INFORMATOR. Gminy Szyd³owiec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR. Gminy Szyd³owiec"

Transkrypt

1 INFORMATOR Gminy Szyd³owiec nr 10-11/2004 Urz¹d Miejski w Szyd³owcu, Szyd³owiec, Rynek Wielki 1, tel. (048) , (048) fax (048) , DZIEÑ PAPIESKI W SZYD OWCU W dniach 9 i 10 paÿdziernika 2004 r. obchodziliœmy w Szyd³owcu Dni Papieskie. Organizatorami obchodów byli: parafia Œw. Zygmunta w Szyd³owcu, Urz¹d Miejski w Szyd³owcu oraz Szyd- ³owiecki Oœrodek Kultury. W uroczystoœciach uczestniczyli: Maciej Kosowski Dyrektor Delegatury Urzêdu Marsza³kowskiego w Radomiu wraz z ma³ onk¹, ks. dziekan Adam Radzimirski proboszcz parafii Œw. Zygmunta, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Ryszard Piotrowski, Burmistrz Miasta Szyd³owca Andrzej Jarzyñski, radni miejscy: Artur yczek, Ryszard Michalski, Jerzy Wiernicki, ks. Dariusz Kowalczyk, Krystyna Lisak Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej, pracownicy Urzêdu Miejskiego oraz mieszkañcy Szyd³owca. Program uroczystoœci w dniu r. (sobota) przewidywa³ spotkania w sali kinowej w zamku: 1. o godz prelekcjê ks. Dariusza Kowalczyka (Wy - sze Seminarium Duchowne w Radomiu) pt. Jan Pawe³ II Pielgrzym Pokoju, 2. o godz program poetycki wg poezji ks. Jana Twardowskiego Byæ cz³owiekiem znaczy kochaæ w wykonaniu m³odzie y pod kierunkiem Zdzis³awy Hanusz, 3. o godz koncert Chóru Miasta Szyd³owca. O godz w koœciele Œw. Zygmunta w Szyd³owcu odprawiony zosta³ ró aniec w intencji Ojca Œwiêtego i pokoju na œwiecie. W drugim dniu uroczystoœci r. (niedziela) o godz w koœciele Œw. Zygmunta wyst¹pili uczniowie z Publicznej Szko³y Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Szyd³owcu. Program artystyczny (monta s³owno-muzyczny) dedykowany by³ Ojcu Œwiêtemu. Chór szkolny pod kierunkiem Gra yny Olesiñskiej i Renaty Gromek wykona³ pieœni: Barka, Coby Cie nom Ojce d³ugo zyli, Zagrojmy, zagrojmy. W wykonaniu recytatorów, których przygotowa³a Monika Michalska, us³yszeliœmy wiersze: ród³o, Polak na Watykanie, Ojcze Œwiêty. O godz odprawiona zosta³a msza œw. w intencji Papie a Jana Paw³a II i pokoju na œwiecie. O godz na Rynku Wielkim w Szyd³owcu mieszkañcy uczestniczyli w programie wizualno-muzycznym przygotowanym przez m³odzie pod kierunkiem ks. Wincentego Chodowicza pt. Papie Pielgrzym Pokoju. Œwiat³a na rynku zosta³y wygaszone, a na œcianie ratusza prezentowane by³y zdjêcia i filmy z ycia i dzia³alnoœci Papie a. M³odzie œpiewa³a pieœni i przekazywa³a mieszkañcom œwiate³ko pokoju rozdaj¹c i zapalaj¹c œwieczki. Na zakoñczenie uroczystoœci wypuszczono 26 go³êbi, symbolizuj¹cych 26 lat pontyfikatu Jana Paw³a II. W spotkaniu uczestniczy³ Burmistrz Miasta Andrzej Jarzyñski, dziekan ks. Adam Radzimirski oraz pomimo ch³odu licznie zgromadzeni mieszkañcy gminy Szyd³owiec. Na zakoñczenie zarówno Burmistrz jak i ks. dziekan z³o yli podziêkowanie wszystkim organizatorom oraz tym, którzy uczestniczyli w obchodach Dnia Papieskiego. ŒLUBOWANIE W PSP W WYSOCKU Publiczna Szko³a Podstawowa w Wysocku dnia 12 paÿdziernika 2004 r. prze ywa³a pasowanie pierwszoklasistów na uczniów-rycerzy. Uroczyste chwile dzielili z dzieæmi zaproszeni goœcie; Burmistrz Miasta Szyd³owca Andrzej Jarzyñski, Naczelnik Wydzia³u Edukacji, Rozwoju i Promocji Henryk Baniak, przedstawiciele Powiatowej Komendy Policji w Szyd³owcu: st. post. Iwona Kurowska i sier. szt. Piotr Ziêba, rodzice, nauczyciele i uczniowie szko³y. W iœcie baœniowej scenerii mali rycerze walczyli o przychylnoœæ swojej Królowej dyrektor szko³y Bogus³awy Figarskiej, a by³y to nie³atwe zadania. Dzieci musia³y zaprezentowaæ dworski uk³on przed Królow¹ i jej œwit¹, rozwi¹zaæ zagadki, zaprezentowaæ swoje zdolnoœci artystyczne w recytacji i œpiewie oraz z³o yæ œlubowanie bycia dobrym uczniem, koleg¹ i Polakiem. Mali rycerze wrêczyli Królowej w³asnorêcznie podpisany list z przyrzeczeniem uczniowskim, który by³ dowodem na to, e znaj¹ ju litery i potrafi¹ pisaæ. Turniej przebieg³ pomyœlnie. Królowa wyrazi- ³a swoje zadowolenie, udzielaj¹c pozwolenia na pasowanie. Dokoñczenie na str. 2 I N F O R M A T O R G M I N Y S Z Y D O W I E C nr 10-11/2004 1

2 ZATOCZKA DLA AUTOBUSU SZKOLNEGO W WYSOKIEJ Z inicjatywy Burmistrza Miasta w miejscowoœci Wysoka zakoñczono prace przy prze³o eniu chodnika na odcinku od drogi powiatowej do szko³y i koœcio³a oraz wybudowano na drodze powiatowej zatoczkê dla szkolnego autobusu, dowo ¹cego uczniów do szko³y. Poprawi³o to bezpieczeñstwo uczniów doje d aj¹cych do szko³y w Wysokiej. Dzia³ania prowadzone we wsi Wysoka s¹ dobrym przyk³adem wspó³pracy Urzêdu, miejscowej parafii i Szko³y Podstawowej w Wysokiej. Prace prowadzone by³y we wspó³pracy ze Starostwem Powiatowym w Szyd³owcu. ŒRODKI DLA SZKÓ Od 1996 r. trwa rozbudowa Publicznej Szko³y Podstawowej w Sadku. W ubieg³ym roku szkolnym oddano do u ytku parterow¹ czêœæ szko³y. Ze œrodków pochodz¹cych z 1% rezerwy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu doposa ono w 2004 r. salê gier i zabaw w Publicznej Szkole Podstawowej w Sadku. Ze œrodków tych wykonano tak e zadaszenie nad wejœciem do szko³y. U³atwi to znacznie organizacjê pracy szko³y i umo liwi zorganizowanie szatni szkolnej. DZIEÑ EDUKACJI NARODOWEJ W SZYD OWCU W dniu 13 paÿdziernika 2004 r. o godz w auli Zespo³u Szkó³ w Szyd³owcu przy ul. Wschodniej 57 odby³a siê siê uroczysta akademia gminna z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Spoœród goœci zaproszonych w akademii wziêli udzia³: Wiceprzewodnicz¹ca Rady Miejskiej pani Krystyna Bednarczyk, Przewodnicz¹ca Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia oraz Spraw Spo³ecznych i Socjalnych pani Irena Œwi¹tkiewicz-Woda, Burmistrz Miasta Szyd³owca pan Andrzej Jarzyñski, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szyd³owcu pani Bo enna Kosieniewicz, Dyrektor Administracji Oœwiaty w Szyd³owcu pani Krystyna Adamczyk, Prezes Zarz¹du Oddzia³u ZNP w Szyd³owcu pan Marek Dziuba, w³aœciciel Huty Szk³a Gracja pani Józefa Bernady. Uczestnikami spotkania byli te nauczyciele i pracownicy emeryci i renciœci gminnych placówek oœwiatowych. yczenia dla pracowników oœwiaty przes³a³a pani Pose³ Ewa Kopacz. Podczas akademii w imieniu swoim i Rady Miejskiej Burmistrz Miasta z³o y³ yczenia wszystkim pracownikom oœwiaty oraz wrêczy³ nagrody dyrektorom szkó³. Pani Krystyna Bednarczyk oraz pani Irena Œwi¹tkiewicz-Woda wrêczy³y dyplomy gratulacyjne wyró niaj¹cym siê nauczycielom. Nauczyciele mianowani z³o yli na podstawie art. 15 Karty nauczyciela ŒLUBOWANIE W PSP W WYSOCKU Dokoñczenie ze str. 1 Aktu pasowania pierwszoklasistów dokonali Burmistrz Miasta i dyrektor szko³y. Nastêpnie wrêczyli dzieciom pami¹tkowe dyplomy przyjêcia ich w poczet braci uczniowskiej PSP w Wysocku. Uczennica klasy VI przestrzeg³a m³odszych kolegów przed uczniowskimi wpadkami, korzystaj¹c z m¹droœci przys³ów i fraszek. Podnios³ego nastroju uroczystoœci dodawa³a muzyka klasyczna Wolfganga Amadeusa Mozarta, o której Schonberg mawia³: Obowi¹zuj¹c¹ muzyk¹ w niebie jest Bach, ale jak anio³owie s¹ sami, to graj¹ sobie Mozarta. Dlatego te Mozart gra³ równie w chwili, w której uczniowie i ich rodzice dziêkuj¹c za wspólnie prze yte mi³e chwile, wrêczali goœciom i nauczycielom kwiaty. Uroczystoœæ zakoñczy³a siê mi³ymi yczeniami i gratulacjami kierowanymi przez zaproszonych goœci do uczniów, rodziców i nauczycieli. Na pami¹tkê tego spotkania wszyscy goœcie wpisali siê do kroniki szkolnej i pozostawili odcisk palca. Scenariusz spotkania opracowa³a wychowawczyni klasy pierwszej Anna Dwojak, która sk³ada gor¹ce podziêkowanie przyby³ym goœciom oraz wszystkim pracownikom szko³y, uczniom i rodzicom za zaanga owanie i pomoc w przygotowaniu uroczystoœci. Anna Dwojak œlubowanie. Awans na stopieñ nauczyciela mianowanego w bie ¹cym roku zdoby³o 8 nauczycieli. Akty uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wraz z Burmistrzem Miasta wrêczy³a pani Krystyna Waszczyk, emerytowany nauczyciel i wieloletni dyrektor PSP1 w Szyd³owcu oraz Gminny Koordynator Inicjatywy Obywatelskiej Posprz¹tajmy Swój Dom. Prezes Zarz¹du Oddzia³u ZNP pan Marek Dziuba z³o y³ w imieniu Zwi¹zku gratulacje i yczenia wszystkim nauczycielom i pracownikom oœwiaty. Nastêpnie gminny Koordynator Sportu Szkolnego pan Maciej Kapturski wraz z fundatorem pucharów pani¹ Józef¹ Bernady wrêczyli dyrektorom najlepszych w sporcie szkó³ gminnych dyplomy i puchary. Pierwsze miejsca w sporcie szkolnym w roku 2003/2004 zajê³y szko³y: szko³y podstawowe: I miejsce Zespó³ Szkó³ PSP nr 2 w Szyd³owcu, ul. Wschodnia 57, II miejsce PSP nr 1 w Szyd³owcu, ul. Wschodnia 19, III miejsce Zespó³ Szkó³ PSP w Majdowie, gimnazja: I miejsce PG nr 2 w Szyd³owcu, ul. Folwarczna 4, II miejsce Zespó³ Szkó³ PG nr 1 w Szyd³owcu, ul. Wschodnia 57, III miejsce Zespó³ Szkó³ PG w Majdowie. Zwyciêskim szko³om gratulujemy wysokich wyników w sporcie. Dokoñczenie na str. 3 2 I N F O R M A T O R G M I N Y S Z Y D O W I E C nr 10-11/2004

3 TABLICA POŒWIÊCONA KS. PONIATOWSKIEMU W dniu 19 paÿdziernika 2004 r., w 191. rocznicê œmierci ksiêcia Józefa Poniatowskiego, odby³a siê uroczystoœæ ods³oniêcia i poœwiêcenia tablicy, upamiêtniaj¹cej jego pobyt w dniach 6 i 7 lipca 1809 r. w szyd³owieckim zamku. Organizatorem by³o Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Szyd³owca. Patronat honorowy obj¹³ Burmistrz Miasta Andrzej Jarzyñski. W uroczystoœci uczestniczyli miêdzy innymi: Adam Radzimirski proboszcz parafii Œw. Zygmunta, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Ryszard Piotrowski, Burmistrz Miasta Szyd- ³owca Andrzej Jarzyñski, radni miejscy: Artur yczek, Ryszard Michalski, Jerzy Wiernicki. Tablica zosta³a umieszczona z lewej strony bramy wjazdowej do szyd³owieckiego zamku. Ods³oniêcia dokonali Irena Przyby³owska-Hanusz Prezes Stowarzyszenia oraz Andrzej Jarzyñski Burmistrz Miasta. Po poœwiêceniu tablicy przez ks. dziekana Adama Radzimirskiego delegacje z³o- y³y kwiaty. Nastêpnie w sali kinowej SzOK dr Tadeusz Swat, prezes Fundacji Polonia Restituta, dzia³aj¹cej przy Muzeum Niepodleg³oœci w Warszawie, wyg³osi³ okolicznoœciowy odczyt. Cz³onkowie grupy teatralnej SzOK U Radziwi³³a, przygotowani przez nauczycielkê Zdzis³awê Hanusz, przedstawili program o tematyce patriotycznej. Uwieñczeniem czêœci artystycznej by³ wystêp Chóru Miejskiego pod kierunkiem Danuty Klepaczewskiej. Licznie zgromadzona publicznoœæ gromkimi brawami nagradza³a wykonawców. Wspó³organizatorem uroczystoœci by³ Szyd³owiecki Oœrodek Kultury. DZIEÑ EDUKACJI NARODOWEJ W SZYD OWCU Dokoñczenie ze str. 2 Placówki z gminy Szyd³owiec otrzyma³y z r¹k Burmistrza Miasta akty powierzenia pod opiekê miejsc pamiêci narodowej: Zespó³ Szkó³ w Szyd- ³owcu Pomnik Powstania Styczniowego 1863 r. na Cmentarzu Parafialnym w Szyd³owcu oraz nekropolia Cmentarz ydowski Kirkut, Publiczne Gimnazjum nr 2 w Szyd³owcu Pomnik o³nierzy Wrzeœnia 1939 r. w Baraku, Publiczna Szko³a Podstawowa nr 1 w Szyd- ³owcu groby o³nierzy z 1918 r. na Cmentarzu Parafialnym w Szyd- ³owcu, Zespó³ Szkó³ w Majdowie Pomnik o³nierzy Wrzeœnia 1939 r. w Hucisku, Publiczna Szko³a Podstawowa w Sadku mogi³a partyzantów z 1939 r. w Sadku, Publiczna Szko³a Podstawowa w Wysokiej grób o³nierzy Armii Krajowej na Cmentarzu Parafialnym w Wysokiej. Na zakoñczenie uroczystoœci dla wszystkich zebranych wyst¹pili uczniowie Publicznej Szko³y Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Szyd³owcu. Wystêp pe³en yczeñ i weso³ych piosenek nagrodzony zosta³ gromkimi brawami. Program prowadzi³ pan Krzysztof Burzyñski, pracownik Wydzia³u Edukacji, Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego. Organizatorami obchodów Dnia Edukacji Narodowej by³ Urz¹d Miejski w Szyd³owcu wspierany przez Administracjê Oœwiaty w Szyd³owcu oraz wszystkie placówki oœwiatowe z tereny gminy. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Serdeczne podziêkowania sk³adamy dyrekcji i nauczycielom Zespo³u Szkó³ w Szyd³owcu za udostêpnienie auli i przygotowanie dekoracji. PODZIÊKOWANIE Z MUZEUM NIEPODLEG OŒCI Burmistrz Miasta Andrzej Jarzyñski otrzyma³ w dniu 27 paÿdziernika 2004 r. pisemne podziêkowanie od Dyrektora Muzeum Niepodleg³oœci w Warszawie dra Andrzeja Stawarza. W liœcie czytamy: Bardzo serdecznie dziêkujê Panu Burmistrzowi za stworzenie mo liwoœci mojego uczestnictwa w piêknej uroczystoœci ods³oniêcia tablicy upamiêtniaj¹cej ksiêcia Józefa Poniatowskiego. Przy tej sposobnoœci mog³em bli ej zapoznaæ siê z najciekawszymi zabytkami miasta, jak i unikatow¹ w skali regionu szkoln¹ ekspozycj¹ muzealn¹ [...]. Jestem wielce zbudowany zarówno miejscowymi inicjatywami, jak i bardzo pozytywnym stosunkiem Pana Burmistrza do spraw rozwoju kulturalnego miasta. Bêdê siê stara³ w najbli szym czasie poddaæ parê pomys³ów samorz¹dowi województwa mazowieckiego, by Szyd- ³owiec móg³ zaprezentowaæ swoje osi¹gniêcia kulturalne w Warszawie i regionie mo e jeszcze pe³niej, ni do tej pory. Dotychczasowa praca [...] przynosi dobre efekty, co zapewne pomog³o miastu w do³¹czeniu do grona stolic kulturalnych Mazowsza, ale przede wszystkim jest œwietn¹»inwestycj¹«w przysz³y jego rozwój. Pozwolê sobie wyraziæ nadziejê, e to w³aœnie obecne i dalsze inicjatywy kulturalne pomog¹ samorz¹dowi i wspó³pracuj¹cym instytucjom i organizacjom bardziej zaktywizowaæ mieszkañców Szyd³owca i wzmocniæ jego atrakcyjnoœæ w regionie, a przy tym poszerzyæ sferê przedsiêbiorczoœci i stopniowej poprawy jakoœci ycia. Ze swej strony deklarujê przedk³adanie Panu Burmistrzowi inicjatyw [...] maj¹cych na wzglêdzie dobro miasta i jego mieszkañców, jak równie otwartoœæ na udzia³ w proponowanych przez miasto przedsiêwziêciach kulturalnych. W najbli szych dniach przeprowadzê kilka rozmów, z których jestem przekonany wynikn¹ konkretne propozycje wspó³pracy, mo e nawet perspektywicznej [...]. ¹czê wyrazy szacunku i serdecznie pozdrawiam Dyrektor Muzeum Niepodleg³oœci dr Andrzej Stawarz I N F O R M A T O R G M I N Y S Z Y D O W I E C nr 10-11/2004 3

4 FESTYN YJ BEZPIECZNIE BEZ NA OGÓW W pi¹tek, 22 paÿdziernika 2004 r. w Szyd³owcu mia³ miejsce festyn yj bezpiecznie bez na³ogów. Festyn odby³ siê w Szyd³owcu po raz pi¹ty, w gminnym Zespole Szkó³ po raz drugi. Inicjatorem festynu by³a Komisja Statutowa, Bezpieczeñstwa Publicznego i Etyki Radnego Rady Miejskiej w Szyd³owcu. Organizatorami festynu byli: 1. Starostwo Powiatowe w Szyd³owcu 2. Urz¹d Miejski w Szyd³owcu 3. Urz¹d Gminy w Wierzbicy 4. Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Szyd³owiecki 5. Komenda Powiatowa Policji w Szyd³owcu 6. Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra y Po arnej w Szyd³owcu 7. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szyd- ³owcu 8. Stowarzyszenie Opoka z Przysuchy 9. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szyd³owcu 10. Zespó³ Szkó³ w Szyd³owcu, ul. Wschodnia 57. Patronat medialny objêli: 1. Echo Dnia, 2. TVP3 Regionalna. Sponsorami festynu byli: 1. Hortex Przysucha, 2. Manor House w Chlewiskach. Organizacj¹ festynu zaj¹³ siê po raz drugi Wydzia³ Edukacji, Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego w Szyd- ³owcu. Festyn prowadzili: w auli: Jolanta Koz³owska i Krzysztof Burzyñski, w hali sportowej: Maciej Kapturski, pracownicy Urzêdu Miejskiego w Szyd³owcu. O godz mia³a miejsce sesja Rady Miejskiej, której g³ównym tematem by³o bezpieczeñstwo mieszkañców gminy Szyd³owiec. Wœród poruszanych spraw znalaz³y siê miêdzy innymi: 1. informacja Komendanta Powiatowego Policji w Szyd- ³owcu o stanie bezpieczeñstwa za okres od 1 stycznia do 30 wrzeœnia 2004 r., 2. informacja Komendanta Powiatowego Stra y Po arnej w Szyd³owcu o stanie bezpieczeñstwa po arowego za okres od 1 stycznia do 30 wrzeœnia 2004r., 3. informacja z prac Stra y Miejskiej w Szyd³owcu za okres od 1 stycznia do 30 wrzeœnia 2004 r., 4. informacja z prac Komisji Statutowej, Bezpieczeñstwa Publicznego i Etyki Radnego za okres od 1 stycznia do 30 wrzeœnia 2004 r., 5. przedstawienie przez Burmistrza Miasta informacji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu. O godz spod Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. WOP w Szyd³owcu ruszy³ korowód uczniów. Do korowodu do³¹czyli: 1. na ul. Folwarcznej uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika w Szyd³owcu, 2. na Rynku Wielkim Burmistrz Miasta Andrzej Jarzyñski, 3. na Pl. M. Konopnickiej Wicestarosta Anna êkawska, radni powiatowi oraz radni miejscy na czele z Przewodnicz¹cym Ryszardem Piotrowskim, 4. a na ul Zamkowej do³¹czyli uczniowie Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szyd³owcu. Korowód prowadzony by³ przez radiowozy Komendy Powiatowej Policji w Szyd³owcu oraz Miejsk¹ Orkiestrê Dêt¹ pod batut¹ Henryka Kapturskiego. O godz w Zespole Szkó³ w Szyd³owcu równolegle rozpoczê³y siê dwie czêœci festynu: w auli szkolnej czêœæ teoretyczna, galowa i w hali sportowej czêœæ sportowo-rekreacyjna. W punkcie informacyjnym, zlokalizowanym w holu g³ównym szko³y mo na by³o otrzymaæ materia³y informacyjne o Szyd³owcu a opiekunowie grup mogli zaopatrzyæ siê w bilety na dyskotekê, organizowan¹ dla uczestników w godz na dziedziñcu zamku przez Szyd³owiecki Oœrodek Kultury. W festynie wziê³o udzia³ 8 grup zawodników z: 1. Publicznego Gimnazjum w Wierzbicy, 2. Publicznego Gimnazjum w Rudzie Wielkiej, gmina Wierzbica, 3. Stowarzyszenia Abstynentów Opoka z Przysuchy (grupa gimnazjalna), 4. Zespo³u Szkó³ Publicznego Gimnazjum w Majdowie, 5. Publicznego Gimnazjum nr 2 w Szyd³owcu, 6. Zespo³u Szkó³ Publicznego Gimnazjum nr 1 w Szyd- ³owcu, 7. Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 1 w Szyd³owcu (szko³a ponadgimnazjalna), 8. Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w Szyd³owcu (szko³a ponadgimnazjalna). ¹cznie w festynie wziê³o udzia³ ok. 400 osób. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili zebranych miêdzy innymi: Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu gen. Wies³aw Stach, Komisarz z Wydzia³u Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu Pawe³ Kamola, Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie Bogdan Jasko³d, przedstawiciel Delegatury Urzêdu Marsza³kowskiego w Radomiu Bogus³aw Blum. List z podziêkowaniem za zaproszenie i yczeniami przys³ali: Pose³ Ewa Kopacz i Pose³ Marek Wikiñski. Tê czêœæ imprezy otworzy³ Prezes Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Szyd³owiecki W³odzimierz Sasal, przypominaj¹c dotychczasow¹ historiê festynów. Pogadankê zobrazowan¹ wystêpem m³odzie y wyg³osi³ Prezes Stowarzyszenia Abstynentów Opoka z Przysuchy W³odzimierz Krupa. Nastêpnie mia³a miejsce projekcja filmu pt. Alkohol i narkotyki pomyœl, zanim bêdzie za póÿno. M³odzie w skupieniu obejrza³a film, który w sposób wzruszaj¹cy i pe³en nadziei skomentowa³a pani Bo enna Kosieniewicz Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szyd³owcu. Nastêpnie rozpoczê³y siê konkursy. Ka dy konkurs, zawody czy turniej punktowany by³ odrêbnie rywalizacjê podczas festynu wygra³a szko³a, która zebra³a najwiêksz¹ iloœæ punktów z wszystkich dyscyplin sportowych oraz konkursów wiedzy. Punktacjê prowadzono w dwóch kategoriach: szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W auli odby³y siê 3 konkursy: konkurs na fraszkê o tematyce przeciwalkoholowej, 4 I N F O R M A T O R G M I N Y S Z Y D O W I E C nr 10-11/2004

5 konkurs Asertywne ob³oczki, poprowadzony przez Powiatow¹ Stacjê Sanitarno-Epidemiologiczn¹ w Szyd- ³owcu, s³owo wstêpne na temat asertywnoœci wyg³osi³a do m³odzie y pani Janina Badowska Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szyd³owcu, konkurs wiedzy o bezpieczeñstwie, przygotowany wspólnie przez Komendê Powiatow¹ Policji w Szyd³owcu i Powiatow¹ Komendê Pañstwowej Stra y Po arnej w Szyd- ³owcu. Do Komisji konkursowej zostali powo³ani: 1. Bo enna Kosieniewicz Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szyd³owcu, 2. Jolanta Kosno przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szyd³owcu, 3. Iwona Szwalbe przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, 4. Artur Wiœniewski przedstawiciel Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra y Po arnej w Szyd³owcu. Konkursy przeplatane by³y skeczami i piosenkami w wykonaniu cz³onków Stowarzyszenia Abstynentów Opoka w Przysusze. Po zakoñczeniu konkursów uczestnicy wys³uchali koncertu wystêpuj¹cego w kraju i za granic¹ Kameralnego Zespo³u Instrumentalnego Pol-Orffa z Szyd³owca pod batut¹ pana Tadeusza Gogacza. Koncert zakoñczy³ tê czêœæ festynu. Wszyscy uczestnicy i goœcie przeszli do hali sportowej, gdzie odbywa³y siê turnieje i zawody rekreacyjno-sportowe. Równolegle (od godz ) w hali sportowej odbywa³ siê turniej pi³ki siatkowej pomiêdzy gimnazjami i szko³ami ponadgimnazjalnymi (zespo³y mieszane mêsko- eñskie). Gra³y dru yny mieszane po 3 dziewcz¹t i ch³opców, gra by³a uproszczona do 15 punktów w secie, do 2 wygranych setów. Opiekunowie dysponowali maksymalnie 16 zawodnikami (8 dziewcz¹t i 8 ch³opców). Zasady turnieju siatkarskiego i konkurencji rekreacyjno-sportowych (przeci¹ganie liny, tor przeszkód) zosta³y ustalone przez nauczycieli szkó³ bior¹cych udzia³ w festynie. Startuj¹cym zawodnikom zapewniono napoje ch³odz¹ce. Sêdzi¹ g³ównym by³ Maciej Kapturski Koordynator Sportu Gminy Szyd³owiec. Komisjê sêdziowsk¹ stanowili wszyscy opiekunowie zg³oszonych dru yn. Nad ca- ³oœci¹ organizacyjn¹ festynu oraz punktacj¹ sprawowa³ nadzór Henryk Baniak Naczelnik Wydzia³u Edukacji, Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego w Szyd³owcu. Wyniki rywalizacji koñcowej przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika w Szyd³owcu (23 pkt.), Publiczne Gimnazjum w Rudzie Wielkiej (gm. Wierzbica) (18 pkt.), Publiczne Gimnazjum nr 1 w Szyd³owcu gospodarze obiektu (18 pkt.), Publiczne Gimnazjum w Majdowie (16 pkt.), Stowarzyszenie Abstynentów Opoka w Przysusze (11 pkt.), Publiczne Gimnazjum w Wierzbicy (11 pkt.). Wœród szkó³ ponadgimnazjalnych: Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szyd³owcu (25 pkt.), Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. WOP w Szyd- ³owcu (21 pkt.). Podsumowanie festynu i og³oszenie wyników odby³o siê w hali sportowej. Nagrodzona zosta³a ka da grupa bior¹ca udzia³ w festynie. Trzy najlepsze szko³y otrzyma- ³y rowery, ufundowane przez Stowarzyszenie Abstynentów Opoka w Przysusze. Wszystkie zespo³y otrzyma³y sprzêt sportowy o du ej wartoœci (ok z³) ufundowany przez Wójta Gminy Wierzbica Sylwestra Kopyckiego oraz Burmistrza Miasta Szyd³owca Andrzeja Jarzyñskiego. Podczas trwania festynu wszyscy uczestnicy i goœcie czêstowali siê grochówk¹, przygotowan¹ przez Starostwo Powiatowe w Szyd³owcu. Dla przyby³ych goœci oraz opiekunów startuj¹cych grup Urz¹d Miejski w Szyd³owcu przygotowa³ obiad. Festyn zakoñczy³ siê dyskotek¹ przygotowan¹ przez Szyd³owiecki Oœrodek Kultury w godz na dziedziñcu zamku. Wszystkim wspó³organizatorom, sponsorom, uczestnikom i goœciom sk³adamy serdeczne podziêkowanie za udzielon¹ pomoc i okazane zainteresowanie festynem. Dziêkujemy Gminnym Komisjom Przeciwdzia³ania Alkoholizmowi za przyznane œrodki. Szczególne podziêkowanie sk³adamy dyrekcji i pracownikom Zespo³u Szkó³ w Szyd³owcu za udostêpnienie obiektu i pomoc w jego organizacji. Zapraszamy do udzia³u w kolejnym festynie za rok! PASOWANIE ANIE NA UCZNIA W PSP1 W SZYD OWCU W dniu 22 paÿdziernika 2004 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Szyd³owcu odby³o siê uroczyste œlubowanie i pasowanie na ucznia klasy pierwszej. Na uroczystoœæ przybyli zaproszeni goœcie: Andrzej Jarzyñski Burmistrz Miasta Szyd³owca, Dorota Dobosz Wizytator Kuratorium Oœwiaty w Warszawie Delegatura w Radomiu, Henryk Baniak Naczelnik Wydzia³y Edukacji, Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego, Krzysztof êkawski Przewodnicz¹cy Rady Rodziców, Piotr Adamski Przewodnicz¹cy Rady Szko³y, rodzice uczniów klas pierwszych. Pasowania na ucznia dokonali pani Ma³gorzata Œwiercz Dyrektor Szko³y, pani Dorota Dobosz Wizytator Kuratorium Oœwiaty oraz pan Andrzej Jarzyñski Burmistrz Miasta. W swych wyst¹pieniach skierowali ciep³e s³owa pod adresem uczniów i ich rodziców. Po uroczystej ceremonii, uczniowie obejrzeli program artystyczny przygotowany specjalnie dla nich w wykonaniu starszych kolegów z klasy IId. Z r¹k wychowawców otrzymali pami¹tkowe dyplomy, od kolegów i kole anek zaœ s³odkie upominki. Nastêpnie udali siê do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami i rodzicami. I N F O R M A T O R G M I N Y S Z Y D O W I E C nr 10-11/2004 5

6 URODZINY KUBUSIA PUCHATKA W PRZEDSZKOLU SAMORZ DOWYM NR 3 W SZYD OWCU W dniu 28 paÿdziernika 2004 r. dzieci z Przedszkola Samorz¹dowego nr 3 w Szyd³owcu, ul. Wschodnia 7 wziê³y udzia³ w uroczystoœci 78. urodzin Kubusia Puchatka. Dzieci przygotowa³y krótkie przedstawienie muzyczne prezentuj¹ce poznane treœci wierszy i piosenek. Po specjalnym powitaniu Jubilata ka da z grup mia³a okazjê zaprezentowaæ swój program artystyczny. Zabawy z chust¹ animacyjn¹ by³y ciekawym elementem przygotowanego programu. Zmêczone zabaw¹ odpoczywa³y, chrupi¹c marchewki i s³uchaj¹c bajki Marchewka dla wszystkich, czytanej przez wszystkie chêtne osoby doros³e (w ramach kampanii Ca³a Polska czyta dzieciom ). Gdy nadesz³a odpowiednia chwila, wszystkie dzieci pomaga³y Kubusiowi Puchatkowi zdmuchn¹æ œwieczki na urodzinowym torcie. A na pami¹tkê tak mile spêdzonej uroczystoœci uczestnicy zawarli PAKT z Kubusiem Puchatkiem, który ka dy przypieczêtowa³ lizaniem palca maczanego w miodzie i obrysunkiem prawej d³oni na przygotowanym pakcie. Wszystkie dzieci otrzyma³y te order Przyjaciela Kubusia Puchatka. Dyrekcja Przedszkola, Rada Pedagogiczna oraz dzieci sk³adaj¹ serdeczne podziêkowanie Piekarni Pod Telegrafem za przygotowanie pysznego tortu urodzinowego z okazji 78. urodzin Kubusia Puchatka Jak obyczaj ka e, w dniu 25 paÿdziernika 2004 r. o godz w auli szkolnej Zespo³u Szkó³ w Szyd³owcu 52 uczniów klas pierwszych Publicznej Szko³y Podstawowej nr 2 w Szyd- ³owcu przyst¹pi³o do uroczystego pasowania na ucznia. W uroczystoœci udzia³ wziêli: Burmistrz Miasta Andrzej Jarzyñski i Inspektor WERiP Jolanta Koz³owska oraz uczniowie z rodzicami i nauczyciele wychowawcy klas pierwszych. Po ciep³ym powitaniu przez Burmistrza Miasta Andrzeja Jarzyñskiego oraz Przewodnicz¹c¹ Samorz¹du Uczniowskiego Amandê Sochack¹ nast¹pi³ moment œlubowania. Uczniowie klas pierwszych z przejêciem wyg³osili tekst przysiêgi. Nastêpnie Pani Dyrektor Ewa Œwiercz symbolicznym o³ówkiem dokona³a pasowania na uczniów. SUKCES SZYD OWIECKICH TANCERZY Para taneczna Marek Seweryn i Marta Chojecka zdobyli I miejsce na Ogólnopolskim Jesiennym Turnieju Tañca Towarzyskiego o puchar Prezydenta Miasta Stalowa Wola. Turniej odby³ siê 24 paÿdziernika 2004 r. Szyd³owiecka praca, prowadzona przez instruktora Szyd³owieckiego Oœrodka Kultury Monikê Seweryn, okaza³a siê najlepsz¹ spoœród 12 startuj¹cych par, miêdzy innymi z Krakowa, Lublina, Warszawy i Rzeszowa. Marek i Marta tañcz¹ w Klubie Zamek SzOK od kilku lat, razem od ubieg- ³ego roku. W bie ¹cym roku zdobyli II miejsce na Ogólnopolskim Turnieju o puchar Puszczy Kozienickiej w Kozienicach a 8 maja 2004 r. III miejsce na Ogólnopolskim Turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Skar yska. W lutym tego roku, wyst¹pili podczas Gali Piêkniejszej Polski na zamku szyd³owieckim. PASOWANIE NA UCZNIA W PSP2 W SZYD OWCU Podnios³a atmosfera udzieli³a siê równie rodzicom, którzy starali siê uwieczniæ moment pasowania na pami¹tkowych fotografiach. Na dowód wst¹pienia do grona spo³ecznoœci uczniowskiej pierwszoklasiœci zostawiali w kronice szko³y odcisk swojego kciuka. Panie Izabela Matyga i Leokadia Fr¹czyk wychowawcy klas pierwszych wrêczy³y swoim wychowankom legitymacje szkolne. Nie zabrak³o yczeñ samych radosnych chwil w szkole, sukcesów w nauce i zachowaniu. Po oficjalnej czêœci uczniowie klas drugich zaprezentowali swoim m³odszym kolegom program artystyczny, a rodzice przygotowali dla swoich pociech s³odki poczêstunek. OCHRONA PRZYRODY W PSP W WYSOCKU Uczniowie klas IV-VI PSP w Wysocku wraz z opiekunem Ew¹ Kuzimiñsk¹ wziêli udzia³ w konkursie przyrodniczym Porz¹dkujemy i odnawiamy las. Uczestnicy w ramach konkursu mieli za zadanie przeprowadziæ program edukacyjny oraz wzi¹æ udzia³ w minimum dwóch z pozosta³ych trzech kategorii. Nasi uczniowie przez ca³y rok realizowali zadania z nastêpuj¹cych kategorii: I. Porz¹dkowanie ekosystemów leœnych II. Realizacja programu edukacyjnego w tym: organizowanie spotkañ, warsztatów, prelekcji dla spo³ecznoœci szkolnej, jak równie wyjœcie poza szko³ê organizacja wieczornic, zaproszenie osób bezpoœrednio zwi¹zanych z lasem og³oszenie konkursu w szkole na temat wiedzy leœnej inwentaryzacja dzikich wysypisk tworzenie bazy danych dotycz¹cych leœnictwa tworzenie dokumentacji z przebiegu akcji organizowanie wystaw tematycznych itp. Konkurs przyrodniczy 2003/2004 zosta³ zakoñczony 31 maja 2004 r. uroczystym apelem, a podsumowaniem konkursu by³a kronika. Uroczyste rozdanie nagród etapu regionalnego VI edycji konkursu pt. Porz¹dkujemy i odnawiamy las odby- ³o siê 28 paÿdziernika 2004 r. o godzinie w siedzibie Dyrekcji Regionalnej Lasów Pañstwowych w Radomiu. Laureatów ziemi radomskiej wy³oni³o jury, reprezentuj¹ce patronów i organizatorów konkursu w sk³adzie: Bogumi³ Ferensztajn dyrektor radomskiego Biura Terenowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej Mariola Zaj¹c szef sekretariatu redakcji,,tygodnika Radomskiego, Jerzy Zawadzki starszy specjalista z Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Radomiu, Dokoñczenie na str. 7 6 I N F O R M A T O R G M I N Y S Z Y D O W I E C nr 10-11/2004

7 OCHRONA PRZYRODY W PSP W WYSOCKU Dokoñczenie ze str. 6 Dariusz Stêpieñ, reprezentuj¹cy Zarz¹d Kozienickiego Parku Krajobrazowego z siedzib¹ w Pionkach, Maria Kowalczyk, reprezentuj¹ca Zarz¹d Okrêgowy Ligi Ochrony Przyrody w Radomiu, Mieczys³aw Kaca wiceprezes Towarzystwa Inicjatyw Wydawniczych w Radomiu. Jury Konkursu Edukacji Przyrodniczej pt. Porz¹dkujemy i odnawiamy las w kategorii szkó³ podstawowych poni ej 100 uczniów, przyzna³o I miejsce i nagrodê pieniê n¹ w kwocie 1600 z³ Publicznej Szkole Podstawowej w Wysocku. Delegacja w sk³adzie: Dyrektor Szko³y Bogus³awa Figarska, opiekun ko³a ekologicznego Ewa Kuzimiñska, uczennice: Anna G¹ska, Martyna Korba i Weronika Wierzbicka odebra³y dyplom uznania i pami¹tkow¹ statuetkê. Uroczyste rozdanie nagród sw¹ obecnoœci¹ zaszczycili: Adam Kwiatkowski wiceprezes Zarz¹du Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Bogumi³ Ferensztajn dyrektor radomskiego biura tego Funduszu, Tomasz Gogacz prezes Zarz¹du Okrêgowego Ligi Ochrony Przyrody w Radomiu, Marek Krzemiñski prezes Zarz¹du Kozienickiego Parku Krajobrazowego z siedzib¹ w Pionkach oraz przedstawiciele samorz¹dów terytorialnych m.in. prezydent Radomia Zdzis³aw Marcinkowski, Burmistrz Szyd³owca Andrzej Jarzyñski oraz Naczelnik Wydzia³u Edukacji, Rozwoju i Promocji w Szyd³owcu Henryk Baniak, Burmistrz Zwolenia Zbigniew Buczma. Uroczystoœæ zakoñczy³a siê yczeniami i gratulacjami. Laureaci konkursu oraz znamienici goœcie pozowali do wspólnego, pami¹tkowego zdjêcia. Ewa Kuzimiñska Dyrektor Szko³y, opiekun ko³a ekologicznego i uczniowie bior¹cy udzia³ w konkursie Porz¹dkujemy i odnawiamy las z PSP w Wysocku sk³adaj¹ podziêkowania panu leœniczemu Markowi Grosickiemu z Nadleœnictwa Skar ysko za pomoc w realizacji zadañ konkursowych. OTWARCIE ZAK ADU BIELLA POLSKA Starania o utworzenie nowego zak³adu pracy w tych trudnych czasach zakoñczy³y siê sukcesem. Dnia 18 grudnia 2004 r. uroczyœcie otwarty zostanie nowy zak³ad produkcyjny szwajcarskiej firmy Biella Polska, zajmuj¹cej siê produkcj¹ artyku³ów biurowych. Jest to pierwsza firma ulokowana w podstrefie Szyd³owiec Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice. Przypomnijmy, e podstrefa Szyd³owiec zajmuje obszar 14,8 ha. Dostêpne do zagospodarowania grunty i budynki stanowi¹ w³asnoœæ RAD- WAR SA (ZEP PROFEL) i gminy Szyd³owiec. Zak³ad produkcyjny Biella Polska mieœci siê w hali ZEP PROFEL, która zosta³a zmodernizowana i dostosowana do potrzeb produkcyjnych. Prace adaptacyjne prowadzone by³y od wakacji. Obecnie odbywa siê monta maszyn i urz¹dzeñ s³u ¹cych do produkcji. Zatrudnienie w zak³adzie znajdzie oko³o 100 osób. Pierwsza grupa osób przyjêtych do pracy w Bielli odby³a ju szkolenia zawodowe w Szwajcarii a obecnie pracuje przy monta u maszyn i urz¹dzeñ. ŒWIÊTO ZMAR YCH 1 listopada dzieñ Wszystkich Œwiêtych, to dzieñ pe³en zadumy i modlitwy. To dzieñ spotkañ rodzinnych, wzajemnych odwiedzin nieraz z dalekich stron. Aby u³atwiæ i uporz¹dkowaæ organizacjê ruchu w okolicy cmentarza parafialnego decyzj¹ Burmistrza Miasta zorganizowano i oznakowano parkingi dla samochodów, wyznaczono miejsca i wydano stosowne zezwolenia osobom zamierzaj¹cym handlowaæ kwiatami i zniczami. W okresie najwiêkszego ruchu okolice cmentarza patrolowane by³y przez Stra Miejsk¹ i Policjê. Systematycznie, po kilka razy dziennie odpady wywo one by³y przez Miejskie Wysypisko Œmieci. Podobnie jak w latach ubieg³ych 1 listopada, w dzieñ Wszystkich Œwiêtych, na szyd³owieckim cmentarzu prowadzona by³a kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków. Organizatorem kwesty by³o Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Szyd³owca. Podobnie jak w latach ubieg- ³ych wzi¹³ w niej udzia³ Burmistrz Szyd³owca Andrzej Jarzyñski oraz pracownicy Urzêdu Miejskiego w Szyd³owcu. Kwesta trwa³a od godz do W trakcie kwesty zebrano 4.450,30 z³, 1 euro i 2 e-centy. Zebrana kwota jest o ponad z³ wiêksza od kwoty zebranej w ubieg³ym roku. Z dotychczasowych sk³adek zosta³ poddany konserwacji pomnik Wandy Kaczmarskiej z 1920 r. Jest to rzeÿba z piaskowca piñczowskiego, przedstawiaj¹ca anio³ka wspartego o krzy drzewo. Nagrobek zdaniem konserwatora pana Andrzeja Zdyry nale y do wyj¹tkowych w okolicy. Ca³kowity koszt prac konserwatorskich wyniós³ z³. W zale noœci od pozyskanych œrodków z tegorocznej kwesty, Stowarzyszenie obejmie opiek¹ konserwatorsk¹ kolejn¹ zabytkow¹ rzeÿbê nagrobn¹, o du ych walorach artystycznych. Prowadzone kwesty s¹ przyk³adem dobrej wspó³pracy Stowarzyszenia z Urzêdem Miejskim w Szyd³owcu. I N F O R M A T O R G M I N Y S Z Y D O W I E C nr 10-11/2004 7

8 I ZJAZD SAMORZ DÓW MIEJSKICH SZYD OWIEC listopada 2004 r. W dniu 6 listopada 2004 r. w Szyd³owcu z inicjatywy Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta Szyd- ³owca Andrzeja Jarzyñskiego odby³ siê I Zjazd Samorz¹dów Miejskich Szyd³owiec Wziê³o w nim udzia³ 10 samorz¹dów miejskich radni, prezydent i burmistrzowie z miast regionu radomskiego: 1. Radom Prezydent Miasta Zdzis³aw Marcinkowski, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Tadeusz Derlatka oraz radni miejscy; 2. Zwoleñ Burmistrz Miasta Zbigniew Buczma, Zastêpca Burmistrza W³odzimierz Kabus oraz radni miejscy; 3. Warka przedstawiciele miasta; 4. Kozienice liczni radni miejscy na czele z Przewodnicz¹cym Januszem St¹pór, szefowie instytucji miejskich; 5. Skaryszew przedstawiciel miasta Mariusz Chmielnicki; 6. Przysucha Burmistrz Miasta Tadeusz Tomasik, Zastêpca Burmistrza Dariusz Motyl oraz dwóch wiceprzewodnicz¹cych Rady Miejskiej; 7. Pionki Burmistrz Miasta Marek Janeczek, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Dariusz Dolega, liczni radni miejscy; 8. Nowe Miasto Burmistrz Miasta Jerzy Markiewicz; 9. Lipsko Zastêpca Burmistrza Tadeusz Góralski; 10. Szyd³owiec Burmistrz Miasta Andrzej Jarzyñski, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Ryszard Piotrowski, niemal wszyscy radni miejscy. Spoœród goœci zaproszonych przybyli: 1. pani Ewa Kopacz Pose³ na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 2. pan Jêdrzej Dmowski Przewodnicz¹cy Komisji Kultury Sejmiku Samorz¹dowego Województwa Mazowieckiego, 3. pan Bogumi³ Ferensztajn Radny Sejmiku Wojewódzkiego, Dyrektor Oddzia³u Terenowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Radomiu, 4. pan Andrzej Wiœniewski Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, 5. przedstawiciel Marsza³ka Województwa Mazowieckiego pan Jan Kuku³ka Dyrektor Departamentu Strategii, Rozwoju Regionalnego i Funduszy Strukturalnych Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Mazowieckiego, 6. przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego pan Wojciech Jab³oñski Dyrektor Biura Zarz¹dzania Funduszami Europejskimi Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie, 7. pan Marek Figiel Dyrektor Delegatury Wojewódzkiego Oddzia³u S³u by Ochrony Zabytków w Radomiu, 8. pan Ryszard Wiosna Dyrektor Filii Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Radomiu, 9. pan Jan Gula Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Szyd³owieckiego, 10. pani Anna êkawska Wicestarosta Powiatu Szyd³owieckiego, 11. przedstawiciele Oddzia³u Regionalnego Telewizji Polskiej, Radia Rekord, Radia Plus i Radia Radom. Honorowym patronatem obj¹³ Zjazd Marsza³ek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Wojewoda Mazowiecki Leszek Mizieliñski ufundowa³ puchar dla zwyciêzców I Turnieju Pi³ki Halowej Samorz¹dów Miejskich. Od godz koncertowa³a na Rynku Wielkim Miejska Orkiestra Dêta pod batut¹ Henryka Kapturskiego. O godz Burmistrz Miasta Andrzej Jarzyñski powita³ uczestników Zjazdu i zaprosi³ na uroczyst¹ mszê œw. w koœciele Œw. Zygmunta w Szyd³owcu z udzia³em Orkiestry, koncelebrowan¹ przez ks. Dziekana Adama Radzimirskiego. Po mszy na Rynku Wielkim odby³a siê uroczystoœæ podpisania aktu restytucji zabytkowej 150-letniej kolumny. Akt po odczytaniu podpisali Radni Miasta Szyd³owca, przedstawiciel Marsza³ka Województwa Mazowieckiego pan Kuku³ka, przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego pan Wojciech Jab³oñski, Wojewódzki Konserwator Zabytków Marek Figiel, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej pan Ryszard Piotrowski, Burmistrz Miasta Szyd³owca pan Andrzej Jarzyñski oraz proboszcz parafii Œw. Zygmunta ks. dziekan Adam Radzimirski. Nastêpnie g³os zabra³ Wojewódzki Konserwator Zabytków, pan Marek Figiel, zwracaj¹c w swoim wyst¹pieniu uwagê na stale poprawiaj¹cy siê stan szyd³owieckich zabytków. Podpisany akt wmurowany zostanie w kolumnê po jej odnowieniu i konserwacji w roku Za pomoc w restytucji kolumny podziêkowanie otrzymali: 1. Pan Józef ukomski REM Wierzbica Sp. z o.o, 2. Pan Marek Figiel Dyrektor Delegatury Wojewódzkiego Oddzia³u S³u by Ochrony Zabytków w Radomiu, 3. Ks. dziekan Adam Radzimirski, 4. Pan Czes³aw Mistrzyk Prezes Szyd³owieckich Kopalni Kamienia Budowlanego Sp. z o.o., 5. Pan Waldemar Pikiel w³aœciciel firmy kamieniarskiej Sand Stone w Sadku. Na zakoñczenie tej czêœci Zjazdu Orkiestra odegra³a Rotê, a nastêpnie poprowadzi³a uczestników do szyd- ³owieckiego zamku. U wrót zamku goœci wita³ muzyk¹ ludow¹ zespó³ Paw³a Sasala. W zamku uczestnicy wziêli udzia³ w seminariach i panelach dyskusyjnych: 8 I N F O R M A T O R G M I N Y S Z Y D O W I E C nr 10-11/2004

9 1. Pan Jan Kuku³ka Dyrektor Departamentu Strategii, Rozwoju Regionalnego i Funduszy Strukturalnych Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Mazowieckiego Fundusze strukturalne na Mazowszu. 2. Pan Wojciech Jab³oñski Dyrektor Biura Zarz¹dzania Funduszami Europejskimi Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie Rola Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego jako instytucji poœrednicz¹cej we wdra aniu funduszy strukturalnych. 3. Pani Bogumi³a So³œnia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Filia w Radomiu Finansowanie inwestycji ekologicznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Œrodków Unii Europejskiej. Podczas przerwy na kawê uczestnicy mieli okazjê wzajemnie siê poznaæ, wymieniæ doœwiadczenia w zakresie pracy samorz¹dowej i pozyskiwania œrodków z funduszy strukturalnych. Ka dy z uczestników Zjazdu otrzyma³ teczkê z materia³ami promocyjnymi miasta m.in. okolicznoœciowy znaczek, d³ugopis i folder oraz materia³y reklamowe szyd³owieckich organizacji i firm. W czêœci artystycznej wyst¹pi³ Chór Miasta Szyd³owca pod kierunkiem Danuty Klepaczewskiej, którego wystêp nagrodzony zosta³ przez uczestników owacj¹ na stoj¹co. Ok. godz dru yny czterech samorz¹dów: Kozienic, Zwolenia, Pionek i Szyd³owca wziê³y udzia³ w hali sportowej Zespo³u Szkó³ w Szyd³owcu przy ul. Wschodniej 57 w I Turnieju Pi³ki Halowej Samorz¹dów Miejskich o puchar Wojewody Mazowieckiego. W Turnieju mogli wzi¹æ udzia³ tylko burmistrzowie i radni miejscy. Po zaciêtej walce i akcjach godnych I ligi pi³karskiej, wœród og³uszaj¹cego dopingu przedstawicieli wszystkich miast zwyciê y³a dru yna Szyd³owca. II miejsce zajê³a dru yna Pionek, III dru yna Zwolenia, IV dru yna Kozienic. Zwyciêsk¹ dru ynê reprezentowali radni: kapitan Leszek Jakubowski, Marek Zdziech, W³odzimierz Sadza, Roman Burek, Krzysztof Gula, Marek Górecki i Zbigniew Rogoziñski. Królem strzelców zosta³ W³odzimierz Sadza, który strzeli³ najwiêcej bramek. Wrêczenia pucharów i dyplomów dokonali: Wojciech Jab³oñski przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Szyd³owcu Ryszard Piotrowski oraz Burmistrz Szyd³owca Andrzej Jarzyñski oraz Burmistrz Zwolenia Zbigniew Buczma. W holu Zespo³u Szkó³ w Szyd³owcu prezentowali swoje wyroby przedsiêbiorcy i zak³ady, dzia³aj¹ce na terenie gminy Szyd³owiec: Huta Szk³a Gospodarczego Gracja w Szyd³owcu, Comes Sp. J. Bracia Soko³owscy, PW Impromex w Szyd³owcu, ORPOL Anna i Miros³aw Orliccy z Szyd³owca, Spó³dzielnia Inwalidów ELEK- TRON w Szyd³owcu. Swój punkt informacyjny przygotowa³ Urz¹d Miejski w Szyd³owcu. Na stoisku mo na by³o otrzymaæ materia- ³y na temat Szyd³owca, szyd³owieckich instytucji i firm. Przez ca³y okres Zjazdu mo na by³o ogl¹daæ telewizyjne prezentacje multimedialne z wszystkich imprez miejskich, które mia³y miejsce w roku Na odrêbnym stoisku zgromadzono równie materia³y dotycz¹ce funduszy strukturalnych i Unii Europejskiej, otrzymane z Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie. Stoisko z pracami artystycznymi prezentowali te szyd³owieccy artyœci, zrzeszeni w Galerii Wspólnoty Ziemi Szyd³owieckiej. Miejscem wymiany doœwiadczeñ i informacji by³ równie wspólny posi³ek, podczas którego zespó³ muzyczny Paw³a Sasala umila³ goœciom pobyt w Szyd³owcu. Uroczystoœæ prowadzili: Jolanta Koz³owska i Krzysztof Burzyñski pracownicy Urzêdu Miejskiego w Szyd³owcu, czêœæ sportow¹ Maciej Kapturski Koordynator Sportu Gminy Szyd³owiec. Nad ca³oœci¹ spraw organizacyjnych oraz nad przebiegiem Zjazdu czuwali pracownicy Wydzia³u Organizacyjnego oraz Wydzia³u Edukacji, Rozwoju i Promocji Urzêdu Miejskiego w Szyd³owcu. W imieniu organizatorów sk³adamy serdeczne podziêkowanie wszystkim, którzy pomogli w organizacji Zjazdu, w tym m.in. Marsza³kowi Województwa Mazowieckiego, Wojewodzie Mazowieckiemu, Dyrektorowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Dyrektorowi jego Filii w Radomiu, ks. proboszczowi parafii Œw. Zygmunta w Szyd³owcu, dyrekcji i pracownikom Szyd³owieckiego Oœrodka Kultury, dyrekcji i pracownikom Zespo³u Szkó³ w Szyd³owcu, Miejskiej Orkiestrze Dêtej oraz Chórowi Miasta Szyd³owca. Szczególne s³owa podziêkowania sk³adamy sponsorom: 1. ORPOL w Szyd³owcu Anna i Miros³aw Orliccy, 2. Huta Szk³a Gospodarczego GRACJA w Szyd³owcu Józefa Bernady, 3. PW IMPROMEX w Szyd³owcu Piotr Adamski, Jacek Parszewski, 4. COMES Sp.J. w Szyd³owcu Marek i Piotr Soko- ³owscy, 5. Spó³dzielnia Inwalidów ELEKTRON w Szyd³owcu Prezes Tomasz Bloch, 6. Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe w Szyd³owcu Zofia Jarzyñska, 7. Biuro Rachunkowe GWARANT Krystyna Bednarczyk, 8. Sklep Spo ywczy w Szyd³owcu Leszek Jakubowski, 9. Piekarnia GREJ Józef Jarosiñski, 10. PPHU KEMAX w Szyd³owcu Mieczys³aw Kêpa, 11. PHU PROMIL Zbigniew Kulig, 12. PPHU AZYL Robert Nikodym, 13. PHU BEKON Ma³gorzata i Mieczys³aw Podgórscy. Uczestnicy i zaproszeni goœcie pozytywnie wyra ali siê o organizacji Zjazdu. Samorz¹dy miejskie zapraszamy za rok na drugi zjazd i udzia³ w seminarium oraz turnieju pi³karskim. I N F O R M A T O R G M I N Y S Z Y D O W I E C nr 10-11/2004 9

10 NAGRODA GOSPODARCZA SPECJALNE SKRZYD A Burmistrz Miasta Szyd³owca Andrzej Jarzyñski za dzia³ania prowadz¹ce do zmniejszenie zad³u enia gminy, skuteczn¹ promocjê miasta i regionu w Polsce oraz zaanga owanie w poszukiwaniu strategicznych partnerów, które zaowocowa³y powstaniem nowego zak³adu z kapita³em zagranicznym Biella Polska zosta³ uhonorowany Nagrod¹ Gospodarcz¹ Specjalne Skrzyd³a. Podczas uroczystej gali w Resursie Obywatelskiej w Radomiu w dniu 5 listopada 2004 r., w której wziê³o udzia³ kilkuset goœci nagrodzono 21 osób, firm i samorz¹dów. Patronat honorowy objêli i w uroczystoœci uczestniczyli ks. biskup Zygmunt Zimowski, Wojewoda Mazowiecki Leszek Mizieliñski, Pose³ do Parlamentu Europejskiego Zbigniew KuŸmiuk, senatorowie i pos³owie. Aktu wrêczenia nagrody dokonali Wojewoda Mazowiecki Leszek Mizieliñski i biskup Zygmunt Zimowski. Burmistrz Jarzyñski w swoim wyst¹pieniu podziêkowa³ tym wszystkim, którzy wspierali go w jego poczynaniach. Szczególne podziêkowania z³o y³ radnym Rady Miejskiej w Szyd³owcu, którzy w trudnych okresach, przy podejmowaniu niepopularnych decyzji byli dla dobra miasta razem, podejmuj¹c wspólnie stosowne uchwa³y. W uroczystoœci tak e uczestniczyli: ks. pra³at rektor dr Wac³aw Depo, ks. dziekan Adam Radzimirski, Wiceprzewodnicz¹ca Rady Miejskiej Krystyna Bednarczyk, radni Artur yczek, Józef Jarosiñski, Marek Zdziech oraz Naczelnik Krzysztof Zió³kowski. Z³otymi Skrzyd³ami 2004 nagrodzona zosta³a równie pani Józefa Bernady, w³aœcicielka Huty Szk³a Gracja w Szyd³owcu. By³a to siódma edycja tej nagrody na Ziemi Radomskiej. ZMIANY KADROWE W URZÊDZIE MIEJSKIM Burmistrz Miasta Szyd³owca Andrzej Jarzyñski powo³a³ na stanowisko Wiceburmistrza Pana Krzysztofa Zió³kowskiego, dotychczasowego Naczelnika Wydzia³u Zagospodarowania Przestrzennego, Budownictwa i Geodezji. Pani Barbara Majewska, która pe³ni³a tê funkcjê w latach objê³a stanowisko Naczelnika Wydzia³u Podatków, Op³at Lokalnych i Kontroli Podatkowej. Oficjalne powo³anie mia³o miejsce w dniu 15 listopada 2004 r. w Urzêdzie Miejskim w Szyd³owcu w obecnoœci wszystkich zatrudnionych pracowników. By³y kwiaty, podziêkowania, gratulacje i yczenia. Burmistrz Miasta podziêkowa³ dotychczasowemu zastêpcy za pracê na tym stanowisku. Nowo powo³anemu Wiceburmistrzowi gratulacje i yczenia z³o yli obecni na spotkaniu pracownicy. MIEJSKIE ŒWIÊTO NIEPODLEG OŒCI W dniu 11 listopada 2004 r. obchodziliœmy 86. rocznicê odzyskania niepodleg³oœci. Jak co roku, uroczystoœci miejskie rozpoczê³y siê zbiórk¹ uczestników na Pl. M. Konopnickiej. O godz Miejska Orkiestra Dêta pod batut¹ kapelmistrza Henryka Kapturskiego poprowadzi³a zebranych na Rynek Wielki. Pod pomnikiem T. Koœciuszki wartê honorow¹ zaci¹gnê³a du a grupa szyd³owieckich harcerzy oraz I Dru- yna Zwi¹zku Strzeleckiego w Szyd- ³owcu pod dowództwem Romana Burka. Licznie zgromadzone by³y poczty sztandarowe zwi¹zków kombatanckich, organizacji, szkó³ i zak³adów pracy. Tu po powitaniu i odœpiewaniu hymnu pañstwowego okolicznoœciowe przemówienie wyg³osi³ Burmistrz Miasta Andrzej Jarzyñski. W swoim wyst¹pieniu zwróci³ uwagê na aspekty historyczne Œwiêta Niepodleg³oœci. W dalszej czêœci zwróci³ uwagê zebranych mieszkañców na potrzebê umacniania patriotyzmu, w tym patriotyzmu lokalnego. Patriotyzm lokalny, to mi³oœæ i przywi¹zanie do w³asnej, ma³ej ojczyzny, jak¹ jest dla nas Ziemia Szyd³owiecka, przywi¹zanie do naszego powiatu, do naszej gminy, miasta i tego, co w nich najbardziej wartoœciowe: ludzi tworz¹cych przez wieki lokaln¹ tradycjê i obyczaje, dziedzictwa kulturowego, o które mamy obowi¹zek zadbaæ i przekazywaæ je m³odemu pokoleniu mówi³ w swoim wyst¹pieniu Burmistrz. Na zakoñczenie zaapelowa³ do zebranych: Miejmy szacunek wzajemny dla siebie i dla tych osi¹gniêæ, dokonañ, które dla tej naszej ma³ej ojczyzny potrafimy zrealizowaæ. Po wyst¹pieniu Burmistrza przy werblach orkiestry rekordowa liczba 49 delegacji przyby³ych na uroczystoœæ z³o y³o po pomnikiem Tadeusza Koœciuszki wi¹zanki kwiatów. Z radoœci¹ z roku na rok obserwujemy coraz wiêksz¹ liczbê przedstawicieli zak³adów pracy i instytucji. Pe³ny wykaz mo na znaleÿæ w witrynie internetowej Szyd³owca pod adresem: Nastêpnie Miejska Orkiestra Dêta odegra³a Rotê i poprowadzi³a zebranych do koœcio³a Œw. Zygmunta w Szyd³owcu, gdzie ks. dziekan Adam Radzimirski odprawi³ uroczyst¹ mszê za Ojczyznê. Okolicznoœciowe kazanie wyg³osi³ ks. Dariusz Szambor. We mszy wziêli uczniowie szkó³, harcerze, Dru yna Strzelecka, Orkiestra oraz licznie zebrani mieszkañcy miasta i gminy. Sk³adamy serdeczne podziêkowanie wszystkim, którzy wziêli udzia³ w tegorocznych obchodach Œwiêta Niepodleg³oœci, w tym: zwi¹zkom kombatanckim i kombatantom, Pani Pose³ na Sejm RP Ewie Kopacz, Radzie Powiatu i Radzie Miejskiej w Szyd³owcu, Starostwu Powiatowemu w Szyd- ³owcu, przedstawicielom Gminy Oroñsko, pocztom sztandarowym, harcerzom i Dru ynie Strzeleckiej z Szyd³owca, szko³om, zwi¹zkom, stowarzyszeniom i partiom politycznym, instytucjom, urzêdom, zak³adom pracy, przedsiêbiorcom, Miejskiej Orkiestrze Dêtej, Szyd³owieckiemu Oœrodkowi Kultury i wszystkim mieszkañcom. Coraz wiêksza z roku na rok liczba uczestników, w tym uczniów naszych szkó³ i delegacji sk³adaj¹cych kwiaty œwiadczy o potrzebie organizowania tych spotkañ i coraz wiêkszej œwiadomoœci patriotycznej mieszkañców. 10 I N F O R M A T O R G M I N Y S Z Y D O W I E C nr 10-11/2004

11 MEDALE DLA PAR MA EÑSKICH Medale za d³ugoletnie po ycie ma³ eñskie otrzyma³o 24 pary z miasta i gminy Szyd³owiec. Uroczystoœæ odby³a siê ju po raz drugi w szyd³owieckim zamku 18 listopada 2004 roku. Aktu dekoracji dokona³ Burmistrz Szyd³owca Andrzej Jarzyñski. W uroczystoœci wziêli udzia³ jubilaci i ich bliscy: dzieci i wnuki. Gratulacje i yczenia dalszych jubileuszy, z³o yli dostojnym jubilatom Burmistrz Andrzej Jarzyñski, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Ryszard Piotrowski, który reprezentowa³ radê wraz z Wiceprzewodnicz¹c¹ Krystyn¹ Bednarczyk oraz ks. Zenon Ociesa proboszcz parafii w Sadku, reprezentuj¹cy ks. dziekana Adama Radzimirskiego. By³y kwiaty, zdjêcia i wzruszaj¹ce wspomnienia. Ze specjalnym programem artystycznym dla jubilatów Czas wspomnieñ wyst¹pili uczniowie klasy IVb Publicznej Szko³y Podstawowej nr 1 pod kierunkiem Ppni Gra yny Olesiñskiej i pani Renaty Gromek. Uroczystoœæ w zamku poprzedzi³a msza œwiêta w intencji jubilatów, któr¹ na proœbê ks. dziekana Adama Radzimirskiego, odprawi³ ks. Zenon Ociesa, proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Sadku. Tradycja ta staje siê uroczystoœci¹ weseln¹ dla par jubilatów szczególnie e uczestniczy w niej coraz wiêcej goœci. ZBIÓRKA ZIEMIOP ODÓW W RAMACH AKCJI DZIELIMY SIÊ TYM CO MAMY Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Szyd³owcu w dniach od 29 paÿdziernika 2004 r. do 8 listopada 2004 r. przeprowadzi³ zbiórkê ziemiop³odów na terenie miasta i gminy Szyd³owiec. W wyniku akcji zebrano nastêpuj¹ce rodzaje i iloœci produktów: ziemniaki 1031,20 kg kasza manna 0,50 kg cebula 19,90 kg groch 1,00 kg marchew 10,50 kg ry 2 kg buraki 40,80 kg jab³ka 7 kg cukier 10,00 kg sól 1,00 kg makaron 4,00 kg kapusta 102,60 kg m¹ka 18,00 kg pietruszka 7,00 kg kasza jêczmienna 1,50 kg Ogó³em 1257 kg Produkty te zosta³y przekazane szko³om z terenu gminy Szyd³owiec, prowadz¹cym do ywianie uczniów: PSP1 w Szyd³owcu, PSP2 w Szyd³owcu, PSP w Majdowie i PG2 w Szyd³owcu. LAMPY NA RYNKU WIELKIM W listopadzie 2004 r. lampy na Rynku Wielkim w Szyd- ³owcu nabra³y nowego wygl¹du zosta³y udekorowane stylowymi ³ukami ozdobnymi. To kolejne dzia³anie, prowadz¹ce do poprawy estetyki miasta. Sk³adamy serdeczne podziêkowanie prezesom zak³adu ZEP Profel w Szyd³owcu, panom Zbigniewowi Borkiewiczowi i Zenonowi Jasikowi za nieodp³atne wykonanie elementów do lamp oraz dyrektorowi ZEORK w Szyd³owcu Marianowi Nowakowskiemu za przeprowadzon¹ konserwacjê. BUD ET GMINY SZYD OWIEC 2005 Zgodnie z ustawowym obowi¹zkiem w dniu 15 listopada 2004 r. przekazany zosta³ do Regionalnej Izby Obrachunkowej i do Rady Miejskiej projekt bud etu Gminy Szyd³owiec na 2005 rok który przewiduje: dochody bud etowe w wysokoœci z³, przychody w wysokoœci z³ w tym: 1. kredyt bankowy na sp³atê zobowi¹zañ Oœwiaty za okres od lipca do listopada 2001 roku obecnie zg³oszonych do restrukturyzacji z³, 2. po yczki ze œrodków WFOŒ i GW na dofinansowanie inwestycji z³, rozchody w wysokoœci z³, sp³aty rat kredytów i po yczek zaci¹gniêtych i planowanych do zaci¹gniêcia na realizacjê inwestycji, wydatki bud etowe w wysokoœci z³. DOCHODY BUD ETOWE ujête w projekcie to: podatki i op³aty lokalne z³ 14,39% planu, udzia³y gminy w podatkach PIT i CIT z³ 12,88 % planu, dochody z tytu³u gospodarowania maj¹tkiem z³ 1,71 %planu, pozosta³e dochody z³ 1,30% planu, dotacje celowe i œrodki pozabud etowe z³ 22,32% planu, subwencja ogólna dla gminy to kwota z³ 47,33% planu. WYDATKI BUD ETOWE ujête w projekcie zawieraj¹: wydatki inwestycyjne i maj¹tkowe z³ 5,51% planu, wydatki bie ¹ce z³ 94,49% planu w tym sp³ata zobowi¹zañ Oœwiaty za lata z³. I N F O R M A T O R G M I N Y S Z Y D O W I E C nr 10-11/

12 KONKURS EKOLOGICZNY Gminna Inicjatywa Obywatelska Posprz¹tajmy swój dom, powo³ana przez Burmistrza Szyd³owca, której koordynatorem jest pani Krystyna Waszczyk, zorganizowa³a konkurs ekologiczny pod nazw¹ Odpady na swoim miejscu, ³ad i porz¹dek na Ziemi Szyd³owieckiej. Konkurs adresowany do uczniów szyd³owieckich szkó³ ma na celu: zlokalizowanie i uporz¹dkowanie miejsc zaœmieconych i dzikich wysypisk, propagowanie aktywnych postaw ekologicznych m³odzie y, zaanga owanie m³odzie y w dba³oœæ o czystoœæ i porz¹dek w swoim œrodowisku. W pierwszym etapie konkursu poszczególne szko³y zinwentaryzowa³y i zgromadzi³y dokumentacjê dzikich wysypisk. Prace zawieraj¹ mapy sytuacyjne, zdjêcia oraz szczegó³owe opisy. Wykonane zosta³y w dowolnych technikach. Komisja konkursowa zajmie siê ich ocen¹. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji szko³y przyst¹pi³y do prac porz¹dkowych, przy udziale s³u b komunalnych Urzêdu Miejskiego w Szyd³owcu. Jak poinformowa³ Edward Pawlik, pracownik Urzêdu Miejskiego odpowiedzialny za wspó³pracê ze szko³ami, najwiêksz¹ pracê wykonali dotychczas uczniowie szkó³ w Wysokiej, Wysocku, Zdziechowie i Sadku. Druga czêœæ konkursu, sprawdzaj¹ca indywidualn¹ wiedzê z ekologii i ochrony œrodowiska, odby³a siê 18 listopada w Zespole Szkó³ w Szyd³owcu. Do tej czêœci konkursu przyst¹pi³o 85 uczniów, wy³onionych w eliminacjach szkolnych ze szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Komisja konkursowa wy³oni³a najlepszych uczniów w poszczególnych kategoriach. Miejsca przyznano w zale noœci od uzyskanej w teœcie iloœci punktów. Szko³y podstawowe: I miejsce Piotr Michorowski PSP nr 2 w Szyd³owcu Amanda Sochacka PSP nr 2 w Szyd³owcu Patrycja Turek PSP nr 2 w Szyd³owcu II miejsce Magdalena Kruk PSP Zdziechów Joanna Szczeœniak PSP nr 2 w Szyd³owcu III miejsce Szymon Soko³owski PSP nr 1 w Szyd³owcu Katarzyna Bednarek PSP nr 2 w Szyd³owcu Gimnazja: I miejsce Ma³gorzata Ga³czyñska PG nr 1 w Szyd³owcu II miejsce Olga D¹browa PG w Majdowie Karolina Ludew PG w Majdowie Joanna Soko³owska PG nr 1 w Szyd³owcu III miejsce Krzysztof Jaworski PG nr 2 w Szyd³owcu Dominika Grzybowska PG nr 1 w Szyd³owcu Anna Pielas PG nr 1 w Szyd³owcu Szko³y ponadgimnazjalne: I miejsce Bartek Adamczyk Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w Szyd³owcu II miejsce Krzysztof Wojtaszewski ZSP nr 2 w Szyd³owcu Anita Majstrak ZSP nr 2 w Szyd³owcu Jordan Sadza ZSP nr 2 w Szyd³owcu III miejsce Kamil Szymañczyk ZSP nr 2 w Szyd³owcu W dniu 25 listopada 2004 r. komisja konkursowa dokona³a oceny nades³anych przez poszczególne szko³y prac z zakresu inwentaryzacji dzikich wysypisk pod k¹tem kryteriów, okreœlonych w regulaminie. Komisja jednog³oœnie przyjê³a punktowy tryb oceny, przyznaj¹c od 1 do 5 punktów za ka de kryterium. Maksymalnie mo na by³o uzyskaæ 22 punkty. Na 9 zg³oszonych szkó³ zwyciêzcami okaza³y siê nastêpuj¹ce szko³y: I Zespó³ Szkó³ w Szyd³owcu, II Publiczna Szko³a Podstawowa w Sadku, III Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. WOP w Szyd³owcu, IV Publiczna Szko³a Podstawowa w Zdziechowie, V Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika w Szyd³owcu. Uroczystoœæ zakoñczenia konkursu i wrêczenia nagród odby³a siê w dniu 16 grudnia 2004 r. w Zespole Szkó³ w Szyd³owcu i po³¹czona zosta³a z podsumowaniem akcji Sprz¹tanie Œwiata. Wœród uczestników uroczystoœci znaleÿli siê Burmistrz Miasta Szyd³owca Andrzej Jarzyñski, Pose³ na Sejm I kadencji Adam Zimnicki, a Pani Pose³ Ewa Kopacz przys³a³a list z gratulacjami dla zwyciêzców i yczeniami sukcesów w dalszych dzia³aniach na rzecz œrodowiska. Po okolicznoœciowym wyst¹pieniu Burmistrza Miasta wyniki rywalizacji miêdzy szko³ami przedstawi³a Krystyna Waszczyk. Uczniowie, którzy zajêli najwy sze miejsca w konkursie wiedzy otrzymali nagrody indywidualne plecaki turystyczne, namioty 3-osobowe, szachy i ksi¹- ki o tematyce przyrodniczej. Ka da szko³a otrzyma³a w nagrodê pojemnik edukacyjny Uniwersal, umo - liwiaj¹cy segregacjê odpadów zbieranych w szko³ach. Ka dy z pojemników z³o ony jest z 4 niezale nych elementów z laminatów poliestrowych barwionych z trwa- ³ym napisem: szk³o, papier, plastik, metal. Wraz z nagrodami organizatorzy wrêczali plakaty o tematyce ekologicznej, promuj¹ce segregacjê odpadów. Zarówno wszystkie nagrody, jak i plakaty zakupione zosta³y ze œrodków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska. Dokoñczenie na str I N F O R M A T O R G M I N Y S Z Y D O W I E C nr 10-11/2004

13 TWÓRCY Z SZYD OWCA W POZNANIU W dniach 3-5 grudnia 2004 r. grupa artystów z Szyd- ³owca wziê³a udzia³ w organizowanym po raz pierwszy w Poznaniu FESTIWALU PRZEDMIOTÓW ARTYSTY- CZNYCH. Jest to impreza wystawiennicza Miêdzynarodowych Targów Poznañskich. Na festiwalu zaprezentowa- ³o siê oko³o 150 uczestników z ca³ej Polski. Na stoisku nr 46 nasi artyœci zaprezentowali: malarstwo, rzeÿbê, witra e, metaloplastykê. Znalaz³y siê tam równie liczne pami¹tki z Szyd³owca. Autorami prezentowanych prac byli: Alina Czy, Anna Janczyk, Ma³gorzta Hackiewicz, Waldemar Brzeziñski, Leszek S³oñ, Ryszard Ciereszko, Jacek Madczak, Jan Kaleta. Jak powiedzia³a bior¹ca udzia³ w Targach Alina Czy, szyd³owieckie stoisko cieszy³o siê du ym zainteresowaniem zwiedzaj¹cych. W czasie trzydniowej imprezy by³o wiele okazji do zaprezentowania historii i atrakcji turystycznych miasta i okolic. Na stoisku nie zabrak³o informacji o Ruchu Piêkniejsza Polska. Wystawcy informowali zwiedzaj¹cych o tym, e Szyd³owiec zosta³ laureatem konkursu Stolica Kulturalna Mazowsza Atmosfera wœród uczestników by³a bardzo ciep³a, by³o wiele okazji, aby nawi¹zaæ kontakty i wymieniæ siê swoimi doœwiadczeniami. Szyd³owieccy artyœci zapowiadaj¹, e w przysz³ym roku równie wezm¹ udzia³ w imprezie. KONKURS EKOLOGICZNY Dokoñczenie ze str. 12 Dwie szko³y zosta³y wyró nione upominkami (zestawem do æwiczeñ YORK) za pomoc udzielon¹ organizatorom podczas trwania konkursu. By³y to: Zespó³ Szkó³ w Szyd³owcu oraz Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w Szyd³owcu. Wszyscy nagrodzeni oraz ich opiekunowie otrzymali z r¹k Burmistrza stosowne dyplomy z gratulacjami i podziêkowaniami. Równie organizatorzy i wspó³organizatorzy Krystyna Waszczyk, Jan Figarski, Edward Pawlik, Ewa Œwiercz i Barbara Bednarczyk zostali uhonorowani dyplomami Burmistrza za wysi³ek, w³o ony w organizacjê konkursu. W drugiej czêœci uroczystoœci pracownicy Wydzia³u Komunalnego Urzêdu Miejskiego w Szyd³owcu podsumowali wyniki akcji Sprz¹tanie Œwiata. W akcji wziê³o udzia³ 12 placówek oœwiatowych z terenu gminy Szyd³owiec, w tym 2 przedszkola oraz Ochotnicza Stra Po arna z Majdowa ³¹cznie 2436 osób. Wydano 1175 worków na œmieci i 2930 par rêkawic. Za aktywny udzia³ w akcji Burmistrz Miasta wrêczy³ bior¹cym udzia³ w akcji ró norodne nagrody sprzêt sportowy, albumy, mapy, a przedszkolom zabawki. Dzia³ania Gminne Inicjatywy Obywatelskiej Posprz¹tajmy swój dom wspieraj¹ edukacyjnie i praktycznie miejski program dotycz¹cy segregacji odpadów. INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAÑ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH Zakoñczono budowê ulicy Kochanowskiego na osiedlu Przy Zalewie w Szyd³owcu. Odbiór prac mia³ miejsce 7 grudnia 2004 r. Wartoœæ wykonanych robót wynosi ,43 z³ brutto. D³ugoœæ drogi 145 mb, szerokoœæ 6 mb, powierzchnia 870 m 2. Popisano umowê na wykonanie projektu budowlanego na budowê sieci wodoci¹gowej we wsi Wysoka. Koszt dokumentacji wynosi ,00 z³ brutto. W dniu 2 grudnia 2004 r. odebrano stacjê wodoci¹gow¹ wraz z wodoci¹giem II etap we wsi Hucisko. Koszt realizacji zadania wynosi ,97 z³ brutto. Zadanie zrealizowane przy udziale œrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska kwota ,00 z³. Wybudowano zbiornik na wodê, stacjê pomp, komorê zasuw, zbiornik na wody pop³uczne oraz sieæ wodoci¹gow¹ d³ugoœci: Ø mb, Ø mb, przy- ³¹cza wodoci¹gowe Ø mb. Zawarto umowê na budowê kana³u t³ocznego wraz z przepompowni¹ œcieków w miejscowoœci Sadek. Koszt realizacji inwestycji wynosi ,77 z³ brutto. Na podstawie zawartego porozumienia pomiêdzy gmin¹ Szyd³owiec a Mazowieckim Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich w Warszawie u³o ono na ul. Koœciuszki 700 m 2 kostki brukowej, 150 mb krawê nika, 500 mb obrze a. W dniu 6 grudnia 2004 r. zosta³a zawarta umowa na wykonanie robót zwi¹zanych z budow¹ odcinka linii napowietrznej oœwietleniowej przy ul. Ró anej. D³ugoœæ odcinka 121 mb. Na tym odcinku zosta³o zamontowane 4 oprawy oœwietleniowe. Koszt realizacji wynosi 8.947,89 z³ brutto. I N F O R M A T O R G M I N Y S Z Y D O W I E C nr 10-11/

14 V EUROPEJSKIE SPOTKANIA CHÓRALNE YJEMY OBOK SIEBIE ŒPIEWAJMY RAZEM to motto Europejskich Spotkañ Chóralnych. W ramach tegorocznych V Europejskich Spotkañ Chóralnych, w dniu 11 grudnia 2004 r. w szyd- ³owieckim zamku wyst¹pi³ Chór Mieszany Liceum Ogólnokszta³c¹cego w G³ubczycach, którego za- ³o ycielem i dyrygentem jest Tadeusz Eckert (www.glubczyce.pl). Goœci z G³ubczyc, którym towarzyszy³ Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej pan Edward Wo³oszyn, powita³ w ratuszu Burmistrz Andrzej Jarzyñski wraz z Miros³awem Ciur¹ kierownikiem Delegatury Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w Radomiu oraz pracownikami Urzêdu Miejskiego w Szyd³owcu. Burmistrz przekaza³ goœciom materia³y promocyjne Szyd³owca i wyrazi³ nadziejê na kolejne spotkanie w Szyd³owcu, byæ mo e w ramach Zygmuntów Szyd³owieckich, które w przysz³ym roku bêd¹ mia³y szczególny charakter ze wzglêdu na to, e miasto otrzyma³o zaszczytny tytu³ Stolicy Kulturalnej Mazowsza Goœcie z G³ubczyc przekazali swoje materia³y promocyjne wraz z p³yt¹ ubieg³orocznych Europejskich Spotkañ Chóralnych. Niezwykle zabrzmia³o Gaude Mater Polonia, które chór wykona³ w szyd³owieckim ratuszu. Po spotkaniu w ratuszu goœcie w towarzystwie pracowników Urzêdu Miejskiego w Szyd³owcu zwiedzili miasto, w tym koœció³ parafialny, ratusz i rynek. Po wspólnym obiedzie w Zespole Szkó³, zwiedzili równie Izbê Regionaln¹ i Ekspozycjê Muzealn¹ Ocaliæ od zapomnienia. Po szkole goœci oprowadzi³a dyrektor Ewa Œwiercz. Festiwalowi, który odbywa³ siê w dniach 9-12 grudnia patronowali pani Jolanta Kwaœniewska, Minister Kultury Waldemar D¹browski i Wojewoda Mazowiecki Leszek Mizieliñski. W szyd³owieckim zamku goœci powita³ Chór Miasta Szyd³owca. Bohaterowie wieczoru zaprezentowali bogaty i zró nicowany repertuar, od muzyki sakralnej przez muzykê rozrywkow¹ i ludow¹. Niezwykle zadowolona by³a najm³odsza czêœæ publicznoœci, gdy us³ysza³a chóralne wykonanie piosenki z filmu Król Lew Walta Disneya. Koncert, niezwykle ciep³o przyjêty przez szyd³owieck¹ publicznoœæ, zakoñczy³o przedpremierowe wykonanie kolêd, przy akompaniamencie pani Lilianny Eckert oraz wspólne œpiewanie znanej polskiej kolêdy Gdy siê Chrystus rodzi. 12 grudnia Chór z G³ubczyc wraz z innymi chórami goœæmi spotkañ z kraju i zagranicy, wyst¹pi³ we wspólnym koncercie podczas Wielkiej Gali Kolêd w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Szczegó- ³owe informacje na temat spotkañ: Dyplom uznania dla Miejskiej Orkiestry Dêtej Kapelmistrz Henryk Kapturski i Miejska Orkiestra Dêta uhonorowani zostali dyplomami za wybitne osi¹gniêcia w dzia³alnoœci artystycznej i spo³ecznej. Okazj¹ do wrêczenia dyplomów by³ przypadaj¹cy w 2004 roku Jubileusz 80-lecia Oddzia³u Mazowieckiego Polskiego Zwi¹zku Chórów i Orkiestr. Uroczystoœæ odby³a siê 28 listopada w Warszawie. Obchodom jubileuszowym patronowa³ Marsza³ek Województwa Mazowieckiego pan Adam Struzik. Miejskiej Orkiestrze Dêtej i jej kapelmistrzowi serdecznie gratulujemy. INFORMATOR Gminy Szyd³owiec Informator bezp³atny Urzêdu Miejskiego w Szyd³owcu. Redaguj¹ wspólnie wszystkie wydzia³y. Wa ne telefony: Policja 997, , Komendant: , tel. zaufania odbierany przez Komendanta: (po godz automatyczna sekretarka) w ka dej sprawie dotycz¹cej bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego Stra Po arna 998, , fax: , Komendant: , Zastêpca: wew. 31 Stra Miejska , Pogotowie Ratunkowe 999, Pogotowie Gazowe 992, Pogotowie Energet

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej W dniu 24 września 2015r. w Ponadregionalnym Centrum Kongresowym w Pawłowicach, będącym kompleksem pałacowo parkowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odbyła się V Dolnośląska Konferencja Edukacji

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK. sesja zimowa

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK. sesja zimowa OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK sesja zimowa 10685 Szanowni Nauczyciele, OGÓLNOPOLSKie olimpiady OLIMPUSEK sesja zimowa Serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczycielom za pomoc w organizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 I WSTĘP Konkurs TURNIEJ KLAS ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, do aktywnego uczestniczenia w życiu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2014/2015

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2014/2015 SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2014/2015 Cele i zadania: Celem działania Samorządu Szkolnego jest: - pomoc w planowianiu życia i pracy szkoły; - kształtowanie umiejętności grupowego działania uczniów; - organizowanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK 10107 Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczycielom za pomoc w organizacji kolejnej edycji olimpiad dla najm³odszych, które zosta³y

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

XV edycja KONKURSU HISTORYCZNEGO

XV edycja KONKURSU HISTORYCZNEGO XV edycja KONKURSU HISTORYCZNEGO ZIEMIA S DECKA OD PRZESZ OŒCI DO WSPÓ CZESNOŒCI XV EDYCJA KONKURSU HISTORYCZNEGO ZIEMIA S DECKA OD PRZESZ OŒCI DO WSPÓ CZESNOŒCI Patronat: Aleksander Palczewski - Ma³opolski

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Zamoyskiego w Brzegach. Głównym patronem i sponsorem konkursu jest Wójt i Rada Gminy Bukowina

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25.06.2015 roku.

Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25.06.2015 roku. Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25.06.2015 roku. XI sesja Rady Miejskiej odbyła się w DK Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 165 w godz. 10.00 13.45

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK 22137 Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczycielom za pomoc w organizacji kolejnej edycji olimpiad dla najm³odszych, które zosta³y

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 31/09

P R O T O K Ó Ł NR 31/09 Protokół nr 31/09 Dnia 12 listopada 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Oświaty Wolsztyn, dnia 13 listopada 2009 roku Kultury,

Bardziej szczegółowo

Konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich

Konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich Konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich Dnia 08.06.2010r. o godz. 10.30 w hotelu Jana Pawła II we Wrocławiu odbyła się konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich. Jej organizatorem była Pani Beata

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto Konferencja Drogi ekspresowe S-74, S-12 i S-8 (Wrocław-Łódź) i ich strategiczne znaczenie dla rozwoju Polski środkowo-wschodniej Dnia 04 czerwca 2008 r. w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ST. KONARSKIEGO W MIELCU

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ST. KONARSKIEGO W MIELCU PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ST. KONARSKIEGO W MIELCU Rok 2012/2013 L.p. Zadania Sposób realizacji 1. Rozpoczęcie roku szkolnego Powitanie klas I przez radiowęzeł,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 23:52:20 Numer KRS: 0000375883

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 23:52:20 Numer KRS: 0000375883 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.04.2016 godz. 23:52:20 Numer KRS: 0000375883 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów 1 Postanowienia ogólne 1. II Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla Gimnazjalistów, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Liceum

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników konkursów. Zuc

Opracowanie wyników konkursów. Zuc Opracowanie wyników konkursów Zuc 24984 Warszawa; 7 maja 2013 r. Konkurs Zuc Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczycielom za pomoc w organizacji konkursu Zuch oraz konkursu Zuch z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Urząd Gminy w Bolimowie od listopada 2008 roku do czerwca 2009 roku realizuje program edukacji ekologicznej pn. Integracja mieszkańców gminy Bolimów wokół działań służących ochronie

Bardziej szczegółowo

P3/07/2014/ ZG PZL Warszawa, 07. 07. 2014r. Protokół Nr 3 z zebrania Zarządu Głównego PZL Warszawa 07 lipiec 2014r.

P3/07/2014/ ZG PZL Warszawa, 07. 07. 2014r. Protokół Nr 3 z zebrania Zarządu Głównego PZL Warszawa 07 lipiec 2014r. P3/07/2014/ ZG PZL Warszawa, 07. 07. 2014r. Protokół Nr 3 z zebrania Zarządu Głównego PZL Warszawa 07 lipiec 2014r. Pani Przewodnicząca ZG PZL Ewa Małachowska powitała zebranych członków ZG (Joanna Grabowska-

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 14/2012 Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Wolsztyn, 11 maja 2012 r Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wolsztynie P R O T O K Ó Ł

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak UCHWAŁA Nr Pł.445.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia.

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU GMINA UJSOŁY 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU 1. Promowanie wśród uczniów wiedzy na temat gminy, w której mieszkają

Bardziej szczegółowo

PNP ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNEGO

PNP ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNEGO PNP ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNEGO F U N D A C J A P o m ó Ŝ m y N a s z y m P a c j e n t o m u l. L e ś n a 2 7-2 9, P L 5 8-1 0 0 Ś w i d n i c a tel. (+48) 74 851-71- 09 www.fundacja.szpital.swidnica.pl

Bardziej szczegółowo

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami. Uchwała Nr IX/74 /15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ Organizator: Zespół Oświatowy w Stoczku ul. Węgrowska 34 07-104 Stoczek (0-25) 691-91-68 Adresaci konkursów: Adresatami konkursów są

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO Załącznik nr 2 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Imielin, wrzesień 2015 Zarząd Samorządu Uczniowskiego: Przewodnicząca: Dominika Żak, Zastępca: Magdalena Malinowska, Skarbnik: Mateusz Niejadlik,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik nr 1 do uchwały Nr.. Rady Gminy Lesznowola z dnia.. STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r.

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Stanisław Dymarczyk - Członek

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku

Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku W ŚWIECIE KSIĄŻEK III GMINNY KONKURS BIBLIOTECZNY Szanowni Państwo Biblioteka Publicznego Gimnazjum w Jaworniku oraz Burmistrz Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r. P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia.. 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art. 11a ust. 1 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin Etapu powiatowego XXVI. Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 20 16

Regulamin Etapu powiatowego XXVI. Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 20 16 Regulamin Etapu powiatowego XXVI. Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 20 16 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Tytuł: Festiwal Piosenki o Zdrowiu. 2. Organizator: Etap powiatowy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Sulejówku - Sercem za serce w hołdzie Sybirakom

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Sulejówku - Sercem za serce w hołdzie Sybirakom Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Sulejówku - Sercem za serce w hołdzie Sybirakom W 78 rocznicę urodzin Mariana Jonkajtysa w Sulejówku odsłonięto kamień - dar serca mieszkańców dumnych, że wyjątkowy człowiek,

Bardziej szczegółowo

XX LECIE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ. Patronat Honorowy

XX LECIE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ. Patronat Honorowy MISTRZOSTWA POLSKI SZKÓŁ W PŁYWANIU RACIBÓRZ 21-22.03.2009r XX LECIE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ Patronat Honorowy Polski Komitet Olimpijski Polski Związek Pływacki Śląski Urząd Marszałkowski Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. W dniach 25-26 października 2007r. w Ośrodku Centrali PKP S.A. w Jachrance odbył się VII Krajowy

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZATOR KONKURSU. Klub Patriotyczny im. Por. Antoniego Bieguna PATRONAT HONOROWY. Stanisław Pięta Poseł na Sejm RP PATRONAT MEDIALNY

REGULAMIN ORGANIZATOR KONKURSU. Klub Patriotyczny im. Por. Antoniego Bieguna PATRONAT HONOROWY. Stanisław Pięta Poseł na Sejm RP PATRONAT MEDIALNY Zaprasza wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu żywieckiego, bielskiego i miasta Bielsko - Biała do udziału w konkursie historyczno-literackim ŻOŁNIERZE WYKLĘCI REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Prezentację Multimedialną dla uczniów szkól gimnazjalnych pt. Moje Miejsce w Europie Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 3 Zasady udziału w Konkursie

Postanowienia ogólne. 3 Zasady udziału w Konkursie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Polityki Regionalnej Regulamin VI edycji Konkursu pn. Młodzi wiedzą o funduszach organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN Autor: Administrator 27.11.2013. Gmina Po wiêtne 23 listopada 2013 r. w hali Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w apach odby³ siê VII Turniej

Bardziej szczegółowo