Katowice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / , fax 0 / w w w. n i z i e l s k i b o r y s. p l

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "40-045 Katowice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32 203 30 41. w w w. n i z i e l s k i b o r y s. p l"

Transkrypt

1

2 Niniejsze pracwanie zstał przygtwane przez: Katwice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / , fax 0 / e-m ail: els k ibr ys.pl w w w. n i z i e l s k i b r y s. p l na zlecenie Stwarzyszenia Lkalna Grupa Działania Perła Jury Praca zstała wyknana przez zespół ekspertów pd kierwnictwem mgr Grażyny Rajczyk. Autrzy pracwania składają pdziękwania wszystkim tym sbm, które swim zaangażwaniem w trakcie warsztatów i sptkań przyczyniły się d pwstania niniejszeg dkumentu.

3 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR) DANE PODSTAWOWE OPIS PROCESU BUDOWANIA PARTNERSTWA CHARAKTERYSTYKA CZŁONKÓW LGD I SPOSÓB ROZSZERZANIA LUB ZMIANY SKŁADU LGD STRUKTURA ORGANU DECYZYJNEGO - RADY LGD ZASADY I PROCEDURY FUNKCJONOWANIA LGD ORAZ ORGANU DECYZYJNEGO LGD Zasady i prcedury funkcjnwania rganu decyzyjneg KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ORGANU DECYZYJNEGO DOŚWIADCZENIE LGD I CZŁONKÓW LGD W REALIZACJI OPERACJI OPIS I SPECYFIKA OBSZARU OBJĘTEGO LSR WRAZ Z UZASADNIENIEM JEGO WEWNĘTRZNEJ SPÓJNOŚCI UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE UWARUNKOWANIA GEOGRAFICZNE I PRZYRODNICZE UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE I KULTUROWE SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA NA OBSZARZE LGD SPECYFIKA OBSZARU OBJĘTEGO LGD UZASADNIENIE SPÓJNOŚCI OBSZARU LGD ANALIZA SWOT DLA OBSZARU OBJĘTEGO LSR WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH W RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ OKREŚLENIE MISJI LGD WYKAZANIE SPÓJNOŚCI SPECYFIKI OBSZARU Z CELAMI LSR UZASADNIENIE PODEJŚCIA ZINTEGROWANEGO I INNOWACYJNEGO DLA PLANOWANYCH W RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ OKREŚLENIE PROCEDURY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR I WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD OGÓLNA PROCEDURA WYBORU OPERACJI PROCEDURY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR PROCEDURY WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD, LOKALNE KRYTERIA WYBORU I PROCEDURA ICH ZMIAN PROCEDURA ZMIANY LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU PROCEDURA ODWOŁAWCZA OD DECYZJI RADY BUDŻET LSR OPIS PROCESU PRZYGOTOWANIA LSR WDRAŻANIE I AKTUALIZACJA ORAZ MONITORING LSR ZASADY I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY - EWALUACJI WŁASNEJ

4 13. OKREŚLENIE POWIĄZAŃ LSR Z INNYMI DOKUMENTAMI PLANISTYCZNYMI ZWIĄZANYMI Z OBSZAREM OBJĘTYM LSR WSKAZANIE PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, PRZEDSIĘWZIĘĆ LUB OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ LGD W RAMACH INNYCH PROGRAMÓW WDRAŻANYCH NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR PRZEWIDYWANY WPŁYW REALIZACJI LSR NA ROZWÓJ REGIONU I OBSZARÓW WIEJSKICH ZAŁĄCZNIKI DO LSR ZESTAWIENIE TABEL WYSTĘPUJĄCYCH W OPRACOWANIU:

5 1. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR) 1.1. DANE PODSTAWOWE Nazwa LGD Stwarzyszenie Lkalna Grupa Działania Perła Jury Status prawny LGD Data wpisu d KRS Stwarzyszenie LGD Perła Jury utwrzyła się dzięki trzymanej pmcy w ramach II Schematu Piltażweg Prgramu Leader+ SPO Restrukturyzacja i mdernizacja sektra żywnściweg raz rzwój bszarów wiejskich r. Numer KRS OPIS PROCESU BUDOWANIA PARTNERSTWA Prces budwania partnerstwa na bszarze pwiatu zawierciańskieg zainicjwany zstał jesienią 2005r. w gminie Łazy. We wrześniu 2005r. w Łazach zrganizwan inauguracyjne sptkanie z udziałem przedstawicieli władz wjewództwa, pwiatu, wybranych rganizacji pzarządwych zasięgu pnad gminnym, pracwników ODR raz największych przedsiębirstw pwiatu. Wtedy utwrzyła się grupa zaangażwanych leaderów widząca szanse rzwju bszarów wiejskich pwiatu zawierciańskieg właśnie pprzez integracyjne, ddlne pdejście d prblemów i mżliwści pprawy jakści życia i rzwju wsi. Stwarzyszenie LGD Perła Jury pwstał więc dzięki prjektwi, który rzpczął się jesienią 2005 rku. Schemat I Piltażweg Prgramu LEADER + (PPL+) Prjekt: Perła Jury w Pwiecie Zawierciańskim był jednym ze 174, które uzyskały rekmendacje Ministra Rlnictwa i Rzwju Wsi. Zadania załżne przy jeg realizacji zawcwały stwrzeniem Zintegrwanej Strategii Rzwju Obszarów Wiejskich (ZSROW), gdzie pstawin głównie na turystykę, wykrzystanie tradycji i pięknych terenów Jury a także na zaktywizwanie lkalnych spłecznści i utwrzenie Stwarzyszenia LGD Perła Jury. Pprzez działania szkleniwe, infrmacyjne, zastswanie pdejścia Leader d twrzenia lkalnej strategii pwstała tzw. ZSROW i zarejestrwan dpwiednie stwarzyszenie. W styczniu 2006r. na sptkaniu załżycielskim 63 człnków przedstawicieli 8 gmin, 3 sektrów (spłeczneg, publiczneg i gspdarczeg) dał pdwaliny d dalszych leaderwskich działań na rzecz innwacyjneg, zintegrwaneg rzwju bszarów wiejskich pwiatu 5

6 zawierciańskieg. Spełnine były i są wymgi dpwiedniej struktury człnków LDG w zakresie reprezentatywnści. Wszystk t umżliwił sprządzenie aplikacji w ramach Schematu II PPL+ i pzyskanie prawie 730 tys. zł na prjekty ZSROW. Praktyka pdejścia Leadera w kresie marzec 2007r. kwiecień 2008r. pprzez realizację ddlnie wskazanych pmysłów wzmcnił lkalną tżsamść, zintegrwał i zaktywizwał lkalną spłecznść, pkazał zasadnść i celwść krzystania z dfinanswania ze śrdków unijnych na rzecz rzwju bszarów wiejskich. Mieszkańcy bszaru LGD Perła Jury, lkalne władze samrządwe i partnerzy instytucjnalni dczuli mżliwść i kniecznść działań, których efekty dzięki wzmcnieniu dfinanswaniem unijnym służą prawdziwemu rzwjwi adekwatnemu d ich ptrzeb i zasbów. Partnerstw zbudwane w tku realizacji I i II schematu PPL+ ułatwił ale i wzmcnine zstał w tku budwania niniejszej lkalnej strategii. Wspólne wypracwywanie aktualnych celów, analiza dtychczaswych siągnięć, świadmść ptrzeb i mżliwści pprzez cykl warsztatwych sptkań w kresie czerwiec grudzień 2008r. ; knsultacje na strnie internetwej t klejny etap i pzim rzwju partnerstwa zgdneg z załżeniami, pdejściem i efektem LEADER. Regularna działalnść biura d pczątku utwrzenia Stwarzyszenia, w dgdnych warunkach lkalwych stanwiła pdstawę d bieżących knsultacji z mieszkańcami. Rzwój LGD uwarunkwany jest lkalnym ptencjałem spłecznym, publicznym i gspdarczym. Przyjmwanie nwych człnków sób fizycznych, aktywnych leaderów spłecznści lkalnej bszaru stwarzyszenia raz sób prawnych rganizacji pzarządwych, partnerów instytucjnalnych, przedsiębirców t czywisty prces ewaluacyjny LGD. Specyfika statutwa i aktywnść stwarzyszenia stanwi główny atrybut dla ptencjalnych, klejnych partnerów zaintereswanych pprawą jakści życia na bszarach wiejskich. Dbrwlnść, chęć d działania i współpracy, kreatywnść, innwacyjnść cechują LGD czyniąc ją atrakcyjną rganizacją dla ludzi aktywnych, ptymistycznych i przedsiębirczych CHARAKTERYSTYKA CZŁONKÓW LGD I SPOSÓB ROZSZERZANIA LUB ZMIANY SKŁADU LGD Stwarzyszenie LGD Perła Jury liczy 88 człnków jak sby fizyczne raz 8 gmin z bszaru LGD jak pdmity prawne. Na 10 jednstek administracyjnych Pwiatu Zawierciańskieg siem spełniających kryteria przystąpienia d Leadera (ze względu na status gminy i liczbę mieszkańców) stał się jej człnkami: Łazy, Ogrdzieniec, Pilica, Szczekciny, Włdwice, Krczyce, Irządze, Żarnwiec. Od mmentu pwstania w styczniu 2006r., kiedy na sptkaniu załżycielskim 63 sby z bszaru wyżej wymieninych 8 gmin pwiatu zawierciańskieg zadeklarwały gtwść działań na rzecz rzwju i pprawy jakści życia na swim terenie pprzez statutwe załżenia i pdejście leaderwskie stwarzyszenie zyskał na ppularnści, pzyskał wielu nwych człnków. Pniżej tabelaryczne zestawienie prezentuje charakterystykę aktualnych człnków LGD. 6

7 Tabela nr 1 - Lista człnków Stwarzyszenia LGD Perła Jury Lp. Imię i nazwisk Sektr/gmina Rdzaj prwadznej Funkcja człnka jaki działalnści przez w strukturze LGD Perła Jury reprezentuje człnka LGD Perła Jury człnek 1. Krzysztf Hajduga Gspdarczy Żarnwiec 2. Małgrzata Czernek Spłeczny Łazy 3. Andrzej Ktulecki Gspdarczy Krczyce 4. Maria Miśkiewicz Publiczny Ogrdzieniec 5. Jakub Otczyk Spłeczny Szczekciny 6. Andrzej Kwaśniak Spłeczny Irządze 7. Jan Gncerz Spłeczny Pilica 8. Aneta Haładus Publiczny Włdwice 9. Beata Kwiatkwska Spłeczny Szczekciny 10. Andrzej Mikulski Publiczny Ogrdzieniec 11. Maciej Kaczyński Publiczny Łazy 12. Stanisław Wójcik Publiczny Szczekciny 13. Michał Otrębski Publiczny Pilica 14. Stefan Pantak Publiczny Krczyce 15. Jan Mlenda Publiczny Irządze 16. Krzysztf Szlachta Publiczny Włdwice 17. Eugeniusz Kapuśniak Publiczny Żarnwiec 18. Zbigniew Fabiańczyk Spłeczny Ogrdzieniec 19. Tadeusz Czp Gspdarczy Łazy 20. Ewa Kaziród - Kula Spłeczny Krczyce 21. Andrzej Czech Spłeczny Pilica 22. Ewa Wypych Spłeczny Irządze Prezes Agencji Inicjatyw Lkalnych W Żarnwcu; Prezes Klubu Sprtweg w Żarnwcu Prezes Stwarzyszenia Nasza Szkła w Rkitnie Szlacheckim Działalnść gspdarcza biur usług dziennikarskich Pracwnik Urzędu Miasta i Gminy w Ogrdzieńcu OSP Szczekciny OSP Zawada Pilicka OSP Kleszczwa Pracwnik Urzędu Gminy Włdwice Człnek Stwarzyszenia Plska Lkalna Burmistrz Burmistrz Burmistrz Burmistrz Wójt Wójt Wójt Wójt Człnek Rady Parafialnej w Gieble, Radny w gminie Ogrdzieniec Właściciel firmy, Radny Łaz; Burmistrz pprzedniej kadencji Klub Sprtwy Giebł; Pracwnik Urzędu Gminy Krczyce OSP Dbraków KGW Zawada Pilicka; rlnik Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Skarbnik Zarządu Człnek Zarządu Człnek Zarządu Człnek Zarządu Człnek Zarządu Człnek Zarządu Przewdniczący Rady (OD) Z-ca Przewdnicząceg Rady Człnek Rady Człnek Rady Człnek Rady Człnek Rady Człnek Rady Człnek Rady Człnek Rady Człnek Rady Człnek Rady Człnek Rady Człnek Rady 7

8 23. Beata Ktlińska Spłeczny Łazy 24. Janna Gmułka Spłeczny Szczekciny 25. Bżena Demel Spłeczny Włdwice 26. Czesław Grabwski Spłeczny Żarnwiec 27. Cezary Barczyk Spłeczny Człnek Stwarzyszenia Wsi Rkitn Szlacheckie RAZEM Związek Młdzieży Wiejskiej raz Stwarzyszenie Plska Lkalna Stwarzyszenie Jurajska Organizacja Turystyczna Stwarzyszenie na Rzecz Wspieranie Oświaty Wiejskiej w Żarnwcu; Dyrektr Szkły Gspdarstw Agrturystyczne; Słtys Krczyc Pracwnik Urzędu Miasta i Gminy Ogrdzieniec Gspdarstw Agrturystycznej Rlnik Człnek Rady Człnek Rady Człnek Rady Człnek Rady Przewdniczący Kmisji Rewizyjnej Krczyce 28. Wanda Łydka Publiczny Człnek Kmisji Ogrdzieniec Rewizyjnej 29. Danuta Kwal Spłeczny Człnek Kmisji Pilica Rewizyjnej 30. Beata Kaczmarczyk Spłeczny Człnek Kmisji Irządze Rewizyjnej 31. Aneta Prusińska Spłeczny Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia Wsi Rkitn Szlacheckie Pracwnik biura LGD Łazy RAZEM i Kła PTTK Łazy 32. Grażyna Rajczyk Spłeczny Stwarzyszenie OSTOJA, Człnek Stwarzyszenia Łazy Kł PTTK Łazy 33. Andrzej Herman Spłeczny Rlnik; Radny Pwiatwy Człnek Stwarzyszenia Szczekciny 34. Anna Łapaj Publiczny Pracwnik Urzędu Miasta i Człnek Stwarzyszenia Szczekciny Gminy Szczekciny 35. Zdzisław Mgiła Spłeczny OSP Mkrus Człnek Stwarzyszenia Ogrdzieniec 36. Maria Dziób Gspdarczy Agencja Inicjatyw Człnek Stwarzyszenia Żarnwiec Lkalnych W Żarnwcu 37. Paweł Kalaga Gspdarczy Właściciel firmy, Człnek Stwarzyszenia i Spłeczny OSP Wiesiółka Łazy 38. Pitr Mazanek Spłeczny OSP Wiesiółka Człnek Stwarzyszenia Łazy 39. Katarzyna Zarębska Spłeczny Rlnik Człnek Stwarzyszenia Krczyce 40. Krzysztf Nwak Publiczny Pracwnik Urzędu Gminy Człnek Stwarzyszenia Irządze Irządze 41. Janina Dublińska - Publiczny Sekretarz w Urzędzie Człnek Stwarzyszenia Przybylik Pilica Gminy Pilica 42. Grażyna Tkarska Spłeczny Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia Łazy Uniwersytet III Wieku; Człnek Kła PTTK Łazy 43. Benedykt Freinhfer Spłeczny Stwarzyszenie Plskich Człnek Stwarzyszenia Zawiercie Mediów 44. Adrian Kała Spłeczny Klub Sprtwy Płmień w Człnek Stwarzyszenia Łazy Niegwnicach; Prezes Kła PTTK w Łazach; Pracwnik Urzędu Miejskieg w Łazach 45. Rman Kalaga Gspdarczy Właściciel firmy Człnek Stwarzyszenia 8

9 Łazy 46. Iwna Kalaga Gspdarczy Łazy 47. Edward Zadwrny Spłeczny Łazy 48. Iwna Miśta Spłeczny Krczyce 49 Tatiana Karń Publiczny Krczyce 50. Beata Grmada Spłeczny Krczyce 51. Grażyna Miśta Spłeczny Krczyce 52. Anna Przewrska Spłeczny Krczyce 53. Beata Kwalik Spłeczny Krczyce 54. Alicja Przybyła Publiczny Irządze 55. Jacek Lipa Publiczny Szczekciny 56. Mirsław Paliga Spłeczny Szczekciny 57. Janna Kuta Spłeczny Zawiercie 58. Andrzej Kuta Spłeczny Zawiercie 59. Michał Demel Spłeczny Włdwice 60. Lidia Janus Publiczny Łazy 61. Barbara Pacan Gspdarczy Krczyce 62. Cierniak Drta Spłeczny Krczyce 63. Helena Krwicka Spłeczny Krczyce 64. Bżena Pasierb Spłeczny Krczyce 65. Maria Pacan Spłeczny Krczyce 66. Ryszard Dziechciarz Publiczny Łazy 67. Żanetta Szkliniarz Spłeczny Łazy 68. Iwna Banasik Spłeczny Łazy 69. Stanisław Paliga Spłeczny Właściciel firmy Słtys Wiesiółki Mieszkaniec gminy Krczyce; niepracująca Pracwnik w Urzędzie Gminy w Krczycach Mieszkaniec gminy Krczyce; niepracująca Mieszkaniec gminy Krczyce; Rlnik Rlnik Pracwnik Urzędu Gminy w Irządzach Pracwnik Urzędu Gminy Włszczwa Pracwnik Banku Spółdzielczeg w Szczekcinach PTTK Zawiercie PTTK Zawiercie PTTK Zawiercie, Przewdnik Jurajski Pracwnik SPZOZ Łazy Właściciel firmy Rlnik Mieszkaniec gminy Krczyce; pracwnik Htelu Ostaniec w Pdlesicach Gspdarstw Agrturystyczne Gspdarstw Agrturystyczne Radny Gminy Łazy Stwarzyszenie Rzwju Wsi Chruszczbród i Chruszczbród Piaski; Dyrektr Szkły w Chruszczbrdzie Stwarzyszenie Rzwju Wsi Chruszczbród i Chruszczbród Piaski Słtys w Chruszczbrdzie Piaskach Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia Łazy 70. Andrzej Pniak Spłeczny Słtys w Człnek Stwarzyszenia 9

10 Łazy 71. Marta Grzesica Spłeczny Łazy 72. Krzysztf Janikwski Spłeczny Krczyce 73. Małgrzata Publiczny Słabwska Szczekciny 74. Włdzimierz Publiczny Sadwski Łazy 75. Henryk Mgłwski Publiczny Łazy 76. Małgrzata Stlarczyk Gspdarczy Krczyce 77. Knrad Knp Publiczny Łazy 78. Agnieszka Perkwska Publiczny - Gndecka Łazy 79. Marcin Wałcerz Gspdarczy Spłeczny Łazy Chruszczbrdzie Prezes Stwarzyszenia Rzwju Wsi Chruszczbród i Chruszczbród Piaski; Radna Łaz Słtys Dbrgszczyc Pracwnik Urzędu Miasta i Gminy Szczekciny Radny Łaz Radny Łaz Właściciel firmy Dyrektr OSiR Łazy Pracwnik Urzędu Łazy Właściciel firmy; Człnek Stwarzyszenia OSTOJA w Łazach; Radny Łaz Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia 80. Anna Staniaszek Publiczny Łazy 81. Władysław Nwak Publiczny Łazy 82. Maciej Kubiczek Publiczny Łazy 83. Maria Stempel Publiczny Łazy 84. Henryk Mgieła Gspdarczy Spłeczny Łazy 85. Iwna Kuźniak Publiczny Ogrdzieniec 86. Józef Nicś Publiczny Łazy 87. Wjciech Kazanecki Gspdarczy Włdwice 88. Tmasz Czech Spłeczny Pilica Radna Łaz, Nauczycielka w Zesple Szkół w Łazach Radny Łaz, Pracwnik PKP Carb Przewdniczący Rady Miejskiej w Łazach Radna Łaz Właściciel firmy, OSP Ciągwice, Radny Łaz Pracwnik Wydziału Prmcji Starstwa Pwiatweg w Zawierciu Radny Łaz Właściciel firmy Rlnik Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia Człnek Stwarzyszenia Wśród 88 człnków stwarzyszenia 43 t kbiety. Sektr publiczny reprezentuje 30 sób, zaś sektr spłeczn gspdarczy t 58 człnków LGD. Kwestię człnkstwa nabru lub wykluczenia ze stwarzyszenia reguluje dpwiedni Rzdział III Statutu Stwarzyszenia LGD Perła Jury paragrafy d 9 d 14. Pnad dwuletnia działalnść LGD Perła Jury umżliwiła pzyskanie klejnych zwlenników w reginie. W trakcie realizacji PPL+ prces rzszerzania się nwych aktywnych człnków i partnerów spełniał się dzięki dbrym praktykm i twartści Stwarzyszenia na nwych, chętnych i kreatywnych leaderów lkalnych indywidualnych raz instytucjnalnych. W spsób naturalny, 10

11 pprzez aktywnść w terenie LGD Perła Jury pszerza sbw, merytrycznie swją działalnść zyskując na ppularnści i twrząc klimat leaderwskieg pdejścia d prblemów lkalnych. Spsób rzszerzania składu LGD uwarunkwany jest więc ww. zapisami statutwymi raz bieżącą aktywnścią i prmcją działalnści becnych człnków. Perła Jury twarta jest na każdeg klejneg, nweg człnka, partnera z bszaru LGD, pwiatu zawierciańskieg, klicznych instytucji zaintereswanych wsparciem lkalnej strategii rzwju. Nie wyklucza się także w przyszłści ewentualnych pszerzeń terytrialnych jeżeli zaistnieje taka klicznść, mżliwść, ptrzeba. Otwartść, innwacyjnść, gtwść d zmian wraz z praktyką leaderwskieg pdejścia w Perle Jury jest już stałą cechą rzwjwą stwarzyszenia i jej człnków STRUKTURA ORGANU DECYZYJNEGO - RADY LGD Rada Prgramwa LGD Perła Jury zawiązana w II Schemacie PPL+ funkcjnwała jak rgan pinitwórczy: mnitrujący merytrycznie prjekty, dbający realizację całści statutwych zadań stwarzyszenia na rzecz pprawy jakści życia na bszarze LGD. Stąd jej człnkwie dświadczeni zarówn w inicjwaniu jak i zarządzaniu, mnitrwaniu prjektów na bszarach wiejskich w większści stanwią kmpetentny skład aktualnej Rady. Zgdnie z wymgami nwych zapisów prgramwych, statutwych i przepisami z tym związanymi - pwłana na Walnym Zebraniu w dniu r. nwa Rada Prgramwa LGD Perła Jury bejmuje 17 sób. Jej skład prprcjnalnie bejmuje przedstawicieli pszczególnych gmin bszaru LGD, przede wszystkim burmistrzów i wójtów wszystkich 8 gmin reprezentujących sektr publiczny. Pnadt z każdej gminy p jednej sbie delegwani zstali przedstawiciele sektra spłeczn gspdarczeg. Struktura człnków Rady spełnia więc parytet uczestnictwa przedstawicieli sektra spłeczn gspdarczeg w 50% w stsunku d przedstawicieli sektra publiczneg. Dkumenty ptwierdzające przedstawicielstw daneg sektra wszystkich człnków stwarzyszenia (deklaracje), w tym przedstawicieli Rady stanwią załącznik d wnisku wybór LGD d realizacji LSR. Kwestię zakazu łączenia funkcji w rganie decyzyjnym z funkcją w zarządzie lub rganie kntrli reguluje zapis &15 ust. 2 raz & 20 ust. 7 STATUTU STOWARZYSZENIA LGD Perła Jury (bligatryjneg załącznika d wnisku wybór LGD d realizacji LSR). Pnadt regulujący szczegółw zakres prac Rady jej regulamin bejmuje zapis : Człnek Rady nie mże jedncześnie pełnić funkcji w Zarządzie czy Kmisji Rewizyjnej ani być zatrudninym w biurze - &4 Regulaminu Rady Prgramwej Stwarzyszenia LGD Perła Jury w Łazach (dkument ten także stanwi załącznik d aplikacji wybór LGD d realizacji LSR). 11

12 Tabela nr 2 - Zestawienie Człnków Rady Prgramwej Stwarzyszenia LGD Perła Jury Lp. Imię i nazwisk Funkcja Gmina Sektr człnka LGD Perła Jury w strukturze LGD Perła Jury jaką reprezentuje człnek Rady jaki reprezentuje człnek Rady 1. Andrzej Mikulski Przewdniczący Rady Ogrdzieniec publiczny 2. Maciej Kaczyński Z-ca Przewdnicząceg Rady Łazy publiczny 3. Stanisław Wójcik Człnek Rady Szczekciny publiczny 4. Michał Otrębski Człnek Rady Pilica publiczny 5. Stefan Pantak Człnek Rady Krczyce publiczny 6. Jan Mlenda Człnek Rady Irządze publiczny 7. Krzysztf Szlachta Człnek Rady Włdwice publiczny 8. Eugenius Kapuśniak Człnek Rady Żarnwiec publiczny 9. Zbigniew Fabiańczyk Człnek Rady Ogrdzieniec spłeczny 10. Tadeusz Czp Człnek Rady Łazy gspdarczy 11. Ewa Kaziród - Kula Człnek Rady Krczyce spłeczny 12. Andrzej Czech Człnek Rady Pilica spłeczny 13. Ewa Wypych Człnek Rady Irządze spłeczny 14. Beata Ktlińska Człnek Rady Łazy spłeczny 15. Janna Gmułka Człnek Rady Szczekciny spłeczny 16. Bżena Demel Człnek Rady Włdwice spłeczny 17. Czesław Grabwski Człnek Rady Żarnwiec spłeczny 1.5. ZASADY I PROCEDURY FUNKCJONOWANIA LGD ORAZ ORGANU DECYZYJNEGO LGD LGD d mmentu zawiązania się Stwarzyszenia zapewnine miał dbre warunki lkalwe i bsadę persnalną. Lkalizacja siedziby LGD Perła Jury w Łazach w budynku przy ul. Jesinwej 1 będąceg własnścią Urzędu Miejskieg w Łazach, w którym równcześnie mieściły się : Wydział Urzędu Miejskieg - Centrum Prmcji i Przedsiębirczści raz Gminne Centrum Infrmacji (GCI) ptymalnie wpłynęły na rganizację i rzwój działalnści Stwarzyszenia. Warunki lkalwe, wypsażenie i sprzęt, pmieszczenia biurwe i sala knferencyjn szkleniwa udstępniane stwarzyszeniu d nadal niedpłatnie przez Burmistrza Łaz pzwalały i pzwalają sprawnie wyknywać zadania statutwe LGD. W wydzielnym pmieszczeniu biurwym, ptymalnie wypsażnym w sprzęt biurwy mgą swje zadania wyknywać pracwnicy Biura LGD, są warunki d przyjmwania i bsługi interesantów, sala szkleniwa umżliwia rganizwanie wszelkich sptkań grupwych, szkleń; są dbre warunki d archiwizwania dkumentów. Od pczątku pracwnicy ww. wydziału Prmcji Urzędu Miejskieg w Łazach raz pracwnicy GCI wspierali wszelkie czynnści administracyjn biurwe zapewniając sprawne funkcjnwanie biura. Krzystając ze współpracy kadrwej z Urzędem Łaz władze Perły Jury zarówn pprzez śrdki ze schematu II PPL+ jak i prace subsydiwane z Funduszu pracy z lkalneg urzędu pracy zapewniały ciągłść w bsadzie 12

13 stanwisk w biurze LGD. Lkalna prmcja LGD (także dzięki PPL+) przyzwyczaiła mieszkańców bszaru LGD i klicy, że regularnie takie biur funkcjnuje, udziela Infrmacji, knsultacji prmując rzwój bszarów wiejskich. Tę kmunikację spłeczną ułatwia także funkcjnująca na stałe, bsługiwana przez biur strna internetwa LGD Perła Jury. Dświadczenia w bsłudze spraw Perły Jury dają pdstawę d stwrzenia ptymalnej struktury rganizacyjnej biura dpaswanej d zadań uwarunkwanych realizacją LSR. Dwóch merytrycznych pracwników biura kreślnym zakresie dpwiedzialnści i sprecyzwanych kmpetencjach zarządzanych wybranym spśród człnków Zarządu kierwnikiem stanwić będzie zespół gwarantujący prfesjnalną bsługę rganów LGD i beneficjentów. Usługi księgwe realizwane będą na zlecenie na zewnątrz przez biur rachunkwe. Wynika t z dtychczaswej praktyki, która sprawdziła się jak ptymalne rzwiązanie finansw rganizacyjne przy rzliczaniu schematu II PPL+. Uzupełnieniem pisu zasad i prcedury funkcjnwania LGD Perłą Jury są załączniki: Załącznik Nr 1 Prcedura nabru pracwników LGD (zgdna z załącznikiem d wnisku wybór LGD d realizacji LSR) raz Załącznik Nr 2 Opisy stanwisk precyzujące pdział bwiązków i zakres dpwiedzialnści na pszczególnych stanwiskach (zgdny z załącznikiem d wnisku wybór LGD d realizacji LSR) Dzięki realizacji II Schematu PPL+ Perła Jury dpsażyła swje biur w dpwiednie meble, urządzenia i wypsażenie biurwe. Opis warunków technicznych i lkalwych biura LGD Perła Jury (zgdne z pisem załącznika d wnisku wybór LGD d realizacji LSR) prezentuje Załącznik Nr 3 niniejszeg pracwania ZASADY I PROCEDURY FUNKCJONOWANIA ORGANU DECYZYJNEGO Rada Prgramwa LGD Perła Jury na bazie swich dwuletnich dświadczeń raz przepisów i wymgów dtyczących zasad realizacji si 4 - LEADER w PROW na lata a także Statutu Stwarzyszenia ustaliła zasady i prcedury funkcjnwania ujmując je w ramy Regulaminu Rady Prgramwej Stwarzyszenia LGD Perła Jury w Łazach zatwierdzneg uchwałą na Walnym Zebraniu w dniu 16 grudnia 2008r. Zasady pwływania i dwływania człnków rganu decyzyjneg Perły Jury regulują zapisy Rzdziału IV pt. Władze Stwarzyszenia w paragrafach d 15 d 21. STATUTU STOWARZYSZENIA LGD PERŁA JURY. Walne Zebranie pprzez uchwałę, w trybie głswania zwykłą większścią głsów przy becnści c najmniej płwy człnków uprawninych d głswania - ustala liczbę człnków Rady (&17 ust. 4 pkt 2 Statutu); wybiera i dwłuje jej człnków (&17 ust.4 pkt 3). W &20 STATUTU pisane są kmpetencje Rady, jej zakres liczbwy - 17 sób (zgdnie z ustępem 1 teg paragrafu). Uzupełnienie składu Rady następuje p zwłaniu przez Zarząd Walneg Zebrania (&21) a pełna kadencja trwa dwa lata ( &15 ust. 3). Rada Prgramwa Perły Jury w zgdzie z zapisami statutwymi psiadając swój regulamin precyzyjnie kreśla rganizację wewnętrzną i tryb prac teg rganu decyzyjneg. Szczegółwe zapisy teg dkumentu uwzględniają regulację pstępwania jej człnków w prcedurze wybru prjektów - najważniejszej rli rganu decyzyjneg. Opis prcedur funkcjnwania Rady, w tym prcedury dtyczącej wyłączenia człnka Rady d udziału w dknywaniu wybru peracji mgących budzić wątpliwści c d bezstrnnści zstały ujęte w rzdziale X pt. Prcedura wyłączenia człnka Rady d udziału w dknywaniu wybru peracji. 13

14 Organ decyzyjny Rada Prgramwa LGD Perła Jury psiada więc regulamin rganizacyjny zapewniający : przejrzystść, demkratycznść raz jawnść pdejmwania decyzji. Żaden z człnków Rady nie mże być zatrudninym w biurze LGD ; zna graniczenia c d wykluczenia z prac w kmisji rzpatrującej wniski c d których nie mógłby zachwać bezstrnnści (wzmacnia t też stswna deklaracja pufnści i bezstrnnści, którą w myśl &32 Regulaminu człnkwie pdpisują przed psiedzeniem). Załącznik Nr 4 d niniejszeg pracwania prezentuje w całści zapisy Regulaminu Rady Prgramwej LGD Perła Jury w Łazach KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ORGANU DECYZYJNEGO Dświadczenie człnków Rady Prgramwej LGD Perła Jury wiąże się przede wszystkim z realizacją PPL+. Większść człnków becnej Rady 14 sób (na 17 człnków) byli także człnkami Rady pprzedniej kadencji. Wówczas Rada miała charakter pinitwórczy zatwierdzała, mnitrwała prjekty przyjęte i realizwane w Zintegrwanej Strategii Rzwju Obszarów Wiejskich w ramach II Schematu PPL+ LGD Perła Jury. Pnadt wśród człnków Rady przedstawiciele samrządów lkalnych - burmistrzwie i wójtwie wszystkich 8 gmin bszaru Perły Jury mają szerkie dświadczenie w krzystaniu z bardz wielu źródeł finanswania- prgramów związanych z dtacjami unijnymi na rzwój bszarów wiejskich. Szczegółwy pis dświadczenia sób wchdzących w skład rganu decyzyjneg zstał sprządzny według wskazaneg wzru (wzór tabeli w frmularzu wnisku) i jak załącznik d wnisku wybór LGD d realizacji LSR dłączny d aplikacji DOŚWIADCZENIE LGD I CZŁONKÓW LGD W REALIZACJI OPERACJI Bgate dświadczenie człnków Stwarzyszenia Perła Jury wynika czywiście z realizacji PPL+ zarówn pierwszeg jak i drugieg schematu. Pnadt aktywnść człnków w zakresie różnych prgramów i prjektów wiąże się z ich działalnścią na c dzień w śrdwisku lkalnym jak przedstawiciele różnych rganizacji frmalnych i niefrmalnych. Obk wielu prjektów realizwanych przez gminy : d PHARE 2000 SSG (np. w gminie Pilica) pprzez prjekty SAPARD prawie w każdej gminie człnkwskiej aż p prjekty z Prgramu Odnwy Wsi Wjewództwa Śląskieg (też prawie w każdej gminie LGD) wymienić mżna także prjekty uruchamiane z: - Fundacji Wspmagania Wsi - ZPORR Prirytet III Rzwój Lkalny, działanie 3.1 bszary wiejskie - RPO WSL na lata Prirytet II,działanie 2.2 Rzwój elektrnicznych usług publicznych - Wjewódzkieg Funduszu Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej. Szczegółwy pis dświadczenia wybranych sób wchdzących w skład LGD raz gmin reprezentujących LGD Perła Jury zstał sprządzny według wskazaneg wzru (wzór tabeli w frmularzu wnisku) i jak załącznik d wnisku wybór LGD d realizacji LSR dłączny d aplikacji. Załącznik ten nie wyczerpuje wszystkich dświadczeń człnków pkazuje przekrjw szerką gamę prjektów, których realizacja pkazuje kmpetencje i aktywnść człnków Perły Jury. 14

15 2. OPIS I SPECYFIKA OBSZARU OBJĘTEGO LSR WRAZ Z UZASADNIENIEM JEGO WEWNĘTRZNEJ SPÓJNOŚCI 2.1. UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE Pwiat Zawierciański w granicach, któreg leży bszar LGD Perła Jury usytuwany jest w półncn - wschdniej części wjewództwa śląskieg, w pasie jurajskich parków krajbrazwych na Wyżynie Krakwsk-Częstchwskiej. W niedalekiej dległści znajdują się duże aglmeracje miejskie Górneg Śląska raz Kraków i Częstchwa, a także Międzynardwy Prt Ltniczy Katwice - Pyrzwice. Drga nr 790 relacji Dąbrwa Górnicza - Ogrdzieniec - Pilica stanwi ważną trasę wyltwą z bszaru aglmeracji śląskiej w rejn Jury Krakwsk-Częstchwskiej, jak trasa ruchu rekreacyjn-turystyczneg. Przez teren ten przebiega również drga krajwa DK 78 (Krczyce, Irządze, Szczekciny). Obszar przecina ważny klejwy szlak kmunikacyjny półnc - płudnie, linia klejwa Gdańsk - Warszawa - Częstchwa - Katwice, z dużą stacją rzrządwą dla Śląska i Zagłębia. Na bszar Lkalnej Grupy Działania Perła Jury składa się 8 gmin, przynależących administracyjnie d terytrium pwiatu zawierciańskieg (wymienin w klejnści alfabetycznej): Mapa LGD 1. Gmina Irządze 2. Gmina Krczyce 3. Gmina Łazy 4. Gmina Ogrdzieniec 5. Gmina Pilica 6. Gmina Szczekciny 7. Gmina Włdwice 8. Gmina Żarn Źródł: 15

16 Mapa LGD na tle wj. śląskieg: źródł Obszar LGD, leżący w całści na terenie pwiatu zawierciańskieg i wjewództwa śląskieg graniczy d strny wschdniej z wjewództwem świętkrzyskim, pwiatami włszczwskim i jędrzejwskim raz wjewództwem małplskim, pwiatami lkuskim i miechwskim. Od strny półncnej sąsiaduje z pwiatem częstchwskim, d zachdniej z terenami pwiatu myszkwskieg, d płudniwegzachdu z pwiatem będzińskim, natmiast d strny płudniwej z miastem na prawach pwiatu - Dąbrwą Górniczą. Łączna pwierzchnia bszaru LGD Perła Jury wynsi 879,4 km2, c stanwi 87,7% pwierzchni pwiatu zawierciańskieg raz k. 7,1% pwierzchni całeg wjewództwa śląskieg. Obszar ten na kniec 2006 r. zamieszkiwany był przez mieszkańców, czyli k. 1,5 % ludnści wjewództwa, a mieszkańcy części wiejskiej bszaru LGD (45.077) stanwili k. 4,4 % gółu ludnści zamieszkującej bszary wiejskie w całym reginie. 16

17 Tabela nr 3 - Pdstawwe dane gmin bszaru LGD na dzień r. Nazwa gminy Typ gminy Liczba ludnści* Pwierzchnia (km2) Liczba słectw Irządze wiejska ,0 11 Krczyce wiejska ,0 20 Łazy wiejsk-miejska ,6 14 Ogrdzieniec miejsk-wiejska ,6 10 Pilica miejsk-wiejska ,0 23 Szczekciny miejsk-wiejska ,1 18 Włdwice wiejska ,3 10 Żarnwiec wiejska ,8 14 RAZEM ,4 49 * sby zameldwane na pbyt stały Źródł: UWARUNKOWANIA GEOGRAFICZNE I PRZYRODNICZE Obszar bjęty LGD Perła Jury t teren pagórkwaty, cechujący się licznymi walrami krajbrazwymi i przyrdniczymi. Najbardziej charakterystyczną cechą jurajskieg krajbrazu są białe wapienne skały zwane stańcami. Oprócz malwniczych frm skalnych, występują tu również licznie jaskinie i schrniska skalne, będące typwymi frmami krajbrazu krasweg, pwstałymi na skutek chemiczneg rzpuszczania w wdzie wapieni jurajskich. Różnrdnść ukształtwania pwierzchni stwarza grmne mżliwści dla uprawiania różnych frm turystyki, w szczególnści turystyki aktywnej tj. turystyki pieszej, rwerwej, kajakarstwa, wspinaczki, spelelgii, balniarstwa, jeździectwa i narciarstwa. Teren sprzyja także sprtm ekstremalnym tj. jeździe ffrad wej quadami, samchdami terenwymi, mtrami crsswymi. D najpiękniejszych wzniesień skalnych na bszarze LGD należą: Góra Zbrów, Skały Rzędkwickie, Krczyckie, Pdlesickie, Mrskie raz wzgórza w klicy Pdzamcza. Pwstały ne z resztek rślin raz szkieletów i pancerzy zwierząt żyjących w ciepłym mrzu jurajskim. Występują pjedyncz lub całymi zespłami twrząc jakby uśpine miasta drębnych wnętrzach krajbrazwych. Te białe wapienne skały były w przeszłści wykrzystywane d budwy zamków i strażnic. D najpiękniejszych zespłów skałek znajdujących się na terenie Perły Jury zalicza się: Skały Krczyckie - twrzą zespół wyskich wzniesień, ciągną się k. 5 km łukiem w kierunku półncn-wschdnim, kształtem przypminają wachlarz. W ich skład wchdzi 9 elementów twrzących nierzerwalną całść, ddzielnych d siebie głębkimi dlinkami strmych zbczach. Najpiękniejsza jest Góra Zbrów zwana także Górą Berkwą. 17

18 Skały Rzędkwickie - jedne z najpiękniejszych kazów skalnych na Jurze, znajduje się tutaj pmnik przyrdy nieżywinej - Okiennik Wielki, na terenie gminy Krczyce. U szczytu skała ta przebita jest długim, 7 metrwym tunelem, w kształcie kna, któreg średnica siąga 5 metrów. Swą sylwetką przypmina zamek brnny. Znalezine tu narzędzia krzemienne z kresu śrdkweg palelitu świadczą tym, że był n niegdyś zamieszkiwany przez ludzi. Na bszarze pwiatu znajdują się liczne jaskinie m.in.: Jaskinia Żabia, Jaskinia Sulmwa, Studnia Szpatwców i Jaskinia Głębka (Pdlesice); Jaskinia Wielkancna, Jaskinia w Krczycach, Piaskwa (Krczyce); Jaskinia w Straszykwej Górze, Jaskinia w Zamczysku, Jaskinia z Kminem (Ryczów); Jaskinia Zegar, na Biśniku i Jaskinia Psia (Smleń); Naturalną zdbą pdziemnych krytarzy jaskiń są ciekawe frmy naciekwe: stalagmity, stalaktyty, żebra, misy. Najważniejsze piesze szlaki turystyczne: 1. Szlak czarny na dcinku: Józefów-Krępa - długść trasy wynsi: 6 km. 2. Czarny szlak na dcinku: Krczyce Rzędkwice - długść trasy wynsi: 8 km. 3. Szlak zielny Tysiąclecia na dcinku: Siewierz-Kużnica Sulikwska- Ciągwice- Łazy- Rkitn Szlacheckie-Hutki Kanki - Żelazk - Pdzamcze - Bzów - Krmłów - Skarżyce - długść trasy wynsi: 38 km. 4. Szlak żółty Ksynierów na dcinku: Szczekciny-Kpiec Kściuszki- Mskrzew - długść trasy: 16 km. 5. Szlak żółty Zamnitu na dcinku: Bblice - Zdów - Krczyce - Siamszyce - Mkrus - Giebł - Pdzamcze - Krępa - Centuria Niegwnice - długść trasy: 42 km. 6. Szlak czerwny Orlich Gniazd na dcinku: Mirów Bblice Zdów Żerkwice Karlin Pdzamcze Pilica zamek Smleń Krzywpłty Góry Bydlińskie Bydlin - długść trasy: km. 7. Szlak niebieski Warwni Jurajskich na dcinku: Ogrzelnik, Zdów, Pdlesice, Skarżyce, Pmrżyce, Zawiercie, Ogrdzieniec, Pdzamcze, Złżeniec, Dłużec - długść trasy: km. Najdłuższy szlak rwerwy t Jurajski Szlak Rwerwy Orlich Gniazd, ciągnący się d Krakwa d Częstchwy, na dcinku przebiegającym przez bszar LGD trasa wiedzie drgami i ścieżkami leśnymi w pbliżu malwniczych ruin zamków raz rezerwatów przyrdniczych pcząwszy d zamku w Pdzamczu pprzez Ogrdzieniec, Skarżyce, zamek w Mrsku, Skały Pdlesickie, górę Zbrów, Skały Krczyckie dalej w kierunku Częstchwy. Przez teren Lkalnej Grupy Działania przebiega również Transjurajski Szlak Knny d Częstchwy d Nielepic. Turystyka knna jest zupełnie nwym zjawiskiem w tym rejnie, chć ta frma aktywneg wypczynku cieszy się d dawna dużą ppularnścią w Plsce. Na terenie LGD Perła Jury istnieją stadniny kni w Pdlesiach, Chruszczbrdzie, Zawadzie Pilickiej, Ogrdzieńcu i Mrsku, Krczycach, Lgcie Murwanej, Parkszwicach, Ołudze, które ferują swje usługi turystm. Zimą natmiast istnieją tu sprzyjające warunki dla narciarzy. Obecnie funkcjnują następujące stki narciarskie: Ciswa, Mrsk, Smleń, Grabwa. 18

19 Klimat Wyżyny Krakwsk - Częstchwskiej jest bardz swisty i nietypwy, niec chłdniejszy i wilgtniejszy niż taczających bszarów. Należy również wspmnieć kapryśnści klimatu Jurajskieg, na który największy wpływ ma stały niż islandzki, jeg działalnść jest najbardziej dczuwalna w zimie. Zimą również dczuć mżna wpływ wyżu arktyczneg. Latem natmiast na kształt pgdy wpływają: wyż azrski przynszący pwietrze pdzwrtnikwe raz wyż zwrtnikwy znad Afryki. Działalnść tych układów barycznych nie jest tak bardz dczuwalna jak na terenach nizinnych. Jura jest nietypwym miejscem jeszcze pd jednym względem, tóż pgda mże się tu zmieniać kilka razy w ciągu dnia. Pnadt częstym zjawiskiem są burze. Charakteryzują się prywistymi wiatrami, które związane są z wnszącymi prądami pwietrza pd rzbudwanymi chmurami kłębiastymi. Wszystkie przytczne sbliwści sprawiają, że Wyżyna Krakwsk - Częstchwska, mim wielu anmalii jest terenem stsunkw ciepłym. Średnia rczna temperatura wynsi 8 C. Jak pdają statystyki najcieplejszym miesiącem jest lipiec, natmiast najchłdniejszym miesiącem jest styczeń. Okres wegetacyjny trwa dni. Opisane wcześniej cechy klimatu jurajskieg są dmienne d cech klimatu nizinneg, czyli bszaru przyległeg d Jury. Oznacza t, że turyści nie muszą dbywać dalekich pdróży chcąc zmienić klimat wystarczy k. 1 gdzina drgi samchdem z centrum Katwic, aby znaleźć się w miejscu zupełnie dmiennym klimatycznie i wypczywać. Niec pnad płwa bszaru Perły Jury t użytki rlne niekrzystnych warunkach gspdarwania 52,8 %. W strukturze użytkwania gruntów teg bszaru zdecydwanie przeważają użytki rlne, zajmując k. 600 km2 (68 % pwierzchni LGD), z czeg blisk 80% zajmują grunty rne. Największy ich udział jest w płudniw-wschdniej i płudniwej części, głównie na terenie gmin Pilica i Żarnwiec. Gleby te są czyste, c stwarza warunki d uzyskania przez rlników płdów wyskiej jakści i rzwinięcia prdukcji zdrwej i eklgicznej żywnści. Tereny wiejskie pwiatu zawierciańskieg uchdzą za spichlerz wjewództwa śląskieg. Na bszarze tym znajdziemy również surwce mineralne np. złża kamienia wapienneg, surwców ilastych d ceramiki budwlanej (cegielnie), piasków, margli. Występujący na tym terenie dlmit kruszcnśny zawiera gniazda rud łwiu i cynku, a także srebra i kadmu. Lasy na bszarze LGD zajmują 31,7 % pwierzchni bszaru. Dla prównania w Plsce lasy zajmują 28,7 % pwierzchni kraju. Największą pwierzchnię lasów ma gmina Łazy 57,2 km2, a najmniejsze są w gminach Irządze i Pilica dpwiedni 18,0 i 18,6 km2. W strukturze lasu dminują zbirwiska ssnwe. Lasy liściaste, głównie bukwe, prastają wyróżniające się w krajbrazie wzniesienia skalne. Zasby wdne, w tym stawy zajmują tylk kł 1 % pwierzchni bszaru Perły Jury. Na terenie pwiatu zawierciańskieg znajdują się źródła trzech rzek: Czarnej Przemszy, Warty i Pilicy, które uchdzą d głównych rzek Plski: Odry i Wisły. Warta największy prawy dpływ Odry wypływa ze źródeł kraswych w Krmłwie (na terenie gminy miejskiej Zawiercie), a Czarna Przemsza, która w płączeniu z Białą twrzą lewy dpływ Wisły bierze swój pczątek we wsi Bzów (także na terenie Zawiercia). Pilica najdłuższy lewy dpływ Wisły wypływa 6 km na wschód d ruin zamku w Pdzamczu (gmina Ogrdzieniec) ze źródeł kraswych dużej wydajnści. Na bszarze Perły Jury znajdują się także zbirniki wdne pełniące funkcje zarówn gspdarczą (stawy), jak i rekreacyjną. Znajdują się ne we Włdwicach, Pilicy, Szczekcinach, Ogrdzieńcu Krępie, Irządzach i w Łazach. Większść zbirników jest zarybina, c umżliwia wędkwanie. Ciekawym zjawiskiem przyrdniczym typwym dla bszarów kraswych są także zimne, bfite źródła, wypływające z dlnych partii szczelin skalnych zwane wywierzyskami. Największe wrażenie wywierają wydajne źródła warstwwe w urczysku Centurii, której wdy zaliczane są d najczystszych w tym reginie. 19

20 Na bszarze zajmwanym przez LGD występują prblemy związane z zanieczyszczeniem śrdwiska. Wdy rzek na tym terenie t wdy w dużej mierze pzaklaswe ze względu na zawartść zanieczyszczeń bigennych. Jest t wynik bardz niskieg stpnia skanalizwania bszaru. Prblemem jest również zanieczyszczenie gleb wynikające z dzikich wysypisk śmieci. Głównym źródłem zanieczyszczeń pwietrza emitwanych na terenie LGD pzstaje jednak becnie praca ktłwni gspdarstw dmwych i biektów kmunalnych raz ruch samchdwy, który pwduje emisje zanieczyszczeń pwietrza w pstaci spalin i hałasu, zanieczyszczenie gleb i szaty rślinnej wzdłuż dróg. Na wysypisku p byłym przedsiębirstwie Izlacja w Ogrdzieńcu, zagrżeniem jest degradacja terenu zanieczyszczneg dpadami azbestwymi. Perła Jury jest bszarem cennym przyrdnicz. Rślinnść i w mniejszym stpniu świat zwierzęcy bszaru LGD stanwi ważny czynnik wykrzystania śrdwiska dla celów wypczynkwych i turystycznych. Ze zwierzyny drbnej naptkać mżna sarny, zające, kurpatwy, bażanty, przepiórki, lisy, dziki, które craz częściej wyrządzają duże szkdy w rlnictwie. Pwszechnie sptykamy wiewiórki, krety, jeże, nietperze, a na terenach pdmkłych piżmaki, wydry i bbry, które stanwią na bszarze kilku gmin duży prblem gspdarczy budując swje siedliska zalewają użytki rlne, niszczą grble stawów hdwlanych jak również drgi djazdwe d łąk. W jaskiniach, szczelinach skalnych i ruinach zamków naptkać mżna swy, pustułki, drzdy skalne, rliki krzykliwe, pliszki górskie i jeżyki. Wśród bezkręgwców, najliczniejszą grupę stanwią klrwe mtyle, a wśród nich paź królwej i paź żeglarz. Sptkać mżna również szereg gatunków mdraszków, pająków i mięczaków. Spśród płazów najczęściej sptykane są żaby, traszki, jaszczurki, zaskrńce, padalce raz żmije zygzakwate. Najliczniej reprezentwaną grupą kręgwców są ptaki, których stwierdzn na terenie pnad 150 gatunków. Sptkać mżna skły wędrwne, jastrzębie, myszłwy, kruki, gawrny, kawki, srki, sójki, gile, szpaki, jemiłuszki, kanie, ksy, czarne bciany i wiele innych gatunków ptaków. Tereny pdlegające chrnie prawnej zajmują 428,6 km2, c stanwi blisk płwę bszaru Perły Jury 48,7 %. Stsunkw najwięcej bszaru pszczególnych gmin zajmują bszary chrnine w gminach: Krczyce 94,2 %, Włdwice 89,0 % i Ogrdzieniec 84,7 %. Związane jest t z istnieniem na terenie tych gmin Parku Krajbrazweg Orlich Gniazd i tuliny Zespłu Jurajskich Parków Krajbrazwych. Najcenniejsze tereny pd względem przyrdniczym i krajbrazwym występujące na terenie LGD bjęte zstały ddatkwą chrną, jaką są rezerwaty przyrdy. Na terenie Perły Jury są t: Rezerwat Góra Chełm najstarszy leśny rezerwat pwierzchni 12,56 ha; chrnie pdlegają: stardrzew bukwy prastający malwnicze stańce wapienne i 20 gatunków rślin naczyniwych. Na terenie rezerwatu znajduje się ścieżka dydaktyczna; Rezerwat Góra Zbrów rezerwat przyrdy nieżywinej pwierzchni 45 ha; chrnie pdlegają skały wapienne twrzące najbardziej malwniczą grupę stańców Jury; w skład rezerwatu wchdzą dwa grzbiety skalne: Góra Zbrów i Kłczek; Rezerwat Smleń rezerwat leśny pwierzchni 4,32 h; chrnie pdlega las bukw grabw - mdrzewiwy z przewagą buczyny sudeckiej, która ma charakter reliktwy występujący na wzgórzu z ruinami XIV-wieczneg zamku; Rezerwat Ruskie Góry jest t najmłdszy rezerwat leśny pwierzchni 153 ha; chrnie pdlega buczyna sudecka i jawrzyna górska prastające skały zróżnicwanych kształtach, a także k. 20 gatunków rślin i ptaków. Rezerwat Kępina jest t rezerwat leśny i brwy chrnie pdlegają naturalne zbirwiska leśne w pstaci niżweg lasu łęgweg, lsu przeczkweg i ziłrśli wraz z całym bgactwem gatunkwym flry i fauny raz źródlisk i wywierzysk (Irządze) 20

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015. Lokalna Grupa Działania. Bractwo Kuźnic

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015. Lokalna Grupa Działania. Bractwo Kuźnic LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015 Lkalna Grupa Działania Bractw Kuźnic Styczeń 2009 Niniejsze pracwanie zstał przygtwane przez: 40-045 Katwice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 Załącznik d uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nwa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rzwju Aglmeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 5 wrzesień 2012 Spis treści Spis treści...2 I. Wprwadzenie...4

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA ZAMAWIAJĄCY GMINA MIASTA GDYNI Warszawa - Gdynia marzec sierpień 2007 Strategia Rzwju

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT)

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) WÓJT GMINY KLESZCZEWO AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) OPRACOWANIE WYKONAŁ: Abrys Sp. z.. ul. Daleka 33 60-124 Pznań Autrzy:

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) pniedziałek, 10 maja 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 33 (330) 19 września 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Załącznik d Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzrczej KGHM Plska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Zwięzła cena sytuacji KGHM Plska Miedź S.A. za rk brtwy 2013, uwzględniająca cenę systemu Maj, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo