ABCD. KPMG Economics & Regulation. Sierpień 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ABCD. KPMG Economics & Regulation. Sierpień 2014"

Transkrypt

1 ABCD Rynek telekomunikacyjny po 2015 roku w kontekście inwestycji publicznych zrealizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z funduszy unijnych, w ramach budowy Regionalnych Sieci Szerokopasmowych KPMG Economics & Regulation 2014 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., a Polish limited partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.

2 Spis treści Streszczenie zarządcze 1 1 Cel i zakres raportu 12 2 Cele JST w zakresie rynku telekomunikacyjnego Identyfikacja celów JST w zakresie rynku telekomunikacyjnego Cele gospodarczo-ekonomiczne Cele społeczno-rozwojowe Podsumowanie 18 3 Kluczowe ekonomiczne aspekty działalności RSS Rola RSS w dostarczaniu usług telekomunikacyjnych Umiejscowienie RSS w łańcuchu wartości usług telekomunikacyjnych Zależności ekonomiczne świadczenia usług telekomunikacyjnych z wykorzystaniem RSS Partnerstwo publiczno-prywatne w zakresie budowy RSS oraz czynniki wpływające na stabilność RSS Modele inwestorsko-operatorskie stosowane w inwestycjach telekomunikacyjnych Międzynarodowe przykłady zastosowania modeli inwestorskooperatorskich do inwestycji w szkieletową infrastrukturę telekomunikacyjną Analiza modeli inwestorsko-operatorskich stosowanych w Polsce Czynniki wpływające na stabilność działania RSS Podsumowanie opinii JST i ISP w zakresie działania RSS Uwarunkowania funkcjonowania RSS według JST Uwarunkowania funkcjonowania RSS według ISP Podsumowanie 51 4 Uwarunkowania prawno-regulacyjne działalności RSS Wpływ działalności RSS na telekomunikacyjne rynki właściwe Wpływ sieci RSS w aspekcie produktowym Wpływ sieci RSS w aspekcie geograficznym Podsumowanie wpływu działalności RSS na rynki właściwe Zasadność wyodrębnienia nowego rynku właściwego dla JST działających w zakresie RSS Sformułowanie nowych rynków właściwych JST Sytuacja JST w kontekście przepisów Megaustawy i Prawa telekomunikacyjnego Obowiązki JST wynikające z Ustawy Prawo telekomunikacyjne Obowiązki JST wynikające z Megaustawy 75 i

3 4.4 Rekomendowany zakres regulacji działalności JST na rynku telekomunikacyjnym Rekomendowany zakres regulacji inwestycji JST w całości lub w części dotowanych z funduszy publicznych Ocena potencjalnych mechanizmów oddziaływania (regulacji) na rynek sieci regionalnych z udziałem JST Podsumowanie 93 5 Udział RSS w rozwoju rynku telekomunikacyjnego po 2015 r Możliwe kierunki zmian w otoczeniu RSS po Koncepcja utworzenia platformy inwestycyjnej w celu budowy ogólnopolskiej sieci dostępowej NGA 99 6 Udział JST w świadczeniu usług bezpłatnego dostępu do Internetu Wpływ usług bezpłatnego dostępu do Internetu na rynek telekomunikacyjny Umiejscowienie usług darmowego Internetu w łańcuchu wartości usług telekomunikacyjnych Potencjał oddziaływania na konkurencję Potencjał oddziaływania na popyt Opinie JST i ISP w zakresie działania darmowego Internetu Wnioski z wywiadów przeprowadzonych wśród JST Wnioski z wywiadów przeprowadzonych wśród ISP Podsumowanie 113 Załącznik 1. Wojewódzkie projekty RSS 117 ii

4 Streszczenie zarządcze Cel i zakres raportu Celem niniejszego raportu jest określenie, jak należy traktować działalność telekomunikacyjną i usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego, aby zapewnić prawidłową ich realizację i jednocześnie nie doprowadzić do zaburzenia funkcjonowania rynku. Zakres niniejszego raportu obejmuje ekonomiczne i regulacyjno-prawne aspekty działalności RSS, a także wskazanie kierunków zmian i roli JST w świadczeniu usług dostępu do sieci szerokopasmowych po 2015 r. W ramach opracowania przeanalizowano możliwe do zastosowania modele operatorskie, a także określono rynki właściwe, na które wpływać będą sieci szerokopasmowe z udziałem JST. Ponadto, poddano interpretacji obowiązujące przepisy prawa oraz decyzje KE notyfikujące pomoc publiczną dla realizacji regionalnych sieci szerokopasmowych. Wskazano obecne obowiązki regulacyjne właścicieli i operatorów regionalnych sieci szerokopasmowych, a także obszary wymagające zmian bądź wprowadzenia regulacji niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku. Ponadto zebrane i przeanalizowane zostały opinie uczestników rynku przedstawicieli samorządów i operatorów sieci dostępowych w kontekście działania RSS oraz usługi darmowego Internetu. Niniejszy raport stanowi wsparcie merytoryczne dla regulatora oraz uczestników rynku na kolejnych etapach realizacji RSS, a także stanowi materiał wspierający w dyskusji nad ostatecznym ukształtowaniem rynku telekomunikacyjnego z udziałem regionalnych sieci szerokopasmowych. Cele JST w zakresie rynku telekomunikacyjnego Podstawą dla określenia kierunków telekomunikacyjnej działalności JST jest Europejska Agenda Cyfrowa przyjęta przez Komisję Europejską w dniu 19 maja 2010 r. W Polsce w maju 2010 r. wprowadzono tzw. Megaustawę, która m.in. umożliwia podejmowanie przez JST działalności telekomunikacyjnej oraz określa podstawowe reguły ich zaangażowania na lokalnym rynku telekomunikacyjnym bez zakłócania konkurencji. W listopadzie 2012 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przygotowało Narodowy Plan Szerokopasmowy (NPS), który określa plan wdrożenia w Polsce założeń zawartych w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Wprowadzenie Megaustawy oraz zwiększenie dotacji publicznej przyczyniło się do podjęcia przez JST działań inwestycyjnych, ukierunkowanych na wykorzystanie dostępnych źródeł finansowania. Realizacja tych inwestycji infrastrukturalnych ma też na celu zwiększenie zainteresowania usługami szerokopasmowymi wśród mieszkańców regionu oraz przyczynienie się do poprawy atrakcyjności i wizerunku regionów. Na każdym szczeblu samorząd terytorialny pełni inną rolę w realizacji celów w zakresie rynku telekomunikacyjnego. Władze wojewódzkie zaangażowane są w rozwój sieci szerokopasmowych, natomiast władze powiatowe i gminne w znacznej mierze aktywne są w świadczeniu usług detalicznych dla publicznych użytkowników końcowych. Przy tym władze powiatowe ze względu na zakres dedykowanych im obowiązków 1 odpowiadają za formalną stronę budowy RSS, tj. pozwolenia na budowę czy nanoszenie odpowiednich zmian w centralnej ewidencji gruntów i budynków. Z kolei gminy zaangażowane są w szczególności w promowanie dostępu do publicznych usług internetowych dla użytkowników indywidualnych np. w formie hotspotów czy kiosków internetowych. Od roku 1 art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 t.j.) 1

5 Usługodawca Infrastruktura Urząd Komunikacji Elektronicznej 2007 programy budowy RSS ze wsparciem środków publicznych zostały uruchomione w 13 województwach. Koncentrują się one w szczególności na terenach wiejskich, co jest konsekwencją stanu technicznego infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w wielu obszarach Polski. Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom regulacyjnym, władze lokalne stają się kluczowymi inicjatorami działań, mających na celu ograniczenie ryzyka wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców danego regionu. Cele JST w zakresie inwestycji w RSS można podzielić na dwie kluczowe grupy: cele gospodarczo-ekonomiczne oraz cele społeczno-rozwojowe. Do celów gospodarczo ekonomicznych zaliczyć można przyspieszenie tempa rozwoju ekonomicznego oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie podlegającym pod JST i dalszy rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej. Do celów społeczno-rozwojowych należy ulepszanie standardu oferowanych usług publicznych oraz kreowanie społeczeństwa informacyjnego i zapobieganie zjawisku wykluczenia informacyjnego, poprzez: poprawienie efektywności i produktywności mieszkańców regionu oraz wzrost przedsiębiorczości; ograniczanie degradacji społecznej przez zahamowanie migracji z obszarów wsi i półwiejskich do miejskich. Kluczowe ekonomiczne aspekty działalności RSS Koncepcja działania RSS 2 zakłada, że podstawowym obszarem działalności RSS są usługi dostępu do sieci szkieletowo-dystrybucyjnej. Jednocześnie zgodnie z założeniami działania RSS sieci te nie wykluczają świadczenia usług dostępu do sieci globalnej, jako usług komplementarnych do usług dostępu do sieci szkieletowej i dystrybucyjnej. W konsekwencji należy przyjąć, ze pełen zakres działalności RSS może obejmować pierwszy i drugi element łańcucha wartości usług telekomunikacyjnych, jednakże podstawowa działalność RSS będzie koncentrować się wokół drugiego elementu łańcucha. Schemat 1. Działalność RSS w ramach łańcucha wartości usług telekomunikacyjnych Działalność RSS 1 2 Sieć 3 4 Sieć Urządzenie Sieć globalna szkieletowa i dostępowa abonenckie dystrybucyjna Operator tranzytowy Operator transportowy Operator dostępowy Operator detaliczny Użytkownik końcowy Źródło: Opracowanie własne KPMG Zakres działalności RSS będzie znajdował swoje odzwierciedlenie w kręgu podmiotów, z którymi operatora RSS będzie łączyła relacja kontraktowa czyli operatorów telekomunikacyjnych różnego szczebla. 2 Zawarta m.in. w decyzjach notyfikacyjnych KE oraz dokumentacji inwestycyjnej RSS. 2

6 Min. cena usługi detalicznej Urząd Komunikacji Elektronicznej W odniesieniu do usług detalicznych świadczonych przy wykorzystaniu infrastruktury RSS w ramach łańcucha wartości należy stwierdzić, że działalność RSS będzie miała przede wszystkim wpływ na poziom kosztów działalności operatora detalicznego. W konsekwencji poziom cen usług RSS powinien być dostosowany (czyli wystarczająco niski) aby efektywnie działający operator detaliczny miał możliwość zaoferowania ceny detalicznej na poziomie zbliżonym do poziomu cen rynkowych występujących na danym obszarze. Schemat 2. Kluczowe zależności ekonomiczne wpływające na konkurencyjność oferty detalicznej świadczonej w oparciu o sieci RSS 4 Koszt działalności detalicznej Poziom cen rynkowych 4 Czynniki determinujące popyt i podaż, m.in.: poziom konkurencji liczba potencjalnych użytkowników siła nabywcza konsumentów 3 2 Koszt dostępu do sieci dostępowej Koszt dostępu do RSS 2 3 = 1 Koszt dostępu do sieci globalnej 1 Źródło: Opracowanie własne KPMG Ze względu na ograniczone możliwości stwierdzenia, w jakim zakresie ceny usług RSS są dostosowane do oczekiwań rynkowych przed rozpoczęciem działalności tych sieci, należy przeprowadzić rewizję warunków cenowych usług RSS po pierwszym okresie ich funkcjonowania (np. 1-2 lata). W przypadku niskiego zainteresowania usługami RSS wynikającego z braku możliwości budowy konkurencyjnej cenowo oferty detalicznej przy udziale RSS przez operatorów detalicznych niezbędne może okazać się obniżenie cen usług RSS (na warunkach niedyskryminacyjnych). Przegląd międzynarodowych i krajowych modeli partnerstwa publiczno-prywatnego wskazuje, że zarówno na rynkach zagranicznych, jak i w Polsce stosowane są wszystkie dostępne rozwiązania w tym zakresie. Poszczególne modele inwestorsko-operatorskie różnią się między sobą (z punktu widzenia podmiotu publicznego) przede wszystkim w ramach dwóch aspektów: kontrola nad realizacją celów publicznych wraz ze wzrostem zaangażowania sektora publicznego w budowę i utrzymanie regionalnych sieci światłowodowych zwiększa się kontrola realizacji założonych celów publicznych, np. przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu, upowszechnianie dostępu do Internetu na terenach wiejskich, świadczenie usług o określonej jakości i dostępności; ryzyko finansowe zwiększenie zaangażowania sektora publicznego w rozwój RSS powoduje wyższą ekspozycję na ryzyko finansowe (zarówno związane z kosztami inwestycji, jak i wynikiem finansowym prowadzenia działalności operacyjnej). 3

7 Niska Kontrola nad RSS Wysoka Urząd Komunikacji Elektronicznej Schemat 1. Ocena ryzyka finansowego i poziom kontroli nad RSS w poszczególnych modelach PPP Publiczne DBO Publiczny outsourcing Joint Venture Prywatne DBO Niskie Wysokie Ryzyko finansowe Źródło: Opracowanie KPMG Powyższa klasyfikacja wskazuje, że modele Publiczne DBO i Prywatne DBO można uznać za modele skrajne. Najważniejszą zaletą pierwszego z nich jest daleko idąca kontrola strony publicznej nad realizacją celów publicznych zarówno na etapie inwestycji, jak i na etapie eksploatacji sieci. Jednakże w tym modelu całe ryzyko finansowe związane z budową i utrzymaniem RSS również spoczywa na podmiocie publicznym, co należy uznać za główną wadę tego modelu. W przypadku modelu Prywatne DBO pełnia ryzyka finansowego budowy i utrzymania sieci leży po stronie prywatnej. Jednakże pozostawienie większości decyzji co do budowy i funkcjonowania sieci poza gestią organów samorządowych może ograniczać realizację celów publicznych. Modelami najbardziej stabilnymi pod względem ograniczenia ryzyka finansowego dla podmiotu publicznego oraz możliwości kontroli działalności RSS w zakresie realizacji usług publicznych (w tym jakości i dostępności usług) są modele Joint Venture i Publiczny Outsourcing. Jednakże należy zauważyć, że w modelu Joint Venture może dochodzić do łączenia funkcji właścicielskiej i operatorskiej przez ten sam podmiot. W takim przypadku, z punktu widzenia, podmiotu publicznego rozwiązywanie konfliktów między właścicielem a operatorem może być trudniejsze niż w przypadku modelu Publiczny Outsourcing. Jednocześnie model Joint Venture ogranicza ryzyko finansowe dla strony publicznej już na etapie kosztów budowy sieci, ponieważ w modelu tym koszty inwestycji są współdzielone z partnerem prywatnym, który jest udziałowcem spółki Joint Venture. Należy podkreślić, że jedną z największych zalet modelu Publiczny Outsourcing jest możliwość wypracowania wielowymiarowej relacji kontraktowej pomiędzy podmiotem publicznym (czyli w tym przypadku właścicielem infrastruktury) a podmiotem prywatnym (czyli Operatorem Infrastruktury). Relacja ta może pozwalać zarówno na uszczegółowienie zasad podziału ryzyka finansowego pomiędzy obu partnerów (np. poprzez system wynagrodzeń OI), jak i na zachowanie daleko idącej kontroli nad realizacją celów publicznych, jakości i dostępności usług (np. poprzez systemu system kontroli usług OI). 4

8 W konsekwencji należy uznać model Publiczny Outsourcing za model optymalny w warunkach polskiego rynku telekomunikacyjnego, z zastrzeżeniem, że efektywność działania tego modelu jest w dużej mierze uzależniona od konstrukcji relacji kontraktowej pomiędzy JST, a OI. Kluczowymi obszarami tej relacji są wspomniane powyżej zasady wynagradzania i kontroli OI. Jednocześnie należy podkreślić, że pomimo, iż model Publicznego Outsourcingu wydaje się modelem najbardziej zrównoważonym pod względem ryzyka i kontroli dla JST oraz dającym dużą elastyczność w kształtowaniu relacji kontraktowej pomiędzy JST a OI, pozostałe modele inwestorsko-operatorskie stosowane w Polsce nie wykluczają możliwości efektywnej realizacji celów publicznych stawianych przed RSS. Uwarunkowania prawno-regulacyjne działalności RSS Do najistotniejszych wniosków płynących z analizy działalności RSS w ramach rynków telekomunikacyjnych należy potwierdzenie ich oddziaływania na rynek hurtowego (fizycznego) dostępu do infrastruktury sieciowej (w tym dostępu dzielonego lub w pełni uwolnionego) (Rynek 4), rynek świadczenia usług dostępu szerokopasmowego (Rynek 5), rynek świadczenia usługi dzierżawy odcinków łączy niebędących zakończeniami łączy (Rynek 14), Rynek tranzytu IP. Przy czym zasadne jest objęcie regulacjami usług RSS, które odpowiadając zakresem usługom świadczonym w ramach Rynku 4 oraz Rynku 5, jednakże dopiero po przeprowadzeniu tzw. testu trzech kryteriów określającego potrzebę zastosowania regulacji ex-ante. Mechanizmy oddziaływania na rynek sieci regionalnych z udziałem JST należy podzielić na mechanizmy możliwe do zastosowania w okresie stosowania pomocy publicznej i mechanizmy, które zostaną wprowadzone po wygaśnięciu decyzji notyfikacyjnych wyznaczających ramy telekomunikacyjnej działalności JST w okresie otrzymywania pomocy publicznej na projekty RSS. W fazie objętej pomocą publiczną Prezes UKE na podstawie decyzji notyfikacyjnych dysponuje jedynie nadzorczymi kompetencjami w stosunku do JST. W tym wypadku rola UKE ogranicza się do weryfikowania czy świadczenie usług dostępu do regionalnych sieci szerokopasmowych jest wykonywane w sposób zgodny z zasadami przyjętymi w decyzjach notyfikacyjnych. Zważywszy, że decyzje te nie pozwalają na precyzyjne określenie granic właściwego wykonywania działalności telekomunikacyjnej przez JST powstaje ryzyko ich niewłaściwej interpretacji. Wśród rozważanych mechanizmów regulacyjnych znalazły się: opiniowanie przez Prezesa UKE sposobu wykonywania działalności telekomunikacyjnej w ramach RSS, kompetencja Prezesa UKE do rozstrzygania sporów międzyoperatorskich, oraz opracowywanie oferty referencyjnej przez Prezesa UKE. Analiza porównawcza zakresu obowiązków nałożonych na samorządy realizujące projekty RSS i obowiązków wynikających z ofert ramowych sporządzanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych o znaczącej pozycji rynkowej prowadzi do wniosku, iż stworzenie analogicznej oferty referencyjnej na potrzeby projektów RSS pozwoliłaby na precyzyjne wyważenie stopnia uregulowania RSS koniecznego dla prawidłowego wykorzystywania pomocy publicznej. Jednocześnie zastosowanie oferty ramowej zapobiegłoby zakłócaniu konkurencji na rynku telekomunikacyjnym w długiej perspektywie, stanowiąc mechanizm pomostowy między uregulowaniem RSS podczas stosowania pomocy publicznej i po tym okresie. 5

9 Analiza obowiązujących przepisów i zakresu usług dostępu do sieci regionalnych świadczonych przez JST prowadzi do wniosku, iż jakkolwiek nie istnieją przeciwwskazania z punktu widzenia zachowania konkurencyjności rynku, jakości, zakresu i cen usług do włączenia podmiotów właścicielskich RSS do grona przedsiębiorców telekomunikacyjnych, tak nie istnieją odpowiednie ku temu przepisy. Nowelizacja art. 5 Megaustawy przez uznanie działalności telekomunikacyjnej wykonywanej przez JST na podstawie art. 3 Megaustawy za działalność gospodarczą umożliwiłoby włączenie RSS do reżimu regulacyjnego PT. Udział JST w rozwoju rynku telekomunikacyjnego po 2015 Zgodnie z założeniami poprzedniej perspektywy budżetowej UE, budowa wszystkich projektów dofinansowanych ze środków publicznych w ramach tej perspektywy powinna zostać zakończona do roku W konsekwencji w niniejszym raporcie przyjęto założenie, że w roku 2015 zakończy się budowa sieci RSS i w kolejnych latach wszystkie ukończone projekty będą znajdowały się w fazie eksploatacji. W ramach niniejszego raportu zdefiniowano dwa potencjalne scenariusze rozwoju rynku telekomunikacyjnego w celu określenia zakresu możliwych (skrajnych) sytuacji rynkowych (tj. określenie scenariuszy w największym i najmniejszym stopniu wspierających długoterminową stabilność RSS): Scenariusz wysokiego popytu i konsolidacji sieci RSS w którym wskazano kierunek rozwoju rynku telekomunikacyjnego, który będzie zapewniać długoterminową stabilność działania RSS we współpracy z operatorami komercyjnymi i optymalizację kosztów działalności; Scenariusz ograniczonego popytu i fragmentacji sieci RSS w którym wskazano scenariusz rozwoju rynku telekomunikacyjnego, który będzie prowadził do braku rentowności działania RSS ze względu na brak współpracy z operatorami komercyjnymi i wysokie koszty działalności. Scenariusz wysokiego popytu i konsolidacji sieci RSS Kluczowym czynnikiem dla długoterminowej stabilności działania sieci RSS jest pozyskanie jak największej liczby łączy dostępowych przyłączonych do węzłów sieci RSS. W scenariuszu optymistycznym dla RSS całość środków z I osi programu PO PC (1 120 mln EUR dofinansowania na terenach słabiej rozwiniętych) zostanie przeznaczona na projekty budowy sieci dostępowych przyłączonych do sieci RSS. Jednocześnie najbardziej efektywnym sposobem wykorzystania tych środków byłoby prowadzenie inwestycji w jak największym stopniu opartych o istniejące elementy infrastruktury telekomunikacyjnej. Jednym ze sposobów na realizację efektywnego kosztowo scenariusza inwestycyjnego mogłaby być szeroka współpraca operatorów telekomunikacyjnych w ramach platformy inwestycyjnej powołanej w celu udziału w postępowaniach przetargowych o udzielenie dotacji publicznej. Korzystnym rozwiązaniem w zakresie efektywności kosztowej RSS byłaby konsolidacja operatorska istniejących sieci RSS, czyli wybór wspólnego Operatora Infrastruktury. Zwiększenie skali działalności powinno pozwolić na obniżenie poziomu kosztów prowadzenia działalności i umożliwić większą współpracę pomiędzy poszczególnymi sieciami, które mogłyby działać jako jedna sieć ogólnopolska. 6

10 Operatorzy komercyjni JST/RSS Urząd Komunikacji Elektronicznej Schemat 3. Scenariusz wysokiego popytu i konsolidacji sieci RSS Konsolidacja operacyjna (centralizacja funkcji zarządzania) Konsolidacja właścicielska RSS Budowa sieci dostępowych Wsparcie PO PC Istniejąca infrastruktura Połączenie RSS i sieci dostępowych ramach jednego podmiotu Źródło: Opracowanie własne KPMG Po roku 2022 ustaną ograniczenia związane ze zbywalnością sieci RSS, co może prowadzić do zmian w strukturze właścicielskiej RSS. Z jednej strony podmioty publiczne mogą być zainteresowane zbyciem sieci RSS w przypadku stwierdzenia zakończenia realizacji celów publicznych w tym projekcie. Z drugiej strony infrastruktura RSS może stanowić uzupełnienie dla infrastruktury dostępowej operatorów komercyjnych, którzy mogą być zainteresowani jej zakupem i dalszym rozwojem). W przypadku wystąpienia procesów konsolidacyjnych należy spodziewać się dalszego wzrostu efektywności działania sieci RSS oraz możliwości dalszego rozwoju w ramach budowy sieci dostępowych. Scenariusz niskiego popytu i fragmentacji sieci RSS Scenariusz ten byłby związany z niskim popytem ze strony operatorów komercyjnych na usługi RSS. Przyczyną tego zjawiska może być przede wszystkim brak wsparcia ze środków publicznych na projekty rozwoju sieci na obszarach wokół RSS (np. przyznanie środków z I osi programu PO PC na projekty, które nie są związane z RSS). Zjawisko niskiego popytu na usługi RSS może być związane również z rozwojem istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej przez operatorów, którzy w najmniejszym stopniu są zainteresowani korzystaniem z usług RSS ze względu na posiadaną infrastrukturę telekomunikacyjną. W szczególności potencjalny rozwój infrastruktury dużych operatorów stacjonarnych (takich jak Orange Polska, Netia), którzy posiadają własną infrastrukturę szkieletową, może stanowić barierę dla innych inwestycji infrastrukturalnych na tych terenach. Ponadto upowszechnienie szerokopasmowego dostępu mobilnego (świadczonego przez operatorów, którzy będą bazować na własnych łączach transmisyjnych, niezwiązanych z RSS) będzie w dużej mierze ograniczać możliwość uzyskania istotnego udziału rynkowego przez innych operatorów. Konsekwencją niskiego popytu na usługi RSS może być trwała nierentowność działalności RSS. W pierwszym okresie działalności RSS ryzyko strat operacyjnych będzie ciążyło przede wszystkim na Operatorze Infrastruktury (w zależności od szczegółowych zapisów kontrakotwych pomiędzy JST a OI). Jednakże należy spodziewać się, że w przypadku braku perspektyw na poprawę wyniku ekonomicznego sieci RSS, podmiot pełniący rolę OI będzie dążył do jak najszybszego zakończenia obowiązywania umowy z JST. W konsekwencji należy się spodziewać, że najpóźniej po okresie stosowania środka pomocowego straty operacyjne RSS zaczną obciążać budżet JST będącego właścicielem sieci. 7

11 Operatorzy komercyjni JST/RSS Urząd Komunikacji Elektronicznej Schemat 4. Scenariusz ograniczonego popytu i fragmentacji sieci RSS Straty operacyjne RSS obciążają OI Straty operacyjne RSS obciążają budżet JST Brak inwestycji w rejonach RSS Rozwój sieci niezależnych od RSS Brak podmiotów zainteresowanych zakupem RSS Źródło: Opracowanie własne KPMG Ze względu na brak rentowności usług RSS operatorzy komercyjni mogą nie być zainteresowani przejęciem praw własności do tych sieci (po zakończeniu okresu stosowania środka pomocowego). W takim przypadku infrastruktura RSS będzie funkcjonowała na rynku równolegle do infrastruktury komercyjnej w dużej mierze powielającej jej funkcje. Zgodnie z opisem możliwych scenariuszy rozwoju rynku telekomunikacyjnego kluczowym czynnikiem dla stabilności RSS będzie budowa nowej infrastruktury dostępowej, która będzie podłączana do węzłów RSS. Możliwość udziału sieci RSS w realizacji celów Europejskiej Agendy Cyfrowej (EAC), opisanych w rozdziale 2 uzależniona jest od powstania sieci dostępowych NGA 3, które będą podłączone do sieci szkieletowej RSS. Należy podkreślić, że tereny działania RSS czyli obszary białych i szarych plam, z definicji charakteryzują się niewielkim nasyceniem sieci dostępowych NGA. W konsekwencji nie tylko wynik ekonomiczny RSS, ale również możliwość realizacji udziału RSS w realizacji strategicznych celów publicznych jest uzależniona od przyszłych projektów inwestycyjnych w sieci NGA, które zazwyczaj stanowią najbardziej kapitałochłonny element infrastruktury telekomunikacyjnej. Przykłady zagraniczne wskazują, że jednym z możliwych sposobów na prowadzenie inwestycji w infrastrukturę NGA o szerokim zasięgu jest powołanie platformy inwestycyjnej, która będzie odpowiedzialna za budowanie sieci oraz ich udostępnianie jedynie w modelu hurtowym. Należy podkreślić, że platforma ta może być utworzona zarówno z inicjatywy podmiotów komercyjnych, jak i publicznych. Przykładem platformy inwestycyjnej utworzonej z inicjatywy podmiotów komercyjnych jest spółka Reggefiber w Holandii. Jest to spółka Joint Venture, której udziałowcami jest holenderski operator dominujący (KPN) oraz firma z branży deweloperskiej (Reggebrough). Rozwój sieci Reggefiber jest finansowany m.in. ze środków przyznanych przez przez Europejski Bank Inwestycyjny (50%) w konsorcjum z bankami komercyjnymi (50%). Obecny model świadczenia usług przez Reggefiber zakłada udostępnianie wszystkim zainteresowanym podmiotom dostępu do pasywnej infrastruktury światłowodowej. Na bazie dostępu fizycznego oferowanego przez Reggefiber inni operatorzy świadczą usługi detaliczne klientom lub aktywne usługi hurtowe innym operatorom. Należy podkreślić, że w obecnej fazie rozwoju Reggefiber buduje sieci światłowodowe jedynie w obszarach komercyjnie opłacalnych i nie prowadzi inwestycji na terenach białych i szarych plam. 3 Ze względu na ograniczenia związane z przyznaniem dotacji publicznej tylko sieci klasy NGA mogą być podłączane do RSS. 8

12 Przykładem platformy inwestycyjnej utworzonej z inicjatywy podmiotu publicznego jest spółka National Broadband Network (NBN Co) w Australii. NBN Co jest podmiotem założonym i finansowanym w całości przez administrację centralną Australii. Spółka buduje na obszarze Australii sieć światłowodową FTTH 4, której jest również operatorem hurtowym. Kluczowym założeniem projektu rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej nowej generacji w oparciu o jeden podmiot publiczny, było odkupienie lub dzierżawa przez NBN Co infrastruktury posiadanej uprzednio przez dwóch największych operatorów w Australii: Telstra i Optus. Dzięki realizacji tego założenia, NBN może wykorzystać istniejącą infrastrukturę w procesie rozwoju sieci NGA. Potencjalnie budowa sieci dostępowej NGA w Polsce również mogłaby zostać przeprowadzona przez specjalnie do tego powołaną platformę inwestycyjną (PI), rozumianą jako wspólną inicjatywę inwestycyjną kilku podmiotów gospodarczych lub publicznych, której celem byłaby budowa i udostępnianie infrastruktury dostępowej w modelu hurtowym. Platforma inwestycyjna mogłaby współpracować z sieciami RSS w zakresie budowy infrastruktury dostępowej przyłączanej do RSS. W tym celu mogłaby ubiegać się o przyznanie środków z programu PO PC w ramach ogólnodostępnych procedur przetargowych. Należy podkreślić, że w celu uzyskania środków z programu PO PC platforma inwestycyjna powinna wykazać się większą efektywnością w prowadzeniu inwestycji niż pozostałe podmioty ubiegające się o dofinansowanie. Z tego względu należy przyjąć, ze w skład platformy będzie wchodzić kilka podmiotów, które pozwolą uzyskać synergię zarówno na poziomie kosztów inwestycyjnych, jak i efektywnej eksploatacji sieci. Ze względu na zakładaną możliwość udziału wielu podmiotów w strukturze platformy inwestycyjnej mogłaby ona mieć formę spółki prawa handlowego, w której udziały miałby każdy ze współinwestorów. W celu ograniczenia wzajemnego oddziaływania finansowego poszczególnych realizowanych projektów z punktu widzenia formalnego dla każdego projektu realizowanego przez platformę inwestycyjną mogłaby być tworzona oddzielna spółka celowa, w której 100% udziałów posiadałby platforma inwestycyjna. Projekty realizowane przez platformę inwestycyjną mogłyby obejmować budowę i udostępnianie sieci na terenach: komercyjnie nieopłacalnych, lecz istotnych z punktu widzenia celów EAC w tym celu niezbędne byłoby pozyskanie środków publicznych; komercyjnie opłacalnych, lecz mniej istotnych z punktu widzenia celów EAC. Skala budowy sieci na pierwszym z wymienionych obszarów byłaby prawdopodobnie uzależniona od kwoty pozyskanego dofinansowania publicznego. Inwestycje realizowane w tym zakresie mogłyby koncentrować się wokół węzłów sieci RSS, które są zlokalizowane właśnie w terenach o najniższej rentowności dla inwestycji telekomunikacyjnych. Koncepcja działania platformy inwestycyjnej nie wyłącza realizacji projektów na terenach, na których budowa infrastruktury dostępowej NGA jest komercyjnie uzasadniona (bez dofinansowania publicznego). Tego typu inwestycje mogą wpłynąć na stabilność działania tej spółki i umożliwić uzyskiwanie korzyści ze zwieszenia ekonomi skali działalności. 4 NBN Co planuje doprowadzić sieci FTTH do 93% gospodarstw domowych w Australii. Pozostałe gospodarstwa domowe będą mogły otrzymać dostęp szerokopasmowy NBN Co w oparciu o technologię radiową i satelitarną 9

13 Przykłady zagraniczne (zarówno Holandia, jak i Australia) wskazują, że działanie platformy inwestycyjnej jedynie w modelu hurtowym może pozwalać na nawiązanie współpracy z szerokim kręgiem podmiotów (tj. operatorów detalicznych). Rozwiązanie to pozwala na uniknięcie konfliktu interesów pomiędzy platformą inwestycyjną, a jej klientami. Udział JST w świadczeniu usług bezpłatnego dostępu do Internetu Usługi darmowego Internetu udostępniane przez JST, ze względu na cel i sposób ich świadczenia, nie prowadzą obecnie do zaburzenia konkurencji na rynku komercyjnych usług dostępu do Internetu. Istotną rolę w ograniczaniu negatywnego oddziaływania darmowych usług dostępowych na rynek mogą pełnić obowiązujące regulacje, co potwierdzają m.in. opinie podmiotów świadczących komercyjne usługi dostępu do sieci. Do regulacji tych należą administracyjne ograniczenia parametrów technicznych darmowych usług dostępu do Internetu oraz kontrola działalności JST w zakresie świadczenia tych usług ze strony Prezesa UKE. Od strony popytowej, usługi darmowego Internetu wykazują potencjał zarówno do bezpośredniego, jak i pośredniego stymulowania popytu. Oddziaływanie bezpośrednie odnosi się do aktywizowania osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym poprzez dostarczenie im możliwości korzystania z bezpłatnego dostępu do sieci. Oddziaływanie pośrednie przejawia się we wzroście skłonności użytkowników darmowego dostępu do Internetu do zakupu usług komercyjnych, nieobjętych ograniczeniami parametrów technicznych. Świadczenie bezpłatnego dostępu do Internetu wiąże się jednocześnie z ryzykiem w odniesieniu do konkurencyjności rynku komercyjnego. Ryzyko to polega na potencjalnym świadczeniu darmowych usług w sposób wykraczający poza rekomendowane ograniczenia techniczne. Sytuacja ta jest możliwa, ze względu na brak sankcji dla podmiotów nieprzestrzegających określonych prawem regulacji, związanych ze świadczeniem usług darmowego dostępu do Internetu. Rozwiązaniem w odniesieniu do braku sankcji za nieprzestrzeganie, wynikających z Megaustawy, obowiązków regulacyjnych może być przeprowadzenie zmian legislacyjnych. Potencjalnie zmiany te mogą obejmować poszerzenie katalogu kar wymienionych w art. 209 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Perspektywy bezpłatnego dostępu do Internetu Istotnym aspektem w kontekście działalności JST w zakresie darmowego Internetu jest potencjalna ewolucja zainteresowania tym rodzajem usług ze strony użytkowników w przyszłości. Czynnikiem mogącym wywierać wpływ na rozwój darmowego Internetu w perspektywie najbliższych lat, jest rosnące wykorzystanie technologii mobilnych w dostępie do Internetu. W ostatnich pięciu latach znacznie wzrósł odsetek użytkowników Internetu, deklarujących bezprzewodowe łączenie z siecią. Użytkownicy korzystający z bezprzewodowego połączenia z Internetem, stanowią obecnie ponad ¾ wszystkich Internautów w Polsce. W kolejnych latach, w związku ciągłym rozwojem technologii oraz jej dostępności w kolejnych obszarach, można spodziewać się wzrostu zainteresowania mobilnym dostępem do Internetu, dostarczanym przez operatorów komórkowych. Obecnie, wykorzystując technologie 4G użytkownicy posiadają możliwość korzystania z treści wymagających wysokich parametrów technicznych łącza przykładem takiej treści jest m.in. wideo wysokiej rozdzielczości. Ponadto, obecne parametry usług darmowego Internetu, ustalane administracyjnie, pozwalają, zgodnie z przeznaczeniem tej usługi, na okazjonalne korzystanie z podstawowych treści sieci 10

14 Internet oraz serwisów udostępnianych przez JST. Jednakże, wraz z rozwojem treści dostępnych w sieci, minimalne parametry umożliwiające korzystanie z podstawowych usług elektronicznych, mogą ulec zmianie. Uwzględniając powyższe nie można wykluczyć stopniowego spadku zainteresowania darmowym Internetem w przyszłości (przy założeniu utrzymania ograniczeń technicznych darmowego Internetu na niezmienionym poziomie). Jednakże spadek ten nie musi oznaczać wygaszenia popytu na bezpłatny dostęp. Jednym z czynników mogących podtrzymywać zainteresowanie darmowym Internetem w przyszłości, jest dynamiczne podejście do ograniczeń technicznych tej usługi, określanych administracyjnie. Z uwagi na ten fakt, można potencjalnie rozważyć stworzenie katalogu podstawowych treści (usług elektronicznych), które powinny być dostępne przy wykorzystaniu darmowego dostępu. Następnie, w ramach cyklicznych przeglądów, weryfikowano by dostępność treści zawartych w katalogu przy zastosowaniu określonych ograniczeń parametrów technicznych usługi bezpłatnego Internetu. Nadmienione przeglądy mogłyby stanowić obiektywną podstawę do ewentualnych zmian parametrów technicznych usług darmowego dostępu na drodze administracyjnej. 11

15 1 Cel i zakres raportu Projekty budowy Regionalnych Sieci Szerokopasmowych (RSS) oraz świadczenie usług bezpłatnego dostępu do Internetu stanowią nowe rozwiązania dla stymulowania rozwoju telekomunikacji w Polsce. Wdrożenie tych rozwiązań wpisuje się w realizację celów Europejskiej Agendy Cyfrowej w kontekście przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu i stopniowego zapewniania konkurencyjności rynków telekomunikacyjnych. Aby zapewnić prawidłową realizację przyjętych założeń i jednocześnie nie doprowadzić do zaburzenia funkcjonowania rynku konieczne jest: wskazanie optymalnego modelu funkcjonowania regionalnych sieci szerokopasmowych; umiejscowienie usług świadczonych za ich pośrednictwem w ramach segmentów rynku telekomunikacyjnego; określenie ram regulacyjno-prawnych wykonywania działalności RSS. Celem niniejszego raportu jest udzielenie odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnienie wątpliwości związane z tym, jak należy traktować działalność telekomunikacyjną i usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego w kontekście ww. zagadnień. Zakres niniejszego raportu obejmuje ekonomiczne i regulacyjno-prawne aspekty działalności RSS, a także wskazanie kierunków zmian i roli JST w świadczeniu usług dostępu do sieci szerokopasmowych po 2015 r. W ramach opracowania przeanalizowano możliwe do zastosowania modele operatorskie, a także określono rynki właściwe, na które wpływać będą sieci szerokopasmowe z udziałem JST. Ponadto, poddano interpretacji przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, a także ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych jak i decyzje Komisji Europejskiej notyfikujące pomoc publiczną dla realizacji regionalnych sieci szerokopasmowych. Wskazano obecne obowiązki regulacyjne właścicieli i operatorów regionalnych sieci szerokopasmowych, a także obszary wymagające zmian bądź wprowadzenia regulacji niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku. Ponadto zebrane i przeanalizowane zostały opinie uczestników rynku przedstawicieli samorządów i operatorów sieci dostępowych w kontekście działania RSS oraz usługi darmowego Internetu. Niniejszy raport dla przedstawia informacje i analizy, które powinny być pomocne regulatora oraz uczestników rynku na kolejnych etapach realizacji RSS, a także stanowi materiał wspierający w dyskusji nad ostatecznym ukształtowaniem rynku telekomunikacyjnego z udziałem regionalnych sieci szerokopasmowych. 12

16 2 Cele JST w zakresie rynku telekomunikacyjnego Podstawą dla określenia kierunków telekomunikacyjnej działalności JST jest Europejska Agenda Cyfrowa przyjęta przez Komisję Europejską w dniu 19 maja 2010 r. KE, na podstawie obserwacji doświadczeń państw trzecich 5, dostrzegła szansę, jaką niesie wykorzystanie szybkiego i bardzo szybkiego Internetu dla zapewnienia postępu gospodarczego i społecznego UE. EAC wyznacza w tym zakresie następujące cele 6 : zapewnienie do roku 2020 wszystkim obywatelom Wspólnoty dostępu do Internetu o szybkości przynajmniej 30 Mb/s lub większej, przy czym zapewnienie, że w roku 2020 przynajmniej połowa europejskich gospodarstw domowych będzie miała dostęp do Internetu o szybkości co najmniej 100 Mb/s. W latach Komisja Europejska wydała ponad 40 decyzji w sprawach projektów pomocy publicznej związanych z rozwojem sieci szerokopasmowych zgłoszonych przez państwa członkowskie. W 2009 r. Komisja Europejska wprowadziła Wytyczne wspólnotowe w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych 7. Dokument ten określa kryteria oceny projektów inwestycyjnych w zakresie budowy sieci szerokopasmowych. Dzięki tym kryteriom możliwa jest weryfikacja zasadności pomocy publicznej tak, aby udzielone wsparcie nie zakłócało konkurencji i nie wypierało inwestycji prywatnych. W Polsce w maju 2010 r. wprowadzono tzw. Megaustawę 8, która m.in. umożliwia podejmowanie przez JST działalności telekomunikacyjnej oraz określa podstawowe reguły ich zaangażowania na lokalnym rynku telekomunikacyjnym bez zakłócania konkurencji. W listopadzie 2012 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przygotowało Narodowy Plan Szerokopasmowy (NPS), który określa plan wdrożenia w Polsce założeń zawartych w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. W zakresie rozwoju sieci szerokopasmowej NPS definiuje następujące cele: zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu do końca 2013 r. rozumianego, jako techniczna możliwość świadczenia usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego o dowolnej prędkości, w dowolnej technice dostępowej dla każdego mieszkańca Polski; zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s do końca 2020 r. rozumianego jako techniczna możliwość świadczenia usługi dostępu, w dowolnej technice dostępowej do Internetu szerokopasmowego o prędkości nie mniejszej niż 30 Mb/s dla każdego mieszkańca Polski; doprowadzenie do wykorzystania dostępu o prędkości co najmniej 100 Mb/s przez 50% gospodarstw domowych do końca 2020 r. 9 5 W Europejskiej Agendzie Cyfrowej KE wskazuje na zaawansowanie cyfrowe USA i Japonii (str. 5 6). 6 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Europejska Agenda Cyfrowa Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Unii Europejskiej w latach , Sierpień 2010, s Komisja Europejska, Wytyczne wspólnotowe w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych, Wrzesień Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r., nr 106, poz. 675). 9 Narodowy Plan Szerokopasmowy 13

17 Zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego w osiągnięcie ww. celów ma umożliwić ich realizację z uwzględnieniem uwarunkowań społeczno-ekonomicznych występujących w poszczególnych regionach Polski. Osiągnięcie powyższych celów może okazać się trudne, jeśli Polska polegać będzie wyłącznie na inwestycjach prywatnych operatorów. Poziom penetracji sieci NGN powstałych dotychczas, a zatem przed rozpoczęciem świadczenia usług szerokopasmowych z wykorzystaniem środków publicznych, jest niewystarczający dla zapewnienia dostępu do sieci Internet zgodnie z celami EAC. Na obszarach miejskich średnia penetracja budynkowa sieci najnowszych generacji wynosi średnio 37,3% w gminach miejskich i tylko 16,5% w gminach wiejskich 10. Przy tym perspektywy rozwoju stacjonarnej infrastruktury dostępowej umożliwiającej bardzo szybki dostęp do Internetu są większe na obszarach zurbanizowanych o dużej gęstości zaludnienia 11. Na obszarach o mniejszej gęstości zaludnienia, gdzie nakłady inwestycyjne na przyłączenie jednego abonenta są zdecydowanie wyższe, a siła nabywcza konsumentów jest niższa, zwrot z inwestycji jest zbyt niski z punktu widzenia inwestora komercyjnego. W związku z różnicą rentowności inwestycji na obszarach miejskich i wiejskich istnieje ryzyko pogłębienia wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców rejonów wiejskich. W obecnej sytuacji rynkowej rozwój sieci szerokopasmowych na takich obszarach może zapewnić uzyskanie wsparcia w formie pomocy publicznej na szczeblu krajowym (np. przez stosowanie ulg podatkowych lub preferencyjnych warunków finansowania), lub szczeblu europejskim (głównie w formie funduszy Unii Europejskiej w ramach polityki spójności). Czynnikiem równie istotnym dla spełnienia celów EAC będzie modernizacja sieci starszych generacji. Szacuje się, iż obecnie pokrycie sieciami dostępowymi starszych generacji (penetracja budynkowa) sięga 68,5% w gminach wiejskich (sieci NGN 16,5%) oraz 57,7% w gminach miejskich (sieci NGN 37,3%) 12. Modernizacja tych sieci potencjalnie pozwoli na zapewnienie dostępu do usług świadczonych za pomocą sieci szerokopasmowych dla 95% mieszkańców miast i 85% mieszkańców wsi. Należy przy tym podkreślić, iż podane wartości są wartościami uśrednionymi i penetracja dostępowa na obszarach wiejskich punktowo nie sięga nawet 10% 13. Podobna prawidłowość występuje w przypadku wykorzystania na potrzeby świadczenia usług najnowszej generacji sieci bezprzewodowych, tj. komórkowych lub satelitarnych. Dysproporcje w zagęszczeniu masztów sieci komórkowych między obszarami o większej i mniejszej gęstości zaludnienia 14 powodują, że świadczenie usług dostępu do szybkiego Internetu w oparciu o sieci bezprzewodowe jest opłacalne na obszarach miejskich, podczas gdy tego rodzaju działalność na obszarach wiejskich wymagałaby większych nakładów inwestycyjnych przy mniejszej stopie zwrotu. Wejście w życie Megaustawy oraz zwiększenie dotacji publicznych przyczyniło się do podjęcia przez JST działań inwestycyjnych, ukierunkowanych na wykorzystanie dostępnych źródeł finansowania. Szacuje się, że realizacja tych inwestycji przyczyni się do wzrostu stopy zatrudnienia, wzrostu płac, a także spowoduje zwiększenie osób aktywnych społecznie 15. Z 10 Heller Krzysztof, Rutkowski Piotr, Koszałka Marek, Średniawa Marek, Taraska Jacek, Batorski Dominik; Raport końcowy, Opracowanie wykonane na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, 9 września 2013 r., Warszawa str. 22, Tabela Piątek, Stanisław, Pomoc publiczna dla sieci szerokopasmowych, s Heller Krzysztof, Rutkowski Piotr, Koszałka Marek, Średniawa Marek, Taraska Jacek, Batorski Dominik; Raport końcowy, Opracowanie wykonane na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, 9 września 2013 r., Warszawa str. 22, wykres 2 13 j.w., str j.w., str Narodowy Plan Szerokopasmowy, str

18 kolei wykorzystanie sieci szerokopasmowych przez instytucje publiczne obniży koszty operacyjne tych instytucji w zakresie obsługi interesantów, przy jednoczesnej poprawie jakości komunikacji z mieszkańcami. O ile weryfikacja poprawności powyższych założeń będzie możliwa dopiero po rozpoczęciu świadczenia usług dostępu do sieci szerokopasmowych przez JST, bez wątpienia należy uznać je za kluczowe kwantyfikatory efektywności inwestycji w RSS. Na każdym szczeblu samorząd terytorialny pełni inną rolę w realizacji celów w zakresie rynku telekomunikacyjnego. Władze wojewódzkie zaangażowane są w rozwój sieci szerokopasmowych, natomiast władze powiatowe i gminne w znacznej mierze aktywne są w świadczeniu publicznych usług detalicznych dla użytkowników końcowych. Przy tym władze powiatowe ze względu na zakres dedykowanych im obowiązków16 odpowiadają za formalną stronę budowy RSS, tj. pozwolenia na budowę czy nanoszenie odpowiednich zmian w centralnej ewidencji gruntów i budynków. Z kolei gminy zaangażowane są w szczególności w promowanie dostępu do publicznych usług internetowych dla użytkowników indywidualnych np. w formie hotspotów, kiosków internetowych czy publicznych punktów dostępu do Internetu. Obecnie, gminy zaangażowane są w taką formę działalności w 106 powiatach. 17 Kluczowe działania JST w zakresie RSS Od roku 2007 programy budowy RSS ze wsparciem środków publicznych zostały uruchomione w 13 województwach 18. Wszystkie projekty na dzień sporządzenia raportu wkroczyły w fazę budowy. Województwo lubuskie zakończyło budowę pierwszej RSS w czerwcu bieżącego roku 19. Trzy województwa wielkopolskie, dolnośląskie i mazowieckie planują zakończenie budowy do końca 2014 r. 20 Na wczesnym etapie inwestycyjnym są prace wykonawcze w województwie podlaskim, gdzie w czerwcu 2014 r. ukończono 2% zaplanowanej sieci 21. Natomiast województwa opolskie oraz zachodnio-pomorskie zrezygnowały z planów budowy sieci szerokopasmowych na rzecz mniejszych projektów gminnych i powiatowych. W województwie kujawsko-pomorskim istnieje sieć szerokopasmowa należąca do Kujawsko- Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. 22, która została zbudowana w perspektywie budżetowej UE Inwestycje w RSS koncentrują się w szczególności na terenach wiejskich, gdzie dostęp do Internetu może mieć zaledwie ok. 38% mieszkańców, przy średniej UE na poziomie 83,2% 23. Przyczyną takiej sytuacji jest stan techniczny infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w wielu rejonach Polski. Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom regulacyjnym, władze lokalne stają się kluczowymi inicjatorami działań, mających na celu ograniczenie ryzyka wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców danego regionu. 16 art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 t.j.) 17 Dane Prezesa UKE dostępne pod adresem: 18 Kluczowe informacje dot. inwestycji dostępne są w Załączniku Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. jest podmiotem ustanowionym przez władze województwa kujawsko-pomorskiego w celu realizacji zadań z zakresu budowy i stymulacji rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie (www.kpsi.pl). 23 European Comission, Digital Agenda Scoreboard 2013: 15

19 2.1 Identyfikacja celów JST w zakresie rynku telekomunikacyjnego Poza głównym celem określonym w EAC, a polegającym na zapewnieniu wszystkim mieszkańcom UE dostępu do szerokopasmowego Internetu o szybkości co najmniej 30 mb/s do 2020 r. wytyczne Komisji Europejskiej oraz postanowienia Narodowego Planu Szerokopasmowego określają szereg tzw. celów miękkich, które podzielić można na dwie grupy: cele gospodarczo-ekonomiczne oraz cele społeczno rozwojowe Cele gospodarczo-ekonomiczne Przyspieszenie tempa rozwoju ekonomicznego oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie Zwiększenie penetracji sieci szerokopasmowych jest jednym z kluczowych czynników mogących przyczynić się do zwiększenia tempa rozwoju ekonomicznego oraz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw w sposób inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu 24. Jak wynika z danych Komisji Europejskiej 10-procentowy wzrost penetracji sieci szerokopasmowych prowadzi do wzrostu PKB o ok. 1-1,5%. 25 Dostęp do Internetu szerokopasmowego znacząco wzmocni pozycję regionalnych przedsiębiorców poprzez optymalizację ich kosztów operacyjnych oraz gwarancję stabilnego dopływu informacji. Czynniki te będą wpływać korzystnie nie tylko na istniejące już przedsiębiorstwa, ale również wzmocnią warunki startowe dla małych i średnich firm, oraz zachęcą do inwestycji i do korzystania z usług outsourcingowych dostarczanych z danego w regionu. 26 Przyspieszenie tempa rozwoju ekonomicznego nastąpi również poprzez zintensyfikowanie międzyregionalnej wymiany gospodarczej. Cele te są szczególnie ważne w aspekcie zapobiegania ekonomicznej stagnacji obszarów peryferyjnych, na których brakuje operatora usług internetowych lub świadczy je tylko jeden operator (tzw. białych i szarych obszarów, gdzie istnieje ryzyko nierentowności inwestycji). 27 Dalszy rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej Bariera inwestycyjna dla operatorów komercyjnych jest odczuwalna na obszarach wiejskich i podmiejskich, gdzie wyższe są koszty inwestycyjne i koszty eksploatacyjne, a przychody potencjalnie niższe. Inne bariery rozwoju sieci dostępowej to np. ograniczenie możliwości korzystania z dostępu do szerokopasmowego Internetu poprzez stosowanie wysokich opłat 24 Przez rozwój inteligentny rozumie się rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji Przez rozwój zrównoważony rozumie się wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej Przez rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu rozumie się wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną (Komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu ) Korzyści wskazane w projektach: Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa (http://www.szerokopasmowawielkopolska.pl/index.php/projekt/o-projekcie/korzysci), Internet dla Mazowsza (http://www.idm.org.pl/index.php/ /idea-projektu.html) oraz Małopolska Sieć Szerokopasmowa (http://www.mss.malopolska.pl/kontekst) 27 Komisja Europejska, Przewodnik do inwestycji w sieć szerokopasmową: 16

20 przez operatorów. Jeszcze inną barierę stanowi sytuacja ekonomiczna podmiotów komercyjnych, w wyniku czego następują problemy w planowaniu kosztów inwestycji, które w konsekwencji objawiają się ograniczeniem inwestycji. W tych okolicznościach zwiększenie liczby operatorów na rynku hurtowym mogłoby doprowadzić do wejścia nowych podmiotów na rynek usług detalicznych, co oznacza dywersyfikację usług dla klientów Cele społeczno-rozwojowe Kreowanie społeczeństwa informacyjnego i zapobieganie zjawisku wykluczenia informacyjnego W 2012 r. odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu wyniósł w Polsce 67%, przy czym odsetek gospodarstw posiadających dostęp do Internetu w dużych miastach był równy 74%, natomiast w regionach wiejskich 61%. 28 Jednocześnie średnia dla Unii Europejskiej wynosiła 76% 29. Poprawa wskaźników penetracji sieci dostępowych możliwa będzie przez zwiększanie świadomości informatycznej 30 mieszkańców i może przynieść korzyści w trzech wymiarach: poprawa efektywności i produktywności mieszkańców regionu oraz wzrost przedsiębiorczości, polepszenie się standardu życia mieszkańców dzięki możliwości korzystania z nowych form edukacji, organizacji zajęć interaktywnych i dostępu do nowych usług np. usług telemedycznych oraz dóbr kultury; zrównoważony rozwój obszarów miejskich i wiejskich przez zapewnienie ich mieszkańcom dostępu do informacji i usług komunikacyjnych na takim samym poziomie; uaktywnienie się gospodarczo-społeczne osób, których udział w życiu społecznym podlegał znacznym ograniczeniom, np. osób niepełnosprawnych, osób zamieszkałych na obszarach pozbawionych połączeń komunikacyjnych z większymi ośrodkami gospodarczymi i kulturalnymi. Ulepszanie standardu oferowanych usług publicznych Dostęp do Internetu szerokopasmowego może obniżyć koszty oferowanych usług publicznych oraz pozwolić na ich dywersyfikację. Jednym z przykładów zmian w tym zakresie jest wprowadzanie tzw. e-usług na poziomie samorządowym np. elektroniczna rejestracja pojazdu. Ponadto urzędy będą miały potencjalną możliwość prowadzenia bardziej efektywnej komunikacji międzyinstytucjonalnej. Standard usług może wzrosnąć również w innych punktach obsługi publicznej na terenie gminy lub powiatu. Zwiększone zapotrzebowanie JST na usługi szybkiego dostępu do Internetu może przyciągnąć prywatnych operatorów, co w dalszej kolejności przełoży się na ulepszenie standardu usług dla konsumentów indywidualnych. 28 GUS, 29 Eurostat: 30 Zgodnie z Europejską Agendą Cyfrową termin świadomość informatyczna oznacza ulepszanie umiejętności wykorzystania technologii cyfrowych oraz usług medialnych mieszkańców i zwiększanie świadomości dotyczącej zakresów ich wykorzystania (np. w pracy zawodowej, do nauki czy partycypacji społecznej). 17

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez Radę Ministrów 08.01.2014 r. 2 NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się również zmiany społeczne wywołane

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 1 Europejska Agenda Cyfrowa i Narodowy Plan Szerokopasmowy Cele: Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r.

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r. Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Bolesławowo, 30.11.2016r. 1 Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Narodowy Plan Szerokopasmowy III Konwent Informatyków Warmii i Mazur - 28 listopada 2013 r. Rozwój szerokopasmowego dostęp do Internetu to wymierne korzyści dla

Bardziej szczegółowo

Efektywność ekonomiczna inwestycji jako warunek konieczny realizacji celów NPS. Piotr Marciniak (KIKE) Warszawa, 3 luty 2014 r.

Efektywność ekonomiczna inwestycji jako warunek konieczny realizacji celów NPS. Piotr Marciniak (KIKE) Warszawa, 3 luty 2014 r. Efektywność ekonomiczna inwestycji jako warunek konieczny realizacji celów NPS Piotr Marciniak (KIKE) Warszawa, 3 luty 2014 r. Ramy czasowe i formalne inwestycji w ramach projektów dofinansowywanych: 1.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020. Warszawa, 6 października 2015 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020. Warszawa, 6 października 2015 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 6 października 2015 r. Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju, jako fundamenty te

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy w Polsce

Internet szerokopasmowy w Polsce Internet szerokopasmowy w Polsce Czy za pięć lat wciąż będziemy na szarym końcu raportu OECD? Raport Warszawa, 29.10.2009 Stopień penetracji usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jest obecnie jednym

Bardziej szczegółowo

Możliwość wspierania rozwoju sieci ostatniej mili z funduszy europejskich Program Operacyjnego Polska Cyfrowa i założenia Narodowego Planu

Możliwość wspierania rozwoju sieci ostatniej mili z funduszy europejskich Program Operacyjnego Polska Cyfrowa i założenia Narodowego Planu Możliwość wspierania rozwoju sieci ostatniej mili z funduszy europejskich Program Operacyjnego Polska Cyfrowa i założenia Narodowego Planu Szerokopasmowego 1 Narodowy Plan Szerokopasmowy Struktura: Szerokopasmowy

Bardziej szczegółowo

Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL. Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS)

Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL. Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS) LUBUSKA SIEĆ SZEROKOPASMOWA (LSS) AGENDA SPOTKANIA Temat Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS) Prelegent Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL Inwentaryzacja stanu infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Sieci szerokopasmowe w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zielona Góra, 17 czerwca 2015 r.

Sieci szerokopasmowe w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zielona Góra, 17 czerwca 2015 r. Sieci szerokopasmowe w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Zielona Góra, 17 czerwca 2015 r. 1 CEL GŁÓWNY: realizacja wskaźników Europejskiej Agendy Cyfrowej i Narodowego Planu Szerokopasmowego

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67. Przygotował: Piotr Kowalski MAiC

Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67. Przygotował: Piotr Kowalski MAiC Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67 Przygotował: Piotr Kowalski MAiC Polska 61,1 % Europa 67,3 % Wzrost porównywalny z UE 17 pozycja w UE Polska 16,4 linii/100 mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne

Wdrożenie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne Wdrożenie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne Aleksandra Auleytner (DZP) Krzysztof Pigłowski (EY) Zakres i cel projektu Faza I (Analiza) Analiza case

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie Lokalizacja projektu Projekt SSPW jest realizowany na terenie 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego,

Bardziej szczegółowo

Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej. Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA

Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej. Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA Agenda Cyfrowa w obszarze szybkiego i bardzo szybkiego

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa nie ma ostatniej prostej bez ostatniej mili. 16 Konferencja Miasta w Internecie Gdańsk 30 maja-1 czerwca 2012

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa nie ma ostatniej prostej bez ostatniej mili. 16 Konferencja Miasta w Internecie Gdańsk 30 maja-1 czerwca 2012 Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa nie ma ostatniej prostej bez ostatniej mili 16 Konferencja Miasta w Internecie Gdańsk 30 maja-1 czerwca 2012 INFORMACJE O SPÓŁCE Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa Spółka

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY ZROZUMIEĆ MISJĘ NPS Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się również zmiany społeczne

Bardziej szczegółowo

publicznego i prywatnego w obszarze infrastruktury szerokopasmowej dr Krzysztof Heller Doradca Zarządu KIGEiT

publicznego i prywatnego w obszarze infrastruktury szerokopasmowej dr Krzysztof Heller Doradca Zarządu KIGEiT Współpraca praca sektora publicznego i prywatnego w obszarze infrastruktury szerokopasmowej dr Krzysztof Heller Doradca Zarządu KIGEiT Budowa infrastruktury publicznej Wiele projektów budowy publicznej

Bardziej szczegółowo

i jej praktyczne zastosowanie

i jej praktyczne zastosowanie Megaustawa i jej praktyczne zastosowanie 19 maja 2010 r. przyjęto Europejską agendę cyfrową, która jest pierwszą z 7 flagowych inicjatyw Strategii UE 2020. Określa ona siedem priorytetowych obszarów działania:

Bardziej szczegółowo

Priorytety finansowania. Program realizować będzie 4 osie priorytetowe: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Priorytety finansowania. Program realizować będzie 4 osie priorytetowe: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Podsumowanie POPC Opis programu Cel główny Celem Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska 2014-2020 (POPC) jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty

Bardziej szczegółowo

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r.

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r. Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju Warszawa, listopad 2012 r. Agenda cyfrowa cele z zakresu Internetu szerokopasmowego Do 2013 r. - szerokopasmowy dostęp do Internetu dla 100% mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Szybki Internet dla Małopolski. Kraków, maj 2012 r.

Szybki Internet dla Małopolski. Kraków, maj 2012 r. Szybki Internet dla Małopolski Kraków, maj 2012 r. Małopolska - stan aktualny co dziesiąte gospodarstwo domowe nie ma możliwości dostępu do Internetu na poziomie podstawowym (2 Mb/s) co drugie gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Internet dla Mieszkańców Małopolski Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Internet dla Mieszkańców Małopolski Małopolska Sieć Szerokopasmowa Internet dla Mieszkańców Małopolski Kraków, Małopolska 17 października Sieć Szerokopasmowa 2011 roku Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Uzasadnienie realizacji - potrzeba interwencji W Małopolsce ok. 10% gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie konsultacji społecznych białych obszarów i pomoc publiczna w ramach I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Podsumowanie konsultacji społecznych białych obszarów i pomoc publiczna w ramach I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego W stronę Cyfrowej Polski Podsumowanie konsultacji społecznych białych obszarów i pomoc publiczna w ramach I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 1 Podmiotem

Bardziej szczegółowo

Białystok, 2015-05-26. Pani Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju. Interpelacja

Białystok, 2015-05-26. Pani Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju. Interpelacja Białystok, 2015-05-26 Pani Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju Interpelacja w sprawie realizacji działań zmierzających do likwidacji białych plam w dostępie do internetu szerokopasmowego i dumpingu

Bardziej szczegółowo

BALTIC BUSINESS FORUM

BALTIC BUSINESS FORUM BALTIC BUSINESS FORUM Krzysztof Witoń Pełnomocnik Zarządu TP ds. Rozwoju Sieci Szerokopasmowych. Program Rozwoju Sieci Szerokopasmowej Świnoujście, 28.kwiecień 2011 r. Grupa TP Grupę TP tworzy ponad 20

Bardziej szczegółowo

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim Śląskie mocne informacją II Forum podsumowujące prace nad Strategią Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 konsultacja społeczna projektu dokumentu 25 luty 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC

WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC KFS Warszawa, 20 maja 2015 r. 1 AKTUALNY STATUS PRAC 16 MARCA Pierwsze warsztaty rynkowe dotyczące hurtowego dostępu 16 KWIETNIA

Bardziej szczegółowo

Projekt Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Projekt Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Plan prezentacji: - historia, - harmonogram, - przedstawienie aktualnej koncepcji projektu, - problemy, - jak to robią inni - dyskusja Województwa: Lubelskie,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa Program Operacyjny Polska Cyfrowa Konferencja KIKE, Jachranka 19.11.2014 r. Założenia wsparcia beneficjentów w ramach POPC 2014-2020 Cel główny POPC - Wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju.

Bardziej szczegółowo

Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej. dr Krzysztof Heller

Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej. dr Krzysztof Heller Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej dr Krzysztof Heller Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J. Warstwy sieci 23 listopada

Bardziej szczegółowo

VII FORUM USLUG SZEROKOPASMOWYCH KONWENT INFORMATYKÓW SAMORZADOWYCH MAZOWSZA Warszawa, 2010-11-23

VII FORUM USLUG SZEROKOPASMOWYCH KONWENT INFORMATYKÓW SAMORZADOWYCH MAZOWSZA Warszawa, 2010-11-23 Outsourcing zarządzania gminną siecią jako jeden z modeli organizacyjnych SZEROKOPASMOWYCH KONWENT Plan Wstęp Warunki tworzenia infrastruktury szerokopasmowej Słowo o Megaustawie Obowiązki właścicielskie

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Publiczno-Prywatne - ramy prawne i wykorzystanie programów pomocowych

Partnerstwo Publiczno-Prywatne - ramy prawne i wykorzystanie programów pomocowych Partnerstwo Publiczno-Prywatne - ramy prawne i wykorzystanie programów pomocowych Anna Grygiel Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Budowa lokalnej infrastruktury telekomunikacyjnej z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego

Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, 5 lutego 2008 Społeczeństwo Informacyjne Podstawowe warunki, które muszą być spełnione, aby społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI DOK2-073-66/06/MKK Warszawa, dnia grudnia 2006 r. Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej W związku z prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Sieci szerokopasmowe rola samorządów wynikająca z przepisów Megaustawy 2009

Sieci szerokopasmowe rola samorządów wynikająca z przepisów Megaustawy 2009 Sieci szerokopasmowe rola samorządów wynikająca z przepisów Megaustawy 2009 Michał Półtorak Dyrektor Delegatury UKE w Zielonej Górze e-mail: m.poltorak@uke.gov.pl 1. Wstęp Sieci szerokopasmowe stanowią

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU wprowadzenie do zagadnienia Dr inż. Adam Okniński Dyrektor Wydziału Wydział Wdrażania Technologii Informacyjnych Departament Infrastruktury Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego

MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego STOWARZYSZENIE BUDOWNICZYCH TELEKOMUNIKACJI MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego Piotr Zychowicz Konferencja Gminne Sieci Szerokopasmowe od

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAMOWA. Łódź, 11 kwietnia 2013 r.

OFERTA RAMOWA. Łódź, 11 kwietnia 2013 r. OFERTA RAMOWA o dostępie telekomunikacyjnym do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z udziałem środków pomocowych UE Łódź, 11 kwietnia 2013 r. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Green Operator sp. z o.o. ul. Cypryjska 2g Warszawa

PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Green Operator sp. z o.o. ul. Cypryjska 2g Warszawa PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, dnia 5 maja 2016 r. DHRT.WPS.6082.4.2016.1 (dotychczasowa sygn. sprawy DHRT.WPS.6082.3.2016) Green Operator sp. z o.o. ul. Cypryjska 2g 02-761 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kraków, 16 maja 2011 r.

Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kraków, 16 maja 2011 r. Wykorzystanie środków UE w budowaniu elektronicznej administracji w Polsce Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kraków, 16 maja 2011 r. Programy operacyjne Alokacja na społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Internet szerokopasmowy Rzeszów, 26 marca 2013 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013

PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 Umożliwienie dostępu/budowa/modernizacja infrastruktury szerokopasmowego Internetu Andrzej Soliński Wrocław 10.12.2012 Legislacja Rozporządzenie Ministra Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na lata

Fundusze unijne na lata Fundusze unijne na lata 2014-2020 źródło prezentacji: www.mrr.gov.pl Budżet 2014-2020 (mld euro) Administracja 62 56 UE jako partner globalny 60 56 Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo 16 12 2014-2020

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Kontekst otoczenia strategicznego Piotrków Trybunalski, 05 listopada 2013 r. Polityka spójności 2014-2020 Propozycja KE, aby strategie stały się warunkiem

Bardziej szczegółowo

Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r.

Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r. Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r. Grzegorz Doros Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Siemianowicach Śląskich Internet

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Mapowanie infrastruktury. Jak dane z inwentaryzacji są wykorzytywane

Mapowanie infrastruktury. Jak dane z inwentaryzacji są wykorzytywane Mapowanie infrastruktury Jak dane z inwentaryzacji są wykorzytywane Raport Zakres informacyjny raportu opublikowanego na stronie UKE po zakończeniu inwentaryzacji Zakończenia sieci światłowodowych, Obecność

Bardziej szczegółowo

Działania Ministra Cyfryzacji dotyczące zapewnienia szkołom dostępu do bardzo szybkiego internetu 9/2/2016 1

Działania Ministra Cyfryzacji dotyczące zapewnienia szkołom dostępu do bardzo szybkiego internetu 9/2/2016 1 Działania Ministra Cyfryzacji dotyczące zapewnienia szkołom dostępu do bardzo szybkiego internetu 9/2/2016 1 Informacje ogólne 22 grudnia 2015 r. został ogłoszony plan zapewnienia wszystkim szkołom w Polsce

Bardziej szczegółowo

Spojrzenie operatora na budowę regionalnych sieci telekomunikacyjnych

Spojrzenie operatora na budowę regionalnych sieci telekomunikacyjnych Spojrzenie operatora na budowę regionalnych sieci telekomunikacyjnych Zbigniew Dziarnowski Dyrektor Działu Sprzedaży Usług EXATEL SA Członek Rady PIIT Warszawa, 9 grudnia 2009 r. Podstawowe wytyczne Strategia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji 1 CYFRYZACJA W EUROPEJSKIEJ POLITYCE SPÓJNOŚCI Polityka spójności w nowym okresie programowania finansowego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

iber izac ania r nku i ko i k n kuren kure a y w ania nadrz nadr ęd ę n an r apew ien ego arci a kon kuren kure łań ła nek poczt

iber izac ania r nku i ko i k n kuren kure a y w ania nadrz nadr ęd ę n an r apew ien ego arci a kon kuren kure łań ła nek poczt Grudzień 2012 Plan prezentacji Liberalizacja wyzwania dla rynku i konkurencji Analiza SWOT Wyzwania Misja Cele nadrzędne Wizja Stan rynku Zapewnienie skutecznego otwarcia rynku na konkurencję Wpływ działań

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART PANELIŚCI Przedstawiciel MIiR: Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

00-042 Warszawa, Warszawa, dnia 5 maja 2014r.

00-042 Warszawa, Warszawa, dnia 5 maja 2014r. Fundacja Republikańska ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa, Warszawa, dnia 5 maja 2014r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20 Stanowisko w sprawie aukcji 800/2600

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu e-administracji w województwie mazowieckim Nakład środków w RPO na rozwój SI Projekty z zakresu SI w realizacji: 1.

Bardziej szczegółowo

System konsultacji społecznych białych obszarów NGA

System konsultacji społecznych białych obszarów NGA System konsultacji społecznych białych obszarów NGA Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, marzec 2015 Beneficjent: Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 Instytut Łączności PIB ul. Szachowa

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA Sierpień 2011 1 METODYKA INWENTARYZACJI Istniejącą infrastrukturę szerokopasmową oraz plany inwestycyjne przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Instrumenty finansowe

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Instrumenty finansowe pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich , współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne jst w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego. Artur Więcek

Możliwości inwestycyjne jst w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego. Artur Więcek Możliwości inwestycyjne jst w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Artur Więcek Możliwości inwestycyjne JST w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Artur Więcek Spała, 20 kwietnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp

Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp Jak wybrać doradcę i określić zakres niezbędnych analiz Michał Piwowarczyk z-ca dyrektora Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Bardziej szczegółowo

Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych

Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych Warszawa, 21 grudnia 2011 r. Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych Niniejsze Memorandum zostało zawarte w dniu 21 grudnia 2011 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Porządek prezentacji Wykonawcy Studium Wykonalności Główne założenia projektu w skrócie

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą podlega

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan projektów budowy infrastruktury szerokopasmowej w Polsce. Krzysztof Heller InfoStrategia

Aktualny stan projektów budowy infrastruktury szerokopasmowej w Polsce. Krzysztof Heller InfoStrategia Aktualny stan projektów budowy infrastruktury szerokopasmowej w Polsce Krzysztof Heller InfoStrategia Rodzaje projektów, źródła finansowania Terytorium: Projekty lokalne (gminne, powiatowe) Projekty regionalne

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Projekt systemowy działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Projekt systemowy działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu. Projekty szerokopasmowe w Polsce. JAK MAC WSPIERA PROJEKTY SZEROKOPASMOWE? Projekt

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Sierpień 2011 1 METODYKA INWENTARYZACJI Istniejącą infrastrukturę szerokopasmową oraz plany inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Wałbrzych, dnia 24 września 2014 r. Agenda wystąpienia Cyfryzacja

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - INTERNET

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - INTERNET Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - INTERNET 1 1. Budowa infrastruktury - przedostatnia mila Beneficjent wybiera w otwartej procedurze

Bardziej szczegółowo

Megaustawa Inwestycje jst w infrastrukturę sieci szerokopasmowych NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ W POLSCE

Megaustawa Inwestycje jst w infrastrukturę sieci szerokopasmowych NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ W POLSCE Megaustawa Inwestycje jst w infrastrukturę sieci szerokopasmowych NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ W POLSCE Aktywna rola Prezesa UKE Legislacja: przygotowywanie projektów ustaw i rozporządzeń

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. CCI 2014PL16M2OP002 Wieloaspektowe ujęcie obszaru kultury w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011 Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku Zespół ds. opracowania ramowego zintegrowanego programu regionalnego, 7 listopada, 2011 Cele bieżącej i przyszłej polityki: Nowa Polityka

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Sopot, 13 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej IP/08/1397 Bruksela, dnia 25 września 2008 r. Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej W jaki sposób UE może zapewnić wszystkim

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

MEGAUSTAWA, CZYLI USTAWA O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH

MEGAUSTAWA, CZYLI USTAWA O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH MEGAUSTAWA, CZYLI USTAWA O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH Katowice, 17 czerwca 2011 r. DZIAŁALNOŚĆ JST W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI Ustawa to zbiór czytelnych, jasnych zasad prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1

Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1 Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Weryfikacja listy białych obszarów Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, maj 2016 Spis treści 1 Podstawowe informacje...3 2 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Białystok, 2015-05-26. Pan Andrzej Halicki Minister Administracji i Cyfryzacji. Interpelacja

Białystok, 2015-05-26. Pan Andrzej Halicki Minister Administracji i Cyfryzacji. Interpelacja Białystok, 2015-05-26 Pan Andrzej Halicki Minister Administracji i Cyfryzacji Interpelacja w sprawie realizacji działań zmierzających do likwidacji białych plam w dostępie do internetu szerokopasmowego

Bardziej szczegółowo

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Marek Orszewski Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWZ Europa 2020 Unia Europejska wyznaczyła wizję społecznej gospodarki

Bardziej szczegółowo

dr Agnieszka Gajewska Partner, InfraLinx Capital Warszawa, 22 października 2014

dr Agnieszka Gajewska Partner, InfraLinx Capital Warszawa, 22 października 2014 Czy budowa szpitala w PPP może być korzystna dla strony publicznej? wnioski z analiz przedrealizacyjnych i badania rynku dla projektu budowy nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu dr Agnieszka Gajewska

Bardziej szczegółowo

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne Budowa Platformy e-finansów Publicznych e-finanse Publiczne Przesłanie Państwo jak korporacja, skutecznie zarządzane i efektywnie wykorzystujące środki Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią

Bardziej szczegółowo

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie projektu Sieć szerokopasmowa Polski Krzysztof Hetman Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 1 kwietnia 2009 r. SIEĆ SZEROKOPASMOWA

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi Perspektywy rynku nieruchomości ci i branży y deweloperskiej w 2009 roku Spragnieni krwi Warszawa, 29 Kwietnia 2009 Polski rynek nieruchomości ci oczekiwany scenariusz rynkowy W 2009 roku oczekujemy spadku

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie 1 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 05 grudnia 2011 r. Pan Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego LLU-4101-24-01/11 P/11/169 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich Rozwój Internetu szerokopasmowego w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW 2007-2013 - możliwości realizacji przedsięwzięć przez JST Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

MODELE UDOSTĘPNIANIA SIECI WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNIJNYCH

MODELE UDOSTĘPNIANIA SIECI WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNIJNYCH MODELE UDOSTĘPNIANIA SIECI WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNIJNYCH Rafał Sobiczewski Dyr. Do Spraw Dostępu Szerokopasmowego 2012-04-26 1 AGENDA 1. Czym różnią się inwestycja w sieci otwarte od tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

Współpraca buduje inwestycje w szerokopasmowy Internet realizowane przez Orange Polska

Współpraca buduje inwestycje w szerokopasmowy Internet realizowane przez Orange Polska Współpraca buduje inwestycje w szerokopasmowy Internet realizowane przez Orange Polska Tomasz Kowal Gdański, 20.czerwca 2013r. Motto The best way to predict the future is to create it. Najlepszym sposobem

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak

Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak Analiza wykorzystania środków unijnych przez podmioty sektora publicznego w latach 2007-2011 Oszacowanie

Bardziej szczegółowo

Cele i zadania Platformy PPP w zakresie projektów ppp na rzecz efektywności energetycznej

Cele i zadania Platformy PPP w zakresie projektów ppp na rzecz efektywności energetycznej Grupa Robocza Platformy PPP ds. efektywności energetycznej Cele i zadania Platformy PPP w zakresie projektów ppp na rzecz efektywności energetycznej Michał Piwowarczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu

Bardziej szczegółowo