Kompetencje cyfrowe. Dokument roboczy Komisji Europejskiej. biblioteka erozwoju. nr 24

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kompetencje cyfrowe. Dokument roboczy Komisji Europejskiej. biblioteka erozwoju. nr 24"

Transkrypt

1 Kompetencje cyfrowe Dokument roboczy Komisji Europejskiej nr 24 biblioteka erozwoju

2

3 Kompetencje cyfrowe Dokument roboczy Komisji Europejskiej Raport dotyczacy kompetencji cyfrowych: przegląd dla Inicjatywy na rzecz e-integracji i2010 Wydanie polskie Tarnów, grudzień

4 Konferencja Ministerialna i Wystawa na temat e-integracji 30 listopada 2 grudnia 2008 r. Wiedeń, Austria Wydanie polskie Tłumaczenie: ISC s.c. Stowarzyszenie Miasta w Internecie, 2009 Redakcja: Krzysztof Głomb Opracowanie graficzne: Marek Karpiński Biblioteka erozwoju SMWI publikacja nr 24 Opracowanie polskie wydawnictwa zrealizowano w ramach projektu - Podlaskie Partnerstwo dla erozwoju

5 W niniejszym raporcie zostały przedstawione rezultaty Przeglądu Kompetencji Cyfrowych, który Komisja Europejska zrealizowała w ramach zobowiązań przyjętych w Deklaracji z Rygi w 2006 r. i w Komunikacie w sprawie e-integracji z 2007 r. (COM(2007) 694 final). Podziękowania Niniejszy raport został opracowany przez Dyrekcję Generalną ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów Komisji Europejskiej przy wsparciu Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury oraz Eurostatu. Raport bazuje na analizie pt. Polityki publiczne i inicjatywy interesariuszy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych ( Public policies and stakeholders initiatives in support of Digital Literacy ) zleconej przez Dyrekcję Generalną ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów w 2006 roku i przeprowadzonej przez Duński Instytut Technologii (Danish Technological Institute) i na części Badania Wspólnoty dotyczącego wykorzystania technologii informacyjnokomunikacyjnych w gospodarstwach domowych i przez jednostki ( Community Survey on ICT usage in Households and by Individuals ) dotyczącej kompetencji cyfrowych, opublikowanego przez Eurostat w 2007 roku. W pracach nad niniejszym raportem uczestniczyła również Grupa Ekspertów ds. Kompetencji Cyfrowych (Digital Literacy High-Level Expert Group), która została powołana podczas prac nad Komunikatem Komisji w sprawie e-integracji oraz inicjatywy na rzecz e-integracji z 2008 roku celem dostarczania Komisji wiedzy eksperckiej i wskazówek do działania. Grupa ta została poproszona o komentarz w sprawie rezultatów Przeglądu i rekomendacje w sprawie polityk w zakresie kompetencji cyfrowych. W skład Grupy wchodzą eksperci ds. kompetencji cyfrowych reprezentujący przemysł, społeczeństwo obywatelskie i środowisko naukowe. Lista członków Grupy: 1. Pani Elena Bonfiglioli, dyrektor ds. odpowiedzialnego biznesu, Microsoft EMEA 2. Pan Alan Bennett, starszy menedżer, K12, Apple Europe 3. Dr Jim Devine, dyrektor Instytutu Sztuki, Projektowania i Technologii (IADT Institute of Art, Design & Technology), Irlandia 4. Dr David Buckingham, profesor pedagogiki, Instytut Edukacji, Uniwersytet w Londynie 5. Pan Kevin Carey, dyrektor, Organizacja Pozarządowa Humanity 6. Dr J. M. Perez Tornero, dyrektor Gabinete de Comunicación y Educación, Universidad Autónoma de Barcelona 7. Dr Roberto Carneiro, profesor, Universidade Católica Portuguesa 3

6 8. Dr Allan Martin, emerytowany profesor, Uniwersytet w Glasgow 9. Dr Tapio Varis, profesor kształcenia zawodowego, Uniwersytet w Tampere i przewodniczący UNESCO ds. powszechnego e-kształcenia z zastosowaniem w szeregu obszarów 10. Pan Nikos Ioannou, menedżer ds. Unii Europejskiej, Fundacja ECDL 11. Dr Carmen Stadelhofer, dyrektor akademicki i dyrektor Zentrum für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung, Uniwersytet w Ulm 12. Pani Dana Diminescu, dyrektor ds. IT /Programu Migracji Naukowych, Maison des Sciences de l Homme, Paryż 13. Pani Anne-Sophie Parent, dyrektor generalna, AGE (Europejska platforma osób starszych) 4

7 Spis treści 1. Wprowadzenie Retrospektywa inicjatyw w zakresie kompetencji cyfrowych Etap 1: kompetencje cyfrowe i lepszy dostęp Etap 2: promowanie podstawowych umiejętności użytkownika ICT Etap 3: Poprawa jakości korzystania i uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym Kompetencje cyfrowe w Europie wnioski Dobre praktyki: skuteczne wdrażanie inicjatyw Motywacja Przystępność cenowa i trwałość Treść i sposób przekazu Dostępność i łatwość korzystania Wnioski

8 Streszczenie Kompetencje cyfrowe w coraz większym stopniu stają się umiejętnością niezbędną w życiu, a brak dostępu lub niezdolność do korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych stanowi faktyczną przeszkodę w integracji społecznej i rozwoju osobistym. Odpowiedzią państw członkowskich na ten problem było uzgodnienie na spotkaniu w Rydze w 2006 r. szeregu celów e-integracji, w tym zmniejszenie o połowę różnicy między poziomem kompetencji cyfrowych grup w trudnej sytuacji a średnią unijną do 2010 r. W niniejszym raporcie zostały przedstawione rezultaty Przeglądu Kompetencji Cyfrowych zrealizowanego przez Komisję w ramach zobowiązań przyjętych w Deklaracji Ryskiej i w Komunikacie w sprawie e-integracji. W ramach tego Przeglądu została przeprowadzona analiza 470 inicjatyw na rzecz kompetencji cyfrowych oraz rezultatów komponentu Badania Wspólnoty dotyczącego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych i przez jednostki. Poniżej zostały przedstawione najważniejsze wnioski: 1. Państwa członkowskie w ciągu ostatnich dziesięciu lat zainwestowały w kompleksowe programy podnoszenia kompetencji cyfrowych w ramach priorytetów lizbońskich dotyczących społeczeństwa informacyjnego. Na skutek tego szybko wzrosło regularne wykorzystanie Internetu, szczególnie wśród osób młodych, w przypadku których poziom umiejętności i odsetek użytkowników przewyższają poziom w USA. 2. Kompetencje cyfrowe nadal stanowią wyzwanie i konieczne jest podjęcie dalszych wysiłków na rzecz wsparcia grup w trudnej sytuacji, w szczególności osób powyżej 55 roku życia. 3. Istnieją dowody na to, że pojawiać się może wtórne wykluczenie cyfrowe związane z jakością wykorzystania ICT i konieczne jest podjęcie dalszych działań celem podniesienia poziomu zaufania do czynności realizowanych za pomocą sieci oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształcenia przez całe życie dla wszystkich. Przegląd prezentuje również dobre praktyki dotyczące integracji grup w trudnej sytuacji oraz podsumowanie najważniejszych aspektów podzielonych na następujące kategorie: motywacja, dostępność cenowa i trwałość, treści i ich dostarczanie oraz dostępność i łatwość korzystania. 6

9 Kompetencje cyfrowe Co to jest? Kompetencje cyfrowe to umiejętności wymagane do osiągnięcia kompetencji w korzystaniu z technologii cyfrowych, swobodnego i krytycznego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w pracy, czasie wolnym, kształceniu i komunikacji. Kompetencje cyfrowe znalazły się wśród ośmiu niezbędnych w Rekomendacjach dotyczących kompetencji kluczowych kształcenia przez całe życie. Jak to zmierzyć? Kompetencje cyfrowe bazują na podstawowym technicznym korzystaniu z komputera i Internetu. Aby to zmierzyć, w Badaniu Wspólnotowym wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych i przez jednostki zapytano respondentów, czy wykonali sześć podstawowych operacji komputerowych i sześć internetowych. Osoby, które wykonały ich 5 lub 6 sklasyfikowano jako posiadające wysokie umiejętności, 3-4 = średnie, 1-2 = niskie; osoby, które nie wykonały żadnej operacji uznano za nie posiadające kompetencji cyfrowych. 7

10 1 Wprowadzenie W Nowej Agendzie Społecznej dla Europy ( Renewed Social Agenda for Europe ) 1 Komisja wskazała, w jaki sposób zmiany technologiczne, globalizacja i starzenie się ludności przekształcają społeczeństwa Europy i podkreśliła rolę, jaką technologie informacyjno-komunikacyjne mogą odegrać w zwiększaniu możliwości społecznych i ekonomicznych obywateli oraz w poprawie ich dostępu do usług wysokiej jakości. Kompetencje cyfrowe dla wszystkich to warunek niezbędny, by umożliwić wszystkim Europejczykom dostęp do tych możliwości. Celem niniejszego dokumentu jest sprawozdanie z Przeglądu polityk w Europie 2, by promować kompetencje cyfrowe. Kompetencje cyfrowe to jeden z najważniejszych, ale i najtrudniejszych obszarów rozwoju do społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich. Oprócz skutków integrujących społeczeństwa informacyjnego, korzystanie z ICT wywołuje również nowe podziały. Społeczeństwo oparte na wiedzy staje się wszechobecne, przy coraz większej liczbie codziennych czynności, produktów i usług dostępnych elektronicznie i w coraz większym stopniu dostępnych wyłącznie online. Kompetencje cyfrowe w coraz większym stopniu stają się umiejętnością niezbędną w życiu, a brak dostępu lub niezdolność do korzystania z technologii informacyjnokomunikacyjnych stanowi faktyczną przeszkodę w integracji społecznej i rozwoju osobistym. Osoby bez wystarczających umiejętności w zakresie ICT są w gorszej sytuacji na rynku pracy i mają ograniczony dostęp do informacji pozwalających im na samodzielność jako konsumentom lub na oszczędność czasu i pieniędzy w działaniach poza siecią jako obywatelom korzystającym z sieciowych usług publicznych. W odpowiedzi na rosnącą wagę tych kompetencji, państwa członkowskie UE przyjęły w Ryskiej Deklaracji Ministerialnej 3 szereg celów e-integracji, w tym zredukowanie o połowę różnicy między poziomem kompetencji cyfrowych grup w trudnej sytuacji a średnią unijną do 2010 roku. Jako ogólny punkt odniesienia mogą posłużyć rezultaty Raportu Rocznego i2010 z 2007 r. wskazujące na to, że 40% ludności w UE nie posiada kompetencji w zakresie korzystania z Internetu, a odsetek ten jest najwyższy wśród osób starszych, osób pozostających poza rynkiem pracy i osób o niskim wykształceniu. Od 2000 roku Unia Europejska intensyfikuje działania na rzecz doskonalenia e-kształcenia (elearning) i rozwoju umiejętności. W Planie Działań eeuropa e-kształcenie i e-kompetencje zajmują priorytetowe miejsca w agendzie politycznej, co zaowocowało Programem e-kształcenia, który bezpośrednio promował kompetencje cyfrowe. W tym kierunku podąża również nowa Agenda Lizbońska, w której kompetencje cyfrowe zostały uznane za kluczowy obszar działań politycznych. Robocza definicja kompetencji cyfrowych przyjęta w niniejszym dokumencie (patrz ramka) określa je jako umiejętności wymagane do osiągnięcia kompetencji w korzystaniu z technologii cyfrowych Analiza obejmuje UE oraz Norwegię i Islandię. 3 8

11 Podstawę stanowią podstawowe umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych i wykorzystania komputera do pozyskiwania, oceny, przechowywania, tworzenia, przedstawiania i wymiany informacji oraz komunikowania się i uczestniczenia w sieciach współpracy za pośrednictwem Internetu. Kompetencje cyfrowe to jedne z ośmiu niezbędnych kompetencji, jakie powinien posiadać każdy Europejczyk, by sprawnie funkcjonować w społeczeństwie i gospodarce opartej na wiedzy, zgodnie z ostatnimi Rekomendacjami dotyczącymi kompetencji kluczowych kształcenia przez całe życie 4. Rok 2008 jest rokiem inicjatywy e-integracji i Komisja przeprowadziła Przegląd kompetencji cyfrowych w ramach zobowiązań podjętych w Ryskiej Deklaracji Ministerialnej i Komunikacie w sprawie e-integracji. W niniejszym raporcie zostały przedstawione rezultaty Przeglądu. Najważniejszym wkładem w Przegląd były: specjalny moduł poziomów kompetencji cyfrowych zrealizowany w ramach Badania Wspólnoty dotyczącego wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych i przez jednostki 5, katalog polityk państw członkowskich dotyczących kompetencji cyfrowych z dokładną analizą 30 przykładów najlepszych praktyk 6. W Przeglądzie uczestniczyli również eksperci ze środowiska naukowego i przemysłu będący członkami Grupy Eksperckiej ds. Kompetencji Cyfrowych (Digital Literacy High-Level Expert Group) 7 i reprezentujący państwa członkowskie w Grupie i Wsparcia udzieliła również Grupa Ekspercka ds. Kompetencji Mediowych. Część 2 niniejszego dokumentu zawiera podsumowanie ewolucji kompetencji cyfrowych w ciągu ostatniej dekady. W części 3 główny nacisk został położony na podejścia, które umożliwiły zaspokojenie potrzeb grup w trudnej sytuacji. 4 Rekomendacje Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2006 r. dotyczące kompetencji kluczowych kształcenia przez całe życie (2006/962/WE). Do ośmiu kompetencji należą: porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje w zakresie nauki i technologii, kompetencje cyfrowe, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, zmysł inicjatywy i przedsiębiorczości, świadomość kulturowa i zdolność ekspresji. 5 Badanie Wspólnotowe dotyczące wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych i przez jednostki, EUROSTAT, 2007 r. W 2007 r. Badanie Wspólnotowe zawierało moduł dotyczący poziomów kompetencji cyfrowych. Były one mierzone na podstawie operacji komputerowych i internetowych zadeklarowanych przez badane gospodarstwa domowe i jednostki. Operacje komputerowe obejmują: a) kopiowanie lub przenoszenie pliku lub folderu; b) korzystanie z narzędzi kopiowania i wklejania do powielania lub przenoszenia informacji w dokumencie; c) korzystanie z podstawowych wzorów arytmetycznych w arkuszu kalkulacyjnym; d) kompresowanie (zipowanie) plików; e) podłączanie i instalowanie nowych urządzeń, np. drukarki lub modemu; f) pisanie programu komputerowego przy użyciu specjalistycznego języka programowania. Operacje internetowe obejmują: a) korzystanie z wyszukiwarki do znalezienia informacji; b) wysyłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej z załączonymi plikami (dokumentami, obrazami, itd.); c) umieszczanie komunikatów na czatach, w grupach lub forach dyskusyjnych; d) korzystanie z Internetu do przeprowadzenia rozmowy telefonicznej; e) korzystanie z sieci peer-to-peer do wymiany filmów, muzyki, itd.; f) tworzenie witryny internetowej. 6 Polityki publiczne i inicjatywy interesariuszy wspierające kompetencje cyfrowe, Komisja Europejska, 2008 r

12 2 Retrospektywa inicjatyw w zakresie kompetencji cyfrowych Polityki w sprawie kompetencji cyfrowych ewoluowały w miarę rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Europie w trzech etapach. Po pierwsze, priorytetem był dostęp i podłączenie do sieci (connectivity); po drugie, polityki zaczęły promować umiejętności podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu; i wreszcie uwzględniono bardziej zaawansowane i zrównoważone umiejętności cyfrowe. Do tej pory najwięcej wysiłków zostało włożonych w fazę pierwszą i drugą, natomiast faza trzecia, promująca bardziej zaawansowane wykorzystanie Internetu (w tym krytyczne myślenie, zaufanie i wykorzystanie wieloplatformowe) dopiero się rozpoczyna w większości krajów. Ogólna ocena rozwoju w tej dziedzinie jest pozytywna, gdyż nastąpił wyraźny postęp, jeśli chodzi o regularne korzystanie z Internetu i umiejętności w zakresie obsługi komputera i korzystania z Internetu. Nadal jednak pozostaje wiele do zrobienia, aby korzyści te objęły wszystkie grupy ludności. Wspólną charakterystyką wszystkich krajów jest niższy poziom kompetencji cyfrowych wśród osób starszych, gorzej wykształconych, pozostających poza rynkiem pracy, pracowników fizycznych i osób mieszkających w regionach zapóźnionych pod względem rozwoju gospodarczego. Największa przepaść powstała w przypadku osób powyżej 55 roku życia. W porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi, Europejczycy w tej grupie wiekowej pozostają daleko w tyle (o ponad 20%) i mogliby wiele skorzystać w ciągu nadchodzących kilku lat z inicjatyw rozwoju kompetencji cyfrowych. Coraz więcej dowodów wskazuje również na to, że powstaje wtórne wykluczenie cyfrowe związane z jakością użytkowania: niektórym użytkownikom brakuje umiejętności, by korzystać z bardziej zaawansowanych usług dostępnych w Internecie i nie są oni w stanie dokonywać pewnych czynności online. Z perspektywy polityki, to wtórne wykluczenie jest szczególnie istotne, jeśli chodzi o usługi publiczne online, takie jak administracja elektroniczna czy e-zdrowie. Przegląd wykazał, że pomimo wszystkich podjętych działań i dokonanego postępu, kompetencje cyfrowe nadal pozostają wielkim wyzwaniem i konieczne są dalsze wysiłki na rzecz wspierania grup w trudnej sytuacji, w szczególności osób powyżej 55 roku życia. Jest to szczególnie potrzebne do realizacji celu z Rygi polegającego na zmniejszeniu o połowę różnic w poziomie kompetencji w posługiwaniu się Internetem i kompetencji cyfrowych. Wreszcie, celem uniknięcia nowych wykluczeń cyfrowych, konieczne są działania na rzecz podniesienia poziomu zaufania do transakcji online i doskonalenia kompetencji cyfrowych. Etap 1: Kompetencje cyfrowe i lepszy dostęp Na wstępnym etapie, inicjatywy w zakresie kompetencji cyfrowych koncentrowały się na dostarczeniu infrastruktury i punktów dostępu w szkołach, publicznych punktów dostępu do Internetu w słabo obsługiwanych obszarach geograficznych i wprowadzeniu technologii informacyjno-komunikacyjnych do formalnego nauczania. Realizowane działania obejmowały również dostarczanie przystępnych cenowo komputerów i innych urządzeń oraz obniżanie kosztów dostępu celem zachęcenia do kupna i użytku domowego. 10

13 Państwa członkowskie wyposażały szkoły w komputery od końca lat 1990-tych i osiągnęły cele Wykres z 1Lizbony dotyczące wyposażenia i podłączenia wszystkich szkół (patrz wykres 1) % Dostęp szerokopasmowy w szkołach, 2006 r. 90% 80% % szkół z dostępem szerokopasmowym 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% DK e e MT NL FI SE SI ES LU HU FR UK BE PT IT AT LV EU25 IE DE CZ SK LT CY PL EL Inicjatywy te to zwykle odgórne inicjatywy zainicjowane i finansowane na szczeblu krajowym (lub regionalnym), ale pojawiło się też trochę lokalnych działań oddolnych. Przykładowo, Komisja w Europejska Wielkiej Brytanii (patrz przypis na szczeblu 10) lokalnym działa Fundacja na rzecz e-kształcenia Źródło: (e-learning Foundation), która zapewni zapewnienia odpowiednie wyposażenie szkół w komputery. Wiele programów typu komputery w szkołach opracowanych przez państwa członkowskie już się zakończyło lub dobiega końca, a te, które jeszcze trwają, dotyczą głównie Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej. Ich pierwotne cele polegające tylko na podłączeniu szkół do Internetu zostały zmodyfikowane i co widać na wykresie większość szkół ma obecnie dostęp szerokopasmowy. Wykres 1: Dostęp szerokopasmowy w szkołach, 2006 r. Źródło: Komisja Europejska (patrz przypis 10) Od roku 2000, nastąpił znaczny wzrost dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych w sektorze edukacji i szkolenia, a cele z Lizbony dotyczące wyposażenia i podłączenia do Internetu wszystkich szkół w Europie zostały osiągnięte. Jednak pomimo tego, wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na edukację i szkolenie nie był tak duży jak oczekiwano, a przekształcenia, jakie miały miejsce w przypadku innych usług publicznych i prywatnych, nie dotarły jeszcze do procesów nauczania i uczenia się. 9 Analiza porównawcza dostępu i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach europejskich (Benchmarking access and use of ICT in European Schools), Komisja Europejska, 2006 r. (http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/benchmarking/index_en.htm). Wykres przedstawia podłączenie do Internetu za pomocą łączy szerokopasmowych do celów edukacyjnych (podłączenie w celach wyłącznie użytku administracyjnego nie zostało uwzględnione). Należy zaznaczyć, że od czasu zebrania tych danych dokonał się znaczny postęp i obecnie o wiele więcej państw członkowskich osiągnęło poziom szerokopasmowego podłączenia do Internetu bliski 100%. 11

14 Pomimo tego, że ICT mają potencjał stworzenia continuum kształcenia wspierającego kształcenie przez całe życie i obejmującego kształcenie formalne, nieformalne i w miejscu pracy, nie został on odpowiednio jeszcze wykorzystany 10. Wśród polityk w obszarze kompetencji cyfrowych promujących dostęp, bardzo powszechne były polityki koncentrujące się na rozbudowie publicznych punktów dostępu do Internetu. Lokalizacja punktów dostępu jest bardzo różnorodna i obejmuje szkoły, urzędy miasta, urzędy pracy, biblioteki publiczne, urzędy pocztowe i telecentra. Rozpowszechnienie publicznych punktów dostępu do Internetu było rezultatem inicjatyw krajowych lub regionalnych. Polityka ta skorzystała na wzroście liczby kawiarenek internetowych w sektorze prywatnym, co zapewniło powszechny dostęp do Internetu i zaowocowało zmianą roli publicznych punktów dostępu do Internetu na zapewnienie mentoringu, porad i szkolenia sytuacyjnego, w wielu przypadkach skierowanych do konkretnych grup w trudnej sytuacji 11. Środki podejmowane w etapie 1 zachęcały również bezpośrednio do kupna sprzętu ICT przez jednostki, zapewniając wsparcie finansowe w postaci tanich kredytów czy ulg podatkowych. Są one albo powszechnie dostępne, albo skierowane do konkretnych grup ludności. Istnieje również tendencja w kierunku coraz tańszych i łatwiejszych w obsłudze urządzeń. Programy te nie tylko zwiększyły wykorzystanie komputerów i Internetu w domu, ale wprowadziły również możliwość kształcenia międzypokoleniowego. Analiza statystyczna: Przeszkody w dostępie do Internetu w domu Środki wdrażane w fazie 1 skierowane były na wzrost dostępu, ale znaczna część ludności nadal nie ma dostępu do Internetu w domu (57% w 2007 r.). Badanie Wspólnoty wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych i przez jednostki wykazało, że głównymi powodami braku dostępu były: 1. brak zainteresowania /potrzeby, 2. kwestie finansowe (ceny sprzętu i dostępu do Internetu) 3. brak umiejętności. W oparciu o dane Eurostatu, Przegląd 12 wykazał również, że powody te są praktycznie takie same w różnych krajach i różnych rodzajach gospodarstw domowych, z wyjątkiem czynnika kosztów, który był silniej odczuwany przez samotnych rodziców i osoby mieszkające w regionach opóźnionych pod względem rozwoju. Istnieją również pewne odchylenia: na Węgrzech, w Estonii, Portugalii, Rumunii i Bułgarii przyczyna koszty sprzętu i dostępu podawana jest równie często lub częściej niż brak zainteresowania /potrzeby. Istnieją również znaczne różnice między państwami członkowskimi pod względem odsetka ludności wskazujących na takie przeszkody. 10 Patrz: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do wspierania innowacyjności i kształcenia przez całe życie dla wszystkich (The use of ICT for supporting innovation and lifelong learning for all (SEC(2008) 2629 final). 11 Patrz: Polityki publiczne i inicjatywy interesariuszy na rzecz kompetencji cyfrowych raport tematyczny nr 1 (Public policies and stakeholders initiatives in support of Digital Literacy, Topic Report 1), Komisja Europejska, 2008 r. i Publiczne Centra Internetowe i Edukacja dorosłych (http://www.picproject.eu/) 12 Patrz: Wspieranie kompetencji cyfrowych: polityki publiczne i inicjatywy interesariuszy, raport tematyczny nr 2 (Supporting Digital Literacy: Public Policies and Stakeholder Initiatives, Topic Report 2), Komisja Europejska, 2008 r. 12

15 Wykres 2 Powody braku dostępu do Internetu w domu 50% Wszystkie gospodarstwa domowe 40% Regiony Celu 1 Pozostałe regiony Samotni rodzice z dziećmi 30% 20% 10% 0% Dostęp w innym miejscu Brak chęci Brak potrzeb Koszty sprzętu Koszty dostępu Brak umiejętności Niepełnosprawość fizyczna Obawy dotyczące Inne powody prywatności lub bezpieczeństwa Rezultat w postaci 41% gospodarstw domowych deklarujących, że nie potrzebuje Internetu, częściowo odzwierciedla ich wybór, a częściowo brak znajomości korzyści i dostępnych usług. W reakcji na to, wiele krajów uruchamia kampanie podnoszenia świadomości, by zapewnić obywatelom możliwość dokonywania wyboru w oparciu o rzetelne informacje. Jeżeli chodzi o kwestię kosztów, cenę sprzętu wskazywano częściej jako stanowiącą problem niż ceny dostępu (odpowiednio 27% i 23%). Stopniowe zmniejszanie kosztów dostępu i sprzętu, będące częściowo rezultatem konkurencyjnych rynków promowanych przez ramy regulacyjne, ograniczy tę przeszkodę. To, jak ważne są polityki rozwoju kompetencji cyfrowych, potwierdza wysoki odsetek odpowiedzi wskazujących brak umiejętności jako jedną z głównych barier w posiadaniu dostępu do Internetu w domu. Badania Eurostatu dotyczące wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych pokazują, jak szybko wzrosło wykorzystanie Internetu w całej Europie. Na wykresie 3 został przedstawiony wzrost w poszczególnych państwach członkowskich w latach wśród osób w wieku lat. Przykładowo, w Irlandii wzrost ten wyniósł 20%, a nawet w krajach z wynikami w górnej części skali liczba użytkowników ciągle rośnie (np. w Finlandii, gdzie 75% ludności jest użytkownikami, a liczba ich wzrosła w latach o 13%). W krajach tych, wzrost liczby użytkowników nastąpił wskutek rozszerzenia korzystania z Internetu na grupy takie jak bezrobotni, które wcześniej miały niski wskaźnik wykorzystania, co jest ilustracją sukcesu programów rozwoju kompetencji cyfrowych. Wzrost wykorzystania wśród grup w trudnej sytuacji został szczegółowo zilustrowany na wykresie 4. Wykres 2: Powody braku dostępu do internetu w domu Źródło: Eurostat: Badanie Wspólnoty wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych i przez jednostki 13

16 Wzrost wykorzystania internetu w latach % regularnych użytkowników RO BG EL IT CY PT PL CZ ES LT HU SI EU25 IE SK LV FR EE AT BE DE UK LU FL SE DK NL NO IS Wykres 3: Wykres 4 Źródło: Badanie Wspólnoty wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych i przez jednostki, Wzrost wykorzystania internetu w latach Źródło: Badanie Wspólnoty wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych i przez jednostki, Przegląd kompetencji cyfrowych grupy docelowe inicjatyw poddanych przeglądowych Wszyscy Niepełnosprawni Osoby starsze System edukacyjny Rozwój obszarów wiejskich, w tym niekorzystnie położonych Kobiety Młodzież Grupy etniczne, kulturowe i językowe w tym imigranci Bezrobotni Środowiska przestępcze Wykres 4: Przegląd kompetencji cyfrowych grupy docelowe inicjatyw poddanych przeglądowych Źródło: komisja Europejska, 2008 Rozwój obszarów miejskich % z 470 inicjatyw Inne NB. Niektóre inicjatywy obejmują więcej niż jedną grupę Źródło: Komisja Europejska, % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 14

17 Etap 2: Promowanie podstawowych umiejętności użytkownika ICT Inicjatywy rozwoju kompetencji cyfrowych w etapie 2 koncentrowały się na nauczaniu umiejętności korzystania z komputera i Internetu z podstawowym wprowadzeniem do systemów operacyjnych i aplikacji biurowych oraz niektórych czynności internetowych (głównie poczty elektronicznej i wyszukiwania informacji w sieci). Początkowo środki te kierowano do ogółu społeczeństwa, ale w miarę wzrostu wykorzystania Internetu w poszczególnych krajach, były dostosowywane do konkretnych grup w trudnej sytuacji. Niedawno w Przeglądzie zostało wymienionych kilka bardziej innowacyjnych inicjatyw wykraczających poza podstawowe umiejętności obsługi Internetu i obejmujące narzędzia sieci społecznych i sieci społecznościowych, otwarte oprogramowanie i angażujące użytkowników w tworzenie treści. Wszystkie kraje wdrożyły inicjatywy rozwoju kompetencji cyfrowych ogółu społeczeństwa i większość krajów wprowadziła również programy skierowane do konkretnych grup w trudnej sytuacji 13. Inicjatywy ewoluowały w zakresie grup osób, do których były kierowane, typu nauczanej treści i trybu realizacji. Celem skuteczniejszego dotarcia do grup w trudnej sytuacji, w większości krajów nastąpił nagły wzrost liczby publicznych punktów dostępu do Internetu w obszarach wcześniej tego dostępu pozbawionych, a także zapewniono instruktorów i doradców szkoleniowych. Było to skutkiem uświadomienia sobie, że wielu osobom potrzebny jest nie tylko dostęp do sprzętu i połączeń sieciowych, ale również do usług doradczych, wskazujących jak z tego sprzętu korzystać. Instruktorzy publicznych punktów dostępu do Internetu pomagają rozwiązywać problem analfabetyzmu cyfrowego i technofobii, pozwalając grupom ludności zagrożonym wykluczeniem cyfrowym korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych w bezpiecznej przestrzeni. Analiza statystyczna: Promowanie podstawowych umiejętności w zakresie ICT W ramach Przeglądu Kompetencji Cyfrowych przyjrzano się 470 inicjatywom i wskazano beneficjentów przedstawionych na wykresie 4. Ilustrację postępu w niwelowaniu różnic wykorzystania ICT między grupami docelowymi a średnią unijną przedstawia poniżej wykres 5. Wszystkie grupy w trudnym położeniu poprawiły swoją sytuację, a wśród bezrobotnych i osób o niskim poziomie wykształcenia zarejestrowano największe ograniczenie wskaźnika nierówności. W przypadku bezrobotnych, różnica między wskaźnikiem ich poziomu umiejętności a średnią unijną wynosiła 25,6 punktów procentowych w 2005 r., a do 2007 r. zmalała o jedną czwartą. Z wykresu 5 wynika, że grupą najbardziej odbiegającą od średniej unijnej pod względem korzystania z ICT są osoby w wieku lata (próby w badaniach Eurostatu obejmują osoby do 74 roku życia i brak jest informacji dotyczących starszych grup). 13 Więcej szczegółów na temat tych inicjatyw patrz: Wspieranie kompetencji cyfrowych: polityki publiczne i inicjatywy interesariuszy, raport tematyczny nr 1 (Supporting Digital Literacy: Public Policies and Stakeholder Initiatives, Topic Report 1), Komisja Europejska, 2008 r. 15

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH. Departament Społeczeństwa Informacyjnego.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH. Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH 2014 Departament Społeczeństwa Informacyjnego Warszawa 2014 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza i promowanie transformacyjnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w regionach Unii Europejskiej

Analiza porównawcza i promowanie transformacyjnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w regionach Unii Europejskiej Analiza porównawcza i promowanie transformacyjnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w regionach Unii Europejskiej nr11 biblioteka erozwoju Analiza porównawcza i promowanie

Bardziej szczegółowo

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka BG Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka Komisja Europejska Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka Niniejsze opracowanie zostało po raz pierwszy opublikowane w języku

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

Między alienacją a adaptacją

Między alienacją a adaptacją Raport Otwarcia Koalicji Dojrz@łość w sieci, przygotowany pod kierunkiem dr Dominika Batorskiego z inicjatywy i dzięki wsparciu UPC Polska Między alienacją a adaptacją Raport Otwarcia Koalicji Dojrz@łość

Bardziej szczegółowo

Autorzy. dr Dominik Batorski. dr Adam Płoszaj. Współpraca. dr Justyna Jasiewicz. Dominika Czerniawska. Klaudia Peszat

Autorzy. dr Dominik Batorski. dr Adam Płoszaj. Współpraca. dr Justyna Jasiewicz. Dominika Czerniawska. Klaudia Peszat Diagnoza i rekomendacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w kontekście zaprogramowania wsparcia w latach 2014-2020 Autorzy dr Dominik Batorski dr Adam

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH. Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Warszawa 2013

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH. Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Warszawa 2013 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH 2013 Departament Społeczeństwa Informacyjnego Warszawa 2013 2 Praca pod redakcją Violetty Szymanek Zespół redakcyjny: Violetta Szymanek i Monika Pieniek Współpraca:

Bardziej szczegółowo

Nauczanie matematyki w Europie: ogólne wyzwania i strategie krajowe

Nauczanie matematyki w Europie: ogólne wyzwania i strategie krajowe BG Nauczanie matematyki w Europie: ogólne wyzwania i strategie krajowe Komisja Europejska Nauczanie matematyki w Europie: ogólne wyzwania i strategie krajowe Niniejsze opracowanie zostało po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe a nauka języków obcych: przekonania i wykorzystanie na Łotwie, w Polsce i w Rumunii

Media społecznościowe a nauka języków obcych: przekonania i wykorzystanie na Łotwie, w Polsce i w Rumunii Media społecznościowe a nauka języków obcych: przekonania i wykorzystanie na Łotwie, w Polsce i w Rumunii Autorzy Jarosław Krajka, Małgorzata Kurek, Sylvia Maciaszczyk, Dina Savlovska, Monica Vlad, Katerina

Bardziej szczegółowo

kompetencji kluczowych

kompetencji kluczowych Raport Eurydice Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie: wyzwania i szanse dla polityki edukacyjnej Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie: wyzwania i szanse dla polityki

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych

URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych Małgorzata Budzyńska Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Koncepcja kształcenia ustawicznego w Unii Europejskiej jako jeden ze sposobów realizacji Strategii Lizbońskiej, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Redakcja merytoryczna: dr Maja Rynko Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Komisja Europejska Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i

Bardziej szczegółowo

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie BG Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie Komisja Europejska Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie Niniejsze opracowanie zostało po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r.

Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r. Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r. Warszawa, wrzesień 2013 Niniejszy dokument jest wynikiem prac Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie,

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2009

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2009 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2009 Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Kraski Poznań 2010 BIBLIOTEKA LOGISTYKA Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka EURYDICE Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka Komisja Europejska EURYDICE Zarządzanie szkolnictwem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r.

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 906 final PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2004

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2004 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2004 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania: dr Marcin Kraska, dr inż. Bogusław Śliwczyński, dr Stanisław Wałcerz, mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Spis treści AKTYWNY WIEK ZARZĄDZANIE ZMIANĄ: Tło...34. Wstęp...5 Projekt...6 Partnerstwo...7 Aktywny Wiek: Projekt URBACT II...7 Metodologia...

Spis treści AKTYWNY WIEK ZARZĄDZANIE ZMIANĄ: Tło...34. Wstęp...5 Projekt...6 Partnerstwo...7 Aktywny Wiek: Projekt URBACT II...7 Metodologia... :. Spis treści AKTYWNY WIEK ZARZĄDZANIE ZMIANĄ: Wpływ demograficznego starzenia się na miasta. Polityki dotyczące aktywnego starzenia się, płci oraz zatrudnienia...5 Wstęp...5 Projekt...6 Partnerstwo...7

Bardziej szczegółowo

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych MarÍa J. RodrÍguez Malmierca Bozica Ilijic Carmen FernÁndez Morante Beatriz Cebreiro LÓpez

Bardziej szczegółowo

Co powinien zawierać odpowiedni dochód seniorów, aby zapewniał godne życie?

Co powinien zawierać odpowiedni dochód seniorów, aby zapewniał godne życie? Europejska Sieć na rzecz Dochodu Minimalnego Co powinien zawierać odpowiedni dochód seniorów, aby zapewniał godne życie? Wyniki badań przeprowadzonych wśród osób starszych we Francji, Irlandii i Polsce

Bardziej szczegółowo

Wpływ Internetu na aktywność seniorów z punktu widzenia strategii budowania społeczeństwa informacyjnego i2010*

Wpływ Internetu na aktywność seniorów z punktu widzenia strategii budowania społeczeństwa informacyjnego i2010* Wpływ Internetu na aktywność seniorów z punktu widzenia strategii budowania społeczeństwa informacyjnego i2010* The influence of the Internet on the activity of senior citizens from the point of view of

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-infrastruktura

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-infrastruktura The Innovative Actions Network for the Information Society Podręcznik dobrych praktyk regionalnych Europejskie Regionalne Stowarzyszenie Społeczeństwa Informacyjnego Projekt IANIS był współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Partnerzy społeczni jako beneficjenci

Partnerzy społeczni jako beneficjenci Partnerzy społeczni jako beneficjenci Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego dla partnerów społecznych na lata 2007-2013 1. Wprowadzenie Definicja partnerów społecznych Partnerzy społeczni to termin

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie L 394/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.12.2006 ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE)

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo