SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Sprawa nr : NE-3/223/143/10/MR Przedmiot postępowania: dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby IChP; CPV: Tryb postępowania: przetarg nieograniczony prowadzony w trybie uproszczonym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Dz. Ustaw z 2007 r. nr 223, poz ze zmianami. Inwestor: Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie, ul. Rydygiera 8. Opracował: Zatwierdził: Data: 1

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Zamawiający: Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego ul. Rydygiera 8, Warszawa strona internetowa :www.ichp.pl lub tel/fax II. Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. III. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych w ilości i o parametrach technicznych i jakościowych opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ. IV. Opis części zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. V. Zamówienia uzupełniające i dodatkowe. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień dodatkowych. VI. Oferty wariantowe. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VII. Termin wykonania zamówienia. Sukcesywnie według ustalonego harmonogramu do 31 grudnia 2010 r. VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj : 1) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych w zapytaniu ofertowym prac i czynności, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy Pzp oraz zadeklarują zawarcie umowy na warunkach określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na podstawie dokumentów wyspecyfikowanych w pkt IX SIWZ. 2

3 IX. Informacje dotyczące dokumentów, jakie ma dostarczyć oferent w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1) oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ), 2) deklaracja zawarcia umowy na warunkach określonych w niniejszej Specyfikacji (załącznik nr 3 do SIWZ), 3) wypis z właściwego rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej przedstawiające aktualny stan faktyczny i prawny, datowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4) wypełniony i podpisany formularz ofertowy. Uwaga: a) przedłożenie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jest dobrowolne, b) dokumenty wymienione w pkt 3 muszą być zgodne z wymogami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 216 poz. 1817). W szczególności, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów wymienionych powyżej składa ich odpowiedniki wyszczególnione w 2 Rozporządzenia w tłumaczeniu na język polski zgodnie z 4 ust. 3 w/w Rozporządzenia. X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z oferentami. 1. Każdy oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytania oferentów muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres: Instytut Chemii Przemysłowej, ul. Rydygiera 8, Warszawa, faxem: na numer: lub na adres 2. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim oferentom, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a także na stronie internetowej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 3. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z oferentami. XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami: w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Michał Gałecki tel w sprawach dotyczących procedury postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, Przewodniczący Komisji Przetargowej mgr Jacek Truskolaski tel XII. Wymagania dotyczące wadium. Wadium nie jest wymagane. 3

4 XIII. Termin związania ofertą. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. do dnia r. XIV. Opis przygotowania oferty. 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym; Część cenowa oferty winna zawierać co najmniej: 1) firmę i adres oferenta, ceny netto oraz brutto na wszystkie pozycje oferty oraz musi być wyliczona cena zbiorcza dla całej oferty (netto i brutto), 2) charakterystykę techniczną oferowanego sprzętu, układ oferty musi być zgodny z układem specyfikacji technicznej - zał. nr 1, 3) warunki dostawy zgodnie ze wzorem umowy, 4) warunki płatności zgodne ze wzorem umowy 5) warunki gwarancji i serwisowania.(termin gwarancji musi być podany dla poszczególnych pozycji oferty). 2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę, 3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę, 4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa, 5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne, 6. Oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji, 7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane, 8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę, 9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty oraz kolejno ponumerowane i zaparafowane. XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu (zamkniętej kopercie), w siedzibie Zamawiającego, budynek nr 1 pokój 254 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w godz w dni robocze, do dnia do godz Koperta winna być w sposób wyraźny oznaczona napisem: Oferta na dostawę sprzętu komputerowego - sprawa nr NE-3/223/143/10/MR NIE OTWIERAĆ przed godz dn oraz nazwą oferenta. 3. W wypadku wysłania oferty pocztą za termin złożenia przyjmuje się datę otrzymania oferty, a nie datę stempla pocztowego. 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Rydygiera 8, budynek nr 1 pokój nr 262, w dniu o godz Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone oferentom. 4

5 XVI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 1. Cena zbiorcza oferty winna uwzględniać wszystkie zobowiązania oferenta tj. obejmować wszystkie koszty i składniki ceny związane z wykonaniem zamówienia określone w SIWZ. 2. Cena zbiorcza winna być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT. 3. Cena może być tylko jedna i nie może ulegać zmianie przez okres ważności oferty. XVII. Informacje w sprawie możliwości rozliczeń walutowych. Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczeń wyłącznie w walucie polskiej. XVIII. Tryb, kryteria oraz sposób oceny ofert. 1. Oferty zostaną otwarte w trybie jawnym przez Komisję Przetargową przy udziale oferentów. 2. Komisja Przetargowa na posiedzeniu zamkniętym oceni oferty z punktu widzenia ich poprawności formalnej tj. zgodności z ustawą PZP i SIWZ oraz stosownie do okoliczności zwróci się z wnioskiem do Kierownika Zamawiającego o wykluczenie oferentów nie spełniających wymaganych warunków oraz o odrzucenie ofert na podstawie art.89 ustawy Pzp. 3. Zakwalifikowane do dalszego postępowania oferty Komisja oceni wg następujących kryteriów: a) cena całkowita oferty brutto % najniższa cena (zbiorcza wartość oferty brutto) liczba punktów = x 10 pkt x 100% x cena badanej oferty x liczba członków Komisji Przetargowej O wyborze oferty zadecyduje największa ilość uzyskanych punktów. XIX. Informacje dotyczące formalności, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu postępowania w celu zawarcia umowy. Umowa winna zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty poinformowania o wyniku postępowania i nie dłuższym niż upływ terminu związania ofertą. XX. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. Zamawiający rezygnuje z wymogu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XXI. Istotne warunki i postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa będzie sporządzona w języku polskim i zgodnie z prawem polskim. 2. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej Specyfikacji oraz danych zawartych w wybranej ofercie na podstawie załączonego do SIWZ projektu umowy (załącznik nr 4). 3. Zawarte w projekcie umowy warunki nie podlegają negocjacjom. 5

6 4. Strony mogą wprowadzić do umowy warunki dodatkowe, o ile będą one zgodne z SIWZ oraz Prawem zamówień publicznych. XXII. Środki ochrony prawnej przysługujące oferentom w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. XXIII. Załączniki. Załączniki do Specyfikacji: specyfikacja techniczna zał. nr 1. oświadczenie o spełnianiu warunków zał. nr 2, deklaracja zawarcia umowy zał. nr 3, wzór umowy zał. nr 4, formularz ofertowy zał. nr 5 Załączniki, w szczególności specyfikacja techniczna oraz wzór, umowy stanowią integralną i nieodłączną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 6

7 Numer sprawy: NE-3/223/143/10/MR Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Ilość I. Zestawy komputerowe: 41 szt. Procesor Intel Core 2 Duo E8500, 3.16GHz, 1333FSB, 6MB Cache, LGA775, 45nm, BOX - lub równorzędny Płyta główna Gigabyte GA-EP43T-USB3, P43+ICH10, DualDDR3-1333, SATA2, LAN, ATX lub równorzędna Pamięć RAM: Kingston HyperX 2X2GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM (Kit of 2) Karta graficzna Leadtek Winfast GF CUDA 9500GT 512MB DDR2 (128bit) LP, PCI-E,DualDVI/HDTV,retail lub równorzędna HDD Dysk Seagate Barracuda , 3.5'', 500GB, SATA/300, 7200RPM, 16MB cache lub równorzędny czytnik kart 4World Czytnik kart flash wewnętrzny 3.5'' 24w1, slot M2, czarny lub równorzędny Lite-On Super AllWrite DVD+/-R 24x, SATA, retail, k. czarny - lub równorzędny z oprogramowaniem do Napęd optyczny nagrywania w wersji OEM ATX 400W ; Co najmniej dwie wtyczki SATA ; Midi Tower - czarna ; Co najmniej dwa wyjścia USB z przodu Obudowa obudowy, oraz wejście słuchawkowe Mini Jack 3.5, i wejście mikorofonowe Mini Jack 3.5- lub równorzędna Klawiatura Klawiatura Deluxe 250 Keyboard Black, USB - lub równorzędna Mysz Mysz komputerowa RX250, Optical Mouse, USB / PS/2, black - lub równorzędna Microsoft OEM Windows 7 Professional 64 bit, Polish, 1pk, DVD lub System operacyjny Microsoft OEM Windows 7 Professional 32 bit Polish, 1pk, DVD w zależności od zamówienia Wyprowadzone porty COM I LPT na śledziu II. Monitory: Ilość LCD 22'' Prolite B2206WS-B1, wide, pivot, głośniki, 2ms, DVI, czarny - lub równorzędny 43 szt. SyncMaster 24'' P2470H, Full HD, WIDE, DVI/HDMI, rose Black - lub równorzędny 3 szt. Uwagi: Gwarancja na komputer: 36 miesięcy Gwarancja na monitor: 36 miesięcy Gwarancja na drukarki: 24 miesiące Gwarancja na skanery: 12 miesięcy Czas naprawy: maksymalnie 5 dni roboczych. Certyfikat CE na monitor i komputer Systemy operacyjne współpracujące natywnie z Active Directory 2008 (Windows 2008 Server) Microsoft OEM Windows 7 Professional 64 bit, Polish, 1pk, DVD lub na wskazanie zamawiającego Microsoft OEM Windows 7 Professional 32 bit, Polish, 1pk, DVD 7

8 Przed dostawą sprzętu, producent dostarczy egzemplarz wzorcowy, który oprogramowany będzie przez IChP. Egzemplarz wzorcowy zostanie zwrócony producentowi przed dostawą sprzętu. Następnie producent ma obowiązek zduplikować zestawy zgodnie z wcześniej dostarczonym i oprogramowanym wzorcem. Producent jest zobowiązany do zachowania tajemnicy o konfiguracji, zainstalowanym oprogramowaniu, kluczach licencyjnych do oprogramowania. Realizacja zamówienia do 15 dni kalendarzowych od daty zamówienia, /w EPDw UJNDI1M III. Urządzenia zasilające Zasilacz gwarantowany UPS APC Smart-UPS 2200 VA RM 2U 1 szt Zasilacz gwarantowany UPS APC Back UPS RS LCD 550 Master Control 2 szt Listwa zasilająca APC rack 19" Switched PDU, ZeroU, 16A/230V, 21 gniazd C13, 3 gniazda C19, IEC309 1 szt IV. Drukarki i inne urządzenia peryferyjne Drukarka igłowa Drukarka igłowa Panasonic KX-P2130 lub równorzędna 2 szt. Drukarka atramentowa Drukarka HP Officejet Pro K8600dn [A3] lub równorzędna 1 szt. Drukarka laserowa kolorowa Drukarka OKI C3600n lub równorzędna 7 szt. Drukarka laserowa monochromatyczna Drukarka OKI B430DN lub równorzędna 9 szt. Urządzenie wielofunkcyjne Drukarka, Faks, Skaner, Kopiarka Urządzenie MPF - HP Officejet Pro 8500 lub równorzędne 2 szt. Skaner Skaner Canon LiDE 700F lub równorzędny 3 szt. Tablet graficzny Tablet graficzny WACOM Tablet graficzny Intuos4 S lub równorzędne 1 szt. V. Komputer procesowy z akcesoriami 1 szt. Stacja robocza Płyta główna: Gigabyte GA-M720-US3, NV nforce 720d, DualDDR2-1066, SATA2, RAID, FW, GBLAN, ATX P/N: CPU: AMD Athlon II X3 425, socket AM3, 2,7 GHz, BOX P/N: ADX425WFGIBOX Pamięci RAM: Kingston 2 x 1024MB 800MHz DDR2 Non-ECC CL5 DIMM P/N: KVR800D2N5K2/2G Dysk HDD: Seagate Barracuda , 3.5'', 500GB, SATA/300, 7200RPM, 16MB cache P/N: ST AS Grafika: Leadtek Winfast GF 8400GS 512MB DDR2 (64bit), Fan, PCI-E, DualLinkDVI/HDTV P/N: PX8400 GS 512 Napęd optyczny: Lite-On Super AllWrite z LightScribe DVD+/-R 24x, SATA, bulk, k. czarny P/N: ihas Uniwersalny czytnik kart SD i MICROSD: Czytnik kart pamięci Alps 3.5'', czarny, RoHS, wewnętrzny P/N: DF386P901A 8

9 Zasilacz do komputera: Zasilacz MODECOM ATX MC 530 CARBON, 530W PFC, box P/N: MC 530 CARBON BOX Obudowa: ATX MODECOM STEP 407 Midi Tower ATX bez zasilacza (czarno-srebrna) P/N: AT-S wentylator chłodzący wewnętrzny do obudowy, System operacyjny: Windows XP Prof. EN SP3 (licencja dwustanowiskowa), Program biurowy typu Office (może być darmowy OpenOffice) Akcesoria - zasilacz do podtrzymania napięcia (UPS): APC Back-UPS RS 1000VA PL P/N: BR1000-FR, mysz, klawiatura, VI. Laptop 1 szt Ekran: 15,5 VAIO rozdzielczość 1366 x 768 pikseli Procesor: Intel Core i5-430m RAM: 4 GB DDR3 (1066 MHz) Dysk: 500GB Serial ATA Karta grafiki: ATI Mobility Radeon HD 5650 Bluetooth Standard EDR, wyjście HDMI, Gniazdo karty pamięci Memory Stick i SD, Touchpad z funkcją Multi-touch, port: Express Card 34 waga: 2,7 kg, kolor obudowy ciemny Microsoft Windows 7 Home Premium PL 64bit Microsoft Office 2007 Myszka: Logitech Wireless Mouse M305 torba na laptop 9

10 Zamawiający mógł uznać podzespoły za równorzędne: Procesory / CPU: W przypadku procesorów, w celu wykazania równoważności, niezbędne jest przeprowadzenie testów wydajnościowych za pomocą co najmniej dwóch z pośród poniższej listy benchmarków. Wynik wydajności nie może być niższy niż wzorcowego procesora. Niedopuszczalne jest porównanie testami fabrycznymi producentów procesorów. Lista benchmarków: 3DMark06 SiSoftSandra CPU Benchmark Super PI mod 1.5 XS Płyty główne: W przypadku równoważnych płyt głównych należy wziąć pod uwagę: - specyfikację techniczną: Nie mniejsze parametry Front Side Bus - FSB, Co najmniej identyczną obsługę pamięci RAM (ilośc slotów, częstotliwość pracy), zgodność ilości złączy zewnętrznych, zgodność ilości slotów rozszerzeń (PCI, PCI-E), zgodność ilości portów USB, zgodność ilości portów COM, zgodność ilości portów LAN, dostępność sterowników dla chipsetu dla wszystkich systemów operacyjnych Windows XP Professional oraz Windows Vista, Windows 7 zarówno w wersjach 32-bitowej jak i 64-bitowej. Zgodność formatu płyty (Form Factor), dostępność oprogramowania do monitorowania parametrów pracy płyty zgodnie z płytą wskazaną w SIWZ. Pamięci: Za równoważne zamawiający uzna te pamięci, które pod względem parametrów technicznych nie będą odbiegały od pamięci wskazanych w SIWZ, oraz będą posiadały nie gorszą gwarancję producenta od wskazanych. Karty graficzne: Za równoważne zamawiający uzna te karty graficzne, które osiągną nie gorszy wynik w banchmarku 3dmark'03, oraz spełnią identyczne warunki ilości złączy zewnętrzach, oraz zajętości portów wewnętrznych. Dysk twardy: Za równoważne zamawiający uzna te dyski twarde, które : 1.osiągną nie gorsze rezultaty w teście DiskSpeed32, 2. konstrukcja dysku (ilość talerzy, prędkość obrotowa, ilość pamięci cache, rozmiary) nie będą inne od wskazanego dysku 3. Producent dysku równoważnego udostępni oprogramowanie umożliwiające testowanie dysku, w celu wykrycia nieprawidłowości jego pracy, z możliwością usunięcia uszkodzonych sektorów. Czytniki optyczne: Za równoważne zamawiający uzna te elementy, 1. których parametry techniczne (prędkość nagrywania odtwarzania) poszczególnych rodzajów nośników nie będzie inna od napędów wskazanych 2. kolor, rozmiar oraz złącza zewnętrze nie będą inne od od napędów wskazanych 3. producent dostarcza oprogramowanie do nagrywania nośników o identycznej funkcjonalności jak wskazany model Klawiatury: Za równoważne zamawiający uzna te klawiatury które: 1. Posiadają identyczny układ klawiszy 2. Producent udostępnia sterowniki dla Windows XP Professional, Windows Vista w wersjach 32 i 64 bitowych dla klawiatur bezprzewodowych 3. Trwałe oznakowanie klawiszy, uniemożliwiające ścieranie napisów podczas normalnego użytkowania 4. Mają identyczne łącza komunikacyjne 10

11 Myszy: Za równoważne zamawiający uzna te myszy które: 1. Posiadają ergonomiczny kształt 2. Posiadają identyczną ilość klawiszy, kółek 3. Producent udostępnia sterowniki dla Windows XP Professional, Windows Vista 4. Mają identyczne łącza komunikacyjne W przypadku równoważnych monitorów zostaną uznane takie, które: posiadają identyczną lub większy rozmiar matrycy. zastosowana matryca jest tego samego typu. posiadają rozdzielczość natywną dokładnie taką samą jak monitor wskazany. posiadają tyle samo wyjść i wejść posiadają taką samą funkcjonalność (Pivot, głośniki, czytnik kart flash itp). Za równorzędne zamawiający uzna takie modele drukarek, które: 1. Posiadają zbliżone rozmiary zewnętrzne, przy zachowaniu tolerancji do 5% każdego wymiaru 2. Obsługują te same systemy operacyjne. Producent udostępnia sterowniki dla systemów Windows XP, Windows Vista, Windows 7 w wersjach 32 i 64 bitowych w różnych wersjach językowych w tym w wersji polskiej) 3. Posiadają identyczną funkcjonalność sterowników 4. Prędkość druku nie jest mniejsza niż zadeklarowana przez producenta przy stosowaniu standardowych materiałów eksploatacyjnych 5. Czas wydruku pierwszej strony nie jest dłuższy niż w przypadku modelu zaproponowanego 6. Porty wejściowe/wyjściowe drukarki w standardowej konfiguracji są identyczne ze wskazanymi modelami 7. Maksymalne zużycie energii elektrycznej przez drukarkę nie jest większe niż we wskazanym modelu 8. Posiadają możliwość wydru na takich samych nośnikach (dotyczy formatu oraz typu nośnika) 9. Zastosowana jest identyczna technologia druku 10. Koszt zakupu wszystkich standardowych oryginalnych materiałów eksploatacyjnych nie jest wyższy niż 2% ceny brutto. Porównanie będzie liczone zgodnie z następującymi założeniami: Pod uwagę będzie brana deklarowana przez producenta ilość wydruku stron przy standardowym zabarwieniu 5% (Zgodnie z normą ISO/IEC 24711) W przypadku materiałów eksploatacyjnych umożliwiających druk większej ilości stron niż pozostałe, koszty zakupu zostaną proporcjonalnie policzone do materiału tej drukarki która może wydrukować najmniej stron przy standardowym zaczernieniu. Koszt zakupu oryginalnych materiałów eksploatacyjnych będzie średnią arytmetyczną z co najmniej od trzech dostawców oferujących materiały na rynku w Warszawie. Zasilacz awaryjny / UPS: Za równorzędne zamawiający uzna takie modele zasilaczy gwarantowanych ups które: Posiadają zbliżone rozmiary zewnętrzne z tolerancją do 10% każdego wymiaru Posiadają identyczny sposób mocowania / instalacji (stojący, rack 19 ) oraz elementy do montażu jak we wskazanym modelu Posiadają identyczną ilość wejść / wyjść Zapewniają nie mniejszy czas podtrzymania (wg danych producentów) przy pełnym i połowicznym obciążeniu (50 i 100%). Czas życia akumulatorów jest nie mniejszy niż we wskazanym modelu Umożliwiają zarządzenie tym samym oprogramowanie zarządzającym w zakresie: Informacji o stanie UPS/akumulatorów Bezpieczne zamknięcie systemów operacyjnych (Windows/Linux) przy nadmiernym rozładowaniu akumulatorów Listwa zasilająca: Posiada port Ethernet RJ-45 10/100 mbps zarządzanie przez www/snmp 11

12 posiada identyczną ilość gniazd zasilających tego samego typu z możliwością obciążenia identycznym natężeniem Umożliwia monitorowanie i zarządzenie listwą przez sieci logiczną z tą samą funkcjonalnością jak urządzenie wskazane Skanery: Posiadają identyczną do zaproponowanych technologię skanowania Posiadają taką samą rozdzielczość Posiada element światłoczuły tego samego typu co model zaproponowany Posiada ten sam format skanowania do plików wynikowych Obszar skanowania jest taki sam jak w modelu zaproponowanym Posiada identyczne złącza zewnętrzne Ma dołączone oprogramowanie tego samego typu co model zaproponowany Urządzenia wielofunkcyjne: Za równorzędne zamawiający uzna takie modele urządzeń wielofunkcyjnych które spełnią wszystkie założenia dla sprzętu równoważnego w zakresie drukarek oraz skanerów wymienione wyżej. 12

13 Numer sprawy: NE-3/223/143/10/MR Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE W związku z udziałem naszej firmy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego oświadczamy, że Firma nasza spełnia określone ustawą Prawo zamówień publicznych warunki tzn.: 1. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych w zapytaniu ofertowym prac i czynności. 2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn (podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta) Data... 13

14 Numer sprawy: NE-3/223/143/10/MR Załącznik nr 3 DEKLARACJA ZAWARCIA UMOWY Niniejszym deklarujemy gotowość zawarcia umowy na dostawę sprzętu komputerowego na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sprawa nr NE-3/223/143/10/MR.... (podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta) Data... 14

15 numer sprawy: NE-3/223/143/10/MR Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY nr NE-3/223/143/10/MR zawarta w Warszawie w dniu... w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z r nr 223, poz ze zmianami), pomiędzy: Instytutem Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego z siedzibą w Warszawie ul. Rydygiera 8, Warszawa, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII wydział Gospodarczy pod numerem , reprezentowanym przez: 1. mgr inż. Józefa Menesa Dyrektora 2. mgr Marię Sosnowską Z-cę Dyrektora ds. Organizacji i Zarządzania zwanym dalej Zamawiającym lub IChP, a... działającą na podstawie... reprezentowaną przez: zwaną dalej Wykonawcą. 1 Przedmiot Umowy Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania w ilości oraz o parametrach zgodnych ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2 Ceny, ilości i wartość umowy. 1. Ceny, ilości i charakterystykę techniczną zamawianego sprzętu określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Ceny rozumiane są franco siedziba Zamawiającego. 2. Wartość netto umowy wynosi...zł (słownie:.../100. Podatek VAT Wykonawca naliczać będzie w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami. 3 Warunki realizacji umowy. 1. Termin dostaw y sukcesywnie do 31 grudnia 2010 r. wg ustalanych okresowo harmonogramów dostaw. 2. Baza dostawy Wykonawca dostarczy i wyda zamówiony towar do magazynu w siedzibie Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. Wykonawca zapewnia, że 15

16 przedmiot umowy jest nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie jest przedmiotem praw osób trzecich. 3. Odbiór przedmiotu umowy. Odbiór sprzętu będzie odbywał się w dwóch etapach: a) odbiór wstępny (sprawdzenie ilości sztuk sprzętu, kabli zasilających, oprogramowania, instrukcji obsługi, dokumentów gwarancyjnych stosownie do przedmiotu) w terminie uzgodnionym przy składaniu sukcesywnych zamówień potwierdzony protokółem odbioru wstępnego. b) Odbiór ostateczny po dokonaniu zbadania przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty odbioru wstępnego. W przypadku niezgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń w terminie określonym w ust. 3 lit. b co do jakości przedmiotu umowy, protokół odbioru wstępnego będzie jednocześnie protokółem odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w toku odbioru ostatecznego wad lub braków Zamawiający prześle Wykonawcy zastrzeżenia jakościowe; Wykonawca jest obowiązany w terminie 7 dni od daty otrzymania zastrzeżeń wymienić przedmioty wadliwe na wolne od wad. Dostawa niewadliwego przedmiotu umowy potwierdzona zostanie protokółem odbioru ostatecznego. 4. Kary umowne. Strony ustalają kary umowne z tytułu: a) odstąpienia od umowy przez jedną ze stron w wysokości 5% wartości brutto umowy określonej w 2, b) opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% ceny brutto niedostarczonego towaru określonej w zał. nr 1 za każdy dzień opóźnienia, c) opóźnienia w naprawie gwarancyjnej - w wysokości 0,5% ceny brutto naprawianego sprzętu za każdy dzień opóźnienia, d) opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu zastępczego - w wysokości 0,2% ceny brutto zastępczego sprzętu za każdy dzień opóźnienia, Uprawnienia Wykonawcy do żądania kary umownej, o której mowa w lit. a, wyłączone są w przypadku odstąpienia w ramach wykonywania przez Zamawiającego praw z rękojmi oraz w przypadkach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 4 Warunki płatności. 1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność za odebrany towar przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony w banku... o numerze... w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT wystawionej po dostawie towaru, potwierdzonej ostatecznym Protokółem Odbioru. 2. Przez datę zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego przez jego bank. 16

17 3. Zamawiający ma prawo do potrącenia z faktur Wykonawcy kwoty kar bezspornych, o których mowa w W przypadku zwłoki w zapłacie za towar Wykonawcy przysługują odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej. 5. Strony oświadczają, że są podatnikami VAT uprawnionymi do wystawiania i otrzymywania faktur VAT i posiadają niżej podane numery identyfikacyjne NIP: WYKONAWCA... ZAMAWIAJĄCY Gwarancja i serwis. 1. Wykonawca udziela co najmniej 36 miesięcznej rękojmi na wady przedmiotu dostawy, liczonej od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy. 2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zakupiony sprzęt. Minimalny czas gwarancji na poszczególne pozycje określony jest w szczegółowej specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru ostatecznego. 3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad/usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o wadach, a Wykonawca zobowiązuje się w terminie 5 dni roboczych do ich bezpłatnego usunięcia, a w przypadku niemożności dokonania naprawy do wymiany w terminie 14 dni, przedmiotu wadliwego na wolny od wad/usterek. Odbiór i dostawa odbywa się na koszt i staraniem Wykonawcy. 4. Jeżeli nie jest możliwe usunięcie wad/usterek w terminie określonym w ust. 3, sprzedający zobowiązany będzie z upływem 14 dnia od zgłoszenia wady dostarczyć przedmiot umowy zastępczy, o co najmniej takich samych parametrach, z którego Zamawiający będzie korzystał nieodpłatnie do czasu otrzymania przedmiotu sprawnego. 5. Okres gwarancji przedłuża się o czas dokonania naprawy i całkowitego usunięcia wady/usterki. 6 Postanowienia końcowe. 1. Wszelkie sprawy sporne powstałe w związku z realizacją umowy strony będą załatwiać w pierwszej kolejności polubownie. 2. W przypadku zaistnienia sporu i nie osiągnięcia porozumienia w drodze polubownej, rozstrzygającym będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 kpl. dla każdej ze stron. WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 17

18 Numer sprawy: NE-3/223/143/10/MR Załącznik nr 5 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa firmy Adres... Powiat województwo REGON NIP... Telefon fax OFERTA Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr NE-3/223/143/10/MR dotyczącym dostawy sprzętu komputerowego 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących zasadach: Cena zbiorcza netto...zł Podatek VAT w wysokości %..zł Cena zbiorcza brutto...zł Słownie złotych Specyfikacja zamawianego sprzętu: Nazwa urządzenia Ilość szt. Cena netto Wartość netto Wartość brutto Termin gwarancji Zestaw komputerowy Monitor.. Drukarka.. Skaner 2. Warunki płatności. 3. Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ oraz zapisach zawartych w art. 22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, że złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty, potwierdzające spełnianie tych warunków... Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 18

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Sprawa nr : NE-3/223/244/09/MR Przedmiot postępowania: dostawa oprogramowania komputerowego na potrzeby IChP, CPV: 48.00.00.00-8 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Sprawa nr : NT-2/223/0187/07/MR Przedmiot postępowania: dostawa oprogramowania komputerowego na potrzeby IChP; Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Sprawa nr : NT-2/223/140/08/MR Przedmiot postępowania: opracowanie wykonawczej dokumentacji technicznej na termomodernizację pawilonów wczasowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ im. prof. Ignacego Mościckiego

INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ im. prof. Ignacego Mościckiego INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ im. prof. Ignacego Mościckiego Rok zał. 1922 ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa; Tel.: (0-22) 568 20 00, Fax: (0-22) 568 23 90 e-mail: ichp@ichp.pl; www.ichp.pl Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Sprawa nr : NE-3/223/219/10/MR Przedmiot postępowania: dostawa oprogramowania komputerowego na potrzeby IChP, CPV: 48.00.00.00-8 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WARUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH ZAMÓWIENIA dla postępowania o wartości do 60.000 EURO. Instrukcja dla oferentów

FORMULARZ WARUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH ZAMÓWIENIA dla postępowania o wartości do 60.000 EURO. Instrukcja dla oferentów FORMULARZ WARUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH ZAMÓWIENIA dla postępowania o wartości do 60.000 EURO Niniejszy formularz określa zasady postępowania, warunki i procedury z podaniem kryteriów oceny i wyboru ofert oraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy RBiGK 2104/15/10. nazwa zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy RBiGK 2104/15/10. nazwa zamawiającego Grębocice, dnia 29.10.2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy RBiGK 2104/15/10 1. Zamawiający Urząd Gminy Grębocice, ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice nazwa zamawiającego zaprasza do złożenia oferty na: 2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania Kraków, dnia 25.06.2012 r. Biotrustis Biometric Trust Information Systems sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 41 L NIP: 675-14-45-846 REGON: 121470516 Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGM-ZP.. 1. Starosty Lubelskiego - Pawła Pikuli, 2. Członka Zarządu Dariusz Gajo. zwanym dalej Zamawiającym. a firmą. reprezentowaną przez

UMOWA Nr IGM-ZP.. 1. Starosty Lubelskiego - Pawła Pikuli, 2. Członka Zarządu Dariusz Gajo. zwanym dalej Zamawiającym. a firmą. reprezentowaną przez Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania pn. Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lublinie. UMOWA Nr IGM-ZP.. W dniu..

Bardziej szczegółowo

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 Warszawa, dnia 05.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ PCPR.POKL.342/ /10

ZAPYTANIE O CENĘ PCPR.POKL.342/ /10 PCPR.POKL.342/ /10 ZAPYTANIE O CENĘ Szanowni Państwo! Rozpoczynając realizację projektu Twoja szansa na sukces współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jesteśmy zainteresowani zakupem

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Ziemia Biłgorajska ul. Sikorskiego 12/42, Biłgoraj, zaprasza do złożenia oferty cenowej na

Lokalna Grupa Działania Ziemia Biłgorajska ul. Sikorskiego 12/42, Biłgoraj, zaprasza do złożenia oferty cenowej na Biłgoraj, 06.07.2016 r. Lokalna Grupa Działania Ziemia Biłgorajska ul. Sikorskiego 12/42, 23 400 Biłgoraj, zaprasza do złożenia oferty cenowej na Dostawę sprzętu komputerowego I. Szczegółowy zakres dostawy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer Znak sprawy: SP.253.07.16 Przytoczna, dnia 20.07.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy Załącznik nr 3 do siwz wzór UMOWA NR... zawarta w dniu... 2008 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie sondaż rynku Nr MGOPS-POKL. 01-KIS/2014

Zapytanie sondaż rynku Nr MGOPS-POKL. 01-KIS/2014 Zapytanie sondaż rynku Nr MGOPS-POKL. 01-KIS/2014 1. Zamawiający Gmina Bodzentyn/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie realizujący projekt systemowy pod nazwą: Klub Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Sprawa nr : NT-2/223/0116/08/MR Przedmiot postępowania: dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby IChP; CPV: Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1 ZAMAWIAJĄCY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI NIP: 829-129-67-70 REGON 000311757 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Dostawa i zakup

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE CENOWE PCPR.POKL.342/ /10

ROZEZNANIE CENOWE PCPR.POKL.342/ /10 PCPR.POKL.342/ /10 ROZEZNANIE CENOWE Szanowni Państwo! Rozpoczynając realizację projektu Twoja szansa na sukces współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jesteśmy zainteresowani

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie numer: WIChiP/390-4/14 Szczególne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad

Bardziej szczegółowo

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r.

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Komisja Przetargowa Sygn.: 30/dost./2008 BA/zp/19038/2008 Warszawa, 06 listopada 2008 r. W Y K O N A W C Y Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu poleasingowych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu poleasingowych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami. Płock 6.12.2012r Szkoła Podstawowa im. Druha Wacława Milke w Płocku 09-402 Płock ul. 1 Maja 11 Telefon: 24/2624015 NIP 774-26-62-473 www.sp6plock.pl Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu poleasingowych zestawów

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Poznań, 30.01.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający INTERPLASTIK Sp. z o. o. ul. Klemensa Janickiego 20B, 60-542 Poznań NIP 781-18-48-779, REGON 634477033, KRS 0000351064 m.judek@interplastik.pl II.

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Funduszu Rozwoju Regionalnego. 18.04.2012, Olsztyn. Dotyczy projektu dofinansowany przez środki pochodzące z Europejskiego

Zapytanie ofertowe. Funduszu Rozwoju Regionalnego. 18.04.2012, Olsztyn. Dotyczy projektu dofinansowany przez środki pochodzące z Europejskiego Zapytanie ofertowe Dotyczy projektu dofinansowany przez środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 18.04.2012, Olsztyn Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Zapytanie ofertowe. dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami. Płock 4.02.2014. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku 09-402 Płock ul. 1 Maja 11 Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Węglińcu, ul.pl. Wolności 1 757712510,757712551,kultura.wegliniec@interia.pl ( tel. fax.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Węglińcu, ul.pl. Wolności 1 757712510,757712551,kultura.wegliniec@interia.pl ( tel. fax. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Ul. Plac Wolności 1 59-940 Węgliniec Węgliniec, dnia 12.02.2015 r. 1/02/2015/ ( nr postępowania) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Węglińcu, ul.pl. Wolności 1 757712510,757712551,kultura.wegliniec@interia.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Sieradz, dnia 04 grudnia 2015 r. na zakup i dostawę pamięci RAM do serwera HP ProLiant ML110 G4: 1GB PC2-5300 unbuffered DDR2 667MHz-2 szt; Pamięci RAM do płyty głównej

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt.

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Lp. 1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Część składowa / cechy podstawowe 1 PROCESOR 2 DYSK TWARDY [Dell Precision M4300] Parametry nie gorsze niż Intel Core i5 (2.60GHz/3MB/1066MHz) lub równoważny

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan).

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan). GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA ul. Kolejowa 1 22-680 Lubycza Królewska Tel. 84 66 17 002 Lubycza Królewska, 10.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja,

Bardziej szczegółowo

Sztum, dnia 21-01-2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Sztum, dnia 21-01-2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE (pieczęć Zamawiającego) Sztum, dnia 21-01-2015r. Znak sprawy ON.272.1.1.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Zakup i dostawę

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 03.01.2014 O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego do obsługi platformy B2B realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem .. (pieczęć firmowa Wykonawcy) DRUK OFERTA Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1 ZAMAWIAJĄCY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI NIP: 829-129-67-70 REGON 000311757 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Dostawa i zakup

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Notebook z oprogramowaniem systemowym i biurowym - 2 szt. każdy o parametrach nie mniejszych/gorszych niż:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Notebook z oprogramowaniem systemowym i biurowym - 2 szt. każdy o parametrach nie mniejszych/gorszych niż: STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 Biała Podlaska 2015.05.14 Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Energetyki

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY zamówienie poniżej 14 000 euro

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY zamówienie poniżej 14 000 euro ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY zamówienie poniżej 14 000 euro Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o 58-351 Sokołowsko ul. Parkowa 3 NIP: 886-10-10961 KRS: 0000128228 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Tel:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa... Siedziba... Nr telefonu... Nr faxu... adres e-mail... FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa... Siedziba... Nr telefonu... Nr faxu... adres e-mail... FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTOWY..., dnia........ ( PIECZĘĆ FIRMOWA WYKONAWCY) IZBA SKARBOWA W ZIELONEJ GÓRZE ul. Generała Władysława Sikorskiego 2 65-454 Zielona Góra Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa...

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)

Na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Dubicze Cerkiewne, 4 grudzień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2013 na zakup, dostawę i montaż komputerów i urządzenia wielofunkcyjnego wraz z dodatkowymi tonerami oraz zakup czytnika kodów kreskowych Na

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A GMINA OLEŚNICA 56-400 Oleśnica, ul. 11-go Listopada 24 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla zaopatrzenia w wodę w m. Ostrowina Oleśnica, dnia 26.06.2006

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

WYKONAWCY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY DP/P1/305/03/2015/KS Gdańsk, 25.03.2015r. WYKONAWCY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Gdańskie Inwestycje Komunalne Spółka z o.o., działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR..

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. Nr sprawy: ZP.271.3.2014 Znak: ZP.271.3.36.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. WZÓR zawarta w dniu... w Kamieńsku, pomiędzy : Samorządowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE. CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE 75-654 Koszalin, ul. Ruszczyca 16 tel. 94 3476720 fax. 94 3476715 www.cen.edu.

ZAPYTANIE CENOWE. CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE 75-654 Koszalin, ul. Ruszczyca 16 tel. 94 3476720 fax. 94 3476715 www.cen.edu. ZAPYTANIE CENOWE Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro prowadzone jest w trybie zapytania cenowego bez stosowania ustawy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/016/NZU/1345/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Ciekły hel. Kod CPV: 24.11.13.00 Tryb udzielenia Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy

zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy Wzór umowy Załącznik nr 2 Umowa nr./life-strefy/2015 zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy Stowarzyszeniem Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie przy ul. Akademickiej 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Poznań, 13.02.2014r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-03/14 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa FPwu.3421-13/10 Projekt Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 294503-2010 Data zamieszczenia: 20.10.2010 r. Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 4 marca 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.torun.pl Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Komputer - Notebook wraz z oprogramowaniem biurowym- 1 szt.

Komputer - Notebook wraz z oprogramowaniem biurowym- 1 szt. Sulików, dnia 13.07.2010r. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Materiały eksploatacyjne do drukarek oraz akcesoria komputerowe

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Materiały eksploatacyjne do drukarek oraz akcesoria komputerowe Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Materiały eksploatacyjne do drukarek oraz akcesoria komputerowe Lp. Typ drukarki (model) Jedn. miary Planowana ilość, 1. HL LASERJET 1005

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

UMOWA - wzór. Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA - wzór. Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA - wzór Zawarta w dniu... pomiędzy: Muzeum Wojska Polskiego z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 3, 00-495 Warszawa, wpisanym do rejestru państwowych instytucji kultury, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Kostrzyn nad Odrą, 21.04.2015 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30.000

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik 1 (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nawiązując do zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 19 czerwca 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 19 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 19 czerwca 2013 r. W związku z realizacją projektu pn.: Budowa platformy do świadczenia e-usługi zarządzania produkcją w architekturze Cloud w modelu SaaS oraz udostępnienia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr /2014 W dniu.. 2013 roku w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

(do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

(do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2011 (do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Ze względu na pozytywną rekomendację wniosku o dofinansowanie projektu pt. Zawód operatora

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Zamiany w SIWZ II. Przedmiot zamówienia 2. Specyfikacja techniczna Komputera klasy PC (jednostka centralna) Komputer stacjonarny klasy PC Ilość sztuk 13 biurowych, aplikacji do tworzenia grafiki 2D oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej Świdnik, dn. 12.10.2010 r. ul. Szkolna 1 21-045 Świdnik Dotyczy: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu Szkoła przy lotnisku

Bardziej szczegółowo

Kalisz, dn r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ

Kalisz, dn r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Kalisz, dn. 18.12.2008r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na zakup i dostawę sprzętu komputerowego. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-V/2013 Warszawa, 17 wrzesień

Bardziej szczegółowo

Dostawa zestawów komputerowych

Dostawa zestawów komputerowych Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku ogłasza konkurs ofert na : Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu pn. Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku " realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15

WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15 Zp 2130-48/15 Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15 w dniu 2015 r. w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w Lublinie, mającym swoją siedzibę w Lublinie przy ul. Obrońców

Bardziej szczegółowo