TECHNOKRACI DOBROCZYNNOSCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TECHNOKRACI DOBROCZYNNOSCI"

Transkrypt

1 TECHNOKRACI DOBROCZYNNOSCI

2 Książkę dedykuję promotorce mojego doktoratu, dr hab. Barbarze Fatydze, która wcześniej niż ja uwierzyła, że to się uda, i mojej Mamie, która zawsze była gotowa rozmawiać ze mną na każdy ważny temat.

3 Magdalena Dudkiewicz TECHNOKRACI DOBROCZYNNOSCI Samoswiadomosc spoleczna pracowników organizacji pozarzadowych

4 Projekt graficzny okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski Redaktor prowadzący Paulina Martela Redakcja Małgorzata Żakowska-Kasprzewska Redakcja techniczna Zofi a Kosińska Korekta Elwira Wyszyńska Skład i łamanie Dariusz Górski Copyright by Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009 ISBN Publikacja dofinansowana ze środków Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, ul. Nowy Świat 4 Dział Handlowy WUW: tel. ( ) ; Księgarnia internetowa: Druk i oprawa

5 Na nasze nieszczęście wygraliśmy Lech Wałęsa, 4 czerwca 1989 Jako słaby, choć czasem rozległy kraj peryferyjny szliśmy zawsze drogą wytyczoną przez innych, czasem z lepszym, czasem z gorszym skutkiem, zawsze jednak w znacznej odległości za naszym europejskim centrum. Edmund Mokrzycki, 1999

6

7 Spis treści Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ PIERWSZA Inspiracje teoretyczne: pojęcia i teorie organizujące badania Rozdział 1. Społeczeństwo obywatelskie i trzeci sektor Społeczeństwo obywatelskie a zaangażowanie społeczne Miejsce trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim Pojęcia: trzeci sektor i organizacja pozarządowa Rozdział 2. Teorie Roberta K. Mertona: grupy odniesienia i typy indywidualnego przystosowania Grupy odniesienia Typy indywidualnego przystosowania Rozdział 3. Opozycja centrum peryferie jako oś postrzegania świata społecznego Rozdział 4. Teorie wymiany społecznej Ekonomiczne aspekty wymiany Wymiana w relacjach między państwem a trzecim sektorem Konsekwencje zasady wzajemności: problematyka wymiany jednostronnej Wrogość jako konsekwencja źle zorganizowanej wymiany

8 8 Spis treści CZĘŚĆ DRUGA Metodologia Rozdział 1. Przedmiot badań Operacjonalizacja głównych pojęć wyznaczających przedmiot badań Kryteria doboru organizacji do badań Kryteria formalne Kryterium co najmniej trzyletniej działalności Kryterium rejestracji po 1989 roku Kryterium równych szans Kryterium dostępności organizacji i informacji na jej temat Kryteria merytoryczne Kryterium terytorialne Kryterium wielkości organizacji Kryterium dziedzin aktywności Dobór respondentów w ramach wybranych organizacji Rozdział 2. Schemat badania terenowego metody i techniki zbierania danych Konstrukcja, zakres i realizacja wywiadów Charakterystyka wywiadu Scenariusz wywiadu Rola obserwacji Rola i dobór materiałów pisanych Rozdział 3. Metody analizy materiału badawczego Metoda opisowo-ilustracyjna Analiza aspektów Charakterystyka grupy badanej Analiza pól semantycznych Prezentacja metody Dwa typy modyfikacji metody Odstępstwa od metody Rozwinięcie metody Podmioty pól semantycznych (słowa-klucze) i ich aspekty interpretacyjne Omówienie analizowanych pól semantycznych Analiza pola działanie w organizacji Analiza pozostałych pól semantycznych Założenia ogólne Rozstrzygnięcia szczegółowe Analiza wizji świata: glosy

9 CZĘŚĆ TRZECIA Analiza materiału badawczego Spis treści 9 Rozdział 1. Zagadnienia wstępne: tło analizy elementów świata społecznego Charakterystyka grupy badanej Wiek, wykształcenie, zawód, droga zawodowa Czynniki prowadzące do pracy w organizacji pozarządowej Zaangażowanie społeczne badanych Analiza aspektowa pojęcia zaangażowanie społeczne Analiza znaczenia pojęcia działanie w organizacji Działanie w organizacji jako forma zaangażowania na rzecz innych Działanie w organizacji jako działanie wyjątkowe Działanie w organizacji jako praca zawodowa i kariera Wady i zalety działania w organizacji Współpraca zewnętrzna i konkretne działania Podsumowanie Czy działanie w organizacji to sposób na życie? Działam, więc [czuję, że] jestem Rozdział 2. Elementy świata społecznego: pojęcia podstawowe Analiza pojęcia ludzie trzeciego sektora Analiza pola semantycznego ludzie trzeciego sektora na podstawie materiału ze wszystkich organizacji Analiza subpól pola semantycznego ludzie trzeciego sektora na podstawie materiału z poszczególnych typów organizacji Analiza subpola semantycznego ludzie trzeciego sektora na podstawie materiału z organizacji dużych, działających w Warszawie (WD) Analiza subpola semantycznego ludzie trzeciego sektora na podstawie materiału z organizacji małych, działających blisko Warszawy (WM) Analiza subpola semantycznego ludzie trzeciego sektora na podstawie materiału z organizacji dużych, działających w całym kraju (KD) Analiza subpola semantycznego ludzie trzeciego sektora na podstawie materiału z organizacji małych, działających w całym kraju (KM) Analiza pojęcia organizacje pozarządowe Analiza pola semantycznego organizacje pozarządowe na podstawie materiału ze wszystkich organizacji Analiza subpól pola semantycznego organizacje pozarządowe na podstawie materiału z poszczególnych typów organizacji

10 10 Spis treści Analiza subpola semantycznego organizacje pozarządowe na podstawie materiału z organizacji dużych, działających w Warszawie (WD) Analiza subpola semantycznego organizacje pozarządowe na podstawie materiału z organizacji małych, działających blisko Warszawy (WM) Analiza subpola semantycznego organizacje pozarządowe na podstawie materiału z organizacji dużych, działających w całym kraju (KD) Analiza subpola semantycznego organizacje pozarządowe na podstawie materiału z organizacji małych, działających w całym kraju (KM) Analiza pojęcia sektor publiczny Analiza pola semantycznego sektor publiczny na podstawie materiału ze wszystkich organizacji Analiza subpól pola semantycznego sektor publiczny na podstawie materiału z poszczególnych typów organizacji Analiza subpola semantycznego sektor publiczny na podstawie materiału z organizacji dużych, działających w Warszawie Analiza subpola semantycznego sektor publiczny na podstawie materiału z organizacji małych, działających blisko Warszawy Analiza subpola semantycznego sektor publiczny na podstawie materiału z organizacji dużych, działających w całym kraju (KD) Analiza subpola semantycznego sektor publiczny na podstawie materiału z organizacji małych, działających w całym kraju (KM) Analiza pojęcia adresaci działań organizacji Analiza pola semantycznego adresaci działań na podstawie materiału ze wszystkich organizacji Analiza subpól pola semantycznego adresaci działań organizacji na podstawie materiału z poszczególnych typów organizacji Analiza subpola semantycznego adresaci działań na podstawie materiału z organizacji dużych, działających w Warszawie (WD) Analiza subpola semantycznego adresaci działań na podstawie materiału z organizacji małych, działających blisko Warszawy (WM) Analiza subpola semantycznego adresaci działań na podstawie materiału z organizacji dużych, działających w całym kraju (KD) Analiza subpola semantycznego adresaci działań na podstawie materiału z organizacji małych, działających w całym kraju (KM)

11 Spis treści 11 Rozdział 3. Analizy porównawcze pojęć podstawowych Porównanie pojęć organizacje pozarządowe i ludzie trzeciego sektora Zestawienie frekwencji obu pól Porównanie wewnętrznych elementów obu pól Porównanie zewnętrznych elementów obu pól Porównanie pojęć organizacje pozarządowe i sektor publiczny Zestawienie frekwencji obu pól Konfrontacja ekwiwalentów pola organizacje pozarządowe z opozycjami pola sektor publiczny Porównanie określeń i działań podmiotu obu pól Porównanie działań na podmiot obu pól Porównanie pojęć ludzie trzeciego sektora i adresaci działań organizacji Zestawienie frekwencji obu pól Porównanie wewnętrznych elementów obu pól Porównanie zewnętrznych elementów obu pól Rozdział 4. Elementy świata społecznego: pojęcia pomocnicze Analiza pojęcia media Analiza pojęcia biznes Analiza pojęcia Kościół i religia Rozdział 5. Analiza wizji świata na podstawie glos Glosy o ludziach, czyli jacy są Glosy o rzeczywistości, czyli jak jest Glosy o przeszłości, czyli jak było, i o przyszłości, czyli jak będzie Glosy o zasadach, czyli jak być powinno CZĘŚĆ CZWARTA Próba podsumowania Rozdział 1. Znaczenie przypisywane poszczególnym instytucjom życia publicznego Rozdział 2. Świat społeczny dobry i zły. Ocena poszczególnych instytucji życia publicznego Rozdział 3. Centrum i peryferie świata społecznego w organizacjach dużych, warszawskich i małych, krajowych Rozdział 4. Technokratyczne elementy światopoglądu ludzi trzeciego sektora Rozdział 5. Czy polski trzeci sektor jest ruchem społecznym

12 12 Spis treści Bibliografia Spis map i diagramów Tabele oraz scenariusz wywiadu dostępne na stronie internetowej

13 Wstęp Wstęp Przeprowadzone przeze mnie badania samoświadomości pracowników organizacji pozarządowych w Polsce warto jak sądzę scharakteryzować nie tylko poprzez wskazanie ich celów, opisanie przebiegu i wyników, lecz także przez zarysowanie ich granic w sposób negatywny, a więc stwierdzenie, czym te badania nie były. Zarówno pierwszy, jak i drugi sposób prezentacji całego projektu odnajdzie Czytelnik we wszystkich częściach pracy, jednak na wstępie spróbuję zakreślić jej podstawowe ramy. Po pierwsze, przedmiotem mojego zainteresowania byli ludzie, a nie organizacje traktowane jako sieci relacji formalnych lub jako struktury społeczne. Po drugie, interesowały mnie poglądy osób faktycznie działających, wykonawców, a nie tych, którzy tworzą pozarządową ideologię i wytyczają drogi rozwoju trzeciego sektora. Moim celem było zatem odtworzenie codziennego, potocznego widzenia świata społecznego, a nie jego wizji głoszonej przez ideologów czy liderów trzeciego sektora. Po trzecie, starałam się maksymalnie ograniczyć wstępne założenia i zapomnieć o tym, co przed przystąpieniem do badań sądziłam o ludziach trzeciego sektora, do których sama należę. Doskonale zdawałam sobie sprawę z komplikacji, która może wynikać z takiego: współanimowania badanych zjawisk lub procesów społecznych 1. Bardzo obawiałam się, że: sytuacja dwoistości roli społecznej 2, w jakiej się znalazłam, może mnie 1 A. Wyka, O pewnej dwoistości, (w:) D. Gawin (red.), Homo eligens. Społeczeństwo świadomego wyboru, Warszawa 1999, IFiS PAN, s Ibidem, s. 78.

14 14 Wstęp skłaniać do z góry pozytywnej i nazbyt zaangażowanej interpretacji badanych zjawisk. Antidotum na opisane lęki okazała się zastosowana metoda analizy zebranego materiału. Zrealizowany przeze mnie projekt badawczy został osadzony w paradygmacie teorii ugruntowanej, z jej jak pisze Earl Babbie fundamentalną, indukcyjną zasadą tworzenia teorii z danych 3. Przetworzone dane z materiału empirycznego w moich badaniach służyły przede wszystkim interpretacji wybranych pojęć. Z tego powodu rola poszczególnych pojęć zarówno użytych na etapie gromadzenia materiału, jak i w czasie jego analizy okazała się zasadnicza. Pojęcia te i ich wzajemne relacje stanowiły więc podstawową oś, wokół której osnute zostały wnioski z przeprowadzonych badań. Mam tu na myśli dwie grupy pojęć, a w konsekwencji dwie, związane z nimi, perspektywy teoretyczne przyjęte w niniejszej pracy. Pierwsza odnosi się bezpośrednio do problematyki badań, czyli do teoretycznych ram, w których rozpatrywane są zagadnienia trzeciego sektora i społeczeństwa obywatelskiego. Druga gromadzi pozostałe, omówione dalej, pojęcia i analizy socjologiczne, w których starałam się zaprezentować uzyskane wyniki (przede wszystkim opozycja centrum peryferie, koncepcja grup odniesienia Merona oraz teoria wymiany). Obie perspektywy miały za zadanie zarówno zdefiniowanie przedmiotu badań, jak i zinter pretowanie relacji i procesów, w ramach których funkcjonuje on w świecie społecznym. Przyjęty przeze mnie schemat postępowania badawczego zakładał dwojaką rolę przywoływanych w pracy teorii. Rozpoznanie teoretyczne podjętej tu problematyki posłużyło mi pierwotnie jedynie do opanowania obszaru pojęciowego. Z analogicznego powodu część teoretyczna pracy została umieszczona jako pierwsza, by Czytelnik mógł się zorientować, jak poruszać się po materiale zawartym w analizach empirycznych. Jednak podstawowa rola użytych w pracy modeli teoretycznych polegała na skonfrontowaniu ich z zebranym materiałem i przyjrzeniu się, jak pracują 3 E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003, PWN, s. 400; por. też: A. Strauss, J. Corbin, Grounded Theory Methodology. An Overview, (w:) N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Strategies of Qualitative Inquiry, Sage Publications, Thousand Oaks, London, New Dehli 1988; A. Strauss, J. Corbin, Basics of Qualitaive Research. Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, Sage Publications, Thousand Oaks, London, New Dehli 1998; K. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa 2000, PWN.

15 Wstęp 15 w tym materiale. Ostateczny dobór teorii został zatem w rzeczywistości dokonany ex post. W teoriach tych poszukiwałam możliwości wyjaśnienia i zinter pretowania zjawisk, które wcześniej odnalazłam w świecie realnym, a nie odwrotnie. Innymi słowy, przyświecała mi idea jak pisze Andrzej Piotrowski charakteryzująca: rozwijane dziś w socjologii interpretatywnej podejścia empiryczne, [które MD] cechują się znacznie większą pokorą wobec złożoności zjawisk społecznych i powściągliwością wobec idealizacji nakładanych na przedmiot przed jego badaniem, niż empiryzm socjologii strukturalno-weryfikacyjnej i deterministycznej teorii ludzkich działań 4. Oczywistym punktem wyjścia do rozważań teoretycznych było dla mnie odniesienie się do bogatej literatury dotyczącej koncepcji społeczeństwa obywatelskiego i miejsca w nim trzeciego sektora (w pierwszym rozdziale pierwszej Części pracy). Kolejnym krokiem było nakreślenie społecznego otoczenia właściwego przedmiotu badań tu pomocna okazała się koncepcja grup odniesienia Roberta Mertona. Kluczową konstrukcją, a zarazem ramą pozwalającą formułować wnioski dotyczące wizji świata społecznego pracowników poszczególnych typów organizacji, stały się zatem dwustronne relacje trzeciego sektora i jego ludzi z innymi (bardziej lub mniej znaczącymi) instytucjami i środowiskami, czyli grupami odniesienia (por.: drugi rozdział pierwszej Części pracy). Założona na wstępie badań zasada doboru organizacji pozarządowych miała na celu jedynie uzyskanie możliwie reprezentatywnej ich próby i uwzględnienie w niej większego, niż gdziekolwiek indziej w kraju, nasycenia Warszawy i jej okolic tego typu organizacjami. Zgromadzony w badaniu terenowym materiał dostarczył informacji o wielu różnicach w obrębie trzeciego sektora. Analiza materiału empirycznego pokazała bowiem znaczne zróżnicowanie poglądów badanych w zależności od tego czy organizacja, w której działali była bliska (fizycznie i symbolicznie 5 ), czy daleka organizacjom warszawskim. Tym samym, kolejną przydatną ramą teoretyczną do interpretacji wskazanych zróżnicowań okazała się opozycja centrum peryferie (por.: trzeci rozdział pierwszej Części pracy). Zdefiniowanie prezentowanej przez zbadane osoby wizji świata społecznego wymagało jeszcze oprócz wskazania elementów, które wizja ta 4 A. Piotrowski, Ład integracji. Studia z socjologii interpretatywnej, Łódź 1998, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s Por.: Część druga, rozdział 1, punkt 2.2 niniejszej pracy.

16 16 Wstęp zawiera odnalezienia teoretycznego ujęcia dla rozważań o relacjach i procesach zachodzących w ramach trzeciego sektora i wokół niego. Do tego celu posłużyły mi kluczowe pojęcia teorii wymiany; przede wszystkim pojęcie daru (rozumianego jak pisze Marcel Mauss jako: darowizna, podarunek ofiarowywany szczodrze nawet wtedy, gdy ten gest towarzyszący transakcji jest tylko fikcją, formalizmem i kłamstwem społecznym 6 ) oraz częściowo przeciwstawne wobec daru pojęcie wymiany (por.: czwarty rozdział pierwszej Części pracy). W ten sposób zakreślone zostały teoretyczne ramy przeprowadzonych badań. Dokonane analizy postrzegania przez respondentów społeczeństwa obywatelskiego i trzeciego sektora zostały osadzone w ramach opozycji centrum peryferie, a zachodzące w nich relacje zinterpretowane z wykorzystaniem pojęć daru i wymiany. Badanie terenowe realizowałam w okresie od czerwca do grudnia 2001 roku. Jego celem jak już wspomniałam nie było poznanie organizacji, lecz ludzi: badałam elementy ich światopoglądu w takim zakresie, w jakim zagadnienia te związane były z faktem zaangażowania badanych w działalność organizacji pozarządowych. Perspektywę badawczą wyznaczał tutaj człowiek i formułowana przez niego wizja świata. Realizację takiego podejścia zapewnia badaczowi terenowemu m.in. metodologia teorii ugruntowanej, która stanowiła też najbardziej ogólną ramę dla proponowanego w niniejszej pracy warsztatu badawczego. Z wielu teoretycznych ram procesu badawczego, jakie proponuje metodologia teorii ugruntowanej (takich jak prawomocność teorii powstałych na podstawie odpowiednio analizowanych danych empirycznych lub określenie celu badań jako odkrywania aspektów świata społecznego na podstawie wzorów działań i interakcji procesualnych), dla mnie istotne było zwłaszcza celowe poszukiwanie w badanej grupie zróżnicowanych perspektyw i wizji świata społecznego 7. W polskiej literaturze przedmiotu obszerne omówienie koncepcji metodologii teorii ugruntowanej zawiera książka Krzysztofa Koneckiego 8. Źródła tego podejścia Konecki lokuje w: założeniach teoretycznych sym- 6 M. Mauss, Szkic o darze. Forma i podstawa wymiany w społeczeństwach archaicznych, (w:) M. Mauss, Socjologia i antropologia, Warszawa 1973, PWN, s A. Strauss, J. Corbin [1988], op. cit. (przyp. 3), s K. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych.teoria ugruntowana, Warszawa 2000, PWN.

17 Wstęp 17 bolicznego interakcjonizmu, zaś badacza określa mianem»naturalistycznego«badacza z humanistyczną orientacją teoretyczną, postrzegającego rzeczywistość jako definiowaną przez kreatywną jednostkę na podstawie licznych perspektyw o pochodzeniu społecznym Wyjaśnienia wymaga jeszcze jedna kwestia związana z zastosowaniem metodologii teorii ugruntowanej w omawianych badaniach. Kierunek ten przyjmuje: indukcję jako sposób teoretyzowania, tj. założenie, że: teoria, np. dotycząca jakiegoś procesu, zaczyna wyłaniać się po rozpoczęciu zbierania danych empirycznych, natomiast analiza dedukcyjna służy sformułowaniu na podstawie zaobserwowanych»zmysłowo«i»wyindukowanych«kategorii, konceptualnych wskazówek, gdzie dalej szukać grup lub podgrup porównawczych 9. Wskazówka ta w moim wypadku nie została w pełni zrealizowana: dobór próby nastąpił na początku projektowania badań; próba nie była już później uzupełniana ze względu na kryterium teoretycznego nasycenia 10. Postulat oparcia budowy próby na danych empirycznych został jednak zrealizowany poprzez przeanalizowanie zebranych wcześniej materiałów pisanych (co obszerniej zostało przedstawione w rozdziale pierwszym drugiej Części pracy), a także poprzez wykorzystanie doświadczenia osobistego i zawodowego badacza, co jest zabiegiem w tym podejściu badawczym w pełni uzasadnionym 11. Poczyniona modyfikacja była zgodna z duchem teorii ugruntowanej, która zaleca 12 użytkownikowi adaptowanie jej do sytuacji badawczej, wykorzystywanie tych elementów, których zastosowanie wydaje się możliwe i celowe ze względu na przedmiot badań Ibidem, s Ibidem, s Ibidem, s Konecki pisze wręcz: Emergentny charakter rzeczywistości skazuje [podkr. MD] badacza na zmienność i innowacyjność w używaniu określonych metod. Z m u s z a go [podkr. MD] do»pragmatyzmu metodologicznego«, por.: K. Konecki, op. cit., s. 36. Wydaje się, że w zacytowanym fragmencie Konecki, chcąc silnie podkreślić znaczenie zasady dostosowywania metody do materiału badawczego, użył w rezultacie wyrażeń sprzecznych z duchem teorii ugruntowanej, która z założenia na nic badacza nie skazuje i do niczego go nie zmusza. Być może tak zdecydowane stanowisko Koneckiego bierze się stąd, że był on (odwrotnie niż ja) skupiony na badaniu przede wszystkim formalnej strony funkcjonowania instytucji; por.: A. Strauss, J. Corbin, [1998], op. cit., s. 23 i dalsze. 13 K. Konecki, op. cit, s. 23.

18 18 Wstęp Przyjęcie przeze mnie perspektywy antropocentrycznej spowodowało istotne ograniczenie przedmiotu badań i analiz: pominięte zostały takie obiektywne czynniki (stanowiące często trzon badań dotyczących działalności sektora pozarządowego), jak formalna lub nieformalna struktura organizacji, kultura organizacyjna (w tym style zarządzania), zakres jakościowy i ilościowy działań organizacji, itp. Zagadnienia te, a raczej ich interpretacje dokonywane przez badanych, stanowiły jedynie kontekst zarówno dla przeprowadzanych wywiadów, jak i dla wniosków formułowanych w trakcie późniejszej pracy analitycznej i interpretacyjnej nad zgromadzonym materiałem. Przykładem mogą tu być stawiane przeze mnie na początku wywiadu pytania 14 dotyczące działalności organizacji, które stanowiły zaledwie pretekst, element wprowadzający do wywiadu właściwego; miały także na celu uzyskanie od badanego informacji dotyczących nie tego jak jest, lecz raczej tego, jak jego zdaniem jest czyli subiektywnego rozumienia i postrzegania takich aspektów organizacji, jak misja, cele, zakres działań, struktura, itp. Przed dokonaniem ostatecznego wyboru metod i technik starałam się zapoznać ze stosowanymi w badaniach socjologicznych podejściami badawczymi wykorzystywanymi do portretowania grup społecznych. Autorzy większości analiz, do których dotarłam 15, decydowali się na zastosowanie jednej lub dwu technik; najczęściej były to wywiady kwestionariuszowe i analiza dostępnych danych statystycznych, rzadziej wywiady. Zwykle jednak portretowane grupy społeczne dawały się łatwo wyodrębnić, przynajmniej na podstawie jednej, tzw. obiektywnej cechy: zawodu (np. pielęgniarki, górnicy, pracownicy socjalni), wykształcenia (np. inteligencja), wieku (np. studenci) lub miejsca zamieszkania (np. mieszkańcy wsi, mieszkańcy Rzeszowa), a często typologię tę opierano na kilku wymiarach, jak w wypadku dziennikarzy wrocławskich, młodego pokolenia wsi polskiej czy inteligencji prowincjonalnej. 14 Por.: scenariusz wywiadu zamieszczony w internecie na stronie 15 Ciekawy przegląd możliwych podejść metodologicznych do tego rodzaju badań zawiera zbiór pod redakcją Zdzisława Zagórskiego, Socjologiczne portrety grup społecznych, tom I, Wrocław 1999, tom II, Wrocław 2002, WUW, a także opracowania Jacka Kurczewskiego dotyczące polskiej klasy średniej, por.: m.in. J. Kurczewski, Zamiast wstępu. Od mieszczaństwa do klas średnich i Etos polskich klas średnich w procesie przemian. Podsumowanie, (w:) J. Kurczewski, I. Jakubowska-Branicka (red.), Biznes i klasy średnie. Studia nad etosem, Warszawa 1994, ISNS UW, s i

19 Wstęp 19 Badani przeze mnie pracownicy organizacji pozarządowych to grupa dużo trudniejsza do zdefiniowania, niż wskazane powyżej, i w znacznie większym stopniu zróżnicowana pod względem wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania oraz wykonywanego zawodu. Dla wielu z nich praca w organizacji nie była pracą zarobkową. Nawet zaś, gdy otrzymywali za nią wynagrodzenie, to w ramach organizacji wykonywali oni bardzo różne zawody 16, byli terapeutami, księgowymi, managerami, prawnikami, itd. W tej sytuacji problematyczne wydaje się ścisłe określenie badanej grupy jako grupy zawodowej. Celem zastosowanych przeze mnie technik zbierania danych i ich interpretacji było zbudowanie wielowymiarowego portretu tej grupy i zaprezentowanie spójnego mimo istotnego zróżnicowania wewnętrznego obrazu tytułowej samoświadomości społecznej pracowników organizacji pozarządowych w Polsce 17. Szczegółową relację z podjętych przeze mnie decyzji metodologicznych Czytelnik odnajdzie w poświęconej tym zagadnieniom drugiej Części niniejszej pracy. Cześć trzecia, najobszerniejsza, stanowi prezentację wyników przeprowadzonych badań. Zgodnie z poczynionymi założeniami metodologicznymi, dokonałam w niej analizy różnych aspektów samoświadomości społecznej pracowników polskich organizacji pozarządowych, przede wszystkim rozumienia przez nich wybranych pojęć. Rozdział pierwszy trzeciej Części stanowi wprowadzenie w tę problematykę: oprócz scharakteryzowania grupy badanej zostały w nim zawarte analizy pojęć zaangażowanie społeczne i działanie w organizacji. Rozdział drugi prezentuje analizy postrzegania przez badanych podstawowych z punktu widzenia moich badań elementów świata społecznego: ludzi trzeciego sektora, organizacji pozarządowych, sektora publicznego i adresatów działań organizacji. Wstępne wnioski na ich temat Czytelnik odnajdzie w rozdziale trzecim, w którym przeprowadziłam analizy porównawcze wymienionych pojęć. Czwarty rozdział części badawczej to uzupełnienie wizji świata społecznego badanych o analizę pojęć potraktowanych tutaj jako pomocnicze, wśród których znalazły się media, biznes oraz Kościół i religia. Cześć badawczą zamyka analiza glos (rozdział piąty), w której zaprezentowałam 16 Określenie wykonywany zawód nie jest w tym kontekście do końca precyzyjne, gdyż nakłada się na pełnione w organizacjach funkcje, por.: Część trzecia, rozdział 1, punkt Por.: Część czwarta niniejszej pracy.

20 20 Wstęp bardziej ogólne w stosunku do już przedstawionych wypowiedzi badanych, dotyczące postrzegania przez nich ludzi, rzeczywistości społecznej, przeszłości i przyszłości, a także poglądów na temat zasad, które ich zdaniem powinny być realizowane w życiu społecznym. Zawarte w części badawczej analizy i interpretacje starałam się zgodnie z przyjętymi założeniami metodologicznymi w jak najbardziej rygorystyczny sposób zakotwiczyć w uzyskanych wynikach. Część czwarta pracy to podsumowanie, wskazujące pewne tendencje, które nie tyle wprost wynikają z zaprezentowanych dotąd zestawień i obliczeń, ile przedstawiają mój sposób postrzegania i interpretowania całości zgromadzonego materiału badawczego. Z tego powodu niektóre tezy postawione w tej części pracy mogą się Czytelnikowi wydać zbyt stanowcze. Wyostrzenie ich miało jednak na celu wskazanie ogólnych (niestety czasem niepokojących 18 ) wniosków, jakie wynikają z zebranego materiału i dokonanej analizy. W żadnym razie moim celem nie było zaprezentowanie jednoznacznego obrazu polskiego trzeciego sektora, z którym pozostaję (i mam nadzieję pozostanę) związana zarówno emocjonalnie, jak i zawodowo. Podsumowania zostały zakończone próbą odpowiedzi na pytanie, czy polski trzeci sektor można uznać za ruch społeczny. miejscu. 18 Jeśli w rozprawie naukowej tego rodzaju oceny w ogóle są prawomocne i na

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Redakcja Joanna Staręga-Piasek Agnieszka Hryniewicka Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa

Bardziej szczegółowo

KULTURA POD POCHMURNYM NIEBEM DYNAMICZNA DIAGNOZA STANU KULTURY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO Raport i rekomendacje praktyczne

KULTURA POD POCHMURNYM NIEBEM DYNAMICZNA DIAGNOZA STANU KULTURY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO Raport i rekomendacje praktyczne Dr hab. Barbara Fatyga, prof. UW Dr Magdalena Dudkiewicz Dr Paweł Tomanek Zakład Metod Badania Kultury ISNS UW Ryszard Michalski, CEIiK KULTURA POD POCHMURNYM NIEBEM DYNAMICZNA DIAGNOZA STANU KULTURY WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Raport otwarcia jako raport otwarty. Piotr Frączak, Kuba Wygnański

Raport otwarcia jako raport otwarty. Piotr Frączak, Kuba Wygnański Raport otwarcia jako raport otwarty Piotr Frączak, Kuba Wygnański Pierwotnie publikacja, którą Państwo otrzymujecie, miała jedynie zebrać garść dostępnych obecnie faktów na temat kondycji ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Publikacja dystrybuowana bezpłatnie. prof. zw. dr hab. Irena K. HEJDUK AUTORZY

Publikacja dystrybuowana bezpłatnie. prof. zw. dr hab. Irena K. HEJDUK AUTORZY Recenzent: prof. zw. dr hab. Irena K. HEJDUK AUTORZY EULALIA SKAWIŃSKA Wstęp, podrozdz. 2.1 2.2, 2.3.1, 2.3.3 2.3.4, 3.1, 3.3, 4.1, 4.3, 5.1, 5.3, 6.1, 6.3, 7.1 9.1, Rozdz. 10 Zakończenie ROMUALD I. ZALEWSKI

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Luty 2005 1 SPIS TREŚCI DOKUMENTU Stan społeczeństwa obywatelskiego. Próba

Bardziej szczegółowo

Marketing współtworzenia wartości z klientem

Marketing współtworzenia wartości z klientem Marketing współtworzenia wartości z klientem Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Marketing współtworzenia wartości z klientem Społecznotwórcza rola marketingu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania. Piotr Szczypka

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania. Piotr Szczypka Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Piotr Szczypka Sposoby zarządzania organizacjami sportowymi na przykładzie klubów tenisowych Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem: Dr hab. prof. UW Beaty

Bardziej szczegółowo

DIALOG OBYWATELSKI. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego Lublin 2014 2 3

DIALOG OBYWATELSKI. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego Lublin 2014 2 3 1 DIALOG OBYWATELSKI Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego Lublin 2014 2 3 DIALOG OBYWATELSKI Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna. ku zmianie

Praca socjalna. ku zmianie 03 pod redakcją Marii Mendel Bohdana Skrzypczaka Praca socjalna jako edukacja ku zmianie Od edukacji do polityki Praca socjalna jako edukacja ku zmianie Od edukacji do polityki Warszawa 2013 03 Słowo

Bardziej szczegółowo

ANNA WYKA BADACZ SPOŁECZNY WOBEC DOŚWIADCZENIA

ANNA WYKA BADACZ SPOŁECZNY WOBEC DOŚWIADCZENIA ANNA WYKA BADACZ SPOŁECZNY WOBEC DOŚWIADCZENIA Pamięci Jana Strzeleckiego WPROWADZENIE Zazwyczaj my, socjologowie, używamy pojęcia doświadczenie" nieuważnie, niejako mimochodem, traktując je jako oczywisty

Bardziej szczegółowo

Środowiskowa praca socjalna Analiza doświadczeń i kierunki rozwoju... 15

Środowiskowa praca socjalna Analiza doświadczeń i kierunki rozwoju... 15 Warszawa 2011 01 I 1 2 3 4 5 O Laboratorium Innowacji Społecznej... 7 Bohdan Skrzypczak, Marta Wieczorek Środowiskowa praca socjalna Analiza doświadczeń i kierunki rozwoju... 15 Analiza doświadczeń w obszarze

Bardziej szczegółowo

Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce

Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce Między służbą społeczną a urzędem pod redakcją Marka Rymszy Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce Między służbą społeczną a urzędem Pracownicy socjalni

Bardziej szczegółowo

WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ

WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ ~ WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ pod redakcją naukową Macieja Frączka, Jerzego Hausnera i Stanisława Mazura [es] WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ pod redakcją naukową Macieja Frączka, Jerzego Hausnera i Stanisława

Bardziej szczegółowo

elementarz III sektora

elementarz III sektora elementarz III sektora elementarz III sektora Stowarzyszenie Klon/Jawor Warszawa 2005 Gdyby rząd we wszystkim zastąpił stowarzyszenia, moralność i poziom umysłowy demokratycznego społeczeństwa narażone

Bardziej szczegółowo

Forum Darczyńców w Polsce

Forum Darczyńców w Polsce ROLA I MODELE FUNDACJI W POLSCE I W EUROPIE ROLA I MODELE FUNDACJI W POLSCE I W EUROPIE Forum Darczyńców w Polsce Publikacja powstała w ramach cyklu konferencji i seminariów Rola i modele fundacji w Polsce

Bardziej szczegółowo

rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym

rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym pod redakcją Martyny Plucińskiej Poznań 2014 Komitet

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY KSZTAŁCENIA ELIT.

PROBLEMY KSZTAŁCENIA ELIT. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Pedagogicznych Anna Maria Kola PROBLEMY KSZTAŁCENIA ELIT. PRZYPADEK STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLSCE Praca doktorska napisana pod kierunkiem Prof. zw.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA W SPOŁECZNO

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA W SPOŁECZNO EMILIA KOROLCZUK KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA W SPOŁECZNOŚCIACH WIEJSKICH A ROZWÓJ LOKALNY. ANALIZA PROBLEMATYKI NA PRZYKŁADZIE GMINY NAREWKA. RAPORT Z BADAŃ. BIAŁYSTOK 2013 1 SPIS TREŚCI..2 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

SPÓR O SPOŁECZNE ZNACZENIE SPOŁECZNYCH NIERÓWNOŚCI

SPÓR O SPOŁECZNE ZNACZENIE SPOŁECZNYCH NIERÓWNOŚCI SPÓR O SPOŁECZNE ZNACZENIE SPOŁECZNYCH NIERÓWNOŚCI UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU SERIA SOCJOLOGIA NR 65 SPÓR O SPOŁECZNE ZNACZENIE SPOŁECZNYCH NIERÓWNOŚCI Redakcja naukowa KRZYSZTOF PODEMSKI

Bardziej szczegółowo

Badania empiryczne i ich znaczenie w pracy naukowej

Badania empiryczne i ich znaczenie w pracy naukowej Badania empiryczne i ich znaczenie w pracy naukowej 6.1 Istota i cel badań naukowych 6.2 Rodzaje badań empirycznych 6.3 Procedury procesu badawczego 6.4 Metody i techniki badań empirycznych 6.5 Realizacja

Bardziej szczegółowo

Inercja czy rozwój dialogu społecznego w Polsce? Generalia i detale

Inercja czy rozwój dialogu społecznego w Polsce? Generalia i detale Inercja czy rozwój dialogu społecznego w Polsce? Generalia i detale Inercja czy rozwój dialogu społecznego w Polsce? Generalia i detale Monika Gładoch Jarosław Kulbat Michał Kuszyk Maciej Olejnik Jacek

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA Jerzy Hausner (red.) Jarosław Górniak Sylwia Kołdras Stanisław Mazur Romana Paszkowska KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA Poradnik Kraków, 1999 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 SŁOWNICZEK POJĘĆ STOSOWANYCH W PORADNIKU

Bardziej szczegółowo

Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. bezpieczeństwo. teoria i praktyka

Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. bezpieczeństwo. teoria i praktyka Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego bezpieczeństwo teoria i praktyka numer 1 2 (I) Kraków 2008 Bezpieczeństwo teoria i praktyka Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE MIASTEM W TEORII I PRAKTYCE URZĘDU MIASTA POZNANIA

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE MIASTEM W TEORII I PRAKTYCE URZĘDU MIASTA POZNANIA Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE MIASTEM W TEORII I PRAKTYCE URZĘDU MIASTA POZNANIA Redakcja naukowa Barbara Kożuch, Cezary Kochalski

Bardziej szczegółowo

Komunikacja językowa w public relations

Komunikacja językowa w public relations KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Jelenia Góra 2015 RADA WYDAWNICZA KARKONOSKIEJ

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Kontekst teoretyczny 7 2. Istota socjalizacji 18 3. Pojęcie wychowania 32 4. Koncepcje osobowości a wychowanie 55

Bardziej szczegółowo

Współpraca między organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową

Współpraca między organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową Współpraca między organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową Problemy, wyzwania i rekomendacje Ekspertyza przygotowana przez INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH w ramach projektu: Model współpracy

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI

TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI Załącznik nr 1 do Strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI Raport z

Bardziej szczegółowo

Reklama społeczna w Polsce i jej ewolucja

Reklama społeczna w Polsce i jej ewolucja Uniwersytet Warszawski Wydział Filozofii i Socjologii Małgorzata Osowska Nr albumu: 263102 Reklama społeczna w Polsce i jej ewolucja Analiza treści plakatów poświęconych zjawisku przemocy Praca licencjacka

Bardziej szczegółowo