Bez odrodzenia polskiej przedsiêbiorczoœci nie ma mowy o likwidacji bezrobocia.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bez odrodzenia polskiej przedsiêbiorczoœci nie ma mowy o likwidacji bezrobocia."

Transkrypt

1 Bez odrodzenia polskiej przedsiêbiorczoœci nie ma mowy o likwidacji bezrobocia. Cena 1,00 z³ (w tym podatek VAT 0%) Nr 2 (14) kwiecieñ 2005 r. BIULETYN STOWARZYSZENIA FORUM POLSKIE ISSN

2 2 Wa³brzych walczy Przedsiêbiorcy wa³brzyscy wystosowali do miejscowych radnych apel: Stowarzyszenie Forum Polskie zwraca siê do Pañstwa z apelem o udzielenie wa³brzyskim przedsiêbiorcom niezw³ocznej pomocy w sprawie niekorzystnych nastêpstw wywo³anych Ustaw¹ o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz 84 z póÿn. zm.) poprzez powo³anie odpowiedniej uchwa³y. Nowelizacja tej e ustawy od 1 stycznia 2003 r. w art. 3 narzuca na przedsiêbiorców obowi¹zek dodatkowej op³aty w postaci podatku od nieruchomoœci, pomimo e s¹ oni jedynie dzier- awcami lokali i op³acaj¹ wysokie czynsze. Taki stan rzeczy niesie katastrofalny skutek dla ok. 800 przedsiêbiorców w mieœcie, które ma 30% bezrobocie. Wszystkie lokale najemcy nabywali w drodze przetargu, deklaruj¹c najwy sz¹ stawkê, jak¹ mogli wkalkulowaæ w op³acalnoœæ swojego przedsiêwziêcia poprzez dzier awê danego lokalu. W artykule prasowym, który NIK w Bielawie ukaza³ siê w Gazecie Wroc³awskiej 15 marca br. mo emy przeczytaæ: ostatnio a 20 przedsiêbiorców zrezygnowa³o z prowadzenia dzia³alnoœci, bo nie staæ ich by³o na pokrycie kosztów wynajmu lokalu. Stowarzyszenie Forum Polskie uwa a, e jest to dopiero pocz¹tek dramatu przedsiêbiorców, poniewa proces wysy³ania wezwañ do zap³aty odbywa siê w niejasny dla nich sposób, tj. co pewien tylko czas do pewnej grupy przedsiêbiorców. Pomimo poczucia niesprawiedliwoœci w zastosowaniu takiego prawa, mamy œwiadomoœæ tego, e jest to akt prawny narzucony samorz¹dom terytorialnym przez ustawodawcê. Jednak e samorz¹dy maj¹ mo liwoœci prawne, aby skutecznie zabezpieczyæ niekorzystne wp³ywy tej ustawy na przedsiêbiorców. Dobrym przyk³adem s¹ zastosowania przyjête przez samorz¹dy w miastach takich jak Œwidnica, Mieroszów i Boguszów- Gorce. Zwracamy siê wiêc do Pañstwa, jako radnych tego miasta, o pomoc, po- niewa straciliœmy zaufanie do prezydenta, który pomimo up³ywu czasu wykazuje obojêtnoœæ na dalszy los przedsiêbiorców w tym mieœcie w kwestii tak dla nas istotnej. Jednoczeœnie apelujemy równie o obni enie podatku od nieruchomoœci tak e tym przedsiêbiorcom, którzy posiadaj¹ lokale na w³asnoœæ. Niezw³oczne uregulowanie tych dwóch postulatów potrzebne jest dla zachowania miejsc pracy kilku tysiêcy ludzi, którzy ciê ko pracuj¹ i p³ac¹ podatki z w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej. W wyniku protestów Forum Polskiego wa³brzyscy radni podjêli uchwa³ê zmniejszaj¹c¹ czynsz dzier awcom lokali u ytkowych. Na Sali obrad obecnych by³o kilkudziesiêciu wa³brzyskich sklepikarzy, hurtowników i w³aœcicieli zak³adów us³ugowych z transparentami z has³ami Nie dobijajcie nas oraz przedstawicieli Forum Polskiego. Przedsiêbiorcy liczyli na umorzenie zaleg³oœci w op³acie podatku od nieru- chomoœci oraz takie obni ki, które pozostawia³yby ponoszone przez nich op³aty na poziomie sprzed 2003 roku. Radni uchwalili obni ki czynszów, ale o umorzeniach nie chcieli rozmawiaæ Czynsz dla najemców lokali u ytkowych bêdzie mniejszy o kwotê 1,44 z³ za metr kwadratowy. To ma zrównowa yæ najemcom koszty podatku od nieruchomoœci. Obni ki obowi¹zywaæ bêd¹ przez 18 miesiêcy i tylko tych, którzy zawarli umowy dzier awy przed 1 lipca 2003 roku. Jest to ma³y krok w kierunku pomocy lokalnym firmom. Na pewno nie jest to decyzja, która mo e zadowalaæ Forum Polskie, ale uwa- amy, e jest to krok w dobrym kierunku. Problem dotyczy kilku tysiêcy przedsiêbiorców. Piotr Kruczkowski, prezydent Wa³brzycha, zapowiedzia³, e sprawy ewentualnych umorzeñ zaleg³ych p³atnoœci bêdzie rozpatrywa³ indywidualnie. Miejmy nadziejê, e takich decyzji bêdzie jednak jak najwiêcej. (szpe) tu okulistycznego w Œwidnicy pomimo Po co nam wolnoœæ? zakazu NFZ, tuszowanie niegospodarnoœ-ci, wy³udzenie sprzêtu specjalistycznego Stowarzyszenie Forum Polskie z³o y- o wartoœci 1 mln z³otych na nieistniej¹cy ³o zawiadomienie do wroc³awskiej delegatury Najwy szej Izby Kontroli. Zawia- oddzia³ ratunkowy, prawid³owoœæ proce-obserwuj¹su prywatyzacyjnego w kontekœcie rów- Polaków A.D. 2005, z przygnêbieniem konstatujê, e niewielu z nich Rolnicy ciesz¹ siê z tylko 3% VAT-u, producenci pluszowych misiów z 7% VAT-u, domienie dotyczy nieprawid³owoœci ujawnionych w toku prywatyzacji Przychodni nouprawnienia podmiotów, niewypowie-dzenie w terminie pracownikom trzynastej zazna³o chyba w swym yciu prawdziwej pozostali vatowcy ciesz¹ siê, e dziêki ludziom rozumnym z Unii Wolnoœci ju wolnoœci. Miejskiej w Bielawie. Nasze Stowarzyszenie, w zwi¹zku z kontrol¹ prowadzon¹ nów z³otych strat i póÿniejsze koszty ko- w regonie nowy numer EKD i PKD. Ciesz¹ mog³o byæ jak w Danii 25%. pensji, co narazi³o SPZOZ na szeœæ milio-ludzie ciesz¹ siê jak dzieci, e wystali trzynasty rok mamy 22% VAT; przecie przez starostwo w Dzier oniowie, zwróci- mornicze i odsetki. siê ludzie, e zap³acili kilkadziesi¹t z³otych za nowe prawo jazdy. Czêœæ z nich myœl¹, e nie dotyczy ich VAT. Ciesz¹ siê, Ci, którym obce s¹ kasy fiskalne, ³o, miêdzy innymi, uwagê na wymuszanie Lista nieprawid³owoœci jest d³uga. Na op³at przed operacjami i zmuszanie pacjentów do korzystania z prywatnego gabine- bie ¹co informowaæ o sprawie. (masz) wymianê dokumentu. Ci, co nie maj¹ pra- boro tylko po 6,5 z³, bo przecie u euro- ³amach Forum Polskiego bêdziemy na cieszy siê tym, e ma czas a do maja na e benzyna jest jeszcze po 3,5 z³, a Marl- wa jazdy, satysfakcjonuj¹ siê nowym plastikowym dowodem. przyjació³ benzyna ju po 1,5 EURO, a fajki, w takiej np. bratniej Francji, po 6 REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA Wroc³aw Bardzo wielu obywateli cieszy siê z zaoszczêdzenia 1000 lub minimum 700 z³, Momentami mam wra enie, e do pe³- EURO. ul. Szczytnicka 40/1, I piêtro bo uda³o im siê zakupiæ tani¹ kasê fiskaln¹ za jedyne z³. Ci obywatele, ni szczêœcia rodaków brakuje tylko wspomnianych EURO. Przy wspólnej eurowalu- tel , tel./faks którzy mieli ju kasy wczeœniej, ciesz¹ siê, cie banany kosztowa³yby tylko 1 EURO, e po taksówkarzach przysz³a kolej na fryzjerów. W koñcu niech wszyscy raduj¹ siê a nie, tak jak teraz, 4 z³. Licencja zawodowa 2208 po równo. Przemys³aw J. Daszyk Zmiany na lepsze Po ostatnich wyborach samorz¹dowych w Myszkowie nasta³ nowy burmistrz skie), mimo i nie uzyska³ zgody na swoj¹ wet jeden z naszych cz³onków (Forum Pol- Kompleksowa obs³uga prawna transakcji, doradztwo w zakresie kredytowania nieruchomoœci, doradztwo prawne w zakresie obrotu pan Leon Okraska do wyborów prywatny przedsiêbiorca. Jak nale a³o prze- prowadzenia), by³ mile zaskoczony szyb- dzia³alnoœæ (konkretnie: na warunki jej nieruchomoœciami (m.in. sprawy spadkowe, podzia³y i zmiany sposobu u ytkowania lokali). widywaæ, rozpocz¹³ reorganizacjê urzêdu koœci¹ odpowiedzi i jej grzecznym podaniem. Ja sam te mam mo liwoœæ po- w celu m.in. usprawnienia dzia³ania tego. REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA Choæ nie bez oporu masy urzêdniczej równania obecnych w³adz Myszkowa z poprzednikami i widzê ogromn¹ ró nicê na i radnych z tzw. opozycji. Efektem tego Nasze spotkania jest, jak zapewnili mnie przedsiêbiorcy, plus. Tak trzymaæ, Panie Burmistrzu z którymi rozmawia³em, sprawniejsze niech bêdzie Pan przyk³adem dla innych dzia³anie urzêdu miasta, podmiotowe, a nie w³odarzy z bli szej i dalszej okolicy. przedmiotowe traktowanie petenta. Na- (aug) Cz³onkowie Forum Polskiego Okrêgu i studentami (którzy byæ mo e ju w tym Czêstochowskiego oprócz spotkañ z ciekawymi ludÿmi w centrali we Wroc³awiu, nauki i obronieniu prac koñcowych) roku za³o ¹ w³asne firmy po skoñczeniu Odm³odzenie UPR rozpoczêli takie spotkania we w³asnym w Czêstochowie w dniu 5 kwietnia br. gronie w Czêstochowie. Ju dwukrotnie Goœæmi, którzy podzielili siê swoj¹ naszym goœciem by³ pan dr Adam Drab wiedz¹ na ciekawe tematy zwi¹zane W dniu 1 marca 2005 roku odby³ siê nego czasu dominuje wœród UPR-owców, wyk³adowca czêstochowskich uczelni z przedsiêbiorczoœci¹, byli: dziennikarz zjazd oddzia³u czêstochowskiego Unii którzy nie boj¹ siê m³odych ludzi i w nich i przedsiêbiorca. Poniewa poruszane tematy s¹ jak najbardziej na czasie dla przed- pan dr Adam Drab. Serdecznie zaprasza- dze stronnictwa w regionie. gi czêstochowskiej Unii zasilaj¹ g³ównie pan Rafa³ Ziemkiewicz i ju wspomniany Polityki Realnej, który wy³oni³ nowe w³a- pok³adaj¹ nadziejê. Od ponad roku szere- siêbiorców, a szczególnie tych ma³ych my na kolejne spotkania organizowane Prezesem oddzia³u czêstochowskiego studenci i uczniowie szkó³ œrednich. Nowe i œrednich, postanowiliœmy wymieniæ nasze uwagi i spostrze enia na szerszym fo- Rados³aw Majer, sekretarzem Artur Plaza.. noœæ partii w Czêstochowie. przez Forum Polskie. zosta³ Wojciech Domaga³a, wiceprezesem w³adze zamierzaj¹ zdynamizowaæ dzia³al- rum. Postanowiliœmy zorganizowaæ ogólnodostêpne spotkanie z przedsiêbiorcami 27 lat. Obrazuje to tendencjê, jaka od pew- Jaros³aw Augustynowicz Œrednia wieku nowych w³adz to nieca³e Adrian Biel

3 Nie ma na nich nawet napisów ceniono na kilkanaœcie tysiêcy. Ot, tak pozorne. Tymczasem nakazy p³atnicze zatrudnienie, s¹ nielegalne, a propozycjê sprzedam czy wydzier awiê. Od po samochodzie od ka dego drobnego nadchodz¹ z odsetkami od 2003 r. I z od-123setkami od odsetek, zdradzaj¹c ma³odusz-123zydent og³asza jako przyk³ad prorozwo- powrotu do stanu sprzed tego terminu pre- lat nie znajduj¹ chêtnych. Nie trzeba przedsiêbiorcy. wielkich analiz by oceniæ, e ci, cow³adze okolicznych gmin podobno noœæ autorów. jowych dzia³añ w³adz miasta Wa³brzycha. jeszcze w biznesie siê trzymaj¹, nielegalnie pomniejszy³y podatek lub 19 marca na Politechnice Wa³brzyskiej Sytuacja jest paradoksalna, bo rz¹dzi tu robi¹ to na granicy op³acalnoœci, p³a-123c¹c czynsz, wychodz¹c na zero. Tymczasem zebra³o siê ponad 100 przedsiêbiorców Platforma Obywatelska, która wygra³a wy- minimalne stawki swoim pracow- wa³brzyska prawica, stoj¹c na stra y para- zdecydowano pójœæ t³umnie na sesjê Rady bory obiecuj¹c pomoc przedsiêbiorcom. nikom. grafów i bud etu, ubolewa nad tym nieszczêœciem w ratuszu, by domagaæ siê przeciwdzia³a-123nia W dodatku PO nagania³a do Unii i niezrêcznie i niemrawo obiecuje coœ po- skutkom prawnego bubla. jej teraz siê t³umaczyæ z nieocze- Wizytówk¹ miasta jest podobno Spe-123cjalna Strefa Ekonomiczna ale ona za myœleæ w tym temacie. Ju nadchodz¹ W³adze miasta, jako swoj¹ dobr¹ wolê kiwanych udrêk biurokratycznych (a mo e górami, za lasami, za drutami poza Wa³-123brzychem sygna³y, e kolejne kilkadziesi¹t lokali chc¹ sprzedaæ uchwa³ê o naprawie skut- oczekiwanych?). Zakurzone witryny jakby osobne miasto. Tam siê w³aœnie siê zwolni³o. Efekt jest roz³o ony ków integracji z Uni¹. Obecnie pomoc pu-przedsiêbiorcy w Wa³brzychu s¹ zroz- zarabia œrednio. A pracuj¹ tam mieszkañ-123cy Wa³brzycha, okolicznych miejscowoœ- szoku, wysy³aj¹ nakazy stopniowo od paÿ- je siê w Brukseli, furtkê pozostawiono na zmêczenie. w czasie, bo w³adze miasta, chc¹c unikn¹æ bliczn¹ (bo tak siê to teraz nazywa) regulu-123paczeni i zdeterminowani, a w³adza liczy ci i cudzoziemcy ³¹cznie oko³o dwóch dziernika, po kilka tygodniowo pod ró - w tzw. De minimis, a i tak trzeba to uzgad-zobaczymyniaæ w Warszawie. Za Bieruta zdziwi³by siê nych lokali na parterze przybywa to kto siê ugnie. Zakurzo- 67 tysiêcy pracowników. Strefa korzysta z jakichœ 67 ne adresy i spora czêœæ adresatów jeszcze mitycznych wrêcz przywilejów, 67 ich nie dosta³a. Prezydenci proponuj¹, by bardzo sekretarz Wa³brzycha, e tak drob-123ne sprawy ma uzgadniaæ ze Stalinem. Dziœ sz³oœæ w nich tracimy nadziejê na lepsz¹ przy- 67 o które ma ponoæ pretensje Unia. 67 zwracaæ siê z podaniami o umorzenia, 67 Tymczasem w ostatnich miesi¹cach 67 ale ju wiadomo, e sporo odrzucono. Interweniuj¹cych przedsiêbiorców zbywano naszego skretynienia. Urzêdnik wa³brzyski Przewodnicz¹cy ForumPolskie coœ takiego nikogo nie dziwi. Jest to miara naszych przedsiêbiorców spotka³a niespodzianka oprócz czynszu dzier awcy do- 67 w ratuszu czêsto z kpin¹. z kamienn¹ twarz¹ t³umaczy, e decyzjê w Oddzia³ Wa³brzych stali wezwanie do zap³aty (zaleg³ych od 67 W tej sytuacji w imieniu przedsiêbiorców do w³adz Wa³brzycha wyst¹pi³o Sto- Europejskiej. A my nie domagamy siê dla sprawie kiosków musi konsultowaæ w Unii Wojciech Dziadosz r.) podatków od nieruchomoœci. Win- 67 na jest podobno Warszawa, Bruksela i w³a- 67 warzyszenie Forum Polskie. Nasze apele niego kaftana bezpieczeñstwa! Od redakcji: Protest Forum Polskiego 67 dze poprzedniej kadencji. Niektóre sklepiki 67 podchwyci³a prasa, ale w³adza robi uniki, Koniec koñcem po 1 maja 2004 ulgi w Wa³brzychu przyniós³ pierwsze efekty z wiêksz¹ piwnic¹ lub strychem wy wojuje na papiery i wykonuje dzia³ania dla przedsiêbiorców, którzy zwiêkszaj¹ patrz obok Przes³anki 67 ostro nego optymizmu Na pocz¹tku marca odby³o siê 67 Nasz goœæ przestrzega³ jednak przed sz³oœci. Bo robi¹c karierê w PRL, stali siê borców. W³aœnie ta generacja jest g³ówn¹ 67 spotkanie z Rafa³em Ziemkiewiczem znajdowaniem zbyt prostych recept, gdy umoczeni, a teraz na rêkê jest im to zamykanie oczu na przesz³oœæ, ta gruba kre-123szym oczekiwaniom. Wbrew, gdy to mia³a 67 przyczyn¹ optymizmu, wbrew wczeœniej- jako jeden z kolejnych paneli dyskusyjnych organizowanych przez 67 prowadzi to jak stwierdzi³ do szybkiego oderwania od rzeczywistoœci. To prawska. Nast¹pi³o podobne zjawisko jak kie- byæ generacja nic, to mieli byæ ludzie, da, e Polsk¹ rz¹dzi kilkudziesiêciu czy dyœ w Niemczech po 1945 roku: wszyscy Forum Polskie. Pan Rafa³, znany którym na niczym nie zale y, którzy jeœli stu kilkudziesiêciu ludzi. Oni wszyscy s¹ byliœmy kolejarzami i nie pytamy, co wszystkim ze swej publicystyki, a niektórym tak e z literatury fantastycz- w tym samym basenie urbanowym na przy- Jest jednak nadzieja, powód do jak w protesty przeciw platformom wiertni- w coœ bêd¹ siê anga owaæ, to raczej w walkê z wyzyskiem kobiet w Nigerii czy ze sob¹ po imieniu, wszyscy p³awi¹ siê by³o. nej, porówna³ swe zainteresowania jêciach. To jednak nie jest tak, e ci ludzie siê wyrazi³ goœæ ostro nego optymizmu. czym na morzu Pó³nocnym. Nagle okazado pojêcia znanego z astronomii jako oszukali naród, który sam w sobie piêkny Otó je d ¹c ostatnio sporo po ró nych ³o siê jednak, e s¹ oni znacznie bardziej ciemna materia. Otó, jak wiado-123mo, ciemnej materii nikt nie widzia³, wbrew pozorom ci rz¹dz¹cy maj¹ do kogo wowaæ sporo nowych organizacji w rodza- i pe³en zalet, teraz niewinnie cierpi. Nie, spotkaniach w ca³ej Polsce, móg³ zaobser- konserwatywni ni ich rodzice. e wa na jest dla nich rodzina, dzieci, ale tak e Ojczyzna. e istotn¹ dla nich spraw¹ jest po- nikt nie dotkn¹³ i nie ma w zasadzie siê odwo³aæ. ju naszego stowarzyszenia. Co wiêcej, Wielu rodaków na podstawie wyborów, ró nych sonda y itp. mo na oceniæ ludzi, którzy w najbli szych wyborach rolê odegra³. e w Internecie od wielu ty- pojawi³a siê ca³a nowa generacja m³odych dowodów na jej istnienie, oprócz jed-123nego widoczne odchylenia torów znanie przesz³oœci, kto donosi³, kto i jak¹ ich iloœæ na oko³o piêædziesi¹t kilka procent nie traktuje Polski jako siêæ razy czêœciej ni wieczny lider takich bêd¹ stanowili oko³o jednej trzeciej wy- godni lista Wildstaina jest szukana dzie- planet, komet itp. powodowane w³aœ-123nie przez owo coœ, czego co praw- wspólnego dobra. Dla nich to ra- rankingów seks. To wszystko coœ znada nie mo na zaobserwowaæ nie-123mniej mo na matematycznie udo- w rodzaju folwarku, na którym oni siê ju rozwi¹ ¹, ale e jakaœ nadzieja jedczej swego rodzaju dojna krowa, coœ czy nie to, e wszystkie problemy same wodniæ e jest. sami funkcjonuj¹ jak typowi ch³opi pañszczyÿniani. Co siê stanie nak jest. Jak zauwa y³ redaktor Ziemkiewicz, Po wyg³oszonej prelekcji wywi¹za³a podobnie jest w polskiej polityce, gdzie z samym folwarkiem nie interesuje siê doœæ burzliwa dyskusja, jak zwykle na choæ jak e czêsto nie mo na nikogo z³apaæ za rêkê czy wskazaæ konkretnych nakichœ mitycznych wad narodowych ich zupe³nie. Nie wynika to z ja- naszych spotkaniach, poruszono sporo tematów. Jak zwykle tak e, zabrak³o czasu zwisk, to efekty dzia³ania tajemniczych (prelegent kategorycznie stwierdzi³, na wszystkie. Dla mnie osobiœcie cenne uk³adów i si³ ka dy widzi jak na d³oni. e nie wierzy w istnienie genetyki by³y dwie myœli: pierwsza, e w rzeczywistoœci nasz wp³yw w UE bêdzie dok³adnie Jedne ustawy znikaj¹, inne wychodz¹ z ja-123kimœ nieszczêsnym podpunktem, dziêki runkowañ historycznych. Ostatnie taki, jak nasz potencja³ gospodarczy. na poziomie narodu), tylko z uwa- któremu osoba zorientowana i przygotowana robi ogromne pieni¹dze. Jedne kon- ow¹ degeneracjê, której zacz¹tki stwierdzi³, e wbrew cynikom, g³êboko 50 lat komunizmu tylko pog³êbi³o A druga bardziej ogólna, otó pan Rafa³ trakty nie wiadomo dlaczego zostaj¹ zawarte, a inne nie wiadomo dlaczego nie. wano ju zdeprawowanych, nic To znaczy, dzia³aj¹c w sferze publicznej ju przedtem mieliœmy. Deprawo- wierzy w zasadê, e œrodki uœwiêcaj¹ cel. S³owem, choæ samej przyczyny nie mo e-123my zobaczyæ, to na podstawie skutków wielu ³atwo kupiæ, chocia by obiet- wiêc dziwnego, e teraz mo na tak godziwymi œrodkami, summa summarum przysparzamy dobra, nawet jeœli cel nie jest ka dy mo e stwierdziæ, e ona na pewno nic¹ mieszkañ na wiosnê przy najlepiej oznaczony. Bardzo to do mnie tam jest. W ci¹gu ostatnich 15 lat zmieni- czym nikt nawet siê nie zastanowi, przemawia. Bo czy faktycznie mo emy byæ ³o siê tylko tyle, e owi poszukiwacze sk¹d niby te mieszkania maj¹ byæ. pewni, który cel jest s³uszny? Siêgaj¹c do ciemnej materii w polskiej polityce, kie-niestetdyœ nazywani oszo³omami, teraz okreœkiewicz klasa polityczna jest z ko- przekonywa³ Ziem- analogii historycznych: czy ³atwo by³oby nam wybraæ np. pomiêdzy analizami politycznymi Dmowskiego a socjalistyczlani s¹ jako niebezpieczni radyka³owie. lei w du ym stopniu odzwierciedleniem spo³eczeñstwa. Michnik ni- Przed kolejnymi wyborami ponownie nym tramwajem Pi³sudskiego? Kto wówczas wiedzia³, czyje dzia³anie przyniesie mamy wiele zapowiedzi demonta u obec-123nego uk³adu, niemniej ostrzeg³ nasz goœæ autorytetu moralnego, Ministra rezultat, czyj cel jest lepiej zamierzony? gdy nie zdoby³by takiej pozycji oprócz woli zmiany, istotna jest si³a. Prawdy wrêcz gdyby nie odpowiada³ na oczekiwania du ej czêœ- acji? Dlatego myœl powy sza przynosi mi Czy dzisiaj nie jesteœmy w podobnej sytu- W ostatnich wyborach wynik AWS (kilka brakuj¹cych mandatów) w zasadzie na samym wstêpie okaleczy³ ca³y potencja³ Bo poza pañszczyÿnian¹ mentalno- tego ruchu gdy z koniecznoœci musia³ œci¹, jest w Polsce masa ludzi, któ- (rsm) ci naszych warstw opiniotwórczych. osobiœcie ulgê w dzisiejszych rozterkach. siê uwik³aæ w koalicjê. rzy wcale nie chc¹ grzebania w prze- 3

4 4 Kooperatywa przedsiêbiorców Mamy doœæ narzekania i czekania na mannê z Brukseli. Tylko my sami wiemy, co nam jest potrzebne do dzia- ³ania i sukcesów w prowadzeniu firm. Takich jak my jest tysi¹ce, miliony. Tylko niech ONI nam nie przeszkadzaj¹. A poniewa na to nie mo emy liczyæ, musimy skorzystaæ z dobrych wzorów z czasów rozbiorów dbaæ o rodzinê, religiê i pracowaæ. Pracowaæ dla siebie, ale i dla podobnych nam, pracowaæ dla rodziny i Ojczyzny, popieraæ swoich. Nikogo nie okradaæ, ale i nie dawaæ siê okraœæ. Chcemy yæ w zgodzie z wszystkimi, chcemy kooperowaæ z wszystkimi, ale nie chcemy byæ okradani i og³upiani przez miêdzynarodowych i rodzimych polityków. Chcemy biznesu naprawdê wolnego i yczliwego dla ludzi, a wtedy mo emy konkurowaæ z ka dym pracowitoœci¹ i wyobraÿni¹. Nie jesteœmy ani prawic¹, ani lewic¹ chcemy yæ i pracowaæ w normalnym kraju. Zgadzamy siê co do diagnozy stanu Pañstwa Polskiego i jego Obywateli. Zewsz¹d s³yszymy o aferach, korupcji, zdradzie polskich interesów. I co? Jak na razie niewiele to daje. Politycy smêtnie kiwaj¹ g³owami, jajog³owi, teoretyzuj¹c, bujaj¹ w ob³okach, propagandyœci, sowicie op³acani przez nieprzyjazne nam oœrodki, robi¹ przeciêtnemu cz³owiekowi wodê z mózgu, niepolskie banki nie maj¹ adnego interesu w popieraniu polskiego biznesu itd., itd. Mo na mno yæ przyk³ady sabota y gospo- Poni sz¹ ankietê-ofertê wype³nij i przeœlij zwyk³ym listem (lub przynieœ) pod adres: Forum Polskie Kooperatywa Przedsiêbiorców Wroc³aw, ul. K. Miarki 6-10 p. 44 tel. (071) KOOPERATYWA PRZEDSIÊBIORCÓW STOWARZYSZENIA FORUM POLSKIE Data przyst¹pienia: 1. Nazwisko:... Imiona:... tel. kontakt:... adres Nazwa i adres Firmy: 3. Bran a: Oferta: Jako swój udzia³ w pracach KOOPERATYWY proponujê: Akceptujê regulamin i zasady uczestnictwa darczych, g³upiego prawa stanowionego przez cynicznych pos³ów, przedk³adania partyjnego i grupowego interesu nad dobro wspólne. I wiêkszoœæ naszych dyskusji na tym siê koñczy. Okazuje siê, e my, Polacy, zdolni indywidualnie do niezwyk³ej przedsiêbiorczoœci i pracowitoœci, nie mo emy tego ogarn¹æ, nie potrafimy siê skoncentrowaæ na racjonalnej próbie wyjœcia z impasu. Dlatego proponujemy wyci¹gn¹æ wnioski z teraÿniejszoœci, odœwie- yæ dobre wzory z przesz³oœci i zabraæ siê do organizacji wspó³pracy pomiêdzy polskimi przedsiêbiorcami. Kooperatywa Forum Polskie to propozycja czerpania korzyœci z w³asnej przedsiêbiorczoœci i udzia³u w holdingu przyjaznych firm cz³onków Stowarzyszenia. Je eli oni nam nie pomagaj¹, pomó my sobie sami. Bez afer i korupcji budujmy grono firm i ludzi wzajemnie siê wspieraj¹cych. Korzyœci p³yn¹ce z takiej kooperacji najlepiej ilustruj¹ stare polskie przys³owia: zgoda buduje, niezgoda rujnuje oraz w jednoœci si³a. Zak³adamy e: 1. je eli potrzebujemy coœ kupiæ, zamówiæ, zleciæ us³ugê, uzyskaæ poradê, szukamy najpierw takiej oferty wœród naszych kolegów; 2. na wzajemnie œwiadczone us³ugi przyznajemy sobie preferencje cenowe wed³ug ustalonych przejrzyœcie zasad uwzglêdniaj¹cych, oczywiœcie, prawid- ³a ekonomiczne (regulamin zasad kooperacji w dalszej czêœci);., dnia r. 3. mamy jakiœ problem, który mo e dotyczyæ wiêkszoœci z nas, przedstawiamy go na naszych czwartkowych spotkaniach i wspólnie poszukujemy rozwi¹zania; 4. dbamy o rzetelne i efektywne reklamowanie ofert naszych firm; 5. propagujemy nasze cele wœród ludzi chc¹cych biznesu wed³ug regu³ cywilizacji chrzeœcijañskiej i przyci¹gamy ich do Kooperatywy; 6. dbamy o dobre imiê swojej firmy i naszej Kooperatywy; 7. organizujemy prê ne biuro, które bêdzie wykonawc¹ naszych wspólnych ustaleñ. Co mo emy zyskaæ? Na pocz¹tek: 1. zmniejszenie kosztów naszych firm rabaty u cz³onków Kooperatywy; 2. zwiêkszenie obrotów w³asnej firmy zakupy cz³onków Kooperatywy u nas; 3. wspólne akcje marketingowo-reklamowe; 4. szybk¹ i wiarygodn¹ wymianê informacji biznesowych; 5. udzia³ w spotkaniach i wyk³adach specjalistów i polityków; 6. pomoc i porady bardziej doœwiadczonych kolegów i kole anek. Nieco póÿniej i je eli zgromadzimy odpowiedni potencja³, który kapitaliœci potrafi¹ doceniæ, mo emy staæ siê, jako Kooperatywa, atrakcyjnym partnerem dla ró nych instytucji publicznych i biznesowych, a tym samym obni aæ koszty swoich firm, np. poprzez: 1. rabaty na ubezpieczenia osobowe, mienia i firm; itd. 2. rabaty na us³ugi, paliwo itp. (jesteœmy po wstêpnych rozmowach z sieciami, miêdzy innymi ESSO); 3. wspólne akcje marketingowe itd. A jak bêdzie nas ju du o, za³o ymy w³asny bank (przyk³adem SKOK-i), towarzystwo ubezpieczeniowe, kasê chorych Korzyœci ze wspó³pracy mog¹ siê mno- yæ jednak pod warunkiem, e: 1. bêdziemy lojalni wobec siebie i Kooperatywy; 2. stworzymy strukturê przejrzyst¹ wed³ug akceptowanych przez wszystkich zasad; 3. bêdziemy siê wywi¹zywaæ z przyjêtych zobowi¹zañ wewnêtrznych, jak i zewnêtrznych. Najwy szy czas wzi¹æ sprawy w swoje rêce. Ka dy pomys³ jest cenny, a najcenniejsza jest nasza dobra wola i wzajemna lojalnoœæ. Koniec z marazmem i powszechn¹ niemoc¹. Nie mo emy siê k³óciæ i poddawaæ z³emu losowi. To przes¹dy. Polacy to tak dobry naród jak ka dy inny. Ani lepszy, ani gorszy. A co pisze polskojêzyczna prasa, to nas nie interesuje. Na pocz¹tek organizujemy bazê danych o naszych firmach: kto, gdzie, co i jak sprzedaje, naprawia, wykonuje, doradza. Na pocz¹tek oferty naszych firm bêdziemy reklamowaæ w internecie na naszej stronie i w biuletynie. Jak nas bêdzie trochê wiêcej, wymyœlimy inne, skuteczne i tanie formy marketingu. Musimy zachêciæ do wspó³pracy firmy z ró nych bran (wm) KOOPERATYWA PRZEDSIÊBIORCÓW Stowarzyszenia Forum Polskie I. Kooperatywa Przedsiêbiorców jest honorowym, dobrowolnym porozumieniem osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ we wszelkich formach dopuszczonych prawem. II. Celem wspó³dzia³ania przedsiêbiorców Kooperatywy jest prowadzenie interesów w sposób rzetelny dla pomna ania w³asnych dochodów i na w³asny rachunek. KP ma byæ platform¹ wspó³dzia³ania dla osi¹gniêcia tego celu. III. Przystêpuj¹cy do KP dobrowolnie akceptuj¹ honorowe zasady wspó³pracy okreœlone w regulaminie. IV. Kooperatywa Przedsiêbiorców nie jest organizacj¹ o charakterze prawnym i nie prowadzi w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej; nie jest tak e form¹ wspó³dzia³ania w prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej z osobami zrzeszonymi w niej. REGULAMIN! 1. Cz³onkiem-uczestnikiem programu Kooperatywa Przedsiêbiorców Stowarzyszenia FORUM POLSKIE mo e byæ osoba prowadz¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub posiadaj¹ca udzia³y w spó³kach prawa handlowego i pe³ni¹ca funkcje zarz¹dzaj¹ce w takich spó³kach, która zadeklarowa³a przyst¹pienie do programu Kooperatywy. 2. Cz³onkiem KP mo e byæ wy³¹cznie osoba zrzeszona w Stowarzyszeniu Forum Polskie zgodnie z jego Statutem. 3. Ka dy cz³onek KP deklaruje sk³adkê miesiêczn¹ na wspólne cele KP w kwocie nie mniejszej ni 30 z³ (przedsiêbiorstwa 1-osobowe i rodzinne) lub 50 z³ i op³aca j¹ regularnie na konto Stowarzyszenia. 4. Zw³oka w op³acie sk³adki za 2 miesi¹ce powoduje bezwarunkowe wykluczenie cz³onka i jego firmy z KP. Ponowne przyst¹pienie mo e zostaæ uwzglêdnione wg regu³ okreœlonych w pkcie 15 i po wp³acie zaleg³ych sk³adek. 5. KP nie tworzy adnych struktur organizacyjnych i nie posiada adnych organów. 6. Bie ¹c¹ organizacj¹ kieruje wyznaczony przez Zarz¹d Stowarzyszenia FP Arbiter z pomoc¹ pracowników Biura Stowarzyszenia. 7. Sprawy zasadnicze jak i bie ¹ce KP omawiane s¹ na czwartkowych otwartych spotkaniach w Hotelu Wieniawa we Wroc³awiu. 8. KP wydaje w cyklach miesiêcznych biuletyn i redaguje wydzielon¹ czêœæ serwisu internetowego Stowarzyszenia. Biuletyn dostarczany jest poczt¹ do ka dego cz³onka. 9. Biuletyn i serwis internetowy KP jest Ÿród³em informacji wewnêtrznych i miejscem prezentacji firm cz³onków. 10. Fundusze KP s¹ integraln¹ czêœci¹ bud etu Stowarzyszenia i mog¹ byæ wydatkowane wy³¹cznie na cele zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Kooperatywy w szczególnoœci na wspólne dzia³ania marketingowe i szkoleniowe. W ramach prowadzonych urz¹dzeñ

5 Forum Polskiego ksiêgowych Stowarzyszenia œrodki te gromadzone s¹ i rozliczane na wydzielonych kontach ksiêgowych i subkoncie bankowym. 11. Naczeln¹ zasad¹ KP jest stworzenie przez wszystkich jej cz³onków wzajemnie korzystnych warunków wspó³pracy zrzeszonych firm. Firma uczestnicz¹ca w progra- mie KP ustala we w³asnym zakresie i podaje do wewnêtrznej wiadomoœci wszystkich cz³onków warunki na jakich mog¹ korzystaæ z jej us³ug. Warunki te musz¹ byæ zgodne z regu³ami klauzuli najwy szego uprzywilejowania, tzn. warunki proponowane cz³onkowi KP musz¹ byæ równe co najmniej najkorzystniejszym warunkom, jakie firma oferuje swoim najlepszym klientom. 12. Cz³onek i jego firma uczestnicz¹ca w programie KP mo e przyznaæ to uprawnienie wszystkim cz³onkom Stowarzyszenia Forum Polskie. 13. Siedziba firmy i jej punkty handlowe oznaczone s¹ znakiem KOOPERATYWA PRZEDSIÊBIORCÓW STOWARZYSZENIA FORUM POLSKIE. 14. Korzystanie z przywilejów KP nastêpuje po udowodnieniu swojej przynale noœci do porozumienia i/lub cz³onkostwa Stowarzyszenia. 15. Cz³onkowie KP nie bêd¹ nadu ywali zasady okreœlonej w punkcie 5 ze strat¹ dla firmy cz³onka przyznaj¹cego to uprzywilejowanie. 16. Cz³onkowie KP we wzajemnych kontaktach handlowych przestrzegaj¹ najwy szych norm i zasad kupieckich: rzetelnoœci, fachowoœci, terminowoœci, s³ownoœci i uczciwoœci w rozliczeniach. 17. Obowi¹zkiem ka dego cz³onka KP jest informowanie Arbitra KP o dokonanych transakcjach z innymi cz³onkami Kooperatywy w cyklach miesiêcznych. Informacja taka musi zawieraæ ocenê wywi¹zania siê z wzajemnych zobowi¹zañ. 18. Ustala siê nastêpuj¹c¹ skalê ocen: doskona³a; dobra; zadawalaj¹ca; negatywna 19. Oceny: doskona³a i negatywna musz¹ byæ obszernie uzasadnione. 20. Oceny te publikowane s¹ w biuletynie KP i na stronie internetowej. 21. Cz³onek, który nie zgadza siê z ocen¹ wystawion¹ przez kontrahenta mo e zg³osiæ pisemnie zastrze enia. 22. Spory wynik³e z ró nicy stanowisk polubownie rozstrzyga Arbiter. 23. W razie braku porozumienia Arbiter przekazuje sprawê do rozstrzygniêcia Komisji OTER PPH S.A. Brachowski Jerzy Wroc³aw, ul. Buforowa 4, tel Produkcja rur telekomunikacyjnych HDPE 2. Wykonawstwo teletechniczne i energetyczne 3. Przewierty sterowane, przeciski 4. Hurtownia sprzêtu telekomunikacyjnego AKRYX NZBO Zygmunt Krzywulski Wroc³aw, ul. Bujwida 34a/2 tel. /0-71/ , ,211 Budownictwo Wykonawstwo robót budowlanych w pe³nym zakresie inwestycyjnym i remontowym w szczególnoœci * wszelkie roboty pokrywcze i konstrukcji dachów * wykoñczenie wnêtrz * roboty konstrukcyjne INTAKUS Przedsiêbiorstwo Projektowania i Realizacji Budownictwa Bogdan Ludkowski Wroc³aw, ul. Obornicka 131, tel * Budownictwo, projektowanie, wykonawstwo * Inwestycje * Zarz¹dzanie nieruchomoœciami Kontenery budowlane sprzeda i wynajem, kopalnia piasku, wynajem urawi budowlanych, transport, koparko-³adowarki, wynajem hal magazynowych, biur i lokali us³ugowych, mieszkania i lokale na sprzeda, mieszkania czynszowe Honorowej powo³ywanej ka dorazowo przez Zarz¹d Stowarzyszenia FP. Komisja Honorowa wydaje werdykt nie póÿniej jak w terminie 30 dni od daty zawiadomienia Zarz¹du na posiedzeniu jawnym z udzia³em stron. W jednej sprawie odbyæ siê mo e wy³¹cznie jedno posiedzenie. Werdykt Komisji jest ostateczny i podlega wykonaniu. Nieobecnoœæ którejkolwiek ze stron nie wstrzymuje prac Komisji. 24. Otrzymanie 3 ocen negatywnych powoduje bezwarunkowe usuniêcie cz³onka i jego firmy z udzia³u w programie KP. 25. Usuniêty cz³onek mo e ponownie ubiegaæ siê o przyst¹pienie do KP po co najmniej 6-miesiêcznej karencji i po uzyskaniu pozytywnych opinii ze strony 3 cz³onków posiadaj¹cych wy³¹cznie oceny doskona³a. 26. Otrzymanie 3 ocen zadawalaj¹cy powoduje koniecznoœæ sporz¹dzenia przez Arbitra ostrze enia z powiadomieniem cz³onka i jego firmy o mo liwoœci wykluczenia go. Otrzymanie kolejnych 2 ocen zadawalaj¹cy powoduje bezwarunkowe wykluczenie z KP. Ponowne przyst¹pienie mo e nast¹piæ wg zasad okreœlonych w punkcie W biuletynie Stowarzyszenia FORUM POLSKIE, biuletynie KP, serwisie internetowym i wszystkich innych wydawnictwach i materia³ach reklamowych firmy bêd¹ prezentowane wraz z ocenami wystawionymi przez kontrahentów. Odrêbnie wyró nione bêd¹ oceny otrzymane w charakterze dostawcy i konsumenta. 28. Cz³onkowie i ich firmy posiadaj¹ce wy³¹cznie oceny doskona³a bêd¹ korzysta³y z preferencji w ich prezentacji w dzia³aniach marketingowych KP. 29. Wszelkie spory wynik³e miêdzy cz³onkami, a nie zwi¹zane z wymian¹ handlow¹ bêd¹ rozstrzygane w sposób polubowny. W przypadku braku porozumienia decyzje podejmuje Zarz¹d Stowarzyszenia. Decyzje podejmowane s¹ na otwartym posiedzeniu z udzia³em stron w g³osowaniu jawnym i s¹ ostateczne. Nieobecnoœæ którejkolwiek ze stron nie wstrzymuje wydania decyzji. Nie zastosowanie siê do decyzji Zarz¹du jest równoznaczne z wykluczeniem z KP i Stowarzyszenia. W tym przypadku nie jest mo liwe ponowne ubieganie siê o cz³onkostwo w KP. 30. Ka dy cz³onek przyjmuje powy szy regulamin do akceptacji i stosowania i oœwiadcza, e z tytu³u uczestnictwa w programie KP nie bêdzie wnosi³ jakichkolwiek roszczeñ do Stowarzyszenia Forum Polskie. Przedsiêbiorstwo Us³ug Geodezyjno-Kartograficznych Franciszek Mokrzycki Wroc³aw, ul. Bielawska 12 tel , * Geodezja i kartografia * Projektowanie Podzia³y dzia³ek, mapy dla celów projektowych, wytyczanie i pomiary powykonawcza do odbioru budów, projektowanie sieci gazowych, kanalizacyjnych, wodoci¹gowych, telekomunikacyjnych zewnêtrznych do uzyskania pozwolenia na budowê, projektowanie ma³ej architektury pozwolenia na budowê i odbiory BLAST-BUD Przedsiêbiorstwo Us³ug Wyburzeniowo-Rozbiórkowych tel. /0-71/ , fax , , * ROZBIÓRKI METOD PIROTECHNICZN Wyburzenia: fundamentów, œcian, posadzek, tuneli wentylacyjnych i kablowych, budynków mieszkalnych i hal fabrycznych, konstrukcji betonowych, elbetowych i stalowych pod wod¹. Ponadto wycinanie szczelin dylatacyjnych, otworów okiennych i drzwiowych, usuwanie skamielin w zbiornikach i silosach, kopanie rowów melioracyjnych, dr¹ enie studni, rozstrzeliwanie ska³ i karp drzewnych, uszczelnianie (zagêszczanie) gruntów, skarp i wa³ów Handel INKOPAX Piotr Pa³ys erniki Wroc³awskie 16, tel Hurtownia artyku³ów gospodarstwa domowego Wynajem powierzchni handlowych Dworzec Œwiebodzki! 5

6 6 Niejeden z nas zastanawia siê, jak to siê sta³o, e po 15 latach przemian statystyczny Kowalski ma do powiedzenia w swoim kraju równie ma³o, co lat temu jego ojciec. Prowadze- nie dzia³alnoœci politycznej i gospodarczej jest równie trudne jak wtedy. O ile jednak wówczas mo na by³o zebraæ po ³bie i trafiæ do wiêzienia, o tyle teraz zedr¹ z Ciebie ostatni¹ koszulê i...te wrzuc¹ do mamra! Okazuje siê bowiem, e staæ siê kryminalist¹ w Polsce wcale nie jest trudno. Nie trzeba napaœæ na staruszkê, ukraœæ samochodu, zgwa³ciæ s¹siadkê czy zat³uc po pijaku kuzyna. Nic z tych rzeczy. Dziœ pañstwo polskie wtr¹ci do wiêzienia za znêcanie siê nad psem, a za obicie przypadkowego jegomoœcia na stadionie ju nie. Uwa aj i broñ siê! Wolny bêdziesz równie, kiedy ukradniesz w autobusie portfel z p³aszcza wspó³- aby sp³aciæ podatkowe zaleg³oœci. Same sem Ministerstwo Finansów zapowiada stycznego Kowalskiego stan¹ na g³owie, miotów sprzedanych na Allegro. Tymcza- pasa era, o ile ten w portfelu mieæ bêdzie plusy: œci¹galnoœæ podatków wy sza, po-tencjalnych beneficjentów wszelakich nia z Internetu, czyli t³umacz¹c na polski siêcznej pensji. Poni ej 250 z³otych stra- œwiadczeñ socjalnych mniej, spo³eczeñ- szpiegowania wymieniaj¹cych siê za po- ty, kradzie nie jest szkodliwa spo³ecznie. stwo du o bardziej karne i zdyscyplino-moc¹ Internetu. A zatem koniec z wolnoœci¹ I tyle! O dziwo, ten sam s¹d mo e wtr¹ciæ wane. w sieci. Urzêdnicy wreszcie siê podszkol¹ i szkolenie urzêdników w zakresie korzysta- 100 lub 200 z³otych, zamiast ca³ej mie- do wiêzienia, jeœli... zalegamy 200 z³otych Powy sza prowokacja, póki co jest niczym pedofile na czatach, bêd¹ starali siê wobec Urzêdu Skarbowego. Urz¹d, jeœli nie jeszcze fikcj¹ literack¹, jednak wygl¹da wci¹gn¹æ nas w niebezpieczn¹ grê z fatalnymi konsekwencjami. ObudŸ siê! wydrze z nas wspomnianej sumy, najpierw to, e III Rzeczpospolita Fiskalna ju obci¹ y odsetkami, potem doliczy 5% postanowi³a zaj¹æ siê owymi ma³ymi kwo-tami Fiskalizm pañstwa polskiego przybie- nieszkodliwymi spo³ecznie. Myli³-raæ zaczyna kuriozalne formy. Wygl¹da kosztów poborcy podatkowego, a kiedy kwota stanie siê wy sza ni 250 z³otych, by siê ten, kto liczy, e zniknie w polskim na to, e ju nied³ugo przestêpc¹ bêdzie móg³ nas pos³aæ do wiêzienia! Kto prawie relatywizm wobec z³odziejstwa. bêdzie móg³ byæ ka dy, kto pozbêdzie wie, czy memorandum w sprawie kary Nie, nie. Panowie kieszonkowcy, œpijcie siê starych podrêczników ze szko³y, a potem nie wyka e transakcji w deklaracji œmierci nie jest dla nas podatników wyba- spokojnie! To Urz¹d Skarbowy postano- wieniem. Gdyby bowiem Urz¹d Kontroli wi³ siê zasadziæ na... handluj¹cych po- podatkowej. Albo kolekcjoner wymienia- Skarbowej (czyli wnikliwsza i radykal- przez internetowe aukcje typu allegro czy j¹cy znaczki, b¹dÿ audiofil wydaj¹cy wiêk- niejsza czêœæ aparatu fiskalnego III RP) aukcje24! Jak donosi Gazeta Wyborcza, szoœæ miesiêcznych poborów na zakupy, uzna³, e nie ma szans na skuteczn¹ egzekucjê nale noœci, wówczas móg³by doma- kaset osób! Izby Skarbowe œledz¹ w Inter-zalne jest, e zdecydowana wiêkszoœæ spo- gaæ siê kary najwy szej dla delikwenta, necie aukcje, sprawdzaj¹ szczególnie ak- ³eczeñstwa podziela pogl¹d, jakoby p³a- którego nie staæ na zap³acenie owej sym- tywnych, po czym wzywaj¹ ich do wyja-cenie podatków by³o niezbêdne. Otó na- urzêdnicy skarbowi skontrolowali ju kil- a potem sprzeda ulubionych p³yt. Kurio- bolicznej kwoty. No bo, skoro ktoœ nie œnienia, dlaczego nie odprowadzaj ¹ po-le y sobie zadaæ pytanie: ile mo na za- ma 200 z³otych (plus odsetki i koszty po- datków z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci p³aciæ podatku za jeden przedmiot? Aby borcy), to jak taki typ yje? Przecie musi gospodarczej. Aby zostaæ uznanym za po-dejrzanego o niep³acenie podatków, wy-ków skarbowych napuszczanych na nas uœwiadomiæ sobie bezczelnoœæ urzêdni- korzystaæ ze zdobyczy socjalnych pañ- stwa. Zlikwidowaæ go! Korzyœci pojawi¹ starczy kilkunastokrotnie sprzedaæ jakieœ przez pañstwo polskie, trzeba wiedzieæ, e siê od razu! Po pierwsze, bêdzie czytelny przedmioty z tej samej rodziny, np. p³yty KA DY urzêdnik skarbowy w sygna³ dla innych migaj¹cych siê od p³acenia podatków, po wtóre, Pañstwo pozbê- powy sze przestêpstwo grozi mandat oraz datków! Podobnie pracownicy Minister- dzie siê potencjalnego beneficjenta syste- domiar. stwa Finansów! Tymczasem warto sobie CD, ksi¹ ki, czêœci do komputerów etc. Za tym kraju utrzymuje siê z naszych po- mu œwiadczeñ spo³ecznych i wreszcie, naj- Rzeczniczka ³ódzkiej Izby Skarbowej uzmys³owiæ, e jesteœmy robieni w balo- wa niejsze... d³ug przejdzie na inn¹ osobê mówi Gazecie Wœród pierwszych 288 na! Te podrêczniki szkolne albo kolekcja z rodziny. Najprawdopodobniej wyp³a- osób, którym siê przyjrzeliœmy, p³yt CD z czasów studenckich to tylko caln¹! Widz¹c bowiem konsekwencje niesp³acenia zobowi¹zañ podatkowych, ku. Nawet ludzie, którzy prowadz¹ normal-nansami obywateli. Warto pamiêtaæ, e w ona, dzieci, rodzice i rodzeñstwo staty- ne firmy, nie wykazuj¹ w karbówce przed- ka dej p³ycie CD zawartych jest ju mul- 90 proc. nie zap³aci³o adnego podat- pretekst do zwiêkszenia kontroli nad fi- Rzeczpospolita : Amerykañski S¹ przeprosiny, dziennik New York Times przeprasza za niefortunne sformu³owania, w tym polskie obozy œmierci. Redakcja New York Timesa przepra- nie ma sprawy? sza za poœrednictwem Rzeczpospolitej za sformu³owanie o polskiej odpowiedzialnoœci za obozy koncentracyjne, ja- kie pojawi³o siê w niedawnej relacji z obchodów skiej gazety zapewniaj¹, e nie staraj¹ siê Stanowczo zaprzeczaj¹, jakoby ich gazeta rocznicowych w obozie Ausch- stara³a siê podtrzymywaæ takie skoja- utrwalaæ wizerunku Polski jako kraju an-tysemitów i odcinaj¹ siê od sformu³owañ rzenia. Jest nam naprawdê bardzo przy- w rodzaju polskie kro, to bardzo niefortunne sformu³owa- obozy zag³ady. Ale nie nie powinno siê pojawiæ w naszej czêste pojawianie gazecie powiedzia³ Rzeczpospolitej witz. Redaktorzy wp³ywowej nowojor- siê polskich obo- Daniel Okrent, który pe³ni w New York zów w amerykañ- Times funkcjê redaktora ds. kontaktów skich mediach to z czytelnikami. rzadko efekt z³ej To by³ zbieg okolicznoœci, pewien skrót woli, czêœciej zako-rzenionego w historii cje potwierdza Bronner, pokazuj¹c ko- stereotypu. Przedsta-respondentowi Rzeczpospolitej , myœlowy, za którym nie kry³y siê z³e inten- wiciele New York jaki otrzyma³ od Craiga Smitha, autora ar- Times przyznaj¹ tyku³u. Smith, który nie jest ydowskiego jednak, e przeciêt- pochodzenia, wyjaœnia w nim, e nie mia³ nemu amerykañskie-mu na myœli udzia³u Polaków w zbrodni obo- ydowi Polska zów zag³ady, lecz przypadki morderstw, i Polacy kojarz¹ siê jakich dopuszczali siê Polacy na ydach z antysemityzmem. w tamtym okresie. tum podatków! Zap³aci³ je producent noœnika, artysta, który j¹ nagra³, studio, które u yczy³o do nagrania sprzêtu, firma, która p³ytê wyda³a, dystrybutor, który dostarczy³ j¹ do sklepu. Zap³aci³ podatek równie sklep, w którym j¹ naby³eœ. Ba, nawet firma transportowa, która j¹ do sklepu dowioz³a! To jeszcze nic! Bowiem ka dy z wymienionych podmiotów gospodarczych w trakcie tworzenia, dystrybucji i sprzeda y p³yty zap³aci³ podatek od nieruchomoœci, podatek drogowy czy winietê. Korzysta³ z pr¹du, gazu, wody, wywieziono mu œmieci... a ka da z tych operacji wi¹za³a siê z op³at¹, w któr¹ wliczony by³ podatek. Wreszcie Ty, Szanowny Czytelniku, naby³eœ p³ytê ze swoich opodatkowanych dochodów. Do sklepu dojecha³eœ samochodem ob³o onym m.in 22% podatkiem VAT, napêdzanym opodatkowanym paliwem. P³ytê odtwarzasz na sprzêcie, który kupi³eœ równie p³ac¹c VAT... Twój odtwarzacz dzia³a dziêki pr¹dowi... ob³o onemu podatkami, które Ty jako finalny odbiorca p³acisz. A to jeszcze nic! Bowiem, im wiêcej p³ytê s³uchasz, tym wiêcej pobierasz opodatkowanego pr¹du! Niestety, Polacy pokutuj¹ za nieodrobione lekcje z przesz³oœci. Brak znajomoœci zasad gry rynkowej, 50 lat prlowskiego og³upiania zrobi³y swoje. Tyle e III Rzeczpospolita do³o y³a nastêpne banialuki. Opisana przeze mnie historia p³yty CD to tylko peryfraza historii o³ówka z ksi¹ ki ja, o³ówek Leonarda Reeda, za- ³o yciela Fundation for Economic Education. Zaoszczêdzilibyœmy sobie wielu rozczarowañ, gdyby to w³aœnie Leonard Reed,Henry Hazlitt, Thomas Sowell czy Gwartney i Stroup byli obowi¹zuj¹cymi autorami lektur ekonomicznych. Lewiatan musi po reæ jak najwiêcej, bo apetyt roœnie w miarê jedzenia. St¹d g³ównonurtowi ekonomiœci na us³ugach pañstwa karmi¹ siê szarlataneri¹, a nie zdrowym rozs¹dkiem. Pañstwo puchnie i puchnie, zabieraj¹c nam lwi¹ czêœæ dochodów. Pytanie: czy znajdzie siê nam nowy Szewczyk Dratewka, który poskromi smoczy apetyt III Rzeczypospolitej Fiskalnej? Bart³omiej Rabij Okrent, podobnie jak Ethan Bronner, zastêpca szefa dzia³u zagranicznego New York Timesa, s¹ nieco zaskoczeni, gdy korespondent Rzeczpospolitej opowiada im o skali reakcji w Polsce na te i inne publikacje amerykañskiej prasy. Zarówno Okrent, jak i Bronner mieli ydowskich przodków wywodz¹cych siê z Polski. W relacji ze styczniowych obchodów 60. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz dziennikarz nowojorskiej gazety napisa³, e uroczystoœci stanowi¹ dla Polski element stopniowego godzenia siê ze wspó³udzia³em w tych mordach. Teraz dziennik przeprasza za to sformu³owanie, t³umacz¹c, e by³ to skrót myœlowy, za którym nie kry³y siê z³e intencje. Rzeczpospolita cytuje te dziennikarza New York Times Benjamina Weisera, który przypomina sobie, e kilka lat temu w wewn¹trzredakcyjnym biuletynie przestrzegano dziennikarzy przed sformu- ³owaniami typu polski obóz koncentracyjny. Po raz ostatni pojawi³o siê ono 10 lat temu. Przed trzema laty w dzienniku napisano o polskim obozie œmierci.

7 Moje nazwisko na Liœcie Wildsteina Zawsze by³em zwolennikiem pe³nej lustracji. Przede wszystkim przez SB. Nikomu nie odbiera dobrego go Artura. Nie jestem a takim megalomanem, eby przypuszczaæ, i jest to efekt uwa am, e powszechnie dostêpna powinna byæ informacja o ka - imienia, a z samej statystycznej zasady dej osobie pe³ni¹cej dziœ funkcje publiczne, a w przesz³oœci pracuj¹cej lub wspó³pracuj¹cej z SB. Taka przesz³oœæ zreszt¹ nie zawsze wiera bowiem æwieræ miliona pozycji. A s¹ przez sto³eczn¹ ubecjê. Jak siê dowiedzia- te de facto nie wskazuje na nikogo. Za- rozpracowywania mojej skromnej osoby przecie nazwiska, które nale ¹ nawet do ³em, na liœcie prawie nie ma ludzi z mojego regionu. Mo e i nie jest najsympatycz- jest dyskwalifikuj¹ca. By³ przecie ktoœ taki, jak major Hodysz, i byli ponad dwustu tysiêcy yj¹cych dziœ Pola- tacy, którzy zaraz po uwolnieniu ostrzegali: Zrobiono ze mnie agenta. Wy-starczy³o takie wyznanie w odpo-wiednim czasie, by pomi- ków. Mo e nie wszyscy zdaj¹ sobie spra- niejszym odczuciem jakieœ dalece teoretyczne domniemanie, e ktoœ tak samo siê wê z tego, e w latach y³o w na- mo z³o onych podpisów pozostaæ cz³owiekiem bez skazy. szym kraju ok. 200 tysiêcy Wiœniewskich, nazywaj¹cy by³, byæ mo e, nawet tajnym Dopuszczenie przez kontraktowy par-123lament i rz¹d Mazowieckiego do spalenia owania, jak obrona dóbr tych, którzy dzia- liona Nowaków! Wed³ug ksi¹ ki J.M. Za- niu nie zm¹ci³o to jednak mojego spoko- mów Polski nie dost¹pi³ takiego zaanga- ponad 250 tysiêcy Kowalskich i pó³ mi- wspó³pracownikiem SB. W adnym stop- znacznej czêœci archiwów bezpieki oce-123niam jako hañbê k³ad¹c¹ siê d³ugim cie- najszlachetniejszych jego cz³onków, a obec- nazwisk yje w Polsce np. prawie 26 ty- ³ali przeciw spo³eczeñstwu, ³amali losy wadzkiego pt. 100 najpopularniejszych ju. Nie cierpiê na amnezjê i pamiêtam wszystkie istotne fakty ze swojego yciorysu. Wiem te, e odnotowany imiennik niem na Trzeciej Rzeczypospolitej. Kolej-123ne stadia patologii, jakimi wykwita nasze rzy czêsto powo³uj¹ siê na swoje zas³ugi nie ciesz¹ siê przywilejami. Antylustrato- siêcy osób nosz¹cych nazwisko identycz- ne z moim, a blisko sto innych wystêpuje nie nale y do moich krewnych (nie s³ysza³em o innym Arturze w rodzinie). Nie ycie polityczne i gospodarcze, maj¹ ko-123rzenie w³aœnie w tym faryzejskim akcie, z ludÿmi dawnego re imu, co w mniejszym obywateli naszego kraju nosi jedno z ty- wierzê te w absurdy takie, jak fa³szowa- i ofiary. Lecz zwykle nale ¹ do zbratanych jeszcze czêœciej. Wiêcej ni jedna trzecia który najdelikatniej nazwaæ mo na kunk-123tatorstwem, krótkowzrocznoœci¹ lub fa³-123ces i pozycjê. Mo e dlatego tak ³atwo za- zwisk. Nawet tych, którzy maj¹ nazwiska w³asnej pracy. Jestem równie nieskoñcze- czy wiêkszym stopniu zapewni³o im suksi¹ca najczêœciej powtarzaj¹cych siê na- nie przez ubeków teczek s³u ¹cych ich szywym mi³osierdziem. Odciêcie przesz³o-123œci grub¹ kresk¹ pozwoli³o szpiclom przy- skrzywdzonych przez re im. Re im, który do tysi¹ca najczêœciej siê powtarzaj¹cych mia³em zaszczyt kontaktowaæ siê w czapominaj¹ o jak e licznych, rzeczywiœcie stosunkowo rzadkie niezaliczaj¹ce siê nie spokojny o opiniê ludzi, z którymi bieraæ pozy bohaterów, gotowych na bez agentów nie móg³by istnieæ. czêsto jest nawet oko³o piêciu tysiêcy! sach, gdy anga owa³em swój malutki ka d¹ pod³oœæ, umo liwi³o piastowanieopublikowanie tzw. Listy Wildseina Ci, którym zdaje siê, e nazywaj¹ siê zu- udzia³ w dzie³o kruszenia komunistycznego molocha. Zdarza³o siê wtedy, e uni- godnoœci wymagaj¹ce najwy szych mo-123ralnych kwalifikacji. ty dyskomfort. Mo e on jednak wynikaæ W blisko czterdziestomilionowym kraju ka³em aresztowañ, gdy dotyka³y przyja- niektórzy prze ywaj¹ jako pewien osobis- pe³nie wyj¹tkowo, mog¹ siê rozczarowaæ. W 1989 r. zlekcewa ono opinie, we-123d³ug których s³u by specjalne niepodleg- potêgowanego przez antylustracyjne lob- najmniej setki innych nie podpisywa³y siê mog³oby niepokoiæ pojawienie siê moje- wy³¹cznie z niezrozumienia sytuacji naprawdê trudno jest zwaæ siê tak, by przy- ció³. W tym kontekœcie teoretycznie ³ej Polski nie mog¹ mieæ korzeni w PRL-u, by. Zapewne licz¹c na u³omnoœæ inteligencji czytelników, g³oszone s¹ relacje z wy- gowej listy IPN-u nie sposób zidentyfiko- identycznie. Na podstawie samej katalo- go imienia i nazwiska w katalogu IPN. Lecz e trzeba budowaæ nowe od podstaw. ja pozostajê Bronis³awowi Wildsteinowi Dziœ widaæ coraz jaskrawiej, e rozsadni-123kiem wszystkich megaafer jest FOZZ kreowanych tragedii, maj¹cych wynikaæ waæ czyjejkolwiek, nawet hipotetycznej wdziêczny za jego czyn. Po prostu mam z odnajdywania siebie lub znajomych na to samoœci. A ju ponad wszelk¹ w¹tpli- pewnoœæ, e nie rzuci na mnie esbeckiego zorganizowany przez komunistyczn¹ internetowej liœcie. Przywo³ywany jest jak- woœæ nie zdradza ona charakteru, w ja- cienia adna liczba moich imion i nazwisk. agenturê rabuj¹c¹ olbrzymie kwoty, per-123fekcyjnie zacieraj¹c¹ œlady i p¹czkuj¹c¹ ³ej NRD. We wschodnich Niemczech inwi- ksi¹ ce telefonicznej z³o onej z 240 przyspieszy moment, w którym upiory taj- e nietrafny przyk³ad otwarcia teczek w by- kim figuruje siê w archiwum IPN. W takiej A mam te nadziejê, e czyn Wildsteina kolejnymi dzia³aniami wyniszczaj¹cymi gilacj¹ objêty by³ co trzeci obywatel. Ju tysiêcy pozycji onomastyczn¹ zbie noœæ nych s³u b zakoñcz¹ sw¹ pod³¹ rolê, bledn¹c w œwietle pe³nej jawnoœci. pañstwo. Zaniechanie lustracji jest jak wsz-123czepienie do organizmu z³oœliwego nowo- o tym, e gangrena bolszewizmu nie osi¹g- jowej populacji. A przecie lista, o której S³owa o dzikiej lustracji grzmi¹ dziœ same rozmiary spisów agentów œwiadcz¹ odnajdzie co najmniej kilka procent kra- twora. Rak ten nie pró nowa³ przez minio-123ne 15 lat wypromowa³ skorumpowane teczek nie zdeprecjonuje naszych narodo- wództw! Pe³ny spis jest kilkakrotnie d³u - z milcz¹c¹ aprobat¹ przyjmowali palenie nê³a u nas podobnego stadium. Otwarcie mowa, zawiera dane z tylko paru woje- przede wszystkim ze strony tych, którzy elity, politykê i gospodarkê pokry³ siecia-123mi mafijnych powi¹zañ. Coraz skuteczniej przez doœwiadczenia komunizmu, tak nie kartotecznego spisu IPN komukolwiek w ogieñ dowodów zbrodni i czêsto doniowych osi¹gniêæ i nie przekreœli faktu, e szy! Nie jest wiêc prawd¹, e opublikowa- dokumentów bezpieki. Widaæ rzucanie zabija nadziejê na dobr¹ przysz³oœæ kraju, samo jak i II wojny œwiatowej, Polska przesz³a zachowuj¹c wiêcej godnoœci, ni kto- merytorycznym faktem, lecz jedynie ro- li za dzia³ania bardziej cywilizowane. przynosi szkodê. Nie jest nawet adnym s³ych œwiadectw walki o wolnoœæ uznawa- wiarê w sprawiedliwoœæ i istnienie funda-123mentalnych wartoœci. Czêœæ winy za ten stan kolwiek inny. Na pewno archiwa kryj¹ dzajem demonstracji. Impulsem mog¹cym Ujawnienie agentów nie ma doprowadziæ obci¹ a sumienia elit, które przyzwoli³y na wiele bolesnych prawd. Ale nie zmieni¹ posun¹æ sprawê naprzód. Miejmy nadzie- do ich ukarania. Co najwy ej ma skutkowaæ palenie teczek, wyœmia³y informacje o tym, one prawdy nadrzêdnej, e kolejny raz to jê, e rzeczywiœcie przybli a on moment, ich odsuniêciem od publicznych godnoœci e ich kopie znajduj¹ siê w Moskwie, bu-123dowa³y s³u by specjalne RP na bazie PRL- twardszy, a kolaboracja mia³a zakres naj- stwa i narodowego morale, oddzielaæ ziar- zaufania. Chodzi o prawdê nie o zemstê nasza ojczyzna stawi³a tyranii opór naj- w którym bêdziemy mogli, dla dobra pañ- wymagaj¹cych najwy szego spo³ecznego -owskiej bezpieki i podleg³ego Sowietom wê szy. na od plew. czy nawet karê. O sprawiedliwy os¹d przesz³oœci, transparentnoœæ, ³ad moralny, który wywiadu wojskowego. Ju minimalna wiedza na temat wydarzeñ zwi¹zanych z list¹ Wildsteina daje niektóre nazwiska pojawiaj¹ siê setki razy, dot¹d w III RP nie zaistnia³. Chodzi o jasn¹ Skoro w katalogu warszawskiego IPN-u Obrona dostêpu do archiwów osi¹gnê- ³a jakieœ niebotyczne piêtro hipokryzji, pewnoœæ, e nikt nie powinien czuæ siê by³oby wrêcz nielogiczne, gdyby silnie przysz³oœæ Polski budowan¹ bez udzia³u z którego g³oszona jest idea zatajania pomówiony. Jest ona jedynie spisem katalogowym z³o onym zarówno z pracow- reprezentowane nie by³o i moje jedno si³ kryj¹cych siê w mroku. przed spo³eczeñstwem prawdy o jego w³as-123nej przesz³oœci. aden z wielkich proble- ników, agentów, jak i przeœladowanych mów i Bogdanów znalaz³em nawet jedne- Artur Adamski z czêstszych w Polsce. Wœród szeregu Ada- Za ma³o KANCELARIA PRAWNA i Biuro Rachunkowe Wies³aw Misiek hipermarketów Wroc³aw, ul. Piêtaka 9 tel. (0-71) , ; Jak poinformowali przedstawiciele ACNiel-123sena, Polska ma najni szy (35 proc.) odsetek proc.). S³owacy i Wêgrzy wybieraj¹ hipermarkety (44 * doradztwo podatkowe * biuro rachunkowe * dotacje europejskie klientów sklepów nowoczesnych (czyli super-acnielsemarketów i hipermarketów) w porównaniu z in- roku liczba hipermarketów wzros³a w Polsce o 80 Reprezentowanie podatnika przed organami podatkowymi i s¹dami, odwo- zauwa y³, e od 2000 do 2004 * dochodzenie roszczeñ odszkodowawczych nymi krajami Europy. Do takich sklepów w Cze-123chach chodzi 70 proc. klientów, na S³owacji 69 krajach regionu, np. w Czechach liczba hiper- ne:dzia³anie 2.3 SPO WKP wzrost konkurencyjnoœci ma³ych i œrednich proc. Jest to jednak wzrost ni szy ni w innych ³ania i skargi na decyzje podatkowe, us³ugi ksiêgowe i ZUS, dotacje unij- proc., a na Wêgrzech 56 proc. W sklepach trady-123cyjnych kupuje 16 proc. Polaków, 13 proc. Wêgrzech o 160 proc. do 77, a na S³owacji przedsiêbiorstw przygotowywanie marketów wzros³a o 110 proc. do 162, na projektów, dochodzenie roszczeñ od towarzystw ubezpieczeniowych VAT, utrata zysku i korzyœci Wêgrów, 11 proc. Czechów, 7 proc. S³owaków. o 295 proc. do 75. Hipermarkety i supermarkety s¹ g³ównym Ÿró-Polskd³em zakupów œwie ych owoców i warzyw w na w paÿdzierniku 2004 roku w piêciu najwiêk- czêœæ badania zosta³a przeprowadzo- Czechach (³¹cznie 65 proc.) i na S³owacji (69 szych miastach. Kobiety stanowi³y 70 proc. pytanych. ACNielsen jest firm¹ zajmuj¹c¹ siê ba- Hotel WIENIAWA proc.). Na Wêgrzech i w Polsce bran owe skle-123py owocowo-warzywne wyraÿnie dominuj¹ daniami rynku, dostarczaniem informacji i ana- Roman D¹browski w Polsce robi w nich zakupy 42 proc. klientów. liz dotycz¹cych wyrobów konsumpcyjnych Wroc³aw, ul. Gajowiska 130, tel Polacy wol¹ równie sklepy specjalistyczne, gdy i us³ug. Jednym s³owem, wed³ug tego Nielsena, chodzi o zakup miêsa, ryb i owoców morza (51 w Polsce jest za ma³o hipermarketów... Sale konferencyjne noclegi gastronomia proc.). Gdy kupuj¹ napoje, czêœciej ni Czesi, 7

8 8 Jak Deutsche Bank przejmowa³ BIG Bank Przelewy œrodków od Deutsche Banku do spó³ek powi¹zanych z preze-sem PZU to niejedyna dziwna transakcja, jakiej ten jeden z najwiêkszych ciu. Prezes Breuer powiedzia³ wówczas szaæ publicznie. ostro wypowiedzia³ siê przeciwko przejê- dynie chêæ. Nie musieli wiêc tego og³a- banków na œwiecie dokona³ w czasie próby przejêcia BIG Banku Gdañskie-go pisze Pawe³ Jab³oñski. do BIG BG z w³adzami NBP. Co wiêcej, ogromny wp³yw na to co siê dzieje w na- Rz, e omawia³ wczeœniej plany wejœcia Deutsche Bank jest gigantem, która ma Najdziwniejsza by³a umowa miêdzy nia nastêpnego roku, kiedy to do³¹czono wed³ug powszechnej wiedzy bankowców szym kraju. Decyduje o finansowaniu tym bankiem a PZU (ponoæ identyczna w do niej aneks. Je eli jednak podpisano j¹ z tamtego czasu bank centralny wyznaczy³ przedsiêwziêæ w wielu bran ach. Nie muszê dodawaæ, e inwestorami raczej nie s¹ treœci by³a te umowa z PZU ycie) w sprawie zakupu przez Niemców akcji BIG BG. reko i BIG BG) powinni byæ o tym powia-tu akcji BIG BG. By³o nim uratowanie polskie przedsiêbiorstwa. DB nie jest 4 listopada, to nowi w³aœciciele PZU (Eu- cenê za zgodê na przejêcie du ego pakie- Nie chodzi o wartoœæ tej umowy czy bardzo wysok¹ karê umown¹, ale o datê. Zo- toœæ. W rzeczywistoœci poznali j¹ dopiero banków BWR i Real Banku. Niemcy rze- ka dy Polak, wbrew tego co kreuj¹ nie- domieni ze wzglêdu na jej wysok¹ war- przez DB zagro onych upad³oœci¹ ma³ych kryszta³owym bankiem, tak samo jak nie sta³a ona podpisana 4 listopada 1999 r. po zawieszeniu Jamro ego w obowi¹zkach czywiœcie to zrobili i zainwestowali w nie mieckie media, nie jest z³odziejem samochodów. Co wiêcej wydaje siê, e wiele Nie mog³a byæ podpisana wczeœniej, bo prezesa - zaznacza publicysta Rz. We-d³ug niego, wiele wskazywa³o na to, e zwi¹zan¹ z przejmowaniem BIG BG by³a zjawisk kryminogennych, które maj¹ miej- oko³o 280 mln z³. Ostatni¹ dziwn¹ spraw¹ musia³by wiedzieæ o niej audytor (badaj¹cy PZU przed sprzeda ¹ jego akcji Eure- Ministerstwo Skarbu œwiadomie popycha- decyzja Komisji Papierów Wartoœciowych sce w naszym kraju ma swoje Ÿród³a za ko). Nie mog³a te byæ sygnowana dzieñ ³o Deutsche Bank do przejêcia BIG BG. i Gie³d z lutego 2000 r. Otó prawo nakazywa³o wówczas og³aszaæ o zamiarze za- nasz¹ zachodni¹ granic¹. Nieuczciwoœæ, póÿniej, bo wtedy zawarto umowê sprzeda y akcji PZU. Tylko w ci¹gu czterech Niemcy kupili w³aœnie od skarbu pañstwa. kupu ponad 25 proc. akcji spó³ki gie³do- tów konkretnych pañstw. To zjawisko Pierwsze akcje BIG BG (ponad 2 proc.) korupcja, z³odziejstwo nie maj¹ paszpor- dni dziel¹cych te wydarzenia mo liwe Dziœ minister W¹sacz o tym nie pamiêta wej. Niemcy wyrazili taki zamiar w piœmie ponadnarodowe. Ciekawe czy nasi zachodni s¹siedzi kiedyœ to sobie uœwiado- by³o takie podpisanie porozumienia, by i mówi, e by³ zaskoczony wejœciem DB wys³anym do zarz¹du BIG BG, ale go nie nikt o nim nie musia³ wiedzieæ. tylnymi drzwiami do PZU. og³osili publicznie. Jednak komisja nie mi¹... Na rynku powszechnie uwa a siê, e To dlatego prezes DB Rolf Breuer by³ stwierdzi³a przestêpstwa. Orzek³a, e Niem- (szper) tak naprawdê umowê podpisano 21 stycz- Kraina mlekiem p³yn¹ca Siedzê przy szklaneczce mleka polewanego z kartonu pt.: Mleko UHT 3,2%. Pomoc WE. Program Dostarczanie ywnoœci dla najubo szej ludnoœci Unii Europejskiej Artyku³ nie jest przeznaczony na sprzeda. Mleczko wyprodukowa³a SM Mlekovita Wysokie Mazowieckie. Nie wiem jeszcze, w jaki sposób mo - na legalnie wejœæ w posiadanie tego towaru. Ja dosta³em je od ony, która, bêd¹c weterynarzem, leczy³a owczarki niemiec- tak zdziwiony reakcj¹ skarbu pañstwa, gdy kie hodowcy, który u ywa mleka, oczywiœcie, dla podtuczenia swoich pupilków. Ale do rzeczy. Co siedzi w tym mleku i czego siê czepiam? Po pierwsze, jak zobaczy³em ten karton, poczu³em siê znów jak w latach 80., gdy ludzie wyci¹gali rêce po dary w postaci sera i mleka dla biedoty ze wschodu od bogatego Zachodu. Po drugie, który eurobiurokrata czy które eurounijne cia³o zadecydowa³o, e w Polsce A.D nie staæ Polaków na mleko i to akurat to z górnej pó³ki 3,2% UHT cy nie mieli zamiaru nabycia akcji, a je- w kartonie czyli najdro sze na rynku? Ja osobiœcie zaobserwowa³em, e po 1 maja 2004 roku wiele rodzin odmawia sobie raczej kontyngentowanych bananów, które rok temu kosztowa³y 1,80 z³, a dziœ 3,80. Poza tym maj¹ te problem z zakupem wo- ³owiny i wielu wielu innych towarów drastycznie dro szych od czasu integracji z UE. Po trzecie, dlaczego na tym kartonie nikt wyraÿnie nie napisa³, kto jest de facto darczyñc¹. Czy Spó³dzielnia Mlekovita rozdaje mleko za darmo, czy mo e zosta³a zwyciêzc¹ przetargu na pomoc charytatywn¹, czy po prostu zosta³a wytypowana? Jeœli tak, to ile kosztuje j¹ ta pomoc, a jeœli nie, to ile sama Mlekovita zarabia na swoim mi³osierdziu? Sk¹d faktycznie p³yn¹ pieni¹dze i czy wiadomo sk¹d pop³ynie mleko? Jeœli z bud etu ca³ej Unii, to znaczy, e pomoc fundujemy my sami, bêd¹c pe³noprawnym p³atnikiem sk³adek unijnych. Jeœli jednak istnieje jakaœ autonomiczna agenda, gdzie kasê wrzucaj¹ starzy cz³onkowie UE, to na mleku powinno byæ napisane: pomoc np. Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii dla Polski. W obliczu zlotu w Moskwie na 9 maja to Niemcom, Francuzom i Anglikom wypa- Ÿród³o Rzeczpospolita PS. da³oby nawet dopisaæ rekompensata za 1 IX 1939 r. i za Ja³tê. Chyba siê jednak czepiam... bo mleko bardzo smaczne i mo e pochodzi od którejœ z trzech krów mojego kuzyna, hodowanych z oœmioma œwiniami na 20 ha. Kuzyn zawsze na wszystko narzeka³, jak z³apa³ gumê w starym ursusie potrafi³ j¹ siedem dni wymieniaæ. Ale ostatnio zdarzy³ siê cud. Kuzyn przesiad³ siê z dziewiêtnastoletniego malucha na du o nowsz¹ vectrê i zacz¹³ chwaliæ Uniê Europejsk¹... mlekiem p³yn¹c¹. Mleko firmowane jest przez Caritas, ale specjalnie nie poruszy³em tego w¹tku, gdy wieloletnia dzia³alnoœæ Caritas-u nigdy nie budzi³a cienia w¹tpliwoœci. Dlatego jeœli ca³oœæ przedsiêwziêcia firmuje i finansuje Caritas, to mamy przypadek do nastêpnej otwartej dyskusji: dlaczego zleca zakupy i produkcjê jednej konkretnej firmie i dlaczego firmuje to wspólnie z UE. Jeœli zaœ akcjê wspó³finansuje Wspólnota Europejska, to jak to siê ma do dzia- ³alnoœci charytatywnej, skoro bud et Unii tworz¹, miêdzy innymi, daniny przekazane ju wczeœniej w formie sk³adek przez obywateli Rzeczpospolitej Polskiej? Przemys³aw J. Daszyk PH ELA Tadeusz Laskowski Wroc³aw, ul. Grunwaldzka 38, tel Handel detaliczny spo ywczy SECURITY LION Agencja Ochrony Osób i Mienia Bogus³aw Studenny Wroc³aw, ul. Ruska 51 (0-71/ , , * ochrona * windykacja * us³ugi porz¹dkowe Ochrona osób i mienia, us³ugi porz¹dkowe, prace podwodne; windykacja, pods³uchy monta i wykrywanie, ochrona osobista, wywiad, ochrona dla VIP-ów i firm, szkolenia z samoobrony i innych sztuk walki, monitoring

9 Z czego yj¹ górale? Targowi przedsiêbiorcy Targowe debaty wyraÿnie ró ni¹ siê od rozmów prowadzonych we wsiach. Na targu nie pracuj¹ ludzie bardzo starzy i bardzo m³odzi. Nie ma ludzi za³amanych doœwiadczeniem bezrobocia i ludzi w tragicznej sytuacji materialnej. Sprzedawcy s¹ przedsiêbiorcami: p³ac¹ podatki zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej i zatrudnianiem pracowników. W rozmowach z nimi dominuj¹ problemy prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w pañstwie, które przeszkadza jak tylko mo e. Na przypomnienie has³a o zielonym œwietle dla rozwoju przedsiêbiorczoœci prychaj¹ tylko i przytaczaj¹ argumenty o nieustannym podnoszeniu op³at, takich jak ZUS czy VAT, które czyni¹ dzia³alnoœæ ma³ej firmy coraz mniej op³acaln¹. Pañstwowe ciê ary fiskalne okreœlaj¹ po swojemu s¹ to zusy francowate albo zusyœmusy. Jako przedsiêbiorcy s¹ dobrze zorientowani w liczbach i narzekaj¹ na fiskalizm, przytaczaj¹c konkretne sumy: w tej chwili prywatny jak robi [chodzi o firmê jednoosobow¹] to 600 i coœ z³otych tego ZUS-u musi zap³aciæ, a oni planuj¹ podnieœæ ZUS do 120% œredniej krajowej! Œrednia krajowa jest w granicach 1080 z³, to ZUS bêdzie 1300 z³ miesiêcznie. No niech pani tyle zarobi tu, na targu! I podatki op³aci i rodzinê utrzyma! Nie ma mowy! Irytacjê budzi sama wysokoœæ œredniej krajowej. Kto tyle zarabia? pytaj¹ nasi rozmówcy, podczas gdy normalni ludzie robi¹ za 1000 z³ i to uwa aj¹, e du o zarobili. Górale porównuj¹ polski fiskalizm z amerykañskim dobrze im znanym z wielopokoleniowych ju kontaktów. W USA, jak twierdz¹, prowadzenie dzia- ³alnoœci gospodarczej nie wymaga wielu formalnoœci, a przede wszystkim nie jest tak obci¹ one op³atami na rzecz pañstwa: u nas w Polsce inaczej ni w Ameryce, wszystko ovatowane i to jak! Kto widzia³ takie rzeczy! Wszyscy z Polski uciekaj¹! A my u siebie mamy roboty doœæ! Tylko eby pañstwo ludziom nie przeszkadza³o! Tych ciê arów tyle nie nak³adaæ! Ciê ary s³u- ¹ce rozbudowywaniu os³on socjalnych niszcz¹ drobn¹ przedsiêbiorczoœæ. Przyczyniaj¹ siê do braku pracy, bo coraz wiêcej w³aœcicieli drobnych firm za³o onych na pocz¹tku lat 90. pada, nie mog¹c unieœæ wymagañ fiskalnych, i zwalnia zatrudnionych pracowników. Urocze okreœlenie ovatowanie, jak zwykle w rozmowach z góralami lapidarnie ujmuje sedno problemów, z jakimi boryka siê polski przedsiêbiorca. Szczególne rozgoryczenie i poczucie niesprawiedliwoœci zwi¹zane jest ze spostrze eniem, e w Polsce najs³abiej zarabiaj¹cy zasilaj¹ bud et pañstwa w najwiêkszej mierze. Nasi rozmówcy w bezsilnej z³oœci krzyczeli: Dlaczego polska gospodarka idzie po podatek do nas, do tych najni ej zarabiaj¹cych, kiedy francuskie hipermarkety nie p³ac¹ podatku w ogóle?! To, e zagraniczne wielkie sklepy odprowadzaj¹ podatek od pieniêdzy zarobionych w Polsce do bud etu Francji czy Niemiec, nasi rozmówcy uwa ali za skandal. Z furi¹ pomstowali na takie zarz¹dzanie gospodark¹, które nie wspiera w³asnych przedsiêbiorców i z niepojêtych przyczyn faworyzuje obcych. Czêsto w takim kontekœcie pada³y oskar enia o zdradê interesu narodowego, s³u enie obcemu kapita³owi, dzia³anie na szkodê pañstwa polskiego. Podobnie jak niesprawiedliwoœæ polityki podatkowej, z³oœci³a naszych rozmówców sytuacja, w której politycy hojnie wydaj¹ pieni¹dze, nic do bud etu nie wnosz¹c. Otrzymuj¹ pensje nie walcz¹c na rynku i nie pracuj¹c ciê ko fizycznie, co okreœlane jest krótko: ³oni nie robi¹. Co jakiœ czas okazuje siê, e czêœæ funduszy zmalwersowali i nikt nie poci¹gn¹³ ich do odpowiedzialnoœci, co ujmowano w proste s³owa: ³oni sami nie robi¹, ino nasze, co naharujem, to kradn¹! To, e politycy musz¹ yæ dostatnio (na koszt podatnika), na to wiêkszoœæ naszych rozmówców siê godzi³a, irytacjê budzi³a ogromna dysproporcja dochodów, czasem opisywana za Czyli targowe rozmowy o sprawach gospodarczych Od kilku lat przedstawiam czytelnikom Opcji na Prawo wyniki badañ etnologicznych prowadzonych w okolicach Nowego Targu od 1999 r. Badania polega³y na d³ugich wyczerpuj¹cych rozmowach z przypadkowo dobranymi mieszkañcami wsi powiatu pod-halañskiego. Tematem rozmów by³a oczywiœcie polityka. Jak ju wczeœniej informowa³am, w 2001 r. teren badañ zosta³ ograniczony do targowiska w Nowym Targu, na którym kontynuowaliœmy prace tak e w marcu 2004 r. HIP Sernice PHU Hanna Pierzcha³a tel Biuro redakcji: Wroc³aw, ul. Karola Miarki 6, tel./fax (071) pomoc¹ historycznego porównania dawniej sekretarz partii to w blokach mieszka³, mia³ trochê wiêksze mieszkanie i auto na talon, a nie takie rozbuchane towarzystwo jak teraz! Mniej pazerni byli wtedy! Jednak najistotniejsze zarzuty dotyczy³y niewywi¹zywania siê ludzi w³adzy z ich podstawowego obowi¹zku zarz¹dzania gospodark¹ w taki sposób, eby cz³owiek uczciwie pracuj¹c móg³ siê wzbogaciæ. Politycy chêtnie wydadz¹ pieni¹dze podatnika, a jeszcze na dodatek nie daj¹ mu zarobiæ, faworyzuj¹c zagranicznych przedsiêbiorców. To budzi³o oburzenie wyra- ane nieparlamentarnych s³owach. Przepaœæ pomiêdzy drobnymi przedsiêbiorcami i ludÿmi polityki najostrzej ujawnia siê w sytuacji, gdy przedsiêbiorca wejdzie w konflikt z urzêdem skarbowym: ja siê trzêsê, eby ten ZUS zap³aciæ co do grosza, bo inaczej mnie zgnoj¹, a politycy kradn¹ miliony i jest dobrze! Ich nikt nie œcignie! (...) Ja jak bym ukrad³a 1000 z³, to mnie bêd¹ ganiaæ, a ktoœ kradnie miliardy i jest nietykalny! ali³a siê pani sprzedaj¹ca na targu ko uchy. Nasi rozmówcy byli przekonani, e bogaci (a politycy do nich bez w¹tpienia nale ¹) zawsze unikn¹ sprawiedliwoœci. To twierdzenie ilustrowali przyk³adami znanymi z mediów. Z czego yje rolnik? Inn¹ kategori¹ ludzi spotykanych na targu s¹ rolnicy, którzy przyjechali sprzedaæ ziarno lub œwiniaka, rzadziej konia. Wiêkszoœæ z nich ma ma³e gospodarstwo, podzielone na wiele pól obsianych owsem Materia³ów niezamówionych redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów niezamówionych oraz listów. Redakcja nie odpowiada za treœæ og³oszeñ reklamowych. 9 lub ytem, a najczêœciej jest to po prostu ³¹ka, na której roœnie pasza dla krów i owiec. Z górskiego rolnictwa nigdy nie da³o siê wy yæ i górale zawsze szukali dodatkowych Ÿróde³ utrzymania. W czasach PRL-u by³a to comiesiêczna pensja w kombinacie przemys³u obuwniczego Podhale lub innym pañstwowym zak³adzie pracy, czasem praca w USA. Obecnie s¹ to wyjazdy do pracy za granicê. Pytani o Ÿród³o utrzymania piêædziesiêcioletni mê czyÿni sprzedaj¹cy zbo e odpowiadali artuj¹c: my Amerykany, W³ochy, Niemcy i Austriaki. Teraz wszyscy, co robi¹, to poza granicami. M³odych to ma³o co jest tutaj, wszyscy pouciekali. Tylko jeden z nich nie wyjecha³: Ja sam zosta³ w cha³upie, a nas rodzeñstwa dziewiêcioro by³o. To, e nie wyemigrowa³, nie oznacza, e nie wyje d a do pracy sezonowo: wraca siê na zimê, owce siê chowie, a latem owce na bacówce, a ja do roboty jadê. Na pytanie, czemu nie sprzeda³ nierentownego gospodarstwa, odpowiada: bo to po ojcach i doda³ artuj¹c: to jest takie hobby! Koszê, eby nie sta³o zaroœniête, jak w Bieszczadach. W efekcie jedyn¹ nadziej¹ na lepsze ycie jest emigracja: ja namawiam syna, eby wyje d a³, bo tu niczego siê nie dorobi poza odciskami. Dziêki wyjazdom zarobkowym, na Podhalu sytuacja ekonomiczna nie jest najgorsza, a nawet, porównuj¹c do innych regionów, niez³a: Tu [na Podhalu] te pieni¹dze to s¹, nie! Ale tu ju, kurde, na dó³, to ju lachy [s¹deckie], k...a, u nich to ju tam jest bida. Tam jest ca³kiem co innego twierdzili nasi rozmówcy. Na pytanie, czy w takim razie nie sposób zarobiæ pracuj¹c w Polsce, panowie odpowiedzieli sarkastycznym artem, e widaæ mo na, skoro pos³anka Beger mia³a piêæ hektarów, a po trzech latach ju 200. Wiêkszoœæ tych artów to wisielczy humor. Nasi rozmówcy uwa aj¹, e polski rozbuchany fiskalizm zabija wszelk¹ inicjatywê. W efekcie nie ma pracy. Jedyn¹ szans¹ jest emigracja. Tej sytuacji winni s¹ zarz¹dzaj¹cy gospodark¹ w sposób, który utrudnia funkcjonowanie drobnej przedsiêbiorczoœci i faworyzuje wielkich, czêsto niepolskich przedsiêbiorców. Na optymistyczn¹ uwagê badacza prowadz¹cego rozmowê: przecie tu, na targu wszyscy handluj¹, maj¹ dobre nastroje, pada odpowiedÿ: no to górole zawsze tacy s¹, e choæby umiero³, to siê bêdzie œmio³. Anna Malewska-Sza³ygin * doradztwo finansowe * serwis sprzêtu biurowego i sprzeda Analizy finansowe wed³ug wymogów banków, negocjacje z wierzycielami ze szczególnym uwzglêdnieniem banków w zakresie restrukturyzacji zobowi¹zañ kredytowych, poœrednictwo w uzyskaniu finanso- wania zewnêtrznego, gwarancji bankowych, analiza ofert bankowych w zakresie finansowania (koszty i zabezpieczenia) Naprawa kserokopiarek Canon, sprzeda sprzêtu biurowego Forum Polskie Redaguje zespó³

10 10 Oto jedyny kurs ekonomii, po którym mo liwe jest, e staniesz siê bogaty, i po którym pewne jest, e nie rozboli ciê g³owa. KURS EKONOMII NA WESO O Lekcja 5: Politycy lubi¹ biedê zreszt¹ nie tylko oni Nie jest tajemnic¹, e gospodarka wolnorynkowa dzia³a. S¹ jednak ludzie, któ- gry wœród tych, co u ywaj¹ takich œrod- tych zwierz¹t by³oby propagowanie via- rzy korzystaj¹ na tym, e ogó³ tego nie ków. Dlaczego ekolodzy nie widz¹, e najlepszym sposobem na ochronê œrodowis- wie. Rozpowszechnianie ignorancji na temat zarabiania pieniêdzy nie jest zawsze ka jest jego sprywatyzowanie? Dlaczego irracjonalne. Wielu czerpie zyski z tego, nie widz¹, e zaœmiecanie i zatruwanie to e inni s¹ biedni. z³amanie zasad wolnego rynku (prawa w³asnoœci)? Czy postêp jest wiêc rzeczywi- Po pierwsze s¹ nimi ekonomiœci tacy jak Keynes na przyk³ad (szeroko lansowany w Polsce przez tych, którzy nie wiedz¹, nas otaczaj¹? œcie przeciw zwierzêtom i roœlinom, które albo chc¹ eby ludzie nie wiedzieli). Zosta³ Kolejny powód faworyzowania biedy on s³awny tylko z powodu wielkiego to fakt, e specyficznym grupom bieda kryzysu. Zyska³ rozg³os dziêki biedzie (i interwencjonizmowi pañstwowemu swojego dzê. Jeœli jest masa biedaków, kilku boga- daje... bogactwo. A ono przecie daje w³a- pomys³u). tych bêdzie wykorzystywaæ ich tani¹ si³ê Po drugie systemy polityczne musz¹ robocz¹ (mieæ wiêksz¹ w³adzê), i cieszyæ kochaæ biedê, dlatego, e tyle jej produkuj¹. Biedni ludzie s¹ ³atwym celem dla po- t³umów. To wyjaœnia nieœmierteln¹ popu- siê te, e w drogich restauracjach nie ma lityków, konkretnie demagogów. Na larnoœæ rz¹dów socjalistów na ca³ym œwiecie. Mo na te w kó³ko tworzyæ programy przyk³ad USA mia³a szerokie programy zwalczaj¹ce biedê przez 30 lat wszystkie walki z bied¹, tworzyæ komisje ds. zwal- z nich koñczy³y siê klêsk¹. Miliony czania biedy itp. Co by robi³y te komisje ludzi nadal bieduj¹. A jednak ci¹gle g³osuj¹ na tych, którzy to spowodowali i utrzy- Ogólnie wiêc rzecz bior¹c, œwiat nie gdyby nie by³o biedy? muj¹... programy walki z bied¹. Podobnie w Koœciele katolickim w Polsce socjalistyczne myœlenie jest na porz¹dku dzien- których lewicowych ambon koœcielnych. chu, samozadowolenia, uwielbienia w³a- ko przez lewicê œwieck¹, ale tak e z nie- mo e siê bogaciæ z powodu lenistwa, stra- jest z walk¹ z bezrobociem w Polsce. Rz¹d wydaje na to pieni¹dze podatników, a bezrobocie nic sobie z tego nie robi i wci¹ waæ, na przyk³ad, bezrobotnych do dzia- bogacenie siê ludzi odbywa siê kosztem roœnie. ³ania, wol¹ siê raczej razem z nimi u alaæ. œwiata naturalnego, wiêc s¹ zadowoleni Natalia Dueholm nym i niektórzy ksiê a zamiast dopingo- Po czwarte, ekolodzy te myœl¹, e dzy albo Ÿle pojêtego idealizmu ludzi. Po trzecie, nawet religie adoruj¹ biedê. A niektóre nawet propaguj¹ j¹, cho- jako system gwarantuj¹cy cz³owiekowi na przyk³ad, s¹ przeciw zabijaniu noso- wie ksi¹ ki P.J.O Rourke Eat The Rich Kapitalizm, zamiast byæ propagowany, z utrzymania biedy na œwiecie. Dlatego, Kurs zosta³ w opracowany na podsta- cia liderzy religijni wydaj¹ siê zadowoleni, gdy ktoœ im da gruby datek. Niestety, wet przez Papie a), jest gromiony nie tyl- ki, i nie pomyœl¹, e najlepsz¹ rzecz¹ dla chajem. Cytaty pochodz¹ z tej ksi¹ ki. rozwój i kreatywnoœæ (uznany za taki na- ro ców, z których rogu robi siê afrodyzja- (1998), przy konsulacji z Mateuszem Ma- S³owa s¹ tanie. Nic nie kosztuj¹, ny wysi³ek. Nie gadaæ, a robiæ. A pierwszy nowo i jakoœciowo, a z ka dej zawartej aby przedsiêwziêcie mia³o podstawy, musi a równoczeœnie mo na siê nimi upajaæ bez koñca. Czêsto o tym zapomi- czym przyci¹gn¹æ takich ludzi i, co wa - Forum. Jeœli ktoœ ma dotychczasowe do- Nie wystarcz¹ s³owa i uœmiechy, gdy w grê test, to w³aœnie p³acenie sk³adek. Tylko umowy okreœlony procent idzie na konto byæ korzystne i zyskowne dla obu stron. namy czasem w trakcie s³uchania, niejsze, jak ich potem zatrzymaæ? Sprawa bre uk³ady ze swoim ubezpieczycielem, wchodzi utrzymanie naszych rodzin i firm. jeszcze czêœciej podczas w³asnych jest prosta nasze dzia³ania musz¹ mieæ to oczywiœcie tego nie zmienia. Ale przecie wiêkszoœæ z nas jest anonimowymi mi i tego rodzaju pomys³y musimy podej- Takie coœ chcemy zrobiæ z ubezpieczenia- wypowiedzi. konkretny, praktyczny wymiar. Niestety, mowaæ. To dziêki nim przyjd¹ do nas ludzie, bo bêd¹ widzieli, e oprócz s³usznych Sny o potêdze idei ma to dla nich wymiern¹ korzyœæ i przynosi efekty, a wiêc równie ich wysi³ki nie bêd¹ zmarnowane. U fundamentów Forum Polskiego le y pewna idea. Ale aby ta idea zyska³a zwolenników, musz¹ iœæ za ni¹ konkretne dzia- ³ania, inaczej stanie siê kolejnym nic nieznacz¹cym has³em. Nie mówmy o tysi¹cu Taka refleksja nachodzi mnie na spotkaniach Forum Polskiego. Zdajê sobie listów od pustych deklaracji. I bêdziemy klientami, którzy nie znaj¹ nawet nazwis- firm, jeœli mamy problem z zebraniem stu puste deklaracjê przyci¹gn¹ tylko specja- klientami molochów ubezpieczeniowych, sprawê, e nie chodzi o z³¹ wolê kogokolwiek jeœli ju, to raczej o brak doœwiad- wzajemnie bêbenek. Polacy to kochaj¹, w którym reprezentuje nas ktoœ polecany ale dzia³aj¹cych serio. Dopiero wtedy przyj- dalej gadaæ godzinami, podbijaj¹c sobie ka swojego agenta. Zamieniæ to na uk³ad, osób na spotkanie. Niech zostanie garstka, czeñ, nadmiar z³udzeñ. Niemniej efekt jest dlatego mamy jakieœ 270 partii. Ka da przez kolegów, z tañsz¹ sk³adk¹, lepszymi warunkami, a przy okazji dok³adaj¹c gdy bêd¹ widzieli efekty. Bêdzie nas wiê- d¹ inni i dopiero wtedy zostan¹ z nami w zasadzie taki sam oderwanie od rzeczywistoœci i s³owa, s³owa, puste, nieste- wydaje oœwiadczenia: Bush powiedzia³ siê finansowo do stowarzyszenia któ by cej bêdziemy mocniejsi ale nie s³owa- zmieœci siê na jednej kanapie, ale ka da ty. Kiedy trakcie burzliwej dyskusji politycznej omawiamy, z kim nam po dro- wszyscy myœl¹, e robi¹ politykê, e ra- uczyniæ Forum silnym. Wspó³praca wymu- mówmy o pos³ach na Sejm, gdy proble- to, Bruksela to, a my na to tamto. Oni nie chcia³? W³aœnie takie dzia³ania mog¹ mi tylko konkretami. Ma³e kroki. Nie dze, z kim moglibyœmy zawrzeæ sojusz: tuj¹ Polskê. My te mamy tacy byæ? szona jedynie deklaracjami? Przecie ka - mem jest pisanie tekstów do naszego biuletynu. Rados³aw Mikorski PO czy PiS, Samoobrona czy LPR pobrzmiewa coœ, co przyjmujemy jako pew- wiêc czym pochwaliæ. Ale smutna prawda Forum istnieje ju trzy lata, by³oby siê dy z nas prowadzi jakiœ interes i wie, e nik nasza si³a. No bo jak e : my tu jak jest taka, e przetrwa³o wy³¹cznie dziêki równy z równym. Myœmy s¹ potêg¹! Za determinacji kilku osób, którym siê chcia- nami tysi¹c firm na Dolnym Œl¹sku stoi! ³o poœwiêciæ na to du o czasu i du o pieniêdzy. Ale one same tego dalej nie rusz¹. Wiêc dawaæ tu tego Kaczyñskiego czy Leppera i zaraz mu przedstawimy listê naszych Ma³e kroki, ale pewne. Budujmy praw- Biuro Forum Polskiego ¹dañ. eby wiedzia³ jeden z drugim, co dziw¹ strukturê. Zweryfikujmy listê cz³onków niech zostanie nawet trzydziestu ma mówiæ i o co siê biæ! A jak siê sprzymierzymy przed wyborami, to damy na- ale rzetelnych. Powsta³o biuro. Pilnujmy szych ludzi do Sejmu i dopiero wszystkim dy urów! Pokutuje u nas przekonanie, e V piêtro, p. 44 Wroc³aw, ul. Karola Miarki 6 poka emy, jak to siê robi! praca spo³eczna to sprawa tylko dobrej S³ucham tego wszystkiego ze smutkiem. Bo to jest upajanie siê s³owami. Bo Nie mo e tak byæ. Podjêtych zobowi¹zañ woli, a wiêc i efekty zale ¹ od dobrej woli. tel./fax (071) gdybym poprosi³ o podniesienie rêki trzeba dotrzymywaæ, albo ich nie podejmowaæ. Powstaje Kooperatywa, niech ta wszystkich, którzy zap³acili sk³adki, to starczy³oby mi palców jednej d³oni, eby wspó³praca ma wymiar praktyczny. Nie ich policzyæ. A przecie to jest pierwszy, mówmy o wielkich planach, dopóki nie najbardziej podstawowy sprawdzian tego, zrealizujemy czegoœ ma³ego. Dy ury: od poniedzia³ku do czy jesteœmy wiarygodni. Czy chcemy coœ Jak do tej pory najbli sze realizacji jest zrobiæ, czy tylko sobie pogadaæ. przedsiêwziêcie wspólnych ubezpieczeñ pi¹tku w godz Bo si³¹ s¹ ludzie, którzy chc¹ coœ zdzia- dla cz³onków Forum. Kolega Tomasz Solski broker ubezpieczeniowy, proponuje ³aæ z naszym Forum, którzy oprócz ja³owych deklaracji gotowi s¹ podj¹æ konkret- pakiety ubezpieczeñ konkurencyjnych ce-

11 Niedoubezpieczenie i jego wp³yw na wysokoœæ odszkodowania Niektórzy klienci firm ubezpiecze-123niowych otrzymuj¹ odszkodowanie nami. szkodowania w systemie proporcjonalnej nie mieszkaniowe itp.), które daj¹ znaczpieczenia lub uzgodnieñ pomiêdzy stro- Podstaw¹ obliczenia wysokoœci od- (np. du e zak³ady przemys³owe, spó³dziel- odpowiedzialnoœci jest: suma ubezpiecze-123ny przypis sk³adki. Wyp³ata odszkodowa- ni sze, ni wynika³oby to z sumy Niedoubezpieczenie i jego nia, wartoœæ ubezpieczonego maj¹tku (war-123toœæ ubezpieczeniowa) oraz wysokoœæ szko-123nia mog³aby bowiem spowodowaæ utrania z uwzglêdnieniem niedoubezpiecze- ubezpieczenia widniej¹cej na polisie. wp³yw na wysokoœæ Dlaczego tak siê dzieje? odszkodowania dy powsta³ej wskutek wypadku ubezpie-123czeniowego. Z regu³y, je eli w umowie cenie znacz¹cego klienta. St¹d odszkodowanie wyp³acane jest w pe³nej wysokoœci W ubezpieczeniach maj¹tkowych Przeanalizujmy na prostym wp³yw na wysokoœæ odszkodowania ubezpieczeniowego maj¹ przyjête systemy od- ubezpieczenia nie ustalono inaczej, war-123toœæ ubezpieczeniowa okreœlana jest na zagro eniem dla gospodarki finansowej szkody, co niew¹tpliwie z kolei mo e byæ przyk³adzie, jak dzia³a niedoubezpieczenie. powiedzialnoœci zak³adu ubezpieczeñ podstawie wartoœci nowej danego np. œrod-123ka trwa³ego pomniejszonej o stopieñ zu- pozosta³ych jego klientów. Jednak ka dy ubezpieczyciela i, w konsekwencji, dla Za³ó my, e ubezpieczamy nowy bu-123dynek jednorodzinny o pow. 150 m 2, któ- z warunków ubezpieczeñ (zw³aszcza te na- i zastosowane ograniczenia wynikaj¹ce ycia (amortyzacji). Mo liwe jest równie medal ma dwie strony. Ubezpieczyciel rego faktyczna wartoœæ wynosi z³ pisane ma³¹ czcionk¹ ) lub wzajemnych ubezpieczanie w wartoœci nowej, czyli odpowiadaj¹cej kosztom nabycia nowego akwizycyjne w stosunku do wspomnia- bêdzie zwraca³ uwagê na tzw. wzglêdy (wartoœæ nowa: za tyle go wybudowano i ty-123le kosztuje jego odtworzenie), ale ubez- podstawowe czynniki ograniczaj¹ce wy- œrodka trwa³ego lub jego odbudowania nych klientów, dopóki nie wyst¹pi¹ szko- uzgodnieñ. Warto wiêc przeanalizowaæ pieczamy go na z³, bo np. bank p³acane odszkodowania. (odtworzenia). Wartoœæ ubezpieczeniowa dy wiêkszych rozmiarów. Wówczas bowiem wyp³acone odszkodowanie mog³o- udzieli³ nam kredytu w takiej wysokoœciw ubezpieczeniach maj¹tkowych istniej¹ dwa podstawowe systemy odpowie- nia, która w systemie proporcjonalnej od-123by byæ nie do odzyskania w postaci zbiera- jest podstaw¹ okreœlenia sumy ubezpiecze- i wymaga od nas tylko takiego ubezpie-123czenia, jako jego zabezpieczenie. Koszt dzialnoœci zak³adów ubezpieczeñ: system powiedzialnoœci powinna byæ jej równa. nych sk³adek, nawet w ci¹gu kilkudziesiêciu lat. Nie ulega w¹tpliwoœci, e niedo- przyzwoitego ubezpieczenia domu jednoro-123dzinnego z sum¹ ubezpieczenia z³ system ubezpieczenia na pierwsze ryzy- proporcjonalnej odpowiedzialnoœci oraz Kto wiêc ponosi ubezpieczenie zostanie policzone, a klient nie przekroczy 120 z³ rocznie, oczywiœcie ko. System proporcjonalnej odpowiedzialnoœci polega na tym, e zak³ad ubez- pojawianie siê przetargowej srodze siê zawiedzie. odpowiedzialnoœæ za przekonany doœwiadczeniami o swojej sile od z³ zap³acilibyœmy 240 z³. Wy-123bieramy wiêc mniejsz¹ sumê ubezpiecze-123pieczeñ wyp³aca odszkodowanie w wyso- niedoubezpieczenia? Wnioski podsumowuj¹ce: nia, która i tak spe³nia wymagania banku koœci pozostaj¹cej w takim stosunku do Bardzo wa ne zadanie i odpowiedzial-123noœæ w kontekœcie niedoubezpieczenia staramy siê nie dopuœciæ do zaistnie- i oszczêdzamy 120 z³. Ale co siê dzieje wielkoœci szkody, w jakim suma ubezpieczenia pozostaje do wartoœci przedmiotu stoi przed pracownikami zak³adów ubez-nia niedoubezpieczenia, które mo e w przypadku szkody? Przyjmijmy, e przy-123trafia siê nam po ar, który powoduje stra- ubezpieczenia (np. ubezpieczenia od og- pieczeñ zajmuj¹cymi siê sprzeda ¹ ubez-naraziæ nas na spore problemy, zw³asz- ty na z³ (np. kompletnie spalony pieczeñ oraz przedcza e sk³adki, np. w ubezpieczeniach dach z poddaszem u ytkowym). Wpraw-123dzie dotknê³o nas nieszczêœcie i ca³e za- pieczeniowymi, czylis¹ relatywnie niskie i zdecydowanie poœrednikami ubez- od ognia i innych zdarzeñ losowych mieszanie z tym zwi¹zane, ale przypomi-123namy sobie o polisie i od razu jest nam nie tu nale y szukaæ oszczêdnoœci, agentami i brokerami. To te bowiem osoby l ej, bo przecie wykupiliœmy j¹ na wiêk-123sz¹ kwotê, bo na z³. Zg³aszamy cie podpisywania po-tyce naszego ubezpieczyciela, który najpóÿniej w momen- nie polegamy na dotychczasowej prak- wiêc szkodê naszemu ubezpieczycielowi lisy powinny uœwiadomiæ ubezpieczaj¹-nam niedoubezpieczenia ze wzglêdów np. mimo e móg³, to i tak nie liczy³ i czekamy na likwidacjê szkody i wyp³atê z³ odszkodowania, które pozwo-123li³oby nam odbudowaæ dom bez dok³ada- prawid³owe okreœle-mo e siê to zmieniæ, zw³aszcza w przy- cemu, jak istotne jestakwizycyjnych, gdy w ka dej chwili nia z³otówki. I tu spotyka nas wielkie roz-123czarowanie, bowiem w decyzji o przyzna- czeniowej, która wy- zawsze wnikliwie studiujemy zapisy nie wartoœci ubezpie- padku wyst¹pienia du ej szkody, niu odszkodowania ubezpieczyciel napi-123sze, e i owszem odszkodowanie nam siê z umowy i warunków ubezpieczenia; znacza sumê ubezpie-123czenia. Jej zawy enie, nale y, oczywiœcie pod warunkiem, e spowoduje tzw. nadubezpieczenie i za-ko w ubezpieczeniach od ognia i in- niedoubezpieczenie wystêpuje nie tyl- ubezpieczenie by³o zawarte poprawnie i nie by³o innych ograniczeñ (o czym w ko-123lejnych artyku³ach), ale kwota do wp³aty ki, która nie przynie-nie w ubezpieczeniach auto casco, p³atê zawy onej sk³adnych zdarzeniach losowych, ale rów- wynosi tylko z³. Dlaczego? Zno-123wu próbuj¹ nas oszukaæ, okraœæ? Nie tym nia i innych zdarzeñ losowych). Tak wiêc rzyœci. Z kolei zani enie sumy ubezpie-lu innych, sie najmniejszych ko- ryzyk budowlano-monta owych i wie- razem. Jak ju wspomniano, w ubezpie-123czeniach od ognia i innych zdarzeñ loso- jest ni sza od wartoœci przedmiotu ubez- je eli nie mamy ochoty na lekturê nud- w przypadku, kiedy suma ubezpieczenia czenia, co jest ju sytuacj¹ bardzo niebez-123pieczn¹, doprowadzi w przypadku zajœcia wych wystêpuje zasada proporcjonalnej pieczenia, wystêpuje tzw. niedoubezpieczenie, które jest jednym z wa niejszych kwoty ni szej, ni wynika³oby to z wyso-pieczenia lub po prostu brakuje nam nych zapisów umów i warunków ubez- szkody do wyp³aty przez ubezpieczyciela wyp³aty odszkodowania. Stosunek naszej sumy ubezpieczenia do wartoœci mienia czynników wp³ywaj¹cych na ograniczanie wyp³aty odszkodowania przez zak³a- podkreœliæ: najgorzej jest, gdy dochodzinym poœrednikom ubezpieczenio- koœci szkody. Przy czym warto raz jeszcze czasu, zlecamy to zadanie profesjonal- to 1 do 2 ( z³ / z³), wiêc odszkodowanie wyp³acane jest te w ta-123kiej proporcji, zamiast wiêc z³, Inaczej mówi¹c, zaistnienie niedo- o szkodach ca³kowitych. Wówczas niedo-nie tylko zwróc¹ nam uwagê na najdy ubezpieczeñ. do wiêkszych szkód, nie wspominaj¹c ju wym: agentom lub brokerom, którzy bo tyle wynios³a szkoda, otrzymujemy ubezpieczenia powoduje, e wysokoœæ odszkodowania obliczana jest przez pomno- ubezpieczenie dotkliwie uderza w ubez-123pieczaj¹cego. niejednokrotnie wynegocjuj¹ korzyst- wa niejsze zagadnienia, ale równie po³owê tej kwoty, czyli z³. Tak wiêc za 120 z³ oszczêdnoœci, musimy do³o- enie wysokoœci szkody (wyliczonej w toku likwidacji szkody, do wysokoœci sumy niejsze cenowo i jakoœciowo warunki Niedoubezpieczenie nie jest jed-123nak problemem dotycz¹cym tylko i wy- yæ do remontu z³. Przy szkodzie ca³kowitej zamiast z³, czyli ubezpieczenia) przez stosunek obowi¹zuj¹cej sumy ubezpieczenia do wartoœci ubez- ków ubezpieczeniowych, ale równie za-cê nie trzeba nic p³aciæ. ³¹cznie ubezpieczaj¹cych czy poœredni- ubezpieczeñ, a dodatkowo za ich pra- kwoty z polisy, dostaniemy tylko z³ odszkodowania. Warto zauwa yæ, jak pieczeniowej. k³adów ubezpieczeñ, które w kontekœcie wielki b³¹d pope³niaj¹ równie banki wy-123magaj¹ce ubezpieczenia tylko do wyso- Odszkodowanie = naszym rynku nie zawsze mog¹ sobie ostrej walki konkurencyjnej o klienta na koœci kredytu. Taka polisa w adnym wy-123padku nie jest jego pe³nym zabezpiecze- nia, chocia formalnie mog¹ to czyniæ wartoœæ ubezpieczeniowa wysokoœæ szkody suma ubezpieczenia pozwoliæ na liczenie niedoubezpiecze-123niem! Na szczêœcie powoli zaczyna siê to w œwietle ich warunków ubezpieczenia. zmieniaæ i coraz czêœciej, tak banki, jakpodstawowy problem z niedoubezpieczeniem tkwi w tym, e jest ono najczê- niesieniu do tzw. klientów strategicznych Sytuacje takie wystêpuj¹ czasami w od- i sami klienci zwracaj¹ uwagê na ubezpie-123czenie w pe³nej wartoœci, eby nie wyst¹-123œciej niezauwa ane na etapie zawierania pi³o niedoubezpieczenie. ubezpieczenia, co oznacza, e ubezpieczaj¹cy nie ma œwiadomoœci, na co jest nara- Niedoubezpieczenie powoduje, e odszkodowanie jest ni sze od ustalonej szko- ony w przypadku wyst¹pienia szkody. Artyku³ jest pocz¹tkiem serii poœwiêconej podstawowym zagadnieniom zwi¹zanym z ubezpieczeniami. G³ówne cele tych publikacji to przede dy rzeczywistej. W likwidacji szkód ma-niedoubezpieczenij¹tkowych wykszta³ci³y siê ró ne podejœ-123giego systemu, na pierwsze ryzyko, któ- wszystkim budowanie ogólnej wiedzy o ubezpieczeniach, z których nie dotycz¹ dru- cia do zagadnienia niedoubezpieczenia. ry polega na tym, e odszkodowanie pokrywa w ca³oœci szkodê do wysokoœci sumy wszyscy korzystamy na co dzieñ, a tak e zwrócenie uwagi na najwa - Zdarza siê np. e firmy ubezpieczeniowe niejsze problemy zwi¹zane z umowami ubezpieczeniowymi, udzielanie nie licz¹ niedoubezpieczenia (chocia fak-123tycznie ono istnieje), gdy wartoœæ szkód wartoœci przedmiotu ubezpieczenia i st¹d podstawowych porad oraz podkreœlanie przys³uguj¹cych praw w rela- ubezpieczenia, która mo e byæ ni sza od nie przekroczy³a pewnego poziomu kwotowego (np z³) lub procentowego ubezpieczenia, nie bêdzie pokryta przez ta czêœæ szkody, która przekracza sumê cjach z zak³adami ubezpieczeñ. Szczegó³owe pytania i problemy bêdzie mo na kierowaæ bezpoœrednio do autora w trakcie sta³ych dy urów w stosunku do sumy ubezpieczenia (np. zak³ad ubezpieczeñ (np. ubezpieczenia od 10%). Wszystko zale y od warunków ubez- kradzie y z w³amaniem i rabunku). pe³nionych w biurze Forum Polskiego. 11 Tomasz Solski ATM Finanse MS Broker 071/ ,

12 12 Forum Polskie nr 2/2005 r. Zniekszta³cenie woli wyborców Jednym z najczêstszych argumentów za ordynacj¹ proporcjonaln¹, a przeciw ci. Kandydat w JOW, który opowiada siê wsze decyzje s¹ podejmowane przez jednomandatowym okrêgom wyborczym (JOW) jest ten, e w ordynacji za partykularnymi postulatami, na ogó³ wszystkich pos³ów niezale nie, czy s¹ proporcjonalnej sk³ad sejmu* lepiej odwzorowuje rozk³ad postaw politycznych obywateli, a zatem decyzje, jakie potem sejm podejmuje, s¹ bardziej przegrywa z kandydatem opowiadaj¹cym specjalistami od danej sprawy, czy nie. siê za dobrem wiêkszoœci, czyli w wojowniczym sejmie partykularne postulaty po- g³osowaniach obojêtnych dla danej par- W sejmie proporcjonalnym przy takich zgodne z preferencjami politycznymi wyborców, ni przy wyborach w JOW kszta³tuj¹cymi sejm dwupartyjny, i niewielkie, np. kilkunastoprocentowe, jawiaj¹ siê rzadko i przepadaj¹ w g³osowaniach. Stwierdzenie, e skoro przy sys- od g³osu, ale w praktyce najczêœciej jest to tii w zasadzie powinna siê ona wstrzymaæ grupy wyborców mog¹ nie mieæ swoich reprezentantów w takim sejmie. Na pierwszy rzut oka ten argument jest s³uszny, ale tylko na pierwszy rzut oka. temie JOW formuj¹ siê dwie du e partie, okazja do sprzedania siê innej partii, która jest dan¹ kwesti¹ ywotnie zaintereso- Rozwa my ca³e zagadnienie dok³adnie. to sejm nie odzwierciedla wieloœci postaw Trzeba zacz¹æ od tego, e sama zasada Powy sze rozumowanie jest jednak wyborców jest fa³szywym uproszczeniem. wana. W ten sposób ³atwo mo e dojœæ do demokracji, demokratycznego g³osowania, uproszczone. W praktyce przy ordynacji W rzeczywistoœci w JOW kandydaci, aby z³amania zasad demokracji, bo niekoniecznie z dwóch partii sobie przeciwnych w da- w którym wygrywa wiêkszoœæ, zak³ada proporcjonalnej najczêœciej pojedyncza zdobyæ du ¹ liczbê g³osów, staraj¹ siê zaj¹æ stanowisko we wszystkich, nawet wy- nej kwestii akurat partia maj¹ca wiêcej g³o- zniekszta³cenie woli wyborców. Jeœli bowiem partia nie zdobywa wiêkszoœci mandatów za jak¹œ decyzj¹ zag³osuje 51% wy- i dlatego do przeg³osowywania ustaw two-dawa³oby siê marginalnych, kwestiach po- sów kupi partiê obojêtn¹ i znowu mniej- borców, a przeciw 49% to decyzja bêdzie rzona jest koalicja. Co z tego mo e wynik-n¹æ? litycznych ka da taka kwestia jak¹œ tam szoœæ wygra z wiêkszoœci¹. Nawet jest prawdopodobniejsze, podjêta przy zniekszta³ceniu woli W koalicji ma³a partia mo e prze- liczbê wyborców interesuje i ta garstka e partia maj¹ca wiêcej w³aœnie 49% wyborców oni g³osowali pchn¹æ swoje partykularne postulaty, na-wet g³osów mo e zawa yæ na wyniku wybo- g³osów nie pomyœli, eby kupowaæ sobie te, przeciw którym du a partia normal-rów, wiêc kandydaci tego nie lekcewa ¹. g³osy do sprawy, która wed³ug pozo- na NIE, a demokratycznie podjêto decyzjê TAK. Wybory nie koñcz¹ demokra- nie g³osowa³aby przeciw, no ale, aby ko- W efekcie nie potrzeba du ej liczby partii rów wygl¹da na wygran¹. tycznego procesu podejmowania decyzji alicja siê utworzy³a, musi w tej kwestii g³o-sowaæ wbrew swoim pogl¹dom. Dochodzi zajmowa³ siê szerokim zakresem zagad- w³aœnie przy ordynacji proporcjonalnej w sejmie wybranym w JOW-ach, aby sejmpodsumowuj¹c: wbrew pozorom to politycznych. Owszem, w przypadku ordynacji proporcjonalnej kilkunastoprocen- wtedy do z³amania zasad demokracji nieñ, w tym zagadnieniami dotycz¹cymi dochodzi czêœciej do zniekszta³cenia woli towa grupa wyborców mo e dostaæ siê do i mniejszoœæ rz¹dzi wiêkszoœci¹! Jeœli mniej-sza partia koalicyjna dosta³a 10% g³osów, wygrali wybory w swoim jednomandato- nia mog¹ byæ ogromne i dochodziæ do w¹skich mniejszoœci bo pos³owie, skoro wyborców, a na dodatek te zniekszta³ce- sejmu, ale przecie w sejmie decyzje podejmowane s¹ wiêkszoœci¹ g³osów, wiêc to zniekszta³cona zostanie wola 90% wy-borców! w najwiêkszej mo liwej liczbie kwestii po- cja polskiego Sejmu potwierdza takie przywym okrêgu, znaczy zajêli stanowisko dziewiêædziesiêciu paru procent (obserwa- i tak jeœli za dan¹ decyzj¹ bêdzie tylko te kilkanaœcie procent, to ta decyzja NIE Ma³o tego, w³aœnie ordynacja propor-cjonalna zachêca partie do formu³owania szych dotycz¹cych wszystkich obywateli zasadê demokracji, e decyduje wola wiêklitycznych, pocz¹wszy od tych najwa niej- padki), co drastycznie ³amie podstawow¹ przejdzie czyli ostatecznie decyzja polityczna sejmu, bêdzie jednakowa przy obu takich partykularnych, godz¹cych w do- najmniej wa nych, dotycz¹cych nawet szoœci. ordynacjach. bro wspólne postulatów, w nadziei w³aœ-nie na to, e w sprzyjaj¹cych okolicznoœ- tê przewagê uniwersalnych pos³ów ca³kiem nielicznych mniejszoœci. Daje to Janusz Baczyñski * Wszêdzie, gdzie piszê sejm z ma³ej litery, mam na myœli sejm w jakimœ przyk³adowym ciach, których w wielopartyjnym sejmie z JOW nad partiami specjalistkami z wyborów proporcjonalnych, e w sejmie za- JOW, Kielce. Autor jest uczestnikiem Ruchu na rzecz demokratycznym kraju. nie brakuje, narzuci swoj¹ wolê wiêkszoœ- Odbudujmy wiêzi Ubieg³oroczne Dolnoœl¹skie Spotkania Mediów Lokalnych, które odby³y siê we Wroc³awiu, mia³y byæ pierwszym z serii cyklicznych spotkañ przedstawicieli ma³ych gazet, telewizji kablowych czy rozg³oœni naszego regio- nu. Wprawdzie do kolejnych spotkañ w ubieg³ym roku nie dosz³o, ale liczne Co mamy robiæ!? coraz czêœciej spotykam siê z takim pytaniem, skierowanym do Forum Polskiego Co robiæ, w któr¹ stronê skierowaæ w³asn¹ W Kudowie podczas Forum Mediów odby³o siê kolejne. Patronat nad ta pytania ze strony wydawców dowiod³y, e tego typu gremium ma racjê bytu. aktywnoœæ? imprez¹ objê³y Wiadomoœci Gospodarcze Ziemi K³odzkiej periodyk skierowany do lokalnych przedsiêbiorców. To kolejny element wspó³pracy lo- Moja odpowiedÿ jest wtedy krótka: Ludzie, nie oczekujcie, e Forum Polskie biæ w Wa³brzychu, czy te w Bielawie. bie nawzajem, tak jak próbowaliœmy to ro- kalnych mediów. Coœ w rodzaju kooperatywy dla mediów. Takie bynajmniej poprowadzi Was za rêkê i powie rób to A propos wspó³pracy to nie zapominajmy o sprawach wa nych dla ca³ego kra- s¹ zamierzenia organizatorów. i to. Nie jesteœmy od rozkazywania, niczym partyjne kierownictwa, nie jesteœmy ju. Pamiêtajcie, e klasy polityczne s¹ od- Gazetowa kooperatywa? Stowarzyszeniem z gór¹ i do³ami partyjnymi biciem spo³eczeñstwa. Jeœli nie chodzimy do kierowania. Najwa niejsza na wybory, to potem mamy Prezydenta Z czego wynika potrzeba integracji wszystkim polski. Media du e to kapita³ jest inicjatywa. Wasza inicjatywa. Forum kraju i parlamentarzystów, których musimy siê wstydziæ. Patrzmy zatem na ludzi g³ównie niemiecki, b¹dÿ amerykañski. tego œrodowiska? Du e dolnoœl¹skie media typu S³owo Polskie Gazeta Wroc³aw- Polskie organizuje regularne spotkania, wydaje gazetê, na której ³amach chêtnie w naszych œrodowiskach wartych zaufania. Mniej istotne czy nale ¹ oni do Prawa szcz¹tki rynku medialnego. W polskich rêkach niestety pozosta³y ska, Telewizja Wroc³aw, czy oddzia³ wroc³awski Gazety Wyborczej to doskona- napiszemy o ka dej formie aktywnoœci naszych oddzia³ów, cz³onków. i Sprawiedliwoœci czy Ligi Polskich Ro- le zorganizowane firmy, o du ych zespo- W jednym z kolejnych wydañ Forum Ostatnia inicjatywa Forum Polskiego dzin. Najwa niejsze, aby to byli uczciwi ³ach redakcyjnych. Te media niejako z za- Polskiego zaprezentujemy raport o mediach naszego regionu. Bêdzie to próba kooperatywy przedsiêbiorców s¹ w³aœnie ludzie i nie byli cz³onkami partii komunistycznej. Jedynie z tymi panami jest nam ganci, którzy raczej rywalizuj¹ na rynku inwentaryzacji wszystkich mediów, pra- ³o enia s¹ postrzegane jako lokalni gi- przyk³adem takiej oddolnej, nie narzuconej przez nikogo inicjatywy. Grupa wro- nie po drodze... czytelniczym i reklamowym miêdzy sob¹. sy, radia, telewizji, portali internetowych. c³awskich cz³onków Forum postanowi³a Aktywnoœæ naszego spo³eczeñstwa jest Oczywiœcie, lokalne media to tak e konkurencja, ale na ca³ym œwiecie obok du- Zarówno tych du ych jak i lokalnych: zainicjowaæ wspó³pracê w bardzo konkretnych, marketingowo-biznesowych wymia- e w Polsce dzia³a dziesiêæ razy mniej or- ych gazet o zasiêgu regionalnym funk- kazaæ tak e zestawienie wszystkich me- mniej ni marna. Wystarczy wspomnieæ, gminnych czy powiatowych. Chcemy po- cjonuj¹ niewielkie pisma sublokalne, opisuj¹ce problemy dotycz¹ce s¹siadów, lo- rach. Inni podchwycili pomys³ i ju po kilku tygodniach widzimy konkretne dzia³a- Odbudujmy wiêzi spo³eczne. Mo emy ra- ganizacji obywatelskich ni w Szwecji. diów, w tym tak e prasy samorz¹dowej. kalnych afer, dziur w ulicach i szkolnych Rynek mediów na Dolnym Œl¹sku jest nia. Na pewno kooperatywa nie od razu przyniesie naszym przedsiêbiorcom sukces, ale waæ spotkania towarzyskie. Aktywnoœci zem robiæ biznes, graæ w pi³kê, organizo- zawodów pi³karskich. Na przyk³ad Wyborczej na takie tematy jest mniej miej- pism takich jak Panorama Dolnoœl¹ska, bardzo bogaty. Obok wielkonak³adowych efekty podobnych dzia³añ w krajach europejskich s¹ zachêcaj¹ce. Podobne koope- ale te nikt nas do niej nie zmusi. Przynaj- obywatelskiej nikt nam nie mo e zakazaæ, sca, natomiast Gazeta Jaworska jest niemal w stu procentach wype³niona takimi skie Gazeta Wroc³awska, swoich czytel- Nowiny Jeleniogórskie czy S³owo Pol- ratywy mo ecie tworzyæ w ka dym miejscu Polski, w Myszkowie, Legnicy, Koni- ny. Wykorzystajmy to dla naszego prywat- Media lokalne s¹ wa nym elementem Nasz Dom wydawany przez Dom Pomo- mniej ten zakres wolnoœci mamy okreœlo- treœciami. ników maj¹ tak oryginalne periodyki jak nie, tworz¹c du ¹ forumow¹ platformê nego dobra. buduj¹cym wiêzi spo³eczne. I nie ma tutaj cy Spo³ecznej w Legnicki Polu czy Biuletyn Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawo- wspó³pracy. Za r¹czkê prowadziæ nie bêdziemy, ale oczywiœcie zawsze mo ecie li- Józef Bia³ek osoba prywatna jak w Gazecie Jawor- znaczenia czy wydawc¹ takiej gazety jest czyæ na pomoc kolegów. Pomagajmy so- Prezes Forum Polskiego dowej w Legnicy. Chcemy pokazaæ tak e skiej, samorz¹d jak w Gazecie Chojnowskiej i Wiadomoœciach migrodzkich te mniej znane gazety, bez wzglêdu na ich nak³ad i zasiêg czytelnictwa. Oczekujemy czy fundacja jak w Kuryerze Z³otoryjskim. Ka de z tych mediów integruje lo- kontaktu, informacji ze strony osób redaguj¹cych takie pisma. Kontakt narzêdzia z tradycj¹ JOBI WEKTORY kalne spo³ecznoœci wokó³ spraw dotycz¹cych gminy, powiatu. Zapraszamy do wspó³pracy! tel. (071) Jest jedna istotna regu³a. Media ma³e fax (071) Marek Szpyra to kapita³ rodzinny, prywatny, a przede

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 28 grudnia 2010 r. Pan Andrzej Pałucki Prezydent Miasta Włocławka LBY 4101-24-02/2010 P/10/155 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111. Starogard Gdański: Roboty budowlane polegające na utrzymaniu dróg gruntowych Gminy Miejskiej Starogard Gd Numer ogłoszenia: 160830-2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści:

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści: Projekt UMOWA DZIERŻAWY Nr... Zawarta w dniu pomiędzy gminą Jeżewo, reprezentowaną przez : 1. Wójta Gminy Jeżewo P. Mieczysława Pikułę, 2. Skarbnika Gminy Jeżewo P. Szymona Górskiego zwanych w dalszej

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku

Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu Lubańskiego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i Strona znajduje się w archiwum. Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i oprogramowanie ABBYY Fine Reader 7.0) wraz z serwisem i gwarancją Termin

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

-bezzasadne przedłużanie prowadzonych postępowań podatkowych,

-bezzasadne przedłużanie prowadzonych postępowań podatkowych, Katowice,2011-01-1 NU/0120-000 /11/2206 Pan Michał Kasprzak Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji-rzecznik Prasowy w miejscu Wydział Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi przedkłada informację o kontrolach

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Radomia

Prezydent Miasta Radomia Prezydent Miasta Radomia Ogłasza Konkurs ofert na najem części powierzchni holu w budynku Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30, z przeznaczeniem na punkt usług kserograficznych. Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 PCPR-PR-23-2014 Tarnów, dnia 01.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób, uczestników projektu Twój los w twoich rękach współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

STATUT RAWSKIEGO STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW GIER FABULARNYCH I FANTASTYKI TOPORY. Rozdział I Postanowienia Ogólne

STATUT RAWSKIEGO STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW GIER FABULARNYCH I FANTASTYKI TOPORY. Rozdział I Postanowienia Ogólne STATUT RAWSKIEGO STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW GIER FABULARNYCH I FANTASTYKI TOPORY Rozdział I Postanowienia Ogólne Art. 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Rawskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych

Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

o: - umorzenie* / odroczenie* / rozłoŝenie na raty * naleŝności w opłatach związanych z lokalem mieszkalnym.

o: - umorzenie* / odroczenie* / rozłoŝenie na raty * naleŝności w opłatach związanych z lokalem mieszkalnym. ... (imię i nazwisko)... w Rybniku (adres) ul. 3 Maja 12 44-200 Rybnik... (pesel)... ( NIP)... (nr telefonu kontaktowego) Wniosek Do Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o: - umorzenie* / odroczenie*

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

terapeutycznych w ramach projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego przez Miejski Ośrodek

terapeutycznych w ramach projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego przez Miejski Ośrodek 1 z 5 2012-08-01 14:24 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 163056-2010 z dnia 2010-06-10 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Darłowo Zadanie I- terapia społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z

Bardziej szczegółowo

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY): Marcelów, dn. 05.06.2012 r. Zapytanie ofertowe Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ Warszawa kwiecień 2013 Przyjęty na XXV Walnym Zgromadzeniu ZBP w dniu 18 kwietnia 2013 r. 1. Komisja Etyki Bankowej, zwana dalej Komisją, działa przy Związku Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne

W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne Radomsko, dnia... W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne 1. Dane rodzica(ów), opiekuna prawnego, ucznia (uczniów) ubiegającego(ych) się o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-01-08 09:04 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego

STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego I. Postanowienia ogólne. 1 1. Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10 Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 167/06 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 października 2006 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się zasady

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/ Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY REGULAMIN KOMISJI TURYSTYKI I REKREACJI PZKaj Warszawa, 28.03.2007 Regulamin Komisji Turystyki i Rekreacji Polskiego Związku Kajakowego Rozdział I Postanowienia ogólne W niniejszym

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013/WWW

Zapytanie ofertowe nr 2/2013/WWW Zapytanie ofertowe nr 2/2013/WWW Rzeszów, dnia 18 marzec 2013 r. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych) Szanowni Państwo, W związku z realizacją przez firmę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo