OGÓLNE WARUNKI UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW Obowiązują od dnia r. Art. 1 Definicje Poniższe wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz wszelkich innych dokumentach i oświadczeniach sporządzonych w związku z przyznaniem ochrony ubezpieczeniowej mają następujące znaczenie: Certyfikat Ubezpieczenia: dokument podpisywany przez Ubezpieczającego w imieniu Ubezpieczyciela na Życie, potwierdzający objęcie Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla Kredytobiorców. Choroba Ubezpieczonego: stan patologiczny lub stan zaburzonego funkcjonowania organów, powstały z przyczyn innych niż Nieszczęśliwy Wypadek, który został zdiagnozowany przez osobę mającą uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza i potwierdzony stosownym zaświadczeniem wystawionym przez tego lekarza, zaistniały w Indywidualnym Okresie Ubezpieczenia danego Ubezpieczonego. Deklaracja Przystąpienia do Ubezpieczenia: pisemne oświadczenie Kredytobiorcy sporządzone w formie określonej przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela na Życie, w którym Kredytobiorca wyraża zgodę na objęcie ubezpieczeniem na mocy Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla Kredytobiorców w zakresie ryzyk wskazanych w Deklaracji. Dodatkowe Ubezpieczenie: dodatkowa ochrona proponowana Ubezpieczonemu przez Ubezpieczyciela na Życie w przypadku przedterminowej całkowitej spłaty Kredytu Gotówkowego przez Ubezpieczonego. Dzień Przystąpienia do Ubezpieczenia: dzień, w którym Ubezpieczony zostaje objęty ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla Kredytobiorców, wskazany w Certyfikacie Ubezpieczenia. Dzień Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego: - ryzyko Śmierci oraz Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku data śmierci Ubezpieczonego, - ryzyko Trwałej Całkowitej Niezdolności do Pracy data stwierdzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych trwałej i całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego, - ryzyko Tymczasowej Całkowitej Niezdolności do Pracy data rozpoczęcia niezdolności do pracy, wskazana w pierwszym Zwolnieniu, zatwierdzona przez Ubezpieczyciela na Życie, - ryzyko Poważnego Zachorowania data pierwszego zdiagnozowania choroby lub chorób lub data operacji. Indywidualny Okres Ubezpieczenia: okres rozpoczynający się w Dniu Przystąpienia do Ubezpieczenia, w trakcie którego w przypadku zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego dotyczącego danego Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel na Życie jest zobowiązany wypłacić świadczenie. Kredytobiorca: osoba fizyczna, która zawiera Umowę Kredytu Gotówkowego z Ubezpieczającym. Kredyt Skonsolidowany: kredyt udzielony w celu spłaty zobowiązań zaciągniętych w bankach i innych instytucjach finansowych. Kredyt Gotówkowy: kredyt gotówkowy przyznany Kredytobiorcy na mocy Umowy Kredytu Gotówkowego zawartej pomiędzy Kredytobiorcą i Ubezpieczającym, w związku z którą zapewniona zostaje ochrona ubezpieczeniowa zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Kredyt Restrukturyzowany: umowa pomiędzy Ubezpieczającym i Ubezpieczonym mająca na celu poprawienie zdolności kredytowej Ubezpieczonego poprzez ustalenie nowych warunków spłaty rat Kredytu Gotówkowego. Kwota Zadłużenia jest wyliczana jako suma: - Pozostałej do Spłaty Kwoty Kredytu Gotówkowego w Dniu Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego; - odsetek według stopy określonej w Umowie Kredytu Gotówkowego, wyliczonych od Pozostałej do Spłaty Kwoty Kredytu Gotówkowego w okresie od Dnia Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego do dnia uznania roszczenia, nie dłuższym jednak niż 120 dni; - odsetek karnych według stopy określonej w Umowie Kredytu Gotówkowego wyliczonych od Pozostałej do Spłaty Kwoty Kredytu Gotówkowego w okresie od Dnia Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego do dnia uznania roszczenia, nie dłuższym jednak niż 120 dni; - opłat i prowizji określonych w taryfach opłat bankowych ustalonych przez Ubezpieczającego, naliczonych za okres od Dnia Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego do dnia wypłaty świadczenia (na przykład opłata za upomnienie i restrukturyzację kredytu), nie dłuższym jednak niż 120 dni. Nieszczęśliwy Wypadek: nieprzewidziane i nagłe zdarzenie, spowodowane przyczyną zewnętrzną, zaistniałe w stosunku do Ubezpieczonego w Indywidualnym Okresie Ubezpieczenia, będące przyczyną obrażeń ciała doznanych przez Ubezpieczonego, bez względu na wcześniejszy stan zdrowia Ubezpieczonego. Obrażenia ciała muszą zostać stwierdzone w sposób obiektywny i prowadzić do zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego. Okres Karencji: okres, w trakcie którego Ubezpieczyciel na Życie nie zapewnia ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ryzyka Poważnego Zachorowania, które zostałoby zakwalifikowane jako Zdarzenie Ubezpieczeniowe, jeżeli zaszłoby w Indywidualnym Okresie Ubezpieczenia danego Ubezpieczonego. Dla potrzeb niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Okres Karencji rozpoczyna się w Dniu Przystąpienia do Ubezpieczenia i wynosi 90 dni. Okres Karencji dotyczy każdego Indywidualnego Okresu Ubezpieczenia obowiązującego dla każdej Umowy Kredytu Gotówkowego, w związku z którą świadczona jest ochrona ubezpieczeniowa. 1

2 Poważne zachorowanie: wystąpienie symptomów choroby lub chorób wymienionych i zdefiniowanych w podpunktach a), b), c), d), e) i f) lub poddanie się operacjom wymienionym i zdefiniowanym w podpunktach g), h) i i), pod warunkiem, że symptomy choroby lub chorób wymienionych i zdefiniowanych w podpunktach a), b), c), d), e) i f), a także choroba lub choroby będące przyczyną operacji wymienionych w podpunktach g), h) i i) zostały zdiagnozowane po raz pierwszy w trakcie Indywidualnego Okresu Ubezpieczenia oraz pod warunkiem, że Ubezpieczony pozostanie przy życiu przez okres co najmniej 30 dni od wystąpienia Zdarzenia Ubezpieczeniowego, to jest od daty pierwszego zdiagnozowania choroby lub chorób lub od daty operacji; a) Nowotwór złośliwy niekontrolowany wzrost liczby komórek rakowych niszczących zdrowe tkanki. Choroba musi zostać potwierdzona wynikiem badania histopatologicznego. Przyjmuje się, że data otrzymania ostatecznego wyniku badania histopatologicznego wyraźnie potwierdzającego nowotworowy charakter choroby stanowi Dzień Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego. Z ubezpieczenia wyłączone są następujące choroby: rak przedinwazyjny, nowotwory współistniejące z zakażeniem wirusem HIV, nowotwory skóry (wyłączeniu nie podlega czerniak o stopniu zaawansowania wyższym niż 1B w klasyfikacji TNM), przewlekła białaczka limfatyczna, choroba Hodgkina w pierwszej fazie, chłoniak złośliwy w pierwszej fazie; b) Zawał mięśnia sercowego wykrycie zwiększonego stężenia biomarkerów uszkodzenia mięśnia sercowego wraz z symptomami klinicznymi choroby niedokrwiennej serca i zmianami w badaniu elektrokardiografem (EKG), wskazujących na nowe niedokrwienie lub nowe zaburzenia ruchu ścian serca na badaniach obrazowych. Ubezpieczenie nie obejmuje przypadków niewymagających natychmiastowej hospitalizacji, tzw. cichych zawałów serca. c) Udar mózgu uszkodzenie mózgu na skutek niedokrwienia ogniskowego, ostrego wylewu lub zatoru tętnicy wewnątrzczaszkowej przez materiał pochodzący z układu naczyniowego. Ubezpieczenie obejmuje także krwotok podpajęczynówkowy będący skutkiem pęknięcia wrodzonego tętniaka wewnątrzczaszkowego. Z ubezpieczenia wyłączone są następujące stany choroby: udar mózgu niewymagający natychmiastowej hospitalizacji, zator tłuszczowy, zator powietrzny, skutki choroby kesonowej, uszkodzenie centralnego układu nerwowego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, ataki tymczasowego niedokrwienia centralnego układu nerwowego, udar mózgu nieskutkujący trwałym uszkodzeniem funkcjonowania centralnego układu nerwowego. Diagnoza powinna zostać potwierdzona wynikiem tomografii komputerowej mózgu lub badaniem rezonansem magnetycznym; d) Niewydolność nerek uremia spowodowana chroniczną niewydolnością nerek, wymagająca leczenia w formie dializowania przez okres co najmniej trzech miesięcy lub wypełnionego przez lekarza zlecenia przeszczepu nerki. Diagnoza musi być wyraźnie potwierdzona w dokumentacji medycznej; e) Całkowita utrata wzroku pełna, nieusuwalna i nieuleczalna utrata wzroku w obu oczach (VO=0, przy braku poczucia światła lub z poczuciem światła ale bez możliwości jego lokalizacji) w wyniku choroby lub urazu. Trwałe uszkodzenie wzroku powinno zostać potwierdzone przez specjalistę po upływie sześciu miesięcy od jego wystąpienia; f) Stwardnienie rozsiane z trwałymi ubytkami neurologicznymi, pod warunkiem wypełnienia poniższych kryteriów: 1. Potwierdzenie diagnozy przez neurologa 2. Obecność prążków oligoklonalnych w płynie mózgowordzeniowym (wynik potwierdzony przez neurologa), 3. Obecność charakterystycznego obrazu w badaniu jądrowym rezonansem magnetycznym, to jest potwierdzenie istnienia co najmniej czterech ognisk demielinacji (wynik potwierdzony przez neurologa); g) Operacje kardiologiczne - operacje kardiologiczne prowadzone w celu leczenia dusznicy bolesnej (angina pectoris) poprzez wstawienie bypassów tętnic wieńcowych. Ubezpieczenie obejmuje wyłącznie operacje wymagające otwarcia klaki piersiowej. Przeprowadzenie operacji powinno być wyraźnie potwierdzone w dokumentacji medycznej; h) Operacje kardiologiczne na otwartym sercu - operacje kardiologiczne spowodowane chroniczną nabytą chorobą komory lub komór serca. Ubezpieczenie obejmuje wyłącznie implantacje sztucznych komór serca wykonane metodą operacji na otwartym sercu wraz z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego. Przeprowadzenie operacji powinno być wyraźnie potwierdzone w dokumentacji medycznej; i) Przeszczep przeszczep dla Ubezpieczonego, jako biorcy jednego z następujących organów: serce (wyłącznie przeszczep całkowity), wątroba, trzustka (z wyłączeniem transplantacji wysepek trzustkowych, płuc i szpiku kostnego). Wyłączone z ubezpieczenia są przeszczepy sztucznych organów oraz organów pozyskanych metodą klonowania komórek lub organów niepochodzących od ludzi. Przeprowadzenie operacji powinno zostać w sposób wyraźny potwierdzone w dokumentacji medycznej. Pozostała do Spłaty Kwota Kredytu Gotówkowego: pozostały do spłaty kapitał Kredytu Gotówkowego w Dniu Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego. Śmierć wskutek Nieszczęśliwego Wypadku: Śmierć Ubezpieczonego spowodowana wyłącznie przez Nieszczęśliwy Wypadek zaistniały w Indywidualnym Okresie Ubezpieczenia, która nastąpiła w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia Nieszczęśliwego Wypadku. Suma Ubezpieczenia: suma stanowiąca podstawę wyliczenia oraz maksymalną kwotę świadczenia ubezpieczeniowego należnego do wypłaty przez Ubezpieczyciela na Życie z tytułu 2

3 ubezpieczenia danego Ubezpieczonego na podstawie Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla Kredytobiorców. Trwała i Całkowita Niezdolność do Pracy: Ubezpieczonego uważa się za trwale i całkowicie niezdolnego do pracy, gdy jest on w sposób trwały niezdolny do wykonywania jakiegokolwiek zawodu ani jakiejkolwiek formy zarobkowania na skutek Choroby lub Nieszczęśliwego Wypadku, które zaistniały w Indywidualnym Okresie Ubezpieczenia tego Ubezpieczonego, przy czym status osoby trwale i całkowicie niezdolnej do pracy musi być potwierdzony decyzją wydaną przez Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z przepisami prawnymi regulującymi świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Tymczasowa Niezdolność do Pracy: tymczasowa całkowita utrata możliwości lub ograniczenie możliwości Ubezpieczonego do wykonywania zarejestrowanej działalności gospodarczej lub działalności wykonywanej na podstawie umowy cywilnoprawnej, wynikająca bezpośrednio z Nieszczęśliwego Wypadku lub Choroby, które zaistniały w Indywidualnym Okresie Ubezpieczenia danego Ubezpieczonego i trwają przez co najmniej 60 dni, pod warunkiem że zostaną potwierdzone Zwolnieniem. Świadczenie wypłacone w związku z Tymczasową Całkowitą Niezdolnością do Pracy wypłacane są za okres od pierwszego dnia jej zaistnienia. Ubezpieczający: Euro Bank S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Św. Mikołaja 72, Wrocław, wpisany do rejestru spółek prowadzonego przez Sąd Gospodarczy dla Wrocławia-Fabryczna pod numerem KRS Ubezpieczający działa zgodnie z zasadami określonymi w Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi wydanej przez Związek Banków Polskich. Ubezpieczony: Kredytobiorca, któremu świadczona jest ochrona ubezpieczeniowa na podstawie Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla Kredytobiorców. Ubezpieczyciel na Życie: SOGECAP, akcyjne towarzystwo ubezpieczeń utworzone i działające zgodnie z prawem francuskim, z siedzibą pod adresem: 50, avenue du General de Gaulle Paris la Défense Cedex, Francja, zarejestrowane we Francji pod numerem spółki R.C.S Nanterre, działające w Polsce poprzez oddział: SOGECAP S.A. Oddział w Polsce, z siedzibą we Wrocławiu (50-062), Plac Solny 16, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Umowa Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla Kredytobiorców: umowa ubezpieczenia na życie zawarta pomiędzy Ubezpieczycielem na Życie a Ubezpieczającym w celu zapewnienia ochrony Kredytobiorcom, mającym status Ubezpieczonych, na wypadek ryzyk określonych w art. 3. Umowa Kredytu Gotówkowego: umowa zawarta pomiędzy Kredytobiorcą i Ubezpieczającym, na mocy której przyznany zostaje Kredyt Gotówkowy. Uprawniony do Świadczenia: osoba fizyczna lub prawna upoważniona do otrzymania świadczenia wypłaconego przez Ubezpieczyciela na Życie w przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, tj: - w ubezpieczeniu ryzyka Śmierci osoba wskazana przez Ubezpieczonego, - w ubezpieczeniu pozostałych ryzyk Ubezpieczony albo osoba, na rzecz której Ubezpieczony zcedował prawo do świadczenia. Zdarzenie Ubezpieczeniowe: Śmierć, Śmierć wskutek Nieszczęśliwego Wypadku, Trwała Całkowita Niezdolność do Pracy wskutek Choroby lub Nieszczęśliwego wypadku, Tymczasowa Całkowita Niezdolność do Pracy, Poważne Zachorowanie. Zwolnienie zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu ZUS ZLA lub w przypadku tymczasowej niezdolności do pracy przekraczającej okres, jaki może zostać zgodnie z prawem przyznany na formularzu ZUS ZLA decyzja o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego lub decyzja wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdzająca tymczasową niezdolność do pracy, lub inna równoważna decyzja wydana przez organ uprawniony do potwierdzania niezdolności do pracy. Art. 2 Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia stanowią integralną część Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla Kredytobiorców i określają zasady, na jakich Ubezpieczyciel na Życie zapewnia ochronę ubezpieczeniową dla Ubezpieczonych. Art. 3 Ryzyka objęte ubezpieczeniem 3.1 Na mocy Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla Kredytobiorców Ubezpieczyciel na Życie może zapewnić ochronę Kredytobiorcom w zakresie następujących ryzyk: Śmierć oraz Trwała Całkowita Niezdolność do Pracy wskutek Choroby lub Nieszczęśliwego Wypadku, oraz dodatkowo, poza ryzykami wymienionymi w punkcie , w zakresie następujących ryzyk: Tymczasowa Całkowita Niezdolność do Pracy wskutek Choroby lub Nieszczęśliwego Wypadku, przy czym ochrona w tym zakresie jest oferowana wyłącznie Kredytobiorcom, którzy w Dniu Przystąpienia do Ubezpieczenia prowadzą własną zarejestrowaną działalność gospodarczą, lub czerpią dochody wyłącznie z umów cywilnoprawnych; Poważne Zachorowanie, przy czym ochrona w tym zakresie oferowana jest wyłącznie Kredytobiorcom, którzy w Dniu Przystąpienia do Ubezpieczenia - nie są czynni zawodowo albo - czerpią dochodu ze źródeł takich jak własna działalność gospodarcza zarejestrowana zgodnie z przepisami Ustawy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej, umowy cywilnoprawne lub umowy o pracę i którzy w Indywidualnym Okresie Ubezpieczenia osiągną wiek emerytalny W przypadku, gdy w związku z wcześniejszą spłatą Kredytu Gotówkowego, ochrona ubezpieczeniowa związana z tym Kredytem Gotówkowym wygaśnie przed upływem 3

4 Indywidualnego Okresu Ubezpieczenia, Ubezpieczyciel na Życie na wniosek Ubezpieczonego może zaproponować Ubezpieczonemu Dodatkowe Ubezpieczenie, zgodnie z następującymi zasadami: Jeżeli w związku z danym Kredytem Gotówkowym Kredytobiorca był ubezpieczony w zakresie ryzyk wskazanych w punkcie , Ubezpieczyciel na Życie może zaproponować Dodatkowe Ubezpieczenie na wypadek Śmierci; Jeżeli w związku z danym Kredytem Gotówkowym Kredytobiorca był ubezpieczony w zakresie ryzyk wskazanych w punkcie oraz dodatkowo w zakresie ryzyk wskazanych w punkcie lub 3.1.3, Ubezpieczyciel na Życie może zaproponować Dodatkowe Ubezpieczenie na wypadek Śmierci i Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Jeżeli Suma Ubezpieczenia z tytułu Śmierci Ubezpieczonego obliczona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszych Ogólnych Warunkach jest niższa niż 1000 PLN, ochrona ubezpieczeniowa w zakresie Dodatkowego Ubezpieczenia nie jest zaproponowana. Art. 4 Obowiązki Ubezpieczającego Obowiązki Ubezpieczającego w stosunku do Ubezpieczonych są następujące: - poinformowania Kredytobiorców o zasadach i warunkach ubezpieczenia, w szczególności przekazania Kredytobiorcom informacji dotyczących charakteru, zakresu i istotnych warunków ochrony ubezpieczeniowej, opisanych w Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi; - zweryfikowania czy Kredytobiorca spełnia przewidziane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia warunki objęcia go ochroną ubezpieczeniową (w szczególności wiek, źródło dochodu, okoliczności stanowiące podstawę wyłączenia odpowiedzialności); - przekazanie Ubezpieczonemu formularza Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i Certyfikatu Ubezpieczenia; - obliczenia i opłacenia składki za każdego z Ubezpieczonych; - Udzielania odpowiedzi na zapytania i reklamacje Ubezpieczonego; - przyjmowania zawiadomień o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego i przekazywanie ich do Ubezpieczyciela na Życie; - Obsługi rezygnacji Ubezpieczonego z ubezpieczenia i rozliczenia zwróconej przez Ubezpieczyciela na życie składki; - Zwracania Ubezpieczonemu lub spadkobiercom Ubezpieczonego nadwyżki wypłaconego odszkodowania, w przypadku, gdy wartość odszkodowania będzie wyższa niż wartość zobowiązań Ubezpieczonego wynikających z umowy, której zabezpieczeniem jest ubezpieczenie; - Zawierania z Ubezpieczonym (bądź jego spadkobiercami) umowy przelewu wierzytelności, która umożliwi Ubezpieczonemu (bądź jego spadkobiercom) bezpośrednie dochodzenie roszczeń od Ubezpieczyciela na życie, jeśli, w ocenie Ubezpieczającego, niezasadne będzie dalsze dochodzenie tych roszczeń od Ubezpieczyciela; - Opracowywanie i realizowanie szkoleń dla pracowników Ubezpieczającego z zakresu Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oferowanego Kredytobiorcom; - Informowanie Ubezpieczonego o rozpoczęciu i zakończeniu Indywidualnego Okresu Ochrony, jak również o objęciu go Dodatkowym Ubezpieczeniem oraz o zakończeniu okresu ochrony wynikającej z Dodatkowego Ubezpieczenia. Art. 5 Ubezpieczeni 5.1. Ubezpieczonymi mogą być jedynie Kredytobiorcy, którzy: - w Dniu Przystąpienia do Ubezpieczenia ukończyli co najmniej 18 i nie ukończyli 80 lat, zaś w dniu zakończenia okresu, na jaki została zawarta Umowa Kredytu Gotówkowego nie będą mieli ukończonych 85 lat; - podpisali Deklarację Przystąpienia do Ubezpieczenia, zawierającą oświadczenie o wyrażeniu zgody na objęcie ubezpieczeniem Jeżeli Kredytobiorca zawarł więcej niż jedną Umowę Kredytu Gotówkowego, Ubezpieczony musi spełniać wymagania określone w pkt 5.1. dla każdej Umowy Kredytu Gotówkowego Ubezpieczonymi w zakresie Dodatkowego Ubezpieczenia mogą być jedynie Kredytobiorcy, którzy poza wymaganiami określonymi w punkcie 5.1, spełniają następujące warunki: - podpisali oświadczenie o wyrażeniu zgody na objęcie ich Dodatkowym Ubezpieczeniem zgodnie z art. 7; - w dacie przedterminowej całkowitej spłaty Kredytu Gotówkowego nie są objęci innym Ubezpieczeniem Dodatkowym w zakresie ryzyka śmierci, - jeżeli Suma ubezpieczenia Dodatkowego Ubezpieczenia obliczona na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia miałaby być niższa niż 1000 PLN, Dodatkowe Ubezpieczenia nie jest oferowane Jeżeli Certyfikat Ubezpieczenia został wystawiony dla osoby niespełniającej wymagań określonych w punktach 5.1 i 5.3, ochrona ubezpieczeniowa dla tej osoby nie jest świadczona Obowiązki Ubezpieczonego są określone w art. 5.1, 5.3, 7.2, 13.3 oraz 20 4

5 Art. 6 Uprawniony do Świadczenia 6.1. W Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia Ubezpieczony wskazuje Ubezpieczającego jako Uprawnionego do Świadczenia na wypadek Śmierci oraz przelewa na Ubezpieczającego prawa do otrzymania świadczeń wypłaconych w przypadku zaistnienia innych Zdarzeń Ubezpieczeniowych. Wszelkie świadczenia ubezpieczeniowe należne z tytułu Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla Kredytobiorców zostaną wypłacone Uprawnionym do Świadczenia. 6.2 W przypadku Dodatkowego Ubezpieczenia Ubezpieczony może wskazać osoby, które będą Uprawnione do Świadczenia w razie jego śmierci Jeżeli Ubezpieczony nie wskaże Osób Uprawnionych do Świadczenia wypłacanego w przypadku śmierci lub jeżeli w chwili śmierci Ubezpieczonego nie ma osoby wskazanej przez Ubezpieczonego, świadczenie przypada ustawowym spadkobiercom Ubezpieczonego zgodnie z zasadami obowiązującymi w przypadku dziedziczenia ustawowego. Jeżeli w chwili śmierci Ubezpieczonego nie ma jednej lub kilku osób wskazanych przez Ubezpieczonego, świadczenie które przypadłoby tym osobom, zostanie wypłacone pozostałym osobom wskazanym przez Ubezpieczonego, proporcjonalnie do określonego przez Ubezpieczonego podziału świadczenia. Art. 7 Przystąpienie do ubezpieczenia 7.1. Ubezpieczeniem zostaje objęty Kredytobiorca, który: - złoży Deklarację Przystąpienia do Ubezpieczenia, - spełnia wymagania określone przez Ubezpieczyciela na Życie w zakresie ochrony ubezpieczeniowej dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Deklaracja Przystąpienia do Ubezpieczenia musi zostać podpisana wraz z Umową Kredytu Gotówkowego. Zgoda Kredytobiorcy na objęcie ubezpieczeniom musi być potwierdzona podpisem Kredytobiorcy na Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia Jeżeli łączna kwota Kredytu Gotówkowego (tj. kwota wszystkich Kredytów Gotówkowych przyznanych Ubezpieczonemu) jest niższa niż kwota maksymalna określona w art. 16, tj PLN lub PLN w przypadku Kredytów Skonsolidowanych, objęcie ubezpieczeniem następuje automatycznie i natychmiastowo z zastrzeżeniem zapisów pkt 7.1. W pozostałych przypadkach objęcie ubezpieczeniem wymaga dodatkowej zgody Ubezpieczyciela na Życie. Ubezpieczyciel na Życie w każdym przypadku może: - poprosić Kredytobiorcę o wypełnienie i podpisanie ankiety medycznej, - odmówić ochrony Decyzja Ubezpieczyciela na Życie lub osoby przez niego upoważnionej do potwierdzania objęcia ubezpieczeniem może być następująca: - Kredytobiorca zostaje objęty ubezpieczeniem; - Kredytobiorca nie zostaje objęty ubezpieczeniem Ubezpieczający jest zobowiązany przyjmować Kredytobiorców do ubezpieczenia zgodnie z zasadami określonymi w punktach 5.1., 7.1. i Ubezpieczający ma obowiązek potwierdzić Kredytobiorcy spełniającemu warunki określone w punktach 5.1., 7.1. i 7.3. objęcie ubezpieczeniem. Potwierdzenie dokonywane jest w Certyfikacie Ubezpieczenia podpisanym przez uprawnionego pracownika Ubezpieczającego. Data podpisania Certyfikatu Ubezpieczenia przez Ubezpieczającego stanowi datę objęcia Kredytobiorcy ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla Kredytobiorców (Dzień Przystąpienia do Ubezpieczenia). Z wyjątkiem Ubezpieczenia Dodatkowego Dzień Przystąpienia do Ubezpieczenia musi być tożsamy z datą przyznania Ubezpieczonemu Kredytu Gotówkowego i jest wskazywany w Certyfikacie Ubezpieczenia Ubezpieczający jest uprawniony do podpisania Certyfikatu Ubezpieczenia w imieniu Ubezpieczyciela na Życie Art. 8 Długość Indywidualnego Okresu Ubezpieczenia 8.1. Indywidualny Okres Ubezpieczenia danego Ubezpieczonego, związany z Kredytem Gotówkowym wskazanym w Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia rozpoczyna się w Dniu Przystąpienia do Ubezpieczenia. Okres ten wygasa w dniu całkowitej spłaty Kredytu Gotówkowego przez Ubezpieczonego, chyba że ochrona ubezpieczeniowa wygaśnie wcześniej Ochrona ubezpieczeniowa danego Ubezpieczonego, związana z danym Kredytem Gotówkowym wygasa w następujących przypadkach: - w dniu ukończenia przez Ubezpieczonego 85 roku życia; - w dniu śmierci Ubezpieczonego; - w dniu zaistnienia Trwałej Całkowitej Niezdolności do Pracy Ubezpieczonego; - w dniu przedterminowego rozwiązania Umowy Kredytu Gotówkowego z Ubezpieczonym (w tym w przypadkach przedterminowej całkowitej spłaty Kredytu Gotówkowego, jeżeli Ubezpieczyciel na Życie nie zaproponuje Ubezpieczonemu Dodatkowego Ubezpieczenia); - w przypadku Kredytu Restrukturyzowanego skutkującego przedłużeniem harmonogramu spłat Kredytu Gotówkowego, ochrona wygasa na koniec dnia, w którym upływa okres kredytowania określony pierwotnie w Umowie Kredytu Gotówkowego, - w przypadku gdy Ubezpieczony złoży oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia w ostatnim dniu miesiąca, w którym złożono takie oświadczenie. 5

6 - w przypadku gdy ubezpieczony złoży oświadczenie o rezygnacji z Ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia ryzyka Czasowej Całkowitej Niezdolności do Pracy i ubezpieczenia ryzyka Poważnego Zachorowania - w dniu złożenia takiego oświadczenia,, 8.3. Niezależnie od postanowień punktu 8.2 powyżej, Indywidualny Okres Ubezpieczenia w Ubezpieczeniu Dodatkowym zależy od okresu, o jaki skrócono okres spłaty Kredytu Gotówkowego i jest wyliczany zgodnie z zasadami określonymi poniżej: Indywidualny Okres Ubezpieczenia zależy od terminu spłaty Kredytu Gotówkowego określonego w oryginalnym harmonogramie spłat Kredytu Gotówkowego: W przypadku spłacenia Kredytu Gotówkowego na mniej niż 6 miesięcy przed pierwotnie przewidzianym terminem spłaty Indywidualny Okres Ubezpieczenia liczy się do planowanej daty spłaty Kredytu Gotówkoego. W przypadku spłacenia Kredytu Gotówkowego na dłużej niż 6 miesięcy przed pierwotnie przewidzianym terminem spłaty Indywidualny Okres Ubezpieczenia wynosi 6 miesięcy Indywidualny Okres Ubezpieczenia nie może być jednak dłuższy niż 6 miesięcy. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela na Życie w stosunku do każdego Ubezpieczonego objętego Dodatkowym Ubezpieczeniem nie może rozpocząć się wcześniej niż w dniu rozliczenia przedterminowej spłaty Kredytu gotówkowego przez Ubezpieczonego Jeżeli Ubezpieczony objęty Dodatkowym Ubezpieczeniem złoży oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia, Indywidualny Okres Ubezpieczenia upłynie z końcem ostatniego dnia miesiąca, w którym złożono takie oświadczenie. Art. 9 Zakres terytorialny Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest na całym świecie. W przypadku zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego objętego ochroną Ubezpieczony zgłasza roszczenie zgodnie z postanowieniami art. 21 niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Art. 10 Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela na Życie dotyczące ryzyka Śmierci Ubezpieczenie w zakresie ryzyka Śmierci nie obejmuje konsekwencji i skutków następujących zdarzeń: - choroba, która została zdiagnozowana przed rozpoczęciem Indywidualnego Okresu Ubezpieczenia lub Nieszczęśliwy Wypadek, który miał miejsce przed rozpoczęciem Indywidualnego Okresu Ubezpieczenia; - samobójstwo popełnione w ciągu pierwszych 2 lat od rozpoczęcia Indywidualnego Okresu Ubezpieczenia; - wypadki lotnicze Ubezpieczonego lecącego dowolnego rodzaju statkiem powietrznym z wyjątkiem lotu w charakterze pasażera za opłatą samolotem rejsowym licencjonowanego publicznego przewoźnika pasażerów na ustalonej trasie, lub jeżeli Ubezpieczony jest przewożony jako pacjent, osoba poszkodowana, opiekun lub steward karetki pogotowia, samolotu pogotowia lotniczego lub helikoptera; - wypadek lub choroba powstałe wskutek nadużywania alkoholu (jakiekolwiek spożywanie alkoholu powyżej maksymalnego limitu określonego dla kierowców, zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi jest uznawane za nadużywanie alkoholu), chronicznym alkoholizmem lub przyjmowaniem narkotyków, opiatów lub lekarstw stymulujących, jeżeli nie zostały one przepisane przez licencjonowanego lekarza; - wojna domowa, wojna, inwazja wypowiedziana lub nie, lub działania wojenne, wrogie działania, rewolta, bunt, zamieszki, poruszenie społeczne, rebelia, rewolucja, powstanie, akty terrorystyczne bez względu na to, czy Ubezpieczony był ofiarą czy też aktywnym uczestnikiem/ współpracownikiem takich zdarzeń; - dobrowolne lub przymusowe narażenia ciała na działanie siły nuklearnej lub skutków eksplozji, promieniowana lub innych konsekwencji wojny lub działań wojennych lub w trakcie pokoju; - uprawianie jakiegokolwiek z wymienionych sportów: sporty, który uprawianie wymaga korzystania z urządzeń/pojazdów wyposażonych w silnik (w tym wyścigi), boks, nurkowanie podwodne z autonomicznym aparatem oddechowym, speleologia, jazda na bobslejach, saneczkarstwo, skoki narciarskie, wspinaczka skałkowa, wspinaczka górska, skoki spadochronowe, akrobacje spadochronowe, lotniarstwo, latanie na ultra lekkich samolotach lub skoki na bungee; - śmierć w trakcie epidemii lub pandemii; - dokonanie lub usiłowanie napaści lub popełnienia innego czynu sprzecznego z prawem lub udział w sprzecznej z prawem działalności lub zbrodni, potwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu; - jakakolwiek choroba spowodowana przez wirus HIV lub AIDS. Art. 11 Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela na Życie dotyczące ryzyka Trwałej i Całkowitej Niezdolności do Pracy oraz Tymczasowej Całkowitej Niezdolności do Pracy Oprócz wyłączeń wymienionych w art. 10 ubezpieczenie nie obejmuje także konsekwencji i skutków następujących zdarzeń: - samookaleczenie lub próba samobójcza; - jakiekolwiek zaburzenia psychiczne, umysłowe lub nerwowe potwierdzone przez lekarza; - wszelkie choroby odcinków kręgosłupa (szyjnych, piersiowych, lędźwiowych lub krzyżowych), ich skutków i konsekwencji, lumbago, ból w dolnej części pleców, rwa kulszowa, rwa goleniowa, ból korzeniowy, skręcenie 6

7 odcinka szyjnego, skręcenie odcinka piersiowego, zespół bolesny barku, wysunięcie się dysku, chyba że jedna z tych chorób wymaga hospitalizacji przez nieprzerwany okres 15 dni lub zabiegu chirurgicznego w okresie niepełnosprawności; - ciąża, urodzenie dziecka lub powiązane z nimi stany patologiczne zaistniałe w okresie ustawowego urlopu macierzyńskiego; - konsekwencje zabiegów kosmetycznych i/lub operacji plastycznych innych niż operacje związane z Chorobą lub Nieszczęśliwym Wypadkiem objętym Umową Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla Kredytobiorców. Ochrona w zakresie Tymczasowej Całkowitej Niezdolności do Pracy nie jest świadczona, jeżeli Ubezpieczony nie prowadzi lub przestał prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą lub została rozwiązana umowa cywilnoprawna, z której uzyskiwał dochody w tym także w przypadku przejścia na emeryturę. Art. 12 Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela na Życie dotyczące ryzyka Poważnego Zachorowania Oprócz wyłączeń wymienionych w art. 10 ubezpieczenie nie obejmuje także konsekwencji i skutków następujących zdarzeń: - samookaleczenie lub próba samobójcza; - jakiekolwiek zaburzenia psychiczne, umysłowe lub nerwowe potwierdzone przez lekarza; - zatrucie substancjami stałymi lub płynnymi, które przeniknęły do organizmu drogą oddechową, pokarmową lub przez skórę; - poważne zachorowanie, które zostało zdiagnozowane, zabiegi chirurgiczne, które zostały przeprowadzone lub w których przypadku skierowanie wystawiono przed rozpoczęciem Indywidualnego Okresu Ubezpieczenia lub w Okresie Karencji; - nowotwór złośliwy lub choroba wieńcowa w przypadku Ubezpieczonych, którzy w Dniu Przystąpienia do Ubezpieczenia mieli ukończony 65 rok życia; - wyłączone są następujące choroby nowotworowe: rak in situ, nowotwory współistniejące z zarażeniem wirusem HIV, nowotwory skóry (czerniak o stopniu zaawansowania wyższym niż 1B w klasyfikacji TNM nie jest wyłączony), przewlekła białaczka limfatyczna, choroba Hodgkina w pierwszej fazie, chłoniak złośliwy w pierwszej fazie; - w przypadku udaru mózgu, wyłączone są następujące stany: udar mózgu nieskutkujący natychmiastową hospitalizacją, zator tłuszczowy, zator powietrzny, skutki choroby kesonowej, uszkodzenie centralnego układu nerwowego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku, tymczasowego niedokrwienia centralnego układu nerwowego, udaru niewynikającego ze stałego defektu funkcjonowania centralnego układu nerwowego. Art. 13 Ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela na Życie Ubezpieczyciel na Życie nie ponosi odpowiedzialności za Zdarzenia Ubezpieczeniowe, które nie zaistniały w trakcie Indywidualnego Okresu Ubezpieczenia Ubezpieczyciel na Życie nie ponosi odpowiedzialności za ryzyka wyłączone z odpowiedzialności Ubezpieczony ma obowiązek podać do wiadomości Ubezpieczyciela na Życie wszystkie znane mu okoliczności, o które Ubezpieczyciel na Życie zapytywał w związku z przystąpieniem do ubezpieczenia zgodnie z art Ubezpieczyciel na Życie nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem powyższego obowiązku nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia wymienionego obowiązku doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że Zdarzenie Ubezpieczeniowe i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Ubezpieczyciel na Życie nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Zdarzenie Ubezpieczeniowe zaistniało w wyniku celowego działania Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem wyłączenia związanego z samobójstwem Ubezpieczonego, do którego doszło po upływie dwóch lub więcej lat od rozpoczęcia indywidualnego Okresu Ubezpieczenia Odpowiedzialność Ubezpieczyciela na Życie w zakresie ubezpieczenia ryzyka Poważnego Zachorowania w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się po 90 dniach Okresu Karencji liczonego od Dnia Przystąpienia do Ubezpieczenia przez tego Ubezpieczonego W przypadku Kredytu Restrukturyzowanego skutkującego wydłużeniem harmonogramu spłaty Kredytu Gotówkowego, odpowiedzialność Ubezpieczyciela na Życie w stosunku do danego Ubezpieczonego wygaśnie na koniec dnia, w którym upływa okres kredytowania wskazany pierwotnie w Umowie Kredytu Gotówkowego. Art. 14 Suma ubezpieczenia Suma ubezpieczenia to suma, która stanowi podstawę wyliczenia oraz maksymalną kwotę świadczenia ubezpieczeniowego należnego do wypłaty przez Ubezpieczyciela na Życie z tytułu ubezpieczenia danego Ubezpieczonego na podstawie Umowy Ubezpieczenia na Życie dla Kredytobiorców Maksymalna kwota wszystkich świadczeń wypłacanych przez Ubezpieczyciela na Życie w trakcie Indywidualnego Okresu Ubezpieczenia nie może przekroczyć kwoty Kredytu Gotówkowego należnego do spłaty zgodnie z harmonogramem spłaty Kredytu 7

8 Gotówkowego, uzgodnionym pierwotnie w dniu przyznania Kredytu Gotówkowego. W przypadku, gdy kwota świadczenia przekracza wysokość Kredytu Gotówkowego pozostającego do spłaty, różnica wypłacana jest Ubezpieczonemu a w przypadku śmierci Ubezpieczonego - osobom uprawnionym do otrzymania świadczenia w przypadku śmierci Ubezpieczającego Maksymalna łączna Suma Ubezpieczenia (tj, Suma Ubezpieczenia dla wszystkich Kredytów Gotówkowych przyznanych Ubezpieczonemu przez Ubezpieczającego) w przypadku jednego Ubezpieczonego to PLN (sto osiemdziesiąt tysięcy). Maksymalna Suma Ubezpieczenia w przypadku jednego Ubezpieczonego ale Kredytów Skonsolidowanych przyznanych Ubezpieczonemu przez Ubezpieczającego to PLN (dwieście czterdzieści tysięcy) Suma Ubezpieczenia w przypadku Dodatkowego Ubezpieczenia zależy od wysokości składki pozostałej do zwrotu w przypadku całkowitej spłaty Kredytu Gotówkowego przed planowaną datą spłaty oraz od okresu, za jaki Kredyt Gotówkowy zostaje obniżony i wyliczony zgodnie z zasadami określonymi poniżej. - Suma Ubezpieczenia w ubezpieczeniu ryzyka Śmierci: Początkowa wysokość Kredytu Gotówkowego*(k/n)*40% - w przypadku spłacenia Kredytu Gotówkowego na mniej niż 6 miesięcy przed pierwotnie przewidzianym terminem spłaty i jeżeli składka depozytowa nie przekracza limitu; Początkowa wysokość Kredytu Gotówkowego *(k/n)*40%*600/s - w przypadku spłacenia Kredytu Gotówkowego na mniej niż 6 miesięcy przed pierwotnie przewidzianym terminem spłaty i jeżeli składka depozytowa przekracza limit; Początkowa wartość Kredytu Gotówkowego *(k/n)*40%*k/6 w przypadku spłacenia Kredytu Gotówkowego na dłużej niż 6 miesięcy przed pierwotnie przewidzianym terminem spłaty i jeżeli składka depozytowa nie przekracza limitu; Początkowa wartość Kredytu Gotówkowego *(k/n)*40%*k/6*600/s w przypadku spłacenia Kredytu Gotówkowego na dłużej niż 6 miesięcy przed pierwotnie przewidzianym terminem spłaty i jeżeli składka depozytowa przekracza limit; -Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Początkowa wartość Kredytu Gotówkowego *300% - w przypadku spłacenia Kredytu Gotówkowego na mniej niż 6 miesięcy przed pierwotnie przewidzianym terminem spłaty i jeżeli składka depozytowa nie przekracza limitu; Początkowa wartość Kredytu Gotówkowego *300%*500/S - w przypadku spłacenia Kredytu Gotówkowego na mniej niż 6 miesięcy przed pierwotnie przewidzianym terminem spłaty i jeżeli składka depozytowa przekracza limit; Początkowa wartość Kredytu Gotówkowego *300%*k/6 w przypadku spłacenia Kredytu Gotówkowego na dłużej niż 6 miesięcy przed pierwotnie przewidzianym terminem spłaty i jeżeli v nie przekracza limitu; Początkowa wartość Kredytu Gotówkowego *300%*k/6*500/S w przypadku spłacenia Kredytu Gotówkowego na dłużej niż 6 miesięcy przed pierwotnie przewidzianym terminem spłaty i jeżeli składka depozytowa przekracza limit; k okres, o który zmniejszono pierwotny okres spłaty Kredytu Gotówkowego n pierwotny okres spłaty Kredytu Gotówkowego S składka depozytowa, tj. kwota odpowiadająca wysokości Składki Ubezpieczeniowej przysługującej do zwrotu w związku z wcześniejszą spłatą Kredytu Gotówkowego limit złotych w odniesieniu do ryzyka Śmierci, 500 złotych w odniesieniu do ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Suma Ubezpieczenia z tytułu Śmierci Ubezpieczonego poprzedzającego nie może być niższa niż PLN. Jeżeli Suma Ubezpieczenia jest niższa niż PLN Dodatkowe Ubezpieczenie nie jest oferowane Wysokość świadczenia ubezpieczeniowego należnego do wypłaty przez Ubezpieczyciela na Życie zależy od ubezpieczonego ryzyka i jest wyliczana w sposób opisany w artykułach 15, 16, 17, 18i 19 niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Art. 15 Świadczenia w przypadku Śmierci W przypadku Śmierci Ubezpieczonego Ubezpieczyciel na Życie wypłaca świadczenie w wysokości równej Kwocie Zadłużenia Warunkiem wypłaty świadczenie z tytułu Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku jest zgon Ubezpieczonego w okresie 12 miesięcy od daty Nieszczęśliwego Wypadku W przypadku Kredytów Restrukturyzowanych kwota wypłaconego świadczenia będzie równa Kwocie Zadłużenia ustalonej na dzień uznania roszczenia, nie więcej jednak niż Kwota Zadłużenia wynikająca z harmonogramu spłat Kredytu Gotówkowego uzgodnionego pierwotnie w Umowie Kredytu Gotówkowego. Art. 16 Świadczenia w przypadku Trwałej Całkowitej Niezdolności do Pracy Świadczenie z tytułu Trwałej Całkowitej Niezdolności do Pracy obliczane jest na takich samych zasadach jak świadczenie z tytułu Śmierci. Wysokość świadczenia ustalana jest na Dzień Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego, tj. na dzień stwierdzenia stanu Trwałej Całkowitej Niezdolności do Pracy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 8

9 Świadczenie będzie ustalone przy zastosowaniu zasad określonych w art Wypłata świadczenia z tytułu Trwałej Całkowitej Niezdolności do Pracy, która wyczerpuje 100% Sumy ubezpieczenia, powoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do Ubezpieczonego. Art. 17 Świadczenia w przypadku Tymczasowej Całkowitej Niezdolności do Pracy W przypadku zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego polegającego na Tymczasowej Całkowitej Utracie Zdolności do Pracy, Ubezpieczyciel na Życie będzie wypłacał świadczenia ubezpieczeniowe równe wysokości rat Kredytu Gotówkowego, które Ubezpieczony byłby zobowiązany zapłacić w okresie Tymczasowej Całkowitej Niezdolności do Pracy, jednak nie więcej niż 6 rat w trakcie Indywidualnego Okresu Ubezpieczenia dotyczącego danego Ubezpieczonego. Wysokość rat ustalana jest zgodnie z harmonogramem spłat Kredytu Gotówkowego obowiązującym w Dniu Zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego W przypadku Kredytów Restrukturyzowanych wysokość rat świadczenia wypłacanych przez Ubezpieczyciela nie może przekroczyć wysokości rat spłaty Kredytu Gotówkowego, ustalonych w pierwotnym harmonogramie spłat Kredytu Gotówkowego Zaistnienie Tymczasowej Całkowitej Niezdolności do Pracy stwierdzane jest przez Ubezpieczyciela na Życie na podstawie okresu tymczasowej niezdolności do pracy określonego w Zwolnieniu. Za datę zaistnienia Tymczasowej Całkowitej Niezdolności do Pracy uważa się datę rozpoczęcia niezdolności określoną na pierwszym Zwolnieniu uznaną przez Ubezpieczyciela na Życie Świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela na Życie jest równe ratom miesięcznym Kredytu Gotówkowego, które Ubezpieczony zobowiązany jest spłacać, z wyłączeniem płatności odroczonych i naliczanych odsetek karnych Świadczenie z tytułu Tymczasowej Całkowitej Niezdolności do Pracy zostanie wypłacone, jeżeli Tymczasowa Całkowita Niezdolność do Pracy trwa przez okres co najmniej 60 kolejnych dni. Po upływie wymienionego okresu Ubezpieczyciel na Życie wypłaci świadczenie uwzględniając cały okres Tymczasowej Całkowitej Niezdolności do Pracy, tj. od 1-go dnia jej zaistnienia Ochrona z tytułu Tymczasowej Całkowitej Niezdolności do Pracy zapewniana jest wyłącznie Kredytobiorcom, którzy prowadzą własną zarejestrowaną działalność gospodarczą lub czerpią dochody wyłącznie z umów cywilnoprawnych, przy czym warunek powyższy musi być spełniony zarówno w Dniu Przystąpienia do Ubezpieczenia jak i w Dniu Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego. Art. 18 Świadczenia w przypadku Poważnego Zachorowania W przypadku zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego polegającego na Poważnym Zachorowaniu, Ubezpieczyciel na Życie będzie wypłacał świadczenia ubezpieczeniowe równe wysokości rat Kredytu Gotówkowego, które Ubezpieczony byłby zobowiązany zapłacić w okresie Poważnego Zachorowania, jednak nie więcej niż 10 rat w trakcie Indywidualnego Okresu Ubezpieczenia dotyczącym danego Ubezpieczonego. Wysokość rat ustalana jest zgodnie z harmonogramem spłat Kredytu Gotówkowego obowiązującym w Dniu Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego z zastrzeżeniem pkt Poważne Zachorowanie stanowi podstawę do wypłaty świadczenia jedynie w okresie następującym bezpośrednio po zajściu Zdarzenia Ubezpieczeniowego. Jeżeli stan Poważnego Zachorowania ustanie, a następnie ponownie zaistnieje, odpowiedzialność Ubezpieczyciela na Życie z tytułu kolejnego Poważnego Zachorowania dotyczy wyłącznie sytuacji, w której kolejne Poważne Zachorowanie nie jest związane z Poważnym Zachorowaniem, za które uprzednio zostało wypłacone świadczenie W przypadku Kredytów Restrukturyzowanych wysokość rat świadczenia wypłacanych przez Ubezpieczyciela na Życie nie może przekroczyć wysokości rat spłaty Kredytu Gotówkowego, ustalonych pierwotnie w harmonogramie spłat Kredytu Gotówkowego w dniu zawarcia Umowy Kredytu Gotówkowego Zaistnienie ryzyka Poważnego Zachorowania zostanie potwierdzone przez Ubezpieczyciela na Życie w oparciu o dokumentację medyczną przedstawioną przez Ubezpieczonego. Za datę zaistnienia Poważnego Zachorowania uważa się datę określoną na pierwszym wystawionym dokumencie lekarskim stwierdzającym stan Poważnego Zachorowania, potwierdzonym przez Ubezpieczyciela na Życie Świadczenie z tytułu Poważnego Zachorowania zostanie wypłacone, jeżeli symptomy Poważnego Zachorowania pojawią się nie wcześniej niż po upływie 90 dni od dnia rozpoczęcia Indywidualnego Okresu Ubezpieczenia w odniesieniu do określonego Kredytu Gotówkowego (Okres Karencji) Ubezpieczyciel na Życie rozpocznie wypłatę świadczenia od raty Kredytu Gotówkowego należnej do zapłaty za miesiąc, w którym zaistniało Poważnego Zachorowanie, pod warunkiem że Ubezpieczony pozostanie przy życiu przez okres co najmniej 30 dni od daty zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego Świadczenie z tytułu całkowitej utraty wzroku zostanie wypłacone po otrzymaniu przez Ubezpieczyciela potwierdzenia, o którym mowa w Art.1 definicja Poważnego zachorowania lit.e) 9

10 Art. 19 Świadczenia z tytułu Dodatkowego Ubezpieczenia Jeżeli Ubezpieczony objęty jest Dodatkowym Ubezpieczeniem, w przypadku Śmierci lub Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku świadczenie ubezpieczeniowe równe jest Sumie Ubezpieczenia określonej w art Art. 20 Zgłaszanie roszczeń W przypadku zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego, Ubezpieczony, jego spadkobiercy lub inna osoba uprawniona do świadczenia musi powiadomić o Zdarzeniu ubezpieczeniowym Ubezpieczającego i dostarczyć dokumenty wymagane przez Ubezpieczyciela na Życie, konieczne do rozpatrzenia roszczenia. Dokumenty muszą być przekazane w oryginale lub kopiach poświadczonych za zgodność notarialnie lub przez pracownika Ubezpieczającego W zależności od rodzaju Zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczony, jego spadkobiercy lub inna osoba uprawniona do świadczenia musi przekazać Ubezpieczającemu następujące dokumenty: w przypadku Śmierci: - wniosek o wypłatę świadczenia; - Certyfikat Ubezpieczenia, w którym Ubezpieczyciel na Życie potwierdził objęcie Kredytobiorcy ubezpieczeniem; - akt zgonu; - kserokopię zaświadczenia potwierdzającego zgon, sporządzonego na formularzu obowiązującym w państwie, w którym miało miejsce Zdarzenie Ubezpieczeniowe lub na formularzu określonym przez Ubezpieczyciela na Życie, wypełnionego przez lekarza stwierdzającego zgon, ze wskazaniem przyczyny zgonu; - w przypadku roszczenia z tytułu Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku formalne potwierdzenie, że śmierć była skutkiem Nieszczęśliwego Wypadku, takie jak raport policji, karta zgonu; w przypadku Trwałej Całkowitej Niezdolności do Pracy: - wniosek o wypłatę świadczenia - Certyfikat Ubezpieczenia, w którym Ubezpieczyciel na Życie potwierdził objęcie Kredytobiorcy ubezpieczeniem; - Orzeczenie ZUS\KRUS lub innego organu uprawnionego do orzekania o niepełnosprawności, - zaświadczenie lekarskie, sporządzone w odpowiedniej formie określonej przez przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych, wypełnione przez lekarza prowadzącego leczenie, które wskazuje na charakter obrażeń lub choroby, będące przyczyną Trwałej Całkowitej Niezdolność do Pracy; w przypadku Tymczasowej Całkowitej Niezdolności do Pracy: - wniosek o wypłatę świadczenia; - Certyfikat Ubezpieczenia, w którym Ubezpieczyciel na Życie potwierdził objęcie Kredytobiorcy ubezpieczeniem; - Zwolnienie lekarskie; - Dokument potwierdzający aktualny stan prawny Ubezpieczonego prowadzącego działalność gospodarczą lub jego stan zatrudnienia (umowa cywilnoprawna); w przypadku Poważnego Zachorowania: - wniosek o wypłatę świadczenia; - Certyfikat Ubezpieczenia, w którym Ubezpieczyciel na Życie potwierdził objęcie Kredytobiorcy ubezpieczeniem; - wszystkie dokumenty jakie Ubezpieczyciel na Życie uzna za konieczne do rozpatrzenia roszczenia; dokumenty te obejmują w szczególności wyniki badań potwierdzających, że Choroba spełnia definicję Poważnego Zachorowania; dokumenty te, łącznie ze wszystkimi dodatkowymi informacjami wymaganymi przez Ubezpieczyciela na Życie powinny zostać przekazane najpóźniej w ciągu 30 dni od zdiagnozowania zachorowania lub opuszczenia szpitala przez Ubezpieczonego; Ubezpieczający prześle Ubezpieczycielowi na Życie następujące dokumenty, w zależności od rodzaju Zdarzenia Ubezpieczeniowego, jakie zaistniało: w przypadku Śmierci: - zestawienie zadłużenia (ze wskazaniem Pozostałej do Spłaty Kwoty Kredytu Gotówkowego na Dzień Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego oraz Pozostałej do Spłaty Kwoty Kredytu Gotówkowego na dzień zgłoszenia zdarzenia), - harmonogram spłaty Kredytu Gotówkowego obowiązujący w Dniu Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego oraz harmonogram ustalony pierwotnie w Umowie Kredytu Gotówkowego, - wszelkie inne dokumenty, jakie Ubezpieczyciel na Życie może uznać za konieczne W przypadku Trwałej Całkowitej Niezdolności do Pracy: - zestawienie zadłużenia (ze wskazaniem Pozostałej do Spłaty Kwoty Kredytu Gotówkowego na Dzień Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego oraz Pozostałej do Spłaty Kwoty Kredytu Gotówkowego na dzień zgłoszenia zdarzenia); - harmonogram spłaty Kredytu Gotówkowego obowiązujący w Dniu Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego oraz harmonogram ustalony pierwotnie w Umowie Kredytu Gotówkowego, - wszelkie inne dokumenty, jakie Ubezpieczyciel na Życie może uznać za konieczne w przypadku Tymczasowej Całkowitej Niezdolności do Pracy: - zestawienie zadłużenia (w tym Pozostała do Spłaty Kwota Kredytu Gotówkowego na Dzień Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego i Pozostała do Spłaty Kwota Kredytu Gotówkowego na dzień zgłoszenia zdarzenia); 10

11 - wszelkie inne dokumenty, jakie Ubezpieczyciel na Życie może uznać za konieczne w przypadku Poważnego zachorowania: - zestawienie zadłużenia (w tym Pozostała do Spłaty Kwota Kredytu Gotówkowego na Dzień Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego i Pozostała do Spłaty Kwota Kredytu Gotówkowego na dzień zgłoszenia zdarzenia); - wszelkie inne dokumenty, jakie Ubezpieczyciel na Życie może uznać za konieczne W przypadku Zdarzeń Ubezpieczeniowych będących skutkiem Nieszczęśliwego Wypadku, do wniosku o wypłatę świadczenia powinien zostać załączony opis okoliczności Nieszczęśliwego Wypadku, łącznie z adresem organu prowadzącego dochodzenie (policja lub prokuratora) oraz numerem sprawy Datą zgłoszenia roszczenia jest data, kiedy Ubezpieczający otrzyma wniosek o wypłatę świadczenia W ciągu siedmiu (7) dni od zgłoszenia roszczenia Ubezpieczyciel musi podjąć jedną z następujących decyzji: - uznać roszczenie i wypłacić świadczenie; - poinformować, jakiego rodzaju informacje i/lub dokumenty, takie jak historia choroby, akta medyczne, raport policyjny, wszelkie rodzaju ekspertyzy medyczne, chemiczne, itp. są potrzebne w celu podjęcia decyzji o wypłacie świadczenia; - odmówić wypłaty świadczenia w drodze uzasadnionej decyzji Ubezpieczyciel na Życie wypłaci świadczenie ubezpieczeniowe zgodnie z postanowieniami Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla Kredytobiorców wyłącznie wtedy, gdy Ubezpieczony był objęty ubezpieczeniem w zakresie danego ryzyka Ubezpieczyciel na Życie zobowiązany jest wypłacić świadczenie lub powiadomić Ubezpieczającego i Ubezpieczonego o odmowie wypłaty świadczenia w ciągu 30 dni od zgłoszenia roszczenia Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela na Życie albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia Ubezpieczyciel na Życie powinien spełnić w terminie przewidzianym w punkcie Art. 21 Skargi 21.1 Ubezpieczony może w każdym czasie złożyć pisemną skargę dotyczącą wykonywania Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla Kredytobiorców. Skargi powinny być składane na adres: SOGECAP SA Oddział w Polsce, Plac Solny 16, Wrocław poprzez posłańca, pocztę, pocztę kurierską lub osobiście Odpowiedź na skargę udzielana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia skargi Niezależnie od powyższego, Ubezpieczony może złożyć skargę do francuskiego organu nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową - Autorité de contrôle prudentiel (ACP) pod adresem 61, rue Taitbout Paris Cedex 09 Francja Ubezpieczonemu przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej działania Ubezpieczającego. Reklamacje można składać osobiście, przez pełnomocnika: w Placówce lub Centrali Ubezpieczającego, za pośrednictwem posłańca lub kuriera, pisemnie na adres siedziby Ubezpieczającego, za pośrednictwem poczty , faksem, poprzez Kanały dostępu tj. sposób komunikacji i obsługi Kredytobiorcy inny niż_ bezpośrednio w Placówce, w tym za pośrednictwem telefonu (COK) lub Internetu (Eurobank online); Odpowiednie adresy, w tym siedziby Ubezpieczającego, poczty elektronicznej, oraz numery telefonów i faksu dostępne są w Placówkach oraz na stronie internetowej Ubezpieczającego Ubezpieczający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Ubezpieczającego. Jeżeli, z uwagi na złożoność sprawy, zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i termin 14-dniowy nie może zostać dotrzymany, Ubezpieczający poinformuje Ubezpieczonego o prowadzonym postępowaniu, a nie później niż w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wpływu reklamacji do Ubezpieczającego poinformuję Ubezpieczonego o przyczynie opóźnienia oraz przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi., który nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Ubezpieczającego O wyniku rozpatrzenia reklamacji Ubezpieczający informuje w formie uzgodnionej z Klientem: pisemnie lub poprzez Kanały dostępu W przypadku wnoszenia reklamacji, Ubezpieczony ma możliwość zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz do Rzecznika Ubezpieczonych Ubezpieczonemu przysługuje również prawo do wniesienia skargi na działalność Banku do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich (Arbitraż) z siedzibą w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 8, a także do Sądu Polubownego działającego przy Komisji Nadzoru Finansowego Wniosek do Arbitrażu musi mieć formę pisemną i może zostać przesłany na ww. adres siedziby Arbitrażu lub zostać złożony osobiście, bądź przez pełnomocnika w Biurze 11

12 Arbitra Bankowego. Orzeczenie Arbitra Bankowego nie jest orzeczeniem sądu polubownego w rozumieniu Kodeksu postępowania cywilnego. Szczegółowe informacje na temat działalności Arbitra Bankowego, procedury korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów oraz procedury obowiązującej w postępowaniu dostępne są w Regulaminie Bankowego Arbitra Konsumenckiego znajdującego się na stronie internetowej Związku Banków Polskich pod adresem Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Art. 22 Badanie Ubezpieczonego Badanie w przypadku zgłoszenia roszczenia Ubezpieczyciel na Życie może zażądać poddania się przez Ubezpieczonego na koszt Ubezpieczyciela na Życie badaniom lekarskim lub badaniom diagnostycznym z minimalnym ryzykiem, z wyłączeniem badań genetycznych, w celu oceny stanu zdrowia Ubezpieczonego i jego prawa do świadczenia ubezpieczeniowego. Badanie lekarskie może się odbyć w szczególności w domu Ubezpieczonego Arbitraż medyczny W przypadku rozbieżności w opiniach medycznych przedstawionych przez Ubezpieczonego i przez Ubezpieczyciela na Życie, strony na drodze polubownej lub sądowej wyznaczą lekarza, który będzie pełnił funkcję rozjemcy. Koszty i opłaty związane z wydaniem opinii przez dwóch pierwszych lekarzy zostaną poniesione przez stronę, która powołuje się na daną opinię, zaś koszty powołania trzeciego lekarza, pełniącego funkcję rozjemcy, zostaną poniesione przez strony w równych częściach. Powyższe nie ogranicza prawa Ubezpieczonego do wystąpienia z roszczeniem do właściwego sądu Wszystkie decyzje Ubezpieczyciela na Życie podjęte na podstawie wniosków powołanego wspólnie przez strony lekarza zostaną przekazane Ubezpieczonemu listem poleconym i będą wiążące dla Ubezpieczonego, jeżeli nie zakwestionuje on ich w ciągu dwóch miesięcy od ich przekazania, przedstawiając szczegółowe świadectwo lekarskie. Wszelkie takie sprzeciwy muszą być dostarczone na adres Ubezpieczyciela w formie pisemnej. Art. 23 Przedawnienie Roszczenia z tytułu Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla Kredytobiorców przedawniają się z upływem lat trzech. Szczegółowe zasady przedawnienia określają przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego. Art. 24 Powiadomienia, adresy Ubezpieczony zobowiązany jest informować Ubezpieczyciela na Życie i Ubezpieczającego o wszelkich zmianach swojego adresu. Jeżeli Ubezpieczony wyprowadzi się poza granice Polski, zobowiązany jest podać Ubezpieczycielowi na Życie i Ubezpieczającemu swój adres korespondencyjny w Polsce Za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę dojścia oświadczenia do wiadomości adresata. Art. 25 Jurysdykcja W przypadku sporów jak również w kwestiach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, stosuje się prawo polskie Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów dotyczących roszczeń z tytułu Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla Kredytobiorców jest sąd powszechny właściwy według przepisów o właściwości ogólnej lub sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub innej osoby uprawnionej z tytułu niniejszej Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla Kredytobiorców. Art. 26 Właściwe prawo Niniejsza Umowa Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla Kredytobiorców podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności przepisom Kodeksu Cywilnego i Ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Art. 27 Regulacje podatkowe Zgodnie z postanowieniami art. 21 ust. 1 pkt. 4) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 21 lipca 1991r. (Dz.U. z 2000 nr 14 poz. 176 z późn. zm.) świadczenia uzyskane z tytułu ubezpieczeń osobowych są zwolnione z podatku. Zgodnie z postanowieniami art Kodeksu cywilnego świadczenie uzyskane z tytuł Ubezpieczenia na Życie nie należy do masy spadkowej i w związku z tym nie jest opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn zgodnie z art. 1 ustęp 1 pkt 1 i art. 14 i 15 Ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku (Dz.U. z 2009 nr 93 poz. 768 z późn. zm.). Zasady opodatkowania e podlegają zmianom i pozostają w mocy do czasu zmian w przepisach podatkowych. 12

13 OGÓLNE WARUNKI UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OD UTRATY PRACY DLA KREDYTOBIORCÓW Obowiązują od dnia Art. 1 Definicje Poniższe wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz wszelkich innych dokumentach i oświadczeniach sporządzonych w związku z przyznaniem ochrony ubezpieczeniowej mają następujące znaczenie: Certyfikat Ubezpieczenia: dokument podpisywany przez Ubezpieczającego w imieniu Ubezpieczyciela, potwierdzający objęcie Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy Grupowego Ubezpieczenia od Utraty Pracy dla Kredytobiorców. Deklaracja Przystąpienia do Ubezpieczenia: pisemne oświadczenie Kredytobiorcy sporządzone w formie określonej przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela, w którym Kredytobiorca wyraża zgodę na objęcie ubezpieczeniem na mocy Umowy Grupowego Ubezpieczenia od Utraty Pracy dla Kredytobiorców. Dzień Przystąpienia do Ubezpieczenia: dzień, w którym Ubezpieczony zostaje objęty ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy Grupowego Ubezpieczenia od Utraty Pracy dla Kredytobiorców, wskazany w Certyfikacie Ubezpieczenia. Dzień Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego: data utraty pracy wskazana decyzji administracyjnej o przyznaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Indywidualny Okres Ubezpieczenia: okres rozpoczynający się w Dniu Przystąpienia do Ubezpieczenia, w trakcie którego w przypadku zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego dotyczącego danego Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić świadczenie. Kredyt Gotówkowy: kredyt gotówkowy przyznany Kredytobiorcy na mocy Umowy Kredytu Gotówkowego zawartej pomiędzy Kredytobiorcą i Ubezpieczającym, w związku z którym zapewniona zostaje ochrona ubezpieczeniowa zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Kredytobiorca: osoba fizyczna, która zawiera Umowę kredytu gotówkowego z Ubezpieczającym. Okres Ponownej Kwalifikacji: okres 12 miesięcy, jaki musi upłynąć pomiędzy dwoma kolejnymi Zdarzeniami Ubezpieczeniowymi aby Ubezpieczony był uprawniony do otrzymania świadczenia za późniejsze z tych dwóch Zdarzeń Ubezpieczeniowych; okres ten liczy się od 30 dnia po dacie zapłaty ostatniej raty Kredytu Gotówkowego należnej w ramach świadczenia wypłaconego w wyniku zaistnienia Zdarzenia ubezpieczeniowego. Status Osoby Bezrobotnej z Prawem do Zasiłku dla Bezrobotnych: status w rozumieniu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z prawem do zasiłku dla bezrobotnych w rozumieniu tej Ustawy. Ubezpieczający: Euro Bank S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Św. Mikołaja 72, Wrocław, wpisany do rejestru spółek prowadzonego przez Sąd Gospodarczy dla Wrocławia-Fabryczna pod numerem KRS Ubezpieczający działa zgodnie z zasadami określonymi w Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi wydanej przez Związek Banków Polskich. Ubezpieczenie Dodatkowe: dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa proponowana Ubezpieczonemu przez Ubezpieczyciela w przypadku przedterminowej całkowitej spłaty Kredytu Gotówkowego przez Ubezpieczonego. Ubezpieczony: Kredytobiorca, któremu świadczona jest ochrona ubezpieczeniowa na podstawie Umowy Grupowego Ubezpieczenia od Utraty Pracy dla Kredytobiorców. Ubezpieczyciel: SOGECAP Risques Divers, akcyjne towarzystwo ubezpieczeń utworzone i działające zgodnie z prawem francuskim, z siedzibą pod adresem: 50, avenue du General de Gaulle Paris la Défense Cedex, Francja, zarejestrowane we Francji pod numerem spółki R.C.S Nanterre, działające w Polsce poprzez oddział: SOGECAP Risques Divers S.A. Oddział w Polsce, z siedzibą we Wrocławiu (50-062), Plac Solny 16, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Umowa Grupowego Ubezpieczenia od Utraty Pracy dla Kredytobiorców: umowa ubezpieczenia zawarta pomiędzy Ubezpieczycielem i Ubezpieczającym w celu zapewnienia ochrony Kredytobiorcom, mającym status Ubezpieczonych, na wypadek ryzyka Utraty Pracy. Umowa Kredytu Gotówkowego: umowa zawarta pomiędzy Kredytobiorcą i Ubezpieczającym, na mocy której przyznany zostaje Kredyt gotówkowy. Umowa o Pracę: umowa o pracę zawarta zgodnie z polskim Kodeksem pracy na czas nieokreślony lub na czas określony dłuższy niż jeden rok. Uprawniony do Świadczenia: osoba fizyczna lub prawna upoważniona do otrzymania świadczenia wypłaconego przez Ubezpieczyciela w przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, tj. Ubezpieczony albo osoba, na rzecz której Ubezpieczony zcedował prawo do świadczenia. Utrata Pracy: rozwiązanie Umowy o pracę, na skutek którego Ubezpieczony uzyskał Status Osoby Bezrobotnej z Prawem do Zasiłku dla Bezrobotnych, pod warunkiem że Ubezpieczony był zatrudniony na podstawie Umowy o Pracę nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 miesięcy poprzedzających bezpośrednio rozwiązanie Umowy o pracę. Wypowiedzenie Umowy o Pracę: wypowiedzenie Umowy o Pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Zdarzenie Ubezpieczeniowe: Utrata Pracy. 13

14 Art. 2 Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia stanowią integralną część Umowy Grupowego Ubezpieczenia od Utraty Pracy dla Kredytobiorców i określają zasady, na jakich Ubezpieczyciel zapewnia ochronę ubezpieczeniową dla Ubezpieczonych. Art. 3 Ubezpieczone ryzyka 3.1. Na mocy niniejszej Umowy Grupowego Ubezpieczenia od Utraty Pracy dla Kredytobiorców Ubezpieczyciel może zapewnić ochronę Kredytobiorcom Kredytów Gotówkowych udzielanych przez Ubezpieczającego, w zakresie ryzyka Utraty Pracy zaistniałego w trakcie Indywidualnego Okresu Ubezpieczenia Ochrona na wypadek ryzyka Utraty Pracy Niezależnej od Pracownika jest oferowana wszystkim Kredytobiorcom, którzy w Dniu Przystąpienia do Ubezpieczenia są zatrudnieni na podstawie Umowy o Pracę W przypadku wcześniejszej spłaty Kredytu Gotówkowego przez Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel może zaproponować Ubezpieczonemu Dodatkowe Ubezpieczenie na wypadek ryzyka Utraty Pracy. Art. 4 Obowiązki Ubezpieczającego Obowiązki Ubezpieczającego w stosunku do Ubezpieczonych są następujące: - poinformowania Kredytobiorców o zasadach i warunkach ubezpieczenia, w szczególności przekazania Kredytobiorcom informacji dotyczących charakteru, zakresu i istotnych warunków ochrony ubezpieczeniowej, opisanych w Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi; - zweryfikowania czy Kredytobiorca spełnia przewidziane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia warunki objęcia go ochroną ubezpieczeniową (w szczególności wiek, źródło dochodu, okoliczności stanowiące podstawę wyłączenia odpowiedzialności); - przekazanie Ubezpieczonemu formularza Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i Certyfikatu Ubezpieczenia; - Udzielania odpowiedzi na zapytania i reklamacje Ubezpieczonego; - obliczenia i opłacenia składki za każdego z Ubezpieczonych; - przyjmowania zawiadomień o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego i przekazywanie ich do Ubezpieczyciela ; - Obsługi rezygnacji Ubezpieczonego z ubezpieczenia i rozliczenia zwróconej przez Ubezpieczyciela składki; - Zwracania Ubezpieczonemu lub spadkobiercom Ubezpieczonego nadwyżki wypłaconego odszkodowania, w przypadku, gdy wartość odszkodowania będzie wyższa niż wartość zobowiązań Ubezpieczonego wynikających z umowy, której zabezpieczeniem jest ubezpieczenie; - Zawierania z Ubezpieczonym (bądź jego spadkobiercami) umowy przelewu wierzytelności, która umożliwi Ubezpieczonemu (bądź jego spadkobiercom) bezpośrednie dochodzenie roszczeń od Ubezpieczyciela, jeśli, w ocenie Ubezpieczającego, niezasadne będzie dalsze dochodzenie tych roszczeń od Ubezpieczyciela; - Opracowywanie i realizowanie szkoleń dla pracowników Ubezpieczającego z zakresu Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oferowanego Kredytobiorcom; - Informowanie Ubezpieczonego o rozpoczęciu i zakończeniu Indywidualnego Okresu Ochrony, jak również o objęciu go Dodatkowym Ubezpieczeniem oraz o zakończeniu okresu ochrony wynikającej z Dodatkowego Ubezpieczenia. Art. 5 Ubezpieczeni 5.1. Ubezpieczonymi mogą być jedynie Kredytobiorcy, którzy: - w Dniu Przystąpienia do Ubezpieczenia ukończyli co najmniej 18 i nie ukończyli 64 lat, zaś w dniu zakończenia okresu, na jaki została zawarta Umowa Kredytu Gotówkowego nie będą mieli ukończone 65 lat; - w Dniu Przystąpienia do Ubezpieczenia są zatrudnieni na podstawie Umowy o Pracę; - w Dniu Przystąpienia do Ubezpieczenia spełniają wymagania Kodeksu pracy, by móc być zatrudnionym na podstawie Umowy o Pracę, nie są emerytami oraz nie spełniają wymogów koniecznych do przejścia na emeryturę (bez względu na powody przejścia na emeryturę) przewidzianych w odpowiednich przepisach prawa polskiego; - podpisali Deklarację Przystąpienia do Ubezpieczenia, zawierającą oświadczenie o wyrażeniu zgody na objęcie ubezpieczeniem Jeżeli Kredytobiorca zawarł więcej niż jedną Umowę Kredytu Gotówkowego, ubezpieczenie może dotyczyć każdego z Kredytów Gotówkowych, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w pkt 5.1. dla każdej Umowy Kredytu Gotówkowego Ubezpieczonymi w zakresie Ubezpieczenia Dodatkowego mogą być jedynie Kredytobiorcy, którzy poza warunkami określonymi w punkach poprzedzających, spełniają następujące warunki: - podpisali oświadczenie o wyrażeniu zgody na objęcie Dodatkowym Ubezpieczeniem w przypadku rozwiązania Umowy Kredytu Gotówkowego w wyniku jego przedterminowej całkowitej spłaty zgodnie z art. 7; - w dniu przedterminowej całkowitej spłaty Kredytu Gotówkowego nie są objęci Ubezpieczeniem Dodatkowym Obowiązki Ubezpieczonego są określone w art. 5.1, 7.1, 7.2, 11.3 oraz 15 14

15 Art. 6 Uprawniony do Świadczenia 6.1. W Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia Ubezpieczony przelewa na Ubezpieczającego prawa do otrzymania świadczeń wypłacanych w przypadku zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego. Wszelkie świadczenia ubezpieczeniowe należne z tytułu Umowy Grupowego Ubezpieczenia od Utraty Pracy dla Kredytobiorców zostaną wypłacone Uprawnionemu do Świadczenia. W przypadku gdy kwota świadczenia przekracza wysokość Kredytu Gotówkowego pozostającego do spłaty, różnica wypłacana jest Ubezpieczonemu. 6.2 W przypadku Ubezpieczenia Dodatkowego wszelkie świadczenia zostaną wypłacone Ubezpieczonemu. Art. 7 Przystąpienie do ubezpieczenia 7.1. Ubezpieczeniem zostaje objęty Kredytobiorca: - który złoży Deklarację Przystąpienia do Ubezpieczenia, zawierającą oświadczenie w przedmiocie wyrażenia zgody na objęcie ubezpieczeniem, - który spełnia wymagania określone przez Ubezpieczyciela w zakresie ochrony ubezpieczeniowej dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych, 7.2. Deklaracja Przystąpienia do Ubezpieczenia musi zostać podpisana wraz z Umową Kredytu Gotówkowego. Zgoda Kredytobiorcy na objęcie ubezpieczeniom musi być potwierdzona podpisem Kredytobiorcy na Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia Decyzja Ubezpieczyciela lub osoby przez niego upoważnionej do potwierdzenia objęcia ochroną ubezpieczeniową może być następująca: - Kredytobiorca zostaje objęty ubezpieczeniem; - Kredytobiorca nie zostaje objęty ubezpieczeniem Ubezpieczający jest zobowiązany przyjmować Kredytobiorców do ubezpieczenia zgodnie z wytycznymi i zasadami określonymi przez Ubezpieczyciela, wskazanymi w art. 5.1 i Ubezpieczający ma obowiązek potwierdzić Kredytobiorcy spełniającemu warunki określone w art. 5.1 i 7.1. objęcie ubezpieczeniem. Potwierdzenie dokonywane jest w Certyfikacie Ubezpieczenia podpisanym przez uprawnionego pracownika Ubezpieczającego. Data podpisania Certyfikatu Ubezpieczenia przez Ubezpieczającego stanowi datę objęcia Kredytobiorcy ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy Grupowego Ubezpieczenia od Utraty Pracy dla Kredytobiorców (Dzień Przystąpienia do Ubezpieczenia). Z wyjątkiem Ubezpieczenia Dodatkowego, Dzień Przystąpienia do Ubezpieczenia musi być tożsamy z datą przyznania Ubezpieczonemu Kredytu gotówkowego i jest wskazywany w Certyfikacie Ubezpieczenia Ubezpieczający jest uprawniony do podpisania Certyfikatu Ubezpieczenia w imieniu Ubezpieczyciela. Art. 8 Czas trwania Indywidualnego Okresu Ubezpieczenia 8.1. Indywidualny Okres Ubezpieczenia danego Ubezpieczonego, związany z Kredytem Gotówkowym wskazanym w Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia rozpoczyna się w Dniu Przystąpienia do Ubezpieczenia. Okres ten wygasa w dniu całkowitej spłaty Kredytu Gotówkowego przez Ubezpieczonego, chyba że ochrona ubezpieczeniowa wygaśnie wcześniej Ochrona ubezpieczeniowa danego Ubezpieczonego, związana z danym Kredytem Gotówkowym wygasa w następujących przypadkach: - w dniu wypłaty całości Sumy Ubezpieczenia ustalonej w odniesieniu do danego Kredytu Gotówkowego, - w dniu ukończenia przez Ubezpieczonego 65 roku życia; - w dniu śmierci Ubezpieczonego; - w dniu stwierdzenie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych trwałej i całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego; - w dniu przedterminowego rozwiązania Umowy Kredytu Gotówkowego z Ubezpieczonym (w tym w przypadkach przedterminowej całkowitej spłaty Kredytu Gotówkowego, jeżeli Ubezpieczyciel nie zaproponuje Ubezpieczonemu Ubezpieczenia Dodatkowego); - po upływie maksymalnego okresu wypłaty świadczenia określonego w art. 15 niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, - z dniem nabycia przez Ubezpieczonego prawa do emerytury, - w przypadku gdy Ubezpieczony złoży oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia w ostatnim dniu miesiąca, w którym złożono takie oświadczenie Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Ubezpieczenia Dodatkowego rozpocznie się w dniu następującym po rozwiązaniu Umowy Kredytu Gotówkowego i pozostanie w mocy do dnia, do którego obowiązywałaby Umowa Kredytu Gotówkowego, gdyby nie została rozwiązana z powodu wcześniejszej całkowitej spłaty Kredytu Gotówkowego, lecz przed okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Jeżeli Ubezpieczony objęty Ubezpieczeniem Dodatkowym złoży oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa wygaśnie w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, w którym złożone zostało to oświadczenie. Art. 9 Zakres terytorialny Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w Polsce. Art. 10 Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela Utrata Pracy nie jest objęta ubezpieczeniem, jeżeli: - nastąpiła na skutek rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, wypowiedzenia umowy o pracę 15

16 przez Ubezpieczonego lub na skutek zwolnienia dyscyplinarnego Ubezpieczonego), - jeżeli Umowa o Pracę została rozwiązana z powodu przejścia Ubezpieczonego na emeryturę, - jeżeli Umowa o Pracę była umową zawartą na okres próbny, - jeżeli Umowa o Pracę była zawarta z powinowatym w stosunku do Ubezpieczonego lub krewnym Ubezpieczonego w linii prostej (wstępni i zstępni) lub rodzeństwem, w przypadku, gdy krewny/powinowaty Ubezpieczonego reprezentuje pracodawcę lub jest właścicielem przedsiębiorstwa zatrudniającego Ubezpieczonego, - jeżeli Umowa o Pracę podlega innemu prawu niż polskie, - jeżeli Ubezpieczony nie zarejestrował się we właściwym urzędzie pracy jako bezrobotny lub jego rejestracja jako bezrobotnego została anulowana, - w przypadku udzielenia Kredytu Gotówkowego po rozwiązaniu Umowy o Pracę lub po rozpoczęciu okresu wypowiedzenia Ubezpieczyciel nie jest zobowiązany do wypłaty świadczenia, jeżeli Zdarzenie Ubezpieczeniowe: - zaistniało z powodu lub w związku z aktami terrorystycznymi, działaniami wojennymi lub wojną domową, niepokojami społecznymi, zamieszkami, powstaniem, wydarzeniami rewolucyjnymi lub międzynarodowymi misjami pokojowymi, - nastąpiło na skutek działania energii nuklearnej, jonizacji, promieniowania lub skażenia radioaktywnego Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za Zdarzenia Ubezpieczeniowe, które nie są objęte zakresem ochrony ubezpieczeniowej i/lub nie nastąpiły w trakcie Indywidualnego Okresu Ubezpieczenia danego Ubezpieczonego Świadczenie ubezpieczeniowe nie jest należne w przypadku gdy Ubezpieczony, pomimo uzyskania statusu bezrobotnego, nie uzyskał prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Art. 11 Ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za ryzyka, które nie zaistniały w trakcie Indywidualnego Okresu Ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za ryzyka wyłączone z odpowiedzialności Ubezpieczony ma obowiązek ujawnić Ubezpieczycielowi wszystkie znane mu okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał w związku z przystąpieniem do ubezpieczenia zgodnie z art.7.1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem powyższego obowiązku nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia wymienionego obowiązku doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że Zdarzenie Ubezpieczeniowe i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli ryzyko zaistniało w wyniku celowego działania Ubezpieczonego W przypadku zaistnienia dwóch lub więcej Zdarzeń Ubezpieczeniowych dotyczących tego samego Kredytu Gotówkowego, odpowiedzialność Ubezpieczyciela za drugie i kolejne Zdarzenie Ubezpieczeniowe będzie zależeć od upływu Okresu Ponownej Kwalifikacji Roszczeń, w trakcie którego Ubezpieczony musi być w sposób ciągły zatrudniony na podstawie Umowy o Pracę na czas niekreślony Niezależnie od innych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia dotyczących wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej, w przypadku Kredytu Restrukturyzowanego skutkującego wydłużeniem harmonogramu spłaty Kredytu Gotówkowego, odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do danego Ubezpieczonego wygaśnie na koniec dnia, w którym upływa okres kredytowania wskazany pierwotnie w Umowie Kredytu Gotówkowego. Art. 12 Suma ubezpieczenia Suma ubezpieczenia to kwota, która stanowi podstawę wyliczenia oraz maksymalną kwotę świadczenia ubezpieczeniowego należnego do wypłaty przez Ubezpieczyciela w przypadku zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego Suma ubezpieczenia, czyli wysokość wszystkich świadczeń wypłaconych z tytułu ubezpieczenia danego Ubezpieczonego wypłaconych w trakcie trwania Indywidualnego Okresu Ubezpieczenia nie może przekroczyć kwoty Kredytu Gotówkowego należnego do spłaty zgodnie z pierwotnym harmonogramu spłaty Kredytu Gotówkowego w dniu przyznania Umowy Kredytu Gotówkowego. W przypadku, gdy kwota świadczenia przekracza wysokość Kredytu Gotówkowego pozostającego do spłaty, różnica wypłacana jest Ubezpieczonemu. Art. 13 Świadczenie ubezpieczeniowe należne w przypadku Utraty Pracy W przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego polegającego na Utracie Pracy, Ubezpieczyciel będzie wypłacał świadczenia ubezpieczeniowe równe wysokości rat Kredytu Gotówkowego, które Ubezpieczony byłby zobowiązany zapłacić w okresie, w którym w związku z tą Utratą Pracy pobiera zasiłek dla bezrobotnych, jednak nie więcej niż 18 rat w trakcie 16

17 Indywidualnego Okresu Ubezpieczenia. Wysokość rat ustalana jest zgodnie z harmonogramem spłat Kredytu Gotówkowego obowiązującym w Dniu Zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego W przypadku Kredytów Restrukturyzowanych wysokość rat świadczenia wypłacanych przez Ubezpieczyciela nie może przekroczyć wysokości rat spłaty Kredytu Gotówkowego, ustalonych w pierwotnym harmonogramie spłat Kredytu Gotówkowego Świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela jest równe ratom miesięcznym Kredytu Gotówkowego, które Ubezpieczony zobowiązany jest spłacać, z wyłączeniem płatności odroczonych i naliczanych odsetek karnych Ubezpieczyciel wypłaci pierwszą ratę świadczenia za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiła Utrata Pracy (tzn. za miesiąc, w którym została wydana decyzja, na podstawie której Ubezpieczony uzyskał Status Bezrobotnego z Prawem do Zasiłku dla Bezrobotnych). Świadczenie nie będzie wypłacane za miesiąc, w którym została wydana decyzja, na podstawie której Ubezpieczony uzyskał Status Bezrobotnego z Prawem do Zasiłku dla Bezrobotnych Ubezpieczyciel zaprzestanie wypłacać świadczenia w związku z danym Zdarzeniem Ubezpieczeniowym od dnia, w którym: - upłynie maksymalny okres wypłaty świadczenia określony w punkcie 14.1., - Ubezpieczony nabędzie prawo do emerytury, - nastąpi śmierć Ubezpieczonego, - Ubezpieczony zostanie uznany za całkowicie niezdolnego do pracy lub za osobę niepełnosprawną co zostanie potwierdzone decyzją Zakład Ubezpieczeń Społecznych, - Ubezpieczony utraci Status Bezrobotnego z Prawem do Zasiłku dla Bezrobotnych, - upłynie okres, na który została pierwotnie zawarta Umowa Kredytu Gotówkowego, w przypadku restrukturyzacji Umowy Kredytu Gotówkowego, skutkującej zmianą harmonogramu spłaty Kredytu Gotówkowego. Art. 14 Świadczenia z tytułu Ubezpieczenia Dodatkowego W ramach Ubezpieczenia Dodatkowego, w przypadku Utraty Pracy przez Ubezpieczonego w Indywidualnym Okresie Ubezpieczenia, Ubezpieczyciel będzie wypłacał Ubezpieczonemu świadczenia za każdy miesiąc w Indywidualnym Okresie Ubezpieczenia, za który Ubezpieczony pobiera w związku z tą Utratą Pracy zasiłek dla bezrobotnych, z wyłączeniem pierwszych 30 dni następujących po nabyciu prawa do zasiłku, nie więcej jednak niż 5 rat Kredytu Gotówkowego w związku z każdą Utratą Pracy. Wysokość świadczenia będzie określona zgodnie z harmonogramem spłaty Kredytu Gotówkowego, obowiązującym w dniu zawarcia Umowy Kredytu Gotówkowego. Art. 15 Zgłaszanie roszczeń W przypadku zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego, Ubezpieczony zobowiązany jest powiadomić o tym Ubezpieczającego i dostarczyć dokumenty wymagane przez Ubezpieczyciela, konieczne do rozpatrzenia roszczenia. Dokumenty muszą być przekazane w oryginale lub kopiach poświadczonych za zgodność notarialnie lub przez pracownika Banku Ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć Ubezpieczycielowi za pośrednictwem Ubezpieczającego następujące dokumenty: - wniosek o wypłatę świadczenia; - Certyfikat Ubezpieczenia; - poświadczona kopia dokumentu potwierdzającego Status Bezrobotnego z Prawem do Zasiłku dla Bezrobotnych (Decyzja Powiatowego Urzędu Pracy); - Odcinek lub wyciąg bankowy potwierdzający wypłatę zasiłku - winien być przedstawiany co miesiąc, aktualny na dany miesiąc - poświadczona kopia świadectwa pracy potwierdzającego zatrudnienie na podstawie Umowy o Pracę przez co najmniej 3 miesięcy poprzedzających Dzień Przystąpienia do Ubezpieczenia Ubezpieczający jest zobowiązany do przedstawienia Ubezpieczycielowi dokumentów wymienionych w pkt oraz raportu zadłużenia w ciągu 10 dni od zakończenia okresu, w którym pierwsza niezapłacona rata Kredytu Gotówkowego powinna zostać zapłacona, lecz nie wcześniej, niż po otrzymaniu informacji o zajściu Zdarzenia Ubezpieczeniowego lub w ciągu 15 dni od Dnia Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego, jeżeli Ubezpieczony występuje z roszczeniem na podstawie Ubezpieczenia Dodatkowego Raty świadczenia są płatne zgodnie z harmonogramem spłat Kredytu Gotówkowego za każdy miesiąc, w którym Ubezpieczony posiada Status Bezrobotnego z Prawem do Zasiłku dla Bezrobotnych, z wyłączeniem miesiąca, w którym Ubezpieczony uzyskał ten status Datą zgłoszenia roszczenia jest data, kiedy Ubezpieczający otrzyma wniosek o wypłatę świadczenia W ciągu siedmiu (7) dni od zgłoszenia roszczenia Ubezpieczyciel musi podjąć jedną z następujących decyzji: - uznać roszczenie i wypłacić świadczenie; - poinformować, jakiego rodzaju informacje i/lub dokumenty są potrzebne w celu podjęcia decyzji wypłacie świadczenia; - odmówić wypłaty świadczenia w drodze uzasadnionej decyzji Ubezpieczyciel zobowiązany jest wypłacić świadczenie lub powiadomić Ubezpieczającego i Ubezpieczonego o odmowie wypłaty świadczenia w ciągu 30 dni od zgłoszenia roszczenia. 17

18 15.8. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia Ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w punkcie Art. 16 Skargi 16.1 Ubezpieczony może w każdym czasie złożyć pisemną skargę dotyczącą wykonywania Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla Kredytobiorców. Skargi powinny być składane na adres: SOGECAP SA Oddział w Polsce, Plac Solny 16, Wrocław poprzez posłańca, pocztę, pocztę kurierską lub osobiście Odpowiedź na skargę udzielana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia skargi Niezależnie od powyższego, Ubezpieczony może złożyć skargę do francuskiego organu nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową - Autorité de contrôle prudentiel (ACP) pod adresem 61, rue Taitbout Paris Cedex 09 Francja Ubezpieczonemu przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej działania Ubezpieczającego. Reklamacje można składać osobiście, przez pełnomocnika: w Placówce lub Centrali Ubezpieczającego, za pośrednictwem posłańca lub kuriera, pisemnie na adres siedziby Ubezpieczającego, za pośrednictwem poczty , faksem, poprzez Kanały dostępu tj. sposób komunikacji i obsługi Kredytobiorcy inny niż_ bezpośrednio w Placówce, w tym za pośrednictwem telefonu (COK) lub Internetu (Eurobank online); Odpowiednie adresy, w tym siedziby Ubezpieczającego, poczty elektronicznej, oraz numery telefonów i faksu dostępne są w Placówkach oraz na stronie internetowej Ubezpieczającego Ubezpieczający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Ubezpieczającego. Jeżeli, z uwagi na złożoność sprawy, zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i termin 14-dniowy nie może zostać dotrzymany, Ubezpieczający poinformuje Ubezpieczonego o prowadzonym postępowaniu, a nie później niż w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wpływu reklamacji do Ubezpieczającego poinformuję Ubezpieczonego o przyczynie opóźnienia oraz przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi., który nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Ubezpieczającego O wyniku rozpatrzenia reklamacji Ubezpieczający informuje w formie uzgodnionej z Klientem: pisemnie lub poprzez Kanały dostępu W przypadku wnoszenia reklamacji, Ubezpieczony ma możliwość zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz do Rzecznika Ubezpieczonych Ubezpieczonemu przysługuje również prawo do wniesienia skargi na działalność Banku do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich (Arbitraż) z siedzibą w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 8, a także do Sądu Polubownego działającego przy Komisji Nadzoru Finansowego Wniosek do Arbitrażu musi mieć formę pisemną i może zostać przesłany na ww. adres siedziby Arbitrażu lub zostać złożony osobiście, bądź przez pełnomocnika w Biurze Arbitra Bankowego. Orzeczenie Arbitra Bankowego nie jest orzeczeniem sądu polubownego w rozumieniu Kodeksu postępowania cywilnego. Szczegółowe informacje na temat działalności Arbitra Bankowego, procedury korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów oraz procedury obowiązującej w postępowaniu dostępne są w Regulaminie Bankowego Arbitra Konsumenckiego znajdującego się na stronie internetowej Związku Banków Polskich pod adresem Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Art. 17 Przedawnienie Roszczenia z tytułu Umowy Grupowego Ubezpieczenia od utraty pracy dla Kredytobiorców przedawniają się z upływem lat trzech. Szczegółowe zasady przedawnienia określają przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego. Art. 18 Powiadomienia, adresy Ubezpieczony zobowiązany jest informować Ubezpieczyciela i Ubezpieczającego o wszelkich zmianach swojego adresu. Jeżeli Ubezpieczony wyprowadzi się poza granice Polski, zobowiązany jest podać Ubezpieczycielowi i Ubezpieczającemu swój adres korespondencyjny w Polsce Za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę dojścia oświadczenia do wiadomości adresata. Art. 19 Jurysdykcja W przypadku sporów jak również w kwestiach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, stosuje się prawo polskie Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów dotyczących roszczeń z tytułu Umowy Grupowego Ubezpieczenia od Utraty Pracy dla Kredytobiorców jest sąd powszechny właściwy według przepisów o właściwości ogólnej lub sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub innej osoby uprawnionej z tytułu niniejszej Umowy Grupowego Ubezpieczenia od Utraty Pracy dla Kredytobiorców. 18

19 Art. 20 Właściwe prawo Niniejsza Umowa Grupowego Ubezpieczenia od Utraty Pracy dla Kredytobiorców podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności przepisom Kodeksu Cywilnego i Ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Art. 21 Regulacje podatkowe Zgodnie z postanowieniami art. 21 ust. 1 pkt. 4) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 21 lipca 1991r. (Dz.U. z 2000 nr 14 poz. 176 z późn. zm.) świadczenia uzyskane z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych są zwolnione z podatku. Zasady opodatkowania podlegają zmianom i pozostają w mocy do czasu zmian w przepisach podatkowych. 19

OGÓLNE WARUNKI UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW

OGÓLNE WARUNKI UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW OGÓLNE WARUNKI UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW Obowiązują od dnia 2.01.2015 r. Art. 1 Definicje Poniższe wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz wszelkich

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OD UTRATY PRACY DLA KREDYTOBIORCÓW

OGÓLNE WARUNKI UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OD UTRATY PRACY DLA KREDYTOBIORCÓW OGÓLNE WARUNKI UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OD UTRATY PRACY DLA KREDYTOBIORCÓW Obowiązują od dnia 2.01.2015 r. W związku z połączeniem pomiędzy Sogecap Risques Divers i Sogessur, od dnia 2 stycznia, Sogessur

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH OGÓLNE WARUNKI UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH Obowiązują od dnia 1.01.2013 Art. 1 Definicje Poniższe wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta produktu ubezpieczeń dla Kredytobiorców zaciągających Pożyczki i Kredyty hipoteczne w Euro Banku SA

Karta produktu ubezpieczeń dla Kredytobiorców zaciągających Pożyczki i Kredyty hipoteczne w Euro Banku SA Karta produktu ubezpieczeń dla Kredytobiorców zaciągających Pożyczki i Kredyty hipoteczne w Euro Banku SA Ubezpieczenie na życie 1 Zasady obejmowania ochroną 1. Ubezpieczenie jest przeznaczone wyłącznie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE 1.Spokojny kredyt Może być zabezpieczeniem spłaty kredytu gotówkowego Klienta w trudnych sytuacjach życiowych takich jak: Do dnia wcześniejszej spłaty kredytu w Pierwotnym

Bardziej szczegółowo

Karta produktu ubezpieczeń na życie dla Pożyczkobiorców Euro Banku SA

Karta produktu ubezpieczeń na życie dla Pożyczkobiorców Euro Banku SA Karta produktu ubezpieczeń na życie dla Pożyczkobiorców Euro Banku SA 1 Zasady obejmowania ochroną 1. Ubezpieczenie jest przeznaczone wyłącznie dla Klientów Euro Banku S.A. 2. Klientem Euro Banku S.A.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dla Pożyczkobiorców Euro Bank S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dla Pożyczkobiorców Euro Bank S.A. 11.10.2015 OCHRONA DLA KREDYTOBIORCÓW Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dla Pożyczkobiorców Euro Bank S.A. POŻYCZKA GOTÓWKOWA 11.10.2015 OCHRONA DLA KREDYTOBIORCÓW Spis treści Art. 1 Wprowadzenie... 3 Art.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dla Posiadaczy Kart Kredytowych Euro Bank S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dla Posiadaczy Kart Kredytowych Euro Bank S.A. 28.03.2015 OCHRONA DLA KREDYTOBIORCÓW Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dla Posiadaczy Kart Kredytowych Euro Bank S.A. KARTY KREDYTOWE 28.03.2015 OCHRONA DLA KREDYTOBIORCÓW Spis treści Art. 1 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE 1. Dla kogo? Kredytobiorca : Jednoosobowa działalność gospodarcza Wspólnik spółki cywilnej Rolnik Kredyt: Kredyt w rachunku bieżącym (zawierane na okres 6 36 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Od Utraty Pracy Dla Pożyczkobiorców Euro Bank s.a.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Od Utraty Pracy Dla Pożyczkobiorców Euro Bank s.a. 28.03.2015 OCHRONA DLA KREDYTOBIORCÓW Ogólne Warunki Ubezpieczenia Od Utraty Pracy Dla Pożyczkobiorców Euro Bank s.a. POŻYCZKA GOTÓWKOWA 28.03.2015 OCHRONA DLA KREDYTOBIORCÓW Spis treści Art. 1 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Kredytowych Euro Bank S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Kredytowych Euro Bank S.A. 02.01.2016 OCHRONA DLA KREDYTOBIORCÓW Ogólne Warunki Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Kredytowych Euro Bank S.A. KARTY KREDYTOWE 02.01.2016 OCHRONA DLA KREDYTOBIORCÓW Informacja na podstawie na podstawie

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dla Kredytobiorców Euro Bank S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dla Kredytobiorców Euro Bank S.A. 28.03.2015 OCHRONA DLA KREDYTOBIORCÓW Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dla Kredytobiorców Euro Bank S.A. KREDYTY HIPOTECZNE 28.03.2015 OCHRONA DLA KREDYTOBIORCÓW Spis treści Art. 1 Wprowadzenie... 3 Art. 2

Bardziej szczegółowo

Karta produktu ubezpieczeń dla Kredytobiorców zaciągających pożyczki i Kredyty hipoteczne w Euro Banku SA

Karta produktu ubezpieczeń dla Kredytobiorców zaciągających pożyczki i Kredyty hipoteczne w Euro Banku SA Karta produktu ubezpieczeń dla Kredytobiorców zaciągających pożyczki i Kredyty hipoteczne w Euro Banku SA Ubezpieczenie od utraty pracy 1 Zasady obejmowania ochroną 1. Ubezpieczenie jest przeznaczone wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Karta produktu ubezpieczeń od utraty pracy dla Pożyczkobiorców w Euro Banku SA

Karta produktu ubezpieczeń od utraty pracy dla Pożyczkobiorców w Euro Banku SA Karta produktu ubezpieczeń od utraty pracy dla Pożyczkobiorców w Euro Banku SA 1 Zasady obejmowania ochroną 1. Ubezpieczenie jest przeznaczone wyłącznie dla Klientów Euro Banku S.A. 2. Klientem Euro Banku

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Kod: KRATGOTCA1/07/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Kredytowych Euro Bank S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Kredytowych Euro Bank S.A. 07.05.2016 OCHRONA DLA KREDYTOBIORCÓW Ogólne Warunki Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Kredytowych Euro Bank S.A. KARTY KREDYTOWE 07.05.2016 OCHRONA DLA KREDYTOBIORCÓW Informacja na podstawie na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Od Utraty Pracy Dla Posiadaczy Kart Kredytowych Euro Bank S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Od Utraty Pracy Dla Posiadaczy Kart Kredytowych Euro Bank S.A. 28.03.2015 OCHRONA DLA KREDYTOBIORCÓW Ogólne Warunki Ubezpieczenia Od Utraty Pracy Dla Posiadaczy Kart Kredytowych Euro Bank S.A. KARTY KREDYTOWE 28.03.2015 OCHRONA DLA KREDYTOBIORCÓW Spis treści Art.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Od Utraty Pracy Dla Kredytobiorców Euro Bank S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Od Utraty Pracy Dla Kredytobiorców Euro Bank S.A. 11.10.2015 OCHRONA DLA KREDYTOBIORCÓW Ogólne Warunki Ubezpieczenia Od Utraty Pracy Dla Kredytobiorców Euro Bank S.A. KREDYTY HIPOTECZNE 11.10.2015 OCHRONA DLA KREDYTOBIORCÓW Spis treści Art. 1 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Karta produktu ubezpieczeń na życie dla Pożyczkobiorców Euro Banku SA

Karta produktu ubezpieczeń na życie dla Pożyczkobiorców Euro Banku SA Karta produktu ubezpieczeń na życie dla Pożyczkobiorców Euro Banku SA 1 Zasady obejmowania ochroną 1. Ubezpieczenie jest przeznaczone wyłącznie dla Klientów Euro Banku S.A. 2. Klientem Euro Banku S.A.

Bardziej szczegółowo

Karta produktu ubezpieczeń od utraty pracy dla Pożyczkobiorców w Euro Banku SA

Karta produktu ubezpieczeń od utraty pracy dla Pożyczkobiorców w Euro Banku SA Karta produktu ubezpieczeń od utraty pracy dla Pożyczkobiorców w Euro Banku SA 1 Zasady obejmowania ochroną 1. Ubezpieczenie jest przeznaczone wyłącznie dla Klientów Euro Banku S.A. 2. Klientem Euro Banku

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści 1 Obsługa, składka, procedury, przystąpienie do ubezpieczenia. 2 1.1. Od kiedy mogę być objęty ochroną i co muszę

Bardziej szczegółowo

I. OŚWIADCZENIE KREDYTOBIORCY / POŻYCZKOBIORCY DOTYCZĄCE ZASTRZEŻENIA NA JEGO RZECZ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ (OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ):

I. OŚWIADCZENIE KREDYTOBIORCY / POŻYCZKOBIORCY DOTYCZĄCE ZASTRZEŻENIA NA JEGO RZECZ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ (OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ): WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO UMOWY UBEZPIECZENIA GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW LUB POŻYCZKOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SANTANDER CONSUMER BANK I. OŚWIADCZENIE KREDYTOBIORCY / POŻYCZKOBIORCY

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Piekary Śląskie, dnia 21.04.2011r MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługi których przedmiotem zamówienia jest: ubezpieczenie grupowe na życie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla

Bardziej szczegółowo

Agent/Bank Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A

Agent/Bank Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A Karta SYGNATURA: Produktu: KP/01/10/2015 Ubezpieczenie SPOKOJNY KREDYT Karta Produktu: Ubezpieczenie SPOKOJNY KREDYT Karta Produktu została przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. we współpracy z BZ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. (kod khnl-dnb 01/10) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH kod warunków OPGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia od Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Euro Bank S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia od Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Euro Bank S.A. 02.01.2016 OCHRONA DLA KREDYTOBIORCÓW Ogólne Warunki Ubezpieczenia od Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Euro Bank S.A. POŻYCZKA GOTÓWKOWA 02.01.2016 OCHRONA DLA KREDYTOBIORCÓW Informacja na podstawie artykułu

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczenia Grupowego od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy dla Klientów Banku nr 03/05/2009

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie na życie kredytobiorców Szczególne Warunki Ubezpieczenia zakres: zgon ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego (grudzień 2011) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zaciągających kredyt gotówkowy Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zaciągających kredyt gotówkowy Szczególne Warunki Ubezpieczenia Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Nr KB 0000018 Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zaciągających kredyt gotówkowy POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze - Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zaciągających

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia od Utraty Pracy dla Kredytobiorców Euro Bank S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia od Utraty Pracy dla Kredytobiorców Euro Bank S.A. 02.01.2016 OCHRONA DLA KREDYTOBIORCÓW Ogólne Warunki Ubezpieczenia od Utraty Pracy dla Kredytobiorców Euro Bank S.A. KREDYTY HIPOTECZNE 02.01.2016 OCHRONA DLA KREDYTOBIORCÓW Informacja na podstawie artykułu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 Załącznik nr 1 do UMOWY GENERALNEJ Nr 01/06/2013 Postanowienia ogólne 1 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. Załącznik nr 11 do Instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem nr 9/2006 z dnia 14.02.2006 r. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Finlife - Fundusz - FinLife TU na Życie S.A. data wejścia w życie - 16 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia od Utraty Pracy dla Posiadaczy Kart Kredytowych Euro Bank S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia od Utraty Pracy dla Posiadaczy Kart Kredytowych Euro Bank S.A. 02.01.2016 OCHRONA DLA KREDYTOBIORCÓW Ogólne Warunki Ubezpieczenia od Utraty Pracy dla Posiadaczy Kart Kredytowych Euro Bank S.A. KARTY KREDYTOWE 02.01.2016 OCHRONA DLA KREDYTOBIORCÓW Informacja na podstawie

Bardziej szczegółowo

Toruń dnia 01-09-2014

Toruń dnia 01-09-2014 Toruń dnia 01-09-2014 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu na wykonanie usługi GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI 1. Przedmiotem jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników MBP Tychy ich współmałżonków i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW

WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Użyte w niniejszym Wyciągu określenia oznaczają: 1) Ubezpieczyciel w przypadku ryzyka śmierci, trwałej i całkowitej

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Asas/Multiportfel Protekt Skandia Życie TU S.A. data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA Dotycząca Umowy Grupowego Dodatkowego Ubezpieczenia Poważnego Zachorowania

NOTA INFORMACYJNA Dotycząca Umowy Grupowego Dodatkowego Ubezpieczenia Poważnego Zachorowania NOTA INFORMACYJNA Dotycząca Umowy Grupowego Dodatkowego Ubezpieczenia Poważnego Zachorowania Ogólne Warunki Grupowego Dodatkowego Ubezpieczenia Poważnego Zachorowania dla Klientów Credit Agricole Bank

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA ŚMIERCI WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU SNW/J/3/2007

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Euro Bank S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Euro Bank S.A. 02.01.2016 OCHRONA DLA KREDYTOBIORCÓW Ogólne Warunki Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Euro Bank S.A. KREDYTY HIPOTECZNE 02.01.2016 OCHRONA DLA KREDYTOBIORCÓW Informacja na podstawie artykułu 17 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A.

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Grupowe Kredytobiorców Kredytów Hipotecznych BENEFIA

Ubezpieczenie Grupowe Kredytobiorców Kredytów Hipotecznych BENEFIA WARIANT II PODSTAWOWY WYCIĄG Z UMOWY GENERALNEJ NR 19/03/2009 UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW HIPOTECZNYCH STANOWIACY OGOLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (OWU) Aneks z dnia 01.06.2010. Euro Bank

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OTG/JT/1/2006 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem) Promocji Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl (dalej

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A. db Gwarancja TOP 30_III Kod: GSDB01/06/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel

Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel Szczególne Warunki Ubezpieczenia - zakres: zgon ubezpieczonego oraz trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego powstała na

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW KREDYTU ODNAWIALNEGO

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW KREDYTU ODNAWIALNEGO WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW KREDYTU ODNAWIALNEGO ( kod Warunków Ubezpieczenia UCC111) Ubezpieczenie na wypadek śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, czasowej niezdolności

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Posiadających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Posiadających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Posiadających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHL-DNB 01/11 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Aneksu nr 9 Umowy Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku BPH S.A. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy z dnia 01 października 2003 r Załącznik nr 11 do Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 na tle PROGRAMU POLICJA 2008 Toruń, 19.09.2011 r. KONSTRUKCJA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. - BEZPIECZNA SPŁATA - MAŁA FIRMA

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. - BEZPIECZNA SPŁATA - MAŁA FIRMA Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. - BEZPIECZNA SPŁATA - MAŁA FIRMA Ubezpieczający Posiadacz Karty - podmiot gospodarczy będący

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu: Ubezpieczenie na życie BIZNES GWARANT (kredyty w rachunku bieżącym)

Karta Produktu: Ubezpieczenie na życie BIZNES GWARANT (kredyty w rachunku bieżącym) Karta SYGNATURA: Produktu: KP/20/07/2015 Ubezpieczenie na życie BIZNES GWARANT Karta Produktu: Ubezpieczenie na życie BIZNES GWARANT (kredyty w rachunku bieżącym) Karta Produktu została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA. Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA. Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS Wniosek o wypłatę świadczenia należy przesłać na następujący adres: Raiffeisen-Leasing Polska S.A. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU PAKIET PODSTAWOWY, PAKIET PREMIUM, PAKIET VIP

KARTA PRODUKTU PAKIET PODSTAWOWY, PAKIET PREMIUM, PAKIET VIP KARTA PRODUKTU Ubezpieczenie na Wypadek Utraty Pracy oraz Utraty Zdolności Do Pracy Kredytobiorców Kredytów Hipotecznych udzielanych przez Bank Zachodni WBK S.A. PAKIET PODSTAWOWY, PAKIET PREMIUM, PAKIET

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH ORAZ ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PEŁNOLETNICH DZIECI i PARTNERÓW ŻYCIOWYCH (obowiązujące w okresie od

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2 WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KHZ/2011) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku SA (zwane

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy nr OWU/TP12/1/2016 Spis treści Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument, który zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHNL-DNB 01/10 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie NASZA FIRMA PLUS Amplico Life S.A. data wejścia w życie owu 10 sierpień 2007 r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie NASZA FIRMA PLUS Amplico Life S.A. data wejścia w życie owu 10 sierpień 2007 r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie NASZA FIRMA PLUS Amplico Life S.A. data wejścia w życie owu 10 sierpień 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Upadłość Kredytobiorców

Warunki Ubezpieczenia Upadłość Kredytobiorców Warunki Ubezpieczenia Upadłość Kredytobiorców Warunki Ubezpieczenia Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Idea Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06)

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06) WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06) Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego Kredytobiorców (indeks WU/M/06), zwane dalej WU mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

8) ukończenia przez Ubezpieczonego 75 roku życia z upływem ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym Ubezpieczony ukończył

8) ukończenia przez Ubezpieczonego 75 roku życia z upływem ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym Ubezpieczony ukończył WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE, NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZEŚLIWYCH WYPADKÓW KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. Załącznik nr 1 do

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Program Ochronny Utrata Dochodów

Karta produktu Program Ochronny Utrata Dochodów ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z KARTĄ PRODUKTU WYDRUKOWANĄ WIĘKSZĄ CZCIONKĄ. ZAPYTAJ O TO PRZEDSTAWICIELA UBEZPIECZAJĄCEGO. Karta produktu Program Ochronny Utrata Dochodów W Karcie produktu zawarte

Bardziej szczegółowo

OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX

OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Życie ubezpieczonego Umowa ubezpieczenia może być zawarta w dwóch wariantach: wariant I na jedno życie wariant II na dwa życia 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 2 do Umowy. Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Nr KC000002

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 2 do Umowy. Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Nr KC000002 Załącznik nr 1 do Aneksu nr 2 do Umowy Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Nr KC000002 Informacja do Szczególnych Warunków Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego. Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków posiadaczy rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych EKSTRAKONTO w Banku Zachodnim WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Grupowego ubezpieczenia na życie Kredytobiorców mbanku S.A. 1. Ubezpieczyciel: 2. Ubezpieczony: 3. Rola Banku: 4. Umowa ubezpieczenia:

Karta Produktu. Grupowego ubezpieczenia na życie Kredytobiorców mbanku S.A. 1. Ubezpieczyciel: 2. Ubezpieczony: 3. Rola Banku: 4. Umowa ubezpieczenia: Karta Produktu Grupowego ubezpieczenia na życie Kredytobiorców mbanku S.A. W Karcie Produktu zawarte są najważniejsze informacje o ochronie ubezpieczeniowej. Karta Produktu nie jest elementem Umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zabezpieczenie Codziennych Płatności na Wypadek Zdarzeń Losowych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, będących Klientami PKO Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

Karta produktu OWU Życie jest najważniejsze

Karta produktu OWU Życie jest najważniejsze Karta produktu OWU Życie jest najważniejsze Karta produktu ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o ubezpieczeniu Życie jest najważniejsze zawartego na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 do SIWZ ZAKRES UBEZPIECZENIA A. Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Zamawiającego powinno obejmować następujące zdarzenia, za które zakład

Bardziej szczegółowo