Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP"

Transkrypt

1 Szczegółowe Zasady Prowadzena Rozlczeń Transakcj przez KDPW_CCP (stan prawny od 5 czerwca 2013 r. ) Rozdzał perwszy Uczestnctwo w KDPW_CCP 1 1. Poszczególne termny, którym posługują sę nnejsze postanowena, używane są w znaczenu nadanym m w Regulamne Rozlczeń Transakcj, zwanym dalej Regulamnem. 2. Ilekroć w nnejszych postanowenach jest mowa o: 1) pozycjach rozume sę przez to zobowązana lub należnośc wynkające z transakcj rozlczanych przez KDPW_CCP; 2) pozycjach skorelowanych rozume sę przez to pozycje wynkające z nstrumentów fnansowych tej samej klasy, zarejestrowane w tym samym portfelu, których łączne ryzyko jest mnejsze nż suma ryzyk lczonych oddzelne dla poszczególnych pozycj; 3) portfelu transakcj rynku termnowego rozume sę przez to pozycje wynkające z transakcj zawartych na rynku nstrumentów pochodnych, zapsane na tym samym konce w zbe rozrachunkowej, oznaczone tym samym dentyfkatorem; 4) portfelu transakcj rynku kasowego - rozume sę przez to pozycje wynkające z transakcj zaweranych w obroce paperam wartoścowym, zapsane na tym samym konce w zbe rozrachunkowej, oznaczone tym samym dentyfkatorem; 5) numerze klasyfkacj klenta rozume sę przez to ndywdualny numer dentyfkujący klenta nadany mu przez właścwą zbę rozrachunkową, albo nne oznaczene przypsane klentow lub grupe klentów zdefnowanej według określonych z góry cech, bądź uczestnkow zby rozrachunkowej. 3. Jeżel nnejsze postanowena lub przepsy Regulamnu ne stanową naczej, w stosunkach pomędzy KDPW_CCP a uczestnkam dokumenty zawerające ośwadczena lub nformacje, o których mowa w nnejszych postanowenach, przekazywane są w forme elektroncznej, za pośrednctwem Krajowego Depozytu, na zasadach określonych w porozumenach zawartych pomędzy Krajowym Depozytem a uczestnkam, uznających skuteczność składana ośwadczeń wol przesyłana nformacj w forme elektroncznej Z zastrzeżenem 28 ust. 3 Regulamnu oraz ust. 2, dokumenty składane przez uczestnków albo przez podmoty ubegające sę o zawarce umowy o uczestnctwo oraz nne dokumenty urzędowe, sporządzone orygnalne w języku angelskm, mogą zostać złożone do KDPW_CCP w tej wersj językowej. W przypadku, gdy dokumenty te są sporządzone w nnym języku obcym, pownny zostać złożone w tłumaczenu na język polsk lub na język angelsk, sporządzonym pośwadczonym przez tłumacza przysęgłego. 1

2 2. Wnosek o zawarce umowy o uczestnctwo albo o rozszerzene uczestnctwa, ośwadczene o przystąpenu do właścwego funduszu zabezpeczającego ASO, a także ośwadczene w przedmoce zapsu na sąd polubowny przy Krajowym Depozyce, pownny zostać złożone w języku polskm, a dodatkowo mogą być złożone w języku angelskm, przy czym wnoskodawca pownen zastrzec wówczas, że wersją rozstrzygającą jest dokument sporządzony w języku polskm Dokumenty urzędowe składane przez uczestnków albo podmoty ubegające sę o zawarce umowy o uczestnctwo, sporządzone za grancą, pownny zostać legalzowane zgodne z właścwym przepsam prawa, z zastrzeżenem ust Jeżel dokument urzędowy został sporządzony w państwe, które przystąpło do konwencj znoszącej wymóg legalzacj zagrancznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze w dnu 5 paźdzernka 1961 r., dokument tak pownen być opatrzony apostlle wydanym przez właścwy organ państwa, z którego dokument pochodz Rachunek bankowy wskazany przez uczestnka zgodne z 20 ust. 2 t 3 Regulamnu pownen być tym samym rachunkem, poprzez który są realzowane jego zobowązana należnośc penężne zwązane z uczestnctwem we właścwej zbe rozrachunkowej. 2. Jeżel uczestnk ne jest zarazem uczestnkem właścwej zby rozrachunkowej, rachunek bankowy wskazany przez nego zgodne z 20 ust. 2 t 3 Regulamnu pownen być rachunkem, poprzez który realzowane są zobowązana należnośc penężne zwązane z uczestnctwem agenta do spraw rozrachunku tego uczestnka w tej zbe. 3. Jeżel właścwą zbą rozrachunkową jest Krajowy Depozyt, a uczestnk albo jego agent do spraw rozrachunku realzuje swoje zobowązana należnośc penężne poprzez dwa lub węcej rachunków bankowych prowadzonych w banku rozlczenowym rachunkem bankowym wskazanym zgodne z 20 ust. 2 t 3 Regulamnu pownen być rachunek podstawowy w rozumenu regulacj wydanych przez Krajowy Depozyt. 4. Jeżel transakcje, w zakrese których uczestnk posada status uczestnka rozlczającego, podlegają rozlczenom w walutach obcych, uczestnk ten zobowązany jest wskazać rachunek bankowy właścwy dla rozlczeń transakcj, w zakrese każdej z tych walut W przypadku przejęca przedsęborstwa, z prowadzenem którego zwązane jest uczestnctwo w systeme rozlczeń prowadzonym przez KDPW_CCP, dokonanego w następstwe zbyca przedsęborstwa pomędzy uczestnkam, uczestncy będący stronam czynnośc prowadzącej do tego przejęca zobowązan są nezwłoczne zawadomć o tym KDPW_CCP, załączając do zawadomena dokumenty stanowące podstawę przejęca przedsęborstwa oraz stosowne ośwadczena. 2. W przypadku, o którym mowa w ust.1, KDPW_CCP, na wspólny wnosek zanteresowanych 2

3 uczestnków, dokona ustalena dna konsoldacj ch zobowązań należnośc penężnych wynkających z uczestnctwa w systeme rozlczeń. 3. Dnem konsoldacj jest dzeń, z upływem którego KDPW_CCP zaprzestaje, w zakrese wynkającym z podstawy przejęca, dokonywana rozlczeń transakcj na rzecz uczestnka, którego przedsęborstwo zostaje przejęte. 4. W wynku konsoldacj, status uczestnka posadającego status uczestnka rozlczającego posadany dotychczas przez uczestnka przejmowanego, odpowadający zakresow przejętego przedsęborstwa, zostaje przenesony na uczestnka przejmującego Transakcję zawartą na rynku regulowanym albo w alternatywnym systeme obrotu uznaje sę za transakcję zawartą w ramach wykonywana, na podstawe umowy z podmotem prowadzącym ten rynek lub system, zadań polegających na nabywanu lub zbywanu określonych nstrumentów fnansowych, w celach zwązanych z podtrzymywanem płynnośc lub organzacją obrotu, o le przed zawarcem tej transakcj KDPW_CCP otrzyma od tego podmotu potwerdzene, że zawarł on z uczestnkem KDPW_CCP albo z nnym podmotem, będącym stroną tej transakcj lub jej zlecenodawcą, umowę zobowązującą do wykonywana tych zadań. 2. W przypadku transakcj, o których mowa w ust. 1, ulg w opłatach poberanych przez KDPW_CCP od uczestnka przysługują wyłączne w przypadku, gdy rozrachunek tych transakcj jest dokonywany poprzez konta ewdencyjne we właścwej zbe rozrachunkowej służące wyłączne ewdencjonowanu tych transakcj. 7 Treść uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą KDPW_CCP lub Zarząd KDPW_CCP, które prowadzą do zawarca, zmany lub rozwązana umowy o uczestnctwo, a także treść nnych uchwał tych organów dotyczących uczestnków, może być podawana do wadomośc uczestnków przy wykorzystanu systemów komunkacj elektroncznej, na zasadach określonych w porozumenach, o których mowa w 4 ust.2 Regulamnu. 8 Na psemny wnosek uczestnka, KDPW_CCP udostępna uczestnkow analtykę do wystawonej mu faktury. 3

4 Rozdzał drug Rozlczane zabezpeczane rozlczeń transakcj 9 1. Na podstawe dokumentów zawerających warunk transakcj, o których mowa w 38 ust. 1 Regulamnu, KDPW_CCP, do godz w dnu zawarca transakcj, sporządza udostępna: 1) uczestnkom posadającym status uczestnka rozlczającego oraz ch płatnkom - dokumenty określające wartość zobowązań należnośc penężnych uczestnka z tytułu rozlczeń transakcj oraz zabezpeczena tych rozlczeń, 2) wyłączne uczestnkom posadającym status uczestnka rozlczającego - dokumenty określające salda w paperach wartoścowych wynkające z zawartych transakcj. 2. W przypadku transakcj zawartych na rynku gełdowym albo w alternatywnym systeme obrotu prowadzonym przez Gełdę Paperów Wartoścowych w Warszawe S.A. przez podmoty nebędące uczestnkam albo przez uczestnków w type uczestnctwa uczestnk nerozlczający, KDPW_CCP udostępna ponadto uczestnkom posadającym status uczestnka rozlczającego w zakrese tych transakcj, dokumenty określające wartość zobowązań należnośc penężnych z tytułu tych transakcj, nezwłoczne po otrzymanu dokumentów zawerających warunk transakcj, o których mowa w 38 ust. 1 Regulamnu. 3. Dyspozycja przeprowadzena rozrachunku transakcj kerowana przez KDPW_CCP do właścwej zby rozrachunkowej wskazuje, że rozrachunek pownen zostać dokonany poprzez konta, które zostały wskazane w dokumence zawerającym warunk tej transakcj, o którym mowa w 38 ust. 1 Regulamnu, z zastrzeżenem ust Jeżel dokument zawerający warunk transakcj, o którym mowa w 38 ust. 1 Regulamnu, ne wskazuje konta właścwego w zakrese rozrachunku transakcj, a właścwą zbą rozrachunkową jest Krajowy Depozyt, KDPW_CCP wskazuje w dyspozycj przeprowadzena rozrachunku transakcj, że pownen on nastąpć: 1/ w przypadku, gdy podmot zawerający transakcję jest reprezentowany w rozlczenach przez węcej nż jednego uczestnka posadającego status uczestnka rozlczającego w takm samym zakrese poprzez konto wskazane przez uczestnka posadającego status uczestnka domyślnego w tym zakrese zgodne z ust. 6, prowadzone dla tego uczestnka albo dla jego agenta do spraw rozrachunku, 2/ w przypadku, gdy podmot zawerający transakcję jest reprezentowany w rozlczenach wyłączne przez jednego uczestnka posadającego status uczestnka rozlczającego albo jest uczestnkem posadającym status uczestnka rozlczającego, który ne jest reprezentowany przez nne podmoty w rozlczenach tej transakcj poprzez konto wskazane przez tego uczestnka zgodne z ust. 6, prowadzone dla nego albo dla jego agenta do spraw rozrachunku, 3/ w przypadku, gdy uczestnk, o którym mowa w, odpowedno, t 1 albo 2, ne wskazał konta, poprzez które ma zostać przeprowadzony rozrachunek transakcj, zgodne z ust. 6, albo odwołał take wskazane ne dokonał nowego - poprzez konto prowadzone dla tego uczestnka albo dla jego agenta do spraw rozrachunku, wskazane zgodne z regulacjam Krajowego 4

5 Depozytu jako konto pełnące funkcję konta domyślnego. 5. W przypadku, gdy dokument zawerający warunk transakcj, o którym mowa w 38 ust. 1 Regulamnu, ne wskazuje konta właścwego w zakrese rozrachunku transakcj, a właścwą zbą rozrachunkową ne jest Krajowy Depozyt, KDPW_CCP wskazuje w dyspozycj przeprowadzena rozrachunku transakcj, że pownen on nastąpć poprzez konto wskazane przez uczestnka posadającego status uczestnka rozlczającego lub przez tę zbę rozrachunkową. 6. W celu dokonana wskazana, o którym mowa w ust. 4, uczestnk składa do KDPW_CCP ośwadczene, według wzoru określonego przez KDPW_CCP, w którym wskazuje konto właścwe w zakrese rozrachunku transakcj zaweranych przez nego lub przez podmot, którego uczestnk ten reprezentuje w rozlczenach dokonywanych przez KDPW_CCP: 1/ na rachunek własny, 2/ na rachunek klentów, 3/ w celach zwązanych z podtrzymywanem płynnośc lub organzacją obrotu na rynku regulowanym albo w alternatywnym systeme obrotu na podstawe umowy zawartej z podmotem prowadzącym ten rynek, z zachowanem odrębnego wskazana kont w zakrese rozrachunku transakcj zaweranych przez każdy podmot realzujący te cele. 7. W przypadku, gdy status uczestnka rozlczającego w zakrese transakcj w nstrumentach pochodnych, wskazanej w dokumence zawerającym warunk tej transakcj, o którym mowa w 38 ust. 1 Regulamnu, posada strona transakcj oraz nny podmot, zaś dokument ten ne wskazuje konta, na którym ma zostać dokonany zaps ewdencyjny wynkający z tej transakcj, a także uczestnka posadającego status uczestnka rozlczającego w tym zakrese, przyjmuje sę, że status ten posada uczestnk będący stroną tej transakcj. W pozostałych przypadkach, gdy dokument zawerający warunk transakcj, o którym mowa w 38 ust. 1 Regulamnu, ne wskazuje tych nformacj, stroną rozlczena tej transakcj jest wskazany przez KDPW_CCP podmot, który posada status uczestnka rozlczającego w zakrese tej transakcj. 10 Uczestnk posadający status uczestnka rozlczającego zobowązany jest zapewnć, aby kwoty nezbędne do wykonana jego zobowązań wynkających z uczestnctwa w rozlczenach, znalazły sę na rachunku bankowym, wskazanym przez tego uczestnka zgodne z 20 ust. 2 t 3 Regulamnu, w termne umożlwającym właścwej zbe rozrachunkowej dokonane termnowego rozrachunku transakcj lub pobrane wymaganych zabezpeczeń Depozyty zabezpeczające występują jako właścwy depozyt zabezpeczający, wstępny depozyt rozlczenowy oraz depozyt dodatkowy. 2. Przedmotem depozytów zabezpeczających mogą być: 1) w przypadku właścwego depozytu zabezpeczającego - środk penężne lub akceptowane 5

6 przez KDPW_CCP papery wartoścowe, 2) w przypadku wstępnego depozytu rozlczenowego środk penężne, akceptowane przez KDPW_CCP papery wartoścowe lub gwarancja bankowa udzelona KDPW_CCP na zlecene uczestnka, spełnająca warunk określone w 47c ust.1 Regulamnu, 3) w przypadku depozytu dodatkowego wyłączne środk penężne. 3. Depozyty, o których mowa w ust. 1, zabezpeczają wykonane przez wnoszącego uczestnka jego zobowązań wynkających z posadanego przez nego statusu uczestnka rozlczającego, zarówno takch, które powstały przed, jak takch, które powstaną po ch wnesenu Wnesene właścwego depozytu zabezpeczającego oraz depozytu dodatkowego w forme penężnej następuje poprzez obcążene właścwego rachunku bankowego wskazanego przez uczestnka zgodne z 20 ust.2 t 3 Regulamnu. Obcążena dokonuje Krajowy Depozyt, dzałając w tym zakrese na zlecene KDPW_CCP. 2. Wnesene wstępnego depozytu rozlczenowego w forme penężnej następuje poprzez przenesene środków penężnych na rachunek KDPW_CCP. 3. Uczestnk wnoszący depozyt zabezpeczający w forme penężnej jest zobowązany zapewnć, że na właścwym rachunku bankowym wskazanym przez nego zgodne z 20 ust.2 t 3 Regulamnu, znajdują sę środk penężne w wysokośc wystarczającej do pokryca jego zobowązań z tytułu wnoszonych zabezpeczeń, z uwzględnenem nnych zobowązań pokrywanych z tego rachunku. 4. Zwrot zabezpeczena wnesonego w forme penężnej następuje poprzez uznane rachunku bankowego, z którego zabezpeczene zostało pobrane. W przypadku wstępnego depozytu rozlczenowego zwrot wnesonych na jego poczet środków penężnych jest dokonywany na podstawe złożonego przez uczestnka żądana zwrotnego przenesena tych środków następuje na wskazany w tym żądanu rachunek bankowy Przedmotem zabezpeczeń wnoszonych przez uczestnków w forme paperów wartoścowych z tytułu wstępnych depozytów rozlczenowych oraz właścwych depozytów zabezpeczających mogą być wyłączne: 1) oblgacje skarbowe będące w obroce na rynku regulowanym na terytorum Rzeczypospoltej Polskej, 2) akcje spółek wchodzących w skład ndeksu WIG20, 3) bony skarbowe - o le zostały wskazane na lśce paperów wartoścowych ustalonej przez KDPW_CCP. 2. Lsta paperów wartoścowych mogących być przedmotem zabezpeczeń, o których mowa w ust. 1, oraz przypsane m stopy uznana obowązują od momentu podana do wadomośc uczestnków w forme komunkatu. 6

7 14 1. Wnesene paperów wartoścowych na poczet właścwego depozytu zabezpeczającego lub wstępnego depozytu rozlczenowego następuje poprzez ch przenesene na rachunek paperów wartoścowych KDPW_CCP prowadzony we właścwej zbe rozrachunkowej. Z chwlą dokonana tego przenesena pomędzy KDPW_CCP a uczestnkem posadającym status uczestnka rozlczającego, ustanawającym depozyt zabezpeczający, dochodz do zawarca umowy przewłaszczena paperów wartoścowych na rzecz KDPW_CCP, na zabezpeczene wykonana przez uczestnka zobowązań, które zgodne z Regulamnem mogą być wykonywane z wykorzystanem tego depozytu, oraz pokryce kosztów tego wykonana. 2. W okrese, w którym papery wartoścowe wnesone na poczet depozytu zabezpeczającego znajdują sę na rachunku paperów wartoścowych KDPW_CCP, KDPW_CCP zobowązuje sę do nedokonywana rozporządzeń tym paperam wartoścowym, z wyjątkem rozporządzeń dokonywanych zgodne z celem ustanowena tego depozytu. 3. Instrukcja przenesena paperów wartoścowych na rachunek paperów wartoścowych KDPW_CCP, składana właścwej zbe rozrachunkowej w celu wnesena tych paperów na poczet depozytu zabezpeczającego, pownna zawerać wskazane rodzaju tego depozytu zabezpeczającego, wskazane uczestnka ustanawającego ten depozyt, a w przypadku właścwego depozytu zabezpeczającego, także wskazane klenta (oznaczonego numerem klasyfkacj klenta), na pozycje którego depozyt ten został nalczony, będącego posadaczem rachunku paperów wartoścowych lub rachunku nstrumentów pochodnych prowadzonego przez tego uczestnka. W przypadku, gdy nstrukcję przenesena paperów wartoścowych składa nny podmot nż uczestnk ustanawający depozyt zabezpeczający lub jego agent do spraw rozrachunku, podmot ten przed perwszym wnesenem paperów wartoścowych na poczet tego depozytu zabezpeczającego składa w KDPW_CCP psemne ośwadczene w tej sprawe wskazujące w szczególnośc uczestnka ustanawającego depozyt. 4. Śwadczena majątkowe otrzymane przez KDPW_CCP tytułem pożytków z paperów wartoścowych przewłaszczonych na rzecz KDPW_CCP tytułem depozytu zabezpeczającego, KDPW_CCP przekazuje uczestnkow posadającemu status uczestnka rozlczającego, który ustanowł ten depozyt, w wysokośc uwzględnającej ch pomnejszene o pobrane z nch podatk. Jeżel jednak uczestnk opóźna sę z wykonanem jakegokolwek zobowązana penężnego wynkającego z posadanego przez nego statusu uczestnka rozlczającego, KDPW_CCP może, zamast przekazywać je uczestnkow, zarachować je na poczet tych zobowązań. 5. W raze dokonana przez emtenta wykupu lub umorzena paperów wartoścowych przewłaszczonych na rzecz KDPW_CCP tytułem depozytu zabezpeczającego, KDPW_CCP przekazuje śwadczene otrzymane z tego tytułu, w wysokośc uwzględnającej jego pomnejszene o pobrane z nego podatk, uczestnkow posadającemu status uczestnka rozlczającego, który ustanowł ten depozyt. 7

8 Jednakże KDPW_CCP jest uprawnony do wykorzystana tego śwadczena w celu doprowadzena do wykonana zobowązań uczestnka wynkających z posadanego przez nego statusu uczestnka rozlczającego, przy czym śwadczene to podlega w perwszej kolejnośc zarachowanu na poczet depozytu zabezpeczającego, którego przedmotem były umorzone papery wartoścowe, w zakrese, w jakm wartość pozostałych środków zalczonych na jego poczet jest nższa od, odpowedno, mnmalnej lub wymaganej wartośc tego depozytu. 6. Zwrotne przenesene paperów wartoścowych przewłaszczonych na rzecz KDPW_CCP wymaga złożena przez uczestnka posadającego status uczestnka rozlczającego żądana skerowanego w tej sprawe do KDPW_CCP. W raze otrzymana takego żądana KDPW_CCP, z zastrzeżenem ust.7, składa we właścwej zbe rozrachunkowej dyspozycję przenesena paperów wartoścowych wskazanych w jego treśc na prowadzone w tej zbe rozrachunkowej konto, z którego papery te zostały uprzedno przenesone na rachunek paperów wartoścowych KDPW_CCP. 7. Zwrotne przenesene paperów wartoścowych następuje o le: 1) ne zachodz potrzeba ch użyca w celu zapewnena realzacj zobowązań uczestnka posadającego status uczestnka rozlczającego, zabezpeczonych ustanowonym przez nego depozytem zabezpeczającym którego przedmotem są te papery, oraz 2) spełnone zostały przesłank określone w 71 ust. 3 Regulamnu albo uczestnk ustanawający depozyt zabezpeczający utracł status uczestnka rozlczającego Zalczenu na poczet zabezpeczeń, o których mowa w 13 ust. 1, podlega część wartośc rynkowej paperów wartoścowych, ustalana przy zastosowanu właścwej stopy uznana określonej przez KDPW_CCP. 2. Przypsane paperom wartoścowym oznaczonym danym kodem stopy uznana równej zeru oznacza, że w okrese takego przypsana wartość paperów wartoścowych oznaczonych tym kodem ne podlega w żadnym zakrese uwzględnenu przy ustalanu wartośc zabezpeczeń, o których mowa w 13 ust.1, składanych przez uczestnka. 3. Papery wartoścowe podlegają zalczenu na poczet wstępnego depozytu rozlczenowego do 100% jego welkośc. W przypadku uzasadnonym bezpeczeństwem prowadzonych rozlczeń transakcj Zarząd KDPW_CCP może, w drodze uchwały, dokonać obnżena tego współczynnka na czas oznaczony. 4. Środk przeznaczone na pokryce właścwego depozytu zabezpeczającego są wnoszone zalczane według następujących zasad: 1) środk penężne są wnoszone zalczane w wysokośc stanowącej różncę pomędzy nalczonym na dany numer klasyfkacj klenta depozytam zabezpeczającym, a zalczoną na poczet tych depozytów wartoścą depozytów w paperach wartoścowych; 2) papery wartoścowe mogą być wnoszone bez ogranczena, jednakże podlegają zalczenu do wysokośc 60% wartośc właścwego depozytu zabezpeczającego nalczonego na dany 8

9 numer klasyfkacj klenta. 5. Wartość zobowązań uczestnka z tytułu właścwych depozytów zabezpeczających jest równa sume wartośc depozytów zabezpeczających nalczonych odrębne na każdy portfel transakcj rynku termnowego oraz każdy portfel transakcj rynku kasowego, w zakrese których uczestnk ten posada status uczestnka rozlczającego Sposób wylczana depozytów zabezpeczających dla rynku termnowego określa załącznk nr Sposób wylczana depozytów zabezpeczających dla rynku kasowego określa załącznk nr Zasady nalczana zabezpeczeń, o których mowa w 52 ust. 1 Regulamnu, określa załącznk nr Harmonogram dna rozlczenowego określa załącznk nr Strukturę komunkatów nformujących o parametrach ryzyka wykorzystywanych do prowadzena oblczeń według zasad, o których mowa w ust. 1-3 określa załącznk nr Przychody osągnęte z tytułu zarządzana środkam penężnym stanowącym depozyty zabezpeczające są przekazywane uczestnkom kwartalne, po pomnejszenu ch o opłaty należne KDPW_CCP za zarządzane admnstrowane środkam wnesonym na poczet tych depozytów Paperam wartoścowym mogącym stanowć przedmot wpłat do funduszu rozlczenowego oraz funduszy zabezpeczających ASO mogą być wyłączne oblgacje emtowane przez Skarb Państwa, znajdujące sę w obroce na rynku regulowanym na terytorum Rzeczypospoltej Polskej, oraz bony skarbowe. 2. Papery wartoścowe, o których mowa w ust. 1, podlegają zalczenu na poczet wpłaty uczestnka do funduszu rozlczenowego lub funduszy zabezpeczających ASO, do wysokośc 90% sumy zaktualzowanych wartośc jego wpłat do funduszu Ne późnej nż na 15 mnut przed rozpoczęcem sesj na rynku nstrumentów pochodnych w dnu R+1 uczestnk posadający status uczestnka rozlczającego, zobowązany do śwadczena penężnego według raportu dzennego IR z tytułu zobowązań wynkających z rozlczeń zaweranych przez nego transakcj na rynku termnowym kasowym, pownen 9

10 posadać na rachunku w banku rozlczenowym, wskazanym zgodne z 20 ust. 2 t 3 Regulamnu, na którym właścwa zba rozrachunkowa jest upoważnona do dzałana, środk w wysokośc pozwalającej na realzację tych zobowązań względem KDPW_CCP, z uwzględnenem nnych cążących na nm zobowązań zwązanych z uczestnctwem. 2. Jeżel mmo upływu termnu, o którym mowa w ust. 1, występuje brak pokryca na wskazanym przez uczestnka posadającego status uczestnka rozlczającego rachunku w banku rozlczenowym wskazanym zgodne z 20 ust. 2 t 3 Regulamnu, wartość wnesonego przez nego wstępnego depozytu rozlczenowego, o którym mowa w 49 ust. 1 Regulamnu, pomnejsza sę o równowartość tego braku pokryca. Zmnejszene wstępnego depozytu rozlczenowego dokonywane jest przed rozpoczęcem sesj na rynku nstrumentów pochodnych w dnu R Przez dzeń R+1, o którym mowa w ust. 1 2, rozume sę dzeń następujący po dnu rozlczena transakcj na rynku termnowym Pozom koncentracj, o którym mowa w 50 ust. 3 Regulamnu, określa lczbę pozycj otwartych na rachunek tej samej osoby w nstrumentach pochodnych danej ser, której przekroczene powoduje powstane, po strone uczestnka posadającego status uczestnka rozlczającego, obowązku wnesena depozytu dodatkowego. 2. Pozomy koncentracj oraz zwązane z nm współczynnk procentowe, KDPW_CCP ustala wyłączne dla ser nstrumentów pochodnych, w których lczba otwartych pozycj przekroczy Pozomy koncentracj oraz współczynnk procentowe KDPW_CCP publkuje na swojej strone nternetowej. 4. W przypadku przekroczena pozomu koncentracj, KDPW_CCP nformuje uczestnka posadającego status uczestnka rozlczającego o konecznośc wnesena depozytu dodatkowego. 5. Informacja, o której mowa w ust. 4, przekazywana jest w forme komunkatu elektroncznego po rozlczenu sesj na rynku nstrumentów pochodnych w dnu, w którym doszło do przekroczena pozomu koncentracj. 6. Wysokość depozytu dodatkowego ustalana jest jako loczyn właścwego depozytu zabezpeczającego portfel lub portfele występujące w ramach tego samego numeru klasyfkacj klenta, dla którego nastąpło przekroczene pozomu koncentracj, oraz współczynnka procentowego. Zobowązana należnośc z tytułu depozytu dodatkowego podlegają kompensacj z pozostałym zobowązanam oraz należnoścam uczestnka wobec KDPW_CCP ustalonym w dnu rozlczena sesj na rynku nstrumentów pochodnych, w którym doszło do przekroczena pozomu koncentracj. 10

11 7. Wnesene depozytu dodatkowego przez uczestnka posadającego status uczestnka rozlczającego pownno nastąpć najpóźnej w dnu następującym po dnu przekazana uczestnkow nformacj, o której mowa w ust Zwolnene uczestnka posadającego status uczestnka rozlczającego z obowązku wnoszena depozytu dodatkowego następuje w dnu otrzymana przez tego uczestnka od KDPW_CCP komunkatu zawerającego nformację o utrzymywanu pozycj w nstrumentach pochodnych na pozome ne przekraczającym pozomu koncentracj. Komunkat przekazywany jest w forme elektroncznej. 9. Zwrot depozytu dodatkowego przez KDPW_CCP uczestnkow posadającemu status uczestnka rozlczającego następuje w dnu następującym po dnu przekazana uczestnkow nformacj, o której mowa w ust Lmt transakcyjny, o którym mowa w 51 ust. 1 Regulamnu, określa wartość zobowązań jake może na sebe przyjąć z tytułu właścwych depozytów zabezpeczających oraz beżących rozrachunków uczestnk posadający status uczestnka rozlczającego podczas danej sesj na rynku nstrumentów pochodnych. 2. W przypadku otwerana pozycj (długch lub krótkch) w jednostkach ndeksowych lub opcjach, lmt transakcyjny obcążany jest wartoścą zabezpeczającą jednodnową zmanę ceny danego nstrumentu. 3. W ostatnm dnu obrotu kontraktam termnowym, które podlegają wykonanu przez dostawę określonych paperów wartoścowych, lmt transakcyjny obcążany jest wartoścą właścwego depozytu zabezpeczającego dostawę tych paperów wartoścowych. 4. Stopeń wykorzystana przez uczestnka posadającego status uczestnka rozlczającego lmtu transakcyjnego określany jest przez porównane wylczonych zobowązań tego uczestnka w danym momence sesj na rynku nstrumentów pochodnych do wnesonych przez nego depozytów zabezpeczających. KDPW_CCP kontroluje na beżąco w trakce sesj na rynku nstrumentów pochodnych stopeń wykorzystana lmtu transakcyjnego oraz lmtu zaangażowana, o którym mowa w 51 ust. 2 Regulamnu. 5. KDPW_CCP nformuje uczestnka posadającego status uczestnka rozlczającego o stopnu wykorzystana lmtu transakcyjnego, gdy stopeń wykorzystana przekracza kolejno 90% oraz 95% tego depozytu. 6. Przekroczene przez uczestnka posadającego status uczestnka rozlczającego lmtu transakcyjnego lub lmtu zaangażowana może spowodować pozbawene uczestnków rynku nstrumentów pochodnych możlwośc zawerana na nm transakcj ze wskazanem na tego uczestnka jako mającego posadać status uczestnka rozlczającego w tym zakrese W każdym dnu, w którym dokonywane jest rozlczene transakcj, KDPW_CCP wystawa 11

12 przekazuje uczestnkom posadającym status uczestnka rozlczającego raporty dzenne IR. 2. Raporty dzenne IR zawerają: 1) na pozome pozycj oznaczonych danym kodem ISIN: a) saldo nstrumentów pochodnych, b) należnośc albo zobowązana do uregulowana w ramach beżących rozrachunków rynkowych (CRR) oraz z tytułu prem, c) należnośc albo zobowązana wynkające z ostatecznego rozlczena zobowązań zwązanych z wygaśnęcem lub wykonanem pozycj w nstrumentach pochodnych; 2) na pozome portfela: a) wykaz stanów rejestrów paperów wartoścowych wnesonych jako właścwy depozyt zabezpeczający, b) saldo należnośc albo zobowązań do uregulowana w ramach beżących rozrachunków rynkowych (CRR), prem oraz ostatecznego rozlczena zobowązań zwązanych z wygaśnęcem lub wykonanem pozycj w nstrumentach pochodnych, c) wartość nalczonego właścwego depozytu zabezpeczającego, d) wartość uznanego depozytu zabezpeczającego w forme penężnej, e) wartość uznanego depozytu zabezpeczającego w paperach wartoścowych, f) wartość należnośc lub zobowązań do uregulowana w forme penężnej. 12

13 Rozdzał trzec Szczegółowe zasady rozlczeń transakcj zaweranych na rynku nstrumentów pochodnych 23 W ramach dokonywana beżących rozlczeń, KDPW_CCP, po każdej sesj na rynku nstrumentów pochodnych, dokonuje ustalena zobowązań należnośc wynkających z pozycj zajmowanych w kontraktach termnowych. Ustalane zobowązań należnośc następuje zgodne z następującym zasadam: 1) w dnu zajęca pozycj, zobowązane nabywcy, a należność zbywcy, stanow różnca pomędzy ceną w kontrakce termnowym w momence zakupu a ceną rozlczenową dla danej ser kontraktu termnowego z tego dna, o le ta różnca jest dodatna; w przecwnym przypadku różnca ta stanow zobowązane zbywcy, a należność nabywcy; 2) w dnach następnych, z wyłączenem dna wygaśnęca danej ser kontraktów termnowych, zobowązane nabywcy, a należność zbywcy, stanow różnca pomędzy ceną rozlczenową w dnu poprzednm a ceną rozlczenową w dnu beżącym, o le ta różnca jest dodatna; w przecwnym przypadku różnca ta stanow zobowązane zbywcy, a należność nabywcy; 3) w dnu wygaśnęca danej ser kontraktów termnowych ustalane zobowązań stron następuje odpowedno według zasad określonych w t 1 2, przy czym ustala sę różncę pomędzy ceną rozlczenową z dna poprzednego a ceną ostatecznego rozlczena kontraktu termnowego tej ser albo jeżel pozycja została zajęta w dnu wygaśnęca danej ser kontraktów termnowych różncę pomędzy ceną zawarca tego kontraktu, a ceną ostatecznego rozlczena kontraktu termnowego tej ser; 4) w dnu realzacj dostawy kontraktów termnowych w zwązku z wykonanem opcj, zobowązane posadacza pozycj długej w kontraktach termnowych, a należność posadacza pozycj krótkej w kontraktach termnowych stanow różnca pomędzy ceną wykonana opcj a ceną rozlczenową kontraktu termnowego z tego dna, o le ta różnca jest dodatna; w przecwnym przypadku różnca ta stanow należność posadacza pozycj długej w kontraktach termnowych, a zobowązane posadacza pozycj krótkej w kontraktach termnowych W przypadku zamknęca pozycj długej w kontraktach termnowych zamykający tą pozycje jest obcążany kwotą stanowącą różncę pomędzy ceną rozlczenową z poprzednego dna w danej ser ceną w kontrakce zamykającym pozycję, o le jest ona dodatna; w przecwnym przypadku zamykający pozycję zostaje uznany tą kwotą. 2. Jeżel pozycja długa w kontraktach termnowych została otwarta zamknęta tego samego dna zamykający tą pozycję jest obcążany kwotą stanowącą różncę pomędzy ceną w kontrakce otwerającym pozycję, a ceną w kontrakce zamykającym pozycję, o le jest ona 13

14 dodatna; w przecwnym przypadku zamykający pozycję zostaje uznany tą kwotą. 3. W przypadku zamknęca pozycj krótkej w kontraktach zamykający tą pozycję jest obcążany kwotą stanowącą różncę pomędzy ceną w kontrakce zamykającym pozycję, a ceną rozlczenową z poprzednego dna w danej ser, o le jest ona dodatna; w przecwnym przypadku zamykający pozycję zostaje uznany tą kwotą. 4. Jeżel pozycja krótka w kontraktach termnowych została otwarta zamknęta tego samego dna zamykający tą pozycję jest obcążany kwotą stanowącą różncę pomędzy ceną w kontrakce zamykającym pozycję, a ceną w kontrakce otwerającym pozycję, o le jest ona dodatna; w przecwnym przypadku zamykający pozycję zostaje uznany tą kwotą W dnu otwarca pozycj wynkających z zawartych transakcj w jednostkach ndeksowych lub opcjach rozlczanych premum style, KDPW_CCP ustala zobowązane nabywcy należność zbywcy na podstawe wartośc prem, której wysokość określona jest w warunkach transakcj. 2. W dnach następujących po dnu otwarca pozycj wynkających z zawartych transakcj, o których mowa w ust. 1, zobowązana nabywcy należnośc zbywcy ne są ustalane W dnu otwarca pozycj wynkających z zawartych transakcj w opcjach rozlczanych futures style KDPW_CCP ne ustala zobowązań należnośc dla zbywcy nabywcy z tytułu prem. 2. KDPW_CCP, po każdej sesj na rynku nstrumentów pochodnych, dokonuje ustalena zobowązań należnośc wynkających z pozycj zajmowanych w opcjach rozlczanych futures style. Ustalane zobowązań należnośc następuje zgodne z następującym zasadam: 1) w dnu zajęca pozycj, zobowązane nabywcy, a należność zbywcy stanow różnca pomędzy ceną opcj w momence zakupu a ceną rozlczenową dla danej ser opcj z tego dna, o le ta różnca jest dodatna; w przecwnym przypadku różnca ta stanow zobowązane zbywcy, a należność nabywcy; 2) w dnach następnych, z wyłączenem dna wykonana opcj, zobowązane nabywcy, a należność zbywcy stanow różnca pomędzy ceną rozlczenową w dnu poprzednm a ceną rozlczenową w dnu beżącym, o le ta różnca jest dodatna; w przecwnym przypadku różnca ta stanow zobowązane zbywcy, a należność nabywcy; 3) w dnu wykonana opcj ustalane zobowązań stron następuje odpowedno według zasad określonych w t 1 2, przy czym ustala sę różncę pomędzy ceną rozlczenową z dna poprzednego a ceną ostatecznego rozlczena opcj albo jeżel pozycja została zajęta w dnu wykonana opcj różncę pomędzy ceną zawarca tej opcj a ceną ostatecznego rozlczena opcj tej ser W przypadku zamknęca pozycj długej w opcjach rozlczanych futures style KDPW_CCP obcąża zamykającego tą pozycję kwotą stanowącą różncę pomędzy ceną rozlczenową opcj 14

15 z poprzednego dna ceną opcj po jakej została zawarta transakcja zamykająca pozycję, o le jest ona dodatna; w przecwnym przypadku zamykający pozycję zostaje uznany tą kwotą. 2. Jeżel pozycja długa w opcjach rozlczanych futures style została otwarta zamknęta tego samego dna KDPW_CCP obcąża zamykającego tą pozycję kwotą stanowącą różncę pomędzy ceną opcj po jakej została zawarta transakcja otwerająca pozycję a ceną opcj po jakej została zawarta transakcja zamykająca pozycję, o le jest ona dodatna; w przecwnym przypadku zamykający pozycję zostaje uznany tą kwotą. 3. W przypadku zamknęca pozycj krótkej w opcjach rozlczanych futures style, KDPW_CCP obcąża zamykającego tą pozycję kwotą stanowącą różncę pomędzy ceną opcj po jakej została zawarta transakcja zamykająca pozycję a ceną rozlczenową opcj z poprzednego dna, o le jest ona dodatna; w przecwnym przypadku zamykający pozycję zostaje uznany tą kwotą. 4. Jeżel pozycja krótka w opcjach rozlczanych futures style została otwarta zamknęta tego samego dna KDPW_CCP obcąża zamykającego tą pozycję kwotą stanowącą różncę pomędzy ceną opcj po jakej została zawarta transakcja zamykająca pozycję a ceną opcj po jakej została zawarta transakcja otwerająca pozycję, o le jest ona dodatna; w przecwnym przypadku zamykający pozycję zostaje uznany tą kwotą Jednostk ndeksowe oraz opcje typu amerykańskego wykonywane są automatyczne w dnu wygaśnęca, bądź na zlecene posadacza pozycj długej. 2. Opcje typu europejskego wykonywane są automatyczne w dnu wygaśnęca. 3. Wykonane opcj rozlczanych premum style następuje pod warunkem, że: 1) w przypadku opcj kupna różnca pomędzy ceną rozlczenową a ceną wykonana opcj jest wartoścą dodatną; 2) w przypadku opcj sprzedaży różnca pomędzy ceną wykonana opcj a ceną rozlczenową jest wartoścą dodatną. 4. W raze wykonana jednostk ndeksowej, KDPW_CCP obcąża posadacza pozycj krótkej oraz uznaje posadacza pozycj długej kwotą odpowadającą kursow rozlczenowemu z zastosowanem odpowednego mnożnka. 5. W raze wykonana opcj kupna rozlczanych premum style, KDPW_CCP obcąża posadacza pozycj krótkej oraz uznaje posadacza pozycj długej kwotą odpowadającą różncy pomędzy ceną rozlczenową a ceną wykonana opcj. 6. W raze wykonana opcj sprzedaży rozlczanych premum style, KDPW_CCP obcąża posadacza pozycj krótkej oraz uznaje posadacza pozycj długej kwotą odpowadającą różncy pomędzy ceną wykonana opcj a ceną rozlczenową. 7. Wykonane opcj rozlczanych futures style w dnu wygaśnęca, po zakończenu obrotu następuje pod warunkem, że: 1) w przypadku opcj kupna różnca pomędzy ceną rozlczenową a ceną wykonana opcj jest wartoścą neujemną; 15

16 2) w przypadku opcj sprzedaży różnca pomędzy ceną wykonana opcj a ceną rozlczenową jest wartoścą neujemną. 8. W raze wykonana opcj rozlczanych futures style, KDPW_CCP uznaje posadacza pozycj krótkej oraz obcąża posadacza pozycj długej wartoścą prem równą cene rozlczenowej opcj z dna wykonana. 29 Zasady ustalana cen rozlczenowych określa spółka prowadząca dany rynek nstrumentów pochodnych Zlecene wykonana jednostek ndeksowych lub opcj typu amerykańskego będze realzowane przez KDPW_CCP w danym dnu, pod warunkem wprowadzena przez uczestnka posadającego status uczestnka rozlczającego do systemu rozlczeń, najpóźnej przed upływem 45 mnut od momentu zamknęca w tym dnu notowań na właścwym dla danego nstrumentu rynku nstrumentów pochodnych, nstrukcj wykonana. Na podstawe otrzymanej nstrukcj wykonana, KDPW_CCP składa we właścwej zbe rozrachunkowej dyspozycję zablokowana właścwej lczby jednostek ndeksowych lub opcj. Zlecena take są realzowane począwszy od perwszego dna obrotu do dna poprzedzającego ostatn dzeń obrotu. 2. Dobór posadaczy pozycj krótkch, którzy są zobowązan do wykonana, odbywa sę na zasadze doboru losowego, z uwzględnenem zasady ogranczena lczby kont uczestnczących w realzacj pojedynczego zlecena wykonana. 3. Posadacz pozycj długej ma prawo do rezygnacj z automatycznego wykonana opcj pod warunkem przekazana przez uczestnka posadającego status uczestnka rozlczającego do KDPW_CCP nstrukcj rezygnacj ne późnej nż w ostatnm dnu obrotu daną serą opcj, przed upływem 45 mnut od momentu zamknęca notowań na właścwym dla nch rynku nstrumentów pochodnych. 4. Instrukcja dotycząca zmany statusu jednostek ndeksowych lub opcj, na blokowane pod wykonane, o której mowa w ust.1, a także nstrukcja rezygnacj, o której mowa w ust.4, ne może być odwołana po otrzymanu przez KDPW_CCP od podmotu prowadzącego właścwy dla danego nstrumentu rynek nstrumentów pochodnych, dokumentów stanowących podstawę rozlczeń transakcj zaweranych na tym rynku. 31 W raze dokonana transferu pozycj, o którym mowa w 69 ust. 4 Regulamnu, uczestnk posadający status uczestnka rozlczającego, do którego dokonano transferu, odpowada, w odnesenu do przetransferowanych pozycj, jedyne za zobowązana powstałe od dna następującego po dnu dokonana transferu. 16

17 32 1. Dyspozycje transferu pozycj otwartych w wynku transakcj zawartych na rynku nstrumentów pochodnych, składane przez KDPW_CCP właścwej zbe rozrachunkowej mogą dotyczyć: 1) pozycj zajętych w wynku transakcj zawartej przed dnem realzacj transferu, w zwązku z zobowązanem do przenesena ch własnośc, albo bez przenesena ch własnośc; 2) pozycj, które we właścwej zbe rozrachunkowej zostały zapsane na newłaścwym konce prowadzonym dla uczestnka albo dla jego agenta do spraw rozrachunku; 3) pozycj otwartych w wynku transakcj zawartej na podstawe zborczego zlecena wystawonego przez zarządzającego portfelem, na rachunek klentów, dla których zarządzający realzuje jednakową strategę nwestycyjną; 4) pozycj zajętych w wynku transakcj zawartej w dnu realzacj transferu, w zwązku z zobowązanem do przenesena ch własnośc, albo bez przenesena ch własnośc. 2. Instrukcje zlecające dokonane transferu pozycj pomędzy kontam prowadzonym we właścwej zbe rozrachunkowej dla różnych uczestnków posadających status uczestnka rozlczającego lub ch agentów do spraw rozrachunku uważa sę za odpowedno zgodne, jeżel zawerają one odpowedno zgodne nformacje dotyczące: 1) typu nstrukcj, 2) trybu zestawena nstrukcj, 3) oznaczena operacj, z wyłączenem kodu trybu obrotu, 4) kodu nstrumentu pochodnego, 5) lczby pozycj, 6) daty rozrachunku, 7) numerów kont, pomędzy którym ma zostać dokonany transfer pozycj, 8) wskaźnka pozycj, oraz 9) numeru operacj rozlczenowej - w przypadku transferów, o których mowa w ust.1 t KDPW_CCP składa dyspozycję transferu pozycj, o którym mowa w ust. 1 t 1, pod warunkem, że w dnu realzacj transferu lczba pozycj wskazanych w nstrukcj lub nstrukcjach zlecających jego dokonane jest co najmnej równa lczbe pozycj tego samego rodzaju zarejestrowanych na konce, z którego transfer ma zostać dokonany. 4. KDPW_CCP składa dyspozycję transferu pozycj, o którym mowa w ust.1 t 2, pod warunkem, że numer operacj rozlczenowej, lczba pozycj będących przedmotem transferu, numer konta, z którego transfer ma zostać dokonany, oraz data transferu, wskazane w nstrukcj zlecającej jego dokonane, są odpowedno zgodne z numerem operacj rozlczenowej, lczbą pozycj, numerem konta oraz datą zawarca transakcj, wskazanym w dokumence, o którym mowa w 38 ust.1 Regulamnu, stanowącym podstawę rozlczena transakcj błędne wskazującym konto, poprzez które we właścwej zbe rozrachunkowej pownen nastąpć rozrachunek tej transakcj. 5. KDPW_CCP składa dyspozycję transferu pozycj, o którym mowa w ust. 1 t 3, pod warunkem, że numer operacj rozlczenowej, numer konta, z którego transfer ma zostać 17

18 dokonany, oraz data transferu, wskazane w nstrukcj lub nstrukcjach zlecających jego dokonane, są odpowedno zgodne z numerem operacj rozlczenowej, numerem konta oraz datą zawarca transakcj, wskazanym w dokumence, o którym mowa w 38 ust.1 Regulamnu, stanowącym podstawę rozlczena transakcj zawartej na podstawe zborczego zlecena wystawonego przez zarządzającego, a suma pozycj określonych we wszystkch nstrukcjach zlecających dokonane tych transferów ne przekracza lczby pozycj tego samego rodzaju otwartych w wynku transakcj oznaczonej danym numerem operacj rozlczenowej. 6. KDPW_CCP składa dyspozycję transferu pozycj, o którym mowa w ust.1 t 4, pod warunkem, że numer operacj rozlczenowej, numer konta, z którego transfer ma zostać dokonany, oraz data transferu wskazane w nstrukcj lub nstrukcjach zlecających jego dokonane, są odpowedno zgodne z numerem operacj rozlczenowej, numerem konta oraz datą zawarca transakcj, wskazanym w dokumence, o którym mowa w 38 ust.1 Regulamnu, stanowącym podstawę rozlczena transakcj prowadzącej do otwarca tych pozycj, a suma pozycj określonych we wszystkch nstrukcjach zlecających dokonane tych transferów ne przekracza lczby pozycj tego samego rodzaju otwartych w wynku transakcj oznaczonej danym numerem operacj rozlczenowej. 7. Transfery, o których mowa w ust. 1 t 2-4, mogą być dokonywane wyłączne w dnu zawarca transakcj, której przedmotem były pozycje podlegające transferow. 8. Transfery, o których mowa w ust.1 t 2-4, są dokonywane według kursu transakcj oznaczonej tym samym, co transfer numerem operacj rozlczenowej W celu odwołana nstrukcj dotyczącej transferu pozycj otwartych w wynku transakcj zawartej na rynku nstrumentów pochodnych, która została wprowadzona do systemu rozlczeń, uczestnk dostarcza do KDPW_CCP nstrukcję odwołującą, która pownna jednoznaczne wskazywać odwoływany dokument. 2. Instrukcja odwołująca, o której mowa w ust. 1, może zostać złożona po zakończenu sesj na rynku nstrumentów pochodnych. Złożene nstrukcj odwołującej ne oznacza, że nstrukcja dotycząca transferu pozycj otwartych w wynku transakcj zawartej na rynku nstrumentów pochodnych została skuteczne odwołana. Instrukcja odwołująca ne może zostać wykonana po wykonanu nstrukcj dotyczącej transferu pozycj. 3. Instrukcja odwołująca nstrukcję dotyczącą transferu pozycj, która wymaga zestawena z drugą nstrukcją, może zostać złożona do momentu tego zestawena, a po tym zestawenu w przypadku otrzymana przez KDPW_CCP dwóch zgodnych nstrukcj odwołujących złożonych przez obe strony rozlczena. Instrukcja ne wymagająca zestawena z drugą nstrukcją może zostać odwołana do momentu wykonana nstrukcj dotyczącej transferu pozycj. 4. Instrukcje odwołujące złożone przez obe strony rozlczena uważa sę za zgodne, jeżel wskazane w nch dokumenty odwoływane stanową podstawę przeprowadzena w systeme rozlczenowym tej samej operacj. 18

19 19

20 Rozdzał czwarty Przepsy przejścowe Z zastrzeżenem 35 ust.2, w okrese do dna 31 grudna 2012r. wnoszene paperów wartoścowych na poczet właścwego depozytu zabezpeczającego lub wstępnego depozytu rozlczenowego następuje poprzez zmanę statusu tych paperów wartoścowych na blokowane na poczet depozytu zabezpeczającego, dokonaną we właścwej zbe rozrachunkowej na: 1) konce depozytowym lub rachunku paperów wartoścowych uczestnka posadającego status uczestnka rozlczającego, lub 2) na konce depozytowym agenta do spraw rozrachunku takego uczestnka, lub 3) z zastrzeżenem ust.2, na konce depozytowym prowadzonym dla nnego podmotu. 2. Poprzez blokadę na konce depozytowym prowadzonym we właścwej zbe rozrachunkowej dla podmotu, o którym mowa w ust.1 t 3, mogą być wnoszone papery wartoścowe wyłączne na poczet właścwego depozytu zabezpeczającego. Przed perwszym dokonanem takej blokady uczestnk posadający status uczestnka rozlczającego pownen złożyć w KDPW_CCP psemne ośwadczene wskazujące w szczególnośc konto depozytowe oraz podmot będący posadaczem tego konta depozytowego, na którym mają być blokowane papery wartoścowe stanowące przedmot właścwego depozytu zabezpeczającego wnoszonego przez uczestnka. 3. W celu zwolnena blokady paperów wartoścowych będących przedmotem depozytu zabezpeczającego uczestnk posadający status uczestnka rozlczającego, który ustanowł ten depozyt, składa w KDPW_CCP nstrukcję dotyczącą zmany statusu paperów wartoścowych w tym zakrese. Instrukcja pownna zawerać wskazane rodzaju depozytu zabezpeczającego, wskazane paperów wartoścowych, które mają zostać odblokowane, wskazane posadacza konta depozytowego albo rachunku paperów wartoścowych prowadzonego we właścwej zbe rozrachunkowej, na którym została dokonana blokada paperów wartoścowych, a w przypadku właścwego depozytu zabezpeczającego, także wskazane klenta (oznaczonego numerem klasyfkacj klenta), na pozycje którego depozyt ten został nalczony. 4. Po otrzymanu nstrukcj, o której mowa w ust.3, KDPW_CCP przekazuje właścwej zbe rozrachunkowej dyspozycję zwolnena blokady paperów wartoścowych stanowących przedmot depozytu zabezpeczającego, o le: 1) ne zachodz potrzeba ch użyca w celu zapewnena realzacj zobowązań uczestnka posadającego status uczestnka rozlczającego, zabezpeczonych ustanowonym przez nego depozytem zabezpeczającym którego przedmotem są te papery, oraz 2) spełnone zostały przesłank określone w 71 ust. 3 Regulamnu albo uczestnk ustanawający depozyt zabezpeczający utracł status uczestnka rozlczającego. 20

Nota 1. Polityka rachunkowości

Nota 1. Polityka rachunkowości Nota 1. Poltyka rachunkowośc Ops przyjętych zasad rachunkowośc a) Zasady ujawnana prezentacj nformacj w sprawozdanu fnansowym Sprawozdane fnansowe za okres od 01 styczna 2009 roku do 31 marca 2009 roku

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Wprowadzene Nnejsza ulotka adresowana jest zarówno do osób dopero ubegających

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim Kancelara Sejmu s. 1/18 USTAWA z dna 20 lpca 2001 r. o kredyce konsumenckm Opracowano na podstawe: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, z 2003 r. Nr 109, poz. 1030. Art. 1. Ustawa reguluje zasady tryb zawerana

Bardziej szczegółowo

NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do nowej emerytury oraz jej wysokość określa ustawa z dna 17 grudna 1998 r.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ)

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) Załącznk nr 1C do Umowy nr.. z dna.2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymane Systemu Kop Zapasowych (USKZ) 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1 CEL USŁUGI: W ramach Usług Usługodawca zobowązany jest

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony)

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony) Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodzeży Młodz Młodym ul. Katedralna 4 50-328 Wrocław tel. 882 021 007 mlodzmlodym@archdecezja.wroc.pl, www.sdm2016.wroclaw.pl Wrocław, 24 maja 2016 r. Zapytane ofertowe nr 4/2016/Młodz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI 11/176/2012 Rada Gminy Jeleśnia z dnia 11 grudnia 2012

Uchwała Nr XXVI 11/176/2012 Rada Gminy Jeleśnia z dnia 11 grudnia 2012 RADA GMNY JELEŚNA Uchwała Nr XXV 11/176/2012 Rada Gmny Jeleśna z dna 11 grudna 2012 w sprawe zatwerdzena taryfy na odprowadzane śceków dostarczane wody przedstawonej przez Zakład Gospodark Komunalnej w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12.

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12. OGŁOSZENIE Zgodne z Uchwałą Nr XXXIII/421/2013 Rady Mejskej w Busku-Zdroju z dna 14 lstopada 2013 r. w sprawe zatwerdzena taryf za zborowe zaopatrzene w wodę zborowe odprowadzane śceków dla Mejskego Przedsęborstwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Teraz płacisz 50%, resztę za pół roku

REGULAMIN PROMOCJI Teraz płacisz 50%, resztę za pół roku REGULAMIN PROMOCJI Teraz płacsz 50%, resztę za pół roku 1 1. Organzatoram promocj Teraz płacsz 50%, resztę za pół roku (zwanej dalej: Promocją) są: Alor Bank S.A. z sedzbą w Warszawe, ul. Łopuszańska 38D,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 14 wiosna

Regulamin promocji 14 wiosna promocja_14_wosna strona 1/5 Regulamn promocj 14 wosna 1. Organzatorem promocj 14 wosna, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 lutego 2014 do 30

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie systemu wyliczania skrypt - banki

Dostosowanie systemu wyliczania skrypt - banki Dostosowane systemu wylczana skrypt - bank 1. Zmany oznaczeń w polach StatusKlenta StatusWerzytelnosc Pole StatusKlenta Pole StatusWerzytelnosc stary ZPK nowy ZPK stary ZPK nowy ZPK NDa ND1 G1-1 G1 NDb

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ AMI, zma 010/011 mgr Krzysztof Rykaczewsk System zalczeń Wydzał Matematyk Informatyk UMK SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ z Analzy Matematycznej I, 010/011 (na podst. L.G., K.L., J.M., K.R.) Nnejszy dokument dotyczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji zimowa piętnastka

Regulamin promocji zimowa piętnastka zmowa pętnastka strona 1/5 Regulamn promocj zmowa pętnastka 1. Organzatorem promocj zmowa pętnastka, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0 upalne lato 2014 2.0 strona 1/5 Regulamn promocj upalne lato 2014 2.0 1. Organzatorem promocj upalne lato 2014 2.0, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa

Bardziej szczegółowo

EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Emerytura z FUS ustalana na dotychczasowych zasadach to śwadczene

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opekunów/promotorów/recenzentów Kraków 13.01.2016 r. Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu

Bardziej szczegółowo

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014 Warszawa, dna2/styczna 2014 r, RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PODSEKRETARZ STANU Małgorzata Olsze wska BM-WP 005.6. 20 14 Pan Marek Zółkowsk Przewodnczący Komsj Gospodark

Bardziej szczegółowo

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się KOMISJA EUROPEJSKA NOTATKA Bruksela, 18 styczna 2013 r. Nowe europejske prawo jazdy w celu wększej ochrony, bezpeczeństwa swobodnego przemeszczana sę W dnu 19 styczna 2013 r., w ramach wejśca w życe trzecej

Bardziej szczegółowo

RENTA RODZINNA. Po kim może być przyznana renta rodzinna?

RENTA RODZINNA. Po kim może być przyznana renta rodzinna? RENTA RODZINNA Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do renty rodznnej oraz jej wysokość określa ustawa z dna 17 grudna 1998 r. o emeryturach rentach z Funduszu Ubezpeczeń

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Za1cznIk do Uchwaly Zarządu Spółk Operator Gazodągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. 2 dna 2010 r. nr... L9T/2(2010 Operator Gazocągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. INSTRUKCJA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Kapitał początkowy a emerytura według nowych zasad

Kapitał początkowy a emerytura według nowych zasad KAPITAŁ POCZĄTKOWY Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Kaptał początkowy a emerytura według nowych zasad Pojęce kaptału początkowego wprowadzły przepsy ustawy z dna 17 grudna 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji fiber xmas 2015

Regulamin promocji fiber xmas 2015 fber xmas 2015 strona 1/5 Regulamn promocj fber xmas 2015 1. Organzatorem promocj fber xmas 2015, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna 2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : NR RP-3450/11/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : Udzelene obsługa kredytu długotermnowego w kwoce 1.707.701,00 zł z przeznaczenem na sfnansowane planowanego defcytu budżetowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2016 r. Poz. 1201

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2016 r. Poz. 1201 Warszawa, dna 9 serpna 2016 r. Poz. 1201 OBWIESZCZENIE mnstra ROZWOJU 1) z dna 26 lpca 2016 r. w sprawe ogłoszena jednoltego tekstu rozporządzena Mnstra Gospodark w sprawe funduszu nnowacyjnośc 1. Na podstawe

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpeczeń Społecznych EMERYTURY I RENTY Z ZUS USTALANE NA PODSTAWIE UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI Do kogo skerowana jest ulotka? Nnejsza ulotka

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji D012257/03 ZAŁĄCZNIK.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji D012257/03 ZAŁĄCZNIK. RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 lpca 20 r. (29.07) (OR. en) 082/ ADD AVIATION 94 PISMO PRZEWODNIE Od: Komsja Europejska Data otrzymana: 8 lpca 20 r. Do: Sekretarat Generalny Rady Nr dok. Kom D02257/0

Bardziej szczegółowo

Regulamin. udostępniania i korzystania ze zbiorów archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez osoby z zewnątrz

Regulamin. udostępniania i korzystania ze zbiorów archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez osoby z zewnątrz Załącznk Nr 1do Zarządzena nr 9 /2014 z dna 19.03.2014 r. Lubuskego Wojewódzkego Konserwatora Zabytków w Zelonej Górze Regulamn udostępnana korzystana ze zborów archwum Lubuskego Wojewódzkego Konserwatora

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpeczeń Społecznych EMERYTURY I RENTY Z ZUS USTALANE NA PODSTAWIE UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY POLSKĄ A UKRAINĄ Do kogo skerowana jest ta ulotka? Ulotka adresowana jest do osób, które:

Bardziej szczegółowo

Załącznk do UchwaĘ Senatu 40/S 120 3 STUDIOW PODYPLOMOWYCH EKONOMII IINFORMATYKI W KRAKOWIE PODSTAWA PRAWNA Ustawa zdnat7 pca2005 r. Prawo o szkolnctwe wyższym (Dz. U. Nr 164,poz.1365,z poźn. zm.). Rozpor2ądzene

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dniaqo5.2012 r. Nr yii/.i.l../12 2012-05- 2 5. r. OO-909 Warszawa

Warszawa, dniaqo5.2012 r. Nr yii/.i.l../12 2012-05- 2 5. r. OO-909 Warszawa qr Warszawa, dnaqo5.202 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA Nr yii/..l../2 202-05- 2 5 r. OO-909 Warszawa Do wszystkch zanteresowanych Dotyczy: postępowana fu/62!vii-5 I/ZO/PN/AE/DOS/K/202 Nawązując do ogłoszena

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Kraków 01.10.2015 D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu Rolnczego m. H. Kołłątaja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Skarbnika Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013. Wprowadzenie

Sprawozdanie Skarbnika Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013. Wprowadzenie Skarbnk Hufca ZHP Kraków Nowa Huta phm. Marek Balon HO Kraków, dn. 21.10.2013r. Sprawozdane Skarbnka Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013 Wprowadzene W dnu 24.09.2011r. odbył sę Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 4 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DWST WPZN 423189/BSZI13 Warszawa, 2013 -Q-4 Pan Marek Mchalak Rzecznk Praw Dzecka Szanowny Pane, w odpowedz na Pana wystąpene z dna 28 czerwca 2013 r. (znak: ZEW/500127-1/2013/MP),

Bardziej szczegółowo

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4.

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4. Modele weloczynnkowe Analza Zarządzane Portfelem cz. 4 Ogólne model weloczynnkowy można zapsać jako: (,...,,..., ) P f F F F = n Dr Katarzyna Kuzak lub (,...,,..., ) f F F F = n Modele weloczynnkowe Można

Bardziej szczegółowo

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r.

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r. Mnster Edukacj arodowej Pan Katarzyna HALL Mnsterstwo Edukacj arodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 arszawa Dna 03 czerwca 2009 r. TEMAT: Propozycja zmany art. 30a ustawy Karta auczycela w forme lstu otwartego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz

Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Powatowy Urząd Pracy ul. Górna 11 05400 Otwock Otwock, dna 14.11.2016r Znak sprawy: GM23011 3ACl2016 ZAPYTANIE OFERTOWE Powatowy Urząd Pracy w Otwocku zaprasza do złożena oferty na zadane pod nazwą: Śwadczene

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - MODYFIKACJA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - MODYFIKACJA SPZOZ ZZLOZ m. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA Załącznk nr 2 do SIWZ Szczegółowy ops przedmotu zamówena SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - MODYFIKACJA W nnejszym Załącznku opsano zakres warunk ubezpeczena.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL odlask 86- tell083)3/^^9 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL.ZARÓW1E 86 KRS 0000043936 Sprawozdane

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna pobierana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nnejsza rozporządzene INSPEKTORAT SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodne z ustawą z dna 29 styczna 2004 r. Prawo zamóweń publcznych (tj. Dz. U. z 200 r. nr 3, poz. 759, z późn. zm.) uregulowanam

Bardziej szczegółowo

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A Analza rodzajów skutków krytycznośc uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 629A Celem analzy krytycznośc jest szeregowane potencjalnych rodzajów uszkodzeń zdentyfkowanych zgodne z zasadam FMEA na podstawe

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr L/1044/05 Rady Miasta Katowice. z dnia 21 listopada 2005r.

Uchwała nr L/1044/05 Rady Miasta Katowice. z dnia 21 listopada 2005r. Uchwała nr L/1044/05 Rady Masta Katowce z dna 21 lstopada 2005r. w sprawe określena wysokośc stawek podatku od środków transportowych na rok 2006 obowązujących na terene masta Katowce Na podstawe art.18

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gmny (mejscowość). dna Uwaga: 1. Osoba składająca ośwadczene obowązana jest do zgodnego z prawdą, starannego zupełnego wypełnena każdej z rubryk. 2. Jeżel poszczególne rubryk

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 13/13. Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 22 maja 2013 roku. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP

Uchwała nr 13/13. Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 22 maja 2013 roku. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP Uchwała nr 13/13 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dna 22 maja 2013 rou w sprawe zmany Szczegółowych Zasad Prowadzena Rozlczeń Transacj przez KDPW_CCP Na podstawe 2 ust. 1 4 Regulamnu Rozlczeń Transacj (obrót zorganzowany)

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA EMERYTUR I RENT OSOBOM MIESZKAJĄCYM ZA GRANICĄ NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZEŃ UE I UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

WYPŁATA EMERYTUR I RENT OSOBOM MIESZKAJĄCYM ZA GRANICĄ NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZEŃ UE I UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH Zakład Ubezpeczeń Społecznych WYPŁATA EMERYTUR I RENT OSOBOM MIESZKAJĄCYM ZA GRANICĄ NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZEŃ UE I UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH Do kogo skerowana jest ulotka? Ulotka określa zasady wypłaty polskch

Bardziej szczegółowo

2. Rok. Adres 98-240 Szadek ul. Warszawska 3 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

2. Rok. Adres 98-240 Szadek ul. Warszawska 3 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ 1.Numer dentyfkacj Podatkowej składającego nformację Załącznk Nr 1 do Uchwały Rady Gmny Masta Szadek Nr XXX/298/2005 z dna 29 lstopada 2005 r. R - 1 NFORMACJA W SPRAWE PODATKU ROLNEGO na 2. Rok Podstawa

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat KDPW_CCP

Tabela Opłat KDPW_CCP Tabela Opłat KDPW_CCP (Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji) Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY POMOSTOWE. Kto jest pracownikiem wykonującym prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze?

EMERYTURY POMOSTOWE. Kto jest pracownikiem wykonującym prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze? EMERYTURY POMOSTOWE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Od 1 styczna 2009 r. osoby urodzone po 1948 r., które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/200/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/200/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 marca 2011 r. UCHWAŁA NR XII/200/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dna 17 marca 2011 r. zmenająca uchwałę w sprawe wysokośc stawek opłat za zajęce pasa drogowego dróg publcznych na obszarze Masta Stołecznego Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Przychody Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie za okres I - X 2011 roku zostały osiągnięte na poziomie 221.566,95 zł, co stanowi 82,29 % planu.

Przychody Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie za okres I - X 2011 roku zostały osiągnięte na poziomie 221.566,95 zł, co stanowi 82,29 % planu. I Przychody: - Sprawozdane z wykonana planu rzeczowo-fnansowego Szptala Powatowego w Wąbrzeźne za okres I - X 2011 r, Przychody Szptala Powatowego w Wąbrzeźne za okres I - X 2011 roku zostały osągnęte

Bardziej szczegółowo

A. ROZLICZENIE KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA

A. ROZLICZENIE KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA REGULAMIN ndywdualnego rozlczena osztów energ ceplnej dostarczonej na potrzeby centralnego ogrzewana cepłej wody meszań w zasobach Spółdzeln Meszanowej Lębora. POSTANOIENIA OGÓLNE Regulamn oreśla zasady:

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZEWIDENCJONOWANYCH NA SUBKONCIE W ZUS

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZEWIDENCJONOWANYCH NA SUBKONCIE W ZUS OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZEWIDENCJONOWANYCH NA SUBKONCIE W ZUS Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zewdencjonowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 Instrukcja nstalacj systemu Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 SPIS TREŚCI INTRUKCJA 1 Instrukcja... 2 1.1 Uwag dotyczące dokumentacj...2 1.2 Dołączone dokumenty...2 1.3 Objaśnene symbol...2 1.4

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 74/ 2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dnia 22 listopada 2013r

ZARZĄDZENIE NR 74/ 2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dnia 22 listopada 2013r ZARZĄDZENIE NR 74/ 2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dna 22 lstopada 2013r w sprawe : planu wykorzystana gmnnego zasobu neruchomośc w latach 2014-2016. Na podstawe art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dna 8 marca

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna mieszkańców wsi Pniewo w dziedzinie muzyki poprzez wyposażenie. Powiat/gmina łomżyński Łomża. sekretariat@gminalomza.

Edukacja kulturalna mieszkańców wsi Pniewo w dziedzinie muzyki poprzez wyposażenie. Powiat/gmina łomżyński Łomża. sekretariat@gminalomza. RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NR 10 '413/0081/10 2 dna 18/10/2010 fn wo./nt dzałana/ nrr&pjrok) PROGRAM ROZWOJU OBS..TA 2007 2013 ZNAK SPRAWY UM10-6930-UM1040106/10 ROW-IV.0911-6-12/10 NR IDENTYFIKACYJNY

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Przejdź do mertum 2 moblny.mertumbank.pl Aktualzacja: grudzeń 2013 Szanowny Klence, Dzękujemy za zanteresowane naszą aplkacją. Aplkacja moblna Mertum Banku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011 Rady Masta Płocka z dna 29 grudna 2011 roku sprae ustalena Regulamnu przyznaana przekazyana stypendó mejskch dla ucznó szkół proadzonych lub dotoanych przez Masto Płock zameldoanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r.

Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/10/11 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 stycznia 2011 r. Na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 3. dotyczący definicji pojęcia produkty pochodzące oraz metod współpracy administracyjnej

PROTOKÓŁ 3. dotyczący definicji pojęcia produkty pochodzące oraz metod współpracy administracyjnej 31.7.2006 PL Dzennk Urzędowy Un Europejskej L 209/31 PROTOKÓŁ 3 dotyczący defncj pojęca produkty pochodzące oraz metod współpracy admnstracyjnej SPIS TREŚCI TYTUŁ I PRZEPISY OGÓLNE Artykuł 1 Defncje TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

EMERYTURA CZĘŚCIOWA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

EMERYTURA CZĘŚCIOWA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH EMERYTURA CZĘŚCIOWA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do emerytury częścowej, wysokość emerytury częścowej oraz zasady wypłaty

Bardziej szczegółowo

WikiWS For Business Sharks

WikiWS For Business Sharks WkWS For Busness Sharks Ops zadana konkursowego Zadane Opracowane algorytmu automatyczne przetwarzającego zdjęce odręczne narysowanego dagramu na tablcy lub kartce do postac wektorowej zapsanej w formace

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ASO KDPW

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ASO KDPW REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ASO KDPW Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej regulaminem, określa sposób tworzenia i wykorzystywania funduszu zabezpieczającego prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH I NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO Z TERENU GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY

Projekt systemowy AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH I NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO Z TERENU GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY Lpowec Koścelny, 11.10.2013 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowana o udzelene zamówena publcznego: Zorganzowane przeprowadzene szkoleń welodnowych w ramach projektu Aktywzacja

Bardziej szczegółowo

Portfele zawierające walor pozbawiony ryzyka. Elementy teorii rynku kapitałowego

Portfele zawierające walor pozbawiony ryzyka. Elementy teorii rynku kapitałowego Portel nwestycyjny ćwczena Na podst. Wtold Jurek: Konstrukcja analza rozdzał 5 dr chał Konopczyńsk Portele zawerające walor pozbawony ryzyka. lementy teor rynku kaptałowego 1. Pożyczane penędzy amy dwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku Uchała Nr 279/XVIII/2011 Rady Masta Płocka z dna 29 grudna 2011 roku sprae ustalena Regulamnu przyznaana przekazyana stypendó mejskch dla ucznó szkół proadzonych lub dotoanych przez Masto Płock zameldoanych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY

PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego AGRO Inwestycja ser EUR-100-AGRO-20110922 PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Emtent: Bankowy Paper Wartoścowy Alor Bank SA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR PM-2745/2016 PREZYDENTA MIASTA GLIWICE. z dnia 4 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR PM-2745/2016 PREZYDENTA MIASTA GLIWICE. z dnia 4 maja 2016 r. ZARZĄZENIE NR M-2745/2016 REZYENTA MIASTA GIWICE z dna 4 maja 2016 r. w sprawe zasad podzału trybu wykorzystywana środków fnansowych na dzałalność rad osedl (tekst ujednolcony ze zmanam wynkającym z zarządzena

Bardziej szczegółowo

1. Zmienia się 1 ust. 2 umowy nr RS/8/DO/368 z dnia r., który otrzymuje następujące brzmienie:

1. Zmienia się 1 ust. 2 umowy nr RS/8/DO/368 z dnia r., który otrzymuje następujące brzmienie: ANEKS NR 1 z dna 2016 r. do Umowy nr RS/8/DO/368 z dna 21.10.2016r. zawarty pomędzy Komunkacyjnym Zwązkem Komunalnym Górnośląskego Okręgu Przemysłowego, z sedzbą w Katowcach, przy ul. Barbary 21 A, posadającym

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMY SŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI NOWE PODEJŒCIE

GOSPODARKA ODPADAMI NOWE PODEJŒCIE Œwadomoœæ obow¹zków wynkaj¹cych z ustaw reguluj¹cych gospodarkê odpadam jest znkoma zarówno wœród przedsêborców, jak konsumentów, a przece nektóre ustawy obow¹zuj¹ ju od 7 lat. Byæ mo e równe dlatego Mnsterstwo

Bardziej szczegółowo

UMOWA PREWENCYJNA PZU Życie Komendantem Głównym Policji Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów

UMOWA PREWENCYJNA PZU Życie Komendantem Głównym Policji Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów UMOWA PREWENCYJNA zawarta w dnu..2016 r. w Warszawe pomędzy: Powszechnym Zakładem Ubezpeczeń na Życe Spółką Akcyjną z sedzbą w Warszawe przy al. Jana Pawła II 24, wpsaną do rejestru przedsęborców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE TOM III - Specyfkacje Technczne SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE Remont rozbudowa budynku szatnowego przy boskach sportowych w Morynu. 42 są TOM III - Specyfkacje Technczne 1. WST P 1.1.

Bardziej szczegółowo

Usługi KPMG oferowane polskim przedsiębiorcom

Usługi KPMG oferowane polskim przedsiębiorcom Usług KPMG oferowane polskm przedsęborcom Czyl jak w czym pomagamy polskm frmom kpmg.pl 1 Usług KPMG oferowane polskm przedsęborcom 2013 Usług KPMG oferowane polskm przedsęborcom Doradztwo fnansowe ksęgowe

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt II Kp 420/11 POSTANOWIENIE dnia 5 stycznia 2012 roku

Sygn. akt II Kp 420/11 POSTANOWIENIE dnia 5 stycznia 2012 roku Sygn. akt II Kp 420/11 POSTANOWIENIE dna 5 styczna 2012 roku Sąd Rejonowy w Starachowcach w Wydzale II Karnym w składze: Przewodnczący: SSR Barbara Nowak- Łon Protokolant sądowy Anna Kełek w obecnośc Prokuratora

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KANDYDATA. Wkrótce w nauka w szkole w jaki sposób je. zasadniczych szkole

PORADNIK KANDYDATA. Wkrótce w nauka w szkole w jaki sposób je. zasadniczych szkole Drog Gmnazjalsto, Wkrótce w nauka w szkole w jak sposób je jedno z z w pracodawców. zasadnczych szkole racjonalnego wyboru przestrz W prowadzona przy pomocy systemu elektroncznego. Rekrutacja wspomagana

Bardziej szczegółowo

CENTRALNY ZWIĄZEK SPOŁDZIELCZOSCI PRACY

CENTRALNY ZWIĄZEK SPOŁDZIELCZOSCI PRACY CENTRALNY ZWIĄZEK SPOŁDZIELCZOSCI PRACY f UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW SPOŁDZIELCZOSCI PRACY Według stanu prawnego na dzeń 31 grudna 1976 WARSZAWA 1977 ROK Sps treś& Postanowena ogólne Załącznk

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Przejdź do mertum 2 mertumbank.pl/moblny Aktualzacja: lpec 2015 Szanowny Klence, Dzękujemy za zanteresowane naszą aplkacją. Aplkacja moblna Mertum Banku

Bardziej szczegółowo

Opłaty pobierane od uczestników

Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2017 r. TABELA OPŁAT Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Gliwicach "Nasz Dom" ul. Derkacza 10

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Gliwicach Nasz Dom ul. Derkacza 10 SSR Jolanta Żak Wydzał V Rodznny Neletnch Sądu Rejonowego w Glwcach Glwce, dna 30 marca 20 l O roku Sprawozdane z kontrol przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Glwcach "Nasz Dom" ul. Derkacza 10 Część

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC Załącznik nr 2 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC Stan prawny na dzień 1 września 2016 r. ODDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Agata Gnadkowska * Wpływ płynnośc obrotu na kształtowane sę stopy zwrotu z akcj notowanych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe Wstęp Płynność aktywów na rynku kaptałowym rozumana jest przez nwestorów

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MODELU PANELOWEGO DO BADANIA NADWYśEK KAPITAŁOWYCH W BANKACH KOMERCYJNYCH W POLSCE WSTĘP

ZASTOSOWANIE MODELU PANELOWEGO DO BADANIA NADWYśEK KAPITAŁOWYCH W BANKACH KOMERCYJNYCH W POLSCE WSTĘP Monka Gładysz, Katedra Ekonom Polyk Gospodarczej SGGW, e-mal: gladysz@alpha.sggw.waw.pl ZASTOSOWANIE MODELU PANELOWEGO DO BADANIA NADWYśEK KAPITAŁOWYCH W BANKACH KOMERCYJNYCH W POLSCE Streszczene: Dane

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisany (a),... (imiona! nazwisko oraz nazwisko rodowe) ...[& (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Ja, niżej podpisany (a),... (imiona! nazwisko oraz nazwisko rodowe) ...[& (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE fffrtnrą y?rrąrfmp#«m»ał) łfnotar/a prmat^ «karhnfa pnunałn, kerownka jednostk organzacyjnej powatu, oeoby zarządzającej członka organu aaraądzającegopowatową osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne.

Rozdział I Postanowienia ogólne. REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ROZLICZANIE TRANSAKCJI ZAWARTYCH W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU ORGANIZOWANYM PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 13 ENOTICES_LID5 30/07/2010- ID:2010-100466 Formularz standardowy 14 PL Publkacja Suplementu do Dzennka Urzędowego Un Europejskej 2, rue Mercer, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mal: ojs@publcatons.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Służebność przesyłu i roszczenia dotyczące

Służebność przesyłu i roszczenia dotyczące Służebność przesyłu roszczena dotyczące nfrastruktury przesyłowej Adam Szalc Elżanowsk, Cherka & Wspólncy Kancelara Prawna Sp.k. W ostatnch latach znaczne wzrosło zanteresowane nstytucją służebnośc przesyłu.

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem WARSZTATY 2003 z cyklu Zagrożena naturalne w górnctwe Mat. Symp. str. 461 466 Elżbeta PILECKA, Małgorzata SZCZEPAŃSKA Instytut Gospodark Surowcam Mneralnym Energą PAN, Kraków Analza ryzyka jako nstrument

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC Załącznik nr 2 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2015 roku ODDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO

REGULAMIN FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO REGULAMIN FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO Stan prawny na dzień 1 września 2016 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej regulaminem, określa sposób tworzenia i wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu. 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu. 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka Zestaw przezbrojenowy na nne rodzaje gazu 8 719 002 262 0 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka PL (06.04) SM Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Ustawena nstalacj gazowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYZNACZANIA DEPOZYTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH PO WPROWADZENIU DO OBROTU OPCJI W RELACJI KLIENT-BIURO MAKLERSKIE

ZASADY WYZNACZANIA DEPOZYTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH PO WPROWADZENIU DO OBROTU OPCJI W RELACJI KLIENT-BIURO MAKLERSKIE Zasady wyznazana depozytów zabezpezaąyh po wprowadzenu do obrotu op w rela lent-buro malerse ZAADY WYZNACZANIA DEPOZYTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH PO WPROWADZENIU DO OBROTU OPCJI W RELACJI KLIENT-BIURO MAKLERKIE

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW. Kurs. Wydanie III

Tworzenie stron WWW. Kurs. Wydanie III Idź do Sps treśc Przykładowy rozdzał Katalog ksążek Katalog onlne Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennk nformacje Zamów nformacje o nowoścach Zamów cennk Czytelna Fragmenty ksążek

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. I. Opłaty depozytowe

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. I. Opłaty depozytowe 1 Załącznik do Regulaminu KDPW Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych I. Opłaty depozytowe 1. Opłaty jednorazowe 1.1. Opłata za wpis do rejestru uczestników bezpośrednich otwarcie kont

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO. (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFeRTA WSPÓb~JAI ) (rodzaj zadania publicznego 2»)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO. (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFeRTA WSPÓb~JAI ) (rodzaj zadania publicznego 2») OFERTA REALZACJ ZADANA PUBLCZNEGO.....: ru.. Ma - -- l 2' ~ - ) 2 9 /LfOD ~. Data mejsce złożena oferty (wypełna organ admnstracj publcznej) OFERTA/OFeRTA WSPÓb~JA ) ORGANZACJ POZARZĄDOWEJ( YCH).4'OOMOTU(

Bardziej szczegółowo

Zadane 1: Wyznacz średne ruchome 3-okresowe z następujących danych obrazujących zużyce energ elektrycznej [kwh] w pewnym zakładze w mesącach styczeń - lpec 1998 r.: 400; 410; 430; 40; 400; 380; 370. Zadane

Bardziej szczegółowo

(Stan prawny począwszy od dnia 3 lutego 2014 r.) ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne.

(Stan prawny począwszy od dnia 3 lutego 2014 r.) ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ROZLICZANIE TRANSAKCJI ZAWARTYCH W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU ORGANIZOWANYM PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. (Stan prawny począwszy od dnia 3

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC

Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC, o których mowa w 1 pkt 41 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany), zwanym dalej Regulaminem, określają

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI. 2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

OCENA SKUTKÓW REGULACJI. 2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt Nazwa projektu Projekt ustawy o zasadach badana nekaralnośc kandydatów ubegających sę o zatrudnene w podmotach sektora fnansowego Mnsterstwo wodące mnsterstwa współpracujące Mnsterstwo Rozwoju Osoba odpowedzalna

Bardziej szczegółowo