SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Sprawa nr : NE-3/223/143/10/MR Przedmiot postępowania: dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby IChP; CPV: Tryb postępowania: przetarg nieograniczony prowadzony w trybie uproszczonym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Dz. Ustaw z 2007 r. nr 223, poz ze zmianami. Inwestor: Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie, ul. Rydygiera 8. Opracował: Zatwierdził: Data: 1

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Zamawiający: Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego ul. Rydygiera 8, Warszawa strona internetowa :www.ichp.pl lub tel/fax II. Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. III. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych w ilości i o parametrach technicznych i jakościowych opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ. IV. Opis części zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. V. Zamówienia uzupełniające i dodatkowe. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień dodatkowych. VI. Oferty wariantowe. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VII. Termin wykonania zamówienia. Sukcesywnie według ustalonego harmonogramu do 31 grudnia 2010 r. VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj : 1) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych w zapytaniu ofertowym prac i czynności, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy Pzp oraz zadeklarują zawarcie umowy na warunkach określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na podstawie dokumentów wyspecyfikowanych w pkt IX SIWZ. 2

3 IX. Informacje dotyczące dokumentów, jakie ma dostarczyć oferent w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1) oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ), 2) deklaracja zawarcia umowy na warunkach określonych w niniejszej Specyfikacji (załącznik nr 3 do SIWZ), 3) wypis z właściwego rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej przedstawiające aktualny stan faktyczny i prawny, datowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4) wypełniony i podpisany formularz ofertowy. Uwaga: a) przedłożenie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jest dobrowolne, b) dokumenty wymienione w pkt 3 muszą być zgodne z wymogami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 216 poz. 1817). W szczególności, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów wymienionych powyżej składa ich odpowiedniki wyszczególnione w 2 Rozporządzenia w tłumaczeniu na język polski zgodnie z 4 ust. 3 w/w Rozporządzenia. X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z oferentami. 1. Każdy oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytania oferentów muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres: Instytut Chemii Przemysłowej, ul. Rydygiera 8, Warszawa, faxem: na numer: lub na adres 2. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim oferentom, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a także na stronie internetowej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 3. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z oferentami. XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami: w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Michał Gałecki tel w sprawach dotyczących procedury postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, Przewodniczący Komisji Przetargowej mgr Jacek Truskolaski tel XII. Wymagania dotyczące wadium. Wadium nie jest wymagane. 3

4 XIII. Termin związania ofertą. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. do dnia r. XIV. Opis przygotowania oferty. 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym; Część cenowa oferty winna zawierać co najmniej: 1) firmę i adres oferenta, ceny netto oraz brutto na wszystkie pozycje oferty oraz musi być wyliczona cena zbiorcza dla całej oferty (netto i brutto), 2) charakterystykę techniczną oferowanego sprzętu, układ oferty musi być zgodny z układem specyfikacji technicznej - zał. nr 1, 3) warunki dostawy zgodnie ze wzorem umowy, 4) warunki płatności zgodne ze wzorem umowy 5) warunki gwarancji i serwisowania.(termin gwarancji musi być podany dla poszczególnych pozycji oferty). 2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę, 3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę, 4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa, 5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne, 6. Oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji, 7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane, 8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę, 9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty oraz kolejno ponumerowane i zaparafowane. XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu (zamkniętej kopercie), w siedzibie Zamawiającego, budynek nr 1 pokój 254 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w godz w dni robocze, do dnia do godz Koperta winna być w sposób wyraźny oznaczona napisem: Oferta na dostawę sprzętu komputerowego - sprawa nr NE-3/223/143/10/MR NIE OTWIERAĆ przed godz dn oraz nazwą oferenta. 3. W wypadku wysłania oferty pocztą za termin złożenia przyjmuje się datę otrzymania oferty, a nie datę stempla pocztowego. 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Rydygiera 8, budynek nr 1 pokój nr 262, w dniu o godz Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone oferentom. 4

5 XVI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 1. Cena zbiorcza oferty winna uwzględniać wszystkie zobowiązania oferenta tj. obejmować wszystkie koszty i składniki ceny związane z wykonaniem zamówienia określone w SIWZ. 2. Cena zbiorcza winna być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT. 3. Cena może być tylko jedna i nie może ulegać zmianie przez okres ważności oferty. XVII. Informacje w sprawie możliwości rozliczeń walutowych. Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczeń wyłącznie w walucie polskiej. XVIII. Tryb, kryteria oraz sposób oceny ofert. 1. Oferty zostaną otwarte w trybie jawnym przez Komisję Przetargową przy udziale oferentów. 2. Komisja Przetargowa na posiedzeniu zamkniętym oceni oferty z punktu widzenia ich poprawności formalnej tj. zgodności z ustawą PZP i SIWZ oraz stosownie do okoliczności zwróci się z wnioskiem do Kierownika Zamawiającego o wykluczenie oferentów nie spełniających wymaganych warunków oraz o odrzucenie ofert na podstawie art.89 ustawy Pzp. 3. Zakwalifikowane do dalszego postępowania oferty Komisja oceni wg następujących kryteriów: a) cena całkowita oferty brutto % najniższa cena (zbiorcza wartość oferty brutto) liczba punktów = x 10 pkt x 100% x cena badanej oferty x liczba członków Komisji Przetargowej O wyborze oferty zadecyduje największa ilość uzyskanych punktów. XIX. Informacje dotyczące formalności, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu postępowania w celu zawarcia umowy. Umowa winna zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty poinformowania o wyniku postępowania i nie dłuższym niż upływ terminu związania ofertą. XX. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. Zamawiający rezygnuje z wymogu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XXI. Istotne warunki i postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa będzie sporządzona w języku polskim i zgodnie z prawem polskim. 2. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej Specyfikacji oraz danych zawartych w wybranej ofercie na podstawie załączonego do SIWZ projektu umowy (załącznik nr 4). 3. Zawarte w projekcie umowy warunki nie podlegają negocjacjom. 5

6 4. Strony mogą wprowadzić do umowy warunki dodatkowe, o ile będą one zgodne z SIWZ oraz Prawem zamówień publicznych. XXII. Środki ochrony prawnej przysługujące oferentom w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. XXIII. Załączniki. Załączniki do Specyfikacji: specyfikacja techniczna zał. nr 1. oświadczenie o spełnianiu warunków zał. nr 2, deklaracja zawarcia umowy zał. nr 3, wzór umowy zał. nr 4, formularz ofertowy zał. nr 5 Załączniki, w szczególności specyfikacja techniczna oraz wzór, umowy stanowią integralną i nieodłączną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 6

7 Numer sprawy: NE-3/223/143/10/MR Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Ilość I. Zestawy komputerowe: 41 szt. Procesor Intel Core 2 Duo E8500, 3.16GHz, 1333FSB, 6MB Cache, LGA775, 45nm, BOX - lub równorzędny Płyta główna Gigabyte GA-EP43T-USB3, P43+ICH10, DualDDR3-1333, SATA2, LAN, ATX lub równorzędna Pamięć RAM: Kingston HyperX 2X2GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM (Kit of 2) Karta graficzna Leadtek Winfast GF CUDA 9500GT 512MB DDR2 (128bit) LP, PCI-E,DualDVI/HDTV,retail lub równorzędna HDD Dysk Seagate Barracuda , 3.5'', 500GB, SATA/300, 7200RPM, 16MB cache lub równorzędny czytnik kart 4World Czytnik kart flash wewnętrzny 3.5'' 24w1, slot M2, czarny lub równorzędny Lite-On Super AllWrite DVD+/-R 24x, SATA, retail, k. czarny - lub równorzędny z oprogramowaniem do Napęd optyczny nagrywania w wersji OEM ATX 400W ; Co najmniej dwie wtyczki SATA ; Midi Tower - czarna ; Co najmniej dwa wyjścia USB z przodu Obudowa obudowy, oraz wejście słuchawkowe Mini Jack 3.5, i wejście mikorofonowe Mini Jack 3.5- lub równorzędna Klawiatura Klawiatura Deluxe 250 Keyboard Black, USB - lub równorzędna Mysz Mysz komputerowa RX250, Optical Mouse, USB / PS/2, black - lub równorzędna Microsoft OEM Windows 7 Professional 64 bit, Polish, 1pk, DVD lub System operacyjny Microsoft OEM Windows 7 Professional 32 bit Polish, 1pk, DVD w zależności od zamówienia Wyprowadzone porty COM I LPT na śledziu II. Monitory: Ilość LCD 22'' Prolite B2206WS-B1, wide, pivot, głośniki, 2ms, DVI, czarny - lub równorzędny 43 szt. SyncMaster 24'' P2470H, Full HD, WIDE, DVI/HDMI, rose Black - lub równorzędny 3 szt. Uwagi: Gwarancja na komputer: 36 miesięcy Gwarancja na monitor: 36 miesięcy Gwarancja na drukarki: 24 miesiące Gwarancja na skanery: 12 miesięcy Czas naprawy: maksymalnie 5 dni roboczych. Certyfikat CE na monitor i komputer Systemy operacyjne współpracujące natywnie z Active Directory 2008 (Windows 2008 Server) Microsoft OEM Windows 7 Professional 64 bit, Polish, 1pk, DVD lub na wskazanie zamawiającego Microsoft OEM Windows 7 Professional 32 bit, Polish, 1pk, DVD 7

8 Przed dostawą sprzętu, producent dostarczy egzemplarz wzorcowy, który oprogramowany będzie przez IChP. Egzemplarz wzorcowy zostanie zwrócony producentowi przed dostawą sprzętu. Następnie producent ma obowiązek zduplikować zestawy zgodnie z wcześniej dostarczonym i oprogramowanym wzorcem. Producent jest zobowiązany do zachowania tajemnicy o konfiguracji, zainstalowanym oprogramowaniu, kluczach licencyjnych do oprogramowania. Realizacja zamówienia do 15 dni kalendarzowych od daty zamówienia, /w EPDw UJNDI1M III. Urządzenia zasilające Zasilacz gwarantowany UPS APC Smart-UPS 2200 VA RM 2U 1 szt Zasilacz gwarantowany UPS APC Back UPS RS LCD 550 Master Control 2 szt Listwa zasilająca APC rack 19" Switched PDU, ZeroU, 16A/230V, 21 gniazd C13, 3 gniazda C19, IEC309 1 szt IV. Drukarki i inne urządzenia peryferyjne Drukarka igłowa Drukarka igłowa Panasonic KX-P2130 lub równorzędna 2 szt. Drukarka atramentowa Drukarka HP Officejet Pro K8600dn [A3] lub równorzędna 1 szt. Drukarka laserowa kolorowa Drukarka OKI C3600n lub równorzędna 7 szt. Drukarka laserowa monochromatyczna Drukarka OKI B430DN lub równorzędna 9 szt. Urządzenie wielofunkcyjne Drukarka, Faks, Skaner, Kopiarka Urządzenie MPF - HP Officejet Pro 8500 lub równorzędne 2 szt. Skaner Skaner Canon LiDE 700F lub równorzędny 3 szt. Tablet graficzny Tablet graficzny WACOM Tablet graficzny Intuos4 S lub równorzędne 1 szt. V. Komputer procesowy z akcesoriami 1 szt. Stacja robocza Płyta główna: Gigabyte GA-M720-US3, NV nforce 720d, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, FW, GBLAN, ATX P/N: CPU: AMD Athlon II X3 425, socket AM3, 2,7 GHz, BOX P/N: ADX425WFGIBOX Pamięci RAM: Kingston 2 x 1024MB 800MHz DDR2 Non-ECC CL5 DIMM P/N: KVR800D2N5K2/2G Dysk HDD: Seagate Barracuda , 3.5'', 500GB, SATA/300, 7200RPM, 16MB cache P/N: ST AS Grafika: Leadtek Winfast GF 8400GS 512MB DDR2 (64bit), Fan, PCI-E, DualLinkDVI/HDTV P/N: PX8400 GS 512 Napęd optyczny: Lite-On Super AllWrite z LightScribe DVD+/-R 24x, SATA, bulk, k. czarny P/N: ihas Uniwersalny czytnik kart SD i MICROSD: Czytnik kart pamięci Alps 3.5'', czarny, RoHS, wewnętrzny P/N: DF386P901A 8

9 Zasilacz do komputera: Zasilacz MODECOM ATX MC 530 CARBON, 530W PFC, box P/N: MC 530 CARBON BOX Obudowa: ATX MODECOM STEP 407 Midi Tower ATX bez zasilacza (czarno-srebrna) P/N: AT-S wentylator chłodzący wewnętrzny do obudowy, System operacyjny: Windows XP Prof. EN SP3 (licencja dwustanowiskowa), Program biurowy typu Office (może być darmowy OpenOffice) Akcesoria - zasilacz do podtrzymania napięcia (UPS): APC Back-UPS RS 1000VA PL P/N: BR1000-FR, mysz, klawiatura, VI. Laptop 1 szt Ekran: 15,5 VAIO rozdzielczość 1366 x 768 pikseli Procesor: Intel Core i5-430m RAM: 4 GB DDR3 (1066 MHz) Dysk: 500GB Serial ATA Karta grafiki: ATI Mobility Radeon HD 5650 Bluetooth Standard EDR, wyjście HDMI, Gniazdo karty pamięci Memory Stick i SD, Touchpad z funkcją Multi-touch, port: Express Card 34 waga: 2,7 kg, kolor obudowy ciemny Microsoft Windows 7 Home Premium PL 64bit Microsoft Office 2007 Myszka: Logitech Wireless Mouse M305 torba na laptop 9

10 Zamawiający mógł uznać podzespoły za równorzędne: Procesory / CPU: W przypadku procesorów, w celu wykazania równoważności, niezbędne jest przeprowadzenie testów wydajnościowych za pomocą co najmniej dwóch z pośród poniższej listy benchmarków. Wynik wydajności nie może być niższy niż wzorcowego procesora. Niedopuszczalne jest porównanie testami fabrycznymi producentów procesorów. Lista benchmarków: 3DMark06 SiSoftSandra CPU Benchmark Super PI mod 1.5 XS Płyty główne: W przypadku równoważnych płyt głównych należy wziąć pod uwagę: - specyfikację techniczną: Nie mniejsze parametry Front Side Bus - FSB, Co najmniej identyczną obsługę pamięci RAM (ilośc slotów, częstotliwość pracy), zgodność ilości złączy zewnętrznych, zgodność ilości slotów rozszerzeń (PCI, PCI-E), zgodność ilości portów USB, zgodność ilości portów COM, zgodność ilości portów LAN, dostępność sterowników dla chipsetu dla wszystkich systemów operacyjnych Windows XP Professional oraz Windows Vista, Windows 7 zarówno w wersjach 32-bitowej jak i 64-bitowej. Zgodność formatu płyty (Form Factor), dostępność oprogramowania do monitorowania parametrów pracy płyty zgodnie z płytą wskazaną w SIWZ. Pamięci: Za równoważne zamawiający uzna te pamięci, które pod względem parametrów technicznych nie będą odbiegały od pamięci wskazanych w SIWZ, oraz będą posiadały nie gorszą gwarancję producenta od wskazanych. Karty graficzne: Za równoważne zamawiający uzna te karty graficzne, które osiągną nie gorszy wynik w banchmarku 3dmark'03, oraz spełnią identyczne warunki ilości złączy zewnętrzach, oraz zajętości portów wewnętrznych. Dysk twardy: Za równoważne zamawiający uzna te dyski twarde, które : 1.osiągną nie gorsze rezultaty w teście DiskSpeed32, 2. konstrukcja dysku (ilość talerzy, prędkość obrotowa, ilość pamięci cache, rozmiary) nie będą inne od wskazanego dysku 3. Producent dysku równoważnego udostępni oprogramowanie umożliwiające testowanie dysku, w celu wykrycia nieprawidłowości jego pracy, z możliwością usunięcia uszkodzonych sektorów. Czytniki optyczne: Za równoważne zamawiający uzna te elementy, 1. których parametry techniczne (prędkość nagrywania odtwarzania) poszczególnych rodzajów nośników nie będzie inna od napędów wskazanych 2. kolor, rozmiar oraz złącza zewnętrze nie będą inne od od napędów wskazanych 3. producent dostarcza oprogramowanie do nagrywania nośników o identycznej funkcjonalności jak wskazany model Klawiatury: Za równoważne zamawiający uzna te klawiatury które: 1. Posiadają identyczny układ klawiszy 2. Producent udostępnia sterowniki dla Windows XP Professional, Windows Vista w wersjach 32 i 64 bitowych dla klawiatur bezprzewodowych 3. Trwałe oznakowanie klawiszy, uniemożliwiające ścieranie napisów podczas normalnego użytkowania 4. Mają identyczne łącza komunikacyjne 10

11 Myszy: Za równoważne zamawiający uzna te myszy które: 1. Posiadają ergonomiczny kształt 2. Posiadają identyczną ilość klawiszy, kółek 3. Producent udostępnia sterowniki dla Windows XP Professional, Windows Vista 4. Mają identyczne łącza komunikacyjne W przypadku równoważnych monitorów zostaną uznane takie, które: posiadają identyczną lub większy rozmiar matrycy. zastosowana matryca jest tego samego typu. posiadają rozdzielczość natywną dokładnie taką samą jak monitor wskazany. posiadają tyle samo wyjść i wejść posiadają taką samą funkcjonalność (Pivot, głośniki, czytnik kart flash itp). Za równorzędne zamawiający uzna takie modele drukarek, które: 1. Posiadają zbliżone rozmiary zewnętrzne, przy zachowaniu tolerancji do 5% każdego wymiaru 2. Obsługują te same systemy operacyjne. Producent udostępnia sterowniki dla systemów Windows XP, Windows Vista, Windows 7 w wersjach 32 i 64 bitowych w różnych wersjach językowych w tym w wersji polskiej) 3. Posiadają identyczną funkcjonalność sterowników 4. Prędkość druku nie jest mniejsza niż zadeklarowana przez producenta przy stosowaniu standardowych materiałów eksploatacyjnych 5. Czas wydruku pierwszej strony nie jest dłuższy niż w przypadku modelu zaproponowanego 6. Porty wejściowe/wyjściowe drukarki w standardowej konfiguracji są identyczne ze wskazanymi modelami 7. Maksymalne zużycie energii elektrycznej przez drukarkę nie jest większe niż we wskazanym modelu 8. Posiadają możliwość wydru na takich samych nośnikach (dotyczy formatu oraz typu nośnika) 9. Zastosowana jest identyczna technologia druku 10. Koszt zakupu wszystkich standardowych oryginalnych materiałów eksploatacyjnych nie jest wyższy niż 2% ceny brutto. Porównanie będzie liczone zgodnie z następującymi założeniami: Pod uwagę będzie brana deklarowana przez producenta ilość wydruku stron przy standardowym zabarwieniu 5% (Zgodnie z normą ISO/IEC 24711) W przypadku materiałów eksploatacyjnych umożliwiających druk większej ilości stron niż pozostałe, koszty zakupu zostaną proporcjonalnie policzone do materiału tej drukarki która może wydrukować najmniej stron przy standardowym zaczernieniu. Koszt zakupu oryginalnych materiałów eksploatacyjnych będzie średnią arytmetyczną z co najmniej od trzech dostawców oferujących materiały na rynku w Warszawie. Zasilacz awaryjny / UPS: Za równorzędne zamawiający uzna takie modele zasilaczy gwarantowanych ups które: Posiadają zbliżone rozmiary zewnętrzne z tolerancją do 10% każdego wymiaru Posiadają identyczny sposób mocowania / instalacji (stojący, rack 19 ) oraz elementy do montażu jak we wskazanym modelu Posiadają identyczną ilość wejść / wyjść Zapewniają nie mniejszy czas podtrzymania (wg danych producentów) przy pełnym i połowicznym obciążeniu (50 i 100%). Czas życia akumulatorów jest nie mniejszy niż we wskazanym modelu Umożliwiają zarządzenie tym samym oprogramowanie zarządzającym w zakresie: Informacji o stanie UPS/akumulatorów Bezpieczne zamknięcie systemów operacyjnych (Windows/Linux) przy nadmiernym rozładowaniu akumulatorów Listwa zasilająca: Posiada port Ethernet RJ-45 10/100 mbps zarządzanie przez www/snmp 11

12 posiada identyczną ilość gniazd zasilających tego samego typu z możliwością obciążenia identycznym natężeniem Umożliwia monitorowanie i zarządzenie listwą przez sieci logiczną z tą samą funkcjonalnością jak urządzenie wskazane Skanery: Posiadają identyczną do zaproponowanych technologię skanowania Posiadają taką samą rozdzielczość Posiada element światłoczuły tego samego typu co model zaproponowany Posiada ten sam format skanowania do plików wynikowych Obszar skanowania jest taki sam jak w modelu zaproponowanym Posiada identyczne złącza zewnętrzne Ma dołączone oprogramowanie tego samego typu co model zaproponowany Urządzenia wielofunkcyjne: Za równorzędne zamawiający uzna takie modele urządzeń wielofunkcyjnych które spełnią wszystkie założenia dla sprzętu równoważnego w zakresie drukarek oraz skanerów wymienione wyżej. 12

13 Numer sprawy: NE-3/223/143/10/MR Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE W związku z udziałem naszej firmy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego oświadczamy, że Firma nasza spełnia określone ustawą Prawo zamówień publicznych warunki tzn.: 1. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych w zapytaniu ofertowym prac i czynności. 2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn (podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta) Data... 13

14 Numer sprawy: NE-3/223/143/10/MR Załącznik nr 3 DEKLARACJA ZAWARCIA UMOWY Niniejszym deklarujemy gotowość zawarcia umowy na dostawę sprzętu komputerowego na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sprawa nr NE-3/223/143/10/MR.... (podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta) Data... 14

15 numer sprawy: NE-3/223/143/10/MR Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY nr NE-3/223/143/10/MR zawarta w Warszawie w dniu... w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z r nr 223, poz ze zmianami), pomiędzy: Instytutem Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego z siedzibą w Warszawie ul. Rydygiera 8, Warszawa, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII wydział Gospodarczy pod numerem , reprezentowanym przez: 1. mgr inż. Józefa Menesa Dyrektora 2. mgr Marię Sosnowską Z-cę Dyrektora ds. Organizacji i Zarządzania zwanym dalej Zamawiającym lub IChP, a... działającą na podstawie... reprezentowaną przez: zwaną dalej Wykonawcą. 1 Przedmiot Umowy Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania w ilości oraz o parametrach zgodnych ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2 Ceny, ilości i wartość umowy. 1. Ceny, ilości i charakterystykę techniczną zamawianego sprzętu określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Ceny rozumiane są franco siedziba Zamawiającego. 2. Wartość netto umowy wynosi...zł (słownie:.../100. Podatek VAT Wykonawca naliczać będzie w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami. 3 Warunki realizacji umowy. 1. Termin dostaw y sukcesywnie do 31 grudnia 2010 r. wg ustalanych okresowo harmonogramów dostaw. 2. Baza dostawy Wykonawca dostarczy i wyda zamówiony towar do magazynu w siedzibie Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. Wykonawca zapewnia, że 15

16 przedmiot umowy jest nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie jest przedmiotem praw osób trzecich. 3. Odbiór przedmiotu umowy. Odbiór sprzętu będzie odbywał się w dwóch etapach: a) odbiór wstępny (sprawdzenie ilości sztuk sprzętu, kabli zasilających, oprogramowania, instrukcji obsługi, dokumentów gwarancyjnych stosownie do przedmiotu) w terminie uzgodnionym przy składaniu sukcesywnych zamówień potwierdzony protokółem odbioru wstępnego. b) Odbiór ostateczny po dokonaniu zbadania przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty odbioru wstępnego. W przypadku niezgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń w terminie określonym w ust. 3 lit. b co do jakości przedmiotu umowy, protokół odbioru wstępnego będzie jednocześnie protokółem odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w toku odbioru ostatecznego wad lub braków Zamawiający prześle Wykonawcy zastrzeżenia jakościowe; Wykonawca jest obowiązany w terminie 7 dni od daty otrzymania zastrzeżeń wymienić przedmioty wadliwe na wolne od wad. Dostawa niewadliwego przedmiotu umowy potwierdzona zostanie protokółem odbioru ostatecznego. 4. Kary umowne. Strony ustalają kary umowne z tytułu: a) odstąpienia od umowy przez jedną ze stron w wysokości 5% wartości brutto umowy określonej w 2, b) opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% ceny brutto niedostarczonego towaru określonej w zał. nr 1 za każdy dzień opóźnienia, c) opóźnienia w naprawie gwarancyjnej - w wysokości 0,5% ceny brutto naprawianego sprzętu za każdy dzień opóźnienia, d) opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu zastępczego - w wysokości 0,2% ceny brutto zastępczego sprzętu za każdy dzień opóźnienia, Uprawnienia Wykonawcy do żądania kary umownej, o której mowa w lit. a, wyłączone są w przypadku odstąpienia w ramach wykonywania przez Zamawiającego praw z rękojmi oraz w przypadkach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 4 Warunki płatności. 1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność za odebrany towar przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony w banku... o numerze... w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT wystawionej po dostawie towaru, potwierdzonej ostatecznym Protokółem Odbioru. 2. Przez datę zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego przez jego bank. 16

17 3. Zamawiający ma prawo do potrącenia z faktur Wykonawcy kwoty kar bezspornych, o których mowa w W przypadku zwłoki w zapłacie za towar Wykonawcy przysługują odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej. 5. Strony oświadczają, że są podatnikami VAT uprawnionymi do wystawiania i otrzymywania faktur VAT i posiadają niżej podane numery identyfikacyjne NIP: WYKONAWCA... ZAMAWIAJĄCY Gwarancja i serwis. 1. Wykonawca udziela co najmniej 36 miesięcznej rękojmi na wady przedmiotu dostawy, liczonej od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy. 2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zakupiony sprzęt. Minimalny czas gwarancji na poszczególne pozycje określony jest w szczegółowej specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru ostatecznego. 3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad/usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o wadach, a Wykonawca zobowiązuje się w terminie 5 dni roboczych do ich bezpłatnego usunięcia, a w przypadku niemożności dokonania naprawy do wymiany w terminie 14 dni, przedmiotu wadliwego na wolny od wad/usterek. Odbiór i dostawa odbywa się na koszt i staraniem Wykonawcy. 4. Jeżeli nie jest możliwe usunięcie wad/usterek w terminie określonym w ust. 3, sprzedający zobowiązany będzie z upływem 14 dnia od zgłoszenia wady dostarczyć przedmiot umowy zastępczy, o co najmniej takich samych parametrach, z którego Zamawiający będzie korzystał nieodpłatnie do czasu otrzymania przedmiotu sprawnego. 5. Okres gwarancji przedłuża się o czas dokonania naprawy i całkowitego usunięcia wady/usterki. 6 Postanowienia końcowe. 1. Wszelkie sprawy sporne powstałe w związku z realizacją umowy strony będą załatwiać w pierwszej kolejności polubownie. 2. W przypadku zaistnienia sporu i nie osiągnięcia porozumienia w drodze polubownej, rozstrzygającym będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 kpl. dla każdej ze stron. WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 17

18 Numer sprawy: NE-3/223/143/10/MR Załącznik nr 5 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa firmy Adres... Powiat województwo REGON NIP... Telefon fax OFERTA Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr NE-3/223/143/10/MR dotyczącym dostawy sprzętu komputerowego 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących zasadach: Cena zbiorcza netto...zł Podatek VAT w wysokości %..zł Cena zbiorcza brutto...zł Słownie złotych Specyfikacja zamawianego sprzętu: Nazwa urządzenia Ilość szt. Cena netto Wartość netto Wartość brutto Termin gwarancji Zestaw komputerowy Monitor.. Drukarka.. Skaner 2. Warunki płatności. 3. Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ oraz zapisach zawartych w art. 22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, że złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty, potwierdzające spełnianie tych warunków... Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 18

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Nr sprawy: VII G 261 / 7 / 13 Zamawiający: PROKURATURA OKRĘGOWA w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 36 80-853 Gdańsk Nr telefonu /58/ 304 01 08 Nr faksu /58/ 304 01 08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2 Tel. 032/ 3242660 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2 Tel. 032/ 3242660 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2 Tel. 032/ 3242660 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA zakup i dostawę zestawu serwerowego, UPS, licencji oprogramowania Microsoft

Bardziej szczegółowo

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń biurowych.

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla IFJ PAN

dostawę sprzętu komputerowego dla IFJ PAN Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP/22/2007 Kraków, 7 listopada 2007 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego Specyfikację zatwierdzono: dnia 04.05.2012 roku PREZYDENT Miasta Kalisza /---/ dr inż.

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

na Dostawę sprzętu komputerowego dla IFJ PAN

na Dostawę sprzętu komputerowego dla IFJ PAN Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 35/2008 Kraków, 20 listopada 2008 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Łomży ul. Nowogrodzka 1 18-400 Łomża Znak sprawy: PUP.OK.3520-2/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: zakup sprzętu komputerowego i drukarek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO URZĘDU DO SPRAW

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa komputerów na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZATWIERDZAM Grzegorz Żbikowski (pracownik zamawiającego, któremu Kierownik zamawiającego

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKE / WOA / 150 / 3 / 013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ),,Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/11/2014

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/11/2014 Warszawa, dnia. 27.10.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAMODYFIKACJA PRZETARG NIEOGRANICZONY: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na dostawę:

Bardziej szczegółowo

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, fax. 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup i dostarczenie sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa, dnia 8 lipca 2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ UL. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ UL. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ UL. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawa komputerów, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/01/2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/01/2015 Warszawa, dnia. 26.01.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na dostawę: sprzętu

Bardziej szczegółowo