RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA"

Transkrypt

1 RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA NR 46 (872) TYGODNIK 19 listopada 2009 r. Rok XVII Nr indeksu ISSN Cena 2 z³ (w tym 7% VAT) Pozytywny luzik Panie prezydencie, wie Pan, jak na Pana siê mówi? Podobno ma Pan lekko nonszalancki stosunek do pracy. To prawda? Panie prezydencie, bêd¹ pieni¹dze na zachodni¹ obwodnicê Radomska? Dlaczego szanse na pieni¹dze mamy dopiero w procedurze odwo- ³awczej? Czy jest konflikt miêdzy Panem a prezydent Ann¹ Milczanowsk¹? Bêdzie Pan w przysz³ym roku kandydowa³ na prezydenta Radomska? A prezydent Anna Milczanowska jest dobrym szefem? Na str. 5. rozmowa Jolanty D¹browskiej z wiceprezydentem Radomska Robertem Zakrzewskim. Go³o i weso³o S¹ jeszcze bilety na spektakl Go³o i weso³o. Zaplanowano dwa spektakle o godz i o godz Bilety do nabycia w kasie MDK, tel. (044) Wiêcej w dodatku TV Rok Warszyca Przysz³y rok bêdzie w Radomsku poœwiêcony pamiêci Stanis³awa Sojczyñskiego i Konspiracyjnego Wojska Polskiego. W 2010 r. przypada 100. rocznica urodzin legendarnego Warszyca, który w Œwiêto Niepodleg³oœci zosta³ poœmiertnie awansowany na stopieñ genera³a brygady, oraz 65. rocznica powstania KWP. W Radomsku i w powiecie przez ca³y rok odbywaæ siê bêd¹ okolicznoœciowe Czy Towarzystwo Opieki nad Zwierzêtami przejmie radomszczañskie schronisko? Schronisko dla TOZ - Miasto z³o y³o nam propozycjê przejêcia schroniska i na tym siê skoñczy³o - mówi And elika Chodorek, prezes TOZ w Radomsku. - Szczegó³y bêd¹ ustalane na kolejnych spotkaniach - mówi S³awomir Przyby³owicz, rzecznik prasowy Urzêdu Miasta. Radomszczañskie schronisko dla zwierz¹t mieœci siê przy ulicy Spacerowej, a prowadzone jest przez Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej. Ostatnio spory szum wokó³ niego wywo³a³a informacja, e jego prowadzeniem mia³oby siê zaj¹æ radomszczañskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzêtami. - Na spotkaniu z pani¹ prezydent i prezesem PGK zostaliœmy zaskoczeni propozycj¹ przejêcia schroni- uroczystoœci, spotkania, koncerty (m.in. zespo³u De Press), czcz¹ce pamiêæ polskich bohaterów. O szczegó³ach na specjalnej konferencji prasowej we wtorek 17 listopada mówili cz³onkowie stowarzyszenia Przywróciæ pamiêæ oraz w³adze miasta. Prezydent Anna Milczanowska zapowiedzia³a, e ju wkrótce w Radomsku stanie pomnik poœwiêcony Warszycowi i jego o³nierzom, cz³onkowie Przywróciæ pamiêæ zadbali natomiast o to, aby specjalna tablica znalaz³a siê w Rzejowicach, w miejscu urodzenia Sojczyñskiego. O szczegó³ach bêdziemy na bie ¹co informowaæ. (jd) ska - mówi prezes radomszczañskiego TOZ And elika Chodorek. - Nie byliœmy przygotowani, bo mieliœmy rozmawiaæ o czymœ innym, jednak gdybyœmy wtedy powiedzieli nie, to taka propozycja drugi raz by nie pad³a. Miêdzy TOZ-em a schroniskiem istnieje konflikt. Cz³onkowie Towarzystwa wielokrotnie zg³aszali krytyczne uwagi do prowadzenia placówki. - Trudno powiedzieæ, czy jesteœmy gotowi do przejêcia schroniska - wyjaœnia And elika Chodorek. - Po pierwsze, za t¹ propozycj¹ jak na razie nie kryj¹ siê adne konkrety, nie ma adnych ustaleñ... A eby zdecydowaæ siê na taki krok, musimy wiedzieæ, ile mielibyœmy na ten cel pieniêdzy, konieczna by³aby tak e kontrola stanu faktycznego schroniska. W razie ewentualnego przejêcia schroniska, jak mówi prezes TOZ, zmieni³oby siê to, o co Towarzystwo walczy od lat. Przede wszystkim wyd³u one zosta³yby godziny pracy, schronisko by³oby tak e czynne w soboty i niedziele, czyli wtedy, kiedy ludzie maj¹ czas, eby do schroniska przyjechaæ i wybraæ dla siebie psa lub Fot. Janusz Kucharski Czy los zwierz¹t poprawi siê, gdy radomszczañskie schronisko przejmie TOZ? kota. Obecnie schronisko czynne jest od poniedzia³ku do pi¹tku od godziny 7.00 do oraz w ka d¹ ostatni¹ niedzielê miesi¹ca od 8.00 do Jesteœmy zainteresowani przejêciem, jednak musimy znaæ wszystkie zasady i warunki - dodaje And elika Chodorek. - Schronisko musi wychodziæ do ludzi. My jako Towarzystwo oddaliœmy do adopcji 40 kotów. Udaje nam siê tak e znaleÿæ domy dla psów. Tym powinno zajmowaæ siê schronisko. Poza tym schronisko nie wykorzystuje m³odych ludzi, którzy chêtnie pracowaliby tam jako wolontariusze - koñczy. Jak dowiedzieliœmy siê od S³awomira Przyby³owicza, rzecznika prasowego Urzêdu Miasta, szczegó³y ewentualnego przejêcia schroniska przez Towarzystwo maj¹ byæ ustalane na kolejnych spotkaniach. - Do koñca tego tygodnia ma powstaæ wstêpna koncepcja umowy z Towarzystwem, a kiedy bêdzie ju gotowa, zostanie wyznaczony termin kolejnego spotkania w tej sprawie - wyjaœnia rzecznik. (jk) Czytaj na str. 4. Górale odbuduj¹ tatarsk¹ zagrodê Rondo lotników Radni, choæ nie jednomyœlnie, zgodzili siê na to, by kolejne rondo, je eli w Radomsku w przysz³oœci powstanie, nosi³o imiê Lotników Wrzeœnia 1939 r. Uchwa³a intencyjna zosta³a podjêta po tym, jak kilka tygodni temu pojawi³y siê ró ne propozycje nazwania ronda przy ulicy Przedborskiej, w tym w³aœnie - pamiêci lotników. Wówczas wiêkszoœæ g³osów uzyska³a nazwa Ofiar Zbrodni Katyñskiej, radni zadecydowali te, e nastêpne rondo uczci w³aœnie lotników. Na sesji w œrodê 4 listopada pojawi³y siê jednak rozbie noœci. - Nie jestem przekonana co do podejmowania uchwa³ intencyjnych. Takie uchwa³y nic nie znacz¹. Kilka lat temu podjêliœmy podobn¹ w sprawie utworzenia Alei Jana Paw³a II w miejscu obecnej ulicy Komuny Paryskiej. I co? Uchwa³a wisi w powietrzu. Nic siê nie dzieje w tej sprawie - mówi Jadwiga ysik z Razem dla Radomska. Prezydent Anna Milczanowska t³umaczy³a, e rozmowy w sprawie zagospodarowania ca³ego historycznego centrum Radomska - w tym równie ulicy Komuny Paryskiej - wci¹ trwaj¹. - Bardzo zale y nam na tym, aby tamte rejony naszego miasta by³y estetyczne, ³adne, aby móc nazwaæ je Alejami Jana Paw³a II - mówi³a prezydent. Uchwa³y intencyjnej broni³ te przewodnicz¹cy Rady Miasta Jan Grabowski. - Zarezerwowanie takiej nazwy jest bardzo wa ne: kiedy powstanie nowe rondo, nie bêdzie w¹tpliwoœci, jak je 19 LISTOPADA 2009 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA Fot. Janusz Kucharski nazwaæ - mówi³ przewodnicz¹cy. Innego zdania byli radni opozycyjni. - W nowej kadencji, kiedy bêdzie nowa Rada, jej radni bêd¹ mogli nadaæ temu rondu zupe³nie inne imiê. Uchwa- ³a intencyjna nic nie znaczy - mówi³ radny S³awomir B¹bol z RdR. - Ja mam inne zdanie - odpowiada³ Grabowski. Ostatecznie 11 radnych zag³osowa- ³o za uchwa³¹ intencyjn¹. (jd) REKLAMA... 1

2 WIADOMOŒCI * INFORMATOR * REKLAMA TELEFONY ZAUFANIA (044) Klub Szansa (problemy alkoholizmu) - pn., œr., pt., godz (034) Jasna Góra - czynny od do Klub Abstynencki Mo na Inaczej - AA, Al. Anon, DDA - tel KINA KINEMA (tel ) Kino nieczynne Odlot, b.o., USA 2009, godz.15.00, Nigdy nie mów nigdy 15 l., Polska 2009, godz i MDK (tel ) Surogaci, USA 2009, godz i Gwiazdka Kopernika, Polska 2009, godz Przerwane objêcie, Hiszpania 2009, godz i NOCNE DY URY APTEK ul. Krakowska ul. Narutowicza ul. Batorego ul. Jagielloñska ul. Targowa ul. Przedborska ul. Reymonta 42 STOMATOLOGIA Codziennie, równie w soboty, niedziele i œwiêta. Tel WA NE TELEFONY RADOMSKO 997 lub policja 998 stra po arna 999 pog. ratunkowe 986 stra miejska 992 pog. gazowe pog. wod.-kan pog. weterynaryjne 991 lub pog. energetyczne inf. PKP inf. PKS TAXI (PKP) TAXI (ul. eromskiego) TAXI (ul. Piastowska) (bezp³atny) teletaxi lub 33 Poczta Urz¹d Miasta (centrala) Prezydent Miasta Rada Miasta Starostwo Powiatowe Urz¹d Skarbowy Powiatowy Urz¹d Pracy MOPS Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (01) Szpital Powiatowy Miejski Dom Kultury Muzeum Regionalne Miejska Biblioteka Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Fundacja Inicjatyw Kulturalnych (034) inf. gospodarcza (034) inf. medyczna Chóry w koœciele W koœciele NMP Królowej Polski przy ulicy Piastowskiej w najbli sz¹ niedzielê 22 listopada z okazji œwiêta œw. Cecylii odbêdzie siê Koncert Muzyki Sakralnej. Jego g³ównym organizatorem jest Stowarzyszenie Muzyki Chóralnej Cantabile. Oprócz chórzystów z Cantabile, którymi dyryguje Marek Koper, wyst¹pi¹: Stowarzyszenie Œpiewacze,,Pochodnia przy Rzemioœle Czêstochowskim - Festiwal piosenki XIV Festiwal Piosenki dla Przedszkolaka odbêdzie siê 21 listopada Po francusku W najbli sz¹ niedzielê 22 listopada w Pubie Bourbon Street o godz rozpocznie siê wieczór z pio- dyrygent Jakub Jurdziñski, schola z parafii pw. NMP Królowej Polski w Radomsku - dyrygent Przemys³aw WoŸniak, chór,,cantate Deo z parafii œw. Miko³aja bpa z Wolborza - dyrygent Dariusz êczycki, chór,,pokój i dobro - dyrygent Felicja Sadek z klasztoru Franciszkanów w Radomsku, chór,,corda cordis z parafii pw. Najœwiêtszego Serca Jezusa w Radomsku - dyrygenci Agnieszka Nowicka, S³awomir Kuczera oraz chór z parafii MB Zwyciêskiej w Czêstochowie - dyrygent Marek Koper. (jd) w radomszczañskiej szkole muzycznej. Pocz¹tek o godz Organizatorem festiwalu jest Publiczne Przedszkole nr 1. (jd) senk¹ francusk¹ po³¹czony z degustacj¹ win beaujolais. W koncercie wyst¹pi¹: Justyna Królak - wokal i Janusz So³tysik - fortepian. Bilety kosztuj¹ 25 z³. (jd) OG OSZENIE... WY CZENIA PR DU tel. 991, r. w godz Radomsko, ul. Kopernika, S³owackiego (nry i 67-97), Orkana, Wierzyñskiego, œw. Rocha nry 1-18), Grota Roweckiego (nry i 59-75), M. Sk³odowskiej (od nry 22 i 39 do koñca, sklep PSS Zorza), Kowalczyka, Heweliusza, Œniadeckiego, Kotarbiñskiego, Fudali, Dembowskiego, Kusociñskiego, Warszawska, Obroñców Westerplatte, Wróblewskiego, Projektowana, Zachodnia, Go³êbia, Pó³nocna, Po³udniowa, 11 Listopada (od nru 18 i 37 do koñca), Robotnicza, Sklepowa, Dzielnicowa; r. w godz Radomsko, ul. BrzeŸnicka (nry i , PSB WIKTOR, KUBA- MA, Auto-Centrum DOBOSZ, obiekty RSP, C.H.CHUDEK), Kukuczki, Makuszyñskiego, Sobieskiego (nr: 4-26 i 7-9 i 69), œw. Rocha (nr: i 70a-154), Orl¹t Lwowskich (nr: 1-17 i 2-12), gen. Andersa, œw. Rocha (nry i 70a-234), ks. Skorupki (nry 1-5), Spo³eczna, (parafia rzym.-katolicka, koœcio³y pw. œw. Rocha i pw. œw.anny + Plebania), Korczaka (nry 1-25 i 2-18), Czêstochowska (od nru 3 i 4 do koñca), Jarzêbinowa, Fredry; r. w godz Jaskó³ki 2; r. w godz Gorzkowice, ul. Dzia³kowa, Przemys³owa (nry 1-8), Koœcielna (nry 57-61); r. w godz Radomsko, ul. BrzeŸnicka (nry i ), gen. Andersa; r. w godz Radomsko, ul. Krasickiego (od nru 81 i 110 do koñca, Dom Pomocy Spo³ecznej, firmy: RAD-BUD, MARDO, ACISZ, KEMPA s.c.), Odleg³a, Mochnackiego, Duñska (nry 4-10), Józefów k. Stobiecka Szl., Stobiecko Szlacheckie (od nru 33 i 38 do koñca) r. w godz Kruszyna 2; r. w godz Kruszyna 3; r. w godz Radomsko, ul. Krakowska (nry i ), M. D¹browskiej 2, Stara Droga (nry i oraz nr 180, parafia rzymsko-katolicka pw. b³. Micha³a Kozala Biskupa i Mêczennika); r. w godz Rudka 1, Szczepanowice 1, 2, Cieszanowice; r. w godz Radomsko, ul. Narutowicza (nry i ), Wojska Polskiego (nry 1-9 i 2-32); r. w godz Radomsko ul. Spokojna; r. w godz Zalesie Kruszyñskie. Koncerty ukasza Utalentowany m³ody pianista ukasz Trepczyñski, przedborzanin, stypendysta Fundacji Inicjatyw Kulturalnych, du o koncertuje. Na pocz¹tku listopada w repertuarze chopinowskim mogli us³yszeæ go mieszkañcy Nowego S¹cza, wczoraj, w œrodê 18 listopada, ukasz koncertowa³ w Katowicach. W programie znalaz³y siê utwory Haydna, Beethovena, Mendelssohna. Za tydzieñ, w czwartek 26 listopada, m³ody pianista wyst¹pi w Kielcach, a dwa dni póÿniej w Pu³awach w pa³acu Czartoryskich, gdzie towarzyszyæ mu bêdzie Orkiestra Akademii Beethovenowskiej. (jd) Zaœpiewa Krawczyk Koncert Krzysztofa Krawczyka zatytu³owany Nigdy nie jest za póÿno odbêdzie siê 28 listopada w radomszczañskim MDK. Pocz¹tek o godz Nigdy nie jest za póÿno to równie tytu³ najnowszego albumu artysty. Bilety kosztuj¹ 40 z³ na parterze i 35 z³ na balkonie. Mo na je nabywaæ w kasie domu kultury. (jd) Pieœni w jidysz Znany pieœniarz Andre Ochodlo wyst¹pi 4 grudnia w Miejskim Domu Kultury w Radomsku. Towarzyszyæ mu bêdzie zespó³ The Jazzish Quintet. Zaprezentowany zostanie program Mayne Teg, który jest po³¹czeniem spektaklu teatralnego i recitalu muzycznego. Pocz¹tek koncertu o godz (jd) Odczyt w galerii Radomszczañskie Ko³o Polskiego Towarzystwa Historycznego zaprasza na odczyt ks. Jacka Kapuœciñskiego pt. Przedstawiciele rodów szlacheckich i ich miejsca pochówku na terenie parafii w Lgocie Wielkiej. Odczyt odbêdzie siê w galerii muzeum. Wstêp wolny. (tan) Napisz pamiêtnik Do 30 listopada mo na nadsy³aæ prace na XXV Ogólnopolski Konkurs Pamiêtnikarski Moje strony rodzinne dawniej, a dziœ. Konkurs adresowany jest do ludzi, którzy urodzili siê na wsi lub w ma³ych miastach i w³aœnie z tymi miejscami zwi¹zane s¹ ich najpiêkniejsze wspomnienia. Prace nale y przesy³aæ na adres: Towarzystwo im. Marii Konopnickiej, Góry Mokre. (jd) REKLAMA... Jestem trzeÿwy Po raz drugi nasze miasto przyst¹pi³o do kampanii Prowadzê - jestem trzeÿwy. Policjanci radomszczañskiej drogówki przez kilka tygodni bêd¹ wrêczaæ wszystkim trzeÿwym kontrolowanym kierowcom breloczki z logo kampanii oraz logo miasta. TrzeŸwi kierowcy dostan¹ te specjalne naklejki, które mo na naklejaæ na szybê samochodu. Jak zapowiadaj¹ w magistracie, który jest g³ównym organizatorem akcji, do trzeÿwych kierowców trafi 600 breloczków. W tym roku w powiecie radomszczañskim zatrzymano ju ponad 700 osób prowadz¹cych pod wp³ywem alkoholu. Policja odnotowa³a tak e ponad 40 wypadków oraz ponad 50 kolizji drogowych, których sprawcami by³y osoby nietrzeÿwe. (jd) Rzuæ palenie W akcjê Rzuæ palenie razem z nami - Kto nie pali, ten na fali w³¹czy³ siê radomszczañski sanepid. Wkrótce m.in. w szko³ach rozdawane bêd¹ ulotki propaguj¹ce ycie bez nikotyny. Z niektórych badañ wynika, e ka dy papieros zabiera pal¹cemu 5,5 minuty ycia. Dym tytoniowy sk³ada siê z prawie 4000 zwi¹zków chemicznych, w tym ponad 40 to substancje rakotwórcze. Wszystkie one wprowadzane s¹ do organizmu palacza, a tak e do organizmu wszystkich, którzy przebywaj¹ w otoczeniu osoby pal¹cej papierosy. Na³ogowemu palaczowi grozi te wiele chorób, m.in. udar mózgu, nowotwory krtani, trzustki, nerek, rozedma p³uc, zawa³ serca. (jd) Apel PCK Radomszczañski oddzia³ Polskiego Czerwonego Krzy a pilnie potrzebuje odzie y, mebli, wózków i ³ó eczek dzieciêcych. Szczegó³owe informacje na temat tego, jak potrzebne rzeczy mo na przekazaæ, pod numerem tel. (44) (jd) UWAGA! Znaleziono portfel z pieniêdzmi i klucze w okolicach Martelichy - Suchej Wsi, tel GAZETA RADOMSZCZAÑSKA - Wydawca: MEDPRESS Jacek Wies³aw êski Adres redakcji: ul. Przedborska 2, Radomsko, tel./fax (044) , Redaktor naczelny - Robert D¹browski Reporterzy: Jolanta D¹browska i Janusz Kucharski Redaktor graficzny - Zbigniew Kipigroch Stale wspó³pracuj¹: Miros³awa êska, Iwona Natkañczyk, Ma³gorzata Skupiñska, Jolanta Siemiñska, Tomasz A. Nowak, Tomasz Zaskórski, Jan Nitecki, Czes³aw Polcyn. Marketing - Piotr Loszek tel Reklama: Adam Stefañski, Ryszard Kowalski. Biuro og³oszeñ czynne: pon. - wt , œr. - pt w lokalu redakcji. Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam i og³oszeñ, nie zwraca materia³ów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Druk: ODDI Poland Sp. z o.o. 2 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 19 LISTOPADA 2009 R.

3 Kobieta ranna od uderzenia siekier¹ Rodzinna tragedia Kolejna tragedia z u yciem siekiery - mê czyzna pope³ni³ samobójstwo, jego ona w stanie bardzo ciê kim przebywa w czêstochowskim szpitalu. Do kolejnej tragedii dosz³o na terenie powiatu radomszczañskiego, tym razem w ma³ej wsi Nowy Widok obok Kobiel Wielkich. W jednym z domów znaleziono zakrwawion¹ 72-letni¹ kobietê, Zenonê S., z powa nymi ranami g³owy, a w stodole - jej mê a Józefa S., który prawdopodobnie najpierw zaatakowa³ onê, a potem pope³ni³ samobójstwo. Kobietê znalaz³ w poniedzia³ek Ustawka na przerwie Kopn¹³ kolegê w krocze i odpowie za to przed s¹dem rodzinnym. W szkole w Lgocie Wielkiej dosz³o do sprzeczki miêdzy dwoma kolegami. Dwaj 15-latkowie postanowili za³atwiæ sprawê po mêsku - w bójce. W umówionym miejscu dosz³o do tak zwanej ustawki, w trakcie której jeden z ch³opców kopn¹³ drugiego 16 listopada przed po³udniem jej 18-letni wnuczek, który chcia³ zaprosiæ dziadków na swoje urodziny. Ch³opak powiadomi³ o wszystkim matkê, która zaczê³a szukaæ teœcia. Znalaz³a go w zamkniêtej od wewn¹trz stodole. Mê czyzna nie y³, powiesi³ siê. 72-latkê przewieziono do szpitala w Czêstochowie, gdzie przesz³a powa n¹ operacjê g³owy. w krocze. Obaj uznali sprawê za za³atwion¹. Jednak po powrocie do domu okaza³o siê, e kopniêcie by³o tak silne, e poszkodowany 15-latek czu³ siê bardzo Ÿle. Nastêpnego dnia rodzice zawieÿli go do lekarza. Ten stwierdzi³, e powsta³ krwiak i konieczna bêdzie chirurgiczna interwencja. Zgin¹³ 29-letni paralotniarz 29-letni paralotniarz spad³ w okolicy Ga³kowic Starych w gminie Kamieñsk. Do tego tragicznego wypadku dosz³o w sobotê 14 listopada miêdzy godzin¹ a Jak ustalili prowadz¹cy œledztwo policjanci, 29-letni mieszkaniec gminy Dzia³oszyn wraz ze znajomymi lata³ na paralotni. Znajdowa³ siê na wysokoœci oko³o 200 metrów i zacz¹³ wykonywaæ spiralê - lotnicz¹ akrobacjê. W pewnym momencie straci³ kontrolê Policja znalaz³a siekierê. Jak mówi Aneta Komorowska, oficer prasowy KPP w Radomsku, s¹ na niej brunatne plamy, prawdopodobnie krew, oraz w³osy. W trakcie œledztwa trzeba bêdzie znaleÿæ odpowiedÿ na pytanie, dlaczego do tej tragedii dosz³o. - Z zebranych przez nas informacji wynika, e miêdzy ma³ onkami od d³u szego czasu dochodzi³o do sprzeczek i awantur - wyjaœnia Aneta Komorowska. To kolejna rodzinna tragedia po tym, jak w Szczepocicach konkubina zabi³a no em mê czyznê, z którym mieszka³a, a w jednym z domów w Stobiecku Miejskim mê czyzna zabi³ siekier¹ swoj¹ onê i jedn¹ z córek. (jk) Do zdarzenia dosz³o 30 paÿdziernika, sprawa wysz³a jednak na jaw dwa tygodnie póÿniej. - Podczas rozpytania sprawca tego czynu przyzna³, e dosz³o do sprzeczki pomiêdzy nim a jego koleg¹ - mówi Aneta Komorowska, oficer prasowy KPP w Radomsku. - Ca³oœæ materia³ów zostanie przekazana do s¹du rodzinnego, który zadecyduje o dalszym losie napastnika - doda³a. (jk) nad paralotni¹ i spad³ na ziemiê. - Mê czyzna, mimo prowadzonej akcji reanimacyjnej, zmar³ - informuje oficer prasowy KPP w Radomsku Aneta Komorowska. - Zw³oki lotnika zosta³y zabezpieczone w szpitalnym prosektorium w Radomsku. Okolicznoœci tego wypadku bêd¹ badaæ eksperci z Pañstwowej Komisji Badañ Wypadków Lotniczych. (jk) Negocjacje miêdzy Marianem Czesakiem, w³aœcicielem tyskiego Przedsiêbiorstwa Transportowo-Spedycyjnego Bus-Trans, a radomszczañskim PKS i Ministerstwem Skarbu Pañstwa, które jest z kolei w³aœcicielem tej firmy, trwaj¹ ju bardzo d³ugo. Kilka razy podawane by³y przybli one daty przejêcia PKS-u przez prywatnego przedsiêbiorcê i tyle samo razy by³y odsuwane w czasie. Ostatnie informacje brzmi¹ - PKS zostanie kupiony byæ mo e jeszcze w grudniu. Jak zapewnia³ nas w³aœciciel firmy z Tych, po przejêciu PKS-u wszystko ma zostaæ w nim po staremu. Kilkanaœcie kradzie y w radomszczañskich sklepach - to wynik uzyskany przez parê z Czêstochowy w ci¹gu zaledwie kilku dni. 54-latek i 53-latka, oboje mieszkañcy Czêstochowy, w ci¹gu kilku dni dokonali kilkunastu kradzie y w radomszczañskich sklepach. W koñcu wpadli WIADOMOŒCI * REKLAMA PKS z nowym w³aœcicielem Prawdopodobnie jeszcze w grudniu radomszczañski PKS zostanie kupiony przez Mariana Czesaka, w³aœciciela firmy przewozowej z Tych. - Muszê usi¹œæ i od nowa wszystko przemyœleæ - wyjaœnia³ Marian Czesak. - Myœla³em o tym na pocz¹tku, potem w po³owie roku, ale rozmowy wci¹ siê przeci¹ga³y. Mogê jednak zapewniæ, e na rynku lokalnym wszystko zostanie tak, jak jest do tej pory. Jedn¹ ze stron w rozmowach jest Zwi¹zek Zawodowy Kierowców i Pracowników radomszczañskiego PKS. Jego przewodnicz¹cy Tomasz Gradek jest na razie spokojny. - Mamy zapewnienie, e nie bêdzie zwolnieñ, nowy w³aœciciel ma tak e inwestowaæ w tabor - mówi Gazecie. (jk) Bonnie i Clyde z Czêstochowy Kradli kabel 34-latek wraz ze swoim koleg¹ wybrali siê w nocy z wtorku 17 na œrodê 18 listopada na z³odziejsk¹ eskapadê. Ich ³upem mia³y paœæ kable telefoniczne. W trakcie kradzie y dokonywanej miêdzy Mas³owicami a Przerêbem w jednym z marketów w poniedzia³ek 9 listopada. Para z³odziei wybiera³a jako cel du e sklepy, w których ich ³upem pada³y ró ne artyku³y, pocz¹wszy od artyku³ów spo ywczych, a na chemii i kosmetykach koñcz¹c. Oboje stan¹ teraz przed radomszczañskim s¹dem. (jk) zostali przy³apani przez policjê. Jeden z mê czyzn zosta³ zatrzymany, drugi ze z³odziei wraz z ³upem, oko³o 50 metrami kabla odciêtego siekier¹, uciek³ do lasu. Policjanci znaj¹ jednak jego personalia. 34-latek zatrzymany w nocy trafi³ do policyjnego aresztu, a osobowy volkswagen, którym poruszali siê z³odzieje, na policyjny parking. (jk) REKLAMA LISTOPADA 2009 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 3

4 WIADOMOŒCI * LISTY * REKLAMA Minê³y dwa lata od zaprzysiê enia rz¹du nadziei Donalda Tuska. Có to ten rz¹d zrobi³? Ano, zas³yn¹³ z afer, to z pewnoœci¹. Na domiar z³ego mamy sytuacjê, gdzie uderza siê nie w tych, którzy siê afer dopuszczaj¹, ale w tych, którzy te afery wykrywaj¹. Zlikwidowano CBA, nagonka na IPN Pos³owie opozycji spotkali siê z przedstawicielami rz¹du w sprawie wyjaœnienia nieœcis³oœci w kwestii projektu tzw. ustawy Przywódca w³oskiej masonerii Aldo Chiarle wystosowa³ list otwarty, w którym krytykuje konkordat, jako sprzeczny z demokracj¹, nawo³uj¹c zarazem do tego, by religia by³a spraw¹ prywatn¹ i aby nauka religii nie odbywa³a siê w szko³ach. No tak, najlepiej by by³o, aby chrzeœcijanie w ogóle zniknêli z pola Listopad jest miesi¹cem, w którym w szczególny sposób myœlimy o zmar- ³ych i to nie tylko w dniu Wszystkich Œwiêtych. Ostatnio obchodzono Œwiatowy Dzieñ Pamiêci o Ofiarach Wypadków Drogowych. Warto przypomnieæ, e w Polsce rokrocznie ginie oko³o 5 tysiêcy ludzi w wypadkach drogowych, czego powodem jest nadmierna prêdkoœæ, alkohol, ale równie z³y stan naszych Zostaj¹c przy temacie, warto powiedzieæ, e miasto Radomsko ju po raz drugi przyst¹pi³o do akcji Prowadzê - jestem trzeÿwy. Drogowi policjanci bêd¹ przez kilka nastêpnych tygodni wrêczaæ kontrolowanym trzeÿwym kierowcom Radio Maryja nie jest antysemickie, nie szerzy ideologii endecji, a typ pobo noœci, jaki lansuje, jest g³êboki i autentyczny, a nie rytualistyczny, kolektywistyczny i powierzchowny. Koniec cytatu. To wnioski, do których dosz³a grupa socjologów z Uniwersytetu Warszawskiego na czele z... prof. Ireneuszem Krzemiñskim, po wnikliwym przebadaniu ca³ego jednomiesiêcznego programu tego radia. Badania te obalaj¹ wiele stereotypów, jakie od lat tworz¹ fa³szywy obraz Radia Litwa chroni siê przed wprowadzeniem propagandy homoseksualnej do litewskich szkó³. Litewski parlament przyj¹³ rezolucjê wzywaj¹c¹ do odrzucenia narzuconego przez Parlament Europejski dokumentu, w którym eurodeputowani wezwali Litwê do wprowadzenia zmian w przyjêtej w czerwcu ustawie o ochronie nieletnich przed szkodliwym wp³ywem informacji Najlepszym sposobem na zapobieganie ci¹ y u nastoletnich dziewcz¹t oraz ochronê przed chorobami wenerycznymi jest nie rozdawanie prezerwatyw, ale propagowanie wstrzemiêÿliwoœci seksualnej wœród m³odzie y. Jakie to niemodne, prawda? Niemodne, ale sprawdzone, np. w Stanach Zjednoczonych, gdzie program edukacji m³odzie y prowadz¹cy do wstrzemiêÿliwoœci seksualnej wprowadzono ju ponad 20 lat Z ciekawostek ornitologicznych, warto wiedzieæ, e Amerykanie odkryli wodê na Ksiê ycu. Z analiz wynika, i ksiê ycowy krater o nazwie Cabeus zawiera wodê. Byæ mo e niebawem realne stan¹ siê marzenia o urlopie na Ksiê ycu. (s) Listy do redakcji INTEGRUJEMY SIÊ W PROTEŒCIE SPROSTOWANIE Fot. Janusz Kucharski Jysk inwestuje Radomszczañskie Centrum Dystrybucji duñskiej firmy JYSK za rok powiêkszy siê prawie dziesiêæ razy. W œrodê 18 listopada odby³a siê uroczystoœæ wmurowania aktu erekcyjnego pod rozbudowê centrum. Uczestniczyli w niej przedstawiciele firmy oraz zaproszeni goœcie, miêdzy innymi z ministerstwa gospodarki oraz w³adze powiatu i miasta. Do koñca przysz³ego roku maj¹ powstaæ w pe³ni zautomatyzowane magazyny wysokiego sk³adowania oraz rampy dla aut dostarczaj¹cych i odbieraj¹cych towar. JYSK zamierza zatrudniæ ponad 300 nowych pracowników. Akt erekcyjny podpisali i wmurowali (od prawej) Henrik Bogelund, Jan Bogh, prezydent Anna Milczanowska oraz wicestarosta powiatu radomszczañskiego Bo ena Nowacka. (jk) Po przeczytaniu artyku³u pt. Obwodnica za p³otem w³osy stanê- ³y mi dêba. Jak mo na by³o coœ takiego napisaæ? Dlaczego autor tego artyku³u chce poró niæ mieszkañców osiedla Folwarki? Mieszkañcy, którzy byli zagro eni obwodnic¹ (wariant nr l) - to nie s¹ dwa domy, jest ich znacznie wiêcej. Na tym odcinku znajduj¹ siê równie domy do wysiedlenia, czyli rodziny, które z dziada pradziada siê tu wychowa³y. W naszym proteœcie (mieszkañców ul. Krakowskiej i Starej Drogi) poparli nas ludzie mieszkaj¹cy przy ulicach M. D¹browskiej i Torowej, wiêc teraz i my integrujemy siê z nimi w ich proteœcie. Nie tak ³atwo nas poró niæ. W grupie si³a. My równie nie zgadzamy siê, aby ludzie przy ulicy M. D¹browskiej i Torowej mieli obwodnicê za p³otem. Ale widzimy bardzo z³owrogie dzia³anie w³adz miejskich - proponuj¹c projekt drugiego wariantu studium, który w³aœnie zak³ada obwodnicê zaraz za granic¹ administracyjn¹ osiedla Folwarki. Dlaczego szkodz¹ oni wszyscy naszej spo³ecznoœci? Czy w³adze miejskie naprawdê nie maj¹ na uwadze dbania o dobro mieszkañców, które by³o tak bardzo podkreœlane na ostatnim zebraniu z Pani¹ Prezydent w Szkole Podstawowej nr 3 na Folwarkach? Czy w³adze miejskie potrafi¹ zintegrowaæ siê z ludÿmi i wyobraziæ sobie, jak bêdzie wygl¹da³o nasze ycie w s¹siedztwie obwodnicy? Czy miejscy urbaniœci i architekci nie maj¹ lepszych, korzystniejszych dla nas alternatyw? Czy zawsze bêd¹ kierowaæ siê kosztami, a nie dobrem ludzi? Na pokolenia zgotuj¹ nam piek³o na ziemi, przecinaj¹c nasz¹ dzielnicê na dwie czêœci, nie licz¹c siê z tym, e: 1. Mamy szko³ê integracyjn¹ jedyn¹ w naszym mieœcie - dojazd do niej bêdzie szalenie utrudniony. 2. Dlaczego nie pomyœlano o dzieciach uczêszczaj¹cych do prywatnego przedszkola zlokalizowanego przy ul. Krakowskiej? 3. Droga Krakowska oznaczona bêdzie symbolem GP, co znaczy ruch przyspieszony. Czy z uwagi na to zosta³y przeprowadzone symulacje dotycz¹ce wzrostu natê enia ha³asu i emisji spalin spowodowane wzmo onym natê enia ruchu zwi¹zanego z przejœciem z p³atnej autostrady na obwodnicê? ycie przy Krakowskiej ju jest uci¹ liwe, nie chce siê nawet myœleæ, jak to bêdzie wygl¹da³o, gdy powstanie obwodnica. Ile rodzin bêdzie musia³o yæ w takich warunkach? 4. Czy urbaniœci miejscy i projektanci, bior¹cy udzia³ w opracowywaniu studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska, wziêli pod uwagê specyfikê ukszta³towania terenu, a szczególnie wzniesienia na ulicy Krakowskiej, gdzie projektowane jest rondo? Czy takie miejsce jest na to odpowiednie ze wzglêdów bezpieczeñstwa, szczególnie w okresie zimy? 5. Dlaczego wydano pozwolenia na budowê nowych domów w obrêbie projektowanej obwodnicy? Dlaczego w³adze miejskie, których obowi¹zkiem ustawowym jest dbanie o dobro wszystkich mieszkañców, nie powiadomi³y ludzi na etapie decyzji o warunkach zabudowy, e w s¹siedztwie ich dzia³ek projektowana jest obwodnica? 6. Dlaczego w odpowiednim momencie nie by³y przeprowadzone konsultacje spo³eczne z mieszkañcami osiedla Folwarki, zwi¹zane z budow¹ obwodnicy? Odnosz¹c siê natomiast do drugiej czêœci artyku³u, tzn. dbania o walory przyrodnicze, nasuwa siê jedna riposta. Mieszkañcom ulic Krakowskiej i Starej Drogi równie szkoda lasu. My i nasze dzieci niejednokrotnie braliœmy czynny udzia³ w zalesianiu terenów leœnych usytuowanych pomiêdzy naszym osiedlem a okolic¹ rzeki Warty. Proszê wzi¹æ pod uwagê np. nasze ³¹ki znajduj¹ce siê nad rzek¹ Wart¹, których nieu ytkowanie przez lata powoduje ich mechaniczne zalesianie. Te tereny mog¹ œwietnie pos³u yæ na spacery i wycieczki rowerowe. Mamy równie propozycjê, aby przy projektowaniu obwodnicy wykorzystaæ istniej¹c¹ drogê gminn¹ biegn¹c¹ w okolicy rzeki Warty i przecinaj¹c¹ na CerkawiŸnie przejazd kolejowy? To by³by najlepszy wariant dla wszystkich mieszkañców osiedla Folwarki. Podsumowuj¹c nasz¹ odpowiedÿ na zamieszczony artyku³, pragniemy podkreœliæ, i nie mo emy pozbyæ siê uczucia, e autor artyku³u Obwodnica za p³otem mia³ za g³ówny cel - poró niæ spo³ecznoœæ osiedla Folwarki. Jednak chcemy wyraÿnie powiedzieæ, e my wszyscy mieszkaj¹cy na tym osiedlu mamy jeden cel - aby obwodnica obwodzi³a nasze osiedle w bezpiecznej i korzystnej dla nas odleg³oœci, zachowuj¹c dobro i bezpieczeñstwo nasze i w przysz³oœci naszych dzieci. Jakub Klekowski Od autora: W adnym wypadku moj¹ intencj¹ nie by³o poró nienie kogokolwiek. W ka dym swoim tekœcie staram siê zachowaæ obiektywizm oraz pokazaæ problem z ka dej mo liwej strony, i nie inaczej by³o tym razem. W artykule przedstawi³em s¹dy i odczucia mieszkañców ulic Marii D¹browskiej i Torowej w zwi¹zku ze zmian¹ przebiegu obwodnicy, a tak e odpowiedÿ Urzêdu Miasta na moje i stawiane przez nich pytania. Janusz Kucharski W artykule zatytu³owanym Piecz¹tka za grube tysi¹ce z numeru 44. z 5 listopada w wypowiedzi radnej Wioletty Pal znalaz³y siê s³owa: W tym roku na wniosku znalaz³a siê piecz¹tka Starostwa przystawiona przez niedoœwiadczon¹ pracownicê Wydzia³u Edukacji ( ). Takie s³owa nie pad³y. Radna, mówi¹c o niedoœwiadczeniu, nie mia³a na myœli pracowników wydzia³u, których - jak mówi - uwa a za najlepszy zespó³ od pocz¹tku istnienia powiatu. (jk) Górale odbuduj¹ tatarsk¹ zagrodê Górale odbudowuj¹ zagrodê tatarsk¹ w Stobiecku Miejskim. Swoj¹ œwietnoœæ ma w pe³ni odzyskaæ do paÿdziernika przysz³ego roku. Od trzech tygodni na terenie dawnej zagrody tatarskiej w Stobiecku Miejskim trwa intensywna praca przy renowacji i rekonstrukcji. Zajmuj¹ siê ni¹ górale, pracownicy firmy z Murzasichla, którzy tego typu zlecenie wykonuj¹ nie pierwszy raz. Tego typu zagród w Stobiecku by³o kilka. Do dzisiaj pozosta³a tylko ta jedna, która jednak jest w fatalnym stanie. O tym, e ten zabytek nale y odbudowaæ, wiadomo by³o dawno. Nale a³o jednak znaleÿæ na ten cel pieni¹dze tysiêcy pochodzi od marsza³ka województwa ³ódzkiego, ponad 166 tysiêcy z funduszy unijnych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego, a 144 tysi¹ce wyk³ada miasto - wylicza S³awomir Przyby³owicz, rzecznik prasowy Urzêdu Miasta. Efekty pracy górali widaæ go³ym okiem. W wiêkszoœci odbudowana zosta³a jedna z szop, któr¹ dodatkowo z budynkiem mieszkalnym po³¹czy brama. Nie jest to ³atwa praca, poniewa je eli nie prawie w ca³oœci, to w zdecydowanej wiêkszoœci trzeba wycinaæ nowe elementy z drewna i wstawiaæ je w miejsce starych i kompletnie zniszczonych. 4 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 19 LISTOPADA 2009 R. Fot. Janusz Kucharski Fot. Janusz Kucharski Fot. Janusz Kucharski Efekty pracy górali widaæ go³ym okiem. - Ten zabytek jest w bardzo z³ym stanie, a znamy starsze, które zachowa³y siê znacznie lepiej - powiedzia³ Gazecie pracuj¹cy przy odbudowie Henryk Kowalczyk. - Oczywiœcie staramy siê zachowaæ jak najwiêcej z oryginalnych kawa³ków, ale jak widaæ, s¹ one bardzo mocno zniszczone. Ratujemy nawet fragmenty elementów, je- eli jest to mo liwe - dodaje. W ten sposób odbudowany zostanie budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, dwie szopy oraz dwie stodo³y. To jednak nie wszystko. - Zajmiemy siê te infrastruktur¹ - wyjaœnia Henryk Kowalczyk. - Po³o- ony zostanie kamienny bruk na alejkach, odtworzymy te sad. Henryk Kowalczyk uwa a, e odbudowana zagroda tatarska powinna têtniæ yciem. Jak mówi, zamkniêcie jej na klucz i tylko okazjonalne pokazywanie na przyk³ad uczniom - to za ma³o. - Podobne miejsca w innych czêœciach Polski, przy których pracowaliœmy, jak na przyk³ad koœció³ w Sierpcu, to w tej chwili skanseny, które s¹ chêtnie odwiedzane - s³yszymy od doœwiadczonego górala. - Tutaj te mog³aby powstaæ jakaœ karczma... (jk) REKLAMA...

5 Rozmowa z Robertem Zakrzewskim - wiceprezydentem Radomska Pozytywny luzik Panie prezydencie, wie Pan, jak na Pana siê mówi? - Nie. Luzik. - To chyba dlatego, e jestem osob¹ odbiegaj¹c¹ od stereotypu polityka, do jakiego jesteœmy przyzwyczajeni. Mam poczucie humoru, pozytywne nastawienie do ludzi oraz optymizm w dzia³aniu. Z drugiej strony - jako zastêpca prezydenta miasta jestem liderem - nie wyobra am sobie dobrego lidera bez wiary w sukces podejmowanych dzia- ³añ. Mam nadziejê, e to, jak siê na mnie mówi, jest w³aœnie uosobieniem tych pozytywnych cech. Nie mogê nikomu zabroniæ, eby ktoœ u ywa³ tego okreœlenia, je eli w jakiœ sposób przypasowa³ je do mojej osoby. Coœ w tym jest? - Trzeba zapytaæ autora tego sformu³owania. Skoro Pani redaktor s³ysza- ³a o tym, to równie zapewne zna Pani autora tego okreœlenia. Podobno ma Pan lekko nonszalancki stosunek do pracy. To prawda? - Chcia³bym zapytaæ, na jakiej podstawie formu³uje Pani tego typu pytanie? Mam nadziejê, e spotkaliœmy siê tu w celu przeprowadzenia konkretnej rozmowy, a nie o tym, co podobno. Ja absolutnie nie zgadzam siê z tym stwierdzeniem. Byæ mo e mój sposób bycia i uœmiech, a tak e pozytywne nastawienie do ludzi s¹ przez niektórych odbierane w ten sposób. Mo e niektórzy wol¹ ludzi, którzy w ogóle siê nie uœmiechaj¹. S³ysza³ Pan o tym okreœleniu w stosunku do Pana osoby? - Nie, nie s³ysza³em. A kto mo e byæ autorem? - To Pani w tej chwili zadaje to pytanie publicznie i to Pani staje siê w ten sposób jego autorem. Panie prezydencie, bêd¹ pieni¹dze na zachodni¹ obwodnicê Radomska? - W tej chwili czekamy na rozstrzygniêcie procedury odwo³awczej. Kiedy bêdzie rozstrzygniêcie? - To ju nie zale y od nas. Od momentu, kiedy zosta³ z³o ony protest, s³u - by maj¹ dwa tygodnie na odpowiedÿ. Procedura odwo³awcza by³a konieczna? Dlaczego szanse na pieni¹dze mamy dopiero w procedurze odwo³awczej? - W obecnej sytuacji procedura odwo³awcza by³a konieczna, nie by³o innej mo liwoœci. Na ocenê wniosku sk³ada siê ocena formalna i merytoryczna. W tej chwili procedury te s¹ w trakcie rozpatrywania, a pieni¹dze s¹ zarezerwowane dla Radomska. Zalecam odrobinê cierpliwoœci i spokoju. Ale Panie prezydencie, nie uwa- a Pan, e procedura odwo³awcza to chwytanie siê ostatniej deski ratunku? - W zwi¹zku z wczeœniejszymi dzia- ³aniami, które mia³y miejsce jeszcze w roku 2007, musieliœmy post¹piæ w ten sposób. Wiêcej z pewnoœci¹ mog³yby powiedzieæ osoby odpowiedzialne za przygotowanie i z³o enie tego wniosku. Procedury nie robi¹ siê same, pisma te nie wysy³aj¹ siê same. Kto doprowadzi³ do tego, e przy tak wa - nej inwestycji musimy chwytaæ siê ostatniej deski ratunku? - Na dziœ nie bêdê mówi³ o winnych i niewinnych. Je eli procedura odwo- ³awcza zostanie zakoñczona i tak nale- y przeanalizowaæ przygotowanie ca- ³ego projektu budowy obwodnicy. Doskonale Pan wie, e z ró nych Ÿróde³ dociera³y informacje, e to Pan jest winny, s³ychaæ by³o o Pana dymisji... - To w³aœnie Gazeta Radomszczañska napisa³a o mojej potencjalnej dymisji i by³em tym bardzo zaskoczony. Sugerujecie Pañstwo moj¹ winê w tym temacie. Bardzo proszê tego nie robiæ - poniewa jej nie ma. Jak Pani doskonale siê orientuje, jestem zastêpc¹ prezydenta miasta od dnia 1 lutego br. - czyli trochê ponad 9 miesiêcy. Procedura zbierania dokumentacji rozpoczê- ³a siê, tak jak ju mówi³em, w roku Ja ze swojej strony mogê Pani¹ zapewniæ, e podczas pe³nienia przeze mnie obowi¹zków zastêpcy prezyden- Gimnazjum im. Jana Paw³a II Akt erekcyjny pod budowê gimnazjum im. Jana Paw³a II w Przedborzu wmurowano we wtorek 10 listopada. Uroczystoœæ poœwiêcenia budowy poprzedzi³a Msza Œwiêta, odprawiona w koœciele pw. œw. Aleksego przez biskupa Adama Odzimka. - Budowa gimnazjum w naszych warunkach jest koniecznoœci¹, z któr¹ nie mo emy ju zwlekaæ. Oœcienne gminy, miejscowoœci w naszym powiecie maj¹ nowe budynki gimnazjów, m³odzie ma dobre warunki nauczania, niestety tutaj zostaliœmy troszkê w tyle - mówi³ Mi³osz Naczyñski, burmistrz Przedborza, podczas uroczystoœci, w której uczestniczyli m.in. przedstawiciele Zarz¹du Powiatu, Rady Powiatu, Sejmiku Wojewódzkiego, Urzêdu Marsza³kowskiego, pos³owie. Fot. Pawe³ Grabalski Budynek gimnazjum bêdzie mia³ 12 sal lekcyjnych, w tym pracownie: REKLAMA... Treœæ aktu erekcyjnego odczyta³ Krzysztof Zawisza, przewodnicz¹cy przedborskiej Rady Miejskiej. Robert Zakrzewski od lutego jest wiceprezydentem Radomska odpowiedzialnym m.in. za miejsk¹ infrastrukturê. biologiczn¹, fizyczn¹ i chemiczn¹, pokój nauczycielski, gabinet lekarski, pomieszczenie dla pielêgniarki oraz psychologa. Po reformie oœwiatowej przedborskie gimnazjum mieœci³o siê w nienale ¹cym do gminy budynku internatu szko³y zawodowej. Wi¹za- ³o siê to z du ymi kosztami. Obecnie gimnazjum zosta³o przeniesione do szko³y podstawowej, a dzieci z klas m³odszych (1-3) tymczasowo ucz¹ siê w pobliskiej bursie szkolnej. Czêœæ pomieszczeñ nowego gimnazjum ma byæ gotowa ju we wrzeœniu przysz³ego roku. Koszt inwestycji wyniesie ponad 2 mln z³otych. G³ównym Ÿród³em finansowania jest 10-letni kredyt, gminie nie uda³o siê bowiem pozyskaæ œrodków unijnych na ten cel. (pg) ROZMOWY * WIADOMOŒCI * REKLAMA 19 LISTOPADA 2009 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA ta zosta³y dotrzymane wszystkie terminy i nie zmarnowano ani jednego dnia. Proszê bardzo przeanalizowaæ terminarz przygotowania projektu. Nie wierzê Panu, e nie s³ysza³ Pan o tym wczeœniej. - Nie s³ysza³em. Panie prezydencie, kieruje Pan zespo³em ludzi, kto w tym zespole zawiód³, czego skutkiem sytuacja, w jakiej znalaz³o siê Radomsko? - To by³a praca wielu ludzi, pracuj¹cych w wielu zespo³ach. W³aœnie o to pytam... - To wszystko wymaga analizy. Bez wzglêdu na wynik tej procedury przewiduje Pan wyci¹gniêcie konsekwencji w stosunku do podleg³ych Panu osób odpowiedzialnych za tê sytuacjê? - Dlaczego kolejny raz sugeruje Pani, e zawini³y osoby mnie podleg³e? Ani ja, ani aden z moich pracowników nie by³ odpowiedzialny za przygotowanie i z³o enie tego wniosku. Jeszcze raz proszê, porozmawiajmy o tym po zakoñczeniu procedury odwo³awczej. Tiry rozjad¹ Radomsko? - Nie straszmy w ten sposób mieszkañców naszego miasta. Mam nadziejê, e nie rozjad¹ i to z dwóch powodów. Po pierwsze, bêdzie autostrada A1 i w³aœnie tamtêdy bêd¹ jeÿdzi³y tiry, a po drugie idziemy w kierunku budowy obwodnicy. Chcemy poprzez swoje dzia³ania na zachodniej czêœci wymóc na Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, aby zrobi³a czêœæ po³udniow¹. Wtedy bêdziemy mogli objechaæ miasto. Czyli w tym przypadku pe³en luzik? - Jestem pe³en pozytywnych odczuæ, e kierowcy bêd¹ wybierali drogi alternatywne i autostrady. Jeœli moje pozytywne odczucia uwa a Pani za luzik - to tak. Ale bardzo proszê, bez z³oœliwoœci. To powa na sprawa. A sk¹d protesty na Folwarkach? - G³osy odmienne na Folwarkach pojawi³y siê w zwi¹zku z przebiegiem tzw. po³udniowej czêœci obwodnicy. To zupe³nie inna sprawa. Mieszkañcy miasta maj¹ prawo do wypowiadania swojego zdania dotycz¹cego przebiegu tej czêœci obwodnicy. Która nie jest budowana przez miasto... - Tak, realizuje j¹ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Projektanci przedstawili projekt przebiegu tego odcinka, który nie spotka³ siê z yczliwoœci¹ mieszkañców. Szukaliœmy innych wariantów. Byliœmy z pani¹ prezydent w Generalnej Dyrekcji na spotkaniu. Wspólnie uda³o nam siê wypracowaæ koncepcjê, która zosta³a przedstawiona radnym na sesji, byliœmy te na spotkaniu z mieszkañcami dzielnicy Folwarki. By³a dyskusja. Wydaje mi siê, e uda³o nam siê wypracowaæ konsensus. Czy jest konflikt miêdzy Panem a prezydent Ann¹ Milczanowsk¹? - Nie, a sk¹d takie wra enie? Ostatnie wydarzenia wskazuj¹, e wspó³praca koalicyjna miêdzy PO i FSG nie uk³ada siê ju tak jednomyœlnie, jak dotychczas... - A dlaczego Pani tak myœli? Na sesjach zazwyczaj g³osowaliœcie rêka w rêkê i to w bardzo ró - nych sytuacjach, ostatnio by³o inaczej... - Mówi Pani o g³osowaniu nad zmian¹ nazwy MDK na CAK. W tej kwestii nie by³o dyscypliny g³osowania, ka dy g³osowa³ wed³ug w³asnego uznania. Bêdzie Pan w przysz³ym roku kandydowa³ na prezydenta Radomska? - Tak przypuszcza³em, e ostatnie ataki Gazety Radomszczañskiej na moj¹ osobê i próba obarczenia mnie win¹ za mo liwe fiasko budowy obwodnicy zwi¹zane s¹ ze zbli aj¹cymi siê wyborami. Mam zawód, który zawiesi³em na czas pe³nienia funkcji zastêpcy prezydenta, i mo e do niego wrócê. Ale na pewno ma Pan jakieœ ambicje polityczne... - Tak, mam ambicje polityczne, ale decyzja dotycz¹ca kandydata Platformy Obywatelskiej na Prezydenta Miasta jeszcze nie zapad³a. Bardzo dyplomatyczna odpowiedÿ. Kandydowa³ Pan do Europarlamentu, czyli polityka jednak Pana kusi... - To nie jest kwestia kuszenia. Jestem jeszcze m³odym cz³owiekiem, którego interesuje otaczaj¹ca rzeczywistoœæ, który ma swoje pogl¹dy i chcia- ³em poddaæ siê mechanizmom demokracji. Oczywiœcie cieszê siê z osi¹gniêtego wyniku. A prezydent Milczanowska jest dobrym szefem? Nie mam zastrze eñ do pani prezydent. Pani redaktor, to jest jak w pracy. Rozmawia³a Jolanta D¹browska Odpowiadam wiceprezydentowi Fot. Archiwum Wiceprezydent Robert Zakrzewski poprosi³ o przes³anie mailem treœci wywiadu do autoryzacji. Niektóre swoje odpowiedzi nie tylko uzupe³ni³, ale dopisa³ te pytania i zarzuty skierowane bezpoœrednio do mnie b¹dÿ Gazety Radomszczañskiej. Gdyby ostateczna wersja wywiadu by³a uzgadniana podczas rozmowy, mog³abym siê do nich od razu odnieœæ. Przy tej formie autoryzacji by³o to jednak niemo liwe. Dlatego te, nie chc¹c ingerowaæ w treœæ autoryzowanego wywiadu, poni ej odpowiadam wiceprezydentowi. Nie chcia³am opieraæ siê na powtarzanych w kuluarach plotkach o sposobie pracy wiceprezydenta, dlatego w³aœnie o jego stosunek do pracy zapyta³am u Ÿród³a. Nie jestem równie autorem sformu³owania luzik, termin ten ju od kilku tygodni pojawia siê m.in. w publikacjach internetowych. Je eli winnymi procedury odwo³awczej w sprawie budowy obwodnicy nie s¹ osoby podleg³e wiceprezydentowi Robertowi Zakrzewskiemu ani on sam, wywiad by³ doskona³¹ okazj¹, aby powiedzieæ, kto w takim razie zawini³. Moj¹ intencj¹ nie by³y te z³oœliwoœci, jak pisze pan wiceprezydent, chcia³am, aby wywiad by³ ciekawy, mia³ swoje tempo, by³ rozmow¹, a nie ankiet¹. Po naszych wczeœniejszych publikacjach nie otrzymaliœmy adnych sprostowañ b¹dÿ polemik od pana Zakrzewskiego. Trudno wiêc pytanie o ewentualny start w wyborach prezydenckich uznaæ za atak. Zadawa³am je wczeœniej prezydent Annie Milczanowskiej, Krzysztofowi Zygmie, o kandydatów rekomendowanych przez partie pyta³am te pos³ów Krzysztofa Maciejewskiego z PiS i Jacka Zacharewicza z PO. Jolanta D¹browska 5

6 WIADOMOŒCI * REKLAMA Biskup odwiedzi³ rodzinne strony Przy okazji s³u bowego pobytu w Watykanie, biskup diecezji Umzimkulu w RPA Stanis³aw Dziuba, pochodz¹cy ze wsi Zuzowy w gminie Przedbórz, odwiedzi³ swoje rodzinne strony. Wizyta mia³a charakter prywatny. Biskup Stanis³aw Dziuba odwiedzi³ swoj¹ rodzinn¹ parafiê. Niszcz¹ czy pielêgnuj¹? Mieszkaniec gminy Gidle twierdzi, e w³adze samorz¹dowe wycinaj¹ bezcenne drzewa w parku w P³awnie. Wójt gminy zarzuty odpiera i twierdzi, e nie dzieje siê nic z³ego, a park nied³ugo zyska nowy blask. Jeden z Czytelników Gazety, mieszkaniec gminy Gidle, zadzwoni³ do redakcji i nie kryj¹c emocji, opowiedzia³ nam o tym, jak w parku w miejscowoœci P³awno wycinane s¹ stare i piêkne drzewa. - Nikt nie reaguje, a tymczasem znikaj¹ kolejne stare, piêkne i co wa ne - zdrowe modrzewie! - denerwuje siê mê czyzna. - Przecie na to trzeba ja- Wystawa monet Z okazji 91. rocznicy Œwiêta Niepodleg³oœci, a tak e 70. rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej w Muzeum Regionalnym im. Stanis³awa Sankowskiego 12 listopada odby³ siê Pokaz patriotyczny. Organizatorami prezentacji by³a Mennica Polska w Warszawie oraz Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddzia³ w Radomsku. Na wyœwietlanych slajdach zobaczyæ mo na by³o m.in. bia³e kruki polskiej numizmatyki. Otwarto te okolicznoœciow¹ wystawê. Znalaz³o siê na niej wiele monet, banknotów, pami¹tek, medali zwi¹zanych z polsk¹ histori¹. Wœród eksponatów znajduj¹ siê unikatowe egzemplarze, które prezentowane s¹ w naszym mieœcie po raz pierwszy. (jd) REKLAMA... Fot. Pawe³ Grabalski Fot. Jolanta D¹browska W niedzielê 15 listopada biskup odprawi³ Msze Œwiête w kaplicy w Zuzowach oraz w koœciele parafialnym w Przedborzu. Towarzyszyli mu o. Hadrian Liziñczyk oraz ksi¹dz Andrzej Margas, obaj tak e pochodz¹cy z Zuzów. W homiliach biskup Stanis³aw Dziuba podziêkowa³ za modlitwy i opowiedzia³ o trudach pracy na misji. M³odzie i mieszkañcy Przedborza powitali biskupa kwiatami, a na koniec mszy w koœciele rozleg³y siê brawa. By³a to pierwsza wizyta o. Stanis³awa Dziuby w rodzinnych stronach jako biskupa. O. Stanis³aw Dziuba, paulin i misjonarz, swoj¹ pracê misyjn¹ rozpocz¹³ pod koniec 1991 roku w Centocow Mission (Afrykañskiej Czêstochowie) w Republice Po³udniowej Afryki. 31 grudnia 2008 roku zosta³ mianowany przez papie a Benedykta XVI biskupem diecezji Umzimkulu w RPA. Uroczystoœæ konsekracji biskupiej odby³a siê 14 marca 2009 roku w miejscowoœci Umzimkulu. (pg) kichœ pozwoleñ! Jakby by³o ma³o, wycinaj¹ zdrowe, a zostawiaj¹ te, które ze staroœci juÿ siê pochyli³y i nale y je wyci¹æ. O wyjaœnienia w tej sprawie zwróciliœmy siê do wójta gminy Gidle Krystyny Kubasiak. - Prace prowadzone w parku w P³awnie to czêœæ projektu rewitalizacji centrum tej miejscowoœci - powiedzia³a Gazecie wójt. - Nie dzieje siê tam nic z³ego, poniewa projekt jest znany od roku, by³ trzykrotnie konsultowany, na miejscu byli urzêdnicy Starostwa Powiatowego, o tym, które drzewa nale y wyci¹æ, wypowiada³ siê te dendrolog. Uwa am, e obawy mieszkañca s¹ bezpodstawne - doda³a Krystyna Kubasiak. Jak wyjaœni³a wójt, na rewitalizacjê uda³o siê pozyskaæ 500 tysiêcy z³otych z funduszy unijnych, a 918 tysiêcy wy³o y gmina. W tej chwili wycinane s¹ drzewa, a na ich miejsca maj¹ byæ posadzone inne, tak e krzewy. Te prace potrwaj¹ do wrzeœnia przysz³ego roku. Poza tym powstan¹ nowe alejki, ³awki, kosze oraz oœwietlenie parku. (jk) Fot. Archiwum Kwesta podsumowana Ponad z³ zebrano na renowacjê niszczej¹cych nagrobków na cmentarzu w Przedborzu podczas kwesty 31 paÿdziernika i w dzieñ Wszystkich Œwiêtych. Towarzystwo Mi³oœników Przedborza podsumowa³o zbiórkê. Zgodê na przeprowadzenie kwesty wyda³ Urz¹d Miejski w Przedborzu i ks. kan. Stanis³aw Szczypior, proboszcz parafii pw. œw. Aleksego, która jest w³aœcicielem przedborskiej nekropolii. Zbiórkê do puszek na cmentarzu i w jego obrêbie prowadzili cz³onkowie TMP przy wspó³udziale m³odzie y z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych i harcerzy. Laury dla dyrektor - Dok³adnie zebrano 3 729,73 z³. Koszty zwi¹zane ze zorganizowaniem kwesty, a wiêc druk zaproszeñ, op³ata za wniosek, wynios³y blisko 180 z³ i zosta³y pokryte z funduszy w³asnych TMP. Tak wiêc zebrana kwota w ca- ³oœci zostanie przeznaczona na renowacjê nagrobków - podsumowuje Joanna Bêdkowska, prezes Towarzystwa Mi³oœników Przedborza. (jd) Anna Kosendek, dyrektor radomszczañskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej, zosta³a nagrodzona Wielkim Laurem Ksi¹ nicy Polskiej. Nagrodê przyznan¹ przez Kapitu³ê Nestorów XIX Miêdzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej otrzyma³a za upowszechnianie czytelnictwa i szczególn¹ pracê wœród dzieci i m³odzie- y. Nagrodzie patronuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. (jd) REKLAMA... Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku sk³ada serdeczne podziêkowania dla PZU ycie S.A. Oddzia³ w odzi za przekazanie œrodków finansowych z funduszu prewencyjnego. Œrodki te zosta³y wykorzystane na zakup apteczek oraz szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników PGK Sp. z o.o. w Radomsku. PREZYDENT MIASTA RADOMSKA I N F O R M U J E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.) w dniu r. zosta³a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TAB.I.7331/301/2009 dotycz¹ca przebudowy drogi powiatowej nr 3948E, ul. Jagielloñskiej w Radomsku na odcinku od ulicy Armii Krajowej do ulicy Prymasa Wyszyñskiego (dzia³ka nr ew. 415/3 obrêb 19, dzia³ki 179/1 i 307/1 obrêb 26, dzia³ki 11/1, 113/2, 182/4 obrêb 27 i dzia³ka nr ew. 23/9 obrêb 37) po³o onych w Radomsku. O B W I E S Z C Z E N I E PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. z póÿniejszymi zmianami) w dniu r. zosta³o wszczête postêpowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycz¹ce przebudowy drogi powiatowej ul. Jagielloñskiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do ulicy Prymasa Wyszyñskiego (dzia³ka nr ew. 415/3 obrêb 19, dzia³ki nr ew. 179/1 i 307/1 obrêb 26, dzia³ki nr ew. 113/1, 113/2 i 182/ 4 obrêb 27 i dzia³ka nr ew. 23/9 obrêb 31) po³o onej w Radomsku. Uwagi i wnioski dotycz¹ce ww. inwestycji mo na sk³adaæ w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomoœci na adres Urzêdu Miasta Radomska ul. Tysi¹clecia 5 pok. 218b (Wydzia³ Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego). 6 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 19 LISTOPADA 2009 R.

7 Listopad 1924 r. POŒWIÊCENIE LOKALU KOMISARJATU POLICJI PAÑSTWOWEJ Dnia 10 listopada odby³o siê poœwiêcenie nowego lokalu Komisarjatu Policji Pañstwowej w Radomsku oraz koszar Powiatowej Komendy. Komisarjat mieœci siê w gmachu Magistratu w lokalu po b. Banku Kredytowym i sk³ada siê z 3 pokoi i skarbca dla dowodów rzeczowych oraz oddzielnego pokoiku dla dy urnego. Wszystko to odmalowane, odœwie one, wraz z meblami b³yszczy czystoœci¹ na przekór rosyjskim brudnym cyrku³om, a koszary dla kawalerów policjantów, mieszcz¹ce siê przy rogu ul. Powiatowej i Kaliskiej w domu spadkobierców Bankiera, konkuruj¹ swoj¹ czystoœci¹, aczkolwiek skromnie umeblowane, z pierwszorzêdnymi hotelami. Patrz¹c na to wszystko, w g³owê siê zachodzi³o, sk¹d na to znalaz³y siê œrodki, bo Skarb na pewno grosza nie da³. Rezultat to zabiegów dobrej administracji skrzêtnego gospodarza Komendanta Powiatowej Policji Pana Edwarda Langiego, i jego zastêpcy p. Kwiatkowskiego. Poœwiêcenia dokona³ ksi¹dz kanonik Jankowski, w obecnoœci Pana Starosty Harmaty, Burmistrza miasta Pana Szwedowskiego, Cz³onków Zarz¹du Miasta, Przedstawiciela Okrêgowej Komendy P.P. w odzi, Nadkomisarza ó³taczka, oraz licznie zaproszonych goœci. Po poœwiêceniu w Resursie Rzemieœlniczej odby³ siê skromny podwieczorek, gdzie wspólnie, przedstawiciele W³adzy, Samorz¹du, Inteligencji wraz z Komendantami licznych posterunków P.P. w Radomsku wœród toastów mile spêdzili czas do póÿnego zmroku. PODRO ENIE PR DU Dotychczasowy dostawca pr¹du dla miasta firma L. Warwasiñski i S-ka po przeprowadzonej kalkulacji zmuszona jest podnieœæ cenê za zu yty pr¹d ju w miesi¹cu listopadzie. Wobec tego zarz¹d miasta z komisj¹ elektryczn¹ ustal¹ w najbli szym czasie now¹ naturalnie podwy szon¹ cenê za pr¹d od konsumentów w mieœcie. Nale y zaznaczyæ, i dotychczas miasto nasze p³aci³o najni sz¹ cenê za zu yty pr¹d firmie L. Warwasiñski i S-ka, dziêki czemu konsumenci mieli œwiat³o po cenie b. przystêpnej. OBWIESZCZENIE Komenda Powiatowa Policji Pañstwowej w Radomsku na zasadzie zezwolenia Komendy Okrêgowej P. P. w odzi z dnia 8 listopada r.b. Nr. II-b 969/24 podaje siê do publicznej wiadomoœci, e w dniach 24 i 29 listopada r. b. o godz. 11-ej rano dokonana zostanie w drodze publicznej licytacji sprzeda koni policyjnych pod nazw¹ Cyrulik i Cebula. 1-sza sprzeda konia Cyrulika, znajduj¹cego siê na Posterunku P. P. w Œulmierzycach 24 b.m. i 2-ga - 29 listopada r. b. konia Cebuli, znajduj¹cego siê na Posterunku P. P. w Kruszynie. Sprzeda rozpocznie siê od ceny szacunkowej, ustalonej przez powo³an¹ Komisjê na in plus w miejscach rozlokowania koni, w urzêdach nazwanych posterunków. Przystêpuj¹cy do przetargu obowi¹zani s¹ z³o yæ wadjum w kwocie 10 z³otych. Radomsko, dn. 12/XI 1924 r. Komenda Policji Pañstwowej pow. Radomskowskiego Z.K. Kapliczki Radomska i okolic Kapliczki w Kobielach Ma³ych Bo i królestwa wielkie upadaj¹, / Kiedy o wiarê i Boga nie dbaj¹. Kobiele Ma³e prawie ³¹cz¹ siê z siedzib¹ gminy - Kobielami Wielkimi. Przy drodze ³¹cz¹cej te miejscowoœci znajduje siê wysoka kapliczka postumentowa (oko³o 3 m) z roku W jej œrodkowej czêœci wyryto napis: JEZU / CHRY- STE / B OGOS AW / NAM. W g³êbi wsi znajduje siê kolejna murowana kapliczka z oko³o I po³owy XX wieku. W górnej jej czêœci znajduje siê wnêka, w której umieszczono wizerunek Matki Bo ej. Najwiêksz¹ kapliczk¹ Kobiel Ma³ych jest drewniana kapliczka domkowa opisywana ju w naszej Gazecie (GR 18/2008). Dla przypomnienia podam tylko, e z pocz¹tkiem 2008 roku istnia³ dylemat: czy chroniæ kapliczkê, czy te wielki, kilkusetletni wi¹z, który chyli³ siê ku upadkowi w³aœnie na ni¹. By³a sugestia, e byæ mo e uda siê zachowaæ oba obiekty - jeœli zasiêgnie siê rad dendrologa i zastosuje wzmocnienie ubytków pnia drzewa plomba- mi. Nie uda³o siê: wi¹z zosta³ œciêty (vide Listopad 1968 r. (Wac³aw Potocki, ) zdjêcie), a obok posadzono m³ode drzewko; oby kapliczce zagro onej wspó³czesn¹ urbanistyk¹ i dyrektywami unijnymi w zakresie symboli religijnych, które mog¹ raniæ uczucia niewierz¹cych - uda³o siê doczekaæ sêdziwego wieku posadzonego drzewka... Tekst i fot. Jan Nitecki W cieniu paragrafu RABUSIE W POTRZASKU I i II kwarta³ 1968 r. by³y niezwykle ciê kimi dla organów MO naszego powiatu. Seria napadów rabunkowych i kradzie y motocykli oraz ró - nych przedmiotów na szkodê osób prywatnych psu³a krew funkcjonariuszom MO. Dodatkowe trudnoœci wykrycia sprawców - miêdzy innymi na skutek tego, e rabusie i z³odzieje pojawiali siê niespodziewanie w porze nocnej, w miejscach odludnych - przewa nie atakowali osoby nietrzeÿwe - pozwala³y im na d³u sze buszowanie. Jak wykaza³o rozpoznanie milicyjne, sprawcy byli bardzo operatywni, przerzucaj¹c siê z miejsca na miejsce, dokonywali nawet przestêpstw na terenie s¹siedniego powiatu czêstochowskiego. W orbicie zainteresowania organów MO Jerzy W. i Tadeusz J. znajdowali siê od dawna. Mimo, e podejrzenia konkretyzowa³y siê, ci dwaj mieli zawsze murowane alibi. Noga powinê³a im siê nieoczekiwanie, w dniu 16 lutego br. Ofiara ich napaœci, Stanis³aw Sz., rozpozna³ ich obu, mimo e napaœci dokonali - jak to by³o w ich zwyczaju - w ustronnym miejscu na ulicy Cichej. Zaczêto rejestrowaæ kolejne wypadki. 16 marca w miejscowoœci Blok Dobryszyce dokonano napadu na Ryszarda D., któremu zrabowano szereg przedmiotów osobistych wartoœci 2 tysi¹ce z³otych. W dniach 26 i 27 marca dokonano nastêpnych napadów na Stanis³awa. i Józefa S. Tym równie zrabowano przedmioty wartoœci oko³o 2 tysiêcy z³otych. W kwietniu br. Komenda Powiatowa MO zosta³a powiadomiona o dalszych kradzie ach, a mianowicie kradzie y motocykla wartoœci 10 tysiêcy z³otych i drugiego motocykla wartoœci oko³o 4,5 tys. z³. añcuch dowodów przeciwko Jerzemu W. i Tadeuszowi J. zamkn¹³ siê. Wszechstronne postêpowanie przygotowawcze wykaza³o, e W. i J. nale eli do grona niebieskich ptaków, ludzi z marginesu spo³ecznego, dla których jedn¹ z najbardziej hañbi¹cych rzeczy by³a uczciwa praca. Obaj ju wielokrotnie karani, zmuszeni zostali do ponownego stawienia siê przed s¹dem. Nie pomog³y wykrêtne odpowiedzi. S¹d podzieli³ ca³kowicie tezy aktu oskar enia i podkreœlaj¹c ich paso ytniczy tryb ycia, skaza³ Jerzego W. na ³¹czn¹ karê piêciu lat wiêzienia, 3 tysi¹ce z³otych grzywny i orzek³ utratê praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 4 lata. Tadeusz J. skazany zosta³ na 2 lata wiêzienia, 2 tys. z³ grzywny oraz utratê praw na 2 lata. Sprawiedliwoœci sta³o siê zadoœæ. Oprac. Z.K. ZE STAREGO RADOMSKA * IMIONA * OG OSZENIA Twoje imiê (713) Spoœród kilku znanych patronów dni najbli szego gazetowego tygodnia (Rafa³ Kalinowski - patron 20 listopada, Cecylia - 22 i Katarzyna - 25) opowiem dziœ Pañstwu o œwiêtej, na której istnienie nie ma historycznych dowodów, ale jej kult jest ywy, a podziw dla jej m¹droœci i urody niezmienny od wieków. Wed³ug legendy, Katarzyna by³a egipsk¹ arystokratk¹ yj¹c¹ w IV wieku. W publicznej, jakbyœmy dziœ to okreœlili, dyskusji obali³a argumenty 50 pogañskich filozofów, którzy wystêpowali przeciw chrzeœcijañstwu. Poniewa, na dok³adkê, nie chcia³a z³o yæ ofiary pogañskim bóstwom i wreszcie poœlubiæ Maksencjusza, rzymskiego cesarza, zosta³a skazana na œmieræ. Ko³o, którym mia³a byæ zmia d ona, wskutek jej modlitwy pêk³o, a w takiej niezrêcznej, trzeba to jasno powiedzieæ, sytuacji - œciêto j¹ mieczem. Takie to by³y gry i zabawy ludu rzymskiego, który do dziœ podziwiamy za zbudowanie ówczesnej cywilizacji. Dziœ na szczêœcie tylko symbol krzy a stoi oœci¹ w gardle naszej tak upragnionej i d³ugo oczekiwanej Wspólnej Europy. Jak na razie, przynajmniej w Polsce, nikomu nie grozi s¹d za noszenie krzy yka czy medalika. Ale polityczna poprawnoœæ, czyli m.in. walka z chrzeœcijañstwem, ante portas... Wracaj¹c do œw. Katarzyny Aleksandryjskiej, jeszcze tylko informacja o tym, e wed³ug legendy, anio³owie przenieœli jej cia³o na górê Synaj, gdzie do dziœ znajduje siê centrum jej kultu. A oto pe³ny wykaz œwiêtych patronów i pozosta³ych solenizantów poszczególnych dni. 19 LISTOPADA - dzieñ b³. SALO- MEI oraz Matyldy, El biety, Seweryna, Faustyny, Felicjana, Paw³a, Seweryny listopada 2009 r. Œw. Katarzyna Aleksandryjska 19 LISTOPADA 2009 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 20 LISTOPADA - dzieñ œw. RA- FA A oraz Edmunda, Feliksa, Oktawiusza, Anatola, Fortunata, Sêdzimira, Jerona. 21 LISTOPADA - dzieñ œw. JA- NUSZA oraz Konrada, Konrady, Alberta, Alberty, Piotra, Reginy, Reny, Rufusa, Urszuli, Wies³awa. 22 LISTOPADA - dzieñ œw. CE- CYLII oraz Stefana, Marka, S³awoja, Beniena, Maura. 23 LISTOPADA - dzieñ œw. KLE- MENSA oraz Kolumbana, Adeli, Felicyty, Klementyny, Oresta, Ma³gorzaty. 24 LISTOPADA - dzieñ œw. FLO- RY oraz Chryzogona, Marii, Jana, Protazego, Romana, Aleksandra, Gerarda, Andrzeja, Emmy. 25 LISTOPADA - dzieñ œw. KA- TARZYNY oraz Beaty, Marii, Erazma, Jozefata, El biety. Jacek êski OG OSZENIE... Przewodnicz¹cemu Rady Miejskiej w Radomsku Janowi Grabowskiemu wyrazy g³êbokiego wspó³czucia z powodu œmierci Mamy Œ P. Marianny GRABOWSKIEJ sk³adaj¹ Radni Rady Miejskiej Prezydent Miasta Radomska oraz pracownicy Urzêdu Miasta 7

8 TEATR * WIADOMOŒCI * REKLAMA W wyre yserowanym przez Szczepana Szczyknê spektaklu wspó³gra³o ze sob¹ wszystko - muzyka, s³owo, ruch. Anhelli Szczykny by³ tak e teatrem wyobraÿni, bo scenografii w spektaklu prawie nie by³o. Historia wêdrówki Szamana i Anhellego przez syberyjskie bezdro a opowiedziana by³a przez jej bohaterów tak, e miêdzy s³owami niemal otwiera³y siê poetyckie obrazy. Piêkny jêzyk S³owackiego wystarcza³, by widz nie czu³ siê znudzony, ciekawoœæ pobudza³a sugestywna, pe³na pasji gra aktorów, ale te subtelne dÿwiêki harfy. Wszystko przenosi³o widza w zupe³nie inn¹ rzeczywistoœæ. Anhelli nabiera³ te nowych znaczeñ. Kiedy w galerii muzeum byliœmy œwiadkami wielkich romantycznych dylemantów, zza szyb zerka³o zwyczajne radomszczañskie, miejskie ycie. Przechodnie zatrzymywali siê i obserwowali niemy dla nich spektakl. Dwie rze- czywistoœci przeplata³y siê ze sob¹ w sposób tak naturalny, e romantyczny Anhelli stawa³ siê opowieœci¹ uniwersaln¹. Napisany w 1838 r. Anhelli to jeden z trudniejszych utworów Juliusza S³owackiego. W biblijnej stylizacji poeta opowiada w nim swoist¹ przypowieœæ o losie cz³owieka, narodu. Rzecz dzieje siê na Syberii, miejscu zsy³ki wielu Polaków. To tam, niczym po piekle, wêdruje m³odzieniec Anhelli, prowadzi go tajemniczy Szaman. Spotykaj¹ na swej drodze istoty i z nieba, i z ziemi. Poemat jest parabol¹ w wielu symbolach demaskuj¹c¹ polskie stereotypy. Jest te pesymistyczn¹, bardzo smutn¹ wizj¹ œwiata, w której jednostki wra liwe upadaj¹ pod ciê arem si³ rz¹dz¹cych œwiatem. W Radomsku w spektaklu wst¹pili El bieta Pejko i Jerzy azewski. Na harfie gra³a Ma³gorzata Komorowska Tekst i fot. Jolanta D¹browska Romantyczny Anhelli U schy³ku roku Juliusza S³owackiego w radomszczañskim muzeum przygotowano niespodziankê dla mi³oœników twórczoœci wielkiego romantycznego poety. W galerii wystawiono w sobotê 14 listopada jeden z najpiêkniejszych poematów wieszcza, mistycznego niemal Anhellego. R E K L A M A Radomszczanie w Rzymie Wystawy w MBP Nauczyciele ZSG nr 3 w Radomsku realizuj¹cy projekt Comenius Uczenie siê prze ca³e ycie pt. Healthy lives - healthy planet ( Zdrowe ycie - zdrowa planeta ): Edyta Mossur - koordynator projektu i Urszula Pokora oraz dyrektor szko³y Izabela Iwanowicz przez kilka dni brali udzia³ w spotkaniu projektowym w Rzymie. Uczestnicy spotkania ustalili wspólne dzia³ania promuj¹ce zdrowy styl ycia na rok szkolny 2009/2010 oraz sposoby prezentacji zrealizowanych Pocztówka z Polski to wystawa prac plastycznych wykonanych w ró nej technice. Przygotowa³o j¹ 28 studentów Instytutu Plastyki Akademii im. Jana D³ugosza w Czêstochowie pod kierunkiem Agnieszki Pó³roliKoæwin. Pejza e z okolic Radomska to cykl obrazów Agnieszki Pó³roli-Koæwin. Utrwali³a na nich wybrane przez ni¹ miejsca znane wielu radomszczanom. Obydwie wystawy mo na ogl¹daæ do koñca listopada w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej. (in) dzia³añ. Od 18 do 22 maja 2010 r. zaplanowano wspólne warsztaty w Lincoln, w których wezm¹ udzia³ równie uczniowie PSP nr 4 z Radomska. - W formie multimedialnej zaprezentowaliœmy nasz¹ szko³ê, jej historiê, tradycje i dokonania. Nasi nauczyciele zapoznali siê równie z systemem szkolnictwa we W³oszech, szko³¹ partnersk¹ 299 Circolo Didattico Papa Wojtyla oraz uczestniczyli w warsztatach dotycz¹cych realizacji projektu Comenius - mówi dyrektor ZSG nr 3 Izabela Iwanowicz. (ek) R E K L A M A GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 19 LISTOPADA 2009 R.

9 REKLAMA 19 LISTOPADA 2009 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 9

10 REKLAMA 10 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 19 LISTOPADA 2009 R.

11 MEDYCZNE Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Neurologiczny, lek. neurolog Jacek êski, Radomsko, ul. Przedborska 56, wtorek, czwartek w godz , tel , , Specjalista dermatolog, J. Jaworska, 1. i 3. sobota miesi¹ca w godz. od do 15.00, ul. eromskiego 6, tel. (044) , Specjalista neurolog Beata Koeppe, asystent Oddzia³u Neurologii w odzi, 2. i 4. sobota miesi¹ca, , ul. eromskiego 6, tel. (044) Specjalista chorób skóry Piotr Czy - adiunkt Kliniki Dermatologicznej UM w odzi przyjmuje w drug¹ i czwart¹ sobotê miesi¹ca w godz , ul. Krasickiego 2, tel RADOMSKO, ul. OGRODOWA 5 - BADA- NIA KIEROWCÓW, OKRESOWE PRA- COWNIKÓW, okulista, laryngolog na miejscu. BADANIE OSÓB POSIADAJ CYCH BROÑ. Spó³ka Lekarzy AUTO-MED, poniedzia- ³ek i czwartek od godz , tel , , strona: PSYCHOTESTY - badania kierowców zaw. i pracowników. Badania odbywaj¹ siê w ka dy poniedzia³ek i czwartek o godz i przy ul. Ogrodowej 5, tel , Specjalista laryngolog lek. med. A. Orzechowski przyjmuje codziennie od godz , ul. Krakowska 110, tel , Przychodnia leczenia uzale nieñ. Terapia, esperal, tel. (042) , Urolog, dr n.med. K. D¹browski - m.in. stulejski, wodniaki - 1 dzieñ, 2. i 4. wtorek m-ca. Medax od 17.00, ul. Mickiewicza 29, tel NZOZ Przychodnia Stomatologiczna Madent profilaktyka, leczenie, ekstrakcje, protezy akrylowe w ramach NFZ oraz us³ugi p/standardowe: korony, mosty porcelanowe, protezy elastyczne i szkieletowe, wybielanie. Radomsko, ul. Przedborska 20, tel. (044) , pon. wt. czw. pt , œr. 9-12, 15-19, sob OKULISTA NZOZ. Poradnia Okulistyczna. Radomsko, ul. Sienkiewicza 4 (pod wiaduktem). Badania bezp³atne w ramach umów z NFZ. Okulary, soczewki kontaktowe na miejscu. Krótkie terminy, tel. (44) OPTYKA U GODZIKA - zaprasza. Radomsko, ul. Bugaj 5 (przy rondzie), tel. (44) i ul. Sienkiewicza 4 (pod wiaduktem), tel. (44) Dobór szkie³ bezp³atny Gabinet Chirurgiczny. Tadeusz Kubak, zabiegi chirurgiczne, anticol, obdukcje, wizyty domowe, pon.-œr. od i po uzgodnieniu telefonicznym. Radomsko, ul. B. Chrobrego 33, tel , Gabinet masa u leczniczego, Radomsko, ul. Tysi¹clecia 10 (Ryneczek), tel , NIERUCHOMOŒCI Licencjonowana Agencja Nieruchomoœci Wycena, ul. Przedborska 2, tel , (44) , wycena nieruchomoœci, zarz¹d nieruchomoœciami, sprzeda, kupno. Sprzedam dom jednorodzinny, 200 m kw. pow. u ytk., gara, dzia³ka 800 m kw., tel , Licencjonowane biuro nieruchomoœci Promesa przyjmuje zlecenia. Tel. (044) , Sprzedam dzia³ki budowlane w Szczepocicach, 30 z³/m kw., tel Do wydzier awienia pole przy ul. Dalekiej, 0,8 ha, tel Sprzedam dzia³ki budowlane, 1 km od granicy m. Radomska, tel , , Tanie kwatery, tel Sprzedam dom w Kamieñsku, 142 m kw., tel Sprzedam mieszkanie, 52 m kw., ul. Targowa, tel Sprzedam M-3 47,4 m kw., ul. œw. Jadwigi, I piêtro, tel Sprzedam mieszkanie 90 m kw., stare budownictwo lub 1/2 budynku, ul. Sienkiewicza, tel Do wynajêcia lokale w centrum, tel Sprzedam dom z warsztatem przy ul. BrzeŸnikiej, tel. (044) Dzia³ki budowlane 5000 m kw. oraz 1,45 ha w okolicach Radomska, sprzedam, tel Sprzedam mieszkanie 48,05 m kw., 2 pokoje, II piêtro, ul. 11 Listopada 10, tel Sprzedam ³¹kê 2,0 ha w Stanis³awicach, tel Sprzedam dzia³kê, ul. Wieniawskiego 25 z³/m kw., tel Do wynajêcia lokale (wysoki standard) na biura, gabinety lekarskie, us³ugi, itp., Radomsko, ul. Warszyca 11 (nad sklepem RTV-AGD), tel Sprzedam dzia³kê 8748 m kw., Stobiecko Szl. przy DK1, okolice Indesitu 115x87 m, elektrycznoœæ, 29 z³/m kw., tel Sprzedam dzia³kê uzbrojon¹ m kw. przy drodze Stobiecko Szl. - Tomaszów, 30 x 380, 15 z³/m kw., tel Sprzedam dom, ul. Go³êbia, tel Sprzedam dom z budynkami gospodarczymi, tel po Sprzedam budynki pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹, tel po Sprzedam mieszkanie, 64 m kw., parter, ul. Starowiejska, cena 200 tys. z³, tel Sprzedam mieszkanie, 48 m kw., parter, ul. Jagielloñska, cena 148 tys. z³, tel Sprzedam M-3, 50 m kw., ul. Piastowska 20, tel Sprzedam lub wydzier awiê budkê handlow¹, tel Kwatery dla pracowników firm, tel , Dom 120 m kw., dzia³ka 1000 m kw., mo liwa dzia³alnoœæ, ul. Sienkiewicza, tel Do wynajêcia 2 pokoje z kuchni¹, ³azienk¹, stare budownictwo, tel Sprzedam M-3 36,5 m kw., 2 pokoje, I piêtro, tel , Sprzedam dzia³kê 1000 m kw., ul. Stara Droga 224, tel Sprzedam M-5 74,8 m kw. przy ZUS, tel Sprzedam M-4 48 m kw., IV piêtro, ul. Piastowska 13, tel Do wynajêcia M-4, tel Do wynajêcia domek, tel Sprzedam mieszkanie 70 m kw., ul. 11 Listopada, tel Sprzedam pilnie mieszkanie w bloku, ul. Reymonta 36 po remoncie, 44 m kw., z gara em blaszanym, tel Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 32 m kw. przy ul. Piastowskiej, tel , Sprzedam dzia³kê 7 arów w Bloku Dobryszyce, tel , (044) Sprzedam dzia³kê budowlan¹, tel Sprzedam atrakcyjny dom w Kobielach Wlk., tel Do wynajêcia lokal, 30 m kw., ul. Reymonta, tel. (044) , Wynajmê halê lub czêœæ hali w Kamieñsku o pow. ok m kw., tel Oferujemy sprzeda mieszkañ w nowo wybudowanym bloku o pow. od m kw., tel Wynajmê halê lub czêœæ hali na Bloku Dobryszyckim o pow. ok m kw., tel Do wynajêcia lokal handlowy o pow. 355 m kw., centrum, parter, parking, Radomsko, ul. Fabianiego 12, tel Sprzedam kawalerkê z balkonem, tel Do wynajêcia M-4, 48 m kw., w Radomsku, tel Sprzedam dzia³ki budowlane inwestycyjne przy DK-1 w Gomunicach, tel Sprzedam dzia³ki budowlane, tel Sprzedam mieszkanie 64 m kw., parter, ul. Jagielloñska, tel Sprzedam M-3, 50 m kw., tel Do wynajêcia lokal w centrum Przedborza, tel Sprzedam dzia³kê z laskiem, gm. K³omnice, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 1557 m kw. w Radomsku, tel Tanio sprzedam dom piêtrowy, Brudzice, tel Sprzedam mieszkanie 48 m kw. po remoncie, II p., ul. L. Czarnego lub zamieniê na mniejsze, tel Sprzedam mieszkanie 48 m kw., ul. L. Czarnego 17, tel Sprzedam M-3 lub zamieniê na M-4, tel Sprzedam dom z dzia³k¹ w Radomsku, tel Do wynajêcia lokal (kosmetyka, fryzjerstwo) przy solarium, tel Do sprzedania dzia³ka 1000 m kw. i 1300 m kw. lub w ca³oœci, Blok Dobryszyce, tel Sprzedam dzia³kê 1006 m kw., Blok Dobryszyce, tel Do wynajêcia pomieszczenie 500 m kw. na dzia- ³alnoœæ w Radomsku, tel. (044) Sprzedam dom z zabudowaniami na dzia³ce zalesionej w centrum osiedla Widzów, gm. Kruszyna, tel , Sprzedam dom + zak³ad lub wynajmê zak³ad, tel Do wynajêcia lokal sklepowy, 36 m kw., tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Stobiecku M., tel. (044) , Tanio po remoncie, II piêtro, M-4, ul. Starowiejska, tel Sprzedam mieszkanie 32 m kw., I piêtro, ul. Piastowska, tel Sprzedam kawalerkê 35 m kw., II p., balkon, ul. BrzeŸnicka 38/18, tel do godz Sprzedam dzia³kê 1158 m kw., tel Sprzedam mieszkanie 38 m kw., parter, 2 pokoje z kuchni¹, ul. Piastowska 2/53, tel Sprzedam dzia³kê budowlano-roln¹ 1,75 ha, blisko Pilicy, tel Sprzedam M-4, 60 m kw., ul. Jagielloñska 57, tel Do wynajêcia mieszkanie 78 m kw., ul. Kiliñskiego, tel Wynajmê dom, 66 m kw., adzice, tel Sprzedam kawalerkê, I piêtro, ul. BrzeŸnicka, tel Sprzedam - wynajmê mieszkanie, 63 m kw., II piêtro, ul. Starowiejska, tel Pilnie sprzedam mieszkanie 59 m kw., , Sprzedam dzia³kê os. Leœne D¹brówka i w Radomsku, ul. Sikorskiego, tel Do wynajêcia lokal pod ka d¹ dzia³alnoœæ 600 m kw. lub mniej, ul. Krakowska, tel Sprzedam lokal handlowy powierzchnia 380 m kw., parking, plac menewrowy, media, ul. Krasickiego 2, tel Sprzedam M-2, 32 m kw., parter, ul. L. Czarnego, tel M-3, 47 m kw., II piêtro, centrum, tanio sprzedam, tel , Do wynajêcia lokale na biura lub us³ugi, tel Do wynajêcia mieszkanie 68 m kw., tel Do wynajêcia M-3, op³ata 800 z³ + media, tel Do wynajêcia pokój w Warszawie dla dziewczyny, w okolicy Galerii Mokotów, tel Komfortowe mieszkanie do wynajêcia, tel Sprzedam dzia³kê w Bloku Dobryszyce, ul. 40- lecia PRL, tel Sprzedam lub wynajmê mieszkanie przy ul. BrzeŸnickiej, 36 m kw., tel Do wynajêcia dom 70 m kw., tel Sprzedam dom 180 m kw. w Lgocie Wlk., tel Sprzedam mieszkanie w bloku, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹, tel Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹ 24 ary k. Dobryszyc, tel. (032) Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹ 13 arów, Blok Dobryszyce, tel. (032) Sprzedam dzia³kê 72 ary na Grzebieniu, tel Sprzedam dom dwurodzinny w stanie surowym 200 m kw. i budynki gospodarcze, media, Krzywanice gm. Lgota Wlk., tel. (044) Sprzedam dom w Gomunicach, tel Sprzedam M-3 (39 m kw.), I piêtro i M-2 (33 m kw.), III piêtro, ul. Piastowska, tel Sprzedam dzia³kê 25x100 m, blisko Radomska, tel Sprzedam miejsce z nagrobkiem na Nowym Cmentarzu, blisko kaplicy, tel. (044) Sprzedam mieszkanie 38 m kw., I piêtro, ul. Krakowska, tel Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 63 m kw., ul. Piastowska 9, tel Do wynajêcia kawalerka umeblowana + gara, ul. BrzeŸnicka, tel Sprzedam dzia³kê w Radomsku ok m kw. Atrakcyjna lokalizacja, wszystkie media, tel Pilnie sprzedam M-3, tel Sprzedam mieszkanie 42,7 m kw., ul. Jagielloñska, I piêtro, du y balkon, tel Sprzedam dom lub wynajmê, tel , Poszukujê do wynajêcia domu z ogrodzeniem w Radomsku, tel Sprzedam M-3, 2 pokoje, kuchnia z jadalni¹, du y balkon, IV piêtro, tel po Sprzedam lub zamieniê na mniejsze 65 m kw., ul. œw. Jadwigi 2, mo liwoœæ zakupu w systemie red but, tel Sprzedam mieszkanie M-3, 64 m kw., ul. Starowiejska, tel Do wynajêcia lokal na aptekê lub inn¹ dzia³alnoœæ w Dmeninie, tel Do wydzier awienia dzia³ka 4850 m kw. przy Krakowskiej 195, tel Do wydzier awienia pod dzia³alnoœæ dzia³ka 2500 m kw. przy Sucharskiego (obok elektrowni), tel lub Kupiê hektar przeliczeniowy ziemi, tel Sprzedam mieszkanie 39 m kw., III p., ul. Tysi¹clecia, tel Do sprzedania mieszkania na nowym osiedlu Brzeziny metra od m kw., tel Do wynajêcia lokal 50 m kw. pod handel, biuro, us³ugi, tel Do wynajêcia M-3, ul. Jagielloñska, tel , Do wynajêcia mieszkanie 63 m kw., umeblowane, ul. 11 Listopada, tel Sprzedam nowy dom komfortowy, ul. Krasickiego 38, tel OG OSZENIA DROBNE * REKLAMA Sprzedam mieszkanie 32 m kw., tel Sprzedam stanowisko targowe meblowe w Olkuszu, 5 tys. z³, tel Odst¹piê sklep odzie owy w centrum Radomska, tel Sprzedam M-3, 50 m kw., tel Pilnie sprzedam dom w Radomsku lub zamieniê na 2 pokoje z dop³at¹, tel Do wynajêcia lokal us³ugowy, I piêtro, ul. Piastowska 5, tel Do wynajêcia kawalerka, tel po Do wynajêcia mieszkanie umeblowane 50 m kw., ul. œw. K. Jadwigi, tel Do wynajêcia mieszkanie dwupokojowe i sprzedam dom na wsi w stanie rozbudowy, tel po Sprzedam mieszkanie 42 m kw., III p., ul. BrzeŸnicka, tel Do wynajêcia lokale, I piêtro, ul. Reymonta (15 z³/m kw.), tel Sprzedam zadbane M-3, 54 m kw., blok TBS-u, ul. 11 Listopada 30D, tel Dzia³kê leœn¹ 1,79 ha w obrêbie Chrzanowic sprzedam, tel Sprzedam dzia³kê 33 ary, Przydatki Przybyszowskie, tel Sprzedam M-3, 41 m kw., tel Luksusowa rezydencja w centrum Radomska. Informacje o przetragu. Tel , (044) Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 64 m kw., ul. Starowiejska, tel Do wynajêcia dom wolno stoj¹cy, tel , Do wynajêcia budynek biurowy, 80 m kw., 3 pomieszczenia, WC, ³azienka, ul. Staffa 18, tel Do wynajêcia plac 550 m kw., ul. Pi³sudskiego, dobry punkt handlowy, tel Do wynajêcia 42 m kw. (2 pokoje z kuchni¹) w pe³ni wyposa one, ul. Piwna, tel MOTORYZACYJNE Du y wybór czêœci nowych i u ywanych do wszystkich rodzajów samochodów. Firma Krokowicz, Malutkie 22A, tel AUTOELEKTRONIKA - naprawy, regulacje, uk³ady wtryskowe, zap³onowe, ABS, alarmy. Radomsko, ul. Ciep³a 28, tel Kupiê zabytkowy samochód lub motocykl, tel , Kupiê auta powypadkowe, tel Sprzedam audi A-2 1.4TDI, rok 04/05, krajowy, bezwypadkowy, ma³y przebieg, tel U ywane czêœci, du y wybór, tanio! Tel Kupiê ka dy samochód, najlepsze ceny, tel Toyota yaris 1.4 diesel, rok 05, tel Sprzedam forda focusa 1.6, rok 01, tel Sprzedam peugeota 206 mistral 1.4, rok 02, krajowy, I w³aœciciel, tel Sprzedam renaulta lagunê 2.2D, rok 02, bezwypadkowy, najbogatsza wersja, tel Sprzedam mercedesa gaz, rok 90, tel Kupiê jawê 350 cm, mo e byæ do remontu, tel Renault megane 1.6 benzyna, rok 96, tel Punto 1.2, rok 95, szyberdach, el. szyby, tel Mercedes 210 meblowóz 2.9, rok 94, tel Peugeot D, rok 94, tel Ci¹g dalszy og³oszeñ drobnych na str. 12. REKLAMA LISTOPADA 2009 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 11

12 OG OSZENIA DROBNE Dokoñczenie og³oszeñ ze str. 11. Audi A4 1.6, rok 98, z gazem, srebrny, tel Sprzedam renaulta lagunê diesel, rok 01, tel Sprzedam VW touran 2.0 TDI 140 KM, rok 05, bogate wyposa enie, tel Opel vectra V, rok 97/98, automat, pe³ne wyposa enie, z³, tel Mercedes vario 614, rok 96, kontener 5,60x2,30x2,30-25 tys. z³ z sypialni¹, tel Peugeot partner 1.9D, rok 98, tel Ford transit na czêœci, tel Firma Pokora organizuje kurs instruktorów nauki jazdy, tel , , tel./fax (044) Sprzedam matiza, rok 02, tel Sprzedam opla astrê gaz, rok 92, tel Sprzedam C-330 z przyczepk¹ i maszynami, tel Sprzedam VW T4 2.4D, rok 93, z³, tel Sprzedam VW transporter T4 2,5 TDI, rok 00, tel Sprzedam b. tanio escorta 1.6 na czêœci, tel Sprzedam BMW 525 TDS kombi, z pe³nym wyposa eniem plus 4 felgi stalowe, tel Sprzedam 126 p., stan idealny, 5 tys. z³, tel Sprzedam renaulta master kontener, rok 89, rejestracja 91, z³, tel Daewoo leganza 2.0, rok 98, z gazem, tel Lanos 1.6 z gazem, rok 00, tel VW polo 1.0, rok 94, tel Kupiê ka de uszkodzone auto, wystawiam œwiadectwo z³omowania, tel Sprzedam tico, rok 99, tel Opel zafira 2.0D, rok 00, tel Sprzedam astrê kombi 1.6, rok 96, tel Sprzedam astrê II kombi 2.0 DTI, rok 02, tel Opel astra 1.6, rok 94, tel Ford fiesta 1.3, XII 96, tel VW golf II, tel Sprzedam mercedesa 124 kombi 2.0D, rok 86, w dobrym stanie, tel Audi 1.9TD, rok 92, stan b. dobry, tel Sprzedam opony zimowe 165x80x13, stan b. dobry, tel VW passata B5 1.9, rok 97, 110 KM, sprowadzony, zarejestrowany, stan idealny, z³, tel Sprzedam CC-700, rok 95, felgi stalowe 15 do mercedesa, tel Kupiê jawê 350 lub czêœci, tel Sprzedam skodê octaviê 1.9TDI, rok 98, bogate wyposa enie, tel Kupiê wszystkie auta ca³e, rozbite, do wyrejestrowania. Najlepsze ceny! Tel Sprzedam VW polo gaz, rok 96, tel Sprzedam astrê 2.0 DL, rok 98, z³, tel PRACA SZUKAM PRACY Zatrudniê kierowcê na TIR-a, tel Zatrudniê stolarza i pomocnika, Blok Dobryszyce, tel Zatrudniê samodzielnego stolarza do produkcji mebli kuchennych, ok. Kobiel Wlk., tel Kierowca B, C, E z grup¹ inwalidzk¹ - praca od zaraz, tel Lakiernik samochodowy z doœwiadczeniem - praca od zaraz, tel Nowa apteka zatrudni magistra farmacji. CV: Zatrudniê kierowcê kat. C+E, tel Podejmê pracê cha³upnicz¹ (bez towarzyskich), tel Zatrudniê do rozwo enia pizzy kierowcê z w³asnym samochodem, tel Zatrudniê stolarza meblowego do produkcji mebli kuchennych i pokojowych, tel Zatrudniê do produkcji mebli kuchennych, tel Zatrudniê dobrego kosmetologa, kosmetyczki, fryzjerów i osobê na recepcjê, tel letnia studentka zaoczna podejmie pracê. Doœwiadczenie w opiece nad dzieæmi (bez towarzyskich), tel Kwiaciarkê zatrudniê, tel Zak³ad fryzjerski nawi¹ e wspó³pracê z kosmetyczk¹ (manikiurzystk¹), tel M³ody lat 20 podejmie pracê, obs³uga komputera MS Office, prawo jazdy kat. B, badania psych. lekarskie, doœwiadczenie na autach dostawczych, tel Kobieta, wykszta³cenie œrednie, podejmie ka d¹ pracê od zaraz (oprócz towarzyskich) na pe³ny lub 1/2 etatu, tel Poszukujê pracy, mycie okien w godz. dopo³udniowych, tel Firma zatrudni osobê z umiejêtnoœci¹ wykonywania obróbek blacharskich, tel lub (044) Podejmê pracê dorywcz¹, uk³adanie p³ytek ceramicznych, tel Podejmê pracê dorywcz¹, remonty mieszkañ, malowanie, gipsówki, panele, itp., tel Sklep Era zatrudni konsultanta, tel Firma zatrudni informatyka na 1/2 etatu, wynagrodzenie brutto 2100 z³, tel. (044) Dzia³ Kadr Florystka podejmie pracê, tel. (044) Podejmê pracê - opieka nad osob¹ starsz¹, dzieckiem, sprz¹tanie, mycie okien, tel Nawi¹ ê wspó³pracê z akwizytorami za prowizjê, tel Zatrudniê cukiernika, tel. (044) w godz Zatrudniê pracowników do dociepleñ i wykoñczeñ, tel Zak³ad stolarski zatrudni kobietê do prac biurowych i zaopatrzenia. Wiek do 30 lat, prawo jazdy kat. B. Firma Lakus, Kol. Borowiecko 45A, Silny, dyspozycyjny, dynamiczny szuka pracy. Prawo jazdy kat. B, tel M³oda kobieta poszukuje pracy, tel Ksiêgowa z doœwiadczeniem podejmie pracê, tel Zatrudniê stolarza lub pomocnika z doœwiadczeniem, osobê odpowiedzialn¹, tel Zatrudniê rencistê lub emeryta w stolarstwie, tel Zatrudniê œlusarza - spawacza z praktyk¹, tel Zatrudniê m³ode osoby do gastronomii, tel Zatrudniê do nowego zak³adu tapicerskiego tapicerów z umiejêtnoœci¹ szycia. Produkcja mebli oraz renowacja mebli tapicerowanych, tel Emerytka podejmie pracê, opieka i inne, tel Firma Krokowicz zatrudni mechanika samochodowego, tel. (044) Zatrudniê stolarza meblowego (laminat), tel Zatrudniê kobietê, tapicerka krzese³, tel Zatrudniê sprzedawczyniê w sklepie spo ywczym, tel Firma Lakus zatrudni stolarzy do produkcji sto- ³ów. Kol. Borowiecko 45 A, tel Meble Lakus zatrudni kobietê do czyszczenia krzese³, tel Zatrudniê pracownika do zak³adu stolarskiego, krawcow¹, sprz¹taczkê, tel Podejmê pracê (sprz¹tam), tel Zespó³ muzyczny poszukuje wokalistki, tel Zatrudniê kobietê do magazynu spo ywczego, tel Zatrudniê stolarza i monta ystê, tel US UGI Ksero, oprawa prac, bindowanie, przepisywanie, laminowanie, itp. Foto Alis, Reymonta 43, tel ARAN ACJE ŒLUBNE koœcio³ów, sal weselnych, samochodów. Dekoracje z kwiatów ywych i sztucznych, tel Pogotowie komputerowe. Przywracanie systemu (Windows, Linux), zabezpieczanie Internetu, porady, szkolenia, tworzenie serwisów WWW, ulotki, wizytówki itp. Tel ŒLUBNE WYSTROJE - kompleksowo Ismena, tel. (044) , Kompleksowe sprz¹tanie domów i mieszkañ, tel Bramy gara owe, automatyka, systemy prze³adunkowe. Producent TOTMAN, ul. Sucharskiego 111, tel. (044) , , Biuro Rachunkowe, tel Poprawki krawieckie, pralnia, ul. Sadowa 5 Spec-Szkol - szkolenia BHP pracodawców, pracowników, ocena ryzyka, us³ugi kadrowe. In. Boruta, tel , Us³ugi budowlane, p³ytki - klinkier, remonty, tynki, tel Uk³adanie kostki brukowej, us³ugi koparko-³adowark¹, tel Dachy - kompleksowo, tel Pranie, czyszczenie, dywany, tapicerka, wszelkie plamy, Emu, tel Uk³adanie kostki brukowej - wolne terminy, tel Posadzki z agregatu, tel Us³ugi transportowe, przewóz osób (bus 8-20 miejsc), tel Posadzki maszynowo-betonowe - szybko, tel Uk³adanie kostki brukowej, tel Us³ugi informatyczne, sprzeda - modernizacja - naprawa komputerów, tel WIDEOFILMOWANIE - zdjêcia, tel BRAMY segmentowe, produkcja, monta, automatyka - TOTMAN, tel. (044) , Piach, wir, kruszywo drogowe. Roboty ziemne, transport ziemi, tel KREDYTY, tel. (044) , (044) Niskopodwoziowy transport koparko-³adowarek, maszyn rolniczych, kontenerów budowlanych. HDS do 2,5 tony, tel Zak³ad Nagrobkowy w Radomsku, ul. Krañcowa 25, tel przyjmie zamówienia na wykonanie pomników, katakumb i ok³adanie grobowców granitem wg obranego koloru granitu i wzoru. Ceny bardzo dostêpne wedle innych w okolicy Radomska. Kto siê zg³osi, to siê przekona. Us³ugi administracyjno-biurowe, kadry, p³ace, ZUS, tel , Us³ugi transportowe, przeprowadzki, tel Lincoln Town Car - wynajem - œluby, imprezy okolicznoœciowe, wystrój koœcio³ów, sal, bukiety, dekoracje samochodów, tel Pogotowie pogrzebowe, czynne 24h, tel Fronty meblowe, tel Tynki tradycyjne, szlachetne, docieplenia, remonty, tel Tynki termoizolacyjne, tel Remonty dachów p³askich, tel Rynny aluminiowe, tel Docieplanie z gwarancj¹, tel STACH-BUD us³ugi glazurnicze, karton-gipsy, tynki, prace hydrauliczne i elektryczne, tel Dachy, konstrukcje, krycie, tel ELEKTROALL, instalacje elektryczne, tel Gara e blaszane, bramy gara owe - transport, monta gratis - ca³y kraj, raty! Tel , (043) , (043) , (042) , G³adzie, malowanie, p³ytki, p³yta gipsowa, tynki, panele, sufity, tel Projekty budowlane, tel. (044) Budowa kominków, tel. (044) Rolety - aluzje, domofony, tel Szpachlowanie, malowanie, tel Biuro Rachunkowe, ZUS, US, pracownicze, tel , Dachy, tel Transportowe, kontener, przeprowadzki, itp., tel Uk³adanie kostki brukowej, tel Rusztowania elewacyjne plettac - wynajem od 25 groszy/m kw. na dobê, tel Malowanie, gipsowanie, pod³ogi, wykoñczenia wnêtrz, tel Kompleksowe remonty mieszkañ, tel Firma sprz¹taj¹ca: kompleksowe sprz¹tanie firm, mieszkañ po remontach, podwórek, mycie okien, odœnie anie dachów, prace ogrodnicze, tel , Hydraulika, tel BHP - szkolenia, nadzór, tel Malowanie, p³ytki, inne, taniej, tel Instalacje elektryczne od 30 z³/pkt., tel Us³ugi budowlane, tel Malowanie, gipsowanie, p³ytki, sufity podwieszane i inne, tel Kominki - monta, ciep³e, nowoczesne, kaflowe, tel Tynki, wylewki maszynowe, docieplenia, tel Panele, p³ytki, remonty, docieplenia, tel Wideofilmowanie, tel Wyremontujê lub wykoñczê domek, biuro, mieszkanie, sklep, tel Nie masz gotówki? Masz swój samochód, a chcesz kredyt, zadzwoñ, tel Gipsowanie, malowanie, p³yty g-k, panele, elektryka, tel Remonty od A do Z, tel , Remonty - docieplenia, malowanie, kartongips, glazura, panele i inne, tel , Glazura (³azienki od A do Z), schody, inne, tel Studio Fryzjerskie STYL Winer Katarzyny zosta³o przeniesione na ul. Przedborsk¹ 2. Zapraszamy. Tel Firma Intonaco wykonuje profesjonalnie tynki maszynowe - KNAUF, ORTH, BAUMIT. Gwarancja, f-ra VAT, od listopada ni sze ceny, tel , Remonty, gipsy, panele, p³ytki, tel Transport, przeprowadzki, tanio, tel Us³ugi transportowe do 3,5 tony, tel Wykoñczenia, docieplenia, remonty, tel Prace wykoñczeniowe: glazura, panele, terakota, tynki dekoracyjne, karton-gips, malowanie - szybko i solidnie, tel Posadzki mixokretem zacierane mechanicznie, tel INSTALACJE ELEKTRYCZNE alarmy, kamery, monitoring, ch³odnictwo - klimatyzacja, us³ugi remontowo-budowlane, pomiary elektryczne, akumulatory elowe, tel , Kompleksowe wykoñczenia wnêtrz, karton-gips, gipsówki, sufity podwieszane, p³ytki, panele, tel , Instalator ³azienek, glazura + bia³y monta, p³ytki na tarasach i schodach, tynki ywiczne, malowanie, tel Uk³adanie kostki brukowej i granitowej, tel Schody - wyrób, monta, tel Wideofilmowanie, fotografia œlubna, tel Fotografia œlubna, tel Schody, balustrady, drzwi, parapety drewniane - produkcja i monta, tel , Profesjonalna muzyczna oprawa imprez przez DJ, 18-tki, pó³metki, wesela, itp., tel Transport do 3,5 tony, ca³y kraj. Tanio, sprawnie i solidnie, zadzwoñ! Jakoœæ gwarantowana, faktury VAT, tel , Okna, drzwi, naprawa i monta rolet zewnêtrznych. Najtaniej w mieœcie, tel Us³ugi transportowe i kurierskie busem do 1 t - podejmê wspó³pracê z firmami, tel Us³ugi hydrauliczne, tel Przeprowadzki tanio i solidnie, tel Prace remontowe i wykoñczeniowe, uk³adanie glazury, sucha zabudowa, malowanie i inne, tel Us³ugi brukarskie, tanio, solidnie, tel RÓ NE Kupiê antyki, zegary, monety, szable, stare motocykle, tel Wêgiel brunatny, cena 260 z³ za tonê. Transport gratis, tel Gospoda pod Ja³owcem (ul. Ja³owcowa 50, Wymys³ówek); karaoke - ka dy weekend przy kominku. Super ekogroszek w super cenie! Luzem lub workowany, dowóz gratis! Tel lub Wêgiel brunatny 260 z³, ekogroszek brunatny 290 z³, dowóz gratis! Tel Sprzedam stemple budowlane, d³ugoœæ 2,40, tel Oddam w dobre rêce m³ode koszatniczki, tel , Sprzedam marchew dla zwierz¹t 0,40 z³/kg, tel Sprzedam odkurzacz Wodnik, tel Oddam 5 modrzewi w zamian za wyciêcie, tel Sprzeda hurtowa i detaliczna - karp, amur i szczupak, tel Sprzedam stó³ z krzes³ami, tel Sprzedam buraki i marchew pastewne, tel Sprzedam deski - jesion, tel Kaskada przyjêcia okolicznoœciowe www. kaskada-rancho.pl, tel Sprzeda wêgla brunatnego 230 z³ tona z transportem, tel Wyrówniarka, pi³a z wózkiem, wyci¹g trocin, frezarka, tel Tanio! Sprzedam nowy stó³ do salonu 1,80x2,20 m, tel Sprzedam segment pokojowy, tel Sprzedam overlock 4-nitkowy, tel. (044) , Sprzedam kompresor u ywany 150 l, tel. (044) Drewno opa³owe, tel Sprzedam szczeniaki labradory, tel Sprzedam 3 komody, kanapê, tel Sprzedam tuczniki ekologiczne, tel Tanio sprzedam lady ch³odnicze, rega³y, krajalnice, likwidacja sklepu, tel Sprzedam organy Casio WK , tel Sprzedam fotel rehabilitacyjny z taboretem na gwarancji, tel Miejsce na reklamê, tel NAUKA Korepetycje z matematyki i fizyki dla gimnazjalistów, licealistów i poprawkowiczów, tel Korepetycje - matematyka, fizyka, tel. (044) , Matematyka - dojazd, tel Jêzyk angielski (z du ym doœwiadczeniem). Dla dzieci, m³odzie y, doros³ych. Lekcje indywidualne. Tel Matematyka, fizyka - korepetycje dla uczniów i studentów, tel. (044) , Angielski dla dzieci od 7 do 13 lat, tel Chemia - korepetycje, matura, tel Angielski, wszystkie poziomy - korepetycje, t³umaczenia, tel , (044) Korepetycje, jêzyk niemiecki, tel Chemia, matematyka, tel. (044) Szko³a jêzykowa InterPrestige, kursy ogólne, indywidualne, maturalne, wszystkie jêzyki, tel Studentka III roku germanistyki udzieli korepetycji z jêzyka niemieckiego, tel J. niemiecki, tel J. angielski, tel Matematyka, fizyka, chemia - doje d am, tel J. polski - prezentacje, tel Korepetycje z chemii, tel Nauka gry na keyboardzie i pianinie (dzieci i doroœli), tel Niemiecki, podstawówka i gimnazjum, tel J. niemiecki, korepetycje, tel Angielski - korepetycje, matura, tel TURYSTYCZNE Biuro Turystyczne Trybunalskie, Radomsko, ul. Reymonta 43 parter (pawilony rzemieœlnicze). Czynne: poniedzia³ek-pi¹tek , soboty , tel. (044) , Trybunalskie : wycieczki, wczasy, kraj i zagranica: autokar, samolot, dojazd w³asny Trybunalskie oferta wielu du ych biur turystycznych m.in. Orbis, Almatur, Wezyr, Oasis Tours - ceny organizatora. Ciekawa oferta Last minute Trybunalskie bilety autokarowe: Europa, bilety lotnicze: ca³y œwiat Trybunalskie ubezpieczenie komunikacyjne AC, OC, NW oraz KL: UNIQA Trybunalskie - PROMOCJA LATO 2010, du e zni ki 12 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 19 LISTOPADA 2009 R.

13 REKLAMA OG OSZENIE Radomszczañska Spó³dzielnia Mieszkaniowa z siedzib¹ w Radomsku, ul. Piastowska 10 zawiadamia cz³onków spó³dzielni, i posiada wolne lokale mieszkalne: - numer 4 przy ul. Starowiejskiej 23 w Radomsku o pow. u ytk. 49,30 m2 sk³adaj¹cy siê z 2 pokoi, kuchni, korytarza i ³azienki po³o ony w kl. I na I piêtrze, o wartoœci rynkowej ,00 z³. - numer 2 przy ul. Starowiejskiej 21 w Radomsku o pow. u ytk. 49,30 m2 sk³adaj¹cy siê z 2 pokoi, kuchni, korytarza i ³azienki po³o ony w kl. I na parterze, o wartoœci rynkowej ,00 z³. Pierwszeñstwo w nabyciu prawa odrêbnej w³asnoœci ww. lokali maj¹ cz³onkowie Spó³dzielni, nie maj¹cy zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, tj. cz³onkowie nie posiadaj¹cy adnego tytu³u prawnego do lokalu lub oczekuj¹cy na realizacjê przez Spó³dzielniê zamiany mieszkania dotychczas zajmowanego. Zainteresowani cz³onkowie powinni: - w ci¹gu 30 dni od dnia ukazania siê niniejszego og³oszenia zg³osiæ na piœmie gotowoœæ zawarcia umowy notarialnej przeniesienia odrêbnej w³asnoœci lokalu wraz z oœwiadczeniem o zapoznaniu siê ze stanem technicznym lokalu, - w terminie okreœlonym w uchwale Zarz¹du Spó³dzielni wnieœæ wk³ad budowlany odpowiadaj¹cy wartoœci rynkowej lokalu. Lokale mo na ogl¹daæ od dnia r. do r. w godz w dni robocze, po uprzednim uzgodnieniu z administracja, pok. 8, tel. (44) Dodatkowe informacje, Statut oraz Regulamin okreœlaj¹cy tryb i zasady ustanowienia pierwszeñstwa w nabyciu prawa odrêbnej w³asnoœci lokali mo na uzyskaæ w siedzibie Spó³dzielni, pok. 10 w dni robocze (oprócz œrody), w godz Spó³dzielnia Mieszkaniowa DWUNASTKA w Radomsku og³asza przetarg pisemny ofertowy na wykonanie w administrowanych budynkach przegl¹dów instalacji gazowej Bli sze informacje nt. zakresu i warunków wykonania robót mo na otrzymaæ w Biurze Spó³dzielni w Radomsku, ul. Targowa 12 D/ 27 tel. /44/ Termin sk³adania ofert r. S.M. DWUNASTKA zastrzega sobie swobodny wybór wykonawcy oraz prawo do odst¹pienia od przetargu w ka dej chwili bez podania przyczyn. Spó³dzielnia Mieszkaniowa DWUNASTKA w Radomsku og³asza przetarg pisemny ofertowy na wykonanie w I pó³roczu 2010 r. robót remontowych drogowych Bli sze informacje nt. zakresu i warunków wykonania robót mo na otrzymaæ w Biurze Spó³dzielni w Radomsku, ul. Targowa 12 D/ 27 tel. /44/ Termin sk³adania ofert r. S.M. DWUNASTKA zastrzega sobie swobodny wybór wykonawcy oraz prawo do odst¹pienia od przetargu w ka dej chwili bez podania przyczyn. 19 LISTOPADA 2009 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 13

14 RELAKS REKLAMA... Radomszczañskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzêtami Piêkne szczeniaczki czekaj¹ na dom W przysz³oœci bêd¹ œredniej wielkoœci. S¹ barwy be owej i czarnopodpalanej. Zosta³y ostatnie trzy pieski. W sprawie adopcji czekamy na kontakt tel lub GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 19 LISTOPADA 2009 R.

15 Kiepska koñcówka Pilicy Zawisza Pajêczno - Pilica Przedbórz 4:0 (1:0). Bramki: Krzysztof Papie 24. min, Damian Bisaga 63. min, Tomasz Popiel 80. min i Rafa³ Staszczyk 86. min. ó³te kartki: Leszczyk (Zawisza) i Rabenda (Pilica). Czerwona kartka: Winckowicz 76. min. Sk³ad Pilicy: Winckowicz - Janowski (75. Pyka), Kuliberda, Fr¹czyk, Makowski - Korytkowski, Rabenda (77. Gal), Joñczyk (46. Kurzyk), Urbañski (72. Jasnos) - Cieœlik, Kornacki. Trener: Andrzej Dec. Przedborzanie w drugim kolejnym meczu przegrali w stosunku 0:4, choæ ponownie nie grali Ÿle, lecz przede wszystkim nieskutecznie. W pierwszej po³owie przewa ali w³aœnie goœcie. Zdobyli nawet bramkê. Po podaniu od Przemys³awa Kornackiego w idealnej sytuacji znalaz³ siê Marek Joñczyk, który trafi³ do siatki, lecz arbiter uzna³, i pi³karz znajdowa³ siê na pozycji spalonej. Nastêpnie w sytuacji sam na sam z bramkarzem Zawiszy, Lorêckim, znalaz³ siê Arkadiusz Cieœlik, lecz uderzy³ zbyt s³abo. W dogodnej sytuacji nie potrafi³ pokonaæ go równie najkuteczniejszy gracz Pilicy, Przemys³aw Korytkowski. Stare porzekad³o pi³karskie mówi, e niewykorzystane sytuacje siê mszcz¹. W 24. min po dobrym doœrodkowaniu Krzysztof Popiel g³ow¹ pokona³ Bogdana Winckowicza, tym bardziej e futbolówka przed nim jeszcze skoz³owa³a. Druga po³owa równie rozpoczê- ³a siê od ataków goœci. Najlepsz¹ okazjê zmarnowa³ Artur Kurzyk, który g³ow¹ nie trafi³ w œwiat³o bramki. Strza³em zza pola karnego próbowa³ pokonaæ bramkarza równie Kornacki, lecz pi³ka poszybowa³a nad poprzeczk¹. W 63. min Winckowicz w niegroÿnej sytuacji próbowa³ zagraæ do jednego z obroñców, ale poda³ niecelnie i pi³kê przechwyci³ Damian Bisaga, który podwy szy³ wynik spotkania. W 76. po rzucie wolnym jeden z graczy Zawiszy przed polem karnym znalaz³ siê w sytuacji sam na sam z bramkarzem Pilicy, który próbuj¹c interweniowaæ, zagra³ pi³kê rêk¹ i zosta³ ukarany czerwon¹ kartk¹. Z boiska musia³ zejœæ Rafa³ Rabenda, a zast¹pi³ go rezerwowy bramkarz, blisko 40-letni Marek Gal. Goœcie, graj¹c w os³abieniu, próbowali nadrabiaæ straty, lecz tym samym nara ali siê na kontrataki. Dwa z nich siê powiod³y. W Tomasz Popiel, a w 86. min Rafa³ Staszczyk pokonali Gala, który nie mia³ w tych sytuacjach nie do powiedzenia. Ni sze ligi Piotrkowska klasa okrêgowa 14. kolejka 11 listopada Polonia Piotrków Trybunalski - Mechanik Radomsko 1:1 (1:1) (Robert Grzesiuk 35. min oraz Krzysztof Kowalski 14. min), Œwit Kamieñsk - Szczerbiec Wolbórz 3:2 (2:1) (Jacek Kuliberda 17. min, Tomasz Walioszczyk 28. min i Rafa³ Kubala 76. min oraz Tomasz Stañczyk 21. i 64. min), Omega II Kleszczów - Skalnik Sulejów 0:2 (0:1), Zjednoczeni Be³chatów - KS Poœwiêtne 2:3 (0:1), KS Opoczno-Gorza³ków - Astoria Szczerców 2:4 (2:0), Gerlach Drzewica - Concordia II Piotrków 3:0 (1:0), LKS arnów - Lechia Tomaszów 0:2 (0:2), GUKS Gorzkowice - LKS Mierzyn 2:2 (0:1). 15. kolejka listopada LKS Mierzyn - Œwit Kamieñsk 0:3 (0:1) (Przemys³aw Olejnik 45. i 54. min oraz Jacek Bernat 61. min), Mechanik Radomsko - Zjednoczeni Be³chatów 1:0 (0:0) (Przemys³aw Szewczyk 81. min), Concordia II Piotrków - Polonia Piotrków 3:0 (0:0), Astoria Szczerców - Omega II Kleszczów 2:1 (1:1), Lechia Tomaszów - KS Opoczno-Gorza³ków 6:1 (3:0), Szczerbiec Wolbórz - LKS arnów 2:0 (1:0), Skalnik Sulejów - Gerlach Drzewica 1:1 (0:0), KS Poœwiêtne - GUKS Gorzkowice 3:4 (0:3). Klasa B Grupa I 12. kolejka 11 listopada KS Ruch 1951 Chrzanowice - pauzowa³, MKS PILICA II Przedbórz - LZS PIAST Krzywanice 2:1 (2:0), TS Szczerbiec II Wolbórz - LKS VIS Gidle 3:0 (2:0), LZS Pilica Przedbórz - Pelikan II owicz 4:3 (2:2). Bramki: (Przemys³aw Korytkowski 13. min, Przemys³aw Kornacki 24. min, Artur Kurzyk 80. min i Dawid Janowski 90. min oraz Rados³aw Domiñczak 23. min - rzut wolny, Pawe³ Dziedziela 43. min i Wojciech Kuc 75. min. ó³te kartki: Mys³ek i Kyrzyk (obaj Pilica) oraz Rusek, Domiñczak, Kosiorek i Marcinowski (wszyscy Pelikan II). Sk³ad Pilicy: Dzwonkowski - Janowski, Kuliberda (77. Strojkowski), Jasnos (46. Kurzyk) - Korytkowski, Rabenda, Joñczyk (46. Pyka), Urbañski - Kornacki, Mys³ek (60. Cieœlik). Trener: Andrzej Dec. Do sobotniego meczu goœcie przyst¹pili wzmocnieni kilkoma zawodnikami z pierwszego sk³adu. Mimo to w pierwszej po³owie uzyskali przewagê gospodarze. Pierwsz¹ z bramek zdoby³ Korytkowski, który do tej pory zdoby³ 12 bramek i w klasyfikacji najskuteczniejszych zajmuje 3. miejsce. W 13. min po zagraniu ze œrodka pola od Kornackiego w³aœnie on otworzy³ wynik spotkania. 10 min póÿniej po faulu Rafa³a Jasnosa rzut wolny wykonywa³ Rados³aw Domiñczak. Próbowa³ zagrywaæ w pole karne, lecz silny podmuch wiatru spowodowa³, e pi³ka wpad³a do siatki Micha³a Dzwonkowskiego. Praktycznie ju w nastêpnej akcji Pilica ponownie objê³a prowadzenie. Korytkowski celnym podaniem zrewan owa³ siê Kornackiemu i by³o 2:1. Zamiast przy korzystnym wyniku uspokoiæ grê, gospodarze grali doœæ nerwowo, a w koñcówce pierwszej ods³ony, po sk³adnym kontrataku, do wyrównania doprowadzi³ Pawe³ Dziedziela. W drugiej po³owie, po wprowadzeniu na boisko Kurzyka i Roberta Pyki, Pilica uzyska³a jeszcze wiêksz¹ przewagê. Stworzy³a kilka niez³ych okazji, a najlepsz¹ z nich zmarnowa³ Kornacki. W 75. min Emil Urbañski próbowa³ zagrywaæ w œrodku pola, lecz pi³kê przechwycili ³owiczanie i po sk³adnej kontrze wybiegaj¹cego Dzwonkowskiego przelobowa³ Wojciech Kuc. Gospodarze, nie maj¹c nic do stracenia, zmieniaj¹c ustawienie (do przodu skierowany zosta³ Dawid Janowski), rzucili siê do ataków i praktycznie nie schodzili z po³owy goœci. Do wyrównania w 80. min ³adnym strza³em z szesnastu metrów doprowadzi³ Kurzyk. Ju w przed³u onym czasie gry, gdy w obronie pozosta³ jedynie S³awomir Makowski, w zamieszaniu podbramkowym w³aœnie Janowski silnym strza³em pod poprzeczkê ustali³ wynik na 4:3. VICTORIA WoŸniki - LKS ZAPA Krzêtów 2:2 (2:2), MKS ORZE Wola Wi¹zowa - LZS ŒWIT II Kamieñsk 3:2 (1:2), LUKS CZARTORIA Rêczno - LKS WARTA- CARBO P³awno 1:3 (1:2), LKS LUCI - ANKA Przyg³ów - LKS B ÊKITNI Chabielice 4:2 (0:1). 13. kolejka listopada LKS B ÊKITNI Chabielice - pauzowa³, LKS WARTA-CARBO P³awno - LKS LUCI - ANKA Przyg³ów 3:0 (1:0), LZS ŒWIT II Kamieñsk - LUKS CZARTORIA Rêczno 4:2 (3:1), LKS ZAPA Krzêtów - MKS ORZE Wola Wi¹zowa 7:2 (1:0), LKS VIS Gidle - LZS VICTORIA WoŸniki 3:1 (1:0), LZS PIAST Krzywanice - TS Szczerbiec II Wolbórz 3:4 (1:2), KS Ruch 1951 Chrzanowice - MKS PILICA II Przedbórz 0:2 (0:1). Klasa wojewódzka juniorów starszych 12. kolejka 8 listopada Mazovia Rawa Mazowiecka - UKS Mechanik Radomsk 3:0 - walkower. 13. kolejka 14 listopada UKS Mechanik Radomsko - UKS SMS ódÿ 0:4. Klasa okrêgowa Deyna 5. kolejka 16 wrzeœnia - prze³o ony na 11 listopada TS Szczerbiec Wolbórz - KS Victoria ytno 4: kolejka 7-8 listopada UKS Mechanik Radomsko - KS Victoria ytno 7:1, UKS Orze³ Dobryszyce - LKS Wola Krzysztoporska 0:4. (ek) Tym spotkaniem przedborzanie zakoñczyli rundê jesienn¹. - Koñcówka rundy po prostu nam nie wysz³a. Mo e faktycznie ta runda by³a o kilka kolejek za d³uga. Gdyby rozgrywki skoñczy³y siê wczeœniej, zajmowalibyœmy zdecydowanie wy- sze miejsce w tabeli. Kilku zawodników z pierwszego sk³adu, g³ównie z formacji obronnych, podjê³o studia dzienne i nie zawsze byli do dyspozycji. Tak znajdujemy siê dopiero w po³owie stawki, ale z bezpieczn¹ przewag¹ nad stref¹ spadkow¹ i stosunkowo niewielk¹ strat¹ do trzeciej Unii Skierniewice. Mam nadziejê, e runda wiosenna, tak jak to by³o w ostatnich latach, bêdzie w wykonaniu Pilicy znacznie lepsza i zdo³amy przesun¹æ siê w górê tabeli - powiedzia³ Gazecie trener Pilicy, Andrzej Dec. (ek) IV liga ³ódzka 18. kolejka 11 listopada Zawisza Pajêczno - Pilica Przedbórz 4:0 (1:0), W³ókniarz Moszczenica - Pogoñ ask Kolumna 0:1 (0:1), Zawisza Rzgów - WOY Bukowiec Opoczyñski 3:2 (0:1) - w Gutowie Ma³ym, KS Parady - UKS SMS II ódÿ 1:1 (0:0), Mazovia Rawa Mazowiecka - Czarni Rz¹œnia 2:1 (2:1), Widzew II ódÿ - W³ókniarz Konstantynów ódzki 5:0 (1:0), WKS Wieluñ - Zjednoczeni Stryków 1:5 (1:2), Unia Skierniewice - ódzki KS II 4:2 (3:2). Mecze awansem 31 paÿdziernika Kolejarz ódÿ - Ceramika Opoczno 0:2 (0:1). 3 listopada Pelikan II owicz - Boruta Zgierz 0: kolejka listopada ódzki KS II - KS Parady 4:1 (2:1), Boruta Zgierz - Unia Skierniewice 0:2 (0:1), Pilica Przedbórz - Pelikan II owicz 4:3 (2:2), Woy Bukowiec Opoczyñski - Zawisza Pajêczno 1:1 (0:0), Ceramika Opoczno - Zawisza Rzgów 3:0 - walkower. Sêdzia odgwizda³ walkower, gdy goœcie nie dojechali na mecz. Ostateczn¹ decyzjê podejmie jednak Wydzia³ Gier ZPN. Zjednoczeni Stryków - AZS WSEZ/Kolejarz ódÿ 1:3 (0:2), W³ókniarz Konstantynów ódzki - WKS Wieluñ 5:0 (:0), Czarni Rz¹œnia - Widzew II ódÿ 2:2 (0:2), Pogoñ ask Kolumna - Mazovia Rawa Mazowiecka 0:2 (0:2), UKS SMS II ódÿ - W³ókniarz Moszczenica 5:2 (2:1). TABELA 1. Ceramika Opoczno :16 2. Zjednoczeni Stryków :16 3. Unia Skierniewice :18 4. Zawisza Pajêczno :21 5. Widzew II ódÿ :23 6. W³ókniarz Konstantynów :30 7. UKS SMS II ódÿ :25 8. Zawisza Rzgów :24 9. ódzki KS II : Pilica Przedbórz : WKS Wieluñ : KS Parady : AZS WSEZ/Kolejarz ódÿ : Boruta Zgierz : Czarni Rz¹œnia : Woy Bukowiec Opocz : Mazovia Rawa Maz : Pogoñ ask Kolumna : W³ókniarz Moszczenica : Pelikan II owicz :48 (ek) Z³oto Kowalskiego Bêd¹cy w reprezentacji województwa zapaœnik Maciej Kowalski z ZKS Radomsko zwyciê y³ i zdoby³ z³oty medal w kategorii do 100 kg podczas bardzo silnie obsadzonego Miêdzynarodowego Turnieju im. Ryszarda Dworoka w zapasach w stylu klasycznym. Zawody, w których wystartowa³o oko³o 150 zawodników, odby³y siê 14 i 15 listopada w Rudzie Œl¹skiej. Pozostali nasi zapaœnicy wypadli s³abiej. W kategorii do 85 kg Wiktor KuŸnicki i w kategorii do 53 kg Sebastian Nowak przegrali po dwie walki i zostali sklasyfikowani na dalszych pozycjach. (ek) Tenis sto³owy W œrodê 11 listopada w odzi rozegrano II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Juniorek i Juniorów w Tenisie Sto³owym. Bardzo dobrze spisali siê podopieczni Jacka Zygmunta Kawki z UMLKS Radomsko. Na szczególne wyró nienie zas³uguj¹ kadetki: Patrycja Mazurek, która zajê³a 5. lokatê, a Kinga Musia³ uplasowa³a siê o oczko ni ej. Nasze zawodniczki wyprzedzi³y tylko kolejno: Roksana Szulc (GUKS Gorzkowice), Klaudia Jagodziñska (ULKS Moszczenica), Aleksandra Œl¹zak (ULKS- ASTS ask) i Aleksandra Bonikowska (KS Elta ódÿ). Startowa³y 32 zawodniczki. Wsród juniorów Maciej Szymczyk (równie kadet) sklasyfikowany zosta³ na pozycjach , a Tomasz Szymczyk Natomiast wœród juniorów czo- ³owe lokaty zajêli: Piotr Chrostowski i Karol Chojnowski (oboje LKS Omega Kleszczów), Patryk Gêszczak (LKS Jutrzenka Bychlew) i Kamil Dobrogoszcz (ULKS Moszczenica). - Warto przypomnieæ, e w I WTK Musia³ sklasyfikowano na miejscach , a Mazurek Widaæ postêp, jaki w ostatnim czasie zanotowa- ³y. Zajmuj¹c tak wysokie miejsca, nasze dziewczêta wygra³y z kilkoma wy ej notowanymi juniorkami, jednoczeœnie uzyskuj¹ imienne limity i zosta³y tym samym zwolnione z koniecznoœci gry w nastêpnych eliminacjach miêdzypowiatowych - powiedzia³ Gazecie trener UMLKS, Jacek Zygmunt Kawka. W sobotê 14 listopada w odzi rozegrano II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny M³odziczek i M³odzików w Tenisie Sto³owym. W tych zawodach z kolei startowali podopieczni Grzegorza Pokory z LKS Dobryszyce. Na szczególne wyró nienie zas³uguje Bart³omiej Molka, który zaj¹³ 8. lokatê. Ponadto na miejscach sklasyfikowany zosta³ Sebastian Kaczmarek, a wœród dziewcz¹t pozycjê zajê³a Kinga Molka. Dzieñ póÿniej w odzi, po wczeœniejszych eliminacjach, odby³ siê Fina³ Wojewódzki Ogólnopolskiego Festiwalu Tenisa Sto³owego o Puchar Ministra Sportu i Turystyki. W zawodach startowa³o ponad 50 najlepszych zawodników z ca- ³ego województwa, którzy nie posiadaj¹ licencji. W klasyfikacji dru ynowej zarówno w kategoriach szkó³ podstawowych, jak i gimnazjów zwyciê yli podopieczni Grzegorza Pokory z Dobryszyc. Indywidualne wyniki dobryszyczan Gimnazja 1. Aleksander Sawicki 2. Patryk Górazda 2. Kinga Stawczyk 3. Zuzanna Mot³och Klasy I-III szkó³ podstawowych 1. Anna Zborowska 2. Ma³gorzata Ró añska 4. Mateusz Zborowski 5. Hubert Kaleciñski Koszykówka Junior U-18 (rocznik ) Wyniki radomszczan 6. kolejka 15 listopada Junak Radomsko - UMKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski 69:67. Najwiêcej punktów dla radomszczan zdobyli: Piotr Dobrowolski 27, Piotr Machalewski 17 i Micha³ Jadczyk 14. Kadet U-16 (rocznik 1994 i m³odsi) Wyniki radomszczan 6. kolejka 11 listopada KS KM II ódÿ - Junak Radomsko 41:56. Najwiêcej punktów dla radomszczan zdobyli: Przemys³aw Woœko 24, Artur Stankiewicz 13 i Jakub Cieœlik kolejka 14 listopada Junak Radomsko - Ósemka II Skierniewice 84:26. Najwiêcej punktów dla radomszczan zdobyli: Przemys³aw Woœko 34, Jakub Cieœlik 16 i Artur Stankiewicz 11. M ODZIK U-14 Wyniki radomszczan 5. kolejka 14 listopada Junak Radomsko - Ósemka Skierniewice 28:34. Najwiêcej punktów dla radomszczan zdoby³ Marcin Jaworski 12. (ek) 19 LISTOPADA 2009 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA IMPREZY MOSiR SPORT Klasy IV-VI szkó³ podstawowych 3. Karolina Marsza³ 5. Dorota Kaleciñska 5. Bartosz Siwczyk 6. Kamil Mokrzyñski Najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach zaprezentuj¹ siê podczas Fina³u Ogólnopolskiego Festiwalu Tenisa Sto³owego o Puchar Ministra Sportu i Turystyki. Zawody odbêd¹ siê 12 i 13 grudnia w³aœnie w Radomsku. Tenisiœci sto³owi rezerw UMLKS Radomsko w niedzielê 15 listopada pokonali u siebie w 5. kolejce IV ligi ULKS Start Przyg³ów 8:2, choæ nie byli faworytem. Punkty dla radomszczan zdobyli: Patrycja Mazurek 2,5 pkt., Maciej Szymczyk 2 pkt., Kinga Musia³ i Tomasz Szymczyk po 1,5 pkt. oraz Marcin Chybalski 0,5 pkt. Natomiast LKS Dobryszyce uleg³ w meczu na szczycie z KTS Sieradz 3:8. Punkty dla dobryszyczan zdobyli: Grzegorz Misiak i Przemys³aw Sabady po 1,5 pkt. Wyniki pozosta³ych spotkañ 5. kolejki listopada STS SDK MOS Pong Wieluñ - TSR II ask 8:3, PIKTS WOBISTAL Piotrków Tryb. - GUKS II Gorzkowice 3:8, LUKS Tenis - Club Wola Krzysztoporska - ULKS Kusy obudzice - prze³o ony. LKS zajmuje 3., a UMLKS II - 8. miejsce w tabeli. W nastêpnej kolejce, która zostanie rozegrana awansem, radomszczanie zmierz¹ siê u na wyjeÿdzie w sobotê 21 listopada o godz z KTS Sieradz, zaœ dobryszyczanie w tym samym terminie równie na wyjeÿdzie spotkaj¹ siê z ULKS Start Przyg³ów. Natomiast w 6. kolejce, która zostanie rozegrana dzieñ póÿniej o godz dobryszyczanie podejm¹ u siebie lidera, GUKS II Gorzkowice, UMLKS II równie u siebie zmierzy siê z PIKTS WOBI- STAL Piotrków Tryb. Natomiast w nastêpnej kolejce pierwszy zespó³ UMLKS, który wystêpuje w III lidze, zmierzy siê u siebie 22 listopada o godz z LZS Macovia Maków. (ek) Bieg Niepodleg³oœci XVIII Radomszczañski Bieg Niepodleg³oœci 10 listopada Wyniki w kategorii dziewcz¹t i ch³opców SZKO Y PODSTAWOWE 1. Adrianna Szwed - PSP NR 6 2. Dominika Jankowska - PSP GOMU- NICE 3. Aleksandra Sobieraj - PSP GOMUNI- CE 1. Jaros³aw Rutkowski - PSP KODR B 2. Mateusz ak - PSP JEDLNO 3. Daniel Przerada - PSP SZCZEPANÓW GIMNAZJA 1. Iwona Krawczyk - PG GOMUNICE 2. Kinga Jurzyñska - PG NR 4 3. Marta Olczyk - PG GOMUNICE 1. Mariusz Kaczmarczyk - PG KODR B 2. Micha³ Nocuñ - PG NR 1 3. Piotr Miziñski - PG KODR B SZKO Y PONADGIMNAZJALNE 1. Ewa Nowicka - I LO 2. Marzena Kukulska - ZSP NR 1 3. Anna Prud³o - ZSP NR 1 1. Rados³aw Berencz - I LO 2. Piotr Wolski - ZSDiOŒ 3. Micha³ Koœny - ZSDiOŒ (r) Pi³ka halowa PSP Gidle prowadzi po pierwszej kolejce zimowej ligi halowej pi³ki no nej dzieci i m³odzie y. WYNIKI UKS SZÓSTKA - UKS MECHANIK 1:0 PSP NR 2 - PSP GIDLE 1:6 PSP NR 9 - PSP NR 7 0:5 Pauza: PSP NR 6 (r) Siatkówka Dru yna z Kamieñska zosta³a pierwszym liderem rozpoczêtych 12 listopada rozgrywek amatorskiej ligi pi³ki siatkowej mê - czyzn. KAMIEÑSK - ZSP KAMIEÑSK 2:0 MECHANIK - MEBLE KRYSIAK 2:1 ELEKTRYK - CARBO 0:2 II LO - TORNADO 2:0 Pauza: DRZEWNIAK (r) 15

16 REKLAMA 16 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 19 LISTOPADA 2009 R.

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE W 2015 ROKU

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE W 2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr VII/44/15 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 31.03.2015r. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY Z analizy zjawiska przestępczości, demoralizacji nieletnich oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 20 marca 2015 r.

Uchwała Nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 20 marca 2015 r. Uchwała Nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia,,programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyczyn na

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ. Załącznik do uchwały nr Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia... r. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ. WSTĘP. Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 28 października 2009 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 28 października 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 1323/09 POSTANOWIENIE z dnia 28 października 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska - Maziarz Członkowie: Protokolant: Małgorzata Stręciwilk

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Ogólnopolska kampania społeczna Młodość wolna od papierosa Joanna Skowron Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony

Scenariusz zajęć. Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej to projekt realizowany przez pracowników Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak 1 Wyniki badań ankietowych nt.,,bezpieczeństwa uczniów w szkole przeprowadzone wśród pierwszoklasistów Zespołu Szkól Technicznych w Mielcu w roku szkolnym 2007/2008 Celem ankiety było zdiagnozowanie stanu

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. w sprawie przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka

POROZUMIENIE. w sprawie przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka POROZUMIENIE Załącznik do uchwały Nr XLVIII/1342/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka Zawarte

Bardziej szczegółowo

4 Wiadomo ci Lubiñskie 28 kwietnia 2006 Aktualno ci Ponad 2 mln z³ bêdzie kosztowaæ budowa nowego ronda Nowe rondo Zakoñczenie prac przewiduje siê na lipiec bie ¹cego roku. Inwestycja finansowana jest

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r.

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016 Załącznik do uchwały nr XX/132/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 9 marca 2016 r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016 I. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art. 11a ust. 1 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli.

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Warszawa, dnia 15.12.2010 r. UZP/DKD/KND/54/2010 Informacja o wyniku kontroli doraźnej Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403 Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1)

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ścięgoszów, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Łukasza Perkowskiego Olgę Sobkowicz zwanych dalej fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolne Koło Caritas w roku szkolnym 2015/2016 liczy 28 wolontariuszy, którzy z wielkim zaangażowaniem i oddaniem włączają się w prace naszego Koła. 18 września 2015 r. ognisko SKC

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76/ 2005 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 23. 09. 2005 PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH I. Cel procedury: Celem procedury

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z II warsztatów

Sprawozdanie z II warsztatów Sprawozdanie z II warsztatów 28 lutego 2015 roku odbyły się drugie warsztaty w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Warnija w partnerstwie z Gminą Olsztyn, Forum Rozwoju Olsztyna OLCAMP,

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2011/2012

Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2011/2012 Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2011/2012 Lepiej chyba pójść choćby kawałek dobrą drogą, niż zajść daleko, lecz źle. Platon Opiekunowie: mgr Aneta Wróbel/ mgr Joanna Baran I. Założenia ogólne

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Opolu Lubelskim przy ul. Długiej 104 Termin

Bardziej szczegółowo

4 Wiadomo ci Lubiñskie 19 grudnia 2006 Aktualno ci Zaprzysiê ony po raz drugi Bukiety kwiatów i yczenia pomy lno ci w nadchodz¹cej, ju drugiej z rzêdu czteroletniej kadencji na fotelu Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319494-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/291/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 26 marca 2014r.

Uchwała Nr XXXVIII/291/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 26 marca 2014r. Uchwała Nr XXXVIII/291/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 26 marca 2014r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2014

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. Projekt RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia..

UCHWAŁA NR.. Projekt RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia.. UCHWAŁA NR.. Projekt RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia.. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żukowo w 2016 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PRO POMERANIA. 76-200 SŁUPSK ul. Dominikańska 5-9

FUNDACJA PRO POMERANIA. 76-200 SŁUPSK ul. Dominikańska 5-9 FUNDACJA PRO POMERANIA 76-200 SŁUPSK ul. Dominikańska 5-9 na podstawie zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych przystępuje do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Dynów w 2014 roku.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Dynów w 2014 roku. Uchwała Nr XLIII/244/14 Rady Miasta Dynów z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Dynów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku

Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo