Eleonora Serwañski. Polskiej Brigitte Jones amerykañskie przypadki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Eleonora Serwañski. Polskiej Brigitte Jones amerykañskie przypadki"

Transkrypt

1 1 Eleonora Serwañski Polskiej Brigitte Jones amerykañskie przypadki

2 2 Autor: Eleonora Serwañski Wydawca i Redakcja Idea Contact sp. z o.o. ul. Spó³dzielcza Kalisz Tel. (62) Fax: (62) Sk³ad: Rafa³ Lisiak Dystrybucja i sprzeda wysy³kowa: Idea Contact sp. z o.o. ul. Spó³dzielcza Kalisz Tel. (62) Fax: (62)

3 3 SPIS TREŒCI Przedmowa...5 Jaki stereotyp? To to wszystko prawda!...7 Szybka randka...11 Poliuretanowa mi³oœæ...15 Horror-show kupowania na kredyt...19 Kryzys te czasami mo e siê przydaæ...23 Halloween...27 Droga szeroka, droga daleka...31 Œwiêto indyka thanksgiving...35 Kochanego cia³ka nigdy nie za wiele...39 Pieski, kotki i hipopotam w sto³owym...43 Œwiêta w USA...47 Stawka wiêksza ni ycie...51 Getto w stylu amerykañskim...55 Kominy, dymy i wysokie obcasy...59 Amerykañska Temida...63 Dwa serduszka, cztery oczy...67 Za chlebem, panie, za chlebem...71 Kie³baska z konfitur¹, jaskiniowiec z hamburgerem...75 Ró e i krew œwiêta zakochanych...79 Voo doo jest dobre na wszystko...83 Samo ycie i coœ jeszcze...87 Œwiêto fiskusa...91 Byæ albo nie byæ (ubezpieczonym)...95 Wio, koniku to coœ wiêcej ni tytu³ piosenki...99 Czy parzybroda uratuje œwiat? Czy Sierotka Marysia to ofiara konspiracji? O tatusiu, mamusi i testosteronie Orze³ czy reszka policyjnej czapki O granatowej sukience i utraconej niewinnoœci Niech yje Mama! Ekstremalny skuter Duchy i cuda Apokalipsa kontra ogródki dzia³kowe Money, money, money Wiwat ojcom, dziadkom i pradziadkom! O d insach, ebrach i psich protezach Powitanie z broni¹ Papierosy i bimber chicagowskich radnych...155

4 4 Cyberntyczne drogi administracji Franek w Iowa, konkubinat w Teksasie przewodnik po Stanach LOT, samochód i podatek od podatku Ró ne twarze ycia, ta sama Matka Ziemia Hollywoodzik w mydlanej bañce Krótka rozprawa na temat duszy M³odzie y szkolnej rap(ort) ten poœwiêcam Nowela przedwyborcza z barakud¹ w roli g³ównej...185

5 5 PRZEDMOWA Ksi¹ ka ta powsta³a jako próba oddzielenia amerykañskiego mitu od rzeczywisto œci. To intryguj¹ca wiwisekcja modelu American Dream czyli amerykañskiego sposobu na ycie. Stany Zjednoczone na prze³omie XX i XXI wieku; drapacze i sutereny; zaskakuj¹ce obserwacje Polki-emigrantki, która wyjecha³a za chlebem tylko na rok. Rok, który trwa³ lat trzydzieœci. Autorka - urodzona i wychowana w Kaliszu - zaskakuje czytelnika pikantnymi spostrze eniami na temat ludzi, sytuacji i obyczajów widzianych przez pryzmat jej w³asnego ycia pomiêdzy dwoma kontynentami.

6 6

7 7 Jaki stereotyp? To to wszystko prawda! Och, ten amerykañski tygiel! Topi¹ siê w nim wszystkie nacje, racje i kolory skóry. I gdy tak przetapiane s¹ przez okres kilku pokoleñ to ostateczny produkt zupe³nie nie przypomina sk³adników pocz¹tkowych. Na dzieñ dzisiejszy ten produkt nosi spodnie, które nawet nie siêgaj¹ do bioder i spod których wystaj¹ kolorowe minimajtki, a na g³owie produkt ten nosi czapkê z daszkiem ostatnio zauwa y³am, e nawet daszkiem do przodu. Ale o te sk³adniki pocz¹tkowe mi dzisiaj chodzi. Biali, czarni, ó³ci, czerwoni, Murzyni, Hindusi,Azjaci, ydzi, Arabowie,Anglosasi, W³osi, Grecy i my, Wschodnioeuropejczycy, stapiaj¹ siê w jedn¹ masê spo³eczeñstwa amerykañskiego. Ka da z grup etnicznych wnosi coœ do wspólnego tygla, ka da te z tych grup ma przypiêt¹ na plecach stereotypow¹ opiniê o sobie. No bo weÿmy na przyk³ad takich Murzynów. Skoro sam ich guru, Jesse Jackson, stwierdzi³: Na obecnym etapie mojego ycia nic bardziej mnie nie boli jak fakt, e kiedy id¹c ciemn¹ ulic¹ s³yszê za sob¹ kroki i wzdrygam siê na myœl, e to mo e byæ bandyta; czujê ulgê, gdy ogl¹daj¹c siê widzê, e to idzie za mn¹ bia³y, to coœ w tym musi byæ. Nie jest tajemnic¹, e trzy czwarte amerykañskich wiêzieñ jest zape³nione przestêpcami o czarnym kolorze skóry. Amerykanie e u yjê tutaj tego bardzo zgeneralizowanego okreœlenia publicznie staraj¹ siê byæ bardzo poprawni politycznie. Co? Jakieœ ³atki etniczne? Co to to nie my! My uwa amy, e wszyscy s¹ jednakowi i e nawet czarny jest bia³y. Mo na to tchórzostwo w szczerym wyra aniu opinii zrozumieæ; no bo adwokaci, no bo nie wypada itd. Ale jak siê ich tak weÿmie pod w³os i da im do wype³nienia zakamuflowan¹ sprytnie ankietkê, to zaraz wychodzi szyd³o z worka. Przy uniwersytecie w Chicago jest komórka, która nazywa siê Centrum Badania Narodowych Opinii (NORC) i której badania nie pozostawiaj¹ cienia w¹tpliwoœci, co Amerykanin po cichutku sobie myœli. A myœli on sobie, e Murzyni i Latynosi to patentowane lenie i wiêkszoœæ z nich yje na koszt pañstwa. Ankietowani byli te przekonani, e biali s¹ inteligentniejsi od czarnych mieszkañców USA. Nawet sami Murzyni tak¹ maj¹ o sobie opiniê. Ja myœlê, e Murzyni to musz¹ byæ ludzie z kompleksami, bo widaæ to nawet po ich nazwiskach; co drugi nazywa siê Washington, a co trzeci White (bia³y). Jedynie ydzi wyszli z tej ankiety obronn¹ rêk¹, poniewa byli oceniani nawet wy ej od bia³ych, za wyj¹tkiem jednego aspektu patriotyzmu. Nie wiem tylko, czy to oni tacy niepatrioci w stosunku do USA, czy w stosunku do Izraela. Je eli weÿmiemy pod uwagê utarte stereotypy, to mo na powiedzieæ, e œwiat siê chyba przekrêci³ do góry nogami, no bo jak siê zgodziæ z tym, e jednym z najlepszych

8 8 raperów jest bia³y (Eminem), najlepszym golfiarzem jest czarny (Tiger Woods), najwy szym koszykarzem jest Chiñczyk Yao Ming (ma2m27cmwzrostu), a Niemcy nie chc¹ braæ udzia³u w wojnie (z Irakiem). Wszystko na odwrót, wszystko wbrew utartym opiniom. Raperzy to przecie czarna domena, Niemcy to naród, który rozpêta³ obydwie wojny œwiatowe, a Chiñczycy kojarz¹ siê nam z ma³ym cz³owieczkiem na krótkich nogach. No i wiêkszoœæ z nich takimi w³aœnie jest. Z moich w³asnych obserwacji wynika te, e Chiñczycy nie s¹ szczerzy i ten ich zawsze przylepiony uœmiech do twarzy jest czêsto ob³udny. Chiñczycy s¹ bardzo dobrymi pracownikami i wykonuj¹ wszystkie polecenia, bez szemrania staraj¹c siê zrobiæ wszystko lepiej i szybciej ni ich wspó³pracownicy i jeszcze do tego lubi¹ podkapowaæ kolegê szefowi. Wiêkszoœæ pralni chemicznych w Stanach jest w rêkach Chiñczyków i prawie wszyscy Chiñczycy, jakich spotykam m³odzi i starzy nosz¹ okulary korekcyjne. Hindusi (ja ich nazywam Siniakami, bo maj¹ takie siñce pod oczami) to znowu inna para kaloszy. Hindusi nam siê tutaj w Ameryce kojarz¹ z lekarzami i elektronikami. S¹ to bardzo popularne wœród nich profesje. No i jeszcze kojarz¹ nam siê z niebywa³ym antytalentem do prowadzenia samochodu. Je eli na prawie pustej czteropasmowej ulicy jedzie przede mn¹ samochód z szybkoœci¹ 10 mil poni ej dozwolonej prêdkoœci i w dodatku co chwilê zapalaj¹ mu siê œwiat³a hamulcowe, to mogê siê za³o yæ, e za kierownic¹ siedzi Siniak albo Siniakowa o nazwisku Dipak Gupta lub Aamina Singh (to Siniakowa). Hinduski czêsto ubieraj¹ siê w tradycyjne sari; jest to owiniête dooko- ³a cia³a 9 metrów kolorowego materia³u, spod którego po bokach wystaje go³e cia³ko lub cielsko w zale noœci od wieku. Mê czyÿni lubi¹ nosiæ latem bia³e p³ócienne wdzianka, które wygl¹daj¹ jak skrzy owanie togi sêdziowskiej z koszul¹ nocn¹. Jak ju obrobi³am Hindusów, to teraz postereotypujê na temat Meksykanów. My na nich tutaj mówimy w skrócie: Meksyki. Charakteryzuj¹ siê oni przede wszystkim bardzo du ymi rodzinami; du o dzieci, dziadkowie, kuzynowie, wujkowie i ciotki i wszyscy mieszkaj¹ razem w jednym domu. Nasz s¹siad wynaj¹³ ma³y domek jednorodzinny czteroosobowej rodzinie meksykañskiej, a gdy zajrza³ tam pewnego dnia tak po prostu sprawdziæ, czy wszystko gra to doliczy³ siê 27 mieszkañców. Meksykanie maj¹ ciekawy sposób nadawania nazwisk, a mianowicie wszyscy maj¹ po dwa nazwiska: pierwsze po ojcu, a drugie po matce. Dzieciom zrodzonym ze zwi¹zku ma³- eñskiego nadaje siê nazwiska po dziadku ze strony ojca i po dziadku ze strony matki, np. je eli Pedro Hernandez Gonzalez o eni siê z Juanit¹ Vargas Martinez, to ich dzieci bêd¹ siê nazywa³y Hernandez Vargas. Najbardziej popularne zawody to tzw. landscaping, co oznacza sadzenie drzew, krzewów, kwiatów oraz sianie i koszenie trawy w ogródkach przydomowych (taka ogródkowa architektura) lub wylewanie fundamentów i stawianie gipsowych œcian we-

9 9 wnêtrznych w budynkach. Meksykanie opanowali te pracê w magazynach fabrycznych, gdzie je d ¹ wózkami wysokiego podnoszenia. Meksyki to naród do roboty a nie do myœlenia. Osoby urodzone na ziemi amerykañskiej z rodziców emigrantów mówi¹ o sobie dumnie, e s¹ Chicanos, a argon, jakim mówi¹ na co dzieñ, to chicano english. Jest to mieszanina hiszpañskiego i angielskiego, która ma te nieoficjaln¹ nazwê spanglish. Irlandczycy, W³osi, Grecy, no i my, Polacy, to nastêpne grupy narodowoœciowe, o których warto wspomnieæ s³ówko albo dwa. Irlandczycy, albo Ajrysze w naszym polsko-amerykañskim argonie, lubi¹ popiæ sobie zdrowo i poœpiewaæ. A jak ju wypij¹ i poœpiewaj¹, to bitka gotowa, znani s¹ bowiem z awanturniczego temperamentu. Wielu z nich ma rude w³osy i piegi. Du o Irlandczyków pracuje w policji. Irlandczycy kochaj¹ pieni¹dze i z tego powodu jak równie korzystaj¹c z koneksji, które wyrobili sobie mafijnymi poczynaniami na prze- ³omie XIX I XX w. nale ¹ do grupy wp³ywowej. Inn¹ grup¹ wp³ywow¹ s¹ W³osi. Oni te mieli (i nadal maj¹) powi¹zania mafijne. Stereotypowa opinia o W³ochach opisuje ich jako ceni¹cych sobie œcis³e zwi¹zki rodzinne, bardzo ha³aœliwych i nie grzesz¹cych czystoœci¹. W przeciwieñstwie do Meksykanów, wiêkszoœæ W³ochów pracuje g³ow¹ a nie miêœniami r¹k. Wyspecjalizowali siê w zawodzie prawniczym. Utar³o siê przekonanie, e najlepszy adwokat to W³och albo yd. Greków nazywamy tutaj Greasy Spoon (zat³uszczona ³y ka,) a to dlatego, e te nie grzesz¹ czystoœci¹ i kuchnie w greckich restauracjach ociekaj¹ t³uszczem. No i zostaliœmy my, Polacy. Naród dumny, butny i czupurny, ale trzeba te gwoli sprawiedliwoœci dodaæ, e na obczyÿnie to naród bardzo robotny. Mamy bardzo dobr¹ opiniê jako sprz¹tacze, niañki do dzieci, kafelkarze, dekarze i inni drobnoremontowcy. Niestety, mamy te opiniê, e chyba nie posiadamy zdolnoœci do jêzyków, bo po angielsku trudno siê z nami dogadaæ. Reasumuj¹c i podsumowuj¹c te wszystkie stereotypowe opinie zrozumia³am, e chyba nie nale y zmieniaæ œwiata, bo wszystko to jakoœ siê trzyma kupy. Kiedy zachorujemy od starego t³uszczu, którym uraczy³a nas grecka restauracja, wyleczy nas hinduski lekarz, a adwokat-w³och pomo e nam jeszcze wyci¹gn¹æ jakieœ odszkodowanie za utratê zdrowia. Nie mamy w¹tpliwoœci, e Chiñczyk wyczyœci nam plamy z p³aszcza, Meksyki dopilnuj¹, aby nasz ogródek przypomina³ miniaturowy raj, a mieszkanie wyremontuje nam polska grupa remontowa. Murzyn, który wyrwa³ torebkê starszej pani stoj¹cej na skrzy owaniu nie umknie irlandzkiemu policjantowi, który to ca³e towarzystwo musi jakoœ za pysk trzymaæ.

10 10 Proszê sobie na moment wyobraziæ inny scenariusz: Murzyn ma restauracjê, Meksyk nas leczy, Hindus prowadzi sprawê s¹dow¹, Irlandczyk opiekuje siê ogródkiem, Chiñczyk rabuje, a Polak. trzyma to ca³e towarzystwo za pysk. Nie, nie, nie!... Nie chcê nawet myœleæ w ten sposób, bo jeszcze przyœni¹ mi siê jakieœ nocne mary.

11 11 Szybka randka Mieszkam w USA ju oko³o 30 lat, a przez ostatnie 20 na przedmieœciach Chi cago. Do niedawna zdawa³o mi siê, e tak wros³am w spo³eczeñstwo amerykañskie, e nic ju nie jest w stanie mnie zaskoczyæ. Ale okazuje siê, e uczymy siê przez ca³e ycie. Oto, bêd¹c ju po piêædziesi¹tce, mia³am okazjê uczestniczyæ w tzw. speeddating, czyli zorganizowanej randce dla wielu osób. Zaznaczam: zrobi³am to dla zabawy, a wybra³am siê tam ze znajom¹, która od d³u szego czasu utrzymuje kontakty z biurami matrymonialnymi, desperacko poszukuj¹c partnera na ycie Idea speeddating, czyli w dos³ownym t³umaczeniu randki w przyspieszonym tempie powsta³a w Kalifornii. Na pomys³ jej zorganizowania wpad³ rabin Jakow Dejo. Pierwsze spotkanie zorganizowane zosta³o w 1998 r. w Beverly Hills, w restauracji Pete s Café i od tej pory jak lawina ruch ten zacz¹³ zataczaæ coraz szersze krêgi. Tym bardziej, e jego pomys³odawcy zatroszczyli siê o to, aby wzmianki o nim ukaza³y siê w prawie wszystkich najwa niejszych gazetach, magazynach, programach radiowych i telewizyjnych. Chocia oryginalna koncepcja rabina Jakowa mia³a na celu kojarzenie m³odych ydów, obecnie rozszerzy³a siê ju na wszystkie grupy etniczne ludzi po trzydziestce, którzy zaabsorbowani robieniem kariery zawodowej nie maj¹ czasu na szukanie partnera do ma³ eñstwa. W ogólnym zarysie mechanizm speeddating wygl¹da nastêpuj¹co: najpierw trzeba zg³osiæ chêæ uczestnictwa i zarejestrowaæ siê na stronie internetowej organizatora przedsiêwziêcia, po czym uiœciæ odpowiedni¹ op³atê i czekaæ na powiadomienie o terminie spotkania danej grupy wiekowej. Takich spotkañ na terenie ca³ych Stanów jest powy ej setki rocznie, zawsze zdarzy siê wiêc jedno lub dwa w pobli u miejsca zamieszkania ka dego z uczestników. Spotkania organizowane s¹ w miejscach eleganckich, z klas¹ i odpowiedni¹ atmosfer¹. Wybrani uczestnicy (równa liczba kobiet i mê czyzn, zwykle osób z ka dej p³ci) zjawiaj¹ siê w wyznaczonym miejscu, gdzie s¹ dla nich przygotowane wygodne, intymne stoliczki dwuosobowe. Wodzirej imprezy ustawia pierwsze pary i na dany znak (zwykle jest to dÿwiêk dzwoneczka) zaczynaj¹ one swoje randez-vous, czyli dialog trwaj¹cy zwykle 4-5 minut. Na dÿwiêk dzwoneczka rozmowy zostaj¹ przerwane panie pozostaj¹ na miejscu, a panowie przechodz¹ do nastêpnego stolika. Mnie przypomina³o to jakiœ taniec w transie lub zabawê w krzes³a. Na koñcu uczestnicy wrêczaj¹ organizatorom listê z osobami, z którymi chcieliby utrzymywaæ dalsze kontakty. Anka i ja zjawi³yœmy siê zatem okreœlonego dnia w restauracji Maggiano s na przed-

12 12 mieœciu Chicago. By³yœmy przera one i prawie œcierpniête ze strachu. Powita³ nas przystojny mê czyzna w œrednim wieku (by³yœmy w grupie wiekowej lat), ubrany w spodnie koloru khaki i pulower z napisem speeddater (czyli ten, który uczestniczy w randce w przyspieszonym tempie ), wskazuj¹c drogê do baru. Na nasze szczêœcie dodatkow¹ atrakcj¹ imprezy by³a degustacja wina, a nam bodziec alkoholowy by³ konieczny do tego, aby siê rozluÿniæ. Mia³yœmy na to rozluÿnianie siê 15 minut, wiêc wykorzysta³yœmy pracowicie ka d¹ sekundê. Podczas degustacji ka dy z uczestników otrzyma³ od speeddatera tekturow¹ karteczkê na agrafce z numerem osobistym, któr¹ nale a³o przypi¹æ w widocznym miejscu. Dosta³yœmy te ankietê z numerami panów, którzy mieli z nami dzisiaj randkowaæ. W ankiecie tej mia³yœmy zaznaczaæ tak lub nie b¹dÿ tylko przyjaÿñ w zale noœci od chemii, jak¹ mia³yœmy poczuæ w trakcie rozmowy. Panowie oczywiœcie dostali podobne ankiety. Rozpoczêcie zasadniczej czêœci programu przed³u a³o siê, poniewa kilku uczestników nie zd¹ y³o dojechaæ na czas. Wreszcie o g. 20 rozleg³ siê dzwoneczek i pary usiad³y przy wyznaczonych miejscach. Dziêki przed³u aj¹cej siê czêœci powitalnej i degustacji wina by³yœmy ju ca³kowicie rozluÿnione do tego stopnia, e przesta³o mi ju nawet zale eæ na wci¹ganiu brzucha, który to manewr mia³ na celu dodanie wiotkoœci mojej sylwetce. Mój pierwszy randkowicz mia³ na pewno powy ej 70 lat. Pojêcia nie mia³am, jak siê tutaj dosta³. Poniewa lekko nie dos³ysza³, musia³am mówiæ bardzo g³oœno, co rozprasza³o osoby przy innych stoliczkach, a poniewa mój akcent utrudnia³ dziadkowi zrozumienie tego, co mówi³am, musia³am czasami powtarzaæ kilka razy. Daleko nie uszliœmy z rozmow¹, bo dzwoneczek oznajmi³ zmianê partnerów. Moim nastêpnym rozmówc¹ by³ pan oko³o piêædziesi¹tki, z wyraÿnym brzuszkiem i jeszcze bardziej wyraÿn¹ ³ysin¹, chocia muszê przyznaæ, e mia³ bardzo mi³y, aksamitny g³os. Pan ten zd¹ y³ mi powiedzieæ, e ma ogromn¹ farmê strusi w stanie Iowa i marzy³ zawsze o onie Polce, bo wieœæ g³osi, e s¹ bardzo pracowite i dbaj¹ o mê ów. Kiedy dotar³ do mnie pan numer 6, wypite wino da³o o sobie znaæ i nie umia³am ju o niczym innym myœleæ poza tym, eby przeprosiæ mojego rozmówcê i odszukaæ... toaletê, a w ogóle zastanawia³am siê, co ja tutaj robiê i chcia³am jak najszybciej znaleÿæ siê w domu. Ca³e przedsiêwziêcie by³o w sumie mêcz¹ce, a powtarzane w kó³ko te same pytania og³upia³y. Na drugi dzieñ zalogowa³yœmy siê na stronie internetowej speeddating, aby zarejestrowaæ wyniki naszej randki; udzieli³yœmy odpowiedzi nie przy ka dym z rozmówców. Przy okazji odnotowa³am, e 3 panów odpowiedzia³o tak przy moim nazwisku. Czu³am siê tym bardzo podbudowana. Ankê wybra³o dwóch panów i, o dziwo, popro-

13 13 si³a o kontakt z nimi. Umówi³a siê z nimi w nastêpn¹ sobotê... w 2-godzinnych odstêpach. Okaza³o siê, e jeden z rozmówców wpad³ jej w oko i jak na razie chodz¹ razem do kina i na wspólne spacery. Mo e coœ z tego bêdzie? Reasumuj¹c, byæ mo e taki sposób na poznanie przysz³ego mê a czy ony jest prekursorem nowych czasów. I chocia do dzisiaj œmieszy mnie wspomnienie panów podrywaj¹cych siê z krzese³ na dÿwiêk dzwoneczka, byæ mo e za kilkanaœcie lub kilkadziesi¹t lat stanie siê on tak naturalny, jak poderwanie dziewczyny w kawiarni. Z drugiej jednak strony, czy to nie przypomina trochê science fiction? A jaka jest Pañstwa opinia?

14 14

15 15 Poliuretanowa mi³oœæ Jakieœ dwa tygodnie temu byliœmy z mê em na przyjêciu urodzinowym w Lake Bluff, jednym z przedmieœæ Chicago. Gospodarzy domu, te Polaków, poznaliœmy tylko poœrednio, tzn. znaliœmy osoby, które zna³y ich osobiœcie. Pan domu obchodzi³ piêædziesi¹tkê, pani by³a nieco m³odsza. Ludzi by³o mnóstwo, poniewa gospodarze to novo-richie, czyli po prostu nowobogaccy, utrzymuj¹cy szerokie kontakty towarzyskie Przekrój goœci by³ ciekawy zarówno wiekowo, jak i pod wzglêdem statusu ekonomicznego. By³y m³ode dziewczyny z apetycznymi pêpuszkami do ogl¹dania dla wszystkich, byli m³odzi panowie, których postawione na el czupryny nie poddawa³y siê nawet doœæ ostrym powiewom wiatru, byli ludzie z mojej generacji, tzn. ci, których ju nic nie powinno zadziwiæ i byli ludzie zupe³nie wiekowi (myœlê, e to rodzice gospodarzy). Odpowiednio, na parkingu przed domem oraz na przyleg³ych uliczkach, sta³y samochody, pocz¹wszy od BMW, mercedesa (to ulubione marki naszych rodaków), poprzez landrovery, lexusy, toyoty, hondy, skoñczywszy na pogardliwie traktowanych markach amerykañskich jak Chevrolet, Focus czy Saturn. Oczywiœcie honorowe miejsca przy samym domu zajê³y dwa BWM, dwa mercedesy i landrover, pozosta³e samochody musia³y siê wciskaæ w wolne miejsca na uliczkach. Jakoœ tak samo wysz³o, e im dalej od domu urodzinowego, tym tañszy sta³ samochód; tak, jakby samochody mia³y wrodzon¹ intuicjê co do szacunku dla mamony. Wszyscy goœcie ju siê zjechali. Zaczê³o siê tzw. mingling, tzn. spacery w tê i z powrotem po przestrzennym parterze domu, co ma na celu wymieszanie siê towarzystwa. W³aœnie zauwa y³am, e mój m¹ ju siê wymiesza³ z jednym z apetycznych pêpuszków, mnie natomiast do mieszania przypad³ ojciec dzisiejszego jubilata. Ale to nic, mieszam siê dalej, tutaj skubnê koreczka z sera, tam przegryzê sushi i spróbujê krewetek, które podobno sama pani domu osobiœcie przygotowa³a. Zapijam to wszystko winkiem chardonney i humorek mam coraz lepszy. Przyjêcie jest w stylu polsko-amerykañskim, a wiêc mamy wy ej ju wymienione przystawki, oprócz których s¹ jeszcze pasztety z g¹ski, ogromny ³osoœ podany w ca³oœci i udekorowany plasterkami œwie ego ogórka, du o sa³aty i innej zieleniny, sa³atki owocowe i chyba z 10 rodzajów pieczywa. Z rodzimych akcentów mamy sa³atkê jarzynow¹, faszerowane jajeczka, a o pó³nocy ma byæ podana wielka niespodzianka na ciep³o. Mocno zaintrygowana t¹ tajemnic¹, po 15 minutach usilnego œledztwa dowiedzia³am siê, e to bêdzie pieczona kaszanka; i to kaszanka nie byle jaka, bo robiona z dodatkiem krwi, tak jak receptura nakazuje. Nale y tu nadmieniæ, e chocia mamy tu kiszkê w polskich sklepach, jest ona robiona z dodatkiem jakiejœ zastêpczej substancji, poniewa Amerykañski Instytut ywienia nie zezwala na u ycie prawdziwej krwi.

16 16 Zapomnia³am, e z polskich akcentów mamy jeszcze wódeczkê, któr¹ panowie pij¹ straight, a wiêc czyst¹. Pó³miski z jedzeniem umieszczone s¹ na bufetach i strategicznie rozstawionych stoliczkach, a za przenoœnym barem barman (po naszemu: bartender) dwoi siê i troi, aby zas³u yæ na napiwek. Ca³y parter domu to otwarta przestrzeñ z³amana za kolumn¹, kominkiem, który stoi na samym œrodku i ma palenisko na wszystkie strony œwiata oraz granitowym bufetem, który oddziela czêœæ kuchenn¹. Umieszczone w naro nikach plazmowe telewizory pokazuj¹, bez przestanku, fragmenty ycia rodzinnego i urlopowego naszych gospodarzy. Od czasu do czasu s¹ one uzupe³niane komentarzem na ywo w wykonaniu pana Andrzeja (to nasz jubilat). Miejsca do spacerowania jest bardzo du o, do siedzenia troszkê mniej, wiêc namierzam kanapy i fotele, aby w odpowiednim momencie doskoczyæ do nowo zwolnionego miejsca siedz¹cego. Jest! W³aœnie wsta³a pani Agnieszka, a ja wyd³u aj¹c krok i wyprzedzaj¹c po drodze te poluj¹c¹ Teresê ju siedzê. Po lewej stronie mam stoliczek-tacê, stawiam wiêc tam swój talerzyk z przystawkami i z nowo nape³nionym kieliszkiem wina w rêku rozgl¹dam siê doko³a. Po prawej stronie stoi grupka pañ w œrednim wieku. Z przodu mam segment z plazm¹; na ekranie w³aœnie pani Bogusia (to nasza gospodyni) przygotowuje siê do nurkowania, a z ty³u mam g¹szcz panów dyskutuj¹cych... nie wiem w³aœciwie o czym. Co?! No nie mówcie mi, e nie s³ysza³yœcie o wibratorach, które pulsuj¹ w rytm muzyki dosz³o do moich uszu od prawej strony Albo o jadalnych majtkach damski g³os ci¹gn¹³ dalej. Nadstawiam uszu: poœrodku grupki pañ stoi wysoka blondynka w wieku mo e lat i donoœnym g³osem prowadzi wyk³ad na temat sex toys, czyli zabawek seksualnych. Gad ety seksualne nie s¹ wcale nieprzyzwoite czy odra aj¹ce t³umaczy. One daj¹ kobietom w³adzê, s¹ mostem spinaj¹cym codzienne ycie z przyjemnoœciami, których w inny sposób kobieta byæ mo e nigdy by nie zazna³a. Poderwa³yœmy siê jednoczeœnie z s¹siadk¹, która siedzia³a obok, z wygodnej kanapy. Zapominaj¹c o ryzyku stracenia miejsca siedz¹cego, do³¹czy³yœmy do grupy zas³uchanych pañ, których uszy i policzki zaczyna³y p³on¹æ. Nie ma siê czego wstydziæ, odrzuæmy wreszcie tê pseudomoralnoœæ. W dzisiejszej dobie ustawicznego braku czasu, kiedy kochaj¹cy siê ludzie z racji wykonywanej pracy musz¹ czêsto podró owaæ i przebywaæ z dala od siebie, seks w przestrzeni cybernetycznej jest byæ mo e jedyn¹ drog¹ do uratowania zwi¹zku g³osi³a dalej blondynka. Nawiedzona jakaœ czy co? pomyœla³am o blondynce, ale s³ucha³am dalej. A i mê owie bêd¹ ci¹gn¹æ po pracy do domu jak muchy do miodu, gdy onka zastosuje

17 17 ró ne nowe sztuczki w sypialni. Proszê, zadawajcie mi pytania, œmia³o, odpowiem na najbardziej trudne zachêca³a, rozdaj¹c swoje wizytówki. Mnie siê te jedna dosta- ³a. Czytam i nie mogê ustaæ na nogach ze œmiechu. Czytam g³oœno: Irena B., Passion Consultant. Temptation Party Hosting. 10% discount on all sex accessories. Tel (w wolnym t³umaczeniu to: Irena B., Konsultacje mi³osne. Organizowanie kusz¹cych/wabi¹cych przyjêæ, 10% rabatu na wszystkie akcesoria seksualne. I nr tel.). Musia³am œmiaæ siê doœæ g³oœno, bo nag³e A co pani¹ tak œmieszy? us³ysza³am tu nad uchem. Pani Irena patrzy³a na mnie spod lekko zmarszczonych brwi. Próbowa- ³am siê usprawiedliwiæ, e to te trzy kieliszki wina, które wypi³am tak siê g³oœno œmiej¹, ale Irena nagle siê rozchmurzy³a i rzek³a: Oto typowa reakcja kobiety spiêtej okowami niewiedzy, spiêtej okowami dulszczyzny. Przyjê³am ten policzek spokojnie, a nawet poprosi³am Irenkê o bli sze wyjaœnienia dotycz¹ce jej konsultacji. Reszta s³uchaczek te chcia³a wiêcej wiedzieæ na ten temat. Okaza³o siê, e Irena posz³a z duchem czasu, o którym ja nawet nie mia³am pojêcia. W Stanach organizowane s¹ przyjêcia tylko dla kobiet z okazji wieczoru panieñskiego, tzw. bridal shower party, z okazji urodzin dziecka, tzw. baby shower, z okazji babskiego spotkania, kiedy mê owie ogl¹daj¹ mecz pi³ki no nej itd. Je eli takie przyjêcie organizowane jest przez pani¹ Irenkê, to nabiera ono zupe³nie innego wymiaru. Pani Irena zjawia siê na przyjêciu, wyposa ona w spor¹ walizeczkê swoich pomocy naukowych. Sch³odzony szampan zostaje rozlany do kieliszków, uczestniczki spotkania w strojach swobodnych siadaj¹ dooko³a sto³u, na którym jeden po drugim ukazuj¹ siê najnowsze gad ety do intymnych zabaw. Irena prezentuje ka d¹ rzecz, szczegó³owo wyjaœnia jej dzia³anie, omawia materia³, z którego zabaweczka jest wykonana, zapewniaj¹c o ca³kowitej nieszkodliwoœci zdrowotnej. Je eli któraœ z uczestniczek za yczy sobie praktycznego zademonstrowania, pani Irena zaprasza tak¹ chêtn¹ do osobnego pokoju, gdzie dzia³anie zabaweczki zostaje sprawdzone na ywo. Irena zaznaczy³a, e po pokazaniu jak, gdzie i kiedy dyskretnie usuwa siê z pokoju, zostawiaj¹c delikwentkê sam na sam ze swoj¹ przygod¹. S³uchaj¹c tych, by³o nie by³o, szokuj¹cych wieœci, obserwowa³am kobiety stoj¹ce doko³a mnie. Niektóre mia³y zaciœniête usta i widaæ by³o, e nie bardzo toleruj¹ profesjê Ireny, inne nie bardzo wiedzia³y, gdzie umkn¹æ wzrokiem, tak by³y za enowane, a jeszcze inne œciska³y w rêku wizytówkê Ireny zapewne skorzystaj¹ z niej w niedalekiej przysz³oœci. Zapyta³am jeszcze Irenê, ile mo na zarobiæ na tego rodzaju us³ugach. Odpowiedzia³a, e dolarów za seans. Nie bêdê opisywaæ dalszego przebiegu urodzin pana Andrzeja, poniewa cokolwiek by siê wydarzy³o, blad³o przy Irenie. Nawet kiszka, która zgodnie z zapowiedzi¹ zosta- ³a podana punktualnie o pó³nocy.

18 18 Na drugi dzieñ zasiad³am do komputera i wpisuj¹c has³o passion consultants, wesz³am na strony internetowe. Dowiedzia³am siê m.in. e od 5 do 7 paÿdziernika tego roku w Las Vegas odbywa³y siê targi gad etów erotycznych z udzia³em wystawców, równie z Europy. Pomyœla³am sobie, e to nieprawda, co napisa³am wczeœniej, e ju nic mnie nie zadziwi. Dziwiæ siê bêdziemy tak d³ugo, jak d³ugo bêdziemy mieæ chêæ na nowy okruch informacji, która niesie z sob¹ wiecznie zmienne otaczaj¹ce nas ycie.

19 19 Horror-show kupowania na kredyt Obecny kryzys ekonomiczny w Stanach Zjednoczonych poch³on¹³ i dalej ch³onie wiele ofiar. Nikt mi jednak nie uwierzy, gdy powiem, e jedn¹ z tych ofiar jest œciana w moim pokoju, tu za kanap¹ moim ulubionym miejscem na lekturê A jednak to prawda. Œciana ma du o rys i zadrapañ od gazet i magazynów, które siê o ni¹ odbijaj¹, rzucane przeze mnie w przyp³ywie niesmaku pod wp³ywem przeczytanej kolejnej ociekaj¹cej ³zami historii o ludziach, którzy w³aœnie zrozumieli, e d³u ej ju nie bêdzie ich staæ na sp³acanie milionowej po yczki za hacjendê o powierzchni 800 mkw. albo e nie bêd¹ sobie mogli sprawiæ krytego basenu o olimpijskich rozmiarach, albo e o zgrozo!!! bêd¹ musieli siê pozbyæ pseudomilitarnych gigantycznych pojazdów o nazwie Hummer, które w³aœnie nabyli czerwony dla niej, czarny dla niego. Horror- show wydawania wiêcej ni siê zarabia trwa. Amerykanie, najgrubsze spo³eczeñstwo œwiata, s¹ tak e najwiêkszymi zjadaczami dóbr materialnych i po yczaj¹ coraz wiêcej, aby zaspokoiæ swoje rosn¹ce apetyty. Pozwalaj¹ na to karty kredytowe. Kredyt magiczne s³owo w dzisiejszych czasach. Ka dy z nas tu, w Ameryce, ma swój rejestr d³ugów pod nazw¹ historia kredytowa. Dobrze jest, gdy ma siê du o d³ugów, które oczywiœcie sp³aca siê terminowo; wtedy wszyscy kredytodawcy wierz¹, e jesteœmy godni zaufania. S³owo kredyt, jak na ironiê, pochodzi od ³aciñskiego s³owa credo, czyli wierzê, a wiara to zaufanie, a zaufanie to niezbêdny komponent w po yczaniu pieniêdzy. Wspomniana wy ej historia kredytowa to punktacja od 300 do 850 punktów. Oczywiœcie osoba z punktacj¹ 300 nie dostanie nic na kredyt, ale dla osoby wycenionej na 850 punktów zad³u enie siê nie ma limitów. A e na ogó³ jesteœmy s³abi, pró ni i pomimo uczêszczania do szko³y nie umiemy liczyæ, stajemy siê posiadaczami jednej, za chwilê drugiej i trzeciej karty kredytowej. Œrednio jedna osoba w USA ma ich osiem, ale to tylko œrednia, która nie oddaje prawdy. Bo je eli ja mam tylko trzy karty, to ktoœ inny ma ich byæ mo e trzynaœcie. Co miesi¹c karta przysy³a nam rachunek i mamy do wyboru trzy warianty p³atnoœci; a wiêc mo emy zap³aciæ ca³e zad³u enie, mo emy zap³aciæ mniej ni ca³e zad³u enie, ale nie mniej ni tzw. minimum payment (czyli minimalna op³ata) albo p³acimy tylko tê minimaln¹ op³atê, któr¹ wyliczy³a karta kredytowa. Biada tym (a jest ich wiêkszoœæ), którzy wybior¹ ten ostatni wariant, bo przyk³adowo sp³acenie kwoty 4,500 dolarów zabierze im 44 lata. Sama czyta³am gdzieœ niebaczn¹ wypowiedÿ jakiegoœ korporacyjnego dyrektora jednej z MasterCard, e najlepszy klient to taki, który ma apetyt na po yczanie i miesiêcznie p³aci tylko minimaln¹ sp³atê. Zdawa³oby siê, e Amerykanie, którzy s¹ przyzwyczajeni do ycia z d³ugami winni

20 20 umieæ siê w tym ba³aganie poruszaæ, ale no way, Jose ( nic z tego, Józek, jak siê tu mówi na beznadziejne sytuacje). Magia plastikowych pieniêdzy powoduje, e na ka - dego zarobionego dolara Amerykanie wydaj¹ dolara i 22 centy. Ka dy cz³owiek (³¹cznie z niemowlêtami i dzieæmi) ma œrednio 8,5 tys. dolarów zad³u enia na kartach kredytowych (czyli nie starczy im ycia na uregulowanie d³ugu przy p³aceniu tylko wymaganego minimum), ca³oœæ zad³u enia na wszystkich 641 mln kart kredytowych, które s¹ w obiegu wynosi 4,7 mld dolarów. Pojawiaj¹ siê ró ne has³a wymyœlone przez speców od reklamy, które maj¹ na celu nie tylko uœpienie byæ mo e budz¹cej siê czujnoœci niektórych nieszczêœników ton¹cych w morzu d³ugów, ale wrêcz wzbudzaj¹ce poczucie patriotycznej dumy z powodu posiadania zad³u onej karty kredytowej. Oto niektóre z nich: Posiadanie d³ugów to amerykañski styl ycia, taki jak hot dog i Big Mac, inny kwiatek to: Moje ycie to moja karta albo Niech yj¹ marzenia!. Ale moja nieszczêsna œciana najbardziej obrywa, gdy w³¹czam telewizor i s³yszê, e nie wszystko mo na kupiæ za pieni¹dze, ale na to, co mo na kupiæ, jest Master Card, a gdy jeszcze raz zobaczê lub us³yszê, e mi³oœci nie mo na kupiæ za pieni¹dze, ale karta kredytowa mo e ci wskazaæ drogê, to chyba dostanê apopleksji i stanê siê jeszcze jedn¹ ofiar¹ kryzysu ekonomicznego. Siedzê wiêc tak sobie i czytam, piszê, rzucam papierami o œcianê i staram siê zobaczyæ jakieœ plusy z tytu³u posiadania karty kredytowej i w kontekœcie tego, co dzieje siê dooko³a, moje szare komórki nic pozytywnego dostrzec nie mog¹. Niew¹tpliwie p³acenie plastikiem pozwala na posiadanie telewizora, ale przecie my nie zadowalamy siê ju jednym telewizorem; wmówiono nam, e musimy go te mieæ w kuchni, sypialni i w ³azience. Niew¹tpliwie karta za³atwi sprawê nabycia najnowszej sub-zero (lodówki o rozmiarach trzydrzwiowej szafy), ale co powiedz¹ znajomi, je eli nie kupimy do tego skoordynowanej w tonie ch³odziarki do przechowywania win? Z drobniejszych zakupów trzyko³owe pojazdy terenowe dla naszych milusiñskich, e nie wspomnê o coraz to nowych wersjach urz¹dzeñ do gier elektronicznych Nintendo, Xbox, PlayStation, które wraz z oprogramowaniem kosztuj¹ setki, a mo e tysi¹ce dolarów, ale czegó siê nie robi z mi³oœci (???) do dzieci. Skoñczy³a nam siê gotówka? Nic to! jak mawia³ Zag³oba; mamy przecie kolejn¹ MasterCard. Banki wciskaj¹ nam te karty si³¹ do portmonetki. W jednym tygodniu przychodzi w poczcie 4-5 informacji, e (wcale o to nie prosz¹c) zostaliœmy zaakceptowani przez system, by mieæ kolejn¹ kartê, wystarczy tylko wejœæ na Internet lub wype³niæ i wys³aæ za³¹czony formularz, i ju jesteœmy szczêœliwymi posiadaczami nastêpnego plastiku. Zwykle zanim wyhamujemy, jest ju za póÿno, lawina toczy siê si³¹ rozpêdu, karty zaczynamy sp³acaæ kartami, bo wydatki przekroczy³y zarobki, a wiêc gromadzimy coraz wiêcej kart i tak zaczyna siê horror-show. Nagle zaczynamy przy-

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

C 2.10. PomyÊl i wykonaj. M1. Odczytaj wypowiedzi swoich rówieêników. Zgadnij, z którego z paƒstw. Spo eczeƒstwo na tle dziejów Dziedzictwo kulturowe

C 2.10. PomyÊl i wykonaj. M1. Odczytaj wypowiedzi swoich rówieêników. Zgadnij, z którego z paƒstw. Spo eczeƒstwo na tle dziejów Dziedzictwo kulturowe C 2.10 PomyÊl i wykonaj M1. Odczytaj wypowiedzi swoich rówieêników. Zgadnij, z którego z paƒstw zaznaczonych na mapie oni pochodzà. Pokoloruj terytorium w aêciwego kraju. Pod ka dà wypowiedzià zapisz nazw

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Część matematyczna sprawdzian 2013 r.

Część matematyczna sprawdzian 2013 r. Część matematyczna sprawdzian 2013 r. 1. Szyfr zabezpieczający zamek jest liczbą czterocyfrową podzielną przez 9. Trzy cyfry szyfru są już ustawione. Brakującą cyfrą jest A. 5 B. 2 C. 0 D. 9 4 2? 7 2.

Bardziej szczegółowo

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu.

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu. W zmaganiach konkursowych wzięli udział: Patrycja Kępka, Sebastian Wlizło i Łukasz Magier - uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, którzy udostępnili swoje wiersze: Nadzieja Patrycja Kępka Płacz

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolnego konkursu matematycznego dla uczniów klasy II i III: Mały Matematyk

Regulamin szkolnego konkursu matematycznego dla uczniów klasy II i III: Mały Matematyk Marzena Kococik Olga Kuśmierczyk Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzemieniewicach Regulamin szkolnego konkursu matematycznego dla uczniów klasy II i III: Mały Matematyk Konkursy wyzwalają aktywność

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Kolorowe rytmy

TEMAT: Kolorowe rytmy SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA POJĘĆ MATEMATYCZNYCH TEMAT: Kolorowe rytmy LAURA lat 6 Opracowanie: Beata Barbara Jadach Grupa: 4-latki CEL GŁÓWNY: dostrzeganie rytmu i układanie go CELE OPERACYJNE:

Bardziej szczegółowo

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów.

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. 1 Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. Likwidacja barier architektonicznych to na przykład

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 19 Strona 2 z 19 Strona 3 z 19 Strona 4 z 19 Strona 5 z 19 Strona 6 z 19 Strona 7 z 19 W pracy egzaminacyjnej oceniane były elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia do projektu

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Zasady wizualizacji PROW 2014-2020

Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 Materiał opracowany przez Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Czy na początku XX wieku w Arktyce było mniej lodu niż obecnie?

Czy na początku XX wieku w Arktyce było mniej lodu niż obecnie? Czy na początku XX wieku w Arktyce było mniej lodu niż obecnie? Określenie ostatnich minimów zasięgu pokrywy lodowej Arktyki jako rekordowe, czy bezprecedensowe często powoduje atak ostrej czkawki u sceptyków

Bardziej szczegółowo

Gry i zabawy matematyczne

Gry i zabawy matematyczne Krystyna Wojciechowska Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu Opole 2008 Spis n treœci Uwagi wstêpne...4 1. U³ó tyle samo...10 2. Autobus....12 3. Co mówi bêbenek?... 14 4. ZnajdŸ swoje miejsce....16

Bardziej szczegółowo

PIZZA FIESTA. CO MOŻNA ZOBACZYĆ NA KOSTCE? Składniki ( ryba, papryka, pieczarki, salami, ser)

PIZZA FIESTA. CO MOŻNA ZOBACZYĆ NA KOSTCE? Składniki ( ryba, papryka, pieczarki, salami, ser) 22705 PIZZA FIESTA Kto poradzi sobie pierwszy ze złożeniem składników na pizze? Zwycięzcą jest gracz, który jako pierwszy zapełni dwie karty pizzy. Zawartość: -4 kawałki pizzy -6 kawałków ryby -6 kawałków

Bardziej szczegółowo

z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54

z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54 T O, C O L U B I M Y Gdyby nie szczęśliwy przypadek i uparci właściciele, ten piękny dom z drewnianymi koronkami nigdy by nie powstał. z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54 55 Od początku,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz 1. 3. Zbiórka w kręgu. Rozmowa z dziećmi na temat przeprowadzonych zabaw.

Scenariusz 1. 3. Zbiórka w kręgu. Rozmowa z dziećmi na temat przeprowadzonych zabaw. Scenariusz 1 Temat: Swobodny ruch na boisku szkolnym i uporządkowany ruch drogowy wycieczka po najbliższej okolicy. Ogólne zasady poruszania się po drogach. Cel zajęć: Uświadomienie dzieciom konieczności

Bardziej szczegółowo

Temat: Czy jedzenie, węgiel i wiatr mają ze sobą coś wspólnego?

Temat: Czy jedzenie, węgiel i wiatr mają ze sobą coś wspólnego? Temat: Czy jedzenie, węgiel i wiatr mają ze sobą coś wspólnego? Czas trwania: 45 min. Tematyka szczegółowa: 1) Jak wiele rzeczy w życiu człowieka jest związanych z zużyciem energii? 2) Wskazanie na obszary

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań)

FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań) Załącznik do punktu VI specyfikacji pt.: Opracowanie problemów z zakresu ochrony konsumentów na stronę internetową Urzędu FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań)

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

NA POZIOMIE B1 TEST PRZYK 0 9ADOWY. Za ca 0 0y egzamin mo 0 4esz uzyska 0 4 120 punkt w

NA POZIOMIE B1 TEST PRZYK 0 9ADOWY. Za ca 0 0y egzamin mo 0 4esz uzyska 0 4 120 punkt w 1 3EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z J 0 0ZYKA HINDI NA POZIOMIE B1 TEST PRZYK 0 9ADOWY Za ca 0 0y egzamin mo 0 4esz uzyska 0 4 120 punkt w Egzamin trwa 120 minut Do wszystkich cz 0 1 0 2ci egzaminu do 0 0 0 2czone

Bardziej szczegółowo

Witajcie. Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de

Witajcie. Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de Witajcie Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de D-MCT: Pozycja satelity Dzisiejszy temat Pamięć Zachowanie Depresja Postrzeganie

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku DZIECI I ICH PRAWA Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku i jakiejkolwiek dyskryminacji, niezaleŝnie od koloru skóry, płci, języka, jakim się posługuje, urodzenia oraz religii. Zostały one

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie zdrowia i znajomość czynników na nie wpływających przez dzieci w wieku przedszkolnym.

Postrzeganie zdrowia i znajomość czynników na nie wpływających przez dzieci w wieku przedszkolnym. Postrzeganie zdrowia i znajomość czynników na nie wpływających przez dzieci w wieku przedszkolnym. W nowoczesnym podejściu do edukacji zdrowotnej, zwłaszcza dzięki rozwojowi nauk medycznych, w tym higieny,

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (adres: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII Systemy transakcyjne cz.1 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie WARSZTATY pn. Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Nasze zachowanie, ubiór i kultura świadczy o nas samych i wpływa na to jak widzą i oceniają nas inni. Wbrew pozorom niewiele trzeba aby zrobić na

Nasze zachowanie, ubiór i kultura świadczy o nas samych i wpływa na to jak widzą i oceniają nas inni. Wbrew pozorom niewiele trzeba aby zrobić na Nasze zachowanie, ubiór i kultura świadczy o nas samych i wpływa na to jak widzą i oceniają nas inni. Wbrew pozorom niewiele trzeba aby zrobić na kimś dobre wrażenie. Przestrzeganie tych kilku wskazówek

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Wychowanie komunikacyjne

Wychowanie komunikacyjne Wychowanie komunikacyjne Kluczowym zadaniem szkoły i każdego w niej pracującego nauczyciela jest wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności oraz nawyki niezbędne do bezpiecznego zachowania się na

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy I tydzień: Uświadomienie dzieciom, co oznaczają pojęcia : zdrowie i choroba. Jakie są objawy choroby

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU. Informacje ogólne

REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU. Informacje ogólne REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia w ramach projektu Deutsch-Polnische Kooperation (polsko-niemiecka współpraca)

Bardziej szczegółowo

Monopolistyczna konkurencja

Monopolistyczna konkurencja Monopolistyczna konkurencja Monopolistyczna konkurencja Wiele firm Brak barier wejścia / wyjścia rodukt zróżnicowany Siła rynkowa pojedynczej firmy zależy od stopnia zróżnicowania produktu Dobra bliskimi,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych udział w rozmowie wypowiedzi ustne CZYTANIE czytanie i rozumienie opracowanych tekstów rozumienie słuchanych

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki.

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki. Program lojalnościowy Program lojalnościowy sklepu Gunfire pozwala Ci zyskać jeszcze więcej, nie dopłacając ani grosza. Zbieraj punkty i zamieniaj je na wysokiej jakości produkty dostępne w sklepie Gunfire.pl.

Bardziej szczegółowo

(opracował: Ł. Skonecki) http://kwt.lisie.pl

(opracował: Ł. Skonecki) http://kwt.lisie.pl INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INTERNETOWEJ PLATFORMY e-kwt AEROKLUBU NADWIŚLAŃSKIEGO (opracował: Ł. Skonecki) Internetowa platforma e-kwt została udostępniona pod adresem: http://kwt.lisie.pl Platforma jest udostępniona

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 JĘZYK ANGIELSKI Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 1. Obszary podlegające ocenianiu: - wiedza i umiejętność jej stosowania oraz aktywność i zaangażowanie ucznia 2. Skala ocen: - w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja Chillout w pracy Wypoczęty pracownik to dobry pracownik. Ciężko z tym stwierdzeniem się nie zgodzić, ale czy możliwy jest relaks w pracy? Jak dzięki aranżacji biura sprawić frajdę pracownikom? W każdej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

Cena lodówki wraz z 7% podatkiem VAT wynosi 1337 zł 50 gr. Oblicz ile wynosi podatek VAT.

Cena lodówki wraz z 7% podatkiem VAT wynosi 1337 zł 50 gr. Oblicz ile wynosi podatek VAT. www.zadania.info NAJWIEKSZY INTERNETOWY ZBIÓR ZADAŃ Z MATEMATYKI ZADANIE 1 Cenę płaszcza zimowego obniżono wiosna o 15% i wówczas cena wynosiła 510 zł. Oblicz cenę płaszcza przed obniżka. ZADANIE 2 Ksiażka

Bardziej szczegółowo

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1 Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz proćesy uczenia Problemy wynikające z zachowań psów często nie są

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Powiatowy Inspektorat

Bardziej szczegółowo

franczyzowym w Polsce

franczyzowym w Polsce Raport o rynku franczyzowym w Polsce II edycja - 2008 Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła kolejną edycję badania rynku systemów sieciowych (sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie i

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Leasing Leasing regulacje -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Przepisy dotyczące ewidencji księgowej: -UoR, art. 3, ust. 4, pkt. 1-7 oraz ust. 5

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KÓŁKA DYSKUSYJNO- LITERACKIEGO

PLAN PRACY KÓŁKA DYSKUSYJNO- LITERACKIEGO PLAN PRACY KÓŁKA DYSKUSYJNO- LITERACKIEGO Na rok 2010 PLAN PRACY KÓŁKA DYSKUSYJNO-LITERACKIEGO Na rok 2010 Prowadzący: Anna Madej-Henclik Anna Kroplewska Karolina Święcichowska Hanna Bulas-Januszewska

Bardziej szczegółowo

tróżka Źródło: www.fotolia.pl

tróżka Źródło: www.fotolia.pl Ogród na tarasie Wiele bylin przeżywa właśnie pełnię swego rozkwitu, ale nie jest jeszcze za późno, aby dosadzić nowe efektowne rośliny i wzbogacić swój taras niezwykłymi aranżacjami. tróżka Źródło: www.fotolia.pl

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać?

Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać? Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać? - zdalne badanie na użytkownikach Case study: Miles and More O Miles&More Zrobiliśmy badanie za pomocą Uxerii Miles&More to system lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 21.04.2016. na stanowisko: specjalista systemów VR

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 21.04.2016. na stanowisko: specjalista systemów VR ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.04.2016 na stanowisko: specjalista systemów VR 1. Nazwa Zamawiającego Signum Project sp. z o.o. Ul. Myśliwska 61/110, 30-718 Kraków 2. Postanowienia ogólne Niniejsze postępowanie

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Fortress Poland Spółka z o.o. Korpele 27/7 12-100 Szczytno Korpele, dnia 21.12.2012 e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502 207 430 Nr sprawy: WNEFS.042-7/2012 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez

Bardziej szczegółowo

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN REGULAMIN I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich prowadzony jest 3. Bieg Sosnowiecki (zwany dalej: Biegiem). 2. Celem Biegu jest popularyzacja aktywności związanych ze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo