS IN HUMAN HAIR SAMPLES FROM SILESIA PROVINCE: THE INFLUENCE OF SEX, AGE AND SMOKING HABIT HEAVY METALS IN HUMAN HAIR SAMPLES FROM SILESIA PROVINCE: THE INFLUENCE OF SEX, AGE AND SMOKING HABIT Krystyna SROGI Institute of Inorganic Chemistry, Gliwice ABSTRACT: Over 90 hair samples were collected

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XXI Nr 3 (83)/2013 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT RECENZJE

Bardziej szczegółowo

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. ChemSession f 10. VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików.

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. ChemSession f 10. VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików. Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego ChemSession f 10 VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików Streszczenia Warszawa, 14 maja 2010 Druk wykonano z materiałów dostarczonych przez

Bardziej szczegółowo

SALON NAUKA DLA GOSPODARKI SCIENCE FOR THE ECONOMY

SALON NAUKA DLA GOSPODARKI SCIENCE FOR THE ECONOMY SALON NAUKA DLA GOSPODARKI SCIENCE FOR THE ECONOMY 19 22 czerwca 2006 Patronat: Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego Minister Gospodarki KATALOG OFERT WYSTAWCÓW Wystawcy Exhibitors AKCELERATOR TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów 10 Spis treœci Raporty klientw Automatyczne analizy wody 2 Rozwi¹zania dla klientów Dwufunkcyjne

Bardziej szczegółowo

Mo liwoœci modelowania cech funkcjonalnych ywnoœci wytworzonej z nasion roœlin str¹czkowych poprzez zastosowanie fermentacji typu tempeh

Mo liwoœci modelowania cech funkcjonalnych ywnoœci wytworzonej z nasion roœlin str¹czkowych poprzez zastosowanie fermentacji typu tempeh PRACE PRZEGL DOWE Mo liwoœci modelowania cech funkcjonalnych ywnoœci wytworzonej z nasion roœlin str¹czkowych poprzez zastosowanie fermentacji typu tempeh Maciej Kuligowski 1, Jacek Nowak Zak³ad Fermentacji

Bardziej szczegółowo