Tadeusz KACZAREWSKI, Jan WIŚNIEWSKI, Andrzej BĄK, Bogusław WOJNAR BOT KWB TURÓW S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tadeusz KACZAREWSKI, Jan WIŚNIEWSKI, Andrzej BĄK, Bogusław WOJNAR BOT KWB TURÓW S.A."

Transkrypt

1 Materiały Warsztatów str Tadeusz KACZAREWSKI, Jan WIŚNIEWSKI, Andrzej BĄK, Bogusław WOJNAR BOT KWB TURÓW S.A. Dokumentowanie nieciągłości tektonicznych złoża z wykorzystaniem technologii GIS Streszczenie Górniczy System Informatyczny (GSI), działający w KWB Turów już blisko 10 lat, jest podstawowym narzędziem pracy dla wszystkich służb podległych Naczelnemu Inżynierowi Górniczemu. Środowiskiem graficznym dla tego systemu jest MicroStation firmy Bentley i w tym programie prowadzone są mapy wyrobisk górniczych. Przygotowanie kadry inżynierskiej i wypracowane przez lata rozwiązania pozwalają na sprawne projektowanie wydobycia węgla i zwałowania nadkładu. Rozwój eksploatacji w coraz bardziej skomplikowanych warunkach geologicznych, hydrogeologicznych i geotechnicznych oraz wzrost wymagań odnośnie jakości, ilości i rodzaju rejestrowanych danych wymusza ciągłe podnoszenie efektywności procesu dokumentowania budowy geologicznej oraz przetwarzania i udostępniania zebranej jej zainteresowanym służbom. GSI wymaga więc ciągłej modernizacji i wprowadzania nowych lepszych narzędzi. Jednocześnie zastosowane rozwiązania muszą być w pełni zgodne z funkcjonującym już oprogramowaniem. W ramach systemu GSI, w obszarze tektoniki złoża, zdecydowano się na próbę zastosowania systemu GIS opartego na MicroStation GeoGraphisc. Sukces tego rozwiązania prawdopodobnie przełoży się objęcie systemem GIS kolejnych obszarów Górniczego Systemu Informatycznego. 1. Znaczenie dokumentowania nieciągłości dla bezpieczeństwa eksploatacji 1.1 Ogólna charakterystyka złoża Złoże węgla brunatnego Turów jest częścią złoża żytawskiego, leżącego w obniżeniu terenowym oddzielającym masyw Gór Łużyckich od zachodniej części Gór Izerskich. Niecka żytawska została uformowana na pograniczu dwóch wielkich jednostek strukturalnych: bloku łużyckiego i bloku karkonosko-izerskiego. Stanowi ona jeden z elementów strefy strukturalnej o charakterze wydłużonego zapadliska tektonicznego, ciągnącego się wzdłuż południowo-wschodniego podnóża Gór Kruszcowych aż do okolic Görlitz na północnym wschodzie, znanego pod nazwą rowu kruszcogórskiego. Zapadliska ryftu Ochrzy krzyżują się w tym miejscu ze strefą dyslokacyjną łużycko-łabską. Znajduje to odzwierciedlenie w niezwykle skomplikowanej budowie geologicznej złoża (rys. 1.1). Dodatkowo dno niecki jest urozmaicone poprzez wylewy lawy bazaltowej. Nieckę wypełniają utwory trzeciorzędowej serii brunatno-węglowej, wykształcone w postaci iłów, piasków i żwirów z przewarstwieniami i pokładami węgla brunatnego, tworzące kilka cykli sedymentacyjnych 235

2 T. KACZAREWSKI, J. WIŚNIEWSKI, A. BĄK, B. WOJNAR Dokumentowanie nieciągłości o łącznej miąższości do 350 m. Utwory trzeciorzędowe pokryte są cienką warstwą osadów czwartorzędowych, reprezentowanych przez fluwioglacjalne piaski, żwiry i gliny oraz holoceńskie piaski i żwiry dolin rzecznych. Łączna miąższość osadów czwartorzędowych nie przekracza na ogół kilkunastu metrów. Rys Przekrój geologiczny 7NS przez złoże Turów Fig Geological section 7NS through Turów deposit 1.2 Tektonika serii osadowych Złoże posiada bardzo bogatą tektonikę, wyrazem której są liczne uskoki i spękania. Największe z nich (uskok główny i uskok południowy) mają zrzuty dochodzące do 90 m i przecinają złoże, dzieląc je na odrębne bloki. Wyróżnia się trzy zasadnicze systemy dyslokacji o kierunkach: NW-SE, SW-NE i WE. Wzdłuż tych w kierunków doszło do uformowania elementów strukturalnych w postaci zrębów, rowów i schodów. Zaangażowanie tektoniczne wzrasta w dolnych partiach serii osadowych, obejmując oba pokłady węgla. Liczba uskoków udokumentowanych dotąd w obszarze eksploatacji wynosi około 400 i w miarę postępu eksploatacji złoża systematycznie się zwiększa. Wszystkie uskoki udokumentowane zostały w postaci numerycznych modeli przestrzennych z opisem podstawowych parametrów. Przewiduje się, że w miarę postępu eksploatacji liczba udokumentowanych uskoków będzie się zwiększać. Uskokom towarzyszą liczne szczeliny i spękania. Dominującym kierunkiem spękań jest NW-SE. 2. Wpływ tektoniki na projektowanie i bezpieczeństwo prowadzenia eksploatacji W wyniku prowadzonych przez prawie 60 lat robót górniczych na obszarze 44,5 km 2 wydobyto i przemieszczono około 4,5 mld Mg masy (w tym 0,78 mld Mg węgla). Wielkość deniwelacji terenu powstałej na skutek eksploatacji wynosi prawie 485 m. Głębokość samego wyrobiska odkrywkowego osiągnie wkrótce 250 m. Docelowo planuje się przemieszczenie jeszcze 3,5 mld Mg mas. Do najistotniejszych utrudnień w eksploatacji należy bardzo złożona i zróżnicowana budowa geologiczna złoża, 236

3 w tym bogata tektonika (rys. 2.1). Dlatego też do podstawowych zadań geologicznej obsługi eksploatacji należy dostarczenie służbie technologii górniczej najbardziej aktualnych informacji o złożu i geologicznych warunkach jego eksploatacji, które mogą powodować zagrożenia dla ruchu zakładu górniczego. Rys Fragment programu pracy K-14 przedstawiający sytuację tektoniczną Fig Part of schedule for excavator K-14 with tectonic situation Niewłaściwe przygotowanie Kopalni do eksploatacji w skomplikowanych warunkach tektonicznych było w przeszłości zasadniczą przyczyną licznych, poważnych zagrożeń i awarii, jak chociażby zagrożenie stateczności zbocza filara ochronnego granicznej rzeki Nysy Łużyckiej w roku 1999, czy też całkowitego zniszczenia koparki podstawowej SchRs 560 nr 29 w roku 1988 (rys. 2.2). Występujące w złożu uskoki tektoniczne i kompakcyjne wymagają projektowania odpowiednio bezpiecznych wysokości pięter eksploatacyjnych i kątów pochylenia zboczy odkrywki oraz stosowania odpowiedniej technologii robót górniczych niemal dla każdego indywidualnego przypadku. Należy przy tym zawsze uwzględniać kierunki zapadania i nachylenie poszczególnych serii litostratygraficznych. Dla bezpieczeństwa robót górniczych mają znaczenie nawet uskoki o niewielkim zrzucie, które praktycznie są nie do wykrycia podczas tradycyjnego rozpoznania robotami wiertniczymi lub metodami geofizycznymi. Uskoki te są najczęściej dokumentowane dopiero po ich odsłonięciu na skarpach i poziomach roboczych odkrywki. Prawidłowe i rzetelne rozpoznanie i udokumentowanie przebiegu i parametrów uskoków ma fundamentalne znaczenie dla projektowania bezpiecznej eksploatacji i dla bezpiecznego prowadzenia bieżących robót górniczych. Dlatego też w KWB Turów przyjęto zasadę dokumentowania każdego 237

4 T. KACZAREWSKI, J. WIŚNIEWSKI, A. BĄK, B. WOJNAR Dokumentowanie nieciągłości uskoku, dla którego można określić bieg i upad. Na podstawie dokumentacji przebiegu uskoków i ich parametrów, technolodzy robót górniczych ustalają na bieżąco bezpieczną technologię pracy maszyn podstawowych. Poprawne ustalenie technologii pracy koparki ma największe znaczenie w przypadku uskoków o dużym zrzucie przy niewielkim nachyleniu, gdy występuje niebezpieczeństwo podcięcia uskoku. Zamierzenia technologiczne muszą być projektowane z odpowiednim, nawet kilkutygodniowym wyprzedzeniem, ponieważ doraźne zmiany technologii mogą powodować zakłócenia dostaw węgla do elektrowni. Miejsca występowania uskoków zawsze traktowane są jako strefy trudnych warunków górniczo-geologicznych, dla których ustala się odpowiednie obostrzenia w zakresie realizacji i nadzorowania robót górniczych. Rys.2.2. Katastrofa koparki K-29 na skutek podcięcia uskoku głównego r. Fig Disaster of excavator K-29 near the Main Fault 238

5 3. Opis środowiska programowego W Kopalni Turów podstawowym programem do tworzenia map i wykonywania na nich operacji jest MicroStation firmy Bentley. Aby zredukować nakłady związane z wdrożeniem uznanych rozwiązań technologii GIS (liderem jest tu firma ESRI) oraz przezwyciężyć opór niektórych użytkowników przy wdrażaniu nowych technologii, zdecydowano się na zastosowanie programu GeoGraphics z pakietu MicroStation. Takie rozwiązanie jest przede wszystkim tanie nie ma potrzeby zakupu dodatkowego oprogramowania oraz nie niesie za sobą konieczności zmiany motoru bazy danych z SQL Server na Oracle. Ponadto środowisko Geo- Graphics jest bardzo zbliżone do MicroStation, a wszystkie programy pisane na zamówienie do MicroStation i bazy danych Górniczego Systemu Informatycznego pracują bez zakłóceń. Środowisko programowe, w którym zaimplementowany jest projekt, narzuca jego podstawową strukturę czyli podział na część graficzną i segment bazodanowy. Część graficzna rozbita jest na pliki tematyczne plik zawierający intersekcję uskoków oraz plik zawierający położenie szczelin. Każdy element w pliku tematycznym ma przypisaną cechę (zdefiniowany typ elementu, warstwa, kolor, styl linii). Przypisanie cech pozwala wyeliminować sporo błędów związanych z topologią elementu oraz pozwala na szybką wstępną selekcję elementów graficznych. Wszystkie elementy w grafice podzielone są na kategorie, do których przypisane są pliki graficzne. W obrębie kategorii zdefiniowane są cechy elementu przynależnego do niej. Projekt zawiera trzy podstawowe kategorie: 1) Kategoria intersekcja, w obrębie której zdefiniowane są cechy opis uskoku, kąt zapadania, zrzut uskoku (elementy opisowe uskoku zawarte w pliku graficznym) oraz cechy: uskok przypuszczalny i uskok stwierdzony które zawierają intersekcję uskoków. Kategoria intersekcja odnosi się tylko do pliku projektowego uskoki.dgn, który jest gotowy do przeniesienia na mapę wyrobisk górniczych. 2) Kategoria model, w obrębie której jest zdefiniowane aż 8 różnych cech, z których najistotniejsze to: poziomice zawierające elementy liniowe, pomiary punkty pomierzone podczas kartowań uskoków, zamierzenia geodezyjne punkty pomierzone przez służbę mierniczą oraz punkty z przekrojów prawdopodobne miejsca wystąpienia uskoku wynikające z dokumentacji M-G. Informacje graficzne w obrębie ww. kategorii wystarczają do wyprodukowania modelu uskoku. Kategoria model odnosi się do ponad 400 plików, z których każdy zawiera informacje odnoszące się do poszczególnego udokumentowanego uskoku. 3) Kategoria szczeliny obejmuje 3 cechy: szczeliny istniejące, szczeliny ścięte i szczeliny na mapę. Ze względu na znaczenie szczeliny na mapę załączane są jako element mapy górniczej. Szczeliny opisane tą cechą mają szczególnie duże znaczenie dla odwodnienia kopalni prowadzą stale lub okresowo znaczną ilość wody, albo mają znaczenie dla utrzymania stateczności skarp i zboczy. Cecha szczeliny istniejące opisuje wszystkie pozostałe szczeliny, które zostały stwierdzone w terenie i nie są uwzględnione na mapie górniczej. Ze względu na bezpieczeństwo eksploatacji szczeliny na mapę są załączane w programach pracy maszyn podstawowych. Cecha szczeliny ścięte przechowuje tylko informacje archiwalne. 239

6 T. KACZAREWSKI, J. WIŚNIEWSKI, A. BĄK, B. WOJNAR Dokumentowanie nieciągłości Każda cecha ma swoją reprezentację w postaci jednej lub kilku tabel z informacją opisową w bazie danych. W zależności od ilości informacji i stopnia skomplikowania, jedna tabela może również zawierać informację z kilku cech (cechy: szczeliny na mapę, szczeliny istniejące i szczeliny ścięte połączone są tylko z jedną tabelą szczeliny ). W przypadku baz opartych na ODBC struktura projektu składa się z dwóch zasadniczych elementów: graficznych plików projektowych, oraz bazy danych spiętej z grafiką. Zachowana jest możliwość edycji danych opisowych spod środowiska graficznego. Wszystkie zmiany w istniejących tabelach są natychmiast widoczne w środowisku graficznym. Istnieje również możliwość kreowania zapytań w bazie danych i pośrednio wyświetlenia ich wyników w grafice ( przenoszenie gotowych zapytań w języku SQL do środowiska GeoGraphics). Podstawowe tabele systemowe utrzymują komunikację między elementami w grafice i informacją opisową. Edycja danych w tych tabelach powinna być wykonywana wyłącznie przez administratora danych. Tabele systemowe są krytyczne dla sprawnego funkcjonowania projektu a dane w nich przechowywane mogą zmieniać się stosunkowo rzadko, zazwyczaj przy rozbudowie systemu o nowe elementy. Tabele przechowujące dane zawierają pola wcześniej zdefiniowane, ale możliwe do modyfikacji bez groźby utraty zawartości. Wyjątkiem są pola mslink i mapid których modyfikacja spowoduje utratę poprawnego sprzężenia danych z elementami w grafice. Struktura bazy danych nie wymusza samodzielnego tworzenia indeksów w tabelach bazy danych. Nie trzeba również definiować relacji między tabelami. Wszystkie elementy w grafice są indeksowane w pliku index.dgn, a wszystkie dane w tabelach są automatycznie indeksowane przez pole mslink, które jest unikalne dla każdej informacji opisowej. Elementy graficzne podłączone do bazy danych powinny charakteryzować się stałym opisem dla całego elementu powstaje zatem problem podłączenia intersekcji uskoków. Podstawową informacją o uskoku jest kąt zapadania i zrzut uskoku, a te parametry są zmienne. Problem został rozwiązany przez rozcięcie linii intersekcji każdego uskoku (jeśli jest taka potrzeba) na fragmenty o stałych wartościach opisowych. 4. Integracja z zasobami informatycznymi wykorzystywanymi w BOT KWB Turów Motorem bazy danych Górniczego Systemu Informatycznego jest SQL Server Zastosowanie takiego rozwiązania ma wiele zalet, jednak nie jest najlepsze dla prowadzenia prac nad wdrożeniem systemów GIS. Widać wyraźny rozdział między bazą danych a mapą górniczą. Baza danych systemu GIS musi być zgodna z obowiązującym standardem w kopalni, wobec tego najszybszym rozwiązaniem jest przeniesienie tabel z projektu do Bazy Danych Górniczego Systemu Informatycznego. Rozwiązanie to jest bardzo proste i nie wiąże się z niebezpieczeństwem utraty danych już zgromadzonych. Nowe elementy w systemie GIS mogą być wprowadzone w dwojaki sposób. Po pierwsze przez wprowadzenie dodatkowej tabeli spinającej elementy grafiki z bazą danych. To rozwiązanie nie wymaga ingerencji w tabele z danymi, które już istnieją, nie ma zatem niebezpieczeństwa utraty danych, ponadto takie rozwiązanie nie niesie potrzeby zmian w oprogramowaniu skonstruowanym specjalnie dla Bazy Danych Górniczego Systemu Informatycznego interfejsy ułatwiające zasilanie danych oraz wyszukujące żądane informacje. Po drugie dołożenie do tablic, które mają być spięte z grafiką kolumn mslink i mapid. Rozwiązanie to wymusza przebudowę większości dodatkowego oprogramowania. 240

7 5. Sposób prowadzenia pomiarów Prowadzenie wiarygodnych i dokładnych modeli geologicznych wymaga znacznej ilości pomiarów, które charakteryzować się muszą wysokimi dokładnościami. Mimo, że mamy do czynienia z kartowaniami a nie pomiarami geodezyjnymi, to wymagania stawiane służbie geologicznej wymuszają kartowania o dokładnościach zbliżonych do tych, które nakładane są z mocy przepisów na pomiary geodezyjne. Do kartowań szczegółów wykorzystywany jest sprzęt podobny to tego, którym posługują się geodeci w kopalni. Jest to przede wszystkim GPS Z-Max pomiary na tyczce w trybie RTK, oraz tachimetr Leica TCR-1205 do kartowań szczegółów na skarpach roboczych. Kartowania tych elementów budowy geologicznej, które nie wymagają wysokiej precyzji pomiaru (nie są kluczowe dla budowy modeli geologicznych) używa się również zestawu GPS Z-Max z dalmierzem laserowym Adventage firmy Laser Atalanta (rys. 5.1). Mocną strona tego zestawu jest prostota obsługi oraz duża wydajność podczas pomiarów. Uzyskiwane wyniki pomiarów są jednak mniej dokładne od tych, które otrzymuje się przy użyciu sprzętu geodezyjnego. Rys Zestaw GPS Z-Max + dalmierz laserowy Adventage Fig GPS-set Z-Max with laser rangefinder Adventage 241

8 T. KACZAREWSKI, J. WIŚNIEWSKI, A. BĄK, B. WOJNAR Dokumentowanie nieciągłości 6. Weryfikacja pomiarów w terenie z zastosowaniem nawigacji GPS Do kartowań hydrogeologicznych oraz do kontroli jakości modeli geologicznych w terenie stosuje się zestaw do nawigacji zbudowany z odbiornika GPS (w zależności od potrzeb Z-Max lub SCA-12) i komputera polowego (tablet PC Fujitsu Stylistic 3500 lub Fujitsu Siemens ST5032). Na komputerze zainstalowane jest oprogramowanie ArcPad, które umożliwia podłączenie szkicu mapy górniczej w formacie *.shp u układzie UTM. Możliwe są również pomiary linii i punktów jednak muszą być przetransformowane po zakończeniu pomiarów w biurze do naszego lokalnego układu współrzędnych Grossenheim. Elementy mapy, które są prowadzone za pomocą programu GeoGraphics, można eksportować wprost do formatu *.shp, ponadto elementy opisowe dołączone do grafiki przenoszone są razem z grafiką. Umożliwia to dostęp do informacji bazodanowej w terenie. Pozostałe elementy mapy muszą być poddane obróbce i dopiero po niej eksportowane do *.shp. Kartowania hydrogeologiczne na przedpolu kopalni oraz na zwałowiskach miejscach, w których trudno o bliskie punkty odniesienia, przed zastosowaniem zestawu do nawigacji satelitarnej były bardzo utrudnione i często mało dokładne. Tradycyjne kartowania z mapą były powolne i często mało dokładne. Nawigacja GPS znacznie zmniejszyła czas potrzebny na wykonanie kartowań w takich miejscach, a same kartowania stały znacznie bardziej precyzyjne. Zestaw do nawigacji GPS umożliwia również kontrolę poprawności modeli geologicznych stropów i spągów pokładów węgla przez porównanie intersekcji modeli pokładów i powierzchni terenu z wychodniami węgla w terenie i wprowadzanie poprawek (przy zastosowaniu odbiornika Z-Max w trybie RTK). W ten sam sposób kontrolowane i ewentualnie poprawiane są modele uskoków tektonicznych. Prowadzenie pomiarów z użyciem nawigacji satelitarnej w miejscach koncentracji uskoków zasadniczo usprawnia identyfikację kartowanych uskoków. Ponadto bardzo przyspiesza kartowania szczelin i intersekcji uskoków widocznych w terenie. Inwentaryzacja istniejących szczelin i uskoków pozwala na potwierdzenie istnienia lub korektę ich przebiegu. Wyeliminowanie ściętych eksploatacją uskoków i szczelin często przyczynia się do zmniejszenia obostrzeń dla pracy maszyn podstawowych co przekłada się na zmniejszenie kosztów eksploatacji. 7. Korzyści wynikające z wprowadzenia technologii GIS i perspektywy rozwoju systemu Zastosowanie technologii GIS w dokumentowaniu nieciągłości tektonicznych spowodowało szereg ułatwień wypływających z właściwości tego typu rozwiązań. Poprawiła również szybkość i komfort pracy. Poniżej przedstawiono najbardziej oczywiste rezultaty wynikające wprost z zastosowania projektu. Uporządkowanie danych pomiarowych gromadzonych poprzednio w plikach tekstowych w formacie *.csv. Jednoznaczne określenie parametrów uskoków i szczelin, nawet w miejscach dużej ich koncentracji. Do tej pory uskoki były opisywane poprzez tekst umieszczany wzdłuż linii intersekcji. W miejscach koncentracji uskoków takie opisy były mało czytelne. 242

9 Dostęp do informacji z poziomu MicroStation pozwala użytkownikom na pobieranie informacji o obiektach na mapie, wykorzystywanie przygotowanych zapytań pozwala również mało zaawansowanemu użytkownikowi wykonywać proste analizy bez konieczności prowadzenia dodatkowych szkoleń. Wykonywanie analiz przestrzennych pozwoliło usprawnić lub zautomatyzować szereg operacji wykonywanych dotychczas ręcznie (np.: wykonanie raportu z kartowania). Kopiowanie elementów z projektu GIS do innych plików *.dgn niezwiązanych z GIS powoduje, że elementy przenoszone do innych plików projektowych nadal mają połączenie z bazą danych, zatem nadal dostępna jest aktualna informacja do nich. Rozbudowa systemu o segment nawigacyjny oparty na oprogramowaniu ArcPad (ESRI) pozwoliła na weryfikację poprawności wykonywanych modeli uskoków i ich intersekcji z powierzchnią terenu. Segment nawigacyjny wykorzystywany jest również do inwentaryzacji i pomiarów szczegółów znajdujących się na poziomach roboczych. Polepszenie rozpoznania geologicznego złoża było bezpośrednią konsekwencją zastosowania tego rozwiązania. Segment nawigacyjny szybko znalazł również zastosowanie w kartowaniu hydrogeologicznym oraz przy projektowaniu prac wiertniczych. Łatwy i szybki przepływ informacji o zmianach warunków tektonicznych w złożu powoduje polepszenie bezpieczeństwa pracy maszyn podstawowych. Dzięki zgodności typów danych i podstawowych informacji z istniejącą bazą danych Górniczego Systemu Informatycznego możliwe jest wykorzystanie już istniejących tablic. Rozbudowa systemu GIS o kolejne segmenty będzie odbywała się w zależności od pojawiającego się zapotrzebowania na tego typu rozwiązania. W fazie testów jest obecnie segment zawierający wiercenia geologiczne i hydrogeologiczne. Wdrożenie tego elementu systemu GIS pozwoli na prowadzenie bardziej skomplikowanych analiz przestrzennych z uwzględnieniem wszelkich danych związanych z opróbowaniem czy pomiarami w otworach. Pozwoli także na dostęp i uaktualnianie danych pomiarowych bezpośrednio w środowisku graficznym Przykłady wykonywanych analiz przestrzennych Poniżej przedstawiono przykłady wykorzystania projektu. Ze względu na ograniczenia projektu (kolejne moduły są w trakcie realizacji), przedstawiamy jedynie analizy dotyczące uskoków i szczelin. Wkrótce projekt zostanie wzbogacony o kolejne elementy, co pozwoli wykonywać bardziej skomplikowane analizy przestrzenne. Przykład 1 Raport z kartowania wykonywany w celu udokumentowania pomiarów po zakończeniu pomiarów co miesiąc. Wykorzystując fakt, że wszystkie pomiary z uskoków znajdują się w bazie danych, wystarczy napisać zapytanie (bezpośrednio w SQL bądź za pośrednictwem VSQL), aby otrzymać raport. Rysunek 7.1 przedstawia fragment raportu z pomiarów w wersji okrojonej (bez błędów pomiarowych i parametrów opisowych dotyczących miejsc stwierdzeń). 243

10 T. KACZAREWSKI, J. WIŚNIEWSKI, A. BĄK, B. WOJNAR Dokumentowanie nieciągłości Rys Wykonanie raportu z kartowania Fig Report from geological mapping Przykład 2 Wskazanie zmian w intersekcji. Granice bloków modeli pokładów węgla prowadzone są wzdłuż powierzchni uskokowych. Wyróżnienie zmian w intersekcji uskoków wskazuje jednoznacznie, gdzie i które modele wymagają uaktualnienia. Powoduje to istotne skrócenie czasu potrzebnego na aktualizację modeli pokładów. Rys 7.2. Wyróżnienie zmian w intersekcji uskoków przeprowadzonych w styczniu 2007 r. Fig Changes in faults tracks on open pit surface made in January

11 Literatura [1] Dokumentacja geologiczna złoża węgla brunatnego Turów w kat. A+B+C1+C2, 1991, Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu, Wrocław. [2] Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża węgla brunatnego Turów, Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych sp. z o.o., Sosnowiec [3] Dodatek nr 1 do Projektu Zagospodarowania Złoża węgla brunatnego Turów Biuro Ekspertyz Geologicznych sp. z o.o., Wrocław [4] Jęczmyk M., Juskowiakowa M. 1989: Budowa geologiczna i charakterystyka geochemiczna skał krystalicznych okolic Bogatyni (Sudety Zachodnie). Biul. Państw. Inst. Geol., nr 360. [5] Kasiński J. R. 2000: Geological Atlas of the Tertiary lignite-bearing association in the Polish part of the Zittau Basin, scale 1:50 000, Państw. Inst. Geol., Warszawa. [6] Kasiński J. R., Panasiuk M. 1987: Geneza i ewolucja strukturalna niecki żytawskiej. Biul. Państw. Inst. Geol., nr 357. [7] Kaczarewski T, Sołowczuk M. 2003: Miernicze, geologiczne i technologiczne przygotowanie eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów. [8] Information & Navigation Systems Ltd, Lokalizowanie elementów tektoniki w terenie z wykorzystaniem technologii pomiarów satelitarnych w BOT KWB Turów S.A. Recording tectonic discontinuity using GIS technology Mining Information System, which is a main tool for all departments reporting to Chief Mining Engineer, has been used in Lignite Mine Turów for 10 years. Bentley MicroStation is a graphic platform for the system. All mining maps are created and maintained in this application. Efficient lignite excavation planning and overburden dumping are possible thanks to highly skilled and experienced engineering team and appropriate solutions that have been worked out during this period. Excavation in very complicated geological, hydrogeological and geotechnical conditions and rising demands of quality and quantity data force continuous improvement of recording geological structure of deposit. Mining Information System demands constant modernization and implementing new, better tools compatible with already existing software. Innovation and a big advantage is the usage GIS supported by Microstation Geographics for management of tectonic structure data. Success of this solution probably will cause implementation GIS in other areas of Mining Information System. Przekazano: 8 marca 2007 r. 245

RELACYJNE BAZY DANYCH

RELACYJNE BAZY DANYCH RELACYJNE BAZY DANYCH Aleksander Łuczyk Bielsko-Biała, 15 kwiecień 2015 r. Ludzie używają baz danych każdego dnia. Książka telefoniczna, zbiór wizytówek przypiętych nad biurkiem, encyklopedia czy chociażby

Bardziej szczegółowo

Górniczy System Informatyczny wspomagający monitorowanie zagrożeń górniczych w BOT KWB Turów S.A.

Górniczy System Informatyczny wspomagający monitorowanie zagrożeń górniczych w BOT KWB Turów S.A. WARSZTATY 2005 z cyklu: Zagrożenia naturalne w górnictwie Mat. Symp. str. 261 266 Adam MENDAKIEWICZ, Leszek WACHELKA Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych Sp. z o. o. Górniczy System Informatyczny

Bardziej szczegółowo

CPT-CAD - Program do tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej

CPT-CAD - Program do tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej CPT-CAD - Program do tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej Trzy w jednym?? Moduł CPT-CAD jest przeznaczony do tworzenia: map przekrojów geologicznych i geotechnicznych własnych rysunków

Bardziej szczegółowo

MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS

MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS Dr inż. Jan Blachowski Politechnika Wrocławska Instytut Górnictwa Zakład Geodezji i GIS Pl. Teatralny 2 tel (71) 320 68 73 SYLLABUS Podstawy pozycjonowania satelitarnego GPS

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE DROGAMI

WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE DROGAMI Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE DROGAMI I RUCHEM DROGOWYM System WZDR Zastosowane oprogramowanie n MicroStation program firmy Bentley Systems

Bardziej szczegółowo

Każdy system GIS składa się z: - danych - sprzętu komputerowego - oprogramowania - twórców i użytkowników

Każdy system GIS składa się z: - danych - sprzętu komputerowego - oprogramowania - twórców i użytkowników System Informacji Geograficznej (GIS: ang. Geographic Information System) system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Najbardziej oczywistą

Bardziej szczegółowo

11. Prowadzenia baz danych PZGiK

11. Prowadzenia baz danych PZGiK Waldemar Izdebski - Wykłady z przedmiotu SIT 98 11. Prowadzenia baz danych PZGiK Przejście od zasobu prowadzonego w postaci klasycznej do zasobu numerycznego, zapisanego w bazach danych, jest obecnie jednym

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Ruciński. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011. Promotor dr inż. Paweł Figat

Grzegorz Ruciński. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011. Promotor dr inż. Paweł Figat Grzegorz Ruciński Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011 Promotor dr inż. Paweł Figat Cel i hipoteza pracy Wprowadzenie do tematu Przedstawienie porównywanych rozwiązań Przedstawienie zalet i wad porównywanych

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej

Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej prof. dr hab. inż. Andrzej J. OSIADACZ Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP

Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP Waldemar Izdebski Tadeusz Knap GEO-SYSTEM Warszawa Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP System mapy numerycznej GEO-MAP jest oryginalnym oprogramowaniem opracowanym w całości przez firmę GEO-SYSTEM.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system wizualizacji parametrów nawigacyjnych w PNDS

Zintegrowany system wizualizacji parametrów nawigacyjnych w PNDS dr inż. kpt. ż.w. Andrzej Bąk Zintegrowany system wizualizacji parametrów nawigacyjnych w PNDS słowa kluczowe: PNDS, ENC, ECS, wizualizacja, sensory laserowe Artykuł opisuje sposób realizacji procesu wizualizacji

Bardziej szczegółowo

Bazy danych geologiczno-inżynierskich Państwowej Służby Geologicznej w procesie inwestycyjnym i w planowaniu przestrzennym

Bazy danych geologiczno-inżynierskich Państwowej Służby Geologicznej w procesie inwestycyjnym i w planowaniu przestrzennym Bazy danych geologiczno-inżynierskich Państwowej Służby Geologicznej w procesie inwestycyjnym i w planowaniu przestrzennym Grzegorz Ryżyński Program Bezpieczna Infrastruktura i Środowisko PIG-PIB Etapy

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

KRÓTKOOKRESOWE PLANOWANIE ROBÓT GÓRNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA MINESCAPE W BOT KWB BEŁCHATÓW SA

KRÓTKOOKRESOWE PLANOWANIE ROBÓT GÓRNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA MINESCAPE W BOT KWB BEŁCHATÓW SA Górnictwo i Geoinżynieria Rok 31 Zeszyt 2 2007 Ryszard Frankowski*, Andrzej Gądek**, Edward Sośniak* KRÓTKOOKRESOWE PLANOWANIE ROBÓT GÓRNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA MINESCAPE W BOT KWB BEŁCHATÓW

Bardziej szczegółowo

Bank Danych Drogowych

Bank Danych Drogowych Bank Danych Drogowych Wersja 8.0 1 O programie System Bank Danych Drogowych (BDD) jest kluczowym systemem wspomagającym zarządzanie siecią drogową. Posiada bazy do rejestru danych lokalizowanych w ciągu

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA NATURALNE W ODKRYWKOWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH

ZAGROŻENIA NATURALNE W ODKRYWKOWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH ZAGROŻENIA NATURALNE W ODKRYWKOWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH 1. ZAGROŻENIE OSUWISKOWE ORAZ ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z OBRYWANIEM SIĘ SKAŁ Zagrożenie osuwiskowe - możliwość utraty stateczności skarp i zboczy wyrobiska

Bardziej szczegółowo

OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW

OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW OPRACOWAŁ: mgr Kazimierz Milanowski inż. Przemysław Milanowski Kraków grudzień 2010

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie osuwisk w świetle wymagań Eurokodu 7

Dokumentowanie warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie osuwisk w świetle wymagań Eurokodu 7 Ogólnopolska Konferencja Osuwiskowa O!SUWISKO Wieliczka, 19-22 maja 2015 r. Dokumentowanie warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie osuwisk w świetle wymagań Eurokodu 7 Edyta Majer Grzegorz Ryżyński

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Krzysztof Karsznia Leica Geosystems Polska XX Jesienna Szkoła Geodezji im Jacka Rejmana, Polanica

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik górnictwa odkrywkowego 311[13]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik górnictwa odkrywkowego 311[13]-01 Czerwiec 2009 Zadanie egzaminacyjne W pobliżu istniejącej kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Kluki zbadano i udokumentowano dodatkowe, niewielkie złoże towarzyszące węgla brunatnego pokładowe, kategorii I w pobliżu

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Baza danych to:

Baza danych. Baza danych to: Baza danych Baza danych to: zbiór danych o określonej strukturze, zapisany na zewnętrznym nośniku (najczęściej dysku twardym komputera), mogący zaspokoić potrzeby wielu użytkowników korzystających z niego

Bardziej szczegółowo

Co, kto, kiedy, jak, gdzie? Metadane. Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce

Co, kto, kiedy, jak, gdzie? Metadane. Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce Adam Iwaniak Szkolenie w Luboradzy, ZCPWZ, 12-13.02.2009r. Metadane Metadane sumaryczny opis lub charakterystyka zbioru danych. Odpowiedź na pytania:

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA OBIEKTÓW GÓRNICZYCH DLA CELÓW REKREACYJNYCH NA PRZYKŁADZIE ZWAŁOWISKA ZEWNĘTRZNEGO POLA SZCZERCÓW

MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA OBIEKTÓW GÓRNICZYCH DLA CELÓW REKREACYJNYCH NA PRZYKŁADZIE ZWAŁOWISKA ZEWNĘTRZNEGO POLA SZCZERCÓW Górnictwo i Geoinżynieria Rok 31 Zeszyt 2 2007 Tomasz Cichoń MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA OBIEKTÓW GÓRNICZYCH DLA CELÓW REKREACYJNYCH NA PRZYKŁADZIE ZWAŁOWISKA ZEWNĘTRZNEGO POLA SZCZERCÓW 1. Wprowadzenie Skutkiem

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ZŁOŻEM BEŁCHATÓW Z WYKORZYSTANIEM GEOLOGICZNYCH MODELI KOMPUTEROWYCH. 1. Wstęp. Edyta Silarska*, Ryszard Frankowski*, Jacek Kapusta*

GOSPODARKA ZŁOŻEM BEŁCHATÓW Z WYKORZYSTANIEM GEOLOGICZNYCH MODELI KOMPUTEROWYCH. 1. Wstęp. Edyta Silarska*, Ryszard Frankowski*, Jacek Kapusta* Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Edyta Silarska*, Ryszard Frankowski*, Jacek Kapusta* GOSPODARKA ZŁOŻEM BEŁCHATÓW Z WYKORZYSTANIEM GEOLOGICZNYCH MODELI KOMPUTEROWYCH 1. Wstęp PGE KWB Bełchatów

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/12

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/12 STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/12 Jednostka: KATEDRA GEODEZJI SATELITARNEJ I NAWIGACJI Specjalność: GEODEZJA I GEOINFORMATYKA Prof. dr hab. inż. Stanisław 1. Wyznaczenie dokładności

Bardziej szczegółowo

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni TEBIS Wszechstronny o Duża elastyczność programowania o Wysoka interaktywność Delikatne ścieżki o Nie potrzebny dodatkowy moduł HSC o Mniejsze zużycie narzędzi o Mniejsze zużycie obrabiarki Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja modelu geologicznego 3D

Prezentacja modelu geologicznego 3D Energia geotermalna dla transgranicznego rozwoju regionu Nysy. Projekt pilotażowy Seminarium kończące projekt Miejski Dom Kultury, Zgorzelec, ul. Parkowa 1 Prezentacja modelu geologicznego 3D U. Domańska*,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3 STRUKTURA PRZEKAZANYCH WARSTW MAPOWYCH ORAZ ICH ZAWARTOŚĆ

ZAŁĄCZNIK 3 STRUKTURA PRZEKAZANYCH WARSTW MAPOWYCH ORAZ ICH ZAWARTOŚĆ ZAŁĄCZNIK 3 STRUKTURA PRZEKAZANYCH WARSTW MAPOWYCH ORAZ ICH ZAWARTOŚĆ Bazę punktów dla każdego z rodzajów instalacji stanowią niezależne pliki (.shp a także pliki dbase) sporządzone przy pomocy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Mateusz Maślanka Specjalista ds. oprogramowania LiDAR mateusz.maslanka@progea.pl Mateusz

Bardziej szczegółowo

Robocza baza danych obiektów przestrzennych

Robocza baza danych obiektów przestrzennych Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Robocza baza danych obiektów przestrzennych Autor: Wilkosz Justyna starszy specjalista Szkolenie Powiatowej Służby Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

INSPIRE - 2015. Monitoring obiektów realizowanych w ramach ZSIN. Karol Kaim

INSPIRE - 2015. Monitoring obiektów realizowanych w ramach ZSIN. Karol Kaim INSPIRE - 2015 Monitoring obiektów realizowanych w ramach ZSIN Karol Kaim Zakres prac 1) Modernizacja EGiB 2) Import danych do systemu funkcjonującego w PODGiK 3) Konwersja do nowego modelu pojęciowego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego

Wprowadzenie do opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego Wprowadzenie do opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego ALBERT MALINGER INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PIB Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Poznaniu Warszawa 28.11.2012 ETAPY realizacji:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie nowoczesnych programów komputerowych do projektowania kopalń odkrywkowych mgr inż. Maciej Zajączkowski

Zastosowanie nowoczesnych programów komputerowych do projektowania kopalń odkrywkowych mgr inż. Maciej Zajączkowski Zastosowanie nowoczesnych programów komputerowych do projektowania kopalń odkrywkowych mgr inż. Maciej Zajączkowski Katedra Górnictwa Odkrywkowego Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

Mirosław Kamiński Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

Mirosław Kamiński Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Zastosowanie technologii ArcGIS do budowy przestrzennych modeli geologicznych i modelowania zagrożenia geodynamicznego wybrane przykłady z Polski Mirosław Kamiński Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. dr inż. Adam Piórkowski. Jakub Osiadacz Marcin Wróbel

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. dr inż. Adam Piórkowski. Jakub Osiadacz Marcin Wróbel Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Problem magazynowania i przetwarzania wielkoformatowych map i planów geologicznych. Promotor: dr inż. Adam Piórkowski Autorzy: Jakub Osiadacz

Bardziej szczegółowo

Regionalne dokumentacje hydrogeologiczne

Regionalne dokumentacje hydrogeologiczne Regionalne dokumentacje hydrogeologiczne Prawo geologiczne i górnicze Art.42 Dokumentacja hydrogeologiczna 1. Dokumentację hydrogeologiczną sporządza się w celu: 1) ustalenia zasobów wód podziemnych; 2)

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Ewidencja oznakowania w oparciu o system wideorejestracji.

Ewidencja oznakowania w oparciu o system wideorejestracji. Autorzy prezentacji: Piotr Domagała Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Ewidencja oznakowania w oparciu o system wideorejestracji. Trudne początki - opis liniowy, Trudne początki - opis liniowy, - wideorejestracja

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ FEMAP. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,

PLAN SZKOLEŃ FEMAP. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range, PLAN SZKOLEŃ FEMAP Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich

Bardziej szczegółowo

Xway. Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą

Xway. Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą Xway Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą prosty zakup: zainstaluj i korzystaj - brak umów! 3 lata transmisji GPRS na terenie Polski! aktywna ochrona pojazdu najwyższej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Pattern Classification

Pattern Classification Pattern Classification All materials in these slides were taken from Pattern Classification (2nd ed) by R. O. Duda, P. E. Hart and D. G. Stork, John Wiley & Sons, 2000 with the permission of the authors

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć Opis Czy narzędzia informatyczne są trudne w opanowaniu? My uważamy, że nie - sądzimy, że opanowanie ich obsługi

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji

Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji Załącznik nr 7.1 STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2012/2013 Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji (nazwa Jednostki Organizacyjnej) Geodezja i geoinformatyka (Specjalność) Dr hab.

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Państwowym Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Wisła, 08-10.2010r.

System Zarządzania Państwowym Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Wisła, 08-10.2010r. System Zarządzania Państwowym Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Wisła, 08-10.2010r. Dzień Dobry! GEOPOLIS Sp. z o.o. Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania PZGiK Projektowanie i wdrażanie systemów

Bardziej szczegółowo

mgr Sławomir Gawałko upr. geologiczne: V-1494, VI-0396 dr inż. Jan Wencewicz Upr. bud. St-584/78 Członek MAZ/WM/1580/1 Warszawa, kwiecień 2010 r.

mgr Sławomir Gawałko upr. geologiczne: V-1494, VI-0396 dr inż. Jan Wencewicz Upr. bud. St-584/78 Członek MAZ/WM/1580/1 Warszawa, kwiecień 2010 r. 1989 www.hydeko.eu ZAMAWIAJĄCY Zarząd Mienia m. st. Warszawy Jednostka Budżetowa ul. Jana Kazimierza 62 01-248 Warszawa UMOWA ZMW/26/2010/I3/AK/C z dnia 08.02.2010 r. TEMAT DOKUMENTACJA WYKONAWCZA ZADANIA

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemu. Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu.

Architektura Systemu. Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu. Architektura Systemu Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu. Architektura jest zbiorem decyzji dotyczących: organizacji systemu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

7. Metody pozyskiwania danych

7. Metody pozyskiwania danych 7. Metody pozyskiwania danych Jedną z podstawowych funkcji systemu informacji przestrzennej jest pozyskiwanie danych. Od jakości pozyskanych danych i ich kompletności będą zależały przyszłe możliwości

Bardziej szczegółowo

SINGLE-IMAGE HIGH-RESOLUTION SATELLITE DATA FOR 3D INFORMATIONEXTRACTION

SINGLE-IMAGE HIGH-RESOLUTION SATELLITE DATA FOR 3D INFORMATIONEXTRACTION SINGLE-IMAGE HIGH-RESOLUTION SATELLITE DATA FOR 3D INFORMATIONEXTRACTION MOŻLIWOŚCI WYDOBYCIA INFORMACJI 3D Z POJEDYNCZYCH WYSOKOROZDZIELCZYCH OBRAZÓW SATELITARNYCH J. Willneff, J. Poon, C. Fraser Przygotował:

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie osuwiskowe w odkrywkowych zakładach górniczych w świetle nowych regulacji prawnych

Zagrożenie osuwiskowe w odkrywkowych zakładach górniczych w świetle nowych regulacji prawnych Zagrożenie osuwiskowe w odkrywkowych zakładach górniczych w świetle nowych regulacji prawnych Akty prawne Prawo geologiczne i górnicze ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 163, poz. 981); Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 6 lipca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 6 lipca 2005 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin (Dz. U. Nr 136, poz. 1151 z dnia 25 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Wykład 13. Systemy Informacji Przestrzennej. Systemy Informacji Przestrzennej 1

Wykład 13. Systemy Informacji Przestrzennej. Systemy Informacji Przestrzennej 1 Wykład 13 Systemy Informacji Przestrzennej Systemy Informacji Przestrzennej 1 Mapa jako element Systemu Informacji Geograficznej Systemy Informacyjne Systemy Informacji przestrzennej Systemy Informacji

Bardziej szczegółowo

System mapy numerycznej GEO-MAP

System mapy numerycznej GEO-MAP mgr inż. Waldemar Izdebski GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Szaserów 120B m 14 04-349 Warszawa, tel. 610-36-54 System mapy numerycznej GEO-MAP System GEO-MAP jest wygodnym i prostym w obsłudze narzędziem możliwym

Bardziej szczegółowo

FastReporter 2 OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH

FastReporter 2 OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH Narzędzie do skonsolidowanego zarządzania oraz końcowego przetwarzania danych, zaprojektowane po to, aby zwiększyć wydajność raportowania inspekcji zakończeń

Bardziej szczegółowo

DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA

DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA Michał Kwiatkowski Piotr Grzybowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe VII Warsztaty Biblioteki Cyfrowe 22.10.2010 Plan prezentacji 2/15 Geneza Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Konferencja Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Uniwersytet Śląski w Katowicach 12 lutego 2014 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH JERZY GAŹDZICKI

HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH JERZY GAŹDZICKI HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH JERZY GAŹDZICKI PODSTAWOWE POJĘCIA (1) 1. Dane przestrzenne (dane geoprzestrzenne) dane bezpośrednio lub pośrednio odniesione do określonego położenia lub obszaru geograficznego

Bardziej szczegółowo

GEOWIERT. geotechniczna

GEOWIERT. geotechniczna Głuchołazy,pl.Zgody 1 budynek mieszkalny wielorodzinny GEOWIERT Usługi Geologiczne Rok założenia 1987r Adres: 45-521 Opole-Grudzice,ul.Borowskiego 7 Tel./fax (077) 454-83-42 Telefon komórkowy 0602 643071

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne bazy danych. Definicja i cechy przestrzennych baz danych

Przestrzenne bazy danych. Definicja i cechy przestrzennych baz danych Przestrzenne bazy danych Definicja i cechy przestrzennych baz danych Zakres wykładów Wstęp do przestrzennych baz danych Typy geometryczne Funkcje geometryczne Modelowanie danych Metody rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W CELU GROMADZENIA DANYCH O BUDOWLACH PIĘTRZĄCYCH

WYKORZYSTANIE SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W CELU GROMADZENIA DANYCH O BUDOWLACH PIĘTRZĄCYCH KAMIL MAŃK, ANDRZEJ WITA WYKORZYSTANIE SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W CELU GROMADZENIA DANYCH O BUDOWLACH PIĘTRZĄCYCH USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM TO COLLECTING DATA OF HYDRAULIC STRUCTURES

Bardziej szczegółowo

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych. Jacek Jania

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych. Jacek Jania Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych Jacek Jania Plan prezentacji 1. Mapy tematyczne 2. Narzędzia do tworzenia map tematycznych 3. Rodzaje pakietów oprogramowania GIS 4. Rodzaje licencji

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

Szkice polowe i dzienniki pomiarowe

Szkice polowe i dzienniki pomiarowe Szkice polowe i dzienniki pomiarowe Autor: Stefan Roszkowski, inspektor wojewódzki Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna 29 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 (opracowała: J. Bzówka) 1. WPROWADZENIE 41

SPIS TREŚCI. PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 (opracowała: J. Bzówka) 1. WPROWADZENIE 41 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 1. WPROWADZENIE 41 2. DOKUMENTOWANIE GEOTECHNICZNE I GEOLOGICZNO INŻYNIERSKIE.. 43 2.1. Wymagania ogólne dokumentowania badań. 43 2.2. Przedstawienie danych

Bardziej szczegółowo

Makroniwelacja terenu działki nr 1/153 obr. 131 w Bydgoszczy

Makroniwelacja terenu działki nr 1/153 obr. 131 w Bydgoszczy WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE MELBUD SPÓŁKA C. 87-100 TORUŃ UL. TRAMWAJOWA 12 TEL. (0-56)62-36-235, (0-56) 639-47-39 FAX (056)62-35-558 NIP: 956-00-09-024 Nr konta PKO BP II/O Toruń

Bardziej szczegółowo

Geodezja Gospodarcza

Geodezja Gospodarcza TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Katedra Geodezji Szczegółowej Promotor Geodezja Gospodarcza Tematyka pracy dyplomowej magisterskiej

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

ERDAS ADE Suite edytor baz danych Oracle Spatial

ERDAS ADE Suite edytor baz danych Oracle Spatial ERDAS ADE Suite edytor baz danych Oracle Spatial III Konferencja naukowo-techniczna WAT i GEOSYSTEMS Polska, Serock, 12 czerwca, 2008 ERDAS, Inc. A Hexagon Company. All Rights Reserved Czym jest ERDAS

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

W tym celu korzystam z programu do grafiki wektorowej Inkscape 0.46.

W tym celu korzystam z programu do grafiki wektorowej Inkscape 0.46. 1. Wprowadzenie Priorytetem projektu jest zbadanie zależności pomiędzy wartościami średnich szybkości przemieszczeń terenu, a głębokością eksploatacji węgla kamiennego. Podstawowe dane potrzebne do wykonania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OPTYMALIZACJI TECHNOLOGII ROBÓT STRZAŁOWYCH W ODKRYWKOWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH

WARUNKI OPTYMALIZACJI TECHNOLOGII ROBÓT STRZAŁOWYCH W ODKRYWKOWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH Pracownia Technologii Wydobycia i Przeróbki Surowców Skalnych Laboratorium Sejsmiki Górotworu mgr inż. Arkadiusz Grześkowiak WARUNKI OPTYMALIZACJI TECHNOLOGII ROBÓT STRZAŁOWYCH W ODKRYWKOWYCH ZAKŁADACH

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie relacyjnych baz danych w Systemach Informacji Geograficznej

Zastosowanie relacyjnych baz danych w Systemach Informacji Geograficznej Zastosowanie relacyjnych baz danych w Systemach Informacji Geograficznej Zakres zagadnień Co to jest relacyjna baza danych Obszary zastosowań Przechowywanie informacji geoprzestrzennej (geometrii) Przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Kategoria geotechniczna vs rodzaj dokumentacji.

Kategoria geotechniczna vs rodzaj dokumentacji. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Kategoria vs rodzaj dokumentacji. Wszystkie ostatnio dokonane działania związane ze zmianami legislacyjnymi w zakresie geotechniki, podporządkowane są dążeniu do

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-production

Katalog handlowy e-production 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-production 2 / 12 e-production to zaawansowany system informatyczny przeznaczony do opomiarowania pracy maszyn produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Istotą systemu

Bardziej szczegółowo

10. Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

10. Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 10. Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 10.1. Co to są dokumenty i zapisy w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? W każdym systemie zarządzania dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS. Krok po kroku

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS. Krok po kroku z wykorzystaniem systemu ADONIS Krok po kroku BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera :

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : Oracle Designer Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : - modelowanie procesów biznesowych - analizę systemu informatycznego - projektowanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Temat: Kanalizacja sanitarna we wsiach Godzikowice, Ścinawa Polska, Ścinawa (gm. Oława)

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Temat: Kanalizacja sanitarna we wsiach Godzikowice, Ścinawa Polska, Ścinawa (gm. Oława) G E O L badania geologiczne ul. Świeża 7a; 54-060 Wrocław NIP 894-172-74-83 tel./fax. (071) 351 38 83; tel. kom. (0601) 55 68 90 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Temat: Kanalizacja sanitarna

Bardziej szczegółowo

Topologia działek w MK2005 (Mariusz Zygmunt) Podział działki nr 371 w środowisku MicroStation (PowerDraft)

Topologia działek w MK2005 (Mariusz Zygmunt) Podział działki nr 371 w środowisku MicroStation (PowerDraft) Topologia działek w MK2005 (Mariusz Zygmunt) Podział działki nr 371 w środowisku MicroStation (PowerDraft) Uruchomić program MicroStation (PowerDraft). Wybrać przestrzeń roboczą GeoDeZy przez Uzytkownik

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy z dziedziny modelowania i wdrażania baz danych przestrzennych w aspekcie dydaktyki. Artur Krawczyk AGH Akademia Górniczo Hutnicza

Wybrane problemy z dziedziny modelowania i wdrażania baz danych przestrzennych w aspekcie dydaktyki. Artur Krawczyk AGH Akademia Górniczo Hutnicza Wybrane problemy z dziedziny modelowania i wdrażania baz danych przestrzennych w aspekcie dydaktyki Artur Krawczyk AGH Akademia Górniczo Hutnicza Problem modelowania tekstowego opisu elementu geometrycznego

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych (materiały do wykładu cz. II)

Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych (materiały do wykładu cz. II) Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych (materiały do wykładu cz. II) Jacek Cichosz www.zssk.pwr.wroc.pl Katedra Systemów i Sieci Komputerowych Politechnika Wrocławska Narzędzia modelowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 str. 40 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 42 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ST-01... 42 1.2 ZAKRES STOSOWANIA... 42 1.3 ZAKRES ROBÓT... 42

Bardziej szczegółowo

Kartografia geologiczna II

Kartografia geologiczna II 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Kartografia geologiczna II 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Geological Mapping II 3. Jednostka prowadząca przedmiot WNZKŚ, Instytut Nauk Geologicznych,

Bardziej szczegółowo

Podzespoły kolejowe do programu AutoCAD Civil 3D

Podzespoły kolejowe do programu AutoCAD Civil 3D Z podzespołami TOROmistrz projektant układów torowych może cieszyć się pełnią możliwości, jakie daje oprogramowanie AutoCAD Civil 3D! Ciągły pośpiech i krótkie terminy to znak naszych czasów. W przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Fluid Desk: Ventpack - oprogramowanie CAD dla inżynierów sanitarnych

Fluid Desk: Ventpack - oprogramowanie CAD dla inżynierów sanitarnych Fluid Desk: Ventpack - oprogramowanie CAD dla inżynierów sanitarnych Ventpack moduł oprogramowania FDBES (Fluid Desk Building Engineering Solutions), służy do projektowania instalacji wentylacji i klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

Kurs zdalny Podstawy geoinformacji dla nauczycieli

Kurs zdalny Podstawy geoinformacji dla nauczycieli UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy ul. Sowińskiego 12 pokój 9, 20-040 Lublin, www.dlarynkupracy.umcs.pl telefon: +48 81 537

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo