PRZEWODNIK DLA NOWOZATRUDNIONEGO URZĘDNIKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK DLA NOWOZATRUDNIONEGO URZĘDNIKA"

Transkrypt

1 Broszura informacyjna dla nowych pracowników Urzędu Miasta Nowy Targ Stron 32 Urząd Miasta Nowy Targ Wydanie: I PRZEWODNIK DLA NOWOZATRUDNIONEGO URZĘDNIKA zdj. Robert Wójtowicz Krok po kroku

2 Redakcja: Edyta Garb Anna Roik Mateusz Skupień Cecylia Suchojad Stanisława Szołtysek Ewa Szopińska Robert Wójtowicz 2009, Urząd Miasta Nowy Targ. 2

3 URZĄD jest aparatem pomocniczym organu wykonawczego, jakim jest Burmistrz Miasta. Przy pomocy urzędu Burmistrz realizuje wiele swoich zadań. RównieŜ obsługa organu uchwałodawczego, tj. Rady Miasta oraz jej wewnętrznych organów sprawowana jest w ramach urzędu. Urząd wykonuje skutecznie i efektywnie prawem określone usługi i zadania, działa na rzecz społeczności lokalnej, dba o rozwój gospodarczy i społeczny miasta. MISJA URZĘDU Sprawny i skuteczny urząd, realizujący efektywnie we współpracy z innymi partnerami określone prawem zadania i usługi na rzecz rozwoju Miasta i jego społeczności Niniejsza publikacja ma na celu przybliŝenie nowym pracownikom Urzędu Miasta Nowy Targ w prosty sposób pierwszych i niezbędnych informacji dotyczących ogólnych spraw związanych z wykonywaniem pracy w tutejszym Urzędzie. 3

4 SPIS TREŚCI MISJA URZĘDU... 3 II. PODSTAWOWE INFORMACJE PAMIĘTAJ: GODZINY PRACY URZĘDU: ADRES URZĘDU: BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW PODSTAWOWE AKTY PRAWNE... 7 A. Przepisy nadrzędne:... 7 B. Regulacje wewnętrzne: STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIASTA NOWY TARG... 8 III. KROK PO KROKU TWÓJ PIERWSZY DZIEŃ W URZĘDZIE PREZENTACJA PRACOWNIKA POZNAJĘ SWÓJ ZAKŁAD PRACY URZĄD BEZPIECZEŃSTWO NAJWAśNIEJSZE PODRÓśE SŁUśBOWE URLOP WYPOCZYNKOWY IV. TWOJE OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA OBOWIĄZKI: UPRAWNIENIA: V. MÓJ ROZWÓJ ZAWODOWY PIERWSZA UMOWA TERMINOWA SŁUśBA PRZYGOTOWAWCZA ŚLUBOWANIE I NOWY ANGAś PRACA W URZĘDZIE TO SŁUśBA PODNOSZENIE WIEDZY I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH VI. DODATKOWE INFORMACJE CO JESZCZE POWINIENEŚ WIEDZIEĆ? KLUCZE WYJŚCIA SŁUśBOWE PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO-POśYCZKOWA PRZY URZĘDZIE MIASTA NOWY TARG (PKZP) GRUPOWE UBEZPIECZENIE PRACOWNICZE ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PIT-2 OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA DLA CELÓW PODWYśSZENIA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODU SPRAWY DOT. INFORMATYKI I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KSEROKOPIARKI W URZĘDZIE VIII. RADA MIASTA NOWY TARG IX. MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I ADRESY X. INNE WAśNE ADRESY I TELEFONY XI. ETAPY ROZWOJU ZAWODOWEGO - NA WESOŁO

5 I. WSTĘP Serdecznie witam w nowym miejscu pracy, którym jest dla Pani/Pana samorząd miasta Nowego Targu, a konkretnie Urząd Miasta. Podjęcie tej pracy to waŝna Ŝyciowa decyzja, a jestem przekonany, Ŝe po pewnym czasie okaŝe się, Ŝe była to dobra decyzja. Aby tak było, pomocnym stanie się z pewnością ten Przewodnik dla nowozatrudnionego urzędnika. Nowoczesna administracja i bycie w jej szeregach to równieŝ ciekawe wyzwanie, którego podjęcie i dobre zrealizowanie przyniesie wiele satysfakcji. śyczę, aby tak się teŝ stało postaram się w tym osobiście pomóc, tak jak i Pani/Pana KoleŜanki i Koledzy poprzez dobrą współpracę, wspólne podejmowanie zadań, ich realizację i przezwycięŝanie trudności i problemów. Marek St. Fryźlewicz Burmistrz Nowego Targu KoleŜanko, Kolego! Gratulujemy Ci podjęcia pracy w Urzędzie Miasta Nowy Targ to dobra decyzja. Jesteśmy przekonani, Ŝe będziesz wypełniać swoje obowiązki wzorowo i dobrze słuŝyć społeczności naszego Miasta. Z myślą o Tobie przygotowaliśmy ten Przewodnik, który pomoŝe Ci pokonywać napotykane trudności i ułatwi poruszanie się w rzeczywistości funkcjonowania naszego Urzędu. Pracownik rozpoczynający pracę w urzędzie, często jako pierwszą w Ŝyciu pracę, czuje się niepewnie, zazwyczaj naraŝony jest na pewien stres, który związany jest z adaptacją w nowym środowisku, nieznajomością przepisów, zwyczajów, brakiem doświadczenia. Czynniki te mogą wpływać w sposób destrukcyjny na realizację zadań, hamować rozwój zawodowy pracownika. Wprowadzony i zapoznany z obowiązującymi w Urzędzie Miasta Nowy Targ przepisami, dokumentami, procedurami i sposobami korzystania z pomocy w przypadku pojawiania się problemów, będziesz mógł właściwie wykonywać swoje zadania. Zachęcamy Cię, więc... skorzystaj z naszych porad! Pracownicy Urzędu Miasta Nowy Targ 5

6 II. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Pamiętaj: - do pracy przychodź punktualnie, - codziennie przed rozpoczęciem pracy masz obowiązek podpisać listę obecności znajdującą się na I piętrze, na korytarzu obok pokoju Wydziału Organizacyjnego nr 113, - Twój ubiór to wyraz szacunku nie tylko dla przełoŝonych, ale takŝe dla odwiedzających urząd mieszkańców i innych klientów, - Ŝyczliwa, rzetelna i profesjonalna obsługa klientów pokaŝe, Ŝe to Urząd jest dla klienta, a nie klient dla Urzędu, - napotkanemu klientowi w Urzędzie okaŝ zainteresowanie poprzez zapytanie W czym mogę pomóc? - identyfikator to nie tylko obowiązek, ale takŝe sympatyczna informacja dla współpracowników i kaŝdej napotkanej osoby, - wiele moŝesz się nauczyć od koleŝanek i kolegów, dlatego traktuj ich z szacunkiem a będzie to równieŝ dla Ciebie promocja w nowej pracy, - zapoznaj się z treścią Kodeksu Etycznego i kieruj się nim w codziennej pracy (Kodeks znajdziesz na stronie miasta pod zakładką Urząd ), - odbieraj telefon poprzez przedstawienie się słowami Dzień dobry, następnie podaj swoje imię i nazwisko, nazwę komórki organizacyjnej, np.: Dzień dobry, Jan Kowalski, Sekretariat Burmistrza, w czym mogę pomóc?. - internetu w godzinach pracy powinieneś uŝywać jedynie do celów słuŝbowych, - przychodź na spotkania integracyjne organizowane przez Pana Burmistrza w ramach funduszu socjalnego, bo są dobrą okazją do wzajemnego poznania się, - chcesz zadzwonić na zewnątrz Urzędu, wybierz 1, następnie 0, potem nr kierunkowy i numer telefonu np XX-XXX. - w Urzędzie istnieje sieć telefoniczna wewnętrzna, dzięki której rozmowy telefoniczne pomiędzy pokojami są darmowe. Aby zadzwonić do innego pokoju naleŝy w tym przypadku wykręcić trzycyfrowy numer wewnętrzny - bez jedynki i zera. Szczegółową listę telefonów Wydziałów i Referatów UMNT znajdziesz w punkcie VI niniejszego Przewodnika. 2. Godziny pracy Urzędu: w poniedziałki pracujemy od 7 30 do 16 00, od wtorku do czwartku pracujemy w godzinach od 7 30 do 15 30, a w piątki od 7 30 do Godziny otwarcia kasy Urzędu: w poniedziałki od 7 45 do w pozostałe dni od 7 45 do Adres Urzędu: Urząd Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1, Nowy Targ NIP adres strony internetowej: adres strony intranetowej: um-glowny główny główny nr tel , fax

7 4. Biuro Obsługi Mieszkańców - Pok. 001 (wejście od strony Placu Słowackiego). Pierwszym miejscem, do którego powinien udać się klient Urzędu, jest Biuro Obsługi Mieszkańców (BOM), które pełni rolę biura podawczego, czyli przyjmuje i rozdziela korespondencję wpływającą do Urzędu oraz zajmuje się ekspedycją korespondencji Urzędu - na zewnątrz i wewnątrz Urzędu. W biurze obsługi interesanci otrzymają informacje o sposobie załatwiania spraw, uzyskają tam takŝe druki i wnioski oraz pomoc przy ich wypełnianiu. Biuro zajmuje się równieŝ wysyłką listów. Listy wysyłane do Nowego Targu są roznoszone przez gońców zatrudnionych w Urzędzie Miasta, poza teren Nowego Targu przesyłki wysyłane są pocztą. 5. Podstawowe akty prawne A. Przepisy nadrzędne: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o samorządzie województwa, ustawa o finansach publicznych, ustawa Prawo zamówień publicznych, ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa Ordynacja podatkowa, Europejski Kodeks Dobrej Administracji, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych. Ww. przepisy łatwo znajdziesz przez internetowy serwis prawny do którego dostęp uzyskasz u informatyków naszego Urzędu. B. Regulacje wewnętrzne: Statut Miasta, Strategia Rozwoju Miasta, Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta, Regulamin Pracy, Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta, Polityka Jakości, Instrukcja obiegu dokumentów finansowo księgowych, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Instrukcja kancelaryjna Urzędu Miasta Nowy Targ, Kodeks Etyki, System Zarządzania Jakością, w tym m.in.: Procedura szkoleń pracowników, Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, Procedura okresowych ocen pracowników i inne. Ww. regulacje oraz wiele innych łatwo znajdziesz na naszej stronie intranetowej pod adresem: um-glowny. 7

8 6. Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Nowy Targ. 8

9 III. KROK PO KROKU 1. Twój pierwszy dzień w Urzędzie. Pierwsze swoje kroki skieruj do Wydziału Organizacyjnego, tam otrzymasz niezbędne dokumenty. Pracownik Wydziału Organizacyjnego na stanowisku ds. kadr, poprosi Cię o uzupełnienie brakującej dokumentacji pracowniczej, w tym np.: - świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, - dokumentów potwierdzających umiejętności i osiągnięcia zawodowe, - dokumentów stanowiących podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy, - innych. Zostaniesz poproszony o wypełnienie i podpisanie dokumentów, jak niŝej: - kwestionariusza osobowego dla pracownika, przy czym legitymujesz się dowodem osobistym, - ZUS ZUA (danych personalnych do formularzy ubezpieczeniowych), - oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem pracy oraz regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Nowy Targ, - przyrzeczenia o przestrzeganiu tajemnicy skarbowej (podpisuje kandydat do Wydziału Finansowego), - oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej, - umowy o pracę, - informacji dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Ponadto otrzymasz: - skierowanie na wstępne badania lekarskie, z którymi udasz się do poradni medycyny pracy, - kartę obiegową, z którą udasz się do wymienionych w niej komórek organizacyjnych Urzędu, - identyfikator, który masz obowiązek nosić w czasie pracy na terenie Urzędu. 2. Prezentacja pracownika. WaŜne jest, abyś jako nowy pracownik przed rozpoczęciem pracy poznał panujące w Urzędzie zwyczaje, zaznajomił się z kadrą i współpracownikami oraz z funkcjonowaniem Urzędu. Twój bezpośredni przełoŝony lub wyznaczony przez niego pracownik, tzw. opiekun, zapozna Cię ze współpracownikami w Twojej komórce organizacyjnej. Dodatkowo zostaniesz przedstawiony pozostałym pracownikom tut. Urzędu poprzez stronę intranetową. Ponadto moŝesz zostać przedstawiony na ogólnej naradzie pracowniczej lub na Sesji Rady Miasta. 3. Poznaję swój zakład pracy Urząd. Na tym etapie pracownik Wydziału Organizacyjnego pracujący na stanowisku ds. kadr, zapozna Cię z ogólnymi warunkami pracy oraz oprowadzi po Urzędzie, abyś zorientował się przede wszystkim, gdzie jest: - Sekretariat Burmistrza Miasta, - Biuro Obsługi Mieszkańców (dziennik podawczy), - Wydział Finansowy, - Stanowisko pracy informatyków, - StraŜ Miejska, 9

10 - otoczenie Urzędu (wejścia, parking samochodowy, portiernia, inne), - inne wydziały/referaty. Natomiast Twój bezpośredni przełoŝony lub wyznaczony opiekun: - przedstawi Ci zwyczaje panujące w Urzędzie np. organizację narad i szkoleń z pracownikami, spotkań okolicznościowych, integracyjnych, - zaprezentuje Ci Urząd i jego osiągnięcia, - określi Twoje miejsce w strukturze organizacyjnej Urzędu, - zapozna Cię z warunkami pracy na Twoim stanowisku. 4. Bezpieczeństwo najwaŝniejsze. Zanim podejmiesz pracę na swoim stanowisku musisz odbyć: - wstępne badania lekarskie, - instruktaŝ ogólny w zakresie BHP na stanowisku pracy. Szczegółowe informacje z tego zakresu uzyskasz w Wydziale Organizacyjnym na stanowisku ds. kadr. 5. PodróŜe słuŝbowe. Polecenie wyjazdu słuŝbowego wydaje bezpośredni przełoŝony. W poleceniu wyjazdu słuŝbowego pracodawca określa: imię i nazwisko pracownika, przewidywany czas i miejscowość lub miejscowości, w których obowiązki słuŝbowe mają być wykonywane, środek lub środki transportu oraz cel wyjazdu (delegację otrzymasz w Wydziale Organizacyjnym). Rozliczanie kosztów podróŝy słuŝbowych odbywa się na podstawie pisemnego polecenia wyjazdu słuŝbowego, zwanego delegacją, wystawionego wcześniej przez osobę do tego upowaŝnioną, zwaną pracodawcą, wypełnionego następnie przez delegowanego pracownika oraz zawierającego niezbędne załączniki, w szczególności dokumenty (rachunki) potwierdzające poszczególne wydatki. 6. Urlop wypoczynkowy. Masz prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze i według zasad określonych w Kodeksie Pracy. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem kaŝdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu, przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w kaŝdym następnym roku kalendarzowym - z dniem 1 stycznia. Wymiar urlopu wynosi : 20 dni jeŝeli pracownik jest zatrudniony krócej niŝ 10 lat, 26 dni jeŝeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. 10

11 IV. TWOJE OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA Obowiązki pracownika określa szczegółowo Rozdział 3 art. od 24 do 35 ustawy o pracownikach samorządowych: 1. Obowiązki: Obowiązki pracownika samorządowego reguluje miedzy innymi art. 24 i 25 ustawy o pracownikach samorządowych, a naleŝą do nich w szczególności: dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli; przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa; wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie; udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeŝeli prawo tego nie zabrania; dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; zachowanie uprzejmości i Ŝyczliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami; zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim; stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełoŝonego. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym urzędniczym nie moŝe wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków słuŝbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, jest obowiązany złoŝyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, a na Ŝądanie osoby upowaŝnionej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy obowiązany jest równieŝ złoŝyć oświadczenie o stanie majątkowym. 2. Uprawnienia: Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych. Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Wynagrodzenie za pracę wypłaca się w przedostatnim dniu miesiąca, za który naleŝne jest wynagrodzenie, a jeŝeli przedostatni dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, powinno być ono wypłacone w dniu poprzednim. Szczegółowe zasady wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Nowy Targ określa Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Nowy Targ zatwierdzony Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr /09 z dnia 15 lipca 2009 r. 11

12 V. MÓJ ROZWÓJ ZAWODOWY Etap ten obejmuje adaptację do nowych warunków pracy i rozwój zawodowy pracownika. W tym miejscu rozpoczyna się waŝna rola opiekuna przydzielonego dla pracownika (często kierownika komórki organizacyjnej), skorzystaj z jego porad. 1. Zwycięzca naboru. Jesteś osobą mającą pierwszy raz zostać urzędnikiem czyli taką, która najprawdopodobniej nigdy wcześniej nie pracowała w jednostkach samorządowych, na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony, dłuŝszy niŝ sześć miesięcy i nie odbyła słuŝby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu i wygrałeś nabór na stanowisko urzędnicze lub urzędnicze kierownicze. Sprawy dot. naboru pracowników w tut. Urzędu reguluje Procedura naboru pracowników wprowadzona Zarządzeniem Nr /09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2009 r. 2. Pierwsza umowa terminowa. Pierwsza umowa, jaką moŝesz otrzymać, ma charakter okresowy, nie dłuŝszy niŝ sześć miesięcy. Ma ona zawierać postanowienie, Ŝe wolno ją wcześniej rozwiązać za dwutygodniowym wypowiedzeniem. 3. SłuŜba przygotowawcza. Zgodnie z zapisami art. 19 ustawy o pracownikach samorządowych, kaŝdy nowy pracownik Urzędu jest zobowiązany odbyć słuŝbę przygotowawczą. SłuŜba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do naleŝytego wykonywania obowiązków słuŝbowych. SłuŜba przygotowawcza trwa nie dłuŝej niŝ 3 miesiące i kończy się egzaminem. Tylko pozytywny wynik egzaminu otwiera drzwi do kariery urzędnika. Sprawy słuŝby przygotowawczej w Urzędzie Miasta Nowy Targ reguluje Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr /09 z dnia 25 czerwca 2009 r. 4. Ślubowanie i nowy angaŝ. Gdy urzędnik zda egzamin kończący słuŝbę przygotowawczą, musi złoŝyć ślubowanie, jakie składa kaŝdy urzędnik przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków słuŝbowych. Treść przysięgi zawiera art. 18 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych. Ślubuję uroczyście, Ŝe na zajmowanym stanowisku będę słuŝyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania. Do treści ślubowania mogą być dodane słowa Tak mi dopomóŝ Bóg. ZłoŜenie ślubowania pracownik potwierdza podpisem. Odmowa złoŝenia ślubowania, o którym mowa w ust. 1, powoduje wygaśnięcie stosunku pracy. Teraz wolno zawrzeć z urzędnikiem nową umowę o pracę, która moŝe być zawarta na czas nieokreślony. 12

13 5. Praca w Urzędzie to słuŝba. Dalszy etap to Twoja twórcza praca i realizacja obowiązków, które wynikają z opisu stanowiska oraz przydziału czynności, który przygotowuje dla Ciebie bezpośredni przełoŝony. On równieŝ wspierał Cię będzie w realizacji zadań (kierownik referatu, naczelnik wydziału). śyczymy Ci powodzenia!!! 6. Ocena okresowa. Twoja praca oraz zachowanie podlegać będzie ocenie. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, podlega okresowej ocenie, zwanej dalej oceną. Oceny na piśmie dokonuje bezpośredni przełoŝony pracownika samorządowego. Kwestie ocen pracownika reguluje art. 27 ust 8 ustawy o pracownikach samorządowych, a szczegółowe zapisy znajdują się w procedurze Oceny okresowe pracowników samorządowych, zatwierdzonej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr /09 z dnia 25 czerwca 2009 r. 7. Podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych. Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych naleŝy do Twoich obowiązków. Burmistrz w budŝecie miasta zabezpiecza środki na szkolenia dla swoich pracowników masz więc moŝliwość doskonalenia swojego warsztatu. Szczegółowych informacji na temat szkoleń szukaj w Procedurze szkoleń pracowników Urzędu Miasta Nowy Targ, zatwierdzonej Zarządzeniem Burmistrza Nr /09 z dnia 15 czerwca 2009 r. 13

14 VI. DODATKOWE INFORMACJE CO JESZCZE POWINIENEŚ WIEDZIEĆ? 1. Klucze. Zapoznaj się z procedurą w sprawie zasad postępowania z kluczami oraz dostępu do pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta Nowy Targ. By dostać się do swojego pokoju klucz musisz pobrać u dozorcy pok. 019 (parter), równieŝ po pracy klucz musisz pozostawić u dozorcy. Procedurę znajdziesz na stronie intranetowej. 2. Wyjścia SłuŜbowe. Chcąc opuścić stanowisko pracy musisz się zwolnić u bezpośredniego przełoŝonego, pamiętając równocześnie, Ŝe opuszczając budynek Urzędu w czasie pracy musisz się wpisać do odpowiedniego zeszytu i określić dokładną godzinę wyjścia, cel oraz przewidywaną godzinę powrotu. Zeszyt do wyjść w celach słuŝbowych znajduje się w Biurze Obsługi Mieszkańców pok. 001 parter. 3. Pracownicza Kasa Zapomogowo-PoŜyczkowa przy Urzędzie Miasta Nowy Targ (PKZP). Kasa zapomogowo-poŝyczkowa to najszybsza i najskuteczniejsza forma pomocy finansowej w miejscu pracy. W tut. Urzędzie działa PKZP, której celem jest udzielanie jej członkom pomocy materialnej w formie poŝyczek na zasadach określonych w statucie PKZP. Członkostwo w PKZP jest dobrowolne, a za zobowiązania PKZP odpowiadają jej członkowie solidarnie do wysokości wkładów. Wkłady członkowskie oraz udzielona poŝyczka nie są oprocentowane. Informacje o zasadach członkostwa, prawach i obowiązkach członków, organach PKZP zawarte są w Statucie PKZP, natomiast zasady udzielania poŝyczek w Regulaminie PKZP. Szczegółowe informacje moŝna uzyskać u Przewodniczącego Zarządu PKZP pana Łukasza Dłubacza lub u księgowego PKZP pani Danuty Budzyk. 4. Grupowe ubezpieczenie pracownicze. Grupowe ubezpieczenie pracownicze to grupowe ubezpieczenie ochronne, którego celem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa ubezpieczonemu i jego bliskim poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. MoŜe ono obejmować od jednego do kilkunastu ryzyk związanych z Ŝyciem i zdrowiem ubezpieczonego i współ-ubezpieczonych. Jest to ubezpieczenie dobrowolne. Obecnie w tut. Urzędzie funkcjonuje Grupowe ubezpieczenie PZU. Szczegółowe informacje na temat warunków ubezpieczenia, kwoty ubezpieczenia, wysokości miesięcznej składki i odszkodowań moŝna uzyskać u pani Danuty Budzyk. 5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Fundusz Świadczeń Socjalnych jest tworzony w celu finansowania działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu. Środki pienięŝne przeznaczone na cele Funduszu gromadzone są przez pracodawcę na wyodrębnionym w tym celu ra- 14

15 chunku bankowym, przelewane w terminach oraz wydatkowane na cele określone przez przepisy. W tut. Urzędzie funkcjonuje Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który określa osoby uprawnione do korzystania z ulgowych usług i świadczeń oraz pomocy z funduszu, cele, na które przeznacza się środki funduszu, oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń i pomocy z funduszu. Świadczenia z funduszu przyznaje osobom uprawnionym pracodawca na ich wniosek, po uzgodnieniu z pracownikami wybranymi przez załogę do reprezentowania jej interesów, zwanym dalej Przedstawicielami Załogi. Przyznanie osobom uprawnionym ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu jest zaleŝne od ich sytuacji Ŝyciowej, rodzinnej i materialnej. Przyznanie pomocy mieszkaniowej (poŝyczki mieszkaniowej) zaleŝne jest od sytuacji mieszkaniowej tych osób i ich rodzin. Świadczenia mają charakter uznaniowy i osobom uprawnionym nie przysługują Ŝadne roszczenia w razie nie uzyskania Ŝądanych świadczeń. 30% wartości odpisu na ZFŚS moŝe być co roku przekazywane na tzw. fundusz mieszkaniowy, z którego udzielane są poŝyczki na cele mieszkaniowe (decyzja jest uzaleŝniona od wysokości środków zgromadzonych na funduszu mieszkaniowym). Pomoc na cele mieszkaniowe moŝe być przyznana w formie oprocentowanej poŝyczki zwrotnej jedynie pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony. 6. PIT-2 Oświadczenie pracownika dla celów podwyŝszenia kosztów uzyskania przychodu. Podatnikowi zatrudnionemu na podstawie m.in. umowy o pracę przysługują z reguły koszty uzyskania przychodów w wysokości zryczałtowanej. Koszty te są róŝne w zaleŝności od tego, czy zakład pracy mieści się w miejscu zamieszkania pracownika. Warunkiem stosowania podwyŝszonych kosztów uzyskania przychodów jest miejsce zamieszkania pracownika odrębne od miejsca zakładu pracy. JeŜeli są to dwie róŝne miejscowości oraz pracownik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę płatnik moŝe stosować podwyŝszone koszty uzyskania przychodu. Aby zakład pracy mógł zastosować podwyŝszone koszty uzyskania przychodów w odniesieniu do ustalania zaliczki na podatek dla danego pracownika, pracownik musi mu złoŝyć stosowne oświadczenie oraz PIT-2. Po złoŝeniu powyŝszego oświadczenia zakład pracy uwzględnia przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy podwyŝszone koszty uzyskania przychodu. Druk oświadczenia i PIT-2 otrzymuje pracownik od pracownika Wydziału Finansowego pani Danuty Budzyk. 7. Sprawy dot. informatyki i przetwarzania danych osobowych. a) Dostęp do przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych kaŝdy pracownik Urzędu Miasta, aby uzyskać dostęp do przetwarzania danych osobowych musi, posiadać stosowne upowaŝnienie nadane przez Administratora Danych Osobowych, która tą funkcję w tut. Urzędzie pełni Burmistrz Miasta. Jednocześnie trzeba pamiętać, iŝ zgodnie z art. 39 ust. 2 w/w ustawy osoby, które zostały upowaŝnione do przetwarzania danych, są obowiązane, pod odpowiedzialnością karną, zachować w tajemnicy w czasie i po ustaniu zatrudnienia dane osobowe. W związku z tym naleŝy złoŝyć stosowne oświadczenie w tej kwestii. Wzory upowaŝnienia oraz oświadczenia, a takŝe szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych i Polityki Bezpieczeństwa moŝna uzyskać u Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), pana Józefa Bryś - informatyka, w pokoju nr

16 b) Dostęp do systemu informatycznego Dostęp do systemu informatycznego moŝe uzyskać wyłącznie osoba zarejestrowana w tym systemie przez Administratora Systemu Informatycznego (informatycy) na wniosek bezpośredniego przełoŝonego. Rejestracja polega na nadaniu identyfikatora sieciowego, przydziale hasła, załoŝeniu konta pocztowego oraz wprowadzeniu tych danych do bazy uŝytkowników systemu. Stosowny wniosek o udzielenie dostępu do systemu informatycznego słuŝącego do przetwarzania danych osobowych, a takŝe praktyczne informacje na temat funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie Miasta moŝna uzyskać u informatyków w pokoju nr 223. c) Zakładanie konta Konta dla pracowników są tworzone w podany niŝej sposób: (imię i nazwisko piszemy bez polskich liter) np. Konto takie zostanie załoŝone równieŝ Tobie. 8. Kserokopiarki w Urzędzie. Masz moŝliwość wydrukowania pism w specjalnych pokojach, gdzie znajdują się kserokopiarki tylko by się tam dostać musisz znać kod dostępu, który otrzymasz od informatyków. Mamy trzy takie pokoje: pierwszy znajduje się na parterze pok. 017 i jest tam kserokopiarka Kyocera Mita Km KX 1650, drugi znajduje się na II piętrze pok. 219 i jest tam kserokopiarka Kyocera Mita Km 4030, trzeci znajduje się na III piętrze i jest tam kserokopiarka Kyocera Mita Km Musisz wiedzieć równieŝ, Ŝe oprócz kodu wejścia do pokoju z drukarką/kserokopiarką kaŝdy Wydział/Referat posiada odrębny kod dostępu bezpośrednio na kserokopiarkę, który moŝesz uzyskać u naszych informatyków: pana Mariusza Foryta lub pana Józefa Brysia pok. 223, II piętro, lub bezpośrednio u swoich przełoŝonych. 16

17 VII. FUNKCJONOWANIE URZĘDU MIASTA. ZAKRES ZADAŃ ORAZ NUMERY TELEFONÓW Burmistrz Miasta Nowy Targ (pok. 101 I p.): mgr inŝ. Marek Fryźlewicz tel I Z-ca Burmistrza (pok. 101 I p.): mgr Eugeniusz Zajączkowski tel II Z-ca Burmistrza (pok. 112 I p.): mgr Jan Kolasa tel Sekretarz Miasta (pok. 123 I p.): inŝ. Stanisława Szołtysek tel , Sekretariat Burmistrza (pok. 101 I p.): mgr Agnieszka Czopek Inspektor mgr Magdalena Policha Inspektor tel , Zespół Obsługi Prawnej (pok. 111 I p.): mgr Teresa Ludzia mgr Wojciech Gliściński tel opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym aktów prawnych organów gminy oraz zarządzeń, decyzji i pism okólnych Burmistrza, obsługa prawna organów gminy, pomoc prawna na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych nie mających swojej obsługi prawnej, doradztwo prawne na rzecz wydziałów, prowadzenie spraw sądowych, nadzór nad egzekucją naleŝności miasta, opiniowanie projektów umów i porozumień, opiniowanie spraw dotyczących stosunku pracy pracowników samorządowych, wydawanie opinii prawnych dotyczących zawarcia ugody w sprawach majątkowych, informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności Urzędu oraz w jego działalności w zakresie przestrzegania prawa i skutków tych uchybień, wydawanie opinii prawnych dotyczących umorzenia naleŝności, udzielanie wyjaśnień w sprawie obowiązującego stanu prawnego w zakresie działania gminy i jej organów, opiniowanie zawiadomień organów powołanych do ścigania przestępstw stwierdzenie przestępstwa ściganego z urzędu, 17

18 wykonywanie czynności przewidzianych w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. Nr l9 poz. 145 z późn. zm.). opiniowanie materiałów przetargowych. Biuro Obsługi Mieszkańców (pok. 001 parter): tel , udzielanie pełnej informacji dot. funkcjonowania Urzędu Miasta, jego jednostek, miejsca i sposobu załatwiania spraw w Urzędzie oraz innych instytucjach i Urzędach, wskazywanie kompetentnych osób; udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw, obsługa interesantów w zakresie: wydawania druków wniosków do załatwiania spraw, pomoc przy ich wypełnianiu, przyjmowanie wniosków wraz z wymaganą dokumentacją i przekazywanie wydziałom celem ich załatwienia, wydawanie decyzji zaświadczeń i innych dokumentów przygotowanych przez inne wydziały; prowadzenie zbioru kart usług oraz udostępnianie ich interesantom oraz wydawanie druków urzędowych formularzy (załączników do kart usług); obsługa biura podawczego (przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu, prowadzenie ewidencji korespondencji); udzielanie informacji o podmiotach gospodarczych, instytucjach, organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach działających na terenie miasta; dysponowanie wydziałowymi materiałami instruktaŝowymi oraz promocyjnymi Miasta z uwzględnieniem potrzeb interesantów; udzielanie informacji w sprawie składania i przyjmowania skarg, wniosków dotyczących funkcjonowania Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych miasta; przyjmowanie pism urzędowych w sprawie doręczenia zastępczego; udostępnianie zbiorów przepisów prawnych (Dzienniki Ustaw, Monitor Polski i inne) oraz udzielanie informacji o przepisach prawa miejscowego (Uchwały Rady Miasta); obsługa kserokopiarki dla potrzeb interesantów załatwiających sprawy w UM. Wydział Organizacyjny: Naczelnik - mgr Andrzej Zając (pok. 113 I p.) tel , Organizacja i funkcjonowanie Urzędu Sprawy kadrowe Gospodarka środkami rzeczowymi Archiwum zakładowe Obsługa informatyczna Urzędu Wydział Spraw Obywatelskich: p.o. Naczelnika - Bogusław Giełczyński (pok. 120 I p.) tel Ewidencja ludności (pok. 010 parter) Dowody osobiste (pok. 003 parter) Sprawy wojskowe (pok. 120 I p.) 18

19 Urząd Stanu Cywilnego: Kierownik - mgr Zofia Regiec (pok 009 parter) Z-ca Kierownika mgr Edyta Garb tel , Śluby Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małŝeński Wydawanie zaświadczeń o moŝliwości zawarcia związku małŝeńskiego za granicą Rejestracja urodzeń Rejestracja zgonów Przyjęcia oświadczenia o uznaniu dziecka przez ojca Przyjmowanie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męŝa matki Odpisy aktów stanu cywilnego Transkrypcja aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą Wydział Infrastruktury Społecznej i Promocji: Naczelnik - mgr Marcin Jagła (pok.207 II p.) tel Zadania w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony zabytków (pok.210 II p.) Zadania w zakresie promocji miasta (pok.210 II p.) Zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji (pok.211 II p.) Współpraca z organizacjami pozarządowymi (pok.211 II p.) Zadania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzaleŝnieniom (pok.209 II p.) Zadania w zakresie pomocy społecznej (pok.209 II p.) Sekretariat Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (pok.209 II p.) Zadania w zakresie ewidencji działalności gospodarczej (pok.208 II p.) Prowadzenie postępowań w sprawach o udzielenie zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych (pok.208 II p.) Wydawanie zezwoleń na utrzymywania psa rasy uznanej za agresywną (pok.208 II p.) Prowadzenie ewidencji obiektów turystycznych i hotelarskich (pok.208 II p.) Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką (pok.208 II p.) Wydział Oświaty: Naczelnik - mgr Janusz Stopka (pok. 213 I p.) tel Sprawy w zakresie ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów Sprawy w zakresie nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego Sprawy w zakresie spełnienia obowiązku szkolnego i nauki Sprawy w zakresie nadzoru nad działalnością samorządowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów Sprawy w zakresie tworzenia, prowadzenia i likwidacji szkół Sprawy w zakresie przyznawania pomocy materialnej dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne) Sprawy w zakresie refundowania pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych 19

20 Referat ds. Zamówień Publicznych: Kierownik - mgr inŝ. Krzysztof Iskra (pok. 221 II p.) tel Udzielanie informacji o planowanych zamówieniach publicznych Urzędu Miasta Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne SprzedaŜ specyfikacji ogłoszonych zamówień publicznych Wydział Finansowy: Skarbnik - mgr Józef Młynarczyk (pok. 122 I p.) tel Z-ca Skarbnika Miasta - mgr Łukasz Dłubacz (pok. 121 I p.) tel p.o. Głównego Księgowego - mgr ElŜbieta Stępińska (pok. 119 I p.) tel Wymiar i pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych, wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym (pok. 016 parter) Pobór podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych (pok. 013 parter) Opłata skarbowa (pok. 013 parter) Wystawianie faktur za materiały przetargowe, czynsze, dzierŝawy i inne (pok. 012 parter) Wpłaty podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej oraz innych naleŝności (pok. 014) Wydział Rozwoju i Inwestycji: Naczelnik - mgr inŝ. Adam Sojka (pok. 216 II p.) tel Przygotowanie i realizacja inwestycji miejskich zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, miedzy innymi budowa i modernizacja obiektów będących własnością Miasta drogi, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, obiekty oświaty, kultury, sportu, uŝyteczności publicznej i inne. Mieszkańcy mogą uczestniczyć w planowaniu poprzez składanie pomysłów inwestycyjnych wnioskiem WPI 1 Współpraca z Karpacką Spółką Gazownictwa w zakresie przygotowania inwestycji związanych z gazyfikacją Miasta. Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa: Naczelnik - mgr inŝ. Marian Twaróg (pok. 218 II p.) tel Nadzór nad działalnością miejskich jednostek organizacyjnych: Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji, Miejskiego Zakładu Komunikacji w zakresie ich bieŝącej działalności Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym Nadzór nad eksploatacją sieci deszczowej oraz studni publicznych Nadzór nad utrzymaniem oświetlenia ulic i placów miejskich 20

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r. SPIS TREŚCI Dział Tytuł Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Urzędu Miejskiego w Lęborku 1 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej regulaminem", określa szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 5. Wykaz waŝniejszych skrótów... 6. Od redaktora serii wydawniczej... 7. Wstęp... 9

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 5. Wykaz waŝniejszych skrótów... 6. Od redaktora serii wydawniczej... 7. Wstęp... 9 SPIS TREŚCI Informacje o autorach... 5 Wykaz waŝniejszych skrótów... 6 Od redaktora serii wydawniczej... 7 Wstęp... 9 Rozdział 1. Struktura organizacyjna gminy... 11 1.1. Radni gminy, przewodniczący i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne Rozdział I - Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 1 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Urzędu Miasta Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Załącznik do zarządzenia nr 216 /04 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2004 r. URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Regulamin organizacyjny Zielona Góra 2004 Spis treści Rozdział I. Wstęp Rozdział II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE tekst ujednolicony Regulamin Organizacyjny AWF ustalony zarządzeniem Nr 22/2009 Rektora AWF z dnia 30 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Samorządzie

Przewodnik po Samorządzie Przewodnik po Samorządzie Przewodnik po Samorządzie Projekt Równi wobec prawa gdyński program poradnictwa obywatelskiego i prawnego Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie reorganizacji Urzędu Gminy Sawin i nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Sawin Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kiełczygłowie. Na podstawie art.33 ust.2 z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 STATUT Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 PODSTAWA PRAWNA 1. Statut dotyczy Gimnazjum nr 1 w Częstochowie ul. Starzyńskiego 10. Statut Gimnazjum, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Wydanie nr 2. UWAGA!: Kopia nienadzorowana egzemplarz nie podlega aktualizacji. Copyright Urząd Gminy Jaworze D:\Dokumenty

KSIĘGA JAKOŚCI. Wydanie nr 2. UWAGA!: Kopia nienadzorowana egzemplarz nie podlega aktualizacji. Copyright Urząd Gminy Jaworze D:\Dokumenty Wydanie nr 2 Egzemplarz nr / Opracował: Pełnomocnik ds. SZJ Radosław G. Ostałkiewicz Przegląd i zatwierdzenie: Wójt Gminy Jaworze Zdzisław Bylok Data: 31.07.2009 Data: 31.08.2009 Podpis: Podpis: 1 UG\04.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2011 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 7 listopada 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Przewodnik dla klienta Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Przewodnik dla klienta Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Skarżysko-Kamienna 2013 ISO 9001:2009 1 Spis treści: Słowo wstępne 3 System Zarządzania Jakością. 4 Polityka Jakości... 6 Dane teleadresowe

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 350 PMT z dnia 21.09 2010 r. URZĄD K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI Lp. Strona Spis

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU SPIS TREŚCI strona Rozdział I Postanowienia ogólne 3-4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.)

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Załącznik do Zarządzenia Nr 72 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo