Stanowisko PIIT : Zasady Sporządzania Opisu Przedmiotu Zamówienia 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stanowisko PIIT : Zasady Sporządzania Opisu Przedmiotu Zamówienia 1"

Transkrypt

1 STANOWISKO RADY POLSKIEJ IZBY INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI ZASADY SPORZĄDZANIA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO OPRACOWANE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO ORAZ ORZECZNICTWA EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI, POLSKICH SĄDÓW OKRĘGOWYCH ORAZ ZESPOŁÓW ARBITRÓW PRZY URZĘDZIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) uwzględniając doświadczenia ze stosowania znowelizowanego Prawa zamówień publicznych, jak również dostępnego orzecznictwa w sprawach skarg i odwołań związanych z udzielaniem zamówień publicznych uznała za konieczne wydanie kolejnego stanowiska w sprawie zasad sporządzania opisu przedmiotu zamówienia na dostawy sprzętu komputerowego. Podstawowym celem opracowania jest powstrzymanie fali protestów, które towarzyszą dokonywaniu zakupów komputerów osobistych przez sektor publiczny przez wskazanie prawidłowej interpretacji obowiązującego prawa. Zasady podstawowe 1. Zamawiający zgodnie z art. 29 ustawy, 1 opisuje przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, co oznacza, iż dokonuje tego w sposób nie budzący żadnych wątpliwości interpretacyjnych u wykonawców, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, Zamawiający nie musi przy tym stosować, często nieznanych mu pojęć technicznych, o ile ich niestosowanie nie pogorszy jednoznaczności opisu. 2. Przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą obiektywnych cech jakościowych i technicznych lub poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych, czyli cech właściwych dla danego przedmiotu dostawy a nie w odniesieniu do konkretnego produktu czy wyrobu. Obowiązek zachowania obiektywizmu wyklucza jako sprzeczne z prawem wszelkie wymagania nie mające znaczenia dla parametrów jakościowych i użytkowych sprzętu, w szczególności zaś zabrania żądania posiadania przez nabywany sprzęt cech wynikających wyłącznie z subiektywnych odczuć zamawiającego. 3. Przy formułowaniu wymagań dotyczących parametrów technicznych sprzętu komputerowego nie należy stosować: a) odniesienia do konkretnego producenta lub producentów, b) odniesienia do mikroprocesorów konkretnej marki, 1 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2004 roku, Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Stanowisko PIIT : Zasady Sporządzania Opisu Przedmiotu Zamówienia 1

2 c) wskazania określonej lub minimalnej częstotliwości zegara jako jedynego kryterium technicznego przy opisie wymagań dotyczących mikroprocesora, d) wymagania, by jednostka centralna komputera i monitor pochodziły od jednego producenta. Zachowanie konkurencji 4. Opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia ma gwarantować uczciwą konkurencję co nie jest równoznaczne ze sformułowaniem wymagań w sposób pozwalający na spełnienie wymagań technicznych wszystkim podmiotom działającym w danej branży Zamawiający ma prawo do takiego sformułowania swych wymagań, by mógł wybrać ofertę najlepiej odpowiadającą jego, potrzebom. Sam fakt, że jednemu z dostawców łatwiej jest spełnić wymagania zamawiającego i łatwiej uzyskać wyższą ocenę oferty, niż innemu dostawcy nie może być traktowany jako ograniczanie konkurencji. Narusza jednak uczciwą konkurencję taki opis przedmiotu zamówienia, w którym zamawiający poprzez użyte sformułowania lub parametry wskazywać będzie na jednego konkretnego dostawcę lub na jeden konkretny produkt przy czym produkt ten nie musi być nazwany przez Zamawiającego wystarczy, że wymogi i parametry dla przedmiotu zamówienia określone są tak, że aby je spełnić oferent musi dostarczyć jeden konkretny produkt. 3 Podmiot sporządzający opis 6. Opis przedmiotu zamówienia wskazuje potrzeby zamawiającego i jest zawsze decyzją własną zamawiającego. To bowiem zamawiający decyduje o tym co ma być przedmiotem określonego zamówienia 4 7. Zamawiający może też opisać przedmiot zamówienia za pomocą jego cech technicznych i jakościowych używając w tym celu wyłącznie parametrów technicznych, lub poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych lub za pomocą wyników badań testowych (benchmarks). 8. Możliwe jest również dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób mieszany czyli częściowo przez wskazanie wymaganych parametrów, a częściowo przez wskazanie wymagań funkcjonalnych czy wymagań dotyczących badań testowych. Stosowanie norm 9. Ustawa nakazuje dokonywać opisu przedmiotu zamówienia z zachowaniem norm, co nie oznacza obowiązku ich przywoływania w opisie przedmiotu zamówienia, a jedynie dbałość o dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z wynikającymi z norm wymaganiami o ile przedmiot zamówienia jest objęty systemem normatywnym. 10. W każdym przypadku, kiedy zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, zamawiający jest obowiązany do wskazania że dopuszcza rozwiązania równoważne. Nie można więc narzucić stosowania jedynie rozwiązań wynikających z norm, o ile wyrób jest zgodny z wymogami wynikającymi z odpowiednich dyrektyw. 11. Na wykonawcy powołującym się na rozwiązania równoważne ciąży wykazanie dowodu, że oferowane dostawy, są zgodne z wymaganiami zamawiającego. Ustawodawca przy 2 Sąd Okręgowy Sygn. Akt V Ca 362/04 3 wyrok ZA sygn. Akt UZP/ZO/0-2098/03 4 wyrokiem Sądu Okręgowego w Lublinie r. (sygn. akt II Ca 587/05) Stanowisko PIIT : Zasady Sporządzania Opisu Przedmiotu Zamówienia 2

3 tym nie ogranicza sposobu udowodnienia, a więc zamawiający obowiązany będzie przyjąć każdy wiarygodny dowód. Badania testowe przedmiotu zamówienia (benchmarking) 12. Decydując się na wykorzystanie testów, należy stosować testy ogólnie dostępne i dobrze zdefiniowane. z korzyścią dla zamawiającego będzie przy tym odnoszenie się do testów najnowszych pozwalających na ocenę sprzętu możliwie najnowszej generacji. Zdaniem Komisji Europejskiej np. działanie mikroprocesorów może zostać ocenione przy użyciu odpowiednich testów porównawczych wydajności komputera (benchmarków), które zostały opracowane przez konsorcja przemysłowe lub firmy będące trzecią stroną w prowadzeniu badań wydajnościowych mikroprocesorów Zamawiający sporządzając SIWZ w celu ustalenia wymaganych wyników testów porównawczych może: a) Skorzystać z wyników testów publikowanych przez ich producentów lub dostępnych w publikacjach branżowych. Powinny one zawierać opis testowanych konfiguracji komputerów i serwerów oraz wyniki osiągnięte przez każdą z nich. Zamawiający może wówczas wykorzystać wynik testu osiągnięty przez komputer o preferowanej konfiguracji do określenia pożądanej wydajności komputera będącego przedmiotem zamówienia. b) Zakupić aplikacje testów porównawczy dostępne na rynku i samodzielnie przetestować pożądane konfiguracje w poszukiwaniu najwłaściwszej. Jeżeli porównanie ofert dokonywane jest w oparciu o testy, Zamawiający powinien wymagać od dostawców przedstawienia wyników testów wykonanych na oferowanym sprzęcie. w celu obiektywnej oceny oferty wyniki testów powinny być oceniane łącznie, to znaczy dostawcy powinni mieć obowiązek spełnienia wymagań dotyczących wyniku każdego z testów (benchmarków) wymaganych przez Zamawiającego. 14. W stosunku do komputerów typu PC zaleca się stosowanie benchmarków aplikacyjnych w większym stopniu niż syntetycznych. Przykładowe wersje testów porównawczych przedstawione są w Aneksie. 15. Za obarczone ryzykiem braku obiektywizmu należy uznać testy (benchmarki) opracowane samodzielnie przez producentów sprzętu, lub przez podmioty, których niezależność i obiektywizm mogą budzić wątpliwości. Obarczone ryzykiem braku obiektywizmu będzie również posłużenie się przez zamawiającego testem wskazywanym lub polecanym przez konkretnego wykonawcę lub inną osobę zainteresowaną sposobem rozstrzygnięcia postępowania. w takich przypadkach zamawiający w celu uniknięcia zarzutu braku bezstronności powinni skorzystać z innej metody opisu przedmiotu zamówienia. 16. W przypadku uzasadnionego (np. potrzebą najwyższej jakości sprzętu, przyczynami natury ekonomicznej itp.) dążenia zamawiającego do zakupu sprzętu w odniesieniu do którego nie zostały jeszcze opracowane odpowiednie badania testowe (benchmarki), ta metoda opisu przedmiotu zamówienia będzie niemożliwa do zastosowania. Nie oznacza to jednak, że nie można wówczas zastosować innej metody opisu przedmiotu zamówienia. Postępowanie ma charakter dyskryminacyjny tylko wówczas, gdy prowadzi do wyłączenia okre- 5 Cytat za komunikatem prasowym Komisji, IP/06/443 Bruksela, 4 kwietnia 2006 roku. Stanowisko PIIT : Zasady Sporządzania Opisu Przedmiotu Zamówienia 3

4 ślonej kategorii potencjalnych dostawców lub wykonawców bez uzasadnionej przyczyny, stwarzając korzystniejszą pozycję dla poszczególnych podmiotów Opis przedmiotu zamówienia przez odniesienie do wyników badań przeprowadzonych za pomocą wiarygodnych, właściwie dobranych testów jest najbardziej obiektywnym sposobem dokonania tej czynności. Jednocześnie zastosowanie testów niewiarygodnych lub niewłaściwie dobranych naraża zamawiającego na błąd nieobiektywizmu. Używanie nazw własnych lub znaków towarowych 18. Zakazane jest dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia który utrudnia uczciwą konkurencję i dopuszcza się dyskryminacji wskazując na konkretny produkt. Zakaz ten nie oznacza konieczności nabycia przez zamawiającego dostaw, usług czy robót budowlanych nie odpowiadających jego potrzebom, co do jakości, funkcjonalności czy wymaganych parametrów technicznych, a jedynie nakazuje dopuścić konkurencję między wykonawcami mogącymi spełnić postawione wymogi w odniesieniu do przedmiotu zamówienia bez ograniczania dostępu do zamówienia Ustawa, co do zasady, zakazuje też dokonywania opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Dopuszcza jednak posłużenie się wskazaniem znaku towarowego, patentu lub pochodzenia w sytuacjach wyjątkowych uzasadnionych specyfiką przedmiotu zamówienia a jednocześnie gdy zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, nakładając wówczas obowiązek umieszczenia wyrazów lub równoważny. 20. W sytuacji niemożności opisania przedmiotu zamówienia w inny sposób, niż z wykorzystaniem znaków towarowych lub nazw własnych konieczne jest zawsze obligatoryjne oświadczenie o dopuszczeniu produktów równoważnych, co nie zawęża dopuszczalnej konkurencji do ofert opiewających jedynie na wskazane przedmioty czy technologie. Podanie znaku towarowego stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia, który w normalnych warunkach winien być przekazany oferentom jako zestaw obiektywnych cech jakościowych i technicznych 8. Takie rozwiązanie należy jednakże stosować tylko wyjątkowo w dobrze umotywowanych przypadkach gdy nie jest możliwe opisanie przedmiotu zamówienia w inny sposób oraz jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia jest dopuszczalne, a dodanie słów lub równoważne uznają wystarcza dla prawidłowości opisu przedmiotu zamówienia Zdaniem Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) w sytuacji braku możliwości dokonania zobiektywizowanego opisu przedmiotu zamówienia zdaniem orzecznictwa nie samo posłużenie się nazwą własną producenta, ale brak określenia minimalnych wymogów równoważności jest wadą w opisie przedmiotu zamówienia Zdaniem Sądu Okręgowego (Sygn. Akt V Ca 362/04) 7 Zespół Arbitrów w wyroku z dnia 4 kwietnia 2003 r. Ustawodawca pozostawił zamawiającemu możliwość precyzowania cech przedmiotu zamówienia w sposób chroniący jego zobiektywizowany interes. 8 postanowienie C 59/00 z 3 grudnia 2001 roku w sprawie Bent Mousten Vestergaard - Zakazane jest wskazywanie na konkretnego producenta bez użycia słów lub równoważne. Podobne stanowisko ETS zajmował wielokrotnie np. ETS C 359/93 KE przeciw Holandii w sprawie UNIX. 9 Taki pogląd znajduje wyraz dla przykładu w wyroku ZA z dnia r UZP/ZO/ , czy wyroku UZP/ZO/ w postanowieniu (sygn. akt UZP/ZO/0-14/06) Zespołu Arbitrów z dnia 13 stycznia 2006 r. stwierdzono Nie jest wystarczające dla dokonania prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia w oparciu o art. 29 ust. 3 Ustawy PZP wskazanie przez Zamawiającego na konkretny znak towarowy, patent lub pochodzenie oraz dodanie określenia "lub równoważne" albo innego podobnego wyrazu. w opisie przedmiotu zamówienia powinny znaleźć się określenia precyzujące wymogi Zamawiającego w odniesieniu do dopuszczanego przez niego zakresu "równoważności" oferty. Jeżeli Zamawiający nie wskaże, iż zamawiany produkt musi być: "nie cięższy niż...", " do wysokości...", " o wymiarach nie mniejszych niż... i nie większych niż..." itp. nie będzie w stanie Stanowisko PIIT : Zasady Sporządzania Opisu Przedmiotu Zamówienia 4

5 22. Zdaniem Zespołu Arbitrów 11 nie można się zgodzić iż prawidłowo określono sposób spełnienia przez wykonawcę udokumentowania warunku równoważności poprzez nakazanie dołączenia do oferty opublikowanych wyników badań potwierdzających równoważność. Zdaniem Zespołu Arbitrów żądanie dokumentów opublikowanych jest nieuprawnione a stwierdzenie równoważności jest możliwe również na podstawie wyników badań dostarczonych przez wykonawcę, jeżeli są one podpisane. Język opisu przedmiotu zamówienia 23. Zgodne z prawem jest stosowanie terminologii (nazw i skrótów) angielskiej przy opisie oferowanego sprzętu. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Nie oznacza to jednak, że składane przez wykonawców oferty muszą być sporządzone wyłącznie w języku polskim oraz że nie mogą zawierać słów w językach obcych. Przepis PZP 12 nie zawiera pełnej regulacji odnoszącej się do dopuszczalnego zakresu użycia wyrażeń obcojęzycznych w dokumentach składanych w toku postępowania podlegającemu obowiązkowi zastosowania języka polskiego. Zgodnie z przepisami ustawy o języku polskim 13 nie podlegają tłumaczeniu na język polski nazwy własne, zwyczajowo stosowana terminologia naukowa i techniczna, znaki towarowe, nazwy handlowe oraz oznaczenia pochodzenia towarów i usług. Jeżeli SIWZ nie zawiera szczegółowych ustaleń w tym zakresie, działania wykonawców, w tym opracowanie treści oferty, pozostające w zgodzie z tymi uregulowaniami, co do zasady nie mogą zostać uznane za naruszające prawo, W związku z faktem, że szereg dowodów równoważności oferowanych produktów, a w szczególności wyniki testów podawane są w języku angielskim, w interesie zamawiającego jest dopuszczenie na podstawie art. 9 ust. 3 składania tych dokumentów w języku angielskim. Podsumowanie 25. Dla zapewnienia równego traktowania i uczciwej konkurencji zamawiający winien jednak zawsze w takim przypadku wskazywać, że za spełniające jego wymagania uzna oferty których równoważność będzie oznaczać zachowanie takich samych osiągnięć (cech funkcjonalnych) jak w przypadku sprzętu we wskazanej konfiguracji. Zamawiający w celu prawidłowego określenia wymogów równoważności powinien więc wskazać na konkretne cechy zamawianego wyrobu, żądając aby w przypadku rozwiązań równoważnych cechy te były spełnione tak samo lub lepiej jak w przypadku rozwiązania opisanego w SIWZ. Na wykonawcy składającym ofertę będzie w tym przypadku ciążyło udowodnienie, że sprzęt taki zapewnia równoważność z opisem sporządzonym przez Zamawiającego. Oznacza to, że to wykonawca, składający ofertę na dostawę sprzętu, który jego zdaniem odpowiada cechom opisanym przez zamawiającego przy użyciu znaków towarowych lub nazw własnych ma wskazać, jakie testy porównawcze (benchmark) potwierdzają równoważność rozwiązań. 26. Taki sposób postępowania jak opisany wyżej oraz rozwiązanie alternatywne opisane w rozdziale Badania testowe przedmiotu zamówienia (benchmarking) sprawiają że nieocenić czy oferty przedstawiające produkty różniące się między sobą mają charakter ofert równoważnych. Podobne stanowisko zajął Zespół Arbitrów w wyroku (Sygn. akt UZP/ZO/0-1755/06) z dnia 21 czerwca 2006 r. 11 wyrażonym w wyroku z dnia 27 stycznia 2006 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-210/06 12 Art.9 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych (PZP) 13 art. 11 pkt 1, 5 i 6 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim 14 Na podstawie wyroku SO w Warszawie r. (sygn. akt V Ca 886/05) Stanowisko PIIT : Zasady Sporządzania Opisu Przedmiotu Zamówienia 5

6 zależnie od kompetencji zamawiającego w zakresie informatyki, opis przedmiotu zamówienia zawsze może mieć charakter niedyskryminacyjny.: a) Zamawiający, który z racji odpowiednich umiejętności, lub z racji skali zamówienia i możliwości skorzystania z profesjonalnego wsparcia przy dokonywaniu opisu oprze się na metodzie testów wydajnościowych dochowa wymogów określonych w art. 29 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. b) Zamawiający, który ze względu na brak możliwości posłużenia się właściwymi dla profesjonalnego rynku metodami opisu specyficznego przedmiotu zamówienia, jakim jest sprzęt komputerowy i jego architektura dokona opisu z użyciem nazw własnych również pod warunkiem respektowania zasad wymienionych wyżej nie naruszy prawa. 27. Zamawiający nie może ograniczać rodzaju dowodów przedstawianych przez wykonawcę w celu udokumentowania równoważności, jednakże do niego należy ocena ich wiarygodności. 28. Opis przedmiotu zamówienia może wskazywać nie tylko na parametry wydajnościowe sprzętu, chociaż wydajność jest jednym z czynników najpowszechniej uwzględnianych w opisie przedmiotu zamówienia którym są komputery (serwery). Zamawiający jeśli uzna to za zasadne może wskazać również na inne cechy sprzętu wymagane postanowieniami SIWZ określając ich dopuszczalne wielkości. Są to w szczególności zużycie energii, poziom emitowanego hałasu, dostępność serwisu, funkcje zarządzania zdalnego, łączności bezprzewodowej itp. 29. Zamawiający powinien umieć uzasadnić dokonany przez siebie wybór sposobu opisu przedmiotu zamówienia swoimi uzasadnionymi potrzebami co do jakości, funkcjonalności i parametrów technicznych przedmiotu dostaw. Stanowisko PIIT : Zasady Sporządzania Opisu Przedmiotu Zamówienia 6

7 A N E K S Mierzenie wydajności komputerów stacjonarnych i przenośnych Ze względu na rodzaj generowanego obciążenia rozróżnia się następujące rodzaje testów: testy aplikacyjne (Application Benchmarks) oraz testy syntetyczne (Synthetic Benchmarks). Testy aplikacyjne zawierają pełne aplikacje, zwykle stosowane przez użytkownika podczas pracy z komputerem. Takie testy obejmują cały edytor tekstu, klienta poczty elektronicznej, oprogramowanie do grafiki itp. Główną korzyścią wynikającą z tego podejścia jest fakt, że wyniki testów prawdopodobnie będą korespondować z rzeczywistymi osiągami załączonych aplikacji. Testy aplikacyjne mają pewne wady dotyczące użyteczności i dostępności. Zwykle mają bardzo rozbudowane oprogramowanie instalacyjne i wymagają dużej przestrzeni, czyniąc dystrybucję i używanie bardziej wymagającymi. Co więcej, ich uruchomienie może zabierać dużo czasu z uwagi na właściwy oprogramowaniu testowemu rozmiar i złożoność. Ponadto trudniejsze może być określenie wydajności poszczególnego elementu komputera PC, gdyż aplikacje zwykle wykorzystują zasoby systemu w większym zakresie. W porównaniu z testami aplikacyjnymi testy syntetyczne zwykle mają odwrotne wady i zalety. Zawierają fragmenty kodu stworzonego specjalnie do naśladowania pracy wykonywanej przez rzeczywiście istniejące aplikacje. To sprawia, że ich pliki nie mają wielkich rozmiarów i uruchamiają się szybko. Jednakże testy syntetyczne często spotykają się z krytyką, że nie są czymś prawdziwym, gdyż rzeczywiste aplikacje nie są wykorzystywane. Pomimo tego testy syntetyczne mogą stanowić bardzo wydajne narzędzie do wyizolowania wydajności poszczególnych elementów sprzętu. W celu obiektywnej oceny wydajności komputerów zaleca się stosowanie co najmniej dwóch różnych benchmarków z wymienionych poniżej. BAPCo SYSmark 2004 SE Programy testujący dokonujący pomiaru wydajności systemu komputerowego poprzez uruchomienie stosownych programów komputerowych ze świata rzeczywistego; oszacowana w ten sposób wydajność stanowi odzwierciedlenie typowego, codziennego korzystania z systemu przez użytkowników. SYSmark 2004 SE koncentruje się na pracy biurowej oraz na pracy związanej z tworzeniem treści umieszczanych w Internecie i mierzy wydajność systemu komputerowego wg dwóch modeli użytkowania (istnieje możliwość otrzymania oceny poszczególnych modeli, jak też oceny ogólnej): wydajność pracy biurowej: czynności typowe dla użytkowników biurowych, takich jak: przetwarzanie wiadomości poczty elektronicznej, przygotowywanie dokumentów i prezentacji, zarządzanie danymi oraz analiza danych; tworzenie treści umieszczanych w Internecie: czynności związane z przygotowaniem treści umieszczanych na stronie internetowej (strony z tekstem, obrazami, video i animacjami) wykonywane przez projektantów. WebMark 2004 Programy testujący dokonujący pomiaru wydajności systemu komputerowego poprzez uruchomienie stosownych programów komputerowych ze świata rzeczywistego; odzwierciedla obecne i powstające dopiero modele użytkowania oraz tendencje w zakresie technik komputerowych, koncentrując się na szeregu różnych działań typowych dla użytkowników Internetu lub intranetu. w szczególności, Webmark 2004 dokonuje oceny wydajności systemu komputerowego wg dwóch modeli użytkowania (istnieje możliwość otrzymania oceny poszczególnych modeli, jak też oceny ogólnej): Stanowisko PIIT : Zasady Sporządzania Opisu Przedmiotu Zamówienia 7

8 przetwarzanie informacji: działania skoncentrowane na przeglądaniu, badaniu i zarządzaniu informacjami w Internecie lub intranecie przez użytkowników; transakcje handlowe: działania związane z handlową wymianą towarów lub usług. PCMark 05 Test ten opracowany przez Futuremark Corporation, dokonuje pomiaru wydajności zarówno na poziomie systemu, jak i na poziomie jego elementów składowych. PCMark 05 nie jest benchmarkiem konsorcjum branżowego, dlatego też jest on opracowywany w oparciu o neutralne i przejrzyste procedury, które powstały na podstawie szerokiego doświadczenia w zakresie opracowywania programów testujących, zgromadzonego przez Futuremark i jest on szeroko rozpoznawany w branży informatycznej MobileMark 2005 Test ten posiada cztery moduły testowe koncentrujące się na kilku różnych scenariuszach: wydajność pracy biurowej: mierzy wydajność oraz żywotność baterii notebooka podczas realizacji typowych czynności biurowych, jak np. przeglądanie i tworzenie dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji; czytnik: mierzy żywotność baterii notebooka podczas czytania na nim książek w formacie elektronicznym (e-books); DVD: mierzy żywotność baterii notebooka dla podczas odtwarzania płyty DVD; przeglądanie bezprzewodowe: mierzy żywotność baterii notebooka podczas przeglądania zasobów internetowych przy wykorzystaniu sieci bezprzewodowej. MobileMark 2005 nie podaje jednego wyniku ogólnego, lecz przedstawia oddzielne oceny dla każdego z czterech wyżej wymienionych scenariuszy. w przypadku modułu mierzącemu wydajność pracy biurowej możliwe jest zarówno przedstawienie oceny wydajności, jak i oceny żywotności baterii. Mierzenie wydajności serwerów i stacji roboczych Ze względu na różnorodność i specjalizację oprogramowania uruchamianego na serwerach i stacjach roboczych bardzo istotną rzeczą jest stosowanie testów porównawczych stworzonych z myślą o aplikacjach wykorzystywanych przez zamawiającego. Szereg konsorcjów branżowych oraz organizacji zajmujących się audytem i działających na rzecz rozwoju oferuje narzędzia pomocne w tworzeniu specyfikacji wydajności. Dwie wiodące organizacje, to: Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC ) SPEC to organizacja typu non-profit, powołana do życia w celu stworzenia, rozwijania i promowania standardowego zestawu odpowiednich testów porównawczych, które mogą być stosowane na najnowszej generacji wysoko wydajnych komputerów. Transaction Processing Performance Council (TPC) TPC to organizacja typu non-profit, której celem jest definiowanie standardowych testów porównawczych dla systemów komputerowych służących do przechowywania danych i przetwarzania transakcji oraz rozpowszechnianie obiektywnych, sprawdzalnych wyników testów wydajności TPC. Stanowisko PIIT : Zasady Sporządzania Opisu Przedmiotu Zamówienia 8

9 Poniżej przedstawiamy otwarty wykaz przykładowych Benchmarków, zawierający przykładowe testy, które mogłyby być wykorzystane przy zakupie sprzętu komputerowego Rodzaj obciążenia Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa (ERP) Zarządzanie Relacjami z klientami (CRM) Przetwarzanie Transakcji On-line (OTP) Benchmark SAP Standard Application Benchmarks* Oracle Applications Standard Benchmark* SPECjbb2005* SPECjAppServer2004* TPC-C* Siebel PSSP* TPC-C Magazynowanie Danych (Data Warehousing) Hurtownia Danych Analiza Danych (DMDA) Eksploracja Danych (Data Mining) Streaming Media Web Serving Opracowywanie Aplikacji, Obliczenia naukowe / inżynieryjne TPC-H MAPI Messaging Benchmark 3* (MMB3) Lotus NotesBench* Windows* Media Load Simulator* (WMLS) SPECweb2005* WebBench* SPEC CPU2000 Stanowisko PIIT : Zasady Sporządzania Opisu Przedmiotu Zamówienia 9

Stanowisko PIIT Rekomendacje, 2007-01-22

Stanowisko PIIT Rekomendacje, 2007-01-22 Stanowisko Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] w sprawie rekomendacji dotyczących zasad formułowania wymagań zamawiającego dla wybranych parametrów technicznych sprzętu komputerowego Obecna

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 stycznia 2007 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 stycznia 2007 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-38/07 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 22 stycznia 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Maria Alicja Litwa arbitrzy: Piotr Sieradzki Bogdan Piotr Kozioł protokolant

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA TREŚĆ PYTANIA:

OPINIA PRAWNA TREŚĆ PYTANIA: Toruń, dnia 16 stycznia 2013 r. Dr Paweł Nowicki Katedra Prawa Europejskiego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Grupa Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Agencja Nieruchomości Rolnych Biuro Prezesa [dalej: Zamawiający ] ul. Dolańskiego 2 00-215 Warszawa

Agencja Nieruchomości Rolnych Biuro Prezesa [dalej: Zamawiający ] ul. Dolańskiego 2 00-215 Warszawa 1/5 Poznań, 13.05.2013 r. Agencja Nieruchomości Rolnych Biuro Prezesa [dalej: Zamawiający ] ul. Dolańskiego 2 00-215 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 23 maja 2006 r. Arbitrzy: Olgierd Klemens Sielewicz. Protokolant Urszula Pietrzak

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 23 maja 2006 r. Arbitrzy: Olgierd Klemens Sielewicz. Protokolant Urszula Pietrzak Sygn. akt UZP/ZO/0-1474/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 23 maja 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Elżbieta Maria Ciesielska Arbitrzy: Olgierd Klemens Sielewicz Honorata

Bardziej szczegółowo

W Załączniku nr 6 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia, punkt 1. Zestaw komputerowy (2 szt.), Zamawiający podaje następujący zapis:

W Załączniku nr 6 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia, punkt 1. Zestaw komputerowy (2 szt.), Zamawiający podaje następujący zapis: Nr RI.272.3.2014 Myszków, dn. 06.02.2014 r. Do wszystkich wykonawców postępowania Nr RI.272.3.2014 dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr RI.272.3.2014

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 5 grudnia 2005 r. Arbitrzy: Wiesław Krzysztof Meszek. Protokolant Magdalena Pazura

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 5 grudnia 2005 r. Arbitrzy: Wiesław Krzysztof Meszek. Protokolant Magdalena Pazura Sygn. akt UZP/ZO/0-3595/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 5 grudnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Sławomir Wiśniewski Arbitrzy: Wiesław Krzysztof Meszek Małgorzata

Bardziej szczegółowo

2. nie zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP).

2. nie zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP). 1/5 Poznań, 20 maja 2010 r. Centralny Zarząd Służby Więziennej [dalej: Zamawiający ] ul. Rakowiecka 37A 02-521 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Agnieszka Adach-Nerwińska

Opis przedmiotu zamówienia. Agnieszka Adach-Nerwińska Opis przedmiotu zamówienia Agnieszka Adach-Nerwińska GWW Legal CZERWIEC 2016 Opis przedmiotu zamówienia art. 29 ust. 1 PZP Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób: jednoznaczny, wyczerpujący, za pomocą

Bardziej szczegółowo

Jak zapewnić interoperacyjność w świetle polskich przepisów?

Jak zapewnić interoperacyjność w świetle polskich przepisów? Jak zapewnić interoperacyjność w świetle polskich przepisów? Forum e-zdrowia Sopot, 16 września 2016 The better the question. The better the answer. The better the world works. Nowelizacja PZP (1/2) Od

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 3 lipca 2006 r. Arbitrzy: Paweł Jaśkiewicz. Protokolant Urszula Pietrzak

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 3 lipca 2006 r. Arbitrzy: Paweł Jaśkiewicz. Protokolant Urszula Pietrzak Sygn. akt UZP/ZO/0-1837/06 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 3 lipca 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Sławomir Wiśniewski Arbitrzy: Paweł Jaśkiewicz Dariusz Garncarek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 maja 2011 r.

Warszawa, dnia 27 maja 2011 r. Warszawa, dnia 27 maja 2011 r. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych. Sygnatura postępowania WZP/10/11. Pytania

Bardziej szczegółowo

Przetargi na zakup oprogramowania

Przetargi na zakup oprogramowania Przetargi na zakup oprogramowania czy da się pogodzić wymogi opisu funkcjonalnego i zapewnienia równego traktowania dostawców z celami zamawiającego? 2 AGENDA Prezentacja raportu Przykłady SIWZ Wnioski

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy ul. Staszica 47a 42-800 Kalisz [dalej: Zamawiający ]

Powiatowy Urząd Pracy ul. Staszica 47a 42-800 Kalisz [dalej: Zamawiający ] 1/5 Poznań, 16 kwietnia 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy ul. Staszica 47a 42-800 Kalisz [dalej: Zamawiający ] INFORMACJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

I. Opis przedmiotu zamówienia 1. Wprowadzenie

I. Opis przedmiotu zamówienia 1. Wprowadzenie 1. Wprowadzenie Opis przedmiotu zamówienia dokonywany przez zamawiającego w SIWZ wpływa na przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz stanowi o istotnych postanowieniach późniejszej

Bardziej szczegółowo

Agencja Mienia Wojskowego [dalej: Zamawiający ] ul. Nowowiejska 26A 00-911 Warszawa ZAPYTANIE O WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE OGŁOSZONEGO PRZETARGU

Agencja Mienia Wojskowego [dalej: Zamawiający ] ul. Nowowiejska 26A 00-911 Warszawa ZAPYTANIE O WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE OGŁOSZONEGO PRZETARGU 1/5 Poznań, 4 marca 2011 r. Agencja Mienia Wojskowego [dalej: Zamawiający ] ul. Nowowiejska 26A 00-911 Warszawa ZAPYTANIE O WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE OGŁOSZONEGO PRZETARGU Działając w imieniu Fundacji Wolnego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO [dalej: Zamawiający ] Ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO [dalej: Zamawiający ] Ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław 1/5 Poznań, 11.09.2012 r. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO [dalej: Zamawiający ] Ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka VLASSENROOT POLSKA SP Z O.O. Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 07.04.2014 Regulamin udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

Załącznik Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości korekty dla zamówień publicznych, które są w całości objęte dyrektywą

Załącznik Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości korekty dla zamówień publicznych, które są w całości objęte dyrektywą Załącznik 1 Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty za nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE 1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 25 października 2007 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 25 października 2007 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-1261/07 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 25 października 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Marek Rejman arbitrzy: Stanisław Maciej Bukowy Grażyna Opalińska

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO [dalej: Zamawiający ] Ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO [dalej: Zamawiający ] Ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa 1/5 Poznań, 10.09.2012 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO [dalej: Zamawiający ] Ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Zamówienia publiczne

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Zamówienia publiczne Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Zamówienia publiczne Warunki udziału w postępowaniu Warunki muszą być związane z przedmiotem zamówienia i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia. Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Informatycznych [dalej: Zamawiający ] ul. Rtm.Witolda Pileckiego 63 02 781 Warszawa

Centrum Projektów Informatycznych [dalej: Zamawiający ] ul. Rtm.Witolda Pileckiego 63 02 781 Warszawa 1/5 Poznań, 03.04.2013 r. Centrum Projektów Informatycznych [dalej: Zamawiający ] ul. Rtm.Witolda Pileckiego 63 02 781 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Województwo Świętokrzyskie Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach [dalej: Zamawiający ] al. IX Wieków Kielc 25-516 Kielce

Województwo Świętokrzyskie Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach [dalej: Zamawiający ] al. IX Wieków Kielc 25-516 Kielce 1/5 Poznań, 25.04.2013 r. Województwo Świętokrzyskie Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach [dalej: Zamawiający ] al. IX Wieków Kielc 25-516 Kielce INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ

Bardziej szczegółowo

Materiały dodatkowe do ww. szkolenia zatytułowane: NajpowaŜniejsze błędy popełniane przy udzielaniu zamówień publicznych

Materiały dodatkowe do ww. szkolenia zatytułowane: NajpowaŜniejsze błędy popełniane przy udzielaniu zamówień publicznych Szkolenie: "Błędy zamówień publicznych doświadczenia praktyczne w projektach POIiŚ". 7 października 2010 r., godz. 9-15.30, SALA NR 1 Materiały dodatkowe do ww. szkolenia zatytułowane: NajpowaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

1. Numer konkursu: 2. Numer projektu: 3. Tytuł projektu: 4. Zamawiający: 5. Adres zamawiającego:

1. Numer konkursu: 2. Numer projektu: 3. Tytuł projektu: 4. Zamawiający: 5. Adres zamawiającego: Załącznik 13.3.1 Lista sprawdzająca poprawność zastosowania ustawy prawo zamówień publicznych (dot. zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Olsztynie [dalej: Zamawiający ] ul. Dworcowa Olsztyn fax (089)

Izba Celna w Olsztynie [dalej: Zamawiający ] ul. Dworcowa Olsztyn fax (089) 1/5 Poznań, 10 czerwca 2010 Izba Celna w Olsztynie [dalej: Zamawiający ] ul. Dworcowa 1 10-413 Olsztyn fax (089) 539 70 16 INFORMACJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wolff Trading Sp. z o.o. ul. Trakt Lubelski 187 04-667 Warszawa

Wolff Trading Sp. z o.o. ul. Trakt Lubelski 187 04-667 Warszawa Gdańsk, 29.02.2008 r. Wolff Trading Sp. z o.o. ul. Trakt Lubelski 187 04-667 Warszawa ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU Działając na podstawie art. 183 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004r. po

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy [dalej: Zamawiający ] ul. Krucza 38/42 00-926 Warszawa

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy [dalej: Zamawiający ] ul. Krucza 38/42 00-926 Warszawa 1/5 Poznań, 30 marca 2011 r. Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy [dalej: Zamawiający ] ul. Krucza 38/42 00-926 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji zaczyna się od przetargów

Informatyzacja administracji zaczyna się od przetargów Projekt "Prawidłowe i transparentne przetargi publiczne na narzędzia informatyczne" jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstei i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku [dalej: Zamawiający ] ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 15-097 Białystok

Uniwersytet w Białymstoku [dalej: Zamawiający ] ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 15-097 Białystok 1/6 Poznań, 11.12.2012 r. Uniwersytet w Białymstoku [dalej: Zamawiający ] ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 15-097 Białystok INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI [dalej: Zamawiający ] Al. Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa

OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI [dalej: Zamawiający ] Al. Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa 1/5 Poznań, 31.07.2012 r. OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI [dalej: Zamawiający ] Al. Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW w Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu, finansowanych ze środków Unii Europejskiej

PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW w Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu, finansowanych ze środków Unii Europejskiej PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW w Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu, finansowanych ze środków Unii Europejskiej (DLA BUDOWLANYCH ORAZ USŁUG I DOSTAW O WARTOŚCI POW. 20 TYS. ZŁ NETTO, TJ. BEZ PODATKU

Bardziej szczegółowo

2. nie zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP).

2. nie zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP). Ministerstwo Finansów Departament Finansów Resortu [dalej: Zamawiający ] ul. Świętokrzyska 12, pok. 408 00-916 Warszawa faks 022 694 52 68; e-mail: wzp@mofnet.gov.pl 1/5 Poznań, 8 kwietnia 2010 r. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie [dalej: Zamawiający ] ul. Słowiańska 19 48-300 Nysa fax (077) 448 99 17

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie [dalej: Zamawiający ] ul. Słowiańska 19 48-300 Nysa fax (077) 448 99 17 1/5 Poznań, 28 lipca 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie [dalej: Zamawiający ] ul. Słowiańska 19 48-300 Nysa fax (077) 448 99 17 INFORMACJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy materiałów eksploatacyjnych ZZ 2110 23/2013.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy materiałów eksploatacyjnych ZZ 2110 23/2013. Zamek Królewski w Warszawie Pomnik Historii i Kultury Narodowej 00-277 Warszawa, Plac Zamkowy 4 NIP 526 000 13 12 REGON 000860582 tel.: (0-22) 3555432, tel/fax: (0-22) 3555219 e-mail: prawny@zamek-krolewski.pl

Bardziej szczegółowo

Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY przekazuje WYJAŚNIENIA odnoszące się do pytania.

Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY przekazuje WYJAŚNIENIA odnoszące się do pytania. Kraków, dnia 19 czerwca 2015r. DZ 2711-6/15 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z montażem i wdrożeniem oraz oprogramowania dla budowy, obsługi i zdalnego dostępu

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 11 kwietnia 2006 r. Arbitrzy: Leonard Rożko. Protokolant Urszula Pietrzak

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 11 kwietnia 2006 r. Arbitrzy: Leonard Rożko. Protokolant Urszula Pietrzak Sygn. akt UZP/ZO/0-998/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 11 kwietnia 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Helena Słupik Arbitrzy: Leonard Rożko Sebastian Piotr Szaładziński

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714. Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby sądów apelacji wrocławskiej. Numer ogłoszenia: 400090-2014; data zamieszczenia: 05.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA

FUNDACJA WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA 1/5 Poznań, 21 kwietnia 2011 r. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie [dalej: Zamawiający ] ul. Narutowicza 73 20-019 Lublin INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ NR I DOSTAWA ZABAWEK, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I MEBLI CPV:

CZĘŚĆ NR I DOSTAWA ZABAWEK, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I MEBLI CPV: Ropczyce, 17.06.2013 r. ŻM 3201/ 9 / 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Ropczyce Żłobek Miejski w Ropczycach zaprasza do złożenia oferty cenowej za realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Krzyża w Kozienicach

PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Krzyża w Kozienicach PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Krzyża w Kozienicach (DLA BUDOWLANYCH ORAZ USŁUG I DOSTAW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ O WARTOŚCI POW. 20 TYS. ZŁ NETTO,

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Kategoria Lp. nieprawidłowości

Tabela 1. Kategoria Lp. nieprawidłowości Załącznik Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE 1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Komputery osobiste 2014/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Katowice: Komputery osobiste 2014/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:202561-2014:text:pl:html Polska-Katowice: Komputery osobiste 2014/S 115-202561 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy

Bardziej szczegółowo

Naruszenia w zakresie kryteriów oceny ofert i rażąco niskiej ceny w świetle nowych regulacji Pzp. Kinga Reinholz

Naruszenia w zakresie kryteriów oceny ofert i rażąco niskiej ceny w świetle nowych regulacji Pzp. Kinga Reinholz Naruszenia w zakresie kryteriów oceny ofert i rażąco niskiej ceny w świetle nowych regulacji Pzp Kinga Reinholz Rażąco niska cena Art. 90. 1. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 3 sierpnia 2009r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 3 sierpnia 2009r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 951/09 WYROK z dnia 3 sierpnia 2009r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie: Protokolant: Luiza Łamejko Stanisław Sadowy Przemysław Śpiewak po

Bardziej szczegółowo

Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania

Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania Andrzej URBANIAK Metodyka projektowania KSS (1) 1 Projektowanie KSS Analiza wymagań Opracowanie sprzętu Projektowanie systemu Opracowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006 IO - Plan wdrożenia M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak 5 czerwca 2006 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Cel.......................................... 3 1.2 Zakres........................................

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 18 października 2005 r. Arbitrzy: Władysław Feliks Woźniczka. Protokolant Piotr Jabłoński

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 18 października 2005 r. Arbitrzy: Władysław Feliks Woźniczka. Protokolant Piotr Jabłoński Sygn. akt UZP/ZO/0-2916/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 18 października 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Jolanta Machowska Arbitrzy: Władysław Feliks Woźniczka

Bardziej szczegółowo

RODKÓW EFRR, W STOSUNKU DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

RODKÓW EFRR, W STOSUNKU DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik do uchwały nr 60/1297/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 lipca 2011 r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Rekomendacje UZP na systemy nabiurkowe, czyli jak zamówić komputer do urzędu

STUDIA PODYPLOMOWE Rekomendacje UZP na systemy nabiurkowe, czyli jak zamówić komputer do urzędu Rekomendacje UZP na systemy nabiurkowe, czyli jak zamówić komputer do urzędu Andrzej Zalewski Rekomendacje UZP na zestawy nabiurkowe, czyli jak zamówić komputer do urzędu Dr inż. Andrzej Zalewski Politechnika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DIALOGU TECHNICZNEGO Nr sprawy: GDDKiA-DZR-WSZ-401/173/14

REGULAMIN DIALOGU TECHNICZNEGO Nr sprawy: GDDKiA-DZR-WSZ-401/173/14 REGULAMIN DIALOGU TECHNICZNEGO Nr sprawy: GDDKiA-DZR-WSZ-401/173/14 dot. dialogu technicznego poprzedzającego planowane ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj nieprawidłowości. Lp. Opis nieprawidłowości związanych ze stosowaniem Pzp

Rodzaj nieprawidłowości. Lp. Opis nieprawidłowości związanych ze stosowaniem Pzp Tabela wskaźników procentowych stosowanych dla obliczenia, z zastosowaniem metody wskaźnikowej, kary administracyjnej za naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OFERT

KRYTERIA OCENY OFERT KRYTERIA OCENY OFERT REGULACJE UNIJNE DYREKTYWA KLASYCZNA 2004/18/WE Preambuła motyw 46 i 47 Zamówienia powinny być udzielane na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami przejrzystości,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Sprawiedliwości [dalej: Zamawiający ] Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa

Ministerstwo Sprawiedliwości [dalej: Zamawiający ] Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa 1/6 Poznań, 24 maja 2010 r. Ministerstwo Sprawiedliwości [dalej: Zamawiający ] Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WERYFIKACJI I OCENY DEKLAROWANYCH FUNKCJONALNOŚCI OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY

PROCEDURA WERYFIKACJI I OCENY DEKLAROWANYCH FUNKCJONALNOŚCI OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY Załącznik nr 10 do SIWZ znak EZP/5511/2013 PROCEDURA WERYFIKACJI I OCENY DEKLAROWANYCH FUNKCJONALNOŚCI OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY 1. Zamawiający przeprowadzi procedurę

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 28 stycznia 2005 r. Arbitrzy: Paweł Rakoczy. Protokolant Rafał Oksiński

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 28 stycznia 2005 r. Arbitrzy: Paweł Rakoczy. Protokolant Rafał Oksiński Sygn. akt UZP/ZO/0-119/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 28 stycznia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Maria Karaś-Batko Arbitrzy: Paweł Rakoczy Maciej Zimny

Bardziej szczegółowo

oddala protest w całości

oddala protest w całości RZECZPOSPOLITA POLSKA DYREKTOR GENERALNY MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 2007 r. BDG-III-3820-24/07 B3System Spółka Akcyjna ul. Puławska 352A 02-819 WARSZAWA dotyczy: postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Dot. postępowania na dostawę sprzętu informatycznego dla Izby Celnej w Olsztynie

Dot. postępowania na dostawę sprzętu informatycznego dla Izby Celnej w Olsztynie IZBA CELNA W OLSZTYNIE ul. Dworcowa 1, 10-413 Olsztyn Tel.: Centrala: (089) 539-70-68 Sekretariat I: (089) 539-70-10, fax. 539-70- 11 Sekretariat II: (089) 539-70-15, fax: 539-70- 16 www.olsztyn.ic.gov.pl

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI RAPORT KOŃCOWY

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI RAPORT KOŃCOWY RAPORT KOŃCOWY z realizacji umowy nr 6/Infostrategia/MAC/UW-UR/13 z dnia 22.08.2013 r. na udzielenie wsparcia doradczego beneficjentom projektów szerokopasmowych realizowanych w ramach działania 8.3 Programu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ, nr spr. G-2130-5/10 str. 1 Opole, dnia 30 kwietnia 2010r. L.dz. G-2130-5/10 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. Arbitrzy: Tomasz Mariusz Strąk. Protokolant Filip Orczykowski

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. Arbitrzy: Tomasz Mariusz Strąk. Protokolant Filip Orczykowski Sygn. akt UZP/ZO/0-1135/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Łukasz Paweł Radomyski Arbitrzy: Tomasz Mariusz Strąk Izabela Joanna

Bardziej szczegółowo

BDG.WZP.311.16.2015.23.JP Warszawa, 15 lipca 2015 r.

BDG.WZP.311.16.2015.23.JP Warszawa, 15 lipca 2015 r. BDG.WZP.311.16.2015.23.JP Warszawa, 15 lipca 2015 r. Wykonawcy (znak postępowania: BDG.WZP.311.16.2015.10.JP) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Przebudowa, unowocześnienie, zwiększenie

Bardziej szczegółowo

KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH 1. Przy ustalaniu wysokości kar administracyjnych za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych należy brać pod uwagę, z jednej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę trzech chromatografów gazowych z detektorami FID i ECD oraz podajnikami próbek (Zakończone)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę trzech chromatografów gazowych z detektorami FID i ECD oraz podajnikami próbek (Zakończone) Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę trzech chromatografów gazowych z detektorami FID i ECD oraz podajnikami próbek (Zakończone) Ogłoszenie o wyniku postępowania Wojewódzki Inspektorat Ochrony

Bardziej szczegółowo

1. Definicja zamówienia tego samego rodzaju na gruncie prawa zamówień publicznych

1. Definicja zamówienia tego samego rodzaju na gruncie prawa zamówień publicznych II. Zamówienia tego samego rodzaju 1. Definicja zamówienia tego samego rodzaju na gruncie prawa zamówień publicznych Jak już wspomniano, w oparciu o art. 32 ust. 1 Ustawy podstawą ustalenia wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie Lublin, 8 stycznia 2015 ul. Krakowskie Przedmieście Lublin. sprawa: ZP /14 WYKONAWCY

Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie Lublin, 8 stycznia 2015 ul. Krakowskie Przedmieście Lublin. sprawa: ZP /14 WYKONAWCY Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie Lublin, 8 stycznia 2015 ul. Krakowskie Przedmieście 76 20-950 Lublin sprawa: ZP-2401-13-19/14 WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 27 grudnia 2005 r. Arbitrzy: Piotr Nadolski. Protokolant Tomasz Piotrkowicz

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 27 grudnia 2005 r. Arbitrzy: Piotr Nadolski. Protokolant Tomasz Piotrkowicz Sygn. akt UZP/ZO/0-3866/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 grudnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Alicja Katarzyna Antosiewicz - Malinowska Arbitrzy: Piotr Nadolski

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dostawa licencji na oprogramowania Microsoft Znak postępowania: RZ/37/ZP/2013/PLNG OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ I. Przedmiot Zamówienia obejmuje

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania nr 8/CPD/PN/KOMP/2012 na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego, serwerowego oraz akcesoriów komputerowych.

Dotyczy: postępowania nr 8/CPD/PN/KOMP/2012 na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego, serwerowego oraz akcesoriów komputerowych. CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Warszawa, dn. sierpnia 2012 r. Dyrektor Mirosław KOCHALSKI CPD III 2374 2924 / 12 Do wszystkich uczestników postępowania Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. [dalej: Zamawiający ] ul. Kilińskiego 16 87-800 Włocławek fax (054) 232 56 15

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. [dalej: Zamawiający ] ul. Kilińskiego 16 87-800 Włocławek fax (054) 232 56 15 1/5 Poznań, 28 maja 2010 r. Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. [dalej: Zamawiający ] ul. Kilińskiego 16 87-800 Włocławek fax (054) 232 56 15 INFORMACJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Meble biurowe 2015/S 160-293567. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Katowice: Meble biurowe 2015/S 160-293567. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293567-2015:text:pl:html Polska-Katowice: Meble biurowe 2015/S 160-293567 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH

SPECYFIKA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH SPECYFIKA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki Przesłanki udzielenia zamówień uzupełniających zostały określone w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2011 r. - Prawo

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ BIURO ADMINISTRACJI i KADR

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ BIURO ADMINISTRACJI i KADR URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ BIURO ADMINISTRACJI i KADR Nasz znak: BAK.WZP.231.3.2015.11 Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Wykonawcy Dotyczy: prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 16 grudnia 2011 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś

POSTANOWIENIE z dnia 16 grudnia 2011 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Sygn. akt KIO 2593/11 POSTANOWIENIE z dnia 16 grudnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu

Bardziej szczegółowo

1 szt. komputera przenośnego przewidzianego dla Jednostek Podległych Gminie i Beneficjentów Ostatecznych (wraz z niezbędnym systemem operacyjnym i

1 szt. komputera przenośnego przewidzianego dla Jednostek Podległych Gminie i Beneficjentów Ostatecznych (wraz z niezbędnym systemem operacyjnym i Program Testów SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Zasady prowadzenia testów (Regulamin)... 3 3 Wykaz testowanych elementów... 3 4 Środowisko testowe... 4 4.1 Środowisko testowe nr 1.... 4 4.2 Środowisko

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Santok ul. Gorzowska 59 66-431 Santok [dalej: Zamawiający ]

Wójt Gminy Santok ul. Gorzowska 59 66-431 Santok [dalej: Zamawiający ] 1/5 Poznań, 16 kwietnia 2010 r. Wójt Gminy Santok ul. Gorzowska 59 66-431 Santok [dalej: Zamawiający ] INFORMACJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO WRAZ

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 19 września 2007 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 19 września 2007 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-1140/07 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 19 września 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Zbigniew Obłoza arbitrzy: Paweł Rakoczy Barbara Maria Fabin protokolant

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 24 listopada 2014 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 24 listopada 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2337/14 POSTANOWIENIE z dnia 24 listopada 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 listopada

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI W PROCEDURZE UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI W PROCEDURZE UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI W PROCEDURZE UDZIELANIA ZAMÓWIENIA Przygotowanie dokumentacji do udzielania zamówienia publicznego Podstawą udzielenia zamówienia publicznego jest złożenie wniosku zawierającego:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 24 listopada 2014 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 24 listopada 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 2427/14 POSTANOWIENIE z dnia 24 listopada 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 24

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 2 lutego 2005 r. Arbitrzy: Krzysztof Błachut. Protokolant Paweł Kaczkan

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 2 lutego 2005 r. Arbitrzy: Krzysztof Błachut. Protokolant Paweł Kaczkan Sygn. akt UZP/ZO/0-152/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 2 lutego 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Irena Natalia Skubiszak-Kalinowska Arbitrzy: Krzysztof Błachut Piotr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 16 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 16 kwietnia 2015 r. Sygn. akt KIO/KU 21/15 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 16 kwietnia 2015 r. po rozpatrzeniu zastrzeżeń od wyników kontroli z 25 marca 2015 r. zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik. przekraczające wartości progowe, od których zastosowanie mają wymienione dyrektywy.

Załącznik. przekraczające wartości progowe, od których zastosowanie mają wymienione dyrektywy. Załącznik Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE 1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 30 maja 2006 r. Arbitrzy: Jolanta Maria Zaborowska. Protokolant Filip Orczykowski

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 30 maja 2006 r. Arbitrzy: Jolanta Maria Zaborowska. Protokolant Filip Orczykowski Sygn. akt UZP/ZO/0-1513/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 30 maja 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Barbara Maria Loba Arbitrzy: Jolanta Maria Zaborowska Bogdan Piotr Kozioł

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 listopada 2006 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 listopada 2006 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-2810/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 24 listopada 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Iwona Polecka arbitrzy: Wacław Drzymała Tomasz Maria Iżyk protokolant

Bardziej szczegółowo

Procedura zawierania umów w Krakodlew S.A.

Procedura zawierania umów w Krakodlew S.A. Procedura zawierania umów w Krakodlew S.A. Dotyczy projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 Postanowienia ogólne 1. Z zastrzeżeniem

Bardziej szczegółowo

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r.

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r. projekt e-gryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie GRYFINO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie

Bardziej szczegółowo

uwzględnić protest w części dotyczącej następujących żądań wykonawcy:

uwzględnić protest w części dotyczącej następujących żądań wykonawcy: Świnoujście, dnia 2007-04-04 WIM/MW/ZP/340/21/PROT-1/1239/2007 1. PARAMEDICA POLSKA Sp. z o.o. ul. Żołny 11 02-820 Warszawa (wnoszący protest) 2. Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA Milanówek, dnia 22.08.2012 r. I.271.9.2012 Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Zintegrowany system zarządzania placówkami oświatowymi miasta Milanówka

Bardziej szczegółowo

Załącznik. 6. Poniższe tabele zostały opracowane wg. stanu prawnego obowiązującego na dzień 16 maja 2014 r.

Załącznik. 6. Poniższe tabele zostały opracowane wg. stanu prawnego obowiązującego na dzień 16 maja 2014 r. Załącznik Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE 1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany

Bardziej szczegółowo

JW - 5. Warszawa, dnia 02.04.2015r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA: D/44/2015

JW - 5. Warszawa, dnia 02.04.2015r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA: D/44/2015 JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 JW - 5 Warszawa, dnia 02.04.2015r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA: D/44/2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 maja 2006 r. Arbitrzy: Piotr Borkowski. Protokolant Urszula Pietrzak

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 maja 2006 r. Arbitrzy: Piotr Borkowski. Protokolant Urszula Pietrzak Sygn. akt UZP/ZO/0-1497/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 24 maja 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Marek Jaśkiewicz Arbitrzy: Piotr Borkowski Krzysztof Rozenbajger Protokolant

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 2 stycznia 2006 r. Arbitrzy: Danuta Jaskulska. Protokolant Katarzyna Kawulska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 2 stycznia 2006 r. Arbitrzy: Danuta Jaskulska. Protokolant Katarzyna Kawulska Sygn. akt UZP/ZO/0-3940/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 2 stycznia 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Jerzy Miszczak Arbitrzy: Danuta Jaskulska Elżbieta Kowalik Protokolant

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA

FUNDACJA WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA 1/5 Poznań, 9 maja 2011 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych [dalej: Zamawiający ] Do wiadomości: P. Michał Kosior ul. Jagiellońska 74 03-301 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rckik.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rckik.lublin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rckik.lublin.pl Lublin: Dostawa separatorów komórkowych - 4 szt. Numer ogłoszenia: 93857-2015;

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych p.n.: DOSTAWA STACJI OCZYSZCZANIA WODY 3 szt. Nr sprawy: W1/1000065480

Bardziej szczegółowo

99 32 00/370/IN- 838/2011 Warszawa, dnia 21.10.2011 r.

99 32 00/370/IN- 838/2011 Warszawa, dnia 21.10.2011 r. 99 32 00/370/IN- 838/2011 Warszawa, dnia 21.10.2011 r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali opublikowaną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie

Bardziej szczegółowo