Sprawiedliwości i Pokoju

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawiedliwości i Pokoju"

Transkrypt

1 Sprawiedliwości i Pokoju Centralne Biuro Zgromadzenia Sióstr Felicjanek Lato 2008: Vol. 1, Nr 2 Powstrzymać PROCEDER W pierwszym numerze biuletynu Siostra Nancy Marie Jamroz opisa³a handel dzieæmi i kobietami w naszym spo³eczeñstwie pos³uguj¹c siê sformu³owaniem przestêpstwo przeciwko ludzkoœci u ytym przez Wydzia³ do spraw narkotyków i przestêpstw ONZ. Natomiast w tym artykule spróbujê podj¹æ temat organizacji UNANIMA, stowarzyszenia 16 eñskich zgromadzeñ zakonnych z ca³ego œwiata, które sprzeciwiaj¹ siê handlowi podejmuj¹c dzia³anie: powstrzymaæ proceder kupowania kobiet i dzieci. UNANIMA zapocz¹tkowa³a kampaniê Powstrzymaæ proceder w 2007r. UNANIMA opiera siê w swej pracy na za³o eniu, e spo³eczeñstwo, w którym pornografia i prostytucja s¹ tolerowane, stwarza sta³y stan, który prowadzi w koñcu do promowania procederu handlu ywym towarem. UNANIMA uwa a, e kupowanie i sprzedawanie ludzi jest najbardziej rozpowszechnion¹ form¹ niewolnictwa. Ponadto handel ywym towarem przynosi zysk wysokoœci 9,5 mld dolarów rocznie. Tak wysokie dochody staj¹ siê zachêt¹ do dzia³alnoœci przestêpczej, takiej jak pranie brudnych pieniêdzy, handel narkotykami, fa³szowanie dokumentów i przemyt ludzi. UNANIMA podejmuje dzia³ania z przekonaniem, e wyeliminowanie zysku p³yn¹cego z handlu doprowadzi do zmniejszenia tej formy wyzysku. Jednak e akcja Powstrzymaæ proceder musi osi¹gn¹æ takie samo zainteresowanie, jakie ma ochrona i ponowne asymilowanie w spo³eczeñstwie ofiar, które zosta³y ju wykorzystane w wyniku tej dzia³alnoœci. Doœwiadczenie osób pracuj¹cych z ofiarami handlu ludÿmi wskazuje jednak, e kobieta lub dziecko, które tego doœwiadczy³y, maj¹ tak wielkie prze ycia traumatyczne, e jest rzecz¹ prawie niemo liw¹ na nowo zintegrowaæ je w normalnym yciu spo³ecznym. Zapobieganie handlowi bardziej ochrania ofiary, ni próba pomocy im po tym, jak zosta³y ju poddane traumatycznym doœwiadczeniom. Na stronie internetowej UNANIMA mo na znaleÿæ nastêpuj¹ce zasady wykorzystane w kampanii, które powstrzymaj¹ proceder handlu ludÿmi, jeœli zostan¹ zrealizowane: 66Potwierdziæ godnoœæ cz³owieka, szczególnie kobiet i dzieci, które s¹ najbardziej podatne na zranienia. 66Wyeliminowaæ czynniki, które prowadz¹ do œwiatowego handlu ywym towarem i prostytucji, a powi¹zane s¹ ze zorganizowan¹ przestêpczoœci¹; chodzi tu g³ównie o bezprawne u ywanie internetu. Pozbyæ siê takiej terminologii jak przemys³, klient, turystyka i pracuj¹cy, które tuszuj¹ i trywializuj¹ nieludzk¹ rzeczywistoœæ kobiet i dzieci ponosz¹cych cierpienia od strêczycieli, ³owców zysku i innych krzywdzicieli. 66Wprowadziæ w ycie skuteczne prawa, które bêd¹ karaæ korzystaj¹cych z prostytucji i zajm¹ maj¹tek tych, którzy czerpi¹ zyski. W ostatnim czasie przeanalizowano w Holandii i w Szwecji dwa ró ne podejœcia odnoœnie do handlu ludÿmi. Wnioski wyci¹gniête z tych analiz

2 GodnoŚĆ człowieka s³u ¹ obecnie kampanii UNANIMA jako podstawa dzia³ania. Model szwedzki Powstrzymać proceder Szwecja pos³uguje siê wieloaspektowym podejœciem do zlikwidowania procederu, które doprowadzi³o do znacznej redukcji handlu na tle seksualnym w tym kraju. Prawo szwedzkie ustala wysokie kary dla strêczycieli, w³aœcicieli domów publicznych i handlarzy ywym towarem, jednak prawodawcy zorientowali siê, e poda jest tylko czêœci¹ problemu. Równie istotny jest sam proceder, który powstaje, gdy Szwedzi kupuj¹ cia³a kobiet i dzieci, i w ten sposób doprowadzaj¹ do tego, e handel kobietami i dzieæmi w Szwecji staje siê op³acalny. Tak wiêc prawodawcy doszli do wniosku, e nie tylko handlarze, ale równie nabywcy powinni ponosiæ odpowiedzialnoœæ karn¹. W 1999r. zosta³o przyjête prawo, które nakazuje aresztowanie i zaskar enie nabywców. Doprowadzi³o ono do zmniejszenia siê handlu na tle seksualnym w Szwecji, poniewa niebezpieczeñstwo zaskar enia oraz zmniejszony ju proceder spowodowa³y, e Szwecja sta³a siê dla handlu ywym towarem terenem nieprzyjaznym. Jednoczeœnie Szwecja zorganizowa³a szerok¹ kampaniê edukacyjn¹ w szko³ach pañstwowych sprzeciwiaj¹c¹ siê procederowi handlu. Ponadto kary przeciwko ludziom zajmuj¹cym siê prostytucj¹, które by³y nadawane przed rokiem 1999, zosta³y wstrzymane, natomiast system prawny kieruje fundusze na dzia³ania wobec tych, którzy stali siê ofiarami handlu. Wiceminister Szwecji, Margareta Winberg stwierdza: Szwecja uznaje, e pe³ne równouprawnienie... nie mo e w pe³ni nast¹piæ, dopóki istnieje klasa spo³eczna kobiet i dzieci, które s¹ ofiarami prostytucji i handlu. W przeciwnym wypadku zgadzamy siê na wy³¹czenie klasy kobiet, zw³aszcza tych, które od strony ekonomicznej i rasowej znalaz³y siê na marginesie spo³eczeñstwa, spod powszechnej ochrony ludzkiej godnoœci, która zosta³a zagwarantowana w miêdzynarodowych prawach cz³owieka. Podejście holenderskie Prawo holenderskie uznaje prostytucjê za legaln¹. Co wiêcej, prostytucja traktowana jest jako praca i w zwi¹zku z tym podlega takim samym prawom. Holendrzy wierz¹, e legalizacja prostytucji zmniejszy handel ludÿmi, prostytucjê dzieciêc¹ i zorganizowan¹ przestêpczoœæ. Posiadaj¹ jednak prawa, które gro ¹ sankcjami karnymi dla handlarzy ywym towarem, którzy wykorzystuj¹ przemoc lub zmuszanie. Jakie s¹ efekty tego podejœcia? Od 1995 roku holenderski przemys³ seksualny wzrós³ o 25%. A 75% ludzi pracuj¹cych w prostutucji nie ma dokumentów. Liczba dzieci wykorzystywanych w prostytucji w Holandii wzros³a od 4 do 15 tys., w tym co trzecie dziecko przywo one jest z innych krajów. W ubieg³ym roku próby zalegalizowania prostytucji zaczê³y zyskiwaæ popularnoœæ zw³aszcza w Kanadzie, która stanie siê miejscem Olimpiady Zwolennicy legalizacji prostytucji w tym kraju przekonuj¹, e kobiety w³¹czone w legalny system domów publicznych zostan¹ objête ochron¹ zdrowia, a pañstwo mog³oby zebraæ podatki z wykonywanej przez nie pracy. Dodatkowym celem kampanii Powstrzymaæ proceder zorganizowanej przez UNANIMA jest publiczne wyeksponowanie tych, którzy tworz¹ i bior¹ udzia³ w handlu ywym towarem. Kiedy grupa kobiet w Irlandii dowiedzia³a siê, e lokalny bank zaplanowa³ zainwestowanie w legalny dom publiczny w Australii, nak³ania³a swoich przyjació³, by zabrali pieni¹dze z banku. To dzia³anie wp³ynê³o na decyzjê banku i sprawi³o, e zmieni³ miejsce inwestycji. 2 Sprawiedliwość i Pokój

3 GodnoŚĆ człowieka Co więc możemy zrobić, by powstrzymać proceder handlu dziećmi i kobietami? UNANIMA proponuje nastêpuj¹ce rozwi¹zania: 66Byæ œwiadomym procederu i sytuacji istniej¹cej na rynku handlu ludÿmi na terenie w³asnego miejsca zamieszkania i pracy Czy handel ywym towarem mo e siê odbywaæ na naszych oczach? Czy nie sprzyjamy strukturom (proszê siê odnieœæ do przyk³adu z bankiem), które wspieraj¹ handel żywym towarem? 66U ywaæ odpowiedniego jêzyka, gdy mówimy o handlu ludÿmi np. ci, którzy korzystaj¹ za pieni¹dze z aktów seksualnych, powinni zostaæ nazwani przestêpcami lub krzywdzicielami, a nie klientami lub konsumentami. Ofiary handlu powinno siê okreœlaæ kobiety wykorzystywane w prostytucji, a nie pracownicy seksualni. Kobiety i dzieci NIE s¹ towarem. 66Prostestowaæ przeciw traktowaniu w mediach kobiet i dzieci jako towaru. 66Wspieraæ wysi³ki, by zredukowaæ proceder i powstrzymaæ handel w regionach ró nych imprez sportowych: Olimpiada 2010 w Vancouver, B.C. w Kanadzie, Mistrzostwa Œwiata w pi³ce no nej w 2010r. w Afryce Po³udniowej. 66Wspieraæ wysi³ki UNANIMA oraz nowo powsta³ej Miêdzynarodowej Sieci Zgromadzeñ Zakonnych sprzeciwiaj¹cej siê handlowi ywym towarem, która jest stowarzyszeniem zgromadzeñ zakonnych ze wszystkich kontynentów, powsta³ym w celu zwalczania handlu ludÿmi na œwiecie. 66Czytaæ miesiêcznik Stop Trafficking (Stop dla handlu ludÿmi), który jest tak e sponsorowany przez Siostry Felicjanki. 66Aby uzyskaæ wiêcej informacji na temat akcji Powstrzymaæ proceder mo na wejœæ na stronê internetow¹ S Maryann Agnes Mueller (LO) Wiêkszoœæ informacji zawartych w tym artykule pochodzi z prezentaji przedstawionej w czasie spokania UNANIMA, które odby³o siê w lutym 2008r. Sprawiedliwość i Pokój 3

4 Środowisko naturalne Zmiana klimatu: Co możemy zrobić? Jako chrześcijanki, franciszkanki i kobiety konsekrowane jesteśmy wezwane do tego, aby chroni¹c i szanuj¹c ca³e stworzenie opowiadać siê za jego integralnoœci¹,. Stolica Apostolska potwierdzi³a tê prawdę w oświadczeniu wyg³oszonym w Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 10 maja 2007 roku:...ziemia jest naszym wspólnym dziedzictwem, zatem na nas spoczywa poważna i dalekosiê na odpowiedzialnoœæ za w³asne czyny. List pastoralny o chrzeœcijañskim nakazie ekologicznym skierowany przez Komisjê do spraw spo³ecznych kanadyjskiej konferencji biskupów katolickich podaje: Kryzys ekologiczny jest kwesti¹ moraln¹ i naszym wspólnym zadaniem... I jeszcze, z preambu³y do Karty Ziemi: Musimy z³¹czyæ nasze wysi³ki, aby stworzyć zrównowa on¹ spo³ecznoœæ globaln¹ opieraj¹c¹ siê na poszanowaniu natury, uniwersalnych prawach ludzkich, sprawiedliwości ekonomicznej i kulturze pokoju. W końcu, jest to spraw¹ nagl¹c¹, abyśmy wszyscy, ludzie Ziemi, uznali, e jesteśmy odpowiedzialni wobec siebie nawzajem, wobec większej wspólnoty ycia i wobec przysz³ych pokoleń. Artyku³ ten jest prób¹ spojrzenia na zagadnienie zmiany klimatu. Od wielu lat ekolodzy, naukowcy i dzia³acze na rzecz ochrony środowiska nieustannie informuj¹ nas i ostrzegaj¹ przed tym, co dzieje siê z nasz¹ ziemi¹. Miêdzyrz¹dowa Komisja do spraw zmiany klimatu (The Intergovernmental Panel on Climate Change) opublikowa³a nastêpuj¹ce dane statystyczne na temat nauki oraz wp³ywu zmiany klimatu: 66Jedenaście z ostatnich dwunastu lat zanotowano w rankingu jako dwanaście najcieplejszych lat w pomiarze temperatury przy powierzchni ziemi. 66Dane od 1978 roku ukazuj¹, e przeciętna powierzchnia lodu Morza Arktycznego kurczy siê rocznie o średnio 2,7% w ci¹gu dekady. 66Przewiduje siê, e w Afryce, do 2020 roku od 75 do 250 milionów ludzi zostanie dotkniętych brakiem wody. 66Przewiduje siê, e zostanie zmniejszony dostęp do œwie ej wody w Azij Centralnej, Po³udniowej, Wschodniej i Po³udniowowschodniej. 66W Ameryce Pó³nocnej, miasta, które w chwili obecnej doœwiadczaj¹ fali upa³ów mog¹ spodziewać siê dalszych fal w zwiększonej ilości, intensywności i czasie trwania mających niekorzystny wp³yw na zdrowie. Co zatem powoduje zmianę klimatu? Gazy cieplarniane nale ¹ do grupy gazów zatrzymuj¹cych ciep³o przy powierzchni Ziemi. Obecnoœæ tych gazów w atmosferze ci¹gle zwiększa siê dzięki dzia³alnoœci cz³owieka. Powoduj¹ j¹ niekontrolowane wylesianie, plądrowanie naturalnych z³ó, odpady przemys³owe, stosowanie niektórych typów herbicydów, konsumeryzm, emisja dwutlenku węgla oraz dodatkowe ocieplenia p³yn¹ce z wyższych warstw promieniowania. Wszystko to prowadzi do tego, co naukowcy nazywaj¹ stopniowym wzrostem średniej temperatury przy powierzchni ziemi, tj. globalnym ociepleniem. Ocieplenie wywo³uje napór na system klimatu Ziemi i prowadzi do zmiany klimatu (Tim Flannery The Weather Makers ). Zmiana klimatu jest równie powodowana naturalnymi czynnikami, jak np. erupcj¹ wulkanów, zmian¹ konfiguracji cykli orbitalnych i zmian¹ efektu cieplarnianego. Procesy te zachodz¹ na przestrzeni milionów lat, niemniej jednak intensywnoœæ i szybkoœæ dzia³alnoœci cz³owieka na ziemi prowadzi do niewyobrażalnych zmian: wzrostu temperatury oceanów na ziemi, wzrastaj¹cego topnienia śniegu i lodu, które powoduje zwiększenie poziomu morza czy ekstremalnej pogody: suszy, opadów atmosferycznych, powodzi, fal upa³ów, intensywnych wichur koñcz¹cych siê cyklonami, tornado, huraganami, klęskami naturalnymi oraz wyginięciem wielu gatunków zwierz¹t i roślin. W niektórych przypadkach zniszczenie, które siê ju dokona³o jest nieodwracalne, lecz w wielu innych można je jeszcze POWSTRZYMAÆ! 4 Sprawiedliwość i Pokój

5 Środowisko naturalne Musimy z³¹czyæ nasze wysi³ki, aby stworzyć zrównowa on¹ spo³ecznoœæ globaln¹ opieraj¹c¹ siê na poszanowaniu natury, uniwersalnych prawach ludzkich, sprawiedliwości ekonomicznej i kulturze pokoju.... Staj¹c w obliczu zniszczenia otoczenia, dostrzegamy, e jesteśmy zobowi¹zane do odnowy zdrowego środowiska. Nasza franciszkańska eko-duchowoœæ stawia wyzwania naszym stylom ycia i postępowaniu. Możemy staæ siê potê n¹ si³¹ w krajach, w których yjemy i w ca³ym œwiecie. Z naszym wykszta³ceniem, liczebnoœci¹, środkami i funduszem możemy wiele zmieniæ. Jako jednostki możemy stawiać tylko ma³e kroki lecz jako jedno Zgromadzenie Felicjanek-Franciszkanek możemy stawiać gigantyczne kroki. Dla poszczególnych jednostek może to byæ przyt³aczaj¹ce i parali uj¹ce, lecz jako Zgromadzenie możemy podj¹æ tê inicjatywę i po³¹czyæ siê z innymi, aby byæ prorokami na rzecz ziemi. Nagradzamy gromkimi brawami wysi³ki Sióstr Felicjanek z Prowincji Coraopolis, które yj¹ Zielon¹ Ewangeli¹, gdy w procesie odnowy swojego domu prowincjalnego zastosowa³y technologie przyjazne dla środowiska. Prowincja w Buffalo zainwestowa³a w energiê geotermiczn¹ podczas renowacji swojego domu. Wkrótce mog¹ te pojawiæ siê tańsze technologie lecz patrząc perspektywicznie, obydwie prowincje nie tylko zaoszczêdzi³y pieni¹dze ale, co najważniejsze, uczyni³y wa ny krok w ochronie naszego środowiska, staj¹c się dla innych przyk³adem. Możemy równie podejmowaæ starania, aby rz¹dy udzieli³y większego prawnego i finansowego wsparcia środowisku naturalnemu, byśmy nie uleg³y zastraszeniu przez przemys³, jednostki oraz rz¹dz¹cych. Musimy g³osowaæ na polityków, którzy s¹ g³êboko zaangażowani na rzecz zredukowania emisji dwutlenku węgla. Możemy podejmować d³ugotrwa³e wysi³ki finansowania i kupowania obligacji wydajnych i odnawialnych technologii dla czystej odnawialnej energii, np. turbin wodnych, ogrzewania s³onecznego lub wodnego, zmiany paliwa od paliwa pochodzenia mineralnego do odpadów gospodarczych, a także popierać grupy dzia³aj¹ce na rzecz środowiska, np. Przyjaciele Ziemi (Friends of the Earth) czy Kampania przeciw zmianie klimatu (Campaign against Climate Change). Możemy szukaæ dostawców energii przyjaznej środowisku, podj¹æ środki, aby nasze domy i miejsca apostolatu uczyniæ bardziej przyjazne środowisku, podj¹æ dzia³ania, aby zaoferować sesje szkoleniowe naszym stowarzyszonym i wspó³pracuj¹cym z nami w apostolatach, mo emy posadzić wiele drzew. Nie możemy siê doczekać zakupu samochodów, które zredukuj¹ czy nawet wyeliminuj¹ zużywanie paliwa węglowodorowego. Na rynku s¹ ju dostępne samochody hybrydowe i elektryczne. Z czasem, gdy więcej ludzi zacznie w nie inwestować, ich cena spadnie w dó³. B¹dŸmy tymi, które zrobi¹ pierwszy krok nie czekaj¹c a inni zbij¹ cenę. Kupujmy produkty od miejscowych rolników, występujmy za zniesieniem transkontynentalnego transportu przewozowego, ograniczmy konsumpcjê czerwonego mięsa i drobiu, zmniejszmy użycie termostatu, spróbujmy korzystać z produktów alternatywnych, zamiast ze środków czystości, przetwarzajmy odpady w coraz bardziej twórczy sposób i wyeliminujmy murawę i pestycydy ogrodowe. WejdŸ na poniższe linki, aby zdobyć więcej informacji na temat zmiany klimatu i sposobów, które możesz podj¹æ, aby chroniæ i szanować ca³e stworzenie. SM Jacqueline Keefe (CA) Miêdzyrz¹dowa komisja do spraw zmiany klimatu Program Narodów Zjednoczonych do spraw ochrony œrodowiska oraz międzynarodowa organizacja zajmu¹ca siê ochron¹ środowiska Spotkania międzywyznaniowe Uniwersytetu w Chicago Orędzie Ojca Świętego Jana Paw³a II na Światowy Dzień Pokoju: Program ekologiczny Krajowej Rady Koœcio³ów Chrystusa Magazyn Time Sprawiedliwość i Pokój 5

6 Kobiety i dzieci Internet a pornografia dziecięca Buffalo News, g³ówny dziennik w Buffalo, zamieszcza³ w październiku 2007 roku odcinki pt.: Zalew dziecięcego porno (The Child Porn Pipeline), w których szczegó³owo opisano eksplozjê pornografii dziecięcej w internecie (Buffalonews.com/pipeline). Przedstawiona historia zosta³a pocz¹tkowo wymyślona na podstawie wyraźnego wzrostu aresztowañ za pornografiê dzieciêc¹ na terenie lokalnym, wkrótce jednak sta³a siê materia³em dziennikarstwa śledczego w kraju i za granic¹. Pięæ lat temu w 2003 roku Yakor Zalutarou, wa na osobistoœæ spó³ki internetowej Regpay w Mińsku na Bia³orusi, zosta³ aresztowany przez policjê amerykañsk¹ pod zarzutem produkcji i dystrybucji pornografii dziecięcej. Spó³ka Regpay mia³a wówczas ponad 400 stron internetowych, z których prawie wszystkie poświêcone by³y pornografii dziecięcej. Podczas międzynarodowej akcji policyjnej trwaj¹cej pó³tora roku Regpay zarobi³ $7 milionów przeprowadzaj¹c 350 tysięcy transakcji w wysokości $70 za subskrypcjê. Piêæ serwerów w Stanach Zjednoczonych zapewnia³o hosting stronom spó³ki Regpay tworz¹cym pornografiê dzieciêc¹: Cal POP.com (w Kalifornii), Rack Space (w Teksasie), Verio Inc. (w Kolorado), Genisis 2 Networks (w Karolinie Pó³nocnej) i SAGO Networks (na Florydzie). Pieni¹dze przechodzi³y przez First Data amerykańskiego lidera technologii informacyjnej o zasięgu globalnym w Kolorado, a następnie by³y przelewane na konto czo³owego banku inwestycyjnego Morgan Stanley-Dean Witter w Washingtonie, D.C., który z kolei przelewa³ je na oddzia³ Deutsche Bank w Stanach Zjednoczonych, a następnie na konto Pana Zalutarou w banku Aizkraukles w Rydze, na otwie. Zalutarou twierdzi, e wiêkszoœæ z tych pieniędzy jest w rêkach zorganizowanej przestêpczoœci w Rosji. Mniej więcej od jednej trzeciej do po³owy z 90 tysięcy zanotowanych klientów to mieszkańcy Stanów Zjednoczonych. Stany wyró niaj¹ siê podejrzanie tym, e posiadaj¹ najwięcej p³atnych klientów pornografii dziecięcej oraz serwerów zapewniaj¹cych hosting stronom z pornografi¹ dzieciêc¹ i bankami kliringowymi, które zajmuj¹ siê przep³ywem brudnych pieniędzy. Fundacja nadzoruj¹ca Internet (Internet Watch Foundation) z Wielkiej Brytanii podaje, e 62% pornografii dziecięcej w internecie zamieszczonej jest przez serwery sieci znajduj¹ce siê na terenie Stanów Zjednoczonych. Wiêkszoœæ pornografii dziecięcej tworzonej przez reklamę, któr¹ można znaleÿæ w internecie produkowana jest w Rosji i by³ych krajach bloku wschodniego. W Stanach Zjednoczonych, s³u by policyjne zidentyfikowa³y 500 tysięcy osób handluj¹cych pornografi¹ dzieciêc¹ w internecie. Z braku środków, rocznie przeprowadza siê dochodzenia w sprawie pornografii dziecięcej w poniżej 2% przypadków. Federalny Urz¹d Śledczy Stanów Zjednoczonych (FBI) zaaresztowa³ w 2006 roku ponad podejrzanych w sprawie pornografii dziecięcej, co w porównaniu z 68 osobami zaaresztowanymi w ubieg³ej dekadzie stanowi 200% wzrost! Zgodnie z tym, co podaje komisja do spraw przestępstw internetowych przeciwko dzieciom w Stanach Zjednoczonych (Internet Crimes Against Children), w przeci¹gu minionych trzech lat 1500 tajnych policjantów z 18 6 Sprawiedliwość i Pokój

7 Kobiety i dzieci państw przeszukiwa³o Internet w celu znalezienia darmowej pornografii dziecięcej. Otrzymali 14,2 milionów ofert od 1,4 miliona ludzi. Piêtnaœcie lat temu, zanim powsta³ internet, by³o byæ może 300 ofiar pornografii dziecięcej. W chwili obecnej, jak podaje Krajowe Centrum dzieci zagubionych i wykorzystywanych (The National Center for Missing and Exploited Children), ustalono ju 1100 ofiar, a kolejnych jeszcze co najmniej 100 tysięcy czeka na odkrycie. Centrum podaje, e wiêkszoœæ pornografii dziecięcej przedstawia dzieci w wieku 13 lat i poniżej, przy czym nieustannie wzrasta wykorzystywanie nawet niemowl¹t i ma³ych dzieci. Co więcej, reklamowa pornografia dziecięca staje siê nawet ostrzejsza i brutalniejsza ni darmowe strony handlowe. W Stanach Zjednoczonych dostawcy internetu maj¹ obowi¹zek zg³osiæ do Krajowego Centrum dzieci zagubionych i wykorzystywanych podejrzenia o pornografiê dzieciêc¹, a mimo to stosunkowo niewielu z nich przestrzega tego przepisu za wyj¹tkiem wielkich spó³ek, jak AOL i Yahoo. Centrum ma na swojej stronie inernetowej (www.missingkids.com) gor¹c¹ liniê CyberTipline. Amerykańscy prawodawcy chc¹, aby przemys³ internetowy zaanga owa³ siê bardziej aktywnie w monitoring i zg³aszanie przestępstw. Dostawcy serwerów twierdz¹ z kolei, e proponowane reformy s¹ zbyt kosztowne, naruszaj¹ prywatnoœæ i nak³adaj¹ na nich ciê kie zobowi¹zania. 180 państw świata nie posiada żadnych norm prawnych dotycz¹cych pornografii dziecięcej. Posiadanie pornografii dziecięcej jest nadal legalne w 125 krajach ³¹cznie z Rosj¹, Meksykiem, Brazyli¹ i Keni¹. W Polsce w 2006 roku zanotowano 516 przypadków pornografii dziecięcej oraz 1507 przypadków wykorzystywania seksualnego nieletnich. Specjalna Rada ONZ poda³a w 2005 roku, e w Brazylii panuje atmosfera bezkarności dotycz¹ca wykorzystywania seksualnego dzieci i m³odych osób. Ogólne badanie opinii publicznej w Kanadzie w 2004 roku ujawni³o, e 61% ofiar napaści na tle seksualnym by³o w wieku poniżej 18 roku ycia, a grupa ta stanowi jedynie 21% ca³ej populacji. W Meksyku istniej¹ ustawy prawne dotycz¹ce pornografii dziecięcej lecz zanotowano jedynie jeden przypadek aresztowania. Rz¹d szacuje, e wykorzystywanych jest rocznie oko³o 20 tysięcy dzieci. Powa nym problemem Kenii jest prostytucja dziecięca, w któr¹ zaangażowanych jest 30% dziewcz¹t w wieku lat pracuj¹cych w pe³nym i niepe³nym wymiarze godzin jako prostytutki na obszarach nadmorskich. Międzynarodowa Organizacja Pracy podaje, e 30 tysięcy dziewcz¹t poniżej 19 roku ycia jest zaangażowanych w prostytucjê. Poniższe dane nie s¹ wyrokiem. Szacuje siê, e w Rosji występuje od 2 do 5 milionów bezdomnych dzieci. Ośrodek Badañ Praw Człowieka w Moskwie podaje, e rocznie 50 tysięcy dzieci ucieka z domów, w których s¹ wykorzystywane. Rosyjska Komisja Statystyczna poda³a do informacji, e 800 tysięcy dzieci zostało porzuconych. atwo jest zrozumieć dlaczego Rosja jest głównym producentem i dystrybutorem internetowej pornografii dziecięcej posiadaj¹c tak wiele dzieci narażonych na zranienie. Ukraina, wed³ug krajowych i zagranicznych organów prawa, jest znacz¹cym Ÿród³em internetowej pornografii dziecięcej. Estonia nie posiada szczególnych danych dotycz¹cych pornografii dziecięcej, ale mówi siê, e jest Ÿród³em, miejscem docelowym i punktem tranzytowym handlu wykorzystywania nieletnich w celach seksualnych. Wiele czynników wp³ywa na rozprzestrzenianie siê pornografii dziecięcej w internecie. Upadek systemów politycznych, spo³ecznych, prawnych i ekonomicznych przyczynia siê najbardziej do tej plagi w kablowej sieci ogólnoświatowej. Nie można zignorować znaków czasu, nie można zignorować dzieci, które cierpi¹. Mamy mo liwoœæ doprowadzenia do zmian, zapewnienia kierownictwa duchowego i odnowy i mamy prawo zabrania g³osu, aby us³yszeli nas ci, którzy mog¹ spowodować zmiany. WejdŸ na umieszczone poniżej strony internetowe, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji i podj¹æ dzia³anie w celu zatrzymania pornografii dziecięcej. S Kathryn Marie Augustyniak (BU) Sprawiedliwość i Pokój 7

8 WebResources Brazylia: Kanada: Estonia: Francja: Wielka Brytania: W³ochy: Kenia: Meksyk: Polska: Rosja: Ukraina: Stany Zjednoczone: Stanowiska rz¹dowe na temat World Wide Web: ONZ: Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci : www. calib.com/nccamch Międzynarodowe Centrum Dzieci Zagubionych i Wykorzystywanych: Sprawiedliwości i Pokoju Wydane przez Centralne Biuro Sprawiedliwości i Pokoju Zgromadzenia Sióstr Felicjanek Cz³onkinie Centralnego Biura Sprawiedliwości i Pokoju Zgromadzenia Sióstr Felicjanek: SM Inga Borko (RO), koordynatorka (zarz¹d generalny) S MaryAnne Olekszyk (CA SM Izajasza Rojek (PR) SM Jacqueline Keefe (CA) SM Jeanine Heath (CH) S Kathryn Marie Augustyniak (BU) IM Leona Kutsko (BR) S Maryann Agnes Mueller (LO) S Nancy Marie Jamroz (LI) SM Sophia Gaconi Muturi (KE) SM Wiktima Hebda (KR) Redaktor: S Maryann Agnes Mueller (LO) Projekt graficzny: SM Francis Lewandowski (LI) Druk i sk³adanie: North American Felician Communications Levan Road Livonia, Michigan USA Zgromadzenie Sióstr œw. Feliksa z Kantalicjo. Skróty Kraków, Polska KR Livonia, Michigan, USA LI Buffalo, New York, USA BU Chicago, Illinois, USA CH Przemyśl, Polska PR Lodi, New Jersey, USA LO Coraopolis, Pennsylvania, USA CO Warszawa, Polska WA Enfield, Connecticut, USA EN Rio Rancho, New Mexico, USA RR Mississauga, Ontario, Kanada CA Curitiba PR, Brazylia BR Embu, Kenya (KE)

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44 2 Austria jest krajem uprzemysłowionym, z małym rynkiem wewnętrznym, stąd też handel zagraniczny odgrywa ważną rolę w gospodarce narodowej. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K PM/01/01/W

W N I O S E K PM/01/01/W PM/01/01/W Urzędowa pieczęć wpływu: W N I O S E K 1) o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Piaseczno * 2) o zamianę lokalu * * niepotrzebne skreślić Imię i nazwisko wnioskodawcy.. Adres zamieszkania.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIII/522/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 29 maja 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLIII/522/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 29 maja 2014 r. UCHWAŁA Nr XLIII/522/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec bankowości mobilnej Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS O badaniu Finansowy

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn.

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn. Szanowni Rodzice Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn na rok szkolny 2016/2017 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Pokonać Ransomware. Grzegorz Ciołek Systems Engineer

Pokonać Ransomware. Grzegorz Ciołek Systems Engineer Pokonać Ransomware Grzegorz Ciołek Systems Engineer Agenda Historia Ransomware Analiza Ransomware:Jak to działa Trendy i statystyki z Laboratorium FortiGuard Jak żyć? 2 Co to jest Ransomware? Złośliwe

Bardziej szczegółowo

Piekary Śląskie, dnia... r. Imię i nazwisko (Nazwa): Adres: Nr telefonu: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Żwirki 23. 41-940 Piekary Śląskie

Piekary Śląskie, dnia... r. Imię i nazwisko (Nazwa): Adres: Nr telefonu: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Żwirki 23. 41-940 Piekary Śląskie Piekary Śląskie, dnia... r. Imię i nazwisko (Nazwa): Adres: Nr telefonu:.... Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Żwirki 23 41-940 Piekary Śląskie Wniosek o umorzenie wierzytelności lub udzielenie ulgi

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R.

W Z Ó R. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R. W Z Ó R Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R. W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 1. Dane dotyczące organizatora: - nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ...

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ... ... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Społeczna świadomość sytuacji Polaków mieszkających na Wschodzie

Społeczna świadomość sytuacji Polaków mieszkających na Wschodzie K.033/09 Społeczna świadomość sytuacji Polaków mieszkających na Wschodzie Warszawa, maj 2009 roku Znaczący odsetek Polaków nie potrafi ocenić połoŝenia rodaków mieszkających na Wschodzie. Po jednej czwartej

Bardziej szczegółowo

Polacy o źródłach energii odnawialnej

Polacy o źródłach energii odnawialnej Polacy o źródłach energii odnawialnej Wyniki badania opinii publicznej 2013 r. Wycinek z: Krajowego Planu Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii do 2020 roku Warszawa 2013 Polacy o przydomowych

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

U M OWA DOTACJ I

U M OWA DOTACJ I <nr umowy> U M OWA DOTACJ I na dofinansowanie zadania pn.: zwanego dalej * zadaniem * zawarta w Olsztynie w dniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w 2013 roku Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Przewodniczący Andrzej Jakubiak L. dz. DOKJWPR,07311/ :J/l/12/BK (przy udzielaniu odpowiedzi prosimy powołać się na w/w sygn.) Warszawa. dnia ~ kwietnia 2012 L Szanowny Pan

Bardziej szczegółowo

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy I tydzień: Uświadomienie dzieciom, co oznaczają pojęcia : zdrowie i choroba. Jakie są objawy choroby

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Rozdział I ZałoŜenia wstępne 1. Narkomania jest jednym z najpowaŝniejszych problemów społecznych w Polsce. Stanowi wyzwanie cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo

za pośrednictwem 00-898 Warszawa Al. Solidarności 127 (art. 398 2 kpc) ul. Góralska 5 01-112 Warszawa

za pośrednictwem 00-898 Warszawa Al. Solidarności 127 (art. 398 2 kpc) ul. Góralska 5 01-112 Warszawa (WZÓR) Warszawa, dn. 2012 r. SĄD APELACYJNY SĄD PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH w Warszawie za pośrednictwem Sądu Okręgowego XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych w Warszawa 00-898 Warszawa Al. Solidarności

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada działa na podstawie następujących przepisów: 1. Statutu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OFERTA PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu systemowego Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

Pieczęć LGD KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD

Pieczęć LGD KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD Załącznik 7 do procedury wyboru Wzór karty oceny wg lokalnych kryteriów LGD.. Pieczęć LGD KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD CZĘŚĆ I. Informacje o projekcie Nr ewidencyjny wniosku:..... Nr

Bardziej szczegółowo

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole.

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole. Informacje na temat dodatku na podatek lokalny (Council Tax Support), które mogą mieć znaczenie dla PAŃSTWA Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji 01202 265212 Numer dla

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola samorządowego prowadzonych przez Gminę Tyszowce

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r. Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie;

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie; Załącznik do Zarządzenia Nr 0152.35.2011 Z dnia 27 czerwca 2011r. PROCEDURA POSTEPOWANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII Systemy transakcyjne cz.1 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia...2014 r.

UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia...2014 r. projekt UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia...2014 r. w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania zarzutu nieprawidłowości w planowaniu i nadzorze nad strategiczną inwestycją Terminal LNG

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH Opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: - rozdział 3a Karty Nauczyciela, ustawa

Bardziej szczegółowo

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE PROBLEMY GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

GŁÓWNE PROBLEMY GOSPODARKI ŚWIATOWEJ GŁÓWNE PROBLEMY GOSPODARKI ŚWIATOWEJ Tomasz Białowąs bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Główne problemy gospodarki 1) Globalne ocieplenie światowej 2) Problem ubóstwa w krajach rozwijających się 3) Rozwarstwienie

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. 1. Nazwa podmiotu i adres siedziby Pełna nazwa... Adres... (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość)

W N I O S E K. 1. Nazwa podmiotu i adres siedziby Pełna nazwa... Adres... (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej... Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym pieczęć Wnioskodawcy... (nr akt i data wpływu kompletnego wniosku) W N I O S E K o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Analiza zasadności umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii uwarunkowania prawne w

Analiza zasadności umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii uwarunkowania prawne w Analiza zasadności umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii uwarunkowania prawne w kontekście realiów kierowania i umieszczania nieletnich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo