WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO"

Transkrypt

1 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz ADEX IRENA MŁODAWSKA, DANIEL KURPIELA SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR- do rejestru: [OP.VIII NS-REJ.KRS/4767/13/734] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 2. REGON NIP ADEX IRENA MŁODAWSKA, DANIEL KURPIELA SPÓŁKA JAWNA 5. TAK 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat KRAPKOWICKI gmina KRAPKOWICE miejscowość KRAPKOWICE 2. miejscowość KRAPKO- WICE ulica KS. KOZIOŁKA nr domu 4 kod pocztowy poczta KRAPKOWICE kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej PL Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZE- KSZTAŁCENIE NA MOCY UCHWAŁY WSPÓLNI- KÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA ROKU O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ ADEX SPÓŁKA CYWILNA IRENA MŁODAWSKA, DANIEL KURPIELA W SPÓŁKĘ JAWNĄ ADEX IRENA MŁO- DAWSKA, DANIEL KURPIELA SPÓŁKA JAWNA I DOSTOSOWANIE UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KSH. DANIEL KURPIELA PRZED- SIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ADEX - NIP IRENA MŁODAWSKA - NIP Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MŁODAWSKA 2. IRENA NIE 8. NIE 2 1. KUR- PIELA 2. DANIEL TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MOŻE REPREZENTO- WAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. MŁODAWSKA 2. IRENA KURPIELA 2. DANIEL Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ELEKTRONICZ- NYCH I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEK- TRYCZNYCH W BUDYNKACH I BUDOWLACH Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZ- NYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRO- NICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLA- NYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJO- NALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz CYFROTEL SPÓŁKA JAWNA MARIUSZ ULIDOWSKI MAREK BŹDZIUCH. KRS SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [LU.VI NS-REJ.KRS/7026/13/555] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. CYFROTEL SPÓŁKA JAWNA MARIUSZ ULIDOW- SKI MAREK BŹDZIUCH 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat BIŁGORAJSKI gmina BIŁGORAJ miejscowość BIŁGORAJ 2. miejscowość BIŁGORAJ ulica CICHA nr domu 1 kod pocztowy poczta BIŁGORAJ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ULI- DOWSKI 2. MARIUSZ EDWARD TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. BŹDZIUCH 2. MAREK TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK MOŻE REPREZEN- TOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ KWOTY 10 TYS. ZŁOTYCH SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ WSPÓL- NICY ŁĄCZNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ULIDOWSKI 2. MARIUSZ EDWARD BŹDZIUCH 2. MAREK Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMU- NIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWI- ZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMEN- TOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMU- NIKACJI SATELITARNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTA- ŁEJ TELEKOMUNIKACJI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNO- LOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Poz FERMY BĄKOWSKA MARIA I MIELCA- REK WIOLETTA SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [BY.XIII NS-REJ.KRS/4657/13/312] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. FERMY BĄKOWSKA MARIA I MIELCAREK WIO- LETTA SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat INOWROCŁAWSKI gmina INOWROCŁAW miejscowość KRUSZA PODLOTOWA 2. miejscowość KRUSZA PODLOTOWA nr domu 18 kod pocztowy poczta INOWROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA W FORMIE PISEMNEJ DNIA 6 MAJA 2013 R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BĄKOWSKA 2. MARIA NIE 8. NIE 2 1. MIELCAREK 2. WIO- LETTA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY ZE WSPÓLNI- KÓW DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. BĄKOW- SKA 2. MARIA MIELCAREK 2. WIOLETTA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z CHÓW I HODOWLA DROBIU Z DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHO- WEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT Z WYNAJEM I DZIER- ŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWO- RZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIE- RZĄT Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJ- MUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMY- SŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH Poz LIGHT4WEBSITE - NIEDZIELA I RATAJ- CZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JO [PO.VIII NS-REJ.KRS/9542/13/240] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. LIGHT4WEBSITE - NIEDZIELA I RATAJCZYK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica RUBIEŻ nr domu 46 kod pocztowy poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA R. Rub CZAS NIEOZNA- CZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. NIEDZIELA 2. SZYMON NIE 8. NIE 2 1. RATAJ- CZYK 2. KRZYSZTOF MICHAŁ NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. NIE- DZIELA 2. SZYMON RATAJCZYK 2. KRZYSZTOF MICHAŁ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZY- GOTOWYWANIEM DO DRUKU Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMO- WANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄ- DZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Z PRZETWARZANIE 83

2 DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNE- TOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETO- WYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFOR- MACYJNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZ- NEGO PROJEKTOWANIA Z DZIAŁAL- NOŚĆ FOTOGRAFICZNA Poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE KOZŁOWSKI NOWACZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [SZ.XIII NS-REJ.KRS/6191/13/827] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE KOZŁOWSKI NOWACZYK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GRYFIŃSKI gmina GRYFINO miejscowość BORZYM 2. miejscowość BORZYM nr domu 105 kod pocztowy poczta GRYFINO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 15 MAJA 2013 R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KOZŁOWSKI 2. KAZIMIERZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. NOWACZYK 2. MAREK ANDRZEJ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE OBU WSPÓLNIKÓW PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KOZŁOWSKI 2. KAZIMIERZ NOWACZYK 2. MAREK ANDRZEJ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM Z NAPRAWA I KONSER- WACJA MASZYN Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH Z DEMON- TAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTY- WACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNO- WYCH I KOLEI PODZIEMNEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄ- GÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENER- GETYCZNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZO- STAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WOD- NEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOW- LANYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIER- SKICH Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPL- NYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALO- WANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃ- CZENIOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALI- STYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z KONSERWA- CJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZE- DAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA- DZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRA- GANAMI I TARGOWISKAMI Z TRANS- PORT DROGOWY TOWARÓW B MAGA- ZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYN- KÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z FRY- ZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz RAM B. GRACZYK R. CZAPLICKI SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WR.IX NS-REJ.KRS/10067/13/750] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. RAM B. GRACZYK R. CZAPLICKI SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. JELENIA GÓRA gmina M. JELENIA GÓRA miejscowość JELENIA GÓRA 2. miejscowość JELENIA GÓRA ulica SYGIETYŃSKIEGO nr domu 3 kod pocztowy poczta JELENIA GÓRA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DN Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁ- CENIA SPÓŁKI CYWILNEJ BOGUMIŁY GRACZYK, PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ: BOGUMIŁA GRACZYK RAM NR REGON , NR NIP I RAFAŁA CZAPLICKIEGO, PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ: RAFAŁ CZAPLICKI WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ RAM NR REGON , NR NIP PRZEKSZTAŁCE- NIE NASTĄPIŁO W TRYBIE ART. 26 UST. 4 K.S.H., NA MOCY UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DN R. Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CZAPLICKI 2. RAFAŁ TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 2 1. GRA- CZYK 2. BOGUMIŁA WŁADYSŁAWA NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. CZAPLICKI 2. RAFAŁ GRA- CZYK 2. BOGUMIŁA WŁADYSŁAWA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJA- LIZOWANA Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJA- LIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZO- STAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTER- NET B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Poz SCAN SPED Z. WAJSZCZUK, K. TAR- NOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LD.XX NS-REJ.KRS/8064/13/108] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. SCAN SPED Z. WAJSZCZUK, K. TARNOWSKI SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica OKRZEI nr domu 35 nr lokalu 37 kod pocztowy poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 26 MARCA 2013 R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁ- CENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ SCAN SPED SPÓŁKA CYWILNA Z. WAJSZCZUK, K. TARNOWSKI W SPÓŁKĘ JAWNĄ POD FIRMĄ: SCAN SPED Z. WAJSZCZUK, K. TARNOWSKI SPÓŁKA JAWNA, PRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART KSH. UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCE- NIU Z DNIA 26 MARCA 2013 R. PODJĘTA PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ - ZBIGNIEWA WAJSZCZUKA I KRZYSZTOFA TARNOWSKIEGO. Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WAJSZCZUK 2. ZBI- GNIEW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. TARNOWSKI 2. KRZYSZTOF TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIENI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW REPRE- ZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. WAJSZ- CZUK 2. ZBIGNIEW TARNOWSKI 2. KRZYSZTOF Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANS- PORTOWYCH Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZO- STAŁYCH TOWARÓW Z WYNAJEM I ZARZĄ- DZANIE MAGAZYNAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻA- WIONYMI Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Poz TABFARM H. WAWRZYNIAK SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY KATO- WICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/14197/13/98] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 84

3 3. TABFARM H. WAWRZYNIAK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE 2. miejscowość KATOWICE ulica WAJDY nr domu 2 nr lokalu 53 kod pocztowy poczta KATOWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA ZAWARTA DNIA R. W KATOWICACH Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WAWRZYNIAK 2. HEN- RYK NIE 8. NIE 2 1. WAWRZYNIAK 2. MARZENA MAŁGORZATA NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTO- WAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. WAWRZYNIAK 2. HENRYK WAWRZYNIAK 2. MARZENA MAŁGORZATA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności SPRZE- DAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPO- JÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH SPRZE- DAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODAT- KOWEGO WYPOSAŻENIA POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALI- ZOWANA SPRZEDAŻ DETALICZNA PRO- WADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z POZOSTAŁE POŚRED- NICTWO PIENIĘŻNE DORADZTWO ZWIĄ- ZANE Z ZARZĄDZANIEM REKLAMA SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSME- TYKÓW SPRZEDAŻ HURTOWA WYRO- BÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH c) Spółki partnerskie Poz NILSSON & PARTNERS - ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODAR- do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/22011/13/888] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA PART- NERSKA 3. NILSSON & PARTNERS - ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POL- SKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica TOPIEL nr domu 21 nr lokalu 8 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej LEGAL.COM - Adres strony internetowej WWW. NILSSONLEGAL.COM Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane partnerów 1 1. NILSSON 2. DAG PAUL NIE 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. NILSSON 2. MAGDALENA NIE 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. PARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY PARTNER SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu 1 1. NILSSON 2. DAG PAUL NILSSON 2. MAGDALENA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA Z DZIAŁAL- NOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE Poz WOJNAR, SMOŁUCH I WSPÓLNICY, ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PART- NERSKA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/22795/13/767] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA PARTNER- SKA 3. WOJNAR, SMOŁUCH I WSPÓLNICY, ADWO- KACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica SIENNA nr domu 39 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane partnerów 1 1. WOJ- NAR 2. PIOTR STANISŁAW NIE 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. SMOŁUCH 2. PIOTR NIE 5. NIE 8. NIE 3 1. ĆWIERT- NIEWSKI 2. PIOTR MICHAŁ NIE 5. TAK 6. TAK 7. NIE 8. NIE 4 1. OSTASZKIEWICZ SOBICZEWSKA 2. EWA MARIA NIE 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 5 1. MICHALSKA 2. DOMINIKA MAGDALENA NIE 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu 1 1. WOJNAR 2. PIOTR STA- NISŁAW SMOŁUCH 2. PIOTR Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA d) Spółki komandytowe Poz EUROLOGIS II SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WR.VI NS-REJ.KRS/10772/13/773] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. EUROLOGIS II SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄ- SKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WRO- CŁAW ulica RZEŹBIARSKA nr domu 5 nr lokalu 3 kod pocztowy poczta WROCŁAW kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ MAREK LEŚNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. WITA STWO- SZA 3, REP. A NR 544/2013, ZMIENIONA W DNIU R., NOTARIUSZ MAREK LEŚNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. WITA STWOSZA 3, REP. A NR 625/2013 W ZAKRE- SIE 4, 6, 7, 8, 10. Rub CZAS NIEOZNA- CZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. EUROLOGIS II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ NIE 2 1. KUZAK 2. JAN ANDRZEJ NIE 8. NIE 9. TAK ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH) ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH) 12. NIE PRub ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH) 2. NIE 3 1. ROSIEK 2. KRZYSZTOF NIE 8. NIE 9. TAK ZŁ (JEDEN MILION OSIEMSET PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) ZŁ (JEDEN MILION OSIEMSET PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) 12. NIE PRub ZŁ (JEDEN MILION OSIEMSET PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁO- TYCH) 2. NIE 4 1. ROSIEK 2. PRZEMYSŁAW DAMIAN NIE 8. NIE 9. TAK ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH) ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH) 12. NIE PRub ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH) 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KOMPLEMENTARIUSZ - EUROLOGIS II ŚCIĄ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA - EUROLOGIS II ŚCIĄ JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU JAN KUZAK. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. EUROLOGIS II SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPO- WYCH Z PRODUKCJA MEBLI KUCHEN- NYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z INSTALO- WANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z ZBIE- RANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z PRZETWARZA- NIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZ- PIECZNYCH Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKO- MUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWA- NIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻY- NIERSKICH Z WYKONYWANIE INSTALA- CJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPL- NYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLA- NEJ Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMO- CHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTA- ŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄ- CZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCY- KLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPO- SAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFE- RYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA 85

4 Z PRZEPROWADZKAMI A MAGAZYNO- WANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW C PRZEŁA- DUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH Z KUPNO I SPRZE- DAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHO- MOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHO- MOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHO- MOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELE- WIZJI B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJ- SCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄ- DZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIAL- NYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYN- KÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE Z DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRA- CYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z WYKO- NYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELE- FONICZNYCH (CALL CENTER) Z DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz FENIKS STEFAN REDLICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/10665/13/554] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. FENIKS STEFAN REDLICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica BOLECHA nr domu 36 nr lokalu 1 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ HENRYK ŻUCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W PRUSZKO- WIE, REP. A NR 8185/ R., NOTARIUSZ HENRYK ŻUCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W PRUSZKOWIE, REP. A 1023/2013, ZMIENIONO 2 UST. 1, TEKST JEDNOLITY R., NOTA- RIUSZ HENRYK ŻUCZEK, KANCELARIA NOTA- RIALNA W PRUSZKOWIE, REP. A 2822/2013, ZMIE- NIONO 1 UST. 1 I 2, TEKST JEDNOLITY R., NOTARIUSZ HENRYK ŻUCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W PRUSZKOWIE, REP. A 3614/2013, ZMIENIONO 2 UST. 1 PKT 17-25, TEKST JEDNO- LITY Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. REDLICKI 2. STEFAN MARIAN NIE 8. NIE 9. NIE 2 1. STAŃCZYK 2. DOROTA KLAUDIA NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI ORAZ REPREZEN- TACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY JEST SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIEL- NEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. REDLICKI 2. STEFAN MARIAN Rub. 3. Prokurenci 1 1. STAŃCZYK 2. DOROTA KLAUDIA PROKURA SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRA- CYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODAT- KOWE Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PRO- FESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z POZO- STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLA- CÓWKI GASTRONOMICZNE B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Z PRZY- GOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK Z WYTWA- RZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIE- KARSKICH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJA- LIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHO- LOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI Z PRAK- TYKA LEKARSKA OGÓLNA Z PRAK- TYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNI- CZA Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE Poz HR-SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [PO.VIII NS-REJ.KRS/8252/13/187] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDY- TOWA 3. HR-SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina DOPIEWO miejscowość ZAKRZEWO 2. miejscowość ZAKRZEWO ulica RADOSNA nr domu 2 kod pocztowy poczta DOPIEWO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ DARIUSZ RACZKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. GARBARY 95A/4, REP. A NR 1434/2013. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. HR-SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. WYSOCKI 2. PAWEŁ ANDRZEJ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 3 1. WYSOCKA 2. DOROTA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 4 1. STĘPIEŃ 2. MAGDALENA ZOFIA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. HR-SUPPORT ŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWA- DZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄ- DZANIA Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELE- KOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTE- RÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRA- MOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRE- SIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMO- WANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄ- DZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Z PRZETWA- RZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIA- ŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERU- CHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIO- NYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODAT- KOWE B POZOSTAŁE BADANIA I ANA- LIZY TECHNICZNE C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOM- PUTERY Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWA- NIEM PRACOWNIKÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIA- NIEM PRACOWNIKÓW B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH Z NAPRAWA I KON- SERWACJA MASZYN Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSA- ŻENIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPU- TERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRA- MOWANIA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z POZO- STAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWA- 86

5 DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZ- NEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZE- NIEM MOTOCYKLI Poz MR TANK-OIL SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/19834/13/31] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDY- TOWA 3. MR TANK-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica KIERBEDZIA nr domu 4 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ PIOTR HOŁOWNIA, KANCELARIA NOTARIALNA W MŁAWIE, REP. A NR 770/2013 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MR TANK-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. REHMUS 2. MATEUSZ TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ZŁ ZŁ 12. NIE PRub ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTA- RIUSZOWI SPÓŁCE POD FIRMĄ: MR TANK-OIL ŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W PRZEŁĘKU DUŻYM. REPRE- ZENTUJE ON JĄ WEDŁUG ZASAD REPREZEN- TACJI WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY SPÓŁKI TJ. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILO- ŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIE- NIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA STANOWI PRE- ZES ZARZĄDU - MATEUSZ REHMUS. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. REHMUS 2. MATEUSZ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRO- DUKCJA NAPOJÓW PRODUKCJA WYRO- BÓW TEKSTYLNYCH PRODUKCJA WYRO- BÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH WYTWARZANIE I PRZETWA- RZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW PRODUKCJA MASZYN I URZĄ- DZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH PRO- DUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINE- RALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISA- NYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI PRO- DUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA ODZIEŻY PRODUKCJA MEBLI PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALO- WANIE MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUK- CJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PRODUKCJA METALI PRODUKCJA POZO- STAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH WYTWARZANIE I ZAOPA- TRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHO- DOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄ- CZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM ZAKWATEROWANIE POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMO- WEGO Poz PHOENIX POLAND SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA. KRS SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [SZ.XIII NS-REJ.KRS/6226/13/686] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. PHOENIX POLAND SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN 2. miejscowość SZCZECIN ulica ZIEMOWITA nr domu 10F kod pocztowy poczta SZCZECIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 25 KWIETNIA 2013 R., REPER- TORIUM A NUMER 3273/2013, NOTARIUSZ CEZARY BORYS POTAMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PHOENIX POLAND ŚCIĄ NIE 2 1. BUŁDO 2. MIROSŁAW WIKTOR TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 3 1. BUŁDO 2. MAGDA KAROLINA NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMPLE- MENTARIUSZ - PHOENIX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST REPREZENTOWANY W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMOISTNIE DO KWOTY ,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH), KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMOISTNIE DO KWOTY ,00 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁO- TYCH). W POZOSTAŁYM ZAKRESIE WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENTA ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. PHOENIX POLAND ŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE Z DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWY- WANIEM DO DRUKU Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW META- LOWYCH Z PRODUKCJA STATKÓW I KON- STRUKCJI METALOWYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH Z NAPRAWA I KONSERWA- CJA MASZYN Z NAPRAWA I KONSERWA- CJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZ- NYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMY- SŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANE Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEK- TROENERGETYCZNYCH Z PRZYGOTO- WANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKO- NYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANA- LIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMA- TYZACYJNYCH Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZ- KARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALI- STYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMY- SŁOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄ- DZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLO- TÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJ- MUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKA- CYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH Z SPRZE- DAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA- DZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANY Z TRANSPORT DROGOWY TOWA- RÓW Z TRANSPORT MORSKI I PRZY- BRZEŻNY PASAŻERSKI Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY 87

6 TOWARÓW B MAGAZYNOWANIE I PRZE- CHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓD- LĄDOWY A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH A DZIA- ŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGEN- CJI TRANSPORTOWYCH C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWA- NIA Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURY- STYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATE- ROWANIA A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Z PRZYGO- TOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW Z WYDAWANIE KSIĄŻEK Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z DZIAŁAL- NOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETO- WYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSO- WYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄ- CZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTAL- NYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHO- MOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMO- ŚCIAMI Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWA- DZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄ- DZANIA Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANI- STYCZNYCH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECH- NICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANS- PORTU WODNEGO Z WYNAJEM I DZIER- ŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWA- NIEM PRACOWNIKÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIA- NIEM PRACOWNIKÓW C POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ A DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK Z DZIA- ŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACO- DAWCÓW Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH Poz POLLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GD.VIII NS-REJ.KRS/8824/13/632] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. POLLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDY- NIA 2. miejscowość GDYNIA ulica ŚWIĘTOJAŃSKA nr domu 96 nr lokalu 1 kod pocztowy poczta GDYNIA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY REP. A NR 3441/2013 SPORZĄDZONY W DNIU 24 KWIETNIA 2013 ROKU PRZEZ NOTARIUSZ HANNĘ WAROŃSKĄ Z KANCE- LARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZ HANNA WAROŃ- SKA NOTARIUSZ MONIKA WAROŃSKA SPÓŁKA CYWILNA W GDYNI (81-350) PRZY PLACU KASZUB- SKIM NR 8/209 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. POLLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. CIESZYŃSKI 2. ZDZISŁAW JÓZEF TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ (TYSIĄC ZŁO- TYCH) ,00 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) 12. NIE PRub ,00 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOM- PLEMENTARIUSZA ZGODNIE Z NASTĘPUJĄCYMI ZASADAMI REPREZENTACJI: JEŻELI ZOSTAŁ POWOŁANY JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU PRZY- SŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWO- ŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. POLLUX SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZ- DAMI SAMOCHODOWYMI Z TRANS- PORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMO- ŚCI WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Poz TOP FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWA. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [PO.IX NS-REJ.KRS/8923/13/332] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. TOP FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat WOLSZTYŃSKI gmina WOLSZTYN miejscowość WOLSZTYN 2. miejscowość WOLSZTYN ulica ŹRÓDLANA nr domu 20 nr lokalu 5 kod pocztowy poczta WOLSZTYN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ SCHOLASTYKA JAŚKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WOLSZTYNIE, REP. A NR 1373/2013 Rub CZAS NIEOZNA- CZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ŁUGOW- SKA 2. KATARZYNA NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 2 1. TOP FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE 3 1. ŁUGOWSKI 2. JAN WALENTY TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWA- NIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ, TO JEST SPÓŁKA POD FIRMĄ TOP FOODS SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WOLSZTYNIE, KTÓRA MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. KOMPLEMENTARIU- SZA REPREZENTUJE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELO- OSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMO- DZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTA- RIUSZA WCHODZI PREZES ZARZĄDU TOMASZ KAŁDOŃSKI. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. TOP FOODS SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJA- LIZOWANA B MAGAZYNOWANIE I PRZE- CHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW e) Spółki komandytowoakcyjne Poz I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIEŃKO- WICE SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁA- WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WR.VI NS-REJ.KRS/9769/13/891] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA 3. I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIEŃ- KOWICE SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica SZEWSKA nr domu 8 kod pocztowy poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie R., NOTARIUSZ URSZULA GNIEWEK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WRO- CŁAWIU, UL. OŁAWSKA 9, REP. A NR 856/2013. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ ,00 ZŁ ,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. AKCJE IMIENNE SERII A AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. SPÓŁKA I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIEŃKOWICE SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA REPREZEN- TOWNA JEST PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ, UPRAWNIONĄ DO SAMO- DZIELNEJ REPREZENTACJI. KOMPLEMENTA- RIUSZ REPREZENTOWANA JEST PRZEZ ZARZĄD, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZĄ: ANDRZEJ KOWAL- SKI- PREZES ZARZĄDU LUCYNA WÓJCIK- WICE- PREZES ZARZĄDU JANUSZ PALUCH- WICEPREZES ZARZĄDU MAŁGORZATA KOWALSKA- WICE- PREZES ZARZĄDU KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPRE- ZENTACJI. PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANA- LIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLI- MATYZACYJNYCH Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 88

7 Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADA- NIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZ- KARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELA- TIONS) I KOMUNIKACJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJO- NALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ Z DZIA- ŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁ- DOWYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄ- CZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERY- TALNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ TRU- STÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH Z POZOSTAŁA FINAN- SOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZ- PIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Poz NFP INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA. KRS SĄD REJO- NOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LD.XX NS-REJ.KRS/9979/13/414] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA 3. NFP INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica AL.KOŚCIUSZKI nr domu 80/82 kod pocztowy poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓ- BLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, R.(REP. A NR 3744/2013). Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. NFP INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ ,00 ZŁ ,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A AKCJE NIE SĄ UPRZYWILE- JOWANE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPI- SYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE LUB PROKURENT WRAZ Z KOMPLEMENTARIUSZEM. PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. NFP INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRO- DUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU I TEKTURY PRODUKCJA WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY DRUKOWANIE I DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYS- TRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY ODPROWADZANIE I OCZYSZCZA- NIE ŚCIEKÓW REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄ- ZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKAL- NYCH I NIEMIESZKALNYCH ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH WYKONY- WANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIO- WYCH POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE MAGAZYNO- WANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODO- WEJ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZO- STAŁEJ TELEKOMUNIKACJI POZO- STAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHO- MOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLE- CENIE REKLAMA WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH DZIAŁAL- NOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH SPRZĄTANIE OBIEKTÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZA- JĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ Poz UNIQUE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR- SZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [WA.XIII NS-REJ.KRS/20135/13/93] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA 3. UNIQUE INVESTMENTS ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica IDZIKOWSKIEGO nr domu 2 F nr lokalu 26 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie R., REP. A NR 4871/2013, ASESOR NOTARIALNY BAR- TOSZ ŁUSZCZAK ZASTĘPCA NOTARIUSZA KINGI NAŁĘCZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZA- WIE, Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. UNIQUE INVESTMENTS ŚCIĄ Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ ,00 ZŁ ,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTA- RIUSZ SAMODZIELNIE - UNIQUE INVESTMENTS ŚCIĄ Z REPREZENTACJĄ - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W OSOBIE - ELŻBIETA WIERZBICKA. PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. UNIQUE INVEST- MENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUN- DUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINAN- SOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU- SZÓW EMERYTALNYCH Z WYDOBYWA- NIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW Z WYDOBY- WANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE Z PRODUKCJA GOTO- WYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STO- LARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA Z PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIEN- NYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRO- DUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTA- KÓW Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRODUK- CJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO Z NAPRAWA I KON- SERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPO- SAŻENIA Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNO- WYCH I KOLEI PODZIEMNEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄ- GÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENER- GETYCZNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZO- STAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WOD- NEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOW- LANYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWANIE INSTA- LACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONY- WANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYN- KOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z MALOWANIE I SZKLE- NIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZE- DAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ- CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZE- MYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW Z WYDAWANIE KSIĄŻEK Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ Z PRODUKCJA CEMENTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM Z PRODUKCJA POZOSTA- ŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃ- CZANIE KAMIENIA Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI Z PRODUKCJA METALO- WYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ Z PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOW- NICZYCH I SZTUĆCÓW Z PRODUKCJA 89

8 POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FOR- MACH PODSTAWOWYCH Z PRODUK- CJA KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO W FORMACH PODSTAWOWYCH Z PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH Z PRO- DUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY Z PRODUKCJA CEMENTU Z PRODUK- CJA WAPNA I GIPSU Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z PRO- DUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLA- NYCH Z GIPSU Z WYDAWANIE GAZET Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZO- STAŁYCH PERIODYKÓW DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJO- NALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz L SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/22639/13/344] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 5L SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica NOWOGRODZKA nr domu 31 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej - Adres strony internetowej Rub. 4. Informacje o umowie Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PIÓRKO 2. STANI- SŁAWA JADWIGA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. PIÓRKO 2. ADAM PIOTR UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.450,00 ZŁO- TYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZY- PADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PIÓRKO 2. ADAM PIOTR PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. PIÓRKO 2. MONIKA MARIA PROKURA SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności POLI- GRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNI- KÓW INFORMACJI SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ SPRZEDAŻ HUR- TOWA NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZE- DAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TAR- GOWISKAMI WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA TELEKOMUNIKA- CJA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPRO- GRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZA- NIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ POR- TALI INTERNETOWYCH DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTE- RÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTA- ŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODAT- KOWE DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA Poz ADAMIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR- SZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [WA.XIII NS-REJ.KRS/21120/13/838] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ADAMIT ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica KSAWERÓW nr domu 21 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WOLFOWICZ 2. GRZE- GORZ ANDRZEJ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. KAŹMIEROWSKI 2. JAN ADAM UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KAŹMIEROWSKI 2. JAN ADAM PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności POLI- GRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNI- KÓW INFORMACJI NAPRAWA, KONSER- WACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZ- DAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZ- DÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HUR- TOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETA- LICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZ- NEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ZAKWA- TEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁAL- NOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘ- KOWYCH I MUZYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZ- TWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIA- ŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFE- SJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERE- NÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWA- DZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KUL- TURĄ I ROZRYWKĄ NAPRAWA I KONSER- WACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Poz AK DORADZTWO PRAWNE SPÓŁKA SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/21121/13/239] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AK DORADZ- TWO PRAWNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica FIELDORFA nr domu 10 nr lokalu 82 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIA- ŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KŁOSKOWSKI 2. KRZYSZTOF UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 950,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZY- PADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KŁOSKOWSKI 2. PIOTR PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności DZIAŁAL- NOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Poz ARBUKO-INNOWACJE SPÓŁKA SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA- -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [KR.XI NS-REJ.KRS/11435/13/460] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ARBUKO- -INNOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba 90

9 i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRA- KÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRA- KÓW ulica ŚWIĘTEGO FILIPA nr domu 23 nr lokalu 3 kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POL- SKA - Adres poczty elektronicznej ARBUKO.PL - Adres strony internetowej Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KOSOWSKA 2. EWELINA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ZŁ 6. NIE 2 1. FRANKIEWICZ 2. JERZY UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KOSOWSKA 2. EWELINA CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLA- CÓWKI GASTRONOMICZNE Z PRZYGO- TOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FIL- MÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWI- ZYJNYCH Z WYDAWANIE KSIĄŻEK Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA- GAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KRE- DYTÓW Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE Z POŚREDNICTWO W OBRO- CIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZARZĄDZA- NIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUN- KOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYM- CZASOWEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOW- NIKÓW Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZO- STAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPO- MAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMI- NISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA B DZIA- ŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA Z NAPRAWA I KONSERWA- CJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH Poz ARRADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR- SZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [WA.XIII NS-REJ.KRS/19534/13/728] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ARRADA ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica PORY nr domu 78 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. - GRZEGORZ ROGALA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 5044/2013. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. NOBEL SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄT- KOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES I WICE- PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SZCZEPANIK 2. PIOTR TOMASZ PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIEC- TWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDO- BYWANIE PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PRODUKCJA NAPOJÓW PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PRODUKCJA ODZIEŻY PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU POLIGRA- FIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW NAPRAWA, KON- SERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄ- DZEŃ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHO- DOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZE- NIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMO- CHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY TRANSPORT LOTNICZY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJ- NYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH TELEKOMUNIKACJA DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIE- CZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZ- PIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁAL- NOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE BADA- NIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZ- NEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFE- SJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁAL- NOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNI- KÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERE- NÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWA- DZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EDUKACJA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWA- NIA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPU- TERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO POZOSTAŁA INDYWIDU- ALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTA- ŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH PRODUKCJA METALI PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄ- DZEŃ Poz ART DECO HOME SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [RZ.XII NS-REJ.KRS/8040/13/862] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ART DECO HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODKAR- PACKIE powiat STALOWOWOLSKI gmina STALOWA WOLA miejscowość STALOWA WOLA 2. miejscowość STALOWA WOLA ulica 1 SIERPNIA nr domu 24 nr lokalu 103 kod pocztowy poczta STALOWA WOLA kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej - Adres strony internetowej EU Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MAZURKIEWICZ 2. PIOTR JAN UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. KUNYSZ 2. TOMASZ UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MAZURKIEWICZ 2. PIOTR JAN PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KUNYSZ 2. TOMASZ CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYRO- BÓW CHEMICZNYCH Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRO- DUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRA- MÓW TELEWIZYJNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ 91

10 POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWI- ZYJNYMI Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA Poz ATEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJO- NOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [ZG.VIII NS-REJ.KRS/6853/13/52] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ATEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. ZIE- LONA GÓRA gmina M. ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA 2. miejscowość ZIELONA GÓRA ulica K.LISOWSKIEGO nr domu 9A kod pocztowy poczta ZIELONA GÓRA kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ ANNA HŁADCZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REP. A.NUMER 2230/2013 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘK- SZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄT- KOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI W WYNIKU KTÓRYCH DOJDZIE DO ROZPORZĄ- DZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO WYSOKOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WARTO- ŚCI ,00 ZŁ (TRZYSTU TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ TEJ KWOTY W PRZY- PADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMA- GANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ŁAWRYNOWICZ 2. PAWEŁ JAKUB PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIEC- TWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA RYBACTWO PRODUKCJA ARTYKU- ŁÓW SPOŻYWCZYCH PRODUKCJA NAPO- JÓW PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PRODUKCJA ODZIEŻY PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWA- NYCH DO WYPLATANIA PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU POLIGRA- FIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH PRODUKCJA METALI PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄ- CZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ PRO- DUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRO- NICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUK- CJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA PRODUKCJA POJAZ- DÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PRODUK- CJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW NAPRAWA, KON- SERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄ- DZEŃ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLI- MATYZACYJNYCH POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPA- DAMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOW- LANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HUR- TOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODO- WYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HAN- DLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HAN- DEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETA- LICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RURO- CIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH TELEKOMUNIKACJA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHO- MOŚCI DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO- -KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFI- CES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZ- NEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFE- SJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁAL- NOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNI- KÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERE- NÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PRO- WADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMO- WEGO POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA Poz ATLANTIS - SG SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JO [PO.VIII NS-REJ.KRS/6738/13/314] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ATLANTIS - SG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKO- POLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica ARMII KRAJOWEJ nr domu 52 nr lokalu 9 kod pocztowy poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., ANNA SOŁTYSIŃSKA-SKONIECZNA, KANCE- LARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 2019/2013; R., RAFAŁ SZCZEPAŃSKI, REP. A NR 1616/ PRZYJĘTO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CZAJKA 2. GRAŻYNA MAŁGORZATA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE 2 1. WIECZOREK 2. SYLWIA MONIKA UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWA- NIA SPÓŁKI W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH, A WIĘC DO SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIAD- CZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM WYWOŁUJĄ- CYCH SKUTKI PRAWNE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSO- BOWEGO KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WIECZOREK 2. SYLWIA MONIKA PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. CZAJKA 2. GRAŻYNA MAŁGORZATA WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności ZAKWA- TEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMO- ŚCI DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUN- KOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄ- DZANIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANA- LIZY TECHNICZNE BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE REKLAMA, BADA- NIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ WYNA- JEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZER- WACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZY- MANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGO- SPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ SPOR- TOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH Poz AUTOFEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR- SZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [WA.XIII NS-REJ.KRS/21122/13/640] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AUTOFEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZO- WIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica OMULEWSKA nr domu 27 kod pocztowy poczta WARSZAWA 92

11 kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej - Adres strony internetowej AUTOFEEL.PL Rub. 4. Informacje o umowie Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KALICKI 2. JAROSŁAW UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SAWICKA 2. KATARZYNA CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KALICKI 2. JARO- SŁAW PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności POZO- STAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZE- PROWADZKAMI DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZ- DAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZ- DÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ PRAWNI- CZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZE- NIEM MOTOCYKLI Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJO- NALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Poz AUTOMORE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATO- WICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [KA.VIII NS-REJ.KRS/13720/13/579] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AUTOMORE ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE 2. miejscowość KATOWICE ulica ALEJA KORFANTEGO nr domu 181 kod pocztowy poczta KATOWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ ALEKSAN- DER DAWID, KANCELARIA NOTARIALNA W SIE- MIANOWICACH ŚLĄSKICH, - REPERTORIUM A NUMER 1310/2013 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MAJEROWSKI 2. ZBIGNIEW RYSZARD UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, LUB: B) CZŁO- NEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, LUB: C) PROKURENT SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPRE- ZENTUJE: A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, LUB: B) PROKURENT SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BROSCH 2. ARTUR MICHAŁ PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. MAJEROW- SKI 2. ZBIGNIEW RYSZARD PRO- KURA SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMO- CHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTA- ŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄ- CZENIEM MOTOCYKLI Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZE- DAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZ- DÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘ- ŚCI I AKCESORIÓW DO NICH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY Z DZIAŁAL- NOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE B POZO- STAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNI- CZYCH I TECHNICZNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Poz BALAWENDER CONSULTING SPÓŁKA SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [RZ.XII NS-REJ.KRS/8027/13/27] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BALAWEN- DER CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. RZESZÓW gmina M. RZESZÓW miejscowość RZESZÓW 2. miejscowość RZESZÓW ulica PIŁSUDSKIEGO nr domu 34 kod pocztowy poczta RZESZÓW kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej DER.ORG - Adres strony internetowej WWW. BALAWENDER.ORG Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BALAWENDER 2. SEBASTIAN UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WAR- TOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZY- PADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BALAWENDER 2. SEBASTIAN PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMO- ŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE Z POZO- STAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TAR- GOWISKAMI Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH B POZOSTAŁE POZASZ- KOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANE Poz BEMA - TUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [SZ.XIII NS-REJ.KRS/4532/13/564] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON NIP BEMA - TUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN 2. miejscowość SZCZECIN ulica SZAROTKI nr domu 12/U nr lokalu 1 kod pocztowy poczta SZCZECIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2012 R., REP. A NR 5453/2012, NOTARIUSZ JACEK SŁUŻEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE AKT NOTARIALNY Z DNIA 13 MAJA 2013 R., REP. A NR 2842/2013, NOTARIUSZ JACEK SŁUŻEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO 2 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SZMIGIEL 2. BEATA MARIA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.600,00 ZŁ 6. NIE 2 1. SZMIGIEL 2. MARTA STEFANIA UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSO- KOŚCI 2.400,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁON- KÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMO- DZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SZMI- GIEL 2. BEATA MARIA PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SZMIGIEL 2. MARTA STEFA- NIA CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZ- PIECZENIOWYCH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPO- JÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA- DZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA- DZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKAL- NYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANE Z WYKONYWANIE POZO- STAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PRO- WADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJ- MUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIE- CZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIE- CZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE Z POZO- STAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z 93

12 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJ- SCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKRE- ACYJNEGO I SPORTOWEGO Z WYPOŻY- CZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYW- KOWA I REKREACYJNA Poz BIEDRZYCKIEGO SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JO [PO.VIII NS-REJ.KRS/10942/13/12] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BIEDRZYC- KIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKO- POLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica DĄBROWSKIEGO nr domu 18 nr lokalu 23 kod pocztowy poczta POZNAŃ kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CEBERNIK 2. RYSZARD UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. SŁUJA 2. ARIEL RAFAŁ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. CEBERNIK 2. RYSZARD CZŁO- NEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SŁUJA 2. ARIEL RAFAŁ CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPE- CJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIE- RII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIA- ŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Poz BIOPARK BARYCZ SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JO [PO.VIII NS-REJ.KRS/4770/13/248] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BIOPARK BARYCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKO- POLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica NOSKOWSKIEGO nr domu 22 nr lokalu 4 kod pocztowy poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie ; ANNA KANTORSKA & ALINA ŁAZOWY KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA, UL. NOSKOW- SKIEGO 22, POZNAŃ; NUMER REPERTO- RIUM: A. 1499/2013. Rub CZAS NIEOZNA- CZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BIOEN VENTURES B.M.V. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BERDZIK 2. KRZYSZTOF PRE- ZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ PRODUKCJA PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW, NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH, TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO W FORMACH PODSTAWOWYCH Z PRO- DUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚROD- KÓW AGROCHEMICZNYCH PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBU- CJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH; DYSTRYBU- CJA I HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM Z WYTWARZANIE I ZAOPA- TRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH ZBIERANIE ODPADÓW PRZETWA- RZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW ODZYSK SUROWCÓW Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZ- KALNYCH I NIEMIESZKALNYCH ROZ- BIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH POZOSTAŁE SPE- CJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLE- CENIE POZOSTAŁA WYSPECJALIZO- WANA SPRZEDAŻ HURTOWA BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZ- TWO TECHNICZNE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJO- NALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z WYNAJEM I DZIER- ŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Poz BIZNES INTEGRACJE SPÓŁKA SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA- -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [KR.XII NS-REJ.KRS/6969/13/880] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BIZNES INTEGRACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WIELICKI gmina WIE- LICZKA miejscowość WIELICZKA 2. miejscowość WIELICZKA nr domu 278 kod pocztowy poczta WIELICZKA kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej CJE.PL - Adres strony internetowej WWW. BIZNESINTEGRACJE.PL Rub. 4. Informacje o umowie KWIETNIA 2013 R. - KANCELA- RIA NOTARIALNA W KRAKOWIE IWONA PALMIR- SKA TADEUSZ SZELIGA S.C., NOTARIUSZ IWONA PALMIRSKA, REP. A NR 4335/2013. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIA- ŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MAZURCZYK 2. ANNA BARBARA UDZIA- ŁÓW PO 50,00 ZŁ NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 4750,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ W SPRAWACH MAJĄT- KOWYCH UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBO- WEGO PREZES DZIAŁA SAMODZIELNIE, A CO DO POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU TO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JED- NEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKU- RENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MAZURCZYK 2. ANNA BARBARA PREZES 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMO- WANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄ- DZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFOR- MATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZA- NIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIA- ŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJ- SCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWI- ZJI B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTA- ŁYCH MEDIACH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTO- WANIA Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRA- FICZNA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDU- KACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ Z PRODUKCJA POZO- STAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJA- LIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRA- GANAMI I TARGOWISKAMI 94

13 Poz BLOBBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR- SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [WA.XII NS-REJ.KRS/22637/13/542] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BLOBBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WAR- SZAWA ulica TAMKA nr domu 49 nr lokalu 5 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej PL - Adres strony internetowej PL Rub. 4. Informacje o umowie Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KOWA- LIK NÓŻKA 2. MAGDALENA ANNA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. OSTROWSKA 2. ALEXANDRA JADWIGA FRANCES UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KOWALIK NÓŻKA 2. MAGDALENA ANNA CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. OSTROWSKA 2. ALEXANDRA JADWIGA FRAN- CES PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności SPRZE- DAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZO- STAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWA- NÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGO- WYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Poz BULLION COINS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR- SZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [WA.XIII NS-REJ.KRS/21124/13/442] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BULLION COINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZO- WIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica CYPRYJSKA nr domu 2 G kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej JACEK. Rub. 4. Informacje o umowie Rub CZAS NIE- OZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. FILIPCZAK 2. JACEK PIOTR UDZIAŁÓW O ŁĄCZ- NEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. WÓJ- CIK 2. MARCIN UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZY- PADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. FILIPCZAK 2. JACEK PIOTR PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WÓJCIK 2. MARCIN CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH Z PRODUKCJA MONET Z PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGA- RÓW I BIŻUTERII Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZU- JĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKRE- ŚLONYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWA- RÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTE- RII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWA- DZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLE- POWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZE- NIA I FUNDUSZE EMERYTALNE Z DZIA- ŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁ- DOWYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄ- CZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERY- TALNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz BYNET.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR- SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [WA.XII NS-REJ.KRS/22640/13/56] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BYNET.PL ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WAR- SZAWA ulica NAKIELSKA nr domu 4 nr lokalu 1 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZIELIŃSKA 2. MONIKA ANNA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.550,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ZIELIŃSKA 2. MONIKA ANNA PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPE- CJALISTYCZNE PRODUKCJA MEBLI PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINE- RALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODO- WYMI POZOSTAŁA PRODUKCJA WYRO- BÓW PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRO- DUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA POLIGRA- FIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMO- CHODOWYMI TELEKOMUNIKACJA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWA- NIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUN- KOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRA- CYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁAL- NOŚCI GOSPODARCZEJ POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI NAPRAWA I KONSER- WACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Poz CENTRUM PARTNERSTWA EUROPEJ- SKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/16204/13/249] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. CENTRUM PARTNERSTWA EUROPEJSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica DEMBEGO nr domu 10 nr lokalu 77 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., REP. A NR 1445/2013, NOTARIUSZ MACIEJ MAKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. MAZOWIECKIEJ R., REP. A NR 2036/2013, NOTARIUSZ MACIEJ MAKOWSKI, KAN- CELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. MAZOWIECKIEJ 7; ZMIANA 17.7 UMOWY SPÓŁKI Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WASI- LEWSKI 2. MIROSŁAW UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. ZABOLOTNYY 2. SERHIY UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE 95

14 JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WASILEWSKI 2. MIROSŁAW PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ZABOLOTNYY 2. SERHIY CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE Z DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWY- WANIEM DO DRUKU Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Z WYDAWANIE KSIĄŻEK Z WYDAWA- NIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAW- NICZA Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWA- NIA Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTER- NETOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFOR- MACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z POZO- STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZ- WOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z DZIAŁAL- NOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEK- TOWANIA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECH- NICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZA- CJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTY- STYCZNEJ A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANI- ZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW Poz CENTRUM SWOBODNA PRZESTRZEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANO- ŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XIV NS-REJ.KRS/12758/13/679] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. CENTRUM SWOBODNA PRZESTRZEŃ SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat MIŃSKI gmina HALINÓW miejscowość CISIE 2. miejscowość CISIE ulica LAZUROWA nr domu 1 kod pocztowy poczta HALINÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA ROKU, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ ANNĘ JABŁOŃSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY ULICY MAR- SZAŁKOWSKIEJ 140 LOK. 100, REPERTORIUM A NR 976/2013 WRAZ Z AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 06 MAJA 2013 ROKU, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZ ANNĘ JABŁOŃSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY ULICY MAR- SZAŁKOWSKIEJ 140 LOK. 100, REPERTORIUM A NR 1164/2013 ZMIENIONO 1 USTĘP 3. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CZYŻEWSKI 2. ARTUR UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. CZYŻEWSKA 2. KATARZYNA EWA UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO DZIAŁANIA W IMIE- NIU SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻ- NIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, B) WICEPREZES ZARZĄDU - DZIA- ŁAJĄCY SAMODZIELNIE, C) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, D) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PRO- KURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. CZYŻEWSKI 2. ARTUR PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. CZYŻEWSKA 2. KATARZYNA EWA WICEPRE- ZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności SPRZE- DAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYRO- BÓW TYTONIOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMA- CEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH SPRZE- DAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJA- LIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETY- KÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETA- LICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TAR- GOWISKACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁ- KOWEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIE- CIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASA- ŻERSKI Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA Z OBIEKTY NOCLE- GOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWA- ŁEGO ZAKWATEROWANIA Z POLA KEM- PINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRO- NOMICZNE A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) Z POZO- STAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONO- MICZNA Z PRZYGOTOWYWANIE I PODA- WANIE NAPOJÓW Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERU- CHOMOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIE- RUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMO- WYCH POZASZKOLNE FORMY EDUKA- CJI Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTE- RAPEUTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE Poz COSINUS I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR- SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [WA.XII NS-REJ.KRS/21941/13/689] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. COSINUS I ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica ŁUCKA nr domu 13 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., REP. A NR 3172/2013, NOTARIUSZ AGNIESZKA GRZEJSZCZAK, KAN- CELARIA NOTARIALNA W ŁODZI. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ŁUKOWICZ 2. JARO- SŁAW JERZY UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ŁUKOWICZ 2. BEATA MARIOLA PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE Z DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTO- WYWANIEM DO DRUKU Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH Z PRODUKCJA WYRO- BÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHE- MICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALI- ZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATY- ZACYJNYCH Z WYKONYWANIE POZO- STAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STO- LARKI BUDOWLANEJ Z POSADZKAR- STWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOW- LANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z POZO- STAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMO- CHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTA- ŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄ- CZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCY- KLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄ- DZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEK- TRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA MEBLI BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLE- POWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

15 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASA- ŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWY- WANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATERO- WANIA A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Z PRZY- GOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁAL- NOŚĆ GASTRONOMICZNA Z WYDAWA- NIE KSIĄŻEK Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAW- NICZA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PRO- GRAMÓW TELEWIZYJNYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘ- KOWYCH I MUZYCZNYCH Z LEASING FINANSOWY Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIE- RUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMO- ŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE Z POZO- STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA REKLAMA A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLA- MOWE W RADIO I TELEWIZJI B POŚRED- NICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLA- MOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZ- NYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z WYNA- JEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIER- ŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIAL- NYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYN- KÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE Z DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRA- CYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z WYKO- NYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA A GIMNAZJA B LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE C LICEA PROFILO- WANE A TECHNIKA Z SZKOŁY POLICEALNE B SZKOŁY WYŻSZE A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz DIKTADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [ZG.VIII NS-REJ.KRS/6815/13/570] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DIKTADO ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. ZIELONA GÓRA gmina M. ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA 2. miejscowość ZIELONA GÓRA ulica K.LISOWSKIEGO nr domu 9 A kod pocztowy poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ AGNIESZKA SUŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REP. A NR 2246/2013. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘK- SZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄT- KOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI, W WYNIKU KTÓRYCH DOJDZIE DO ROZPORZĄ- DZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄ- ZAŃ DO WYSOKOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚCI ,00 ZŁ /TRZYSTU TYSIĘCY ZŁOTYCH/ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁO- NEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ TEJ KWOTY, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSO- BOWEGO, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ŁAW- RYNOWICZ 2. PAWEŁ JAKUB PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWĄ LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA RYBACTWO PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PRODUK- CJA NAPOJÓW PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PRODUKCJA ODZIEŻY PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATE- RIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH PRODUKCJA METALI PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄ- DZEŃ PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYRO- BÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUK- CJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANS- PORTOWEGO PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIE- TRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY ODPROWADZANIE I OCZYSZCZA- NIE ŚCIEKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKO- DLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTY- WACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNO- SZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDO- WEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HAN- DLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻY- WIENIEM DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWI- ZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZ- NYCH TELEKOMUNIKACJA DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU- SZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄ- CZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EME- RYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZ- TWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻY- NIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZ- NEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFE- SJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁAL- NOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNI- KÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERE- NÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PRO- WADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMO- WEGO POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA Poz DISTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [ZG.VIII NS-REJ.KRS/6816/13/971] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DISTRO ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. ZIELONA GÓRA gmina M. ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA 2. miejscowość ZIELONA GÓRA ulica K.LISOWSKIEGO nr domu 9A kod pocztowy poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ ANNA HŁADCZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REP. A.NUMER 2242/2013 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘK- SZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ

16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄT- KOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI W WYNIKU KTÓRYCH DOJDZIE DO ROZPORZĄ- DZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄ- ZAŃ DO WYSOKOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚCI ,00 ZŁ (TRZYSTU TYSIĘCY ZŁOTYCH)UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁO- NEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ TEJ KWOTY W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSO- BOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓLDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ŁAWRYNO- WICZ 2. PAWEŁ JAKUB PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWĄ LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA RYBACTWO PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PRODUK- CJA NAPOJÓW PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PRODUKCJA ODZIEŻY PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATE- RIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH PRODUKCJA METALI PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄ- DZEŃ PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYRO- BÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUK- CJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANS- PORTOWEGO PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIE- TRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY ODPROWADZANIE I OCZYSZCZA- NIE ŚCIEKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKO- DLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTY- WACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNO- SZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDO- WEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HAN- DLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻY- WIENIEM DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWI- ZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZ- NYCH TELEKOMUNIKACJA DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU- SZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄ- CZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EME- RYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZ- TWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻY- NIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ORGANI- ZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁAL- NOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZY- MANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPO- DAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGA- JĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKA- CJĘ DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Poz DUHABEX NL SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JO [KR.XII NS-REJ.KRS/8290/13/669] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DUHABEX NL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat CHRZANOWSKI gmina TRZEBINIA miejscowość TRZEBINIA 2. miejscowość TRZEBINIA ulica HARCERSKA nr domu 10 kod pocztowy poczta TRZEBINIA kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej - Adres strony internetowej PL Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RADOSH 2. PRZEMYSŁAW MIKOŁAJ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2450 ZŁ 6. NIE 2 1. HABER 2. SŁAWOMIR UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2550 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻ- NIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMO- DZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. RADOSH 2. PRZEMYSŁAW MIKO- ŁAJ PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. HABER 2. SŁAWOMIR CZŁO- NEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI Z POZOSTAŁY TRANS- PORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANY B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTA- ŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZO- STAŁYCH TOWARÓW C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKI- WANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRA- COWNIKÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW Poz DUHABEX PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA- KOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KR.XII NS-REJ.KRS/8292/13/471] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DUHABEX PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁO- POLSKIE powiat CHRZANOWSKI gmina TRZE- BINIA miejscowość TRZEBINIA 2. miejscowość TRZEBINIA ulica HARCERSKA nr domu 10 kod pocztowy poczta TRZEBINIA kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej DUHABEX.PL - Adres strony internetowej Rub. 4. Informacje o umowie Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RADOSH 2. PRZEMYSŁAW MIKOŁAJ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WAR- TOŚCI 2 450,00 ZŁ 6. NIE 2 1. HABER 2. SŁAWO- MIR UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 550,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻ- NIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMO- DZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. RADOSH 2. PRZEMYSŁAW MIKO- ŁAJ PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. HABER 2. SŁAWOMIR CZŁO- NEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI Z POZOSTAŁY TRANS- PORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANY B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZA- SOWEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGEN- CJI TRANSPORTOWYCH B MAGAZY- NOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Poz DUHABEX UK SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JO [KR.XII NS-REJ.KRS/8288/13/556] 98

17 NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DUHABEX UK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOL- SKIE powiat CHRZANOWSKI gmina TRZEBINIA miejscowość TRZEBINIA 2. miejscowość TRZEBI- NIA ulica HARCERSKA nr domu 10 kod pocztowy poczta TRZEBINIA kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej - Adres strony internetowej PL Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RADOSH 2. PRZEMYSŁAW MIKOŁAJ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 ZŁ 6. NIE 2 1. HABER 2. SŁAWOMIR UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻ- NIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMO- DZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. RADOSH 2. PRZEMYSŁAW MIKO- ŁAJ PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. HABER 2. SŁAWOMIR CZŁO- NEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI Z POZOSTAŁY TRANS- PORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANY B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POR- TACH ŚRÓDLĄDOWYCH C PRZEŁADU- NEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKI- WANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRA- COWNIKÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW Poz EFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JO [PO.IX NS-REJ.KRS/10738/13/895] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. EFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat GRODZISKI gmina GRODZISK WIELKOPOLSKI miejscowość GRODZISK WIELKOPOLSKI 2. miejscowość GRODZISK WIELKOPOLSKI ulica KĄKO- LEWSKA nr domu 100 D kod pocztowy poczta GRODZISK WIELKOPOLSKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA R., NOTARIUSZ TADEUSZ PAETZ, KANCELARIA NOTARIALNA W GRODZISKU WIEL- KOPOLSKIM, REP. A NR 719/2013 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIA- ŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. NAPIERAŁA 2. ROBERT MIROSŁAW UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE 2 1. KOMOROWSKA-NAPIERAŁA 2. HANNA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WAR- TOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. NAPIERAŁA 2. ROBERT MIROSŁAW PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KOMOROWSKA-NAPIERAŁA 2. HANNA CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE B RUCHOME PLA- CÓWKI GASTRONOMICZNE Z PRZY- GOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZE- DAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZ- DÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN- TÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYRO- BÓW Z MIĘSA A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH B SPRZE- DAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNIC- TWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONY- WANE NA ZLECENIE Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FUR- GONETEK Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKI- WANIEM PRACOWNIKÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDO- STĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW Poz ELEKTROBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIE- DZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LU.VI NS-REJ.KRS/6993/13/437] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ELEKTROBET ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN 2. miejscowość LUBLIN ulica KASZTANOWA nr domu 22 kod pocztowy poczta LUBLIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI Z DNIA ROKU SPORZĄDZONA W KANCELARII NOTARIALNEJ W ŚWIDNIKU PRZED NOTARIUSZEM DAGMARĄ KONOPKĄ; REPERTORIUM A NR 508/2013 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIA- ŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WYROSTEK 2. MONIKA AGNIESZKA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE 2 1. WYROSTEK 2. WALDEMAR STANI- SŁAW UDZIAŁÓW O ŁĄCZ- NEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JSET WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁON- KÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JED- NOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIA- ŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WYROSTEK 2. MONIKA AGNIESZKA PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. WYROSTEK 2. WALDEMAR STANISŁAW PRO- KURA SAMODZIELNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU Z PRODUKCJA MASY BETO- NOWEJ PREFABRYKOWANEJ Z PRO- DUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ Z PRO- DUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU Z ROBOTY BUDOW- LANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOW- LANYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWANIE INSTA- LACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONY- WANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLA- NYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALO- WYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPO- SAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHO- MOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECH- NICZNE Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z POZO- STAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄ- CZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERY- TALNYCH Z POZOSTAŁE POŚREDNIC- TWO PIENIĘŻNE Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Poz EPSILON SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE- -WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/13818/13/567] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. EPSILON SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE 2. miejscowość KATOWICE ulica KOSSUTHA nr domu 11 kod pocztowy poczta KATOWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ MARTA WRÓBEL-KONSEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, - REPERTORIUM A NUMER 1089/2013 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RUSEK 2. SEBASTIAN KRZYSZ- TOF UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. NIERYCHŁO 2. PAULINA KAROLINA UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZY- PADKU INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU: - DO SKŁA- DANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, W WYNIKU KTÓRYCH NASTĘPUJE ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ ,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - DO SKŁA- DANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W WYNIKU KTÓRYCH NASTĘPUJE ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE PRA- WEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE 99

18 Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. RUSEK 2. SEBASTIAN KRZYSZTOF PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. NIERYCHŁO 2. PAULINA KAROLINA CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄ- DZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJ- NYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWA- NIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWA- NIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRE- SIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKO- MUNIKACJI SATELITARNEJ Z DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMU- NIKACJI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄ- DZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Z PRZETWARZA- NIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTER- NETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNE- TOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFOR- MACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALI- STYCZNEGO PROJEKTOWANIA Z PRAK- TYKA LEKARSKA OGÓLNA Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA C PRAK- TYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO Poz ESG INVEST SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [KI.X NS-REJ.KRS/2626/13/806] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON NIP ESG INVEST ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat SKARŻYSKI gmina SKARŻYSKO-KAMIENNA miejscowość SKARŻYSKO-KAMIENNA 2. miejscowość SKARŻYSKO-KAMIENNA ulica REJOWSKA nr domu 99 nr lokalu 301 kod pocztowy poczta SKARŻYSKO-KAMIENNA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., REP. A 3543/2012, NOTARIUSZ BARBARA ŁABA, KAN- CELARIA NOTARIALNA W SKARŻYSKU-KAMIEN- NEJ, UL. SIKORSKIEGO 14/1. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZAGDAN 2. RAFAŁ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. STRZELECKI 2. PAWEŁ IRENEUSZ UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADA- NIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBO- WIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SĄDZIE I POZA NIM UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁO- NEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ZAGDAN 2. RAFAŁ PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. STRZELECKI 2. PAWEŁ IRENEUSZ V-CE PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DRUKOWANIE GAZET Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZA- NIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁAL- NOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTER- NET Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLA- MOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJ- SCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJ- SCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRO- NICZNYCH (INTERNET) Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFOR- MACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WYDAWANIE KSIĄŻEK Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRE- SOWYCH, TELEFONICZNYCH) Z WYDA- WANIE GAZET Z WYDAWANIE CZASO- PISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE B RUCHOME PLA- CÓWKI GASTRONOMICZNE Z PRZY- GOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁAL- NOŚĆ GASTRONOMICZNA Z PRZYGO- TOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Poz FIRST AID COMMUNICATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/20613/13/154] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. FIRST AID COMMUNICATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WAR- SZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica KOMEDY nr domu 2 nr lokalu 1 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., KANCELARIA NOTA- RIALNA W WARSZAWIE NOTARIUSZ ALDONA CZAMARSKA, REP. A NR 847/2013 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JECHNA GRABSKA 2. ANNA UDZIAŁÓW O ŁĄCZ- NEJ WARTOŚCI ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. ROSSA 2. DOMINIKA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIE- LOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. JECHNA GRABSKA 2. ANNA CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ROSSA 2. DOMINIKA CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELA- TIONS) I KOMUNIKACJA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z DZIAŁALNOŚĆ WSPO- MAGAJĄCA EDUKACJĘ Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FIL- MAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI Z DZIAŁALNOŚĆ FOTO- GRAFICZNA Z POZOSTAŁE DORADZ- TWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIA- ŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZ- NEJ B MAGAZYNOWANIE I PRZECHO- WYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIA- NIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZ- NEGO PROJEKTOWANIA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Poz GARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR- SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [WA.XII NS-REJ.KRS/19691/13/552] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GARDEN ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WAR- SZAWA ulica ALEJA SOLIDARNOŚCI nr domu 115 nr lokalu 2 kod pocztowy poczta WAR- SZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie , NOTARIUSZ IWONA JANAS, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁAZACH, REP. A NR 1900/2013 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘK- SZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. YU 2. XIANG UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WAR- TOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE 2 1. WANG 2. FUSEN UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WANG 2. FUSEN 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, 100

19 Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANS- PORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄ- GOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻY- WIENIEM Poz GLOBAL MEBEL SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JO [PO.IX NS-REJ.KRS/14153/13/210] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GLOBAL MEBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKO- POLSKIE powiat WĄGROWIECKI gmina WĄGRO- WIEC miejscowość WĄGROWIEC 2. miejscowość WĄGROWIEC ulica BOBROWNICKA nr domu 20 kod pocztowy poczta WĄGROWIEC kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ KATARZYNA SOKOŁOWSKA, KAN- CELARIA NOTARIALNA W WĄGROWCU, REP. A NR 2993/2013. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PIEKUTOWSKI 2. ARKADIUSZ JAN UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WAR- TOŚCI 6.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. CHWALISZEWSKI 2. JACEK UDZIAŁÓW O ŁĄCZ- NEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWA- NIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁO- NEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. CHWALISZEW- SKI 2. JACEK PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. PIEKUTOWSKI 2. ARKADIUSZ JAN WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STO- LARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLA- TANIA Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH Z PRODUKCJA POZOSTA- ŁYCH MEBLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPO- SAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMO- WEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH Z PRO- DUKCJA MATERACÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIE- TLENIOWEGO Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z POZYSKIWANIE DREWNA Poz GOSPODARSTWO ROLNE EKO-STAJ- NIA KANTHAKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [OL.VIII NS-REJ.KRS/6353/13/547] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GOSPODAR- STWO ROLNE EKO-STAJNIA KANTHAKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZUR- SKIE powiat M. OLSZTYN gmina M. OLSZTYN miejscowość OLSZTYN 2. miejscowość OLSZ- TYN ulica NARCYZOWA nr domu 5 kod pocztowy poczta OLSZTYN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ ELŻBIETA BREWKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 3282/2013 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BOGUSZ 2. BEATA ANNA UDZIAŁÓW O ŁACZ- NEJ WYSOKOŚCI 4.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. BOGUSZ 2. KAMILA UDZIAŁÓW O ŁACZ- NEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BOGUSZ 2. BEATA ANNA PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH Z CHÓW I HODOWLA OWIEC I KÓZ Z CHÓW I HODOWLA DROBIU Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH Z DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIE- RZĄT Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJ- SCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPOR- TOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJ- NYCH Poz GVB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/18156/13/697] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GVB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WAR- SZAWA ulica KOPERNIKA nr domu 36/40 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie NOTA- RIUSZ ANNA EWA DAŃKO-ROESLER, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1525/ NOTARIUSZ TAMARA JOANNA ŻURA- KOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WAR- SZAWIE REP. A NR 3378/ ZMIENIONO 11 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO Rub CZAS NIE- OZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BÖHRINGER 2. GERT- -VOLKER UDZIAŁÓW O ŁĄCZ- NEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZ- KÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻ- NIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BÖHRINGER 2. GERT-VOLKER PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności REKLAMA Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZ- NYCH POZOSTAŁA WYSPECJALIZO- WANA SPRZEDAŻ HURTOWA Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z POZO- STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANI- ZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄ- DZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWA- NIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM Z SPRZE- DAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Poz HANGLOOSE CENTRUM EKSTREMAL- NYCH SPORTÓW WODNYCH I REKREACJI SPÓŁKA SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JO [GD.VII NS-REJ.KRS/8246/13/470] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. HANGLOOSE CENTRUM EKSTREMALNYCH SPORTÓW WOD- NYCH I REKREACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat TCZEWSKI gmina TCZEW miejscowość TURZE 2. miejscowość TURZE ulica POCZTOWA nr domu 5 kod pocztowy poczta TURZE kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej - Adres strony internetowej Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA R. NOTARIUSZ BEATA ROSZKO, REP. A NR 1978/2013 KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE; ZMIANA 2 UMOWY SPÓŁKI, UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO, AKT NOTA- RIALNY Z DNIA R. REP. A NR 5706/2013 NOTARIUSZ JANINA CIECHANOWSKA KANCELA- RIA NOTARIALNA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TOMALA 2. BARBARA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. TOMALA 2. BAR- BARA PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRO- DUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ Z PRO- DUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ PRODUK- CJA ODZIEŻY ROBOCZEJ Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ PRODUKCJA 101

20 POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCH- NIEJ PRODUKCJA BIELIZNY Z PRODUKCJA BIELIZNY PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY PRODUKCJA WYROBÓW FUTRZARSKICH PRODUK- CJA WYROBÓW FUTRZARSKICH Z PRO- DUKCJA WYROBÓW FUTRZARSKICH PRODUKCJA ODZIEŻY DZIANEJ PRO- DUKCJA WYROBÓW POŃCZOSZNICZYCH Z PRODUKCJA WYROBÓW POŃCZOSZNICZYCH PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO PRODUKCJA GIER I ZABA- WEK PRODUKCJA GIER I ZABAWEK Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCY- KLI SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZE- DAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZE- NIEM MOTOCYKLI KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI KONSER- WACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZE- NIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCY- KLI SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZE- NIEM MOTOCYKLI SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KON- SERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETA- LICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCY- KLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZE- DAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESO- RIÓW DO NICH Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KON- SERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETA- LICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYRO- BÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJA- LIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH TRANSPORT MORSKI I PRZY- BRZEŻNY PASAŻERSKI TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻER- SKI TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW Z TRANS- PORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻER- SKI TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJ- SCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWA- NIA POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGO- WYCH) I POLA NAMIOTOWE Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZ- DÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE B RUCHOME PLA- CÓWKI GASTRONOMICZNE PRZYGO- TOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) POZO- STAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONO- MICZNA Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK KUPNO I SPRZEDAŻ NIERU- CHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁA- SNY RACHUNEK WYNAJEM I ZARZĄDZA- NIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIER- ŻAWIONYMI WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻA- WIONYMI Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻA- WIONYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONY- WANA NA ZLECENIE POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMO- ŚCIAMI ZARZĄDZANIE NIERUCHOMO- ŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONY- WANE NA ZLECENIE WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPOR- TOWEGO Z WYPOŻYCZANIE I DZIER- ŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTO- WEGO DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ ORGA- NIZATORÓW TURYSTYKI DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZ- NYCH B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI Z DZIA- ŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁAL- NOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE A DZIAŁAL- NOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄ- ZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTO- WYCH DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁU- ŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPOR- TEM Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA DZIA- ŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI Z DZIAŁALNOŚĆ WESO- ŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Poz HES/STREZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [WR.VI NS-REJ.KRS/10470/13/668] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. HES/STREZ ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica J. W. WARDZYŃSKICH nr domu 1 kod pocztowy poczta WROCŁAW kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej PL - Adres strony internetowej PL Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ TOMASZ KALINOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA AGATA ROMANOWICZ, KAMILA KOMARZAŃSKA, TOMASZ KALINOWSKI SPÓŁKA CYWILNA, RYNEK 60 WE WROCŁAWIU, REP. A NR 6924/2013. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SZCZĘSNA KORGIEL 2. EWA (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH. 6. NIE 2 1. KOSENDIAK 2. WOJ- CIECH MAREK (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250,00 (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁO- TYCH. 6. NIE 3 1. PIWKOWSKI 2. ŁUKASZ JAKUB (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250,00 (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH. 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. - CZŁONEK JEDNOOSO- BOWEGO ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST REPRE- ZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PIWKOW- SKI 2. ŁUKASZ JAKUB CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KOSENDIAK 2. WOJCIECH MAREK CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. SZCZĘSNA KORGIEL 2. EWA PROKURA SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIA- ŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRA- WIE KONDYCJI FIZYCZNEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU 102

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki:

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest: 1. produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z, 2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. W 5 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Bardziej szczegółowo

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Tymochowicz & Stonoga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Poz. 72083. TYMOCHOWICZ & STONOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu:

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/2012 2 Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: 18.11.Z Drukowanie gazet 18.12.Z Pozostałe drukowanie 18.13.Z - Działalność usługowa

Bardziej szczegółowo

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki:

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki: Numer raportu: RB 109-W/2015 Data sporządzenia: 2015-12-29 Temat raportu: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 26 stycznia 2016 roku Treść raportu: Zarząd Centrum

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy ilość firm wg PKD 4 kwietnia 2014 08:41:34 główne pkd opis Rekordy e-mail Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 16 4 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1/PKD02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, 2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI data/nr zgłoszenia 2013-08-07/ KH 627E KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM (imię i nazwisko, tel., mail, fax) 1. Kontakt do: Kancelaria Liderio Sp. z o.o. tel. 691 054 330 lub 22/433-76-20,

Bardziej szczegółowo

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: Wskazanie zmiany Statutu przyjętej na podstawie Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 26 maja 2015 roku: Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Ilość wspólników: 2 (osoby fizyczne) 5 000,00 zł (pięć tysięcy) Brak

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2014 godz. 17:03:43 Numer KRS: 0000479823

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2014 godz. 17:03:43 Numer KRS: 0000479823 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.02.2014 godz. 17:03:43 Numer KRS: 0000479823 I nformacja odpow iadająca odpisow i aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI Informacja dotycząca zmian w Statucie spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie Zgodnie z art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej przedstawiono zestawienie obejmujące dotychczas obowiązujące

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim.

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. Proponowana zmiana: 3.Siedziba Spółki mieści się w Chorzowie, w województwie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO

INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO 1. Zamiana treści Statutu Spółki w związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności:

Bardziej szczegółowo

Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku.

Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku. Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku. 1. Na podstawie uchwały nr 17 ZWZ Prymus S.A. zmienia się 6 Statutu Spółki. Obowiązujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:08:34 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:08:34 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.04.2016 godz. 04:08:34 Numer KRS: 0000371771 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki Poniżej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. 1 2 Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Było: Art. 6. Przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:35:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:35:49 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.07.2016 godz. 23:35:49 Numer KRS: 0000354537 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 10 maja 2011 roku

ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 10 maja 2011 roku ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 10 maja 2011 roku Obecne brzmienie 8 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem działalności Spółki jest:

Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (PKD 01.13.Z); 2) działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A.

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. Zarząd TESGAS S.A. (Spółka) w dniu 5 września 2012 roku, powziął informację, że Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji!

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! W 2012 roku zarejestrowano w KRS 31 377 podmiotów. Jest to wzrost o 26% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku i wzrost o 35% w stosunku

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji, 2) świadczenie usług sanatoryjno-leczniczych,

Bardziej szczegółowo

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.:

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: 7. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność oznaczona w polskiej klasyfikacji działalności

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Dane z wpisu w rejestrze REGON Informacja prawna: Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz.591, z późn. zm.) od

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.11.2013 godz. 10:03:26 Numer KRS: 0000446599

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.11.2013 godz. 10:03:26 Numer KRS: 0000446599 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.11.2013 godz. 10:03:26 Numer KRS: 0000446599 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:10:05 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:10:05 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.09.2016 godz. 15:10:05 Numer KRS: 0000483725 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.04.2014 godz. 14:35:36 Numer KRS: 0000506719

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.04.2014 godz. 14:35:36 Numer KRS: 0000506719 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.04.2014 godz. 14:35:36 Numer KRS: 0000506719 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

:44. ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki. Raport bieżący 25/2014

:44. ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki. Raport bieżący 25/2014 2014-06-03 07:44 ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki Raport bieżący 25/2014 Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie (dalej "Spółka"), niniejszym informuje,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.05.2014 godz. 10:52:45 Numer KRS: 0000359119

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.05.2014 godz. 10:52:45 Numer KRS: 0000359119 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.05.2014 godz. 10:52:45 Numer KRS: 0000359119 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.01.2014 godz. 12:23:58 Numer KRS: 0000294387

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.01.2014 godz. 12:23:58 Numer KRS: 0000294387 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.01.2014 godz. 12:23:58 Numer KRS: 0000294387 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.01.2013 godz. 10:16:49 Numer KRS: 0000323389

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.01.2013 godz. 10:16:49 Numer KRS: 0000323389 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.01.2013 godz. 10:16:49 Numer KRS: 0000323389 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:17:19 Numer KRS: 0000533479

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:17:19 Numer KRS: 0000533479 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:17:19 Numer KRS: 0000533479 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni postanawia odstąpić

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 16:54:13 Numer KRS: 0000397603

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 16:54:13 Numer KRS: 0000397603 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.07.2014 godz. 16:54:13 Numer KRS: 0000397603 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r. Załącznik nr 3: do Planu Połączenia MOJ S.A. ( Spółka Przejmująca) z Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec sp. z o.o. ( Spółka Przejmowana) z dnia 27 maja2013 r. Projekt zmian Statutu MOJ S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.03.2013 godz. 12:58:57 Numer KRS: 0000278344

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.03.2013 godz. 12:58:57 Numer KRS: 0000278344 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.03.2013 godz. 12:58:57 Numer KRS: 0000278344 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.01.2015 godz. 14:40:43 Numer KRS: 0000183406

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.01.2015 godz. 14:40:43 Numer KRS: 0000183406 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.01.2015 godz. 14:40:43 Numer KRS: 0000183406 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.08.2015 godz. 17:46:17 Numer KRS: 0000330120

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.08.2015 godz. 17:46:17 Numer KRS: 0000330120 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.08.2015 godz. 17:46:17 Numer KRS: 0000330120 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.09.2013 godz. 09:50:56 Numer KRS: 0000145932

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.09.2013 godz. 09:50:56 Numer KRS: 0000145932 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.09.2013 godz. 09:50:56 Numer KRS: 0000145932 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2013 godz. 15:30:59 Numer KRS: 0000434096

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2013 godz. 15:30:59 Numer KRS: 0000434096 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.01.2013 godz. 15:30:59 Numer KRS: 0000434096 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%.

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%. REKORDOWA LICZBA REJESTRACJI NOWYCH FIRM W KRS W 2012 R. W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 23 015 podmiotów. Jest to wzrost o 25% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.12.2013 godz. 14:09:32 Numer KRS: 0000443669

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.12.2013 godz. 14:09:32 Numer KRS: 0000443669 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.12.2013 godz. 14:09:32 Numer KRS: 0000443669 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI data/nr zgłoszenia 2013-08-27/ KH 813 1. Kontakt do: KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM (imię i nazwisko, tel., mail, fax) Kancelaria LIDERIO Sp. z o.o. tel. 691 054 330 lub 22/433-76-20,

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych NOWI INWESTORZY ZAGRANICZNI W POLSCE W 2012 ROKU W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 2578 firm z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to spadek o 6% w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2013 godz. 10:28:30 Numer KRS: 0000379009

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2013 godz. 10:28:30 Numer KRS: 0000379009 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.04.2013 godz. 10:28:30 Numer KRS: 0000379009 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.04.2014 godz. 15:44:42 Numer KRS: 0000504527

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.04.2014 godz. 15:44:42 Numer KRS: 0000504527 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.04.2014 godz. 15:44:42 Numer KRS: 0000504527 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.11.2015 godz. 08:20:20 Numer KRS: 0000478961

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.11.2015 godz. 08:20:20 Numer KRS: 0000478961 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.11.2015 godz. 08:20:20 Numer KRS: 0000478961 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL SA Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki

POLIMEX-MOSTOSTAL SA Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki 2015-02-05 16:02 POLIMEX-MOSTOSTAL SA Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki Raport bieżący z plikiem 26/2015 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy porządek obrad:

Szczegółowy porządek obrad: Szczegółowy porządek obrad: 1. Otwarcie obrad ; 2. Wybór przewodniczącego ; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 60 / 2011

Raport bieżący nr 60 / 2011 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 60 / 2011 Data sporządzenia: 2011-12-13 Skrócona nazwa emitenta ATREM S.A. Temat Ustalenie tekstu jednolitego statutu spółki Atrem S.A. Podstawa prawna Art.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2016 godz. 13:14:44 Numer KRS: 0000521727

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2016 godz. 13:14:44 Numer KRS: 0000521727 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.02.2016 godz. 13:14:44 Numer KRS: 0000521727 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:52:31 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:52:31 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.01.2013 godz. 09:52:31 Numer KRS: 0000442861 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany w Statucie Z.Ch. Police S.A.:

Proponowane zmiany w Statucie Z.Ch. Police S.A.: Proponowane zmiany w Statucie Z.Ch. Police S.A.: 1) 6 o dotychczasowej treści: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. 24,12 produkcja barwników i pigmentów, 2. 24,13 produkcja chemikaliów nieorganicznych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2014 godz. 13:26:21 Numer KRS: 0000331475

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2014 godz. 13:26:21 Numer KRS: 0000331475 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.11.2014 godz. 13:26:21 Numer KRS: 0000331475 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.11.2014 godz. 14:25:40 Numer KRS: 0000484401

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.11.2014 godz. 14:25:40 Numer KRS: 0000484401 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.11.2014 godz. 14:25:40 Numer KRS: 0000484401 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.01.2015 godz. 18:10:09 Numer KRS: 0000487433

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.01.2015 godz. 18:10:09 Numer KRS: 0000487433 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.01.2015 godz. 18:10:09 Numer KRS: 0000487433 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.10.2015 godz. 09:35:24 Numer KRS: 0000004607

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.10.2015 godz. 09:35:24 Numer KRS: 0000004607 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.10.2015 godz. 09:35:24 Numer KRS: 0000004607 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie wyboru

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie wyboru Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.01.2015 godz. 10:40:16 Numer KRS: 0000438261

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.01.2015 godz. 10:40:16 Numer KRS: 0000438261 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.01.2015 godz. 10:40:16 Numer KRS: 0000438261 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.05.2015 godz. 16:47:06 Numer KRS: 0000385640

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.05.2015 godz. 16:47:06 Numer KRS: 0000385640 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.05.2015 godz. 16:47:06 Numer KRS: 0000385640 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

1) PKD 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,

1) PKD 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, Proponowane zmiany Statutu Spółki Herkules SA Dotychczasowe brzmienie 6 Statutu: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) PKD 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, --------------------

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.03.2013 godz. 13:01:55 Numer KRS: 0000407847

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.03.2013 godz. 13:01:55 Numer KRS: 0000407847 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.03.2013 godz. 13:01:55 Numer KRS: 0000407847 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 03:22:53 Numer KRS: 0000365852

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 03:22:53 Numer KRS: 0000365852 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.04.2016 godz. 03:22:53 Numer KRS: 0000365852 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.05.2016 godz. 07:35:14 Numer KRS: 0000103454

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.05.2016 godz. 07:35:14 Numer KRS: 0000103454 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.05.2016 godz. 07:35:14 Numer KRS: 0000103454 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn 120 000 nowych firm założonych w 2012 roku powstało z udziałem kobiet. 4 na 10 nowych firm zakładają kobiety. Kobiety w coraz większym stopniu przejmują tradycyjne męskie zajęcia. Przykładem takich działań

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

21 lipca 2014 09:16:26 główne pkd główne pkd opis Rekordy e-mail

21 lipca 2014 09:16:26 główne pkd główne pkd opis Rekordy e-mail ilosc firm wg PKD 21 lipca 2014 09:16:26 główne pkd główne pkd opis Rekordy e-mail 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 161 37 49.41.Z Transport drogowy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2014 godz. 20:12:44 Numer KRS: 0000372271

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2014 godz. 20:12:44 Numer KRS: 0000372271 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.05.2014 godz. 20:12:44 Numer KRS: 0000372271 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS

3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS 3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS Przedmiotem działalności Spółki z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1. PKD 13.1 Przygotowanie i przędzenie włókien

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.12.2014 godz. 14:42:31 Numer KRS: 0000114547

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.12.2014 godz. 14:42:31 Numer KRS: 0000114547 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.12.2014 godz. 14:42:31 Numer KRS: 0000114547 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 11:31:14 Numer KRS: 0000331527

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 11:31:14 Numer KRS: 0000331527 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.07.2013 godz. 11:31:14 Numer KRS: 0000331527 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:03:40 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:03:40 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.04.2016 godz. 13:03:40 Numer KRS: 0000370483 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:19:54 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:19:54 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.09.2016 godz. 18:19:54 Numer KRS: 0000364032 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.04.2014 godz. 10:38:19 Numer KRS: 0000266165

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.04.2014 godz. 10:38:19 Numer KRS: 0000266165 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.04.2014 godz. 10:38:19 Numer KRS: 0000266165 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.09.2014 godz. 18:49:21 Numer KRS: 0000338336

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.09.2014 godz. 18:49:21 Numer KRS: 0000338336 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.09.2014 godz. 18:49:21 Numer KRS: 0000338336 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo