Eleonora Serwañski. Polskiej Brigitte Jones amerykañskie przypadki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Eleonora Serwañski. Polskiej Brigitte Jones amerykañskie przypadki"

Transkrypt

1 1 Eleonora Serwañski Polskiej Brigitte Jones amerykañskie przypadki

2 2 Autor: Eleonora Serwañski Wydawca i Redakcja Idea Contact sp. z o.o. ul. Spó³dzielcza Kalisz Tel. (62) Fax: (62) Sk³ad: Rafa³ Lisiak Dystrybucja i sprzeda wysy³kowa: Idea Contact sp. z o.o. ul. Spó³dzielcza Kalisz Tel. (62) Fax: (62)

3 3 SPIS TREŒCI Przedmowa...5 Jaki stereotyp? To to wszystko prawda!...7 Szybka randka...11 Poliuretanowa mi³oœæ...15 Horror-show kupowania na kredyt...19 Kryzys te czasami mo e siê przydaæ...23 Halloween...27 Droga szeroka, droga daleka...31 Œwiêto indyka thanksgiving...35 Kochanego cia³ka nigdy nie za wiele...39 Pieski, kotki i hipopotam w sto³owym...43 Œwiêta w USA...47 Stawka wiêksza ni ycie...51 Getto w stylu amerykañskim...55 Kominy, dymy i wysokie obcasy...59 Amerykañska Temida...63 Dwa serduszka, cztery oczy...67 Za chlebem, panie, za chlebem...71 Kie³baska z konfitur¹, jaskiniowiec z hamburgerem...75 Ró e i krew œwiêta zakochanych...79 Voo doo jest dobre na wszystko...83 Samo ycie i coœ jeszcze...87 Œwiêto fiskusa...91 Byæ albo nie byæ (ubezpieczonym)...95 Wio, koniku to coœ wiêcej ni tytu³ piosenki...99 Czy parzybroda uratuje œwiat? Czy Sierotka Marysia to ofiara konspiracji? O tatusiu, mamusi i testosteronie Orze³ czy reszka policyjnej czapki O granatowej sukience i utraconej niewinnoœci Niech yje Mama! Ekstremalny skuter Duchy i cuda Apokalipsa kontra ogródki dzia³kowe Money, money, money Wiwat ojcom, dziadkom i pradziadkom! O d insach, ebrach i psich protezach Powitanie z broni¹ Papierosy i bimber chicagowskich radnych...155

4 4 Cyberntyczne drogi administracji Franek w Iowa, konkubinat w Teksasie przewodnik po Stanach LOT, samochód i podatek od podatku Ró ne twarze ycia, ta sama Matka Ziemia Hollywoodzik w mydlanej bañce Krótka rozprawa na temat duszy M³odzie y szkolnej rap(ort) ten poœwiêcam Nowela przedwyborcza z barakud¹ w roli g³ównej...185

5 5 PRZEDMOWA Ksi¹ ka ta powsta³a jako próba oddzielenia amerykañskiego mitu od rzeczywisto œci. To intryguj¹ca wiwisekcja modelu American Dream czyli amerykañskiego sposobu na ycie. Stany Zjednoczone na prze³omie XX i XXI wieku; drapacze i sutereny; zaskakuj¹ce obserwacje Polki-emigrantki, która wyjecha³a za chlebem tylko na rok. Rok, który trwa³ lat trzydzieœci. Autorka - urodzona i wychowana w Kaliszu - zaskakuje czytelnika pikantnymi spostrze eniami na temat ludzi, sytuacji i obyczajów widzianych przez pryzmat jej w³asnego ycia pomiêdzy dwoma kontynentami.

6 6

7 7 Jaki stereotyp? To to wszystko prawda! Och, ten amerykañski tygiel! Topi¹ siê w nim wszystkie nacje, racje i kolory skóry. I gdy tak przetapiane s¹ przez okres kilku pokoleñ to ostateczny produkt zupe³nie nie przypomina sk³adników pocz¹tkowych. Na dzieñ dzisiejszy ten produkt nosi spodnie, które nawet nie siêgaj¹ do bioder i spod których wystaj¹ kolorowe minimajtki, a na g³owie produkt ten nosi czapkê z daszkiem ostatnio zauwa y³am, e nawet daszkiem do przodu. Ale o te sk³adniki pocz¹tkowe mi dzisiaj chodzi. Biali, czarni, ó³ci, czerwoni, Murzyni, Hindusi,Azjaci, ydzi, Arabowie,Anglosasi, W³osi, Grecy i my, Wschodnioeuropejczycy, stapiaj¹ siê w jedn¹ masê spo³eczeñstwa amerykañskiego. Ka da z grup etnicznych wnosi coœ do wspólnego tygla, ka da te z tych grup ma przypiêt¹ na plecach stereotypow¹ opiniê o sobie. No bo weÿmy na przyk³ad takich Murzynów. Skoro sam ich guru, Jesse Jackson, stwierdzi³: Na obecnym etapie mojego ycia nic bardziej mnie nie boli jak fakt, e kiedy id¹c ciemn¹ ulic¹ s³yszê za sob¹ kroki i wzdrygam siê na myœl, e to mo e byæ bandyta; czujê ulgê, gdy ogl¹daj¹c siê widzê, e to idzie za mn¹ bia³y, to coœ w tym musi byæ. Nie jest tajemnic¹, e trzy czwarte amerykañskich wiêzieñ jest zape³nione przestêpcami o czarnym kolorze skóry. Amerykanie e u yjê tutaj tego bardzo zgeneralizowanego okreœlenia publicznie staraj¹ siê byæ bardzo poprawni politycznie. Co? Jakieœ ³atki etniczne? Co to to nie my! My uwa amy, e wszyscy s¹ jednakowi i e nawet czarny jest bia³y. Mo na to tchórzostwo w szczerym wyra aniu opinii zrozumieæ; no bo adwokaci, no bo nie wypada itd. Ale jak siê ich tak weÿmie pod w³os i da im do wype³nienia zakamuflowan¹ sprytnie ankietkê, to zaraz wychodzi szyd³o z worka. Przy uniwersytecie w Chicago jest komórka, która nazywa siê Centrum Badania Narodowych Opinii (NORC) i której badania nie pozostawiaj¹ cienia w¹tpliwoœci, co Amerykanin po cichutku sobie myœli. A myœli on sobie, e Murzyni i Latynosi to patentowane lenie i wiêkszoœæ z nich yje na koszt pañstwa. Ankietowani byli te przekonani, e biali s¹ inteligentniejsi od czarnych mieszkañców USA. Nawet sami Murzyni tak¹ maj¹ o sobie opiniê. Ja myœlê, e Murzyni to musz¹ byæ ludzie z kompleksami, bo widaæ to nawet po ich nazwiskach; co drugi nazywa siê Washington, a co trzeci White (bia³y). Jedynie ydzi wyszli z tej ankiety obronn¹ rêk¹, poniewa byli oceniani nawet wy ej od bia³ych, za wyj¹tkiem jednego aspektu patriotyzmu. Nie wiem tylko, czy to oni tacy niepatrioci w stosunku do USA, czy w stosunku do Izraela. Je eli weÿmiemy pod uwagê utarte stereotypy, to mo na powiedzieæ, e œwiat siê chyba przekrêci³ do góry nogami, no bo jak siê zgodziæ z tym, e jednym z najlepszych

8 8 raperów jest bia³y (Eminem), najlepszym golfiarzem jest czarny (Tiger Woods), najwy szym koszykarzem jest Chiñczyk Yao Ming (ma2m27cmwzrostu), a Niemcy nie chc¹ braæ udzia³u w wojnie (z Irakiem). Wszystko na odwrót, wszystko wbrew utartym opiniom. Raperzy to przecie czarna domena, Niemcy to naród, który rozpêta³ obydwie wojny œwiatowe, a Chiñczycy kojarz¹ siê nam z ma³ym cz³owieczkiem na krótkich nogach. No i wiêkszoœæ z nich takimi w³aœnie jest. Z moich w³asnych obserwacji wynika te, e Chiñczycy nie s¹ szczerzy i ten ich zawsze przylepiony uœmiech do twarzy jest czêsto ob³udny. Chiñczycy s¹ bardzo dobrymi pracownikami i wykonuj¹ wszystkie polecenia, bez szemrania staraj¹c siê zrobiæ wszystko lepiej i szybciej ni ich wspó³pracownicy i jeszcze do tego lubi¹ podkapowaæ kolegê szefowi. Wiêkszoœæ pralni chemicznych w Stanach jest w rêkach Chiñczyków i prawie wszyscy Chiñczycy, jakich spotykam m³odzi i starzy nosz¹ okulary korekcyjne. Hindusi (ja ich nazywam Siniakami, bo maj¹ takie siñce pod oczami) to znowu inna para kaloszy. Hindusi nam siê tutaj w Ameryce kojarz¹ z lekarzami i elektronikami. S¹ to bardzo popularne wœród nich profesje. No i jeszcze kojarz¹ nam siê z niebywa³ym antytalentem do prowadzenia samochodu. Je eli na prawie pustej czteropasmowej ulicy jedzie przede mn¹ samochód z szybkoœci¹ 10 mil poni ej dozwolonej prêdkoœci i w dodatku co chwilê zapalaj¹ mu siê œwiat³a hamulcowe, to mogê siê za³o yæ, e za kierownic¹ siedzi Siniak albo Siniakowa o nazwisku Dipak Gupta lub Aamina Singh (to Siniakowa). Hinduski czêsto ubieraj¹ siê w tradycyjne sari; jest to owiniête dooko- ³a cia³a 9 metrów kolorowego materia³u, spod którego po bokach wystaje go³e cia³ko lub cielsko w zale noœci od wieku. Mê czyÿni lubi¹ nosiæ latem bia³e p³ócienne wdzianka, które wygl¹daj¹ jak skrzy owanie togi sêdziowskiej z koszul¹ nocn¹. Jak ju obrobi³am Hindusów, to teraz postereotypujê na temat Meksykanów. My na nich tutaj mówimy w skrócie: Meksyki. Charakteryzuj¹ siê oni przede wszystkim bardzo du ymi rodzinami; du o dzieci, dziadkowie, kuzynowie, wujkowie i ciotki i wszyscy mieszkaj¹ razem w jednym domu. Nasz s¹siad wynaj¹³ ma³y domek jednorodzinny czteroosobowej rodzinie meksykañskiej, a gdy zajrza³ tam pewnego dnia tak po prostu sprawdziæ, czy wszystko gra to doliczy³ siê 27 mieszkañców. Meksykanie maj¹ ciekawy sposób nadawania nazwisk, a mianowicie wszyscy maj¹ po dwa nazwiska: pierwsze po ojcu, a drugie po matce. Dzieciom zrodzonym ze zwi¹zku ma³- eñskiego nadaje siê nazwiska po dziadku ze strony ojca i po dziadku ze strony matki, np. je eli Pedro Hernandez Gonzalez o eni siê z Juanit¹ Vargas Martinez, to ich dzieci bêd¹ siê nazywa³y Hernandez Vargas. Najbardziej popularne zawody to tzw. landscaping, co oznacza sadzenie drzew, krzewów, kwiatów oraz sianie i koszenie trawy w ogródkach przydomowych (taka ogródkowa architektura) lub wylewanie fundamentów i stawianie gipsowych œcian we-

9 9 wnêtrznych w budynkach. Meksykanie opanowali te pracê w magazynach fabrycznych, gdzie je d ¹ wózkami wysokiego podnoszenia. Meksyki to naród do roboty a nie do myœlenia. Osoby urodzone na ziemi amerykañskiej z rodziców emigrantów mówi¹ o sobie dumnie, e s¹ Chicanos, a argon, jakim mówi¹ na co dzieñ, to chicano english. Jest to mieszanina hiszpañskiego i angielskiego, która ma te nieoficjaln¹ nazwê spanglish. Irlandczycy, W³osi, Grecy, no i my, Polacy, to nastêpne grupy narodowoœciowe, o których warto wspomnieæ s³ówko albo dwa. Irlandczycy, albo Ajrysze w naszym polsko-amerykañskim argonie, lubi¹ popiæ sobie zdrowo i poœpiewaæ. A jak ju wypij¹ i poœpiewaj¹, to bitka gotowa, znani s¹ bowiem z awanturniczego temperamentu. Wielu z nich ma rude w³osy i piegi. Du o Irlandczyków pracuje w policji. Irlandczycy kochaj¹ pieni¹dze i z tego powodu jak równie korzystaj¹c z koneksji, które wyrobili sobie mafijnymi poczynaniami na prze- ³omie XIX I XX w. nale ¹ do grupy wp³ywowej. Inn¹ grup¹ wp³ywow¹ s¹ W³osi. Oni te mieli (i nadal maj¹) powi¹zania mafijne. Stereotypowa opinia o W³ochach opisuje ich jako ceni¹cych sobie œcis³e zwi¹zki rodzinne, bardzo ha³aœliwych i nie grzesz¹cych czystoœci¹. W przeciwieñstwie do Meksykanów, wiêkszoœæ W³ochów pracuje g³ow¹ a nie miêœniami r¹k. Wyspecjalizowali siê w zawodzie prawniczym. Utar³o siê przekonanie, e najlepszy adwokat to W³och albo yd. Greków nazywamy tutaj Greasy Spoon (zat³uszczona ³y ka,) a to dlatego, e te nie grzesz¹ czystoœci¹ i kuchnie w greckich restauracjach ociekaj¹ t³uszczem. No i zostaliœmy my, Polacy. Naród dumny, butny i czupurny, ale trzeba te gwoli sprawiedliwoœci dodaæ, e na obczyÿnie to naród bardzo robotny. Mamy bardzo dobr¹ opiniê jako sprz¹tacze, niañki do dzieci, kafelkarze, dekarze i inni drobnoremontowcy. Niestety, mamy te opiniê, e chyba nie posiadamy zdolnoœci do jêzyków, bo po angielsku trudno siê z nami dogadaæ. Reasumuj¹c i podsumowuj¹c te wszystkie stereotypowe opinie zrozumia³am, e chyba nie nale y zmieniaæ œwiata, bo wszystko to jakoœ siê trzyma kupy. Kiedy zachorujemy od starego t³uszczu, którym uraczy³a nas grecka restauracja, wyleczy nas hinduski lekarz, a adwokat-w³och pomo e nam jeszcze wyci¹gn¹æ jakieœ odszkodowanie za utratê zdrowia. Nie mamy w¹tpliwoœci, e Chiñczyk wyczyœci nam plamy z p³aszcza, Meksyki dopilnuj¹, aby nasz ogródek przypomina³ miniaturowy raj, a mieszkanie wyremontuje nam polska grupa remontowa. Murzyn, który wyrwa³ torebkê starszej pani stoj¹cej na skrzy owaniu nie umknie irlandzkiemu policjantowi, który to ca³e towarzystwo musi jakoœ za pysk trzymaæ.

10 10 Proszê sobie na moment wyobraziæ inny scenariusz: Murzyn ma restauracjê, Meksyk nas leczy, Hindus prowadzi sprawê s¹dow¹, Irlandczyk opiekuje siê ogródkiem, Chiñczyk rabuje, a Polak. trzyma to ca³e towarzystwo za pysk. Nie, nie, nie!... Nie chcê nawet myœleæ w ten sposób, bo jeszcze przyœni¹ mi siê jakieœ nocne mary.

11 11 Szybka randka Mieszkam w USA ju oko³o 30 lat, a przez ostatnie 20 na przedmieœciach Chi cago. Do niedawna zdawa³o mi siê, e tak wros³am w spo³eczeñstwo amerykañskie, e nic ju nie jest w stanie mnie zaskoczyæ. Ale okazuje siê, e uczymy siê przez ca³e ycie. Oto, bêd¹c ju po piêædziesi¹tce, mia³am okazjê uczestniczyæ w tzw. speeddating, czyli zorganizowanej randce dla wielu osób. Zaznaczam: zrobi³am to dla zabawy, a wybra³am siê tam ze znajom¹, która od d³u szego czasu utrzymuje kontakty z biurami matrymonialnymi, desperacko poszukuj¹c partnera na ycie Idea speeddating, czyli w dos³ownym t³umaczeniu randki w przyspieszonym tempie powsta³a w Kalifornii. Na pomys³ jej zorganizowania wpad³ rabin Jakow Dejo. Pierwsze spotkanie zorganizowane zosta³o w 1998 r. w Beverly Hills, w restauracji Pete s Café i od tej pory jak lawina ruch ten zacz¹³ zataczaæ coraz szersze krêgi. Tym bardziej, e jego pomys³odawcy zatroszczyli siê o to, aby wzmianki o nim ukaza³y siê w prawie wszystkich najwa niejszych gazetach, magazynach, programach radiowych i telewizyjnych. Chocia oryginalna koncepcja rabina Jakowa mia³a na celu kojarzenie m³odych ydów, obecnie rozszerzy³a siê ju na wszystkie grupy etniczne ludzi po trzydziestce, którzy zaabsorbowani robieniem kariery zawodowej nie maj¹ czasu na szukanie partnera do ma³ eñstwa. W ogólnym zarysie mechanizm speeddating wygl¹da nastêpuj¹co: najpierw trzeba zg³osiæ chêæ uczestnictwa i zarejestrowaæ siê na stronie internetowej organizatora przedsiêwziêcia, po czym uiœciæ odpowiedni¹ op³atê i czekaæ na powiadomienie o terminie spotkania danej grupy wiekowej. Takich spotkañ na terenie ca³ych Stanów jest powy ej setki rocznie, zawsze zdarzy siê wiêc jedno lub dwa w pobli u miejsca zamieszkania ka dego z uczestników. Spotkania organizowane s¹ w miejscach eleganckich, z klas¹ i odpowiedni¹ atmosfer¹. Wybrani uczestnicy (równa liczba kobiet i mê czyzn, zwykle osób z ka dej p³ci) zjawiaj¹ siê w wyznaczonym miejscu, gdzie s¹ dla nich przygotowane wygodne, intymne stoliczki dwuosobowe. Wodzirej imprezy ustawia pierwsze pary i na dany znak (zwykle jest to dÿwiêk dzwoneczka) zaczynaj¹ one swoje randez-vous, czyli dialog trwaj¹cy zwykle 4-5 minut. Na dÿwiêk dzwoneczka rozmowy zostaj¹ przerwane panie pozostaj¹ na miejscu, a panowie przechodz¹ do nastêpnego stolika. Mnie przypomina³o to jakiœ taniec w transie lub zabawê w krzes³a. Na koñcu uczestnicy wrêczaj¹ organizatorom listê z osobami, z którymi chcieliby utrzymywaæ dalsze kontakty. Anka i ja zjawi³yœmy siê zatem okreœlonego dnia w restauracji Maggiano s na przed-

12 12 mieœciu Chicago. By³yœmy przera one i prawie œcierpniête ze strachu. Powita³ nas przystojny mê czyzna w œrednim wieku (by³yœmy w grupie wiekowej lat), ubrany w spodnie koloru khaki i pulower z napisem speeddater (czyli ten, który uczestniczy w randce w przyspieszonym tempie ), wskazuj¹c drogê do baru. Na nasze szczêœcie dodatkow¹ atrakcj¹ imprezy by³a degustacja wina, a nam bodziec alkoholowy by³ konieczny do tego, aby siê rozluÿniæ. Mia³yœmy na to rozluÿnianie siê 15 minut, wiêc wykorzysta³yœmy pracowicie ka d¹ sekundê. Podczas degustacji ka dy z uczestników otrzyma³ od speeddatera tekturow¹ karteczkê na agrafce z numerem osobistym, któr¹ nale a³o przypi¹æ w widocznym miejscu. Dosta³yœmy te ankietê z numerami panów, którzy mieli z nami dzisiaj randkowaæ. W ankiecie tej mia³yœmy zaznaczaæ tak lub nie b¹dÿ tylko przyjaÿñ w zale noœci od chemii, jak¹ mia³yœmy poczuæ w trakcie rozmowy. Panowie oczywiœcie dostali podobne ankiety. Rozpoczêcie zasadniczej czêœci programu przed³u a³o siê, poniewa kilku uczestników nie zd¹ y³o dojechaæ na czas. Wreszcie o g. 20 rozleg³ siê dzwoneczek i pary usiad³y przy wyznaczonych miejscach. Dziêki przed³u aj¹cej siê czêœci powitalnej i degustacji wina by³yœmy ju ca³kowicie rozluÿnione do tego stopnia, e przesta³o mi ju nawet zale eæ na wci¹ganiu brzucha, który to manewr mia³ na celu dodanie wiotkoœci mojej sylwetce. Mój pierwszy randkowicz mia³ na pewno powy ej 70 lat. Pojêcia nie mia³am, jak siê tutaj dosta³. Poniewa lekko nie dos³ysza³, musia³am mówiæ bardzo g³oœno, co rozprasza³o osoby przy innych stoliczkach, a poniewa mój akcent utrudnia³ dziadkowi zrozumienie tego, co mówi³am, musia³am czasami powtarzaæ kilka razy. Daleko nie uszliœmy z rozmow¹, bo dzwoneczek oznajmi³ zmianê partnerów. Moim nastêpnym rozmówc¹ by³ pan oko³o piêædziesi¹tki, z wyraÿnym brzuszkiem i jeszcze bardziej wyraÿn¹ ³ysin¹, chocia muszê przyznaæ, e mia³ bardzo mi³y, aksamitny g³os. Pan ten zd¹ y³ mi powiedzieæ, e ma ogromn¹ farmê strusi w stanie Iowa i marzy³ zawsze o onie Polce, bo wieœæ g³osi, e s¹ bardzo pracowite i dbaj¹ o mê ów. Kiedy dotar³ do mnie pan numer 6, wypite wino da³o o sobie znaæ i nie umia³am ju o niczym innym myœleæ poza tym, eby przeprosiæ mojego rozmówcê i odszukaæ... toaletê, a w ogóle zastanawia³am siê, co ja tutaj robiê i chcia³am jak najszybciej znaleÿæ siê w domu. Ca³e przedsiêwziêcie by³o w sumie mêcz¹ce, a powtarzane w kó³ko te same pytania og³upia³y. Na drugi dzieñ zalogowa³yœmy siê na stronie internetowej speeddating, aby zarejestrowaæ wyniki naszej randki; udzieli³yœmy odpowiedzi nie przy ka dym z rozmówców. Przy okazji odnotowa³am, e 3 panów odpowiedzia³o tak przy moim nazwisku. Czu³am siê tym bardzo podbudowana. Ankê wybra³o dwóch panów i, o dziwo, popro-

13 13 si³a o kontakt z nimi. Umówi³a siê z nimi w nastêpn¹ sobotê... w 2-godzinnych odstêpach. Okaza³o siê, e jeden z rozmówców wpad³ jej w oko i jak na razie chodz¹ razem do kina i na wspólne spacery. Mo e coœ z tego bêdzie? Reasumuj¹c, byæ mo e taki sposób na poznanie przysz³ego mê a czy ony jest prekursorem nowych czasów. I chocia do dzisiaj œmieszy mnie wspomnienie panów podrywaj¹cych siê z krzese³ na dÿwiêk dzwoneczka, byæ mo e za kilkanaœcie lub kilkadziesi¹t lat stanie siê on tak naturalny, jak poderwanie dziewczyny w kawiarni. Z drugiej jednak strony, czy to nie przypomina trochê science fiction? A jaka jest Pañstwa opinia?

14 14

15 15 Poliuretanowa mi³oœæ Jakieœ dwa tygodnie temu byliœmy z mê em na przyjêciu urodzinowym w Lake Bluff, jednym z przedmieœæ Chicago. Gospodarzy domu, te Polaków, poznaliœmy tylko poœrednio, tzn. znaliœmy osoby, które zna³y ich osobiœcie. Pan domu obchodzi³ piêædziesi¹tkê, pani by³a nieco m³odsza. Ludzi by³o mnóstwo, poniewa gospodarze to novo-richie, czyli po prostu nowobogaccy, utrzymuj¹cy szerokie kontakty towarzyskie Przekrój goœci by³ ciekawy zarówno wiekowo, jak i pod wzglêdem statusu ekonomicznego. By³y m³ode dziewczyny z apetycznymi pêpuszkami do ogl¹dania dla wszystkich, byli m³odzi panowie, których postawione na el czupryny nie poddawa³y siê nawet doœæ ostrym powiewom wiatru, byli ludzie z mojej generacji, tzn. ci, których ju nic nie powinno zadziwiæ i byli ludzie zupe³nie wiekowi (myœlê, e to rodzice gospodarzy). Odpowiednio, na parkingu przed domem oraz na przyleg³ych uliczkach, sta³y samochody, pocz¹wszy od BMW, mercedesa (to ulubione marki naszych rodaków), poprzez landrovery, lexusy, toyoty, hondy, skoñczywszy na pogardliwie traktowanych markach amerykañskich jak Chevrolet, Focus czy Saturn. Oczywiœcie honorowe miejsca przy samym domu zajê³y dwa BWM, dwa mercedesy i landrover, pozosta³e samochody musia³y siê wciskaæ w wolne miejsca na uliczkach. Jakoœ tak samo wysz³o, e im dalej od domu urodzinowego, tym tañszy sta³ samochód; tak, jakby samochody mia³y wrodzon¹ intuicjê co do szacunku dla mamony. Wszyscy goœcie ju siê zjechali. Zaczê³o siê tzw. mingling, tzn. spacery w tê i z powrotem po przestrzennym parterze domu, co ma na celu wymieszanie siê towarzystwa. W³aœnie zauwa y³am, e mój m¹ ju siê wymiesza³ z jednym z apetycznych pêpuszków, mnie natomiast do mieszania przypad³ ojciec dzisiejszego jubilata. Ale to nic, mieszam siê dalej, tutaj skubnê koreczka z sera, tam przegryzê sushi i spróbujê krewetek, które podobno sama pani domu osobiœcie przygotowa³a. Zapijam to wszystko winkiem chardonney i humorek mam coraz lepszy. Przyjêcie jest w stylu polsko-amerykañskim, a wiêc mamy wy ej ju wymienione przystawki, oprócz których s¹ jeszcze pasztety z g¹ski, ogromny ³osoœ podany w ca³oœci i udekorowany plasterkami œwie ego ogórka, du o sa³aty i innej zieleniny, sa³atki owocowe i chyba z 10 rodzajów pieczywa. Z rodzimych akcentów mamy sa³atkê jarzynow¹, faszerowane jajeczka, a o pó³nocy ma byæ podana wielka niespodzianka na ciep³o. Mocno zaintrygowana t¹ tajemnic¹, po 15 minutach usilnego œledztwa dowiedzia³am siê, e to bêdzie pieczona kaszanka; i to kaszanka nie byle jaka, bo robiona z dodatkiem krwi, tak jak receptura nakazuje. Nale y tu nadmieniæ, e chocia mamy tu kiszkê w polskich sklepach, jest ona robiona z dodatkiem jakiejœ zastêpczej substancji, poniewa Amerykañski Instytut ywienia nie zezwala na u ycie prawdziwej krwi.

16 16 Zapomnia³am, e z polskich akcentów mamy jeszcze wódeczkê, któr¹ panowie pij¹ straight, a wiêc czyst¹. Pó³miski z jedzeniem umieszczone s¹ na bufetach i strategicznie rozstawionych stoliczkach, a za przenoœnym barem barman (po naszemu: bartender) dwoi siê i troi, aby zas³u yæ na napiwek. Ca³y parter domu to otwarta przestrzeñ z³amana za kolumn¹, kominkiem, który stoi na samym œrodku i ma palenisko na wszystkie strony œwiata oraz granitowym bufetem, który oddziela czêœæ kuchenn¹. Umieszczone w naro nikach plazmowe telewizory pokazuj¹, bez przestanku, fragmenty ycia rodzinnego i urlopowego naszych gospodarzy. Od czasu do czasu s¹ one uzupe³niane komentarzem na ywo w wykonaniu pana Andrzeja (to nasz jubilat). Miejsca do spacerowania jest bardzo du o, do siedzenia troszkê mniej, wiêc namierzam kanapy i fotele, aby w odpowiednim momencie doskoczyæ do nowo zwolnionego miejsca siedz¹cego. Jest! W³aœnie wsta³a pani Agnieszka, a ja wyd³u aj¹c krok i wyprzedzaj¹c po drodze te poluj¹c¹ Teresê ju siedzê. Po lewej stronie mam stoliczek-tacê, stawiam wiêc tam swój talerzyk z przystawkami i z nowo nape³nionym kieliszkiem wina w rêku rozgl¹dam siê doko³a. Po prawej stronie stoi grupka pañ w œrednim wieku. Z przodu mam segment z plazm¹; na ekranie w³aœnie pani Bogusia (to nasza gospodyni) przygotowuje siê do nurkowania, a z ty³u mam g¹szcz panów dyskutuj¹cych... nie wiem w³aœciwie o czym. Co?! No nie mówcie mi, e nie s³ysza³yœcie o wibratorach, które pulsuj¹ w rytm muzyki dosz³o do moich uszu od prawej strony Albo o jadalnych majtkach damski g³os ci¹gn¹³ dalej. Nadstawiam uszu: poœrodku grupki pañ stoi wysoka blondynka w wieku mo e lat i donoœnym g³osem prowadzi wyk³ad na temat sex toys, czyli zabawek seksualnych. Gad ety seksualne nie s¹ wcale nieprzyzwoite czy odra aj¹ce t³umaczy. One daj¹ kobietom w³adzê, s¹ mostem spinaj¹cym codzienne ycie z przyjemnoœciami, których w inny sposób kobieta byæ mo e nigdy by nie zazna³a. Poderwa³yœmy siê jednoczeœnie z s¹siadk¹, która siedzia³a obok, z wygodnej kanapy. Zapominaj¹c o ryzyku stracenia miejsca siedz¹cego, do³¹czy³yœmy do grupy zas³uchanych pañ, których uszy i policzki zaczyna³y p³on¹æ. Nie ma siê czego wstydziæ, odrzuæmy wreszcie tê pseudomoralnoœæ. W dzisiejszej dobie ustawicznego braku czasu, kiedy kochaj¹cy siê ludzie z racji wykonywanej pracy musz¹ czêsto podró owaæ i przebywaæ z dala od siebie, seks w przestrzeni cybernetycznej jest byæ mo e jedyn¹ drog¹ do uratowania zwi¹zku g³osi³a dalej blondynka. Nawiedzona jakaœ czy co? pomyœla³am o blondynce, ale s³ucha³am dalej. A i mê owie bêd¹ ci¹gn¹æ po pracy do domu jak muchy do miodu, gdy onka zastosuje

17 17 ró ne nowe sztuczki w sypialni. Proszê, zadawajcie mi pytania, œmia³o, odpowiem na najbardziej trudne zachêca³a, rozdaj¹c swoje wizytówki. Mnie siê te jedna dosta- ³a. Czytam i nie mogê ustaæ na nogach ze œmiechu. Czytam g³oœno: Irena B., Passion Consultant. Temptation Party Hosting. 10% discount on all sex accessories. Tel (w wolnym t³umaczeniu to: Irena B., Konsultacje mi³osne. Organizowanie kusz¹cych/wabi¹cych przyjêæ, 10% rabatu na wszystkie akcesoria seksualne. I nr tel.). Musia³am œmiaæ siê doœæ g³oœno, bo nag³e A co pani¹ tak œmieszy? us³ysza³am tu nad uchem. Pani Irena patrzy³a na mnie spod lekko zmarszczonych brwi. Próbowa- ³am siê usprawiedliwiæ, e to te trzy kieliszki wina, które wypi³am tak siê g³oœno œmiej¹, ale Irena nagle siê rozchmurzy³a i rzek³a: Oto typowa reakcja kobiety spiêtej okowami niewiedzy, spiêtej okowami dulszczyzny. Przyjê³am ten policzek spokojnie, a nawet poprosi³am Irenkê o bli sze wyjaœnienia dotycz¹ce jej konsultacji. Reszta s³uchaczek te chcia³a wiêcej wiedzieæ na ten temat. Okaza³o siê, e Irena posz³a z duchem czasu, o którym ja nawet nie mia³am pojêcia. W Stanach organizowane s¹ przyjêcia tylko dla kobiet z okazji wieczoru panieñskiego, tzw. bridal shower party, z okazji urodzin dziecka, tzw. baby shower, z okazji babskiego spotkania, kiedy mê owie ogl¹daj¹ mecz pi³ki no nej itd. Je eli takie przyjêcie organizowane jest przez pani¹ Irenkê, to nabiera ono zupe³nie innego wymiaru. Pani Irena zjawia siê na przyjêciu, wyposa ona w spor¹ walizeczkê swoich pomocy naukowych. Sch³odzony szampan zostaje rozlany do kieliszków, uczestniczki spotkania w strojach swobodnych siadaj¹ dooko³a sto³u, na którym jeden po drugim ukazuj¹ siê najnowsze gad ety do intymnych zabaw. Irena prezentuje ka d¹ rzecz, szczegó³owo wyjaœnia jej dzia³anie, omawia materia³, z którego zabaweczka jest wykonana, zapewniaj¹c o ca³kowitej nieszkodliwoœci zdrowotnej. Je eli któraœ z uczestniczek za yczy sobie praktycznego zademonstrowania, pani Irena zaprasza tak¹ chêtn¹ do osobnego pokoju, gdzie dzia³anie zabaweczki zostaje sprawdzone na ywo. Irena zaznaczy³a, e po pokazaniu jak, gdzie i kiedy dyskretnie usuwa siê z pokoju, zostawiaj¹c delikwentkê sam na sam ze swoj¹ przygod¹. S³uchaj¹c tych, by³o nie by³o, szokuj¹cych wieœci, obserwowa³am kobiety stoj¹ce doko³a mnie. Niektóre mia³y zaciœniête usta i widaæ by³o, e nie bardzo toleruj¹ profesjê Ireny, inne nie bardzo wiedzia³y, gdzie umkn¹æ wzrokiem, tak by³y za enowane, a jeszcze inne œciska³y w rêku wizytówkê Ireny zapewne skorzystaj¹ z niej w niedalekiej przysz³oœci. Zapyta³am jeszcze Irenê, ile mo na zarobiæ na tego rodzaju us³ugach. Odpowiedzia³a, e dolarów za seans. Nie bêdê opisywaæ dalszego przebiegu urodzin pana Andrzeja, poniewa cokolwiek by siê wydarzy³o, blad³o przy Irenie. Nawet kiszka, która zgodnie z zapowiedzi¹ zosta- ³a podana punktualnie o pó³nocy.

18 18 Na drugi dzieñ zasiad³am do komputera i wpisuj¹c has³o passion consultants, wesz³am na strony internetowe. Dowiedzia³am siê m.in. e od 5 do 7 paÿdziernika tego roku w Las Vegas odbywa³y siê targi gad etów erotycznych z udzia³em wystawców, równie z Europy. Pomyœla³am sobie, e to nieprawda, co napisa³am wczeœniej, e ju nic mnie nie zadziwi. Dziwiæ siê bêdziemy tak d³ugo, jak d³ugo bêdziemy mieæ chêæ na nowy okruch informacji, która niesie z sob¹ wiecznie zmienne otaczaj¹ce nas ycie.

19 19 Horror-show kupowania na kredyt Obecny kryzys ekonomiczny w Stanach Zjednoczonych poch³on¹³ i dalej ch³onie wiele ofiar. Nikt mi jednak nie uwierzy, gdy powiem, e jedn¹ z tych ofiar jest œciana w moim pokoju, tu za kanap¹ moim ulubionym miejscem na lekturê A jednak to prawda. Œciana ma du o rys i zadrapañ od gazet i magazynów, które siê o ni¹ odbijaj¹, rzucane przeze mnie w przyp³ywie niesmaku pod wp³ywem przeczytanej kolejnej ociekaj¹cej ³zami historii o ludziach, którzy w³aœnie zrozumieli, e d³u ej ju nie bêdzie ich staæ na sp³acanie milionowej po yczki za hacjendê o powierzchni 800 mkw. albo e nie bêd¹ sobie mogli sprawiæ krytego basenu o olimpijskich rozmiarach, albo e o zgrozo!!! bêd¹ musieli siê pozbyæ pseudomilitarnych gigantycznych pojazdów o nazwie Hummer, które w³aœnie nabyli czerwony dla niej, czarny dla niego. Horror- show wydawania wiêcej ni siê zarabia trwa. Amerykanie, najgrubsze spo³eczeñstwo œwiata, s¹ tak e najwiêkszymi zjadaczami dóbr materialnych i po yczaj¹ coraz wiêcej, aby zaspokoiæ swoje rosn¹ce apetyty. Pozwalaj¹ na to karty kredytowe. Kredyt magiczne s³owo w dzisiejszych czasach. Ka dy z nas tu, w Ameryce, ma swój rejestr d³ugów pod nazw¹ historia kredytowa. Dobrze jest, gdy ma siê du o d³ugów, które oczywiœcie sp³aca siê terminowo; wtedy wszyscy kredytodawcy wierz¹, e jesteœmy godni zaufania. S³owo kredyt, jak na ironiê, pochodzi od ³aciñskiego s³owa credo, czyli wierzê, a wiara to zaufanie, a zaufanie to niezbêdny komponent w po yczaniu pieniêdzy. Wspomniana wy ej historia kredytowa to punktacja od 300 do 850 punktów. Oczywiœcie osoba z punktacj¹ 300 nie dostanie nic na kredyt, ale dla osoby wycenionej na 850 punktów zad³u enie siê nie ma limitów. A e na ogó³ jesteœmy s³abi, pró ni i pomimo uczêszczania do szko³y nie umiemy liczyæ, stajemy siê posiadaczami jednej, za chwilê drugiej i trzeciej karty kredytowej. Œrednio jedna osoba w USA ma ich osiem, ale to tylko œrednia, która nie oddaje prawdy. Bo je eli ja mam tylko trzy karty, to ktoœ inny ma ich byæ mo e trzynaœcie. Co miesi¹c karta przysy³a nam rachunek i mamy do wyboru trzy warianty p³atnoœci; a wiêc mo emy zap³aciæ ca³e zad³u enie, mo emy zap³aciæ mniej ni ca³e zad³u enie, ale nie mniej ni tzw. minimum payment (czyli minimalna op³ata) albo p³acimy tylko tê minimaln¹ op³atê, któr¹ wyliczy³a karta kredytowa. Biada tym (a jest ich wiêkszoœæ), którzy wybior¹ ten ostatni wariant, bo przyk³adowo sp³acenie kwoty 4,500 dolarów zabierze im 44 lata. Sama czyta³am gdzieœ niebaczn¹ wypowiedÿ jakiegoœ korporacyjnego dyrektora jednej z MasterCard, e najlepszy klient to taki, który ma apetyt na po yczanie i miesiêcznie p³aci tylko minimaln¹ sp³atê. Zdawa³oby siê, e Amerykanie, którzy s¹ przyzwyczajeni do ycia z d³ugami winni

20 20 umieæ siê w tym ba³aganie poruszaæ, ale no way, Jose ( nic z tego, Józek, jak siê tu mówi na beznadziejne sytuacje). Magia plastikowych pieniêdzy powoduje, e na ka - dego zarobionego dolara Amerykanie wydaj¹ dolara i 22 centy. Ka dy cz³owiek (³¹cznie z niemowlêtami i dzieæmi) ma œrednio 8,5 tys. dolarów zad³u enia na kartach kredytowych (czyli nie starczy im ycia na uregulowanie d³ugu przy p³aceniu tylko wymaganego minimum), ca³oœæ zad³u enia na wszystkich 641 mln kart kredytowych, które s¹ w obiegu wynosi 4,7 mld dolarów. Pojawiaj¹ siê ró ne has³a wymyœlone przez speców od reklamy, które maj¹ na celu nie tylko uœpienie byæ mo e budz¹cej siê czujnoœci niektórych nieszczêœników ton¹cych w morzu d³ugów, ale wrêcz wzbudzaj¹ce poczucie patriotycznej dumy z powodu posiadania zad³u onej karty kredytowej. Oto niektóre z nich: Posiadanie d³ugów to amerykañski styl ycia, taki jak hot dog i Big Mac, inny kwiatek to: Moje ycie to moja karta albo Niech yj¹ marzenia!. Ale moja nieszczêsna œciana najbardziej obrywa, gdy w³¹czam telewizor i s³yszê, e nie wszystko mo na kupiæ za pieni¹dze, ale na to, co mo na kupiæ, jest Master Card, a gdy jeszcze raz zobaczê lub us³yszê, e mi³oœci nie mo na kupiæ za pieni¹dze, ale karta kredytowa mo e ci wskazaæ drogê, to chyba dostanê apopleksji i stanê siê jeszcze jedn¹ ofiar¹ kryzysu ekonomicznego. Siedzê wiêc tak sobie i czytam, piszê, rzucam papierami o œcianê i staram siê zobaczyæ jakieœ plusy z tytu³u posiadania karty kredytowej i w kontekœcie tego, co dzieje siê dooko³a, moje szare komórki nic pozytywnego dostrzec nie mog¹. Niew¹tpliwie p³acenie plastikiem pozwala na posiadanie telewizora, ale przecie my nie zadowalamy siê ju jednym telewizorem; wmówiono nam, e musimy go te mieæ w kuchni, sypialni i w ³azience. Niew¹tpliwie karta za³atwi sprawê nabycia najnowszej sub-zero (lodówki o rozmiarach trzydrzwiowej szafy), ale co powiedz¹ znajomi, je eli nie kupimy do tego skoordynowanej w tonie ch³odziarki do przechowywania win? Z drobniejszych zakupów trzyko³owe pojazdy terenowe dla naszych milusiñskich, e nie wspomnê o coraz to nowych wersjach urz¹dzeñ do gier elektronicznych Nintendo, Xbox, PlayStation, które wraz z oprogramowaniem kosztuj¹ setki, a mo e tysi¹ce dolarów, ale czegó siê nie robi z mi³oœci (???) do dzieci. Skoñczy³a nam siê gotówka? Nic to! jak mawia³ Zag³oba; mamy przecie kolejn¹ MasterCard. Banki wciskaj¹ nam te karty si³¹ do portmonetki. W jednym tygodniu przychodzi w poczcie 4-5 informacji, e (wcale o to nie prosz¹c) zostaliœmy zaakceptowani przez system, by mieæ kolejn¹ kartê, wystarczy tylko wejœæ na Internet lub wype³niæ i wys³aæ za³¹czony formularz, i ju jesteœmy szczêœliwymi posiadaczami nastêpnego plastiku. Zwykle zanim wyhamujemy, jest ju za póÿno, lawina toczy siê si³¹ rozpêdu, karty zaczynamy sp³acaæ kartami, bo wydatki przekroczy³y zarobki, a wiêc gromadzimy coraz wiêcej kart i tak zaczyna siê horror-show. Nagle zaczynamy przy-

Czy my jesteœmy tylko do dojenia?

Czy my jesteœmy tylko do dojenia? 2 czerwiec 2014 publicystyka www.jasnet.pl PIÊŒCI W STÓ Czy my jesteœmy tylko do dojenia? Policja nie mo e z³apaæ m³odzieñca, który jeÿdzi po warszawskich ulicach luksusowym samochodem. Rozpêdza go do

Bardziej szczegółowo

Interpretacje i opinie zawarte w publikowanych artyku³ach s¹ w³asnymi przemyœleniami m³odych autorów prac.

Interpretacje i opinie zawarte w publikowanych artyku³ach s¹ w³asnymi przemyœleniami m³odych autorów prac. Od Wydawcy W zamieszczonych w publikacji artyku³ach zosta³y dokonane konieczne zmiany i skróty wynikaj¹ce z opracowania redakcyjnego ksi¹ ki. W kilku przypadkach zosta³y zmienione tytu³y prac i dodane

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE I NAJCIEKAWSZE OFERTY BIUR NIERUCHOMOŚCI DODATEK SPECJALNY. Dwutygodnik Informacyjny. Nasza Sonda. www.jasnet.pl www.gazeta.jasnet.

AKTUALNE I NAJCIEKAWSZE OFERTY BIUR NIERUCHOMOŚCI DODATEK SPECJALNY. Dwutygodnik Informacyjny. Nasza Sonda. www.jasnet.pl www.gazeta.jasnet. BEZPŁATNY DWUTYGODNIK INFORMACYJNY Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław Śląski, Żory, Pawłowice, Zebrzydowice, Mszana... 25 lipca 2014/14 (102) NAKŁAD: 25 000 ISSN 2082-5927 www.jasnet.pl www.gazeta.jasnet.pl Nasza

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Skibicki Szko³a turystyki górskiej

Zygmunt Skibicki Szko³a turystyki górskiej Zygmunt Skibicki Szko³a turystyki górskiej Zygmunt Skibicki Szko³a turystyki górskiej czyli jak z radoœci¹ wdrapywaæ siê na góry i bezpiecznie z nich schodziæ, a tak e o tym jak to robiæ, by ju ten pierwszym

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, 424-25-15 www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, 424-25-15 www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, 424-25-15 www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI

Bardziej szczegółowo

7. ROK KOTA. N r 2 ( 9 8 ) 2 9. I I. 2 x 1 0 0 0 + 8 COPY LEFT ISSN 1732-0941. Tam nawet miejsca na nekrologi s¹ racjonowane.

7. ROK KOTA. N r 2 ( 9 8 ) 2 9. I I. 2 x 1 0 0 0 + 8 COPY LEFT ISSN 1732-0941. Tam nawet miejsca na nekrologi s¹ racjonowane. 7. ROK KOTA CENTRAL EUROPEAN PRESS CORPORATION OF REGIOPOLIS ŒRODKOWO EUROPEJSKA KORPORACJA PRASOWA REGIOPOLIS www.regiopolis.net e-mail: nimendelu@yahoo.com.cn ISSN 1732-0941 N r 2 ( 9 8 ) 2 9. I I. 2

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T

M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Kostkowie - 15 kwietnia 2013 r. Dru yna musi mieæ cel GMINA TO FIRMA Wywiad z wójtem gminy Gniewino panem Zbigniewem Walczakiem przeprowadziliœmy

Bardziej szczegółowo

KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51

KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51 KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51 wiedzê i wykszta³cenie oraz intuicjê polityczn¹, czyli umiejêtnoœæ przewidywania i dostosowywania siê. To wszystko daje zdolnoœæ szerokiego spojrzenia na

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

ACK-Warszawa e-mail:ack-wawa@o2.pl; ACK Bia³ystok P.O.Box 43 15-662 Bia³ystok 26 abcbialystok@o2.pl www.ack-bialystok.prv.pl. ACK ódÿ riefka@gmail.

ACK-Warszawa e-mail:ack-wawa@o2.pl; ACK Bia³ystok P.O.Box 43 15-662 Bia³ystok 26 abcbialystok@o2.pl www.ack-bialystok.prv.pl. ACK ódÿ riefka@gmail. 64 jest miêdzynarodow¹ sieci¹ grup anarchistycznych i pojedynczych osób, wspieraj¹cych wiêÿniów i osoby represjonowane. Stanowi wyraz naszej wspólnej solidarnoœci. ACK organizuje pomoc prawn¹ i materialn¹,

Bardziej szczegółowo

numer 20 nieregularnik artystyczny

numer 20 nieregularnik artystyczny numer 20 nieregularnik artystyczny wydanie jubileuszowe warszawa, listopad 2004 Anyten Mlek numer 20 strona 2 Anyten Mlek Numer 20 Anyten powsta³ piêæ lat temu w Hoffmanowej jako eksperymentalna gazetka

Bardziej szczegółowo

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 6(529) ROK XXI 24.03.2011 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny. Szwedzka 37 Tel. 818 07 91 bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 6(529) ROK XXI 24.03.2011 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny. Szwedzka 37 Tel. 818 07 91 bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka RABATY! OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

ABUD DENTAMEDICA DOJAZDY NA CMENTARZE RABAT. W NUMERZE: Dobra nowina z Kobielskiej MATERIAŁY BUDOWLANE STACJA KONTROLI POJAZDÓW

ABUD DENTAMEDICA DOJAZDY NA CMENTARZE RABAT. W NUMERZE: Dobra nowina z Kobielskiej MATERIAŁY BUDOWLANE STACJA KONTROLI POJAZDÓW NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89 01 RADOŚĆ ul. Izbicka 9 022 615 80 42; 022 615 82 08 stomatologia implanty protetyka ortodoncja chirurgia RTG

Bardziej szczegółowo

CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ!

CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ! Słowo numeru str 1 NR 30 nr 30 czwartek, 24 marca 2011 www.slowowroclawian.pl cena 2,50 z³ LOKALNA GOSPODARKA, SPRAWY MIASTA, TEMATYKA SPO ECZNA W JEDNYM MIEJSCU CO MIESI C CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ! Drodzy

Bardziej szczegółowo

czerwiec 2010 TYTULIK

czerwiec 2010 TYTULIK 12 TYTULIK J 2 Palikot znowu yje anusz Palikot niczym Mark Twain zmartwychwsta³ szybciej ni umar³. Pog³oski o mojej œmierci by³y mocno przesadzone oœwiadczy³ by³ wybitny amerykañski pisarz i humorysta,

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

Drogi Czytelniku! mile widziana. Zachêcamy i czekamy na pierwsz¹ korespondencjê. Szczególnie. tych wszyskich, których z Dynowem

Drogi Czytelniku! mile widziana. Zachêcamy i czekamy na pierwsz¹ korespondencjê. Szczególnie. tych wszyskich, których z Dynowem Nr 8/98 DYNOWINKA 3 Drogi Czytelniku! Sierpniowy wakacyjny numer Dynowinki jest nieco odchudzony. Wielu redakcyjnych korespondentów przebywa na zas³u onym wypoczynku. Za to po urlopie z nowym zapa³em i

Bardziej szczegółowo

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie Mieszkañcowi Jasnego Pola nie odebrano œmieci Pracownicy PGKiM t³umaczyli siê tym, e wystawi³ odpady w zbyt du ym pojemniku. Jak skoñczy³a siê ta sprawa? s. 5 Motocyklista nie przyj¹³ mandatu od policji

Bardziej szczegółowo

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE:

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE: OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2005 Piwniczna Zdrój rok 15 nr 6 (170) cena 2,50 zł, nakład 800 egz.

Czerwiec 2005 Piwniczna Zdrój rok 15 nr 6 (170) cena 2,50 zł, nakład 800 egz. Piwniczna Zdrój, Łomnica Zdrój, Kokuszka, Wierchomla, Młodów, Głębokie, Zubrzyk Pismo Samorządu Lokalnego ISSN 1234-1223 podatek VAT-0% Czerwiec 2005 Piwniczna Zdrój rok 15 nr 6 (170) cena 2,50 zł, nakład

Bardziej szczegółowo

w magazynie 3: Tytu³em wstêpu

w magazynie 3: Tytu³em wstêpu nr 54, styczeñ 2011, www.zalew.art.pl egzemplarz bezp³atny w magazynie 3: Tytu³em wstêpu felietonfelietony 4: Z³odzieje magii. Karolina Szczygielska 5: A to Polska w³aœnie. Rafa³ Borchulski zpogranicza

Bardziej szczegółowo

DENTAMEDICA ABUD TŁUMACZENIA. yczy zespó³ redakcyjny i wydawca Mieszkañca RABAT W NUMERZE: STACJA KONTROLI POJAZDÓW MIESZALNIA TYNKÓW I FARB

DENTAMEDICA ABUD TŁUMACZENIA. yczy zespó³ redakcyjny i wydawca Mieszkañca RABAT W NUMERZE: STACJA KONTROLI POJAZDÓW MIESZALNIA TYNKÓW I FARB NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89 01 RADOŚĆ ul. Izbicka 9 022 615 80 42; 022 615 82 08 stomatologia implanty protetyka ortodoncja chirurgia RTG

Bardziej szczegółowo

WYPADEK JULIANA JOKSIA. SPRAWCA BY PIJANY

WYPADEK JULIANA JOKSIA. SPRAWCA BY PIJANY Plaga kradzie y w marketach Jak reaguj¹ osoby z³apane na kradzie- y? Jedni s¹ zawstydzeni, przejawiaj¹ skruchê. Inni t³umacz¹, e dan¹ rzecz wziêli przez przypadek. W krotoszyñskich marketach kradn¹ najczêœciej

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Spraw Europejskich pod patronatem Marsza³ka Senatu prof. Longina Pastusiaka

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie. Ch. G er m 08 u n 0 r. y 2 pn 2. 1 tê. s Na 05 EGIPT- kraj piêkny w swej brzydocie NR 21 (685) ROK XVI 21.11.2008 CENA 1,30z³ Niemal ca³¹ powierzchniê

Bardziej szczegółowo

WESOŁA. Nr 6(453) ROK XVIII WYDANIE WIELKANOCNE 2008 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny. Szwedzka 37 Tel. 818 07 91 bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka

WESOŁA. Nr 6(453) ROK XVIII WYDANIE WIELKANOCNE 2008 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny. Szwedzka 37 Tel. 818 07 91 bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89 01 RADOŚĆ ul. Izbicka 9 022 615 80 42; 022 615 82 08 stomatologia implanty protetyka ortodoncja chirurgia RTG

Bardziej szczegółowo