RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa nr 5 Skarżysko-Kamienna Świętokrzyski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Kielcach

2 Przebieg ewaluacji: Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole (lub placówce) przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego z przedstawionych poniżej obszarów. Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji: o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach na różnego rodzaju testach, egzaminach), o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do pożądanych efektów), o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się), o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce). Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. 2 / 30

3 Opis metodologii: Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli Beata Niziołek, Andrzej Jakubiec. W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł - dyrektora, uczących w szkole nauczycieli, innych pracowników, uczniów, rodziców, partnerów szkoły i przedstawicieli samorządu lokalnego. Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe (ankiety w wersji elektronicznej i papierowej), jakościowe (wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizę źródeł zastanych). Zestawienie metod, technik doboru próby i liczby osób, które wzięły udział w badaniach znajduje się w tabeli poniżej. Wywiady grupowe zostały przeprowadzone po realizacji i analizie ankiet, pełniąc wobec nich funkcję wyjaśniającą. Kategoria badanych/źródła danych Dyrektor szkoły Nauczyciele Pracownicy niepedagogiczni Uczniowie Rodzice Partnerzy szkoły, przedstawiciele samorządu lokalnego Obserwacja zajęć Obserwacja szkoły Analiza danych zastanych Metoda/technika Sposób doboru próby Wielkość próby/liczba obserwowanych jednostek Indywidualny wywiad nd nd pogłębiony Ankieta elektroniczna (CAWI) nd nd Ankieta elektroniczna (CAWI) Badanie na próbie pełnej 27 "Szkoła, w której pracuję" Wywiad grupowy Nauczyciele zróżnicowani pod 12 zogniskowany (FGI) względem stażu, nauczanego przedmiotu i pracy w zespołach zadaniowych oraz pedagog szkolny Wywiad grupowy Pracownicy inni niż 9 zogniskowany (FGI) nauczyciele Ankieta elektroniczna (CAWI) "Moja szkoła" Ankieta elektroniczna (CAWI) "Mój dzień" Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Ankieta audytoryjna (PAPI) Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Badanie na próbie pełnej uczniów klas rok niższych od najstarszych Badanie na próbie pełnej uczniów najstarszych klas Przedstawiciele trzech ostatnich roczników, dobrani losowo Przedstawiciele rady rodziców i rad klasowych, reprezentujący różne roczniki oraz wszyscy chętni Badanie na próbie pełnej rodziców uczniów klas rok niższych od najstarszych Przedstawiciele samorządu lokalnego i instytucji wskazanych przez dyrektora jako partnerzy Klasy trzecie i czwarte (szkoły podstawowe) Na zewnątrz, przed i po lekcjach, podczas przerw, podczas zajęć pozalekcyjnych nd 3 / 30

4 Informacja o placówce Nazwa placówki Szkoła Podstawowa nr 5 Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Jan Paweł II Szkoła podstawowa Skarżysko-Kamienna NORWIDA Numer 3 Kod pocztowy Urząd pocztowy SKARZYSKO - KAMIENNA Telefon Fax Www sp5skarzysko.neostrada.pl Regon Publiczność Kategoria uczniów Charakter publiczna Dzieci lub młodzież brak specyfiki Uczniowie, wychow., słuchacze 352 Oddziały 18 Nauczyciele pełnozatrudnieni 30 Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 7 Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 3 Średnia liczba uczących się w oddziale Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy ŚWIĘTOKRZYSKIE skarżyski Skarżysko-Kamienna gmina miejska Liczba mieszkańców Wysokość wydatków na oświatę Stopa bezrobocia 4 / 30

5 Wprowadzenie: obraz placówki Prezentowany raport dotyczy wyników ewaluacji zewnętrznej problemowej w obszarach PROCESY I ŚRODOWISKO przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Skarżysku-Kamiennej. Zawarte w niniejszym tekście dane i wnioski znajdują potwierdzenie w wynikach przeprowadzonych badań. Szkoła wchodzi wraz z funkcjonującym w innym budynku Przedszkolem nr 4 im. Jana Brzechwy w skład Zespołu Placówek Oświatowych nr 4 w Skarżysku-Kamiennej. Dzięki dużej aktywności zespołu nauczycieli oraz dobremu wyposażeniu, uczniowie szczycą się sukcesami wyróżniającymi ich w gminie, powiecie, a także w województwie. Szkoła ma laureata lub finalistę konkursów: humanistycznego ( Na Parnasie w szóstej klasie - laureat /2009, finalista /2010, 2010/2011, 2011/2012) i matematyczno-przyrodniczego (finalista /2010, 2010/2011 oraz laureat /2012). Podnoszeniu efektów służą również pracownie wyposażone w tablice interaktywne, pracownia komputerowa, multimedialna pracowania językowa, pracowania do zajęć terapeutycznych, do gimnastyki korekcyjnej. W szkole kładzie się duży nacisk na kształtowanie postawy prospołecznej. Tezę tę potwierdza udział uczniów w akcjach charytatywnych, jak np. Zabawmy się w Świętego Mikołaja, WOŚP, Dziewczynka z zapałkami oraz ekologicznych np. zbiórka nakrętek, makulatury. Szkołą bierze udział w akcjach i imprezach organizowanych na terenie miasta Odblaskowe pierwszaki, Sprzątanie świata, Dzień bez samochodu, w uroczystościach związanych z uroczystościami patriotycznymi. Realizując program Szkoła bez przemocy uczniowie wzięli udział w konkursach Koszulka kibica, Regulamin gry fair play. Placówka posiada tytuł Szkoły z klasą, a czworo nauczycieli może poszczycić się tytułem Nauczyciel z klasą. Mocną stroną szkoły jest sport i rozwijanie zainteresowań artystycznych. Prowadzone są zajęcia wychowania fizycznego na pływalni, hali sportowej, lodowisku i boisku wielofunkcyjnym oraz na Orliku. Od wielu lat uczniowie osiągają wysokie wyniki w zawodach sportowych, wyróżniając się na tle innych szkół w gminie i województwie. W placówce działa wiele kół i organizacji, które poszerzają wiedzę, a także pasje i zainteresowania swoich wychowanków. Koła muzyczne, taneczne, przyrodnicze, języka angielskiego, historyczne, matematyczne, plastyczne, techniczne, SKS, schola czy teatralne, to tylko niektóre propozycje z bogatej oferty szkoły. Efektem prężnie działających kół zainteresowań są organizowane przedstawienia teatralne, muzyczne, w tym musicale ( Trzynastka (2010), "Intermiś" (2011), "Opowieść wigilijna (2012)) oraz liczne indywidualne sukcesy ogólnopolskie uczniów. Powodem do dumy szkoły jest fakt, że w każdym roku uczniowie otrzymują zaszczytny tytuł Absolwenta na szóstkę, nadawany przez Kapitułę Konkursu i wręczany przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej. W ostatnich latach dwa razy absolwent tej szkoły otrzymał stypendium motywacyjne Mocny fundament przyznawane przez Prezydenta Miasta. W szkole realizowany był ogólnopolski projekt edukacyjny Lepsza szkoła (2010/2011), Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy ( ), Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I - III w Gminie Skarżysko-Kamienna ( ). Od września bieżącego roku szkolnego wdrażane są innowacje pedagogiczne: Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii - EDUSCIENCE oraz Matematyka innego wymiaru organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży. Szkoła oferuje również uczniom zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, z kinezjologii edukacyjnej, terapii pedagogicznej, indywidualną pomoc nauczycieli, wychowawców świetlicy szkolnej i pedagoga. Członkowie koła historycznego wyjeżdżają na pikniki archeologiczne Rydno i Żelazne Korzenie do Starachowic, uczestniczą w żywych lekcjach historii. Szkoła organizuje wiele imprez środowiskowych tj. coroczne festyny szkolne ( Holandia- nie tylko kraj tulipanów (2010), Nasz cyrkowy świat (2011), Euro 2012 ), zajęcia sportowe dla przedszkolaków. Ciekawymi szkolnymi wydarzeniami przygotowanymi z myślą o uczniach były "W poszukiwaniu zaginionego Graala", "Noc z doktorem Dolittle". Prężnie działa Samorząd Uczniowski oraz Wolontariat. Wychowanie młodego człowieka w duchu tolerancji jest jednym z priorytetów szkoły. Uczą się tu bowiem i osiągają duże sukcesy uczniowie różnych ras i narodowości: Chinka, dwie Wietnamki, Mulat i Rom. Od wielu lat szkoła kształci dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym zarówno w klasach ogólnodostępnych i integracyjnych. Szkoła działa na rzecz społeczności lokalnej, współpracując z władzami, instytucjami publicznymi, mediami, z rodzicami m.in. prowadząc drużynę siatkarską rodziców Piąteczka. Warto podkreślić, że od 23 października 2011 budynek Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II stał się atrakcją turystyczną. Znajdujący się w podziemiach schron z pełną infrastrukturą z czasów socrealizmu jest ciekawym 5 / 30

6 miejscem dla wielu oglądających, zainteresowanych zgłębianiem wiedzy. Budynek szkoły, głównie jago podziemia były zaprojektowane jako centrum dowodzenia na wypadek III wojny światowej. Obecnie można zobaczyć agregaty prądotwórcze, urządzenia filtrujące skażone powietrze centrale telefoniczną. 6 / 30

7 Wyniki ewaluacji: Obszar: Procesy Wymaganie: Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy Komentarz: Z przeprowadzonego badania wynika, że istniejąca w Szkole koncepcja pracy szkoły, przyjęta przez radę pedagogiczną, jest znana wszystkim jej pracownikom, uczniom i rodzicom oraz jest przez nich akceptowana. Szkoła prowadzi działania realizujące koncepcję pracy szkoły. Istniejąca w szkole koncepcja pracy szkoły jest znana pracownikom szkoły. Dyrektor jak i nauczyciele podczas wywiadu uznali, że najważniejsze założenia koncepcji pracy szkoły to: utrzymanie wysokiego poziomo nauczania, unowocześnianie pracy dydaktycznej, promowanie wartości edukacji, opieka i wychowanie, baza i wyposażanie, integracja ze środowiskiem lokalnym, promocja szkoły, rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez udział w konkursach, samokształcenie, budowanie systemu wartości, aby placówka była przyjazna, wspierała uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Z analizy dokumentów wynika, że główne punkty koncepcji pracy szkoły to: dydaktyka - doskonalenie zawodowe kadry nauczycielskiej, utrzymanie wysokiego poziomu nauczania i unowocześnienia pracy dydaktycznej, rozwijanie zainteresowań uczniów i wyrównywanie szans edukacyjnych, opieka i wychowanie - budowanie pozytywnego klimatu w szkole, wspomaganie rodziny w wychowaniu ucznia, budowanie systemu wartości, uczenie miłości do małej i wielkiej Ojczyzny, troska o zdrowie ucznia i jego bezpieczeństwo, baza i wyposażenie - remont budynku i zagospodarowanie terenu wokół szkoły, wyposażenie pracowni przedmiotowych, integracja ze środowiskiem lokalnym, promocja szkoły - współpraca z rodzicami, budowanie pozytywnego obrazu szkoły w środowisku, współpraca ze środowiskiem lokalnym. Pracownicy niepedagogiczni podczas wywiadu stwierdzili, że w szkole za ważne wartości uznaje się że: uczniowie używają form grzecznościowych, są uczynni, tolerancyjni, prowadzą akcje ekologiczne, pomagają innym. Docenili, że w szkole uczy się wartości patriotycznych poprzez organizację uroczystości, apeli, imprez. Istniejąca w szkole koncepcja pracy szkoły została przyjęta przez radę pedagogiczną. Wszyscy ankietowani nauczyciele uznali, że rada pedagogiczna przyjęła wypracowaną wspólnie koncepcję pracy. 24/27 nauczycieli czuje się współautorami koncepcji pracy szkoły. Analiza dokumentów wykazała, że rada pedagogiczna przyjęła koncepcję pracy szkoły. 7 / 30

8 Szkoła prowadzi działania realizujące koncepcję pracy szkoły. Z ankiety dla dyrektora jak i z wywiadu z nauczycielami wynika, że szkoła podejmuje liczne działania realizujące koncepcję pracy szkoły. Ich zdaniem najważniejsze działania realizujące koncepcję pracy szkoły to stałe dbanie o wysoki poziom nauczania, rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych, wyrównywanie szans edukacyjnych, uczenie miłości do małej i dużej Ojczyzny oraz troska o zdrowie uczniów. Spośród wymienionych działań wszystkie są zaplanowane i cykliczne. Jedne z nich są realizowane w sposób ciągły np. proces nauczania i uczenia się oraz wychowania, umożliwianie uczniom odnoszenie sukcesów. Inne natomiast realizowane są cyklicznie np. pedagogizacja rodziców, współpraca z Policją, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, niwelowanie skutków patologii, zapobieganie uzależnieniom wśród uczniów, organizowanie akcji charytatywnych i okolicznościowych imprez szkolnych. Zdecydowanie do nowych działań należy zliczyć wybór patrona dla szkoły oraz przygotowania do uroczystego nadania imienia szkole. Ponadto nauczyciele wskazali dokształcanie nauczycieli, pracę w zespołach samokształceniowych, dbanie o wyposażenie szkoły, prowadzenie zajęć logopedycznych, terapii pedagogicznej, psychoterapii, gimnastyki korekcyjnej, wolontariat, organizację wycieczek, prowadzenia zajęć w klasach młodszych w ramach programu "Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Skarżysko- Kamienna", organizowanie imprez, realizacja projektów edukacyjnych EDU SCIENCE, Lepsza Szkoła. Koncepcja pracy szkoły jest analizowana. Dyrektor podczas wywiadu jak i wszyscy ankietowani nauczyciele uznali, że koncepcja pracy jest analizowana. Dyrektor jak i nauczyciele wskazali wnioski z tej analizy: wydłużyć czas pracy świetlicy środowiskowej do godziny 17.00, wybór patrona i wpajanie wartości przekazywanych przez Jana Pawła II, zaplanować działania na rzecz wspierania uczniów ze specyficznymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, kontynuować rozwój artystyczny i sportowy, promować uczniów zdolnych, zagospodarować pomieszczenia dla oddziału "0". Wszyscy ankietowani nauczyciele uznali, że uczestniczyli w pracach nad analizą i modyfikacją koncepcji pracy szkoły. Natomiast dyrektor w ankiecie stwierdził, że w analizie i modyfikacji koncepcji pracy szkoły uczestniczył dyrektor szkoły i cała rada pedagogiczna. Modyfikacje koncepcji pracy szkoły są wynikiem tych analiz. Dyrektor podczas wywiadu uznał, iż dokonano zmian w koncepcji pracy szkoły. Podjęto uchwałę o zmianie nazwy szkoły, wydłużono czas pracy Świetlicy Środowiskowej, szkoła realizuje dwie innowacje pedagogiczne EDU SCIENCE(kl. I), Matematyka innego wymiaru (kl. I-VI) w związku z niskimi wynikami w standardzie rozumowanie i wykorzystywanie wiedzy w praktyce. Ponadto dostosowano zajęcia pozalekcyjne do aktualnych potrzeb uczniów i wprowadzono pięć zasad właściwych postaw (wybór Gwiazdy Tygodnia). Ponadto nauczyciele wskazali, iż zmodyfikowano koncepcję pracy szkoły poprzez utworzenie klasy "0" i wprowadzenie fakultetów. Istniejąca w szkole koncepcja pracy szkoły jest znana uczniom i akceptowana przez nich. Dyrektor stwierdził, że uczniowie są zapoznawani z koncepcją pracy przez dyrektora na spotkaniach Samorządu Uczniowskiego. Wychowawcy zapoznają uczniów na lekcjach wychowawczych. Uczniowie podczas wywiadu uznali, że w szkole szczególny nacisk kładzie się na naukę, udział uczniów w konkursach, na dobre zachowanie, koleżeństwo, rozwój fizyczny, akcje charytatywne, występy artystyczne i atmosferę w szkole. Szkołę wyróżniają musicale, konkursy przedmiotowe i dobre zachowanie uczniów. Ich zdaniem jest to najlepsza szkoła sportowa. W szkole podobają im się nauczyciele, sala językowa, tablice interaktywne, sposób nauczania. Uznali, że jest wiele kół zainteresowań, fakultetów, dobra atmosfera, dyskoteki, każdy sobie pomaga i nie ma przemocy. Istniejąca w szkole koncepcja pracy szkoły jest znana rodzicom i akceptowana przez nich. Zdaniem dyrektora w wywiadzie rodzice uczniów kl. I-III mogą zapoznać się z koncepcją pracy szkoły, która jest wywieszona gablotach na parterze. Ponadto dyrektor zapoznaje z koncepcją rodziców na zebraniach rady rodziców. Wychowawcy klas podczas spotkań z rodzicami również przekazują informacje dotyczącą założeń koncepcji. Zdaniem rodziców najważniejsze wartości nabywane w tej szkole to: umiejętność życia w grupie, patriotyzm, współczucie dla drugiego człowieka, pomaganie sobie, samodzielność i kreatywność. Uczniowie włączają się w akcje charytatywne, ekologiczne, kształcą umiejętności artystyczne, wykazują się swoimi zdolnościami np. w tańcu, w śpiewaniu. Wyniki ewaluacji wewnętrznej są zbieżne z wnioskami z ewaluacji zewnętrznej. 8 / 30

9 Powyższe argumenty świadczą o wysokim stopniu spełnienia wymagania. Poziom spełniania wymagania: B Wymaganie: Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej Komentarz: Z przeprowadzonego badania wynika, że oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Skarżysku-Kamiennej umożliwia realizację podstawy programowej, odpowiada potrzebom uczniów i rynku pracy. Oferta edukacyjna jest spójna z podstawą programową. Ponadto oferta ta jest systematycznie modyfikowana w celu umożliwienia pełniejszego rozwoju uczniów. Placówka realizuje nowatorskie rozwiązania programowe. Oferta edukacyjna jest spójna z podstawą programową. Dyrektor w ankiecie jak i nauczyciele podczas wywiadu uznali, że w programach nauczania wykorzystywane są wszystkie elementy zawarte w podstawie programowej. Potwierdzają to obserwacje zajęć. Oferta edukacyjna jest zgodna z potrzebami uczniów. Nauczyciele podczas wywiadu uznali, że najważniejsze działania szkoły z punktu widzenia potrzeb edukacyjnych uczniów to: prowadzenie kół zainteresowań, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, wykorzystywanie technologii informacyjnej, wprowadzenie fakultetów, utworzenie placu zabaw, wzbogacanie pracowni o nowe pomoce dydaktyczne, prowadzenie wycieczek przedmiotowych, rajdów, żywych lekcji historii, stworzenie sal specjalistycznych (logopedycznej, terapeutycznej, gimnastyki korekcyjnej, sali komputerowej, pracowni języka angielskiego), pozyskiwanie sprzętu sportowego, nieustanne motywowanie, indywidualizacja nauczania, udział w projektach, mobilizowanie do udziału w konkursach, pomoc w odrabianiu prac domowych, systematyczne nagradzanie. Ankietowani uczniowie stwierdzili, że w szkole najbardziej chcieliby nauczyć się: rozwiązywania trudnych zadań z matematyki (24), języka polskiego (22), język angielskiego (17), historii (12), przyrody (11), gry w piłkę nożną (8), informatyki (5), muzyki (5), wychowania fizycznego (3), religii (3), ortografii (2), gry w piłkę koszykową (1), historii (1), współpracy (1), kultury (1). W opinii 44/45 ankietowanych uczniów szkoła umożliwia im nauczenie się tych najważniejszych dla nich rzeczy. Natomiast ankietowani rodzice wskazali następujące potrzeby edukacyjne ich dzieci: nauka języków obcych (20), zajęcia sportowe (17), rozwijanie umiejętności matematycznych (9) i artystycznych (12). 56/61 ankietowanych rodziców uważa, że szkoła zaspokaja potrzeby edukacyjne ich dziecka. Oferta edukacyjna uwzględnia kształtowanie kompetencji potrzebnych na rynku pracy. W opinii dyrektora (ankieta) szkoła rozwija następujące kompetencje potrzebne na rynku pracy: porozumiewania się w języku ojczystym i języku obcym oraz korzystania z technologii informacyjnej. Dyrektor dodał, że poza ofertą edukacyjną wynikającą z planu nauczania chętni uczniowie z klas pierwszych mogą uczestniczyć w darmowych lekcjach językowych organizowanych przez Szkołę Języków Obcych i Informatyki Perfekt. Dyrektor uznał, że z punktu widzenia poszukiwania pracy istotne jest wyposażenie dziecka w umiejętność uczenia się, korzystania 9 / 30

10 z informacji, dobór, selekcja i wyszukiwanie informacji w różnych źródłach. Dlatego też realizowane w tej szkole innowacje pedagogiczne mają na celu rozwój kompetencji matematycznej i naukowo-technicznej, zwiększenie zainteresowania podjęciem studiów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki, a tym samym w przyszłości zwiększenie szans na rynku pracy. Zdaniem nauczycieli najważniejsze kompetencje kształtowane na rynku pracy to: punktualność, komunikatywność, kreatywność, współpraca w zespole, odpowiedzialność, rozwiązywanie konfliktów, wdrażanie do samooceny, uczenie języków obcych i technologii komputerowej, operatywność, przedsiębiorczość, samodzielność. W opinii partnerów i przedstawicieli samorządu lokalnego szkoła rozwija umiejętności językowe, interpersonalne, autoprezentacji, komunikacji, kreatywności, opanowania stresu, współdziałania w grupie. Dodali, że szkoła uczy wartości patriotycznych, chrześcijańskich, religijnych. Realizacja podstawy programowej jest monitorowana. Dyrektor jak i nauczyciele w wywiadzie uznali, że podstawa programowa jest monitorowana. Dyrektor stwierdził, że przebiega ona płynnie gdyż nauczyciele wypełniają arkusze monitorowania, w których zamieszczają informacje kiedy dane zadanie zostało zrealizowane. Ponadto systematycznie wpisywane są numery lekcji co ułatwia wyciągnięcie wniosku, że nie zakłócona jest realizacja podstawy programowej. Dyrektor zauważył, że bardzo mała absencja nauczycieli jest również gwarantem realizacji podstawy programowej. Dodatkowo monitoring podstawy programowej odbywa się podczas obserwacji zajęć lekcyjnych. Nauczyciele podczas wywiadu wskazali wnioski wynikające z monitorowania podstawy programowej: zwiększyć ilość godzin z języka polskiego w klasie V, a z matematyki w klasie VI oraz wprowadzić zajęcia wyrównawcze. Oferta edukacyjna szkoły jest modyfikowana w celu umożliwienia pełniejszego rozwoju uczniów. Dyrektor w wywiadzie jak i nauczyciele w ankiecie wskazali zmiany w ofercie szkoły, które zostały wprowadzone by umożliwić uczniom pełniejszy rozwój: realizacja projektów: EDU SCJENCE dla klasy I oraz Matematyka innego wymiaru dla kl. I-VI, Radosna szkoła, Mleko dla każdego ucznia, Owoce w szkole, Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Skarżysko-Kamienna. fakultety na lekcjach wychowania fizycznego realizowane na miejskiej hali sportowej, lodowisku i pływalni (basen, piłka koszykowa, piłka nożna, piłka siatkowa, gimnastyka przy muzyce), zmodyfikowane zespoły wyrównawcze i koła zainteresowań, Wieczór lub noc edukacyjna: np. "Wieczór z duchami" gdzie uczniowie poznają życie pająki, wyszukują informacji o zamkach, korzystają z mapy Polski, czytają bajki, uczestniczą w torze przeszkód, bawią się na balu wampirów; "W poszukiwaniu Św. Graala" gdzie dzieci bawią się do muzyki z Indiana Jones, czytają fragmenty tej książki, uczestniczą w torze zręcznościowy, rozwiązują zagadki, poszukują Graala; "Noc Dr. Dolittle" gdzie dzieci klas I-III czytają książkę, bawią się przy muzyce, wyjazd uczniów na Zieloną Szkołę, utworzenie klasy " 0 ", dodatkowe zajęcia w ramach pomocy psychologiczno -pedagogicznej np. muzykoterapia, arteterapia, kinezjologia dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęcia logopedyczne, wykorzystaniem tablic interaktywnych oraz multibooków. Partnerzy szkoły jak i przedstawiciele samorządu zauważyli powyższe zmian w ofercie szkoły. 40/45 ankietowanych uczniów i 57/61 ankietowanych rodziców uważa, że szkoła pomaga rozwijać zainteresowania uczniów. Szkoła realizuje nowatorskie rozwiązania programowe. W opinii dyrektora przykładem nowatorskich rozwiązań programowych jest wdrażana w szkole innowacja: Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii EDUSCIENCE, która jest elementem Projektu pod tym samym tytułem, realizowanego w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III. Projekt jest pilotażowym wdrożeniem oraz upowszechnieniem innowacyjnych programów nauczania z wykorzystaniem interaktywnej platformy e-learningowej. Nauczyciel EDU SCIENCE staje się przewodnikiem uczniów w odkrywaniu tajemnic nauk matematyczno-przyrodniczych. Nauczyciele/autorzy innowacji oraz uczniowie pozostają w stałym kontakcie z przedstawicielami sektora Nauki (naukowcy GeoPlanet). Uczniowie i nauczyciele mogą kontaktować się z 12 obserwatoriami, w tym z 5 obserwatoriami geofizycznymi, Stacją Polarną na Spitsbergenie, 3 obserwatoriami/muzeami/ instytutami w GEOPLANET oraz 2 statkami badawczymi. Innowacje metodyczne odnoszą się do zakresu programu nauczania, technik dydaktyczno-wychowawczych. Obejmują zmiany dokonywane w sposobie (sztuce) nauczania. Odnoszą się stricte do nowych treści, metod, form nauczania i pracy z uczniem, stylów uczenia i nauczania. W bieżącym roku szkolnym w szkole realizowana jest druga innowacja: Projekt MATEMATYKA INNEGO WYMIARU organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży. 10 / 30

11 Innowacja dotyczy nowotarskich rozwiązań metodycznych, wykorzystuje nowoczesne metody efektywnej nauki matematyki oraz udostępnia internetową platformę jako główne repozytorium wiedzy, materiałów dydaktycznych i miejsce doskonalenia umiejętności matematycznych. Wszystko to opiera się o innowacyjny system nauczania matematyki na zajęciach pozalekcyjnych ELITMAT TEAM LADER SPACE. Innowacja nie ingeruje w podstawę programową, rozszerza jedynie przekazywane treści na zajęciach pozalekcyjnych dla uczniów dobrowolnie uczestniczących w projekcie. Ponadto dyrektor uznał za nowatorstwo wybór w klasach I-III Gwiazdy tygodnia według zasad: jestem punktualny, jestem koleżeński, dobrze się uczę, jestem samodzielny, zawsze odrabiam prace domowe. Uczniowie są nagradzani 1 raz w tygodniu na piątkowym apelu, a ich zdjęcia umieszczane są w gablocie szkoły. Natomiast nauczyciele dodatkowo za nowatorstwo uznali żywe lekcje historii, piknik archeologiczny, wyjazdy do teatru celem uczestnictwa w żywych lekcjach teatru poprzez rozmowę z aktorem i poznanie pracy aktora oraz pracowników technicznych, prowadzenie lekcji europejskich, realizacja projektu Szkoła bez przemocy i uzyskanie certyfikatu, coroczne wystawianie musicali z udziałem absolwentów. Wyniki ewaluacji wewnętrznej są zbieżne z wnioskami z ewaluacji zewnętrznej. Powyższe argumenty świadczą o bardzo wysokim stopniu spełnienia wymagania. Poziom spełniania wymagania: A Wymaganie: Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Komentarz: Z przeprowadzonego badania wynika, że w Szkole wykorzystuje się zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. Stosuje się sprzyjają uczeniu się aktywizujące metody nauczania, a ocenianie uczniów daje informację o ich postępach w nauce i motywuje ich do dalszej pracy. W szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów, a wnioski z monitoringu są wykorzystywane do planowania procesów edukacyjnych. Nauczyciele stosują zróżnicowanie metody wspierania i motywowania. W szkole wykorzystuje się zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. Dyrektor jak i nauczyciele uznali, że podczas realizacji podstawy programowej uwzględniają zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. Uznali, że sale lekcyjne w klasach I III składają się z dwóch części edukacyjnej i rekreacyjnej. Pracownie są wyposażone w pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny, w tym tablice interaktywne, e-booki. Wszystkie klasy liczą mniej niż 26 uczniów. Treści nauczania mają układ spiralny. Pani pielęgniarka uczestniczy w zajęciach o tematyce zdrowotnej. W szkole rozwija się zamiłowanie do czytelnictwa poprzez słuchanie czytanego tekstu, rozmawianie o przeczytanych utworach lub korzystanie z biblioteki szkolnej. Umożliwia się wyjścia do teatru, kina, zwiedzenia muzeum, czy zabytków historycznych. Zajęcia z języka angielskiego odbywają się głównie w pracowni językowej. Edukacja przyrodnicza realizowana jest w naturalnym środowisku. Uczniowie korzystają z pracowni komputerowej. Kształtowany jest nawyk dbania o własne zdrowie. Uczniowie zajęcia z wychowania fizycznego mają w sali gimnastycznej. Dzieci uczestniczą w koncertach i spektaklach muzycznych organizowanych w szkole i poza nią. Ponadto stwarza się możliwości publicznego prezentowania swoich umiejętności artystycznych. Nauczyciele i dyrektor podkreślili, że prężnie działa Samorząd Uczniowski, dzięki czemu uczniowie mają wpływ na różne obszar życia szkoły. Procesy edukacyjne są planowane. 27/27 ankietowanych nauczycieli uważa, że w szkole planuje się procesy edukacyjne. W planowaniu procesów edukacyjnych nauczyciele uwzględniają: potrzeby uczniów (27), możliwości uczniów i czas potrzebny do zrealizowania poszczególnych treści (26), organizację roku szkolnego (25), liczebność klas (24). Dyrektor podczas wywiadu stwierdził, że każde planowanie zaczynają nauczyciele na spotkaniach zespołów samokształceniowych, gdzie procesy szczegółowo są omawiane po czym przedstawiane na radzie pedagogicznej. Ponadto z planem nadzoru pedagogicznego dyrektor zapoznaje na radzie pedagogicznej nauczycieli i radę rodziców. Nauczyciele zostają zapoznani z kalendarzem imprez na cały rok szkolny. Opracowany jest także tygodniowy rozkład zajęć, a zespoły samokształceniowe czy opiekunowie organizacji, kół zainteresowań i zespołów wyrównawczych przedstawiają swoje plany działań. Organizacja procesów edukacyjnych sprzyja uczeniu się. 27/27 ankietowanych nauczycieli uznało, że szkoła zapewnia możliwość korzystania z potrzebnych podczas zajęć 11 / 30

12 pomocy dydaktycznych, a pomieszczenia, w których prowadzą zajęcia, sprzyjają osiąganiu zamierzonych celów. 19/45 ankietowanych uczniów klasy V twierdzi, że raz w tygodniu jest zmęczona z powodu liczby zajęć w szkole jednego dnia, 11/45, że nigdy, 9/45 rzadziej niż raz w tygodniu, a 5/45 kilka razy w tygodniu odczuwa zmęczenie. 19/45 ankietowanych uczniów klasy VI w dniu badania czuło się zmęczonych z powodu liczby zajęć w szkole. 57/61 ankietowanych rodziców uważa, że plan lekcji jest ułożony tak, że sprzyja uczeniu się. Analiza dokumentów wykazała, że liczba godzin zajęć dla poszczególnych klas jest rozłożona równomiernie na poszczególne dni tygodnia. Ułożenie przedmiotów w planie dnia sprzyja uczeniu się poprzez zachowanie higieny pracy. Obserwacja placówki wykazała, że wielkość sal lekcyjnych jest odpowiednia do liczebności klas. Stosowane w szkole metody nauczania sprzyjają uczeniu się Dyrektor w ankiecie podał przykłady działań nauczycieli, które nakierowane są na zwiększenie efektywności procesu uczenia się w szkole. W jego opinii nauczyciele w codziennej pracy stosują aktywne metody. W celu podniesienia efektywności procesu uczenia się wykorzystują nowoczesne technologie informacyjne (tablice interaktywne, platformy edukacyjne). Wprowadzają formy pracy umożliwiające komunikowanie się między uczniami i wzajemne uczenie się. Często stosują pracę w grupach. Stosują różnorodne metody i formy zadawania i sprawdzania pracy domowej. Zachęcają uczniów do korzystania z podręcznego księgozbioru oraz Centrum Multimedialnego znajdującego się w bibliotece szkolnej. Na zajęciach uczniowie korzystają ze słowników oraz innych źródeł informacji. W opinii nauczycieli metody sprzyjające uczeniu się to np.: metody aktywizujące, wykorzystanie programów interaktywnych. U 18/27 ankietowanych nauczycieli kilka razy w roku uczniowie mają szansę pracować metodą projektu, u 7/27 raz na rok, a u 2/27 rzadziej niż raz na rok. Zdaniem ankietowanych nauczycieli na wybór metody pracy na lekcji wpływają: treści zajęć, cele lekcji, potrzeby uczniów, inicjatywy (27/27), możliwości uczniów (26/27), dostęp do pomocy i liczba uczniów (24/27), miejsce realizacji zajęć (23/27). 28/45 ankietowanych uczniów uznało, że często na lekcjach wykorzystywana jest tablica interaktywna i komputer, a 20/45 Internet. 35/45 ankietowanych uczniów uważa, że na niektórych zajęciach pracują w grupach, 9/45 na większości, 1/45 na wszystkich. 25/45 ankietowanych uczniów jest zdania, że na niektórych zajęciach rozwiązują problemy sformułowane przez nauczycieli lub uczniów, 14/45, że odbywa się to na większości zajęć, a 4/45, że na wszystkich zajęciach. 37/49 ankietowanych uczniów klasy VI w dniu badania uznało, że na niektórych zajęciach pracowali w grupach, a 10/49, że na większości. 36/49 ankietowanych uczniów uważa, że w dniu badania czuła się zaciekawiona. 25/49 uważa, że ktoś pomógł im zastanowić się czego się nauczyli. Obserwacja placówki wykazała, że szkoła ma możliwości do korzystania z technologii informatyczno-komunikacyjnych. Posiada: 4 tablice interaktywne, pracownią komputerową, Internetowe Centrum Multimedialne, pracownię językowa. Obserwacja zajęć wykazała, że nauczyciele stwarzali uczniom możliwość samodzielnego wykonania zadań, stosowali formy pracy zespołowej, tworzyli sytuacje, w których uczniowie mogli rozwiązywać problemy, odwoływali się do doświadczeń uczniów oraz dobierali zadania odpowiednio do kompetencji poszczególnych uczniów/grup uczniów. Ocenianie uczniów daje im informację o ich postępach w nauce. 27/27 ankietowanych nauczycieli twierdzi, że przekazuje uczniom informację zwrotną, uzasadniającą ocenę. Informacja zwrotna zawiera: uzasadnienie oceny - mocne i słabe strony; wskazanie na braki w zakresie posiadanej przez ucznia wiedzy; ukierunkowanie dalszej pracy ucznia z równoczesnym zastosowaniem wzmocnień pozytywnych mających na celu zmobilizowanie ucznia; wskazanie, co uczeń może zmienić w sposobie pracy i w jaki sposób; sposób i możliwość poprawy oceny. 24/45 ankietowanych uczniów uważa, że nauczyciele na wszystkich zajęciach uzasadniają wystawiona ocenę, 16/45 na większości. 19/45 jest zdania, że na wszystkich zajęciach nauczyciele, wystawiając ocenę, odnoszą się do tego, co umieli lub wiedzieli wcześniej, 15/45 twierdzi, że odbywa się to na większości zajęć, 6/45 na około połowie, a 5/45 na mniej niż połowie. W opinii 15/45 ankietowanych uczniów nauczyciele na większości zajęć wystawiając ocenę, odnoszą się do wcześniejszych osiągnięć lub trudności, 11/45 na wszystkich, 9/45 na około połowie, a 7/45 na mniej niż połowie. Analiza dokumentów wykazała, że są dokumenty potwierdzające monitorowanie jakości i efektywności procesu uczenia się uczniów. Są to protokoły rad pedagogicznych gdzie opisane są wyniki uczniów uzyskane w wyniku klasyfikacji śródrocznej i końcowej, sukcesy uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach. Ponadto z dokumentów wynika, że przeprowadzana jest we wrześniu diagnoza wstępna klas IV i jej analiza. Przeprowadzane są też analizy wyników sprawdzianów próbnych po klasie IV (1 raz w roku), V (1 raz w roku) i VI (2 razy w roku). Analiza dokumentacji wykazała, że w szkole dokonuje się analizy wyników sprawdzianu zewnętrznego po klasie VI. W szkole przeprowadzana jest również analiza testu kompetencji w klasach III w ramach Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów. Dodatkowo przeprowadzana jest także analiza wyników sprawdzianu po klasie I i II. Ponadto w dokumentacji znajduje się wykaz konkursów międzyszkolnych i szkolnych z uwzględnieniem: nazwy konkursu, organizatora oraz zajętego miejsca. Jest też wykaz osiągnięć 12 / 30

13 sportowych z podziałem na: nazwę zawodów, poziom, zajęte miejsca. Ponadto w Zasadach Oceniania są zapisy wskazują, że ocenianie zakłada dawanie uczniom informacji o postępach w nauce. Obserwacja placówki wykazała, że w szkole widoczne są informacje o sukcesach uczniów. Są to dyplomy i puchary. Ocenianie uczniów motywuje ich do dalszej pracy. 19/27 ankietowanych nauczycieli uważa, że uczniowie dzięki informacji zwrotnej, jaką otrzymują są zmotywowani do pracy. 57/61 ankietowanych rodziców twierdzi, że na większości bądź na wszystkich lekcjach ocenianie zachęca dziecko do dalszego uczenia się. 31/45 ankietowanych uczniów uważa, że nauczyciele często bądź bardzo często rozmawiają z nimi na temat przyczyn ich sukcesów w nauce, 14/45, że rzadko bądź nigdy. 29/45 ankietowanych uczniów uważa, że nauczyciele często bądź bardzo często rozmawiają z nimi na temat przyczyn ich trudności w nauce, 15/45, że rzadko bądź nigdy. Uczniowie podczas oceniania są zadowoleni (29/45), postanawiają się poprawić (29/45), wiedzą co mają poprawić (24/45) i mają ochotę się uczyć (23/45). W szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów. 24/27 ankietowanych nauczycieli twierdzi, że prowadzi analizę osiągnięć uczniów systematycznie w sposób zorganizowany, 2/27 gdy pojawia się taka potrzeba, a 1/27 próbuje prowadzić systematyczną analizę. W opinii ankietowanych nauczycieli w szkole monitoruje się osiągnięcia wszystkich uczniów (25/27), uczniów z problemami (2/27), bądź uczniów zdolnych (1/27). Nauczyciele podczas wywiadu stwierdzili, że monitorują osiągnięcia uczniów poprzez diagnozę wstępną, analizę sprawdzianów zewnętrznych, wyników nauczania, sprawdzianów diagnostycznych, bieżącego oceniania, wyników w konkursach i zawodach, kontrolę prac domowych. Dyrektor uznał, że monitoring osiągnięć uczniów prowadzony jest na bieżąco. W szkole odbywają się apele, stosuje się pochwały i nagrody. Ponadto na radach pedagogicznych omawiane są osiągnięcia uczniów. Odbywają się także spotkania zespołu wychowawczego gdzie omawiane są problemy wychowawcze. W opinii dyrektora monitorując osiągnięcia uczniów poszukuje się odpowiedzi na następujące pytania: Jak sprawić, by uczeń osiągał sukces na miarę swoich możliwości? Jak zmotywować uczniów do wytężonej pracy umysłowej i fizycznej uczniów? W jaki sposób uatrakcyjnić zajęcia aby uczniowie chcieli i nauczycieli się uczyć? Procesy edukacyjne przebiegające w szkole są monitorowane. Dyrektor jak i 27/27 ankietowanych nauczycieli uważa, że w szkole monitoruje się procesy edukacyjne. W opinii dyrektora podczas obserwacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych zwraca się uwagę na wykorzystywane metody i formy pracy oraz indywidualizację procesu edukacyjnego. Dodatkowo badając postęp edukacyjny uczniów przeprowadza się diagnozę wstępną na rozpoczęciu II etapu edukacyjnego oraz testy diagnostyczne po każdej klasie. W opinii ankietowanych nauczycieli w szkole monitoruje się: plan pracy szkoły, plany pracy nauczyciela, Program Profilaktyki, Program Wychowawczy, Zasady Oceniania, podstawę programową, realizację zajęć w ramach art. 42 KN, osiągnięcia uczniów w konkursach i zawodach, wyniki sprawdzianów wewnętrznych oraz zewnętrznych, semestralne i roczne wyniki w nauce, problemy wychowawcze, frekwencję, zajęcia pozalekcyjne, dyscyplinę na lekcjach i przerwach, wycieczkach, uroczystościach. W ich opinii monitoring odbywa się poprzez: analizę wyników testów i sprawdzianów, diagnozę wstępną uczniów, analizę prace klasowych, wyników konkursów, frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, bieżące wpisy do kart monitorowania podstawy programowej, dziennika lekcyjnego, zeszytu uwag, rozmowy z nauczycielami uczącymi, wychowawcami, pedagogiem, rodzicami uczniów, obserwację zachowań uczniów w czasie pełnienia dyżurów na przerwach i na zajęciach, analizę opinii i orzeczeń z poradni. Wnioski z monitoringu są wykorzystywane do planowania procesów edukacyjnych. Dyrektor w ankiecie stwierdził, że wnioski z monitoringu są wykorzystywane w planowaniu samych procesów edukacyjnych. W jego opinii w tym celu została zwiększona liczba godzin języka polskiego w klasach piątych. Dostosowano rodzaje zajęć pozalekcyjnych zgodnie z wnioskami przeprowadzonego monitoringu oraz kontynuuje się pracę kół zainteresowań, zespołów wyrównawczych i innych o charakterze terapeutycznym. Nauczyciele podczas wywiadu wskazali przykłady wykorzystania wniosków wypływających z monitorowania procesów edukacyjnych: zwiększono ilość sprawdzianów próbnych w klasach VI, wzmożono pracę nad umiejętnościami 13 / 30

14 opanowanymi najsłabiej, wprowadzono dodatkowych godzin polskiego i matematyki. Współpraca nauczycieli i uczniów dotyczy procesów edukacyjnych. W opinii dyrektora jak i nauczycieli działania szkoły uwzględniają propozycje, opinie uczniów. W ich opinii w szkole zostały przeprowadzone ankiety wśród uczniów i rodziców dotyczącą wyboru fakultetów (basen, piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka nożna, gimnastyka przy muzyce). Ponadto zbierane były opinie wśród uczniów kl. VI odnośnie pobytu w szkole, co przyczyniło się do wdrożenia Zielonej Szkoły. Podkreślili, że szczęśliwy numerek, sklepik szkolny, wydawanie gazetki szkolnej, wybór kół zainteresowań, dyskoteki, festyn szkolny to działania prowadzone przez szkołę wynikające z inicjatywy uczniów. Nauczyciele w ankiecie dodali, że uczniowie mają wpływ na wybór metody i formy pracy, tematyki godzin wychowawczych, zorganizowania dodatkowych lekcji powtórzeniowych. Z ankiety skierowanej do nauczycieli wynika, że 5/27 ankietowanych nauczycieli na większości zajęć bierze pod uwagę opinie uczniów o tym, jak chcieliby się uczyć, 5/27 na wszystkich zajęciach, a 17/27 na niektórych zajęciach. Pomysły uczniów głównie dotyczą: metod pracy na lekcji (25/27), terminów testów, sprawdzianów i tematyki lekcji (23/27), zajęć pozalekcyjnych (21/27). Natomiast 20/47 ankietowanych uczniów uważa, że nauczyciele na niektórych zajęciach pytają ich o opinie, w jaki sposób chcieliby uczyć się na lekcjach, 9/45, że na większości, 13/45, że nigdy i 3/45, że na wszystkich zajęciach. Podczas wywiadu uczniowie jako przykład zmiany w szkole, która została przygotowana wspólnie przez nauczycieli i uczniów podali powstanie placu zabaw, nadanie imienia szkole, redagowanie gazetki szkolnej "To i owo", "szczęśliwy numerek". Rodzice podczas wywiadu uznali, że nauczyciele biorą pod uwagę to, czego chcą uczniowie np. wybór fakultetów, lektury, wybór zajęć pozalekcyjnych, wycieczki szkolne. 47/61 ankietowanych rodziców uważa, że nauczyciele często bądź bardzo często uwzględniają opinii uczniów dotyczącej tematyki zajęć czy sposobu ich prowadzenia. Nauczyciele stosują zróżnicowanie metody wspierania. Nauczyciele w ankiecie uznali, że wspierają swoich uczniów poprzez np.: życzliwą informację zwrotną, umożliwienie poprawienia złej oceny, stosowanie metod aktywizujących i nowoczesnych pomocy dydaktycznych, indywidualizuję proces nauczania, pozytywne wzmacnianie i motywowanie do pracy poprzez pochwały, zachętki, motywce, dostrzeganie najdrobniejszych sukcesów, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, przygotowywanie do udziału w konkursach i zawodach sportowych, wskazywanie i dostarczanie ciekawej literatury. Rodzice podczas wywiadu zauważyli, że nauczyciele zachęcają uczniów do nauki, motywują ocenami i naklejkami, pochwałami oraz zachęcają do udziału w kołach zainteresowań. Docenili wybór "Gwiazdy tygodnia" oraz pochwały i nagrody dyrektora na apelach. Uczniowie podczas wywiadu również zauważyli, że nauczyciele zachęcają ich do nauki dobrymi ocenami, chwalą, nagradzają, dają naklejki, organizują konkursy, wstawiają plusy i oceny za aktywność, organizują projekty oraz stosują różnorodne metody i formy pracy. Nauczyciele stosują zróżnicowane metody motywowania. Nauczyciele w ankiecie uznali, że motywują swoich uczniów poprzez np.: informację zwrotną, pochwałę słowną, nagradzanie, wyróżnianie na apelach i na forum klasy, bieżące ocenianie, stosowanie metod aktywizujących, korzystanie z technologii informacyjnej, zachęcanie do udziału w zawodach sportowych, konkursach. Wnioski z monitorowania osiągnięć uczniów są wdrażane Nauczyciele podczas wywiadu wskazali następujący wniosek z monitorowania osiągnięć uczniów: wprowadzić dodatkową godzinę matematyki i języka polskiego; nagradzać uczniów którzy na sprawdzianie zewnętrznym osiągną jak najlepsze wyniki; kontynuować wybór Gwiazdy Tygodnia; wdrażać do samooceny poprzez wybór "Grzecznisia i urwisa na świetlicy". Dyrektor w ankiecie uznał, że prowadzony monitoring osiągnięć uczniów zwrócił uwagę na sukcesy dzieci 14 / 30

15 w dziedzinie: pływanie, piłka nożna, artystycznym oraz w dziedzinie nauk matematyczno przyrodniczych i humanistycznych. W związku z tym wśród zajęć wychowania fizycznego proponuje się uczniom między innymi zajęcia doskonalące umiejętności pływackie, grę w piłkę nożną. Prowadzone jest również koło muzyczne oraz rozpoczęto realizację innowacji pedagogicznych podnoszących kompetencje uczniów w zakresie nauk matematyczno przyrodniczych. Informacja o postępach w nauce pomaga uczniom uczyć się. 33/45 ankietowanych uczniów uważa, że nauczyciele rozmawiają z nimi o postępach w nauce i dzięki temu wiedzą, jak się mają uczyć. W dniu badania 29/49 uczniów otrzymało od nauczyciela wskazówkę, która pomogła im się uczyć. Podczas wywiadu uczniowie stwierdzili, że w szkole na godzinach wychowawczych rozmawia się z nimi o tym, jak się uczyć. W ich opinii na matematyce i przyrodzie nauczyciele uczą łatwiejszego zapamiętywania poprzez skojarzenia. Podkreślają, że należy uczyć się systematycznie. Uczniowie docenili wskazówki otrzymywane od nauczycieli. 56/61 ankietowanych rodziców twierdzi, że informacja o wynikach dziecka, uzyskana od nauczycieli pomaga mu się uczyć. 57/61 rodziców jest zdania, że ich dziecko umie się uczyć. Wyniki ewaluacji wewnętrznej są zbieżne z wnioskami z ewaluacji zewnętrznej. Powyższe argumenty świadczą o wysokim stopniu spełnienia wymagania. Poziom spełniania wymagania: B Wymaganie: Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli Komentarz: Z przeprowadzonego badania wynika, że nauczyciele współdziałają przy tworzeniu i analizie procesów edukacyjnych. Wspierają się w organizacji i realizacji procesów edukacyjnych. Nauczyciele współdziałają przy tworzeniu procesów edukacyjnych. 27/27 ankietowanych nauczycieli uznało, że konsultuje swoje plany zajęć edukacyjnych z innymi nauczycielami. Analiza dokumentacji wykazała, że są zapisy świadczące o wspólnym planowaniu przez nauczycieli procesów edukacyjnych. W Statucie szkoły są wymienione funkcjonujące zespoły i ich zadania: wychowawczy, zespoły problemowo-zadaniowe, zespoły samokształceniowe: humanistyczny nauczycieli wychowania fizycznego, nauczycieli kształcenia zintegrowanego, matematyczno-przyrodniczy. Ponadto w dokumentacji szkoły znajdują się plan pracy: komisji badania jakości pracy szkoły, świetlicy szkolnej, pedagoga, koła matematycznego, zespołu wyrównawczego, zespołu wychowawczego i zespołów samokształceniowych. Nauczyciele współpracują przy analizie procesów edukacyjnych. 25/27 ankietowanych nauczycieli stwierdziło, że samodzielnie przeprowadza analizę procesów, za które ponosi odpowiedzialność, 27/27, że podejmuje analizę procesów edukacyjnych wspólnie z innymi nauczycielami np. w zespołach zadaniowych, 21/27 z innymi nauczycielami przy okazji nieformalnych spotkań i rozmów. Podczas wywiadu nauczyciele podali przykłady wspólnie prowadzonych analiz tych procesów np.: analiza sprawdzianów, wyników za semestr i na koniec roku szkolnego, podsumowanie konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych, ewaluacja wewnętrzna. Dyrektor w ankiecie uznał, że w szkole dokonuje się analizy procesów edukacyjnych. Stwierdził, że w tym celu w szkole powołane są zespoły samokształceniowe i zadaniowe, które zajmują się tworzeniem narzędzi badawczych, przeprowadzają sprawdziany diagnostyczne, sprawdzają arkusze i dokonują analizy. Wyniki badań są omawiane na spotkaniach zespołów samokształceniowych i przedstawiane całej radzie pedagogicznej. Nauczyciele wspierają się w organizacji i realizacji procesów edukacyjnych. Dyrektor jak i nauczyciele podczas wywiadu uznali, że wspierają się wzajemnie w pracy z uczniami. W ich opinii każdy nauczyciel pracuje w zespole samokształceniowym gdzie poruszane są różne problemy związane z trudnościami bądź sukcesami uczniów. W przypadku napotkania na trudności organizowane są rady szkoleniowej. Również odbywają się rady samokształceniowe gdzie nauczyciele po ciekawym szkoleniu w formie warsztatów bądź konferencji przekazują zdobyte tam informacje np. budowanie pozycji nauczyciela, sztuka efektywnej komunikacji rozwiązywania problemów. Ponadto w szkole prowadzone są lekcje otwarte nt. przewodnictwo w unii europejskiej oraz lekcje otwarte dla dzieci z przedszkola. Wspólnie organizowane są apele, 15 / 30

16 konkursy, przedstawienia i uroczystości. Nauczyciele w ankiecie stwierdzili, że od innych nauczycieli uzyskują doświadczenie i pomysły. Wspólnie przygotowują testy, dokonują wyboru podręczników. Przekazują informacje dotyczące sytuacji rodzinnej dziecka, jego potrzeb i trudności w nauce. Wymieniają się materiałami dydaktycznymi. Szukają skutecznych rozwiązań metodycznych, form pracy umożliwiających dzieciom rozwój i skłaniających je do samodzielnej pracy i myślenia. Dla wszystkich ankietowanych nauczycieli wsparcie to jest wystarczające. Proces zmiany jest efektem wspólnych decyzji. 17/27 ankietowanych nauczycieli uznało, że ich głos jest brany pod uwagę w trakcie podejmowania decyzji o wprowadzeniu koniecznych zmian w trakcie realizacji procesów edukacyjnych. Nauczyciele podali przykłady uwzględniania ich opinii: głosowanie na radach pedagogicznych, podjęcie uchwały, tworzenie planów pracy, współtworzenie koncepcji pracy szkoły, zatwierdzanie Programu Wychowawczego i Profilaktyki, wybór programów nauczania i podręczników, wybór imienia szkoły, organizowanie wyjazdu na Zieloną szkołę. W opinii dyrektora wspólnie podjęto decyzje dotyczące innowacji pedagogicznych, innej formy wychowania fizycznego, wieczoru lub nocy edukacyjnej, kół zainteresowań, wyboru nowego patrona. Wyniki ewaluacji wewnętrznej są zbieżne z wnioskami z ewaluacji zewnętrznej. Powyższe argumenty świadczą o wysokim stopniu spełnienia wymagania. Poziom spełniania wymagania: B Wymaganie: Kształtuje się postawy uczniów Komentarz: Z przeprowadzonego badania wynika, że działania wychowawcze podejmowane w Szkole są spójne i adekwatne do potrzeb uczniów. Uczniowie uczestniczą w działaniach sprzyjających kształtowaniu pożądanych społecznie postaw. Ponadto biorą udział w planowaniu i modyfikowaniu działań wychowawczych w szkole. Działania wychowawcze podejmowane w szkole są spójne. Dyrektor jak i nauczyciele podczas wywiadu uznali, że aby działania wychowawcze prowadzone w szkole były spójne plany pracy wychowawców kl. I-III są punktem wyjścia planowania pracy w klasach IV-VI. Ponadto wszystkie plany pracy są spójne z Programem Wychowawczym i Profilaktyki. Dodatkowo każdy nauczyciel przestrzega zasad oceniania. Nauczyciele dodali, że wspólnie organizują apele patriotyczne i inne uroczystości, Świętokrzyskie Dni Profilaktyki, rozwiązują problemy wychowawcze na radach pedagogicznych, a w przypadku pojawiających się problemów organizują spotkania z psychologiem czy pedagogiem. W opinii 57/61 ankietowanych rodziców to w jaki sposób szkoła wychowuje uczniów odpowiada potrzebom ich dzieci. 52/61 rodziców uważa, że nauczyciele traktują uczniów w równy sposób. 41/45 ankietowanych uczniów czuje się traktowana w równy sposób z innymi uczniami. 37/45 uważa, że nauczyciele traktują ich sprawiedliwie. Pracownicy niepedagogiczni stwierdzili podczas wywiadu, że w szkole dyskutuje się na temat pożądanych postaw uczniów. Dodali, że w szkole odbywają się apele, spotkania z pracownikami Straży Miejskiej i Policji. Działania wychowawcze są adekwatne do potrzeb uczniów. Z wywiadu z nauczycielami wynika, że diagnozę wychowawczych potrzeb uczniów przeprowadza się poprzez rozmowy, wywiady, obserwacje uczniów, kontakty z inną szkołą czy pedagogiem z innej szkoły, analizę zapisów w dziennikach. W ich opinii w wyniku tej diagnozy określone zostały potrzeby: materialne, objęcia rodziny terapią rodzinną czy kuratelą rodzin niewydolnych wychowawczo, zagospodarowania czasu wolnego, dbania o zdrowie ucznia, zwiększenia zainteresowania uczniem jeśli jest pod opieką babci czy dziadka w przypadku eurosieroctwa, wsparcia rodzin zastępczych oraz dożywanie. W wyniku zaistniałych potrzeb nauczyciele uznali, iż szkoła prowadzi refundację obiadów; przydziela stypendia; dofinansowuje do podręczników; współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie; prowadzi dodatkowe zajęcia z polskiego i matematyki przy współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; wspiera uczniów zdolnych; kieruje rodziców do odpowiednich instytucji; współpracuje z Polskim Związkiem Kobiet Katolickich organizując zbiórki odzieży, zabawek, paczek żywnościowych; przeprowadza akcje charytatywne poprzez zbiórkę nakrętek dla niepełnosprawnych; współpracuje z pielęgniarką szkolną; rozmawia z rodzicami. 16 / 30

17 Uczniowie uczestniczą w działaniach sprzyjających kształtowaniu pożądanych społecznie postaw. W opinii 27/27 ankietowanych nauczycieli w przeciągu ostatnich sześciu miesięcy miała miejsce dyskusja na temat pożądanych postaw uczniów. 29/45 ankietowanych uczniów uznało, że w ostatnim miesiącu brało udział w rozmowie na temat odpowiedniego zachowania, 10/45 kilka miesięcy temu. Nauczyciele podczas wywiadu uznali, że uczniowie biorą udział w działaniach kształtujących społecznie pożądane postawy są to np. akcje charytatywne, WOŚP, akcje ekologiczne tj. zbiórka makulatury, Sprzątanie Świata. Dodali, że w szkole działa Wolontariat. Ponadto uczniowie uczestniczyli w akcji "Dzień bez samochodu, "Dzień bez przemocy", pikniku archeologicznym i uroczystościach patriotycznych. Dodatkowo dbają o porządek w pracowniach i organizują pomoc koleżeńską. Obserwacja zajęć wykazał, że nauczyciele poprzez swój sposób zachowania kształtują pożądane społecznie postawy. Uczniowie biorą udział w planowaniu i modyfikowaniu działań wychowawczych w szkole. 27/27 ankietowanych nauczycieli oraz dyrektor w ankiecie uznali, że uczniowie uczestniczą w tworzeniu i zmianie działań wychowawczych. W ich opinii uczniowie mają wpływ na grafik dyżurów nauczycieli, modyfikację Statutu Szkoły, wybór patrona, oceny zachowania swoich kolegów i koleżanek. Nauczyciele w ankiecie dodali, że uczniowie: współtworzą plan wycieczek klasowych oraz kalendarz zawodów sportowych, decydują o treściach zamieszczanych na tablicach informacyjnych/gazetkach ściennych, wystroju korytarzy i sal lekcyjnych, proponują tematy na lekcjach wychowawczych, działają w Wolontariacie, włączają się w akcje charytatywne np. WOŚP, Góra grosza, Skarżysko- Kubie, biorą udział w zawodach sportowych, uczestniczą w akcjach ekologicznych np. zbierają makulaturę oraz nakrętki PET, pielęgnują tradycje szkolne poprzez uczestnictwo w apelach i akademiach szkolnych np. wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z okazji Święta Niepodległości, zawierają kontrakty z nauczycielami, współprowadzą sklepik szkolny, prezentują swój dorobek artystyczny na terenie szkoły i miasta, uczestniczą w programach np. Szkoła bez przemocy, projektach np. Lepsza szkoła", redagują gazetkę szkolną, organizują kiermasze świąteczne. Nauczyciele podczas wywiadu jak i dyrektor w ankiecie uznali, że w szkole promowane są następujące postawy: tolerancja, szacunek, koleżeńskość, postawa patriotyczna, kreatywność, aktywność społeczna, punktualność, odpowiedzialność, postawa proekologiczna, prozdrowotna, asertywność, pracowitości i obowiązkowość, aktywności, wrażliwość na potrzeby innych. Uczniowie podczas wywiadu stwierdzili, że w szkole oczekuje się od nich następujących postaw i zachowań: dobrego zachowania, szacunku, kultury, poszanowania mienia. Uznali, że swoje pomysły dotyczące kształtowania właściwych zachowań czy pożądanych postaw zgłaszają na spotkaniach SU np. Dzień bez przemocy. Rodzice podczas wywiadu uznali, że uczniowie wiedzą dlaczego zachowania promowane przez szkołę są ważne. Dodali, że dzieci mają wpływ na ustalanie zasad obowiązujących w placówce. Wnioski z analizy działań wychowawczych są wdrażane. Dyrektor ja i nauczyciele podczas wywiadu wskazali wnioski z analizy działań wychowawczych: dalej kontynuować nagradzanie uczniów poprzez utrzymanie "Gwiazd tygodnia", kształtować postawy patriotyczne, kontynuować działania charytatywne i profilaktyczne, włączyć większą grupę dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego, kontynuować pracę Wolontariatu. Wyniki ewaluacji wewnętrznej są zbieżne z wnioskami z ewaluacji zewnętrznej. Powyższe argumenty świadczą o wysokim stopniu spełnienia wymagania. 17 / 30

18 Poziom spełniania wymagania: B Wymaganie: Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych Komentarz: Z przeprowadzonego badania wynika, że nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Skarżysku-Kamiennej znają możliwości swoich uczniów. W szkole prowadzone są działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów, którzy osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości. Ponadto w placówce prowadzone są działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji. Nauczyciele znają możliwości swoich uczniów. 25/27 ankietowanych nauczycieli diagnozuje możliwości edukacyjne wszystkich uczniów, 2/27 w odniesieniu do nielicznych. Z diagnozy tej nauczyciele rozpoznają ich mocne i słabe strony. Ponadto diagnoza ta pozwala na indywidualizuję procesu nauczania oraz dobieranie najskuteczniejszych metod w osiąganiu zamierzonego celu. Nauczyciele dodali, że diagnoza pozwala również określić poziom wiadomości i umiejętności uczniów oraz ich potencjał. Dzięki temu można zaproponować dodatkowe zajęcia wyrównawcze czy koła zainteresowań bądź zasugerować rodzicom potrzebę przebadania dziecka w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Partnerzy jak i przedstawiciele samorządu w wywiadzie stwierdzili, że w miejscach, w których mieszkają uczniowie pojawiają się problemy społeczne tj. bezrobocie, alkoholizm, zaniedbania w rodzinie związane z patologiami, problem z frekwencją, niski status materialny, brak zainteresowania rodziców. Uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości. 13/45 ankietowanych uczniów myśląc o swoich wynikach pracy w szkole czuje radość, 22/45 uważa, że wszystko jest w porządku, 8/45 czuje niezadowolenie, że nie mogli zrobić więcej, a 2/45 uznało, że to ich nie obchodzi. Dyrektor w ankiecie stwierdził, że w szkole jest grupa uczniów, która mimo swoich zdolności nie osiąga sukcesu edukacyjnego. Wśród czynników wpływających na takie niepowodzenie dyrektor wskazał czynniki społeczne: eurosieroctwo, rozwody rodziców, przemoc w rodzinie, alkoholizm oraz trudna sytuacja materialna rodziców. W szkole prowadzone są działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów. Z ankiety dla dyrektora wynika, że trudną sytuację finansową niwelują przyznawane stypendia socjalne, dofinansowania do obiadów i refundacja kosztów zakupu podręczników. W celu ograniczenia czynników społecznych szkoła prowadzi rozmowy z rodzicami oraz wskazuje sposoby otrzymania pomocy. Ponadto występuje z wnioskami do sądu o wgląd w sytuację rodziny współpracując przy tym z kuratorami sądowymi. Dyrektor dodał, że wszyscy uczniowie mający orzeczenia lub opinię poradni są objęci pomocą terapeutyczną. W ramach zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów organizowane są zajęcia wyrównawcze,terapia pedagogiczna, kinezjologia edukacyjna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, przygotowanie do sprawdzianu w kasach VI, zajęcia integracyjne, arteterapia, zajęcia logopedyczne i koła zainteresowań (muzyczne, taneczne, przyrodnicze, historyczne, matematyczne, zajęcia z czytania i pisania, języka angielskiego, plastyczne, techniczne, teatralne, SKS, schola) na każdym etapie edukacyjnym. Placówka również dba o dzieci innej narodowości jak i uczniów niepełnosprawnych z racji posiadanych klas integracyjnych. Szkoła organizuje wycieczki edukacyjne, zwiedzanie muzeów, wyjścia do teatrów, zaprasza na żywą lekcję historii. Dodatkowo w szkole odbywają się imprezy szkolne, które pozwalają odkryć talenty uczniowskie, zainteresowania, rozbudzić wiarę w swoje możliwości. Ponadto w szkole realizowana jest innowacja Matematyka innego wymiaru organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży w ramach której uczniowie doskonalą umiejętności matematycznych na zajęciach pozalekcyjnych. Dyrektor podkreślił, że w szkole realizowany jest także projekt Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w ramach którego odbywają się zajęcia: dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji; dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy; zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej; gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy; specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (np. hipoterapię, muzykoterapię czy dogoterapię) dla dzieci niepełnosprawnych; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych. Partnerzy jak i przedstawiciele samorządu podczas wywiadu uznali, że w szkole podejmuje się starania, aby umożliwić wszystkim uczniom odniesienie sukcesu szkolnego na miarę ich możliwości. W ich opinii szkoła jest 18 / 30

19 kreatywna i medialna. Włącza w swe działania dzieci niepełnosprawne, które bardzo dobrze funkcjonują pokonując bariery związane ze swą niepełnosprawnością. Prowadzi działania z zakresu archeologii (pikniki archeologiczne), organizuje zajęcia teatralne z aktorami, a także uczy pływać od klasy I. Placówka dba o dzieci zdolne dzięki czemu ma laureatów i stypendystów. Ponadto dzieci biorą udział w konkursach artystycznych i zawodach sportowych z sukcesami wojewódzkimi i ogólnopolskimi. Dodali, że szkoła nie pozostaje obojętna wobec uczniów słabych dlatego na świetlicy szkolnej czy Świetlicy Środowiskowej odbywa się indywidualna praca z dzieckiem. Podkreślili, że szkoła ta "to porządna mróweczka". Również rodzice podczas wywiadu stwierdzili, że aby każdy uczeń mógł odnosić sukcesy w nauce na miarę swoich możliwości szkoła organizuje koła zainteresowań, zakupuje nowoczesny sprzęt, zachęca do udziału w zawodach i konkursach, pomaga odrabiać prace domową. Rodzice docenili, że dzięki tym dzianiom placówka ma efekty w postaci wyższych rezultatów w nauce i konkursach. Podkreślili, że dzieci chcą chodzić do tej szkoły. W szkole prowadzone są działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji. Dyrektor stwierdził, że uczniowie są motywowani do pełnego wykorzystania swoich możliwości poprzez: system nagród; częste stosowanie pochwał; wyróżnienia na forum klasy i szkoły; wybór Gwiazd tygodnia ; umieszczanie osiągnięć uczniów na stronach internetowych, w gablotach, w prasie czy telewizji. Nauczyciele podczas wywiadu stwierdzili, że indywidualizują proces edukacji uwzględniając zalecenia zawarte w opiniach i orzeczenia poradni. Zadają zróżnicowane prace domowe, testy na sprawdzianach, prowadzą dodatkowe zajęcia uzupełniające braki. Dodatkowo prowadzą już od najmłodszych klas koła zainteresowań np. matematyczno-przyrodnicze i SKS, pozyskują pomoce dydaktyczne, przygotowują na lekcje prezentacje. Podkreślili, że przygotowują uczniów do konkursów i zawodów. 43/45 ankietowanych uczniów uznało, że kiedy mają kłopoty z nauką, mogę liczyć na pomoc nauczycieli. 48/49 uczniów klasy VI uznało, że nauczyciele wierzą w ich możliwości. 35/61 ankietowanych rodziców ma poczucie, że ich dziecko w szkole traktowane jest indywidualnie. Obserwacja zajęć wykazała, że nauczyciele dobierają sposób motywowania odpowiednio do potrzeb poszczególnych uczniów. Wyniki ewaluacji wewnętrznej są zbieżne z wnioskami z ewaluacji zewnętrznej. Powyższe argumenty świadczą o bardzo wysokim stopniu spełnienia wymagania. Poziom spełniania wymagania: A 19 / 30

20 Obszar: Środowisko Wymaganie: Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Komentarz: Szkoła prowadzi współpracę z różnymi instytucjami w środowisku, podejmując na ich rzecz wiele inicjatyw. Systematycznie korzysta z zasobów środowiska w procesie nauczania, co wpływa na rozwój uczniów. Szkoła podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska. Z przeprowadzonego badania wynika, że Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II w Skarżysku-Kamiennej jest integralnym elementem środowiska, w którym działa. Z dokonanej analizy wynika, że szkoła podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska. Przedstawiciele samorządu oraz partnerzy szkoły podczas wywiadu uznali, że placówka w tym lub poprzednim roku szkolnym na rzecz lokalnego środowiska prowadziła działalność prospołeczną - turnieje, konkursy, projekty np. EDU SCIENCE, promowała szkołę w mediach, prowadziła działalność kulturalną, organizowała musicale. Podkreślili, że szkoła organizuje sportowe weekendy, imprezy sportowe, prowadzi drużynę sportową "Piąteczka" złożoną z nauczycieli i rodziców oraz akcje ekologiczne np. Sprzątanie Świata. Dodali, że w trosce o zdrowie uczniów szkoła usunęła ze sklepiku chipsy, colę oraz prowadzi akcje zdrowego żywienia. Organizowany jest festyn rodzinny, przedstawienia dla środowiska, prowadzone są zajęcia z profilaktyki dla rodziców. W szkole udostępniony jest schron, który jest wartością historyczną i początkiem trasy miejskiej. Analiza dokumentów potwierdza prowadzenie gier i zabaw przez nauczycieli wychowania fizycznego dla przedszkolaków ze Skarżyska-Kamiennej, musicali np. "Opowieść wigilijna", "Kopciuszek", festynu rodzinnego. W ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki szkoła prowadzi działania dla rodziców, uczniów i lokalnej społeczności np. zapraszanie psychologów, pedagogów, zabawę karnawałową dla klas I-III, na które zapraszane są dzieci z klas "0" i bal dla IV-VI. Dwa razy w roku organizowane są dni otwarte szkoły, międzyszkolny konkurs ortograficzny dla uczniów klas IV-VI ze Skarżyska-Kamiennej, a w kwietniu szkoła wystawia programy słowno-muzyczne dla emerytów i rencistów. Ponadto środowisko korzysta z Centrum Multimedialnego w Bibliotece, prowadzone są akcje charytatywne dla absolwentki, coroczna zbiórka odzieży dla rodzin najuboższych, lekcje otwarte "Jak kręcić by się udało" dla nauczycieli szkół podstawowych ze Skarżyska-Kamiennej. Od ubiegłego roku funkcjonuje Poradnia Rodzinna w gabinecie pedagoga gdzie dyżur pełni pedagog z poradni psychologiczno-pedagogicznej i Świetlica Środowiskowa. Szkoła współpracuje z różnymi podmiotami działającymi w środowisku. Należy podkreślić, że szkoła współpracuje z różnymi podmiotami działającymi w środowisku. Dyrektor jaki nauczyciele w wywiadzie wskazali kluczowe podmioty, z którymi współpracuje szkoła: Straż Miejska prowadzi pogadanki np. nt. kradzieży, Centrum Informacji Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które organizuje zajęcia dla ucznia, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej refunduje obiady, wyprawkę, Kuratorzy sądowi systematycznie monitorują środowisko, Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji udostępnia halę sportową w godzinach pracy szkoły, boisko ORLIK, pływalnię, lodowisko, Miejskie Centrum Kultury wypożycza stroje na przedstawienia i potrzebne rekwizyty, umożliwia uczniom występy, Szkoła Muzyczna umożliwia bezpłatne uczestnictwo na koncertach, Urząd Miasta finansuje lekcje pływania w kl. II, nagrody za zbiórkę makulatury, przydziela stypendia, Policja realizuje zadania związane z bezpieczeństwem i pomaga rozwiązać sytuacje trudne, Szkoła Języków Obcych i Informatyki PERFEKT prowadzi darmowe lekcje z języka angielskiego w klasach I, poradnia psychologiczno-pedagogiczna prowadzi diagnozowanie, badanie uczniów, Biblioteka Miejska umożliwia uczestnictwo dzieci na zajęcia bibliotecznych, udział w konkursach, Parafia wspomaga placówkę, funduje paczki dzieciom oraz zamieszcza artykuły o szkole w biuletynie 20 / 30

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Samorządowe w Będzinie Będzino Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Przedszkole Samorządowe Nr 1 "Pod Topolą" ełchatów Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Bierkowo Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Prywatne Entliczek Pentliczek Lublin Lubelski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Lublinie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum nr 2 Siedlce Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 Zabrze Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Punkt Przedszkolny Montessori Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa PBP Chemobudowa-Kraków S.A. w Zespole Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP Chemobudowa-Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole nr 86 Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miejskie nr 10 Gorzów Wielkopolski Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Miejskie Przedszkole nr 16 Oświęcim Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Wałcz Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. J. GARDECKIEGO W WARSZAWIE,,Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Przedszkole Nr 1 w Gryfinie Gryfino Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Prywatne Przedszkole Językowe Montessori Tęcza Swarzędz Wielkopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Poznaniu Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kazimierza Wielka Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Mamy Siebie" w Hrubieszowie Hrubieszów Kuratorium Oświaty w Lublinie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018 SPIS TREŚCI I. PODSTAWA PRAWNA II. INFORMACJE O SZKOLE III. MISJA SZKOŁY IV. WIZJA SZKOŁY V. MODEL ABSOLWENTA VI. PLAN DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE NA LATA 2014-2017 Spis treści Wstęp Podstawa prawna Rozdział I Aktualna sytuacja szkoły Rozdział II - Misja szkoły Rozdział III

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

O Szkole Każdy ma szansę na sukces.

O Szkole Każdy ma szansę na sukces. O Szkole Szkoła Podstawowa nr 6 to szkoła bezpieczna i przyjazna uczniom. Mieści się w parterowym budynku. Uczniowie klas młodszych uczą się w oddzielnych pawilonach, z każdej sali lekcyjnej mają możliwość

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo