Cele kształcenia dla modułu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cele kształcenia dla modułu"

Transkrypt

1 KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Analiza systemów informatycznych Forma zaliczenia (egzamin/zaliczenie) Egzamin Kierunek studiów Profil kształcenia Rok / semestr Informatyka i Ekonometria ogólnoakademicki II/3 Specjalność Język wykładowy: Moduł (obowiązkowy/do wyboru) wszystkie polski Obowiązkowy Godziny Liczba punktów ECTS Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30 4 Poziom kształcenia II Blok zajęciowy Liczba punktów A Autor sylabusa Katedra Forma studiów (stacjonarna/niestacjonarna) stacjonarna Data opracowania 20 kwietnia 2012r. Obszar kształcenia nauki społeczne dr Agata Filipowska, mgr Jacek Małyszko, mgr Dawid Węckowski Katedra Informatyki Ekonomicznej Cele kształcenia C1 Zapoznanie z fazami analizy systemu informacyjnego i miejscem analizy w cyklu życia systemu C2 Zapoznanie z analizą systemów informatycznych w kontekście działalności przedsiębiorstwa C3 Nabycie umiejętności praktycznych przeprowadzania analiz systemów informatycznych Efekty kształcenia Wiedza W1 W2 W3 W4 Zna techniki zbierania informacji o wymaganiach dla systemów informatycznych Zna narzędzia wykorzystywane do prowadzenia analiz, w tym do formułowania modeli biznesowych Zna możliwości wykorzystania różnych rodzajów systemów informatycznych ze względu na specyfikę potrzeb organizacji Zna teorię dotyczącą testowania systemów informatycznych Umiejętności U1 U2 U3 U4 Potrafi przeprowadzić analizę wymagań dla systemów informatycznych Potrafi wykorzystać poznaną wiedzę i narzędzia do formułowania modeli biznesowych Potrafi zaplanować i przeprowadzić fazę testowania systemów informatycznych Potrafi zaproponować rozwiązanie IT dla problemu organizacji Kompetencje społeczne K1 Potrafi precyzyjnie formułować pytania i analizować uzyskane odpowiedzi w celu

2 K2 K3 dokładnego rozpoznania wymagań dla systemów informatycznych Potrafi pracować w zespole realizując złożone zadania analityczne Jest świadomy konieczności dokładnego rozpoznania wymagań organizacji przed przystąpieniem do fazy implementacji systemów informatycznych Treści programowe wykłady Cele kształcenia Efekty kształcenia Lp. Treści programowe 1. Techniki analizy systemów informatycznych C1, C2 W1, W2, U1, K1, K3 2. Modele biznesowe w analizie organizacji i przedsięwzięć 3. Podejście komponentowe do tworzenia oprogramowania. 4. Usługi sieciowe. Architektura zorientowana na usługi. C2, C3 W2, U2, K1, K3 C3 C3 W3, U4, K1, K3 W3, U4, K1, K3 5. Aplikacje: od Web 1.0 do Web 3.0. C3 W3, U4, K1, K3 6. Aplikacje mobilne C3 W3, U4, K1, K3 7. Interoperacyjność a integracja systemów informatycznych. C2, C3 W2, W3, U4, K1, K3 Treści programowe ćwiczenia/laboratoria Cele kształcenia Efekty kształcenia Lp. Treści programowe 1. Modelowanie organizacji C1, C3 W1, U1, K1, K2, K3 2. Analiza wymagań użytkownika. Oprogramowanie COTS C1, C3 W1, U1, K1, K2, K3 3. Modele biznesowe C2, C3 W2, U2, K2, K3 4. Studium wykonalności. Analiza rynku C2, C3 W2, U2, K3 5. Cloud Computing. Architektura i dostępne rozwiązania C1, C3 W3, U1, K2, K3 6. Architektura rozproszona i systemy dostępu zdalnego C1, C3 W3, U1, K2, K3 7. Licencje nałożone na oprogramowanie i ich znaczenie dla przedsiębiorstw C1, C3 W3, U1, K2, K3 8. Zastosowanie Web 2.0 w przedsiębiorstwach C1,C2, C3 W3, U1, K2, K3 9. Ryzyka związane z projektowaniem i używaniem systemów informatycznych oraz ich monitorowanie C1, C3 W1, U1, K3 10. Testowanie systemów informatycznych C1, C3 W4. U3, K2, K3 Literatura Obowiązkowa 1. Górski J. (red.): Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym, Mikom, Warszawa 2000

3 2. Chmielarz W.: Zagadnienia analizy i projektowania informatycznych systemów wspomagających zarządzanie, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000 Zalecana 1. Kenneth E. Kendall, Julie E. Kendall: Systems analysis and design. Eight edition, Wyd. Pearson, Harlow, England, Alexander Osterwalder, Yves Pigneur: Business model generation. John Wiley & Sons, Inc, Hoboke, New Jersey, 2010 Wymagania wstępne Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu informatyki ekonomicznej Metody nauczania Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, prace projektowe, analiza przypadków, dyskusje Praca indywidualna studenta Sposób zaliczenia Czytanie udostępnianych na platformie moodle materiałów dodatkowych, studia literaturowe, analiza przypadków Ćwiczenia aktywność na zajęciach, zadania domowe, sprawdzian Wykład egzamin pisemny Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia Efekt kształcenia Metoda sprawdzenia Aktywność Prace okresowe Zaliczenie końcowe W1 x x x W2 x x x W3 x x W4 x x U1 x x x U2 x x U3 x x U4 x x x K1 x x K2 x x K3 x x x podpis autora

4 Tabela efektów kształcenia WIGE_II_3 _A07 Symbol efektu kształcenia W1 W2 W3 Analiza systemów informatycznych Efekty kształcenia Student, który zaliczył moduł: Zna techniki zbierania informacji o wymaganiach dla systemów informatycznych Zna narzędzia wykorzystywane do prowadzenia analiz, w tym do formułowania modeli biznesowych Zna możliwości wykorzystania różnych rodzajów systemów informatycznych ze względu na specyfikę potrzeb organizacji Agata Filipowska Jacek Małyszko Dawid Węckowski Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku K2_W02, K2_W05, K2_W03, K2_W04, K2_W10 K2_W02, K2_W05, K2_W10 W4 Zna teorię dotyczącą testowania systemów informatycznych K2_W04, K2_W05 U1 Potrafi przeprowadzić analizę wymagań dla systemów K2_ U04, K2_ U05 informatycznych U2 Potrafi wykorzystać poznaną wiedzę i narzędzia do formułowania modeli biznesowych U3 Potrafi zaplanować i przeprowadzić fazę testowania systemów informatycznych K2_U01 K2_U01, K2_ U05 U4 Potrafi zaproponować rozwiązanie IT dla problemu organizacji K2_U01, K2_U04 K1 Potrafi precyzyjnie formułować pytania i analizować uzyskane K2_K01, K2_K04 odpowiedzi w celu dokładnego rozpoznania wymagań dla systemów informatycznych K2 Potrafi pracować w zespole realizując złożone zadania K2_K02, K2_K05 analityczne K3 Jest świadomy konieczności dokładnego rozpoznania K2_K01, K2_K05 wymagań organizacji przed przystąpieniem do fazy implementacji systemów informatycznych 4

5 KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Analiza rynków finansowych Forma zaliczenia (egzamin/zaliczenie) zaliczenie Kierunek studiów Profil kształcenia Rok / semestr Informatyka i Ekonometria ogólnoakademicki I / 2 Specjalność Język wykładowy: Moduł (obowiązkowy/do wyboru) Analityka Gospodarcza obowiązkowy Godziny Wykłady: 15 Ćwiczenia: 1 Poziom kształcenia II Blok zajęciowy C Liczba punktów Autor sylabusa Katedra Forma studiów (stacjonarna/niestacjonarna) stacjonarne Data opracowania Obszar kształcenia nauki społeczne Barbara Będowska-Sójka Katedra EKonometrii Liczba punktów ECTS Cele kształcenia C1 C2 C3 Poznanie współczesnej teorii portfela papierów wartościowych oraz opierających się na niej teorii rynku kapitałowego. Wyrobienie umiejętności stosowania wybranych metod ekonometrycznych do analizy instrumentów finansowych Nabycie umiejętności poprawnego przygotowania i prezentacji dotyczącej rynków finansowych Efekty kształcenia Wiedza W1 W2 Rozpoznaje i trafnie ocenia wydarzenia na rynku finansowym Zna współczesną teorię rynków kapitałowych Umiejętności U1 U2 Potrafi poprawnie przygotować analizy podmiotów działających na rynku finansowym oraz instrumentów finansowych i przedstawić wyniki przeprowadzonych analiz Potrafi specyfikować ryzyko inwestycyjne, przeprowadzić analizę ryzyka i zarządzać ryzykiem Kompetencje społeczne K1 K2 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i rozumie potrzebę jej poszerzania Ma profesjonalne podejście do rozwiązywania problemów z zakresu analizy gospodarczej Treści programowe wykłady 5

6 Cele kształcenia Efekty kształcenia Lp. Treści programowe 1. Rynki finansowe C1 W2, U2 2. Instrumenty finansowe C1 W2 3. Wartość pieniądza w czasie. C1 W2, U2 4. Miary zwrotu i ryzyka. Odporne miary ryzyka. C2 W2, U2 5. Analiza kursów akcji: analiza techniczna C1, C2 W1, W2 6. Analiza fundamentalna C1, C2 W2 7. Analiza portfelowa C1 W2, U2 8. Psychologia inwestora C2 W2, K2 9. Analiza kursów obligacji: trwałość i wypukłość C1, C2 W2, U2 10. Struktura terminowa stóp procentowych C1, C2 W2 11. Modelowanie zmienności C1, C2 U2 12. Miary zmienności oparte na danych wysokiej częstotliwości C1, C2 U2 13. Hipoteza rynku efektywnego C1, C2 W2 14. Hipoteza rynku niejednorodnego C1, C2 W2 15. Analiza rynku kursów walutowych C1, C2, C3 U2, K1 Treści programowe ćwiczenia/laboratoria Lp Treści programowe Cele kształcenia Efekty kształcenia Literatura Obowiązkowa 6

7 1. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, Wydawnictwa Naukowe PWN, 2. Jurek W., Konstrukcja i analiza portfela papierów wartościowych o zmiennym dochodzie, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Luenberger, Teoria inwestycji finansowych, PWN Zalecana 1. Copeland T.E., Weston J. F., Financial Theory and Corporate Policy, Addison-Wesley Publishing Company, Elton E.J., Gruber M.J., Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG-Press, Haugen R.A., Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press 1996 Wymagania wstępne Metody nauczania Praca indywidualna studenta Sposób zaliczenia Ekonometria finansowa, matematyka finansowa, rynki kapitałowe Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, quizy na platformie moodle, analizy typu case studies, praca zespołowa nad projektami Praca z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na platformie moodle, studia literaturowestudia przypadków. kolokwia sprawdzające Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia Efekt kształcenia Metoda sprawdzenia Aktywność Prace okresowe Zaliczenie końcowe W1 X X X W2 X X X U1 X X X U2 X X X K1 X K2 X podpis autora 7

8 Tabela efektów kształcenia WIGE_II_2_C04 Symbol efektu kształcenia W1 Analiza rynków finansowych Efekty kształcenia Student, który zaliczył moduł: Rozpoznaje i trafnie ocenia wydarzenia na rynku finansowym Barbara Będowska-Sójka Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku K2_W02, K2_W05, K2_W06 W2 Zna współczesną teorię rynków kapitałowych K2_W08, K2_W10 U1 Potrafi poprawnie przygotować analizy podmiotów działających na rynku finansowym oraz instrumentów finansowych i przedstawić wyniki przeprowadzonych analiz U2 Potrafi specyfikować ryzyko inwestycyjne, przeprowadzić analizę ryzyka i zarządzać ryzykiem K1 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i rozumie potrzebę jej poszerzania K2 Ma profesjonalne podejście do rozwiązywania problemów z zakresu analizy gospodarczej K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U03, K2_U06, K2_U07, K2_U08 K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K03, K2_K04, K2_K05 8

9 KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Analiza decyzyjna Forma zaliczenia (egzamin/zaliczenie) zaliczenie Kierunek studiów Profil kształcenia Rok / semestr Informatyka i Ekonometria ogólnoakademicki I/2 Specjalność Język wykładowy: Moduł (obowiązkowy/do wyboru) Analityka gospodarcza polski obowiązkowy Godziny 30 Liczba punktów ECTS Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0 3 Poziom kształcenia II Blok zajęciowy Liczba punktów C Autor sylabusa Katedra Forma studiów (stacjonarna/niestacjonarna) staconarne Data opracowania Obszar kształcenia nauki społeczne Henryk Runka, Katedra Ekonomii Matematycznej Cele kształcenia C1 Procesy podejmowania decyzji, ich złożoność, zastosowania C2 Modelowanie procesów podejmowania decyzji C3 Procesy podejmowania decyzji w procesach biznesowych C4 Obszary wiedzy wykorzystywane w podejmowaniu decyzji Efekty kształcenia Wiedza W1 W2 W3 W4 Teoria podejmowania decyzji Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności Drzewa decyzyjne i ich stosowanie w podejmowaniu decyzji Dziedziny wiedzy wykorzystywane w podejmowaniu decyzji Umiejętności U1 U2 U3 U4 Modelowaniu procesów podejmowania decyzji MS Excel w analizie decyzyjnej Stosowanie oprogramowania modelowania procesów ekonomicznych w analizie decyzyjnej Analizy wyników, ich interpretacja i wykorzystanie Kompetencje społeczne K1 K2 K3 K4 Stosowanie formalnego podejścia w podejmowaniu decyzji Stosowanie formalnych modeli w procesach podejmowania decyzji Wykorzystywanie oprogramowania w procesach decyzyjnych Pogłębienie wiedzy o znaczeniu i złożoności procesów decyzyjnych 9

10 Treści programowe wykłady Cele kształcenia Efekty kształcenia Lp. Treści programowe 1. Decyzje, procesy decyzyjne i procesy biznesowe C1, C2 W1, U1, K1 2. Zagadnienia decyzyjne analiza przypadków C1, C3 W2, K1, K2 3. Problemy decyzyjne, optymalizacyjne - złożoność C1, C4 W1, U1, K1 4. Decyzje wielokryterialne optymalizacja wektorowa, transformacje zadań do optymalizacji liniowej i celowej 5. Decyzje wielokryterialne rozwiązywanie zadań wielokryterialnych, optymalizacja celowa C1, C2, C3 W1, W2, W4, K2, K3, K4 C2. C4 W1, W4, U1, U2, U3, K2, K3, K4 6. Drzewa decyzyjne przypadki zastosowań C2, C3 W2, W3, U2, U3, U4, K2., K3, K4 7. Wykorzystanie MS Excel w budowie drzew decyzyjnych i analizie decyzyjnej C2, C3 W2, W3, U2, U4, K2, K3, K4 8. Analizy ekonometryczne w podejmowaniu decyzji C1, C2 W2, W4, K1, K2, K4 9. Modelowanie w technologii programowania przy ograniczeniach dla podejmowani decyzji 10. Drzewa decyzyjne w eksploracji danych - wykorzystywanie metod klasyfikacji i regresji w podejmowaniu decyzji 11. Wykorzystanie oprogramowanie z dziedzin wspomagania decyzji w analizie i podejmowaniu decyzji 12. Analiza i modele podejmowania decyzji lokalizacji inwestycji C1, C2 W2, W4, K1, K2, K4 C2, C3, C4 W3, W4, U3, U4, K2, K3, K4 C2, C3, C4 W3, W4, U3, U4, K2, K3, K4 C1, C2, C4 W1, W4, U1, U4, K1, K2, K4 13. Decyzje i modele infrastruktur komunikacyjnych C1, C2, C3 W4, U1, U4, K1, K2, K4 14. Harmonogramy przedsięwzięć i ich analiza decyzyjna C1, C2, C4 W4, U1, U4, K2, K4 15. Decyzje dotyczące zasobów i kosztów przedsięwzięć C1, C2, C4 W4, U1, U4, K2, K4 Lp Treści programowe ćwiczenia/laboratoria Treści programowe Cele kształcenia Efekty kształcenia 10

11 Literatura Obowiązkowa 1. Eiselt H. A., Sandblom, 2004, Decision Analysis, Location Models, and Scheduling Problems, Springer Berlin Heidelberg New York 2. Ragsdale C., 2007, Spreadsheet Modeling and Decision analysis, Thomson South+Western 3. Szapiro T., 2000, Decyzje menedżerskie z Excelem. PWE Warszawa 4. Supernat J., 1997, Decydowanie w zarządzaniu. Wrocław: Wyd. Kolonia Ltd Zalecana 1. Goodwin P., Wright G., 2004, Decision Analysis for Management Judgment, J. Wiley 2. Figueira J., Greco S., Ehrgott M., 2005, Multiple criteria Decision Analysis: State of Art Surveys, Springer 3. Schuyler J., 2001, Risk and Decision Analysis in projects, Project Management Institute 4. Witkowski T., 2000, Decyzje strategiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. WNT Warszawa Wymagania wstępne Metody nauczania Praca indywidualna studenta Sposób zaliczenia Badania operacyjne, ekonometria, matematyka, MS Excel Wykłady z prezentacjami teorii, analiz przypadków Wykorzystanie materiałów udostępnianych na platformie Moodle oraz zalecanej literatury w pracy własnej. Opracowanie zadanych projektów wieloosobowych Projekt zaliczeniowy Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia Efekt kształcenia Metoda sprawdzenia Aktywność Prace okresowe Zaliczenie końcowe W1 X X X W2 X X X W3 X X X W4 X X X U1 X X X U2 X X X U3 X X X U4 X X X K1 X X K2 K3 K4 X X podpis autora X 11

12 Tabela efektów kształcenia WIGE_II_2_C04 Analiza decyzyjna Henryk Runka Symbol efektu kształcenia W1 W2 W3 W4 U1 U2 U3 U4 K1 K2 K3 K4 Efekty kształcenia Student, który zaliczył moduł: Podstawy teorii podejmowania decyzji w systemach gospodarczych Analiza przypadków zagadnień decyzyjnych z praktyki gospodarczej i ich modelowanie Wykorzystanie drzew decyzyjnych w podejmowaniu decyzji Metody analiz procesów ekonomicznych w podejmowaniu decyzji Modelowanie matematyczne i informatyczne w procesach podejmowania decyzji Zastosowanie MS Excel w analizie i podejmowaniu decyzji Wykorzystywanie oprogramowania modelowania i analiz ekonomicznych w analizie decyzyjnej Przygotowani e, analiza i interpretacja raportów Stosowanie do analizy decyzyjnej modelowania matematycznego Wykorzystywanie formalnych modeli w podejmowaniu decyzji Umiejętność korzystania z oprogramowania wspomagania decyzji Świadomość utrudnień stosowania modeli dla podejmowania decyzji i analizy decyzyjnej Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku K2_W04, K2_W05, K2_W08 K2_W05, K2_U01, K2_U02, K2_K01 K2_W04, K2_W05, K2_U01, K2_U02, K2_K1 K2_W04, K2_W05, K2_U01, K2_U02, K2_K1 K2_W04, K2_W05, K2_U01, K2_U02, K2_K1 K2_W04, K2_W05, K2_U01, K2_U02, K2_K1 K2_W04, K2_W05, K2_U01, K2_U02, K2_K1 K2_W04, K2_W05, K2_U01, K2_U02, K2_K1 K2_U01, K2_U02, K2_K1 K2_U01, K2_U02, K2_K1 K2_U01, K2_U02, K2_K1 K2_U01, K2_U02, K2_K1 12

13 KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Analiza statystyczna w badaniach rynku Forma zaliczenia (egzamin/zaliczenie) zaliczenie Kierunek studiów Profil kształcenia Rok / semestr Informatyka i Ekonometria ogólnoakademicki I/2 Specjalność Język wykładowy: Moduł (obowiązkowy/do wyboru) wszystkie polski obowiązkowy Godziny Liczba punktów ECTS Wykłady: 0 Ćwiczenia: 30 3 Poziom kształcenia II Blok zajęciowy Liczba punktów B Autor sylabusa Katedra Forma studiów (stacjonarna/niestacjonarna) stacjonarne Wojciech Roszka Katedra Statystyki Data opracowania Obszar kształcenia nauki społeczne Cele kształcenia C1 C2 C3 Poznanie wybranych metod wielowymiarowych i możliwości ich wykorzystania do opisu i analizy danych pierwotnych i wtórnych Poznanie możliwości wykorzystania programu SPSS do opisu i analizy zjawisk złożonych Nabycie umiejętności pracy przy analizie dużych zbiorów danych i opisie złożonych zjawisk gospodarczych C4 Nabycie umiejętności profesjonalnego przygotowywania prezentacji wyników przeprowadzanych analiz Efekty kształcenia Wiedza W1 Zna źródła danych, potrafi ocenić ich jakość oraz dokonać podstawowego opisu W2 Zna metody jedno- i wielowymiarowe opisujące zależności w zbiorze danych W3 Zna wagę czynnika przestrzennego w analizach rynkowych W4 Zna metody opisu dynamiki zjawisk rynkowych Umiejętności U1 Potrafi przeprowadzać analizy baz danych pochodzących z badań cząstkowych U2 Potrafi interpretować wyniki przeprowadzonych analiz U3 Potrafi oceniać jakość narzędzi tworzonych do analizy zjawisk złożonych U4 Potrafi przygotować profesjonalną prezentację wyników swoich analiz Kompetencje społeczne K1 Posiada umiejętność precyzyjnego planowania badań złożonych zjawisk społecznoekonomicznych K2 Potrafi wykrywać, analizować i interpretować prawidłowości i zależności w badaniach rynkowych i marketingowych K3 Posiada umiejętność dostosowania warsztatu metodologicznego do dostępnych informacji K4 Potrafi samodzielnie uzupełniać posiadaną wiedzę w zakresie metod ilościowych i profesjonalnego oprogramowania wykorzystywanych do analiz zjawisk gospodarczych 13

14 Treści programowe ćwiczenia/laboratoria Lp. Treści programowe Cele kształcenia Efekty kształcenia 1. Istota badań rynkowych i podstawowe etapy badania rynku. Źródła danych w badaniach rynku. Znaczenie C1, C3 W1, U3, K1 rejestrów administracyjnych w badaniach rynkowych. 2. Organizacja badania (rodzaje badań, rodzaje błędów występujących w badaniach, metody doboru próby) 3. Wprowadzenie do SPSS. Skale pomiarowe, pomiar postaw nabywców 4. Wstępna analiza danych mierniki charakteryzujące strukturę zbiorowości C1 C2 W1,U3 U4, K4 C2, C4 W2, U1, K2 5. Przetwarzanie i tabulacja danych C4 U1, U2, K2 6. Wnioskowanie statystyczne w badaniach rynkowych C1, C2 W2, U2, K3 7. Badanie związków przyczynowo skutkowych: analiza korelacji i regresji C1, C3, C4 U1, U3, K2 8. Wykrywanie struktur ukrytych - analiza czynnikowa C1, C2, C4 U4, K2 9. Porządkowanie i grupowanie obiektów: metody porządkowania liniowego 10. Metody segmentacji rynku: analiza skupień, analiza RFM C1, C3, C4 W2, U2, K2 C1, C3, C4 W2, U2, K2 11. Analiza dynamiki zjawisk rynkowych C1, C3, C4 W4, U3, K3 12. Konstrukcja funkcji sprzedaży C1, C3, C4 W4, U3, K3 13. Prognozowanie sprzedaży z wykorzystaniem funkcji sprzedaży C1, C3, C4 W4, U3, K3 14. Przestrzenna analiza zjawisk rynkowych C1, C3, C4 W3, U2 15. Zaliczenie C1, C2, C3, C4 W1, U4, K4 Literatura Obowiązkowa 1. Aczel, A. D., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Churchill G. A., Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Gatnar E., Walesiak M., Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław Rószkiewicz M., Metody ilościowe w badaniach marketingowych, PWN, Warszawa Rószkiewicz M., Analiza klienta, SPSS Polska, Kraków Walesiak M., Metody analizy danych marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1996 Zalecana 1. Mynarski S. Analiza danych rynkowych i marketingowych z wykorzystaniem programu STATISTICA, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z wykorzystaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 1 3, StatSoft Polska, Kraków 2006 Wymagania wstępne Znajomość podstawowych metod ilościowych oraz narzędzi informatycznych, niezbędnych do modelowania, analizy i 14

15 Metody nauczania Praca indywidualna studenta Sposób zaliczenia prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych Prezentacje multimedialne, analiza przypadków, dyskusje nt. interpretacji wyników prowadzonych analiz Praca przy wykorzystaniu narzędzi samokształcenia dostępnych na platformie moodle, studia literaturowe, analiza przypadków i interpretacja wyników Kolokwium lub projekt Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia Efekt kształcenia Metoda sprawdzenia Aktywność Prace okresowe Zaliczenie końcowe W1 x x W2 x x W3 x x W4 x x U1 x x U2 x x U3 x x U4 x x K1 x x K2 x x K3 x x K4 x podpis autora 15

16 Tabela efektów kształcenia dla przedmiotu WIGE_II_2_B04 Analiza statystyczna w badaniach rynku Wojciech Roszka Symbol efektu kształcenia Efekty kształcenia Student, który zaliczył przedmiot: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia W1 Zna źródła danych, potrafi ocenić ich jakość oraz K2_W05, K2_U01, dokonać podstawowego opisu W2 Zna metody jedno- i wielowymiarowe opisujące K2_W04, K2_W05, zależności w zbiorze danych K2_U01 W3 Zna wagę czynnika przestrzennego w analizach K2_W05, K2_U01 rynkowych W4 Zna metody opisu dynamiki zjawisk rynkowych K2_W05, K2_ U02 U1 Potrafi przeprowadzać analizy baz danych K2_W04, K2_W05, pochodzących z badań cząstkowych K2_U01 U2 Potrafi interpretować wyniki przeprowadzonych K2_W04, K2_U01, K2_ analiz U03, K2_K01 U3 Potrafi oceniać jakość narzędzi tworzonych do K2_U01, K2_ U03 analizy zjawisk złożonych U4 Potrafi przygotować profesjonalną prezentację K2_ U07, K2_ U08, wyników swoich analiz K2_K05 K1 Posiada umiejętność precyzyjnego planowania badań K2_W04, K2_W05, złożonych zjawisk społeczno-ekonomicznych K2_U01 K2 K3 K4 Potrafi wykrywać, analizować i interpretować prawidłowości i zależności w badaniach rynkowych i marketingowych Posiada umiejętność dostosowania warsztatu metodologicznego do dostępnych informacji Potrafi samodzielnie uzupełniać posiadaną wiedzę w zakresie metod ilościowych i profesjonalnego oprogramowania wykorzystywanych do analiz zjawisk gospodarczych K2_W04, K2_W05, K2_U01 K2_W08, K2_U01 K2_ U07, K2_ U08, K2_K01, K2_K04, K2_K05 16

17 KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Analiza wielowymiarowa Forma zaliczenia (egzamin/zaliczenie) egzamin Kierunek studiów Profil kształcenia Rok / semestr Informatyka i Ekonometria ogólnoakademicki I/1 Specjalność Język wykładowy: Moduł (obowiązkowy/do wyboru) wszystkie polski obowiązkowy Godziny Liczba punktów ECTS Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30 5 Poziom kształcenia II Blok zajęciowy Liczba punktów B Autor sylabusa Katedra Forma studiów (stacjonarna/niestacjonarna) stacjonarne Dorota Appenzeller Katedra Ekonometrii Data opracowania Obszar kształcenia nauki społeczne Cele kształcenia C1 Poznanie wybranych metod wielowymiarowych i możliwości ich wykorzystania do opisu i analizy zjawisk złożonych C2 Poznanie możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego EXCEL i programu STATISTICA do opisu i analizy zjawisk złożonych C3 Nabycie umiejętności pracy w zespole przy analizie i opisie złożonych zjawisk gospodarczych C4 Nabycie umiejętności profesjonalnego przygotowywania prezentacji wyników przeprowadzanych analiz Efekty kształcenia Wiedza W1 Zna metody porządkownia obiektów wielowymiarowych W2 Zna metody służące do badania struktury (podobieństwa) w zbiorze obiektów W3 Zna metody analizy zależności w zbiorze zmiennych W4 Zna profesjonalne narzędzia informatyczne przydatne do przeprowadzania analiz wielowymiarowych Umiejętności U1 Potrafi przeprowadzać analizy zbioru obiektów ze względu na zjawiska wielowymiarowe U2 Potrafi interpretować wyniki przeprowadzonych analiz U3 Potrafi oceniać jakość narzędzi tworzonych do analizy zjawisk złożonych U4 Potrafi przygotować profesjonalną prezentację wyników swoich analiz Kompetencje społeczne K1 Posiada umiejętność precyzyjnego planowania badań złożonych zjawisk gospodarczych K2 Potrafi samodzielnie uzupełniać posiadaną wiedzę w zakresie metod ilościowych i profesjonalnego oprogramowania wykorzystywanych do analiz zjawisk gospodarczych K3 Potrafi pracować w zespole realizując projekty związane z analizami zjawisk gospodarczych K4 Jest świadomy przydatności metod wielowymiarowych do badania zjawisk gospodarczych 17

18 Treści programowe wykłady Lp. Treści programowe Cele kształcenia Efekty kształcenia 1. Konstrukcja i weryfikacja statystyczna modelu C1, C2 W3, U1, U3 liniowego. Intuicyjny dobór zmiennych do modeli. 2. Zjawisko złożone i jego wielowymiarowy opis. Statyczna i dynamiczna WAP i ich zastosowania. C1, C2 W1, W2, U1 3. Metody porządkowania liniowego C1, C2 W1, W2, U1 4. Odległość obiektów jako miara ich zróżnicowania. Macierz odległości obiektów i jej własności. 5. Analiza skupień jako narzędzie wyodrębniania jednorodnych grup obiektów. Własności wybranych metod aglomeracyjnych. Mierniki oceny jakości podziału. Analiza skupień w programie STATISTICA. 6. Jedno- i wielowymiarowa analiza wariancji podstawy teoretyczne i zastosowania. Analiza wariancji w programie STATISTICA. 7. Testy nieparametryczne jako narzędzia porównywania populacji 8. Funkcja dyskryminacyjna - konstrukcja, weryfikacja, własności, zastosowania. Funkcja dyskryminacyjna w programie STATISTICA. C1, C2 W2, U1 C1, C2 C1, C2 C1, C2 C1, C2 W2, W4, U1, U2, U3, K2, K4 W2, W3, W4, U1, U2, U3, K2, K4 W2, W4, U1, U2, U3, K2, K4 W1, W2, W3, W4, U1, U2, U3, K2, K4 9. Analiza czynnikowa konstrukcja i zastosowania C1, C2 W3, U1, U2, U3, K2, K4 10. Analiza korespondencji idea i zastosowania C1, C2 W3, U1, U2, U3, K2, K4 Treści programowe ćwiczenia/laboratoria Lp. Treści programowe Cele kształcenia Efekty kształcenia 1. Wielowymiarowa analiza regresji jako narzędzie opisu zależności przyczynowo-skutkowych. Regresja krokowa jako narzędzie doboru zmiennych do modelu ekonometrycznego. 2. Model wybranego zjawiska gospodarczego projekt w zespole dwuosobowym. 3. Miernik syntetyczny jako narzędzie porządkowania liniowego. Klasyfikacja obiektów na podstawie wartości miernika syntetycznego. 4. Wybrane metody analizy skupień własności i praktyczne zastosowania. 5. Jedno- i dwuczynnikowa ANOVA wybrane zastosowania. 6. Wykorzystanie testów nieparametrycznych do porównywania populacji. 7. Funkcja dyskryminacyjna szacowanie parametrów, ocena jakości, zastosowania praktyczne. C1, C2 C1, C2, C3, C4 C1, C2 C1, C2 C1, C2 W3, W4, U1, U2, U3, K4 W3, W4, U1, U2, U3, U4, K1, K3, K4 W1, W2, W4, U1, U2, K4 W2, W4, U1, U2, U3, K4 W2, W3, W4, U1, U2, K4 C1, C2 W2, W4, U1, U2, K4 C1, C2 W1, W2, W3, W4, U1, U2, U3, K4 8. Analiza czynnikowa przykładowe zastosowania. C1, C2 W3, W4, U1, U2, K4 9. Projekt studenci wcześniej przygotowują temat i szukają danych. Na zajęciach omawiają swój pomysł i zaczynają pracę nad projektem (kończą samodzielnie w domu). 10. Sprawdziany zaliczeniowe C1, C2, C3 C1, C2 W1, W2, W3, W4, U1, U2, U3, U4, K1, K2, K3, K4, W1, W2, W3, W4, U1, U2, U3 18

19 Uwaga: Tematy realizowane są z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Literatura Obowiązkowa 7. Aczel, A. D., 2000, Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 8. Gatnar, E., Walesiak, M. (red.), 2004, Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, red. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 9. Morrison, D.F., 1990, Wielowymiarowa analiza statystyczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 10. Panek, T., 2009, Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porownawczej, SGH, Warszawa 11. Ostasiewicz, S. (red.), 1999, Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław Zalecana 1. Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., Black, W. C., 1995, Multivariate data analysis with readings, Prentice Hall Wymagania wstępne Znajomość podstawowych metod ilościowych oraz narzędzi informatycznych, niezbędnych do modelowania, analizy i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych Metody nauczania Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, prace projektowe, analiza przypadków, dyskusje nt. interpretacji wyników prowadzonych analiz Praca indywidualna studenta Sposób zaliczenia Praca przy wykorzystaniu narzędzi samokształcenia dostępnych na platformie moodle, studia literaturowe, analiza przypadków i interpretacja wyników, prace projektowe w zespołach dwuosobowych Ćwiczenia dwa sprawdziany, dwa projekty zespołowe Całość egzamin pisemny Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia Efekt kształcenia Metoda sprawdzenia Aktywność Prace okresowe Zaliczenie końcowe W1 x x x W2 x x x W3 x x x W4 x x x U1 x x U2 x x x U3 x x x U4 x K1 x x K2 K3 x K4 x podpis autora x 19

20 Tabela efektów kształcenia dla przedmiotu WIGE_II_1_B01 Analiza wielowymiarowa Dorota Appenzeller Symbol efektu kształcenia W1 W2 W3 W4 U1 U2 U3 U4 K1 K2 K3 K4 Efekty kształcenia Student, który zaliczył przedmiot: Zna metody porządkownia obiektów wielowymiarowych Zna metody służące do badania struktury (podobieństwa) w zbiorze obiektów Zna metody analizy zależności w zbiorze zmiennych Zna profesjonalne narzędzia informatyczne przydatne do przeprowadzania analiz wielowymiarowych Potrafi przeprowadzać analizy zbioru obiektów ze względu na zjawiska wielowymiarowe Potrafi interpretować wyniki przeprowadzonych analiz Potrafi oceniać jakość narzędzi tworzonych do analizy zjawisk złożonych Potrafi przygotować profesjonalną prezentację wyników swoich analiz Posiada umiejętność precyzyjnego planowania badań złożonych zjawisk gospodarczych Potrafi samodzielnie uzupełniać posiadaną wiedzę w zakresie metod ilościowych i profesjonalnego oprogramowania wykorzystywanych do analiz zjawisk gospodarczych Potrafi pracować w zespole realizując projekty związane z analizami zjawisk gospodarczych Jest świadomy przydatności metod wielowymiarowych do badania zjawisk gospodarczych Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku K2_W05, K2_W06, K2_W08 K2_W05, K2_W06, K2_W08 K2_W05, K2_W06, K2_W08 K2_W04 K2_U01, K2_U02 K2_U01, K2_U07 K2_U03, K2_U06, K2_U07, K2_U08 K2_K01, K2_K02, K2_K05 K2_K01, K2_K04 K2_K02, K2_K05 K2_K01 20

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Statystyka Wszystkie specjalności Data wydruku: 31.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Statystyka komputerowa Computer statistics Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: Fakultatywny - oferta Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i technikami analizy finansowej na podstawie nowoczesnych instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Systemy Decision suport systems Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr 1/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy y/ ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem finansowym Kod przedmiotu

Zarządzanie ryzykiem finansowym Kod przedmiotu Zarządzanie ryzykiem finansowym - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie ryzykiem finansowym Kod przedmiotu 04.3-WZ-ZarzD-ZRF-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE POLSKIEJ GOSPODARKI Z PAKIETEM R Michał Rubaszek

MODELOWANIE POLSKIEJ GOSPODARKI Z PAKIETEM R Michał Rubaszek Tytuł: Autor: MODELOWANIE POLSKIEJ GOSPODARKI Z PAKIETEM R Michał Rubaszek Wstęp Książka "Modelowanie polskiej gospodarki z pakietem R" powstała na bazie materiałów, które wykorzystywałem przez ostatnie

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Badania marketingowe Zarządzanie technologią Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu:. Pozycja planu: B.1., B.1a 1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Metody badań na zwierzętach Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: BADANIA MARKETINGOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-503 Nazwa modułu Rynki finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial markets Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Informatyka ekonomiczna Nazwa modułu w języku angielskim Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów Kierunek prawno-ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU PRZEDMIOTU

KARTA OPISU PRZEDMIOTU KARTA OPISU PRZEDMIOTU Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr /12 Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć. 1. Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr II/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 205/206 Specjalność

Bardziej szczegółowo

egzamin oraz kolokwium

egzamin oraz kolokwium KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/FIRP/PSY w języku polskim Prognozowanie i symulacje Nazwa przedmiotu w języku angielskim Forecasting and simulation USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Informatyczne analiza, projektowanie, wdrażanie

Zintegrowane Systemy Informatyczne analiza, projektowanie, wdrażanie dr hab. Grzegorz Bartoszewicz, prof. nadzw. UEP Katedra Informatyki Ekonomicznej Zintegrowane Systemy Informatyczne analiza, projektowanie, wdrażanie Tematyka seminarium związana jest z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 . Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 (1) Nazwa przedmiotu Teoria ryzyka w bankowości (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Matematyczno - Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Planowanie Finansowe Financial Planning

Planowanie Finansowe Financial Planning KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Planowanie Finansowe Financial Planning A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Badania operacyjne Operational research Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.1 Finanse przedsiębiorstwa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Wydział w Ostrowie Wielkopolskim Społecznej Akademii

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/203 Z-ZIP2-0452 Informatyczne Systemy Zarządzania Produkcją Manufacturing Management

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-613z Inżynieria finansowa Financial engineering

Z-ZIP2-613z Inżynieria finansowa Financial engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP2-613z Inżynieria finansowa Financial engineering A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Projektowanie Produktu Product Design Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium,

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM 1.1.1 Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i bazy danych (wykład obowiązkowy dla wszystkich)

Algorytmy i bazy danych (wykład obowiązkowy dla wszystkich) MATEMATYKA I EKONOMIA PROGRAM STUDIÓW DLA II STOPNIA Data: 2010-11-07 Opracowali: Krzysztof Rykaczewski Paweł Umiński Streszczenie: Poniższe opracowanie przedstawia projekt planu studiów II stopnia na

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Projektowanie Produktu Product Design Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej. tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl dr Robert Milewski

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej. tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl dr Robert Milewski Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization

Z-ZIP2-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Z-ZIP-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Ubezpieczenia Nazwa modułu w języku angielskim Insurance Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów Kierunek prawno-ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa Kod przedmiotu

Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa Kod przedmiotu Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa Kod przedmiotu 11.5-WK-IiEP-MFU-W-S14_pNadGenD94HY Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 111 Rektora UŚ z dnia 31 sierpnia 2012 r. Literatura i treści programowe studiów podyplomowych Inwestycje Giełdowe

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 111 Rektora UŚ z dnia 31 sierpnia 2012 r. Literatura i treści programowe studiów podyplomowych Inwestycje Giełdowe Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 111 Rektora UŚ z dnia 31 sierpnia 2012 r Literatura i treści programowe studiów podyplomowych Inwestycje Giełdowe 1 Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Metody analizy przestrzennej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Metody analizy przestrzennej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Metody analizy przestrzennej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW /01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Identyfikacja systemów Nazwa w języku angielskim System identification Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Zaawansowana analiza danych eksperymentalnych Advanced analysis of experimental data

Sylabus. Zaawansowana analiza danych eksperymentalnych Advanced analysis of experimental data Sylabus Nazwa przedmiotu (w j. polskim i angielskim) Nazwisko i imię prowadzącego (stopień i tytuł naukowy) Zaawansowana analiza danych eksperymentalnych Advanced analysis of experimental data dr Veslava

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE DIAGNOSTYKĘ MEDYCZNĄ Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, projekt

Bardziej szczegółowo

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA 1.1.1 Logistyczne koncepcje zarządzania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZL_PS3 Wydział

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH Nazwa w języku angielskim STATISTICAL DATA ANALYSIS Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1071 Techniki komputerowe we wspomaganiu decyzji logistycznych

Bardziej szczegółowo

Ekonometria_FIRJK Arkusz1

Ekonometria_FIRJK Arkusz1 Rok akademicki: Grupa przedmiotów Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : łumaczenie nazwy na jęz. angielski 3) : Kierunek studiów 4) : Ekonometria Econometrics Ekonomia ECS 2) Koordynator przedmiotu 5)

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. dr n biol Henryk Różański dr inż. Małgorzata Źródło-Loda. moduł kształcenia specjalnościowego ograniczonego wyboru

KARTA PRZEDMIOTU. dr n biol Henryk Różański dr inż. Małgorzata Źródło-Loda. moduł kształcenia specjalnościowego ograniczonego wyboru KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Statystyka opisowa SYLABUS A. Informacje ogólne

Statystyka opisowa SYLABUS A. Informacje ogólne Statystyka opisowa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Zarządzanie funduszami europejskimi Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego kod nr w planie ECTS studiów 20 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

Techniki uczenia maszynowego nazwa przedmiotu SYLABUS

Techniki uczenia maszynowego nazwa przedmiotu SYLABUS Techniki uczenia maszynowego nazwa SYLABUS Obowiązuje od cyklu kształcenia: 2014/20 Część A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej studiów Poziom kształcenia Profil studiów

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Statystyka i demografia Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_8 Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW 33/01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Optymalizacja systemów Nazwa w języku angielskim System optimization Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przekazanie studentom ogólnej wiedzy z zakresu marketingu przemysłowego. C2. Uświadomienie studentom odmienności

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia Katedra Rozwoju Regionalnego i Metod Ilościowych

ćwiczenia Katedra Rozwoju Regionalnego i Metod Ilościowych Kod Nazwa Powszechne rozumienie statystyki- umiejętność odczytywania wskaźników Wersja Wydział Kierunek Specjalność Specjalizacja/kier. dyplomowania Poziom (studiów) Forma prowadzenia studiów Przynależność

Bardziej szczegółowo

Inżynieria finansowa Financial engineering

Inżynieria finansowa Financial engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria finansowa Financial engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom kształcenia Forma studiów Ekonomia Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne

SYLABUS. 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom kształcenia Forma studiów Ekonomia Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne SYLABUS 1.Nazwa Matematyka 2.Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Metod Ilościowych i Informatyki przedmiot Gospodarczej 3.Kod E/I/A.3 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom Forma studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH PREZENTACJA SEPCJALNOŚCI: METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI KIERUNEK INFORMATYKA I EKONOMETRIA SEKRETARIAT KATEDRY BADAŃ OPERACYJNYCH Budynek D, pok. 621 e-mail

Bardziej szczegółowo

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektem inwestycyjnym 2. Kod przedmiotu: ROZ-P11-25

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektem inwestycyjnym 2. Kod przedmiotu: ROZ-P11-25 (pieczęć wydziału) Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektem inwestycyjnym 2. Kod przedmiotu: ROZ-P11-25 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U "Z A T W I E R D Z A M" Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa prof. dr hab. inż. Radosław TRĘBIŃSKI Warszawa, dnia... S Y L A B U S P R Z E D M I O T U NAZWA PRZEDMIOTU: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE EKSPLOATACJI

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiot lub grupa przedmiotów)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiot lub grupa przedmiotów) OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiot lub grupa przedmiotów) Nazwa modułu/ przedmiotu Przetwarzanie danych w organizacji przedsiębiorstwa Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Matematyki Przedmioty:

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne. Wszystkie Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne. Wszystkie Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1066 Inżynieria systemów i analiza systemowa Systems engineering

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Paweł Kozubek. kierunkowy. obowiązkowy polski III.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Paweł Kozubek. kierunkowy. obowiązkowy polski III. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-577 Nazwa modułu Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Nazwa modułu w języku angielskim Evaluation of efficiency of investment projects Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM

Nazwa przedmiotu: ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM Nazwa przedmiotu: ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści dodatkowych Fundamental and Technical Analysis on Capital

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki

Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA i FINANSE KATEDRA INFORMATYKI TEORETYCZNEJ

INFORMATYKA i FINANSE KATEDRA INFORMATYKI TEORETYCZNEJ INFORMATYKA i FINANSE KATEDRA INFORMATYKI TEORETYCZNEJ dr hab. Czesław Bagiński, prof. PB Kierownik KIT dr hab. Wiktor Dańko, prof. PB dr hab. Piotr Grzeszczuk, prof. PB dr Ryszard Mazurek dr Jolanta Koszelew

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU . NAZWA PRZEDMIOTU SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU Systemy wizyjne w automatyce przemysłowej. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek stopień tryb język status przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Wszystkie Semestr: Forma studiów: I stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 6 1. Nazwa przedmiotu: PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI KIEROWNICZYCH 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Podstawy ekonomii Nazwa modułu w języku angielskim Fundamentals of Economics Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Statystyka SYLABUS A. Informacje ogólne

Statystyka SYLABUS A. Informacje ogólne Statystyka SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Dziedzina

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo