Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli."

Transkrypt

1

2 Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Projekt okładki: Jan Paluch Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, GLIWICE tel , WWW: (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: Copyright Helion 2014 Printed in Poland. Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

3 Spis tre ci Wst p 7 1. Portretowanie d u nika 17 Zad u enie Polaków 18 Profil psychologiczny d u nika 20 Piramida p atno ci 21 Typy d u ników 23 Gry d u ników Rozpoznanie d u nika 37 Zabezpieczanie umow 38 Jak sprawdzi kontrahenta? 39 Jak ustali numer telefonu i adres mailowy d u nika? 46 Jak przygotowa si do rozmowy z d u nikiem 47 Nagrywanie rozmów Proces windykacji 57 Procedury 58 Wybór drogi kontaktu 58 Schemat windykacji 59 Schemat telefonicznej rozmowy windykacyjnej 59 Negocjacje 61 Wezwanie do zap aty 67 Uznanie d ugu 70 Przerwanie biegu przedawnienia 70 Zawezwanie do próby ugodowej 72 O wiadczenie o poddaniu si egzekucji 73

4 6 Telewindykacja, czyli skuteczne odzyskiwanie nale no ci przez telefon 4. B dy podczas windykacji 77 Gro ba bezprawna 78 Stalking, czyli uporczywe n kanie 79 Pomówienie 80 Zniewaga 80 Zawiadomienie organów cigania o niepope nionym przest pstwie Trudny d u nik 83 Kontrnatarcie ze strony d u nika 84 Gro by 84 Inwektywy kierowane pod adresem windykatora 89 Umiej tno kontrolowania emocji i zachowania spokoju w rozmowie windykacyjnej Najcz ciej pope niane przez d u ników przest pstwa 93 Fa szerstwo 94 Przest pstwa przeciwko wierzycielom 96 Sk adanie zawiadomienia 98 Dochodzenie roszcze cywilnych w post powaniu karnym Antymanipulacja Ujawnienie zad u enia 109 Niewidzialne karty 113 Standardowa procedura 114 Gro ba zawiadomienia organów cigania o rzekomo pope nionym przest pstwie 116 Gro ba zawiadomienia mediów 116 Zagro enie wp ywami 117 Zagro enie mafi 117 Oskar enie o rasizm 118 Gro ba zawiadomienia strategicznych kontrahentów 118 Inwektywy kierowane pod adresem indykatora 119

5 3 Proces windykacji ( ) Najwy sz form realizacji sztuki wojennej jest udaremnianie planów przeciwnika. ( ) A zatem kto doskonali si w sztuce wojny, pokonuje obce armie bez wydawania bitwy Sun Tzu Sztuka wojny 57

6 58 Telewindykacja, czyli skuteczne odzyskiwanie nale no ci przez telefon Procedury Od ustalonych procedur zale y przede wszystkim czas, w jakim rozpocznie si windykacja. Przewa nie ci gle zaj te dzia y ksi gowo ci zazwyczaj nie przekazuj danych o zad u eniu na bie- co. Dlatego w firmie nale y ustali dla tych dzia ów jasn procedur, tak aby codziennie przekazywa y osobie odpowiedzialnej za windykacj dane o przeterminowanych fakturach. Jasne procedury ustalone w firmie pozwalaj na unikanie chaosu. Ale nie tylko. Procedury, jako co niematerialnego, mog by równie bardzo dobr wymówk dla windykatora. Bardzo cz sto d u nicy w procesie odwlekania p atno ci próbuj wp ywa na windykatora i wymóc ró ne rzeczy, np. przesuni cie terminu, roz o enie na raty itp. Dzieje si tak, poniewa zdaj sobie spraw, e po drugiej stronie s uchawki jest ywy cz owiek posiadaj cy emocje. Proste wyt umaczenie, e czego nie da si odwlec w czasie, bo takie s okre lone procedury, bardzo cz sto skutkuje. Procedury to co niematerialnego, niekomunikatywnego, z czym si nie dyskutuje, w przeciwie stwie do materialnego, komunikatywnego i zapewne posiadaj cego serce windykatora. Wybór drogi kontaktu Naturalnym kana em kontaktu w przypadku opó nienia w p atno ci, zw aszcza stosunkowo krótko po terminie, jest telefon. Ale warto równie pokusi si o wykorzystanie poczty elektro-

7 Proces windykacji 59 nicznej. Zw aszcza je eli dopiero zaczynamy budowa histori choroby. Warto wspomnie te o psychologicznej zasadzie, w my l której d u nik bardziej jest sk onny spe ni swoje obietnice, je eli zobowi za si w formie pisemnej. Schemat windykacji Nale y stworzy sobie pewien schemat windykacji. Na rysunku 3.1 przedstawiono przyk adowy schemat procesu windykacji. Oczywi cie zawsze istnieje mo liwo pomini cia jednego lub kilku punktów, jednak jego wype nienie powinno wydatnie przyczyni si do zwi kszenia szans na powodzenie procesu windykacji. Schemat telefonicznej rozmowy windykacyjnej Jak powinna wygl da standardowa rozmowa windykacyjna przez telefon? Niestety bardzo trudno taki schemat opracowa, jednak poni ej przedstawiono standardowy tryb prowadzenia rozmowy telefonicznej. 1. Przedstawienie si. 2. Wywo anie osoby decyzyjnej. 3. Weryfikacja osoby. 4. Przedstawienie celu rozmowy. 5. Negocjacje. 6. Rozpoznanie. 7. Zako czenie. 8. Potwierdzenie.

8 60 Telewindykacja, czyli skuteczne odzyskiwanie nale no ci przez telefon Rysunek 3.1. Przyk adowy schemat procesu windykacji

9 Proces windykacji 61 W pierwszym kontakcie nale y przyj domniemanie niewinno ci d u nika. Nale y na przyk ad ustali, czy faktura zosta a dostarczona, czy towar wydano, zada pytania o brak p atno ci i ustali termin sp aty. Negocjacje Negocjacje to ju wy szy poziom rozmów. Przydaje si w nich do wiadczenie oraz znajomo rozmówcy i pewnych technik negocjacyjnych, których jest bardzo du o. W praktyce warto zna oraz przyswoi sobie (oczywi cie na pocz tek) te podstawowe. Wysoki pu ap polega na postawieniu na pocz tku du ych wymaga, tak aby po dokonaniu kilku ust pstw nadal uzyskiwa to, co si za o y o. Odwrócenie stosowane w negocjacjach z zespo em ludzi. Nale y zdoby sympati jednego z cz onków zespo u, aby stwarza w grupie zamieszanie. Przemilczanie polega na omijaniu niektórych niewygodnych elementów rozmowy. Silna pozycja sprowadza si do s ów nie podoba si, to do widzenia. Technika niepolecana, gdy niejednokrotnie zrywa negocjacje. Nale y mie siln pozycj negocjacyjn oraz alternatyw dla tego, co chcemy osi gn, aby j zastosowa. Ma e ust pstwa polega na zaakceptowaniu propozycji ust pstw z naszej strony zaproponowanych przez adwersarza w zamian za ust pstwa z jego strony. Oczywi cie nasze ust pstwa dotycz jakich ma o istotnych spraw.

10 62 Telewindykacja, czyli skuteczne odzyskiwanie nale no ci przez telefon Si a wy sza polega na powo ywaniu si na obiektywne trudno ci. Nale y przekonywa, e musimy podporz dkowa si czyim poleceniom czy te sugestiom (np. swoich prze o onych). Przyn ta polega na nag ym wyj ciu oraz przypadkowym pozostawieniu na stole notatek na temat rozmowy. Rozmówca powodowany ciekawo ci powinien skorzysta z le cych notatek i mimowolnie do nich zajrze. Mo na tam umie ci np. spreparowan korzystniejsz ofert konkurencji. Skubanie polega na daniu dodatkowych (zazwyczaj niewielkich) ust pstw, gdy drugiej stronie wydaje si ju, e konsensus zosta osi gni ty. Tester polega na stawianiu pytania o hipotetyczn sytuacj po to, aby wyci gn od drugiej strony informacje na temat jej elastyczno ci. Sowiecka metoda polega na przedstawieniu dwóch nieprzyjemnych opcji: bardzo z ej i tylko z ej. Adwersarz b dzie sk onny do wybrania mniejszego z a. Blef polega na celowym wprowadzaniu adwersarza w b d. W po owie drogi polega na rzeczywistym spotkaniu si w po owie da jednej i drugiej strony; stosowana równie, aby poprzez wysuni cie nierealistycznych propozycji doprowadzi do sytuacji, w której nawet po spotkaniu w po owie drogi wynik negocjacji b dzie zadowalaj cy.

11 Proces windykacji 63 Ka dy cz owiek jest inny i do ka dego nale y podej inaczej. Negocjuj c, nale y stara si by zawsze o krok przed przeciwnikiem i próbowa przewidzie nast pny jego krok. Negocjacje windykacyjne zawsze za musz sko czy si ustaleniem terminu zap aty!!! Sankcje Windykator przed podj ciem czynno ci windykacyjnych powinien wiedzie, jakim arsena em rodków dysponuje. Jakie mo e na d u nika na o y sankcje i jakie sankcje b d skuteczne. Mog to by np. odsetki ustawowe, ale równie dobrze wstrzymanie dostaw towaru lub przej cie na rozliczanie gotówkowe. Poni ej przedstawiono najcz ciej stosowane sankcje zarówno ustawowe, jak i umowne. Odsetki Najcz ciej stosowana sankcja zosta a unormowana w Kodeksie cywilnym 1, w artykule 481 1: Je eli d u nik opó nia si ze spe nieniem wiadczenia pieni nego, wierzyciel mo e da odsetek za czas opó nienia, chocia by nie poniós adnej szkody i chocia by opó nienie by o nast pstwem okoliczno ci, za które d u nik odpowiedzialno ci nie ponosi. Jednocze nie 2 stanowi: Je eli stopa odsetek za opó nienie nie by a z góry oznaczona, nale si odsetki ustawowe. Jednak e gdy wierzytelno jest oprocentowana wed ug stopy wy szej ni stopa ustawowa, wierzyciel mo e da odsetek za opó nienie wed ug tej wy szej stopy. poz. 93). 1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16,

12 120 Telewindykacja, czyli skuteczne odzyskiwanie nale no ci przez telefon

13

14

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: How To Start A Conversation And Make Friends: Revised And Updated

Tytuł oryginału: How To Start A Conversation And Make Friends: Revised And Updated Tytuł oryginału: How To Start A Conversation And Make Friends: Revised And Updated Tłumaczenie: Cezar Matkowski Projekt okładki: Jan Paluch Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki wyst puj ce w tek cie s zastrze onymi znakami firmowymi b d towarowymi ich w a cicieli.

Wszystkie znaki wyst puj ce w tek cie s zastrze onymi znakami firmowymi b d towarowymi ich w a cicieli. Wszelkie prawa zastrze one. Nieautoryzowane rozpowszechnianie ca o ci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metod kserograficzn, fotograficzn, a

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Advertising on Google: The High Performance Cookbook

Tytuł oryginału: Advertising on Google: The High Performance Cookbook Tytuł oryginału: Advertising on Google: The High Performance Cookbook Tłumaczenie: Marta Najman ISBN: 978-83-246-8770-1 Copyright Packt Publishing 2013. First published in the English language under the

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: What's Stopping You?: Why Smart People Don't Always Reach Their Potential and How You Can

Tytuł oryginału: What's Stopping You?: Why Smart People Don't Always Reach Their Potential and How You Can Tytuł oryginału: What's Stopping You?: Why Smart People Don't Always Reach Their Potential and How You Can Tłumaczenie: Anna Kanclerz ISBN: 978-83-246-4451-3 2011 What s Stopping You Ltd. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Tytuł oryginału: Technical Analysis For Dummies Tłumaczenie: Bartosz Oczko ISBN: 978-83-246-3672-3 Original English language edition Copyright 2011 by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana. All

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: BackTrack 5 Wireless Penetration Testing Beginner's Guide

Tytuł oryginału: BackTrack 5 Wireless Penetration Testing Beginner's Guide Tytuł oryginału: BackTrack 5 Wireless Penetration Testing Beginner's Guide Tłumaczenie: Grzegorz Kowalczyk ISBN: 978-83-246-6682-9 Copyright 2011 Packt Publishing. First published in the English language

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Investing with Volume Analysis: Identify, Follow, and Profit from Trends

Tytuł oryginału: Investing with Volume Analysis: Identify, Follow, and Profit from Trends Tytuł oryginału: Investing with Volume Analysis: Identify, Follow, and Profit from Trends Tłumaczenie: Przemysław Janicki Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki

Bardziej szczegółowo

Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC.

Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Tytuł oryginału: Search Engine Optimization Secrets Tłumaczenie: Rafał Jońca Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki ISBN: 978-83-246-3606-8 Copyright 2011 by

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-5100-9 Copyright Eric Ries,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Agile Samurai: How Agile Masters Deliver Great Software

Tytuł oryginału: The Agile Samurai: How Agile Masters Deliver Great Software Tytuł oryginału: The Agile Samurai: How Agile Masters Deliver Great Software Tłumaczenie: Andrzej Stefański ISBN: 978-83-246-3483-5 Copyright 2010 Pragmatic Programmers, LLC All rights reserved Copyright

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tłumaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-4477-3 Original edition copyright 2012 by Michał Zalewski. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

NARZ DZIA ZARZ DZANIA NALE NO CIAMI W SEKTORZE M P

NARZ DZIA ZARZ DZANIA NALE NO CIAMI W SEKTORZE M P ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 6 (42), numer 1 2014 RENATA BURCHART JOANNA DYNOWSKA * NARZ DZIA ZARZ DZANIA NALE NO CIAMI W SEKTORZE M P WST P Zarz dzanie nale no ciami jest procesem, którego celem

Bardziej szczegółowo

This translation is published and sold by permission of O Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to publish and sell the same.

This translation is published and sold by permission of O Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to publish and sell the same. Tytuł oryginału: Packet Guide to Routing and Switching Tłumaczenie: Grzegorz Pawłowski ISBN: 978-83-246-5119-1 2013 Helion S.A. Authorized Polish translation of the English edition Packet Guide to Routing

Bardziej szczegółowo