Bez odrodzenia polskiej przedsiêbiorczoœci nie ma mowy o likwidacji bezrobocia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bez odrodzenia polskiej przedsiêbiorczoœci nie ma mowy o likwidacji bezrobocia."

Transkrypt

1 Bez odrodzenia polskiej przedsiêbiorczoœci nie ma mowy o likwidacji bezrobocia. Cena 1,00 z³ (w tym podatek VAT 0%) Nr 2 (14) kwiecieñ 2005 r. BIULETYN STOWARZYSZENIA FORUM POLSKIE ISSN

2 2 Wa³brzych walczy Przedsiêbiorcy wa³brzyscy wystosowali do miejscowych radnych apel: Stowarzyszenie Forum Polskie zwraca siê do Pañstwa z apelem o udzielenie wa³brzyskim przedsiêbiorcom niezw³ocznej pomocy w sprawie niekorzystnych nastêpstw wywo³anych Ustaw¹ o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz 84 z póÿn. zm.) poprzez powo³anie odpowiedniej uchwa³y. Nowelizacja tej e ustawy od 1 stycznia 2003 r. w art. 3 narzuca na przedsiêbiorców obowi¹zek dodatkowej op³aty w postaci podatku od nieruchomoœci, pomimo e s¹ oni jedynie dzier- awcami lokali i op³acaj¹ wysokie czynsze. Taki stan rzeczy niesie katastrofalny skutek dla ok. 800 przedsiêbiorców w mieœcie, które ma 30% bezrobocie. Wszystkie lokale najemcy nabywali w drodze przetargu, deklaruj¹c najwy sz¹ stawkê, jak¹ mogli wkalkulowaæ w op³acalnoœæ swojego przedsiêwziêcia poprzez dzier awê danego lokalu. W artykule prasowym, który NIK w Bielawie ukaza³ siê w Gazecie Wroc³awskiej 15 marca br. mo emy przeczytaæ: ostatnio a 20 przedsiêbiorców zrezygnowa³o z prowadzenia dzia³alnoœci, bo nie staæ ich by³o na pokrycie kosztów wynajmu lokalu. Stowarzyszenie Forum Polskie uwa a, e jest to dopiero pocz¹tek dramatu przedsiêbiorców, poniewa proces wysy³ania wezwañ do zap³aty odbywa siê w niejasny dla nich sposób, tj. co pewien tylko czas do pewnej grupy przedsiêbiorców. Pomimo poczucia niesprawiedliwoœci w zastosowaniu takiego prawa, mamy œwiadomoœæ tego, e jest to akt prawny narzucony samorz¹dom terytorialnym przez ustawodawcê. Jednak e samorz¹dy maj¹ mo liwoœci prawne, aby skutecznie zabezpieczyæ niekorzystne wp³ywy tej ustawy na przedsiêbiorców. Dobrym przyk³adem s¹ zastosowania przyjête przez samorz¹dy w miastach takich jak Œwidnica, Mieroszów i Boguszów- Gorce. Zwracamy siê wiêc do Pañstwa, jako radnych tego miasta, o pomoc, po- niewa straciliœmy zaufanie do prezydenta, który pomimo up³ywu czasu wykazuje obojêtnoœæ na dalszy los przedsiêbiorców w tym mieœcie w kwestii tak dla nas istotnej. Jednoczeœnie apelujemy równie o obni enie podatku od nieruchomoœci tak e tym przedsiêbiorcom, którzy posiadaj¹ lokale na w³asnoœæ. Niezw³oczne uregulowanie tych dwóch postulatów potrzebne jest dla zachowania miejsc pracy kilku tysiêcy ludzi, którzy ciê ko pracuj¹ i p³ac¹ podatki z w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej. W wyniku protestów Forum Polskiego wa³brzyscy radni podjêli uchwa³ê zmniejszaj¹c¹ czynsz dzier awcom lokali u ytkowych. Na Sali obrad obecnych by³o kilkudziesiêciu wa³brzyskich sklepikarzy, hurtowników i w³aœcicieli zak³adów us³ugowych z transparentami z has³ami Nie dobijajcie nas oraz przedstawicieli Forum Polskiego. Przedsiêbiorcy liczyli na umorzenie zaleg³oœci w op³acie podatku od nieru- chomoœci oraz takie obni ki, które pozostawia³yby ponoszone przez nich op³aty na poziomie sprzed 2003 roku. Radni uchwalili obni ki czynszów, ale o umorzeniach nie chcieli rozmawiaæ Czynsz dla najemców lokali u ytkowych bêdzie mniejszy o kwotê 1,44 z³ za metr kwadratowy. To ma zrównowa yæ najemcom koszty podatku od nieruchomoœci. Obni ki obowi¹zywaæ bêd¹ przez 18 miesiêcy i tylko tych, którzy zawarli umowy dzier awy przed 1 lipca 2003 roku. Jest to ma³y krok w kierunku pomocy lokalnym firmom. Na pewno nie jest to decyzja, która mo e zadowalaæ Forum Polskie, ale uwa- amy, e jest to krok w dobrym kierunku. Problem dotyczy kilku tysiêcy przedsiêbiorców. Piotr Kruczkowski, prezydent Wa³brzycha, zapowiedzia³, e sprawy ewentualnych umorzeñ zaleg³ych p³atnoœci bêdzie rozpatrywa³ indywidualnie. Miejmy nadziejê, e takich decyzji bêdzie jednak jak najwiêcej. (szpe) tu okulistycznego w Œwidnicy pomimo Po co nam wolnoœæ? zakazu NFZ, tuszowanie niegospodarnoœ-ci, wy³udzenie sprzêtu specjalistycznego Stowarzyszenie Forum Polskie z³o y- o wartoœci 1 mln z³otych na nieistniej¹cy ³o zawiadomienie do wroc³awskiej delegatury Najwy szej Izby Kontroli. Zawia- oddzia³ ratunkowy, prawid³owoœæ proce-obserwuj¹su prywatyzacyjnego w kontekœcie rów- Polaków A.D. 2005, z przygnêbieniem konstatujê, e niewielu z nich Rolnicy ciesz¹ siê z tylko 3% VAT-u, producenci pluszowych misiów z 7% VAT-u, domienie dotyczy nieprawid³owoœci ujawnionych w toku prywatyzacji Przychodni nouprawnienia podmiotów, niewypowie-dzenie w terminie pracownikom trzynastej zazna³o chyba w swym yciu prawdziwej pozostali vatowcy ciesz¹ siê, e dziêki ludziom rozumnym z Unii Wolnoœci ju wolnoœci. Miejskiej w Bielawie. Nasze Stowarzyszenie, w zwi¹zku z kontrol¹ prowadzon¹ nów z³otych strat i póÿniejsze koszty ko- w regonie nowy numer EKD i PKD. Ciesz¹ mog³o byæ jak w Danii 25%. pensji, co narazi³o SPZOZ na szeœæ milio-ludzie ciesz¹ siê jak dzieci, e wystali trzynasty rok mamy 22% VAT; przecie przez starostwo w Dzier oniowie, zwróci- mornicze i odsetki. siê ludzie, e zap³acili kilkadziesi¹t z³otych za nowe prawo jazdy. Czêœæ z nich myœl¹, e nie dotyczy ich VAT. Ciesz¹ siê, Ci, którym obce s¹ kasy fiskalne, ³o, miêdzy innymi, uwagê na wymuszanie Lista nieprawid³owoœci jest d³uga. Na op³at przed operacjami i zmuszanie pacjentów do korzystania z prywatnego gabine- bie ¹co informowaæ o sprawie. (masz) wymianê dokumentu. Ci, co nie maj¹ pra- boro tylko po 6,5 z³, bo przecie u euro- ³amach Forum Polskiego bêdziemy na cieszy siê tym, e ma czas a do maja na e benzyna jest jeszcze po 3,5 z³, a Marl- wa jazdy, satysfakcjonuj¹ siê nowym plastikowym dowodem. przyjació³ benzyna ju po 1,5 EURO, a fajki, w takiej np. bratniej Francji, po 6 REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA Wroc³aw Bardzo wielu obywateli cieszy siê z zaoszczêdzenia 1000 lub minimum 700 z³, Momentami mam wra enie, e do pe³- EURO. ul. Szczytnicka 40/1, I piêtro bo uda³o im siê zakupiæ tani¹ kasê fiskaln¹ za jedyne z³. Ci obywatele, ni szczêœcia rodaków brakuje tylko wspomnianych EURO. Przy wspólnej eurowalu- tel , tel./faks którzy mieli ju kasy wczeœniej, ciesz¹ siê, cie banany kosztowa³yby tylko 1 EURO, e po taksówkarzach przysz³a kolej na fryzjerów. W koñcu niech wszyscy raduj¹ siê a nie, tak jak teraz, 4 z³. Licencja zawodowa 2208 po równo. Przemys³aw J. Daszyk Zmiany na lepsze Po ostatnich wyborach samorz¹dowych w Myszkowie nasta³ nowy burmistrz skie), mimo i nie uzyska³ zgody na swoj¹ wet jeden z naszych cz³onków (Forum Pol- Kompleksowa obs³uga prawna transakcji, doradztwo w zakresie kredytowania nieruchomoœci, doradztwo prawne w zakresie obrotu pan Leon Okraska do wyborów prywatny przedsiêbiorca. Jak nale a³o prze- prowadzenia), by³ mile zaskoczony szyb- dzia³alnoœæ (konkretnie: na warunki jej nieruchomoœciami (m.in. sprawy spadkowe, podzia³y i zmiany sposobu u ytkowania lokali). widywaæ, rozpocz¹³ reorganizacjê urzêdu koœci¹ odpowiedzi i jej grzecznym podaniem. Ja sam te mam mo liwoœæ po- w celu m.in. usprawnienia dzia³ania tego. REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA Choæ nie bez oporu masy urzêdniczej równania obecnych w³adz Myszkowa z poprzednikami i widzê ogromn¹ ró nicê na i radnych z tzw. opozycji. Efektem tego Nasze spotkania jest, jak zapewnili mnie przedsiêbiorcy, plus. Tak trzymaæ, Panie Burmistrzu z którymi rozmawia³em, sprawniejsze niech bêdzie Pan przyk³adem dla innych dzia³anie urzêdu miasta, podmiotowe, a nie w³odarzy z bli szej i dalszej okolicy. przedmiotowe traktowanie petenta. Na- (aug) Cz³onkowie Forum Polskiego Okrêgu i studentami (którzy byæ mo e ju w tym Czêstochowskiego oprócz spotkañ z ciekawymi ludÿmi w centrali we Wroc³awiu, nauki i obronieniu prac koñcowych) roku za³o ¹ w³asne firmy po skoñczeniu Odm³odzenie UPR rozpoczêli takie spotkania we w³asnym w Czêstochowie w dniu 5 kwietnia br. gronie w Czêstochowie. Ju dwukrotnie Goœæmi, którzy podzielili siê swoj¹ naszym goœciem by³ pan dr Adam Drab wiedz¹ na ciekawe tematy zwi¹zane W dniu 1 marca 2005 roku odby³ siê nego czasu dominuje wœród UPR-owców, wyk³adowca czêstochowskich uczelni z przedsiêbiorczoœci¹, byli: dziennikarz zjazd oddzia³u czêstochowskiego Unii którzy nie boj¹ siê m³odych ludzi i w nich i przedsiêbiorca. Poniewa poruszane tematy s¹ jak najbardziej na czasie dla przed- pan dr Adam Drab. Serdecznie zaprasza- dze stronnictwa w regionie. gi czêstochowskiej Unii zasilaj¹ g³ównie pan Rafa³ Ziemkiewicz i ju wspomniany Polityki Realnej, który wy³oni³ nowe w³a- pok³adaj¹ nadziejê. Od ponad roku szere- siêbiorców, a szczególnie tych ma³ych my na kolejne spotkania organizowane Prezesem oddzia³u czêstochowskiego studenci i uczniowie szkó³ œrednich. Nowe i œrednich, postanowiliœmy wymieniæ nasze uwagi i spostrze enia na szerszym fo- Rados³aw Majer, sekretarzem Artur Plaza.. noœæ partii w Czêstochowie. przez Forum Polskie. zosta³ Wojciech Domaga³a, wiceprezesem w³adze zamierzaj¹ zdynamizowaæ dzia³al- rum. Postanowiliœmy zorganizowaæ ogólnodostêpne spotkanie z przedsiêbiorcami 27 lat. Obrazuje to tendencjê, jaka od pew- Jaros³aw Augustynowicz Œrednia wieku nowych w³adz to nieca³e Adrian Biel

3 Nie ma na nich nawet napisów ceniono na kilkanaœcie tysiêcy. Ot, tak pozorne. Tymczasem nakazy p³atnicze zatrudnienie, s¹ nielegalne, a propozycjê sprzedam czy wydzier awiê. Od po samochodzie od ka dego drobnego nadchodz¹ z odsetkami od 2003 r. I z od-123setkami od odsetek, zdradzaj¹c ma³odusz-123zydent og³asza jako przyk³ad prorozwo- powrotu do stanu sprzed tego terminu pre- lat nie znajduj¹ chêtnych. Nie trzeba przedsiêbiorcy. wielkich analiz by oceniæ, e ci, cow³adze okolicznych gmin podobno noœæ autorów. jowych dzia³añ w³adz miasta Wa³brzycha. jeszcze w biznesie siê trzymaj¹, nielegalnie pomniejszy³y podatek lub 19 marca na Politechnice Wa³brzyskiej Sytuacja jest paradoksalna, bo rz¹dzi tu robi¹ to na granicy op³acalnoœci, p³a-123c¹c czynsz, wychodz¹c na zero. Tymczasem zebra³o siê ponad 100 przedsiêbiorców Platforma Obywatelska, która wygra³a wy- minimalne stawki swoim pracow- wa³brzyska prawica, stoj¹c na stra y para- zdecydowano pójœæ t³umnie na sesjê Rady bory obiecuj¹c pomoc przedsiêbiorcom. nikom. grafów i bud etu, ubolewa nad tym nieszczêœciem w ratuszu, by domagaæ siê przeciwdzia³a-123nia W dodatku PO nagania³a do Unii i niezrêcznie i niemrawo obiecuje coœ po- skutkom prawnego bubla. jej teraz siê t³umaczyæ z nieocze- Wizytówk¹ miasta jest podobno Spe-123cjalna Strefa Ekonomiczna ale ona za myœleæ w tym temacie. Ju nadchodz¹ W³adze miasta, jako swoj¹ dobr¹ wolê kiwanych udrêk biurokratycznych (a mo e górami, za lasami, za drutami poza Wa³-123brzychem sygna³y, e kolejne kilkadziesi¹t lokali chc¹ sprzedaæ uchwa³ê o naprawie skut- oczekiwanych?). Zakurzone witryny jakby osobne miasto. Tam siê w³aœnie siê zwolni³o. Efekt jest roz³o ony ków integracji z Uni¹. Obecnie pomoc pu-przedsiêbiorcy w Wa³brzychu s¹ zroz- zarabia œrednio. A pracuj¹ tam mieszkañ-123cy Wa³brzycha, okolicznych miejscowoœ- szoku, wysy³aj¹ nakazy stopniowo od paÿ- je siê w Brukseli, furtkê pozostawiono na zmêczenie. w czasie, bo w³adze miasta, chc¹c unikn¹æ bliczn¹ (bo tak siê to teraz nazywa) regulu-123paczeni i zdeterminowani, a w³adza liczy ci i cudzoziemcy ³¹cznie oko³o dwóch dziernika, po kilka tygodniowo pod ró - w tzw. De minimis, a i tak trzeba to uzgad-zobaczymyniaæ w Warszawie. Za Bieruta zdziwi³by siê nych lokali na parterze przybywa to kto siê ugnie. Zakurzo- 67 tysiêcy pracowników. Strefa korzysta z jakichœ 67 ne adresy i spora czêœæ adresatów jeszcze mitycznych wrêcz przywilejów, 67 ich nie dosta³a. Prezydenci proponuj¹, by bardzo sekretarz Wa³brzycha, e tak drob-123ne sprawy ma uzgadniaæ ze Stalinem. Dziœ sz³oœæ w nich tracimy nadziejê na lepsz¹ przy- 67 o które ma ponoæ pretensje Unia. 67 zwracaæ siê z podaniami o umorzenia, 67 Tymczasem w ostatnich miesi¹cach 67 ale ju wiadomo, e sporo odrzucono. Interweniuj¹cych przedsiêbiorców zbywano naszego skretynienia. Urzêdnik wa³brzyski Przewodnicz¹cy ForumPolskie coœ takiego nikogo nie dziwi. Jest to miara naszych przedsiêbiorców spotka³a niespodzianka oprócz czynszu dzier awcy do- 67 w ratuszu czêsto z kpin¹. z kamienn¹ twarz¹ t³umaczy, e decyzjê w Oddzia³ Wa³brzych stali wezwanie do zap³aty (zaleg³ych od 67 W tej sytuacji w imieniu przedsiêbiorców do w³adz Wa³brzycha wyst¹pi³o Sto- Europejskiej. A my nie domagamy siê dla sprawie kiosków musi konsultowaæ w Unii Wojciech Dziadosz r.) podatków od nieruchomoœci. Win- 67 na jest podobno Warszawa, Bruksela i w³a- 67 warzyszenie Forum Polskie. Nasze apele niego kaftana bezpieczeñstwa! Od redakcji: Protest Forum Polskiego 67 dze poprzedniej kadencji. Niektóre sklepiki 67 podchwyci³a prasa, ale w³adza robi uniki, Koniec koñcem po 1 maja 2004 ulgi w Wa³brzychu przyniós³ pierwsze efekty z wiêksz¹ piwnic¹ lub strychem wy wojuje na papiery i wykonuje dzia³ania dla przedsiêbiorców, którzy zwiêkszaj¹ patrz obok Przes³anki 67 ostro nego optymizmu Na pocz¹tku marca odby³o siê 67 Nasz goœæ przestrzega³ jednak przed sz³oœci. Bo robi¹c karierê w PRL, stali siê borców. W³aœnie ta generacja jest g³ówn¹ 67 spotkanie z Rafa³em Ziemkiewiczem znajdowaniem zbyt prostych recept, gdy umoczeni, a teraz na rêkê jest im to zamykanie oczu na przesz³oœæ, ta gruba kre-123szym oczekiwaniom. Wbrew, gdy to mia³a 67 przyczyn¹ optymizmu, wbrew wczeœniej- jako jeden z kolejnych paneli dyskusyjnych organizowanych przez 67 prowadzi to jak stwierdzi³ do szybkiego oderwania od rzeczywistoœci. To prawska. Nast¹pi³o podobne zjawisko jak kie- byæ generacja nic, to mieli byæ ludzie, da, e Polsk¹ rz¹dzi kilkudziesiêciu czy dyœ w Niemczech po 1945 roku: wszyscy Forum Polskie. Pan Rafa³, znany którym na niczym nie zale y, którzy jeœli stu kilkudziesiêciu ludzi. Oni wszyscy s¹ byliœmy kolejarzami i nie pytamy, co wszystkim ze swej publicystyki, a niektórym tak e z literatury fantastycz- w tym samym basenie urbanowym na przy- Jest jednak nadzieja, powód do jak w protesty przeciw platformom wiertni- w coœ bêd¹ siê anga owaæ, to raczej w walkê z wyzyskiem kobiet w Nigerii czy ze sob¹ po imieniu, wszyscy p³awi¹ siê by³o. nej, porówna³ swe zainteresowania jêciach. To jednak nie jest tak, e ci ludzie siê wyrazi³ goœæ ostro nego optymizmu. czym na morzu Pó³nocnym. Nagle okazado pojêcia znanego z astronomii jako oszukali naród, który sam w sobie piêkny Otó je d ¹c ostatnio sporo po ró nych ³o siê jednak, e s¹ oni znacznie bardziej ciemna materia. Otó, jak wiado-123mo, ciemnej materii nikt nie widzia³, wbrew pozorom ci rz¹dz¹cy maj¹ do kogo wowaæ sporo nowych organizacji w rodza- i pe³en zalet, teraz niewinnie cierpi. Nie, spotkaniach w ca³ej Polsce, móg³ zaobser- konserwatywni ni ich rodzice. e wa na jest dla nich rodzina, dzieci, ale tak e Ojczyzna. e istotn¹ dla nich spraw¹ jest po- nikt nie dotkn¹³ i nie ma w zasadzie siê odwo³aæ. ju naszego stowarzyszenia. Co wiêcej, Wielu rodaków na podstawie wyborów, ró nych sonda y itp. mo na oceniæ ludzi, którzy w najbli szych wyborach rolê odegra³. e w Internecie od wielu ty- pojawi³a siê ca³a nowa generacja m³odych dowodów na jej istnienie, oprócz jed-123nego widoczne odchylenia torów znanie przesz³oœci, kto donosi³, kto i jak¹ ich iloœæ na oko³o piêædziesi¹t kilka procent nie traktuje Polski jako siêæ razy czêœciej ni wieczny lider takich bêd¹ stanowili oko³o jednej trzeciej wy- godni lista Wildstaina jest szukana dzie- planet, komet itp. powodowane w³aœ-123nie przez owo coœ, czego co praw- wspólnego dobra. Dla nich to ra- rankingów seks. To wszystko coœ znada nie mo na zaobserwowaæ nie-123mniej mo na matematycznie udo- w rodzaju folwarku, na którym oni siê ju rozwi¹ ¹, ale e jakaœ nadzieja jedczej swego rodzaju dojna krowa, coœ czy nie to, e wszystkie problemy same wodniæ e jest. sami funkcjonuj¹ jak typowi ch³opi pañszczyÿniani. Co siê stanie nak jest. Jak zauwa y³ redaktor Ziemkiewicz, Po wyg³oszonej prelekcji wywi¹za³a podobnie jest w polskiej polityce, gdzie z samym folwarkiem nie interesuje siê doœæ burzliwa dyskusja, jak zwykle na choæ jak e czêsto nie mo na nikogo z³apaæ za rêkê czy wskazaæ konkretnych nakichœ mitycznych wad narodowych ich zupe³nie. Nie wynika to z ja- naszych spotkaniach, poruszono sporo tematów. Jak zwykle tak e, zabrak³o czasu zwisk, to efekty dzia³ania tajemniczych (prelegent kategorycznie stwierdzi³, na wszystkie. Dla mnie osobiœcie cenne uk³adów i si³ ka dy widzi jak na d³oni. e nie wierzy w istnienie genetyki by³y dwie myœli: pierwsza, e w rzeczywistoœci nasz wp³yw w UE bêdzie dok³adnie Jedne ustawy znikaj¹, inne wychodz¹ z ja-123kimœ nieszczêsnym podpunktem, dziêki runkowañ historycznych. Ostatnie taki, jak nasz potencja³ gospodarczy. na poziomie narodu), tylko z uwa- któremu osoba zorientowana i przygotowana robi ogromne pieni¹dze. Jedne kon- ow¹ degeneracjê, której zacz¹tki stwierdzi³, e wbrew cynikom, g³êboko 50 lat komunizmu tylko pog³êbi³o A druga bardziej ogólna, otó pan Rafa³ trakty nie wiadomo dlaczego zostaj¹ zawarte, a inne nie wiadomo dlaczego nie. wano ju zdeprawowanych, nic To znaczy, dzia³aj¹c w sferze publicznej ju przedtem mieliœmy. Deprawo- wierzy w zasadê, e œrodki uœwiêcaj¹ cel. S³owem, choæ samej przyczyny nie mo e-123my zobaczyæ, to na podstawie skutków wielu ³atwo kupiæ, chocia by obiet- wiêc dziwnego, e teraz mo na tak godziwymi œrodkami, summa summarum przysparzamy dobra, nawet jeœli cel nie jest ka dy mo e stwierdziæ, e ona na pewno nic¹ mieszkañ na wiosnê przy najlepiej oznaczony. Bardzo to do mnie tam jest. W ci¹gu ostatnich 15 lat zmieni- czym nikt nawet siê nie zastanowi, przemawia. Bo czy faktycznie mo emy byæ ³o siê tylko tyle, e owi poszukiwacze sk¹d niby te mieszkania maj¹ byæ. pewni, który cel jest s³uszny? Siêgaj¹c do ciemnej materii w polskiej polityce, kie-niestetdyœ nazywani oszo³omami, teraz okreœkiewicz klasa polityczna jest z ko- przekonywa³ Ziem- analogii historycznych: czy ³atwo by³oby nam wybraæ np. pomiêdzy analizami politycznymi Dmowskiego a socjalistyczlani s¹ jako niebezpieczni radyka³owie. lei w du ym stopniu odzwierciedleniem spo³eczeñstwa. Michnik ni- Przed kolejnymi wyborami ponownie nym tramwajem Pi³sudskiego? Kto wówczas wiedzia³, czyje dzia³anie przyniesie mamy wiele zapowiedzi demonta u obec-123nego uk³adu, niemniej ostrzeg³ nasz goœæ autorytetu moralnego, Ministra rezultat, czyj cel jest lepiej zamierzony? gdy nie zdoby³by takiej pozycji oprócz woli zmiany, istotna jest si³a. Prawdy wrêcz gdyby nie odpowiada³ na oczekiwania du ej czêœ- acji? Dlatego myœl powy sza przynosi mi Czy dzisiaj nie jesteœmy w podobnej sytu- W ostatnich wyborach wynik AWS (kilka brakuj¹cych mandatów) w zasadzie na samym wstêpie okaleczy³ ca³y potencja³ Bo poza pañszczyÿnian¹ mentalno- tego ruchu gdy z koniecznoœci musia³ œci¹, jest w Polsce masa ludzi, któ- (rsm) ci naszych warstw opiniotwórczych. osobiœcie ulgê w dzisiejszych rozterkach. siê uwik³aæ w koalicjê. rzy wcale nie chc¹ grzebania w prze- 3

4 4 Kooperatywa przedsiêbiorców Mamy doœæ narzekania i czekania na mannê z Brukseli. Tylko my sami wiemy, co nam jest potrzebne do dzia- ³ania i sukcesów w prowadzeniu firm. Takich jak my jest tysi¹ce, miliony. Tylko niech ONI nam nie przeszkadzaj¹. A poniewa na to nie mo emy liczyæ, musimy skorzystaæ z dobrych wzorów z czasów rozbiorów dbaæ o rodzinê, religiê i pracowaæ. Pracowaæ dla siebie, ale i dla podobnych nam, pracowaæ dla rodziny i Ojczyzny, popieraæ swoich. Nikogo nie okradaæ, ale i nie dawaæ siê okraœæ. Chcemy yæ w zgodzie z wszystkimi, chcemy kooperowaæ z wszystkimi, ale nie chcemy byæ okradani i og³upiani przez miêdzynarodowych i rodzimych polityków. Chcemy biznesu naprawdê wolnego i yczliwego dla ludzi, a wtedy mo emy konkurowaæ z ka dym pracowitoœci¹ i wyobraÿni¹. Nie jesteœmy ani prawic¹, ani lewic¹ chcemy yæ i pracowaæ w normalnym kraju. Zgadzamy siê co do diagnozy stanu Pañstwa Polskiego i jego Obywateli. Zewsz¹d s³yszymy o aferach, korupcji, zdradzie polskich interesów. I co? Jak na razie niewiele to daje. Politycy smêtnie kiwaj¹ g³owami, jajog³owi, teoretyzuj¹c, bujaj¹ w ob³okach, propagandyœci, sowicie op³acani przez nieprzyjazne nam oœrodki, robi¹ przeciêtnemu cz³owiekowi wodê z mózgu, niepolskie banki nie maj¹ adnego interesu w popieraniu polskiego biznesu itd., itd. Mo na mno yæ przyk³ady sabota y gospo- Poni sz¹ ankietê-ofertê wype³nij i przeœlij zwyk³ym listem (lub przynieœ) pod adres: Forum Polskie Kooperatywa Przedsiêbiorców Wroc³aw, ul. K. Miarki 6-10 p. 44 tel. (071) KOOPERATYWA PRZEDSIÊBIORCÓW STOWARZYSZENIA FORUM POLSKIE Data przyst¹pienia: 1. Nazwisko:... Imiona:... tel. kontakt:... adres Nazwa i adres Firmy: 3. Bran a: Oferta: Jako swój udzia³ w pracach KOOPERATYWY proponujê: Akceptujê regulamin i zasady uczestnictwa darczych, g³upiego prawa stanowionego przez cynicznych pos³ów, przedk³adania partyjnego i grupowego interesu nad dobro wspólne. I wiêkszoœæ naszych dyskusji na tym siê koñczy. Okazuje siê, e my, Polacy, zdolni indywidualnie do niezwyk³ej przedsiêbiorczoœci i pracowitoœci, nie mo emy tego ogarn¹æ, nie potrafimy siê skoncentrowaæ na racjonalnej próbie wyjœcia z impasu. Dlatego proponujemy wyci¹gn¹æ wnioski z teraÿniejszoœci, odœwie- yæ dobre wzory z przesz³oœci i zabraæ siê do organizacji wspó³pracy pomiêdzy polskimi przedsiêbiorcami. Kooperatywa Forum Polskie to propozycja czerpania korzyœci z w³asnej przedsiêbiorczoœci i udzia³u w holdingu przyjaznych firm cz³onków Stowarzyszenia. Je eli oni nam nie pomagaj¹, pomó my sobie sami. Bez afer i korupcji budujmy grono firm i ludzi wzajemnie siê wspieraj¹cych. Korzyœci p³yn¹ce z takiej kooperacji najlepiej ilustruj¹ stare polskie przys³owia: zgoda buduje, niezgoda rujnuje oraz w jednoœci si³a. Zak³adamy e: 1. je eli potrzebujemy coœ kupiæ, zamówiæ, zleciæ us³ugê, uzyskaæ poradê, szukamy najpierw takiej oferty wœród naszych kolegów; 2. na wzajemnie œwiadczone us³ugi przyznajemy sobie preferencje cenowe wed³ug ustalonych przejrzyœcie zasad uwzglêdniaj¹cych, oczywiœcie, prawid- ³a ekonomiczne (regulamin zasad kooperacji w dalszej czêœci);., dnia r. 3. mamy jakiœ problem, który mo e dotyczyæ wiêkszoœci z nas, przedstawiamy go na naszych czwartkowych spotkaniach i wspólnie poszukujemy rozwi¹zania; 4. dbamy o rzetelne i efektywne reklamowanie ofert naszych firm; 5. propagujemy nasze cele wœród ludzi chc¹cych biznesu wed³ug regu³ cywilizacji chrzeœcijañskiej i przyci¹gamy ich do Kooperatywy; 6. dbamy o dobre imiê swojej firmy i naszej Kooperatywy; 7. organizujemy prê ne biuro, które bêdzie wykonawc¹ naszych wspólnych ustaleñ. Co mo emy zyskaæ? Na pocz¹tek: 1. zmniejszenie kosztów naszych firm rabaty u cz³onków Kooperatywy; 2. zwiêkszenie obrotów w³asnej firmy zakupy cz³onków Kooperatywy u nas; 3. wspólne akcje marketingowo-reklamowe; 4. szybk¹ i wiarygodn¹ wymianê informacji biznesowych; 5. udzia³ w spotkaniach i wyk³adach specjalistów i polityków; 6. pomoc i porady bardziej doœwiadczonych kolegów i kole anek. Nieco póÿniej i je eli zgromadzimy odpowiedni potencja³, który kapitaliœci potrafi¹ doceniæ, mo emy staæ siê, jako Kooperatywa, atrakcyjnym partnerem dla ró nych instytucji publicznych i biznesowych, a tym samym obni aæ koszty swoich firm, np. poprzez: 1. rabaty na ubezpieczenia osobowe, mienia i firm; itd. 2. rabaty na us³ugi, paliwo itp. (jesteœmy po wstêpnych rozmowach z sieciami, miêdzy innymi ESSO); 3. wspólne akcje marketingowe itd. A jak bêdzie nas ju du o, za³o ymy w³asny bank (przyk³adem SKOK-i), towarzystwo ubezpieczeniowe, kasê chorych Korzyœci ze wspó³pracy mog¹ siê mno- yæ jednak pod warunkiem, e: 1. bêdziemy lojalni wobec siebie i Kooperatywy; 2. stworzymy strukturê przejrzyst¹ wed³ug akceptowanych przez wszystkich zasad; 3. bêdziemy siê wywi¹zywaæ z przyjêtych zobowi¹zañ wewnêtrznych, jak i zewnêtrznych. Najwy szy czas wzi¹æ sprawy w swoje rêce. Ka dy pomys³ jest cenny, a najcenniejsza jest nasza dobra wola i wzajemna lojalnoœæ. Koniec z marazmem i powszechn¹ niemoc¹. Nie mo emy siê k³óciæ i poddawaæ z³emu losowi. To przes¹dy. Polacy to tak dobry naród jak ka dy inny. Ani lepszy, ani gorszy. A co pisze polskojêzyczna prasa, to nas nie interesuje. Na pocz¹tek organizujemy bazê danych o naszych firmach: kto, gdzie, co i jak sprzedaje, naprawia, wykonuje, doradza. Na pocz¹tek oferty naszych firm bêdziemy reklamowaæ w internecie na naszej stronie i w biuletynie. Jak nas bêdzie trochê wiêcej, wymyœlimy inne, skuteczne i tanie formy marketingu. Musimy zachêciæ do wspó³pracy firmy z ró nych bran (wm) KOOPERATYWA PRZEDSIÊBIORCÓW Stowarzyszenia Forum Polskie I. Kooperatywa Przedsiêbiorców jest honorowym, dobrowolnym porozumieniem osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ we wszelkich formach dopuszczonych prawem. II. Celem wspó³dzia³ania przedsiêbiorców Kooperatywy jest prowadzenie interesów w sposób rzetelny dla pomna ania w³asnych dochodów i na w³asny rachunek. KP ma byæ platform¹ wspó³dzia³ania dla osi¹gniêcia tego celu. III. Przystêpuj¹cy do KP dobrowolnie akceptuj¹ honorowe zasady wspó³pracy okreœlone w regulaminie. IV. Kooperatywa Przedsiêbiorców nie jest organizacj¹ o charakterze prawnym i nie prowadzi w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej; nie jest tak e form¹ wspó³dzia³ania w prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej z osobami zrzeszonymi w niej. REGULAMIN! 1. Cz³onkiem-uczestnikiem programu Kooperatywa Przedsiêbiorców Stowarzyszenia FORUM POLSKIE mo e byæ osoba prowadz¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub posiadaj¹ca udzia³y w spó³kach prawa handlowego i pe³ni¹ca funkcje zarz¹dzaj¹ce w takich spó³kach, która zadeklarowa³a przyst¹pienie do programu Kooperatywy. 2. Cz³onkiem KP mo e byæ wy³¹cznie osoba zrzeszona w Stowarzyszeniu Forum Polskie zgodnie z jego Statutem. 3. Ka dy cz³onek KP deklaruje sk³adkê miesiêczn¹ na wspólne cele KP w kwocie nie mniejszej ni 30 z³ (przedsiêbiorstwa 1-osobowe i rodzinne) lub 50 z³ i op³aca j¹ regularnie na konto Stowarzyszenia. 4. Zw³oka w op³acie sk³adki za 2 miesi¹ce powoduje bezwarunkowe wykluczenie cz³onka i jego firmy z KP. Ponowne przyst¹pienie mo e zostaæ uwzglêdnione wg regu³ okreœlonych w pkcie 15 i po wp³acie zaleg³ych sk³adek. 5. KP nie tworzy adnych struktur organizacyjnych i nie posiada adnych organów. 6. Bie ¹c¹ organizacj¹ kieruje wyznaczony przez Zarz¹d Stowarzyszenia FP Arbiter z pomoc¹ pracowników Biura Stowarzyszenia. 7. Sprawy zasadnicze jak i bie ¹ce KP omawiane s¹ na czwartkowych otwartych spotkaniach w Hotelu Wieniawa we Wroc³awiu. 8. KP wydaje w cyklach miesiêcznych biuletyn i redaguje wydzielon¹ czêœæ serwisu internetowego Stowarzyszenia. Biuletyn dostarczany jest poczt¹ do ka dego cz³onka. 9. Biuletyn i serwis internetowy KP jest Ÿród³em informacji wewnêtrznych i miejscem prezentacji firm cz³onków. 10. Fundusze KP s¹ integraln¹ czêœci¹ bud etu Stowarzyszenia i mog¹ byæ wydatkowane wy³¹cznie na cele zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Kooperatywy w szczególnoœci na wspólne dzia³ania marketingowe i szkoleniowe. W ramach prowadzonych urz¹dzeñ

5 Forum Polskiego ksiêgowych Stowarzyszenia œrodki te gromadzone s¹ i rozliczane na wydzielonych kontach ksiêgowych i subkoncie bankowym. 11. Naczeln¹ zasad¹ KP jest stworzenie przez wszystkich jej cz³onków wzajemnie korzystnych warunków wspó³pracy zrzeszonych firm. Firma uczestnicz¹ca w progra- mie KP ustala we w³asnym zakresie i podaje do wewnêtrznej wiadomoœci wszystkich cz³onków warunki na jakich mog¹ korzystaæ z jej us³ug. Warunki te musz¹ byæ zgodne z regu³ami klauzuli najwy szego uprzywilejowania, tzn. warunki proponowane cz³onkowi KP musz¹ byæ równe co najmniej najkorzystniejszym warunkom, jakie firma oferuje swoim najlepszym klientom. 12. Cz³onek i jego firma uczestnicz¹ca w programie KP mo e przyznaæ to uprawnienie wszystkim cz³onkom Stowarzyszenia Forum Polskie. 13. Siedziba firmy i jej punkty handlowe oznaczone s¹ znakiem KOOPERATYWA PRZEDSIÊBIORCÓW STOWARZYSZENIA FORUM POLSKIE. 14. Korzystanie z przywilejów KP nastêpuje po udowodnieniu swojej przynale noœci do porozumienia i/lub cz³onkostwa Stowarzyszenia. 15. Cz³onkowie KP nie bêd¹ nadu ywali zasady okreœlonej w punkcie 5 ze strat¹ dla firmy cz³onka przyznaj¹cego to uprzywilejowanie. 16. Cz³onkowie KP we wzajemnych kontaktach handlowych przestrzegaj¹ najwy szych norm i zasad kupieckich: rzetelnoœci, fachowoœci, terminowoœci, s³ownoœci i uczciwoœci w rozliczeniach. 17. Obowi¹zkiem ka dego cz³onka KP jest informowanie Arbitra KP o dokonanych transakcjach z innymi cz³onkami Kooperatywy w cyklach miesiêcznych. Informacja taka musi zawieraæ ocenê wywi¹zania siê z wzajemnych zobowi¹zañ. 18. Ustala siê nastêpuj¹c¹ skalê ocen: doskona³a; dobra; zadawalaj¹ca; negatywna 19. Oceny: doskona³a i negatywna musz¹ byæ obszernie uzasadnione. 20. Oceny te publikowane s¹ w biuletynie KP i na stronie internetowej. 21. Cz³onek, który nie zgadza siê z ocen¹ wystawion¹ przez kontrahenta mo e zg³osiæ pisemnie zastrze enia. 22. Spory wynik³e z ró nicy stanowisk polubownie rozstrzyga Arbiter. 23. W razie braku porozumienia Arbiter przekazuje sprawê do rozstrzygniêcia Komisji OTER PPH S.A. Brachowski Jerzy Wroc³aw, ul. Buforowa 4, tel Produkcja rur telekomunikacyjnych HDPE 2. Wykonawstwo teletechniczne i energetyczne 3. Przewierty sterowane, przeciski 4. Hurtownia sprzêtu telekomunikacyjnego AKRYX NZBO Zygmunt Krzywulski Wroc³aw, ul. Bujwida 34a/2 tel. /0-71/ , ,211 Budownictwo Wykonawstwo robót budowlanych w pe³nym zakresie inwestycyjnym i remontowym w szczególnoœci * wszelkie roboty pokrywcze i konstrukcji dachów * wykoñczenie wnêtrz * roboty konstrukcyjne INTAKUS Przedsiêbiorstwo Projektowania i Realizacji Budownictwa Bogdan Ludkowski Wroc³aw, ul. Obornicka 131, tel * Budownictwo, projektowanie, wykonawstwo * Inwestycje * Zarz¹dzanie nieruchomoœciami Kontenery budowlane sprzeda i wynajem, kopalnia piasku, wynajem urawi budowlanych, transport, koparko-³adowarki, wynajem hal magazynowych, biur i lokali us³ugowych, mieszkania i lokale na sprzeda, mieszkania czynszowe Honorowej powo³ywanej ka dorazowo przez Zarz¹d Stowarzyszenia FP. Komisja Honorowa wydaje werdykt nie póÿniej jak w terminie 30 dni od daty zawiadomienia Zarz¹du na posiedzeniu jawnym z udzia³em stron. W jednej sprawie odbyæ siê mo e wy³¹cznie jedno posiedzenie. Werdykt Komisji jest ostateczny i podlega wykonaniu. Nieobecnoœæ którejkolwiek ze stron nie wstrzymuje prac Komisji. 24. Otrzymanie 3 ocen negatywnych powoduje bezwarunkowe usuniêcie cz³onka i jego firmy z udzia³u w programie KP. 25. Usuniêty cz³onek mo e ponownie ubiegaæ siê o przyst¹pienie do KP po co najmniej 6-miesiêcznej karencji i po uzyskaniu pozytywnych opinii ze strony 3 cz³onków posiadaj¹cych wy³¹cznie oceny doskona³a. 26. Otrzymanie 3 ocen zadawalaj¹cy powoduje koniecznoœæ sporz¹dzenia przez Arbitra ostrze enia z powiadomieniem cz³onka i jego firmy o mo liwoœci wykluczenia go. Otrzymanie kolejnych 2 ocen zadawalaj¹cy powoduje bezwarunkowe wykluczenie z KP. Ponowne przyst¹pienie mo e nast¹piæ wg zasad okreœlonych w punkcie W biuletynie Stowarzyszenia FORUM POLSKIE, biuletynie KP, serwisie internetowym i wszystkich innych wydawnictwach i materia³ach reklamowych firmy bêd¹ prezentowane wraz z ocenami wystawionymi przez kontrahentów. Odrêbnie wyró nione bêd¹ oceny otrzymane w charakterze dostawcy i konsumenta. 28. Cz³onkowie i ich firmy posiadaj¹ce wy³¹cznie oceny doskona³a bêd¹ korzysta³y z preferencji w ich prezentacji w dzia³aniach marketingowych KP. 29. Wszelkie spory wynik³e miêdzy cz³onkami, a nie zwi¹zane z wymian¹ handlow¹ bêd¹ rozstrzygane w sposób polubowny. W przypadku braku porozumienia decyzje podejmuje Zarz¹d Stowarzyszenia. Decyzje podejmowane s¹ na otwartym posiedzeniu z udzia³em stron w g³osowaniu jawnym i s¹ ostateczne. Nieobecnoœæ którejkolwiek ze stron nie wstrzymuje wydania decyzji. Nie zastosowanie siê do decyzji Zarz¹du jest równoznaczne z wykluczeniem z KP i Stowarzyszenia. W tym przypadku nie jest mo liwe ponowne ubieganie siê o cz³onkostwo w KP. 30. Ka dy cz³onek przyjmuje powy szy regulamin do akceptacji i stosowania i oœwiadcza, e z tytu³u uczestnictwa w programie KP nie bêdzie wnosi³ jakichkolwiek roszczeñ do Stowarzyszenia Forum Polskie. Przedsiêbiorstwo Us³ug Geodezyjno-Kartograficznych Franciszek Mokrzycki Wroc³aw, ul. Bielawska 12 tel , * Geodezja i kartografia * Projektowanie Podzia³y dzia³ek, mapy dla celów projektowych, wytyczanie i pomiary powykonawcza do odbioru budów, projektowanie sieci gazowych, kanalizacyjnych, wodoci¹gowych, telekomunikacyjnych zewnêtrznych do uzyskania pozwolenia na budowê, projektowanie ma³ej architektury pozwolenia na budowê i odbiory BLAST-BUD Przedsiêbiorstwo Us³ug Wyburzeniowo-Rozbiórkowych tel. /0-71/ , fax , , * ROZBIÓRKI METOD PIROTECHNICZN Wyburzenia: fundamentów, œcian, posadzek, tuneli wentylacyjnych i kablowych, budynków mieszkalnych i hal fabrycznych, konstrukcji betonowych, elbetowych i stalowych pod wod¹. Ponadto wycinanie szczelin dylatacyjnych, otworów okiennych i drzwiowych, usuwanie skamielin w zbiornikach i silosach, kopanie rowów melioracyjnych, dr¹ enie studni, rozstrzeliwanie ska³ i karp drzewnych, uszczelnianie (zagêszczanie) gruntów, skarp i wa³ów Handel INKOPAX Piotr Pa³ys erniki Wroc³awskie 16, tel Hurtownia artyku³ów gospodarstwa domowego Wynajem powierzchni handlowych Dworzec Œwiebodzki! 5

Bank Dylematów Etycznych

Bank Dylematów Etycznych Bank Dylematów Etycznych broszura informacyjna WARSZAWA 2011 1 2 Bank Dylematów Etycznych broszura informacyjna WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE 00-443 WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

Ile zarabia twój szef?

Ile zarabia twój szef? Biuletyn œrodowisk pracowniczych #11 /luty 2007/ W numerze Ile zarabia twój szef? Kostrzyn: Ci¹g dalszy sprawy Impel-Tom Gorzów: Pracowaæ w (by³ym) Volkswagenie Zielona Góra: Wyzysk pod francusk¹ i polsk¹

Bardziej szczegółowo

BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001

BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001 BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001 W numerze: Co to jest Master Plan? s. 2 Gmina ma w³asny plan gospodarki wodno-œciekowej. Na takiwej podstawie mo na myœleæ powa nie o

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

reklama 16-17. 07. 2014 r. NR 11 REGIONALNA Bezp³atnie ISSN 1425-1876 Rok XXIII NOWE MIASTO URSUS - JEST PLAN 3 lipca 2014 w Pa³acu Kultury i Nauki odby³a siê ostatnia sesja przed wakacyjna Rady m. st.

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005

Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005 ISSN 1505-599x II Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005 Krajobraz po bitwie.. Ẇybory 2005 Pañstwo Alicja i Ludwik Gapscy przed Komisj¹ w ObwodzieNr 2 (Przedszkole Nr 4). Wyniki, frekwencja,

Bardziej szczegółowo

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo

Czy my jesteœmy tylko do dojenia?

Czy my jesteœmy tylko do dojenia? 2 czerwiec 2014 publicystyka www.jasnet.pl PIÊŒCI W STÓ Czy my jesteœmy tylko do dojenia? Policja nie mo e z³apaæ m³odzieñca, który jeÿdzi po warszawskich ulicach luksusowym samochodem. Rozpêdza go do

Bardziej szczegółowo

M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T

M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Kostkowie - 15 kwietnia 2013 r. Dru yna musi mieæ cel GMINA TO FIRMA Wywiad z wójtem gminy Gniewino panem Zbigniewem Walczakiem przeprowadziliœmy

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych 21 paÿdziernika 2002 Nr 15/193 Rok XI www.lgw.wim.pl Cena 2 z³ W s z y s t k i m n a m z a l e y Jako Burmistrz i Przewodnicz¹cy Zarz¹du Miasta chcia³bym przedstawiæ osi¹gniêcia gospodarcze miasta w obecnej

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE I NAJCIEKAWSZE OFERTY BIUR NIERUCHOMOŚCI DODATEK SPECJALNY. Dwutygodnik Informacyjny. Nasza Sonda. www.jasnet.pl www.gazeta.jasnet.

AKTUALNE I NAJCIEKAWSZE OFERTY BIUR NIERUCHOMOŚCI DODATEK SPECJALNY. Dwutygodnik Informacyjny. Nasza Sonda. www.jasnet.pl www.gazeta.jasnet. BEZPŁATNY DWUTYGODNIK INFORMACYJNY Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław Śląski, Żory, Pawłowice, Zebrzydowice, Mszana... 25 lipca 2014/14 (102) NAKŁAD: 25 000 ISSN 2082-5927 www.jasnet.pl www.gazeta.jasnet.pl Nasza

Bardziej szczegółowo

KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51

KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51 KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51 wiedzê i wykszta³cenie oraz intuicjê polityczn¹, czyli umiejêtnoœæ przewidywania i dostosowywania siê. To wszystko daje zdolnoœæ szerokiego spojrzenia na

Bardziej szczegółowo

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2 Kwartalnik 3/2001 (10) POLSKA GOSPODARKA TENDENCJE OCENY PROGNOZY Spis treœci Hipertrofia bud etu 2 Redakcja Kwartalnika Redaktor Andrzej Bratkowski Sekretarz Kwartalnika ukasz Rawdanowicz agodny zjazd,

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH Praca zbiorowa pod kierownictwem naukowym Andrzeja Wernika Instytut Finansów przy Wy szej Szkole Ubezpieczeñ i Bankowoœci

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 41

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 41 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 41 MARZEC 2010 SPIS TREŒCI Rzecznik Ubezpieczonych w po³owie kadencji podsumowanie i plany na przysz³oœæ... 3 Aktualnoœci... 4 Piotr Narloch

Bardziej szczegółowo

20.02. 2013 r. NR 03 REGIONALNA Bezp³atnie Rok XXII ISSN 1425-1876 Prosto z mostu Cena sto³ecznoœci Pazernoœæ fiskusa przekracza granice bezczelnoœci, czyli hucpy, jak j¹ nazywano przed wojn¹. Nasze pañstwo

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

Interpretacje i opinie zawarte w publikowanych artyku³ach s¹ w³asnymi przemyœleniami m³odych autorów prac.

Interpretacje i opinie zawarte w publikowanych artyku³ach s¹ w³asnymi przemyœleniami m³odych autorów prac. Od Wydawcy W zamieszczonych w publikacji artyku³ach zosta³y dokonane konieczne zmiany i skróty wynikaj¹ce z opracowania redakcyjnego ksi¹ ki. W kilku przypadkach zosta³y zmienione tytu³y prac i dodane

Bardziej szczegółowo

Dzia³alnoœæ Miko³aja i Piotra Myszkowskich a rozwój Brzeszcz i okolic w XV wieku

Dzia³alnoœæ Miko³aja i Piotra Myszkowskich a rozwój Brzeszcz i okolic w XV wieku Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIÊCZNIK Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Nr 12 (216) grudzieñ 2009 cena 2 z³ (w tym VAT 7%) nak³ad 1600 egz. ISSN 1232-7948 Dzia³alnoœæ Miko³aja

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu Kampania wyborcza Strategia sukcesu Sergiusz TRZECIAK Kampania wyborcza Strategia sukcesu Przewodnik dla kandydatów i sztabów wyborczych Zysk i S-ka Wydawnictwo Copyright by Sergiusz Trzeciak ISBN 83-7298-821-8

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 31. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17, 18 i 19grudnia 2002 r. Warszawa 2003 Porz¹dek obrad 31. posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo