Reuters Serwis Polski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Reuters Serwis Polski"

Transkrypt

1 I wtedy Bóg rzekł: Niechaj się stanie światłość. I stała się światłość Księga Rodzaju 1, 3. Our business is the business of information fragment z misji Reutera. Pierwsze spotkanie robocze Wczesną wiosną 2002 roku, kierownictwo warszawskiego biura firmy Reuters zastanawiało się nad moŝliwością podniesienia wartości standardowego produktu Reuters w Polsce Reuters Serwis Polski (RSP), poprzez dodanie modułu z danymi z rynków energetycznych. Studenci Programu CEMS 1 : Veronika Nagy z BUESPA (Węgry), Matthias Knoll z Uniwersytetu w Köln (Niemcy) oraz Dorota Mańk, Joanna Młynarczyk i Marcin Chuta z SGH (Polska) zostali wybrani do prowadzenia projektu doradczego pod nadzorem Kamili Bondar z Reuters. 18 kwietnia 2002 roku spotkali się w warszawskim biurze Reutera i zaczęli od określenia problemu i dyskusji nad sposobem podejścia do projektu. Reuters Ltd. ZałoŜyciel firmy Reuters, Paul Julius Reuter, stworzył firmę poświęconą dostarczaniu informacji przy wykorzystaniu najnowszej dostępnej technologii. W 1850 roku taką technologią była grupa 45 gołębi, które przenosiły informacje i ceny giełdowe pomiędzy Brukselą a Niemcami w ciągu 2 godzin, wyprzedzając tym samym kolej o 6 godzin. Niewiele później zaczął wykorzystywać potencjał kabli telegraficznych i w kolejnych latach Reuters utrzymywał prowadzenie w wykorzystaniu technologii informacyjnych. W 2002 roku technologie Reutera umoŝliwiały jego silnej bazie klientów dostęp do informacji i bieŝących notowań ponad instrumentów finansowych, łącznie z akcjami, obligacjami i instrumentami pochodnymi z 244 giełd i rynków. Ceny rynkowe, wiadomości i dane były uaktualniane około razy na sekundę i dostarczane bez przerwy. Firma dostarczała równieŝ informacji historycznych o ponad firm. Dodatkowo dziennie publikowano wiadomości, z których część pochodziła z innych niŝ Reuters źródeł, oraz ponad 8 milionów słów w 26 językach. Reuters dostarczał technologii, która pomagała jego klientom w przetwarzaniu informacji finansowych w ich organizacjach. Informacje te z kolei umoŝliwiły im lepszą obsługę własnych klientów, osiągnięcie wyŝszej efektywności oraz oszczędności w kosztach. Reuters był liderem w dostarczaniu wiadomości, informacji finansowych i technicznych rozwiązań dla światowych instytucji finansowych, biznesowych oraz dla mediów. Siła Reutera tkwiła w jego wyjątkowej zdolności do oferowania klientom na całym świecie kombinacji treści, technologii oraz 1 Więcej informacji o Programie CEMS (Community of European Management Schools) moŝna znaleźć w Przypadek biznesowy przygotowano do VII edycji konkursu Przedsiębiorczość i Zarządzanie, organizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości, na podstawie projektu programu CEMS przeprowadzonego w Reuters Polska przez Veronikę Nagy z BUESPA (Węgry), Mathiasa Knolla z Universität zu Köln (Niemcy), oraz Dorotę Mańk, Joannę Mlynarczyk i Marcina Chutę z SGH (Polska), we współpracy z Kamilą Bondar i Arturem Okurowskim z Reutera, pod kierunkiem Mariana Moszoro. Niektóre dane zostały zmienione. Ma słuŝyć jako materiał dydaktyczny do dyskusji; jego celem nie jest ocena efektywności prowadzonych przez firmę działań. Marian Moszoro: śadna część niniejszego dokumentu nie moŝe być kopiowana bez zgody autora. Ostatnie wydanie:

2 dostępu do danych. Jego oferty zawierały: dane finansowe w czasie rzeczywistym; moŝliwości dokonywania transakcji; narzędzia analityczne i do zarządzania ryzykiem i zarządzania transakcjami; zbiorowe dane o inwestycjach; historyczne bazy danych; oraz teksty, wykresy, video i zdjęcia dla firm medialnych na całym świecie. Pomimo tego, Ŝe Reuters był powszechnie znany jako agencja informacyjna około 93% jego przychodów pochodziło z usług finansowych. Reuters Serwis Polski Najstarsze wzmianki o Polsce w archiwach Reutera w Londynie sięgają roku 1852 i dotyczą transakcji w handlu zboŝem. Pierwsza relacja dla gazet pochodząca z Warszawy jest datowana na marzec 1861 roku i opisuje antyrosyjskie zamieszki spowodowane obchodami 30 rocznicy jednej z waŝniejszych bitew Powstania Listopadowego bitwy pod Olszynką Grochowską. Pierwszym oficjalnym agentem Reutera w Warszawie został niejaki S. Barszczewski, który pełnił tę funkcję od roku 1905 do W 2002 roku Reuters Polska był dobrze znanym i pewnym źródłem informacji w Polsce. Oferował kompleksowe usługi informacyjne, dotyczące finansów, mediów oraz związane z rynkami towarowymi, poprzez róŝnorodne produkty i kanały dystrybucji. Produkt Reuters 3000Xtra był najnowszym i najbardziej rozwiniętym pakietem informacji finansowych, jaki oferował Reuters. Składał się z dwóch platform: Reuters Kobra i Reuters PowerPlus Pro. System ten pozwalał na pełny dostęp do zintegrowanych baz danych oraz zawierał gotowe narzędzia do analizy, wyliczeń i prezentacji danych. Informacje wysyłane były przez satelitę oraz specjalne łącze kablowe. Załącznik 1 przedstawia okno Kobry. RSP, najpopularniejszy produkt Reutera sprzedawany w Polsce, był podzielony na trzy moduły: Rynek Kapitałowy umoŝliwiał zarówno bieŝący dostęp do notowań na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i Centralnej Tabeli Ofert, jak równieŝ do 11 najwaŝniejszych światowych i regionalnych giełd. Zawierał takŝe najwaŝniejsze indeksy giełdowe oraz analizy fundamentalne kaŝdej notowanej polskiej firmy; Rynek PienięŜny dostarczał nie tylko informacji dotyczących bieŝących kursów walut, obligacji oraz notowań metali szlachetnych, ale równieŝ kursy WIBID/WIBOR i stopy procentowe depozytów w Polsce i na świecie; Rynek Towarowy dostarczał notowania kontraktów na Warszawskiej Giełdzie Towarowej, terminowe i natychmiastowe notowania metali, ziaren, kawy i innych produktów. Moduły te mogły być subskrybowane razem lub niezaleŝnie od siebie np.: Rynek Kapitałowy + Rynek PienięŜny (Załącznik 2 zawiera miesięczne subskrypcje róŝnych modułów RSP). KaŜdy z modułów zawierał wiadomości aktualne wiadomości, komentarze, analizy rynkowe i opinie specjalistów zarówno w języku polskim jak i angielskim. KaŜdy zawierał równieŝ Biuletyn Ekonomiczny prognozy ekonomiczne przygotowane przez największe instytucje finansowe działające w Polsce dla kluczowych polskich instrumentów na rynkach kapitałowych i pienięŝnych. Dane RSP transmitowano poprzez platformę Cyfra+. System ten składał się ze zwykłej anteny lub łącza kablowego oraz specjalnego dekodera podłączonego do terminala, którym mógł być zwykły PC. Rozwiązanie to zagwarantowało Reuterowi zarówno niezawodną transmisję danych, jak równieŝ zasięg na terenie całej Polski. Reuters zapewniał równieŝ inne usługi przez Internet, takie jak Reuters Market Monitor (RMM) serwis informacyjny, który umoŝliwiał dostęp do szerokiego spektrum informacji od kapitałowych i pienięŝnych po rynki towarowe. Produkt ten był oferowany klientom na całym świecie. 2

3 Polskie sektory energetyki interesujące dla Reuters Polska Cechy, które powinien posiadać sektor energetyczny, aby stworzyć moŝliwość zaoferowania usług RSP to: wolny rynek, liczni gracze, zmienne ceny oraz moŝliwość arbitraŝu. W 2002 roku niektóre z tych cech posiadały jedynie sektory energii elektrycznej i paliwowy. Zespół szybko doszedł do wniosku, Ŝe musi skoncentrować się głównie na sektorze elektrycznym. Wydawało się, Ŝe istnieje popyt na informacje dotyczące bieŝących cen paliw na polskich stacjach benzynowych, jak równieŝ popyt na otrzymywanie codziennych informacji o ilości importowanego LPG 2 i innych produktów ropopochodnych, zwłaszcza zza wschodniej granicy. Jednak koszty zbierania informacji z całej Polski przewyŝszałyby znacznie moŝliwe do osiągnięcia przychody, poza tym inne firmy juŝ wykorzystywały tę niszę. Sektory węglowy i gazowy były regulowane przez rząd. Firmy działające w obu tych sektorach były własnością skarbu państwa, a ceny regulowane były przez Urząd Regulacji Energetyki 3. PoniewaŜ nie istniał prawdziwie wolny rynek, nie było Ŝadnych gwałtownych wahań cen oraz moŝliwości arbitraŝu, popyt na informacje o rynku węglowym był bardzo niski. To samo odnosiło się do sektora gazowego pomimo, iŝ wprowadzono liberalizację pewnych przepisów Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) przez lata pozostawało jedynym uczestnikiem tego rynku. Skutkiem tego był brak popytu na RSP. Ewolucja rynku energetycznego w Polsce Dzięki zainstalowanej mocy elektrycznej ponad 30 mln kilowatów (kw) w 2000 roku oraz produkcji 144 mld kilowatogodzin (kwh) (zob. Załącznik 3, 4 i 5 z opisem produkcji i zuŝycia energii w Polsce) polski sektor wytwarzania energii był największy w środkowej i wschodniej Europie. Większość polskiej energii elektrycznej pochodziła z elektrowni spalających węgiel, które wykorzystywały przestarzałe technologie. Polski rząd spodziewał się 50% wzrostu popytu na energię elektryczną do roku Polska wytwarzała więcej energii niŝ mogła jej zuŝyć, dlatego teŝ eksportowała nadwyŝki do sąsiednich krajów. Polenergia została utworzona przez Polskie Sieci Energetyczne (PSE), niemieckiego dystrybutora PreussenElektra AG (własność eon u) i Kulczyk Holding, aby sprzedawać energię elektryczną, w tym takŝe energię pochodzącą z Rosji, na rynki Zachodnio-europejskie. Polska energia elektryczna była wytwarzana przez grupę niezaleŝnych producentów energii, którzy odsprzedawali ją państwowej sieci operacyjnej PSE SA, jak równieŝ przez samo PSE. Istniało wtedy 17 elektrowni i 19 elektrociepłowni. PSE dostarczał energii 33 dystrybutorom, z których Grupa G8 była największym. Miała równieŝ miejsce konsolidacja kilku producentów, z których najwaŝniejszym był Polski Koncern Energetyczny (PKE). Jego całkowita moc produkcyjna wynosiła MW. PKE składał się z 7 elektrowni (Blachownia, Łaziska, Halemba, Łagisza, Jaworzno III, Siersza). Spodziewano się, Ŝe po otwarciu rynków tylko skonsolidowani producenci będą w stanie konkurować z zachodnimi firmami. Pozycja Polski jako kandydata do Unii Europejskiej sprawiła, iŝ cele dotyczące efektywności i ochrony środowiska stały się jeszcze waŝniejsze. W listopadzie 1998 Polska zobowiązała się do dostosowania w ciągu 4 lat przepisów dotyczących rynków energetycznych do standardów unijnych. Odnowienie tego sektora do roku 2010 miało kosztować 15 mld USD. Dlatego teŝ, istniało duŝe zapotrzebowanie na inwestycje w polski przemysł energetyczny. Międzynarodowe instytucje finansowe, a szczególnie Bank Światowy i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, zostały zaangaŝowane w finansowanie i udział w projektach, począwszy od budowy nowych, nie wymagających uŝycia węgla urządzeń, skończywszy na zaopatrzeniu w nowe technologie przestarzałych elektrowni. 2 Liquid Petroleum Gas. 3 Strona internetowa instytucji to: 3

4 Liberalizacja rynku energetycznego Podstawowym warunkiem istnienia wolnego rynku energetycznego jest wolny handel energią pomiędzy producentami a uŝytkownikami. Oprócz samej energii towarem na rynku energetycznym jest równieŝ przesyłanie energii od jej producenta do konsumenta. Zakłada się, Ŝe sektor energetyczny będzie całkowicie zliberalizowany, gdy kaŝdy z jego uczestników będzie miał takie same i równe prawo do uŝywania sieci energetycznej. Podstawową zasadą konkurencyjności rynku jest prawo wyboru dostawcy energii. Zasada ta zwana jest dostępem stron trzecich TPA (Third Party Access). Teoretycznie TPA oznacza, iŝ kaŝdy, kto nie będzie dostatecznie zadowolony z usług jednej firmy energetycznej ma prawo wyboru innego dostawcy energii. Właściciel sieci dostarczającej energię elektryczną w danym regionie jest zobowiązany udzielić dostępu do sieci innemu dostawcy (za pewną opłatę). Oprócz tego Polskie Sieci Energetyczne mają stworzyć linie wysokiego napięcia dostępne dla innych firm energetycznych. Podstawowe zasady funkcjonowania rynku energetycznego w Polsce były zawarte w ustawie o energetyce i innych przepisach wykonawczych 4. Ustalono ramy konkurencyjności w podsektorach wytwarzania i dostawy, oraz nadzór Urzędu Regulacji Energetyki nad transmisją i dystrybucją. Przedstawiono równieŝ rozkład otwarcia rynku dla klientów, którzy mają prawo wyboru dostawcy (zob. Załącznik 6 z kalendarzem otwarcia rynku i liczbą klientów upowaŝniona do TPA oraz Załącznik 7 z poziomem liberalizacji rynku). Formy handlu energią Ustawa o energetyce nie zawierała Ŝadnych szczególnych ograniczeń dotyczących rozwoju poszczególnych form handlu energią. Oznaczało to, Ŝe energia mogła być sprzedawana w róŝnych formach chyba, Ŝe zostały naruszone regulacje. Według form handlu energią polski rynek energetyczny podzielony był na trzy typy rynków: 1) Rynek Kontraktowy, 2) Giełda Energii oraz 3) Rynek Bilansujący. Załącznik 8 pokazuje schemat struktury rynku energetycznego. Rynek kontraktowy Na rynku kontraktowym handlowano energią na podstawie kontraktów zawartych pomiędzy producentami energii, operatorami sieciowymi, handlowcami energii a konsumentami energii. W 2002 roku długoterminowe kontrakty zawarte pomiędzy PSE a elektrowniami wyniosły około 70% krajowego popytu na energie. Około 28% stanowiły obustronne kontrakty pomiędzy elektrowniami a końcowymi konsumentami. W konsekwencji tylko pewna część energii mogła być przedmiotem handlu na wolnych rynkach (zob. Załącznik 9). Lekarstwem na to, mogła być zmiana długoterminowych kontraktów na kontrakty finansowe oraz wprowadzenie Systemu Opłat Kompensacyjnych (SOK) Rynek Bilansujący Rynek Bilansujący był rynkiem, który zamykał bilans energii elektrycznej na tle całego systemu energetycznego. UmoŜliwiał firmom nabywanie dodatkowych ilości energii, która nie miała pokrycia w juŝ zawartych kontraktach (na rynku kontraktowym i giełdowym), a była niezbędna do wyrównania narodowego systemu energetycznego. Dlatego teŝ Rynek Bilansujący wyrównywał róŝnice pomiędzy kontraktami zawartymi na rynku kontraktowym i giełdowym a rzeczywistym popytem na elektryczność. Podstawową jednostką handlową na wszystkich rynkach była jedna megawattogodzina (MWh). 1 września 2001 roku godzinny rynek bilansujący wszedł w Ŝycie (zob. Załącznik 10). 4 Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 154, poz i 1802 oraz z 2002 Nr 74, poz. 676 dostępne na stronach URE. 4

5 Giełda Energii Na Giełdzie Energii handlowano nią na podstawie kontraktów. Uczestnictwo w rynku nie było obowiązkowe. Rozwinięty rynek powinien gwarantować jego uczestnikom następujące zalety: otwarte i zrozumiałe reguły handlu, eliminacja ryzyka, gdyŝ nabywcy muszą zapewnić gwarancje, ceny rynkowe elektryczności, które będą punktem odniesienia dla wszystkich innych typów umów zawartych na rynku hurtowym, oraz zredukowane koszty negocjacji dzięki automatyzacji procesu selekcji zamówień. Giełda Energii działała od 12 czerwca 2000 roku, a jej obroty były wciąŝ nieznaczące. W roku 2001 osiągnęły poziom około 3% wyprodukowanej energii, lecz później spadły do poziomu 0,5%. Do kwietnia 2002 roku był to tylko rynek natychmiastowy (energia była kupowana dzień wcześniej), ale planowano, Ŝe będzie to rynek głównie dla kontraktów terminowych. W 2002 roku tylko firmy energetyczne (w liczbie 40) mogły dokonywać transakcji na Giełdzie, lecz w przyszłości planowano umoŝliwienie uczestniczenia instytucjom finansowym oraz traderom handlowcom energii. Uruchomienie rynku futures przewidywane było na styczeń 2002 roku. Termin jednak został przesunięty na 15 lipca 2002, ale mógł ulec dalszym zmianom. Główną przeszkodą funkcjonowania rynku terminowego był bardzo niski stopień dokonywanych transakcji na rynku natychmiastowym. Wiarygodne ceny z rynku natychmiastowego (spot, czyli jeden dzień do przodu) były potrzebne jako odniesienie dla kontraktów terminowych futures (przykładowe notowania rynku natychmiastowego na dzień do przodu na Giełdzie Energii przedstawia Załącznik 11). Bariery rozwoju Giełdy Energii Istniało kilka problemów związanych z wdraŝaniem zasady TPA. Aby Giełda Energii i Rynek Bilansujący mogły funkcjonować poprawnie, zasada TPA powinna być całkowicie wdroŝona. Pomimo juŝ istniejących ram prawnych, w 2000 roku tylko kilka firm skorzystało z TPA podpisując 17 umów, które opiewały zaledwie na 2% całkowitych obrotów energią. W 2002 roku 2/3 nabywców energii chciało skorzystać z zasady TPA. Jako główną przyczynę złego wdroŝenia zasady TPA eksperci wskazali długoterminowe umowy, biurokrację, źle dostosowane prawo oraz taryfy cenowe. Kontrakty długoterminowe zmuszały PSE do zakupu energii po wyŝszych cenach niŝ ceny rynkowe. Te z kolei powstrzymywały wdroŝenie reguły TPA i powodowały odsunięcie na dalszy plan Giełdy Energii. Próby zmiany istniejących kontraktów w kontrakty finansowe przy uŝyciu Systemu Opłat Kompensacyjnych nie powiodły się, głównie przez silne lobby sektora produkcyjnego. Firmy zmuszone byłyby do konkurowania ze sobą, a niektóre musiałyby się przekształcić i znacznie zredukować zatrudnienie. Źle zaprojektowany Rynek Bilansujący konkurował bezpośrednio z Giełdą Energii redukując wielkość obrotów handlowych dokonywanych na nim. Eksperci zgadzali się, Ŝe zasady rządzące Rynkiem Bilansującym powinny być zmienione. Zmiany zaplanowano na trzeci kwartał 2002 roku, lecz wyników nie spodziewano się wcześniej niŝ przed rokiem Potencjalni klienci modułu energetycznego Po dokonaniu analizy rynku, członkowie zespołu prowadzili burzę mózgów o potencjalnych klientach. Ustalili, Ŝe liczba i profil klientów będą zaleŝne od projektu produktu oferowanego przez Reutera zawierającego informacje na temat rynków energetycznych. Z drugiej jednak strony, sam produkt będzie zaleŝny od segmentów klientów, do których miał być on adresowany. 5 Agnieszka Szostek, Power Exchange Press Referent. Wywiad przeprowadzony 11czerwca 2002 r. 5

6 Pomimo tego, iŝ wcześniej zdecydowano się na wzięcie pod uwagę tylko sektora elektrycznego, uwaŝano, Ŝe jeŝeli w grę wchodzą potencjalni klienci, to trzeba równieŝ brać pod uwagę firmy z innych sektorów. Członkowie zespołu wyróŝnili kilka kategorii firm jako potencjalnych klientów, które nie wykluczały się nawzajem. Dlatego teŝ mogły być członkiem więcej niŝ jednej grupy. Pomimo tego, schemat ten pomógł opisać i zdefiniować potencjalne segmenty rynku. Aktualni klienci Reutera w Polsce (RSP, Energia 2000 i inne produkty) W tym czasie RSP posiadał 1300 klientów. Większość z nich były to firmy finansowe korzystające z modułów rynku kapitałowego lub pienięŝnego. Było natomiast tylko 56 klientów modułu rynku towarowego 6. Zespół załoŝył, iŝ dzięki temu, Ŝe firmy te znały Reutera i jego produkty, były zaznajomione z przydatnością tego systemu i miały dekoder, będzie im łatwiej pokonać przeszkody (zarówno mentalne, jak i techniczne czy finansowe) i zostać klientami nowego modułu. Firmy finansowe i spekulanci Większość z nich była juŝ klientami modułów rynków kapitałowego i pienięŝnego. W niedalekiej przyszłości Giełda Energii zamierzała wprowadzić na rynek handel kontraktami terminowymi (futures). JeŜeli rozmiar rynku się zwiększy w przyszłości, a liczba uczestników wzrośnie, będzie to równieŝ odpowiednie środowisko dla firm spoza bezpośredniego sektora energetycznego, np. dla spekulantów. Na zachodnich rynkach energetycznych firmy finansowe i spekulanci są odpowiedzialni za duŝy udział w obrotach na giełdach energii. Fabryki przemysłowe, które były na tyle duŝe by wybierać dostawców energii Na polskim rynku było 600 firm, które były na tyle duŝe, by móc swobodnie wybierać sobie dostawców energii dzięki zasadom TPA. Pomimo tego, tylko firmy o naprawdę wysokim popycie na energię były zainteresowane tym przywilejem, poniewaŝ tylko one miały moŝliwość zamortyzowania kosztów modułu poprzez oszczędności na energii. Mogły to być: huty, fabryki chemiczne, cementownie i duŝe fabryki przemysłowe. Firmy działające wewnątrz sektora energetycznego 1. Międzynarodowi gracze. Wszystkie międzynarodowe firmy energetyczne działające w Polsce takie jak Vattenfalls (Szwecja), eon (Niemcy), RWE (Niemcy), Electricite de France (Francja) i jej niemiecka firma zaleŝna Energie Baden-Wurttenberg EnBw były klientami Platt s lub podobnych wyszukanych platform. Z przyczyn technicznych RSP Rynek Towarowy mógł być tylko otrzymywany w Polsce, a nie w innych krajach, dlatego teŝ tylko polskie filie tych firm mogły być potencjalnymi klientami. Matthias rozmawiał z polskimi filiami dwóch firm, E.ON oraz EnRW: obie wykazały duŝe zainteresowanie bieŝącymi cenami energii w Polsce oraz informacjami dotyczącymi polskiego rynku. 2. Elektrownie. Ze względu na rodzaj działalności stanowiły grupę najbardziej prawdopodobnych klientów. W 2002 roku w Polsce działało 36 elektrowni i elektrociepłowni. Większość, jeŝeli nie wszystkie, były handlowcami na Giełdzie Energii. Bełchatów stworzył nawet własny rynek na energię w Internecie. Niektóre firmy juŝ posiadały bardziej wyszukane platformy dotyczące informacji na temat energetyki (Platt s, Kobra 3000), więc otrzymywały przez nie informacje o Polsce. Nadal jednak zespół uwaŝał, Ŝe istnieje popyt na moduł RSP na niŝszych szczeblach zarządzania, poniewaŝ cena za ten moduł byłaby znacznie niŝsza niŝ ceny bardziej zaawansowanych platform energetycznych. Fakt ten dotyczył równieŝ pozostałych grup firm. 3. Dystrybutorzy energii. W Polsce było 33 dystrybutorów energii. Jeden z nich został sprzedany szwedzkiemu inwestorowi Vattenfalls. Rząd planował dalszą prywatyzacje dystrybutorów. Jednym z planów rządu było połączenie ich w większe jednostki. Tak samo jak elektrownie 6 Według informacji Kamili Bondar, Sales Executive. 6

7 dystrybutorzy byli kolejną grupą najbardziej prawdopodobnych kandydatów do nabycia produktu. Pomimo to, Ŝe pokrywali większość popytu przez obustronne kontrakty, potrzebowali Giełdy Energii lub Rynku Bilansującego, aby zabezpieczyć ich popyt na energię w godzinach szczytu. 4. Handlowcy energią. Trudno było oszacować ich liczbę, poniewaŝ działalność ich była wciąŝ ograniczana przez rządowe przepisy. Liberalizacja spowodowałaby duŝy wzrost obrotów handlowanej energii, jak równieŝ liczbę handlowców na rynkach energetycznych. Ich istotnym zadaniem byłoby oferowanie zarządzania energią w duŝych firmach, które mogły swobodnie wybierać dostawcę energii. Do kwietnia 2002 roku było niewielu czystych handlowców (tzn. takich, którzy nie produkowali, ale tylko handlowali energią) działających na rynku. Przez to, Ŝe ich działalność oparta była na informacjach, rozpoznaniach rynku, stawali się prawdopodobnymi klientami. 5. Polskie Sieci Energetyczne była jedynym właścicielem sieci, posiadała więc monopol i kontrolowała znaczącą część rynku. PSE obsługiwały Rynek Bilansujący, który był konkurencyjny dla Giełdy Energii, i były równieŝ właścicielem kilku elektrowni. Były silnie powiązane z rządem i mogły naciskać na rząd w momencie, gdy w grę wchodziły decyzje przeciwne ich interesom. Konkurenci i substytuty modułu energetycznego RSP RSP zapewniał kompleksowe i historyczne dane, niezaleŝność dziennikarzy, 150 letnią tradycję, dobrą reputację, wiarygodne źródła i uŝycie statystycznych narzędzi. RSP wykorzystywał technologie satelitarne i kablowe. Jednak tylko duŝe korporacje mogły sobie pozwolić na zakup sprzętu potrzebnego do obsługi tego systemu oraz na płacenie comiesięcznych opłat. Mniejsze firmy znacznie częściej korzystały z tańszych źródeł danych dostępnych przez substytuty RSP takich jak Internet, gazety, magazyny i Telegazeta. Bloomberg, który uwaŝany jest za konkurenta Reuters 3000Xtra, nie oferował informacji dotyczących polskiego rynku energetycznego. Firmy, które dostarczały informacji na temat energetyki to: strona internetowa Centrum Informacyjnego Rynku Energetycznego (CIRE), strona internetowa Giełdy Energii, strona internetowa Polskiej Sieci Energetycznej (PSE), serwis Platt s, internetowa Platforma Obrotu Energią Elektryczną (POEE), Telegazeta oraz gazety takie jak Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Puls Biznesu i Parkiet. CIRE stworzone było przez NINUEL SA, Partnera na Rynku Energii Sp. z o.o. oraz Politechnikę Śląską. MoŜna było tam znaleźć podstawowe informacje dotyczące polskiej energii, gazu, rynków energii cieplnej, cen energii na Giełdzie Energii i Rynku Bilansującym jak równieŝ informacji dotyczących prywatyzacji polskich firm energetycznych,. Właścicielem CIRE była Agencja Rynku Energii SA (ARE), której z kolei właścicielami były główne polskie firmy energetyczne, gazowe i przemysłu cieplarnianego (PSE, PGNiG, elektrownie, dystrybutorzy energii, Ministerstwo Skarbu i inne). ARE przygotowywała zarówno statystyki analityczne, jak równieŝ badania programowe dotyczące polskiego sektora energetycznego. Dostęp do strony internetowej CIRE był bezpłatny. MoŜliwe było równieŝ otrzymywanie informacji przez . Giełda Energii nie mogła zarabiać na usługach informacyjnych, więc finansowo nie była zainteresowana dostarczaniem najlepszej jakości usług. Dostarczała dane do Reutera i była raczej zainteresowana porozumieniami barterowymi z Reuterem, gdzie w zamian za informacje z rynków energii zyskiwała dostęp do innych danych. Strona internetowa Giełdy Energii dostarczała dane dotyczące notowań na Giełdzie Energii oraz podstawowe dane na temat rynku energetycznego. MoŜliwy był równieŝ dostęp do danych historycznych. Nie było tam ani wiadomości ani artykułów. Strona internetowa Polskich Sieci Energetycznych udostępniała informacje o firmie, rynku energetycznym, cenach z Rynku Bilansującego, przepisach prawnych, danych historycznych oraz trochę danych statycznych. Platt s dostarczał bieŝących informacji dobrej jakości na temat paliw i produktów pochodnych. Skąpe natomiast były informacje dotyczące rynku energetycznego. Klienci mogli otrzymywać informacje przez terminal Reutera lub bezpośrednio od Platt s. JeŜeli klientów interesowały równieŝ 7

8 rynki kapitałowe i pienięŝne, taniej było skorzystać z Reutera. Natomiast jeŝeli interesowali się tylko rynkiem energetycznym, bardziej ekonomiczne było kupienie informacji od Platt s POEE była załoŝona przez elektrownie Bełchatów II sp. z o.o. w marcu 2001 roku. W platformie uczestniczyły 22 firmy dystrybutorskie, 5 producentów energii i 2 firmy handlowe. Uczestnicy platformy mogli umieszczać ogłoszenia i zawierać za jej pośrednictwem miesięczne umowy. Aby móc przesłać oferty, mieć dostęp do publikacji i informacji uczestnik musiał być zarejestrowany. POEE nie była niezaleŝnym źródłem informacji. Telegazeta dostarczała podstawowe dane dotyczące rynku energetycznego. Dostęp był darmowy poprzez TV. Źródło to nie było odpowiednie dla głównych graczy na rynku energetycznym, gdyŝ informacje były zbyt ogólne. Poza tym interface nie był zadowalający. Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Puls Biznesu, Parkiet oraz ich strony internetowe publikowały ceny z Giełdy Energii jak równieŝ wiadomości i artykuły dotyczące rynku energetycznego. Dostęp był tani i prosty. Dane historyczne były równieŝ dostępne. Źródła informacji były zróŝnicowane, tzn. pochodziły z agencji informacyjnych, Giełd Energii i PSE. Załącznik 12 pokazuje porównanie potencjalnego modułu rynku energetycznego Reutera i jego konkurentów. Oprócz krajowych konkurentów Bloomberg 7 mógł być uwaŝany za potencjalnego konkurenta Reutera. Dostarczał kompleksowych informacji dotyczących biznesu, łącznie z informacjami o rynku energetycznym na świecie. MoŜliwe było korzystanie ze statystycznych narzędzi, tabel i wykresów. Klienci musieli zapisać się, aby skorzystać z informacji. JednakŜe Bloomberg nie zamieszczał jeszcze informacji o polskim rynku energetycznym. Pomimo to, marka Bloomberg stała się coraz bardziej popularna w Polsce i moŝliwe było, Ŝe wprowadzi w przyszłości podobny produkt do RSP. Konkurenci RSP pokrywali większość zapotrzebowania na informacje dotyczące graczy na rynku energetycznym w Polsce. Największym konkurentem była strona internetowa CIRE, która była własnością głównych graczy rynku energetycznego, którzy tworzyli ją i korzystali z niej. Mimo to, nie dostarczała ona kompleksowych danych ani narzędzi statystycznych. Dodatkowo dane tak naprawdę nie były niezaleŝne. Oprócz RSP tylko Platt s i Bloomberg oferowali narzędzia statystyczne. RSP nie mógł konkurować cenowo, gdyŝ większość jego konkurentów dostarczała zadowalający klientów pakiet informacji bardzo tanio lub za darmo. Dlatego RSP mógł konkurować tylko przez oferowanie zróŝnicowanego produktu. Tworzenie produktu W ciągu następnych dni zespół zaczął omawiać kształt produktu. Stwierdzili, Ŝe podczas projektowania produktu muszą wziąć pod uwagę 4 aspekty: Ŝądania klientów, cenę, którą klienci skłonni byli zapłacić, dostęp do Ŝądanych danych oraz koszt dostępu do danych. Według opinii zespołu podczas wyboru danych, które moduł oferowałby, Reuters musi znaleźć pewien kompromis pomiędzy powyŝszymi wytycznymi, gdyŝ osiągnięcie tych czterech celów na raz nie byłoby moŝliwe. Oprócz tego Reuters powinien wziąć pod uwagę przyszły rozwój rynku, szczególnie uwzględniając otwarcie rynków, liberalizację i nową konkurencję w postaci zagranicznych firm działających w Polsce. Ostatecznie konkurenci Reutera odgrywali waŝną rolę: produkty Reutera musiały oferować wyraźną przewagę w porównaniu z istniejącymi produktami, z których większość była dostępna za darmo. W sektorze informacji nie ma produktu one-fits-all. Chcąc ustalić optymalny produkt zespół przeprowadził ankietę wśród kilku potencjalnych firm z róŝnych sektorów (Załącznik 13 zawiera listę firm które wzięły udział w ankiecie, a Załącznik 14 przykładowy kwestionariusz). 7 Zob. równieŝ 8

9 Opierając się na kwestionariuszu zespół doszedł do wniosku, Ŝe moduł energetyczny powinien zawierać: bieŝące ceny z Giełd Energii dla obecnych i przyszłych rynków, ceny z Rynku Bilansującego, ceny z zagranicznych rynków energii, ceny z zagranicznych Giełd Energii, informacje dotyczące podpisanych obustronnych umów, wiadomości z polskich i zagranicznych rynków, prognozę pogody, szeroką dostępność oraz komunikator internetowy. Produkt ten najbardziej odpowiadałby oczekiwaniom klientów. Nie znaczyło to jednak, Ŝe na rynku istniał duŝy popyt na tego typu produkt, gdyŝ firmy mogły juŝ do tej pory uzyskać prawie wszystkie informacje z innych źródeł za darmo. W wywiadach wiele firm zaznaczyło, iŝ są zadowoleni z obecnie dostępnych informacji w danym zakresie, szczególnie dzięki CIRE. Na stronie CIRE moŝna było znaleźć prawie wszystkie informacje, które zespół polecił załączyć w produkcie. Nic dziwnego, przecieŝ CIRE była załoŝona i finansowana przez firmy i organizacje z sektora energetycznego. To w ich rękach leŝał wybór danych, które CIRE dostarczał, dlatego teŝ mogli ukształtować CIRE według własnych potrzeb. Według opinii zespołu, informacje dotyczące rynku energetycznego powinny być włączone jako część modułu Rynek Towarowy. PoniewaŜ technicznie moŝliwe byłoby nabycie tylko jednej podsekcji kompleksowego modułu towarowego (towary lub energia), kaŝdy klient miałby dwie opcje. Nowy klient moŝe zdecydować, czy chciałby nabyć informacje dotyczące tylko energii, czy nabyć cały kompletny moduł towarowy. W 2002 roku było relatywnie mało klientów modułu towarowego (56), dlatego teŝ, chcąc przyciągnąć więcej klientów zespół postanowił rozwinąć strategię cenową. Klienci juŝ płacący za moduł towarowy i chcący otrzymać informacji o rynkach energetycznych, oprócz juŝ płaconych comiesięcznych składek w wysokości 204, miały teraz płacić dodatkowo tylko 8, przekazanych Giełdzie Energii. Tym sposobem mogli zdobywać informacje za znikomą cenę. Nowi klienci modułu automatycznie otrzymaliby uaktualniony moduł towarowy. Za wszystko razem mieli zapłacić ustaloną cenę plus 8 opłaty. Oznaczało to, Ŝe oni równieŝ mieli płacić miesięcznie 212. Klienci głównie zainteresowani rynkiem towarowym, byliby w stanie nabyć informacje o rynkach energetycznych po bardzo niskiej dodatkowej opłacie. To równieŝ miało w pewien sposób promować moduł towarowy. Aby zaoferować konkurencyjny towar klientom, którzy byli zainteresowani tylko rynkiem energetycznym, zespół postawił na strategię zróŝnicowanych cen. Polecił stworzenie szczuplejszego produktu po niŝszej cenie 132 plus 8 opłaty dla Giełdy Energii. Oczekiwany popyt na produkt Po stworzeniu produktu, zespół przystąpił do oszacowania moŝliwego popytu. Na podstawie opinii ekspertów, przeprowadzonych badań, liczby firm zaangaŝowanych w sektorze energetycznym w kaŝdym z jego podsegmentów w roku 2002, jak równieŝ na podstawie poziomu zadowolenia firm z obecnie dostępnych danych, zespół przewidział popyt na 19 jednostek w 2002 (Załącznik 15 przedstawia szczegółowe wyliczenia popytu). W oszacowaniu popytu do 2005 roku zespół przeanalizował sytuacje oparte na scenariuszu optymistycznym, pesymistycznym i realistycznym. Według scenariusza pesymistycznego nie miały nastąpić znaczące zmiany w stanie rynku. Wskutek tego taka sama ilość energii miała być przedmiotem handlu na wolnym rynku: 1 2%. 9

Pełna oferta wydawnicza jest dostępna na stronie www.profinfo.pl

Pełna oferta wydawnicza jest dostępna na stronie www.profinfo.pl R.W. Włodarczyk (red.) SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA E. Skrzypek ZARZĄDZANIE PROCESAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE M. Hofman Identyfikowanie, pomiar, usprawnianie T.B. Kalinowski INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW A

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA MA SIĘ BARDZO DOBRZE

ENERGETYKA MA SIĘ BARDZO DOBRZE Maj upłynął w energetyce przede wsztstkim pod znakiem przygotowań do prywatyzacji Tauronu, 2. co do wielkości grupy w Polsce. Ale nie tylko. Intensywne zabiegi trwały również wokół sprzedaży Energii -

Bardziej szczegółowo

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS mgr inŝ. Andrzej Kanthak dr Dariusz Łapiński ABC Consulting Sp. z o.o. Gdańsk PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS Streszczenie Prywatyzacja firm ciepłowniczych dotyka w swoich konsekwencjach

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce INSTYTUT ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Przygotowano na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych Umowa nr UZP/DUEWM/30/9 Autorzy: Piotr Dziamski

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ProPB.pl

Spis treści. ProPB.pl Lato 2013 PROGNOZOWANIE CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA PRZEDSIĘBIORSTW Dr Robert ZAJDLER Celem raportu jest ukazanie tych zmiennych rynkowych, które mają największy wpływ na cenę energii elektrycznej w Polsce.

Bardziej szczegółowo

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015 KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 215 Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce już 5. edycję naszego raportu. Główne zagadnienia omówione

Bardziej szczegółowo

Oto informacje o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w Polsce w grudniu 2011 r. i w całym 2011 r.

Oto informacje o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w Polsce w grudniu 2011 r. i w całym 2011 r. Styczeń to przede wszystkim czas podsumowań minionych 12 miesięcy. Generalnie brzmią one bardzo optymistycznie. Zwiększyła się produkcja energii elektrycznej i to dość wyraźnie. Imponujący wzrost w 2011

Bardziej szczegółowo

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WARSZAWA WROCŁAW CZERWIEC 2011 2 Słownik energetyczny D Detaliczny handel energią - Sprzedaż energii do odbiorców końcowych (konsumentów). Dystrybucja transport

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU Wysogotowo, 14 marca 2013 1 Podsumowanie W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił dynamiczny wzrost przychodów (+120%) oraz wyników

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr DKK - 1/2012. Uzasadnienie

DECYZJA Nr DKK - 1/2012. Uzasadnienie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK-1-421/52/11/ES Warszawa, dnia 12 stycznia 2012 r. DECYZJA Nr DKK - 1/2012 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2011

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2011 Raport Krajowy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2011 Lipiec 2011 2 Spis treści Wykaz skrótów używanych w tekście raportu 5 1. Nota wprowadzająca 7 2. Opis sytuacji na rynku energii elektrycznej i rynku

Bardziej szczegółowo

P O D S T A W Y P R A W N E F U N K C J O N O W A N I A R Y N K U E N E R G I I. wydanie I / 2011 JEDNOSTKI MIARY: Moc elektryczna: Wat [W]

P O D S T A W Y P R A W N E F U N K C J O N O W A N I A R Y N K U E N E R G I I. wydanie I / 2011 JEDNOSTKI MIARY: Moc elektryczna: Wat [W] Str. 1 wydanie I / 2011 P OW S T A N I E RY N K U E N E RG I I E L E K T RYC Z N E J JEDNOSTKI MIARY: Moc elektryczna: Wat [W] 1 Kilowat [kw] = 1.000 W 1 Megawat [MW] = 1.000 KW 1 Gigawat [GW] = 1.000

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH Katowice, dn. 31.12.2013r. RKT-61-35/12/SB DECYZJA Nr RKT-55/2013 Stosowanie do art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU Wysogotowo, 10 marca 2014 Podsumowanie Kontynuacja trendu dynamicznego wzrostu przychodów (+56% r/r) oraz wyników na wszystkich poziomach

Bardziej szczegółowo

9. RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ JAKO ELEMENT STEROWANIA SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM

9. RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ JAKO ELEMENT STEROWANIA SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM A. Kanicki: Systemy elektroenergetyczne 146 9. RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ JAKO ELEMENT STEROWANIA SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM 9.1 Zasady funkcjonowanie rynków energii elektrycznej 9.1.1 Od monopolu do

Bardziej szczegółowo

polska Jarosław Dominiak Wyniki finansowe Taurona Rynek energii Węgry Smart metering

polska Jarosław Dominiak Wyniki finansowe Taurona Rynek energii Węgry Smart metering polska EnerGIA magazyn NR 11 (25) listopad 2010 grupy tauron ISSN 1689-5304 Jarosław Dominiak inwestorzy indywidualni są ważni Wyniki finansowe Taurona Rynek energii Węgry Smart metering wydarzenia spis

Bardziej szczegółowo

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Biblioteka 6/2005 Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Venture capital - szansą dla przedsiębiorczych Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Przedsiębiorczości Warszawa 2005 Spis treści Wstęp...3 I.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki w numerze: Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2012 r. 02/2013 NR 2 (84) 3 czerwca 2013 ISSN 1506-090X Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Spis treści Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ 2. DZIAŁALNOŚĆ PGE S.A...14

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ 2. DZIAŁALNOŚĆ PGE S.A...14 2 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 6 1.1. ZMIANY W ORGANIZACJI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 6 1.2. ZMIANY W ORGANIZACJI SPÓŁKI PO DNIU BILANSOWYM...

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA

Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA Paweł Frączek, Aleksandra Larwa * Wprowadzenie Zagwarantowanie dostępu do konkurencyjnej cenowo energii elektrycznej jest jednym z istotnych

Bardziej szczegółowo

LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA

LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, Al. Piłsudskiego 135, 92-318 Łódź http://www.lsisoftware.pl Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą 1.000.000

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA ROK 2007 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA ROK 2007 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 4 KWIETNIA

Bardziej szczegółowo

DEBIUT OBLIGACJI NA RYNKU

DEBIUT OBLIGACJI NA RYNKU NR 4 (78) KWIECIEŃ 2015 POBIERZ MAGAZYN W WERSJI NA TABLET MAGAZYN GRUPY TAURON Biznes DEBIUT OBLIGACJI NA RYNKU CATALYST str. 8 str. 4 GOŚĆ NUMERU Paweł Tamborski Spółki energetyczne mocne na giełdzie

Bardziej szczegółowo

SZTUKA PREZENTACJI JARPOL ENTERPRISE. Szkolenie i warsztaty dla pracowników COI Mieczysław Bąk WWW.JARPOL.NET.PL

SZTUKA PREZENTACJI JARPOL ENTERPRISE. Szkolenie i warsztaty dla pracowników COI Mieczysław Bąk WWW.JARPOL.NET.PL JARPOL ENTERPRISE WWW.JARPOL.NET.PL SZTUKA PREZENTACJI Szkolenie i warsztaty dla pracowników COI Mieczysław Bąk 2010 0 2-7 3 8 W A R S Z A W A, U L. D O M I N I K A Ń S K A 4 2 Szkolenie dla przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 kwietnia 2011 r.

Warszawa, 30 kwietnia 2011 r. towarzystwo obrotu energią RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2011 r. Raport TOE Warszawa, 30 kwietnia 2011 r. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

Współpraca Regulatorów Energetyki. Giełdy energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Programy zgodności w spółkach operatorów

Współpraca Regulatorów Energetyki. Giełdy energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Programy zgodności w spółkach operatorów 04 2009 NR 4 (66) 1 lipca 2009 ISSN 1506-090X cena 15 zł w numerze m.in.: Współpraca Regulatorów Energetyki Giełdy energii elektrycznej w Unii Europejskiej Programy zgodności w spółkach operatorów Zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego studia przypadków w kontekście realizacji RPO WŁ. RAPORT KOŃCOWY Policy & Action

Bardziej szczegółowo