Sprawiedliwości i Pokoju

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawiedliwości i Pokoju"

Transkrypt

1 Sprawiedliwości i Pokoju Centralne Biuro Zgromadzenia Sióstr Felicjanek Lato 2008: Vol. 1, Nr 2 Powstrzymać PROCEDER W pierwszym numerze biuletynu Siostra Nancy Marie Jamroz opisa³a handel dzieæmi i kobietami w naszym spo³eczeñstwie pos³uguj¹c siê sformu³owaniem przestêpstwo przeciwko ludzkoœci u ytym przez Wydzia³ do spraw narkotyków i przestêpstw ONZ. Natomiast w tym artykule spróbujê podj¹æ temat organizacji UNANIMA, stowarzyszenia 16 eñskich zgromadzeñ zakonnych z ca³ego œwiata, które sprzeciwiaj¹ siê handlowi podejmuj¹c dzia³anie: powstrzymaæ proceder kupowania kobiet i dzieci. UNANIMA zapocz¹tkowa³a kampaniê Powstrzymaæ proceder w 2007r. UNANIMA opiera siê w swej pracy na za³o eniu, e spo³eczeñstwo, w którym pornografia i prostytucja s¹ tolerowane, stwarza sta³y stan, który prowadzi w koñcu do promowania procederu handlu ywym towarem. UNANIMA uwa a, e kupowanie i sprzedawanie ludzi jest najbardziej rozpowszechnion¹ form¹ niewolnictwa. Ponadto handel ywym towarem przynosi zysk wysokoœci 9,5 mld dolarów rocznie. Tak wysokie dochody staj¹ siê zachêt¹ do dzia³alnoœci przestêpczej, takiej jak pranie brudnych pieniêdzy, handel narkotykami, fa³szowanie dokumentów i przemyt ludzi. UNANIMA podejmuje dzia³ania z przekonaniem, e wyeliminowanie zysku p³yn¹cego z handlu doprowadzi do zmniejszenia tej formy wyzysku. Jednak e akcja Powstrzymaæ proceder musi osi¹gn¹æ takie samo zainteresowanie, jakie ma ochrona i ponowne asymilowanie w spo³eczeñstwie ofiar, które zosta³y ju wykorzystane w wyniku tej dzia³alnoœci. Doœwiadczenie osób pracuj¹cych z ofiarami handlu ludÿmi wskazuje jednak, e kobieta lub dziecko, które tego doœwiadczy³y, maj¹ tak wielkie prze ycia traumatyczne, e jest rzecz¹ prawie niemo liw¹ na nowo zintegrowaæ je w normalnym yciu spo³ecznym. Zapobieganie handlowi bardziej ochrania ofiary, ni próba pomocy im po tym, jak zosta³y ju poddane traumatycznym doœwiadczeniom. Na stronie internetowej UNANIMA mo na znaleÿæ nastêpuj¹ce zasady wykorzystane w kampanii, które powstrzymaj¹ proceder handlu ludÿmi, jeœli zostan¹ zrealizowane: 66Potwierdziæ godnoœæ cz³owieka, szczególnie kobiet i dzieci, które s¹ najbardziej podatne na zranienia. 66Wyeliminowaæ czynniki, które prowadz¹ do œwiatowego handlu ywym towarem i prostytucji, a powi¹zane s¹ ze zorganizowan¹ przestêpczoœci¹; chodzi tu g³ównie o bezprawne u ywanie internetu. Pozbyæ siê takiej terminologii jak przemys³, klient, turystyka i pracuj¹cy, które tuszuj¹ i trywializuj¹ nieludzk¹ rzeczywistoœæ kobiet i dzieci ponosz¹cych cierpienia od strêczycieli, ³owców zysku i innych krzywdzicieli. 66Wprowadziæ w ycie skuteczne prawa, które bêd¹ karaæ korzystaj¹cych z prostytucji i zajm¹ maj¹tek tych, którzy czerpi¹ zyski. W ostatnim czasie przeanalizowano w Holandii i w Szwecji dwa ró ne podejœcia odnoœnie do handlu ludÿmi. Wnioski wyci¹gniête z tych analiz

2 GodnoŚĆ człowieka s³u ¹ obecnie kampanii UNANIMA jako podstawa dzia³ania. Model szwedzki Powstrzymać proceder Szwecja pos³uguje siê wieloaspektowym podejœciem do zlikwidowania procederu, które doprowadzi³o do znacznej redukcji handlu na tle seksualnym w tym kraju. Prawo szwedzkie ustala wysokie kary dla strêczycieli, w³aœcicieli domów publicznych i handlarzy ywym towarem, jednak prawodawcy zorientowali siê, e poda jest tylko czêœci¹ problemu. Równie istotny jest sam proceder, który powstaje, gdy Szwedzi kupuj¹ cia³a kobiet i dzieci, i w ten sposób doprowadzaj¹ do tego, e handel kobietami i dzieæmi w Szwecji staje siê op³acalny. Tak wiêc prawodawcy doszli do wniosku, e nie tylko handlarze, ale równie nabywcy powinni ponosiæ odpowiedzialnoœæ karn¹. W 1999r. zosta³o przyjête prawo, które nakazuje aresztowanie i zaskar enie nabywców. Doprowadzi³o ono do zmniejszenia siê handlu na tle seksualnym w Szwecji, poniewa niebezpieczeñstwo zaskar enia oraz zmniejszony ju proceder spowodowa³y, e Szwecja sta³a siê dla handlu ywym towarem terenem nieprzyjaznym. Jednoczeœnie Szwecja zorganizowa³a szerok¹ kampaniê edukacyjn¹ w szko³ach pañstwowych sprzeciwiaj¹c¹ siê procederowi handlu. Ponadto kary przeciwko ludziom zajmuj¹cym siê prostytucj¹, które by³y nadawane przed rokiem 1999, zosta³y wstrzymane, natomiast system prawny kieruje fundusze na dzia³ania wobec tych, którzy stali siê ofiarami handlu. Wiceminister Szwecji, Margareta Winberg stwierdza: Szwecja uznaje, e pe³ne równouprawnienie... nie mo e w pe³ni nast¹piæ, dopóki istnieje klasa spo³eczna kobiet i dzieci, które s¹ ofiarami prostytucji i handlu. W przeciwnym wypadku zgadzamy siê na wy³¹czenie klasy kobiet, zw³aszcza tych, które od strony ekonomicznej i rasowej znalaz³y siê na marginesie spo³eczeñstwa, spod powszechnej ochrony ludzkiej godnoœci, która zosta³a zagwarantowana w miêdzynarodowych prawach cz³owieka. Podejście holenderskie Prawo holenderskie uznaje prostytucjê za legaln¹. Co wiêcej, prostytucja traktowana jest jako praca i w zwi¹zku z tym podlega takim samym prawom. Holendrzy wierz¹, e legalizacja prostytucji zmniejszy handel ludÿmi, prostytucjê dzieciêc¹ i zorganizowan¹ przestêpczoœæ. Posiadaj¹ jednak prawa, które gro ¹ sankcjami karnymi dla handlarzy ywym towarem, którzy wykorzystuj¹ przemoc lub zmuszanie. Jakie s¹ efekty tego podejœcia? Od 1995 roku holenderski przemys³ seksualny wzrós³ o 25%. A 75% ludzi pracuj¹cych w prostutucji nie ma dokumentów. Liczba dzieci wykorzystywanych w prostytucji w Holandii wzros³a od 4 do 15 tys., w tym co trzecie dziecko przywo one jest z innych krajów. W ubieg³ym roku próby zalegalizowania prostytucji zaczê³y zyskiwaæ popularnoœæ zw³aszcza w Kanadzie, która stanie siê miejscem Olimpiady Zwolennicy legalizacji prostytucji w tym kraju przekonuj¹, e kobiety w³¹czone w legalny system domów publicznych zostan¹ objête ochron¹ zdrowia, a pañstwo mog³oby zebraæ podatki z wykonywanej przez nie pracy. Dodatkowym celem kampanii Powstrzymaæ proceder zorganizowanej przez UNANIMA jest publiczne wyeksponowanie tych, którzy tworz¹ i bior¹ udzia³ w handlu ywym towarem. Kiedy grupa kobiet w Irlandii dowiedzia³a siê, e lokalny bank zaplanowa³ zainwestowanie w legalny dom publiczny w Australii, nak³ania³a swoich przyjació³, by zabrali pieni¹dze z banku. To dzia³anie wp³ynê³o na decyzjê banku i sprawi³o, e zmieni³ miejsce inwestycji. 2 Sprawiedliwość i Pokój

3 GodnoŚĆ człowieka Co więc możemy zrobić, by powstrzymać proceder handlu dziećmi i kobietami? UNANIMA proponuje nastêpuj¹ce rozwi¹zania: 66Byæ œwiadomym procederu i sytuacji istniej¹cej na rynku handlu ludÿmi na terenie w³asnego miejsca zamieszkania i pracy Czy handel ywym towarem mo e siê odbywaæ na naszych oczach? Czy nie sprzyjamy strukturom (proszê siê odnieœæ do przyk³adu z bankiem), które wspieraj¹ handel żywym towarem? 66U ywaæ odpowiedniego jêzyka, gdy mówimy o handlu ludÿmi np. ci, którzy korzystaj¹ za pieni¹dze z aktów seksualnych, powinni zostaæ nazwani przestêpcami lub krzywdzicielami, a nie klientami lub konsumentami. Ofiary handlu powinno siê okreœlaæ kobiety wykorzystywane w prostytucji, a nie pracownicy seksualni. Kobiety i dzieci NIE s¹ towarem. 66Prostestowaæ przeciw traktowaniu w mediach kobiet i dzieci jako towaru. 66Wspieraæ wysi³ki, by zredukowaæ proceder i powstrzymaæ handel w regionach ró nych imprez sportowych: Olimpiada 2010 w Vancouver, B.C. w Kanadzie, Mistrzostwa Œwiata w pi³ce no nej w 2010r. w Afryce Po³udniowej. 66Wspieraæ wysi³ki UNANIMA oraz nowo powsta³ej Miêdzynarodowej Sieci Zgromadzeñ Zakonnych sprzeciwiaj¹cej siê handlowi ywym towarem, która jest stowarzyszeniem zgromadzeñ zakonnych ze wszystkich kontynentów, powsta³ym w celu zwalczania handlu ludÿmi na œwiecie. 66Czytaæ miesiêcznik Stop Trafficking (Stop dla handlu ludÿmi), który jest tak e sponsorowany przez Siostry Felicjanki. 66Aby uzyskaæ wiêcej informacji na temat akcji Powstrzymaæ proceder mo na wejœæ na stronê internetow¹ S Maryann Agnes Mueller (LO) Wiêkszoœæ informacji zawartych w tym artykule pochodzi z prezentaji przedstawionej w czasie spokania UNANIMA, które odby³o siê w lutym 2008r. Sprawiedliwość i Pokój 3

4 Środowisko naturalne Zmiana klimatu: Co możemy zrobić? Jako chrześcijanki, franciszkanki i kobiety konsekrowane jesteśmy wezwane do tego, aby chroni¹c i szanuj¹c ca³e stworzenie opowiadać siê za jego integralnoœci¹,. Stolica Apostolska potwierdzi³a tê prawdę w oświadczeniu wyg³oszonym w Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 10 maja 2007 roku:...ziemia jest naszym wspólnym dziedzictwem, zatem na nas spoczywa poważna i dalekosiê na odpowiedzialnoœæ za w³asne czyny. List pastoralny o chrzeœcijañskim nakazie ekologicznym skierowany przez Komisjê do spraw spo³ecznych kanadyjskiej konferencji biskupów katolickich podaje: Kryzys ekologiczny jest kwesti¹ moraln¹ i naszym wspólnym zadaniem... I jeszcze, z preambu³y do Karty Ziemi: Musimy z³¹czyæ nasze wysi³ki, aby stworzyć zrównowa on¹ spo³ecznoœæ globaln¹ opieraj¹c¹ siê na poszanowaniu natury, uniwersalnych prawach ludzkich, sprawiedliwości ekonomicznej i kulturze pokoju. W końcu, jest to spraw¹ nagl¹c¹, abyśmy wszyscy, ludzie Ziemi, uznali, e jesteśmy odpowiedzialni wobec siebie nawzajem, wobec większej wspólnoty ycia i wobec przysz³ych pokoleń. Artyku³ ten jest prób¹ spojrzenia na zagadnienie zmiany klimatu. Od wielu lat ekolodzy, naukowcy i dzia³acze na rzecz ochrony środowiska nieustannie informuj¹ nas i ostrzegaj¹ przed tym, co dzieje siê z nasz¹ ziemi¹. Miêdzyrz¹dowa Komisja do spraw zmiany klimatu (The Intergovernmental Panel on Climate Change) opublikowa³a nastêpuj¹ce dane statystyczne na temat nauki oraz wp³ywu zmiany klimatu: 66Jedenaście z ostatnich dwunastu lat zanotowano w rankingu jako dwanaście najcieplejszych lat w pomiarze temperatury przy powierzchni ziemi. 66Dane od 1978 roku ukazuj¹, e przeciętna powierzchnia lodu Morza Arktycznego kurczy siê rocznie o średnio 2,7% w ci¹gu dekady. 66Przewiduje siê, e w Afryce, do 2020 roku od 75 do 250 milionów ludzi zostanie dotkniętych brakiem wody. 66Przewiduje siê, e zostanie zmniejszony dostęp do œwie ej wody w Azij Centralnej, Po³udniowej, Wschodniej i Po³udniowowschodniej. 66W Ameryce Pó³nocnej, miasta, które w chwili obecnej doœwiadczaj¹ fali upa³ów mog¹ spodziewać siê dalszych fal w zwiększonej ilości, intensywności i czasie trwania mających niekorzystny wp³yw na zdrowie. Co zatem powoduje zmianę klimatu? Gazy cieplarniane nale ¹ do grupy gazów zatrzymuj¹cych ciep³o przy powierzchni Ziemi. Obecnoœæ tych gazów w atmosferze ci¹gle zwiększa siê dzięki dzia³alnoœci cz³owieka. Powoduj¹ j¹ niekontrolowane wylesianie, plądrowanie naturalnych z³ó, odpady przemys³owe, stosowanie niektórych typów herbicydów, konsumeryzm, emisja dwutlenku węgla oraz dodatkowe ocieplenia p³yn¹ce z wyższych warstw promieniowania. Wszystko to prowadzi do tego, co naukowcy nazywaj¹ stopniowym wzrostem średniej temperatury przy powierzchni ziemi, tj. globalnym ociepleniem. Ocieplenie wywo³uje napór na system klimatu Ziemi i prowadzi do zmiany klimatu (Tim Flannery The Weather Makers ). Zmiana klimatu jest równie powodowana naturalnymi czynnikami, jak np. erupcj¹ wulkanów, zmian¹ konfiguracji cykli orbitalnych i zmian¹ efektu cieplarnianego. Procesy te zachodz¹ na przestrzeni milionów lat, niemniej jednak intensywnoœæ i szybkoœæ dzia³alnoœci cz³owieka na ziemi prowadzi do niewyobrażalnych zmian: wzrostu temperatury oceanów na ziemi, wzrastaj¹cego topnienia śniegu i lodu, które powoduje zwiększenie poziomu morza czy ekstremalnej pogody: suszy, opadów atmosferycznych, powodzi, fal upa³ów, intensywnych wichur koñcz¹cych siê cyklonami, tornado, huraganami, klęskami naturalnymi oraz wyginięciem wielu gatunków zwierz¹t i roślin. W niektórych przypadkach zniszczenie, które siê ju dokona³o jest nieodwracalne, lecz w wielu innych można je jeszcze POWSTRZYMAÆ! 4 Sprawiedliwość i Pokój

5 Środowisko naturalne Musimy z³¹czyæ nasze wysi³ki, aby stworzyć zrównowa on¹ spo³ecznoœæ globaln¹ opieraj¹c¹ siê na poszanowaniu natury, uniwersalnych prawach ludzkich, sprawiedliwości ekonomicznej i kulturze pokoju.... Staj¹c w obliczu zniszczenia otoczenia, dostrzegamy, e jesteśmy zobowi¹zane do odnowy zdrowego środowiska. Nasza franciszkańska eko-duchowoœæ stawia wyzwania naszym stylom ycia i postępowaniu. Możemy staæ siê potê n¹ si³¹ w krajach, w których yjemy i w ca³ym œwiecie. Z naszym wykszta³ceniem, liczebnoœci¹, środkami i funduszem możemy wiele zmieniæ. Jako jednostki możemy stawiać tylko ma³e kroki lecz jako jedno Zgromadzenie Felicjanek-Franciszkanek możemy stawiać gigantyczne kroki. Dla poszczególnych jednostek może to byæ przyt³aczaj¹ce i parali uj¹ce, lecz jako Zgromadzenie możemy podj¹æ tê inicjatywę i po³¹czyæ siê z innymi, aby byæ prorokami na rzecz ziemi. Nagradzamy gromkimi brawami wysi³ki Sióstr Felicjanek z Prowincji Coraopolis, które yj¹ Zielon¹ Ewangeli¹, gdy w procesie odnowy swojego domu prowincjalnego zastosowa³y technologie przyjazne dla środowiska. Prowincja w Buffalo zainwestowa³a w energiê geotermiczn¹ podczas renowacji swojego domu. Wkrótce mog¹ te pojawiæ siê tańsze technologie lecz patrząc perspektywicznie, obydwie prowincje nie tylko zaoszczêdzi³y pieni¹dze ale, co najważniejsze, uczyni³y wa ny krok w ochronie naszego środowiska, staj¹c się dla innych przyk³adem. Możemy równie podejmowaæ starania, aby rz¹dy udzieli³y większego prawnego i finansowego wsparcia środowisku naturalnemu, byśmy nie uleg³y zastraszeniu przez przemys³, jednostki oraz rz¹dz¹cych. Musimy g³osowaæ na polityków, którzy s¹ g³êboko zaangażowani na rzecz zredukowania emisji dwutlenku węgla. Możemy podejmować d³ugotrwa³e wysi³ki finansowania i kupowania obligacji wydajnych i odnawialnych technologii dla czystej odnawialnej energii, np. turbin wodnych, ogrzewania s³onecznego lub wodnego, zmiany paliwa od paliwa pochodzenia mineralnego do odpadów gospodarczych, a także popierać grupy dzia³aj¹ce na rzecz środowiska, np. Przyjaciele Ziemi (Friends of the Earth) czy Kampania przeciw zmianie klimatu (Campaign against Climate Change). Możemy szukaæ dostawców energii przyjaznej środowisku, podj¹æ środki, aby nasze domy i miejsca apostolatu uczyniæ bardziej przyjazne środowisku, podj¹æ dzia³ania, aby zaoferować sesje szkoleniowe naszym stowarzyszonym i wspó³pracuj¹cym z nami w apostolatach, mo emy posadzić wiele drzew. Nie możemy siê doczekać zakupu samochodów, które zredukuj¹ czy nawet wyeliminuj¹ zużywanie paliwa węglowodorowego. Na rynku s¹ ju dostępne samochody hybrydowe i elektryczne. Z czasem, gdy więcej ludzi zacznie w nie inwestować, ich cena spadnie w dó³. B¹dŸmy tymi, które zrobi¹ pierwszy krok nie czekaj¹c a inni zbij¹ cenę. Kupujmy produkty od miejscowych rolników, występujmy za zniesieniem transkontynentalnego transportu przewozowego, ograniczmy konsumpcjê czerwonego mięsa i drobiu, zmniejszmy użycie termostatu, spróbujmy korzystać z produktów alternatywnych, zamiast ze środków czystości, przetwarzajmy odpady w coraz bardziej twórczy sposób i wyeliminujmy murawę i pestycydy ogrodowe. WejdŸ na poniższe linki, aby zdobyć więcej informacji na temat zmiany klimatu i sposobów, które możesz podj¹æ, aby chroniæ i szanować ca³e stworzenie. SM Jacqueline Keefe (CA) Miêdzyrz¹dowa komisja do spraw zmiany klimatu Program Narodów Zjednoczonych do spraw ochrony œrodowiska oraz międzynarodowa organizacja zajmu¹ca siê ochron¹ środowiska Spotkania międzywyznaniowe Uniwersytetu w Chicago Orędzie Ojca Świętego Jana Paw³a II na Światowy Dzień Pokoju: Program ekologiczny Krajowej Rady Koœcio³ów Chrystusa Magazyn Time Sprawiedliwość i Pokój 5

6 Kobiety i dzieci Internet a pornografia dziecięca Buffalo News, g³ówny dziennik w Buffalo, zamieszcza³ w październiku 2007 roku odcinki pt.: Zalew dziecięcego porno (The Child Porn Pipeline), w których szczegó³owo opisano eksplozjê pornografii dziecięcej w internecie (Buffalonews.com/pipeline). Przedstawiona historia zosta³a pocz¹tkowo wymyślona na podstawie wyraźnego wzrostu aresztowañ za pornografiê dzieciêc¹ na terenie lokalnym, wkrótce jednak sta³a siê materia³em dziennikarstwa śledczego w kraju i za granic¹. Pięæ lat temu w 2003 roku Yakor Zalutarou, wa na osobistoœæ spó³ki internetowej Regpay w Mińsku na Bia³orusi, zosta³ aresztowany przez policjê amerykañsk¹ pod zarzutem produkcji i dystrybucji pornografii dziecięcej. Spó³ka Regpay mia³a wówczas ponad 400 stron internetowych, z których prawie wszystkie poświêcone by³y pornografii dziecięcej. Podczas międzynarodowej akcji policyjnej trwaj¹cej pó³tora roku Regpay zarobi³ $7 milionów przeprowadzaj¹c 350 tysięcy transakcji w wysokości $70 za subskrypcjê. Piêæ serwerów w Stanach Zjednoczonych zapewnia³o hosting stronom spó³ki Regpay tworz¹cym pornografiê dzieciêc¹: Cal POP.com (w Kalifornii), Rack Space (w Teksasie), Verio Inc. (w Kolorado), Genisis 2 Networks (w Karolinie Pó³nocnej) i SAGO Networks (na Florydzie). Pieni¹dze przechodzi³y przez First Data amerykańskiego lidera technologii informacyjnej o zasięgu globalnym w Kolorado, a następnie by³y przelewane na konto czo³owego banku inwestycyjnego Morgan Stanley-Dean Witter w Washingtonie, D.C., który z kolei przelewa³ je na oddzia³ Deutsche Bank w Stanach Zjednoczonych, a następnie na konto Pana Zalutarou w banku Aizkraukles w Rydze, na otwie. Zalutarou twierdzi, e wiêkszoœæ z tych pieniędzy jest w rêkach zorganizowanej przestêpczoœci w Rosji. Mniej więcej od jednej trzeciej do po³owy z 90 tysięcy zanotowanych klientów to mieszkańcy Stanów Zjednoczonych. Stany wyró niaj¹ siê podejrzanie tym, e posiadaj¹ najwięcej p³atnych klientów pornografii dziecięcej oraz serwerów zapewniaj¹cych hosting stronom z pornografi¹ dzieciêc¹ i bankami kliringowymi, które zajmuj¹ siê przep³ywem brudnych pieniędzy. Fundacja nadzoruj¹ca Internet (Internet Watch Foundation) z Wielkiej Brytanii podaje, e 62% pornografii dziecięcej w internecie zamieszczonej jest przez serwery sieci znajduj¹ce siê na terenie Stanów Zjednoczonych. Wiêkszoœæ pornografii dziecięcej tworzonej przez reklamę, któr¹ można znaleÿæ w internecie produkowana jest w Rosji i by³ych krajach bloku wschodniego. W Stanach Zjednoczonych, s³u by policyjne zidentyfikowa³y 500 tysięcy osób handluj¹cych pornografi¹ dzieciêc¹ w internecie. Z braku środków, rocznie przeprowadza siê dochodzenia w sprawie pornografii dziecięcej w poniżej 2% przypadków. Federalny Urz¹d Śledczy Stanów Zjednoczonych (FBI) zaaresztowa³ w 2006 roku ponad podejrzanych w sprawie pornografii dziecięcej, co w porównaniu z 68 osobami zaaresztowanymi w ubieg³ej dekadzie stanowi 200% wzrost! Zgodnie z tym, co podaje komisja do spraw przestępstw internetowych przeciwko dzieciom w Stanach Zjednoczonych (Internet Crimes Against Children), w przeci¹gu minionych trzech lat 1500 tajnych policjantów z 18 6 Sprawiedliwość i Pokój

7 Kobiety i dzieci państw przeszukiwa³o Internet w celu znalezienia darmowej pornografii dziecięcej. Otrzymali 14,2 milionów ofert od 1,4 miliona ludzi. Piêtnaœcie lat temu, zanim powsta³ internet, by³o byæ może 300 ofiar pornografii dziecięcej. W chwili obecnej, jak podaje Krajowe Centrum dzieci zagubionych i wykorzystywanych (The National Center for Missing and Exploited Children), ustalono ju 1100 ofiar, a kolejnych jeszcze co najmniej 100 tysięcy czeka na odkrycie. Centrum podaje, e wiêkszoœæ pornografii dziecięcej przedstawia dzieci w wieku 13 lat i poniżej, przy czym nieustannie wzrasta wykorzystywanie nawet niemowl¹t i ma³ych dzieci. Co więcej, reklamowa pornografia dziecięca staje siê nawet ostrzejsza i brutalniejsza ni darmowe strony handlowe. W Stanach Zjednoczonych dostawcy internetu maj¹ obowi¹zek zg³osiæ do Krajowego Centrum dzieci zagubionych i wykorzystywanych podejrzenia o pornografiê dzieciêc¹, a mimo to stosunkowo niewielu z nich przestrzega tego przepisu za wyj¹tkiem wielkich spó³ek, jak AOL i Yahoo. Centrum ma na swojej stronie inernetowej (www.missingkids.com) gor¹c¹ liniê CyberTipline. Amerykańscy prawodawcy chc¹, aby przemys³ internetowy zaanga owa³ siê bardziej aktywnie w monitoring i zg³aszanie przestępstw. Dostawcy serwerów twierdz¹ z kolei, e proponowane reformy s¹ zbyt kosztowne, naruszaj¹ prywatnoœæ i nak³adaj¹ na nich ciê kie zobowi¹zania. 180 państw świata nie posiada żadnych norm prawnych dotycz¹cych pornografii dziecięcej. Posiadanie pornografii dziecięcej jest nadal legalne w 125 krajach ³¹cznie z Rosj¹, Meksykiem, Brazyli¹ i Keni¹. W Polsce w 2006 roku zanotowano 516 przypadków pornografii dziecięcej oraz 1507 przypadków wykorzystywania seksualnego nieletnich. Specjalna Rada ONZ poda³a w 2005 roku, e w Brazylii panuje atmosfera bezkarności dotycz¹ca wykorzystywania seksualnego dzieci i m³odych osób. Ogólne badanie opinii publicznej w Kanadzie w 2004 roku ujawni³o, e 61% ofiar napaści na tle seksualnym by³o w wieku poniżej 18 roku ycia, a grupa ta stanowi jedynie 21% ca³ej populacji. W Meksyku istniej¹ ustawy prawne dotycz¹ce pornografii dziecięcej lecz zanotowano jedynie jeden przypadek aresztowania. Rz¹d szacuje, e wykorzystywanych jest rocznie oko³o 20 tysięcy dzieci. Powa nym problemem Kenii jest prostytucja dziecięca, w któr¹ zaangażowanych jest 30% dziewcz¹t w wieku lat pracuj¹cych w pe³nym i niepe³nym wymiarze godzin jako prostytutki na obszarach nadmorskich. Międzynarodowa Organizacja Pracy podaje, e 30 tysięcy dziewcz¹t poniżej 19 roku ycia jest zaangażowanych w prostytucjê. Poniższe dane nie s¹ wyrokiem. Szacuje siê, e w Rosji występuje od 2 do 5 milionów bezdomnych dzieci. Ośrodek Badañ Praw Człowieka w Moskwie podaje, e rocznie 50 tysięcy dzieci ucieka z domów, w których s¹ wykorzystywane. Rosyjska Komisja Statystyczna poda³a do informacji, e 800 tysięcy dzieci zostało porzuconych. atwo jest zrozumieć dlaczego Rosja jest głównym producentem i dystrybutorem internetowej pornografii dziecięcej posiadaj¹c tak wiele dzieci narażonych na zranienie. Ukraina, wed³ug krajowych i zagranicznych organów prawa, jest znacz¹cym Ÿród³em internetowej pornografii dziecięcej. Estonia nie posiada szczególnych danych dotycz¹cych pornografii dziecięcej, ale mówi siê, e jest Ÿród³em, miejscem docelowym i punktem tranzytowym handlu wykorzystywania nieletnich w celach seksualnych. Wiele czynników wp³ywa na rozprzestrzenianie siê pornografii dziecięcej w internecie. Upadek systemów politycznych, spo³ecznych, prawnych i ekonomicznych przyczynia siê najbardziej do tej plagi w kablowej sieci ogólnoświatowej. Nie można zignorować znaków czasu, nie można zignorować dzieci, które cierpi¹. Mamy mo liwoœæ doprowadzenia do zmian, zapewnienia kierownictwa duchowego i odnowy i mamy prawo zabrania g³osu, aby us³yszeli nas ci, którzy mog¹ spowodować zmiany. WejdŸ na umieszczone poniżej strony internetowe, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji i podj¹æ dzia³anie w celu zatrzymania pornografii dziecięcej. S Kathryn Marie Augustyniak (BU) Sprawiedliwość i Pokój 7

8 WebResources Brazylia: Kanada: Estonia: Francja: Wielka Brytania: W³ochy: Kenia: Meksyk: Polska: Rosja: Ukraina: Stany Zjednoczone: Stanowiska rz¹dowe na temat World Wide Web: ONZ: Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci : www. calib.com/nccamch Międzynarodowe Centrum Dzieci Zagubionych i Wykorzystywanych: Sprawiedliwości i Pokoju Wydane przez Centralne Biuro Sprawiedliwości i Pokoju Zgromadzenia Sióstr Felicjanek Cz³onkinie Centralnego Biura Sprawiedliwości i Pokoju Zgromadzenia Sióstr Felicjanek: SM Inga Borko (RO), koordynatorka (zarz¹d generalny) S MaryAnne Olekszyk (CA SM Izajasza Rojek (PR) SM Jacqueline Keefe (CA) SM Jeanine Heath (CH) S Kathryn Marie Augustyniak (BU) IM Leona Kutsko (BR) S Maryann Agnes Mueller (LO) S Nancy Marie Jamroz (LI) SM Sophia Gaconi Muturi (KE) SM Wiktima Hebda (KR) Redaktor: S Maryann Agnes Mueller (LO) Projekt graficzny: SM Francis Lewandowski (LI) Druk i sk³adanie: North American Felician Communications Levan Road Livonia, Michigan USA Zgromadzenie Sióstr œw. Feliksa z Kantalicjo. Skróty Kraków, Polska KR Livonia, Michigan, USA LI Buffalo, New York, USA BU Chicago, Illinois, USA CH Przemyśl, Polska PR Lodi, New Jersey, USA LO Coraopolis, Pennsylvania, USA CO Warszawa, Polska WA Enfield, Connecticut, USA EN Rio Rancho, New Mexico, USA RR Mississauga, Ontario, Kanada CA Curitiba PR, Brazylia BR Embu, Kenya (KE)

Zamówienia prosimy sk³adaæ pod adresem elektronicznym: publikacje@ceo.org.pl

Zamówienia prosimy sk³adaæ pod adresem elektronicznym: publikacje@ceo.org.pl Niniejsze Scenariusze lekcji towarzysz¹ podrêcznikowi do nauczania podstaw przedsiêbiorczoœci w szko³ach ponadgimnazjalnych, który powsta³ w oparciu o program Zekonomi¹naty. Program tan uzyska³ akceptacjê

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA El bieta Czy PRAWA DZIECKA Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka Warszawa 2002 Sponsor wydania OPEN SOCIETY INSTITUTE, BUDAPEST Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka ISBN 83 87300 61 6 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych WARSZAWA MARZEC

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie

Strategiczne planowanie Tomasz Domañski Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy Warszawa 1999 Niniejszy podrêcznik zosta³ opracowany na zlecenie Agencji Rozwoju Komunalnego w Warszawie w ramach programu Municipal

Bardziej szczegółowo

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko SPO ECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko Nasza gmina rozkwit³a! www.aktywnelokalnie.pl Biblioteczka SIE / Zeszyt 18 SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet...

Bardziej szczegółowo

Zmiana klimatu 2007 Raport Syntetyczny Zredagowany przez: G³ówny zespó³ autorski Rajendra K. Pachauri Andy Reisinger Raportu Syntetycznego IPCC Przewodnicz¹cy IPCC Dyrektor IPCC G³ówny zespó³ autorski

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI Zbigniew M. Karaczun (red.), Krzysztof B³a ejczyk, Janusz Kindler, Jerzy Kozyra, Zbigniew Kundzewicz, Witold Lenart, Jan Suschka, Rafa³ Ulañczyk Autorzy:

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

edukacyjny kameleon 02 (11) 2004 informator o edukacji ekologicznej dla szkól podstawowych i gimnazjów woj. lódzkiego Aktualnoœci i ciekawostki

edukacyjny kameleon 02 (11) 2004 informator o edukacji ekologicznej dla szkól podstawowych i gimnazjów woj. lódzkiego Aktualnoœci i ciekawostki edukacyjny kameleon 02 (11) 2004 informator o edukacji ekologicznej dla szkól podstawowych i gimnazjów woj. lódzkiego Aktualnoœci i ciekawostki Bangladesz: Tygrysy zostan¹ policzone W najbli szy czwartek

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 3

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 3 SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 3 INDEKS 345237 numer 4 (108), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media

Bardziej szczegółowo

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD János Bertók* Walka z korupcj¹ wymaga kompleksowej polityki Korupcja jest zjawiskiem z³o onym. Dlatego te walka z korupcj¹ powinna

Bardziej szczegółowo

WSPÓ CZESNA POLITYKA GOSPODARCZA W WARUNKACH GLOBALIZACJI

WSPÓ CZESNA POLITYKA GOSPODARCZA W WARUNKACH GLOBALIZACJI STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 32 Bogus aw Ostapowicz Uniwersytet Szczeci ski WSPÓ CZESNA POLITYKA GOSPODARCZA W WARUNKACH GLOBALIZACJI Streszczenie W artykule podj to rozwa

Bardziej szczegółowo

Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania

Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania Nr 8 ROCZNIK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 2014 WOJCIECH STANKIEWICZ Olsztyn DOI : 10.14746/rie.2014.8.18 Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania Etap kreowania funduszy unijnych jest

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych.

Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych. Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych. Zapraszamy do zostania jedn¹ z 56 milionów osób na ca³ym œwiecie, które znaj¹ ju

Bardziej szczegółowo

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska rok IV, nr 34 czerwiec 2004 cena: 10 zł Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: Skracać dystans nr 34 2 OD REDAKCJI nr 34 Europejskie koalicje

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA (WARSZAWA 9 GRUDNIA 2010) MATERIAŁY POKONFERENCYJNE WARSZAWA 2011 Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Instytut Badan nad Cywilizacjami

Instytut Badan nad Cywilizacjami Joanna eber* Jak siê robi rewolucjê? Marketing rewolucyjny na przyk³adzie opozycyjnych organizacji m³odzie owych: Otporu! w Serbii, Kmary w Gruzji i Pory! na Ukrainie 132 Lenin zwyk³ mawiaæ: eby rewolucja

Bardziej szczegółowo

3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI

3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI 3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI Dzia³alnoœæ Grupy w ca³ym ³añcuchu wartoœci niew¹tpliwie wp³ywa na otoczenie. Maj¹c na uwadze wspó³czesne wyzwania zwi¹zane ze zmianami klimatycznymi, wyczerpywaniem

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ!

CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ! Słowo numeru str 1 NR 30 nr 30 czwartek, 24 marca 2011 www.slowowroclawian.pl cena 2,50 z³ LOKALNA GOSPODARKA, SPRAWY MIASTA, TEMATYKA SPO ECZNA W JEDNYM MIEJSCU CO MIESI C CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ! Drodzy

Bardziej szczegółowo

Jedna z podstawowych zasad tzw. demokratycznego porz¹dku, wskazuje

Jedna z podstawowych zasad tzw. demokratycznego porz¹dku, wskazuje Marcin BRYLCZAK Poznañ Szko³a demokracji m³odzie w œwiecie spo³eczno-politycznym. Wykluczenie, czy zaniedbanie? Demokratyczna legitymacja. W poszukiwaniu elektoratu Jedna z podstawowych zasad tzw. demokratycznego

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo