Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Nr (19) (29) Grudzieñ PaŸdziernik ISSN gazeta bezp³atna G OS BOCHEÑSKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 7 szystkie te dzieci maj¹ nadziejê, e gdy osi¹gn¹ w nauce ponadprzeciêtne wyniki, otrzymaj¹ tak¹ sam¹ szansê starania siê o stypendia naukowe, jak ich rówieœnicy maj¹cy szczêœcie zamieszkiwania w mieœcie. Okazuje siê, e szanse te nie s¹ równe. Z czego to wynika staraliœmy siê dowiedzieæ w bezpoœredniej rozmowie z Burmistrzem Miasta Bogdanem Kosturkiewiczem. Panie burmistrzu, jaki jest problem ze stypendiami naukowymi dla uczniów? Spotka³am siê z opini¹, e uczniowie szkó³ wiejskich czuj¹ siê dyskryminowani w tym wzglêdzie Ka da jednostka samorz¹dowa ma obowi¹zek zabezpieczaæ interesy swoich mieszkañców - w tym przypadku tak e bocheñski Gdzie s¹ stypendia dla wiejskich dzieci? Na terenach wiejskich powiatu bocheñskiego zamieszkuje niemal 150. szczególnie uzdolnionych uczniów. Wielu z nich wybra³o edukacjê w lokalnych placówkach, inne doje d aj¹ na naukê do samej. W gazeta bezp³atna interesy uczniów. Z zasady nie stosuje siê praktyk przyjmowania dzieci do szkó³ po³o onych dalej ni ich macierzyste. Mimo to, my te wyj¹tki czynimy i przyjmujemy dzieci z s¹siednich gmin. Obecnie w naszych szko³ach podstawowych i gimnazjach uczy siê blisko 400 dzieci spoza miasta. Na ka dego ucznia otrzymujemy z» dokoñczenie na str. 2 MMP M. Piszczek Sp. z o.o a, ul. Partyzantów 24E tel. 014/ , fax 014/ PRACE ZIEMNE KOPARK ATRAKCYJNE CENY NA JESIEÑ 2009 Oferujemy tak e: - malowanie proszkowe - ciêcie i giêcie blach do 4 mm - wykonywanie konstrukcji i galanterii metalowej NOWA LINIA LAKIERNICZA DOCIEPLANIE BUDYNKÓW MATERIA Y WYKONAWSTWO a, ul. Brzeska 36 tel./fax: (obok stacji Orlen) APANÓW - ELEKTRONARZÊDZIA - NARZÊDZIA RÊCZNE - PILARKI - PAPIERY ŒCIERNE - KOMPRESORY - SPAWARKI - FARBY, LAKIERY - SUCHA ZABUDOWA - KLEJE, FUGI, SILIKONY - AKCESORIA MALARSKIE - DRABINY, ZAMKI, KLAMKI - PANELE POD OGOWE, LISTWY - ARÓWKI, GNIAZDKA EL., - TECHNIKA ZAMOCOWAÑ - BRODZIKI, WANNY, UMYWALKI - KABINY, MEBLE AZIENKOWE - ARMATURA AZIENKOWA - OSTRZENIE AÑCUCHÓW - RYNNY I OKNA DACHOWE - ODZIERZ OCHRONNA - KOSIARKI I KOSY Pracownia Z³otnicza Benedykt Wacnik, a ul. Bia³a 1, tel. (014) Z OTO, AÑCUSZKI, PIERŒCIONKI, OBR CZKI OTWARTE: 7-17 SOBOTA: 7-14 Zak³ad Optyczny El bieta Zienkowska a, ul. Koœciuszki 3 tel./fax: (014) pon.- pt.: sob.: Realizacja recept NFZ oraz z gabinetów prywatnych, Krótkie terminy do lekarza okulisty!!! BEZP ATNE BADANIE WZROKU PRZY ZAKUPIE OKULARÓW KOREKCYJNYCH POWY EJ 120 Z Odbiór gotowych okularów w godzinê, Gwarancja na okulary, Szeroki asortyment opraw i szkie³, Sprzeda soczewek kontaktowych, Okulary przeciws³oneczne z polaryzacj¹, MO LIWOŒÆ MALOWANIA ELEMENTÓW WIELKOGABARYTOWYCH BAR KUBUŒ a ul. Partyzantów 3a tel POGOTOWIE KULINARNE CATERING Polecamy Organizujemy œniadania, obiady imprezy okolicznoœciowe dania na wynos (dwie sale: na 25 i 40 osób) abonamenty uroczyste obiady, kolacje i inne bezp³atna dostawa na terenie WSZYSTKO DLA CA$INGS MASARZY I KUCHNI WIELICZKA Plac Targowy Bednarka UBEZPIECZENIA domów, mieszkañ na ycie PORADY INWESTYCYJNE Zapraszamy Pon.-Pt Niedziela Tel

2 2 PaŸdziernik 2009 Nr 10 BOCHNIA Kamizelka mo e uratowaæ ycie W Proszówkach 15 paÿdziernika w pobli u szko³y 6-letnia dziewczynka wracaj¹c z przedszkola pod opiek¹ starszego rodzeñstwa nagle wbieg³a wprost pod nadje d aj¹cy pojazd Opel Vectra. Dziki nie prze y³y spotkania z Ducato Na skutek potr¹cenia dziecko trafi³o do szpitala na obserwacjê. Wstêpnie ustalono, e dozna³a niegroÿnych dla ycia pot³uczeñ. W du ej mierze uderzenie zosta³o zamortyzowane przez odzie. Postêpowanie w tej sprawie prowadzi Wydzia³ Ruchu Drogowego. Mimo rozdanych kilka miesiêcy temu kamizelek odblaskowych dla uczniów szkó³ podstawowych w gminie a niewielu z nich mo na spotkaæ VI Memoria³ P³ywacki Kryta P³ywalnia w wraz z T.S. P³ywak a zapraszaj¹ dzieci, m³odzie i doros³ych do udzia³u w VI. Memoriale P³ywackim im. Jana Kota, który odbêdzie siê na Krytej P³ywalni w, w dniu br. W zawodach wystartuj¹ przedszkolaki oraz uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjów, natomiast w kategorii OPEN pozostali mieszkañcy Gminy Miasta a (powy ej gimnazjum). Ka dy zawodnik ma prawo do dwóch startów indywidualnych - op³ata startowa wynosi 2 z³ od zawodnika. Gdzie s¹ stypendia dla wiejskich dzieci?» dokoñczenie ze str. 1 ministerstwa zbyt nisk¹ subwencjê, dlatego do ka dego dziecka dop³acamy rocznie 2,5 tys. z³ - bez wzglêdu na to, czy to jest uczeñ z miasta a, czy z Rzezawy, Nowego Wiœnicza lub jakiejkolwiek innej gminy. Rocznie utrzymanie dzieci spoza terenu miasta kosztuje nas milion z³otych, które moglibyœmy wydaæ np.: na budowê dróg, czy polepszenie warunków nauki w szko³ach. Dlatego zarzut, e dyskryminujemy uczniów pochodz¹cych z okolicznych wsi jest ocen¹ wysoce niesprawiedliw¹. Nasuwa siê jednak pytanie dlaczego te dzieci wol¹ chodziæ do szkó³ bocheñskich, a nie do szkó³ w swoich gminach? I to jest pytanie, na które musz¹ sobie odpowiedzieæ w³odarze s¹siednich gmin. Bywa jednak, e sytuacja taka jest usprawiedliwiona. Przyk³adem niech bêdzie Gmina Rzezawa, gdzie dzieci z ulicy Krzeczowskiej maj¹ bli ej do szko³y w Krzeczowie i tam uczêszczaj¹, ale gimnazjaliœci z Krzeczowa ucz¹ siê w bocheñskiej szkole, bo dalej maj¹ do szko³y w Rzezawie. My to rozumiemy i przyjmujemy te dzieci do naszych gimnazjów. Natomiast inn¹ sytuacj¹ jest taki stan rzeczy, e dzieci z Gorzkowa wybieraj¹ naukê w poniewa maj¹ utrudniony dojazd do szko³y w BrzeŸnicy. To nie powinien byæ nasz problem lecz wójta tej gminy, który jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Program zawodów: BLOK I Przedszkola oraz Szko³y Podstawowe klasy od 1 do rozgrzewka 9.00 zawody Przedszkola K/M 25 dowolnym Szko³y Podstawowe Klasy 1 K/M 25 dowolnym, 25 grzbietowym Klasy 2 K/M 25 dowolnym, 25 grzbietowym Klasy 3 K/M 25 dowolnym, 25 grzbietowym BLOK II - Szko³y Podstawowe klasy dzieciom dojazdu do szko³y. Kto decyduje o przyznaniu stypendium naukowego uczniowi? Zasady przyznawania stypendiów naukowych precyzuje uchwa³a Rady Miejskiej, która wyszczególnia kryteria kwalifikuj¹ce do otrzymania takiej nagrody. Natomiast dla uczniów pochodz¹cych spoza naszego miasta wójtowie poszczególnych gmin, b¹dÿ Starostwo Powiatowe. Osobiœcie nie widzê adnych przeszkód, aby Gmina a uchwali³a podobny do naszego dokument i przyznawa³a stypendia naukowe dla uczniów bêd¹cych ich mieszkañcami. Kryteria wy³aniania bocheñskich stypendystów s¹ bardzo wymagaj¹ce. Znam takie przypadki, e dzieci ze œredni¹ ocen 5,6 nie otrzyma³y stypendium poniewa nie uzyska³y odpowiedniej iloœci punktów. Ba, pamiêtam nawet taki przypadek, e dziecko, które zajê³o 10. miejsce w ogólnopolskiej olimpiadzie jêzykowej te siê nie zakwalifikowa³o. Bywa³y przypadki, e zdobyli je uczniowie bardzo uzdolnieni sportowo osi¹gaj¹cy sukcesy w rozgrywkach rangi krajowej. Niestety nie wszystkie szczególnie uzdolnione dzieci s¹ w stanie otrzymaæ tê nagrodê. Zawsze jest to elita uczniów, zdobywaj¹cych najwy sz¹ liczbê punktów. Natomiast, jakie s¹ te kryteria, ja tego nie rozstrzygam i nie mnie je oceniaæ oceny dokonuje bezstronna komisja na podstawie wymogów wyszczególnionych w uchwale Rady Miasta, a te nagradzaj¹ punktami m.in. id¹cych do szko³y lub powrotnej z za³o on¹ kamizelk¹. Policja apeluje do rodziców, nauczycieli i pracowników szkó³ do nak³aniania uczniów i egzekwowania zalecenia noszenia kamizelek odblaskowych. Szczególnie teraz, kiedy aura znacznie zmniejsza widocznoœæ na drodze kamizelka powoduje, e jest widoczna z kilkuset ju metrów. Mimo rozdawanych przez Policjê elementów odblaskowych (równie doros³ym) niestety piesi rzadko z nich korzystaj¹. W zwi¹zku z tym policjanci zostali zobowi¹zani do podejmowania stanowczych dzia³añ w przypadku naruszenia prawa (np. brak oœwietlenia roweru czy te poruszanie siê po drodze poza obszarem zabudowanym osoby do 15 roku ycia bez elementów odblaskowych od zmierzchu do œwitu) a tak e zwracania uwagi uczniom i ich rodzicom. Osoba nie wyposa ona w elementy odblaskowe ubrana w ciemn¹ odzie jest widoczna z oko³o 30 metrów, natomiast elementy odblaskowe s¹ widoczne z oko³o 150 metrów. Kieruj¹cy jad¹cy z prêdkoœci¹ 50 km/h potrzebuje na zatrzymanie pojazdu oko³o 60 metrów od chwili zauwa enia przeszkody. Dziwi taka postawa doros³ych oraz rodziców dzieci, poniewa wielu z nich jest równie kierowcami i dostrzegaj¹ zalety kamizelek. od 4 do 6 oraz Gimnazja i kategoria OPEN rozgrzewka zawody Szko³y Podstawowe Klasy 4 K/M 50 dowolnym, 50 grzbietowym, 50 klasycznym Klasy 5 K/M 50 dowolnym, 50 grzbietowym, 50 klasycznym Klasy 6 K/M 50 dowolnym, 50 grzbietowym, 50 klasycznym Gimnazja i kategoria OPEN Klasy 1-3 K/M 50 dowolnym, 50 grzbietowym, 50 klasycznym, 50 motylkowym. (...) zarzut, e dyskryminujemy uczniów pochodz¹cych z okolicznych wsi jest ocen¹ wysoce niesprawiedliw¹. Nasuwa siê jednak pytanie dlaczego te dzieci wol¹ chodziæ do szkó³ bocheñskich, a nie do szkó³ w swoich gminach? I to jest pytanie, na które musz¹ sobie odpowiedzieæ w³odarze s¹siednich gmin. tych uczniów, którzy zdobywaj¹c laury na krajowych imprezach sportowych przyczyniaj¹c siê do promocji miasta. Jednym z koniecznych do spe³nienia warunków jest m.in. wymóg zameldowania na terenie miasta, poniewa jest to nagroda sfinansowana przez miejskich podatników. Zdarzaj¹ siê te precedensy - w jednym przypadku, komisja przyzna³a stypendium uczennicy spoza, która osi¹gnê³a znakomite wyniki w zakresie sportu i nauki. Nie zasiadam w komisji, która kwalifikuje uczniów do stypendium - otrzymujê ju gotow¹, imienn¹ listê nagrodzonych dzieci i uruchamiam œrodki na ten cel. Kto zatem powinien przyznawaæ stypendia naukowe uczniom pochodz¹cym z okolicznych wsi? 13 paÿdziernika br. o godz w na ul. Wiœnickiej kieruj¹c samochodem dostawczym marki Fiat Ducato jad¹c w kierunku Nowego Wiœnicza doje d aj¹c do ul. Pogórek zauwa y³ w œwiat³ach reflektorów watahê m³odych dzików prowadzon¹ przez lochê. Mimo hamowania potr¹ci³ kilka z nich. Locha uciek³a z pozosta³¹ gromadk¹ w kierunku Do³uszyc. Na miejsce wezwa³ policjê oraz powiadomiono pracowników ko³a ³owieckiego, którzy zabrali warchlaki. Na miejscu znaleziono piêæ nie yj¹cych ju m³odych zwierz¹t. Wed³ug oœwiadczenia kierowcy trzy z nich zosta³y potr¹cone ju wczeœniej przez inne nieznane pojazdy i prawdopodobnie pochodzi³y z innego stada. Samochód zosta³ uszkodzony w czêœci przedniej. W³aœciciel pojazdów nie posiadaj¹cy dodatkowego ubezpieczenia autocasco Zapisy w MDK Miejski Dom Kultury w informuje, e s¹ jeszcze wolne miejsca na sekcje: teatraln¹ dla dzieci ze szko³y podstawowej. Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ we wtorki o godzinie w sali widowiskowej MDK 2 przy ul. Wojska Polskiego. Zajêcia prowadzi pani Dominika Czarnecka. Liczba miejsc ograniczona! MDK zaprasza równie na now¹ sekcjê "Taniec z przyborami artystycznymi" dzieci ze szko³y podstawowej oraz gimnazjum. Zajêcia prowadzi p. Wójtowie gmin i Starostwo Powiatowe. Gdybyœmy zaczêli przyznawaæ stypendia naukowe dzieciom spoza miasta a, to zabrak³o by œrodków dla uczniów zamieszkuj¹cych u nas. Jak powiedzia³em - stypendia wyp³acane s¹ ze œrodków pozyskanych od podatników naszego miasta i w przypadku dysponowania ich na nagrody dla uczniów spoza, zmuszeni bylibyœmy uszczupliæ pulê œrodków dla uzdolnionych dzieci podatników. A to narazi³o by nas na s³uszne pretensje. Istnieje zarzut, e I. Liceum Ogólnokszta³c¹ce w jest szczególnie faworyzowane w tym wzglêdzie Liceum nie podlega kompetencyjnie miastu a. Szko³a ta zabezpiecza potrzeby edukacyjne ca³ego powiatu i jej dzia³alnoœæ nadzoruje nie mog¹ liczyæ nie mog¹ liczyæ na zwrot kosztów uszkodzenia pojazdu. Warto pamiêtaæ, e równie nie wolno zabieraæ z miejsca zdarzenia zwierz¹t, poniewa zwierzyna dzika jest w³asnoœci¹ skarbu pañstwa. Agata Nizio³ - w pi¹tki od godziny na sali widowiskowej MDK 2 przy ul. Wojska Polskiego. Dla doros³ych po raz pierwszy w mieœcie zosta³ zorganizowany miesiêczny kurs tañca argentyñskiego! Zajêcia poprowadzi pani Agata Nizio³. Zapisy prowadzone s¹ do koñca paÿdziernika br. Mo na zapisywaæ siê osobiœcie w sekretariacie MDK lub telefonicznie 014/ Op³ata za ca³y kurs to tylko 100 z³ od pary! Liczba miejsc ograniczona! Starostwo Powiatowe, które decyduje o przyznawaniu stypendiów naukowych dla jej uczniów. Ile dzieci z terenu miasta otrzyma³o stypendia naukowe w tym roku szkolnym? Komisja przyzna³a stypendia dla 45 uczniów w tym dla 22 uczniów szkó³ podstawowych w wysokoœci z³ i 23 stypendia dla uczniów gimnazjów w wysokoœci z³. S¹ to kwoty wyp³acane uczniowi jednorazowo na bie ¹cy rok szkolny. Bardzo dziêkujê za rozmowê. P.S. (en) Niemal w tym samym czasie gdy przeprowadza³am wywiad z burmistrzem, Starostwo Powiatowe przyzna³o stypendia za wybitne wyniki w nauce, osi¹gniêcia artystyczne i sportowe dla kolejnych 27. uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych i studentów, w wysokoœci 140 z³otych miesiêcznie. Wœród nich najliczniejsz¹ grupê stanowi¹ uczniowie I.LO w. O stypendium naukowe ze Starostwa ubiega³o siê w br. 41 uczniów. Za osi¹gniêcia sportowe na szczeblu centralnym wyró niono 11. uczniów i studentów. Stypendium otrzymali m.in.: srebrny medalista mistrzostw Polski Juniorów w Judo, srebrny medalista Mistrzostwo Polski Juniorów LZS w rzucie oszczepem oraz mistrz Ma³opolski w biegu na 3 km.

3 W HARMONII Z OTOCZENIEM Nr 10 PaŸdziernik A jednak! Nowy przewoÿnik w mieœcie BOCHNIA Rada Miejska, z zachowaniem szeœciomiesiêcznego okresu wypowiedzenia, wyst¹pi³a ze struktur Zwi¹zku Komunalnego, by w nowym roku kalendarzowym wprowadziæ do miasta nowego przewoÿnika. Spór wœród uczestników struktur RPK nasila³ siê od d³u szego czasu, ros³y te zaleg³oœci gmin wobec przewoÿnika, któremu grozi³a upad³oœæ. Miasto a swoje nale noœci p³aci³o sumiennie, a mimo to nie mia³o gwarancji prawid³owej dzia³alnoœci RPK, ani pewnoœci co do jego najbli szej przysz³oœci. Miasto nie mia³o te dogodnej pozycji w strukturach istniej¹cej spó³ki, co wyjaœni³ nam burmistrz Bogdan Kosturkiewicz: RPK jest jednoosobow¹ spó³k¹ zwi¹zku miêdzygminnego, który zosta³ stworzony przez cztery gminy: Miasto a, Gmina a, Gmina Nowy Wiœnicz i Gmina Rzezawa. W sk³ad w³adz spó³ki jest powo³ywanych: 5 przedstawicieli do Rady Nadzorczej, z czego dwie, to cz³onkowie za³ogi i po jednym przedstawicielu ka dej z gmin. Miasto a mog³o mieæ jedynie jednego przedstawiciela w 7-osobowych w³adzach spó³ki, maj¹c a 44% udzia³u. Natomiast Gmina Nowy Wiœnicz maj¹c 4 % udzia³u posiada³a w strukturach RPK dwóch swoich przedstawicieli (jednego we w³adzach spó³ki i drugiego w Zarz¹dzie - tzw. Zgromadzeniu Wspólników), ³o ¹c 11-krotnie mniej na utrzymanie spó³ki ni my. Takich struktur nie ma nigdzie na œwiecie! Proponowaliœmy od lat aby zmieniæ statut na bardziej sprawiedliwy. Niestety - to nam siê nie uda³o. Burmistrz Bogdan Kosturkiewicz zadba³ o zakup nowych autobusów, które pod koniec roku znajd¹ siê w bocheñskiej zajezdni gotowe do wyruszenia w zmienione trasy zapewniaj¹c, e bilety komunikacji miejskiej bêd¹ tañsze!. Zamówione autobusy, to niskopod- ³ogowe Autosan-y na podwoziu Mercedesa z dogodnym wjazdem dla wózków, spalaj¹ce ok. 16 l/ 100 km obecnie s¹ uzbrajane w bocheñskie barwy. Organizacyjnie wszystko jest ju przygotowane. Szko³a promuj¹ca bezpieczeñstwo W dniu 6 paÿdziernika br. dokonano uroczystego wrêczenia certyfikatu Szko³a promuj¹ca bezpieczeñstwo przez Ma³opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji m³. insp. Andrzeja Rokitê Publicznemu Gimnazjum im. Prymasa Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego w D¹brówce za inicjatywy i dzia³ania w ramach projektu Zintegrowana Polityka Bezpieczeñstwa. Po czêœci oficjalnej zaproszeni goœci mieli mo liwoœæ poznaæ prezentowany sprzêt policyjny u ywany przez policjê drogow¹ i wodn¹. Partnerami projektu s¹: Wydzia³ Projekt ³¹cznika z autostrad¹ Trwaj¹ prace projektowe dotycz¹ce ³¹cznika komunikuj¹cego zjazd z autostrady z drog¹ krajow¹ nr 4. W ramach inwestycji planuje siê budowê trzech rond komunikacyjnych, w tym ronda jednopoziomowego turbinowego na skrzy owaniu ³¹cznika oraz drogi krajowej nr 4. Foto z arch. UMiG a Barwy bocheñskich autobusów Burmistrz wyjaœni³ nam kulisy powo³ania nowej spó³ki: Nowym przewoÿnikiem bêdzie jednoosobowa spó³ka Skarbu Pañstwa, bêd¹ca w strukturach miejskich (BZUK), która obecnie za³atwia ostatnie formalnoœci zwi¹zane z licencj¹ i przejêciem zakupionego przez nas taboru. Mo liwe to by³o dziêki zawartej umowie, pomiêdzy UM a, a spó³k¹ BZUK, któr¹ miasto zasili³o 2- milionowym wsparciem kapita³u zak³adowego. To mniej wiêcej ta kwota, któr¹ miasto musia³oby odprowadziæ rocznie do RPK - w tym 400 tys. za mo liwoœæ funkcjonowania z ich autobusów, plus udostêpnienie bazy transportowej przy ul. 29 Stycznia i pomieszczeñ w Rynku oraz na terenie BZUK-u. I tak, w styczniu przysz³ego roku BZUK bêdzie posiada³ 5 nowych autobusów i du y kapita³ zak³adowy. Okazuje siê, e nasza troska o losy miejskiej komunikacji by³a nieco na wyrost. Miasto sobie poradzi³o z problemem, a mieszkañcy mog¹ spaæ spokojnie i nie martwiæ siê czym w nowym roku dojad¹ do pracy. yczymy szerokiej drogi! (en) Foto z arch. UM a Prewencji Komendy Powiatowej Policji w, Pañstwowa Stra Po arna w, Urz¹d Gminy w Rzezawie, Rada Rodziców uczniów, oraz So³tys. Jednak najwiêkszy wk³ad w jego realizacjê maj¹ sami uczniowie i nauczyciele. To nie jedyna szko³a posiadaj¹ca certyfikat w powiecie bocheñskim. W ubieg³ym roku dokument ten otrzyma³o Publiczne Gimnazjum im. Ks. Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego w Trzcianie. W bie ¹cym roku do projektu przyst¹pi³a Szko³a Podstawowa nr 2 w oraz Zespó³ Szkó³ w Mikluszowicach. W ostatnim okresie program zacz¹³ przybieraæ bardzo intensywn¹ formê obecnie jest realizowany na terenie ka - dego powiatu naszego województwa, w obszarze placówek oœwiatowych (Szko³y Podstawowe 40; Gimnazja 121; placówki ponadgimnazjalne 21) oraz na terenie uczelni wy szych Krakowa. Zintegrowana Polityka Bezpieczeñstwa (zwana programem holenderskim) opiera siê na dzia³aniach maj¹cych na celu poprawê bezpieczeñstwa. Podstaw¹ realizacji ZPB jest w³aœciwa komunikacja miêdzy partnerami. Nie ma tu miejsca na wymianê pism jest za to miejsce na regularne spotkania. Projektu nie uda siê zrealizowaæ bez zaanga owania partnerów, zrozumienia wspólnych celów i przekonania do sensu ca³oœci dzia³añ. Foto z arch. KPP w WINDYKACJA -PROFESJONALNIE TELEFON 24H BRUK-BUD Zak³ad Remontowo - Budowlany AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA WYROBÓW FIRMY SKUTECZNIE I SZYBKO PROCES S DOWY GRATIS POLSKA-EUROPA - PROWIZJA P ATNA PO SP ACIE NALE NOŒCI PE EN ZAKRES US UG CYWILNO PRAWNYCH ORAZ DETEKTYWISTYCZNYCH DÊBNO tel PRACA Ogólnopolska Firma dzia³aj¹ca w 25 miastach lider swojej bran y poszukuje kandydatów na stanowiska - kierowca z obs³ug¹ klienta - przedstawiciel firmy - handlowiec terenowy - telefonistki zakres obowi¹zków: - obs³uga klientów firmy - pozyskiwanie nowych kontrahentów - sk³adania ofert handlowych oferujemy: - bezp³atne przeszkolenie + zwrot kosztów dojazdu - sta³¹ pracê - œwiadczenie ZUS - mo liwoœæ awansu - œrednie wynagrodzenie etat ok z³./mc, 1/2 etatu ok z³ po okresie próbnym mo liwoœæ otrzymania - samochodu s³u bowego - telefonu s³u bowego - dodatkowych premii finansowych wymagamy: - dyspozycyjnoœci - operatywnoœci - motywacji do pracy Je eli spe³niasz powy sze wymagania zg³oœ siê do nas: Oddzia³y ( ): Kraków tel. 012 / , Gliwice tel. 032 / , AUTO Z OMOWANIE Skup samochodów powypadkowych i skorodowanych

4 4 PaŸdziernik 2009 Nr Bocheñska Pami¹tka 30 paÿdziernika up³ywa termin sk³adania prac w konkursie na rêkodzielnicz¹ Pami¹tkê Bocheñsk¹. Tylko do 30 paÿdziernika mo na sk³adaæ prace w konkursie na Rêkodzielnicz¹ Pami¹tkê Bocheñsk¹, og³oszonym przez Stowarzyszenie Kot³ownia, Miejski Dom Kultury w oraz Cepeliê. Celem konkursu jest promowanie twórczoœci amatorów artystów rzemieœlników bocheñskich, pozyskanie oryginalnych prac lokalnych pami¹tek symbolizuj¹cych walory turystyczne, kulturowe i ekologiczne Gminy Miasta a i okolic. Ponadto intencj¹ Organizatora jest zachêcenie mieszkañców do promocji naszego regionu, poprzez wykonanie prac rêkodzielniczych podkreœlaj¹cych ich lokaln¹ specyfikê i oryginaln¹ tradycjê W konkursie przewidziano nagrody pieniê ne, pula nagród wynosi 2400z³. Gmina a m³. asp. Rafa³ Krzyszkowski Dzielnica VII ul. Krakowska 39, pok. 9 tel. 014/ Rejon:Buczyna, BrzeŸnica, Grabina, Gorzków, Nieprzeœnia, Nieszkowice Wielkie azy, Pogwizdów, Wola Nieszkowska, Zawada BOCHNIA i OKOLICE Zag³osuj na Dzielnicowego Roku 2009! Policjanci dzielnicowi s³u ¹cy w:, Nowym Wiœniczu, apanowie, Trzcianie i egocinie bior¹ udzia³ w organizowanym w³aœnie Plebiscycie na Najlepszego Dzielnicowego Powiatu Bocheñskiego. asp. Tomasz Dymura Dzielnica VIII ul. Krakowska 39, pok. 9 tel. 014/ Drukarnia Kraków Kraków, ul. Przewóz 2a tel./fax (012) brutto. Prace wykonane technik¹ dowoln¹ nale y sk³adaæ w sekretariacie MDK w terminie do dnia 30 paÿdziernika 2009r. Ka dy uczestnik mo e z³o yæ maksymalnie 2 prace. Rozstrzygniêcie konkursu o og³oszenie zwyciêzców nast¹pi w listopadzie 2009r. Regulamin konkursu i karta zg³oszeniowa do pobrania ze strony oraz w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury. Informacji udziela MDK Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Kot³ownia, Miejski Dom Kultury w oraz Cepelia. Przed- Zag³osowaæ mo na poprzez wype³nienie krótkiej ankiety (publikowanej poni ej), sk³adaj¹cej siê z czterech pytañ. Ankietê nale y wrzuciæ do jednej ze skrzynek umieszczonych w urzêdach miast i gmin lub jednostek Policji. Gmina Rzezawa m³. asp. Pawe³ Makarski Dzielnica XI ul. Krakowska 39, pok. 12B tel. 014/ Rejon: Krzeczów, Rzezawa. st. post. Wojciech Wiêcek Dzielnica XII ul. Krakowska 39, pok. 9 tel. 014/ Najpiêkniejszy Rynek w Polsce Trwa plebiscyt na najpiêkniejszy Rynek w Polsce i na œwiecie. W tej pierwszej kategorii nominowany jest w³aœnie Bocheñski Rynek, który jest jednym z trzydziestu konkursowych obiektów. Przez wieki place i rynki stanowi³y serca miast. Na pocz¹tku spe³nia³y rolê centrów handlowych, potem najczêœciej tutaj w³aœnie mieœci³o siê centrum administracyjne. St¹d na wiêkszoœci rynków budowano ratusze. Dzisiaj najpiêkniejsze i najbardziej bogate w historiê place s¹ jednymi z najwiêkszych atrakcji turystycznych. W wiêkszoœci miast - niezale nie od wielkoœci - s¹ wizytówkami miejscowoœci. W tych miastach, które przetrwa³y z niewielkimi zmianami od œredniowiecza czy renesansu s¹ to na ogó³ klasyczne rynki w centrum starówki. W innych - znane z historii lub unikalnej architektury place centralne. - pisz¹ na stronie organizatorzy konkursu. eby zag- ³osowaæ wystarczy wejœc na strone e.pl zaznaczyæ wybran¹ miejscowoœc i klikn¹æ. siêwziêcie realizowane jest w ramach projektu: Konkurs na rêkodzielnicz¹ pami¹tkê bocheñsk¹ dofinansowanego ze œrodków Gminy Miasta a. Zapraszamy do udzia³u w konkursie!!! Plebiscyt bêdzie trwa³ do 31 grudnia br., a tytu³ przypadnie dzielnicowemu z najwiêksz¹ liczbê punktów. W tym numerze przedstawiamy sylwetki dzielnicowych z Gminy a, Rzezawa i Drwnia. SPORT Ruszy³y rozgrywki BALK W dniu 18 paÿdziernika br. koszykarze wystêpuj¹cy w BALK (Bocheñskiej Amatorskiej Lidze Koszykówki) rozpoczêli szóst¹ edycjê rozgrywek. Organizatorem jest sekcja koszykówki MOSiR w. Do turnieju zg³osi³o siê 10 dru yn, które rywalizowaæ bêd¹ systemem ka dy z ka dym, w dwóch rundach. Dru yna, która uzyska najwiêksz¹ liczbê punktów zostanie zwyciêzc¹ ligi w sezonie 2009/2010. Po spotkaniach ligowych zostanie rozegrany turniej o Puchar Balk. Dru yny zajmuj¹ce miejsca 1-4 walczyæ bêd¹ o Puchar Ligi. W zwi¹zku z powiêkszeniem zespo³ów w rozgrywkach BALK ulegn¹ zmianie godziny rozgrywanych meczy. Po pierwszej kolejce spotkañ w Bocheñskiej Amatorskiej Lidze Terminarz i godziny najbli szych spotkañ: Urz¹d Miasta informuje, e od 1 listopada br. przy sk³adaniu wniosku o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytu³u urodzenia siê dziecka, jak równie o dodatek do zasi³ku rodzinnego z tytu³u urodzenia dziecka, wymagane bêdzie przed- ³o enie zaœwiadczenia lekarskiego potwierdzaj¹cego, e matka dziecka pozostawa³a pod opiek¹ medyczn¹ nie póÿniej ni od 10-go tygodnia ci¹ y do porodu. Powy szy warunek nie dotyczy Koszykówki niespodziewanym liderem zosta³ zespó³ MOSiR a, prowadzony przez trenera Witolda Jod³owskiego. II kolejka: godz Fasada Team - Naleœniqi godz KSM Lysa Góra -King Sqad godz Wamech Team - MOSiR a godz TKKF MOA Niepo³omice - Kroll Lex Team Tarnów godz Armagedon Brzesko - Nowy Wiœnicz III kolejka: godz Kroll Lex Team Tarnów - Armagedon Brzesko godz Nowy Wiœnicz - Naleœniqi godz MOSiR a - TKKF MOA Niepo³omice godz King Sqad - Wamech Team godz Fasada Team - KSM Lysa Góra IV kolejka: godz TKKF MOA Niepo³omice - King Sqad godz Wamech Team - Fasada Team godz Armagedon Brzesko - MOSiR a godz KSM Lysa Góra - Naleœniqi godz Nowy Wiœnicz - Kroll Lex Team Tarnów. Nowe wymogi dotycz¹ce zapomogi zasi³ku rodzinnego opiekunów prawnych dziecka i osób, które wyst¹pi³y do s¹du o przysposobienie dziecka, jak równie osób, które z³o ¹ wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytu³u urodzenia siê dziecka lub dodatku do zasi³ku rodzinnego z tytu³u urodzenia siê dziecka przed 1 listopada 2009 roku. Opisane zmiany wynikaj¹ z art. 7 i 18 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 237 z 31 grudnia 2008 r., poz. 1654). Rejon:Che³m, D¹browica, Gierczyce, apczyca, Moszczenica, Nieszkowice Ma³e, Siedlec, Stradomka m³. asp. Przemys³aw Majer Dzielnica IX ul. Krakowska 39, pok. 12B tel. 014/ Rejon:Baczków, Cikowice, Damienice, Proszówki, Stanis³awice. Gmina a i Rzezawa sier. Jaros³aw Szelowski Dzielnica X ul. Krakowska 39, pok. 12B tel. 014/ Rejon:Bessów, Bogucice, Bratucice, Cerekiew, Gaw³ów, Krzy anowice, Majkowice, Okulice (gm. Rzezawa), Ostrów Szlachecki, S³omka, Zatoka Rejon: Borek, Buczków, D¹brówka, Dêbina, Jod³ówka, Ostrów Królewski. Gmina Drwnia sier. Kazimierz Œmia³ek Dzielnica XIII ul. Krakowska 39, pok. 9 tel. 014/ Rejon: Bieñkowice, Drwinia, Dziewin, Gaw³ówek, Grobla, Ispina, Mikluszowice, Niedary, Œwiniary, Trawniki, Wola Drwiñska, Wy yce, Zielona. reklama w G OSIE BOCHEÑSKIM jest skuteczna i niedroga zadzwoñ: bocheñski Ankieta DZIELNICOWY ROKU Wpisz nazwisko Twojego dzielnicowego podaj¹c równie nazwê miejscowoœci w której mieszkasz (a tak e w przypadku ulicê) 2. Jak oceniasz pracê i zaanga owanie dzielnicowego na rzecz lokalnej spo³ecznoœci w skali 1 5? 3. Jakie masz oczekiwania (propozycje) wobec pracy i zaanga owania dzielnicowego na rzecz mieszkañców?

5 Nr 10 PaŸdziernik INFORMACJE bocheñski DZIA REKLAMY ZADZWOÑ tel Atrakcyjne po yczki gotówkowe: z³. - rata 291 z³ z³. - rata 582 z³ z³. - rata 1165 z³. Rrsp 7,08%rocznie - bez zaœwiadczeñ TARNÓW tel KRAKÓW tel , DOBCZYCE, ul. Zarabie 29 tel kom MONTA SAMOCHODOWYCH INSTALACJI GAZOWYCH ju od 990 z³ NOWY WIŒNICZ Ceramiczne Dialogi W pierwszej dekadzie paÿdziernika, w podziemiach wiœnickiego zamku otwarto wystawê poplenerow¹ Ceramiczne Dialogi. Wystawa czynna bêdzie do 8 listopada br. Jak zachêcaj¹ organizatorzy: w tegorocznym plenerze, uczestniczy³o 22 artystów ceramików i rzeÿbiarzy LIPNICA MUROWANA Orlik otwarty! zakorzenionych w ró nych szko³ach i stylach artystycznych, zwi¹zanych z ró nymi œrodowiskami twórczymi. Wszyscy oni realizowali indywidualne programy twórcze, wykorzystuj¹c zró nicowane walory glin, technik zdobniczych i szkliw, poddanych magicznym przeobra eniom w wysokiej temperaturze pieca. Wystawa poplenerowa wprowadza nas w pe³en tajemniczych tworów œwiat, zagadkowy a przecie jak e bliski naturze stanowi¹cej nie wyczerpane Ÿród³o inspiracji twórczej. Tu mo emy poznaæ bogactwo i szlachetnoœæ materii ceramicznej, która poddaj¹c siê artystycznej wizji b³yszczy i dÿwiêczy pe³n¹ gam¹ swych mo liwoœci, zaprezentowanych w kilkudziesiêciu realizacjach. Foto z arch. UM Nowy Wiœnicz Nowy Orlik 2012 zosta³ oficjalnie oddany do u ytku 26 wrzeœnia br. Powsta³ z inicjatywy Wójta Gminy, a tak e za spraw¹ podjêcia uchwa³y przez Radê Gminy Lipnica Murowana, dziêki której zosta³y zabezpieczone niezbêdne œrodki finansowe na realizacjê tej inwestycji. KLIMATYZACJA serwis, nape³nianie MECHANIKA POJAZDOWA KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA SILNIKA Gimnazjada zakoñczona W rozgrywkach ka dy z ka dym udzia³ wziê³y: Zespó³ Szkó³ w Nowym Wiœniczu, Zespó³ Szkó³ w Królówce, Zespó³ Szkó³ w Kobylu oraz Zespó³ Szkó³ w Starym Wiœniczu. Wyniki rozgrywek: 1. Królówka Stary Wiœnicz 2:6 2. Kobyle Nowy Wiœnicz 2:3 3. Królówka Kobyle 3:2 4. Stary Wiœnicz Nowy Wiœnicz 1:2 5. Królówka Nowy Wiœnicz 0:5 6. Stary Wiœnicz Kobyle 3:2 POMOC DROGOWA SZEŒCIOOSOBOWA W dniu 19 paÿdziernika br. na sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³ w Starym Wiœniczu, rozegrano Gminne Zawody w halowej pi³ce no nej ch³opców 4+1 Gimnazjada. Ostateczne wyniki: 1. Zespó³ Szkó³ w Nowym Wiœniczu 2. Zespó³ Szkó³ w Starym Wiœniczu 3. Zespó³ Szkó³ w Królówce 4. Zespó³ Szkó³ w Kobylu Zwyciêska dru yna zakwalifikowa³a siê do Powiatowych Zawodów Sportowych, które odbêd¹ siê w dniu br. o godz w hali LO a. Foto z arch. UM w Nowym Wiœniczu W uroczystoœci otwarcia udzia³ wziêli licznie zaproszeni goœcie, mieszkañcy gminy a tak e grono pedagogiczne i spo³ecznoœæ uczniowska z Zespo³u Szkó³ w Rajbrocie. Uroczystego przeciêcia wstêgi dokonali: pos³owie Jan Musia³ i Wies³aw Woda, Stanis³aw Sorys V-ce Wojewoda Ma³opolski, Wojciech Kozak V-ce Marsza³ek Województwa Ma³opolskiego, Tadeusz Klimek Wójt Gminy Lipnica Murowana, ks. Pra³at Zbigniew Kras, ks. Proboszcz Tadeusz Mróz, Stanis³aw Maœko So³tys wsi Rajbrot, Anita Kucia Dyrektor Zespo³u Szkól w Rajbrocie, oraz Karolina Pietrzyk Przewodnicz¹ca Samorz¹du Uczniowskiego Zespo³u Szkó³ w Rajbrocie. Otwarciu Orlika towarzyszy³ bogaty program artystyczny przygotowany przez uczniów Zespo³u Szkó³ w Rajbrocie oraz zespo³y artystyczne z terenu Gminy Lipnica Murowana. Zaprezentowa³y siê miedzy innymi: - Orkiestra Dêta OSP z Rajbrotu, - Zespó³ Pieœni Raj z Rajbrotu, - Zespó³ Ma³y Raj, - Funky&Dance, - Cheerleaderki z Zespo³u Szkó³ w Rajbrocie, - Sekcja Taekwondo LZS Macierz. Podczas uroczystoœci rozegrano konkurs rzutów karnych w wykonaniu zaproszonych goœci. Zwyciê y³ Krzysztof Michalski. Mecz pi³ki no nej o Puchar Wójta Gminy Lipnica Murowana rozegrany pomiêdzy dru ynami Zespo³u Szkó³ w Lipnicy Murowanej oraz Zespo³u Szkó³ w Rajbrocie zgromadzi³ wielu kibiców który otrzyma³ z r¹k Wójta Gminy pami¹tkowy puchar. Wygra³a dru yna z Rajbrotu 4:0. Foto z arch. UG Lipnica Murowana. Ruszy³a przebudowa mostu W dniu br. rozpoczê³y siê prace przy przebudowie mostu w Lipnicy Murowanej. W zwi¹zku z tym zosta³ zamkniêty odcinek drogi powiatowej w Gminie. Zorganizowano objazd drog¹ powiatow¹ nr K 2076 Lipnica Murowana Po³om oraz drog¹ wojewódzk¹ nr 965. Dobr¹ wiadomoœci¹ jest to, e remont mostu nie bêdzie roz³o ony na dwa lata lecz zakoñczy siê w br. dziêki pozyskaniu dodatkowych funduszy przez Starostwo. Koszt przebudowy tego mostu to kwota 1 mln 362 tys. z³otych. Inwestycja by³a mo liwa dziêki pozyskanej dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji na usuwanie skutków powodzi. Foto z arch. Starostwa Powiatowego w. APARTAMENT na Kazimierzu Zapraszamy Pañstwa do eleganckiego apartamentu, po³o onego w samym centrum krakowskiego Kazimierza. Oryginalna aran acja oraz komfortowe wyposa enie wnêtrz zadowoli nawet najbardziej wymagaj¹cych goœci. Doskona³a lokalizacja wœród zabytków dawnej dzielnicy ydowskiej, artystyczna atmosfera oraz bujne ycie kulturalno-rozrywkowe gwarantuje przyjemny i pe³en wra eñ pobyt. Iloœæ osób 1-4 Kraków, ul. Kupa tel:

6 6 PaŸdziernik 2009 Nr 10 INFORMACJE Bezp³atne og³oszenia Zapraszamy Pañstwa do zamieszczania ca³kowicie bezp³atnych og³oszeñ dotycz¹cych nieruchomoœci. Dzia³ przeznaczony jest dla osób prywatnych Og³oszenia ukazuj¹ siê na terenie czterech powiatów: myœlenickiego, wielickiego, bocheñskiego i suskiego. Wystarczy zadzwoniæ pod numer: lub skorzystaæ z formularza (zak³adka og³oszenia) na stronie SPRZEDAM NIERUCHOMOŒCI Sprzedam dzia³kê roln¹ 67 ar, oraz dzia³kê rolnobudowlan¹ 40 ar, w tym 11 ar lasu. Krzyszkowice ko³o Myœlenic. Tel Sprzedam dzia³ki widokowe pod campingi, Lubieñ (wieczorem) Sprzedam dzia³ke 19 ar.na dzia³ce znajduje siê dom z bali,podpiwniczony,o pow.60m2.nadaje siê do remontu.na dzia³ce znajduje siê pr¹d,gaz,w³asna woda.teren czêœciowo zalesiony,posiada rowniez staw z rybami.dojazd do dzia³ki bezpoœrednio z drogi powiatowej.lokalizacja dzia³ki w malowniczej LIPNICY DOLNEJ.cena 95000z³.do negocjacji Sprzedam lub zamieniê na mieszkanie dzia³kê budowlan¹ o powierzchni 15 ar. po³o on¹ w osieczanach lub Sprzedam dzia³kê budowlana ko³o lasu w osieczanach lub Sprzedam dom jednorodzinny 135m2 plus stodo³a drewniana na dzia³ce 15 ar, po³o onej w Dobczycach. Cena do uzgodnienia. tel. (012) (012) Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 22 ary, uzbrojon¹, woda, gaz, pr¹d, kanalizacja, telefon, w Zabierzowie Bocheñskim lub zamieniê na garsonierê w Krakowie ; (po godz. 20:00) Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 13 arów, Golkowice gm. Wieliczka. Media, projekt, zezwolenie na budowê, gara. Cena do uzgodnienia TANIO Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 34 m2 (kawalerka,centrum,najlepsza pod ma³y biznes,parter), w miejscowoœci Ke marok na S³owacji 35km od granicy na ³ysej polanie,tel cena tel Sprzedam dzia³kê rolno-budowlan¹,o pow.1,6 ha.po³o on¹ w Woli Nieszkowskiej, gm. a, ok.40 km od Krakowa. W odl.100m wyci¹g narciarski,wokó³ las,piêkne widoki,media w odleg³oœci ok.30m,dojazd asfaltowy, nr. dzia³ki 191/8, oznaczony symbolem MPe. Tel a budowlane w Drogini nad Zalewem Dobczyckim. Dojazd drog¹ asfaltow¹, woda na dzia³ce, ogrodzenie. - tel Sprzedam uzbrojon¹ dzia³kê budowlan¹ 13 arów. Okolice Brzeska. Tel Sprzedam dzia³kê roln¹ 29 arów 1200z³/ar. Mo liwoœæ przekwalifikowania na budowlan¹. Wszystkie media w zasiêgu 70m. Dzia³ka znajduje siê ko³o Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Pos¹dzy (18arów) media w dzia³ce.dojazd z drogi asfaltowej / Osi¹gniêcia naszej szko³y Sprzedam dzia³kê rolno-budowlan¹ 29a z ma³ym domkiem+media. borzêta k/myœlenic Sprzedam dzia³kê rolno-budowlan¹ o pow. 17 arów, Pawlikowice ko³o Wieliczki. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w gminie Rzezawa- 15 ar PLN, 20 ar PLN Dzia³ka po³o ona w miejscowoœci Buczków, w piêknej i spokojnej okolicy, bezpoœrednio przy lesie. W s¹siedztwie domy jednorodzinne. Dzia³ka posiada równie pozwolenie na dzia³alnoœæ turystycznorekreacyjn¹. Dojazd od drogi asfaltowej. Media na dzia³ce- pr¹d, gaz, studnia, w planach wodoci¹g i kanalizacja. Do ok.10 minut jazdy samochodem. Dobra infrastruktura - sklepy, szko³a, komunikacja podmiejska. W pobli u stadnina koni. Oferta dla osób ceni¹cych sobie ciszê i kontakt z natur¹. Mo liwoœæ dokupienia wiêkszej powierzchni dzia³ki. Cena 5000 PLN za 1 ar Dworek z ceg³y, 220 m2+ ok.150m2 poddasza, z 1903 roku po³o ony w miejscowoœci Buczków, na dzia³ce 30 arów - lub wiêkszej -w ca³oœci budowlanej (równie z pozwoleniem na dzia³alnoœæ turystyczno - rekreacyjn¹), w piêknej i spokojnej okolicy, bezpoœrednio przy lesie. Dojazd asfaltowy. Budynek mo e byæ wykorzystany jako mieszkalny lub na motel, dom pogodnej jesieni, przedszkole itp. Mo liwoœæ dokupienia wiêkszej dzia³ki do 1,18 ha. Cena 5000 PLN za 1 ar. Aktualnie - po³o ony nowy dach oraz skute tynki zewnêtrzne i wewnêtrzne. Dom nie jest zawilgocony, fundamenty zabezpieczone przed wilgoci¹, instalacja odwadniaj¹ca drena opaskowy, studzienka. Mo liwoœæ wykorzystania na cele mieszkalne równie poddasza, bez skosów oko³o 150 m2.. Media- pr¹d, gaz, studnia na dzia³ce, w planach wodoci¹g i kanalizacja. Do ok.10 minut jazdy samochodem. Dobra infrastruktura - sklepy, szko³a, komunikacja podmiejska. W pobli u stadnina koni Sprzedam 3 dzia³ki budowlane, widokowe w miejscowoœci ¹kta Górna gm. egocina dojazd asfaltowy wszystkie media w zasiêgu (150m) cena do uzgodnienia Sprzedam dom jednorodzinny na dzia³ce 6 ar po³o ony 300m od ul. Zakopiañskiej okolica Borku Fa³êckiego WYNAJMÊ Dom do wynajêcia w Wêgrzcach gm. Zielonki. Powierzchnia 400m2, dzia³ka 10 arów. Wynajmê firmie Ma³ eñstwo wynajmie mieszkanie w Myœlenicach lub okolicy lub Wynajmê mieszkanie, ko³o 60m2, I piêtro, Proszowice, ul. Nowa ; Do wynajêcia hala produkcyjna w Brzesku Czêœæ socjalna (prysznice, kuchnia, szatnia, pomieszczenia biurowe). Wysokoœæ czêœci produkcyjnej 4m.Swobodne manewrowanie tirami, wjazd z drogi powiatowej szeroki. Du a powierzchnia dzia³ki 1,81ha.(szerokoœæ dzia³ki 80m). Pod³¹czenie bezpoœrednie z transformatora (mo liwoœæ si³y 180kV) RZEZAWA Prace na ci¹gu pó³nocnym rozpoczête! W po³owie paÿdziernika br. Wicemarsza³ek Roman Ciepiela i Starosta Bocheñski Jacek Paj¹k zainaugurowali budowê inwestycji zwanej ci¹giem pó³nocnym. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu Przebudowa i modernizacja ci¹gu dróg powiatowych nr K1424, K1428, K2091, K1435, K2093 na odcinku Wêze³ Autostradowy a - Uœcie Solne. W ramach ci¹gu pó³nocnego wykonane zostan¹ m.in.: 22 km nawierzchni drogowej, 2 km chodników, przebudowa i remont piêciu dróg KUPIÊ Kupiê niewielkie mieszkanie w, lub ³adnie po³o on¹ dziakê. Tel Przyjmê gruz na terenie. Posiadam transport. Tel Kupiê dom lub dzia³kê w okolicy Rac³awic, Kaliny, Klonowa Kupiê dzia³kê budowlan¹ lub roln¹ w okoliccy Krakowa lub Myœlenic Kupiê Mieszkanie w Wieliczce 2-3pokoje Kupiê dom do remontu na terenie Podhala do zl powiatowych tworz¹cych ci¹g szeœciu odcinków usytuowanych na terenie gmin a i Rzezawa. Ponadto przebudowane zostanie skrzy owanie w Okulicach. Ca³kowity koszt inwestycji, to niemal 11 mln. z³., z czego 54,5 % sfinansuje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Pozosta³a suma zostanie pokryta ze œrodków pochodz¹cych z bud etu powiatu. Foto z arch. Starostwa Powiatowego w ww WEJD POCZYTAJ SKOMENTUJ w G³os Bocheñski ul. Przewóz 2a Kraków bocheñski Redakcja: tel./fax: Z W pi¹tek w Chodenicach, odby³y siê przegl¹dy hodowlane po³¹czony z egzamin PT psów bez rodowodów i z rodowodami. Sêdziowa³ w nich Pan sêdzia Ab³amowicz z Warszawy. naszej bocheñskiej szko³y tresury uczestniczy³o 6 psów. Doskona³¹ notê uzyska³ labrador AZA, bardzo dobr¹ bernardyn GAJA, dog niemiecki VOLTAN z B³êkitnych Wydm i owczarek niemiecki STRATOS z Dêbowej Doliny a dobr¹ i owczarek niemiecki ROKI. W niedzielê odby³a siê w Brzesku, klubowa wystawa owczarka niemieckiego organizowana przez zwi¹zek kynologiczny oddzia³ Zakopanego, w której uczestniczy³o 108 psów. W sobotê przed wystaw¹ odby³y siê testy psychiczne, przegl¹dy hodowlane. Na kolejne wystawy terierów niskono nych z Bocheñskiej Szko³y Tresury pojad¹: do Raciborza york WOLA Swora Patii do Kielc york PASODOBLE Abawit, york WOLA Swora Patii, husky DAFNE Potomek Togo i bernardyn GAJA z Bogdanowej Zagrody. Do grupy szkoleniowej mo na do³¹czyæ w ka dej chwili. Zajêcia odbywaj¹ siê w poniedzia³ki, œrody i pi¹tki o godzinie 19 tej. Dzia³ reklamy - zg³oszenia: tel tel./fax: Druk: Drukarnia Kraków G³os Bocheñski Miesiêcznik regionalny. ISSN Wydawca: ABW Graf Group s.c.ul. Przewóz 2, Kraków. Redaktor naczelny: Bernard Szwabowski. Druk: Drukarnia Kraków, Adres redakcji: G³os Bocheñski, ul. Przewóz 2a, Kraków. Redakcja: tel./fax: , Dzia³ reklamy: tel , tel./fax: , Bernardyn GAJAz Bogdanowej Zagrody M³odzie owy Champion Polski 2009 Nowy Targ ZwM³, Bêdzin ZwM³, Wroc³aw ZwM³ Nowofunland CZARODZIEJ z Potockiego Dworu M³odzie owy Champion Polski i Rumunii 2009 Kraków ZwM³, Nowy S¹cz ZwM³, Nowy Targ ZwM³ Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, oraz zastrzega prawo do ich przeredagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ. Rozpowszechnianie materia³ów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione.

7 Nr 10 PaŸdziernik EGOCINA Szlakiem cmentarzy I wojny INFORMACJE XII. M³odzie owy Rajd Turystyczny "Szlakiem cmentarzy I wojny œwiatowej" egocina - Laskowa listopada 2009 r. Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w egocinie i Gminny Oœrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej s¹ organizatorem rajdu turystycznego, który ma popularyzowaæ walory turystyczne Beskidu Wyspowego i Pogórza Wiœnickiego - jako terenów us³anych cmentarzami z I wojny œwiatowej. W trakcie rajdu jego uczestnicy bêd¹ te mogli zapoznaæ siê z przebiegiem operacji ³apanowsko - limanowskiej oraz obejrzeæ zabytki z ni¹ zwi¹zane. Aby wzi¹æ udzia³ w rajdzie szko³y b¹dÿ placówki oœwiatowo - wychowawcze musz¹ zg³osiæ dru yny 10-osobowe (9 uczniów + 1 opiekun) z³o one z m³odzie y szkó³ podstawowych (klasy V-VI) i gimnazjów oraz szkó³ œrednich w terminie do dnia 30 paÿdziernika 2009 r. do Centrum Kultury, Sportu i Turysty- APANÓW ki w egocinie wraz z wpisowym - 20 z³ od osoby i podaniem trasy. Udzia³ nauczycieli - opiekunów jest bezp³atny. Ka da dru yna winna przygotowaæ 1 wieniec lub inn¹ kompozycjê do z³o enia na cmentarzu na "Jastrz¹bce" podczas uroczystego zakoñczenia rajdu. Ka dy wieniec bêdzie podlega³ ocenie przez Komisjê Rajdu, z których najpiêkniejsze bêd¹ wyró nione nagrodami. Ponadto ka da dru yna winna przygotowaæ 1 wiersz lub 1 pieœñ patriotyczn¹ i przyst¹piæ do konkursu poezji i pieœni patriotycznych z okresu I wojny œwiatowej, który odbêdzie siê w ramach uroczystego spotkania uczestników rajdu. Prezentacje ocenia³a bêdzie Komisja, przyznaj¹c dodatkowe punkty do oceny ca³oœciowej dru yny. Organizatorzy zapewniaj¹ w ramach Sukces apanowa w Turnieju Miast i Gmin W dniu 9.10.br., w klubie garnizonowym w Krakowie, dokonano Notatki z radiowozu W nocy z 16/17 paÿdziernika br., na parkingu przed restauracj¹ "U Jacka", przy trasie K4, nieznany sprawca (lub sprawcy) w³amali siê do zaparkowanego samochodu Fiat 126p. Z jego wnêtrza zabrano oryginalny znaczek logo "Mercedesa". W³amywacz(e) z sobie wiadomych powodów zniszczyli drobne elementy wyposa enia "malucha" i odchodz¹c zabrali tablice rejestracyjne samochodu. W samochodzie w³aœciciel stwierdzi³ równie urwanie lusterek i zderzaka przedniego. Straty wyceni³ na oko³o 400 z³. Postêpowanie prowadzi Wydzia³ Dochodzeniowo - Œledczy KPP w. W dniu 12 paÿdziernika br. o godz na niestrze onym przejeÿdzie kolejowym w Gorzkowie dosz³o do zderzenia samochodu osobowego marki Fiat Cinquecento z poci¹giem pospiesznym relacji Tarnów Kraków. podsumowania XV. Sportowego Turnieju Miast i Gmin Ma³opolska 2009, w którym Gmina apanów (w grupie od do tys. mieszkañców) wywalczy³a III. miejsce. Puchar, dyplom i medale dla gminy apanów odebra³ Wojciech Soto³a Kierownik Referatu Rolnictwa, Turystyki i Promocji Gminy. Wyró - nienie indywidualne odebra³ z r¹k organizatorów nauczyciel Publicznego Gimnazjum im. Janusza Kuliga w apanowie - Stanis³aw Karaœ. Foto z arch. UG apanów Na skutek uderzenia samochód osobowy zosta³ doszczêtnie rozbity, a jad¹cy w nim dwaj mê czyÿni, mieszkañcy powiatu brzeskiego, zostali z niego wyrzuceni. Mimo akcji reanimacyjnej jeden z mê czyzn zmar³ na miejscu zdarzenia a drugi w bocheñskim szpitalu. Ruch kolejowy zosta³ wstrzymany. Mê czyÿni, którzy zginêli mieli 23 i 27 lat. W dniu 11 paÿdziernika br. o godz dosz³o do interwencji podejmowanej przez policjantów Wydzia³u Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w, na terenie wpisowego: 1 nocleg (szko³y, baza noclegowa CKSiT ) gor¹cy posi³ek 10 listopada (obiado-kolacja), 11 listopada (œniadanie). Ponadto: obs³ugê przewodnick¹, nagrody, dyplomy, pami¹tki, odwóz po zakoñczeniu rajdu uczestnictwa drog¹ telefoniczn¹. Telefony kontaktowe: CKSiT w egocinie 14/ , GOKSiT w Laskowej 18/ Program Rajdu: 10 listopada (wtorek): Wyjœcie na trasy, dostarczenie wieñców Przyjêcie dru yn w CKSiT w egocinie, rozkwaterowanie Obiado-kolacja - czas wolny Okolicznoœciowe spotkanie uczestników, konkurs poezji i pieœni patriotycznej Og³oszenie wyników, wrêczenie nagród i dyplomów Wspólna zabawa - dyskoteka Rozwiezienie grup na noclegi. 11 listopada (œroda): Œniadanie w CKSiT w egocinie Przemarsz z CKSiT w egocinie na "Jastrz¹bkê" w Kamionce (w razie deszczu przewóz autokarem) Uroczyste sk³adanie wieñców przez delegacje dru yn Udzia³ w uroczystej Mszy Œwiêtej na cmentarzu wojennym na,,jastrz¹bce" Zakoñczenie rajdu - zejœcie do autokarów (strona limanowska do Kamionki, strona bocheñska na "Góralowy Dzio³") w Rozdzielu/Kamionka Rozwiezienie uczestników autokarami. Uzdrowiska Kopalni Soli w, wobec agresywnie zachowuj¹cego siê nietrzeÿwego mê czyzny (29-letniego mieszkañca powiatu Nowy Dwór Mazowiecki). Mê czyzna ten w trakcie interwencji usi³owa³ wrêczyæ jednemu z funkcjonariuszy korzyœæ maj¹tkow¹ w wysokoœci 100 z³, w zamian za odst¹pienie od czynnoœci prawnych. Mê czyzna zosta³ zatrzymany w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych KPP w. Nastêpnego dnia doprowadzono go do Prokuratury Rejonowej w, gdzie prokurator zastosowa³ wobec niego œrodek zapobiegawczy w postaci porêczenia maj¹tkowego. W zwi¹zku z opisanym przestêpstwem grozi mu kara pozbawienia wolnoœci od 3 miesiêcy do 5 lat. W dniu 21 wrzeœnia br oko³o godz , w apanowie, kierownik lokalnego Posterunku Policji próbowa³ zatrzymaæ do kontroli motocykl marki Suzuki, którym jecha³o dwóch mê czyzn. Próbowa³, poniewa kieruj¹cy nie mia³ ochoty poddaæ siê policyjnej kontroli. Policjant uda³ siê za motocyklem uciekaj¹cym w kierunku powiatu wielickiego. Po przejechaniu kilkudziesiêciu kilometrów drogami powiatowymi i polnymi zatrzyma³ pojazd w Gierczycach. Foto z arch. KPP w ODSZKODOWANIA MM SERWIS- ODSZKODOWANIA PO AMERYKAÑSKU Odszkodowania nawet po 15 latach Wypadki drogowe w kraju i za granic¹ Nawet jeœli nie by³eœ ubezpieczony a uleg³eœ wypadkowi, niezale nie od tego czy by³eœ kierowc¹ czy pasa erem, pieszym czy rowerzyst¹, czy wypadek zdarzy³ siê w kraju czy za granic¹, tak e wtedy gdy sprawca by³ pijany b¹dÿ zbieg³ z miejsca wypadku, nie posiada³ prawa jazdy, a samochód by³ kradziony lub wypadek spowodowa³ Twój wspó³ma³ onek Wypadki w miejscu publicznym Pamiêtaj, e instytucje takie jak szko³a, szpital, urz¹d, bank, wiêzienie, PKP, MPK, pracodawca czy administrator budynku - s¹ odpowiedzialni za Twoje bezpieczeñstwo Tragiczna œmieræ osoby najbli szej Je eli najbli sza Ci osoba, cz³onek rodziny, narzeczona lub konkubin ponieœli œmieræ w wyniku wypadku, b³êdu medycznego lub pope³nili samobójstwo - masz prawo dochodziæ zadoœæuczynienia Rekompensata za nieruchomoœci Je eli wartoœæ Twojej nieruchomoœci zmniejszy³a siê w skutek zmian planu zagospodarowania przestrzennego, (np. w pobli u powsta³a autostrada lub wysypisko œmieci), szkód górniczych, przekraczaj¹cego dopuszczalne normy ha³asu, zatrucia œrodowiska, ska enia wody czy gleby - mo esz dochodziæ rekompensaty Spadki zagraniczne Je eli masz prawo do spadku to pomo emy Ci go odzyskaæ niezale nie od miejsca œmierci spadkodawcy, nawet gdy spadek znajduje siê za granic¹ Utrata zdrowia w zwi¹zku z leczeniem Jeœli w wyniku b³êdnego postêpowania medycznego (w szpitalu lub poradni) stan Twojego zdrowia uleg³ pogorszeniu, mo esz dochodziæ odszkodowania. Dotyczy to równie zaka eñ wewn¹trzszpitalnych np. wirusowego zapalenia w¹troby, zaka enia gronkowcem oraz wypadków, którym uleg³eœ na terenie szpitala. Je eli podejrzewasz, e by³eœ niew³aœciwie leczony, zbadamy dokumenty i zajmiemy siê Twoj¹ spraw¹. Bez op³at wstêpnych. Nasze wynagrodzenie zale y od Twojej wygranej. Nic nie ryzykujesz, bo nasze wynagrodzenie to procent z odszkodowania, które dla Ciebie uzyskamy. Wiemy jak poprowadziæ Twoj¹ sprawê. Inwestujesz tylko koszt krótkiej rozmowy telefonicznej lub znaczka pocztowego. tel.: , tel. kom.: MM Serwis, Wieliczka, ul. Gdowska 8 szko³y policealne licea dla doros³ych gimnazjum dla doros³ych Kraków, ul. Szewska 14 tel. (12) , , FLORYSTYKA FOTOTECHNIK ADMINISTRACJA BHP BUDOWNICTWO ELEKTRYKA INFORMATYKA LOGISTYKA *Dotyczy wybranych miast i kierunków. Szczegó³y promocji w regulaminie Promocji 2009 do wgl¹du w sekretariatach AP Edukacja. Og³oszenie samodzielnie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. TURYSTYKA FINANSE KOSMETYKA KUCHARZ HOTELARSTWO REKLAMA DEKOROWANIE WNÊTRZ Jeszcze siê mo na zapisaæ NOWOŒC! KURSY MATURALNE Do³¹cz do nas! bez wpisowego

8 8 PaŸdziernik 2009 Nr 10 TARTAK SUSZARNIA TARCICA SUCHA (BUK, D B) KANTÓWKA WIÊ BA DACHOWA TRZCIANA 8 tel kom DREW-MAX S.C. REKLAMA OKNADRZWIBRAMY GARA OWE F.H.U. ROMSTA S.C. PROMOCJA OKNA PCV RABAT 40% OKNO 1465x z³. BOCHNIA, ul. Partyzantów 17 tel./fax: , tel. kom PRZYJD ZOBACZ oddzia³ a tel OFERUJEMY: ceramikê budowlan¹ wyroby betonowe wyroby hutnicze, cement, wapno p³yty, tynki, g³adzie gipsowe profile do suchej zabudowy tynki zewnêtrzne stolarka okna dachowe pokrycia dachowe chemiê budowlan¹ - g³ówny dystrybutor firmy styropian we³nê mineraln¹ materia³y hydroizolacyjne KOMPLEKSOWA OBS UGA INWESTYCJI BETONIARNIA JERZY MIKO AJEK BRZESKO, UL. SZCZEPANOWSKA 43 TEL Stan-Fliz v flizy v malowanie v regipsy Datoñ Stanis³aw a ul. Gazaris 1/1 tel a, Rynek 18/3 (przy postoju taxi) tel Brzesko, Rynek 4 (nad aptek¹) tel infolinia: , , NOWA AUTOMATYCZNA LINIA PRODUKCYJNA BETONU O DU EJ WYDAJNOŒCI BIURO RACHUNKOWE NOWOŒÆ US UGI KADROWE Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Kredyty hipoteczne Ubezpieczenia na ycie Dojazd do klienta, pomoc doradcy a, ul. BrzeŸnicka 17, ul. Kazimierza Wielkiego 23 Brzesko, ul. Starowiejska 18 tel ANNA HERBERT & ALDONA HERBERT Brzesko ul. Ogrodowa 19 tel./fax: kom P.T. Czytelnicy, mieszkañcy, Brzeska i okolic Heran Brzesko s.c. znane Wam od 1996r. biuro podró y, informuje e dzia³alnoœæ swoj¹ przenieœliœmy do w³asnej siedziby przy ul. Ogrodowej 19 w Brzesku. W budynku tym z dniem funkcjonowaæ bêdzie: nasze biuro podró y sala sportu 160 m 2 (si³ownia i sprzêt fitness) plac zabaw dla dzieci Piotruœ Pan gabinet fryzjerski, kosmetyczny, solarium sklep wszystko dla dzieci od niemowlaka do wieku przedszkolnego

Nr 3 (16) Luty 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Z a przejazd na trasie Jordanów Kraków pasa er p³aci 10 z³. Z kolei cena biletu na odcinku Jordanów

Bardziej szczegółowo

Nr 7 (20) Lipiec 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny www.glos.pl Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Marka Wieliczka 14 lipca zakoñczy³y

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (52) Marzec 2012 beskidzki ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 4 Zawoja patrzy w przysz³oœæ gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (63) Luty 2012 ISSN 1898-0821 wielicki gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 6 Spalarni zwierz¹t gazeta bezp³atna Wieliczka mówi NIE! W³adze

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (18) Maj 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Justyna Steczkowska, Bajm, The Animals & Smokie Dni Niepo³omic 2008 str. 5» Przystanek Wieliczka Rynek Gdy pojawi³y

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (14) Styczeñ 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Zima w Zawoi gazeta

Bardziej szczegółowo

Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion. Cena 1,40 z³. MAJSTER M.Pietraszewski ZAPRASZAMY

Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion. Cena 1,40 z³. MAJSTER M.Pietraszewski ZAPRASZAMY Za³o ony w 1997 r. ISSN 1505-0246 B¹dŸ uroczy dla swoich wrogów nic ich bardziej nie z³oœci. Carl Orff Nr 50 (570) Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion 12 grudnia w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 29 (904) TYGODNIK 22 lipca 2010 r. Rok XVIII

Bardziej szczegółowo

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s.

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s. SAMOBÓJSTWO MICHA A My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 2 (1029) 13 stycznia 2015 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê! Bransoletka, kolczyki

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2

RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2 ISSN 2084-9966 Egzemplarz bezp³atny BIULETYN INFORMACYJNY GMINY OMIANKI nr 27 24.05.2013 r. RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2 Gala Przyjaciel omianek za nami str. 10 WSZYSTKIM MAMOM, Z OKAZJI ICH ŒWIÊTA,

Bardziej szczegółowo

Nr 9 (21) Wrzesieñ 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny limanowski www.limanowski.glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach NR 8 (44) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok IV SIERPIEÑ 2002 SUKCES NASZEGO SADOWNIKA Znany mieszkañcom z prowadzenia wzorcowego Kompleksu Sadowniczo-Szkó³karskiego Zebrzydowice pan W³adys³aw Ciencia³a otrzyma³

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 8 (330) 12 kwietnia 2006 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.foto-kobus.pl www.ngp.pl œluby, chrzty, komunie, reporta e sesje zdjêciowe,

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo