Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r."

Transkrypt

1 Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Gmina Miasto Reda: Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Redy do placówek oświatowych w 2018 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Reda, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Gdańska 33, Reda, woj. pomorskie, państwo Polska, tel , faks Adres strony internetowej (URL): Adres profilu nabywcy:

2 Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): I.4) KOMUNIKACJA: ograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: osobiście, kurier, operator pocztowy Adres: ul. Gdańska 33, Reda, sekretariat pokój nr 104 Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

3 ograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Redy do placówek oświatowych w 2018 r. Numer referencyjny: Postępowanie 33.ZF.PN.U.2017 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Tak Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Reda bezpłatnego transportu i bezpieczeństwa wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu tam i z powrotem z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej oraz z placówki oświatowej do miejsca zamieszkania. Przedmiot zamówienia obejmuje systematyczne, regularne dowożenie, wskazanych przez Zamawiającego, dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Redy (na trasie dom placówka oświatowa dom), we wszystkie dni funkcjonowania placówek oświatowych, które umożliwiają dzieciom realizację wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego w okresie od dnia 2 stycznia 2018 r. do dnia 28 grudnia 2018 r. Wykonawca usługi ma zapewnić punktualny, bezpieczny i bezawaryjny przewóz dzieci niepełnosprawnych. Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy na poszczególnych trasach, mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży. Rozkład ten w zależności od występujących potrzeb może ulegać korektom w ciągu roku szkolnego. Wykonawca może łączyć i zmieniać proponowane tras w celu zoptymalizowania kosztów i czasu przewozu uczniów, pod warunkiem uzgodnienia zmiany z Zamawiającym. Jednocześnie Zamawiający zastrzega możliwość zmiany tras przejazdu oraz liczby dzieci w czasie trwania umowy. Zamawiający zakwalifikował do przewozu 37 dzieci niepełnosprawnych, w tym 4 dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózkach

4 inwalidzkich oraz 33 dzieci niepełnosprawnych poruszających się samodzielnie. Wykonawca musi dysponować minimum pięcioma sprawnymi technicznie środkami transportu do przewozu osób, w tym co najmniej jednym pojazdem specjalistycznym dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Samochód ten powinien być wyposażony w rampę lub windę umożliwiającą załadunek i rozładunek wózka z pasażerem oraz zapewnić bezpieczeństwo dzieciom w czasie podróży. Siedzenia pasażerów powinny być wyposażone w pasy bezpieczeństwa i wysokie oparcia lub oparcia z zagłówkiem. Pojazdy muszą zapewnić opiekunowi swobodny dostęp do każdego dziecka w czasie jazdy. 2. Wykonawca musi zapewnić odpowiednią ilość środków transportu niezbędną do prawidłowej organizacji dowozu dla wszystkich osób uprawnionych do dowożenia. Wszystkie środki transportu, biorące udział w zamówieniu, muszą posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające pojazdy do ruchu Ponadto wykonawca zobowiązuję się dostarczyć przed podpisaniem umowy, polisę od odpowiedzialności cywilnej OC oraz następstw nieszczęśliwych wypadków NNW na kwotę minimum ,00 zł wraz z dowodem jej opłacenia oraz wykaz osób, które będą dowoziły dzieci do placówek oświatowych. 3. Wykonawca gwarantuje opiekę jednej osoby, poza kierowcą, nad przewożonymi dziećmi i zapewnia ją podczas wykonywania usługi przewozu tj. od miejsca zamieszkania dziecka do placówki i z placówki do miejsca zamieszkania, a także w czasie przejścia z pojazdu samochodowego do placówki oraz z placówki do pojazdu. 4. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna, spowodowana działalnością lub zaniechaniem Wykonawcy. 5. Kierowca prowadzący pojazd oraz opiekun musi wykazywać się odpornością psychiczną na nietypowe, często głośne zachowania dzieci oraz prowadzić pojazd w sposób łagodny by nie powodować u dzieci choroby lokomocyjnej. 6. Wykonawca zamówienia musi realizować je zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260). Liczba dni szkolnych w 2018 r. z podziałem na miesiące: Styczeń- 19; Luty- 13;Marzec- 20; Kwiecień- 19; Maj - 20; Czerwiec- 17; Wrzesień -20; Październik -23; Listopad - 21; Grudzień -15 SUMA DNI II.5) Główny kod CPV: Dodatkowe kody CPV: II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system

5 zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia II.9) SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Wykonawca powinien posiadać aktualne zezwolenie lub licencję na wykonywanie transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zmianami) Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: zamawiający nie stawia w tym zakresie warunków Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wykonawca powinien wykazać, że wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu usług przewozowych w zakresie przewozu dzieci lub dzieci niepełnosprawnych trwających nieprzerwanie co najmniej 5 miesięcy. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

6 III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: oświadczenie III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: a. w celu potwierdzenia przez wykonawcę posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada aktualne zezwolenie lub licencję na wykonywanie transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zmianami) b. w celu potwierdzenia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda wykazu usług (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP nie dotyczy III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) W terminie 3 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, wykonawca zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu informacji o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp., SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Informacja na temat wadium

7 IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców: IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w

8 formie katalogów elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria Kryteria Znaczenie cena 0,60 Czas podstawienia samochodu zastępczego 0,40 IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

9 Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

10 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zmiany umowy: a. Zmiana ilości dowożonych dzieci b. Zmiana tras dowożenia c. Zmiana liczby kilometrów przy zachowaniu stałej stawki przewozu za 1 km określonej w formularzu wykonawcy d. Zmiana ilości dni przewozów w tygodniu Zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmian określonych w pkt a, b, c, d przy zachowaniu stałej stawki przewozu za 1 km określony w formularzu Wykonawcy. IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: , godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane IV.6.6) ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych na trasie 1 Nazwa: nr: Reda Wejherowo 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa

11 innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:przedmiot dotyczy wykonania usługi polegającej na codziennym dowożeniu dzieci niepełnosprawnych do i z placówek oświatowych na trasie: 1. Reda, a) ul. Długa 121 b) ul. Młyńska 11/38 Wejherowo publiczny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy ul. Chopina km Wejherowo publiczny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy ul. Chopina 15 Reda, a) ul. Długa 121 b) ul. Młyńska 11/38-16 km Istnieje możliwość dodatkowych kursów w zależności od indywidualnego rozkładu zajęć szkolnych. W przypadku dowożenia jednego ucznia liczba kilometrów powinna wynosić: a) Reda, ul. Długa 121 Wejherowo, publiczny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy ul. Chopina 15 11,5 km Wejherowo publiczny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy ul. Chopina 15 - Reda ul. Długa ,5 km b) Reda, ul. Młyńska 11/38 Wejherowo publiczny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy ul. Chopina 15 9 km Wejherowo publiczny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy ul. Chopina 15 Reda, ul. Młyńska 11/38 9 km 2. Reda, a) ul. Spokojna 33/12 b) ul. Łąkowa 34/19 Wejherowo Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 dla słyszących ul. Sobieskiego km. Wejherowo Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 dla słyszących ul. Sobieskiego 279 Reda, a) ul. Spokojna 33/12 b) ul. Łąkowa 34/19 11 km Istnieje możliwość dodatkowych kursów w zależności od indywidualnego rozkładu zajęć szkolnych. W przypadku dowożenia jednego ucznia liczba kilometrów powinna wynosić: a) Reda, ul. Spokojna 33/12 Wejherowo Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 dla słyszących ul. Sobieskiego km Wejherowo Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 dla słyszących ul. Sobieskiego 279 Reda, ul. Spokojna 33/12 10 km b) Reda, ul. Łąkowa 34/19 Wejherowo Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 dla słyszących ul. Sobieskiego km Wejherowo Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 dla słyszących ul. Sobieskiego 279- Reda, ul. Łąkowa 34/9 10 km 3. Reda ul. Kwiatowa 43 Wejherowo Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 dla słyszących ul. Sobieskiego km Wejherowo Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 dla słyszących ul. Sobieskiego 279 Reda ul. Kwiatowa km 4. Reda ul. Topolowa 29- Wejherowo Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 ul. Jana III Sobieskiego km Wejherowo Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 ul. Jana III Sobieskiego 279 Reda ul. Topolowa km 5. Reda ul. Ceynowy 5/16- Wejherowo Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 ul. Jana III Sobieskiego ,5 km Wejherowo Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 ul. Jana III Sobieskiego 279 Reda, ul. Ceynowy 5/16 10,5 km 6. Reda, ul. Cechowa 20 - Wejherowo Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 ul. Jana III Sobieskiego 279 9,5 km Wejherowo Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 ul. Jana III Sobieskiego 279 Reda, ul. Cechowa 20 9,5 km 7. Reda, ul. Obwodowa 37B/3C Wejherowo Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 ul. Jana III Sobieskiego km Wejherowo Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 ul. Jana III Sobieskiego 279 Reda, ul. Obwodowa 37B/3C 11 km 8. Reda, ul. Kazimierska 33 Wejherowo Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 ul. Jana III Sobieskiego km Wejherowo Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 ul. Jana III Sobieskiego 279 Reda, ul. Kazimierska km 9. Reda a) ul. Wodociągowa 68/3 b) ul. Wodociągowa 51 Wejherowo Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 ul. Jana III Sobieskiego km Wejherowo Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 ul. Jana III Sobieskiego 279 Reda a) ul. Wodociągowa 68/3 b) ul. Wodociągowa km Istnieje możliwość dodatkowych kursów w zależności od indywidualnego rozkładu godzin zajęć szkolnych. W przypadku dowożenia jednego dziecka liczba kilometrów powinna wynosić: a) Reda ul. Wodociągowa 68/3 Wejherowo Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 ul. Jana III Sobieskiego ,5 km. Wejherowo Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 ul. Jana III Sobieskiego 279 Reda ul. Wodociągowa 68/3 11,5 km b) Reda ul. Wodociągowa 51

12 Wejherowo Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 ul. Sobieskiego ,5 km. Wejherowo Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 ul. Sobieskiego 279 Reda, ul. Wodociągowa 51 11,5 km 10. Reda a) ul. Jara 56 b) ul. Jara 56 Wejherowo Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 ul. Jana III Sobieskiego km Wejherowo Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 ul. Jana III Sobieskiego 279 Reda a) ul. Jara 56 b) ul. Jara km Istnieje możliwość dodatkowych kursów w zależności od indywidualnego rozkładu godzin zajęć szkolnych. W przypadku dowożenia jednego dziecka liczba kilometrów powinna wynosić: a) Reda ul. Jara 56 Wejherowo Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 ul. Jana III Sobieskiego km Wejherowo Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 ul. Jana III Sobieskiego 279 Reda ul. Jara km b) Reda ul. Jara 56 Wejherowo Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 ul. Jana III Sobieskiego km Wejherowo Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 ul. Jana III Sobieskiego 279 Reda ul. Jara km 11. Reda ul. Łąkowa 23/3 Wejherowo Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 ul. Jana III Sobieskiego 279 9,5 km Wejherowo Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 ul. Jana III Sobieskiego 279 Reda ul. Łąkowa 23/3 9,5 km 12. Reda ul. Kazimierska 104 Wejherowo Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 ul. Jana III Sobieskiego km Wejherowo Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 ul. Jana III Sobieskiego 279 Reda ul. Kazimierska km 13. Reda ul. Rekowska 2 Wejherowo Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 ul. Jana III Sobieskiego km Wejherowo Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 ul. Jana III Sobieskiego 279 Reda ul. Rekowska 2 12 km 14. Reda, ul. Jantarowa 59 Wejherowo Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 ul. Jana III Sobieskiego km Wejherowo Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 ul. Jana III Sobieskiego 279 Reda, ul. Jantarowa km 15. Reda ul. Kazimierska 70/3 Wejherowo Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ul. Strzelecka 9 9,5 km Wejherowo Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ul. Strzelecka 9 Reda ul. Kazimierska 70/3 9,5 km Dla celów sporządzenia oferty należy przyjąć w okresie realizacji przedmiotu zamówienia: Liczba dzieci dowożonych: 19 Ilość dni szkolnych: 187 Suma dzienna kilometrów: 397 km W punktach 1, 2, 9, 10 występuje łączenie dowożenia. Do sumy dziennej kilometrów wliczono tylko kilometry z indywidualnego dowożenia dzieci w w/w punktach. Długość tras została ustalona przez Zamawiającego według faktycznej odległości w terenie. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): , 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 0,60 Czas podstawienia samochodu zastępczego 0,40

13 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych na 2 Nazwa: nr: trasie Reda Rumia 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:przedmiot dotyczy wykonania usługi polegającej na codziennym dowożeniu dzieci niepełnosprawnych do i z placówek oświatowych na trasie: 1. Reda ul. Łąkowa 64/7 Rumia Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Sienkiewicza 30 5 km. Rumia Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Sienkiewicza 30 Reda ul. Łąkowa 64/7 5 km 2. Reda, ul. Spokojna 25/12 Rumia Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Sienkiewicza 30 5 km Rumia Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Sienkiewicza 30 Reda, ul. Spokojna 25/12 5 km 3. Reda, ul. Leśna 14 - Rumia Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Sienkiewicza 30 3,5 km Rumia Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Sienkiewicza 30 Reda, ul. Leśna 14 3,5 km 4. Reda, al. Lipowa 16 - Rumia Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Sienkiewicza 30 7,5 km Rumia Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Sienkiewicza 30 Reda, al. Lipowa 16 7,5 km 5. Reda, ul. Jęczmienna 2R/4 Rumia Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Sienkiewicza 30 7,5 km Rumia Szkoła Podstawowa nr 6 ul Sienkiewicza30 Reda, ul Jęczmienna 2R/4 7,5 km 6. Reda, ul. Gdańska 68/1 Rumia Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Sienkiewicza 30 3,5 km Rumia Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Sienkiewicza 30 Reda, ul. Gdańska 68/1 3,5 km 7. Reda al. Lipowa 14 Rumia Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Sienkiewicza 30-7,5 km Rumia Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Sienkiewicza 30- Reda al. Lipowa 14 7,5 km 8. Reda ul. Szafranowa 25 Rumia Szkoła Podstawowa nr 10 budynek przy ul. S. Batorego 29 8,5 km Rumia Szkoła Podstawowa nr 10 budynek przy ul. S. Batorego 29 Reda ul. Szafranowa 25 8,5 km 9. Reda ul. Długa 86a Rumia Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy ul. Sabata km Rumia Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy ul. Sabata 12 Reda ul. Długa 86a 10 km 10. Reda, ul. M. Konopnickiej 31/37 Rumia Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy ul. Sabata 12 6 km Rumia Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy ul. Sabata 12 Reda, ul. M. Konopnickiej 31/37 6 km 11. Reda al. Jana Pawła II 11/47- Rumia Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy ul. Sabata 12 6 km Rumia Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy ul. Sabata 12 Reda, al. Jana Pawła II 11/47-6 km 12. Reda, ul. Spokojna 24/8 Rumia Szkoła Podstawowa nr 2 Specjalna ul. Sabata 12 6 km Rumia Szkoła Podstawowa nr 2 Specjalna ul. Sabata 12 Reda, ul. Spokojna 24/8 6 km Dla celów sporządzenia oferty należy przyjąć w okresie realizacji przedmiotu zamówienia: Liczba dzieci dowożonych: 12 Ilość dni szkolnych : 187 Suma dzienna kilometrów: 152 km Długość tras została ustalona przez Zamawiającego według faktycznej odległości w terenie. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): , 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia:

14 data zakończenia: ) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 0,60 czas podstawieni asamochodu zastępczego 0,40 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych na 3 Nazwa: nr: trasach Reda Puck i Reda Gdynia 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:przedmiot dotyczy wykonania usługi polegającej na codziennym dowożeniu dzieci niepełnosprawnych do i z placówek oświatowych na trasie: 1. Reda a) ul. Kazimierska 4a b) ul. G. Bacewicz 22/1 Gdynia a) Zespół Szkół Specjalnych nr 17 ul. Witomińska 25/27 b) Gdyńska Szkoła Społeczna ul. Kapitańska km Gdynia a) Zespół Szkół Specjalnych nr 17 ul. Witomińska 25/27 b) Gdyńska Szkoła Społeczna ul. Kapitańska 37 Reda a) ul. Kazimierska 4a b) ul. G. Bacewicz 22/1 20 km Istnieje możliwość dodatkowych kursów w zależności od indywidualnego rozkładu zajęć szkolnych. W przypadku dowożenia jednego ucznia liczba kilometrów powinna wynosić: a) Reda, ul. Kazimierska 4a Gdynia Zespół Szkół Specjalnych nr 17 ul. Witomińska 25/27 19 km. Gdynia Zespół Szkół Specjalnych nr 17 ul. Witomińska 25/27 Reda, ul. Kazimierska 4a 19 km b) Reda, ul. G. Bacewicz 22/1 Gdynia Gdyńska Szkoła Społeczna ul. Kapitańska km Gdynia Gdyńska Szkoła Społeczna ul. Kapitańska 37 Reda, ul. G. Bacewicz 22/1 18 km 2. Reda ul. Wodociągowa 70/3 Puck Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy ul. Zamkowa 5 18,5 km. Puck Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy ul. Zamkowa 5 Reda ul. Wodociągowa 70/3 18,5 km Dla celów sporządzenia oferty należy przyjąć w okresie realizacji przedmiotu zamówienia: Liczba dzieci dowożonych: 3 Ilość dni szkolnych : 187 Suma dzienna kilometrów: 111 km Długość tras została ustalona przez Zamawiającego według faktycznej odległości w terenie. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): , 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: ) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 0,00 czas podstawienia samochodu zastępczego 0,40

15 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych na 4 Nazwa: nr: terenie Miasta Redy 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:przedmiot dotyczy wykonania usługi polegającej na codziennym dowożeniu dzieci niepełnosprawnych do i z placówek oświatowych na trasie: 1. Reda, ul. Olimpijska 21B/14 Reda Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Zawadzkiego 12 2 km Reda Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Zawadzkiego 12 Reda, ul. Olimpijska21B/14 2 km 2. Reda, ul. Kazimierska 33 Reda Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Zawadzkiego 12 2,5 km Reda Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Zawadzkiego 12 Reda ul. Kazimierska 33 2,5 km 3. Reda, ul. E. Orzeszkowej 4 Reda Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Brzozowa 30 3 km Reda Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Brzozowa 30 Reda, ul. E. Orzeszkowej 4 3 km 4. Reda ul. Zbożowa 2G Reda Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Łąkowa 36/38 3 km Reda Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Łąkowa 36/38 Reda ul. Zbożowa 2G 3 km Dla celów sporządzenia oferty należy przyjąć w okresie realizacji przedmiotu zamówienia: Liczba dzieci dowożonych: 4 Ilość dni szkolnych : 187 Suma dzienna kilometrów: 21 km Długość tras została ustalona przez Zamawiającego według faktycznej odległości w terenie. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): , 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: ) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 0,60 czas podstawienia samochodu zastępczego 0,40 6) INFORMACJE DODATKOWE:

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. Ogłoszenie nr 658390-N-2018 z dnia 2018-12-06 r. Gmina Miasto Reda: Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Redy do placówek oświatowych w okresie od stycznia do sierpnia 2019 r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi: Dostawa aparatu USG OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Miejskie Centrum Medyczne Górna w Łodzi: Dostawa aparatu USG OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłoszenie nr 604043-N-2017 z dnia 2017-10-19 r. Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi: Dostawa aparatu USG OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

https://poczta.home.pl/appsuite/api/mail/ogloszenie.html?action=attachment&folder=default0%2finbox&id=91157&attachment=2&us

https://poczta.home.pl/appsuite/api/mail/ogloszenie.html?action=attachment&folder=default0%2finbox&id=91157&attachment=2&us Ogłoszenie nr 602845-N-2017 z dnia 2017-10-16 r. Dom Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu 9-cio osobowego (8+kierowca) w wersji standardowej, dostosowanego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Ogłoszenie nr 571840-N-2017 z dnia 2017-08-16 r. Muzeum Warszawy: Dostawa środków czystości na potrzeby Muzeum Warszawy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. Ogłoszenie nr 650432-N-2018 z dnia 2018-11-20 r. Gmina Brańszczyk: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3 000 000,00zł przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 536888-N-2019 z dnia 2019-04-12 r. Komenda Portu Wojennego Gdynia: Usługa przeprowadzenia okresowej kontroli morskich budowli hydrotechnicznych / obiektów budowlanych, w kompleksach wojskowych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. Ogłoszenie nr 532900-N-2018 z dnia 2018-03-19 r. Dom Pomocy Społecznej w Batowicach: sukcesywna dostawa warzyw i owoców maj - wrzesień 2018r OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1 z 9 2019-05-30 14:02 Ogłoszenie nr 554665-N-2019 z dnia 2019-05-30 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" Sp. z o.o.: Dostawa (leasing operacyjny) samochodu osobowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2019 z dnia r. Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.: Ubezpieczenie mienia Szpitala Miejskiego

Ogłoszenie nr N-2019 z dnia r. Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.: Ubezpieczenie mienia Szpitala Miejskiego Ogłoszenie nr 511822-N-2019 z dnia 2019-02-08 r. Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.: Ubezpieczenie mienia Szpitala Miejskiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu lub programu

Nazwa projektu lub programu Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi: Wykonanie remontów dachów przychodni Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2019 z dnia r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2019 z dnia r. Ogłoszenie nr 522926-N-2019 z dnia 2019-03-08 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" Sp. z o.o.: Dostawa (leasing operacyjny) samochodu ciężarowego powyżej 3,5 DMC do transportu odpadów OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 525198-N-2019 z dnia 2019-03-14 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie: Dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Dostawa warzyw i owoców do

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Dostawa warzyw i owoców do Ogłoszenie nr 565423-N-2017 z dnia 2017-08-07 r. Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Dostawa warzyw i owoców do kuchni Szpitala Praskiego p. w. Przemienienia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2019 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2019 z dnia r. Ogłoszenie nr 537805-N-2019 z dnia 2019-04-16 r. Gmina Miasto Reda: Dostawa sprzętu biurowego do Urzędu Miasta w Redzie: Cz. 1. Dostawa laptopa i komputerów z oprogramowaniem, monitorów, skanera i pozostałego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie Ogłoszenie nr 550821-N-2017 z dnia 2017-07-13 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: Dostawa posiłków profilaktycznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Ogłoszenie nr 541356-N-2017 z dnia 2017-06-29 r. 4 Regionalna Baza Logistyczna: Dostawa materiałów powszechnego użytku, wyrobów hutniczych, wyrobów ze stali. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Ogłoszenie nr 547436-N-2017 z dnia 2017-07-07 r. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej: Dostawa systemu antywirusowego wraz z jego instalacją OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1 z 13 2017-10-31, 08:11 Ogłoszenie nr 607360-N-2017 z dnia 2017-10-31 r. Zespół Szkół Nr 2 im. Wandy Rutkiewicz: Dostawa energii cieplnej do budynków Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Ogłoszenie nr 638338-N-2018 z dnia 2018-10-18 r. Technikum Kinematograficzno-Komputerowe im. Krzysztofa Kieślowskiego: Dostawa sprzętu nagłośnieniowego dla Technikum Kinematograficzno-Komputerowego im.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie nr 622560-N-2017 z dnia 2017-11-27 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie: Ubezpieczenie mienia nieruchomego i ruchomego, ubezpieczenie komunikacyjne oraz ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1 z 8 2019-07-04, 15:45 Ogłoszenie nr 569617-N-2019 z dnia 2019-07-04 r. Wójt Gminy: Dostawa i montaż wyposażenia szatni dla siłowni w Gminnym Centrum Rekreacji i Sportu w Białce Tatrzańskiej ETAP IV OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół: Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół w Piaskach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zespół Szkół: Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół w Piaskach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 1 z 12 Ogłoszenie nr 518772-N-2018 z dnia 2018-02-15 r. Zespół Szkół: Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół w Piaskach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. Ogłoszenie nr 612221-N-2018 z dnia 2018-09-04 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Smolnie Wielkim: Dostawa średniego pojazdu ratowniczogaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Smolnie Wielkim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Ogłoszenie nr 631983-N-2017 z dnia 2017-12-13 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej: Sukcesywne dostawy leków OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie nr 553458-N-2019 z dnia 2019-05-29 r. Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca: Kompleksowa obsługa bankowa oraz udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku kredytowym OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. Żegluga Świnoujska: Wykonanie remontu dokowo-konserwacyjnego 2 jednostek pływających Żeglugi

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. Żegluga Świnoujska: Wykonanie remontu dokowo-konserwacyjnego 2 jednostek pływających Żeglugi Ogłoszenie nr 603174-N-2018 z dnia 2018-08-10 r. Żegluga Świnoujska: Wykonanie remontu dokowo-konserwacyjnego 2 jednostek pływających Żeglugi Świnoujskiej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Strona 1 z 14 Ogłoszenie nr 564399-N-2018 z dnia r. Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia: Sukcesywne świadczenie usług polegających na rezerwacji, wystawianiu oraz sprzedaży

Bardziej szczegółowo

ZP Olsztyn, r. Ogłoszenie BZP nr N-2017 z dnia r.

ZP Olsztyn, r. Ogłoszenie BZP nr N-2017 z dnia r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ZP.272.1.61.2017 Olsztyn, 29.09.2017 r. Ogłoszenie BZP nr 595139-N-2017 z dnia 2017-09-29 r. Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie nr 582607-N-2017 z dnia 2017-09-01 r. Zespół Szkół Zawodowych w Iłowie - Osadzie: Dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych w ramach kierunku technik mechanik - operator obrabiarek skrawających

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Ogłoszenie nr 582226-N-2017 z dnia 2017-09-01 r. Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa: druk mapy turystycznej

Bardziej szczegółowo

I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie

I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie Ogłoszenie nr 557750-N-2019 z dnia 2019-06-06 r. Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o: Dostawa systemu kurtyn OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 536179-N-2018 z dnia 2018-03-26 r. Morskie Centrum Nauki im. Prof. Jerzego Stelmacha: Dostawa wystawy interaktywnej Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. 1 z 15 12.04.2018, 08:28 Ogłoszenie nr 543717-N-2018 z dnia 2018-04-12 r. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Woli Skromowskiej: Zakup wyposażenia pracowni szkolnych do Szkoły Podstawowej w Woli

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Ogłoszenie nr 547627-N-2017 z dnia 2017-07-10 r. Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego oraz sterylnych rękawic

Bardziej szczegółowo

Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.: dostawa koparko-ładowarki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.: dostawa koparko-ładowarki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłoszenie nr 562123-N-2018 z dnia 2018-05-22 r. Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.: dostawa koparko-ładowarki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

ZP Olsztyn, dnia

ZP Olsztyn, dnia URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ZP.272.1.74.2018 Olsztyn, dnia 27.11.2018 Ogłoszenie w BZP nr 653201-N-2018 z dnia 2018-11-27 r. Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Ogłoszenie nr 533134-N-2017 z dnia 2017-06-14 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Dostawa rejestratorów holterowskich ciśnieniowych i EKG OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie nr 505974-N-2019 z dnia 2019-01-22 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Strona 1 z 14. Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Strona 1 z 14. Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. Strona 1 z 14 Ogłoszenie nr 595572-N-2018 z dnia 2018-07-27 r. Gmina Wrocław - Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu: Wykonanie usługi wsparcia gwarancyjnego (wsparcie typu 9x5

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie nr 603492-N-2017 z dnia 2017-10-18 r. Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi: dostawa szczepionek OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie nr 524870-N-2018 z dnia 2018-02-28 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Dostawa urządzeń medycznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie nr 553360-N-2017 z dnia 2017-07-18 r. Urząd Gminy Wejherowo: Dostawa sprzętu oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Nowe horyzonty - zachęcenie dzieci z terenu Wiejskiej Gminy Wejherowo

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie nr 582705-N-2018 z dnia 2018-07-03 r. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica: "Dostawa sprzętu elektroniczno-komputerowego Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem

Bardziej szczegółowo

2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie nr 631997-N-2018 z dnia 2018-10-04 r. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie: Dostawa do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Krakowie urządzeń medycznych oraz różnych mebli i wyposażenia część

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie Ogłoszenie nr 624738-N-2017 z dnia 2017-11-30 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej: Sukcesywne dostawy materiałów medycznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. Ogłoszenie nr 637072-N-2018 z dnia 2018-10-16 r. Gmina Zaręby Kościelne: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Ogłoszenie nr 622091-N-2017 z dnia 2017-11-24 r. Muzeum Warszawy: Leasing fabrycznie nowych samochodów na okres 3 lat w dwóch częściach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZP Olsztyn, dnia r.

ZP Olsztyn, dnia r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ZP.272.1.27.2019 Olsztyn, dnia 19.03.2019 r. Ogłoszenie w BZP nr 527118-N-2019 z dnia 2019-03-19 r. Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 22: WYBÓR DOSTAWCY SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Szkoła Podstawowa nr 22: WYBÓR DOSTAWCY SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Page 1 of 14 Ogłoszenie nr 548061-N-2017 z dnia r. Szkoła Podstawowa nr 22: WYBÓR DOSTAWCY SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. Ogłoszenie nr 633454-N-2018 z dnia 2018-10-09 r. Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej Celestynów: Dostawa sprzętu szkoleniowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Ogłoszenie nr 590053-N-2017 z dnia 2017-09-19 r. Gmina Miasta Czarnków: udzielenie i obsługę kredytu bankowego złotowego w kwocie 2.500.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: Dostawa mebli dla jednostek UMP w Poznaniu. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: Dostawa mebli dla jednostek UMP w Poznaniu. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłoszenie nr 519693-N-2019 z dnia 2019-02-28 r. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: Dostawa mebli dla jednostek UMP w Poznaniu. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie nr 588704-N-2017 z dnia 2017-09-15 r. Dom Pomocy Społecznej w Tursku: Dostawa mięsa, tłuszczy zwierzęcych, wędlin i drobiu do Domu Pomocy Społecznej w Tursku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Bardziej szczegółowo

Ochotnicza Straż Pożarna: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki OSP w Woli Zaradzyńskiej. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ochotnicza Straż Pożarna: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki OSP w Woli Zaradzyńskiej. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłoszenie nr 572806-N-2018 z dnia 2018-06-13 r. Ochotnicza Straż Pożarna: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki OSP w Woli Zaradzyńskiej. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie nr 636331-N-2018 z dnia 2018-10-15 r. Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r.w Radzyminie Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej: Drugi przetarg nieograniczony na zakup

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Dąbrówka, 30.11.2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271.30.2017 Nazwa zadania: Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT PACJENTÓW DIALIZOWANYCH

TRANSPORT PACJENTÓW DIALIZOWANYCH Ogłoszenie nr 528148-N-2019 z dnia 2019-03-21 r. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: TRANSPORT PACJENTÓW DIALIZOWANYCH OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 595873-N-2018 z dnia 2018-07-27 r. Zespół Szkół w Przykonie: Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Przykonie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. Ogłoszenie nr 651400-N-2018 z dnia 2018-11-21 r. ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Dzierżawa samochodów ciężarowych do zbierania i przewozu odpadów

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 1: Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zespół Szkół Nr 1: Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 1 z 12 2017-11-14 10:09 Ogłoszenie nr 615375-N-2017 z dnia 2017-11-14 r. Zespół Szkół Nr 1: Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 640070-N-2018 z dnia 2018-10-24 r. Województwo Podkarpackie: Druk kalendarzy ściennych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy: Sukcesywna dostawa odczynników

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy: Sukcesywna dostawa odczynników Ogłoszenie nr 636134-N-2017 z dnia 2017-12-27 r. Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla laboratoriów Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 599567-N-2018 z dnia 2018-08-06 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie: Wynajem samochodu osobowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. Ogłoszenie nr 586576-N-2018 z dnia 2018-07-10 r. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: Dostawa słomy do ciepłowni miejskiej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sępólnie Krajeńskim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 503527-N-2018 z dnia 2018-01-10 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Dostawa artykułów spożywczych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej: Dostawa warzyw i owoców OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej: Dostawa warzyw i owoców OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłoszenie nr 572060-N-2017 z dnia 2017-08-14 r. Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej: Dostawa warzyw i owoców OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Teatr Powszechny w Łodzi: dostawa i montaz kratownicy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Teatr Powszechny w Łodzi: dostawa i montaz kratownicy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłoszenie nr 525822-N-2017 z dnia 2017-06-06 r. Teatr Powszechny w Łodzi: dostawa i montaz kratownicy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o. o.: Usługi transportu sanitarnego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o. o.: Usługi transportu sanitarnego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 1 z 13 2019-03-20, 12:02 Ogłoszenie nr 527359-N-2019 z dnia 2019-03-20 r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o. o.: Usługi transportu sanitarnego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: 15/17 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: 15/17 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ogłoszenie nr 574173-N-2017 z dnia 2017-08-18 r. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: 15/17 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

1 z :34

1 z :34 1 z 5 2017-07-05 09:34 Ogłoszenie nr 544812-N-2017 z dnia 2017-07-05 r. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu "Radio Poznań" Spółka Akcyjna: Dostawa komputerów RACK - 12 szt. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Akademia Techniczna: Dostawa mebli laboratoryjnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Wojskowa Akademia Techniczna: Dostawa mebli laboratoryjnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłoszenie nr 618362-N-2017 z dnia 2017-11-17 r. Wojskowa Akademia Techniczna: Dostawa mebli laboratoryjnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. Ogłoszenie nr 529612-N-2018 z dnia 2018-03-12 r. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych

Bardziej szczegółowo

TOP MEDICUS Sp. z o.o.: Dostawa leków do apteki szpitalnej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

TOP MEDICUS Sp. z o.o.: Dostawa leków do apteki szpitalnej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłoszenie nr 551628-N-2019 z dnia 2019-05-23 r. TOP MEDICUS Sp. z o.o.: Dostawa leków do apteki szpitalnej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ogłoszenie nr 546585-N-2018 z dnia 2018-04-17 r. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie: Dostawa do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie mięsa, produktów mięsnych i drobiu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. Ogłoszenie nr 522272-N-2018 z dnia 2018-02-23 r. 4 Regionalna Baza Logistyczna: Dostawa części zamiennych do kamizelek ratunkowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Strona 1 z 15. Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Strona 1 z 15. Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. Strona 1 z 15 Ogłoszenie nr 508986-N-2018 z dnia 2018-01-23 r. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia: Zapewnienie miejsc noclegowych, sali konferencyjnej, miejsca na realizację usług gastronomicznych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Ogłoszenie nr 610194-N-2017 z dnia 2017-11-02 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi: Wykonanie Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu w I, II, III Wydziale Pracy Środowiskowej. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 649137-N-2018 z dnia 2018-11-16 r. Województwo Podkarpackie: Dostawa materiałów promocyjnych wraz z umieszczeniem nadruku. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 657730-N-2018 z dnia 2018-12-05 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie: Ubezpieczenie mienia nieruchomego i ruchomego, ubezpieczenie komunikacyjne oraz ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Ogłoszenie nr 615808-N-2017 z dnia 2017-11-14 r. Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej: Dostawa samochodu osobowego typu mikrobus 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2019 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2019 z dnia r. Ogłoszenie nr 534417-N-2019 z dnia 2019-04-05 r. Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej Celestynów: Dostawa szczepionek OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. Ogłoszenie nr 655280-N-2018 z dnia 2018-11-29 r. Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia: Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłoszenie nr 565856-N-2017 z dnia 2017-08-08 r. Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia: Zakup systemu monitorowania sesji zdalnego dostępu VPN OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie nr 571787-N-2017 z dnia 2017-08-14 r. Szpital Pomnik Chrztu Polski: DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Strona 1 z 17 Ogłoszenie nr 523151-N-2017 z dnia r. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy: Dostawa 5 samochodów osobowych, 1 samochodu dostawczego i 1 motocykla dla potrzeb Zarządu Zieleni m.st. Warszawy OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Ogłoszenie nr 571578-N-2017 z dnia 2017-08-11 r. Gmina Jeżowe: Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze zbiornikiem wodnym minimum 1000 litrów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Groblach. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. 1 z 13 19.09.2017, 08:31 Ogłoszenie nr 589993-N-2017 z dnia 2017-09-19 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Swarzewie: Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Swarzewie. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie nr 629991-N-2018 z dnia 2018-10-01 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku: Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2019 z dnia r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2019 z dnia r. 1 z 14 2019-03-26, 15:01 Ogłoszenie nr 530000-N-2019 z dnia 2019-03-26 r. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia: Druk i dostawa publikacji w ramach projektu Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów

Bardziej szczegółowo

Instytut Adama Mickiewicza: Druk dla CED OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Instytut Adama Mickiewicza: Druk dla CED OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ogłoszenie nr 506587-N-2019 z dnia 2019-01-23 r. Instytut Adama Mickiewicza: Druk dla CED OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie nr 595060-N-2017 z dnia 2017-09-29 r. Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi w Ostródzie: Dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych w ramach kierunku technik żeglugi śródlądowej OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie nr 590559-N-2017 z dnia 2017-09-19 r. Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi w Ostródzie: Dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych w ramach kierunku technik żeglugi śródlądowej OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo