Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku oraz Poważnego zachorowania Klientów Getin Noble Banku S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku oraz Poważnego zachorowania Klientów Getin Noble Banku S.A."

Transkrypt

1 Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku oraz Poważnego zachorowania Klientów Getin Noble Banku S.A. Pakiet Wypadkowy

2 Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 3 Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela 3 Warunki objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową 4 Wyłączenia odpowiedzialności 5 Suma ubezpieczenia, wysokość świadczeń ubezpieczeniowych 5 Zgłoszenie roszczenia o wypłatę świadczenia 6 Wypłata świadczenia 7 Postanowienia końcowe 8

3 Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku oraz Poważnego zachorowania Klientów Getin Noble Banku S.A. Pakiet Wypadkowy (zwane dalej: WU_Pakiet Wypadkowy) Postanowienia wstępne 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek zgonu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku oraz Poważnego zachorowania Klientów Getin Noble Banku S.A. Pakiet Wypadkowy (zwane dalej: WU_Pakiet Wypadkowy) określają warunki ubezpieczenia Klientów Banku, korzystających z kredytów gotówkowych konsumpcyjnych lub konsolidacyjnych lub ratalnych udzielonych przez Getin Noble Bank S.A. Definicje 2 Poniższe terminy, pisane z dużej litery, w rozumieniu WU_Pakiet Wypadkowy mają następujące znaczenie: 1) Deklaracja Zgody oświadczenie woli Ubezpieczonego, mocą którego wyraża on zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową na podstawie WU_Pakiet Wypadkowy; 2) Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego: a) zgonu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku: dzień zgonu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku wskazany w akcie zgonu; b) Poważnego zachorowania daty wskazane w dokumentacji medycznej związanej z Poważnym zachorowaniem odpowiednio w przypadku: choroby dzień zdiagnozowania choroby, operacji dzień przeprowadzenia zabiegu medycznego; 3) Klient osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z Kredytu; 4) Kredyt kredyt konsumencki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r., nr 165, poz. 984, z późn. zm.), udzielany przez Getin Noble Bank SA na sfinansowanie potrzeb konsumpcyjnych Klienta, na spłatę zobowiązań Klienta lub na sfinansowanie zakupu towaru. Każdy z tych kredytów może być ponadto, na wniosek Klienta, udzielony również na sfinansowanie kosztów i wydatków związanych z udzieleniem kredytu. 5) Kurs spłaty określony dla kredytów indeksowanych walutą obcą, kurs sprzedaży waluty Kredytu określony w bankowej tabeli kursów TU 1

4 walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych, obowiązującej w Banku w dniu wpływu środków na Rachunek; 6) Nieszczęśliwy wypadek nagłe i niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie, zaistniałe w okresie ubezpieczenia, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależną od jakiejkolwiek choroby, będące bezpośrednią i wyłączną przyczyną zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego; za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się zdarzeń wywołanych procesami zachodzącymi wewnątrz organizmu ludzkiego: zawału, krwotoku, udaru mózgu, nagłego zatrzymania krążenia i długotrwałego działania stresu.; 7) Poważne zachorowanie jedna ze zdefiniowanych poniżej chorób lub operacji: a) Niewydolność nerek końcowa postać niewydolności charakteryzująca się trwałym i nieodwracalnym upośledzeniem funkcji obydwu nerek, w wyniku którego konieczne jest stosowanie dializoterapii lub przeszczepu nerki; b) Nowotwór złośliwy obecność jednego lub więcej guzów złośliwych, charakteryzujących się niekontrolowanym wzrostem i rozprzestrzenianiem się komórek nowotworowych z naciekaniem i niszczeniem zdrowej tkanki. Diagnoza musi zostać potwierdzona przez badanie histopatologiczne (opisane cechy złośliwości komórek nowotworowych) oraz opinie lekarza onkologa lub patologa. Nie są objęte ochroną ubezpieczeniową: a) zmiany opisywane jako raki in situ lub nieinwazyjne oraz stany przednowotworowe, obejmujące ale nie ograniczone do: raka in situ gruczołu piersiowego, dysplazji nabłonka szyjki macicy w stopniu CIN-1, CIN-2, CIN-3; b) nadmierne rogowacenie, podstawnokomórkowe i kolczystokomórkowe raki skóry, czerniaki naciekające tkankę na głębokość mniejszą niż 1,5 mm lub sklasyfikowane poniżej 3 stopnia w skali Clarka, za wyjątkiem obecności przerzutów; c) raki gruczołu krokowego opisywane w skali TNM jako T1a lub T1b albo raki gruczołu krokowego sklasyfikowane w innej skali o podobnym lub niższym zaawansowaniu; d) brodawczakowaty rak tarczycy T1N0M0 o średnicy mniejszej niż 1 cm; e) brodawczakowaty mikro-rak pęcherza moczowego; f) przewlekła białaczka limfatyczna w stopniu zaawansowania mniejszym niż 3 w skali RAI, g) wszystkie nowotwory w przebiegu zakażenia wirusem HIV; c) Operacja na naczyniach wieńcowych dokonana przez kardiochirurga operacja (ang. bypass) wszczepienia pomostów omijających do tętnicy wieńcowej w celu korekcji zwężenia lub niedrożności jednej lub więcej tętnic wieńcowych, z wyłączeniem technik niechirurgicznych, takich jak angioplastyka przezskórna, terapia laserowa lub inne metody leczenia nieoperacyjnego; d) Transplantacja głównych narządów przebycie w charakterze biorcy operacji przeszczepu serca, płuca, wątroby, nerki, trzustki lub szpiku kostnego; Dokonanie przeszczepu narządu musi być uzasadnione medycznie i wynikać ze stwierdzenia i potwierdzenia nieodwracalnej, schyłkowej niewydolności narządu. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są przeszczepy szpiku, które nie zostały poprzedzone całkowitą ablacją (zniszczeniem) własnego szpiku biorcy; e) Udar mózgu nagłe, ogniskowe uszkodzenie mózgu powstałe w następstwie zaburzeń krążenia mózgowego, powodujące powstanie trwałych ubytków neurologicznych utrzymujących się przez okres co najmniej 60 dni od chwili rozpoznania udaru mózgu. Rozpoznanie musi zostać poparte świeżymi zmianami w obrazie tomografii komputerowej (CT) lub rezonansu magnetycznego (MRI). Zakres ubezpieczenia nie obejmuje udaru mózgu lub krwawienia śródczaszkowego spowodowanego zewnętrznym urazem. Ubezpieczeniem nie są także objęte jakiekolwiek epizody przemijającego niedokrwienia mózgu (TIA). f) Zawał serca martwica części mięśnia sercowego wywołana nagłym przerwaniem dopływu krwi do określonego obszaru mięśnia sercowego, czego dowodem są typowe objawy bólu w klatce piersiowej, nowe zmiany w zapisie elektrokardiograficznym (EKG) oraz podwyższony poziom enzymów sercowych; wszystkie powyższe objawy muszą wystąpić łącznie; Z zakresu ubezpieczenia wykluczone są epizody dławicowego bólu w klatce piersiowej (angina pectoris) 8) Rachunek rachunek kredytowy prowadzony przez Bank w złotych polskich, przeznaczony do rozliczenia spłaty rat udzielonego Kredytu; 9) Rekreacyjne uprawianie sportu o wysokim stopniu ryzyka niezawodowe i niewyczynowe uprawianie: alpinizmu, wspinaczki górskiej i skałkowej, raftingu, speleologii, baloniarstwa, bobslei, saneczkarstwa, sportów motorowych i motorowodnych, jeździectwa, lotniarstwa, paralotniarstwa, lotnictwa, spadochroniarstwa, szybownictwa, szermierki, sportów siłowych, sportów walki i obronnych, kajakarstwa wysokogórskiego, taternictwa jaskiniowego, skoków do wody, skoków na linie, nurkowania z użyciem specjalistycznego sprzętu, surfingu, windsurfingu; 10) Świadczenie ubezpieczeniowe świadczenie pieniężne Ubezpieczyciela wypłacane zgodnie z 7 oraz z zastrzeżeniem 6 z tytułu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego; 11) Ubezpieczający (Bank) Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; 12) Ubezpieczony Klient, który złożył podpisaną Deklarację Zgody i został objęty ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w niniejszych WU_Pakiet Wypadkowy; w przypadku udzielenia jednego Kredytu dwóm współkredytobiorcom i objęcia ich ochroną ubezpieczeniową, postanowienia WU_Pakiet Wypadkowy dotyczące Ubezpieczonego stosuje się odpowiednio w stosunku do wszystkich współkredytobiorców objętych ochroną ubezpieczeniową, o ile w WU_Pakiet Wypadkowy nie postanowiono odmiennie; 13) Ubezpieczyciel z siedzibą we Wrocławiu; 14) Umowa Kredytu zawarta pomiędzy Bankiem a Klientem umowa konsolidacyjnego kredytu gotówkowego lub umowa kredytu konsumpcyjnego gotówkowego, na podstawie których Bank oddaje do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie określoną kwotę środków pieniężnych (Kredyt), a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie i zwrotu TU 2

5 kwoty otrzymanego Kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego Kredytu; 15) Umowa Umowa grupowego ubezpieczenia na wypadek zgonu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku oraz Poważnego zachorowania Klientów Getin Noble Bank S.A. Pakiet Wypadkowy zawarta r. pomiędzy Getin Noble Bank Spółka Akcyjna a Towarzystwem Ubezpieczeń ; 16) Uposażony osoba lub podmiot wskazany pisemnie przez Ubezpieczonego jako uprawniony do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zgonu Ubezpieczonego; 17) Wyczynowe uprawianie sportu - niezawodowe uprawianie sportu w ramach sekcji lub klubów sportowych z jednoczesnym uczestniczeniem w zawodach, wyścigach, występach lub treningach sportowych; 18) Zdarzenie ubezpieczeniowe zajście w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela: zgonu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku oraz Poważnego zachorowania, których przyczyna powstała w okresie odpowiedzialności, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień WU_ Pakiet Wypadkowy, w szczególności 6; Przedmiot i zakres ubezpieczenia 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego skutkujące zgonem Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku oraz Poważne zachorowanie Ubezpieczonego. 2. W razie zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczyciel spełni Świadczenie ubezpieczeniowe zgodnie z 7, jeśli przyczyna tego zdarzenia powstała w okresie odpowiedzialności, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień WU_Pakiet Wypadkowy. 3. W razie zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel wypłaci Świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości równej sumie ubezpieczenia, zgodnie z 7, z zastrzeżeniem 6. W przypadku wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego Bankowi, Bank pomniejsza saldo kredytowe Ubezpieczonego wynikające z Umowy Kredytu. Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela 4 1. Okres ubezpieczenia (okres odpowiedzialności), w stosunku do danego Ubezpieczonego, rozpoczyna się od dnia uruchomienia Kredytu, nie wcześniej niż z dniem następującym po dniu złożenia Deklaracji Zgody, (przy czym złożenie Deklaracji Zgody jest dobrowolne, ale warunkuje objęcie ubezpieczeniem) i trwa przez 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust Ochrona ubezpieczeniowa Ubezpieczyciela (okres odpowiedzialności) w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się: 1) w zakresie ryzyka następstw Nieszczęśliwego wypadku skutkujących zgonem Ubezpieczonego od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, 2) w zakresie ryzyka Poważnego zachorowania Ubezpieczonego po upływie 30 dni (karencja) licząc od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, i trwa do końca okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem iż, w razie kontynuacji okresu ubezpieczenia na kolejne okresy ubezpieczenia, o czym mowa w ust. 3, odpowiedzialność TU trwa nieprzerwanie. 3. Ubezpieczony ma prawo, w Deklaracji Zgody, wyrazić zgodę na kontynuację ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa w takim przypadku będzie kontynuowana, z zastrzeżeniem ust. 4-6, przez kolejne okresy ubezpieczenia bez konieczności ponownego składania Deklaracji Zgody, do końca trwania Umowy Kredytu, na warunkach obowiązujących w dniu złożenia Deklaracji Zgody, z zastrzeżeniem ust. 10 pod warunkiem, że: 1) w pierwszym dniu kolejnego okresu ubezpieczenia wiek Ubezpieczonego powiększony o okres ubezpieczenia nie przekracza 76 lat, oraz 2) w pierwszym dniu kolejnego okresu ubezpieczenia Ubezpieczony spełnia warunek, o którym mowa w 5 ust. 1 pkt.3), oraz 3) w pierwszym dniu kolejnego okresu ubezpieczenia Ubezpieczony nie posiada zadłużenia przeterminowanego lub 4) kontynuacja ochrony ubezpieczeniowej na kolejny okres ubezpieczenia nie skutkuje utratą zdolności kredytowej Kredytobiorcy. 4. W przypadku rozwiązania Umowy ochrona ubezpieczeniowa nie będzie kontynuowana na kolejne okresy ubezpieczenia, a okres ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego wygasa z upływem bieżącego okresu ubezpieczenia. 5. Ubezpieczający odstąpi od zgłoszenia danego Ubezpieczonego do ubezpieczenia na kolejny okres ochrony, w przypadku gdy Ubezpieczony TU 3

6 nie spełnia warunków określonych w ust. 3. O takim fakcie Ubezpieczony zostanie poinformowany pisemnie przez Ubezpieczającego. 6. Ubezpieczony w każdym czasie ma prawo złożenia oświadczenia woli o rezygnacji z ubezpieczenia: 1) w przypadku rezygnacji w ciągu 30 dni od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową, ochrona ubezpieczeniowa wygasa z upływem dnia złożenia oświadczenia woli o rezygnacji. W takiej sytuacji Ubezpieczającemu przysługuje zwrot wpłaconej składki i Ubezpieczający dokona rozliczeń z Ubezpieczonym z tego tytułu. 2) w przypadku rezygnacji powyżej 30 dni od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową, ochrona ubezpieczeniowa wygasa z upływem dnia złożenia oświadczenia woli o rezygnacji. Za niewykorzystany okres ochrony Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczającemu część opłaconej składki ubezpieczeniowej proporcjonalnie do okresu trwania ochrony, a Ubezpieczający zwraca należną Ubezpieczonemu część opłaty za objęcie ochroną ubezpieczeniową proporcjonalnie do okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej. Oświadczenie woli, może zostać złożone w formie pisemnej bezpośrednio do Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela. Za dzień złożenia oświadczenia woli o rezygnacji rozumie się odpowiednio dzień otrzymania przez Ubezpieczyciela lub Ubezpieczającego pisemnego oświadczenia woli o rezygnacji. 7. W przypadku złożenia przez Ubezpieczonego niepoprawnego oświadczenia w formie pisemnej, o którym mowa w ust. 6, Ubezpieczający może telefonicznie skontaktować się z Ubezpieczonym celem wyjaśnienia oraz odebrania poprawnego oświadczenia. Rozmowa telefoniczna, o której mowa powyżej zostanie utrwalona przez Ubezpieczającego, a tożsamość Ubezpieczonego zweryfikowana. 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, odpowiedzialność Ubezpieczyciela wygasa z upływem dnia złożenia w formie pisemnej oświadczenia woli o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej. 9. Jeżeli w ramach jednej Umowy Kredytu, ochroną ubezpieczeniową objętych jest dwóch współkredytobiorców, a oświadczenie woli o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej zostanie złożone tylko przez jednego z nich, ochrona ubezpieczeniowa wygasa w stosunku do tego Ubezpieczonego, który złożył ww. oświadczenie o rezygnacji, natomiast drugi Ubezpieczony pozostaje objęty ochroną na dotychczasowych warunkach. 10. Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności w stosunku do danego Ubezpieczonego wygasa z dniem zajścia jednej z poniższych okoliczności w zależności od tego która z nich zajdzie jako pierwsza: 1) z upływem okresu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3, 2) z dniem odstąpienia od Umowy Kredytu, 3) z dniem zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, 4) z upływem dnia złożenia Ubezpieczającemu lub Ubezpieczycielowi oświadczenia woli Ubezpieczonego o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z ust. 6, z zastrzeżeniem pkt 5) poniżej, 5) w przypadku, o którym mowa w ust. 7 - z upływem dnia złożenia w formie pisemnej oświadczenia woli o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej. Warunki objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową 5 1. Ochroną ubezpieczeniową może być objęty Klient Banku, który spełnia łącznie warunki wskazane poniżej: 1) wiek w dniu złożenia Deklaracji Zgody powiększony o okres ubezpieczenia nie przekracza 76 lat, 2) złożył podpisaną Deklarację Zgody (wyraził zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową), 3) korzysta z Kredytu o łącznej kwocie kapitału nie przekraczającej ,00 PLN brutto (w przypadku Kredytu udzielonego w innej walucie niż PLN w kwocie kapitału, która po przeliczeniu na PLN według Kursu spłaty stanowi kwotę nieprzekraczającą ,00 PLN brutto), a w przypadku gdy posiada inne Umowy kredytu zawarte z Bankiem, zobowiązania jego z tytułu zawartych Umów kredytu, w związku z którymi został objęty ubezpieczeniem nie przekraczają kwoty kapitału ,00 PLN brutto (w przypadku, gdy posiada inne Umowy kredytu udzielonego w innej walucie niż PLN zobowiązania z tytułu zawartych Umów kredytu udzielonego w innej walucie niż PLN w kwocie kapitału, który po przeliczeniu na PLN według Kursu spłaty stanowi kwotę nieprzekraczającą ,00 PLN brutto), 2. Jeśli Stroną Umowy Kredytu jest maksymalnie dwóch współkredytobiorców Ubezpieczający może zaproponować: 1) objęcie ochroną ubezpieczeniową jednego ze współkredytobiorców, który spełnił warunki określone w ust. 1, na pełną sumę ubezpieczenia określoną w 7 ust. 1 lub 2) objęcie ochroną ubezpieczeniową dwóch współkredytobiorców, pod warunkiem, że spełnili warunki określone w ust. 1. W takim przypadku suma ubezpieczenia będzie podzielona w równych częściach na każdego ze współubezpieczonych. TU 4

7 Wyłączenia odpowiedzialności 6 1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło wskutek samobójstwa w okresie 2 pierwszych lat od dnia złożenia Deklaracji Zgody. 2. Ponadto Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło na skutek lub w związku z: 1) pozostawaniem Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, lekarstw lub innych środków wyłączających świadomość, z wyjątkiem sytuacji, gdy spożycie tych środków nastąpiło zgodnie z zaleceniami lekarza, 2) działaniami wojennymi, rozruchami, zamieszkami, stanem wojennym, aktami terroryzmu lub sabotażu, 3) eksplozją atomową oraz napromieniowaniem, 4) nieprzestrzeganiem zaleceń lekarza lub poddaniem się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską lub uprawnionych do tego osób, za wyjątkiem udzielania Ubezpieczonemu pierwszej pomocy, w związku z Nieszczęśliwym wypadkiem (dotyczy ryzyka Poważnego zachorowania), 5) usiłowaniem lub dokonaniem przestępstwa przez Ubezpieczonego, z wyłączeniem nieumyślnego spowodowania wypadku komunikacyjnego, (dotyczy ryzyka Poważnego zachorowania); 6) próbą samobójstwa, umyślnym samookaleczeniem lub uszkodzeniem ciała na prośbę Ubezpieczonego, (dotyczy ryzyka Poważnego zachorowania), 7) alkoholizmem lub zaburzeniami psychicznymi Ubezpieczonego (choroba zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, jako zaburzenia psychiczne lub zaburzenia zachowania, w tym nerwice), 8) prowadzeniem przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień, 9) uczestnictwem w locie w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera samolotu poza koncesjonowanymi liniami lotniczymi, 10) Rekreacyjnym uprawianiem sportu o wysokim stopniu ryzyka lub Wyczynowym uprawianiem sportu, chyba że sytuacje o których mowa powyżej nie miały wpływu na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego. 3. Ubezpieczyciel nie odpowiada za zdarzenia powstałe w następstwie lub w związku z chorobami, o które zapytywał w związku z ubezpieczeniem w Deklaracji Zgody, a w odniesieniu do których, w okresie 24 miesięcy poprzedzających datę wyrażenia zgody na objecie ochroną ubezpieczeniową, zostały zdiagnozowane objawy lub wymagały porady lekarskiej, leczenia lub zastosowania leków. Suma ubezpieczenia, wysokość świadczeń ubezpieczeniowych 7 1. Suma ubezpieczenia z tytułu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci zgonu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku oraz Poważnego zachorowania, w pierwszych 12 miesiącach okresu ubezpieczenia równa jest kwocie wskazanej w Deklaracji Zgody i stanowi 100% kwoty udzielonego Kredytu. W przypadku, gdy Ubezpieczony posiada kilka Umów Kredytu zawartych z Bankiem, łączna suma ubezpieczenia nie może przekroczyć kwoty ,00 PLN brutto. 2. W przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel wypłaca, z zastrzeżeniem postanowień 6 oraz ust. 5, Świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości sumy ubezpieczenia określonej w ust Suma ubezpieczenia z tytułu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego w stosunku do osób kontynuujących ubezpieczenie, z zastrzeżeniem 4 ust. 3, odpowiada pierwotnej wartości procentowej wskazanej w Deklaracji Zgody, liczonej od kwoty Kredytu pozostającego do spłaty na dzień kontynuacji danego okresu ubezpieczenia; 4. W przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, w stosunku do osób kontynuujących ubezpieczenie, Ubezpieczyciel wypłaca, z zastrzeżeniem postanowień 6 oraz ust. 5 niniejszego paragrafu, Świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości sumy ubezpieczenia określonej w ust W przypadku, gdy ochroną ubezpieczeniową zostało objętych dwóch współkredytobiorców zgodnie z 5 ust. 2 pkt 2), wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego w odniesieniu do danego Ubezpieczonego, którego dotyczy Zdarzenie ubezpieczeniowe, z zastrzeżeniem ust. 6, liczona jest zgodnie ze wzorem: ŚU i = ŚU x u, gdzie: ŚU i - Świadczenie ubezpieczeniowe w stosunku do Ubezpieczonego i, którego dotyczy Zdarzenie ubezpieczeniowe, TU 5

8 ŚU - Świadczenie ubezpieczeniowe zgodnie z ust. 2 i 4, u - udział procentowy danego Ubezpieczonego i, którego dotyczy Zdarzenie ubezpieczeniowe w sumie ubezpieczenia. W przypadku, gdy ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do drugiego Ubezpieczonego nie jest kontynuowana na okres ubezpieczenia, w którym zaszło Zdarzenie ubezpieczeniowe w stosunku do Ubezpieczonego i, w związku z tym, iż nie spełnił on warunków, o których mowa w 4 ust. 3, u = 50%. 6. Świadczenie ubezpieczeniowe zostanie wypłacone odpowiednio: w przypadku zgonu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku na rzecz Uprawnionego, w przypadku Poważnego zachorowania na rzecz Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem iż w przypadku, gdy Ubezpieczony w Deklaracji Zgody jako formę realizacji wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego wskazał wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego Ubezpieczającemu, świadczenie Ubezpieczeniowe zostanie wypłacone: 1) w przypadku zgonu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku: a) Ubezpieczającemu w wysokości ustalonej zgodnie z ust. 2 albo 4, maksymalnie do wysokości zobowiązań Ubezpieczonego wynikających z zawartej z Bankiem Umowy Kredytu równych kwocie kapitału pozostającego do spłaty zgodnie z aktualnym na dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego harmonogramem spłaty Kredytu wraz z dwiema ratami odsetkowymi zgodnie z harmonogramem spłaty Kredytu: za miesiąc, w którym nastąpiło Zdarzenie ubezpieczeniowe oraz za miesiąc kolejny i nie większych niż suma ubezpieczenia; b) osobie, o której mowa w 9 ust. 9 w wysokości różnicy pomiędzy wysokością Świadczenia ubezpieczeniowego ustaloną zgodnie z ust 2 albo 4, aktualną na dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, a wysokością zobowiązania z tytułu Umowy Kredytu istniejącego na dzień wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego wraz z dwiema ratami odsetkowymi zgodnie z harmonogramem spłaty Kredytu: za miesiąc, w którym nastąpiło Zdarzenie ubezpieczeniowe oraz za miesiąc kolejny i nie większych niż suma ubezpieczenia. c) osobie, o której mowa w 9 ust. 12, w przypadku, o którym mowa w tym ustępie - w wysokości różnicy pomiędzy wysokością Świadczenia ubezpieczeniowego ustaloną odpowiednio zgodnie z ust 2 albo 4 aktualną na dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, a wysokością zobowiązania z tytułu Umowy Kredytu istniejącego na dzień wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego wraz z dwiema ratami odsetkowymi zgodnie z harmonogramem spłaty Kredytu: za miesiąc, w którym nastąpiło Zdarzenie ubezpieczeniowe oraz za miesiąc kolejny i nie większych niż kwota sumy ubezpieczenia. 2) w przypadku Poważnego zachorowania Ubezpieczonego: a) Ubezpieczającemu w wysokości ustalonej zgodnie z ust. 2 albo 4, maksymalnie do wysokości zobowiązań Ubezpieczonego wynikających z zawartej z Bankiem Umowy Kredytu równych kwocie kapitału pozostającego do spłaty zgodnie z aktualnym na dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego harmonogramem spłaty Kredytu wraz z dwiema ratami odsetkowymi zgodnie z harmonogramem spłaty Kredytu: za miesiąc, w którym nastąpiło Zdarzenie ubezpieczeniowe oraz za miesiąc kolejny i nie większych niż suma ubezpieczenia; b) Ubezpieczonemu - w wysokości różnicy pomiędzy wysokością Świadczenia ubezpieczeniowego ustaloną zgodnie z ust. 2 albo 4 aktualną na dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, a wysokością zobowiązania z tytułu Umowy Kredytu istniejącego na dzień wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego wraz z dwiema ratami odsetkowymi zgodnie z harmonogramem spłaty Kredytu: za miesiąc, w którym nastąpiło Zdarzenie ubezpieczeniowe oraz za miesiąc kolejny i nie większych niż kwota sumy ubezpieczenia. 7. W przypadku kredytów udzielonych w innej walucie niż PLN, wypłata Świadczenia ubezpieczeniowego nastąpi w PLN według Kursu spłaty określonego dla waluty indeksacji, obowiązującego na dzień wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego. 8. W przypadku, gdy dwóch Klientów korzystających z jednego Kredytu złożyło Deklarację Zgody i zostali oni objęci ochroną ubezpieczeniową, wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego w odniesieniu do Ubezpieczonego, którego dotyczy Zdarzenie ubezpieczeniowe, do którego uprawniony jest Bank zgodnie z ust. 6 pkt 1) ppkt a) oraz ust. 6 pkt 2) ppkt a), odpowiada proporcjonalnej części Świadczenia ubezpieczeniowego ustalonego zgodnie z ust. 6 pkt 1) ppkt a) lub ust. 6 pkt 2) ppkt a), przypadającej na tego współkredytobiorcę. Zgłoszenie roszczenia o wypłatę świadczenia 8 1. Zawiadomienie o zajściu zdarzenia/wniosek o wypłatę świadczenia można złożyć: 1) elektronicznie, na stronie: 2) pisemnie lub osobiście u Ubezpieczyciela, wzór Wniosku o wypłatę świadczenia został pomocniczo przygotowany przez Ubezpieczyciela i jest dostępny u Ubezpieczyciela i Ubezpieczającego; 3) oraz za pośrednictwem Ubezpieczającego. 2. Zgłaszający roszczenie powinien dołączyć następujące dokumenty: 1) w razie zgonu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku: TU 6

9 a) odpis aktu zgonu Ubezpieczonego, chyba że Uposażony takiego odpisu nie posiada i na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa nie może go uzyskać, b) zaświadczenie o przyczynie zgonu (karta statystyczna do karty zgonu), chyba że Uposażony takiego zaświadczenia nie posiada i na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa nie może go uzyskać, c) postanowienia, raporty, notatki, itp. Policji, Prokuratury lub inne dokumenty potwierdzające zajście i opis okoliczności tego zdarzenia, przy czym jeśli uzyskanie powyższej dokumentacji nie jest możliwe przez Uposażonego, to Ubezpieczyciel zobowiązany jest do samodzielnego jej pozyskania, d) aktualny harmonogram spłaty Kredytu dostarcza Ubezpieczający, e) informacja Ubezpieczającego o wysokości kwot, o których mowa w 7 ust. 6 pkt 1) ppkt a) na dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego. 2) w razie Poważnego zachorowania: a) zaświadczenie lekarza specjalisty stwierdzające Poważne zachorowanie i odpis badania potwierdzającego zaistnienie choroby lub przebycia zabiegu medycznego, b) kserokopia dowodu tożsamości Ubezpieczonego, c) aktualny harmonogram spłaty Kredytu dostarcza Ubezpieczający, d) informacja Ubezpieczającego o wysokości kwot, o których mowa w 7 ust. 6 pkt 2) ppkt a) na dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, chyba że na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa dokumenty te nie mogą być uzyskane. W przypadku dostarczenia przez osobę składającą wniosek o wypłatę świadczenia kopii (kserokopii) dokumentów, o których mowa powyżej ust. 2, Ubezpieczyciel w szczególnych przypadkach tzn. o ile będzie to potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego może zażądać dostarczenia oryginałów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Ubezpieczającego lub jednostkę organizacyjną Ubezpieczyciela dokumentów. 3. Uposażony lub Ubezpieczony ma także obowiązek dostarczyć inne dokumenty potwierdzające zajście i okoliczności Zdarzenia ubezpieczeniowego, które okażą się niezbędne do rozpatrzenia roszczenia o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego. Wypłata świadczenia 9 1. W terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego, o którym mowa w 8 ust. 1, Ubezpieczyciel informuje o jego otrzymaniu Ubezpieczającego, Uposażonego lub w przypadku zajścia Poważnego zachorowania - Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem oraz przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. 2. Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Ubezpieczyciela zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego. 3. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego okazało się niemożliwe, Świadczenie ubezpieczeniowe powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część Świadczenia ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel spełni w terminie przewidzianym w ust Jeżeli Ubezpieczyciel nie wypłaci Świadczenia ubezpieczeniowego w terminie określonym w ust. 2, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub części, a także wypłaca bezsporną część Świadczenia ubezpieczeniowego. 5. Jeśli Świadczenie ubezpieczeniowe przysługuje, Ubezpieczyciel przekazuje pisemną informację o wypłacie Świadczenia ubezpieczeniowego Ubezpieczającemu, Uposażonemu lub Ubezpieczonemu w zależności od tego komu jest wypłacane. 6. Jeżeli Świadczenie ubezpieczeniowe nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego. 7. Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez Ubezpieczyciela udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez Ubezpieczyciela. 8. Brak kompletnej dokumentacji niezbędnej do wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego, o której mowa w 8, w szczególności brak dokumentacji zawierającej informacje o przyczynie zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego oraz udzielenie informacji niezgodnych z prawdą o zajściu lub okolicznościach Zdarzenia ubezpieczeniowego przez zgłaszającego roszczenie o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego, może być pod- TU 7

10 stawą do odmowy wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego, jeżeli miało to wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub miało na celu wyłudzenia Świadczenia ubezpieczeniowego. 9. Ubezpieczony ma prawo wskazać Uposażonego do otrzymania świadczenia z tytułu zgonu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku. W przypadku, gdy Ubezpieczony wskazuje kilku Uposażonych powinien określić procentowy udział każdego ze wskazanych Uposażonych w kwocie Świadczenia ubezpieczeniowego z dokładnością do 1%. W przypadku, gdy Ubezpieczony wskazał kilku Uposażonych i nie określił wysokości przypadających im udziałów w kwocie Świadczenia ubezpieczeniowego uznaje się, że wszystkie udziały są równe, a gdy wskazane udziały nie sumują się do 100%, uznaje się że nierozdzielona część Świadczenia ubezpieczeniowego zostanie podzielona w proporcji odpowiadającej udziałom określonym przez Ubezpieczonego. Jeżeli w chwili zgonu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku nie ma jednego lub kilku Uposażonych lub wskazanie jednego lub kilku spośród Uposażonych stało się bezskuteczne, Świadczenie ubezpieczeniowe przypadające temu Uposażonemu lub Uposażonym zostanie wypłacone pozostałym Uposażonym, w proporcji odpowiadającej ich udziałom określonym przez Ubezpieczonego a jeśli Ubezpieczony nie określił przypadających im udziałów w częściach równych, z zastrzeżeniem ust Ubezpieczony może w każdym czasie zmienić, wskazać lub odwołać wskazanie Uposażonego, zawiadamiając o tym Ubezpieczyciela w formie 1) elektronicznej, wniesionej mailowo lub za pomocą narzędzia komunikacji udostępnionego przez Ubezpieczyciela (np. umieszczonego na stronie ), 2) pisemnej lub osobiście u Ubezpieczyciela, 3) pisemnej w placówce Ubezpieczającego. 11. Przy wypłacie Świadczenia ubezpieczeniowego przez Ubezpieczyciela za wiążące uznawane jest ostatnie zawiadomienie. 12. Jeżeli w chwili zgonu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku nie ma żadnej uprawnionej osoby do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego (nie został wskazany żaden Uposażony lub wskazanie wszystkich Uposażonych stało się bezskuteczne), Świadczenie ubezpieczeniowe zostanie wypłacone członkom rodziny zmarłego w następującej kolejności: małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, dziadkowie, pasierbowie, z zastrzeżeniem, że w rozumieniu WU_Pakiet Wypadkowy za małżonka nie uważa się osoby pozostającej w orzeczonej sądownie separacji z Ubezpieczonym. Przysposobieni i przysposabiający są uprawnieni do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego w sposób analogiczny z zasadami dziedziczenia ustawowego wynikającymi z kodeksu cywilnego. Otrzymanie Świadczenia ubezpieczeniowego przez osobę lub osoby wymienione w pierwszej kolejności wyklucza otrzymanie Świadczenia ubezpieczeniowego przez osoby wymienione w dalszej kolejności. Osoby należące do tej samej grupy członków rodziny otrzymują Świadczenie ubezpieczeniowe w równych częściach. W razie braku osób, o których mowa w zdaniach poprzednich, Uposażonych ustala się na zasadach analogicznych do zasad dziedziczenia ustawowego po zmarłym Ubezpieczonym z wyłączeniem Gminy i Skarbu Państwa, bez względu na to, że inne osoby są uprawnione na podstawie testamentu. 13. Ubezpieczyciel, w razie wątpliwości co do uprawnień osoby zgłaszającej roszczenie, może uzależnić wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego od przedłożenia dokumentów niezbędnych do ustalenia tego uprawnienia, w szczególności postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. 14. Wskazanie Uposażonego staje się bezskuteczne, jeżeli Uposażony zmarł przed śmiercią Ubezpieczonego albo umyślnie przyczynił się do śmierci Ubezpieczonego. 15. Świadczenie ubezpieczeniowe nie przysługuje Uposażonemu, jeżeli umyślnie przyczynił się do śmierci Ubezpieczonego. W takim przypadku Świadczenie ubezpieczeniowe przysługuje Uposażonym w dalszej kolejności. Postanowienia końcowe Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 2. Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uposażony maja prawo do składania reklamacji: 1) pisemnie, na adres Ubezpieczyciela:, lub faksem na numer 71/ , 2) w formie elektronicznej, wniesionej mailowo lub za pomocą narzędzia komunikacji udostępnionego przez Ubezpieczyciela (np. umieszczonego na stronie ), 3) osobiście lub przez pełnomocnika, 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od dnia ich wpływu. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie wskazanej przez zgłaszającego reklamację. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie, zgłaszający reklamację zostanie poinformowany przed upływem powyższego terminu o przyczynie opóźnienia oraz o spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi. Łączny czas rozpatrzenia reklamacji nie może przekraczać 90 dni od daty wpływu reklamacji. 4. Ubezpieczony lub Uposażony mają prawo do zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz do Rzecznika Ubezpieczonych. TU 8

11 11 1. Ubezpieczony powinien informować Ubezpieczyciela o każdej zmianie swoich danych podanych w Deklaracji Zgody, w szczególności poprzez złożenie Ubezpieczycielowi za pośrednictwem Ubezpieczającego oświadczenia o zmianie danych do ubezpieczenia (wzór Oświadczenia o zmianie danych do ubezpieczenia został pomocniczo przygotowany przez Ubezpieczyciela). 2. Wszystkie powiadomienia, wnioski i oświadczenia Ubezpieczyciela mające związek z umową ubezpieczenia wymagają dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej lub innej formy uzgodnionej przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela i wywierają skutek prawny z chwilą doręczenia. 3. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane przez podmioty stosunku ubezpieczenia powstałego zgodnie z niniejszymi warunkami, powinny być składane na piśmie, chyba że WU_Pakiet Wypadkowy stanowią inaczej. 4. Ubezpieczający zobowiązany jest przekazywać Ubezpieczonemu pisemnie lub w inny sposób uzgodniony z Ubezpieczonym informacje dotyczące zmiany warunków lub zmiany prawa właściwego dla Umowy wraz z określeniem wpływu tych zmian na prawa i obowiązki Ubezpieczonego Powództwo o roszczenia wynikające ze stosunku ubezpieczenia można wytoczyć przez sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej bądź przed sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczającego, miejsca zamieszkania Ubezpieczonego lub Uposażonego. 2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 3. Niniejsze WU_Pakiet Wypadkowy obowiązują Klientów, którzy złożyli wnioski o udzielenie Kredytu od dnia r. TU 9

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Senior

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Senior Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Senior Spis treści Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2 Okres odpowiedzialności 2 Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową 3

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5 WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie Europa S.A. ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT na wypadek

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochrona Raty

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochrona Raty Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochrona Raty Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2 Okres odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Zgonu dzień śmierci Ubezpieczonego wskazany w akcie zgonu.

DEFINICJE. Zgonu dzień śmierci Ubezpieczonego wskazany w akcie zgonu. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO Z GETIN NOBLE BANKIEM SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia na życie Kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY DO KREDYTU - WARIANT SENIOR DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY DO KREDYTU - WARIANT SENIOR DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY DO KREDYTU - WARIANT SENIOR DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. (zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na nr 04/10/ 15 z dnia 09.10.2015

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY PLANÓW RATALNYCH NA WYPADEK ZGONU

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY PLANÓW RATALNYCH NA WYPADEK ZGONU WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY PLANÓW RATALNYCH NA WYPADEK ZGONU POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia Posiadaczy Planów ratalnych na wypadek Zgonu (dalej: WU-R-

Bardziej szczegółowo

Umowa grupowego ubezpieczenia kredytobiorców na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków do nowo udzielonego kredytu hipotecznego lub finansowego

Umowa grupowego ubezpieczenia kredytobiorców na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków do nowo udzielonego kredytu hipotecznego lub finansowego WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH NA WYPADEK NASTĘPSTW NIESZCZĘSLIWYCH WYPADKÓW DO NOWO UDZIELONEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO LUB FINANSOWEGO (WU NNW) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Standardowy

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Standardowy Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Standardowy Spis treści Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2 Okres odpowiedzialności 3 Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY DO KREDYTU - WARIANT STANDARDOWY DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. (zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń nr 03/10/15 z dnia 09.10.2015

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZGONU, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY LUB TRWAŁEGO INWALIDZTWA DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA WARIANT A

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZGONU, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY LUB TRWAŁEGO INWALIDZTWA DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA WARIANT A WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZGONU, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY LUB TRWAŁEGO INWALIDZTWA DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA WARIANT A (dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02) WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Ubezpieczającego POLISOLOKATA MERITUM zwane dalej Warunki Ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2 WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (zwane

Bardziej szczegółowo

Karta produktu OWU Życie jest najważniejsze

Karta produktu OWU Życie jest najważniejsze Karta produktu OWU Życie jest najważniejsze Karta produktu ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o ubezpieczeniu Życie jest najważniejsze zawartego na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. BEZPIECZNA SPŁATA -- KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA PO DNIU 31.03.2015r.

KARTA PRODUKTU DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. BEZPIECZNA SPŁATA -- KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA PO DNIU 31.03.2015r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 KARTA PRODUKTU DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. BEZPIECZNA SPŁATA -- KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA PO DNIU 31.03.2015r. Niniejszy dokument (dalej Karta

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A.

Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A. Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A. Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA. (symbol KOZ/2012) DEFINICJE

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA. (symbol KOZ/2012) DEFINICJE WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA. (symbol KOZ/2012) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku SA (zwane

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie EUROPA SA ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców ARJ GROUP na wypadek Zgonu.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Kod: KRATGOTCA1/07/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Spis treści Postanowienia wstępne 3 Definicje 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 4 Warunki zawarcia Umowy Ubezpieczenia 5 Okres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/5

Duma Przedsiębiorcy 1/5 Duma Przedsiębiorcy 1/5 KARTA PRODUKTU DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (SYMBOL KGZ/2012) - KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA PO DNIU 31.03.2015R. Niniejszy dokument(dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy kredytu hipotecznego. (dalej: WU-II)

Warunki ubezpieczenia osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy kredytu hipotecznego. (dalej: WU-II) Warunki ubezpieczenia osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy kredytu hipotecznego (dalej: WU-II) Warunki ubezpieczenia osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW KREDYTU ODNAWIALNEGO

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW KREDYTU ODNAWIALNEGO WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW KREDYTU ODNAWIALNEGO ( kod Warunków Ubezpieczenia UCC111) Ubezpieczenie na wypadek śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, czasowej niezdolności

Bardziej szczegółowo

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE 1. Dla kogo? Kredytobiorca : Jednoosobowa działalność gospodarcza Wspólnik spółki cywilnej Rolnik Kredyt: Kredyt w rachunku bieżącym (zawierane na okres 6 36 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie EUROPA SA ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców Mała Pożyczka na wypadek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ( WU- 1 )

WARUNKI UBEZPIECZENIA ( WU- 1 ) WARUNKI UBEZPIECZENIA ( WU- 1 ) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia (zwanej dalej: WU 1 ) do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Stabilności Finansowej Klientów Idea Bank SA z

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Program Ochronny Utrata Dochodów

Karta produktu Program Ochronny Utrata Dochodów ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z KARTĄ PRODUKTU WYDRUKOWANĄ WIĘKSZĄ CZCIONKĄ. ZAPYTAJ O TO PRZEDSTAWICIELA UBEZPIECZAJĄCEGO. Karta produktu Program Ochronny Utrata Dochodów W Karcie produktu zawarte

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Życie jest najważniejsze

Ogólne warunki ubezpieczenia Życie jest najważniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia Życie jest najważniejsze zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie nr 06/12/15 z dnia 08.12.2015 r., które wchodzi w życie z dniem 08.12.2015 r. i mają

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2 WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (zwane

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANK S.A.

KARTA PRODUKTU DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANK S.A. Duma Przedsiębiorcy 1/6 KARTA PRODUKTU DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANK S.A. Niniejszy dokument (dalej Karta Produktu ) zawiera najważniejsze informacje o Umowie

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. Załącznik nr 11 do Instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem nr 9/2006 z dnia 14.02.2006 r. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życie jest najważniejsze

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życie jest najważniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życie jest najważniejsze zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie nr 10/03/15 z dnia 12.03.2015 r. kod: OWU/05/80600/2014/Z (zwane dalej: OWU) I. 1. Na

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2 WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KHZ/2011) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku SA (zwane

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A.

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA BGŻOptima (kod: 2012_BGZPLBII_v.03)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA BGŻOptima (kod: 2012_BGZPLBII_v.03) WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA BGŻOptima (kod: 2012_BGZPLBII_v.03) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Ubezpieczającego Polisolokata BGŻOptima regulują zasady, na

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PAKIET WSPARCIE W CHOROBIE

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PAKIET WSPARCIE W CHOROBIE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PAKIET WSPARCIE W CHOROBIE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: UB_OGOJ114 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZŁOŻA ZYSKU. zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 01/12/12 z dnia 07.12.2012r.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZŁOŻA ZYSKU. zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 01/12/12 z dnia 07.12.2012r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZŁOŻA ZYSKU zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 01/12/12 z dnia 07.12.2012r. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie na życie kredytobiorców Szczególne Warunki Ubezpieczenia zakres: zgon ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego (grudzień 2011) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE 1.Spokojny kredyt Może być zabezpieczeniem spłaty kredytu gotówkowego Klienta w trudnych sytuacjach życiowych takich jak: Do dnia wcześniejszej spłaty kredytu w Pierwotnym

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KOZ/2012)

Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KOZ/2012) Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KOZ/2012) Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KOZ/2012) Postanowienia wstępne 1 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE TOP 5 POLSCY GIGANCI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE TOP 5 POLSCY GIGANCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE TOP 5 POLSCY GIGANCI zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie EUROPA SA nr 09/04/12 z dnia 20.04.2012r. zmienione Uchwałą Zarządu TU na Życie EUROPA SA nr

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A. db Gwarancja TOP 30_III Kod: GSDB01/06/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA WARIANT SENIOR

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA WARIANT SENIOR WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA WARIANT SENIOR WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: UB_OGOJ124 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

CZASOWA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY

CZASOWA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU ALBO HOSPITALIZACJI LUB CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ALBO INWALIDZTWA KREDYTOBIORCÓW ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. (kod khnl-dnb 01/10) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Finlife - Fundusz - FinLife TU na Życie S.A. data wejścia w życie - 16 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH kod warunków OPGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr OWU/AD12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia Polisa Strukturyzowana dla Klientów BGŻ S.A. (kod: 2012_BGZPSB_v.01)

Warunki ubezpieczenia Polisa Strukturyzowana dla Klientów BGŻ S.A. (kod: 2012_BGZPSB_v.01) Warunki ubezpieczenia Polisa Strukturyzowana dla Klientów BGŻ S.A. (kod: 2012_BGZPSB_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Polisa Strukturyzowana dla Klientów BGŻ S.A. regulują

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 Załącznik nr 1 do UMOWY GENERALNEJ Nr 01/06/2013 Postanowienia ogólne 1 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA OCHRONA

WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA OCHRONA WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA OCHRONA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia z tytułu Zgonu, Całkowitej niezdolności do pracy, Całkowitej niezdolności do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku, Poważnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Cyfrowa Potęga. kod: 2014_RBP_v.01

Warunki Ubezpieczenia Cyfrowa Potęga. kod: 2014_RBP_v.01 Warunki Ubezpieczenia Cyfrowa Potęga kod: 2014_RBP_v.01 Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu, umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych zapisów Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY - BEZPIECZNA POŻYCZKA GOLD

WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY - BEZPIECZNA POŻYCZKA GOLD WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY - BEZPIECZNA POŻYCZKA GOLD (obowiązują począwszy od 06.06.2013r) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE SPIS TREŚCI Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie 3 Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Grupowego na wypadek Śmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku (kod

Bardziej szczegółowo

Pakiet Pomoc w chorobie

Pakiet Pomoc w chorobie ubezpieczenia Pakiet Pomoc w chorobie Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia Klientów Getin Noble Bank S.A. Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia Klientów Getin Noble Bank S.A. Pakiet Pomoc w

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OTG/JT/1/2006 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia DB ELITA FUNDUSZY VIII_2. (kod: 2013_DBEFVIII_v.02)

Warunki Ubezpieczenia DB ELITA FUNDUSZY VIII_2. (kod: 2013_DBEFVIII_v.02) Warunki Ubezpieczenia DB ELITA FUNDUSZY VIII_2 (kod: 2013_DBEFVIII_v.02) kod: 2013_DBEFVIII_v.02 Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualny Program Twoje dochody i NNW

Karta produktu Indywidualny Program Twoje dochody i NNW ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z KARTĄ PRODUKTU WYDRUKOWANĄ WIĘKSZĄ CZCIONKĄ. ZAPYTAJ O TO PRZEDSTAWICIELA AGENTA. Karta produktu Indywidualny Program Twoje dochody i NNW W Karcie produktu zawarte są

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH GETIN NOBLE BANKU PAKIET BEZPIECZNY KREDYT (Warunki ubezpieczenia)

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH GETIN NOBLE BANKU PAKIET BEZPIECZNY KREDYT (Warunki ubezpieczenia) WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH GETIN NOBLE BANKU PAKIET BEZPIECZNY KREDYT (Warunki ubezpieczenia) DEFINICJE 1 Poniższe terminy w rozumieniu Warunków ubezpieczenia pisane wielką

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KGZ/2012) DEFINICJE

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KGZ/2012) DEFINICJE WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KGZ/2012) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku SA (zwane

Bardziej szczegółowo

DLA KLIENTÓW ALIOR BANK S.A.

DLA KLIENTÓW ALIOR BANK S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZGONU, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY LUB TRWAŁEGO INWALIDZTWA OSÓB FIZYCZNYCH ZAWIERAJĄCYCH Z ALIOR BANK S.A. UMOWĘ KREDYTU WARIANT HIP 5 DLA KLIENTÓW ALIOR BANK

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH Credit Agricole Gold Credit Agricole Bank Polska S.A. (dalej: WU)

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH Credit Agricole Gold Credit Agricole Bank Polska S.A. (dalej: WU) WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH Credit Agricole Gold Credit Agricole Bank Polska S.A. (dalej: WU) POSTANOWENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze WU określają warunki ubezpieczenia klientów

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Wariant 2 Proporcjonalny (zgon oraz trwała niezdolność do pracy)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Wariant 2 Proporcjonalny (zgon oraz trwała niezdolność do pracy) Załącznik nr 2 do Umowy Grupowego Ubezpieczenia Na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie spłaty zadłużenia nr 9956 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Wariant 2 Proporcjonalny (zgon oraz trwała niezdolność do pracy)

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 do Porozumienia o współpracy z dnia 27.05.2013r. Strona 1 z 14

Aneks nr 3 do Porozumienia o współpracy z dnia 27.05.2013r. Strona 1 z 14 WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA OCHRONA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia z tytułu Zgonu, Całkowitej niezdolności do pracy, Całkowitej niezdolności do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku, Poważnego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHNL-DNB 01/10 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zaciągających kredyt gotówkowy Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zaciągających kredyt gotówkowy Szczególne Warunki Ubezpieczenia Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Nr KB 0000018 Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zaciągających kredyt gotówkowy POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze - Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zaciągających

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A. Kod warunków: BEGJ31 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają: 1) choroba stan organizmu

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Kod: PGN-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Nr KB 0000019

Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Nr KB 0000019 Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Nr KB 0000019 Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zaciągających kredyt mieszkaniowy, pożyczkę POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze - Ubezpieczenie na życie kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW

WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Użyte w niniejszym Wyciągu określenia oznaczają: 1) Ubezpieczyciel w przypadku ryzyka śmierci, trwałej i całkowitej

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Lśniąca Inwestycja. (kod: 2013_RBST_v.04)

Warunki Ubezpieczenia Lśniąca Inwestycja. (kod: 2013_RBST_v.04) Warunki Ubezpieczenia Lśniąca Inwestycja (kod: 2013_RBST_v.04) kod: 2013_RBST_v.04 Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu, umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU Dobrze ubezpieczony kredyt Wariant I

KARTA PRODUKTU Dobrze ubezpieczony kredyt Wariant I KARTA PRODUKTU Dobrze ubezpieczony kredyt Wariant I Karta produktu została sporządzona na podstawie Warunków ubezpieczenia grupowego na życie Kredytobiorców Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Dobrze ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW UDZIELANYCH PRZEZ PKO BP SA

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW UDZIELANYCH PRZEZ PKO BP SA OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW UDZIELANYCH kod warunków: KPGP30 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualny Program Ochronny Życia i Zdrowia - Wariant Standard

Karta produktu Indywidualny Program Ochronny Życia i Zdrowia - Wariant Standard ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z KARTĄ PRODUKTU WYDRUKOWANĄ WIĘKSZĄ CZCIONKĄ. ZAPYTAJ O TO PRZEDSTAWICIELA AGENTA. Karta produktu Indywidualny Program Ochronny Życia i Zdrowia - Wariant Standard Karta

Bardziej szczegółowo

INTER Razem Bezpieczniej Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie

INTER Razem Bezpieczniej Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER Razem Bezpieczniej Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie Spis Treści Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER Razem Bezpieczniej...

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Poniższe terminy w rozumieniu UMOWY mają następujące znaczenie:

DEFINICJE. Poniższe terminy w rozumieniu UMOWY mają następujące znaczenie: WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO BEZPIECZNY PAKIET 5000 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki ubezpieczenia Programu ubezpieczeniowego Bezpieczny Pakiet 5000 (zwane dalej - Warunkami

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA BEZPIECZNA SPŁATA ( / DUMIO / 2013 / 59540)

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA BEZPIECZNA SPŁATA ( / DUMIO / 2013 / 59540) WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA BEZPIECZNA SPŁATA (19500001/ DUMIO / 2013 / 59540) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Idea Banku

Bardziej szczegółowo

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II (kod: WU/UFk/Złota InWestycja II/VI-2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo