Kompetencje cyfrowe. Dokument roboczy Komisji Europejskiej. biblioteka erozwoju. nr 24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kompetencje cyfrowe. Dokument roboczy Komisji Europejskiej. biblioteka erozwoju. nr 24"

Transkrypt

1 Kompetencje cyfrowe Dokument roboczy Komisji Europejskiej nr 24 biblioteka erozwoju

2

3 Kompetencje cyfrowe Dokument roboczy Komisji Europejskiej Raport dotyczacy kompetencji cyfrowych: przegląd dla Inicjatywy na rzecz e-integracji i2010 Wydanie polskie Tarnów, grudzień

4 Konferencja Ministerialna i Wystawa na temat e-integracji 30 listopada 2 grudnia 2008 r. Wiedeń, Austria Wydanie polskie Tłumaczenie: ISC s.c. Stowarzyszenie Miasta w Internecie, 2009 Redakcja: Krzysztof Głomb Opracowanie graficzne: Marek Karpiński Biblioteka erozwoju SMWI publikacja nr 24 Opracowanie polskie wydawnictwa zrealizowano w ramach projektu - Podlaskie Partnerstwo dla erozwoju

5 W niniejszym raporcie zostały przedstawione rezultaty Przeglądu Kompetencji Cyfrowych, który Komisja Europejska zrealizowała w ramach zobowiązań przyjętych w Deklaracji z Rygi w 2006 r. i w Komunikacie w sprawie e-integracji z 2007 r. (COM(2007) 694 final). Podziękowania Niniejszy raport został opracowany przez Dyrekcję Generalną ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów Komisji Europejskiej przy wsparciu Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury oraz Eurostatu. Raport bazuje na analizie pt. Polityki publiczne i inicjatywy interesariuszy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych ( Public policies and stakeholders initiatives in support of Digital Literacy ) zleconej przez Dyrekcję Generalną ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów w 2006 roku i przeprowadzonej przez Duński Instytut Technologii (Danish Technological Institute) i na części Badania Wspólnoty dotyczącego wykorzystania technologii informacyjnokomunikacyjnych w gospodarstwach domowych i przez jednostki ( Community Survey on ICT usage in Households and by Individuals ) dotyczącej kompetencji cyfrowych, opublikowanego przez Eurostat w 2007 roku. W pracach nad niniejszym raportem uczestniczyła również Grupa Ekspertów ds. Kompetencji Cyfrowych (Digital Literacy High-Level Expert Group), która została powołana podczas prac nad Komunikatem Komisji w sprawie e-integracji oraz inicjatywy na rzecz e-integracji z 2008 roku celem dostarczania Komisji wiedzy eksperckiej i wskazówek do działania. Grupa ta została poproszona o komentarz w sprawie rezultatów Przeglądu i rekomendacje w sprawie polityk w zakresie kompetencji cyfrowych. W skład Grupy wchodzą eksperci ds. kompetencji cyfrowych reprezentujący przemysł, społeczeństwo obywatelskie i środowisko naukowe. Lista członków Grupy: 1. Pani Elena Bonfiglioli, dyrektor ds. odpowiedzialnego biznesu, Microsoft EMEA 2. Pan Alan Bennett, starszy menedżer, K12, Apple Europe 3. Dr Jim Devine, dyrektor Instytutu Sztuki, Projektowania i Technologii (IADT Institute of Art, Design & Technology), Irlandia 4. Dr David Buckingham, profesor pedagogiki, Instytut Edukacji, Uniwersytet w Londynie 5. Pan Kevin Carey, dyrektor, Organizacja Pozarządowa Humanity 6. Dr J. M. Perez Tornero, dyrektor Gabinete de Comunicación y Educación, Universidad Autónoma de Barcelona 7. Dr Roberto Carneiro, profesor, Universidade Católica Portuguesa 3

6 8. Dr Allan Martin, emerytowany profesor, Uniwersytet w Glasgow 9. Dr Tapio Varis, profesor kształcenia zawodowego, Uniwersytet w Tampere i przewodniczący UNESCO ds. powszechnego e-kształcenia z zastosowaniem w szeregu obszarów 10. Pan Nikos Ioannou, menedżer ds. Unii Europejskiej, Fundacja ECDL 11. Dr Carmen Stadelhofer, dyrektor akademicki i dyrektor Zentrum für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung, Uniwersytet w Ulm 12. Pani Dana Diminescu, dyrektor ds. IT /Programu Migracji Naukowych, Maison des Sciences de l Homme, Paryż 13. Pani Anne-Sophie Parent, dyrektor generalna, AGE (Europejska platforma osób starszych) 4

7 Spis treści 1. Wprowadzenie Retrospektywa inicjatyw w zakresie kompetencji cyfrowych Etap 1: kompetencje cyfrowe i lepszy dostęp Etap 2: promowanie podstawowych umiejętności użytkownika ICT Etap 3: Poprawa jakości korzystania i uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym Kompetencje cyfrowe w Europie wnioski Dobre praktyki: skuteczne wdrażanie inicjatyw Motywacja Przystępność cenowa i trwałość Treść i sposób przekazu Dostępność i łatwość korzystania Wnioski

8 Streszczenie Kompetencje cyfrowe w coraz większym stopniu stają się umiejętnością niezbędną w życiu, a brak dostępu lub niezdolność do korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych stanowi faktyczną przeszkodę w integracji społecznej i rozwoju osobistym. Odpowiedzią państw członkowskich na ten problem było uzgodnienie na spotkaniu w Rydze w 2006 r. szeregu celów e-integracji, w tym zmniejszenie o połowę różnicy między poziomem kompetencji cyfrowych grup w trudnej sytuacji a średnią unijną do 2010 r. W niniejszym raporcie zostały przedstawione rezultaty Przeglądu Kompetencji Cyfrowych zrealizowanego przez Komisję w ramach zobowiązań przyjętych w Deklaracji Ryskiej i w Komunikacie w sprawie e-integracji. W ramach tego Przeglądu została przeprowadzona analiza 470 inicjatyw na rzecz kompetencji cyfrowych oraz rezultatów komponentu Badania Wspólnoty dotyczącego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych i przez jednostki. Poniżej zostały przedstawione najważniejsze wnioski: 1. Państwa członkowskie w ciągu ostatnich dziesięciu lat zainwestowały w kompleksowe programy podnoszenia kompetencji cyfrowych w ramach priorytetów lizbońskich dotyczących społeczeństwa informacyjnego. Na skutek tego szybko wzrosło regularne wykorzystanie Internetu, szczególnie wśród osób młodych, w przypadku których poziom umiejętności i odsetek użytkowników przewyższają poziom w USA. 2. Kompetencje cyfrowe nadal stanowią wyzwanie i konieczne jest podjęcie dalszych wysiłków na rzecz wsparcia grup w trudnej sytuacji, w szczególności osób powyżej 55 roku życia. 3. Istnieją dowody na to, że pojawiać się może wtórne wykluczenie cyfrowe związane z jakością wykorzystania ICT i konieczne jest podjęcie dalszych działań celem podniesienia poziomu zaufania do czynności realizowanych za pomocą sieci oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształcenia przez całe życie dla wszystkich. Przegląd prezentuje również dobre praktyki dotyczące integracji grup w trudnej sytuacji oraz podsumowanie najważniejszych aspektów podzielonych na następujące kategorie: motywacja, dostępność cenowa i trwałość, treści i ich dostarczanie oraz dostępność i łatwość korzystania. 6

9 Kompetencje cyfrowe Co to jest? Kompetencje cyfrowe to umiejętności wymagane do osiągnięcia kompetencji w korzystaniu z technologii cyfrowych, swobodnego i krytycznego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w pracy, czasie wolnym, kształceniu i komunikacji. Kompetencje cyfrowe znalazły się wśród ośmiu niezbędnych w Rekomendacjach dotyczących kompetencji kluczowych kształcenia przez całe życie. Jak to zmierzyć? Kompetencje cyfrowe bazują na podstawowym technicznym korzystaniu z komputera i Internetu. Aby to zmierzyć, w Badaniu Wspólnotowym wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych i przez jednostki zapytano respondentów, czy wykonali sześć podstawowych operacji komputerowych i sześć internetowych. Osoby, które wykonały ich 5 lub 6 sklasyfikowano jako posiadające wysokie umiejętności, 3-4 = średnie, 1-2 = niskie; osoby, które nie wykonały żadnej operacji uznano za nie posiadające kompetencji cyfrowych. 7

10 1 Wprowadzenie W Nowej Agendzie Społecznej dla Europy ( Renewed Social Agenda for Europe ) 1 Komisja wskazała, w jaki sposób zmiany technologiczne, globalizacja i starzenie się ludności przekształcają społeczeństwa Europy i podkreśliła rolę, jaką technologie informacyjno-komunikacyjne mogą odegrać w zwiększaniu możliwości społecznych i ekonomicznych obywateli oraz w poprawie ich dostępu do usług wysokiej jakości. Kompetencje cyfrowe dla wszystkich to warunek niezbędny, by umożliwić wszystkim Europejczykom dostęp do tych możliwości. Celem niniejszego dokumentu jest sprawozdanie z Przeglądu polityk w Europie 2, by promować kompetencje cyfrowe. Kompetencje cyfrowe to jeden z najważniejszych, ale i najtrudniejszych obszarów rozwoju do społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich. Oprócz skutków integrujących społeczeństwa informacyjnego, korzystanie z ICT wywołuje również nowe podziały. Społeczeństwo oparte na wiedzy staje się wszechobecne, przy coraz większej liczbie codziennych czynności, produktów i usług dostępnych elektronicznie i w coraz większym stopniu dostępnych wyłącznie online. Kompetencje cyfrowe w coraz większym stopniu stają się umiejętnością niezbędną w życiu, a brak dostępu lub niezdolność do korzystania z technologii informacyjnokomunikacyjnych stanowi faktyczną przeszkodę w integracji społecznej i rozwoju osobistym. Osoby bez wystarczających umiejętności w zakresie ICT są w gorszej sytuacji na rynku pracy i mają ograniczony dostęp do informacji pozwalających im na samodzielność jako konsumentom lub na oszczędność czasu i pieniędzy w działaniach poza siecią jako obywatelom korzystającym z sieciowych usług publicznych. W odpowiedzi na rosnącą wagę tych kompetencji, państwa członkowskie UE przyjęły w Ryskiej Deklaracji Ministerialnej 3 szereg celów e-integracji, w tym zredukowanie o połowę różnicy między poziomem kompetencji cyfrowych grup w trudnej sytuacji a średnią unijną do 2010 roku. Jako ogólny punkt odniesienia mogą posłużyć rezultaty Raportu Rocznego i2010 z 2007 r. wskazujące na to, że 40% ludności w UE nie posiada kompetencji w zakresie korzystania z Internetu, a odsetek ten jest najwyższy wśród osób starszych, osób pozostających poza rynkiem pracy i osób o niskim wykształceniu. Od 2000 roku Unia Europejska intensyfikuje działania na rzecz doskonalenia e-kształcenia (elearning) i rozwoju umiejętności. W Planie Działań eeuropa e-kształcenie i e-kompetencje zajmują priorytetowe miejsca w agendzie politycznej, co zaowocowało Programem e-kształcenia, który bezpośrednio promował kompetencje cyfrowe. W tym kierunku podąża również nowa Agenda Lizbońska, w której kompetencje cyfrowe zostały uznane za kluczowy obszar działań politycznych. Robocza definicja kompetencji cyfrowych przyjęta w niniejszym dokumencie (patrz ramka) określa je jako umiejętności wymagane do osiągnięcia kompetencji w korzystaniu z technologii cyfrowych Analiza obejmuje UE oraz Norwegię i Islandię. 3 8

11 Podstawę stanowią podstawowe umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych i wykorzystania komputera do pozyskiwania, oceny, przechowywania, tworzenia, przedstawiania i wymiany informacji oraz komunikowania się i uczestniczenia w sieciach współpracy za pośrednictwem Internetu. Kompetencje cyfrowe to jedne z ośmiu niezbędnych kompetencji, jakie powinien posiadać każdy Europejczyk, by sprawnie funkcjonować w społeczeństwie i gospodarce opartej na wiedzy, zgodnie z ostatnimi Rekomendacjami dotyczącymi kompetencji kluczowych kształcenia przez całe życie 4. Rok 2008 jest rokiem inicjatywy e-integracji i Komisja przeprowadziła Przegląd kompetencji cyfrowych w ramach zobowiązań podjętych w Ryskiej Deklaracji Ministerialnej i Komunikacie w sprawie e-integracji. W niniejszym raporcie zostały przedstawione rezultaty Przeglądu. Najważniejszym wkładem w Przegląd były: specjalny moduł poziomów kompetencji cyfrowych zrealizowany w ramach Badania Wspólnoty dotyczącego wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych i przez jednostki 5, katalog polityk państw członkowskich dotyczących kompetencji cyfrowych z dokładną analizą 30 przykładów najlepszych praktyk 6. W Przeglądzie uczestniczyli również eksperci ze środowiska naukowego i przemysłu będący członkami Grupy Eksperckiej ds. Kompetencji Cyfrowych (Digital Literacy High-Level Expert Group) 7 i reprezentujący państwa członkowskie w Grupie i Wsparcia udzieliła również Grupa Ekspercka ds. Kompetencji Mediowych. Część 2 niniejszego dokumentu zawiera podsumowanie ewolucji kompetencji cyfrowych w ciągu ostatniej dekady. W części 3 główny nacisk został położony na podejścia, które umożliwiły zaspokojenie potrzeb grup w trudnej sytuacji. 4 Rekomendacje Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2006 r. dotyczące kompetencji kluczowych kształcenia przez całe życie (2006/962/WE). Do ośmiu kompetencji należą: porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje w zakresie nauki i technologii, kompetencje cyfrowe, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, zmysł inicjatywy i przedsiębiorczości, świadomość kulturowa i zdolność ekspresji. 5 Badanie Wspólnotowe dotyczące wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych i przez jednostki, EUROSTAT, 2007 r. W 2007 r. Badanie Wspólnotowe zawierało moduł dotyczący poziomów kompetencji cyfrowych. Były one mierzone na podstawie operacji komputerowych i internetowych zadeklarowanych przez badane gospodarstwa domowe i jednostki. Operacje komputerowe obejmują: a) kopiowanie lub przenoszenie pliku lub folderu; b) korzystanie z narzędzi kopiowania i wklejania do powielania lub przenoszenia informacji w dokumencie; c) korzystanie z podstawowych wzorów arytmetycznych w arkuszu kalkulacyjnym; d) kompresowanie (zipowanie) plików; e) podłączanie i instalowanie nowych urządzeń, np. drukarki lub modemu; f) pisanie programu komputerowego przy użyciu specjalistycznego języka programowania. Operacje internetowe obejmują: a) korzystanie z wyszukiwarki do znalezienia informacji; b) wysyłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej z załączonymi plikami (dokumentami, obrazami, itd.); c) umieszczanie komunikatów na czatach, w grupach lub forach dyskusyjnych; d) korzystanie z Internetu do przeprowadzenia rozmowy telefonicznej; e) korzystanie z sieci peer-to-peer do wymiany filmów, muzyki, itd.; f) tworzenie witryny internetowej. 6 Polityki publiczne i inicjatywy interesariuszy wspierające kompetencje cyfrowe, Komisja Europejska, 2008 r

12 2 Retrospektywa inicjatyw w zakresie kompetencji cyfrowych Polityki w sprawie kompetencji cyfrowych ewoluowały w miarę rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Europie w trzech etapach. Po pierwsze, priorytetem był dostęp i podłączenie do sieci (connectivity); po drugie, polityki zaczęły promować umiejętności podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu; i wreszcie uwzględniono bardziej zaawansowane i zrównoważone umiejętności cyfrowe. Do tej pory najwięcej wysiłków zostało włożonych w fazę pierwszą i drugą, natomiast faza trzecia, promująca bardziej zaawansowane wykorzystanie Internetu (w tym krytyczne myślenie, zaufanie i wykorzystanie wieloplatformowe) dopiero się rozpoczyna w większości krajów. Ogólna ocena rozwoju w tej dziedzinie jest pozytywna, gdyż nastąpił wyraźny postęp, jeśli chodzi o regularne korzystanie z Internetu i umiejętności w zakresie obsługi komputera i korzystania z Internetu. Nadal jednak pozostaje wiele do zrobienia, aby korzyści te objęły wszystkie grupy ludności. Wspólną charakterystyką wszystkich krajów jest niższy poziom kompetencji cyfrowych wśród osób starszych, gorzej wykształconych, pozostających poza rynkiem pracy, pracowników fizycznych i osób mieszkających w regionach zapóźnionych pod względem rozwoju gospodarczego. Największa przepaść powstała w przypadku osób powyżej 55 roku życia. W porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi, Europejczycy w tej grupie wiekowej pozostają daleko w tyle (o ponad 20%) i mogliby wiele skorzystać w ciągu nadchodzących kilku lat z inicjatyw rozwoju kompetencji cyfrowych. Coraz więcej dowodów wskazuje również na to, że powstaje wtórne wykluczenie cyfrowe związane z jakością użytkowania: niektórym użytkownikom brakuje umiejętności, by korzystać z bardziej zaawansowanych usług dostępnych w Internecie i nie są oni w stanie dokonywać pewnych czynności online. Z perspektywy polityki, to wtórne wykluczenie jest szczególnie istotne, jeśli chodzi o usługi publiczne online, takie jak administracja elektroniczna czy e-zdrowie. Przegląd wykazał, że pomimo wszystkich podjętych działań i dokonanego postępu, kompetencje cyfrowe nadal pozostają wielkim wyzwaniem i konieczne są dalsze wysiłki na rzecz wspierania grup w trudnej sytuacji, w szczególności osób powyżej 55 roku życia. Jest to szczególnie potrzebne do realizacji celu z Rygi polegającego na zmniejszeniu o połowę różnic w poziomie kompetencji w posługiwaniu się Internetem i kompetencji cyfrowych. Wreszcie, celem uniknięcia nowych wykluczeń cyfrowych, konieczne są działania na rzecz podniesienia poziomu zaufania do transakcji online i doskonalenia kompetencji cyfrowych. Etap 1: Kompetencje cyfrowe i lepszy dostęp Na wstępnym etapie, inicjatywy w zakresie kompetencji cyfrowych koncentrowały się na dostarczeniu infrastruktury i punktów dostępu w szkołach, publicznych punktów dostępu do Internetu w słabo obsługiwanych obszarach geograficznych i wprowadzeniu technologii informacyjno-komunikacyjnych do formalnego nauczania. Realizowane działania obejmowały również dostarczanie przystępnych cenowo komputerów i innych urządzeń oraz obniżanie kosztów dostępu celem zachęcenia do kupna i użytku domowego. 10

13 Państwa członkowskie wyposażały szkoły w komputery od końca lat 1990-tych i osiągnęły cele Wykres z 1Lizbony dotyczące wyposażenia i podłączenia wszystkich szkół (patrz wykres 1) % Dostęp szerokopasmowy w szkołach, 2006 r. 90% 80% % szkół z dostępem szerokopasmowym 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% DK e e MT NL FI SE SI ES LU HU FR UK BE PT IT AT LV EU25 IE DE CZ SK LT CY PL EL Inicjatywy te to zwykle odgórne inicjatywy zainicjowane i finansowane na szczeblu krajowym (lub regionalnym), ale pojawiło się też trochę lokalnych działań oddolnych. Przykładowo, Komisja w Europejska Wielkiej Brytanii (patrz przypis na szczeblu 10) lokalnym działa Fundacja na rzecz e-kształcenia Źródło: (e-learning Foundation), która zapewni zapewnienia odpowiednie wyposażenie szkół w komputery. Wiele programów typu komputery w szkołach opracowanych przez państwa członkowskie już się zakończyło lub dobiega końca, a te, które jeszcze trwają, dotyczą głównie Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej. Ich pierwotne cele polegające tylko na podłączeniu szkół do Internetu zostały zmodyfikowane i co widać na wykresie większość szkół ma obecnie dostęp szerokopasmowy. Wykres 1: Dostęp szerokopasmowy w szkołach, 2006 r. Źródło: Komisja Europejska (patrz przypis 10) Od roku 2000, nastąpił znaczny wzrost dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych w sektorze edukacji i szkolenia, a cele z Lizbony dotyczące wyposażenia i podłączenia do Internetu wszystkich szkół w Europie zostały osiągnięte. Jednak pomimo tego, wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na edukację i szkolenie nie był tak duży jak oczekiwano, a przekształcenia, jakie miały miejsce w przypadku innych usług publicznych i prywatnych, nie dotarły jeszcze do procesów nauczania i uczenia się. 9 Analiza porównawcza dostępu i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach europejskich (Benchmarking access and use of ICT in European Schools), Komisja Europejska, 2006 r. (http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/benchmarking/index_en.htm). Wykres przedstawia podłączenie do Internetu za pomocą łączy szerokopasmowych do celów edukacyjnych (podłączenie w celach wyłącznie użytku administracyjnego nie zostało uwzględnione). Należy zaznaczyć, że od czasu zebrania tych danych dokonał się znaczny postęp i obecnie o wiele więcej państw członkowskich osiągnęło poziom szerokopasmowego podłączenia do Internetu bliski 100%. 11

14 Pomimo tego, że ICT mają potencjał stworzenia continuum kształcenia wspierającego kształcenie przez całe życie i obejmującego kształcenie formalne, nieformalne i w miejscu pracy, nie został on odpowiednio jeszcze wykorzystany 10. Wśród polityk w obszarze kompetencji cyfrowych promujących dostęp, bardzo powszechne były polityki koncentrujące się na rozbudowie publicznych punktów dostępu do Internetu. Lokalizacja punktów dostępu jest bardzo różnorodna i obejmuje szkoły, urzędy miasta, urzędy pracy, biblioteki publiczne, urzędy pocztowe i telecentra. Rozpowszechnienie publicznych punktów dostępu do Internetu było rezultatem inicjatyw krajowych lub regionalnych. Polityka ta skorzystała na wzroście liczby kawiarenek internetowych w sektorze prywatnym, co zapewniło powszechny dostęp do Internetu i zaowocowało zmianą roli publicznych punktów dostępu do Internetu na zapewnienie mentoringu, porad i szkolenia sytuacyjnego, w wielu przypadkach skierowanych do konkretnych grup w trudnej sytuacji 11. Środki podejmowane w etapie 1 zachęcały również bezpośrednio do kupna sprzętu ICT przez jednostki, zapewniając wsparcie finansowe w postaci tanich kredytów czy ulg podatkowych. Są one albo powszechnie dostępne, albo skierowane do konkretnych grup ludności. Istnieje również tendencja w kierunku coraz tańszych i łatwiejszych w obsłudze urządzeń. Programy te nie tylko zwiększyły wykorzystanie komputerów i Internetu w domu, ale wprowadziły również możliwość kształcenia międzypokoleniowego. Analiza statystyczna: Przeszkody w dostępie do Internetu w domu Środki wdrażane w fazie 1 skierowane były na wzrost dostępu, ale znaczna część ludności nadal nie ma dostępu do Internetu w domu (57% w 2007 r.). Badanie Wspólnoty wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych i przez jednostki wykazało, że głównymi powodami braku dostępu były: 1. brak zainteresowania /potrzeby, 2. kwestie finansowe (ceny sprzętu i dostępu do Internetu) 3. brak umiejętności. W oparciu o dane Eurostatu, Przegląd 12 wykazał również, że powody te są praktycznie takie same w różnych krajach i różnych rodzajach gospodarstw domowych, z wyjątkiem czynnika kosztów, który był silniej odczuwany przez samotnych rodziców i osoby mieszkające w regionach opóźnionych pod względem rozwoju. Istnieją również pewne odchylenia: na Węgrzech, w Estonii, Portugalii, Rumunii i Bułgarii przyczyna koszty sprzętu i dostępu podawana jest równie często lub częściej niż brak zainteresowania /potrzeby. Istnieją również znaczne różnice między państwami członkowskimi pod względem odsetka ludności wskazujących na takie przeszkody. 10 Patrz: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do wspierania innowacyjności i kształcenia przez całe życie dla wszystkich (The use of ICT for supporting innovation and lifelong learning for all (SEC(2008) 2629 final). 11 Patrz: Polityki publiczne i inicjatywy interesariuszy na rzecz kompetencji cyfrowych raport tematyczny nr 1 (Public policies and stakeholders initiatives in support of Digital Literacy, Topic Report 1), Komisja Europejska, 2008 r. i Publiczne Centra Internetowe i Edukacja dorosłych (http://www.picproject.eu/) 12 Patrz: Wspieranie kompetencji cyfrowych: polityki publiczne i inicjatywy interesariuszy, raport tematyczny nr 2 (Supporting Digital Literacy: Public Policies and Stakeholder Initiatives, Topic Report 2), Komisja Europejska, 2008 r. 12

15 Wykres 2 Powody braku dostępu do Internetu w domu 50% Wszystkie gospodarstwa domowe 40% Regiony Celu 1 Pozostałe regiony Samotni rodzice z dziećmi 30% 20% 10% 0% Dostęp w innym miejscu Brak chęci Brak potrzeb Koszty sprzętu Koszty dostępu Brak umiejętności Niepełnosprawość fizyczna Obawy dotyczące Inne powody prywatności lub bezpieczeństwa Rezultat w postaci 41% gospodarstw domowych deklarujących, że nie potrzebuje Internetu, częściowo odzwierciedla ich wybór, a częściowo brak znajomości korzyści i dostępnych usług. W reakcji na to, wiele krajów uruchamia kampanie podnoszenia świadomości, by zapewnić obywatelom możliwość dokonywania wyboru w oparciu o rzetelne informacje. Jeżeli chodzi o kwestię kosztów, cenę sprzętu wskazywano częściej jako stanowiącą problem niż ceny dostępu (odpowiednio 27% i 23%). Stopniowe zmniejszanie kosztów dostępu i sprzętu, będące częściowo rezultatem konkurencyjnych rynków promowanych przez ramy regulacyjne, ograniczy tę przeszkodę. To, jak ważne są polityki rozwoju kompetencji cyfrowych, potwierdza wysoki odsetek odpowiedzi wskazujących brak umiejętności jako jedną z głównych barier w posiadaniu dostępu do Internetu w domu. Badania Eurostatu dotyczące wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych pokazują, jak szybko wzrosło wykorzystanie Internetu w całej Europie. Na wykresie 3 został przedstawiony wzrost w poszczególnych państwach członkowskich w latach wśród osób w wieku lat. Przykładowo, w Irlandii wzrost ten wyniósł 20%, a nawet w krajach z wynikami w górnej części skali liczba użytkowników ciągle rośnie (np. w Finlandii, gdzie 75% ludności jest użytkownikami, a liczba ich wzrosła w latach o 13%). W krajach tych, wzrost liczby użytkowników nastąpił wskutek rozszerzenia korzystania z Internetu na grupy takie jak bezrobotni, które wcześniej miały niski wskaźnik wykorzystania, co jest ilustracją sukcesu programów rozwoju kompetencji cyfrowych. Wzrost wykorzystania wśród grup w trudnej sytuacji został szczegółowo zilustrowany na wykresie 4. Wykres 2: Powody braku dostępu do internetu w domu Źródło: Eurostat: Badanie Wspólnoty wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych i przez jednostki 13

16 Wzrost wykorzystania internetu w latach % regularnych użytkowników RO BG EL IT CY PT PL CZ ES LT HU SI EU25 IE SK LV FR EE AT BE DE UK LU FL SE DK NL NO IS Wykres 3: Wykres 4 Źródło: Badanie Wspólnoty wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych i przez jednostki, Wzrost wykorzystania internetu w latach Źródło: Badanie Wspólnoty wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych i przez jednostki, Przegląd kompetencji cyfrowych grupy docelowe inicjatyw poddanych przeglądowych Wszyscy Niepełnosprawni Osoby starsze System edukacyjny Rozwój obszarów wiejskich, w tym niekorzystnie położonych Kobiety Młodzież Grupy etniczne, kulturowe i językowe w tym imigranci Bezrobotni Środowiska przestępcze Wykres 4: Przegląd kompetencji cyfrowych grupy docelowe inicjatyw poddanych przeglądowych Źródło: komisja Europejska, 2008 Rozwój obszarów miejskich % z 470 inicjatyw Inne NB. Niektóre inicjatywy obejmują więcej niż jedną grupę Źródło: Komisja Europejska, % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 14

17 Etap 2: Promowanie podstawowych umiejętności użytkownika ICT Inicjatywy rozwoju kompetencji cyfrowych w etapie 2 koncentrowały się na nauczaniu umiejętności korzystania z komputera i Internetu z podstawowym wprowadzeniem do systemów operacyjnych i aplikacji biurowych oraz niektórych czynności internetowych (głównie poczty elektronicznej i wyszukiwania informacji w sieci). Początkowo środki te kierowano do ogółu społeczeństwa, ale w miarę wzrostu wykorzystania Internetu w poszczególnych krajach, były dostosowywane do konkretnych grup w trudnej sytuacji. Niedawno w Przeglądzie zostało wymienionych kilka bardziej innowacyjnych inicjatyw wykraczających poza podstawowe umiejętności obsługi Internetu i obejmujące narzędzia sieci społecznych i sieci społecznościowych, otwarte oprogramowanie i angażujące użytkowników w tworzenie treści. Wszystkie kraje wdrożyły inicjatywy rozwoju kompetencji cyfrowych ogółu społeczeństwa i większość krajów wprowadziła również programy skierowane do konkretnych grup w trudnej sytuacji 13. Inicjatywy ewoluowały w zakresie grup osób, do których były kierowane, typu nauczanej treści i trybu realizacji. Celem skuteczniejszego dotarcia do grup w trudnej sytuacji, w większości krajów nastąpił nagły wzrost liczby publicznych punktów dostępu do Internetu w obszarach wcześniej tego dostępu pozbawionych, a także zapewniono instruktorów i doradców szkoleniowych. Było to skutkiem uświadomienia sobie, że wielu osobom potrzebny jest nie tylko dostęp do sprzętu i połączeń sieciowych, ale również do usług doradczych, wskazujących jak z tego sprzętu korzystać. Instruktorzy publicznych punktów dostępu do Internetu pomagają rozwiązywać problem analfabetyzmu cyfrowego i technofobii, pozwalając grupom ludności zagrożonym wykluczeniem cyfrowym korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych w bezpiecznej przestrzeni. Analiza statystyczna: Promowanie podstawowych umiejętności w zakresie ICT W ramach Przeglądu Kompetencji Cyfrowych przyjrzano się 470 inicjatywom i wskazano beneficjentów przedstawionych na wykresie 4. Ilustrację postępu w niwelowaniu różnic wykorzystania ICT między grupami docelowymi a średnią unijną przedstawia poniżej wykres 5. Wszystkie grupy w trudnym położeniu poprawiły swoją sytuację, a wśród bezrobotnych i osób o niskim poziomie wykształcenia zarejestrowano największe ograniczenie wskaźnika nierówności. W przypadku bezrobotnych, różnica między wskaźnikiem ich poziomu umiejętności a średnią unijną wynosiła 25,6 punktów procentowych w 2005 r., a do 2007 r. zmalała o jedną czwartą. Z wykresu 5 wynika, że grupą najbardziej odbiegającą od średniej unijnej pod względem korzystania z ICT są osoby w wieku lata (próby w badaniach Eurostatu obejmują osoby do 74 roku życia i brak jest informacji dotyczących starszych grup). 13 Więcej szczegółów na temat tych inicjatyw patrz: Wspieranie kompetencji cyfrowych: polityki publiczne i inicjatywy interesariuszy, raport tematyczny nr 1 (Supporting Digital Literacy: Public Policies and Stakeholder Initiatives, Topic Report 1), Komisja Europejska, 2008 r. 15

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Notatka informacyjna Kwiecień 2008; http://www.stat.gov.pl, e mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Badania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw Główny Urząd

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej IP/08/1397 Bruksela, dnia 25 września 2008 r. Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej W jaki sposób UE może zapewnić wszystkim

Bardziej szczegółowo

Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce

Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce Konferencja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pn.: Kompetencja UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ w kontekście Europejskiego Roku Aktywności

Bardziej szczegółowo

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach IP/08/1831 Bruksela, dnia 28 listopada 2008 r. Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach Jak wynika ze sprawozdania opublikowanego

Bardziej szczegółowo

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska

Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska Anna Ruzik CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Instytut Pracy i Spraw Społecznych Plan prezentacji Wyzwania demograficzne

Bardziej szczegółowo

Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie

Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie Informacje prasowe sieci Eurydice Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie Ján Figel, komisarz UE ds. edukacji, kształcenia, kultury i młodzieży, powiedział: Chociaż obserwujemy pewne

Bardziej szczegółowo

http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw.

http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw. http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw.pdf Skrajne ubóstwo Skrajne ubóstwo dochody poniżej 443 zł

Bardziej szczegółowo

Biblioteki się liczą!

Biblioteki się liczą! Biblioteki się liczą! Biblioteka w Ostroszowicach 1 1/4 Europejczyków (prawie 100 milionów ludzi) korzysta co roku z bibliotek publicznych. Dlaczego? W których krajach najczęściej odwiedzają biblioteki?

Bardziej szczegółowo

Kluczowe dane o kształceniu i innowacjach z zastosowaniem

Kluczowe dane o kształceniu i innowacjach z zastosowaniem EURYDICE Nowości Wydawnicze Sieci Eurydice Nr 21 lipiec 2011 Kluczowe dane o kształceniu i innowacjach z zastosowaniem technologii informacyjno- -komunikacyjnych w szkołach w Europie Wydanie 2011 Technologie

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu Materiały na konferencję prasową w dniu 26 listopada 2007 r. Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Dokąd idziemy? Co osiągamy?

Dokąd idziemy? Co osiągamy? Dokąd idziemy? Co osiągamy? Partnerzy Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych Warszawa, 28 kwietnia 2014 r. Misja spowodowanie trwałej zmiany społecznej, w wyniku której mieszkańcy Polski

Bardziej szczegółowo

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Artykuł wprowadzający do e-debaty Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma istotne

Bardziej szczegółowo

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r.

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r. Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju Warszawa, listopad 2012 r. Agenda cyfrowa cele z zakresu Internetu szerokopasmowego Do 2013 r. - szerokopasmowy dostęp do Internetu dla 100% mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI

STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI Strategia Europa 2020 to unijny program wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego na aktualne dziesięciolecie. Strategia ta, ze względu na czas jej tworzenia,

Bardziej szczegółowo

Program PIN Performance Road Safety Index

Program PIN Performance Road Safety Index Program PIN Performance Road Safety Index Ciągła potrzeba poprawy brd w Unii Europejskiej Warszawa, 14 lutego 2013 Mircea Steriu, Oficer Projektu ETSC PIN Wprowadzenie do ETSC ETSC jest niezależną organizacją

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Mapa Unii Europejskiej

Mapa Unii Europejskiej Mapa Unii Europejskiej 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: nazwy państw Unii Europejskiej, nazwy stolic państw Unii Europejskiej, flagi państw Unii Europejskiej. b) Umiejętności Uczeń potrafi: wskazać

Bardziej szczegółowo

Komisja prowadzi konsultacje jak z Europy zrobić lidera przejścia do Web 3.0

Komisja prowadzi konsultacje jak z Europy zrobić lidera przejścia do Web 3.0 IP/08/1422 Bruksela, dnia 29 września 2008 r. Komisja prowadzi konsultacje jak z Europy zrobić lidera przejścia do Web 3.0 Europa może stać się liderem w przejściu do internetu następnej generacji. Komisja

Bardziej szczegółowo

Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu

Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2015 r.

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20.10.2015 r. Opracowanie sygnalne Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2015 r. Przedsiębiorstwa Od 2012 r. odsetek dużych przedsiębiorstw posiadających dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

E-WYKLUCZENIE w wieku dojrzałym

E-WYKLUCZENIE w wieku dojrzałym E-WYKLUCZENIE w wieku dojrzałym o czym warto pamiętać pracując z seniorami w bibliotece Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego przez

Bardziej szczegółowo

Główne kierunki krajowej polityki edukacyjnej do roku 2020. Warszawa, 4 kwietnia 2013

Główne kierunki krajowej polityki edukacyjnej do roku 2020. Warszawa, 4 kwietnia 2013 Główne kierunki krajowej polityki edukacyjnej do roku 2020 Warszawa, 4 kwietnia 2013 Porządek prezentacji 1. Powiązanie krajowej polityki edukacyjnej ze strategiami rozwoju kraju 2. Znaczenie idei uczenia

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16 Analiza penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce na tle pozostałych krajów Europy. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16 Spis treści 1. Cel, zakres analizy...3 2. Polska w latach 1997-2007...4 2.1. Metoda

Bardziej szczegółowo

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Warszawa 2 lipca 2014 Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Projekt AWAKE Projekt AWAKE (AWAKE Aging With Active Knowledge and Experience)

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013 Edukacja dorosłych Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. wcześniejsze programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne Rola normalizacji. Jerzy Krawiec Warszawa, 2013-05-18

Społeczeństwo informacyjne Rola normalizacji. Jerzy Krawiec Warszawa, 2013-05-18 Społeczeństwo informacyjne Rola normalizacji Jerzy Krawiec Warszawa, 2013-05-18 Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo na takim etapie rozwoju techniczno-organizacyjnego, że poziom zaawansowania technologii

Bardziej szczegółowo

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie 30/03/2011 Natalia Matyba PLAN PREZENTACJI I. Strategia Europa 2020 nowe kierunki działao Unii

Bardziej szczegółowo

Agenda cyfrowa: Komisja uznaje inwestycje w gospodarkę cyfrową za klucz do przyszłego dobrobytu w Europie

Agenda cyfrowa: Komisja uznaje inwestycje w gospodarkę cyfrową za klucz do przyszłego dobrobytu w Europie IP/10/571 Bruksela, 17 maja 2010 r. Agenda cyfrowa: Komisja uznaje inwestycje w gospodarkę cyfrową za klucz do przyszłego dobrobytu w Europie Gospodarka cyfrowa w Europie rośnie w siłę, przenika do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków - wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC

Umiejętności Polaków - wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC A A A Umiejętności Polaków - wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC dr Agnieszka Chłoń-Domińczak oraz Zespół badawczy PIAAC, Instytut Badań Edukacyjnych Warszawa, 20 listopada

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki spójności monitorowane w ramach zrównoważonego rozwoju na przykładzie Szwajcarii

Wskaźniki spójności monitorowane w ramach zrównoważonego rozwoju na przykładzie Szwajcarii Wskaźniki spójności monitorowane w ramach zrównoważonego rozwoju na przykładzie Szwajcarii Plan Mariola Zalewska Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Wstęp- Tworzenie ram spójności dla krajów UE

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC - The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Unii Europejskiej

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Unii Europejskiej Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Unii Europejskiej sytuacja w dniu 1 lipca 27 roku Komisji Europejskiej Społeczeństwo Informacyjne i Media Opracowanie wersji polskiej: Stowarzyszenie Miasta w Internecie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza wykluczenia cyfrowego w Polsce. dr Dominik Batorski, ICM UW

Diagnoza wykluczenia cyfrowego w Polsce. dr Dominik Batorski, ICM UW Diagnoza wykluczenia cyfrowego w Polsce dr Dominik Batorski, ICM UW Plan wystąpienia Wykluczenie cyfrowe co to jest? dlaczego jest to zjawisko ważne? kogo dotyczy? jakie są powody wykluczenia? co się robi

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC - The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych

Bardziej szczegółowo

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW Raport Work Service S.A. 1 SPIS TREŚCI RAPORT W LICZBACH 4 PREFEROWANE KRAJE EMIGRACJI 5 ROZWAŻAJĄCY EMIGRACJĘ ZAROBKOWĄ 6 POWODY EMIGRACJI 9 BARIERY EMIGRACJI 10 METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+.

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączy w jedną całość 7 dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Maciejewska. Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu

Katarzyna Maciejewska. Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu Katarzyna Maciejewska Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu DEFINICJE ŚWIADOMOŚCI Świadomość: zdolność człowieka do zdawania sobie sprawy ze swego istnienia i z tego co jest przedmiotem jego

Bardziej szczegółowo

Jak uczą się dorośli Polacy?

Jak uczą się dorośli Polacy? Jak uczą się dorośli Polacy? W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających trzecią turę badania (a więc przez niemal cały rok 2011 r. i w pierwszej połowie 2012 r.) łącznie 36% Polaków w wieku 18-59/64

Bardziej szczegółowo

WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Eurobarometr Standard (EB 69) - Wiosna 2008 Pierwsze wyniki brutto: Średnia europejska i główne tendencje krajowe

WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Eurobarometr Standard (EB 69) - Wiosna 2008 Pierwsze wyniki brutto: Średnia europejska i główne tendencje krajowe Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji SEKCJA MONITOROWANIA OPINII PUBLICZNEJ 15/09/2008. WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Eurobarometr Standard (EB 69) - Wiosna 2008 Pierwsze wyniki brutto: Średnia europejska

Bardziej szczegółowo

Sytuacja kobiet 50+ na europejskim rynku pracy. Iga Magda Instytut Badań Strukturalnych 13.01.2014

Sytuacja kobiet 50+ na europejskim rynku pracy. Iga Magda Instytut Badań Strukturalnych 13.01.2014 Sytuacja kobiet 50+ na europejskim rynku pracy Iga Magda Instytut Badań Strukturalnych 13.01.2014 Zatrudnienie w UE: kobiety a mężczyźni Zatrudnienie kobiet rosło przy spadających wskaźnikach zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

EURYDICE. Informacja prasowa Polskiego Biura

EURYDICE. Informacja prasowa Polskiego Biura EURYDICE Informacja prasowa Polskiego Biura Education and Training in Europe 2020. Responses from the EU Member States Edukacja i szkolenia w strategii Europa 2020. Odpowiedzi krajów członkowskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski z raportu krajowego

IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski z raportu krajowego IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski z raportu krajowego KAROLINA ŁUKASZCZYK Europejska Sieć Migracyjna quasi agencja unijna (KE + krajowe punkty kontaktowe), dostarcza aktualnych,

Bardziej szczegółowo

KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie. Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator

KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie. Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator Kontekst Badania wskazują, iż przedsiębiorstwa posiadające zróżnicowany skład najwyższych

Bardziej szczegółowo

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r.

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r. Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski Warszawa, 26 maja 2015 r. Rozwój społeczny koncepcja Alvina Tofflera Trzecia fala Warszawa, 1997 Społeczeństwo agrarne * Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Kompetencje cyfrowe Polaków. dr Justyna Jasiewicz Uniwersytet Warszawski

Kompetencje cyfrowe Polaków. dr Justyna Jasiewicz Uniwersytet Warszawski Kompetencje cyfrowe Polaków dr Justyna Jasiewicz Uniwersytet Warszawski Plan wystąpienia kompetencje cyfrowe dostęp do nowych technologii w Polsce ICT w gospodarstwach domowych Bariery korzystanie z nowych

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa. Irena E.Kotowska. Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego?

Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa. Irena E.Kotowska. Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego? Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa Irena E.Kotowska Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego? Ekonomia w Muzeum Warszawa, 2.04.2012 Przemiany struktur wieku ludności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Implementacja Agendy Cyfrowej 2020 w Polsce

Implementacja Agendy Cyfrowej 2020 w Polsce Implementacja Agendy Cyfrowej 2020 w Polsce Czy Internet mobilny będzie substytutem stacjonarnego dostępu? Konferencja PIIT 28 października 2011 roku 2011, PIIT 1 PRAGNIENIA 2011, PIIT 2 Internet dobrem

Bardziej szczegółowo

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R.

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R. EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 Wałbrzych, 31 grudnia 2010 r. WPROWADZENIE Przystępując do realizacji projektu pt. Nowocześni rodzice z Głuszycy postawiła

Bardziej szczegółowo

Komisja Kultury i Edukacji. dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Komisja Kultury i Edukacji. dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Kultury i Edukacji 14.6.2013 2012/0340(COD) PROJEKT OPINII Komisji Kultury i Edukacji dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w sprawie wniosku dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Potencjał POPC, RPO, POWER w zakresie promocji nauki programowania. Podsekretarz Stanu Piotr Woźny

Potencjał POPC, RPO, POWER w zakresie promocji nauki programowania. Podsekretarz Stanu Piotr Woźny Potencjał POPC, RPO, POWER w zakresie promocji nauki programowania Podsekretarz Stanu Piotr Woźny Promocja nauki programowania Ministerstwo Cyfryzacji promuje i wspiera naukę programowania wśród wszystkich

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Newsletter Issue 2 April 2009 Drogi czytelniku, Przedstawiamy z przyjemnością drugie wydanie biuletynu projektu LearnIT. W tym wydaniu chcemy powiedzieć więcej

Bardziej szczegółowo

Konferencja Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt.: Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ -

Konferencja Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt.: Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Konferencja Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt.: Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Solidarność pokoleń, Warszawa 27-28 czerwca 2012 1. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd?

Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd? Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd? Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej VIII Konferencja Krakowska 15-16 czerwca 2015 roku Ranking

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie PROGRAM POLSKA CYFROWA

Fundusze Europejskie PROGRAM POLSKA CYFROWA Fundusze Europejskie PROGRAM POLSKA CYFROWA Czym są kompetencje cyfrowe? Kompetencje cyfrowe to zespół umiejętności niezbędnych, aby efektywnie korzystać z mediów elektronicznych. Są to zarówno umiejętności

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla :

Kwestionariusz dla : Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie Kwestionariusz dla : osób prowadzących przedsiębiorstwa społeczne ekspertów/trenerów z obszaru ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i zarządzania osób

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 12. Komitetu Monitorującego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. z dnia 30 kwietnia 2015 roku.

Uchwała nr 12. Komitetu Monitorującego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. z dnia 30 kwietnia 2015 roku. Uchwała nr 12 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Działania

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji

Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji Fundacja korporacyjna jako instytucja ucząca się rola mechanizmów ewaluacji VII. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce, 11 września 2014

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy w Polsce

Internet szerokopasmowy w Polsce Internet szerokopasmowy w Polsce Czy za pięć lat wciąż będziemy na szarym końcu raportu OECD? Raport Warszawa, 29.10.2009 Stopień penetracji usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jest obecnie jednym

Bardziej szczegółowo

Informacje prasowe sieci Eurydice. Kluczowe dane o edukacji w Europie 2009 Wydanie 7

Informacje prasowe sieci Eurydice. Kluczowe dane o edukacji w Europie 2009 Wydanie 7 Informacje prasowe sieci Eurydice Kluczowe dane o edukacji w Europie 2009 Wydanie 7 Europejskie systemy edukacji porównania na podstawie 121 wskaźników Siódme wydanie publikacji Kluczowe dane o edukacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji 1 CYFRYZACJA W EUROPEJSKIEJ POLITYCE SPÓJNOŚCI Polityka spójności w nowym okresie programowania finansowego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI AKCJA - ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTÓW INSTYTUCJONALNYCH (VETPRO_COM) I. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112

Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112 IP/08/836 Bruksela, dnia 3 czerwca 2008 r. Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112 Komisja Europejska wzmogła dzisiaj działania mające na celu spopularyzowanie w UE bezpłatnego

Bardziej szczegółowo

Projekt Europa 50 plus

Projekt Europa 50 plus Erasmus+ Edukacja Dorosłych Projekt Europa 50 plus Aleksandra Wąsik Koordynator projektu Katowice, 13 lipca 2016r. Projekt EUROPA 50+ KOORDYNATOR PROJEKTU ZDZ Katowice (Polska, Katowice) PARTNERZY PROJKETU

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu e-urzędnik

Sylabus modułu e-urzędnik Sylabus modułu e-urzędnik Wymagania konieczne: Zakłada się, że przystępując do egzaminu modułu e-urzędnik, zdający będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych w zakresie zgodnym z

Bardziej szczegółowo

Wykluczeni cyfrowo. Wykluczeni cyfrowo

Wykluczeni cyfrowo. Wykluczeni cyfrowo Informacja o badaniu Internet jest obecny w niemal każdym aspekcie życia współczesnego człowieka. Zawiera nie tylko bezmiar przydatnych informacji, ale również umożliwia łatwiejszą komunikację. Jednakże

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

539313-LLP-1-2013-1-IT-LEONARDO-LMP

539313-LLP-1-2013-1-IT-LEONARDO-LMP Newsletter nr. 2 LIVORG Projektowanie i testowanie nowych ram kształcenia i szkolenia zawodowego w celu transferu i uznania umiejętności ekologicznego zarządzania zwierzętami hodowlanymi w Europie Okres

Bardziej szczegółowo

mieszkańców województw Polski Wschodniej diagnoza obecnej sytuacji

mieszkańców województw Polski Wschodniej diagnoza obecnej sytuacji 2011 Wykluczenie cyfrowe mieszkańców województw Polski Wschodniej diagnoza obecnej sytuacji Paweł Zakrzewski Warszawa, 1 lipca 2011 Źródło: Prezentacja pt. Diagnoza wykluczenia cyfrowego w Polsce, dr Dominik

Bardziej szczegółowo

Ankieta internetowa dla inspektorów

Ankieta internetowa dla inspektorów Ankieta internetowa dla inspektorów Drodzy inspektorzy rolnictwa ekologicznego! Jesteśmy wdzięczni za włączenie się w projekt poświęcony doskonaleniu szkoleń, poprzez udział w ankiecie internetowej. Stanowi

Bardziej szczegółowo

Wypracowane rezultaty. Krajowa Konferencja OKRĄGŁY STÓŁ Łańcuch Zaufania

Wypracowane rezultaty. Krajowa Konferencja OKRĄGŁY STÓŁ Łańcuch Zaufania Wypracowane rezultaty Krajowa Konferencja OKRĄGŁY STÓŁ Łańcuch Zaufania Co użytkownicy wiedzą o TeleZdrowiu? Część I Pomimo iż, TeleZdrowie obecne jest na rynku już 20 lat, wciąż powszechny jest brak zrozumienia

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dr inż. Zofia Pawłowska kierownik Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Komisja Europejska Czym jest europejska strategia zatrudnienia? Każdy potrzebuje pracy. Wszyscy musimy

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością

Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością Konferencja einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Warszawa 06.07.2009 Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Bardziej szczegółowo

Luka płacowa, czyli co zrobić żeby kobiety nie zarabiały mniej?

Luka płacowa, czyli co zrobić żeby kobiety nie zarabiały mniej? Luka płacowa, czyli co zrobić żeby kobiety nie zarabiały mniej? Jak mierzyć lukę płacową? Warszawa, 26 marca 2014 r. Obowiązujące prawo - Konstytucja Artykuł 33 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q2 2013

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q2 2013 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q2 2013 PLUS JEDEN! CZY TO POCZĄTEK POZYTYWNEGO TRENDU? W drugim kwartale 2013 roku wskaźnik zadowolenia Polaków wzrósł o jeden punkt w stosunku

Bardziej szczegółowo

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. dr Katarzyna Mikołajczyk mgr Katarzyna Pietraszek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej

Bardziej szczegółowo

SOLVIT JAKO SYSTEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYNKU WEWNĘTRZNEGO

SOLVIT JAKO SYSTEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYNKU WEWNĘTRZNEGO SOLVIT JAKO SYSTEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYNKU WEWNĘTRZNEGO Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo Zwalczanie opóźnień w płatnościach handlowych 26 czerwca 2013 roku PREZENTACJA Title of the

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIE SPOŁECZNE A TRANSPORT PUBLICZNY W UE

WŁĄCZENIE SPOŁECZNE A TRANSPORT PUBLICZNY W UE DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYK WEWNĘTRZNYCH UNII DEPARTAMENT POLITYCZNY B: POLITYKA STRUKTURALNA I POLITYKA SPÓJNOŚCI TRANSPORT I TURYSTYKA WŁĄCZENIE SPOŁECZNE A TRANSPORT PUBLICZNY W UE STRESZCZENIE Abstrakt

Bardziej szczegółowo

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 3 lipca 2013 r.

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 3 lipca 2013 r. Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 3 lipca 2013 r. 60 SEKUND W INTERNECIE Źródło: go-gulf.com/blog/60-seconds/ 2 JAK

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane podejście terytorialne w państwach członkowskich UE

Zintegrowane podejście terytorialne w państwach członkowskich UE Zintegrowane podejście terytorialne w państwach członkowskich UE Dyrekcja Generalna ds. polityki regionalnej i miejskiej Wydział ds. Polski Maja Łukaszewska-Krawiec Zakopane, 20 stycznia 2015 1 Ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy, mobilny dostęp do Internetu w Polsce. dr inż. Adam Kuriaoski Prezes Aero2, Mobyland, CenterNet

Szerokopasmowy, mobilny dostęp do Internetu w Polsce. dr inż. Adam Kuriaoski Prezes Aero2, Mobyland, CenterNet Szerokopasmowy, mobilny dostęp do Internetu w Polsce dr inż. Adam Kuriaoski Prezes Aero2, Mobyland, CenterNet AGENDA Czym jest Internet mobilny? Internet mobilny na świecie Internet mobilny w Polsce Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

E-lementarz Internetu. Warszawa, 03.11.2009 r.

E-lementarz Internetu. Warszawa, 03.11.2009 r. E-lementarz Internetu Warszawa, 03.11.2009 r. E-lementarz Internetu Największa akcja edukacyjna dla osób, które nie korzystają z Internetu 1 milion darmowych egzemplarzy bez żadnych warunków Wydarzenie

Bardziej szczegółowo

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją dr Violetta Florkiewicz Strategia Europa 2020 Jest to unijna strategia wzrostu do 2020 roku. Jej celem jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który

Bardziej szczegółowo