Wrocław, Raport za III kwartał 2013r. INDATA Software SA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrocław, 14.11.2013. Raport za III kwartał 2013r. INDATA Software SA"

Transkrypt

1 Wrocław, Raport za III kwartał 2013r. INDATA Software SA

2 Spis treści I. List Prezesa Zarządu II. III. IV. Informacje ogólne Informacje o strukturze akcjonariatu emitenta Skrócone dane finansowe 4.1 Jednostkowe dane INDATA Software SA na dzień wraz z okresem porównawczym Rachunek przepływów pieniężnych na dzień Zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień Skonsolidowane dane finansowe INDATA Software SA na dzień Rachunek przepływów pieniężnych na dzień Zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień V. Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe VI. VII. VIII. IX. Prognozy wyników Polityka rachunkowości Informacja o liczbie zatrudnionych osób w Spółce w przeliczeniu na pełne etaty Informacje zarządu na temat aktywności, jaką w danym okresie objętym raportem emitent podejmował na rzecz rozwoju prowadzonej działalności X. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym XI. XII. XIII. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Opis stanu realizacji działań inwestycyjnych prezentowanych w dokumencie informacyjnym, o których mowa w par.10 pkt. 13a załącznika nr 1 do regulaminu aso Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego 2

3 I. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, Zarząd Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu przedstawia Państwu raport za 3 kwartał 2013 podsumowujący działalność Spółki w powyższym okresie. Trzeci kwartał 2013 roku był dla Spółki okresem szczególnym w związku z zarejestrowaniem połączenia Spółki TRO MEDIA SA (poprzednia nazwa emitenta) ze Spółką WDSP Holding SA zgodnie z art pkt. 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku WDSP HOLDING SA (Spółka przejmowana) na TRO MEDIA SA jako Spółkę Przejmującą. Rejestracja połączenia oraz zmiana nazwy Emitenta jest kolejnym krokiem potwierdzającym realizację założonej strategii oraz zbliżającym Spółkę do przejścia na rynek główny GPW. Celem strategicznym INDATA Software S.A. na lata jest zdobycie pozycji na rynku w Polsce, która pozwoli Emitentowi znaleźć się w gronie 25 największych wśród firm IT pod względem wartości zysku netto. Na bazie wyników finansowych za 2012 r. wg rankingu Computerworld Top 200 w edycji 2013 Emitent pod względem zysku netto uplasował się w pierwszej 50. Na rok 2014 Spółka zakłada wejść do grupy pierwszej 40 podmiotów działających na rynku IT wg niniejszego rankingu. INDATA Software SA zamierza koncentrować się na rozwoju w Polsce, niemniej w II połowie 2014 r. planuje rozpocząć działalność w Wielkiej Brytanii. Cel strategiczny Emitent zamierza osiągnąć poprzez rozwój organiczny oraz działania akwizycyjne. Obecnie emitent finalizuje przejęcie 100% Agencji Interaktywnej Positive Power wraz z podmiotami zależnymi oraz pakiety mniejszościowe w Spółkach: Cohesiva Sp. z o.o., Look4App Sp. z o.o. oraz InfoLan Sp. z o.o. Dokończenie przejęć będzie skutkowało wzrostem zespołu do około 180 specjalistów, pozwoli na znaczące rozszerzenie obszarów (jednostka konsolidowana)działalności dając większe możliwości działania oraz wzmocni portfolio Spółki o najbardziej znane marki na rynku. W oparciu o dotychczasowe obserwacje, poparte uzyskiwanymi wynikami, stwierdza się, że w kolejnych okresach powinien następować znaczący wzrost posiadanych aktywów oraz dynamiczny wzrost sprzedaży w grupie spółek INDATA Software SA (usługi IT, pośrednictwo i wsparcie sprzedaży oraz usługi agencji interaktywnej). Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii Zarząd zdecydował połączyć usługi agencji interaktywnej z usługami programistycznymi software house, co daje liczne synergie m.in.: cross selling usług, dostarczanie nowatorskich rozwiązań wychodzących naprzeciw rynkowi, zwiększenie skali działalności oraz wiarygodności finansowej oraz co najważniejsze możliwość brania udziału w większych przetargach. Jednakże po połączeniu Spółka koncentruje się w większym stopniu na rozwoju usług IT. W zakresie swojej oferty usług i produktów INDATA Software rozpoczęła rozwój dotychczasowych usług na znacząco większą skalę oraz planuje wprowadzić nowe usługi do swojej oferty. W 3 kwartale również rynek NewConnect docenił działania Spółki i zakwalifikował INDATA Software do segmentu NC LEAD. NC LEAD jest segmentem NewConnect zrzeszającym największe i najbardziej płynne spółki. Aby zakwalifikować się do tego segmentu, należy sumiennie przestrzegać zasad i przepisów obowiązujących na rynku NewConnect, w szczególności obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO oraz "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect". INDATA Software SA planuje w 2013 roku uzyskać dodatkowy, niezbędny do dynamicznego rozwoju kapitał poprzez przeprowadzenie nowej publicznej emisji akcji. Wrocław, 14 listopada 2013 r Prezes Zarządu Grzegorz Czapla 3

4 II. INFORMACJE OGÓLNE Firma: INDATA Software SA Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Wrocław Adres: ul. Trawowa 35A/1, Wrocław Telefon: Faks: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: NIP: REGON: KRS: Kapitał zakładowy: ,70 zł wpłacony w całości 4

5 III. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA Lp. Akcjonariusz l. akcji % akcji l. głosów % głosów 1 Nextree Investments Limited , ,71 2 Beyond Investments Sp. z o. o , ,94 3 Misja Sp. z o.o , ,30 4 Aleksander Chomicz , ,25 5 Aerfinance Ventures Sp. z o.o , ,65 6 Rafał Blum , ,65 8 Pozostali - 16,50-16,50 5

6 IV. SKRÓCONE DANE FINANSOWE 4.1 Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe INDATA Software SA za III kwartał 2013 r., dane narastająco za trzy kwartały 2013 oraz dane finansowe za analogiczny okres roku Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy Za okres od r Za okres od r Za okres od r Za okres od r A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym: , , , ,11 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,11 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , ,29 0,00 0,00 B. KOSZTY działalności operacyjnej w tym: , , , ,75 I.Amortyzacja , , , ,89 II.Zużycie materiałów i energi , , , ,24 III. Usługi obce , , , ,33 IV Podatki i opłaty, w tym: , , ,35 (11 253,93) V.Wynagrodzenia , , , ,92 VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,39 VII Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,91 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,74 0,00 0,00 0,00 C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) , , , ,36 D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE , , , ,38 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje , ,40 III. Inne przychody operacyjne , , , ,98 E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE , , ,00 0,00 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0, ,00 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 III. Inne koszty operacyjne , ,10 0,00 F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H) , , , ,74 G PRZYCHODY FINANSOWE , , , ,55 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Odsetki, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0, , ,18 V. Inne , , , ,37 H. KOSZTY FINANSOWE , , , ,77 I. Odsetki, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Inne , , , ,77 I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K) , , , ,52 J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.) 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (L±M) , , , ,52 L. PODATEK DOCHODOWY , , ,00 M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) 0,00 0,00 N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M) , , , ,52 6

7 BILANS - AKTYWA Stan na r Stan na r A. AKTYWA TRWAŁE , ,84 I. Wartości niematerialne i prawne , ,71 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,13 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe ,50 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,12 0,00 B. AKTYWA OBROTOWE , ,98 I. Zapasy ,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe , ,23 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,75 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,00 AKTYWA RAZEM : , ,82 BILANS - PASYWA Stan na r Stan na r A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,47 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,19 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych ( ,54) ,82 VIII. Zysk (strata) netto , ,46 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 0,00 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,35 I. Rezerwy na zobowiązania , ,00 II. Zobowiązania długoterminowe 0, ,45 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,81 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,09 PASYWA RAZEM : , , Rachunek przepływów pieniężnych RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Stan na Stan na r r. I. Zysk (strata) netto , ,09 II. Korekty razem , ,05 1. Amortyzacja , ,13 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 0,00 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu rezerw , ,00 6. Zmiana stanu zapasów 0,00 ( ,00) 7. Zmiana stanu należności ( ,94) ( ,90) 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów , ,53 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych ,60 ( ,71) 10. Inne korekty 0,00 0,00 7

8 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) , ,14 B. Przepływy środków pieniężnych z działallności inwestycyjnej I. Wpływy 0,00 0,00 1. Zbycie wartości niemater.i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych. 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wart. niemater. i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowychj - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pozyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki , ,36 1. Nabycie wartości niemater.i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , ,97 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: , ,50 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach , ,50 - nabycie aktywów finansowych , ,93 - udzielone pożyczki długoterminowe 0, ,57 4. Inne wydatki inwestycyjne ,89 III. Przepływy pieniężne netto z działlności inwestycyjnej (I-II) ( ,33) ( ,36) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy , ,06 1. Wpływy netto z wyd.udzi.(emisji akcji) i innych instr.kapit.oraz dopłat do kapit ,70 2. Kredyty i pożyczki , ,36 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 0,00 II. Wydatki ,59 0,00 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 9. Inne wydatki finansowe ,59 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) , ,06 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) ( ,03) ,84 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym ( ,03) ,84 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu , ,25 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F=/-D), w tym , ,09 - o ograniczonej możliwości dysponowania , , Zestawienie zmian w kapitale własnym ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITYALE WŁASNYM Stan na r Stan na r I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,01 - korekty błędów podstawowych I a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów , ,01 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na poczatek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego , ,70 a) zwiększenie (z tytułu) , ,70 -wydania akcji , ,70 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 8

9 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , ,70 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0, Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0, ,18 a) zwiększenie (z tytułu) 0, ,18 - podziału zysku (ustawowo) 0, ,18 -emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0, Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu , ,19 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0, Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0, Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0, Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0, Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 ( ,54) 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu ,82 0, Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach ,82 0, Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu ,82 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0, , Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0, , Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 ( ,54) 8. Wynik netto , ,09 a) zysk netto , ,09 b) strata netto 0,00 0,00 c) odpisy z zysku II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,44 III. Kapitał (fundusz) własny, po uzgodnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 4.2 SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE INDATA SOFTWARE SA NA DZIEŃ Poniższe dane zostały przedstawione na dzień nie uwzględniając okresu porównawczego za tożsamy okres 2012 r. oraz samego 3 Q 2013 ze względu na dokonanie połączenia w 3 Q 2013 Spółek TRO MEDIA SA oraz WDSP Holding SA co wpłynęło na brak porównywalności danych za 3 Q roku poprzedniego stąd emitent postanowił nie publikować tych danych. Skonsolidowany rachunek zysków i strat przygotowany na A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym: ,21 - od jednostek powiązanych ,33 I Przychody netto ze sprzedaży produktów ,39 II Zmiana stanu produktów( zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 0,00 III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów ,82 9

10 B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: ,66 I Amortyzacja ,78 II Zużycie materiałów i energii ,22 III Usługi obce ,95 IV Podatki i opłaty, w tym: ,72 - podatek akcyzowy 0,00 V Wynagrodzenia ,60 VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,50 VII Pozostałe koszty rodzajowe ,32 II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,57 F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) ,55 G. Pozostałe przychody operacyjne ,74 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 II. Dotacje ,00 III. Inne przychody operacyjne ,74 H. Pozostałe koszty operacyjne ,39 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 III. Inne koszty operacyjne ,39 I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) ,90 J. Przychody finansowe ,61 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 II. Odsetki, w tym: ,97 - od jednostek powiązanych 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 V. Inne ,64 K. Koszty finansowe ,49 I. Odsetki, w tym: ,51 - dla jednostek powiązanych 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji ,70 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 IV. Inne ,28 L Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych 0,00 M Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K) ,02 N Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.) 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 O Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych ,65 I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne ,65 II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne 0,00 III. Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone 0,00 P Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0,00 I. Odpis ujemne wartości firmy - jednostki zależne 0,00 II. Odpis ujemne wartości firmy - jednostki współzależne 0,00 III. Odpis ujemne wartości firmy - jednostki stowarzyszone 0,00 R Zysk (strata) brutto (L+/-M) ,36 S Podatek dochodowy odroczony ,00 T Podatek dochodowy bieżący ,40 10

11 U Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0,00 W Zyski (straty) mniejszości 9 373,66 Z Zysk (strata) netto (N-O-P) ,30 Skonsolidowany bilans przygotowany na BILANS - AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE ,31 I. Wartości niematerialne i prawne ,63 II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych ,15 III. Rzeczowe aktywa trwałe ,65 IV. Należności długoterminowe 0,00 V. Inwestycje długoterminowe ,50 VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,38 B. AKTYWA OBROTOWE ,02 I. Zapasy ,74 II. Należności krótkoterminowe ,74 III. Inwestycje krótkoterminowe ,19 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,35 AKTYWA RAZEM ,33 BILANS - PASYWA A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY ,18 I. Kapitał (fundusz) podstawowy ,70 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-) 0,00 III. Udziały (akcje) własne (-) 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy ,54 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 VII. Różnice kursowe z przeliczenia 0,00 VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych ,36 IX. Zysk (strata) netto ,30 X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-) 0,00 B. Kapitał mniejszości ,92 C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00 I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne 0,00 II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne 0,00 III. Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone 0,00 D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA ,23 I. Rezerwy na zobowiązania ,59 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe ,89 IV. Rozliczenia międzyokresowe ,75 PASYWA RAZEM ,33 11

12 4.2.1 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Lp. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk / Strata netto ,30 II. Korekty razem ,64 1. Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych 9 373,66 2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych 0,00 3. Amortyzacja ,13 4. Amortyzacja wartości firmy ,30 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 6. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej ,70 7. Zmiana stanu rezerw ,00 8. Zmiana stanu zapasów ,74 9. Zmiana stanu należności , Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek , Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem 0, Podatek dochodowy zapłacony 0, Inne korekty 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) ,66 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 0,00 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 a) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych dywidendy otrzymane 0,00 spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 sprzedaż udziałów 0,00 odsetki od pożyczek 0,00 sprzedaż udziałów 0,00 b) w pozostałych jednostkach: 0,00 - zbycie aktywów finansowych 0,00 - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 - odsetki 0,00 - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 II. Wydatki ,23 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych ,84 0,00 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Na aktywa finansowe, w tym: ,50 a) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 12

13 dopłaty do kapitału 0,00 udziały 0,00 b) w pozostałych jednostkach: , nabycie aktywów finansowych ,93 - udzielone pożyczki długoterminowe ,57 Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym 5. Inne wydatki inwestycyjne ,89 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) ,23 0,00 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy ,36 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału ,70 2. Kredyty i pożyczki ,66 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 4. Inne wpływy finansowe 0,00 II. Wydatki ,66 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 4. Spłaty kredytów i pożyczek 3 500,00 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych ,00 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 3 177,09 8. Odsetki 0,00 9. Inne wydatki finansowe ,57 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) ,70 D. Przepływy pieniężne netto razem ,13 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym ,19 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 F. Środki pieniężne na początek okresu ,92 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym ,05 - o ograniczonej możliwości dysponowania 0, Zestawienie zmian w kapitale własnym Lp. Wyszczególnienie Za okres r. I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) ,19 - korekty błędów 0,00 I.a Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach ,19 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu ,00 13

14 1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego , Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu ,70 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0, Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego , Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym: ,54 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0, Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0, Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu ,19 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu , Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu , Strata z lat ubiegłych na początek okresu , Strata z lat ubiegłych na koniec okresu , Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu ,36 9. Wynik netto ,30 a) Zysk netto ,30 b) Strata netto c) Odpisy z zysku II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) ,18 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) ,18 V. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE Trzeci kwartał jest okresem szczególnym w działalności Emitenta w związku z rejestracją połączenia ze Spółką WDSP Holding SA oraz rozpoczęciem działań pod nową nazwą INDATA Software SA (dawniej TRO MEDIA SA). Emitent narastająco osiągnął ponad 22 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów oraz ponad 6 ml zł zysku netto, potwierdzając realizację założonej strategii mającej na celu wejście na rynek główny GPW oraz zdobycie pozycji na rynku w Polsce, która pozwoli Emitentowi znaleźć się w gronie 25 największych wśród firm IT pod względem wartości zysku netto. W trzecim kwartale 2013 roku jednostkowo Emitent osiągnął ponad 3,3 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza 7 % wzrost w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. 14

15 Po 3 kwartałach Spółka osiągnęła prawie 10 mln zł przychodu przewyższając przychody o ponad 28% w stosunku do analogicznego okresu w 2012 roku. Na poziomie wyniku netto w trzecim kwartale ustalił się zysk w wysokości zł, natomiast od początku roku Spółka zanotowała ponad zł zysku netto. Wskaźnik EBITDA za 3 kwartały wyniósł ponad zł w porównaniu do ponad zł wykazując znaczący 124% wzrost. Znaczący wpływ na wyniki emitenta miało połączenie ze Spółką WDSP Holding SA dzięki czemu Emitent może pochwalić się ponad 6 mln zł zysku netto po trzech kwartałach potwierdzając słuszność decyzji o połączeniu obu podmiotów. Dodatkowo Emitent wciąż przygotowuje się do procesu ubiegania się o wprowadzenie akcji na rynek główny GPW (w tym porządkowanie i konsolidacja finansów), dokonuje analiz podmiotów z którymi podpisał listy intencyjne oraz prowadzi działania mające na celu sfinalizowanie podpisanych warunkowych umów zakupu udziałów w Spółkach: Positive Power Sp. z o.o. Cohesiva Sp. z o.o., Look4App Sp. z o.o. oraz InfoLan Sp. z o.o. Dodatkowo warto wspomnieć o podpisaniu kolejnego listu intencyjnego w dniu ze Spółką Eura 7 Sp. z o.o, który rozpoczyna proces Due Diligence tej Spółki. Eura7 specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu serwisów internetowych oraz w komunikacji marketingowej w Internecie. Kompetencje spółki potwierdzone są przez liczne nagrody oraz wysokie pozycje w branżowych rankingach. Dotychczas Spółka współpracowała z takimi firmami jak Vistula Group, IDC Polonia SA, Koelner SA, Iglotex SA, Echo Investment SA. VI. PROGNOZY WYNIKÓW Emitent nie publikował prognoz na rok VII. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI Zasady polityki rachunkowości Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości. Metody wyceny: Środki trwałe i WNiP a. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia. b. Amortyzacja obliczona została zgodnie z ustawą o rachunkowości wg przewidywanego okresu użytkowania przy czym: 1) środki trwałe o wartości jednostkowej do 3500 zł odpisywane były jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych, 2) pozostałe środki trwałe umarzane były metodą liniową, wg przewidywanego okresu użytkowania, 15

16 3) wartości niematerialne i prawne programy i licencje amortyzuje się przez okres 5 lat lub 2 lata. Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe Inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub powiększone o odpisy spowodowane ich wzrostem do wartości godziwej (rynkowej). Długoterminowe aktywa finansowe Wycena należności długoterminowych dokonywana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Aktywa obrotowe 1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący: a) zapasy : - surowce - w cenach nabycia ustalonych jako ceny przeciętne - średnioważone, - materiały - w cenach zakupu, stosując ceny przeciętne, - towary - w cenach zakupu, stosując ceny przeciętne, wycena rozchodu towarów dokonywana jest przy zastosowaniu zasady pierwsze przyszło pierwsze wyszło FIFO. - produkty - w kosztach wytworzenia ostatniego kwartału Odpisy aktualizujące zapasów dokonywane są w związku z trwałą utratą ich wartości. b) należności, roszczenia i zobowiązania - w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej, - należności kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, - zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty, Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane były w ciągu roku w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji. Stan nierozliczonych na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażony w walutach obcych przelicza się na walutę polską wg kursu średniego dla danej waluty ustalonym przez NBP obowiązującym w dniu bilansowym. Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty. c) środki pieniężne Kredyty i pożyczki - krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej, - operacje gospodarcze w ciągu roku, dotyczące środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych w rachunku bieżącym ujmuje się w księgach, przeliczone wg kursu średniego. Kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w skorygowanej cenie nabycia. 16

17 Różnice kursowe Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych aktywów i pasywów rozlicza się następująco: a) dodatnie do przychodów z operacji finansowych, b) ujemne do kosztów operacji finansowych. Kapitały własne w wartości nominalnej, Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wysokości, Fundusze specjalne w wartości nominalnej, Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej, Wynik finansowy Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji. Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się: a) wynik działalności operacyjnej b) wynik na operacjach finansowych, c) wynik na operacjach nadzwyczajnych, d) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych a wartością sprzedanych produktów, usług i strat ze sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, towarów i innych składników majątku oraz pozostałych kosztów operacyjnych. Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych, a w szczególności z posiadania udziałów w innych jednostkach, papierów wartościowych, odsetek od pożyczek i należności, w tym także odsetek za zwłokę w zapłacie, z rozwiązania rezerwy, otrzymania dyskonta, zysków ze sprzedaży papierów wartościowych i dodatnich różnic kursowych, oprocentowania lokat i rachunków bankowych a kosztami operacji finansowych, na które składają się w szczególności odsetki, w tym także za zwłokę w zapłacie, prowizje od pożyczek i zobowiązań, płacone dyskonto, straty na sprzedaży papierów wartościowych i ujemnych różnic kursowych. Wynik na operacjach nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi. Zyski i straty nadzwyczajne obejmują skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie, poza zwykłą działalnością Spółki i dlatego nie kwalifikują się do pozostałych kosztów operacyjnych np. skutki zdarzeń losowych. 17

18 VIII. INFORMACJA O LICZBIE ZATRUDNIONYCH OSÓB W SPÓŁCE W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY Forma zatrudnienia Liczba zatrudnionych Liczba pełnych etatów Umowa o pracę 9 7,625 IX. DOKONANIA LUB NIEPOWODZENIA EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI Dnia Spółka informowała o podjęciu uchwał w dniu o połączeniu ze Spółką WDSP Holding SA oraz o zmianie nazwy. Dnia Emitent poinformował o podpisaniu warunkowej umowy zakupu udziałów Spółki kapitałowej, pomiędzy Emitentem, a udziałowcami Spółki przejmowanej. Przejmowany podmiot jest właścicielem Spółek działających w branży informatycznej, realizujących i wdrażających innowacyjne rozwiązania oraz projekty dofinansowane ze środków UE. Emitent zidentyfikował mocne strony Celu Przejęcia (Agencja Positive Power wraz z podmiotami powiązanymi), do których należą: wysoka efektywność operacyjna, doświadczona i wykwalifikowana kadra zarządzająca, autorski efektywny system do prowadzenia kampanii , wysoka ocena wyników pracy działu technicznego, wysoka ocena merytoryczna części usług związanych z oprogramowaniem, znana, rozpoznawalna i dobrze kojarzona marka na rynku lokalnym, budowa wizerunku za granicą, dążenie do specjalizacji na rynkach o mniejszej konkurencji. Do największych klientów należą: Mennica Polska S.A. (aplikacja stworzona na potrzeby kampanii promocyjnej sieci Empik; prezentacja monet i numizmatów; produkty podzielone na kategorie prezentowe); 8a.pl. jeden z największych sklepów outdoorowych w Polsce, klient od 2003 roku (aplikacja z wbudowanym skanerem kodów kreskowych, pełna integracja z bazą danych oraz systemem rozliczeń; wyróżnienie nowości, promocji i wyprzedaży; ponadto, integracja z pięcioma magazynami, z możliwością dodawania animacji 3D i filmów); Lotari, współpraca od 2009 roku (zintegrowana ze sklepem aplikacja do projektowania rolet; integracja z magazynami i programem sprzedażowym; integracja z pasażem handlowym); Raven Outdoor - przedstawiciel i wyłączny dystrybutor znanych marek sprzętu turystycznego i wspinaczkowego (integracja z systemami zewnętrznymi dostawców i odbiorców, integracje procesów z programem magazynowo-sprzedażowym CDN Optima); Snap Outdoor - dystrybutor wiodących marek outdoorowych w Polsce (integracja z programem magazynowo-sprzedażowym; integracja z systemami ERP i finansowo-księgowymi firm; tworzenie grup rabatowych i zindywidualizowane zarządzanie promocjami); 18

19 Marrodent Sp. z o.o. - dystrybutor marek produkujących akcesoria do gabinetów dentystycznych i pracowni protetycznych (możliwość tworzenia w platformie grup rabatowych i indywidualnego zarządzanie promocjami; integracja z systemami ERP i finansowo-księgowymi firm; integracja z programem magazynowo-sprzedażowym); Pfleiderer S.A. - ceniony producent i dostawca materiałów dla branży meblarskiej (serwis w standardzie Responsive Web Design; responsywny moduł Relacji Inwestorskich); Libet S.A. - wiodący na polskim rynku producent kostki brukowej (serwis z systemem zarządzania przewodnim bannerem i 7 mini bannerami, moduł "kalkulator kostek"; serwis relacji inwestorskich zgodny z wytycznymi GPW); Komandor S.A. - wiodący na rynku polskim producent garderób wnękowych i szaf z systemami drzwi przesuwnych (wdrożenie serwisu i rozwiązań marketingowych; panel administracyjny CMS z możliwością tworzenia podstron dla sieci autoryzowanych dealerów w 13 regionach Polski); w zakresie kampanii SEO: Mitsubishi Electric, Libet S.A., Oltre, Ursyn Car Sp. z o.o., Kogis.pl. Zatrudnienie w Grupie kapitałowej Celu Przejęcia stanowi 50 specjalistów z dziedziny e-biznesu i e- marketingu. Celem przejęcia ww. podmiotu jest m.in. zwiększenie zasięgu geograficznego świadczonych przez grupę kapitałową Emitenta usług, rozszerzenie kompetencji o tworzenie stron internetowych dla branży e- commerce. Dnia Spółka przekazała do publicznej wiadomości Strategię rozwoju na lata Dnia Emitent poinformował o dokonaniu wpisu połączenia Emitenta ze Spółką WDSP Holding SA oraz ozarejestrowaniu w dniu zmian statutu Spółki wynikających z uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2013 roku. W wyniku podjętych uchwał zmianie uległa firma Spółki oraz został rozszerzony przedmiot działalności, będący konsekwencją połączenia ze spółką WDSP Holding SA. Dnia Spółka poinformowała o podpisaniu listu intencyjnego ze spółką z branży IT (Cohesiva Sp. z o.o.) dotyczący zamiaru przejęcia pakietu udziałów spółki z branży IT z siedzibą we Wrocławiu. Podstawą podjętej decyzji o przygotowaniu procesu przejęcia pakietu udziałów, jest przekonanie Zarządów obu Spółek, że funkcjonowanie omawianej spółki w ramach grupy INDATA Software przyniesie duże większe możliwości działania spółce przejmowanej oraz przyczyni się do wzrostu wartości spółki przejmującej. INDATA Software SA zwiększy swoją konkurencyjność na rynku rozwiązań informatycznych dla biznesu oraz reklamy internetowej. Przedmiotem rozmów jest wrocławski software house wyspecjalizowany w tworzeniu zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla wymagających Klientów w Polsce i Europie Zachodniej. Do specjalności firmy należą: tworzenie systemów informatycznych klasy enterprise i aplikacji internetowych w oparciu o najnowsze technologie i `state of art` w dziedzinie inżynierii informatycznej, zarządzanie zespołami informatycznymi i organizacja współpracy z Klientem w oparciu o nowoczesne metodyki wytwarzania oprogramowania oraz dostarczanie pełnego zestawu kompetencji niezbędnych do przekształcenia wizji zleceniodawcy w pełnowartościowy produkt informatyczny. Strategia spółki zakłada harmonijny rozwój poprze świadczenie usług outsourcingowych i tworzenie własnych innowacyjnych produktów. Do Klientów spółki należą m.in. duże polskie podmioty z branż public, ubezpieczeniowej i telekomunikacyjnej, a także zachodnie spółki związane z rozrywką on-line. W roku obrotowym 2012 spółka osiągnęła przychody netto w wysokości prawie 4 mln złotych, a rok 2013 planuje zamknąć obrotem ok. 5 mln. złotych. Dnia Emitent poinformował o podpisaniu kolejnego listu intencyjnego ze Spółką z branży IT (Look4App Sp. z o.o.) dotyczący zamiaru przejęcia pakietu udziałów spółki z branży IT z siedzibą we Wrocławiu. 19

20 Przedmiotem rozmów jest wyspecjalizowany internet software house, który od początku swoją działalność oparł na projektowaniu i wdrażaniu innowacyjnych, nowoczesnych aplikacji dedykowanych i mobilnych. Posiadamy szerokie kompetencje wytwarzaniu oprogramowania w językach JAVA, JAVA ENTERPRISE, PHP,.NET, C++, DELPHI, C#. Doświadczony zespół programistów z powodzeniem wytwarza oprogramowanie dla wiodących firm z branży finansowej (Kruk SA, Ultimo SA, E-Kancelaria SA, WDB SA, Coface SA, KUKE SA, Eurotax SA), E-commerce (Travelplanet SA, Clear Channel Poland), rozrywkowej (Red Bull Polska,Tuwroclaw.com). Większość serwisów wytworzonych zostało w ramach umów na realizację backoffice. W naszej ofercie znajdują się usługi począwszy od prostych grafik i stron korporacyjnych, aż po realizacje konceptów wraz z pisaniem kodów źródłowych oraz zaawansowane analizy biznesowe. W portfelu Spółki znajdują się zamówienia na kwotę przekraczającą 750 tyś zł. Istotną część przychodów stanowią stałe umowy serwisowe. Dnia Spółka poinformowała o podpisanie listu intencyjnego ze spółką z branży IT dotyczący zamiaru przejęcia pakietu udziałów spółki z branży IT (InfoLan Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem rozmów jest Spółka będąca integratorem systemów informatycznych, specjalizującym się w zaawansowanych rozwiązaniach infrastruktury IT. Spółka posiada własne data center, które realizuje usługi chmury prywatnej, chmury hybrydowej oraz usługi SaaS oraz IaaS. Spółka obsługuje kilkadziesiąt kontraktów serwisowych kompleksowego wsparcia IT, w tym usługi pełnego outsourcingu zespołów IT dla swoich klientów. Spółka posiada własne call center świadczące usługi wsparcia użytkownika w trybie 24/7. Klientami spółki są głównie Klienci sektora korporacyjnego oraz małych i średnich firm na terenie całej Polski. Spółka w latach notowała obroty rzędu kilkunastu milionów złotych rocznie. Podpisanie listu intencyjnego otwiera proces due diligence oraz prace nad przygotowaniem porozumienia w sprawie podstawowych warunków transakcji. Dnia Emitent poinformował o zakwalifikowaniu INDATA Software SA do segmentu NC LEAD. NC LEAD jest segmentem NewConnect zrzeszającym największe i najbardziej płynne spółki. Aby zakwalifikować się do tego segmentu, należy sumiennie przestrzegać zasad i przepisów obowiązujących na rynku NewConnect, w szczególności obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO oraz "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect". Kluczowym kryterium jest również płynność akcji w obrocie. X. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM Na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym Grupa Kapitałowa Emitenta składała się z następujących podmiotów: Web Development Solutions Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Spółka Komandytowo-Akcyjna (Znaczący podmiot w grupie odpowiedzialny za Zysk Grupy kapitałowej INDATA Software SA) (jednostka konsolidowana) Domenomania.pl S.A. (Spółka istnieje na rynku od 2004 roku prowadząc działalność w zakresie hostingu, rejestracji domen oraz usług programistycznych i administracyjnych. Uzupełnieniem oferty Spółki są usługi agencyjne.) (jednostka konsolidowana) Apicus Investments Limited (Zadaniem Spółki jest trzymanie aktywów Grupy oraz przeprowadzanie transakcji kapitałowych) (jednostka konsolidowana) Silicon Fund Sp. z o.o. (jednostka niekonsolidowana) 20

21 XI. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. XII. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH PREZENTOWANYCH W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM, O KTÓRYCH MOWA W PAR.10 PKT. 13A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO Nie dotyczy. XIII. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Zarząd INDATA Software S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy skonsolidowane oraz jednostkowe kwartalne sprawozdania finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz Grupy Kapitałowej. 21

22 22

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. II KWARTAŁ 2014 ROKU Bydgoszcz, 12.08. 2014 r. Raport Europejski Fundusz Energii S.A. za II kwartał roku 2014 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r.

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r. RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A. I KWARTAŁ ROKU 2015 Warszawa, 14 maja 2015 r. Raport za IV kwartał roku 2014 został przygotowany przez emitenta zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA Strona 1 z 21 ZMIANA NR 1. PKT 2 STR 5 L.p. Wyszczególnienie Na dzień 31.12.2014r. Na dzień 31.12.2013r. 1834 A Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. IV KWARTAŁ 2014 ROKU Bydgoszcz, 11.02.2015 r. Raport Europejski Fundusz Energii S.A. za IV kwartał roku 2014 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A. RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A. Warszawa, dnia 13 listopada 2015 r. Raport GRUPA HRC S.A. za III kwartał roku 2015 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2013 ROKU za okres od 01.07.2013 do 30.09.2013 roku Solec Kujawski, dnia 14 listopada 2013 roku 1 Spis treści: 1. Grupa kapitałowa spółka zależna...3

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Zarząd EUROSYSTEM SA z siedzibą w Chorzowie w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za pierwszy kwartał 2015 roku.

Zarząd EUROSYSTEM SA z siedzibą w Chorzowie w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za pierwszy kwartał 2015 roku. Serwisy Zamknięte GPW https://4brokernet.gpw.pl/4bn_prd/index.php/pl/,danainfo=.alpedp9hu2vjr19nr43r8... Strona 1 z 2 20150515 Serwisy Zamknięte GPW ktg@eurosystem.com.pl ktg@eurosystem.com.pl (Emitenci)

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 14.05.2014. Raport za I kwartał 2014r. INDATA Software SA

Wrocław, 14.05.2014. Raport za I kwartał 2014r. INDATA Software SA Wrocław, 14.05.2014 Raport za I kwartał 2014r. INDATA Software SA Spis treści I. List Prezesa Zarządu II. III. IV. Informacje ogólne Informacje o strukturze akcjonariatu emitenta Skrócone dane finansowe

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155 Poz. 16155. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Kałdusie. [BMSiG-11166/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze jest osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2014 GRUPA HRC S.A.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2014 GRUPA HRC S.A. RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2014 GRUPA HRC S.A. Warszawa, dnia 13 lutego 2015 r. Raport GRUPA HRC S.A. za IV kwartał roku 2014 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. Podstawowe dane o spółce... 2 2.STRUKTURA AKCJONARIATU

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 237/2015 (4868) poz. 19243 19243 Poz. 19243. FIJAŁKOWSKI w Rybniku. [BMSiG-18426/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 1. Dane identyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r.

RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r. ACARTUS S.A. RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r. Spis treści: 1. Informacje podstawowe o Spółce, profil działalności, zatrudnienie, struktura akcjonariatu. 2. Wybrane dane finansowe.

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny za okres 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. II kwartał 2014 r.

Raport Kwartalny za okres 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. II kwartał 2014 r. Raport Kwartalny za okres 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. II kwartał 2014 r. SPC Group S.A. 01-026 Warszawa ul. Anielewicza 25 lok. 10 www.spcsa.pl Warszawa, 14.08.2014 r. 1 S t r o n a Spis treści: 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014

Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014 Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014 Kraków, 30.09.2014 1 Spis treści 1. Oświadczenie Zarządu IIF S.A. w przedmiocie poprawności i rzetelności informacji ujętych w raporcie półrocznym....

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław NIP: 912 167 95 21 REGON: 932057381 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku Wrocław, czerwiec 2016 rok Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Teliani Valley Polska S.A. Raport kwartalny I 2016

Teliani Valley Polska S.A. Raport kwartalny I 2016 Teliani Valley Polska S.A. Raport kwartalny I 2016 1. Podstawowe informacje o Spółce Spółka Emitenta: Teliani Valley Polska S.A. Forma Prawna : Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny za okres r r. I kwartał 2015 r.

Raport Kwartalny za okres r r. I kwartał 2015 r. Raport Kwartalny za okres 01.01.2015 r. - 31.03.2015 r. I kwartał 2015 r. SPC Group S.A. 00-871 Warszawa ul. Żelazna 67 lok 13 www.spcsa.pl Warszawa, 14.05.2015 r. Spis treści: 1. Informacje o spółce:

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A.

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. za okres II kwartału 2015 r. (od 1 kwietnia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.) SPIS TREŚCI I. Podstawowe informacje o Emitencie... 3 II. Informacje o strukturze akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. 1 S t r o n a GRUPA KAPITAŁOWA CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2014 r. Wrocław, czerwiec 2015 r. Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Centrum Wspierania

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny za okres r r. III kwartał 2014 r.

Raport Kwartalny za okres r r. III kwartał 2014 r. Raport Kwartalny za okres 01.07.2014 r. - 30.09.2014 r. III kwartał 2014 r. SPC Group S.A. 01-026 Warszawa ul. Anielewicza 25 lok. 10 www.spcsa.pl Warszawa, 14.11.2014 r. Spis treści: 1. Informacje o spółce:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. BOA S.A. Raport za II kwartał 214 roku RAPORT KWARTALNY BOA S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 214 ROKU OD DNIA 1-4-214 ROKU DO DNIA 3-6-214 ROKU Warszawa, dnia 14 sierpnia 214 r. BOA S.A. Raport kwartalny za II

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU LOGZACT S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU 12 MAJA 2015 ROKU SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BGE S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BGE S.A. BGE SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Wojciecha Korfantego 2 PL-4 4 Katowice SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BGE S.A. obejmujący okres od dnia 1 lipca 213 r. do dnia 3 września 213 r. Katowice, dnia

Bardziej szczegółowo

DEPEND S.A. RAPORT za II kwartał 2015 r. 01 kwietnia 2015 r. 30 czerwca 2015 r.

DEPEND S.A. RAPORT za II kwartał 2015 r. 01 kwietnia 2015 r. 30 czerwca 2015 r. DEPEND S.A. RAPORT za II kwartał 2015 r. 01 kwietnia 2015 r. 30 czerwca 2015 r. Spis treści 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd... 3 1.3. Rada Nadzorcza... 3 1.4. Akcjonariat... 4 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

DEPEND S.A. RAPORT za I kwartał 2015 r. 01 stycznia 2015 r. 31 marca 2015 r.

DEPEND S.A. RAPORT za I kwartał 2015 r. 01 stycznia 2015 r. 31 marca 2015 r. DEPEND S.A. RAPORT za I kwartał 2015 r. 01 stycznia 2015 r. 31 marca 2015 r. Spis treści 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd... 3 1.3. Rada Nadzorcza... 3 1.4. Akcjonariat... 4 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 12627. Firma Handlowo-Produkcyjno-Transportowa w Gorczenicy. [BMSiG-9032/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2014 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i Skonsolidowany Raport kwartalny Nowoczesna Firma S.A. za IV kwartał 2013 roku

Jednostkowy i Skonsolidowany Raport kwartalny Nowoczesna Firma S.A. za IV kwartał 2013 roku Jednostkowy i Skonsolidowany Raport kwartalny Nowoczesna Firma S.A. za IV kwartał 2013 roku Zarząd Nowoczesnej Firmy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), przekazuje w załączonym pliku Raport Okresowy

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy Edison S.A.

Raport okresowy Edison S.A. Raport okresowy Edison S.A. II kwartał 2014 r. Kraków, 14 sierpnia 2014 www.edison.pl biznes bez papieru Spis treści 1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe. 2. Informacje o zasadach przyjętych przy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU. Wrocław, 16 maja 2016 roku

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU. Wrocław, 16 maja 2016 roku RAPORT ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU Wrocław, 16 maja 2016 roku Spis treści Spis treści... 1 I. Informacje o spółce... 3 1. Wstęp... 3 2. Dane teleadresowe... 4 3. Powstanie spółki... 4 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Poz. 9445. Zakład Produkcji Opakowań w Jaworze. [BMSiG-9032/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Zakład Produkcji Opakowań. Siedziba - 59-400 Jawor, ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo