INFORMATOR. Gminy Szyd³owiec

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR. Gminy Szyd³owiec"

Transkrypt

1 INFORMATOR Gminy Szyd³owiec nr 10-11/2004 Urz¹d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owiec, Rynek Wielki 1, tel. (048) , (048) fax (048) , DZIEÑ PAPIESKI W SZYD OWCU W dniach 9 i 10 paÿdziernika 2004 r. obchodziliœmy w Szyd³owcu Dni Papieskie. Organizatorami obchodów byli: parafia Œw. Zygmunta w Szyd³owcu, Urz¹d Miejski w Szyd³owcu oraz Szyd- ³owiecki Oœrodek Kultury. W uroczystoœciach uczestniczyli: Maciej Kosowski Dyrektor Delegatury Urzêdu Marsza³kowskiego w Radomiu wraz z ma³ onk¹, ks. dziekan Adam Radzimirski proboszcz parafii Œw. Zygmunta, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Ryszard Piotrowski, Burmistrz Miasta Szyd³owca Andrzej Jarzyñski, radni miejscy: Artur yczek, Ryszard Michalski, Jerzy Wiernicki, ks. Dariusz Kowalczyk, Krystyna Lisak Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej, pracownicy Urzêdu Miejskiego oraz mieszkañcy Szyd³owca. Program uroczystoœci w dniu r. (sobota) przewidywa³ spotkania w sali kinowej w zamku: 1. o godz prelekcjê ks. Dariusza Kowalczyka (Wy - sze Seminarium Duchowne w Radomiu) pt. Jan Pawe³ II Pielgrzym Pokoju, 2. o godz program poetycki wg poezji ks. Jana Twardowskiego Byæ cz³owiekiem znaczy kochaæ w wykonaniu m³odzie y pod kierunkiem Zdzis³awy Hanusz, 3. o godz koncert Chóru Miasta Szyd³owca. O godz w koœciele Œw. Zygmunta w Szyd³owcu odprawiony zosta³ ró aniec w intencji Ojca Œwiêtego i pokoju na œwiecie. W drugim dniu uroczystoœci r. (niedziela) o godz w koœciele Œw. Zygmunta wyst¹pili uczniowie z Publicznej Szko³y Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Szyd³owcu. Program artystyczny (monta s³owno-muzyczny) dedykowany by³ Ojcu Œwiêtemu. Chór szkolny pod kierunkiem Gra yny Olesiñskiej i Renaty Gromek wykona³ pieœni: Barka, Coby Cie nom Ojce d³ugo zyli, Zagrojmy, zagrojmy. W wykonaniu recytatorów, których przygotowa³a Monika Michalska, us³yszeliœmy wiersze: ród³o, Polak na Watykanie, Ojcze Œwiêty. O godz odprawiona zosta³a msza œw. w intencji Papie a Jana Paw³a II i pokoju na œwiecie. O godz na Rynku Wielkim w Szyd³owcu mieszkañcy uczestniczyli w programie wizualno-muzycznym przygotowanym przez m³odzie pod kierunkiem ks. Wincentego Chodowicza pt. Papie Pielgrzym Pokoju. Œwiat³a na rynku zosta³y wygaszone, a na œcianie ratusza prezentowane by³y zdjêcia i filmy z ycia i dzia³alnoœci Papie a. M³odzie œpiewa³a pieœni i przekazywa³a mieszkañcom œwiate³ko pokoju rozdaj¹c i zapalaj¹c œwieczki. Na zakoñczenie uroczystoœci wypuszczono 26 go³êbi, symbolizuj¹cych 26 lat pontyfikatu Jana Paw³a II. W spotkaniu uczestniczy³ Burmistrz Miasta Andrzej Jarzyñski, dziekan ks. Adam Radzimirski oraz pomimo ch³odu licznie zgromadzeni mieszkañcy gminy Szyd³owiec. Na zakoñczenie zarówno Burmistrz jak i ks. dziekan z³o yli podziêkowanie wszystkim organizatorom oraz tym, którzy uczestniczyli w obchodach Dnia Papieskiego. ŒLUBOWANIE W PSP W WYSOCKU Publiczna Szko³a Podstawowa w Wysocku dnia 12 paÿdziernika 2004 r. prze ywa³a pasowanie pierwszoklasistów na uczniów-rycerzy. Uroczyste chwile dzielili z dzieæmi zaproszeni goœcie; Burmistrz Miasta Szyd³owca Andrzej Jarzyñski, Naczelnik Wydzia³u Edukacji, Rozwoju i Promocji Henryk Baniak, przedstawiciele Powiatowej Komendy Policji w Szyd³owcu: st. post. Iwona Kurowska i sier. szt. Piotr Ziêba, rodzice, nauczyciele i uczniowie szko³y. W iœcie baœniowej scenerii mali rycerze walczyli o przychylnoœæ swojej Królowej dyrektor szko³y Bogus³awy Figarskiej, a by³y to nie³atwe zadania. Dzieci musia³y zaprezentowaæ dworski uk³on przed Królow¹ i jej œwit¹, rozwi¹zaæ zagadki, zaprezentowaæ swoje zdolnoœci artystyczne w recytacji i œpiewie oraz z³o yæ œlubowanie bycia dobrym uczniem, koleg¹ i Polakiem. Mali rycerze wrêczyli Królowej w³asnorêcznie podpisany list z przyrzeczeniem uczniowskim, który by³ dowodem na to, e znaj¹ ju litery i potrafi¹ pisaæ. Turniej przebieg³ pomyœlnie. Królowa wyrazi- ³a swoje zadowolenie, udzielaj¹c pozwolenia na pasowanie. Dokoñczenie na str. 2 I N F O R M A T O R G M I N Y S Z Y D O W I E C nr 10-11/2004 1

2 ZATOCZKA DLA AUTOBUSU SZKOLNEGO W WYSOKIEJ Z inicjatywy Burmistrza Miasta w miejscowoœci Wysoka zakoñczono prace przy prze³o eniu chodnika na odcinku od drogi powiatowej do szko³y i koœcio³a oraz wybudowano na drodze powiatowej zatoczkê dla szkolnego autobusu, dowo ¹cego uczniów do szko³y. Poprawi³o to bezpieczeñstwo uczniów doje d aj¹cych do szko³y w Wysokiej. Dzia³ania prowadzone we wsi Wysoka s¹ dobrym przyk³adem wspó³pracy Urzêdu, miejscowej parafii i Szko³y Podstawowej w Wysokiej. Prace prowadzone by³y we wspó³pracy ze Starostwem Powiatowym w Szyd³owcu. ŒRODKI DLA SZKÓ Od 1996 r. trwa rozbudowa Publicznej Szko³y Podstawowej w Sadku. W ubieg³ym roku szkolnym oddano do u ytku parterow¹ czêœæ szko³y. Ze œrodków pochodz¹cych z 1% rezerwy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu doposa ono w 2004 r. salê gier i zabaw w Publicznej Szkole Podstawowej w Sadku. Ze œrodków tych wykonano tak e zadaszenie nad wejœciem do szko³y. U³atwi to znacznie organizacjê pracy szko³y i umo liwi zorganizowanie szatni szkolnej. DZIEÑ EDUKACJI NARODOWEJ W SZYD OWCU W dniu 13 paÿdziernika 2004 r. o godz w auli Zespo³u Szkó³ w Szyd³owcu przy ul. Wschodniej 57 odby³a siê siê uroczysta akademia gminna z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Spoœród goœci zaproszonych w akademii wziêli udzia³: Wiceprzewodnicz¹ca Rady Miejskiej pani Krystyna Bednarczyk, Przewodnicz¹ca Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia oraz Spraw Spo³ecznych i Socjalnych pani Irena Œwi¹tkiewicz-Woda, Burmistrz Miasta Szyd³owca pan Andrzej Jarzyñski, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szyd³owcu pani Bo enna Kosieniewicz, Dyrektor Administracji Oœwiaty w Szyd³owcu pani Krystyna Adamczyk, Prezes Zarz¹du Oddzia³u ZNP w Szyd³owcu pan Marek Dziuba, w³aœciciel Huty Szk³a Gracja pani Józefa Bernady. Uczestnikami spotkania byli te nauczyciele i pracownicy emeryci i renciœci gminnych placówek oœwiatowych. yczenia dla pracowników oœwiaty przes³a³a pani Pose³ Ewa Kopacz. Podczas akademii w imieniu swoim i Rady Miejskiej Burmistrz Miasta z³o y³ yczenia wszystkim pracownikom oœwiaty oraz wrêczy³ nagrody dyrektorom szkó³. Pani Krystyna Bednarczyk oraz pani Irena Œwi¹tkiewicz-Woda wrêczy³y dyplomy gratulacyjne wyró niaj¹cym siê nauczycielom. Nauczyciele mianowani z³o yli na podstawie art. 15 Karty nauczyciela ŒLUBOWANIE W PSP W WYSOCKU Dokoñczenie ze str. 1 Aktu pasowania pierwszoklasistów dokonali Burmistrz Miasta i dyrektor szko³y. Nastêpnie wrêczyli dzieciom pami¹tkowe dyplomy przyjêcia ich w poczet braci uczniowskiej PSP w Wysocku. Uczennica klasy VI przestrzeg³a m³odszych kolegów przed uczniowskimi wpadkami, korzystaj¹c z m¹droœci przys³ów i fraszek. Podnios³ego nastroju uroczystoœci dodawa³a muzyka klasyczna Wolfganga Amadeusa Mozarta, o której Schonberg mawia³: Obowi¹zuj¹c¹ muzyk¹ w niebie jest Bach, ale jak anio³owie s¹ sami, to graj¹ sobie Mozarta. Dlatego te Mozart gra³ równie w chwili, w której uczniowie i ich rodzice dziêkuj¹c za wspólnie prze yte mi³e chwile, wrêczali goœciom i nauczycielom kwiaty. Uroczystoœæ zakoñczy³a siê mi³ymi yczeniami i gratulacjami kierowanymi przez zaproszonych goœci do uczniów, rodziców i nauczycieli. Na pami¹tkê tego spotkania wszyscy goœcie wpisali siê do kroniki szkolnej i pozostawili odcisk palca. Scenariusz spotkania opracowa³a wychowawczyni klasy pierwszej Anna Dwojak, która sk³ada gor¹ce podziêkowanie przyby³ym goœciom oraz wszystkim pracownikom szko³y, uczniom i rodzicom za zaanga owanie i pomoc w przygotowaniu uroczystoœci. Anna Dwojak œlubowanie. Awans na stopieñ nauczyciela mianowanego w bie ¹cym roku zdoby³o 8 nauczycieli. Akty uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wraz z Burmistrzem Miasta wrêczy³a pani Krystyna Waszczyk, emerytowany nauczyciel i wieloletni dyrektor PSP1 w Szyd³owcu oraz Gminny Koordynator Inicjatywy Obywatelskiej Posprz¹tajmy Swój Dom. Prezes Zarz¹du Oddzia³u ZNP pan Marek Dziuba z³o y³ w imieniu Zwi¹zku gratulacje i yczenia wszystkim nauczycielom i pracownikom oœwiaty. Nastêpnie gminny Koordynator Sportu Szkolnego pan Maciej Kapturski wraz z fundatorem pucharów pani¹ Józef¹ Bernady wrêczyli dyrektorom najlepszych w sporcie szkó³ gminnych dyplomy i puchary. Pierwsze miejsca w sporcie szkolnym w roku 2003/2004 zajê³y szko³y: szko³y podstawowe: I miejsce Zespó³ Szkó³ PSP nr 2 w Szyd³owcu, ul. Wschodnia 57, II miejsce PSP nr 1 w Szyd³owcu, ul. Wschodnia 19, III miejsce Zespó³ Szkó³ PSP w Majdowie, gimnazja: I miejsce PG nr 2 w Szyd³owcu, ul. Folwarczna 4, II miejsce Zespó³ Szkó³ PG nr 1 w Szyd³owcu, ul. Wschodnia 57, III miejsce Zespó³ Szkó³ PG w Majdowie. Zwyciêskim szko³om gratulujemy wysokich wyników w sporcie. Dokoñczenie na str. 3 2 I N F O R M A T O R G M I N Y S Z Y D O W I E C nr 10-11/2004

3 TABLICA POŒWIÊCONA KS. PONIATOWSKIEMU W dniu 19 paÿdziernika 2004 r., w 191. rocznicê œmierci ksiêcia Józefa Poniatowskiego, odby³a siê uroczystoœæ ods³oniêcia i poœwiêcenia tablicy, upamiêtniaj¹cej jego pobyt w dniach 6 i 7 lipca 1809 r. w szyd³owieckim zamku. Organizatorem by³o Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Szyd³owca. Patronat honorowy obj¹³ Burmistrz Miasta Andrzej Jarzyñski. W uroczystoœci uczestniczyli miêdzy innymi: Adam Radzimirski proboszcz parafii Œw. Zygmunta, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Ryszard Piotrowski, Burmistrz Miasta Szyd- ³owca Andrzej Jarzyñski, radni miejscy: Artur yczek, Ryszard Michalski, Jerzy Wiernicki. Tablica zosta³a umieszczona z lewej strony bramy wjazdowej do szyd³owieckiego zamku. Ods³oniêcia dokonali Irena Przyby³owska-Hanusz Prezes Stowarzyszenia oraz Andrzej Jarzyñski Burmistrz Miasta. Po poœwiêceniu tablicy przez ks. dziekana Adama Radzimirskiego delegacje z³o- y³y kwiaty. Nastêpnie w sali kinowej SzOK dr Tadeusz Swat, prezes Fundacji Polonia Restituta, dzia³aj¹cej przy Muzeum Niepodleg³oœci w Warszawie, wyg³osi³ okolicznoœciowy odczyt. Cz³onkowie grupy teatralnej SzOK U Radziwi³³a, przygotowani przez nauczycielkê Zdzis³awê Hanusz, przedstawili program o tematyce patriotycznej. Uwieñczeniem czêœci artystycznej by³ wystêp Chóru Miejskiego pod kierunkiem Danuty Klepaczewskiej. Licznie zgromadzona publicznoœæ gromkimi brawami nagradza³a wykonawców. Wspó³organizatorem uroczystoœci by³ Szyd³owiecki Oœrodek Kultury. DZIEÑ EDUKACJI NARODOWEJ W SZYD OWCU Dokoñczenie ze str. 2 Placówki z gminy Szyd³owiec otrzyma³y z r¹k Burmistrza Miasta akty powierzenia pod opiekê miejsc pamiêci narodowej: Zespó³ Szkó³ w Szyd- ³owcu Pomnik Powstania Styczniowego 1863 r. na Cmentarzu Parafialnym w Szyd³owcu oraz nekropolia Cmentarz ydowski Kirkut, Publiczne Gimnazjum nr 2 w Szyd³owcu Pomnik o³nierzy Wrzeœnia 1939 r. w Baraku, Publiczna Szko³a Podstawowa nr 1 w Szyd- ³owcu groby o³nierzy z 1918 r. na Cmentarzu Parafialnym w Szyd- ³owcu, Zespó³ Szkó³ w Majdowie Pomnik o³nierzy Wrzeœnia 1939 r. w Hucisku, Publiczna Szko³a Podstawowa w Sadku mogi³a partyzantów z 1939 r. w Sadku, Publiczna Szko³a Podstawowa w Wysokiej grób o³nierzy Armii Krajowej na Cmentarzu Parafialnym w Wysokiej. Na zakoñczenie uroczystoœci dla wszystkich zebranych wyst¹pili uczniowie Publicznej Szko³y Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Szyd³owcu. Wystêp pe³en yczeñ i weso³ych piosenek nagrodzony zosta³ gromkimi brawami. Program prowadzi³ pan Krzysztof Burzyñski, pracownik Wydzia³u Edukacji, Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego. Organizatorami obchodów Dnia Edukacji Narodowej by³ Urz¹d Miejski w Szyd³owcu wspierany przez Administracjê Oœwiaty w Szyd³owcu oraz wszystkie placówki oœwiatowe z tereny gminy. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Serdeczne podziêkowania sk³adamy dyrekcji i nauczycielom Zespo³u Szkó³ w Szyd³owcu za udostêpnienie auli i przygotowanie dekoracji. PODZIÊKOWANIE Z MUZEUM NIEPODLEG OŒCI Burmistrz Miasta Andrzej Jarzyñski otrzyma³ w dniu 27 paÿdziernika 2004 r. pisemne podziêkowanie od Dyrektora Muzeum Niepodleg³oœci w Warszawie dra Andrzeja Stawarza. W liœcie czytamy: Bardzo serdecznie dziêkujê Panu Burmistrzowi za stworzenie mo liwoœci mojego uczestnictwa w piêknej uroczystoœci ods³oniêcia tablicy upamiêtniaj¹cej ksiêcia Józefa Poniatowskiego. Przy tej sposobnoœci mog³em bli ej zapoznaæ siê z najciekawszymi zabytkami miasta, jak i unikatow¹ w skali regionu szkoln¹ ekspozycj¹ muzealn¹ [...]. Jestem wielce zbudowany zarówno miejscowymi inicjatywami, jak i bardzo pozytywnym stosunkiem Pana Burmistrza do spraw rozwoju kulturalnego miasta. Bêdê siê stara³ w najbli szym czasie poddaæ parê pomys³ów samorz¹dowi województwa mazowieckiego, by Szyd- ³owiec móg³ zaprezentowaæ swoje osi¹gniêcia kulturalne w Warszawie i regionie mo e jeszcze pe³niej, ni do tej pory. Dotychczasowa praca [...] przynosi dobre efekty, co zapewne pomog³o miastu w do³¹czeniu do grona stolic kulturalnych Mazowsza, ale przede wszystkim jest œwietn¹»inwestycj¹«w przysz³y jego rozwój. Pozwolê sobie wyraziæ nadziejê, e to w³aœnie obecne i dalsze inicjatywy kulturalne pomog¹ samorz¹dowi i wspó³pracuj¹cym instytucjom i organizacjom bardziej zaktywizowaæ mieszkañców Szyd³owca i wzmocniæ jego atrakcyjnoœæ w regionie, a przy tym poszerzyæ sferê przedsiêbiorczoœci i stopniowej poprawy jakoœci ycia. Ze swej strony deklarujê przedk³adanie Panu Burmistrzowi inicjatyw [...] maj¹cych na wzglêdzie dobro miasta i jego mieszkañców, jak równie otwartoœæ na udzia³ w proponowanych przez miasto przedsiêwziêciach kulturalnych. W najbli szych dniach przeprowadzê kilka rozmów, z których jestem przekonany wynikn¹ konkretne propozycje wspó³pracy, mo e nawet perspektywicznej [...]. ¹czê wyrazy szacunku i serdecznie pozdrawiam Dyrektor Muzeum Niepodleg³oœci dr Andrzej Stawarz I N F O R M A T O R G M I N Y S Z Y D O W I E C nr 10-11/2004 3

4 FESTYN YJ BEZPIECZNIE BEZ NA OGÓW W pi¹tek, 22 paÿdziernika 2004 r. w Szyd³owcu mia³ miejsce festyn yj bezpiecznie bez na³ogów. Festyn odby³ siê w Szyd³owcu po raz pi¹ty, w gminnym Zespole Szkó³ po raz drugi. Inicjatorem festynu by³a Komisja Statutowa, Bezpieczeñstwa Publicznego i Etyki Radnego Rady Miejskiej w Szyd³owcu. Organizatorami festynu byli: 1. Starostwo Powiatowe w Szyd³owcu 2. Urz¹d Miejski w Szyd³owcu 3. Urz¹d Gminy w Wierzbicy 4. Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Szyd³owiecki 5. Komenda Powiatowa Policji w Szyd³owcu 6. Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra y Po arnej w Szyd³owcu 7. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szyd- ³owcu 8. Stowarzyszenie Opoka z Przysuchy 9. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szyd³owcu 10. Zespó³ Szkó³ w Szyd³owcu, ul. Wschodnia 57. Patronat medialny objêli: 1. Echo Dnia, 2. TVP3 Regionalna. Sponsorami festynu byli: 1. Hortex Przysucha, 2. Manor House w Chlewiskach. Organizacj¹ festynu zaj¹³ siê po raz drugi Wydzia³ Edukacji, Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego w Szyd- ³owcu. Festyn prowadzili: w auli: Jolanta Koz³owska i Krzysztof Burzyñski, w hali sportowej: Maciej Kapturski, pracownicy Urzêdu Miejskiego w Szyd³owcu. O godz mia³a miejsce sesja Rady Miejskiej, której g³ównym tematem by³o bezpieczeñstwo mieszkañców gminy Szyd³owiec. Wœród poruszanych spraw znalaz³y siê miêdzy innymi: 1. informacja Komendanta Powiatowego Policji w Szyd- ³owcu o stanie bezpieczeñstwa za okres od 1 stycznia do 30 wrzeœnia 2004 r., 2. informacja Komendanta Powiatowego Stra y Po arnej w Szyd³owcu o stanie bezpieczeñstwa po arowego za okres od 1 stycznia do 30 wrzeœnia 2004r., 3. informacja z prac Stra y Miejskiej w Szyd³owcu za okres od 1 stycznia do 30 wrzeœnia 2004 r., 4. informacja z prac Komisji Statutowej, Bezpieczeñstwa Publicznego i Etyki Radnego za okres od 1 stycznia do 30 wrzeœnia 2004 r., 5. przedstawienie przez Burmistrza Miasta informacji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu. O godz spod Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. WOP w Szyd³owcu ruszy³ korowód uczniów. Do korowodu do³¹czyli: 1. na ul. Folwarcznej uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika w Szyd³owcu, 2. na Rynku Wielkim Burmistrz Miasta Andrzej Jarzyñski, 3. na Pl. M. Konopnickiej Wicestarosta Anna êkawska, radni powiatowi oraz radni miejscy na czele z Przewodnicz¹cym Ryszardem Piotrowskim, 4. a na ul Zamkowej do³¹czyli uczniowie Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szyd³owcu. Korowód prowadzony by³ przez radiowozy Komendy Powiatowej Policji w Szyd³owcu oraz Miejsk¹ Orkiestrê Dêt¹ pod batut¹ Henryka Kapturskiego. O godz w Zespole Szkó³ w Szyd³owcu równolegle rozpoczê³y siê dwie czêœci festynu: w auli szkolnej czêœæ teoretyczna, galowa i w hali sportowej czêœæ sportowo-rekreacyjna. W punkcie informacyjnym, zlokalizowanym w holu g³ównym szko³y mo na by³o otrzymaæ materia³y informacyjne o Szyd³owcu a opiekunowie grup mogli zaopatrzyæ siê w bilety na dyskotekê, organizowan¹ dla uczestników w godz na dziedziñcu zamku przez Szyd³owiecki Oœrodek Kultury. W festynie wziê³o udzia³ 8 grup zawodników z: 1. Publicznego Gimnazjum w Wierzbicy, 2. Publicznego Gimnazjum w Rudzie Wielkiej, gmina Wierzbica, 3. Stowarzyszenia Abstynentów Opoka z Przysuchy (grupa gimnazjalna), 4. Zespo³u Szkó³ Publicznego Gimnazjum w Majdowie, 5. Publicznego Gimnazjum nr 2 w Szyd³owcu, 6. Zespo³u Szkó³ Publicznego Gimnazjum nr 1 w Szyd- ³owcu, 7. Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 1 w Szyd³owcu (szko³a ponadgimnazjalna), 8. Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w Szyd³owcu (szko³a ponadgimnazjalna). ¹cznie w festynie wziê³o udzia³ ok. 400 osób. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili zebranych miêdzy innymi: Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu gen. Wies³aw Stach, Komisarz z Wydzia³u Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu Pawe³ Kamola, Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie Bogdan Jasko³d, przedstawiciel Delegatury Urzêdu Marsza³kowskiego w Radomiu Bogus³aw Blum. List z podziêkowaniem za zaproszenie i yczeniami przys³ali: Pose³ Ewa Kopacz i Pose³ Marek Wikiñski. Tê czêœæ imprezy otworzy³ Prezes Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Szyd³owiecki W³odzimierz Sasal, przypominaj¹c dotychczasow¹ historiê festynów. Pogadankê zobrazowan¹ wystêpem m³odzie y wyg³osi³ Prezes Stowarzyszenia Abstynentów Opoka z Przysuchy W³odzimierz Krupa. Nastêpnie mia³a miejsce projekcja filmu pt. Alkohol i narkotyki pomyœl, zanim bêdzie za póÿno. M³odzie w skupieniu obejrza³a film, który w sposób wzruszaj¹cy i pe³en nadziei skomentowa³a pani Bo enna Kosieniewicz Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szyd³owcu. Nastêpnie rozpoczê³y siê konkursy. Ka dy konkurs, zawody czy turniej punktowany by³ odrêbnie rywalizacjê podczas festynu wygra³a szko³a, która zebra³a najwiêksz¹ iloœæ punktów z wszystkich dyscyplin sportowych oraz konkursów wiedzy. Punktacjê prowadzono w dwóch kategoriach: szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W auli odby³y siê 3 konkursy: konkurs na fraszkê o tematyce przeciwalkoholowej, 4 I N F O R M A T O R G M I N Y S Z Y D O W I E C nr 10-11/2004

5 konkurs Asertywne ob³oczki, poprowadzony przez Powiatow¹ Stacjê Sanitarno-Epidemiologiczn¹ w Szyd- ³owcu, s³owo wstêpne na temat asertywnoœci wyg³osi³a do m³odzie y pani Janina Badowska Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szyd³owcu, konkurs wiedzy o bezpieczeñstwie, przygotowany wspólnie przez Komendê Powiatow¹ Policji w Szyd³owcu i Powiatow¹ Komendê Pañstwowej Stra y Po arnej w Szyd- ³owcu. Do Komisji konkursowej zostali powo³ani: 1. Bo enna Kosieniewicz Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szyd³owcu, 2. Jolanta Kosno przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szyd³owcu, 3. Iwona Szwalbe przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, 4. Artur Wiœniewski przedstawiciel Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra y Po arnej w Szyd³owcu. Konkursy przeplatane by³y skeczami i piosenkami w wykonaniu cz³onków Stowarzyszenia Abstynentów Opoka w Przysusze. Po zakoñczeniu konkursów uczestnicy wys³uchali koncertu wystêpuj¹cego w kraju i za granic¹ Kameralnego Zespo³u Instrumentalnego Pol-Orffa z Szyd³owca pod batut¹ pana Tadeusza Gogacza. Koncert zakoñczy³ tê czêœæ festynu. Wszyscy uczestnicy i goœcie przeszli do hali sportowej, gdzie odbywa³y siê turnieje i zawody rekreacyjno-sportowe. Równolegle (od godz ) w hali sportowej odbywa³ siê turniej pi³ki siatkowej pomiêdzy gimnazjami i szko³ami ponadgimnazjalnymi (zespo³y mieszane mêsko- eñskie). Gra³y dru yny mieszane po 3 dziewcz¹t i ch³opców, gra by³a uproszczona do 15 punktów w secie, do 2 wygranych setów. Opiekunowie dysponowali maksymalnie 16 zawodnikami (8 dziewcz¹t i 8 ch³opców). Zasady turnieju siatkarskiego i konkurencji rekreacyjno-sportowych (przeci¹ganie liny, tor przeszkód) zosta³y ustalone przez nauczycieli szkó³ bior¹cych udzia³ w festynie. Startuj¹cym zawodnikom zapewniono napoje ch³odz¹ce. Sêdzi¹ g³ównym by³ Maciej Kapturski Koordynator Sportu Gminy Szyd³owiec. Komisjê sêdziowsk¹ stanowili wszyscy opiekunowie zg³oszonych dru yn. Nad ca- ³oœci¹ organizacyjn¹ festynu oraz punktacj¹ sprawowa³ nadzór Henryk Baniak Naczelnik Wydzia³u Edukacji, Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego w Szyd³owcu. Wyniki rywalizacji koñcowej przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika w Szyd³owcu (23 pkt.), Publiczne Gimnazjum w Rudzie Wielkiej (gm. Wierzbica) (18 pkt.), Publiczne Gimnazjum nr 1 w Szyd³owcu gospodarze obiektu (18 pkt.), Publiczne Gimnazjum w Majdowie (16 pkt.), Stowarzyszenie Abstynentów Opoka w Przysusze (11 pkt.), Publiczne Gimnazjum w Wierzbicy (11 pkt.). Wœród szkó³ ponadgimnazjalnych: Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szyd³owcu (25 pkt.), Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. WOP w Szyd- ³owcu (21 pkt.). Podsumowanie festynu i og³oszenie wyników odby³o siê w hali sportowej. Nagrodzona zosta³a ka da grupa bior¹ca udzia³ w festynie. Trzy najlepsze szko³y otrzyma- ³y rowery, ufundowane przez Stowarzyszenie Abstynentów Opoka w Przysusze. Wszystkie zespo³y otrzyma³y sprzêt sportowy o du ej wartoœci (ok z³) ufundowany przez Wójta Gminy Wierzbica Sylwestra Kopyckiego oraz Burmistrza Miasta Szyd³owca Andrzeja Jarzyñskiego. Podczas trwania festynu wszyscy uczestnicy i goœcie czêstowali siê grochówk¹, przygotowan¹ przez Starostwo Powiatowe w Szyd³owcu. Dla przyby³ych goœci oraz opiekunów startuj¹cych grup Urz¹d Miejski w Szyd³owcu przygotowa³ obiad. Festyn zakoñczy³ siê dyskotek¹ przygotowan¹ przez Szyd³owiecki Oœrodek Kultury w godz na dziedziñcu zamku. Wszystkim wspó³organizatorom, sponsorom, uczestnikom i goœciom sk³adamy serdeczne podziêkowanie za udzielon¹ pomoc i okazane zainteresowanie festynem. Dziêkujemy Gminnym Komisjom Przeciwdzia³ania Alkoholizmowi za przyznane œrodki. Szczególne podziêkowanie sk³adamy dyrekcji i pracownikom Zespo³u Szkó³ w Szyd³owcu za udostêpnienie obiektu i pomoc w jego organizacji. Zapraszamy do udzia³u w kolejnym festynie za rok! PASOWANIE ANIE NA UCZNIA W PSP1 W SZYD OWCU W dniu 22 paÿdziernika 2004 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Szyd³owcu odby³o siê uroczyste œlubowanie i pasowanie na ucznia klasy pierwszej. Na uroczystoœæ przybyli zaproszeni goœcie: Andrzej Jarzyñski Burmistrz Miasta Szyd³owca, Dorota Dobosz Wizytator Kuratorium Oœwiaty w Warszawie Delegatura w Radomiu, Henryk Baniak Naczelnik Wydzia³y Edukacji, Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego, Krzysztof êkawski Przewodnicz¹cy Rady Rodziców, Piotr Adamski Przewodnicz¹cy Rady Szko³y, rodzice uczniów klas pierwszych. Pasowania na ucznia dokonali pani Ma³gorzata Œwiercz Dyrektor Szko³y, pani Dorota Dobosz Wizytator Kuratorium Oœwiaty oraz pan Andrzej Jarzyñski Burmistrz Miasta. W swych wyst¹pieniach skierowali ciep³e s³owa pod adresem uczniów i ich rodziców. Po uroczystej ceremonii, uczniowie obejrzeli program artystyczny przygotowany specjalnie dla nich w wykonaniu starszych kolegów z klasy IId. Z r¹k wychowawców otrzymali pami¹tkowe dyplomy, od kolegów i kole anek zaœ s³odkie upominki. Nastêpnie udali siê do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami i rodzicami. I N F O R M A T O R G M I N Y S Z Y D O W I E C nr 10-11/2004 5

6 URODZINY KUBUSIA PUCHATKA W PRZEDSZKOLU SAMORZ DOWYM NR 3 W SZYD OWCU W dniu 28 paÿdziernika 2004 r. dzieci z Przedszkola Samorz¹dowego nr 3 w Szyd³owcu, ul. Wschodnia 7 wziê³y udzia³ w uroczystoœci 78. urodzin Kubusia Puchatka. Dzieci przygotowa³y krótkie przedstawienie muzyczne prezentuj¹ce poznane treœci wierszy i piosenek. Po specjalnym powitaniu Jubilata ka da z grup mia³a okazjê zaprezentowaæ swój program artystyczny. Zabawy z chust¹ animacyjn¹ by³y ciekawym elementem przygotowanego programu. Zmêczone zabaw¹ odpoczywa³y, chrupi¹c marchewki i s³uchaj¹c bajki Marchewka dla wszystkich, czytanej przez wszystkie chêtne osoby doros³e (w ramach kampanii Ca³a Polska czyta dzieciom ). Gdy nadesz³a odpowiednia chwila, wszystkie dzieci pomaga³y Kubusiowi Puchatkowi zdmuchn¹æ œwieczki na urodzinowym torcie. A na pami¹tkê tak mile spêdzonej uroczystoœci uczestnicy zawarli PAKT z Kubusiem Puchatkiem, który ka dy przypieczêtowa³ lizaniem palca maczanego w miodzie i obrysunkiem prawej d³oni na przygotowanym pakcie. Wszystkie dzieci otrzyma³y te order Przyjaciela Kubusia Puchatka. Dyrekcja Przedszkola, Rada Pedagogiczna oraz dzieci sk³adaj¹ serdeczne podziêkowanie Piekarni Pod Telegrafem za przygotowanie pysznego tortu urodzinowego z okazji 78. urodzin Kubusia Puchatka Jak obyczaj ka e, w dniu 25 paÿdziernika 2004 r. o godz w auli szkolnej Zespo³u Szkó³ w Szyd³owcu 52 uczniów klas pierwszych Publicznej Szko³y Podstawowej nr 2 w Szyd- ³owcu przyst¹pi³o do uroczystego pasowania na ucznia. W uroczystoœci udzia³ wziêli: Burmistrz Miasta Andrzej Jarzyñski i Inspektor WERiP Jolanta Koz³owska oraz uczniowie z rodzicami i nauczyciele wychowawcy klas pierwszych. Po ciep³ym powitaniu przez Burmistrza Miasta Andrzeja Jarzyñskiego oraz Przewodnicz¹c¹ Samorz¹du Uczniowskiego Amandê Sochack¹ nast¹pi³ moment œlubowania. Uczniowie klas pierwszych z przejêciem wyg³osili tekst przysiêgi. Nastêpnie Pani Dyrektor Ewa Œwiercz symbolicznym o³ówkiem dokona³a pasowania na uczniów. SUKCES SZYD OWIECKICH TANCERZY Para taneczna Marek Seweryn i Marta Chojecka zdobyli I miejsce na Ogólnopolskim Jesiennym Turnieju Tañca Towarzyskiego o puchar Prezydenta Miasta Stalowa Wola. Turniej odby³ siê 24 paÿdziernika 2004 r. Szyd³owiecka praca, prowadzona przez instruktora Szyd³owieckiego Oœrodka Kultury Monikê Seweryn, okaza³a siê najlepsz¹ spoœród 12 startuj¹cych par, miêdzy innymi z Krakowa, Lublina, Warszawy i Rzeszowa. Marek i Marta tañcz¹ w Klubie Zamek SzOK od kilku lat, razem od ubieg- ³ego roku. W bie ¹cym roku zdobyli II miejsce na Ogólnopolskim Turnieju o puchar Puszczy Kozienickiej w Kozienicach a 8 maja 2004 r. III miejsce na Ogólnopolskim Turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Skar yska. W lutym tego roku, wyst¹pili podczas Gali Piêkniejszej Polski na zamku szyd³owieckim. PASOWANIE NA UCZNIA W PSP2 W SZYD OWCU Podnios³a atmosfera udzieli³a siê równie rodzicom, którzy starali siê uwieczniæ moment pasowania na pami¹tkowych fotografiach. Na dowód wst¹pienia do grona spo³ecznoœci uczniowskiej pierwszoklasiœci zostawiali w kronice szko³y odcisk swojego kciuka. Panie Izabela Matyga i Leokadia Fr¹czyk wychowawcy klas pierwszych wrêczy³y swoim wychowankom legitymacje szkolne. Nie zabrak³o yczeñ samych radosnych chwil w szkole, sukcesów w nauce i zachowaniu. Po oficjalnej czêœci uczniowie klas drugich zaprezentowali swoim m³odszym kolegom program artystyczny, a rodzice przygotowali dla swoich pociech s³odki poczêstunek. OCHRONA PRZYRODY W PSP W WYSOCKU Uczniowie klas IV-VI PSP w Wysocku wraz z opiekunem Ew¹ Kuzimiñsk¹ wziêli udzia³ w konkursie przyrodniczym Porz¹dkujemy i odnawiamy las. Uczestnicy w ramach konkursu mieli za zadanie przeprowadziæ program edukacyjny oraz wzi¹æ udzia³ w minimum dwóch z pozosta³ych trzech kategorii. Nasi uczniowie przez ca³y rok realizowali zadania z nastêpuj¹cych kategorii: I. Porz¹dkowanie ekosystemów leœnych II. Realizacja programu edukacyjnego w tym: organizowanie spotkañ, warsztatów, prelekcji dla spo³ecznoœci szkolnej, jak równie wyjœcie poza szko³ê organizacja wieczornic, zaproszenie osób bezpoœrednio zwi¹zanych z lasem og³oszenie konkursu w szkole na temat wiedzy leœnej inwentaryzacja dzikich wysypisk tworzenie bazy danych dotycz¹cych leœnictwa tworzenie dokumentacji z przebiegu akcji organizowanie wystaw tematycznych itp. Konkurs przyrodniczy 2003/2004 zosta³ zakoñczony 31 maja 2004 r. uroczystym apelem, a podsumowaniem konkursu by³a kronika. Uroczyste rozdanie nagród etapu regionalnego VI edycji konkursu pt. Porz¹dkujemy i odnawiamy las odby- ³o siê 28 paÿdziernika 2004 r. o godzinie w siedzibie Dyrekcji Regionalnej Lasów Pañstwowych w Radomiu. Laureatów ziemi radomskiej wy³oni³o jury, reprezentuj¹ce patronów i organizatorów konkursu w sk³adzie: Bogumi³ Ferensztajn dyrektor radomskiego Biura Terenowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej Mariola Zaj¹c szef sekretariatu redakcji,,tygodnika Radomskiego, Jerzy Zawadzki starszy specjalista z Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Radomiu, Dokoñczenie na str. 7 6 I N F O R M A T O R G M I N Y S Z Y D O W I E C nr 10-11/2004

7 OCHRONA PRZYRODY W PSP W WYSOCKU Dokoñczenie ze str. 6 Dariusz Stêpieñ, reprezentuj¹cy Zarz¹d Kozienickiego Parku Krajobrazowego z siedzib¹ w Pionkach, Maria Kowalczyk, reprezentuj¹ca Zarz¹d Okrêgowy Ligi Ochrony Przyrody w Radomiu, Mieczys³aw Kaca wiceprezes Towarzystwa Inicjatyw Wydawniczych w Radomiu. Jury Konkursu Edukacji Przyrodniczej pt. Porz¹dkujemy i odnawiamy las w kategorii szkó³ podstawowych poni ej 100 uczniów, przyzna³o I miejsce i nagrodê pieniê n¹ w kwocie 1600 z³ Publicznej Szkole Podstawowej w Wysocku. Delegacja w sk³adzie: Dyrektor Szko³y Bogus³awa Figarska, opiekun ko³a ekologicznego Ewa Kuzimiñska, uczennice: Anna G¹ska, Martyna Korba i Weronika Wierzbicka odebra³y dyplom uznania i pami¹tkow¹ statuetkê. Uroczyste rozdanie nagród sw¹ obecnoœci¹ zaszczycili: Adam Kwiatkowski wiceprezes Zarz¹du Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Bogumi³ Ferensztajn dyrektor radomskiego biura tego Funduszu, Tomasz Gogacz prezes Zarz¹du Okrêgowego Ligi Ochrony Przyrody w Radomiu, Marek Krzemiñski prezes Zarz¹du Kozienickiego Parku Krajobrazowego z siedzib¹ w Pionkach oraz przedstawiciele samorz¹dów terytorialnych m.in. prezydent Radomia Zdzis³aw Marcinkowski, Burmistrz Szyd³owca Andrzej Jarzyñski oraz Naczelnik Wydzia³u Edukacji, Rozwoju i Promocji w Szyd³owcu Henryk Baniak, Burmistrz Zwolenia Zbigniew Buczma. Uroczystoœæ zakoñczy³a siê yczeniami i gratulacjami. Laureaci konkursu oraz znamienici goœcie pozowali do wspólnego, pami¹tkowego zdjêcia. Ewa Kuzimiñska Dyrektor Szko³y, opiekun ko³a ekologicznego i uczniowie bior¹cy udzia³ w konkursie Porz¹dkujemy i odnawiamy las z PSP w Wysocku sk³adaj¹ podziêkowania panu leœniczemu Markowi Grosickiemu z Nadleœnictwa Skar ysko za pomoc w realizacji zadañ konkursowych. OTWARCIE ZAK ADU BIELLA POLSKA Starania o utworzenie nowego zak³adu pracy w tych trudnych czasach zakoñczy³y siê sukcesem. Dnia 18 grudnia 2004 r. uroczyœcie otwarty zostanie nowy zak³ad produkcyjny szwajcarskiej firmy Biella Polska, zajmuj¹cej siê produkcj¹ artyku³ów biurowych. Jest to pierwsza firma ulokowana w podstrefie Szyd³owiec Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice. Przypomnijmy, e podstrefa Szyd³owiec zajmuje obszar 14,8 ha. Dostêpne do zagospodarowania grunty i budynki stanowi¹ w³asnoœæ RAD- WAR SA (ZEP PROFEL) i gminy Szyd³owiec. Zak³ad produkcyjny Biella Polska mieœci siê w hali ZEP PROFEL, która zosta³a zmodernizowana i dostosowana do potrzeb produkcyjnych. Prace adaptacyjne prowadzone by³y od wakacji. Obecnie odbywa siê monta maszyn i urz¹dzeñ s³u ¹cych do produkcji. Zatrudnienie w zak³adzie znajdzie oko³o 100 osób. Pierwsza grupa osób przyjêtych do pracy w Bielli odby³a ju szkolenia zawodowe w Szwajcarii a obecnie pracuje przy monta u maszyn i urz¹dzeñ. ŒWIÊTO ZMAR YCH 1 listopada dzieñ Wszystkich Œwiêtych, to dzieñ pe³en zadumy i modlitwy. To dzieñ spotkañ rodzinnych, wzajemnych odwiedzin nieraz z dalekich stron. Aby u³atwiæ i uporz¹dkowaæ organizacjê ruchu w okolicy cmentarza parafialnego decyzj¹ Burmistrza Miasta zorganizowano i oznakowano parkingi dla samochodów, wyznaczono miejsca i wydano stosowne zezwolenia osobom zamierzaj¹cym handlowaæ kwiatami i zniczami. W okresie najwiêkszego ruchu okolice cmentarza patrolowane by³y przez Stra Miejsk¹ i Policjê. Systematycznie, po kilka razy dziennie odpady wywo one by³y przez Miejskie Wysypisko Œmieci. Podobnie jak w latach ubieg³ych 1 listopada, w dzieñ Wszystkich Œwiêtych, na szyd³owieckim cmentarzu prowadzona by³a kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków. Organizatorem kwesty by³o Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Szyd³owca. Podobnie jak w latach ubieg- ³ych wzi¹³ w niej udzia³ Burmistrz Szyd³owca Andrzej Jarzyñski oraz pracownicy Urzêdu Miejskiego w Szyd³owcu. Kwesta trwa³a od godz do W trakcie kwesty zebrano 4.450,30 z³, 1 euro i 2 e-centy. Zebrana kwota jest o ponad z³ wiêksza od kwoty zebranej w ubieg³ym roku. Z dotychczasowych sk³adek zosta³ poddany konserwacji pomnik Wandy Kaczmarskiej z 1920 r. Jest to rzeÿba z piaskowca piñczowskiego, przedstawiaj¹ca anio³ka wspartego o krzy drzewo. Nagrobek zdaniem konserwatora pana Andrzeja Zdyry nale y do wyj¹tkowych w okolicy. Ca³kowity koszt prac konserwatorskich wyniós³ z³. W zale noœci od pozyskanych œrodków z tegorocznej kwesty, Stowarzyszenie obejmie opiek¹ konserwatorsk¹ kolejn¹ zabytkow¹ rzeÿbê nagrobn¹, o du ych walorach artystycznych. Prowadzone kwesty s¹ przyk³adem dobrej wspó³pracy Stowarzyszenia z Urzêdem Miejskim w Szyd³owcu. I N F O R M A T O R G M I N Y S Z Y D O W I E C nr 10-11/2004 7

8 I ZJAZD SAMORZ DÓW MIEJSKICH SZYD OWIEC listopada 2004 r. W dniu 6 listopada 2004 r. w Szyd³owcu z inicjatywy Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta Szyd- ³owca Andrzeja Jarzyñskiego odby³ siê I Zjazd Samorz¹dów Miejskich Szyd³owiec Wziê³o w nim udzia³ 10 samorz¹dów miejskich radni, prezydent i burmistrzowie z miast regionu radomskiego: 1. Radom Prezydent Miasta Zdzis³aw Marcinkowski, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Tadeusz Derlatka oraz radni miejscy; 2. Zwoleñ Burmistrz Miasta Zbigniew Buczma, Zastêpca Burmistrza W³odzimierz Kabus oraz radni miejscy; 3. Warka przedstawiciele miasta; 4. Kozienice liczni radni miejscy na czele z Przewodnicz¹cym Januszem St¹pór, szefowie instytucji miejskich; 5. Skaryszew przedstawiciel miasta Mariusz Chmielnicki; 6. Przysucha Burmistrz Miasta Tadeusz Tomasik, Zastêpca Burmistrza Dariusz Motyl oraz dwóch wiceprzewodnicz¹cych Rady Miejskiej; 7. Pionki Burmistrz Miasta Marek Janeczek, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Dariusz Dolega, liczni radni miejscy; 8. Nowe Miasto Burmistrz Miasta Jerzy Markiewicz; 9. Lipsko Zastêpca Burmistrza Tadeusz Góralski; 10. Szyd³owiec Burmistrz Miasta Andrzej Jarzyñski, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Ryszard Piotrowski, niemal wszyscy radni miejscy. Spoœród goœci zaproszonych przybyli: 1. pani Ewa Kopacz Pose³ na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 2. pan Jêdrzej Dmowski Przewodnicz¹cy Komisji Kultury Sejmiku Samorz¹dowego Województwa Mazowieckiego, 3. pan Bogumi³ Ferensztajn Radny Sejmiku Wojewódzkiego, Dyrektor Oddzia³u Terenowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Radomiu, 4. pan Andrzej Wiœniewski Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, 5. przedstawiciel Marsza³ka Województwa Mazowieckiego pan Jan Kuku³ka Dyrektor Departamentu Strategii, Rozwoju Regionalnego i Funduszy Strukturalnych Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Mazowieckiego, 6. przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego pan Wojciech Jab³oñski Dyrektor Biura Zarz¹dzania Funduszami Europejskimi Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie, 7. pan Marek Figiel Dyrektor Delegatury Wojewódzkiego Oddzia³u S³u by Ochrony Zabytków w Radomiu, 8. pan Ryszard Wiosna Dyrektor Filii Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Radomiu, 9. pan Jan Gula Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Szyd³owieckiego, 10. pani Anna êkawska Wicestarosta Powiatu Szyd³owieckiego, 11. przedstawiciele Oddzia³u Regionalnego Telewizji Polskiej, Radia Rekord, Radia Plus i Radia Radom. Honorowym patronatem obj¹³ Zjazd Marsza³ek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Wojewoda Mazowiecki Leszek Mizieliñski ufundowa³ puchar dla zwyciêzców I Turnieju Pi³ki Halowej Samorz¹dów Miejskich. Od godz koncertowa³a na Rynku Wielkim Miejska Orkiestra Dêta pod batut¹ Henryka Kapturskiego. O godz Burmistrz Miasta Andrzej Jarzyñski powita³ uczestników Zjazdu i zaprosi³ na uroczyst¹ mszê œw. w koœciele Œw. Zygmunta w Szyd³owcu z udzia³em Orkiestry, koncelebrowan¹ przez ks. Dziekana Adama Radzimirskiego. Po mszy na Rynku Wielkim odby³a siê uroczystoœæ podpisania aktu restytucji zabytkowej 150-letniej kolumny. Akt po odczytaniu podpisali Radni Miasta Szyd³owca, przedstawiciel Marsza³ka Województwa Mazowieckiego pan Kuku³ka, przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego pan Wojciech Jab³oñski, Wojewódzki Konserwator Zabytków Marek Figiel, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej pan Ryszard Piotrowski, Burmistrz Miasta Szyd³owca pan Andrzej Jarzyñski oraz proboszcz parafii Œw. Zygmunta ks. dziekan Adam Radzimirski. Nastêpnie g³os zabra³ Wojewódzki Konserwator Zabytków, pan Marek Figiel, zwracaj¹c w swoim wyst¹pieniu uwagê na stale poprawiaj¹cy siê stan szyd³owieckich zabytków. Podpisany akt wmurowany zostanie w kolumnê po jej odnowieniu i konserwacji w roku Za pomoc w restytucji kolumny podziêkowanie otrzymali: 1. Pan Józef ukomski REM Wierzbica Sp. z o.o, 2. Pan Marek Figiel Dyrektor Delegatury Wojewódzkiego Oddzia³u S³u by Ochrony Zabytków w Radomiu, 3. Ks. dziekan Adam Radzimirski, 4. Pan Czes³aw Mistrzyk Prezes Szyd³owieckich Kopalni Kamienia Budowlanego Sp. z o.o., 5. Pan Waldemar Pikiel w³aœciciel firmy kamieniarskiej Sand Stone w Sadku. Na zakoñczenie tej czêœci Zjazdu Orkiestra odegra³a Rotê, a nastêpnie poprowadzi³a uczestników do szyd- ³owieckiego zamku. U wrót zamku goœci wita³ muzyk¹ ludow¹ zespó³ Paw³a Sasala. W zamku uczestnicy wziêli udzia³ w seminariach i panelach dyskusyjnych: 8 I N F O R M A T O R G M I N Y S Z Y D O W I E C nr 10-11/2004

9 1. Pan Jan Kuku³ka Dyrektor Departamentu Strategii, Rozwoju Regionalnego i Funduszy Strukturalnych Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Mazowieckiego Fundusze strukturalne na Mazowszu. 2. Pan Wojciech Jab³oñski Dyrektor Biura Zarz¹dzania Funduszami Europejskimi Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie Rola Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego jako instytucji poœrednicz¹cej we wdra aniu funduszy strukturalnych. 3. Pani Bogumi³a So³œnia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Filia w Radomiu Finansowanie inwestycji ekologicznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Œrodków Unii Europejskiej. Podczas przerwy na kawê uczestnicy mieli okazjê wzajemnie siê poznaæ, wymieniæ doœwiadczenia w zakresie pracy samorz¹dowej i pozyskiwania œrodków z funduszy strukturalnych. Ka dy z uczestników Zjazdu otrzyma³ teczkê z materia³ami promocyjnymi miasta m.in. okolicznoœciowy znaczek, d³ugopis i folder oraz materia³y reklamowe szyd³owieckich organizacji i firm. W czêœci artystycznej wyst¹pi³ Chór Miasta Szyd³owca pod kierunkiem Danuty Klepaczewskiej, którego wystêp nagrodzony zosta³ przez uczestników owacj¹ na stoj¹co. Ok. godz dru yny czterech samorz¹dów: Kozienic, Zwolenia, Pionek i Szyd³owca wziê³y udzia³ w hali sportowej Zespo³u Szkó³ w Szyd³owcu przy ul. Wschodniej 57 w I Turnieju Pi³ki Halowej Samorz¹dów Miejskich o puchar Wojewody Mazowieckiego. W Turnieju mogli wzi¹æ udzia³ tylko burmistrzowie i radni miejscy. Po zaciêtej walce i akcjach godnych I ligi pi³karskiej, wœród og³uszaj¹cego dopingu przedstawicieli wszystkich miast zwyciê y³a dru yna Szyd³owca. II miejsce zajê³a dru yna Pionek, III dru yna Zwolenia, IV dru yna Kozienic. Zwyciêsk¹ dru ynê reprezentowali radni: kapitan Leszek Jakubowski, Marek Zdziech, W³odzimierz Sadza, Roman Burek, Krzysztof Gula, Marek Górecki i Zbigniew Rogoziñski. Królem strzelców zosta³ W³odzimierz Sadza, który strzeli³ najwiêcej bramek. Wrêczenia pucharów i dyplomów dokonali: Wojciech Jab³oñski przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Szyd³owcu Ryszard Piotrowski oraz Burmistrz Szyd³owca Andrzej Jarzyñski oraz Burmistrz Zwolenia Zbigniew Buczma. W holu Zespo³u Szkó³ w Szyd³owcu prezentowali swoje wyroby przedsiêbiorcy i zak³ady, dzia³aj¹ce na terenie gminy Szyd³owiec: Huta Szk³a Gospodarczego Gracja w Szyd³owcu, Comes Sp. J. Bracia Soko³owscy, PW Impromex w Szyd³owcu, ORPOL Anna i Miros³aw Orliccy z Szyd³owca, Spó³dzielnia Inwalidów ELEK- TRON w Szyd³owcu. Swój punkt informacyjny przygotowa³ Urz¹d Miejski w Szyd³owcu. Na stoisku mo na by³o otrzymaæ materia- ³y na temat Szyd³owca, szyd³owieckich instytucji i firm. Przez ca³y okres Zjazdu mo na by³o ogl¹daæ telewizyjne prezentacje multimedialne z wszystkich imprez miejskich, które mia³y miejsce w roku Na odrêbnym stoisku zgromadzono równie materia³y dotycz¹ce funduszy strukturalnych i Unii Europejskiej, otrzymane z Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie. Stoisko z pracami artystycznymi prezentowali te szyd³owieccy artyœci, zrzeszeni w Galerii Wspólnoty Ziemi Szyd³owieckiej. Miejscem wymiany doœwiadczeñ i informacji by³ równie wspólny posi³ek, podczas którego zespó³ muzyczny Paw³a Sasala umila³ goœciom pobyt w Szyd³owcu. Uroczystoœæ prowadzili: Jolanta Koz³owska i Krzysztof Burzyñski pracownicy Urzêdu Miejskiego w Szyd³owcu, czêœæ sportow¹ Maciej Kapturski Koordynator Sportu Gminy Szyd³owiec. Nad ca³oœci¹ spraw organizacyjnych oraz nad przebiegiem Zjazdu czuwali pracownicy Wydzia³u Organizacyjnego oraz Wydzia³u Edukacji, Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego w Szyd³owcu. W imieniu organizatorów sk³adamy serdeczne podziêkowanie wszystkim, którzy pomogli w organizacji Zjazdu, w tym m.in. Marsza³kowi Województwa Mazowieckiego, Wojewodzie Mazowieckiemu, Dyrektorowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Dyrektorowi jego Filii w Radomiu, ks. proboszczowi parafii Œw. Zygmunta w Szyd³owcu, dyrekcji i pracownikom Szyd³owieckiego Oœrodka Kultury, dyrekcji i pracownikom Zespo³u Szkó³ w Szyd³owcu, Miejskiej Orkiestrze Dêtej oraz Chórowi Miasta Szyd³owca. Szczególne s³owa podziêkowania sk³adamy sponsorom: 1. ORPOL w Szyd³owcu Anna i Miros³aw Orliccy, 2. Huta Szk³a Gospodarczego GRACJA w Szyd³owcu Józefa Bernady, 3. PW IMPROMEX w Szyd³owcu Piotr Adamski, Jacek Parszewski, 4. COMES Sp.J. w Szyd³owcu Marek i Piotr Soko- ³owscy, 5. Spó³dzielnia Inwalidów ELEKTRON w Szyd³owcu Prezes Tomasz Bloch, 6. Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe w Szyd³owcu Zofia Jarzyñska, 7. Biuro Rachunkowe GWARANT Krystyna Bednarczyk, 8. Sklep Spo ywczy w Szyd³owcu Leszek Jakubowski, 9. Piekarnia GREJ Józef Jarosiñski, 10. PPHU KEMAX w Szyd³owcu Mieczys³aw Kêpa, 11. PHU PROMIL Zbigniew Kulig, 12. PPHU AZYL Robert Nikodym, 13. PHU BEKON Ma³gorzata i Mieczys³aw Podgórscy. Uczestnicy i zaproszeni goœcie pozytywnie wyra ali siê o organizacji Zjazdu. Samorz¹dy miejskie zapraszamy za rok na drugi zjazd i udzia³ w seminarium oraz turnieju pi³karskim. I N F O R M A T O R G M I N Y S Z Y D O W I E C nr 10-11/2004 9

10 NAGRODA GOSPODARCZA SPECJALNE SKRZYD A Burmistrz Miasta Szyd³owca Andrzej Jarzyñski za dzia³ania prowadz¹ce do zmniejszenie zad³u enia gminy, skuteczn¹ promocjê miasta i regionu w Polsce oraz zaanga owanie w poszukiwaniu strategicznych partnerów, które zaowocowa³y powstaniem nowego zak³adu z kapita³em zagranicznym Biella Polska zosta³ uhonorowany Nagrod¹ Gospodarcz¹ Specjalne Skrzyd³a. Podczas uroczystej gali w Resursie Obywatelskiej w Radomiu w dniu 5 listopada 2004 r., w której wziê³o udzia³ kilkuset goœci nagrodzono 21 osób, firm i samorz¹dów. Patronat honorowy objêli i w uroczystoœci uczestniczyli ks. biskup Zygmunt Zimowski, Wojewoda Mazowiecki Leszek Mizieliñski, Pose³ do Parlamentu Europejskiego Zbigniew KuŸmiuk, senatorowie i pos³owie. Aktu wrêczenia nagrody dokonali Wojewoda Mazowiecki Leszek Mizieliñski i biskup Zygmunt Zimowski. Burmistrz Jarzyñski w swoim wyst¹pieniu podziêkowa³ tym wszystkim, którzy wspierali go w jego poczynaniach. Szczególne podziêkowania z³o y³ radnym Rady Miejskiej w Szyd³owcu, którzy w trudnych okresach, przy podejmowaniu niepopularnych decyzji byli dla dobra miasta razem, podejmuj¹c wspólnie stosowne uchwa³y. W uroczystoœci tak e uczestniczyli: ks. pra³at rektor dr Wac³aw Depo, ks. dziekan Adam Radzimirski, Wiceprzewodnicz¹ca Rady Miejskiej Krystyna Bednarczyk, radni Artur yczek, Józef Jarosiñski, Marek Zdziech oraz Naczelnik Krzysztof Zió³kowski. Z³otymi Skrzyd³ami 2004 nagrodzona zosta³a równie pani Józefa Bernady, w³aœcicielka Huty Szk³a Gracja w Szyd³owcu. By³a to siódma edycja tej nagrody na Ziemi Radomskiej. ZMIANY KADROWE W URZÊDZIE MIEJSKIM Burmistrz Miasta Szyd³owca Andrzej Jarzyñski powo³a³ na stanowisko Wiceburmistrza Pana Krzysztofa Zió³kowskiego, dotychczasowego Naczelnika Wydzia³u Zagospodarowania Przestrzennego, Budownictwa i Geodezji. Pani Barbara Majewska, która pe³ni³a tê funkcjê w latach objê³a stanowisko Naczelnika Wydzia³u Podatków, Op³at Lokalnych i Kontroli Podatkowej. Oficjalne powo³anie mia³o miejsce w dniu 15 listopada 2004 r. w Urzêdzie Miejskim w Szyd³owcu w obecnoœci wszystkich zatrudnionych pracowników. By³y kwiaty, podziêkowania, gratulacje i yczenia. Burmistrz Miasta podziêkowa³ dotychczasowemu zastêpcy za pracê na tym stanowisku. Nowo powo³anemu Wiceburmistrzowi gratulacje i yczenia z³o yli obecni na spotkaniu pracownicy. MIEJSKIE ŒWIÊTO NIEPODLEG OŒCI W dniu 11 listopada 2004 r. obchodziliœmy 86. rocznicê odzyskania niepodleg³oœci. Jak co roku, uroczystoœci miejskie rozpoczê³y siê zbiórk¹ uczestników na Pl. M. Konopnickiej. O godz Miejska Orkiestra Dêta pod batut¹ kapelmistrza Henryka Kapturskiego poprowadzi³a zebranych na Rynek Wielki. Pod pomnikiem T. Koœciuszki wartê honorow¹ zaci¹gnê³a du a grupa szyd³owieckich harcerzy oraz I Dru- yna Zwi¹zku Strzeleckiego w Szyd- ³owcu pod dowództwem Romana Burka. Licznie zgromadzone by³y poczty sztandarowe zwi¹zków kombatanckich, organizacji, szkó³ i zak³adów pracy. Tu po powitaniu i odœpiewaniu hymnu pañstwowego okolicznoœciowe przemówienie wyg³osi³ Burmistrz Miasta Andrzej Jarzyñski. W swoim wyst¹pieniu zwróci³ uwagê na aspekty historyczne Œwiêta Niepodleg³oœci. W dalszej czêœci zwróci³ uwagê zebranych mieszkañców na potrzebê umacniania patriotyzmu, w tym patriotyzmu lokalnego. Patriotyzm lokalny, to mi³oœæ i przywi¹zanie do w³asnej, ma³ej ojczyzny, jak¹ jest dla nas Ziemia Szyd³owiecka, przywi¹zanie do naszego powiatu, do naszej gminy, miasta i tego, co w nich najbardziej wartoœciowe: ludzi tworz¹cych przez wieki lokaln¹ tradycjê i obyczaje, dziedzictwa kulturowego, o które mamy obowi¹zek zadbaæ i przekazywaæ je m³odemu pokoleniu mówi³ w swoim wyst¹pieniu Burmistrz. Na zakoñczenie zaapelowa³ do zebranych: Miejmy szacunek wzajemny dla siebie i dla tych osi¹gniêæ, dokonañ, które dla tej naszej ma³ej ojczyzny potrafimy zrealizowaæ. Po wyst¹pieniu Burmistrza przy werblach orkiestry rekordowa liczba 49 delegacji przyby³ych na uroczystoœæ z³o y³o po pomnikiem Tadeusza Koœciuszki wi¹zanki kwiatów. Z radoœci¹ z roku na rok obserwujemy coraz wiêksz¹ liczbê przedstawicieli zak³adów pracy i instytucji. Pe³ny wykaz mo na znaleÿæ w witrynie internetowej Szyd³owca pod adresem: Nastêpnie Miejska Orkiestra Dêta odegra³a Rotê i poprowadzi³a zebranych do koœcio³a Œw. Zygmunta w Szyd³owcu, gdzie ks. dziekan Adam Radzimirski odprawi³ uroczyst¹ mszê za Ojczyznê. Okolicznoœciowe kazanie wyg³osi³ ks. Dariusz Szambor. We mszy wziêli uczniowie szkó³, harcerze, Dru yna Strzelecka, Orkiestra oraz licznie zebrani mieszkañcy miasta i gminy. Sk³adamy serdeczne podziêkowanie wszystkim, którzy wziêli udzia³ w tegorocznych obchodach Œwiêta Niepodleg³oœci, w tym: zwi¹zkom kombatanckim i kombatantom, Pani Pose³ na Sejm RP Ewie Kopacz, Radzie Powiatu i Radzie Miejskiej w Szyd³owcu, Starostwu Powiatowemu w Szyd- ³owcu, przedstawicielom Gminy Oroñsko, pocztom sztandarowym, harcerzom i Dru ynie Strzeleckiej z Szyd³owca, szko³om, zwi¹zkom, stowarzyszeniom i partiom politycznym, instytucjom, urzêdom, zak³adom pracy, przedsiêbiorcom, Miejskiej Orkiestrze Dêtej, Szyd³owieckiemu Oœrodkowi Kultury i wszystkim mieszkañcom. Coraz wiêksza z roku na rok liczba uczestników, w tym uczniów naszych szkó³ i delegacji sk³adaj¹cych kwiaty œwiadczy o potrzebie organizowania tych spotkañ i coraz wiêkszej œwiadomoœci patriotycznej mieszkañców. 10 I N F O R M A T O R G M I N Y S Z Y D O W I E C nr 10-11/2004

11 MEDALE DLA PAR MA EÑSKICH Medale za d³ugoletnie po ycie ma³ eñskie otrzyma³o 24 pary z miasta i gminy Szyd³owiec. Uroczystoœæ odby³a siê ju po raz drugi w szyd³owieckim zamku 18 listopada 2004 roku. Aktu dekoracji dokona³ Burmistrz Szyd³owca Andrzej Jarzyñski. W uroczystoœci wziêli udzia³ jubilaci i ich bliscy: dzieci i wnuki. Gratulacje i yczenia dalszych jubileuszy, z³o yli dostojnym jubilatom Burmistrz Andrzej Jarzyñski, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Ryszard Piotrowski, który reprezentowa³ radê wraz z Wiceprzewodnicz¹c¹ Krystyn¹ Bednarczyk oraz ks. Zenon Ociesa proboszcz parafii w Sadku, reprezentuj¹cy ks. dziekana Adama Radzimirskiego. By³y kwiaty, zdjêcia i wzruszaj¹ce wspomnienia. Ze specjalnym programem artystycznym dla jubilatów Czas wspomnieñ wyst¹pili uczniowie klasy IVb Publicznej Szko³y Podstawowej nr 1 pod kierunkiem Ppni Gra yny Olesiñskiej i pani Renaty Gromek. Uroczystoœæ w zamku poprzedzi³a msza œwiêta w intencji jubilatów, któr¹ na proœbê ks. dziekana Adama Radzimirskiego, odprawi³ ks. Zenon Ociesa, proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Sadku. Tradycja ta staje siê uroczystoœci¹ weseln¹ dla par jubilatów szczególnie e uczestniczy w niej coraz wiêcej goœci. ZBIÓRKA ZIEMIOP ODÓW W RAMACH AKCJI DZIELIMY SIÊ TYM CO MAMY Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Szyd³owcu w dniach od 29 paÿdziernika 2004 r. do 8 listopada 2004 r. przeprowadzi³ zbiórkê ziemiop³odów na terenie miasta i gminy Szyd³owiec. W wyniku akcji zebrano nastêpuj¹ce rodzaje i iloœci produktów: ziemniaki 1031,20 kg kasza manna 0,50 kg cebula 19,90 kg groch 1,00 kg marchew 10,50 kg ry 2 kg buraki 40,80 kg jab³ka 7 kg cukier 10,00 kg sól 1,00 kg makaron 4,00 kg kapusta 102,60 kg m¹ka 18,00 kg pietruszka 7,00 kg kasza jêczmienna 1,50 kg Ogó³em 1257 kg Produkty te zosta³y przekazane szko³om z terenu gminy Szyd³owiec, prowadz¹cym do ywianie uczniów: PSP1 w Szyd³owcu, PSP2 w Szyd³owcu, PSP w Majdowie i PG2 w Szyd³owcu. LAMPY NA RYNKU WIELKIM W listopadzie 2004 r. lampy na Rynku Wielkim w Szyd- ³owcu nabra³y nowego wygl¹du zosta³y udekorowane stylowymi ³ukami ozdobnymi. To kolejne dzia³anie, prowadz¹ce do poprawy estetyki miasta. Sk³adamy serdeczne podziêkowanie prezesom zak³adu ZEP Profel w Szyd³owcu, panom Zbigniewowi Borkiewiczowi i Zenonowi Jasikowi za nieodp³atne wykonanie elementów do lamp oraz dyrektorowi ZEORK w Szyd³owcu Marianowi Nowakowskiemu za przeprowadzon¹ konserwacjê. BUD ET GMINY SZYD OWIEC 2005 Zgodnie z ustawowym obowi¹zkiem w dniu 15 listopada 2004 r. przekazany zosta³ do Regionalnej Izby Obrachunkowej i do Rady Miejskiej projekt bud etu Gminy Szyd³owiec na 2005 rok który przewiduje: dochody bud etowe w wysokoœci z³, przychody w wysokoœci z³ w tym: 1. kredyt bankowy na sp³atê zobowi¹zañ Oœwiaty za okres od lipca do listopada 2001 roku obecnie zg³oszonych do restrukturyzacji z³, 2. po yczki ze œrodków WFOŒ i GW na dofinansowanie inwestycji z³, rozchody w wysokoœci z³, sp³aty rat kredytów i po yczek zaci¹gniêtych i planowanych do zaci¹gniêcia na realizacjê inwestycji, wydatki bud etowe w wysokoœci z³. DOCHODY BUD ETOWE ujête w projekcie to: podatki i op³aty lokalne z³ 14,39% planu, udzia³y gminy w podatkach PIT i CIT z³ 12,88 % planu, dochody z tytu³u gospodarowania maj¹tkiem z³ 1,71 %planu, pozosta³e dochody z³ 1,30% planu, dotacje celowe i œrodki pozabud etowe z³ 22,32% planu, subwencja ogólna dla gminy to kwota z³ 47,33% planu. WYDATKI BUD ETOWE ujête w projekcie zawieraj¹: wydatki inwestycyjne i maj¹tkowe z³ 5,51% planu, wydatki bie ¹ce z³ 94,49% planu w tym sp³ata zobowi¹zañ Oœwiaty za lata z³. I N F O R M A T O R G M I N Y S Z Y D O W I E C nr 10-11/

12 KONKURS EKOLOGICZNY Gminna Inicjatywa Obywatelska Posprz¹tajmy swój dom, powo³ana przez Burmistrza Szyd³owca, której koordynatorem jest pani Krystyna Waszczyk, zorganizowa³a konkurs ekologiczny pod nazw¹ Odpady na swoim miejscu, ³ad i porz¹dek na Ziemi Szyd³owieckiej. Konkurs adresowany do uczniów szyd³owieckich szkó³ ma na celu: zlokalizowanie i uporz¹dkowanie miejsc zaœmieconych i dzikich wysypisk, propagowanie aktywnych postaw ekologicznych m³odzie y, zaanga owanie m³odzie y w dba³oœæ o czystoœæ i porz¹dek w swoim œrodowisku. W pierwszym etapie konkursu poszczególne szko³y zinwentaryzowa³y i zgromadzi³y dokumentacjê dzikich wysypisk. Prace zawieraj¹ mapy sytuacyjne, zdjêcia oraz szczegó³owe opisy. Wykonane zosta³y w dowolnych technikach. Komisja konkursowa zajmie siê ich ocen¹. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji szko³y przyst¹pi³y do prac porz¹dkowych, przy udziale s³u b komunalnych Urzêdu Miejskiego w Szyd³owcu. Jak poinformowa³ Edward Pawlik, pracownik Urzêdu Miejskiego odpowiedzialny za wspó³pracê ze szko³ami, najwiêksz¹ pracê wykonali dotychczas uczniowie szkó³ w Wysokiej, Wysocku, Zdziechowie i Sadku. Druga czêœæ konkursu, sprawdzaj¹ca indywidualn¹ wiedzê z ekologii i ochrony œrodowiska, odby³a siê 18 listopada w Zespole Szkó³ w Szyd³owcu. Do tej czêœci konkursu przyst¹pi³o 85 uczniów, wy³onionych w eliminacjach szkolnych ze szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Komisja konkursowa wy³oni³a najlepszych uczniów w poszczególnych kategoriach. Miejsca przyznano w zale noœci od uzyskanej w teœcie iloœci punktów. Szko³y podstawowe: I miejsce Piotr Michorowski PSP nr 2 w Szyd³owcu Amanda Sochacka PSP nr 2 w Szyd³owcu Patrycja Turek PSP nr 2 w Szyd³owcu II miejsce Magdalena Kruk PSP Zdziechów Joanna Szczeœniak PSP nr 2 w Szyd³owcu III miejsce Szymon Soko³owski PSP nr 1 w Szyd³owcu Katarzyna Bednarek PSP nr 2 w Szyd³owcu Gimnazja: I miejsce Ma³gorzata Ga³czyñska PG nr 1 w Szyd³owcu II miejsce Olga D¹browa PG w Majdowie Karolina Ludew PG w Majdowie Joanna Soko³owska PG nr 1 w Szyd³owcu III miejsce Krzysztof Jaworski PG nr 2 w Szyd³owcu Dominika Grzybowska PG nr 1 w Szyd³owcu Anna Pielas PG nr 1 w Szyd³owcu Szko³y ponadgimnazjalne: I miejsce Bartek Adamczyk Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w Szyd³owcu II miejsce Krzysztof Wojtaszewski ZSP nr 2 w Szyd³owcu Anita Majstrak ZSP nr 2 w Szyd³owcu Jordan Sadza ZSP nr 2 w Szyd³owcu III miejsce Kamil Szymañczyk ZSP nr 2 w Szyd³owcu W dniu 25 listopada 2004 r. komisja konkursowa dokona³a oceny nades³anych przez poszczególne szko³y prac z zakresu inwentaryzacji dzikich wysypisk pod k¹tem kryteriów, okreœlonych w regulaminie. Komisja jednog³oœnie przyjê³a punktowy tryb oceny, przyznaj¹c od 1 do 5 punktów za ka de kryterium. Maksymalnie mo na by³o uzyskaæ 22 punkty. Na 9 zg³oszonych szkó³ zwyciêzcami okaza³y siê nastêpuj¹ce szko³y: I Zespó³ Szkó³ w Szyd³owcu, II Publiczna Szko³a Podstawowa w Sadku, III Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. WOP w Szyd³owcu, IV Publiczna Szko³a Podstawowa w Zdziechowie, V Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika w Szyd³owcu. Uroczystoœæ zakoñczenia konkursu i wrêczenia nagród odby³a siê w dniu 16 grudnia 2004 r. w Zespole Szkó³ w Szyd³owcu i po³¹czona zosta³a z podsumowaniem akcji Sprz¹tanie Œwiata. Wœród uczestników uroczystoœci znaleÿli siê Burmistrz Miasta Szyd³owca Andrzej Jarzyñski, Pose³ na Sejm I kadencji Adam Zimnicki, a Pani Pose³ Ewa Kopacz przys³a³a list z gratulacjami dla zwyciêzców i yczeniami sukcesów w dalszych dzia³aniach na rzecz œrodowiska. Po okolicznoœciowym wyst¹pieniu Burmistrza Miasta wyniki rywalizacji miêdzy szko³ami przedstawi³a Krystyna Waszczyk. Uczniowie, którzy zajêli najwy sze miejsca w konkursie wiedzy otrzymali nagrody indywidualne plecaki turystyczne, namioty 3-osobowe, szachy i ksi¹- ki o tematyce przyrodniczej. Ka da szko³a otrzyma³a w nagrodê pojemnik edukacyjny Uniwersal, umo - liwiaj¹cy segregacjê odpadów zbieranych w szko³ach. Ka dy z pojemników z³o ony jest z 4 niezale nych elementów z laminatów poliestrowych barwionych z trwa- ³ym napisem: szk³o, papier, plastik, metal. Wraz z nagrodami organizatorzy wrêczali plakaty o tematyce ekologicznej, promuj¹ce segregacjê odpadów. Zarówno wszystkie nagrody, jak i plakaty zakupione zosta³y ze œrodków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska. Dokoñczenie na str I N F O R M A T O R G M I N Y S Z Y D O W I E C nr 10-11/2004

13 TWÓRCY Z SZYD OWCA W POZNANIU W dniach 3-5 grudnia 2004 r. grupa artystów z Szyd- ³owca wziê³a udzia³ w organizowanym po raz pierwszy w Poznaniu FESTIWALU PRZEDMIOTÓW ARTYSTY- CZNYCH. Jest to impreza wystawiennicza Miêdzynarodowych Targów Poznañskich. Na festiwalu zaprezentowa- ³o siê oko³o 150 uczestników z ca³ej Polski. Na stoisku nr 46 nasi artyœci zaprezentowali: malarstwo, rzeÿbê, witra e, metaloplastykê. Znalaz³y siê tam równie liczne pami¹tki z Szyd³owca. Autorami prezentowanych prac byli: Alina Czy, Anna Janczyk, Ma³gorzta Hackiewicz, Waldemar Brzeziñski, Leszek S³oñ, Ryszard Ciereszko, Jacek Madczak, Jan Kaleta. Jak powiedzia³a bior¹ca udzia³ w Targach Alina Czy, szyd³owieckie stoisko cieszy³o siê du ym zainteresowaniem zwiedzaj¹cych. W czasie trzydniowej imprezy by³o wiele okazji do zaprezentowania historii i atrakcji turystycznych miasta i okolic. Na stoisku nie zabrak³o informacji o Ruchu Piêkniejsza Polska. Wystawcy informowali zwiedzaj¹cych o tym, e Szyd³owiec zosta³ laureatem konkursu Stolica Kulturalna Mazowsza Atmosfera wœród uczestników by³a bardzo ciep³a, by³o wiele okazji, aby nawi¹zaæ kontakty i wymieniæ siê swoimi doœwiadczeniami. Szyd³owieccy artyœci zapowiadaj¹, e w przysz³ym roku równie wezm¹ udzia³ w imprezie. KONKURS EKOLOGICZNY Dokoñczenie ze str. 12 Dwie szko³y zosta³y wyró nione upominkami (zestawem do æwiczeñ YORK) za pomoc udzielon¹ organizatorom podczas trwania konkursu. By³y to: Zespó³ Szkó³ w Szyd³owcu oraz Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w Szyd³owcu. Wszyscy nagrodzeni oraz ich opiekunowie otrzymali z r¹k Burmistrza stosowne dyplomy z gratulacjami i podziêkowaniami. Równie organizatorzy i wspó³organizatorzy Krystyna Waszczyk, Jan Figarski, Edward Pawlik, Ewa Œwiercz i Barbara Bednarczyk zostali uhonorowani dyplomami Burmistrza za wysi³ek, w³o ony w organizacjê konkursu. W drugiej czêœci uroczystoœci pracownicy Wydzia³u Komunalnego Urzêdu Miejskiego w Szyd³owcu podsumowali wyniki akcji Sprz¹tanie Œwiata. W akcji wziê³o udzia³ 12 placówek oœwiatowych z terenu gminy Szyd³owiec, w tym 2 przedszkola oraz Ochotnicza Stra Po arna z Majdowa ³¹cznie 2436 osób. Wydano 1175 worków na œmieci i 2930 par rêkawic. Za aktywny udzia³ w akcji Burmistrz Miasta wrêczy³ bior¹cym udzia³ w akcji ró norodne nagrody sprzêt sportowy, albumy, mapy, a przedszkolom zabawki. Dzia³ania Gminne Inicjatywy Obywatelskiej Posprz¹tajmy swój dom wspieraj¹ edukacyjnie i praktycznie miejski program dotycz¹cy segregacji odpadów. INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAÑ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH Zakoñczono budowê ulicy Kochanowskiego na osiedlu Przy Zalewie w Szyd³owcu. Odbiór prac mia³ miejsce 7 grudnia 2004 r. Wartoœæ wykonanych robót wynosi ,43 z³ brutto. D³ugoœæ drogi 145 mb, szerokoœæ 6 mb, powierzchnia 870 m 2. Popisano umowê na wykonanie projektu budowlanego na budowê sieci wodoci¹gowej we wsi Wysoka. Koszt dokumentacji wynosi ,00 z³ brutto. W dniu 2 grudnia 2004 r. odebrano stacjê wodoci¹gow¹ wraz z wodoci¹giem II etap we wsi Hucisko. Koszt realizacji zadania wynosi ,97 z³ brutto. Zadanie zrealizowane przy udziale œrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska kwota ,00 z³. Wybudowano zbiornik na wodê, stacjê pomp, komorê zasuw, zbiornik na wody pop³uczne oraz sieæ wodoci¹gow¹ d³ugoœci: Ø mb, Ø mb, przy- ³¹cza wodoci¹gowe Ø mb. Zawarto umowê na budowê kana³u t³ocznego wraz z przepompowni¹ œcieków w miejscowoœci Sadek. Koszt realizacji inwestycji wynosi ,77 z³ brutto. Na podstawie zawartego porozumienia pomiêdzy gmin¹ Szyd³owiec a Mazowieckim Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich w Warszawie u³o ono na ul. Koœciuszki 700 m 2 kostki brukowej, 150 mb krawê nika, 500 mb obrze a. W dniu 6 grudnia 2004 r. zosta³a zawarta umowa na wykonanie robót zwi¹zanych z budow¹ odcinka linii napowietrznej oœwietleniowej przy ul. Ró anej. D³ugoœæ odcinka 121 mb. Na tym odcinku zosta³o zamontowane 4 oprawy oœwietleniowe. Koszt realizacji wynosi 8.947,89 z³ brutto. I N F O R M A T O R G M I N Y S Z Y D O W I E C nr 10-11/

14 V EUROPEJSKIE SPOTKANIA CHÓRALNE YJEMY OBOK SIEBIE ŒPIEWAJMY RAZEM to motto Europejskich Spotkañ Chóralnych. W ramach tegorocznych V Europejskich Spotkañ Chóralnych, w dniu 11 grudnia 2004 r. w szyd- ³owieckim zamku wyst¹pi³ Chór Mieszany Liceum Ogólnokszta³c¹cego w G³ubczycach, którego za- ³o ycielem i dyrygentem jest Tadeusz Eckert (www.glubczyce.pl). Goœci z G³ubczyc, którym towarzyszy³ Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej pan Edward Wo³oszyn, powita³ w ratuszu Burmistrz Andrzej Jarzyñski wraz z Miros³awem Ciur¹ kierownikiem Delegatury Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w Radomiu oraz pracownikami Urzêdu Miejskiego w Szyd³owcu. Burmistrz przekaza³ goœciom materia³y promocyjne Szyd³owca i wyrazi³ nadziejê na kolejne spotkanie w Szyd³owcu, byæ mo e w ramach Zygmuntów Szyd³owieckich, które w przysz³ym roku bêd¹ mia³y szczególny charakter ze wzglêdu na to, e miasto otrzyma³o zaszczytny tytu³ Stolicy Kulturalnej Mazowsza Goœcie z G³ubczyc przekazali swoje materia³y promocyjne wraz z p³yt¹ ubieg³orocznych Europejskich Spotkañ Chóralnych. Niezwykle zabrzmia³o Gaude Mater Polonia, które chór wykona³ w szyd³owieckim ratuszu. Po spotkaniu w ratuszu goœcie w towarzystwie pracowników Urzêdu Miejskiego w Szyd³owcu zwiedzili miasto, w tym koœció³ parafialny, ratusz i rynek. Po wspólnym obiedzie w Zespole Szkó³, zwiedzili równie Izbê Regionaln¹ i Ekspozycjê Muzealn¹ Ocaliæ od zapomnienia. Po szkole goœci oprowadzi³a dyrektor Ewa Œwiercz. Festiwalowi, który odbywa³ siê w dniach 9-12 grudnia patronowali pani Jolanta Kwaœniewska, Minister Kultury Waldemar D¹browski i Wojewoda Mazowiecki Leszek Mizieliñski. W szyd³owieckim zamku goœci powita³ Chór Miasta Szyd³owca. Bohaterowie wieczoru zaprezentowali bogaty i zró nicowany repertuar, od muzyki sakralnej przez muzykê rozrywkow¹ i ludow¹. Niezwykle zadowolona by³a najm³odsza czêœæ publicznoœci, gdy us³ysza³a chóralne wykonanie piosenki z filmu Król Lew Walta Disneya. Koncert, niezwykle ciep³o przyjêty przez szyd³owieck¹ publicznoœæ, zakoñczy³o przedpremierowe wykonanie kolêd, przy akompaniamencie pani Lilianny Eckert oraz wspólne œpiewanie znanej polskiej kolêdy Gdy siê Chrystus rodzi. 12 grudnia Chór z G³ubczyc wraz z innymi chórami goœæmi spotkañ z kraju i zagranicy, wyst¹pi³ we wspólnym koncercie podczas Wielkiej Gali Kolêd w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Szczegó- ³owe informacje na temat spotkañ: Dyplom uznania dla Miejskiej Orkiestry Dêtej Kapelmistrz Henryk Kapturski i Miejska Orkiestra Dêta uhonorowani zostali dyplomami za wybitne osi¹gniêcia w dzia³alnoœci artystycznej i spo³ecznej. Okazj¹ do wrêczenia dyplomów by³ przypadaj¹cy w 2004 roku Jubileusz 80-lecia Oddzia³u Mazowieckiego Polskiego Zwi¹zku Chórów i Orkiestr. Uroczystoœæ odby³a siê 28 listopada w Warszawie. Obchodom jubileuszowym patronowa³ Marsza³ek Województwa Mazowieckiego pan Adam Struzik. Miejskiej Orkiestrze Dêtej i jej kapelmistrzowi serdecznie gratulujemy. INFORMATOR Gminy Szyd³owiec Informator bezp³atny Urzêdu Miejskiego w Szyd³owcu. Redaguj¹ wspólnie wszystkie wydzia³y. Wa ne telefony: Policja 997, , Komendant: , tel. zaufania odbierany przez Komendanta: (po godz automatyczna sekretarka) w ka dej sprawie dotycz¹cej bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego Stra Po arna 998, , fax: , Komendant: , Zastêpca: wew. 31 Stra Miejska , Pogotowie Ratunkowe 999, Pogotowie Gazowe 992, Pogotowie Energet

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

VII 2010 Nr 2/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: W ho³dzie ofiarom pod Smoleñskiem2 Gmina w obliczu ulewnych

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

BIURO OBS UGI KLIENTA

BIURO OBS UGI KLIENTA miesiêcznik ISSN 1425-9370 Rok XVI Nr 2 (193) Luty 2008 www.gmina.zgierz.pl BIURO OBS UGI KLIENTA 1 lutego uruchomione zosta³o w Urzêdzie Gminy Zgierz Biuro Obs³ugi Klienta. Pierwszego interesanta BOK,

Bardziej szczegółowo

siê Miêdzypowiatowa Spartakiada

siê Miêdzypowiatowa Spartakiada Bobolickie Wiadomoœci Samorz¹dowe nr 8(80) sierpieñ 2009 1 Pó³ wieku razem - na dobre i na z³e - str. 10 Nr 8(80) sierpieñ 2009 Program bobolickich do ynek - str. 12 Pod patronatem starosty koszaliñskiego

Bardziej szczegółowo

ISO dla wrzesiñskiego szpitala

ISO dla wrzesiñskiego szpitala ISO dla wrzesiñskiego szpitala Szpital Powiatowy we Wrzeœni jako jeden z nielicznych w Wielkopolsce dosta³ certyfikat ISO 9001:2000. Wdro enie systemu u³atwi nie tylko zrozumienie potrzeb pacjentów, ale

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

Najpiêkniejszy listopad

Najpiêkniejszy listopad ISSN 1508-7298 W numerze: Uwaga Meningokoki...str. 3 Groby wy nasze...str. 5 PaŸdziernik - Listopad 2007 Egzemplarz bezp³atny To bêdzie trudny rok...str.7 Sukces Janowa Lubelskiego Najpiêkniejszy listopad

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Drodzy Czytelnicy 4 czerwca br. mieliœmy przyjemnoœæ uczestniczyæ w spotkaniu promuj¹cym ksi¹ kê naszego autorstwa pt. Dzieje Sêdziszowa Ma³opolskiego. Ksi¹

Bardziej szczegółowo

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach PaŸdziernik 2008 r. Nr 3 (83) ISSN 1509-1112 Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach czytaj na stronie 17 Podpisanie umowy partnerskiej Podarunek dla gminy Liederbach - Rübezahl Wernisa w ratuszu

Bardziej szczegółowo

Informator Miêdzychodzki

Informator Miêdzychodzki Nr 5(5) Rok I Miêdzychód, 21 grudnia 2004 Egzemplarz bezp³atny Informator Miêdzychodzki... A œwiat³oœæ ju niedaleko! W Grudniu siê narodzi Dziecko, co jednym wzniesieniem d³oni œwiat ku œwiat³oœci nak³oni.

Bardziej szczegółowo

www.kadzidlo.pl Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli,

www.kadzidlo.pl Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli, Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 W numerze m.in.: Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli,.: Poezja Tadeusza Greca str. 2.: Rozmowa z wójtem Dariuszem ukaszewskim

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

Wybierz najpopularniejszego sportowca swojej gminy - www.wiescipodlaskie.pl/plebiscyt

Wybierz najpopularniejszego sportowca swojej gminy - www.wiescipodlaskie.pl/plebiscyt Rok XI, Nr 3-4 (134-135) 1-28.02.2009 r. cena 1,50 z³ (VAT 0%) Nak³ad: 5000 egz. Wybierz najpopularniejszego sportowca swojej gminy - www.wiescipodlaskie.pl/plebiscyt Jubileusz bielskiego samorz¹du powiatowego

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE: WODA LAS STAW RYBY GRILL OGNISKO PLAC ZABAW K PIELISKO ZAPRASZAMY NA WYPOCZYNEK NOCLEGI HOTEL DOMKI CAMPING NAMIOTY DO ORW W PIETRO WICACH

W NUMERZE: WODA LAS STAW RYBY GRILL OGNISKO PLAC ZABAW K PIELISKO ZAPRASZAMY NA WYPOCZYNEK NOCLEGI HOTEL DOMKI CAMPING NAMIOTY DO ORW W PIETRO WICACH Na zbli aj¹ce siê Œwiêta najlepsze yczenia prze ywania Bo ego Narodzenia w zdrowiu, radoœci i ciep³ej, rodzinnej atmosferze. Kolejny zaœ Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ,

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str. Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i 25 2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str.

Bardziej szczegółowo

Pogoñ Po³czyn Zdrój rocznicowe wspomnienia STR. 12-13 Nr 15 13.09.2006 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Remonty na starówce PO CZYN PIÊKNIEJE W OCZACH, A TO JESZCZE NIE KONIEC! ALEJA PARKOWA BÊDZIE JAK NOWA

Bardziej szczegółowo

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach NR 8 (44) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok IV SIERPIEÑ 2002 SUKCES NASZEGO SADOWNIKA Znany mieszkañcom z prowadzenia wzorcowego Kompleksu Sadowniczo-Szkó³karskiego Zebrzydowice pan W³adys³aw Ciencia³a otrzyma³

Bardziej szczegółowo

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia...

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Kwiaty we w³osach... W numerze: Kwiaty we w³osach potarga³ wiatr... I choæ by³o tyle s³oñca w ca³ym mieœcie...,

Bardziej szczegółowo