Autorzy: Alicja Jędrzejczyk (Grzyb), Katarzyna Mikuła, Jakub Namięta, Teresa Pasterz, Ireneusz Salamon, Alicja Siwiec, Grzegorz Tabisz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Autorzy: Alicja Jędrzejczyk (Grzyb), Katarzyna Mikuła, Jakub Namięta, Teresa Pasterz, Ireneusz Salamon, Alicja Siwiec, Grzegorz Tabisz"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Koncepcja rozwoju systemu komunikowania się i wymiany informacji między przedsiębiorcami, naukowcami i instytucjami pośredniczącymi we wprowadzaniu innowacji Zadanie nr 7 realizowanego w ramach projektu systemowego Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdraŝania Regionalnej Strategii Innowacji w latach w województwie podkarpackim finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Autorzy: Alicja Jędrzejczyk (Grzyb), Katarzyna Mikuła, Jakub Namięta, Teresa Pasterz, Ireneusz Salamon, Alicja Siwiec, Grzegorz Tabisz Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, BudŜetu Państwa oraz BudŜetu Samorządu Województwa Podkarpackiego w ramach projektu systemowego pn. Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdraŝania Regionalnej Strategii Innowacji w latach w województwie podkarpackim Rzeszów r.

2 Osoby zaangaŝowane w przygotowanie koncepcji: Rozdział 1: Analiza istniejących systemów komunikacji sieciowej: Alicja Jędrzejczyk (Grzyb), Katarzyna Mikuła, Jakub Namięta, Teresa Pasterz, Ireneusz Salamon, Alicja Siwiec, Grzegorz Tabisz. Rozdział 2: Informacje przekazywane w ramach systemu komunikacji: Alicja Jędrzejczyk (Grzyb), Katarzyna Mikuła, Jakub Namięta, Teresa Pasterz, Ireneusz Salamon, Alicja Siwiec, Grzegorz Tabisz. Rozdział 3: Koncepcja funkcjonowania systemu komunikacji w województwie podkarpackim: Alicja Jędrzejczyk (Grzyb), Katarzyna Mikuła, Jakub Namięta, Teresa Pasterz, Ireneusz Salamon, Alicja Siwiec, Grzegorz Tabisz.

3 Spis treści Wstęp Analiza istniejących systemów komunikacji sieciowej Enterprise Europe Network Krajowa Sieć Innowacji AERONET Dolina Lotnicza Krajowy Punkt Kontaktowy Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji Krajowy Punkt Kontaktowy Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Krajowy Punkt Kontaktowy OECD Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości Europe INNOVA Europejska Przestrzeń Badawcza (EPB) ERA NET ERA NET ERA NET Plus Informacje przekazywane w ramach systemu komunikacji Bazy danych i tablice wskaźników Baza danych PATSTAT Europejska Tablica Wyników w Dziedzinie Innowacji Europejska Regionalna Tablica Wyników w Dziedzinie Innowacji Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw Informacje o innowacjach przekazywane w systemie komunikacji Informacja Patentowa Działalność Badawcza i Rozwojowa B+R Inkubacja Przedsiębiorczości Inkubator Technologiczny Inkubatory Przedsiębiorczości Działalność Innowacyjna Etapy Finansowania Firmy Innowacyjnej E Business E Learning E Umiejętności Jednostki Badawczo Rozwojowe Centrum Badawczo Rozwojowe Centrum Doskonałości Centrum Zaawansowanych Technologii Wspólnotowy Program Badań Statystycznych Klaster Klaster Badawczy Know How Instytucje wspierające innowacyjność przedsiębiorstw uczestnicy systemu komunikacji Koncepcja funkcjonowania systemu komunikacji w województwie podkarpackim Ogólna charakterystyka platformy komunikacyjnej

4 3.2. Portal Informatyczny w ramach projektu Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdraŝania Regionalnej Strategii Innowacji w latach w województwie podkarpackim proponowane załoŝenia System informatyczny w ramach projektu podstawowe informacje z zakresu korzystania z funkcjonalności proponowanych w portalu wewnętrznym systemu Logowanie Menu System informatyczny w ramach projektu szczegółowe załoŝenia dotyczące rejestrów udostępnianych w module i sposobów zarządzania nimi Aktualności Usługi sieci RCTI Personel ośrodków sieci RCTI Pracownicy ośrodków w ramach sieci RCTI Wyszukiwarka ośrodków sieci RCTI Potencjalne ośrodki sieci RCTI Oferty ośrodków sieci RCTI Baza danych technologii RCTI System dodatkowej komunikacji Technologia VoIP Wideokonferencje System Business Intelligence Integracja systemu komunikacji i monitoringu opracowana przez WyŜszą Szkołę Informatyki i Zarządzania Etapy realizacji systemu komunikacji Załączniki

5 Wstęp W ramach projektu Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdraŝania Regionalnej Strategii Innowacji w latach w województwie podkarpackim proponuje się stworzyć podstawowy system komunikacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami uczestniczącymi w projekcie oparty na rozwiązaniach informatycznych. Powinna zostać zbudowana platforma cyfrowa z dostępnością do sieci szerokopasmowej Internet. Platforma wewnętrzna dostępna będzie dla: Samorządu Województwa Podkarpackiego, Regionalnego Centrum Transferu Innowacji, Punktów Kontaktowych, Instytucji partnerskich w projekcie systemowym, Uczelni wyŝszych, Jednostek B+R, MŚP, DuŜych przedsiębiorstw, Instytucji finansowych, Parków Naukowo Technologicznych, Instytucji otoczenia biznesu. KaŜda z wyŝej wymienionych instytucji rejestrując się w portalu otrzymuje login i hasło na podstawie którego, posiada dostęp do określonych modułów o przydatności uŝytkowej. KaŜdy z paneli będzie posiadał swoje forum niedostępne dla innych, a takŝe przewiduje się jedno forum ogólne dostępne dla wszystkich. Kontakty pomiędzy instytucjami będą się odbywały drogą mailową na portalu. Zarządzanie portalem i pełne uprawnienia posiada Lider projektu, natomiast uprawnienia w ograniczonym zakresie RCTI, PK i pozostali partnerzy projektu systemowego. Platforma wewnętrzna będzie częścią ogólnodostępnego portalu dotyczącego wdraŝania Regionalnej Strategii Innowacji w latach w województwie podkarpackim. Prace nad tworzeniem systemu komunikacji naleŝy rozpocząć od opracowania schematu funkcjonalności platformy, a następnie naleŝy wybrać wykonawcę zapewniającego prawidłowe jej wykonanie jak i stały nadzór nad jej funkcjonowaniem. W poniŝszych opisach znajdują się proponowane rozwiązania zawartości i działania portalu. 5

6 1. Analiza istniejących systemów komunikacji sieciowej 1.1. Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network (EEN) to największa europejska sieć instytucji wspierających rozwój technologiczny przedsiębiorstw. Sieć informatyczno doradcza Komisji Europejskiej powstała w 2008r., z połączenia sieci Euro Info Centre i Innovation Relay Centres. W Polsce ośrodki sieci skupione są w czterech konsorcjach obejmujących swych zasięgiem terytorium całego kraju. W skład konsorcjów wchodzi 30 wyspecjalizowanych ośrodków działających na zasadzie zawsze właściwych drzwi. Zadaniem sieci EEN jest wspieranie innowacyjności i międzynarodowej współpracy technologicznej w Europie. Usługi oferowane przez sieć EEN są adresowane przede wszystkim do, zainteresowanych innowacjami, małych i średnich firm, ale równieŝ do duŝych przedsiębiorstw, instytutów badawczych, uczelni i parków technologicznych. EEN oferuje profesjonalną pomoc firmom i instytucjom, które poszukują za granicą innowacyjnych rozwiązań niedostępnych na lokalnych rynkach lub odbiorców dla swoich technologii i know-how. Klienci EEN znajdują partnerów do współpracy technicznej, umów licencyjnych, umów joint venture, umów produkcyjnych, współpracy techniczno-handlowej lub wspólnych dalszych badań. Dzięki europejskiemu zasięgowi sieci i ścisłej współpracy poszczególnych ośrodków, informacja o ofercie lub potrzebach technologicznych dociera do firm w kaŝdej części Europy. Kojarzeniu partnerów słuŝą intranetowa baza ofert i poszukiwań technologii, spotkania grup tematycznych, a takŝe organizowane przy okazji targów i innych wydarzeń branŝowych rozmowy brokerskie i misje firm. Klienci EEN mogą liczyć na pomoc organizacyjną, językową i doradczą w kontaktach z zainteresowanymi partnerami. Z województwa podkarpackiego do sieci EEN naleŝą następujące podmioty: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A Rzeszów, ul. Szopena 51 tel.: (0-17) , fax: (0-17) Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza Rzeszów, ul. Szopena 51 tel.: (0-17) ,

7 Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości Rzeszów, ul. Słowackiego 7a tel.: (0-17) , fax: (0-17) Krajowa Sieć Innowacji Krajowa Sieć Innowacji (KSI) to grupa usługodawców świadczących usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym, zgodnie z określonym standardem. Standard ten określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Krajowa Sieć Innowacji zrzesza organizacje zarejestrowane w Krajowym Systemie Usług w zakresie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym. Działania na rzecz utworzenia KSI rozpoczęto przez PARP w grudniu 2002 r. powołując Grupę Zadaniową KSU ds. Krajowej Sieci Innowacji. Celem KSI jest zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wzrost ich innowacyjności w wyniku proinnowacyjnych usług świadczonych przez akredytowane ośrodki KSI i instytucje sfery badawczorozwojowej. W skład KSI wchodzą róŝnorodne podmioty, których bogate doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami z róŝnych branŝ, czyni z KSI atrakcyjnego partnera dla nowoczesnego przedsiębiorcy, poszukującego przewagi konkurencyjnej poprzez innowacyjność. Wśród ośrodków KSI znajdują się m.in. uczelniane Centra Transferu Technologii, Samodzielne Instytuty Badawcze, Agencje Rozwoju Regionalnego, Ośrodki Innowacji Naczelnej Organizacji Technicznej, Parki Przemysłowo-Technologiczne, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości i inne. Potencjał ekspercki Krajowej Sieci Innowacji wzbogacony jest o wiedzę obecną w szeregu jednostek naukowych, z którymi współpracują ośrodki KSI. KaŜdy z nich jest związany umową o współpracy z co najmniej jedną jednostką naukową lub sam stanowi jej część, dzięki czemu korzysta z ich wsparcia podczas realizacji usług dla firm. W ten sposób ośrodki KSI stają się wykwalifikowanym pośrednikiem w transferze wiedzy i technologii pomiędzy środowiskiem naukowym a biznesem. Bezpłatne usługi proinnowacyjne Krajowej Sieci Innowacji dają gwarancję korzystania z profesjonalnego doradztwa, realizowanego zgodnie ze standardem określonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z doświadczonymi ośrodkami KSI. Ośrodki KSI są aktywnym łącznikiem pomiędzy przedsiębiorcami i światem nauki w tworzeniu warunków do transferu i komercjalizacji nowych rozwiązań technologicznych. Wspierają firmy z sektora MSP w realizacji przedsięwzięć innowacyjnych oraz pomagają w kojarzeniu firm poszukujących konkretnych rozwiązań technologicznych z ich potencjalnymi dostawcami przy 7

8 wykorzystaniu Bazy Danych Technologii KSI, zawierającej zarówno oferty technologii, jak i zapytania o nowe technologie. Głównym zadaniem KSI według nowej strategii będzie dostarczanie usług systemowych o charakterze proinnowacyjnym w obszarze aktualnie zidentyfikowanej luki rynkowej (m.in. audyt technologiczny, pomoc we wdraŝaniu i/lub transferze technologii, innowacyjnych rozwiązań). Do Krajowej Sieci Innowacji naleŝą: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A Rzeszów, ul. Szopena 51 tel.: (0-17) , fax: (0-17) Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie Krosno, ul. Lewakowskiego 14 tel.: (0-13) Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A Mielec, ul. Chopina 18 tel.: (0-17) , fax: (0-17) W ramach rozwoju sieci przewidziane jest ponadto podjęcie działań mających na celu podniesienie efektywności jej funkcjonowania, a przede wszystkim: opracowanie standardów i wymagań dla podmiotów działających w sieci, budowa systemu utrzymania kompetencji konsultantów świadczących usługi realizacja działań zapewniających utrzymanie kompetencji, poprawa sprawności i efektywności działania KSI poprzez organizację sekretariatu sieci, powołanie struktur merytorycznych. Poza bezpłatnymi usługami audytu technologicznego i transferu technologii, ośrodki KSI specjalizują się jeszcze w innych usługach proinnowacyjnych, tj. np.: ochrona praw własności intelektualnej, identyfikacja najnowszych technologii, ocena nowości i wycena technologii, 8

9 pomoc w wyborze technologii, pomoc w pozyskaniu finansowania zakupu i wdroŝenia nowej technologii, ocena moŝliwości komercjalizacji technologii, pomoc w tworzeniu firm typu spin-off, doradztwo w zakresie strategii konkurowania przez innowacyjność AERONET Dolina Lotnicza W dniu 22 stycznia 2004 r. została podpisana umowa konsorcjum dotycząca zamiaru utworzenia pod egidą Politechniki Rzeszowskiej Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET - Dolina Lotnicza. Umowę tę podpisały Politechniki: Lubelska, Łódzka, Śląska, Warszawska oraz Uniwersytet Rzeszowski i Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza. Siedziba AERONET Dolina Lotnicza Politechnika Rzeszowska Rzeszów, ul. Wincentego Pola 2 tel.: (17) , fax: (17) Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza Rzeszów, ul. Szopena 51 tel.: (0-17) , Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET Dolina Lotnicza jest konsorcjum składającym się z jednostek naukowych prowadzących badania na poziomie światowym oraz innych podmiotów na rzecz badań naukowych i prac rozwojowych, innowacji i wdroŝeń w zakresie szeroko rozumianej techniki lotniczej. Prowadząc działalność o charakterze interdyscyplinarnym, słuŝyć będzie opracowywaniu, wdraŝaniu i komercjalizacji nowych technologii związanych z lotnictwem, zgodnie z załoŝeniami polityki naukowej i innowacyjnej Polski. Wykorzystanie potencjału badawczego i intelektualnego określonych środowisk twórczych w budowie i doskonaleniu efektów działań w obszarze związanym z lotnictwem doprowadzi do poszerzenia i wzmocnienia współpracy uczelni z przemysłem (badania, wdroŝenia itp.) oraz współpracy międzynarodowej. 9

10 Zadania AERONET Dolina Lotnicza to: projektowanie i badanie konstrukcji oraz napędów lotniczych, teleinformatyka lotnicza i systemy awioniczne, współczesne procesy inŝynierii materiałowej i inŝynierii powierzchni, nowoczesne techniki wytwarzania w przemyśle lotniczym. Strategiczne osie działania: modernizacja bazy naukowej, badania, wdraŝanie i komercjalizacja nowych technologii związanych z lotnictwem, współpraca z partnerami przemysłowymi bezpośrednio i pośrednio zaangaŝowanymi w produkcję związaną z lotnictwem, rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych, edukacji i współpracy w sektorze przemysłowym. Główne cele: podejmowanie, inspirowanie i wspomaganie inicjatyw i działań w zakresie specjalistycznego kształcenia i podwyŝszania kwalifikacji kadr naukowych, inŝynierskich i technicznych dla potrzeb lotnictwa, działanie na rzecz postępu w wyposaŝeniu edukacyjnym i naukowo-badawczym jednostek szkół wyŝszych i przedsiębiorstw lotniczych, organizowanie i rozwijanie współpracy edukacyjnej w specjalizacjach związanych z lotnictwem pomiędzy szkołami wyŝszymi, jednostkami badawczymi i przedsiębiorstwami w kraju i zagranicą, szczególnie w obszarze Europy, prace naukowo-badawcze na rzecz przemysłu lotniczego oraz branŝ związanych z przemysłem lotniczym, analiza zagadnień związanych z transportem lotniczym oraz z organizacją ruchu lotniczego rozwiązywanie bieŝących problemów związanych z unowocześnianiem i optymalizacją technologii stosowanych w przemyśle lotniczym wdraŝanie nowych produktów i technologii. Spodziewane efekty: zapewnienie stałego podnoszenia kwalifikacji kadr naukowych, inŝynierskich i technicznych w ośrodkach naukowo-badawczych i przemysłowych związanych z lotnictwem, stworzenie oferty naukowo-badawczej i wdroŝeniowej dla części podmiotów gospodarczych związanych z przemysłem i transportem lotniczym, 10

11 stwarzanie korzystnych warunków do rozwoju istniejących i powstawania nowych podmiotów gospodarczych związanych z szeroko rozumianą produkcją lotniczą, umoŝliwienie wykorzystywania opracowywanych rozwiązań w innych działach gospodarki narodowej, rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie badań i wdroŝeń nowoczesnych technologii lotniczych Krajowy Punkt Kontaktowy Krajowy Punkt Kontaktowy to instytucjonalna forma wsparcia dla instytucji i osób, które podejmują działania w zakresie przygotowania i realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych, w szczególności programów o charakterze międzynarodowym. Formuła Krajowego Punktu Kontaktowego stosowana jest dla wielu programów i inicjatyw realizowanych w Polsce i innych krajach Europy, często teŝ KPK tworzone są na potrzeby realizacji projektu międzynarodowego. W kontekście realizacji działań słuŝących wspieraniu działalności innowacyjnej w Polsce, uwzględniając zarazem skalę oddziaływania, szczególną rolę odgrywają następujące Krajowe Punkty Kontaktowe (KPK): Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej funkcjonuje od 1999r. przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie. KPK utworzony został na mocy decyzji Komitetu Badań Naukowych (obecnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego), w związku z przystąpieniem Polski do 5 Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego UE ( ). Działalność KPK, decyzjami Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, przedłuŝona została na okres realizacji kolejnych programów ramowych: 6PR ( ) i obecnego 7PR ( ). Działalność KPK koncentruje się na zwiększaniu polskiego uczestnictwa w programach ramowych, które są kluczowym instrumentem finansowania badań w UE i budowania Europejskiej Przestrzeni Badawczej. W tym celu prowadzone są liczne akcje informacyjno-szkoleniowe skierowane do wszystkich jednostek naukowych, przedsiębiorstw, organizacji i władz publicznych w Polsce, zainteresowanych uczestnictwem w programach badawczych Unii Europejskiej. Realizacji celu słuŝy jednocześnie ścisła współpraca KPK z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim oraz kluczowymi partnerami polskimi i zagranicznymi z obszaru B+R. Na terenie województwa podkarpackiego znajduje się Regionalny Punkt Kontaktowy zlokalizowany na Politechnice Rzeszowskiej oraz BranŜowy Punkt Kontaktowy (branŝa przemysłu lotniczego) zlokalizowany w Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza w Rzeszowie. 11

12 Politechnika Rzeszowska im I. Łukasiewicza Rzeszów, ul. Wincentego Pola 2 tel.: (0-17) ; tel./fax: (0-17) Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji utworzony został w związku z uruchomieniem nowych strumieni finansowych Komisji Europejskiej w ramach Programu CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme). W ramach Programu CIP funkcjonują trzy Krajowe Punkty Kontaktowe, odrębnie dla kaŝdego ze zdefiniowanych programów szczegółowych: Program szczegółowy na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) Entrepreneurship and Innovation Programme. Punktem kontaktowym jest Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (IPPT PAN) w Warszawie, przy którym funkcjonuje równieŝ Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej oraz Związek Banków Polskich (ZBP) odrębnie dla komponentu Instrumenty Finansowe dla MSP. Program szczegółowy na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP) Information Communication Technologies Policy Support Programme. Punktem kontaktowym jest Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (IPPT PAN) w Warszawie. Program szczegółowy Inteligentna Energia Program dla Europy (IEE) Intelligent Energy Europe. Punktem kontaktowym jest Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA (KAPE SA). Aktywność Krajowego Punktu Kontaktowego obejmuje działania informacyjno-promocyjne, w szczególności w kontekście obszarów oddziaływania programów szczegółowych, ogłaszanych konkursów oraz trybu i formy składania wniosków. Przedmiotem działalności jest równieŝ prowadzenie nieodpłatnej działalności usługowej dla zainteresowanych podmiotów, konsultacje w zakresie merytorycznym, właściwym dla programów szczegółowych. Aktywność Krajowych Punktów Kontaktowych w Polsce finansowana jest przez Ministerstwo Gospodarki, koordynacja zaś realizowana jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. 12

13 Krajowy Punkt Kontaktowy Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Krajowy Punkt Kontaktowy Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego utworzony został w związku z uruchomieniem w Polsce dwóch ww. Mechanizmów Finansowych. Funkcje Krajowego Punktu Kontaktowego pełni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej. Krajowy Punkt Kontaktowy ponosi ogólną odpowiedzialność za zarządzanie działaniami realizowanymi w ramach obu Mechanizmów Finansowych, w tym za wykorzystanie dostępnych środków, kontrolę finansową i audyt Krajowy Punkt Kontaktowy OECD Krajowy Punkt Kontaktowy OECD zlokalizowany jest w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA. Utworzenie KPK jest wynikiem uzyskania członkostwa przez Polskę w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), co nastąpiło w 1996 roku. Głównym celem jest promowanie i rozpowszechnianie opracowania Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych które zachęca firmy międzynarodowe do rozpowszechniania, w bardziej otwartej formie, dokładnych informacji o swojej działalności i planach. W sposób szczególny dotyczyło następujących obszarów: zatrudnienie, ochrona środowiska, działalność B+R, prawa konsumenta, reguły uczciwej konkurencji, regulacje podatkowe. Z uwagi na fakt, iŝ ww. Krajowe Punkty Kontaktowe przypisane są konkretnym programom (inicjatywom), trwałość funkcjonowania KPK jest funkcją ciągłości interwencji w ramach tych programów. Szczegółowe informacje w tym zakresie przedstawiają poszczególne KPK Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości to funkcjonalne ujęcie, niezaleŝnie od formy organizacyjno-prawnej, podmiotów aktywnych w newralgicznych dla procesów rozwojowych obszarach wspierania przedsiębiorczości i procesów innowacyjnych w formie: szerzenia wiedzy i umiejętności poprzez doradztwo, szkolenia, informację w ramach ośrodków szkoleniowo-doradczych, 13

14 pomocy w transferze i komercjalizacji nowych technologii w ramach centrów transferu technologii, asysty w tworzeniu nowych firm w otoczeniu instytucji naukowych i szkół wyŝszych, zakładanych przez studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników naukowych w preinkubatorach i akademickich inkubatorach przedsiębiorczości, pomocy finansowej (seed i start-up), w formie parabankowych funduszy poŝyczkowych, zaląŝkowych i poręczeń kredytowych, oferowanej osobom podejmującym działalność gospodarczą i młodym firmom bez historii kredytowej, szerokiej pomocy doradczej, technicznej i lokalowej dla nowo powstałych przedsiębiorstw w inkubatorach przedsiębiorczości i technologicznych, tworzenia skupisk przedsiębiorstw (klastrów) i animacji innowacyjnego środowiska poprzez łączenie na określonym zagospodarowanym terenie usług biznesowych i roŝnych form pomocy firmom w ramach: parków technologicznych, stref biznesu, parków przemysłowych. Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości współpracują w ramach Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji (SOOIP). Z pomocy omawianych ośrodków korzystają osoby i podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą, niezdolne ze względów finansowych lub merytorycznych, sięgnąć po ofertę instytucji rynkowych firm konsultingowych, banków, itp. Działania ośrodków innowacji i przedsiębiorczości wywołują silne impulsy rozwojowe identyfikowane w perspektywie lokalnej i regionalnej w zakresie tzw. dyfuzji industrializacji następującej poprzez inkubację nowych firm (często typu rzemieślniczego), wykorzystujących miejscowe umiejętności od dawna tkwiące w lokalnej kulturze w regionach peryferyjnych i opóźnionych w rozwoju gospodarczym. Celem tych działań jest wzmocnienie struktur rynkowych o nowe technologiczne firmy o duŝej sile konkurencyjnej, dzięki umiejętnościom innowacyjnym umoŝliwiającym ciągłą adaptację nowych produktów i technologii, rozwój kompleksów przemysłowych wysokiej technologii i systemów inkubacji innowacji w aglomeracjach miejskich, dysponujących silnym zapleczem naukowym. Na początku 2008 r. zidentyfikowano 710 wyodrębnionych organizacyjnie ośrodków prowadzących działalność w zakresie szkoleń i doradztwa, pomocy finansowej, transferu technologii oraz oferty lokalowej dla MSP: 327 ośrodków szkoleniowo-doradczych; 95 centrów transferu technologii; 51 preinkubatorów (akademickie inkubatory przedsiębiorczości); 85 lokalnych i regionalnych funduszy poŝyczkowych; 64 fundusze poręczeń kredytowych; 14

15 6 funduszy kapitału zaląŝkowego; 47 inkubatorów przedsiębiorczości; 19 inkubatorów technologicznych; 16 parków technologicznych. Ośrodki prowadzące działalność na terenie Podkarpacia zostały wymienione w Załączniku nr 1 niniejszej koncepcji Europe INNOVA Europe INNOVA jest europejską inicjatywą w zakresie polityki innowacyjnej mającą na celu stworzenie ogólnoeuropejskiej platformy słuŝącej wymianie poglądów, upowszechnianiu dobrych praktyk, pomysłów i narzędzi oraz tworzeniu rekomendacji w celu lepszego zrozumienia zagadnień innowacyjności w konkretnych sektorach gospodarki. Inicjatywa ta jest adresowana do managerów firm, twórców polityki innowacyjnej, managerów klastrów, inwestorów branŝowych i branŝowych izb gospodarczych. Europe INNOVA prowadzi analizy i mapowanie innowacyjności wybranych branŝ oraz identyfikuje, specyficzne dla branŝ, bariery we wprowadzaniu innowacji. Celem Europe INNOVA jest stymulowanie rozwojem europejskiej polityki dostosowanej do specyficznych potrzeb roŝnych branŝ oczekujących wsparcia w zakresie podniesienia ich innowacyjności w warunkach konkurencji na rynku globalnym oraz stymulowanie współpracy pomiędzy klastrami w Europie poprzez tworzenie sieci klastrów. Aktualnie Europe INNOVA gromadzi ponad 300 partnerów z 23 krajów członkowskich. Sectoral Innovation Watch to program monitorujący innowacyjność w poszczególnych branŝach. Zawiera analizy innowacyjności 9 branŝ: biotechnologie, ICT, energia, samochodowa, Ŝywność/napoje, lotnictwo, odzieŝowa, chemiczna, maszyny i urządzenia oraz w 2 obszarach horyzontalnych: przemysł ekologiczny i gazele przedsiębiorczości. Sector Innovation Panels ma na celu przedstawienie opinii innowacyjnych przedsiębiorców i ekspertów nt. czynników stymulujących działalność innowacyjną i barier innowacyjności. Innovation Financing Networks to sieci tematyczne, których zadaniem jest wspomaganie procesu finansowania innowacyjnych firm i ułatwienie firmom dostępu do funduszy na innowacje. Sieci grupują przedsiębiorców, inkubatory i instytucje finansowe działające w róŝnych branŝach. Cluster Networks to sieci klastrów europejskich, które współpracują ze sobą i wymieniają się doświadczeniami w zakresie funkcjonowania i zarządzania klastrami. 15

16 The Innovation Management to projekt, którego celem jest opracowanie narzędzi wspomagających proces tworzenia innowacyjnych firm start-up. Narzędzia te powinny przyczynić się do profesjonalizacji usług w zakresie inkubacji firm. Standards to sieci tematyczne analizujące rolę standardów w rozwoju innowacyjności. Standardy odgrywają istotną rolę w definiowaniu warunków funkcjonowania na rynku i mogą się przyczyniać do przyspieszenia zmian technologicznych i organizacyjnych. Innovation Mapping to specjalne studium mające na celu przeanalizowanie ewolucji istniejących i powstających klastrów w Europie w zaleŝności od specyficznych warunków regionalnych/lokalnych. Europe INNOVA Communications to horyzontalny projekt, którego celem jest wymiana informacji pomiędzy roŝnymi projektami i sieciami oraz upowszechnienie wyników tych projektów i organizację dorocznych konferencji. Europe INNOVA Forum to interaktywna platforma internetowa wspierająca innowacyjność. Forum oferuje osobom tworzącym politykę innowacyjną, instytucjom otoczenia biznesu i przedsiębiorcom platformę wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i rekomendacji. Na terenie województwa podkarpackiego platforma Europe INNOVA nie jest wykorzystywana Europejska Przestrzeń Badawcza (EPB) Europejska Przestrzeń Badawcza jest najwaŝniejszym elementem strategii w zakresie badań i rozwoju Wspólnoty Europejskiej. EPB oznacza jednolity rynek europejski dla badań i rozwoju. Definiuje takŝe nowe, jednolite horyzonty dla aktywności naukowej oraz technologicznej w całej Unii Europejskiej. Koncepcja utworzenia EPB została przyjęta na lizbońskim szczycie Rady Europejskiej w 2000 r. w celu pokonania trzech barier występujących w Unii Europejskiej: niewystarczających funduszy przeznaczanych na badania, braku działań stymulujących rozwój badań, braku spójności pomiędzy podejmowanymi inicjatywami badawczymi. EPB stanowi jeden z głównych elementów realizacji Strategii Lizbońskiej. Konieczność utworzenia EPB wynika z globalizacji ekonomii i komunikowania się, rosnącego wpływu badań naukowych i rozwoju technologicznego na poziom Ŝycia społeczeństwa oraz konieczności integracji działań europejskich w zakresie rozwoju i wykorzystania potencjału badawczego. 16

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Konkurs w dziedzinie transnarodowej współpracy w zakresie wsparcia innowacji. PROINNOEurope-ENT-CIP-09-C-N02S00

Konkurs w dziedzinie transnarodowej współpracy w zakresie wsparcia innowacji. PROINNOEurope-ENT-CIP-09-C-N02S00 Konkurs w dziedzinie transnarodowej współpracy w zakresie wsparcia innowacji PROINNOEurope-ENT-CIP-09-C-N02S00 Katarzyna Walczyk-Matuszyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Sekcja I: Identyfikacja respondenta 1. Skąd dowiedział(a) się Pan(i)o konsultacji

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności 2009 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności Warszawa, 22 kwietnia 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP 2010 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa PARP Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw nowe perspektywy Warszawa, 26 maja 2010 r. PARP na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki

Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki Justyna Kulawik European Commission Enterprise and Industry Trochę historii sieć Euro Info Centres (EIC) Sieć Euro Info Centres powstała w

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network: sieć informacyjno doradcza dla małych i średnich przedsiębiorstw

Enterprise Europe Network: sieć informacyjno doradcza dla małych i średnich przedsiębiorstw 2010 Justyna Kulawik Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Enterprise Europe Network: sieć informacyjno doradcza dla małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 28 września 2010 r. Trochę historii

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network Central Poland Business Support Network

Enterprise Europe Network Central Poland Business Support Network Enterprise Europe Network Central Poland Business Support Network NOWA ZINTEGROWANA SIEĆ Sieć informacyjno-doradcza Komisji Europejskiej; Powołana do działania z dniem 1 stycznia 2008r. jako kontynuacja

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r.

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r. Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim Spotkanie okrągłego stołu Gliwice, 26 marca 2007r. Główne punkty prezentacji 1. Rola inkubatorów i parków technologicznych 2. Partnerzy 3. Usługi

Bardziej szczegółowo

Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich

Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich 1 Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich Konferencja Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce transfer technologii z uniwersytetów do przemysłu

Bardziej szczegółowo

Informacja o wsparciu działalności b+r w Polsce

Informacja o wsparciu działalności b+r w Polsce Informacja o wsparciu działalności b+r w Polsce Warszawa, 8 października 2009 1. Przedsiębiorca, który nie ma siedziby na terytorium RP moŝe korzystać ze wsparcia działalności b+r w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Innowacji. Rozwój Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU, zasady korzystania i przykłady usług KSU / KSI

Krajowa Sieć Innowacji. Rozwój Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU, zasady korzystania i przykłady usług KSU / KSI Krajowa Sieć Innowacji Rozwój Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU, zasady korzystania i przykłady usług KSU / KSI Grzegorz Gromada Z-ca Dyrektora Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych regionu Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Struktura opracowania 1. Źródła informacji, metoda oceny

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 Daniel SZCZECHOWSKI Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kraków,

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 Bożena Lublińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 24 czerwca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości w perspektywie finansowej

Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości w perspektywie finansowej Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Założenia i oferowane możliwości wsparcia Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Płock, 10 marca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie innowacyjności przedsiębiorstw przez Programy Ramowe Unii Europejskiej

Wspomaganie innowacyjności przedsiębiorstw przez Programy Ramowe Unii Europejskiej Aleksander Bąkowski, Krajowy Punkt Kontaktowy 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej, koordynator programu Horyzontalne działania z udziałem MŚP oraz programu Badania i Innowacje Wspomaganie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 priorytety Ministra Gospodarki. Aneta Wilmańska. Ministerstwo Gospodarki

Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 priorytety Ministra Gospodarki. Aneta Wilmańska. Ministerstwo Gospodarki Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 priorytety Ministra Gospodarki Aneta Wilmańska Ministerstwo Gospodarki Podniesienie innowacyjności polskiej gospodarki i wsparcie dla rozwoju instytucji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020

Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 2014 Jakub Moskal Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów PARP Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Warszawa, 5 czerwca 2014 r. Nowa perspektywa

Bardziej szczegółowo

Oferta programu COSME

Oferta programu COSME EUROPEJSKIE INSTRUMENTY FINANSOWE NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI. DZIEŃ INFORMACYJNY DLA PRZEDSTAWICIELI MŚP Lublin, 21.11.2014 Oferta programu COSME Magdalena Szukała Lubelskie Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

Patent Plus i Kreator Innowacyjności

Patent Plus i Kreator Innowacyjności Olaf Gajl Podsekretarz Stanu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Patent Plus i Kreator Innowacyjności Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Cele Programu Patent PLUS 1. usprawnienie procesu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r.

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r. 2009 Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 27 maja 2009 r. Warszawa, 27 maja 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą Ministrowi

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Centrum Klastrowe

Wielkopolskie Centrum Klastrowe Wielkopolskie Centrum Klastrowe Platforma klastrów Założenia koncepcji Brokera Technologicznego Marek Dondelewski Poznao 10.09.2012r. LMC www.ines.org.pl Program rozwoju klasteringu Program ekspercki Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działalności MŚP ze środków UE. Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k.

Wsparcie działalności MŚP ze środków UE. Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k. Wsparcie działalności MŚP ze środków UE Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k. Spis treści I. Horyzont 2020 II. COSME III. JEREMIE 1 Horyzont 2020 obszary wsparcia FILAR: Wiodąca pozycja w przemyśle:

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 1 Autor: Aneta Para Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 PO Innowacyjna Gospodarka jest to główny z programów operacyjnych skierowany do przedsiębiorców.

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nowe moŝliwo liwości dla środowiska naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki - obszary wsparcia Cel: UmoŜliwienie pełnego wykorzystania potencjału

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki z przemysłem ICT na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych Maciej Stroiński

Współpraca nauki z przemysłem ICT na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych Maciej Stroiński Współpraca nauki z przemysłem ICT na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych Maciej Stroiński stroins@man.poznan.pl Koncepcja WCZTI Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Dokumenty programujące wsparcie z EFS Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii oraz mechanizmy współpracy -tendencje w Polsce, Europie i na świecie

Transfer technologii oraz mechanizmy współpracy -tendencje w Polsce, Europie i na świecie Transfer technologii oraz mechanizmy współpracy -tendencje w Polsce, Europie i na świecie 2 Pojęcie transferu technologii Transfer technologii to: "przekazywanie określonej wiedzy technicznej oraz organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Spełnione Data wpisu do KRS: 23.10.2003 r. Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów

Spełnione Data wpisu do KRS: 23.10.2003 r. Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów 16 lipca 2007 r. zgłoszenia poprawne pod względem formalnym, tj. spełniające łącznie 3 kryteria podane w ogłoszeniu o naborze, zostały przekazane Radzie Działalności PoŜytku Publicznego, celem uzyskania

Bardziej szczegółowo

Programy krajowe i europejskie możliwości finansowania inicjatyw PPTN. Inauguracja Polskiej Platformy Technologii Nuklearnych 2007.09.

Programy krajowe i europejskie możliwości finansowania inicjatyw PPTN. Inauguracja Polskiej Platformy Technologii Nuklearnych 2007.09. Programy krajowe i europejskie możliwości finansowania inicjatyw PPTN 1 I. MAPA PROGRAMOWA FUNDUSZE STRUKTURALNE 7 PROGRAM RAMOWY INICJATYWA TECHNOLOGICZNA ŚRODKI BUDŻETOWE LIFE + TIK-Program na rzecz

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA REGIONALNA SMART+ INNOWACJE W MŚP I PROMOCJA BRT. Priorytety SMART+ Kraków, 22 września 2010

KONFERENCJA REGIONALNA SMART+ INNOWACJE W MŚP I PROMOCJA BRT. Priorytety SMART+ Kraków, 22 września 2010 KONFERENCJA REGIONALNA SMART+ INNOWACJE W MŚP I PROMOCJA BRT Priorytety SMART+ Kraków, 22 września 2010 1. Specyfika Małopolski WYZWANIA: mało zróŝnicowana oferta usługowa proinnowacyjnych IOB niewystarczający

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Wsparcie nauki i szkolnictwa wyższego w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Wsparcie nauki i szkolnictwa wyższego w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Wsparcie nauki i szkolnictwa wyższego w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 www.nauka.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy na rzecz konkurencyjności ci i innowacji CIP 2007-2013. 2013 Instrumenty Finansowe dla MSP

Program Ramowy na rzecz konkurencyjności ci i innowacji CIP 2007-2013. 2013 Instrumenty Finansowe dla MSP Program Ramowy na rzecz konkurencyjności ci i innowacji CIP 2007-2013 2013 Instrumenty Finansowe dla MSP KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PRZY ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH Warszawa, 12 grudnia 2007 r. CIP - Program

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński Możliwości wsparcia z funduszy UE Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2. 7. Program Ramowy 3. Program technostarterów WRPO Priorytety

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

"Inteligentna Energia Program dla Europy moŝliwości dofinansowania projektów rozpowszechniająco-promocyjnych

Inteligentna Energia Program dla Europy moŝliwości dofinansowania projektów rozpowszechniająco-promocyjnych "Inteligentna Energia Program dla Europy moŝliwości dofinansowania projektów rozpowszechniająco-promocyjnych Antonina Kaniszewska Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013) Competitiveness

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Konferencja Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo