EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE"

Transkrypt

1 Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13 stron (zadania 1 26). Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin. 2. Rozwiązania i odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy kaŝdym zadaniu. 3. Pisz czytelnie. UŜywaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/ atramentem. 4. Nie uŝywaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl. 5. Pamiętaj, Ŝe zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie. 6. Wypełnij tę część karty odpowiedzi, którą koduje zdający. Nie wpisuj Ŝadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora. 7. Na karcie odpowiedzi wpisz swoją datę urodzenia i PESEL. Zamaluj pola odpowiadające cyfrom numeru PESEL. Błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz właściwe. śyczymy powodzenia! 2008 Wypełnia zdający przed rozpoczęciem pracy PESEL ZDAJĄCEGO KOD ZDAJĄCEGO Za rozwiązanie wszystkich zadań moŝna otrzymać łącznie 100 punktów 275

2 W zadaniach od 1. do 6. zakreśl poprawną. Zadanie 1. () Reguła awansu społecznego, która obowiązywała w czasach PRL, to a) prawo podaŝy. b) zasada potrzeb. c) zasada rezultatów. d) rozdział dóbr na zasadzie kaŝdemu to samo. Zadanie 2. () Spośród wymienionych organizacji pozarządowych fundacją jest a) Związek Nauczycielstwa Polskiego. b) Polskie Stowarzyszenie Studentów. c) Polska Akcja Humanitarna. d) Związek Powiatów Polskich. Zadanie 3. () Przedstawicielem ideologii socjaldemokratycznej był(a) a) Edmund Burke. b) Margaret Thatcher. c) Adam Smith. d) Eduard Bernstein. Zadanie 4. () Współczesne państwo realizuje funkcję zewnętrzną państwa, gdy a) tworzy prawo obowiązujące na jego obszarze. b) organizuje aparat urzędniczy. c) utrzymuje kontakty gospodarcze i społeczne z organizacjami międzynarodowymi. d) pilnuje porządku i bezpieczeństwa na swoim terytorium. Zadanie 5. () Prezesem Rady Ministrów, któremu w latach 90. XX w. nie udało się utworzyć rządu, był a) Jan Olszewski. b) Waldemar Pawlak. c) Józef Oleksy. d) Marek Belka. Zadanie 6. () Rzecznikiem Praw Obywatelskich jest obecnie a) Tadeusz Zieliński. b) Ewa Łętowska. c) Janusz Kochanowski. d) Andrzej Zoll. W zadaniach zaznacz, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe, wpisując w odpowiednie miejsce tabeli prawda (zdanie prawdziwe) lub fałsz (zdanie fałszywe). Zadanie 7. (4 pkt) a) Jedną z podstawowych wartości w państwie demokratycznym jest wolność jednostki, dlatego obywatel ma gwarancje dotyczące praw osobistych i politycznych. b) Większościowy system wyborczy polega na tym, Ŝe podział mandatów parlamentarnych jest dokonywany proporcjonalnie do liczby głosów waŝnie oddanych na kaŝdą z partii. c) Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm, Senat i Prezydent; władzę wykonawczą Rada Ministrów; władzę sądowniczą sądy i trybunały. Prawda lub fałsz 276 d) Wojewoda jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów.

3 Zadanie 8. (4 pkt) Prawda lub fałsz a) Konformizm to postawa i zachowanie jednostki polegające na ścisłym podporządkowaniu się normom, systemom wartości, wzorcom zachowań oraz powszechnie przyjętym poglądom obowiązującym w danej grupie społecznej. b) Pozycja społeczna to pewna społeczna wartość przypisana określonej roli społecznej lub osobie, niezaleŝna od takich czynników jak prestiŝ społeczny, wykształcenie lub wysokość dochodów. c) Subkulturę, której przedstawiciele jeŝdŝą na deskorolkach i wyróŝniają się strojem w postaci dresów z kapturem i szerokich spodni, nazywamy blokersami. d) Obywatelskie nieposłuszeństwo jest nieświadomym działaniem obywateli prowadzącym do złamania prawa obowiązującego w państwie. Zadanie 9. (4 pkt) Prawda lub fałsz a) Skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka składamy za naruszenie prawa gwarantowanego w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. b) NajwyŜszym wymiarem kary, jaką moŝe wymierzyć polski sąd, jest doŝywotnie pozbawienie wolności. c) Do praw człowieka pierwszej generacji zalicza się prawa socjalne i ekonomiczne. d) Źródła prawa powszechnie obowiązującego w Polsce, takie jak konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, publikowane są w Dzienniku Ustaw. W zadaniach przyporządkuj odpowiednie liczby do liter, wpisując właściwą liczbę obok litery, np. f) 7. Zadanie 10. (4 pkt) Przyporządkuj zasadom ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej właściwe zapisy w Konstytucji RP. Zasady ustrojowe a) Zasada suwerenności narodu b) Zasada pluralizmu politycznego c) Zasada praworządności d) Zasada trójpodziału władzy Artykuły Konstytucji RP 1) Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. 2) Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. 3) Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych. Partie polityczne zrzeszają na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa. 4) Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej naleŝy do Narodu. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. 5) Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej słuŝą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic. a). b). c). d). 277

4 Zadanie 11. (4 pkt) Przyporządkuj polskim organom wymiaru sprawiedliwości i kontroli państwowej właściwe kompetencje. Kompetencje a) Naczelny Sąd Administracyjny b) Trybunał Konstytucyjny c) Trybunał Stanu d) NajwyŜsza Izba Kontroli Organy kontroli państwowej 1) Kontroluje działalność organów administracji państwowej. 2) Orzeka o zgodności z konstytucją celów lub działalności partii politycznych. 3) Sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych. 4) Orzeka w sprawie naruszenia przez prezydenta RP konstytucji lub ustaw w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie jego urzędowania. 5) Rozstrzyga spory dotyczące postępowania administracyjnego. a). b). c). d). Zadanie 12. (4 pkt) Przyporządkuj przedstawicielom polskiej sceny politycznej pełnione przez nich funkcje publiczne w okresie III Rzeczypospolitej. Przedstawiciele sceny politycznej Funkcje państwowe a) Ewa Łętowska b) Lech Wałęsa c) Tadeusz Mazowiecki d) Władysław Bartoszewski 1) Prezydent RP 2) Prezes Rady Ministrów 3) Rzecznik Praw Obywatelskich 4) Minister Spraw Zagranicznych 5) Marszałek Sejmu a). b). c). d). Zadanie 13. () Na podstawie zamieszczonych poniŝej informacji zidentyfikuj rodzaj stowarzyszenia. brak osobowości prawnej zakaz prowadzenia działalności gospodarczej zakaz przyjmowania darowizn, spadków, dotacji stowarzyszenie. Zadanie 14. () Podaj nazwę grupy (mniejszości narodowej) opisanej w zamieszczonym poniŝej tekście źródłowym: Obecnie w Polsce Ŝyje ponad 27 tys. przedstawicieli tej mniejszości narodowej. Prawie 3 tys. osób z tej grupy mieszka na terenie województwa podkarpackiego. Po wojnie komunistyczne władze Polski prowadziły zakrojoną na szeroką skalę akcję przesiedleń z południowo-wschodniej Polski. W jej wyniku członkowie tej mniejszości przemieścili się na tzw. ziemie odzyskane. Niektórym z nich po roku 1956 udało się powrócić w rodzinne strony. [ ] Są w większości wiernymi dwóch Kościołów: Kościoła Katolickiego Obrządku Greckokatolickiego i Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. 278 mniejszość narodowa:

5 Zadanie 15. (3 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując daty roczne wyborów parlamentarnych, w których wymienione partie polityczne (komitety wyborcze) wprowadziły swoich przedstawicieli do Sejmu. Partie polityczne (komitety wyborcze) w Sejmie RP Rok wyborów parlamentarnych a) Platforma Obywatelska RP, Prawo i Sprawiedliwość, Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Liga Polskich Rodzin, Polskie Stronnictwo Ludowe, Mniejszość Niemiecka b) Platforma Obywatelska RP, Prawo i Sprawiedliwość, Lewica i Demokraci, Polskie Stronnictwo Ludowe, Mniejszość Niemiecka c) Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy, Polskie Stronnictwo Ludowe, Platforma Obywatelska RP, Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, Prawo i Sprawiedliwość, Liga Polskich Rodzin, Mniejszość Niemiecka Zadanie 16. (3 pkt) Podaj po jednym przykładzie organu lub instytucji państwowej realizujących wymienione wewnętrzne funkcje państwa. Funkcje wewnętrzne państwa Organy i instytucje państwowe a) administracyjna b) porządkowa c) prawodawcza Zadanie 17. (3 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując po jednym przykładzie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o określonej formie i systemie rządów. Forma rządów System rządów Państwo a) republika b) monarchia parlamentarna c) republika półprezydencki (mieszany) parlamentarno-gabinetowy kanclerski 279

6 Zadanie 18. (9 pkt) Wykonaj polecenia. a) Podaj nazwę pojęć opisanych poniŝej. 1) Granica wieku, od której uzyskuje się prawa wyborcze i prawo decydowania o sprawach państwowych:.. 2) Progi procentowe, od przekroczenia których uzaleŝnia się dopuszczenie ugrupowania startującego w wyborach do udziału w podziale mandatów (np. w Polsce wynosi 5% wszystkich oddanych głosów dla partii i 8 % dla koalicji):.. b) Podaj, ile wynosi bezwzględna większość głosów w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej 1) przy pełnym składzie Sejmu:.. 2) przy obecnej połowie ustawowej liczby posłów:.. c) Zakreśl grupę podmiotów, które posiadają inicjatywę ustawodawczą w Polsce. 1) Senat, Prezydent RP, grupa 100 tys. obywateli 2) Senat, Sejm, Prezydent RP 3) Senat, Sejm, Prezydent RP, Rada Ministrów d) Podaj nazwę podmiotu, który posiada prawo inicjatywy ustawodawczej projektu ustawy budŝetowej e) Napisz krótko, co dzieje się z projektem ustawy, która w procedurze legislacyjnej została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o rozpatrzenie zgodności projektu z Konstytucją RP. Uwzględnij trzy moŝliwości Zadanie 19. (2 pkt) Spośród wymienionych ustaw regulujących samorząd terytorialny w Rzeczypospolitej Polskiej wskaŝ tę, którą chronologicznie uchwalono jako pierwszą, i tę, którą uchwalono jako ostatnią. W tabeli obok nazwy ustawy uchwalonej najwcześniej wpisz cyfrę 1, obok ustawy uchwalonej najpóźniej cyfrę 2. a) Ustawa o samorządzie gminy b) Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta c) Ustawa o samorządzie województwa 280 d) Ustawa o samorządzie powiatowym

7 Zadanie 20. (3 pkt) Wymień trzy dokumenty z zakresu ochrony praw człowieka uchwalone w XVIII w Zadanie 21. (2 pkt) Spośród wymienionych państw wskaŝ to, które pierwsze weszło do Wspólnoty Europejskiej, oraz to, które jako ostatnie znalazło się w Unii Europejskiej. W tabeli obok pierwszego państwa wpisz cyfrę 1, a obok ostatniego 2. a) Grecja b) Austria c) Irlandia d) Bułgaria e) Hiszpania Zadanie 22. (4 pkt) Określ, które z poniŝszych zdań zawierają fakty, a które opinie. Uzupełnij tabelę, wpisując przy kolejnych numerach zdań odpowiednio litery: F (fakty) lub O (opinie). Źródło A 1) Rząd chce zachęcać najmłodszą emigrację do powrotu. 2) To jest powaŝny problem bez względu na to, czy wyjechało 1,2, czy 1,5 mln. 3) 70 80% z nich nie ukończyło 30. roku Ŝycia. 4) Nie ma silnego związku między spadkiem bezrobocia w Polsce z poziomu 20% do 12% a falą emigracyjną. 5) W tym czasie [w Polsce] ( ) powstało ponad milion miejsc pracy. 6) 30% emigrantów to osoby z wyŝszym wykształceniem ( ). 7) Emigranci zdobywają teŝ róŝne umiejętności rynkowe i są gotowi podjąć w Polsce działalność gospodarczą ( ). 8) Emigranci przesyłają do kraju przeszło 12 mld złotych rocznie. Michał Boni, Jak juŝ wyjechaliście, to wróćcie, Gazeta Wyborcza 2007, nr 235, s Zadanie 23. (5 pkt) Zapoznaj się ze źródłami B i C, dotyczącymi gospodarki państw nadbałtyckich, i wykonaj polecenia. Źródło B Sytuacja we wszystkich trzech krajach nadbałtyckich jest podobna szybki wzrost gospodarczy napędzany przez konsumpcję i kredyty wpływa na szybki wzrost importu. Niskie bezrobocie sprawia, Ŝe na rynku brakuje pracowników, a to zmusza pracodawców do podnoszenia pensji. Rośnie inflacja. [ ] Co oznacza tak duŝy deficyt? śe z Łotwy wypływa znacznie więcej kapitału, niŝ do niej wpływa. Tych ubytków nie jest w stanie sfinansować dopływ inwestycji zagranicznych, deficyt w duŝej mierze pokrywają więc poŝyczki od banków zagranicznych. Taka sytuacja nie jest bezpieczna. MoŜe doprowadzić do utraty zaufania rynków finansowych, wycofywania kapitałów, a co za tym idzie gwałtownego spowolnienia wzrostu gospodarczego. [ ] Leszek Baj, Eryka Kuszlewicz, Czy Litwę, Łotwę i Estonię czeka twarde lądowanie?, Gazeta Wyborcza 2007, nr 229, s

8 Źródło C Co piszczy w gospodarkach krajów bałtyckich Źródło: Gazeta Wyborcza 2007, nr 229, s. 28 a) Podaj nazwę państwa bałtyckiego, w którym występuje największe ryzyko wystąpienia kryzysu gospodarczego. Uzasadnij, wykorzystując informacje ze źródeł. Państwo: Uzasadnienie: b) Wymień dwa negatywne skutki szybkiego wzrostu gospodarczego krajów nadbałtyckich c) Podaj jedno zagroŝenie wynikające z wysokiego deficytu na rachunkach obrotów bieŝących w państwach nadbałtyckich

9 Zadanie 24. (4 pkt) Zapoznaj się ze źródłami D i E, wykonaj polecenia. Źródło D Źródło: Gazeta Wyborcza 2007, nr 230, s. 25 a) Sformułuj i zapisz wniosek wynikający z porównania zarobków i godzin pracy Polaków oraz innych imigrantów w Wielkiej Brytanii... Źródło E (Partia X) chce, aby kaŝdy, kto wróci z Anglii czy Irlandii, mógł liczyć na 120 tys. nisko oprocentowanego kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz zwolnienie przez 3 lata z płacenia składek i podatków. Z kolei osoby, które po powrocie do kraju chciałyby pracować na etacie, byłyby całkowicie zwolnione z płacenia składki rentowej nawet przez 10 lat. [ ] Sami emigranci są mniej entuzjastyczni. Wszyscy czekamy zwolnienia z podatków przy zakładaniu firm. Przydałaby się jeszcze abolicja podatkowa. [ ] Chodzi tu o Polaków, którzy pracowali na Wyspach w latach Mimo Ŝe od swoich dochodów zapłacili podatek w Anglii, to równieŝ polski fiskus chce swojej części. [...] L. Kostrzewski, P. Miączyński, Jak zachęcić do powrotów, Gazeta Wyborcza 2007, nr 230, s. 25 b) Podaj trzy elementy programu Partii X, które mają zachęcić Polaków do przyjazdu do Polski z emigracji zarobkowej

10 Zadanie 25. (16 pkt) Zapoznaj się ze źródłami F, G, H, I, J i wykonaj polecenia. Źródło F Średnia wartość PKB na 1 mieszkańca w 2005 r. Źródło: Gazeta Wyborcza 2007, nr 228, s. 34 a) Podaj dwa województwa, w których doszło do największych zmian średniej wartości PKB na 1 mieszkańca b) Podaj dwa województwa, w których średnia wartość PKB na 1 mieszkańca w 2005 r. była najbliŝsza średniej krajowej Źródło G Co robić, by ściana wschodnia mogła się szybciej bogacić? Nie drogi, nie oczyszczalnie ścieków, choć potrzebne, to zapewnią, ale edukacja. NaleŜy zapewnić tym regionom więcej środków na edukację niŝ regionom wyŝej rozwiniętym, by w szkołach pracowali dobrzy nauczyciele. Poza tym wyrównywać kapitał kulturowy, który tam jest wątły: porządnie wyposaŝyć biblioteki szkolne, zapewnić darmowy Internet uczniom i wyrównawcze zajęcia pozalekcyjne wszystko to, co dziecko z Warszawy dostanie od swoich zamoŝniejszych rodziców. [ ] Wspieranie dobrze rokujących inicjatyw gospodarczych, jak Dolina Lotnicza (firmy przemysłu lotniczego) na Podkarpaciu czy kompleksu mlecznego [ ] na pograniczu Mazowsza, Mazur i Podlasia. Ze środków unijnych będzie finansowany specjalny program dla Polski Wschodniej. To 2,2 mld euro. [ ] NaleŜy za nie rozwijać największe miasta i budować połączenia między nimi a ich zapleczem oraz bogatszą częścią kraju tys. zł na głowę Warszawiaka, 13 tys. na Sądeczanina, Gazeta Wyborcza 2007, nr 228, s. 34

11 c) Wymień cztery działania proponowane przez autora źródła G, które mogą doprowadzić do wzbogacenia województw ściany wschodniej Źródło H Źródło: Gazeta Wyborcza 2007, nr 213, s. 28 d) Oceń kondycję społeczeństwa polskiego w obszarze aktywności zawodowej i podaj dwa argumenty uzasadniające Twoją ocenę, wynikające ze źródła statystycznego. Ocena: Argumenty: e) Sformułuj wniosek wynikający z porównania wskaźników aktywności zawodowej w Polsce i w Europie oraz uzasadnij go, wykorzystując dane ze źródła. 285

12 Źródło I Źródło: Gazeta Wyborcza 2007, nr 227, s. 31 f) Wybierz jeden z dwóch wykresów słupkowych i podpisz go krótkim zdaniem lub równowaŝnikiem zdania. W podpisie zawrzyj wynikający z wykresu wniosek dotyczący Polski. Wybieram wykres pt.:. Podpis:.. Źródło J Z raportu opublikowanego w czwartek przez Bank Światowy wynika, Ŝe nowi członkowie Unii Europejskiej dzielą się na dwie grupy: państwa, które szczycą się wysoką aktywnością zawodową swoich obywateli, i te, w których znacznej części siły roboczej się nie wykorzystuje. Główne problemy rynku pracy w tych państwach to niskie wskaźniki zatrudnienia w niektórych grupach społecznych, duŝa liczba osób długotrwale bezrobotnych (powoduje to, Ŝe trudno im wrócić na rynek pracy) i duŝy udział sektorów o niskiej produktywności (np. rolnictwo). [ ] P. Maciejewicz, Polska, kraj, gdzie krótko się pracuje, Gazeta Wyborcza 2007, nr 227, s. 31 g) Przyjmując kryterium autora, źródła napisz, do której grupy zaliczysz Polskę. Podaj uzasadnienie odnoszące się do informacji ze źródła H lub I. Zadanie 26. (4 pkt) Napisz list otwarty skierowany do Polaków, w którym przedstawisz swoje stanowisko w sprawie emigracji zarobkowej Polaków. Przedstaw róŝne skutki emigracji dla państwa polskiego: społeczne, ekonomiczne, polityczne, kulturowe (po jednym przykładzie). Przedstaw propozycje czterech działań organów publicznych na rzecz zachęcenia Polaków do powrotu. Wykorzystaj materiały źródłowe z zadań 23., 24., 25. oraz wiedzę pozaźródłową. Pamiętaj o właściwej formie wypowiedzi. 286

13 287

14 OCENIANIE ARKUSZA POZIOM PODSTAWOWY Zasady oceniania: za rozwiązanie zadań z arkusza na poziomie podstawowym moŝna uzyskać maksymalnie 100 punktów, model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny, ale nie jest ścisłym wzorem sformułowania (poza odpowiedziami jednowyrazowymi i do zadań zamkniętych); uznaje się kaŝdą inną pełną i poprawną merytorycznie, przyznając za nią maksymalną liczbę punktów, za odpowiedzi do poszczególnych zadań przyznaje się wyłącznie pełne punkty, za zadania otwarte, oceniane w skali, punkt przyznaje się wyłącznie za w pełni poprawną, za zadania, za które moŝna przyznać więcej niŝ jeden punkt, przyznaje się tyle punktów, ile prawidłowych elementów odpowiedzi przedstawił zdający, jeŝeli podano więcej odpowiedzi (argumentów, cech itp.) niŝ wynika z polecenia w zadaniu, ocenie podlega tylko tyle kolejnych odpowiedzi (liczonych od pierwszej), ile jest wymaganych w poleceniu, jeŝeli podane w odpowiedzi informacje (równieŝ dodatkowe) świadczą o zupełnym braku zrozumienia omawianego zagadnienia i zaprzeczają logice udzielonej odpowiedzi, taką naleŝy ocenić na zero punktów. Schemat punktowania Zadanie Model odpowiedzi Punkty za poszczególne części zadania Liczba pkt za zadanie 1. d) 2. c) 3. d) 4. c) 5. b) 6. c) 7. a) Prawda b) Fałsz c) Fałsz d) Prawda za kaŝdą 8. a) Prawda b) Fałsz c) Fałsz d) Fałsz za kaŝdą 9. a) Fałsz b) Prawda c) Fałsz d) Prawda za kaŝdą a) 4 b) 3 c) 1 d) 2 za kaŝdą

15 Schemat punktowania Zadanie Model odpowiedzi Punkty za poszczególne części zadania Liczba pkt za zadanie 11. a) 5 b) 2 c) 4 d) 1 za kaŝdą 12. a) 3 b) 1 c) 2 d) 4 za kaŝdą 13 zwykłe 14 Ukraińcy 15. a) 2005 b) 2007 c) 2001 za kaŝdą NaleŜy wymienić jedną z wymienionych w kaŝdym punkcie: a) Rada Ministrów [rząd], wojewoda b) sądy, policja, prokuratura c) parlament [sejm, senat] za kaŝdą a) Francja b) 1 państwo z: Dania, Holandia, Luksemburg, Belgia, Hiszpania, Szwecja c) 1 państwo z: Austria, Niemcy za kaŝdą a) 1) Cenzus wieku 2) Próg wyborczy [klauzula zaporowa] 0 9 b) 1) 231 głosów 2) 116 głosów c) 1) Senat, Prezydent RP, grupa 100 tys. obywateli d) Rada Ministrów e) trzy z następujących moŝliwości: Trybunał Konstytucyjny na wniosek Prezydenta uznaje zgodność ustawy z konstytucją i prezydent podpisuje ustawę w ciągu 7 dni i zarządza jej publikację w Dzienniki Ustaw, TK uznaje za sprzeczne z konstytucją tylko niektóre zaskarŝone przepisy, wtedy prezydent podpisuje z wyłączeniem zaskarŝonych przepisów, po za kaŝdą 289

16 Schemat punktowania Zadanie Model odpowiedzi Punkty za poszczególne części zadania Liczba pkt za zadanie TK uznaje niezgodność z Konstytucją niektórych zapisów ustawy prezydent moŝe odesłać ustawę do sejmu w celu usunięcia niezgodności, TK uznaje ustawę za niezgodną z konstytucją a wtedy projekt ustawy upada 19. a) 1, b) 2 za kaŝdą Deklaracja Praw Stanu Wirginia, Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych, Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela za kaŝdą c) 1, d) 2 za kaŝdą ) O, 2) O, 3) F, 4) O, 5) F, 6) F, 7) O, 8) F za kaŝde dwie prawidłowe odpowiedzi 23. a) państwo: Łotwa za podanie państwa 0 5 uzasadnienie: wysoki wzrost PKB w skali roku [powyŝej 11%] przy jednoczesnym wysokim wzroście cen [10,1% w skali roku] i wysokim deficycie na rachunku bieŝącym [23,5% PKB]. za uzasadnienie b) 1. deficyt budŝetowy 2. wzrost inflacji [wzrost cen] za kaŝdą c) gwałtowne spowolnienie wzrostu gospodarczego [kryzys gospodarczy, recesja] lub: utrata zaufania zagranicznych rynków finansowych, lub: wycofywanie kapitału przez zagranicznych inwestorów. 24. a) Polacy w porównaniu do imigrantów z innych krajów pracują najwięcej godzin tygodniowo a zarabiają najmniej, [np. Amerykanie pracują tylko pół godziny dłuŝej od Polaków a zarabiają ponad dwa razy więcej]. 290

17 Schemat punktowania Zadanie Model odpowiedzi Punkty za poszczególne części zadania Liczba pkt za zadanie b) 1) Nisko oprocentowany kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego [120 tys. zł] 2) zwolnienie z płacenia podatków [przez 3 lata] 3) zwolnienie z płacenia składek np. rentowej [przez 10 lat] za kaŝdą 25. a) 1) mazowieckie 2) lubuskie W dowolnej kolejności. za kaŝdą 6 b) 1) dolnośląskie 2) pomorskie W dowolnej kolejności. za kaŝdą c) 1. rozwój edukacji [zapewnienie większych środków na edukację], 2. wyrównywanie kapitału kulturowego [wyposaŝyć biblioteki szkolne, zapewnić uczniom darmowy Internet i wyrównawcze zajęcia pozalekcyjne], 3. wspieranie inicjatyw gospodarczych, 4. wykorzystanie dotacji ze środków unijnych [na rozwój największych miast i budowę połączeń między nimi oraz z ich zapleczem i bogatszą częścią kraju] za kaŝdą W dowolnej kolejności. d ) Ocena: niska aktywność zawodowa Polaków 1) połowa Polaków bierna zawodowo [14,58 mln na 31,28 ludności powyŝej 15 lat] 2) wysoka liczba emerytów [5,73 mln na 14,58 mln biernych zawodowo] za ocenę (wniosek) po za kaŝdy poprawny argument e) Wskaźniki aktywności zawodowej w Polsce są duŝo niŝsze [gorsze] niŝ w większości krajów europejskich, (w II kwartale 2007 aktywni zawodowo stanowili 53,5% ludności), chociaŝ mamy relatywnie korzystną strukturę demograficzną. 2 pkt (1 za wniosek, 1 za argumentację) f) schemat Wiek emerytalny np. Polska krajem najmłodszych emerytów. lub W Polsce jest najmłodszy wiek emerytalny. lub inny logiczny 291

18 Schemat punktowania Zadanie Model odpowiedzi Punkty za poszczególne części zadania Liczba pkt za zadanie 26. schemat: Wskaźniki zatrudnienia np. Spadek aktywności zawodowej Polaków. lub W Polsce jest najniŝszy wskaźnik zatrudnienia. lub inny logiczny 4 g) Polska naleŝy do grupy państw o niskiej aktywności zawodowej. Poprawne będzie kaŝde logiczne uzasadnienie odwołujące się do danych ze źródeł, np. duŝy, w porównaniu z innymi państwami UE, odsetek ludzi biernych zawodowo, niski wiek emerytalny, niski wskaźnik zatrudnienia. a) zgodność formy wypowiedzi z sytuacją komunikacyjną b) perswazyjność wypowiedzi c) właściwe wykorzystanie materiałów źródłowych d) przedstawienie skutków emigracji zarobkowej dla państwa polskiego: społeczne, ekonomiczne, polityczne, kulturowe (po 1 przykładzie) e) przedstawienie propozycji 4 działań organów publicznych na rzecz zachęcenia Polaków do powrotu do kraju za prawidłowe przyporządkowanie do grupy za poprawne uzasadnienie 292

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem (Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy) KOD ZDAJĄCEGO MWO-W2D1P-021 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Instrukcja dla zdającego Czas pracy 90 minut 1. Proszę sprawdzić,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla niesłyszących

EGZAMIN MATURALNY WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla niesłyszących Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania MAJ 2012 2 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie dla osób niesłyszących

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN MATURALNY 2012 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania MAJ 2012 2 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie Zadanie 1. (0 1) Obszar standardów

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY 2011 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony Zadanie 1. (0 1)

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ARKUSZ I MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ARKUSZ I MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ARKUSZ I MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA Zasady oceniania: za rozwiązanie zadań z arkusza I można uzyskać maksymalnie 100 punktów, model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny,

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ PRZEDMOWA ROZDZIAŁ I. ZMIANY USTROJU POLITYCZNEGO POLSKI W LATACH 1944-1997 1. Pojęcie ustroju politycznego i jego periodyzacja 2. Okres Krajowej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY wersja 1 Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego POZIOM PODSTAWOWY wersja 1 1. Sprawdź,

Bardziej szczegółowo

Informacje dla ucznia

Informacje dla ucznia WYPEŁNIA UCZEŃ Imię:... Nazwisko:... Klasa:... Czas pracy: 30 minut Liczba punktów do uzyskania: 68 TEST Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KONKURSIE gminnym GMINAzjum 2015 Gminy Jaworze dla uczniów klas III

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem (Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy) KOD ZDAJĄCEGO MWO-W1D1P-021 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Czas pracy 60 minut ARKUSZ I STYCZEŃ ROK 2003 Instrukcja dla

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem Dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE ARKUSZ I Czas pracy 120 minut ARKUSZ I STYCZEŃ ROK 2005 Instrukcja dla zdającego 1. Proszę sprawdzić czy arkusz

Bardziej szczegółowo

Dz.U FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII. Art. 173.

Dz.U FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII. Art. 173. Dz.U.97.78.483 FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII SĄDY I TRYBUNAŁY Art. 173. Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezaleŝną

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE ARKUSZA POZIOM PODSTAWOWY

OCENIANIE ARKUSZA POZIOM PODSTAWOWY OCENIANIE ARKUSZA POZIOM PODSTAWOWY Zasady oceniania: za rozwiązanie zadań z arkusza na poziomie podstawowym można uzyskać maksymalnie 00 punktów, model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny, ale

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE Red.: Dariusz Górecki Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa Rozdział

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE POZIOMU PODSTAWOWEGO

OCENIANIE POZIOMU PODSTAWOWEGO 1 OCENIANIE POZIOMU PODSTAWOWEGO Zasady oceniania: za rozwiązanie wszystkich zadań z arkusza I można uzyskać maksymalnie 100 punktów, model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny, ale nie jest ścisłym

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MWO-P1_7P-082 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MAJ ROK 2008 dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady ustroju Rzeczypospolitej

Podstawowe zasady ustroju Rzeczypospolitej Podstawowe zasady ustroju Rzeczypospolitej Podstawowe zasady ustroju w systematyce Konstytucji RP Pierwszy rozdział Konstytucji RP, zatytułowany Rzeczpospolita, określa podstawowe zasady ustroju RP. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY 2013 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2013 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania MAJ 2013 2 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie Część I. Zadanie 1. (0 2) Obszar

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XI Wykaz podstawowej literatury... XV Przedmowa... XVII Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej... 1 1. Uwagi wprowadzające... 2 2. Zasada

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO W SYSTEMIE PRAWA WEWNĘTRZNEGO

ŹRÓDŁA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO W SYSTEMIE PRAWA WEWNĘTRZNEGO Maciej M. Sokołowski ŹRÓDŁA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO W SYSTEMIE PRAWA WEWNĘTRZNEGO Warszawa, 16/10/2014 r. POJĘCIE ŹRÓDEŁ PRAWA Czynniki wpływające na treść prawa np. wola narodu czy prawodawcy, stosunki

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ARKUSZ II MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ARKUSZ II MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ARKUSZ II MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA Zasady oceniania: za rozwiązanie wszystkich zadań z arkusza II można uzyskać maksymalnie 70 punktów, za rozwiązanie zadań powiązanych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Wiedzy o Społeczeństwie dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Wiedzy o Społeczeństwie dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Wiedzy o Społeczeństwie dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: rejonowy 15 stycznia 2014 90 minut Informacje

Bardziej szczegółowo

MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH

MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH S. PREZYDENCKI Ogólna charakterystyka: Rozdzielczość i względna równość kompetencji władzy ustawodawczej i wykonawczej Władza wykonawcza prezydent Władza ustawodawcza

Bardziej szczegółowo

Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy.

Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy. Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy. Moduł dział - temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1. -

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu co najmniej dwuinstancyjnym.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W

POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W RED.: DARIUSZ GÓRECKI Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział pierwszy Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów. Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów. Description of individual course units SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW: prawo, studia stacjonarne STOPIEŃ EDUKACJI: jednolite studia magisterskie Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu (course

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM ROZSZERZONY

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM ROZSZERZONY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MWO-R1 MAJ 2016 Uwaga: Akceptowane są wszystkie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia z zakresu prawa

Podstawowe pojęcia z zakresu prawa Podstawowe pojęcia z zakresu prawa Prawo to uporządkowany zbiór norm postępowania wydanych lub usankcjonowane przez państwo i zabezpieczonych przymusem państwowym. Ustawa jest aktem prawa powszechnego

Bardziej szczegółowo

Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo

Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo 1. Pojęcie zasady naczelnej konstytucji 2. Zasada zwierzchnictwa Narodu 3. Formy realizacji zasady zwierzchnictwa Narodu 4. Zasada demokratycznego państwa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy zestaw zadań z wiedzy o społeczeństwie Odpowiedzi i schemat punktowania poziom podstawowy

Przykładowy zestaw zadań z wiedzy o społeczeństwie Odpowiedzi i schemat punktowania poziom podstawowy 1 ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIANIA POZIOM PODSTAWOWY Wiedza o społeczeństwie Zadania od 1 do 27 (100 pkt) Zasady oceniania: za rozwiązanie zadań z arkusza poziomu podstawowego można uzyskać maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 20 roku Szczecin 20 Bezrobocie młodzieŝy stanowi jeden

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP W centrum uwagi Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia Klasa II I. Społeczeństwo socjologia formy życia społecznego normy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY 2013 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2013 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 2 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie Zadanie 1. (0 3) Obszar

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia I. Społeczeństwo socjologia

Bardziej szczegółowo

WŁADZA USTAWODAWCZA. Proszę się zastanowić i zakreślić kółkiem wybraną odpowiedź.

WŁADZA USTAWODAWCZA. Proszę się zastanowić i zakreślić kółkiem wybraną odpowiedź. TEST WŁADZA USTAWODAWCZA Proszę się zastanowić i zakreślić kółkiem wybraną odpowiedź. 1. Bierne prawo wyborcze w wyborach do Sejmu przysługuje obywatelowi polskiemu od: a) 18 roku Ŝycia b) 21 roku Ŝycia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział czwarty Zasady ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r...

Spis treści. Rozdział czwarty Zasady ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r... Spis treści Rozdział pierwszy Ustrój polityczny państwa pojęcie i istota... 11 1. Pojęcie ustroju politycznego... 12 2. Ewolucja ustroju politycznego Polski... 14 Rozdział drugi Konstytucyjne podstawy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów. Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów. Description of individual course units SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW PRAWO, TRYB NIESTACJONARNY STOPIEŃ EDUKACJI STUDIA MAGISTERSKIE II.B. l Nazwa przedmiotu (course title) PRAWO KONSTYTUCYJNE II. B. 2 Typ przedmiotu (type of course) PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości Sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: 3 Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej 1. Wybory do sejmu ustawodawczego (1919r.) 26 stycznia 1919 r. przeprowadzono wybory w dawnym Królestwie i Galicji Zachodnie, w czerwcu 1919 dołączyli

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Materiał ćwiczeniowy z wiedzy o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Materiał ćwiczeniowy z wiedzy o społeczeństwie Poziom rozszerzony MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA MATERIAŁ ĆWICZENIOWY 2010 poziom rozszerzony Zadania od 1 do 18 (50 pkt) Zasady oceniania: za rozwiązanie zadań z arkusza poziomu rozszerzonego moŝna uzyskać maksymalnie

Bardziej szczegółowo

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ Klasa POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 170 minut Instrukcja dla piszącego 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 18 stron.. W zadaniach od 1. do 0. są podane 4 odpowiedzi: A, B, C, D, z których tylko jedna jest prawdziwa.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MMA-R1A1P-062 POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 150 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 14

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.................................................. 15 Od Autora...................................................... 19 ROZDZIAŁ I. Pojęcie i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści testu dla kl 3 gimnazjum Test wielokrotnego wyboru, z luką iopisowy zwos Temat: Udział obywateli w życiu publicznym

Informacja o treści testu dla kl 3 gimnazjum Test wielokrotnego wyboru, z luką iopisowy zwos Temat: Udział obywateli w życiu publicznym Druk 1 Opracowała mgr Ewa Konczewska-Kamińska Informacja o treści testu dla kl 3 gimnazjum Test wielokrotnego wyboru, z luką iopisowy zwos Przeczytaj uważnie! Otrzymałeś test, który sprawdzi Twoją wiedze

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW PRAWO, TRYB STACJONARNY STOPIEŃ EDUKACJI: STUDIA MAGISTERSKIE Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu ( course title) PRAWO

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny:

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny: OCENA ZAGADNIENIA Celujący Uczeń opanował następujące pojęcia: uzasadnia znaczenie nadrzędności Konstytucji

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA KLUCZ

WŁADZA SĄDOWNICZA KLUCZ TEST WŁADZA SĄDOWNICZA KLUCZ 1. Pierwszego Prezesa Sądu NajwyŜszego powołuje a) Sejm b) Prezydent c) Prezes Rady Ministrów 2. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (podkreśl fałszywą odpowiedź): a) powołuje

Bardziej szczegółowo

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA II GIMNAZJUM Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej Temat lekcji 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach wiedzy o społeczeńst

Bardziej szczegółowo

Tabela 3. Porównanie systemów politycznych

Tabela 3. Porównanie systemów politycznych Tabela 3. Porównanie systemów politycznych Charakterystyka ustroju System polityczny charakter głowy państwa republika republika republika republika monarchia parlamentarna budowa terytorialna państwo

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin maturalny z matematyki Poziom podstawowy. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA

Próbny egzamin maturalny z matematyki Poziom podstawowy. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA KOD PESEL PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI We współpracy z POZIOM PODSTAWOWY 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z wiedzy o społeczeństwie dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2010/2011

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z wiedzy o społeczeństwie dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2010/2011 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z wiedzy o społeczeństwie dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2010/2011 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: rejonowy 1 lutego 2011 90 minut Informacje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady

Bardziej szczegółowo

W zadaniach nr 7-12 punktujemy każdą poprawną odpowiedź 1 pkt.

W zadaniach nr 7-12 punktujemy każdą poprawną odpowiedź 1 pkt. MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZ I Zasady oceniania: za rozwiązanie wszystkich zadań z arkusza I można uzyskać maksymalnie 100 punktów, model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny, ale

Bardziej szczegółowo

Pytania na powtórzenie wiadomości z zakresu ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wiedza o społeczeństwie (nowa podstawa programowa)

Pytania na powtórzenie wiadomości z zakresu ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wiedza o społeczeństwie (nowa podstawa programowa) Pytania na powtórzenie wiadomości z zakresu ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wiedza o społeczeństwie (nowa podstawa programowa) 1) Kiedy odbyły się obrady Okrągłego Stołu? 2) Na czym polegały najważniejsze

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MUZYKI

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MUZYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MHM-R1A1P-062 EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MUZYKI POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 150 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg)

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg) KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg) W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie,

Bardziej szczegółowo

KONKURS WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

KONKURS WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KOD UCZNIA KONKURS WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO III ETAP WOJEWÓDZKI 11 GRUDNIA 2015 Ważne informacje: 1. Masz 120 minut na rozwiązanie wszystkich zadań.

Bardziej szczegółowo

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Prawo jest na naszej stronie! www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl codzienne aktualizacje pełna oferta zapowiedzi wydawnicze rabaty na zamówienia zbiorcze do negocjacji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY 2011 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie poziom podstawowy Zadanie 1. (0 2) Obszar

Bardziej szczegółowo

Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe

Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe Wybory w Polsce Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe WYBORY NA URZĄD PREZYDENT RP Kadencja pięcioletnia, urząd można sprawować tylko dwa razy (art. 127 ust. 2 Konstytucji RP z 2 kwietnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA z dnia r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Projekt 27 kwietnia 2017 r. Wariant art. 121 ust. 4 USTAWA z dnia r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MWO-P1 MAJ 2016 Uwaga: Akceptowane są wszystkie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MWO-P1_7P-091 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE STYCZEŃ ROK 2009 dla osób niesłyszących POZIOM

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320)

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) Spis treści Do Czytelnika 5 Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) 1.1. Początki i rozwój państwa polskiego (do 1138). Rozbicie dzielnicowe i dążenia

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15 stron

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MMA-P1A1P-061 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 10 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 1 stron.

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP uwarunkowania administracyjnoprawne. mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW

Prezydent RP uwarunkowania administracyjnoprawne. mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW Prezydent RP uwarunkowania administracyjnoprawne mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW Prezydent RP głowa Państwa Władza wykonawcza Nie jest centralnym organem administracji Poza strukturą administracji głowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1 Wprowadzenie XI Część I. Prawoznawstwo 1 Tabl. 1. Pojęcie państwo 3 Tabl. 2. Cechy państwa 4 Tabl. 3. Teorie powstania państwa 5 Tabl. 4. Funkcje państwa 6 Tabl. 5. Typ i forma państwa 7 Tabl. 6. Aparat

Bardziej szczegółowo

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas HISTORIA USTROJU POLSKI Autor: Marian Kallas Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY Sierpień 2011 Zadania 1 30 (100 pkt)

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY Sierpień 2011 Zadania 1 30 (100 pkt) 1 ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY Sierpień 2011 Zadania 1 30 (100 pkt) Zasady oceniania: za rozwiązanie zadań z arkusza poziomu podstawowego można uzyskać maksymalnie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem (Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy) KOD ZDAJĄCEGO MWO-W1D1P-021 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Czas pracy 60 minut ARKUSZ I STYCZEŃ ROK 2003 Instrukcja dla

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Czas pracy 10 minut Instrukcja dla zdającego 1. Proszę sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron. Ewentualny brak należy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MMA-R1_1P-072 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ ROK 2007 Czas pracy 180 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane w oparciu o:

Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane w oparciu o: Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane w oparciu o: - program nauczania zgodny z z nową podstawą programową - obowiązujące Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. 4. Rzeczpospolita Polska 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. 2. Konstytucyjne zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej 3. Zasady wyborów organów władzy państwowej i samorządowej

Bardziej szczegółowo

pobrano z www.sqlmedia.pl ODPOWIEDZI Zadanie 1. (3 pkt) A. nonkonformizm B. ksenofobia C. altruizm Zadanie 2. (3 pkt) A. patrylinearna B.

pobrano z www.sqlmedia.pl ODPOWIEDZI Zadanie 1. (3 pkt) A. nonkonformizm B. ksenofobia C. altruizm Zadanie 2. (3 pkt) A. patrylinearna B. ODPOWIEDZI Zadanie 1. (3 pkt) A. nonkonformizm B. ksenofobia C. altruizm Zadanie 2. (3 pkt) A. patrylinearna B. partnerska C. monogamiczna Zadanie 3. (3 pkt) A. prawda B. fałsz C. fałsz Zadanie 4. (4 pkt)

Bardziej szczegółowo

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Spis treści Do Czytelnika Przedmowa Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MWO-P1A1P-061 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY ARKUSZ I STYCZEŃ ROK 2006 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź,

Bardziej szczegółowo

4. Kandydat na Prezydenta musi w dniu wyborów mieć skończone: a) 18 lat b) 21 lat c) 25 lat d) 30 lat e) 35 lat

4. Kandydat na Prezydenta musi w dniu wyborów mieć skończone: a) 18 lat b) 21 lat c) 25 lat d) 30 lat e) 35 lat TEST WŁADZA WYKONAWCZA KLUCZ Proszę się zastanowić i zakreślić kółkiem wybraną odpowiedź. 1. Władza wykonawcza to inaczej: a) egzekutywa b) judykatywa c) legislatywa 2. Władzę wykonawczą w Polsce sprawują:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS KLASA I Dział: CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE nie potrafi sformułować jasnej na tematy poruszane na jego postawa na jest bierna, ale wykazuje chęć do współpracy wymienia rodzaje grup

Bardziej szczegółowo

Schemat punktowania: Model odpowiedzi: numer zadania Zadanie

Schemat punktowania: Model odpowiedzi: numer zadania Zadanie Model odpowiedzi i schemat oceniania Wiedza o społeczeństwie Arkusz II Zasady oceniania: - za rozwiązanie zadań z arkusza II można uzyskać maksymalnie 50 punktów, za rozwiązanie zadań z materiałami źródłowymi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do dziewiątego wydania... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX

Spis treści. Przedmowa do dziewiątego wydania... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Spis treści Przedmowa do dziewiątego wydania... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Rozdział I. Przedmiot prawa konstytucyjnego... 1 Rozdział II. Polska w europejskim systemie konstytucyjnym...

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MWO-P1 MAJ 2015 Uwaga: Akceptowane są wszystkie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM ROZSZERZONY Sierpień 2011 Zadania 1 23 (50 pkt)

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM ROZSZERZONY Sierpień 2011 Zadania 1 23 (50 pkt) 1 ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM ROZSZERZONY Sierpień 2011 Zadania 1 23 (50 pkt) Zasady oceniania: za rozwiązanie zadań z arkusza poziomu rozszerzonego można uzyskać maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Materiały pomocnicze WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały pomocnicze WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE poziom rozszerzony Czas pracy 180 minut Instrukcja dla zdającego 1. Proszę sprawdzić, czy arkusz zawiera 14 stron. Ewentualny brak należy zgłosić przewodniczącemu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MWO-P1_7P-082 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MAJ ROK 2008 dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13 Spis treści Do Czytelnika.............................................. 11 Przedmowa................................................ 13 Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE (Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy) KOD ZDAJĄCEGO PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Arkusz I Czas pracy 120 minut ARKUSZ I CZERWIEC ROK 2004 Instrukcja dla zdającego 1. Proszę sprawdzić,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MMA-P1A1P-052 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13

Bardziej szczegółowo

DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA

DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA - Sposób sprawowania władzy, w którym decyzje podejmowane są bezpośrednio przez ogół wyborców bez pośrednictwa jakichkolwiek organów państwowych - Bezpośrednie decydowanie prze

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 180 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 16 stron

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ ĆWICZENIOWY Z MATEMATYKI

MATERIAŁ ĆWICZENIOWY Z MATEMATYKI Materiał ćwiczeniowy zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Materiał ćwiczeniowy chroniony jest prawem autorskim. Materiału nie naleŝy powielać ani udostępniać w Ŝadnej formie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla niesłyszących

EGZAMIN MATURALNY 2011. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla niesłyszących Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie dla osób niesłyszących

Bardziej szczegółowo

Parlament Europejski. Rola i funkcje w UE

Parlament Europejski. Rola i funkcje w UE Parlament Europejski Rola i funkcje w UE Instytucje UE Parlament Europejski Rada Europejska Rada Komisja Europejska Trybunał Sprawiedliwości UE Europejski Bank Centralny Trybunał Obrachunkowy Ogólny zakres

Bardziej szczegółowo