Stanowisko PIIT : Zasady Sporządzania Opisu Przedmiotu Zamówienia 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stanowisko PIIT : Zasady Sporządzania Opisu Przedmiotu Zamówienia 1"

Transkrypt

1 STANOWISKO RADY POLSKIEJ IZBY INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI ZASADY SPORZĄDZANIA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO OPRACOWANE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO ORAZ ORZECZNICTWA EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI, POLSKICH SĄDÓW OKRĘGOWYCH ORAZ ZESPOŁÓW ARBITRÓW PRZY URZĘDZIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) uwzględniając doświadczenia ze stosowania znowelizowanego Prawa zamówień publicznych, jak również dostępnego orzecznictwa w sprawach skarg i odwołań związanych z udzielaniem zamówień publicznych uznała za konieczne wydanie kolejnego stanowiska w sprawie zasad sporządzania opisu przedmiotu zamówienia na dostawy sprzętu komputerowego. Podstawowym celem opracowania jest powstrzymanie fali protestów, które towarzyszą dokonywaniu zakupów komputerów osobistych przez sektor publiczny przez wskazanie prawidłowej interpretacji obowiązującego prawa. Zasady podstawowe 1. Zamawiający zgodnie z art. 29 ustawy, 1 opisuje przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, co oznacza, iż dokonuje tego w sposób nie budzący żadnych wątpliwości interpretacyjnych u wykonawców, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, Zamawiający nie musi przy tym stosować, często nieznanych mu pojęć technicznych, o ile ich niestosowanie nie pogorszy jednoznaczności opisu. 2. Przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą obiektywnych cech jakościowych i technicznych lub poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych, czyli cech właściwych dla danego przedmiotu dostawy a nie w odniesieniu do konkretnego produktu czy wyrobu. Obowiązek zachowania obiektywizmu wyklucza jako sprzeczne z prawem wszelkie wymagania nie mające znaczenia dla parametrów jakościowych i użytkowych sprzętu, w szczególności zaś zabrania żądania posiadania przez nabywany sprzęt cech wynikających wyłącznie z subiektywnych odczuć zamawiającego. 3. Przy formułowaniu wymagań dotyczących parametrów technicznych sprzętu komputerowego nie należy stosować: a) odniesienia do konkretnego producenta lub producentów, b) odniesienia do mikroprocesorów konkretnej marki, 1 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2004 roku, Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Stanowisko PIIT : Zasady Sporządzania Opisu Przedmiotu Zamówienia 1

2 c) wskazania określonej lub minimalnej częstotliwości zegara jako jedynego kryterium technicznego przy opisie wymagań dotyczących mikroprocesora, d) wymagania, by jednostka centralna komputera i monitor pochodziły od jednego producenta. Zachowanie konkurencji 4. Opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia ma gwarantować uczciwą konkurencję co nie jest równoznaczne ze sformułowaniem wymagań w sposób pozwalający na spełnienie wymagań technicznych wszystkim podmiotom działającym w danej branży Zamawiający ma prawo do takiego sformułowania swych wymagań, by mógł wybrać ofertę najlepiej odpowiadającą jego, potrzebom. Sam fakt, że jednemu z dostawców łatwiej jest spełnić wymagania zamawiającego i łatwiej uzyskać wyższą ocenę oferty, niż innemu dostawcy nie może być traktowany jako ograniczanie konkurencji. Narusza jednak uczciwą konkurencję taki opis przedmiotu zamówienia, w którym zamawiający poprzez użyte sformułowania lub parametry wskazywać będzie na jednego konkretnego dostawcę lub na jeden konkretny produkt przy czym produkt ten nie musi być nazwany przez Zamawiającego wystarczy, że wymogi i parametry dla przedmiotu zamówienia określone są tak, że aby je spełnić oferent musi dostarczyć jeden konkretny produkt. 3 Podmiot sporządzający opis 6. Opis przedmiotu zamówienia wskazuje potrzeby zamawiającego i jest zawsze decyzją własną zamawiającego. To bowiem zamawiający decyduje o tym co ma być przedmiotem określonego zamówienia 4 7. Zamawiający może też opisać przedmiot zamówienia za pomocą jego cech technicznych i jakościowych używając w tym celu wyłącznie parametrów technicznych, lub poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych lub za pomocą wyników badań testowych (benchmarks). 8. Możliwe jest również dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób mieszany czyli częściowo przez wskazanie wymaganych parametrów, a częściowo przez wskazanie wymagań funkcjonalnych czy wymagań dotyczących badań testowych. Stosowanie norm 9. Ustawa nakazuje dokonywać opisu przedmiotu zamówienia z zachowaniem norm, co nie oznacza obowiązku ich przywoływania w opisie przedmiotu zamówienia, a jedynie dbałość o dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z wynikającymi z norm wymaganiami o ile przedmiot zamówienia jest objęty systemem normatywnym. 10. W każdym przypadku, kiedy zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, zamawiający jest obowiązany do wskazania że dopuszcza rozwiązania równoważne. Nie można więc narzucić stosowania jedynie rozwiązań wynikających z norm, o ile wyrób jest zgodny z wymogami wynikającymi z odpowiednich dyrektyw. 11. Na wykonawcy powołującym się na rozwiązania równoważne ciąży wykazanie dowodu, że oferowane dostawy, są zgodne z wymaganiami zamawiającego. Ustawodawca przy 2 Sąd Okręgowy Sygn. Akt V Ca 362/04 3 wyrok ZA sygn. Akt UZP/ZO/0-2098/03 4 wyrokiem Sądu Okręgowego w Lublinie r. (sygn. akt II Ca 587/05) Stanowisko PIIT : Zasady Sporządzania Opisu Przedmiotu Zamówienia 2

3 tym nie ogranicza sposobu udowodnienia, a więc zamawiający obowiązany będzie przyjąć każdy wiarygodny dowód. Badania testowe przedmiotu zamówienia (benchmarking) 12. Decydując się na wykorzystanie testów, należy stosować testy ogólnie dostępne i dobrze zdefiniowane. z korzyścią dla zamawiającego będzie przy tym odnoszenie się do testów najnowszych pozwalających na ocenę sprzętu możliwie najnowszej generacji. Zdaniem Komisji Europejskiej np. działanie mikroprocesorów może zostać ocenione przy użyciu odpowiednich testów porównawczych wydajności komputera (benchmarków), które zostały opracowane przez konsorcja przemysłowe lub firmy będące trzecią stroną w prowadzeniu badań wydajnościowych mikroprocesorów Zamawiający sporządzając SIWZ w celu ustalenia wymaganych wyników testów porównawczych może: a) Skorzystać z wyników testów publikowanych przez ich producentów lub dostępnych w publikacjach branżowych. Powinny one zawierać opis testowanych konfiguracji komputerów i serwerów oraz wyniki osiągnięte przez każdą z nich. Zamawiający może wówczas wykorzystać wynik testu osiągnięty przez komputer o preferowanej konfiguracji do określenia pożądanej wydajności komputera będącego przedmiotem zamówienia. b) Zakupić aplikacje testów porównawczy dostępne na rynku i samodzielnie przetestować pożądane konfiguracje w poszukiwaniu najwłaściwszej. Jeżeli porównanie ofert dokonywane jest w oparciu o testy, Zamawiający powinien wymagać od dostawców przedstawienia wyników testów wykonanych na oferowanym sprzęcie. w celu obiektywnej oceny oferty wyniki testów powinny być oceniane łącznie, to znaczy dostawcy powinni mieć obowiązek spełnienia wymagań dotyczących wyniku każdego z testów (benchmarków) wymaganych przez Zamawiającego. 14. W stosunku do komputerów typu PC zaleca się stosowanie benchmarków aplikacyjnych w większym stopniu niż syntetycznych. Przykładowe wersje testów porównawczych przedstawione są w Aneksie. 15. Za obarczone ryzykiem braku obiektywizmu należy uznać testy (benchmarki) opracowane samodzielnie przez producentów sprzętu, lub przez podmioty, których niezależność i obiektywizm mogą budzić wątpliwości. Obarczone ryzykiem braku obiektywizmu będzie również posłużenie się przez zamawiającego testem wskazywanym lub polecanym przez konkretnego wykonawcę lub inną osobę zainteresowaną sposobem rozstrzygnięcia postępowania. w takich przypadkach zamawiający w celu uniknięcia zarzutu braku bezstronności powinni skorzystać z innej metody opisu przedmiotu zamówienia. 16. W przypadku uzasadnionego (np. potrzebą najwyższej jakości sprzętu, przyczynami natury ekonomicznej itp.) dążenia zamawiającego do zakupu sprzętu w odniesieniu do którego nie zostały jeszcze opracowane odpowiednie badania testowe (benchmarki), ta metoda opisu przedmiotu zamówienia będzie niemożliwa do zastosowania. Nie oznacza to jednak, że nie można wówczas zastosować innej metody opisu przedmiotu zamówienia. Postępowanie ma charakter dyskryminacyjny tylko wówczas, gdy prowadzi do wyłączenia okre- 5 Cytat za komunikatem prasowym Komisji, IP/06/443 Bruksela, 4 kwietnia 2006 roku. Stanowisko PIIT : Zasady Sporządzania Opisu Przedmiotu Zamówienia 3

4 ślonej kategorii potencjalnych dostawców lub wykonawców bez uzasadnionej przyczyny, stwarzając korzystniejszą pozycję dla poszczególnych podmiotów Opis przedmiotu zamówienia przez odniesienie do wyników badań przeprowadzonych za pomocą wiarygodnych, właściwie dobranych testów jest najbardziej obiektywnym sposobem dokonania tej czynności. Jednocześnie zastosowanie testów niewiarygodnych lub niewłaściwie dobranych naraża zamawiającego na błąd nieobiektywizmu. Używanie nazw własnych lub znaków towarowych 18. Zakazane jest dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia który utrudnia uczciwą konkurencję i dopuszcza się dyskryminacji wskazując na konkretny produkt. Zakaz ten nie oznacza konieczności nabycia przez zamawiającego dostaw, usług czy robót budowlanych nie odpowiadających jego potrzebom, co do jakości, funkcjonalności czy wymaganych parametrów technicznych, a jedynie nakazuje dopuścić konkurencję między wykonawcami mogącymi spełnić postawione wymogi w odniesieniu do przedmiotu zamówienia bez ograniczania dostępu do zamówienia Ustawa, co do zasady, zakazuje też dokonywania opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Dopuszcza jednak posłużenie się wskazaniem znaku towarowego, patentu lub pochodzenia w sytuacjach wyjątkowych uzasadnionych specyfiką przedmiotu zamówienia a jednocześnie gdy zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, nakładając wówczas obowiązek umieszczenia wyrazów lub równoważny. 20. W sytuacji niemożności opisania przedmiotu zamówienia w inny sposób, niż z wykorzystaniem znaków towarowych lub nazw własnych konieczne jest zawsze obligatoryjne oświadczenie o dopuszczeniu produktów równoważnych, co nie zawęża dopuszczalnej konkurencji do ofert opiewających jedynie na wskazane przedmioty czy technologie. Podanie znaku towarowego stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia, który w normalnych warunkach winien być przekazany oferentom jako zestaw obiektywnych cech jakościowych i technicznych 8. Takie rozwiązanie należy jednakże stosować tylko wyjątkowo w dobrze umotywowanych przypadkach gdy nie jest możliwe opisanie przedmiotu zamówienia w inny sposób oraz jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia jest dopuszczalne, a dodanie słów lub równoważne uznają wystarcza dla prawidłowości opisu przedmiotu zamówienia Zdaniem Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) w sytuacji braku możliwości dokonania zobiektywizowanego opisu przedmiotu zamówienia zdaniem orzecznictwa nie samo posłużenie się nazwą własną producenta, ale brak określenia minimalnych wymogów równoważności jest wadą w opisie przedmiotu zamówienia Zdaniem Sądu Okręgowego (Sygn. Akt V Ca 362/04) 7 Zespół Arbitrów w wyroku z dnia 4 kwietnia 2003 r. Ustawodawca pozostawił zamawiającemu możliwość precyzowania cech przedmiotu zamówienia w sposób chroniący jego zobiektywizowany interes. 8 postanowienie C 59/00 z 3 grudnia 2001 roku w sprawie Bent Mousten Vestergaard - Zakazane jest wskazywanie na konkretnego producenta bez użycia słów lub równoważne. Podobne stanowisko ETS zajmował wielokrotnie np. ETS C 359/93 KE przeciw Holandii w sprawie UNIX. 9 Taki pogląd znajduje wyraz dla przykładu w wyroku ZA z dnia r UZP/ZO/ , czy wyroku UZP/ZO/ w postanowieniu (sygn. akt UZP/ZO/0-14/06) Zespołu Arbitrów z dnia 13 stycznia 2006 r. stwierdzono Nie jest wystarczające dla dokonania prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia w oparciu o art. 29 ust. 3 Ustawy PZP wskazanie przez Zamawiającego na konkretny znak towarowy, patent lub pochodzenie oraz dodanie określenia "lub równoważne" albo innego podobnego wyrazu. w opisie przedmiotu zamówienia powinny znaleźć się określenia precyzujące wymogi Zamawiającego w odniesieniu do dopuszczanego przez niego zakresu "równoważności" oferty. Jeżeli Zamawiający nie wskaże, iż zamawiany produkt musi być: "nie cięższy niż...", " do wysokości...", " o wymiarach nie mniejszych niż... i nie większych niż..." itp. nie będzie w stanie Stanowisko PIIT : Zasady Sporządzania Opisu Przedmiotu Zamówienia 4

5 22. Zdaniem Zespołu Arbitrów 11 nie można się zgodzić iż prawidłowo określono sposób spełnienia przez wykonawcę udokumentowania warunku równoważności poprzez nakazanie dołączenia do oferty opublikowanych wyników badań potwierdzających równoważność. Zdaniem Zespołu Arbitrów żądanie dokumentów opublikowanych jest nieuprawnione a stwierdzenie równoważności jest możliwe również na podstawie wyników badań dostarczonych przez wykonawcę, jeżeli są one podpisane. Język opisu przedmiotu zamówienia 23. Zgodne z prawem jest stosowanie terminologii (nazw i skrótów) angielskiej przy opisie oferowanego sprzętu. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Nie oznacza to jednak, że składane przez wykonawców oferty muszą być sporządzone wyłącznie w języku polskim oraz że nie mogą zawierać słów w językach obcych. Przepis PZP 12 nie zawiera pełnej regulacji odnoszącej się do dopuszczalnego zakresu użycia wyrażeń obcojęzycznych w dokumentach składanych w toku postępowania podlegającemu obowiązkowi zastosowania języka polskiego. Zgodnie z przepisami ustawy o języku polskim 13 nie podlegają tłumaczeniu na język polski nazwy własne, zwyczajowo stosowana terminologia naukowa i techniczna, znaki towarowe, nazwy handlowe oraz oznaczenia pochodzenia towarów i usług. Jeżeli SIWZ nie zawiera szczegółowych ustaleń w tym zakresie, działania wykonawców, w tym opracowanie treści oferty, pozostające w zgodzie z tymi uregulowaniami, co do zasady nie mogą zostać uznane za naruszające prawo, W związku z faktem, że szereg dowodów równoważności oferowanych produktów, a w szczególności wyniki testów podawane są w języku angielskim, w interesie zamawiającego jest dopuszczenie na podstawie art. 9 ust. 3 składania tych dokumentów w języku angielskim. Podsumowanie 25. Dla zapewnienia równego traktowania i uczciwej konkurencji zamawiający winien jednak zawsze w takim przypadku wskazywać, że za spełniające jego wymagania uzna oferty których równoważność będzie oznaczać zachowanie takich samych osiągnięć (cech funkcjonalnych) jak w przypadku sprzętu we wskazanej konfiguracji. Zamawiający w celu prawidłowego określenia wymogów równoważności powinien więc wskazać na konkretne cechy zamawianego wyrobu, żądając aby w przypadku rozwiązań równoważnych cechy te były spełnione tak samo lub lepiej jak w przypadku rozwiązania opisanego w SIWZ. Na wykonawcy składającym ofertę będzie w tym przypadku ciążyło udowodnienie, że sprzęt taki zapewnia równoważność z opisem sporządzonym przez Zamawiającego. Oznacza to, że to wykonawca, składający ofertę na dostawę sprzętu, który jego zdaniem odpowiada cechom opisanym przez zamawiającego przy użyciu znaków towarowych lub nazw własnych ma wskazać, jakie testy porównawcze (benchmark) potwierdzają równoważność rozwiązań. 26. Taki sposób postępowania jak opisany wyżej oraz rozwiązanie alternatywne opisane w rozdziale Badania testowe przedmiotu zamówienia (benchmarking) sprawiają że nieocenić czy oferty przedstawiające produkty różniące się między sobą mają charakter ofert równoważnych. Podobne stanowisko zajął Zespół Arbitrów w wyroku (Sygn. akt UZP/ZO/0-1755/06) z dnia 21 czerwca 2006 r. 11 wyrażonym w wyroku z dnia 27 stycznia 2006 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-210/06 12 Art.9 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych (PZP) 13 art. 11 pkt 1, 5 i 6 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim 14 Na podstawie wyroku SO w Warszawie r. (sygn. akt V Ca 886/05) Stanowisko PIIT : Zasady Sporządzania Opisu Przedmiotu Zamówienia 5

6 zależnie od kompetencji zamawiającego w zakresie informatyki, opis przedmiotu zamówienia zawsze może mieć charakter niedyskryminacyjny.: a) Zamawiający, który z racji odpowiednich umiejętności, lub z racji skali zamówienia i możliwości skorzystania z profesjonalnego wsparcia przy dokonywaniu opisu oprze się na metodzie testów wydajnościowych dochowa wymogów określonych w art. 29 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. b) Zamawiający, który ze względu na brak możliwości posłużenia się właściwymi dla profesjonalnego rynku metodami opisu specyficznego przedmiotu zamówienia, jakim jest sprzęt komputerowy i jego architektura dokona opisu z użyciem nazw własnych również pod warunkiem respektowania zasad wymienionych wyżej nie naruszy prawa. 27. Zamawiający nie może ograniczać rodzaju dowodów przedstawianych przez wykonawcę w celu udokumentowania równoważności, jednakże do niego należy ocena ich wiarygodności. 28. Opis przedmiotu zamówienia może wskazywać nie tylko na parametry wydajnościowe sprzętu, chociaż wydajność jest jednym z czynników najpowszechniej uwzględnianych w opisie przedmiotu zamówienia którym są komputery (serwery). Zamawiający jeśli uzna to za zasadne może wskazać również na inne cechy sprzętu wymagane postanowieniami SIWZ określając ich dopuszczalne wielkości. Są to w szczególności zużycie energii, poziom emitowanego hałasu, dostępność serwisu, funkcje zarządzania zdalnego, łączności bezprzewodowej itp. 29. Zamawiający powinien umieć uzasadnić dokonany przez siebie wybór sposobu opisu przedmiotu zamówienia swoimi uzasadnionymi potrzebami co do jakości, funkcjonalności i parametrów technicznych przedmiotu dostaw. Stanowisko PIIT : Zasady Sporządzania Opisu Przedmiotu Zamówienia 6

7 A N E K S Mierzenie wydajności komputerów stacjonarnych i przenośnych Ze względu na rodzaj generowanego obciążenia rozróżnia się następujące rodzaje testów: testy aplikacyjne (Application Benchmarks) oraz testy syntetyczne (Synthetic Benchmarks). Testy aplikacyjne zawierają pełne aplikacje, zwykle stosowane przez użytkownika podczas pracy z komputerem. Takie testy obejmują cały edytor tekstu, klienta poczty elektronicznej, oprogramowanie do grafiki itp. Główną korzyścią wynikającą z tego podejścia jest fakt, że wyniki testów prawdopodobnie będą korespondować z rzeczywistymi osiągami załączonych aplikacji. Testy aplikacyjne mają pewne wady dotyczące użyteczności i dostępności. Zwykle mają bardzo rozbudowane oprogramowanie instalacyjne i wymagają dużej przestrzeni, czyniąc dystrybucję i używanie bardziej wymagającymi. Co więcej, ich uruchomienie może zabierać dużo czasu z uwagi na właściwy oprogramowaniu testowemu rozmiar i złożoność. Ponadto trudniejsze może być określenie wydajności poszczególnego elementu komputera PC, gdyż aplikacje zwykle wykorzystują zasoby systemu w większym zakresie. W porównaniu z testami aplikacyjnymi testy syntetyczne zwykle mają odwrotne wady i zalety. Zawierają fragmenty kodu stworzonego specjalnie do naśladowania pracy wykonywanej przez rzeczywiście istniejące aplikacje. To sprawia, że ich pliki nie mają wielkich rozmiarów i uruchamiają się szybko. Jednakże testy syntetyczne często spotykają się z krytyką, że nie są czymś prawdziwym, gdyż rzeczywiste aplikacje nie są wykorzystywane. Pomimo tego testy syntetyczne mogą stanowić bardzo wydajne narzędzie do wyizolowania wydajności poszczególnych elementów sprzętu. W celu obiektywnej oceny wydajności komputerów zaleca się stosowanie co najmniej dwóch różnych benchmarków z wymienionych poniżej. BAPCo SYSmark 2004 SE Programy testujący dokonujący pomiaru wydajności systemu komputerowego poprzez uruchomienie stosownych programów komputerowych ze świata rzeczywistego; oszacowana w ten sposób wydajność stanowi odzwierciedlenie typowego, codziennego korzystania z systemu przez użytkowników. SYSmark 2004 SE koncentruje się na pracy biurowej oraz na pracy związanej z tworzeniem treści umieszczanych w Internecie i mierzy wydajność systemu komputerowego wg dwóch modeli użytkowania (istnieje możliwość otrzymania oceny poszczególnych modeli, jak też oceny ogólnej): wydajność pracy biurowej: czynności typowe dla użytkowników biurowych, takich jak: przetwarzanie wiadomości poczty elektronicznej, przygotowywanie dokumentów i prezentacji, zarządzanie danymi oraz analiza danych; tworzenie treści umieszczanych w Internecie: czynności związane z przygotowaniem treści umieszczanych na stronie internetowej (strony z tekstem, obrazami, video i animacjami) wykonywane przez projektantów. WebMark 2004 Programy testujący dokonujący pomiaru wydajności systemu komputerowego poprzez uruchomienie stosownych programów komputerowych ze świata rzeczywistego; odzwierciedla obecne i powstające dopiero modele użytkowania oraz tendencje w zakresie technik komputerowych, koncentrując się na szeregu różnych działań typowych dla użytkowników Internetu lub intranetu. w szczególności, Webmark 2004 dokonuje oceny wydajności systemu komputerowego wg dwóch modeli użytkowania (istnieje możliwość otrzymania oceny poszczególnych modeli, jak też oceny ogólnej): Stanowisko PIIT : Zasady Sporządzania Opisu Przedmiotu Zamówienia 7

8 przetwarzanie informacji: działania skoncentrowane na przeglądaniu, badaniu i zarządzaniu informacjami w Internecie lub intranecie przez użytkowników; transakcje handlowe: działania związane z handlową wymianą towarów lub usług. PCMark 05 Test ten opracowany przez Futuremark Corporation, dokonuje pomiaru wydajności zarówno na poziomie systemu, jak i na poziomie jego elementów składowych. PCMark 05 nie jest benchmarkiem konsorcjum branżowego, dlatego też jest on opracowywany w oparciu o neutralne i przejrzyste procedury, które powstały na podstawie szerokiego doświadczenia w zakresie opracowywania programów testujących, zgromadzonego przez Futuremark i jest on szeroko rozpoznawany w branży informatycznej MobileMark 2005 Test ten posiada cztery moduły testowe koncentrujące się na kilku różnych scenariuszach: wydajność pracy biurowej: mierzy wydajność oraz żywotność baterii notebooka podczas realizacji typowych czynności biurowych, jak np. przeglądanie i tworzenie dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji; czytnik: mierzy żywotność baterii notebooka podczas czytania na nim książek w formacie elektronicznym (e-books); DVD: mierzy żywotność baterii notebooka dla podczas odtwarzania płyty DVD; przeglądanie bezprzewodowe: mierzy żywotność baterii notebooka podczas przeglądania zasobów internetowych przy wykorzystaniu sieci bezprzewodowej. MobileMark 2005 nie podaje jednego wyniku ogólnego, lecz przedstawia oddzielne oceny dla każdego z czterech wyżej wymienionych scenariuszy. w przypadku modułu mierzącemu wydajność pracy biurowej możliwe jest zarówno przedstawienie oceny wydajności, jak i oceny żywotności baterii. Mierzenie wydajności serwerów i stacji roboczych Ze względu na różnorodność i specjalizację oprogramowania uruchamianego na serwerach i stacjach roboczych bardzo istotną rzeczą jest stosowanie testów porównawczych stworzonych z myślą o aplikacjach wykorzystywanych przez zamawiającego. Szereg konsorcjów branżowych oraz organizacji zajmujących się audytem i działających na rzecz rozwoju oferuje narzędzia pomocne w tworzeniu specyfikacji wydajności. Dwie wiodące organizacje, to: Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC ) SPEC to organizacja typu non-profit, powołana do życia w celu stworzenia, rozwijania i promowania standardowego zestawu odpowiednich testów porównawczych, które mogą być stosowane na najnowszej generacji wysoko wydajnych komputerów. Transaction Processing Performance Council (TPC) TPC to organizacja typu non-profit, której celem jest definiowanie standardowych testów porównawczych dla systemów komputerowych służących do przechowywania danych i przetwarzania transakcji oraz rozpowszechnianie obiektywnych, sprawdzalnych wyników testów wydajności TPC. Stanowisko PIIT : Zasady Sporządzania Opisu Przedmiotu Zamówienia 8

9 Poniżej przedstawiamy otwarty wykaz przykładowych Benchmarków, zawierający przykładowe testy, które mogłyby być wykorzystane przy zakupie sprzętu komputerowego Rodzaj obciążenia Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa (ERP) Zarządzanie Relacjami z klientami (CRM) Przetwarzanie Transakcji On-line (OTP) Benchmark SAP Standard Application Benchmarks* Oracle Applications Standard Benchmark* SPECjbb2005* SPECjAppServer2004* TPC-C* Siebel PSSP* TPC-C Magazynowanie Danych (Data Warehousing) Hurtownia Danych Analiza Danych (DMDA) Eksploracja Danych (Data Mining) Streaming Media Web Serving Opracowywanie Aplikacji, Obliczenia naukowe / inżynieryjne TPC-H MAPI Messaging Benchmark 3* (MMB3) Lotus NotesBench* Windows* Media Load Simulator* (WMLS) SPECweb2005* WebBench* SPEC CPU2000 Stanowisko PIIT : Zasady Sporządzania Opisu Przedmiotu Zamówienia 9

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH REKOMENDACJE

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH REKOMENDACJE UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH REKOMENDACJE Urząd Zamówień Publicznych 2010 r. REKOMENDACJE 1. CEL REKOMENDACJI Niniejsze rekomendacje opracowano celem wskazania sposobu

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Warszawa 2009 DTP: www.makprint.pl Druk: GPKO, ul. Paryska 25, 03-945 Warszawa Warszawa 2009 ISBN: 978-83-88686-03-0 Urząd Zamówień Publicznych SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI: Wprowadzenie...............................................................

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Szanowni Państwo,

Wstęp. Szanowni Państwo, Wstęp Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu poradnik poświęcony podstawowym zasadom sporządzania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ lub Specyfikacja ), stanowiącej kluczowy dokument

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 23 grudnia 2013 r.

WYROK. z dnia 23 grudnia 2013 r. WYROK z dnia 23 grudnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Marek Koleśnikow Sylwester Kuchnio Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniach:

Bardziej szczegółowo

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 roku Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Wykonawca: Comarch Polska S.A. Al. Jana Pawła II 41G, 31-864 Kraków tel. +48 126461000, fax.+48 12 461100

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne

Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania Agata Michałek-Budzicz Rafał Malujda Ryszard Michalski Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2011

Bardziej szczegółowo

Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz dostawę zestawów komputerowych

Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz dostawę zestawów komputerowych 2011 Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz dostawę zestawów komputerowych REKOMENDACJE Prezesa UZP Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz dostawę zestawów

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE L 216/76 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.8.2009 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 5 Ważniejsze pojęcia i definicje... 10

Spis treści. Wstęp... 5 Ważniejsze pojęcia i definicje... 10 Spis treści Wstęp... 5 Ważniejsze pojęcia i definicje... 10 1. Czynności w postępowaniu o zamówienie... 14 1.1. Przygotowanie materiałów wyjściowych... 15 2. Określenie przedmiotu zamówienia... 18 2.1.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG

ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG SPIS TREŚCI WPROWADZENIE (Xawery Konarski, dr Jan Byrski,

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2407/13 WYROK z dnia 22 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA

FUNDACJA WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA 1/5 Poznań, 21 kwietnia 2011 r. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie [dalej: Zamawiający ] ul. Narutowicza 73 20-019 Lublin INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 17 lipca 2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 17 lipca 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1338/14 KIO 1377/14 WYROK z dnia 17 lipca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Aneta Mlącka Beata Pakulska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na

Bardziej szczegółowo

WYROK. Sygn. akt: KIO 1878/14. z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska

WYROK. Sygn. akt: KIO 1878/14. z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Sygn. akt: KIO 1878/14 WYROK z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 17 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski

WYROK. z dnia 17 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski WYROK z dnia 17 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 maja 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 6 maja 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 6 maja 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 634/10 WYROK z dnia 6 maja 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Paweł Trojan Justyna Tomkowska Bogdan Artymowicz Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie transparentności umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie transparentności umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych Stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie transparentności umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych Warszawa 2011 r. Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK stan prawny

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne

Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania Agata Michałek-Budzicz Ryszard Michalski Michał Woźniak Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Warszawa 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Do: Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. w Warszawie. ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa. Lublin, dnia 27 stycznia 2015 roku

Do: Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. w Warszawie. ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa. Lublin, dnia 27 stycznia 2015 roku Odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Lublin, dnia 27 stycznia 2015 roku Do: Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Zamawiający: Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ UBEZPIECZEŃ PRZEZ INTERNET

SPRZEDAŻ UBEZPIECZEŃ PRZEZ INTERNET URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH SPRZEDAŻ UBEZPIECZEŃ PRZEZ INTERNET UPRAWNIENIA KONSUMENTA REGULACJE PRAWNE A PRAKTYKA RYNKOWA Departament Komunikacji i Integracji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 13 lutego 2014 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 13 lutego 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 175/14 Sygn. akt: KIO 179/14 WYROK z dnia 13 lutego 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Protokolant: Emil Kawa Barbara Bettman Sylwester Kuchnio Agata

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 19 grudnia 2014 r.

WYROK z dnia 19 grudnia 2014 r. Sygn. akt: KIO 2605/14 WYROK z dnia 19 grudnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Honorata Łopianowska Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 22 listopada 2012 r.

WYROK. z dnia 22 listopada 2012 r. Sygn. akt: KIO 2438/12 WYROK z dnia 22 listopada 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Bartczak-śuraw Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 3 czerwca 2014 r. Przewodniczący: Anna Packo

WYROK. z dnia 3 czerwca 2014 r. Przewodniczący: Anna Packo Sygn. akt: KIO 893/14 WYROK z dnia 3 czerwca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Anna Packo Beata Pakulska Protokolant: Paulina Nowicka Mateusz Michalec po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo