Autorzy: Alicja Jędrzejczyk (Grzyb), Katarzyna Mikuła, Jakub Namięta, Teresa Pasterz, Ireneusz Salamon, Alicja Siwiec, Grzegorz Tabisz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Autorzy: Alicja Jędrzejczyk (Grzyb), Katarzyna Mikuła, Jakub Namięta, Teresa Pasterz, Ireneusz Salamon, Alicja Siwiec, Grzegorz Tabisz"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Koncepcja rozwoju systemu komunikowania się i wymiany informacji między przedsiębiorcami, naukowcami i instytucjami pośredniczącymi we wprowadzaniu innowacji Zadanie nr 7 realizowanego w ramach projektu systemowego Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdraŝania Regionalnej Strategii Innowacji w latach w województwie podkarpackim finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Autorzy: Alicja Jędrzejczyk (Grzyb), Katarzyna Mikuła, Jakub Namięta, Teresa Pasterz, Ireneusz Salamon, Alicja Siwiec, Grzegorz Tabisz Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, BudŜetu Państwa oraz BudŜetu Samorządu Województwa Podkarpackiego w ramach projektu systemowego pn. Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdraŝania Regionalnej Strategii Innowacji w latach w województwie podkarpackim Rzeszów r.

2 Osoby zaangaŝowane w przygotowanie koncepcji: Rozdział 1: Analiza istniejących systemów komunikacji sieciowej: Alicja Jędrzejczyk (Grzyb), Katarzyna Mikuła, Jakub Namięta, Teresa Pasterz, Ireneusz Salamon, Alicja Siwiec, Grzegorz Tabisz. Rozdział 2: Informacje przekazywane w ramach systemu komunikacji: Alicja Jędrzejczyk (Grzyb), Katarzyna Mikuła, Jakub Namięta, Teresa Pasterz, Ireneusz Salamon, Alicja Siwiec, Grzegorz Tabisz. Rozdział 3: Koncepcja funkcjonowania systemu komunikacji w województwie podkarpackim: Alicja Jędrzejczyk (Grzyb), Katarzyna Mikuła, Jakub Namięta, Teresa Pasterz, Ireneusz Salamon, Alicja Siwiec, Grzegorz Tabisz.

3 Spis treści Wstęp Analiza istniejących systemów komunikacji sieciowej Enterprise Europe Network Krajowa Sieć Innowacji AERONET Dolina Lotnicza Krajowy Punkt Kontaktowy Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji Krajowy Punkt Kontaktowy Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Krajowy Punkt Kontaktowy OECD Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości Europe INNOVA Europejska Przestrzeń Badawcza (EPB) ERA NET ERA NET ERA NET Plus Informacje przekazywane w ramach systemu komunikacji Bazy danych i tablice wskaźników Baza danych PATSTAT Europejska Tablica Wyników w Dziedzinie Innowacji Europejska Regionalna Tablica Wyników w Dziedzinie Innowacji Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw Informacje o innowacjach przekazywane w systemie komunikacji Informacja Patentowa Działalność Badawcza i Rozwojowa B+R Inkubacja Przedsiębiorczości Inkubator Technologiczny Inkubatory Przedsiębiorczości Działalność Innowacyjna Etapy Finansowania Firmy Innowacyjnej E Business E Learning E Umiejętności Jednostki Badawczo Rozwojowe Centrum Badawczo Rozwojowe Centrum Doskonałości Centrum Zaawansowanych Technologii Wspólnotowy Program Badań Statystycznych Klaster Klaster Badawczy Know How Instytucje wspierające innowacyjność przedsiębiorstw uczestnicy systemu komunikacji Koncepcja funkcjonowania systemu komunikacji w województwie podkarpackim Ogólna charakterystyka platformy komunikacyjnej

4 3.2. Portal Informatyczny w ramach projektu Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdraŝania Regionalnej Strategii Innowacji w latach w województwie podkarpackim proponowane załoŝenia System informatyczny w ramach projektu podstawowe informacje z zakresu korzystania z funkcjonalności proponowanych w portalu wewnętrznym systemu Logowanie Menu System informatyczny w ramach projektu szczegółowe załoŝenia dotyczące rejestrów udostępnianych w module i sposobów zarządzania nimi Aktualności Usługi sieci RCTI Personel ośrodków sieci RCTI Pracownicy ośrodków w ramach sieci RCTI Wyszukiwarka ośrodków sieci RCTI Potencjalne ośrodki sieci RCTI Oferty ośrodków sieci RCTI Baza danych technologii RCTI System dodatkowej komunikacji Technologia VoIP Wideokonferencje System Business Intelligence Integracja systemu komunikacji i monitoringu opracowana przez WyŜszą Szkołę Informatyki i Zarządzania Etapy realizacji systemu komunikacji Załączniki

5 Wstęp W ramach projektu Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdraŝania Regionalnej Strategii Innowacji w latach w województwie podkarpackim proponuje się stworzyć podstawowy system komunikacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami uczestniczącymi w projekcie oparty na rozwiązaniach informatycznych. Powinna zostać zbudowana platforma cyfrowa z dostępnością do sieci szerokopasmowej Internet. Platforma wewnętrzna dostępna będzie dla: Samorządu Województwa Podkarpackiego, Regionalnego Centrum Transferu Innowacji, Punktów Kontaktowych, Instytucji partnerskich w projekcie systemowym, Uczelni wyŝszych, Jednostek B+R, MŚP, DuŜych przedsiębiorstw, Instytucji finansowych, Parków Naukowo Technologicznych, Instytucji otoczenia biznesu. KaŜda z wyŝej wymienionych instytucji rejestrując się w portalu otrzymuje login i hasło na podstawie którego, posiada dostęp do określonych modułów o przydatności uŝytkowej. KaŜdy z paneli będzie posiadał swoje forum niedostępne dla innych, a takŝe przewiduje się jedno forum ogólne dostępne dla wszystkich. Kontakty pomiędzy instytucjami będą się odbywały drogą mailową na portalu. Zarządzanie portalem i pełne uprawnienia posiada Lider projektu, natomiast uprawnienia w ograniczonym zakresie RCTI, PK i pozostali partnerzy projektu systemowego. Platforma wewnętrzna będzie częścią ogólnodostępnego portalu dotyczącego wdraŝania Regionalnej Strategii Innowacji w latach w województwie podkarpackim. Prace nad tworzeniem systemu komunikacji naleŝy rozpocząć od opracowania schematu funkcjonalności platformy, a następnie naleŝy wybrać wykonawcę zapewniającego prawidłowe jej wykonanie jak i stały nadzór nad jej funkcjonowaniem. W poniŝszych opisach znajdują się proponowane rozwiązania zawartości i działania portalu. 5

6 1. Analiza istniejących systemów komunikacji sieciowej 1.1. Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network (EEN) to największa europejska sieć instytucji wspierających rozwój technologiczny przedsiębiorstw. Sieć informatyczno doradcza Komisji Europejskiej powstała w 2008r., z połączenia sieci Euro Info Centre i Innovation Relay Centres. W Polsce ośrodki sieci skupione są w czterech konsorcjach obejmujących swych zasięgiem terytorium całego kraju. W skład konsorcjów wchodzi 30 wyspecjalizowanych ośrodków działających na zasadzie zawsze właściwych drzwi. Zadaniem sieci EEN jest wspieranie innowacyjności i międzynarodowej współpracy technologicznej w Europie. Usługi oferowane przez sieć EEN są adresowane przede wszystkim do, zainteresowanych innowacjami, małych i średnich firm, ale równieŝ do duŝych przedsiębiorstw, instytutów badawczych, uczelni i parków technologicznych. EEN oferuje profesjonalną pomoc firmom i instytucjom, które poszukują za granicą innowacyjnych rozwiązań niedostępnych na lokalnych rynkach lub odbiorców dla swoich technologii i know-how. Klienci EEN znajdują partnerów do współpracy technicznej, umów licencyjnych, umów joint venture, umów produkcyjnych, współpracy techniczno-handlowej lub wspólnych dalszych badań. Dzięki europejskiemu zasięgowi sieci i ścisłej współpracy poszczególnych ośrodków, informacja o ofercie lub potrzebach technologicznych dociera do firm w kaŝdej części Europy. Kojarzeniu partnerów słuŝą intranetowa baza ofert i poszukiwań technologii, spotkania grup tematycznych, a takŝe organizowane przy okazji targów i innych wydarzeń branŝowych rozmowy brokerskie i misje firm. Klienci EEN mogą liczyć na pomoc organizacyjną, językową i doradczą w kontaktach z zainteresowanymi partnerami. Z województwa podkarpackiego do sieci EEN naleŝą następujące podmioty: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A Rzeszów, ul. Szopena 51 tel.: (0-17) , fax: (0-17) Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza Rzeszów, ul. Szopena 51 tel.: (0-17) ,

7 Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości Rzeszów, ul. Słowackiego 7a tel.: (0-17) , fax: (0-17) Krajowa Sieć Innowacji Krajowa Sieć Innowacji (KSI) to grupa usługodawców świadczących usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym, zgodnie z określonym standardem. Standard ten określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Krajowa Sieć Innowacji zrzesza organizacje zarejestrowane w Krajowym Systemie Usług w zakresie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym. Działania na rzecz utworzenia KSI rozpoczęto przez PARP w grudniu 2002 r. powołując Grupę Zadaniową KSU ds. Krajowej Sieci Innowacji. Celem KSI jest zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wzrost ich innowacyjności w wyniku proinnowacyjnych usług świadczonych przez akredytowane ośrodki KSI i instytucje sfery badawczorozwojowej. W skład KSI wchodzą róŝnorodne podmioty, których bogate doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami z róŝnych branŝ, czyni z KSI atrakcyjnego partnera dla nowoczesnego przedsiębiorcy, poszukującego przewagi konkurencyjnej poprzez innowacyjność. Wśród ośrodków KSI znajdują się m.in. uczelniane Centra Transferu Technologii, Samodzielne Instytuty Badawcze, Agencje Rozwoju Regionalnego, Ośrodki Innowacji Naczelnej Organizacji Technicznej, Parki Przemysłowo-Technologiczne, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości i inne. Potencjał ekspercki Krajowej Sieci Innowacji wzbogacony jest o wiedzę obecną w szeregu jednostek naukowych, z którymi współpracują ośrodki KSI. KaŜdy z nich jest związany umową o współpracy z co najmniej jedną jednostką naukową lub sam stanowi jej część, dzięki czemu korzysta z ich wsparcia podczas realizacji usług dla firm. W ten sposób ośrodki KSI stają się wykwalifikowanym pośrednikiem w transferze wiedzy i technologii pomiędzy środowiskiem naukowym a biznesem. Bezpłatne usługi proinnowacyjne Krajowej Sieci Innowacji dają gwarancję korzystania z profesjonalnego doradztwa, realizowanego zgodnie ze standardem określonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z doświadczonymi ośrodkami KSI. Ośrodki KSI są aktywnym łącznikiem pomiędzy przedsiębiorcami i światem nauki w tworzeniu warunków do transferu i komercjalizacji nowych rozwiązań technologicznych. Wspierają firmy z sektora MSP w realizacji przedsięwzięć innowacyjnych oraz pomagają w kojarzeniu firm poszukujących konkretnych rozwiązań technologicznych z ich potencjalnymi dostawcami przy 7

8 wykorzystaniu Bazy Danych Technologii KSI, zawierającej zarówno oferty technologii, jak i zapytania o nowe technologie. Głównym zadaniem KSI według nowej strategii będzie dostarczanie usług systemowych o charakterze proinnowacyjnym w obszarze aktualnie zidentyfikowanej luki rynkowej (m.in. audyt technologiczny, pomoc we wdraŝaniu i/lub transferze technologii, innowacyjnych rozwiązań). Do Krajowej Sieci Innowacji naleŝą: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A Rzeszów, ul. Szopena 51 tel.: (0-17) , fax: (0-17) Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie Krosno, ul. Lewakowskiego 14 tel.: (0-13) Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A Mielec, ul. Chopina 18 tel.: (0-17) , fax: (0-17) W ramach rozwoju sieci przewidziane jest ponadto podjęcie działań mających na celu podniesienie efektywności jej funkcjonowania, a przede wszystkim: opracowanie standardów i wymagań dla podmiotów działających w sieci, budowa systemu utrzymania kompetencji konsultantów świadczących usługi realizacja działań zapewniających utrzymanie kompetencji, poprawa sprawności i efektywności działania KSI poprzez organizację sekretariatu sieci, powołanie struktur merytorycznych. Poza bezpłatnymi usługami audytu technologicznego i transferu technologii, ośrodki KSI specjalizują się jeszcze w innych usługach proinnowacyjnych, tj. np.: ochrona praw własności intelektualnej, identyfikacja najnowszych technologii, ocena nowości i wycena technologii, 8

9 pomoc w wyborze technologii, pomoc w pozyskaniu finansowania zakupu i wdroŝenia nowej technologii, ocena moŝliwości komercjalizacji technologii, pomoc w tworzeniu firm typu spin-off, doradztwo w zakresie strategii konkurowania przez innowacyjność AERONET Dolina Lotnicza W dniu 22 stycznia 2004 r. została podpisana umowa konsorcjum dotycząca zamiaru utworzenia pod egidą Politechniki Rzeszowskiej Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET - Dolina Lotnicza. Umowę tę podpisały Politechniki: Lubelska, Łódzka, Śląska, Warszawska oraz Uniwersytet Rzeszowski i Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza. Siedziba AERONET Dolina Lotnicza Politechnika Rzeszowska Rzeszów, ul. Wincentego Pola 2 tel.: (17) , fax: (17) Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza Rzeszów, ul. Szopena 51 tel.: (0-17) , Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET Dolina Lotnicza jest konsorcjum składającym się z jednostek naukowych prowadzących badania na poziomie światowym oraz innych podmiotów na rzecz badań naukowych i prac rozwojowych, innowacji i wdroŝeń w zakresie szeroko rozumianej techniki lotniczej. Prowadząc działalność o charakterze interdyscyplinarnym, słuŝyć będzie opracowywaniu, wdraŝaniu i komercjalizacji nowych technologii związanych z lotnictwem, zgodnie z załoŝeniami polityki naukowej i innowacyjnej Polski. Wykorzystanie potencjału badawczego i intelektualnego określonych środowisk twórczych w budowie i doskonaleniu efektów działań w obszarze związanym z lotnictwem doprowadzi do poszerzenia i wzmocnienia współpracy uczelni z przemysłem (badania, wdroŝenia itp.) oraz współpracy międzynarodowej. 9

10 Zadania AERONET Dolina Lotnicza to: projektowanie i badanie konstrukcji oraz napędów lotniczych, teleinformatyka lotnicza i systemy awioniczne, współczesne procesy inŝynierii materiałowej i inŝynierii powierzchni, nowoczesne techniki wytwarzania w przemyśle lotniczym. Strategiczne osie działania: modernizacja bazy naukowej, badania, wdraŝanie i komercjalizacja nowych technologii związanych z lotnictwem, współpraca z partnerami przemysłowymi bezpośrednio i pośrednio zaangaŝowanymi w produkcję związaną z lotnictwem, rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych, edukacji i współpracy w sektorze przemysłowym. Główne cele: podejmowanie, inspirowanie i wspomaganie inicjatyw i działań w zakresie specjalistycznego kształcenia i podwyŝszania kwalifikacji kadr naukowych, inŝynierskich i technicznych dla potrzeb lotnictwa, działanie na rzecz postępu w wyposaŝeniu edukacyjnym i naukowo-badawczym jednostek szkół wyŝszych i przedsiębiorstw lotniczych, organizowanie i rozwijanie współpracy edukacyjnej w specjalizacjach związanych z lotnictwem pomiędzy szkołami wyŝszymi, jednostkami badawczymi i przedsiębiorstwami w kraju i zagranicą, szczególnie w obszarze Europy, prace naukowo-badawcze na rzecz przemysłu lotniczego oraz branŝ związanych z przemysłem lotniczym, analiza zagadnień związanych z transportem lotniczym oraz z organizacją ruchu lotniczego rozwiązywanie bieŝących problemów związanych z unowocześnianiem i optymalizacją technologii stosowanych w przemyśle lotniczym wdraŝanie nowych produktów i technologii. Spodziewane efekty: zapewnienie stałego podnoszenia kwalifikacji kadr naukowych, inŝynierskich i technicznych w ośrodkach naukowo-badawczych i przemysłowych związanych z lotnictwem, stworzenie oferty naukowo-badawczej i wdroŝeniowej dla części podmiotów gospodarczych związanych z przemysłem i transportem lotniczym, 10

11 stwarzanie korzystnych warunków do rozwoju istniejących i powstawania nowych podmiotów gospodarczych związanych z szeroko rozumianą produkcją lotniczą, umoŝliwienie wykorzystywania opracowywanych rozwiązań w innych działach gospodarki narodowej, rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie badań i wdroŝeń nowoczesnych technologii lotniczych Krajowy Punkt Kontaktowy Krajowy Punkt Kontaktowy to instytucjonalna forma wsparcia dla instytucji i osób, które podejmują działania w zakresie przygotowania i realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych, w szczególności programów o charakterze międzynarodowym. Formuła Krajowego Punktu Kontaktowego stosowana jest dla wielu programów i inicjatyw realizowanych w Polsce i innych krajach Europy, często teŝ KPK tworzone są na potrzeby realizacji projektu międzynarodowego. W kontekście realizacji działań słuŝących wspieraniu działalności innowacyjnej w Polsce, uwzględniając zarazem skalę oddziaływania, szczególną rolę odgrywają następujące Krajowe Punkty Kontaktowe (KPK): Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej funkcjonuje od 1999r. przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie. KPK utworzony został na mocy decyzji Komitetu Badań Naukowych (obecnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego), w związku z przystąpieniem Polski do 5 Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego UE ( ). Działalność KPK, decyzjami Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, przedłuŝona została na okres realizacji kolejnych programów ramowych: 6PR ( ) i obecnego 7PR ( ). Działalność KPK koncentruje się na zwiększaniu polskiego uczestnictwa w programach ramowych, które są kluczowym instrumentem finansowania badań w UE i budowania Europejskiej Przestrzeni Badawczej. W tym celu prowadzone są liczne akcje informacyjno-szkoleniowe skierowane do wszystkich jednostek naukowych, przedsiębiorstw, organizacji i władz publicznych w Polsce, zainteresowanych uczestnictwem w programach badawczych Unii Europejskiej. Realizacji celu słuŝy jednocześnie ścisła współpraca KPK z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim oraz kluczowymi partnerami polskimi i zagranicznymi z obszaru B+R. Na terenie województwa podkarpackiego znajduje się Regionalny Punkt Kontaktowy zlokalizowany na Politechnice Rzeszowskiej oraz BranŜowy Punkt Kontaktowy (branŝa przemysłu lotniczego) zlokalizowany w Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza w Rzeszowie. 11

12 Politechnika Rzeszowska im I. Łukasiewicza Rzeszów, ul. Wincentego Pola 2 tel.: (0-17) ; tel./fax: (0-17) Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji utworzony został w związku z uruchomieniem nowych strumieni finansowych Komisji Europejskiej w ramach Programu CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme). W ramach Programu CIP funkcjonują trzy Krajowe Punkty Kontaktowe, odrębnie dla kaŝdego ze zdefiniowanych programów szczegółowych: Program szczegółowy na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) Entrepreneurship and Innovation Programme. Punktem kontaktowym jest Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (IPPT PAN) w Warszawie, przy którym funkcjonuje równieŝ Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej oraz Związek Banków Polskich (ZBP) odrębnie dla komponentu Instrumenty Finansowe dla MSP. Program szczegółowy na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP) Information Communication Technologies Policy Support Programme. Punktem kontaktowym jest Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (IPPT PAN) w Warszawie. Program szczegółowy Inteligentna Energia Program dla Europy (IEE) Intelligent Energy Europe. Punktem kontaktowym jest Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA (KAPE SA). Aktywność Krajowego Punktu Kontaktowego obejmuje działania informacyjno-promocyjne, w szczególności w kontekście obszarów oddziaływania programów szczegółowych, ogłaszanych konkursów oraz trybu i formy składania wniosków. Przedmiotem działalności jest równieŝ prowadzenie nieodpłatnej działalności usługowej dla zainteresowanych podmiotów, konsultacje w zakresie merytorycznym, właściwym dla programów szczegółowych. Aktywność Krajowych Punktów Kontaktowych w Polsce finansowana jest przez Ministerstwo Gospodarki, koordynacja zaś realizowana jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. 12

13 Krajowy Punkt Kontaktowy Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Krajowy Punkt Kontaktowy Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego utworzony został w związku z uruchomieniem w Polsce dwóch ww. Mechanizmów Finansowych. Funkcje Krajowego Punktu Kontaktowego pełni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej. Krajowy Punkt Kontaktowy ponosi ogólną odpowiedzialność za zarządzanie działaniami realizowanymi w ramach obu Mechanizmów Finansowych, w tym za wykorzystanie dostępnych środków, kontrolę finansową i audyt Krajowy Punkt Kontaktowy OECD Krajowy Punkt Kontaktowy OECD zlokalizowany jest w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA. Utworzenie KPK jest wynikiem uzyskania członkostwa przez Polskę w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), co nastąpiło w 1996 roku. Głównym celem jest promowanie i rozpowszechnianie opracowania Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych które zachęca firmy międzynarodowe do rozpowszechniania, w bardziej otwartej formie, dokładnych informacji o swojej działalności i planach. W sposób szczególny dotyczyło następujących obszarów: zatrudnienie, ochrona środowiska, działalność B+R, prawa konsumenta, reguły uczciwej konkurencji, regulacje podatkowe. Z uwagi na fakt, iŝ ww. Krajowe Punkty Kontaktowe przypisane są konkretnym programom (inicjatywom), trwałość funkcjonowania KPK jest funkcją ciągłości interwencji w ramach tych programów. Szczegółowe informacje w tym zakresie przedstawiają poszczególne KPK Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości to funkcjonalne ujęcie, niezaleŝnie od formy organizacyjno-prawnej, podmiotów aktywnych w newralgicznych dla procesów rozwojowych obszarach wspierania przedsiębiorczości i procesów innowacyjnych w formie: szerzenia wiedzy i umiejętności poprzez doradztwo, szkolenia, informację w ramach ośrodków szkoleniowo-doradczych, 13

14 pomocy w transferze i komercjalizacji nowych technologii w ramach centrów transferu technologii, asysty w tworzeniu nowych firm w otoczeniu instytucji naukowych i szkół wyŝszych, zakładanych przez studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników naukowych w preinkubatorach i akademickich inkubatorach przedsiębiorczości, pomocy finansowej (seed i start-up), w formie parabankowych funduszy poŝyczkowych, zaląŝkowych i poręczeń kredytowych, oferowanej osobom podejmującym działalność gospodarczą i młodym firmom bez historii kredytowej, szerokiej pomocy doradczej, technicznej i lokalowej dla nowo powstałych przedsiębiorstw w inkubatorach przedsiębiorczości i technologicznych, tworzenia skupisk przedsiębiorstw (klastrów) i animacji innowacyjnego środowiska poprzez łączenie na określonym zagospodarowanym terenie usług biznesowych i roŝnych form pomocy firmom w ramach: parków technologicznych, stref biznesu, parków przemysłowych. Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości współpracują w ramach Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji (SOOIP). Z pomocy omawianych ośrodków korzystają osoby i podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą, niezdolne ze względów finansowych lub merytorycznych, sięgnąć po ofertę instytucji rynkowych firm konsultingowych, banków, itp. Działania ośrodków innowacji i przedsiębiorczości wywołują silne impulsy rozwojowe identyfikowane w perspektywie lokalnej i regionalnej w zakresie tzw. dyfuzji industrializacji następującej poprzez inkubację nowych firm (często typu rzemieślniczego), wykorzystujących miejscowe umiejętności od dawna tkwiące w lokalnej kulturze w regionach peryferyjnych i opóźnionych w rozwoju gospodarczym. Celem tych działań jest wzmocnienie struktur rynkowych o nowe technologiczne firmy o duŝej sile konkurencyjnej, dzięki umiejętnościom innowacyjnym umoŝliwiającym ciągłą adaptację nowych produktów i technologii, rozwój kompleksów przemysłowych wysokiej technologii i systemów inkubacji innowacji w aglomeracjach miejskich, dysponujących silnym zapleczem naukowym. Na początku 2008 r. zidentyfikowano 710 wyodrębnionych organizacyjnie ośrodków prowadzących działalność w zakresie szkoleń i doradztwa, pomocy finansowej, transferu technologii oraz oferty lokalowej dla MSP: 327 ośrodków szkoleniowo-doradczych; 95 centrów transferu technologii; 51 preinkubatorów (akademickie inkubatory przedsiębiorczości); 85 lokalnych i regionalnych funduszy poŝyczkowych; 64 fundusze poręczeń kredytowych; 14

15 6 funduszy kapitału zaląŝkowego; 47 inkubatorów przedsiębiorczości; 19 inkubatorów technologicznych; 16 parków technologicznych. Ośrodki prowadzące działalność na terenie Podkarpacia zostały wymienione w Załączniku nr 1 niniejszej koncepcji Europe INNOVA Europe INNOVA jest europejską inicjatywą w zakresie polityki innowacyjnej mającą na celu stworzenie ogólnoeuropejskiej platformy słuŝącej wymianie poglądów, upowszechnianiu dobrych praktyk, pomysłów i narzędzi oraz tworzeniu rekomendacji w celu lepszego zrozumienia zagadnień innowacyjności w konkretnych sektorach gospodarki. Inicjatywa ta jest adresowana do managerów firm, twórców polityki innowacyjnej, managerów klastrów, inwestorów branŝowych i branŝowych izb gospodarczych. Europe INNOVA prowadzi analizy i mapowanie innowacyjności wybranych branŝ oraz identyfikuje, specyficzne dla branŝ, bariery we wprowadzaniu innowacji. Celem Europe INNOVA jest stymulowanie rozwojem europejskiej polityki dostosowanej do specyficznych potrzeb roŝnych branŝ oczekujących wsparcia w zakresie podniesienia ich innowacyjności w warunkach konkurencji na rynku globalnym oraz stymulowanie współpracy pomiędzy klastrami w Europie poprzez tworzenie sieci klastrów. Aktualnie Europe INNOVA gromadzi ponad 300 partnerów z 23 krajów członkowskich. Sectoral Innovation Watch to program monitorujący innowacyjność w poszczególnych branŝach. Zawiera analizy innowacyjności 9 branŝ: biotechnologie, ICT, energia, samochodowa, Ŝywność/napoje, lotnictwo, odzieŝowa, chemiczna, maszyny i urządzenia oraz w 2 obszarach horyzontalnych: przemysł ekologiczny i gazele przedsiębiorczości. Sector Innovation Panels ma na celu przedstawienie opinii innowacyjnych przedsiębiorców i ekspertów nt. czynników stymulujących działalność innowacyjną i barier innowacyjności. Innovation Financing Networks to sieci tematyczne, których zadaniem jest wspomaganie procesu finansowania innowacyjnych firm i ułatwienie firmom dostępu do funduszy na innowacje. Sieci grupują przedsiębiorców, inkubatory i instytucje finansowe działające w róŝnych branŝach. Cluster Networks to sieci klastrów europejskich, które współpracują ze sobą i wymieniają się doświadczeniami w zakresie funkcjonowania i zarządzania klastrami. 15

16 The Innovation Management to projekt, którego celem jest opracowanie narzędzi wspomagających proces tworzenia innowacyjnych firm start-up. Narzędzia te powinny przyczynić się do profesjonalizacji usług w zakresie inkubacji firm. Standards to sieci tematyczne analizujące rolę standardów w rozwoju innowacyjności. Standardy odgrywają istotną rolę w definiowaniu warunków funkcjonowania na rynku i mogą się przyczyniać do przyspieszenia zmian technologicznych i organizacyjnych. Innovation Mapping to specjalne studium mające na celu przeanalizowanie ewolucji istniejących i powstających klastrów w Europie w zaleŝności od specyficznych warunków regionalnych/lokalnych. Europe INNOVA Communications to horyzontalny projekt, którego celem jest wymiana informacji pomiędzy roŝnymi projektami i sieciami oraz upowszechnienie wyników tych projektów i organizację dorocznych konferencji. Europe INNOVA Forum to interaktywna platforma internetowa wspierająca innowacyjność. Forum oferuje osobom tworzącym politykę innowacyjną, instytucjom otoczenia biznesu i przedsiębiorcom platformę wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i rekomendacji. Na terenie województwa podkarpackiego platforma Europe INNOVA nie jest wykorzystywana Europejska Przestrzeń Badawcza (EPB) Europejska Przestrzeń Badawcza jest najwaŝniejszym elementem strategii w zakresie badań i rozwoju Wspólnoty Europejskiej. EPB oznacza jednolity rynek europejski dla badań i rozwoju. Definiuje takŝe nowe, jednolite horyzonty dla aktywności naukowej oraz technologicznej w całej Unii Europejskiej. Koncepcja utworzenia EPB została przyjęta na lizbońskim szczycie Rady Europejskiej w 2000 r. w celu pokonania trzech barier występujących w Unii Europejskiej: niewystarczających funduszy przeznaczanych na badania, braku działań stymulujących rozwój badań, braku spójności pomiędzy podejmowanymi inicjatywami badawczymi. EPB stanowi jeden z głównych elementów realizacji Strategii Lizbońskiej. Konieczność utworzenia EPB wynika z globalizacji ekonomii i komunikowania się, rosnącego wpływu badań naukowych i rozwoju technologicznego na poziom Ŝycia społeczeństwa oraz konieczności integracji działań europejskich w zakresie rozwoju i wykorzystania potencjału badawczego. 16

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW Załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII słownik pojęć

INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII słownik pojęć INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII słownik pojęć Warszawa, 2005 Autorzy: Aleksander Bąkowski Paweł Głodek Mariusz Gołębiowski Krzysztof Gulda Aleksandra Jewtuchowicz Michał Klepka Karol Lityński Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Dokument został opracowany przez konsorcjum projektu Pro@CTIS

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU NAUKI W POLSCE DO 2015 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU NAUKI W POLSCE DO 2015 ROKU Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU NAUKI W POLSCE DO 2015 ROKU Warszawa, kwiecień, 2008 r. SPIS TREŚCI ABSTRAKT...3 WPROWADZENIE...4 1. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Warszawa, 2006 Autorzy: Michał Górzyński CASE Doradcy Sp. z o.o. Wojciech Pander CASE Doradcy Sp. z o.o. Patryk Koć

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW

PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W ZAKRESIE ZBADANIA PRZYSZŁEGO OBSZARU DZIAŁANIA MAZOWIECKIEJ SIECI OŚRODKÓW DORADCZO-INFORMACYJNYCH W ZAKRESIE INNOWACJI ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii. red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec

Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii. red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec 1 Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska,

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 Zarząd Województwa Śląskiego Program Wykonawczy 2005-2008 Wyobrażenia tworzą rzeczywistość Katowice, wrzesień 2005r. Strona 2 Spis Treści Spis Treści...2 Wstęp...3 Śląska Deklaracja na rzecz rozwoju Kreatywnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2. Streszczenie... 3. Wstęp... 8. 1. Plan Wspierania Klastrów... 9. 2. Gospodarka polska... 14. 3. Gospodarka małopolska...

Spis treści... 2. Streszczenie... 3. Wstęp... 8. 1. Plan Wspierania Klastrów... 9. 2. Gospodarka polska... 14. 3. Gospodarka małopolska... ANALIZAJAKOŚCIOWA Spis treści Spis treści... 2 Streszczenie... 3 Wstęp... 8 1. Plan Wspierania Klastrów... 9 2. Gospodarka polska... 14 3. Gospodarka małopolska... 16 4. Skupiska gospodarcze, współpraca...

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery Redakcja: Krzysztof B.

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU

GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU Szczecin 2011 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU Redakcja naukowa Barbara Czerniachowicz Barbara Kryk

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo