Wrocław, Raport za III kwartał 2013r. INDATA Software SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrocław, 14.11.2013. Raport za III kwartał 2013r. INDATA Software SA"

Transkrypt

1 Wrocław, Raport za III kwartał 2013r. INDATA Software SA

2 Spis treści I. List Prezesa Zarządu II. III. IV. Informacje ogólne Informacje o strukturze akcjonariatu emitenta Skrócone dane finansowe 4.1 Jednostkowe dane INDATA Software SA na dzień wraz z okresem porównawczym Rachunek przepływów pieniężnych na dzień Zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień Skonsolidowane dane finansowe INDATA Software SA na dzień Rachunek przepływów pieniężnych na dzień Zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień V. Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe VI. VII. VIII. IX. Prognozy wyników Polityka rachunkowości Informacja o liczbie zatrudnionych osób w Spółce w przeliczeniu na pełne etaty Informacje zarządu na temat aktywności, jaką w danym okresie objętym raportem emitent podejmował na rzecz rozwoju prowadzonej działalności X. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym XI. XII. XIII. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Opis stanu realizacji działań inwestycyjnych prezentowanych w dokumencie informacyjnym, o których mowa w par.10 pkt. 13a załącznika nr 1 do regulaminu aso Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego 2

3 I. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, Zarząd Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu przedstawia Państwu raport za 3 kwartał 2013 podsumowujący działalność Spółki w powyższym okresie. Trzeci kwartał 2013 roku był dla Spółki okresem szczególnym w związku z zarejestrowaniem połączenia Spółki TRO MEDIA SA (poprzednia nazwa emitenta) ze Spółką WDSP Holding SA zgodnie z art pkt. 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku WDSP HOLDING SA (Spółka przejmowana) na TRO MEDIA SA jako Spółkę Przejmującą. Rejestracja połączenia oraz zmiana nazwy Emitenta jest kolejnym krokiem potwierdzającym realizację założonej strategii oraz zbliżającym Spółkę do przejścia na rynek główny GPW. Celem strategicznym INDATA Software S.A. na lata jest zdobycie pozycji na rynku w Polsce, która pozwoli Emitentowi znaleźć się w gronie 25 największych wśród firm IT pod względem wartości zysku netto. Na bazie wyników finansowych za 2012 r. wg rankingu Computerworld Top 200 w edycji 2013 Emitent pod względem zysku netto uplasował się w pierwszej 50. Na rok 2014 Spółka zakłada wejść do grupy pierwszej 40 podmiotów działających na rynku IT wg niniejszego rankingu. INDATA Software SA zamierza koncentrować się na rozwoju w Polsce, niemniej w II połowie 2014 r. planuje rozpocząć działalność w Wielkiej Brytanii. Cel strategiczny Emitent zamierza osiągnąć poprzez rozwój organiczny oraz działania akwizycyjne. Obecnie emitent finalizuje przejęcie 100% Agencji Interaktywnej Positive Power wraz z podmiotami zależnymi oraz pakiety mniejszościowe w Spółkach: Cohesiva Sp. z o.o., Look4App Sp. z o.o. oraz InfoLan Sp. z o.o. Dokończenie przejęć będzie skutkowało wzrostem zespołu do około 180 specjalistów, pozwoli na znaczące rozszerzenie obszarów (jednostka konsolidowana)działalności dając większe możliwości działania oraz wzmocni portfolio Spółki o najbardziej znane marki na rynku. W oparciu o dotychczasowe obserwacje, poparte uzyskiwanymi wynikami, stwierdza się, że w kolejnych okresach powinien następować znaczący wzrost posiadanych aktywów oraz dynamiczny wzrost sprzedaży w grupie spółek INDATA Software SA (usługi IT, pośrednictwo i wsparcie sprzedaży oraz usługi agencji interaktywnej). Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii Zarząd zdecydował połączyć usługi agencji interaktywnej z usługami programistycznymi software house, co daje liczne synergie m.in.: cross selling usług, dostarczanie nowatorskich rozwiązań wychodzących naprzeciw rynkowi, zwiększenie skali działalności oraz wiarygodności finansowej oraz co najważniejsze możliwość brania udziału w większych przetargach. Jednakże po połączeniu Spółka koncentruje się w większym stopniu na rozwoju usług IT. W zakresie swojej oferty usług i produktów INDATA Software rozpoczęła rozwój dotychczasowych usług na znacząco większą skalę oraz planuje wprowadzić nowe usługi do swojej oferty. W 3 kwartale również rynek NewConnect docenił działania Spółki i zakwalifikował INDATA Software do segmentu NC LEAD. NC LEAD jest segmentem NewConnect zrzeszającym największe i najbardziej płynne spółki. Aby zakwalifikować się do tego segmentu, należy sumiennie przestrzegać zasad i przepisów obowiązujących na rynku NewConnect, w szczególności obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO oraz "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect". INDATA Software SA planuje w 2013 roku uzyskać dodatkowy, niezbędny do dynamicznego rozwoju kapitał poprzez przeprowadzenie nowej publicznej emisji akcji. Wrocław, 14 listopada 2013 r Prezes Zarządu Grzegorz Czapla 3

4 II. INFORMACJE OGÓLNE Firma: INDATA Software SA Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Wrocław Adres: ul. Trawowa 35A/1, Wrocław Telefon: Faks: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: NIP: REGON: KRS: Kapitał zakładowy: ,70 zł wpłacony w całości 4

5 III. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA Lp. Akcjonariusz l. akcji % akcji l. głosów % głosów 1 Nextree Investments Limited , ,71 2 Beyond Investments Sp. z o. o , ,94 3 Misja Sp. z o.o , ,30 4 Aleksander Chomicz , ,25 5 Aerfinance Ventures Sp. z o.o , ,65 6 Rafał Blum , ,65 8 Pozostali - 16,50-16,50 5

6 IV. SKRÓCONE DANE FINANSOWE 4.1 Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe INDATA Software SA za III kwartał 2013 r., dane narastająco za trzy kwartały 2013 oraz dane finansowe za analogiczny okres roku Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy Za okres od r Za okres od r Za okres od r Za okres od r A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym: , , , ,11 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,11 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , ,29 0,00 0,00 B. KOSZTY działalności operacyjnej w tym: , , , ,75 I.Amortyzacja , , , ,89 II.Zużycie materiałów i energi , , , ,24 III. Usługi obce , , , ,33 IV Podatki i opłaty, w tym: , , ,35 (11 253,93) V.Wynagrodzenia , , , ,92 VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,39 VII Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,91 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,74 0,00 0,00 0,00 C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) , , , ,36 D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE , , , ,38 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje , ,40 III. Inne przychody operacyjne , , , ,98 E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE , , ,00 0,00 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0, ,00 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 III. Inne koszty operacyjne , ,10 0,00 F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H) , , , ,74 G PRZYCHODY FINANSOWE , , , ,55 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Odsetki, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0, , ,18 V. Inne , , , ,37 H. KOSZTY FINANSOWE , , , ,77 I. Odsetki, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Inne , , , ,77 I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K) , , , ,52 J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.) 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (L±M) , , , ,52 L. PODATEK DOCHODOWY , , ,00 M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) 0,00 0,00 N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M) , , , ,52 6

7 BILANS - AKTYWA Stan na r Stan na r A. AKTYWA TRWAŁE , ,84 I. Wartości niematerialne i prawne , ,71 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,13 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe ,50 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,12 0,00 B. AKTYWA OBROTOWE , ,98 I. Zapasy ,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe , ,23 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,75 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,00 AKTYWA RAZEM : , ,82 BILANS - PASYWA Stan na r Stan na r A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,47 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,19 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych ( ,54) ,82 VIII. Zysk (strata) netto , ,46 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 0,00 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,35 I. Rezerwy na zobowiązania , ,00 II. Zobowiązania długoterminowe 0, ,45 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,81 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,09 PASYWA RAZEM : , , Rachunek przepływów pieniężnych RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Stan na Stan na r r. I. Zysk (strata) netto , ,09 II. Korekty razem , ,05 1. Amortyzacja , ,13 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 0,00 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu rezerw , ,00 6. Zmiana stanu zapasów 0,00 ( ,00) 7. Zmiana stanu należności ( ,94) ( ,90) 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów , ,53 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych ,60 ( ,71) 10. Inne korekty 0,00 0,00 7

8 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) , ,14 B. Przepływy środków pieniężnych z działallności inwestycyjnej I. Wpływy 0,00 0,00 1. Zbycie wartości niemater.i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych. 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wart. niemater. i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowychj - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pozyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki , ,36 1. Nabycie wartości niemater.i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , ,97 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: , ,50 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach , ,50 - nabycie aktywów finansowych , ,93 - udzielone pożyczki długoterminowe 0, ,57 4. Inne wydatki inwestycyjne ,89 III. Przepływy pieniężne netto z działlności inwestycyjnej (I-II) ( ,33) ( ,36) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy , ,06 1. Wpływy netto z wyd.udzi.(emisji akcji) i innych instr.kapit.oraz dopłat do kapit ,70 2. Kredyty i pożyczki , ,36 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 0,00 II. Wydatki ,59 0,00 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 9. Inne wydatki finansowe ,59 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) , ,06 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) ( ,03) ,84 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym ( ,03) ,84 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu , ,25 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F=/-D), w tym , ,09 - o ograniczonej możliwości dysponowania , , Zestawienie zmian w kapitale własnym ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITYALE WŁASNYM Stan na r Stan na r I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,01 - korekty błędów podstawowych I a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów , ,01 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na poczatek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego , ,70 a) zwiększenie (z tytułu) , ,70 -wydania akcji , ,70 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 8

9 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , ,70 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0, Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0, ,18 a) zwiększenie (z tytułu) 0, ,18 - podziału zysku (ustawowo) 0, ,18 -emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0, Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu , ,19 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0, Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0, Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0, Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0, Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 ( ,54) 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu ,82 0, Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach ,82 0, Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu ,82 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0, , Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0, , Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 ( ,54) 8. Wynik netto , ,09 a) zysk netto , ,09 b) strata netto 0,00 0,00 c) odpisy z zysku II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,44 III. Kapitał (fundusz) własny, po uzgodnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 4.2 SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE INDATA SOFTWARE SA NA DZIEŃ Poniższe dane zostały przedstawione na dzień nie uwzględniając okresu porównawczego za tożsamy okres 2012 r. oraz samego 3 Q 2013 ze względu na dokonanie połączenia w 3 Q 2013 Spółek TRO MEDIA SA oraz WDSP Holding SA co wpłynęło na brak porównywalności danych za 3 Q roku poprzedniego stąd emitent postanowił nie publikować tych danych. Skonsolidowany rachunek zysków i strat przygotowany na A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym: ,21 - od jednostek powiązanych ,33 I Przychody netto ze sprzedaży produktów ,39 II Zmiana stanu produktów( zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 0,00 III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów ,82 9

10 B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: ,66 I Amortyzacja ,78 II Zużycie materiałów i energii ,22 III Usługi obce ,95 IV Podatki i opłaty, w tym: ,72 - podatek akcyzowy 0,00 V Wynagrodzenia ,60 VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,50 VII Pozostałe koszty rodzajowe ,32 II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,57 F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) ,55 G. Pozostałe przychody operacyjne ,74 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 II. Dotacje ,00 III. Inne przychody operacyjne ,74 H. Pozostałe koszty operacyjne ,39 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 III. Inne koszty operacyjne ,39 I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) ,90 J. Przychody finansowe ,61 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 II. Odsetki, w tym: ,97 - od jednostek powiązanych 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 V. Inne ,64 K. Koszty finansowe ,49 I. Odsetki, w tym: ,51 - dla jednostek powiązanych 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji ,70 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 IV. Inne ,28 L Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych 0,00 M Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K) ,02 N Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.) 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 O Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych ,65 I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne ,65 II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne 0,00 III. Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone 0,00 P Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0,00 I. Odpis ujemne wartości firmy - jednostki zależne 0,00 II. Odpis ujemne wartości firmy - jednostki współzależne 0,00 III. Odpis ujemne wartości firmy - jednostki stowarzyszone 0,00 R Zysk (strata) brutto (L+/-M) ,36 S Podatek dochodowy odroczony ,00 T Podatek dochodowy bieżący ,40 10

11 U Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0,00 W Zyski (straty) mniejszości 9 373,66 Z Zysk (strata) netto (N-O-P) ,30 Skonsolidowany bilans przygotowany na BILANS - AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE ,31 I. Wartości niematerialne i prawne ,63 II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych ,15 III. Rzeczowe aktywa trwałe ,65 IV. Należności długoterminowe 0,00 V. Inwestycje długoterminowe ,50 VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,38 B. AKTYWA OBROTOWE ,02 I. Zapasy ,74 II. Należności krótkoterminowe ,74 III. Inwestycje krótkoterminowe ,19 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,35 AKTYWA RAZEM ,33 BILANS - PASYWA A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY ,18 I. Kapitał (fundusz) podstawowy ,70 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-) 0,00 III. Udziały (akcje) własne (-) 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy ,54 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 VII. Różnice kursowe z przeliczenia 0,00 VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych ,36 IX. Zysk (strata) netto ,30 X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-) 0,00 B. Kapitał mniejszości ,92 C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00 I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne 0,00 II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne 0,00 III. Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone 0,00 D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA ,23 I. Rezerwy na zobowiązania ,59 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe ,89 IV. Rozliczenia międzyokresowe ,75 PASYWA RAZEM ,33 11

12 4.2.1 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Lp. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk / Strata netto ,30 II. Korekty razem ,64 1. Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych 9 373,66 2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych 0,00 3. Amortyzacja ,13 4. Amortyzacja wartości firmy ,30 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 6. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej ,70 7. Zmiana stanu rezerw ,00 8. Zmiana stanu zapasów ,74 9. Zmiana stanu należności , Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek , Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem 0, Podatek dochodowy zapłacony 0, Inne korekty 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) ,66 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 0,00 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 a) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych dywidendy otrzymane 0,00 spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 sprzedaż udziałów 0,00 odsetki od pożyczek 0,00 sprzedaż udziałów 0,00 b) w pozostałych jednostkach: 0,00 - zbycie aktywów finansowych 0,00 - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 - odsetki 0,00 - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 II. Wydatki ,23 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych ,84 0,00 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Na aktywa finansowe, w tym: ,50 a) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 12

13 dopłaty do kapitału 0,00 udziały 0,00 b) w pozostałych jednostkach: , nabycie aktywów finansowych ,93 - udzielone pożyczki długoterminowe ,57 Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym 5. Inne wydatki inwestycyjne ,89 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) ,23 0,00 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy ,36 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału ,70 2. Kredyty i pożyczki ,66 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 4. Inne wpływy finansowe 0,00 II. Wydatki ,66 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 4. Spłaty kredytów i pożyczek 3 500,00 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych ,00 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 3 177,09 8. Odsetki 0,00 9. Inne wydatki finansowe ,57 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) ,70 D. Przepływy pieniężne netto razem ,13 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym ,19 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 F. Środki pieniężne na początek okresu ,92 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym ,05 - o ograniczonej możliwości dysponowania 0, Zestawienie zmian w kapitale własnym Lp. Wyszczególnienie Za okres r. I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) ,19 - korekty błędów 0,00 I.a Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach ,19 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu ,00 13

14 1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego , Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu ,70 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0, Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego , Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym: ,54 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0, Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0, Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu ,19 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu , Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu , Strata z lat ubiegłych na początek okresu , Strata z lat ubiegłych na koniec okresu , Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu ,36 9. Wynik netto ,30 a) Zysk netto ,30 b) Strata netto c) Odpisy z zysku II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) ,18 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) ,18 V. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE Trzeci kwartał jest okresem szczególnym w działalności Emitenta w związku z rejestracją połączenia ze Spółką WDSP Holding SA oraz rozpoczęciem działań pod nową nazwą INDATA Software SA (dawniej TRO MEDIA SA). Emitent narastająco osiągnął ponad 22 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów oraz ponad 6 ml zł zysku netto, potwierdzając realizację założonej strategii mającej na celu wejście na rynek główny GPW oraz zdobycie pozycji na rynku w Polsce, która pozwoli Emitentowi znaleźć się w gronie 25 największych wśród firm IT pod względem wartości zysku netto. W trzecim kwartale 2013 roku jednostkowo Emitent osiągnął ponad 3,3 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza 7 % wzrost w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. 14

15 Po 3 kwartałach Spółka osiągnęła prawie 10 mln zł przychodu przewyższając przychody o ponad 28% w stosunku do analogicznego okresu w 2012 roku. Na poziomie wyniku netto w trzecim kwartale ustalił się zysk w wysokości zł, natomiast od początku roku Spółka zanotowała ponad zł zysku netto. Wskaźnik EBITDA za 3 kwartały wyniósł ponad zł w porównaniu do ponad zł wykazując znaczący 124% wzrost. Znaczący wpływ na wyniki emitenta miało połączenie ze Spółką WDSP Holding SA dzięki czemu Emitent może pochwalić się ponad 6 mln zł zysku netto po trzech kwartałach potwierdzając słuszność decyzji o połączeniu obu podmiotów. Dodatkowo Emitent wciąż przygotowuje się do procesu ubiegania się o wprowadzenie akcji na rynek główny GPW (w tym porządkowanie i konsolidacja finansów), dokonuje analiz podmiotów z którymi podpisał listy intencyjne oraz prowadzi działania mające na celu sfinalizowanie podpisanych warunkowych umów zakupu udziałów w Spółkach: Positive Power Sp. z o.o. Cohesiva Sp. z o.o., Look4App Sp. z o.o. oraz InfoLan Sp. z o.o. Dodatkowo warto wspomnieć o podpisaniu kolejnego listu intencyjnego w dniu ze Spółką Eura 7 Sp. z o.o, który rozpoczyna proces Due Diligence tej Spółki. Eura7 specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu serwisów internetowych oraz w komunikacji marketingowej w Internecie. Kompetencje spółki potwierdzone są przez liczne nagrody oraz wysokie pozycje w branżowych rankingach. Dotychczas Spółka współpracowała z takimi firmami jak Vistula Group, IDC Polonia SA, Koelner SA, Iglotex SA, Echo Investment SA. VI. PROGNOZY WYNIKÓW Emitent nie publikował prognoz na rok VII. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI Zasady polityki rachunkowości Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości. Metody wyceny: Środki trwałe i WNiP a. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia. b. Amortyzacja obliczona została zgodnie z ustawą o rachunkowości wg przewidywanego okresu użytkowania przy czym: 1) środki trwałe o wartości jednostkowej do 3500 zł odpisywane były jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych, 2) pozostałe środki trwałe umarzane były metodą liniową, wg przewidywanego okresu użytkowania, 15

16 3) wartości niematerialne i prawne programy i licencje amortyzuje się przez okres 5 lat lub 2 lata. Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe Inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub powiększone o odpisy spowodowane ich wzrostem do wartości godziwej (rynkowej). Długoterminowe aktywa finansowe Wycena należności długoterminowych dokonywana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Aktywa obrotowe 1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący: a) zapasy : - surowce - w cenach nabycia ustalonych jako ceny przeciętne - średnioważone, - materiały - w cenach zakupu, stosując ceny przeciętne, - towary - w cenach zakupu, stosując ceny przeciętne, wycena rozchodu towarów dokonywana jest przy zastosowaniu zasady pierwsze przyszło pierwsze wyszło FIFO. - produkty - w kosztach wytworzenia ostatniego kwartału Odpisy aktualizujące zapasów dokonywane są w związku z trwałą utratą ich wartości. b) należności, roszczenia i zobowiązania - w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej, - należności kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, - zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty, Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane były w ciągu roku w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji. Stan nierozliczonych na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażony w walutach obcych przelicza się na walutę polską wg kursu średniego dla danej waluty ustalonym przez NBP obowiązującym w dniu bilansowym. Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty. c) środki pieniężne Kredyty i pożyczki - krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej, - operacje gospodarcze w ciągu roku, dotyczące środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych w rachunku bieżącym ujmuje się w księgach, przeliczone wg kursu średniego. Kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w skorygowanej cenie nabycia. 16

17 Różnice kursowe Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych aktywów i pasywów rozlicza się następująco: a) dodatnie do przychodów z operacji finansowych, b) ujemne do kosztów operacji finansowych. Kapitały własne w wartości nominalnej, Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wysokości, Fundusze specjalne w wartości nominalnej, Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej, Wynik finansowy Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji. Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się: a) wynik działalności operacyjnej b) wynik na operacjach finansowych, c) wynik na operacjach nadzwyczajnych, d) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych a wartością sprzedanych produktów, usług i strat ze sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, towarów i innych składników majątku oraz pozostałych kosztów operacyjnych. Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych, a w szczególności z posiadania udziałów w innych jednostkach, papierów wartościowych, odsetek od pożyczek i należności, w tym także odsetek za zwłokę w zapłacie, z rozwiązania rezerwy, otrzymania dyskonta, zysków ze sprzedaży papierów wartościowych i dodatnich różnic kursowych, oprocentowania lokat i rachunków bankowych a kosztami operacji finansowych, na które składają się w szczególności odsetki, w tym także za zwłokę w zapłacie, prowizje od pożyczek i zobowiązań, płacone dyskonto, straty na sprzedaży papierów wartościowych i ujemnych różnic kursowych. Wynik na operacjach nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi. Zyski i straty nadzwyczajne obejmują skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie, poza zwykłą działalnością Spółki i dlatego nie kwalifikują się do pozostałych kosztów operacyjnych np. skutki zdarzeń losowych. 17

18 VIII. INFORMACJA O LICZBIE ZATRUDNIONYCH OSÓB W SPÓŁCE W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY Forma zatrudnienia Liczba zatrudnionych Liczba pełnych etatów Umowa o pracę 9 7,625 IX. DOKONANIA LUB NIEPOWODZENIA EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI Dnia Spółka informowała o podjęciu uchwał w dniu o połączeniu ze Spółką WDSP Holding SA oraz o zmianie nazwy. Dnia Emitent poinformował o podpisaniu warunkowej umowy zakupu udziałów Spółki kapitałowej, pomiędzy Emitentem, a udziałowcami Spółki przejmowanej. Przejmowany podmiot jest właścicielem Spółek działających w branży informatycznej, realizujących i wdrażających innowacyjne rozwiązania oraz projekty dofinansowane ze środków UE. Emitent zidentyfikował mocne strony Celu Przejęcia (Agencja Positive Power wraz z podmiotami powiązanymi), do których należą: wysoka efektywność operacyjna, doświadczona i wykwalifikowana kadra zarządzająca, autorski efektywny system do prowadzenia kampanii , wysoka ocena wyników pracy działu technicznego, wysoka ocena merytoryczna części usług związanych z oprogramowaniem, znana, rozpoznawalna i dobrze kojarzona marka na rynku lokalnym, budowa wizerunku za granicą, dążenie do specjalizacji na rynkach o mniejszej konkurencji. Do największych klientów należą: Mennica Polska S.A. (aplikacja stworzona na potrzeby kampanii promocyjnej sieci Empik; prezentacja monet i numizmatów; produkty podzielone na kategorie prezentowe); 8a.pl. jeden z największych sklepów outdoorowych w Polsce, klient od 2003 roku (aplikacja z wbudowanym skanerem kodów kreskowych, pełna integracja z bazą danych oraz systemem rozliczeń; wyróżnienie nowości, promocji i wyprzedaży; ponadto, integracja z pięcioma magazynami, z możliwością dodawania animacji 3D i filmów); Lotari, współpraca od 2009 roku (zintegrowana ze sklepem aplikacja do projektowania rolet; integracja z magazynami i programem sprzedażowym; integracja z pasażem handlowym); Raven Outdoor - przedstawiciel i wyłączny dystrybutor znanych marek sprzętu turystycznego i wspinaczkowego (integracja z systemami zewnętrznymi dostawców i odbiorców, integracje procesów z programem magazynowo-sprzedażowym CDN Optima); Snap Outdoor - dystrybutor wiodących marek outdoorowych w Polsce (integracja z programem magazynowo-sprzedażowym; integracja z systemami ERP i finansowo-księgowymi firm; tworzenie grup rabatowych i zindywidualizowane zarządzanie promocjami); 18

19 Marrodent Sp. z o.o. - dystrybutor marek produkujących akcesoria do gabinetów dentystycznych i pracowni protetycznych (możliwość tworzenia w platformie grup rabatowych i indywidualnego zarządzanie promocjami; integracja z systemami ERP i finansowo-księgowymi firm; integracja z programem magazynowo-sprzedażowym); Pfleiderer S.A. - ceniony producent i dostawca materiałów dla branży meblarskiej (serwis w standardzie Responsive Web Design; responsywny moduł Relacji Inwestorskich); Libet S.A. - wiodący na polskim rynku producent kostki brukowej (serwis z systemem zarządzania przewodnim bannerem i 7 mini bannerami, moduł "kalkulator kostek"; serwis relacji inwestorskich zgodny z wytycznymi GPW); Komandor S.A. - wiodący na rynku polskim producent garderób wnękowych i szaf z systemami drzwi przesuwnych (wdrożenie serwisu i rozwiązań marketingowych; panel administracyjny CMS z możliwością tworzenia podstron dla sieci autoryzowanych dealerów w 13 regionach Polski); w zakresie kampanii SEO: Mitsubishi Electric, Libet S.A., Oltre, Ursyn Car Sp. z o.o., Kogis.pl. Zatrudnienie w Grupie kapitałowej Celu Przejęcia stanowi 50 specjalistów z dziedziny e-biznesu i e- marketingu. Celem przejęcia ww. podmiotu jest m.in. zwiększenie zasięgu geograficznego świadczonych przez grupę kapitałową Emitenta usług, rozszerzenie kompetencji o tworzenie stron internetowych dla branży e- commerce. Dnia Spółka przekazała do publicznej wiadomości Strategię rozwoju na lata Dnia Emitent poinformował o dokonaniu wpisu połączenia Emitenta ze Spółką WDSP Holding SA oraz ozarejestrowaniu w dniu zmian statutu Spółki wynikających z uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2013 roku. W wyniku podjętych uchwał zmianie uległa firma Spółki oraz został rozszerzony przedmiot działalności, będący konsekwencją połączenia ze spółką WDSP Holding SA. Dnia Spółka poinformowała o podpisaniu listu intencyjnego ze spółką z branży IT (Cohesiva Sp. z o.o.) dotyczący zamiaru przejęcia pakietu udziałów spółki z branży IT z siedzibą we Wrocławiu. Podstawą podjętej decyzji o przygotowaniu procesu przejęcia pakietu udziałów, jest przekonanie Zarządów obu Spółek, że funkcjonowanie omawianej spółki w ramach grupy INDATA Software przyniesie duże większe możliwości działania spółce przejmowanej oraz przyczyni się do wzrostu wartości spółki przejmującej. INDATA Software SA zwiększy swoją konkurencyjność na rynku rozwiązań informatycznych dla biznesu oraz reklamy internetowej. Przedmiotem rozmów jest wrocławski software house wyspecjalizowany w tworzeniu zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla wymagających Klientów w Polsce i Europie Zachodniej. Do specjalności firmy należą: tworzenie systemów informatycznych klasy enterprise i aplikacji internetowych w oparciu o najnowsze technologie i `state of art` w dziedzinie inżynierii informatycznej, zarządzanie zespołami informatycznymi i organizacja współpracy z Klientem w oparciu o nowoczesne metodyki wytwarzania oprogramowania oraz dostarczanie pełnego zestawu kompetencji niezbędnych do przekształcenia wizji zleceniodawcy w pełnowartościowy produkt informatyczny. Strategia spółki zakłada harmonijny rozwój poprze świadczenie usług outsourcingowych i tworzenie własnych innowacyjnych produktów. Do Klientów spółki należą m.in. duże polskie podmioty z branż public, ubezpieczeniowej i telekomunikacyjnej, a także zachodnie spółki związane z rozrywką on-line. W roku obrotowym 2012 spółka osiągnęła przychody netto w wysokości prawie 4 mln złotych, a rok 2013 planuje zamknąć obrotem ok. 5 mln. złotych. Dnia Emitent poinformował o podpisaniu kolejnego listu intencyjnego ze Spółką z branży IT (Look4App Sp. z o.o.) dotyczący zamiaru przejęcia pakietu udziałów spółki z branży IT z siedzibą we Wrocławiu. 19

20 Przedmiotem rozmów jest wyspecjalizowany internet software house, który od początku swoją działalność oparł na projektowaniu i wdrażaniu innowacyjnych, nowoczesnych aplikacji dedykowanych i mobilnych. Posiadamy szerokie kompetencje wytwarzaniu oprogramowania w językach JAVA, JAVA ENTERPRISE, PHP,.NET, C++, DELPHI, C#. Doświadczony zespół programistów z powodzeniem wytwarza oprogramowanie dla wiodących firm z branży finansowej (Kruk SA, Ultimo SA, E-Kancelaria SA, WDB SA, Coface SA, KUKE SA, Eurotax SA), E-commerce (Travelplanet SA, Clear Channel Poland), rozrywkowej (Red Bull Polska,Tuwroclaw.com). Większość serwisów wytworzonych zostało w ramach umów na realizację backoffice. W naszej ofercie znajdują się usługi począwszy od prostych grafik i stron korporacyjnych, aż po realizacje konceptów wraz z pisaniem kodów źródłowych oraz zaawansowane analizy biznesowe. W portfelu Spółki znajdują się zamówienia na kwotę przekraczającą 750 tyś zł. Istotną część przychodów stanowią stałe umowy serwisowe. Dnia Spółka poinformowała o podpisanie listu intencyjnego ze spółką z branży IT dotyczący zamiaru przejęcia pakietu udziałów spółki z branży IT (InfoLan Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem rozmów jest Spółka będąca integratorem systemów informatycznych, specjalizującym się w zaawansowanych rozwiązaniach infrastruktury IT. Spółka posiada własne data center, które realizuje usługi chmury prywatnej, chmury hybrydowej oraz usługi SaaS oraz IaaS. Spółka obsługuje kilkadziesiąt kontraktów serwisowych kompleksowego wsparcia IT, w tym usługi pełnego outsourcingu zespołów IT dla swoich klientów. Spółka posiada własne call center świadczące usługi wsparcia użytkownika w trybie 24/7. Klientami spółki są głównie Klienci sektora korporacyjnego oraz małych i średnich firm na terenie całej Polski. Spółka w latach notowała obroty rzędu kilkunastu milionów złotych rocznie. Podpisanie listu intencyjnego otwiera proces due diligence oraz prace nad przygotowaniem porozumienia w sprawie podstawowych warunków transakcji. Dnia Emitent poinformował o zakwalifikowaniu INDATA Software SA do segmentu NC LEAD. NC LEAD jest segmentem NewConnect zrzeszającym największe i najbardziej płynne spółki. Aby zakwalifikować się do tego segmentu, należy sumiennie przestrzegać zasad i przepisów obowiązujących na rynku NewConnect, w szczególności obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO oraz "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect". Kluczowym kryterium jest również płynność akcji w obrocie. X. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM Na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym Grupa Kapitałowa Emitenta składała się z następujących podmiotów: Web Development Solutions Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Spółka Komandytowo-Akcyjna (Znaczący podmiot w grupie odpowiedzialny za Zysk Grupy kapitałowej INDATA Software SA) (jednostka konsolidowana) Domenomania.pl S.A. (Spółka istnieje na rynku od 2004 roku prowadząc działalność w zakresie hostingu, rejestracji domen oraz usług programistycznych i administracyjnych. Uzupełnieniem oferty Spółki są usługi agencyjne.) (jednostka konsolidowana) Apicus Investments Limited (Zadaniem Spółki jest trzymanie aktywów Grupy oraz przeprowadzanie transakcji kapitałowych) (jednostka konsolidowana) Silicon Fund Sp. z o.o. (jednostka niekonsolidowana) 20

21 XI. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. XII. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH PREZENTOWANYCH W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM, O KTÓRYCH MOWA W PAR.10 PKT. 13A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO Nie dotyczy. XIII. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Zarząd INDATA Software S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy skonsolidowane oraz jednostkowe kwartalne sprawozdania finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz Grupy Kapitałowej. 21

22 22

Wrocław, 02.06.2014. Sprawozdanie z działalności za rok 2013 Grupy kapitałowej INDATA Software SA

Wrocław, 02.06.2014. Sprawozdanie z działalności za rok 2013 Grupy kapitałowej INDATA Software SA Wrocław, 02.06.2014 Sprawozdanie z działalności za rok 2013 Grupy kapitałowej INDATA Software SA Spis treści I. Wstęp II. III. IV. Podstawowe informacje o grupie Czynniki istotne do funkcjonowania i rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 02.06.2014. Sprawozdanie z działalności za rok 2013 INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138

Wrocław, 02.06.2014. Sprawozdanie z działalności za rok 2013 INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Wrocław, 02.06.2014 Sprawozdanie z działalności za rok 2013 INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści I. Wstęp II. III. IV. Podstawowe informacje o spółce Czynniki istotne

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Informacje o spółce... 4 1. Wstęp... 4 2. Dane teleadresowe... 5 3. Powstanie spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. IV KWARTAŁ 2014 Wrocław, dn. 16 lutego 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 5

Bardziej szczegółowo

Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R.

Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R. Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA: I. LIST PREZESA ZARZĄDU...3 II. WPROWADZENIE...4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE...5 IV. KWARTALNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014 RAPORT Q2 2014 DRUGI KWARTAŁ 2014 MEDIACAP SA 1 SPIS TREŚCI I. List od Zarządu 4 II. Informacje finansowe 7 Wybrane dane finansowe 10 Zastosowane zasady i metody rachunkowości 11 Skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU 1 S t r o n a Spis treści 1. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ATC Cargo S.A. wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.12.2014

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.12.2014 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.12.2014 Warszawa, dnia 7 lutego 2015 roku SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE FINANSOWE... 6 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy IV kwartał 2014. Wrocław, dnia 12.02.2015 r.

Raport okresowy IV kwartał 2014. Wrocław, dnia 12.02.2015 r. Raport okresowy IV kwartał 2014 Wrocław, dnia 12.02.2015 r. LIST PRZEWODNI ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu PiLab SA przedstawiam raport okresowy. W IV kwartale minionego roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku Warszawa, dnia 15 maja 2015 roku Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015

Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Łódź, 14 maja 2015 r. Spis treści Informacje o Spółce... 3 Dane Spółki... 3 Struktura akcjonariatu... 3 Informacja o zatrudnieniu...

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNI ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY. Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu PILAB SA przedstawiam raport okresowy za IV kwartał 2013 roku.

LIST PRZEWODNI ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY. Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu PILAB SA przedstawiam raport okresowy za IV kwartał 2013 roku. LIST PRZEWODNI ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu PILAB SA przedstawiam raport okresowy za IV kwartał 2013 roku. Rok 2013 kończymy z bardzo kluczowymi dla Spółki ustaleniami poczynionymi

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl

Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl 1 LIST PREZESA ZARZĄDU MADKOM SA... 3 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI... 4 ZARZĄD... 4 RADA NADZORCZA... 4 KAPITAŁ ZAKŁADOWY... 4 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. I KWARTAŁ 2015 ROKU Raport Europejski Fundusz Energii S.A. za I kwartał roku 2015 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2014 ROKU. (za okres od 01.04.2014r. do 30.06.2014r.) MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.)

RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2014 ROKU. (za okres od 01.04.2014r. do 30.06.2014r.) MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.04.2014r. do 30.06.2014r.) MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) WARSZAWA, 4 SIERPNIA 2014 ROKU ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa Tel. +48 22 350

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.10.2014r. do 31.12.2014r.) MBF GROUP S.A. WARSZAWA, 3 LUTEGO 2015 ROKU ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa Tel. +48 22 350 70 98 Fax +48 22 350 70 13

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.01.2014r. do 31.03.2014r.) MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) WARSZAWA, 5 MAJA 2014 ROKU

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.01.2014r. do 31.03.2014r.) MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) WARSZAWA, 5 MAJA 2014 ROKU RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.01.2014r. do 31.03.2014r.) MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) WARSZAWA, 5 MAJA 2014 ROKU ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa Tel. +48 22 350 70

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Atende za 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego Skonsolidowany raport roczny RS 2014 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Langloo.com S.A. Raport za I kwartał 2015 roku 01.01.2015 r. 31.03.2015 r.

Langloo.com S.A. Raport za I kwartał 2015 roku 01.01.2015 r. 31.03.2015 r. Langloo.com S.A. Raport za I kwartał 2015 roku 01.01.2015 r. 31.03.2015 r. Warszawa, 15.05.2015 r. Spis treści Spis treści:... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku

RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku 1 SPIS TREŚCI: Lp. Nr strony 1 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy. 4 2 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A.

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. wraz z danymi jednostkowymi za I kwartał 215r. od dnia 1 stycznia 215r. do dnia 31 marca 215r. Końskie, 15 maj 215r. 1 BETOMAX Polska

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT

SKONSOLIDOWANY RAPORT SKONSOLIDOWANY RAPORT za IV kwartał 2013 r. okres od 1 października do 31 grudnia 2013 r. ICP Group S.A. Warszawa, 12 lutego 2014 roku Spis treści Spis treści... 2 I. List Zarządu do Akcjonariuszy ICP

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Present24 S.A. Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 1.1.DANE SPÓŁKI... 3 1.2.ZARZĄD... 3 1.3.RADA NADZORCZA...

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Warszawa, 16 marca 2015 r. Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ROBINSON EUROPE S.A. RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2012/2013 R. okres od 01-08-2013 do 31-10-2013 Opublikowany w dniu 14 grudnia 2013 r. Raport za IV kwartał 2012/2013 roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

Wind Mobile SA KRAKÓW 16 luty 2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014

Wind Mobile SA KRAKÓW 16 luty 2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014 Wind Mobile SA KRAKÓW 16 luty 2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014 SPIS TREŚCI 1 Podstawowe dane o Emitencie. 1.1. Dane adresowe 1.2. Główny przedmiot działalności 1.3.

Bardziej szczegółowo