Sprawozdanie(z(działalności(( Fundacji(Dominikański(Ośrodek(Liturgiczny( w(roku(2014(

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie(z(działalności(( Fundacji(Dominikański(Ośrodek(Liturgiczny( w(roku(2014("

Transkrypt

1 Sprawozdanie,z,działalności,Fundacji,Dominikański,Ośrodek,Liturgiczny,w,roku,2014, Sprawozdaniezdziałalności FundacjiDominikańskiOśrodekLiturgiczny wroku2014 FundacjaDominikańskiOśrodekLiturgiczny ul.dominikan ska3/11,316043krako w NIP:PL ,REGON ,KRS S trona

2 Sprawozdanie,z,działalności,Fundacji,Dominikański,Ośrodek,Liturgiczny,w,roku,2014, I.DANEFUNDACJI NazwaFundacji:FundacjaDominikan skios rodekliturgiczny Siedziba:Krako w Adres:ul.Dominikan ska3/ Datarejestracji: wSadzierejonowymdlaKrakowa6SL ro dmies ciawkrakowie,xiwydział GospodarczyKrajowegoRejestruSądowego NrKRS: REGON: RodzajprzeważającejdziałalnościwgPolskiejKlasyfikacjiDziałalnościPKD):9133ZDziałalnos c pozostałychorganizacjiczłonkowskichgdzieindziejnieklasyfikowana. NIP: Organnadzoru:MinisterstwoKulturyiDziedzictwaNarodowego II.INFORMACJEOZAKRESIEDZIAŁALNOŚCIFUNDACJI Wzakresiedziałalnos cifundacjiznajdująsięnastępującecele,cozawartezostałow 8StatutuFundacji: 1. wspieraniedziałalnos cipolskiejprowincjizakonukaznodziejskiegooo.dominikano w)wzakresiekultu religijnego 2. samodzielnadziałalnos c wzakresiekultureligijnego,wszczego lnos cipoprzezrozwo jipromocjęmuzyki liturgicznejorazteologii,historiiiduchowos ciliturgii 3. działalnos c wzakresienauki,edukacji,os wiatyiwychowania 4. działalnos c wzakresiekultury,sztuki,ochronydo brkulturyitradycji 5. podtrzymywanietradycjinarodowej,pielęgnowaniapolskos ciorazrozwojus wiadomos cinarodowej, obywatelskiejikulturowej III.WŁADZEFUNDACJI RADAFUNDACJI Nadzien RadęFundacjistanowili: - PawełKozackiOP - AdamStanisławSulikowskiOP - MichałMitkaOP ZARZĄDFUNDACJI WskładZarząduFundacjiwroku2014wchodziłynastępująceosobymająceuprawnieniadoreprezentacji podmiotu: - PrezesFundacji:TomaszMariaGrabowskiOP - CzłonekZarządu:JoannaMałgorzataMaryon6Golonkado24maja2014) - CzłonekZarządu:MateuszJanSolarzdo24maja2014) - CzłonekZarządu:MichałWsiołkowskido24maja2014) IV.REALIZACJACELÓWSTATUTOWYCHFUNDACJI Zgodniez 10StatutuFundacjarealizujeswojecelepoprzez: 1. wspieranieautoro wiwykonawco wm.in.sztukireligijnej,wszczego lnos cidebiutujących, 2. wspieranierozwojus rodowisk,wkto rychdziałająautorzyiwykonawcym.in.sztukireligijnej, 3. promocjas rodowisktwo rczychorazwyniko wichpracy, 4. organizowaniespotkan,warsztato w,koncerto w,wystaw,sesjinaukowychorazinnychodpowiednich imprez, 5. wspo łpracęzinnymifundacjamiiinstytucjamiwkrajuizagranicąwzakresieobjętymcelamifundacji. FundacjaDominikańskiOśrodekLiturgiczny ul.dominikan ska3/11,316043krako w NIP:PL ,REGON ,KRS S trona

3 Sprawozdanie,z,działalności,Fundacji,Dominikański,Ośrodek,Liturgiczny,w,roku,2014, V.FINANSOWANIEDZIAŁALNOŚCIFUNDACJI Zgodniez 12StatutuFundacji,dlapowiększenias rodko wprzeznaczonychnarealizacjęcelo wstatutowych, Fundacjaprowadzidziałalnos c gospodarcząwzakresie: 1. poligrafiiireprodukcjizapisanychnos niko winformacji; 2. naprawaikonserwacjapozostałegosprzętuiwyposaz enia; 3. handelhurtowy,zwyłączeniemhandlupojazdamisamochodowymi; 4. handeldetaliczny,zwyłączeniemhandludetalicznegopojazdamisamochodowymi; 5. działalnos c wydawnicza; 6. działalnos c wzakresienagran dz więkowychimuzycznych; 7. działalnos c związanazoprogramowaniemidoradztwemwzakresieinformatykiorazdziałalnos c powiązana; 8. działalnos c usługowawzakresieinformacji; 9. pozaszkolneformyedukacji; 10. pozostaładziałalnos c usługowa,gdzieindziejniesklasyfikowana. WokresiesprawozdawczymprzychodyFundacjizdarowizn,sprzedaz yprodukto w,towaro wiusług przedstawiałysięnastępująco: Działalnośćgospodarcza ,15zł 1.Sprzedażtowarówimateriałów 2.Sprzedażusług 3.Darowiznynadziałalnośćgospodarczą Działalnośćstatutowanieodpłatna 1.Darowiznyodosóbprywatnych 2.Darowiznyodfirm Działalnośćstatutowaodpłatna 1.Sprzedażusług Pozostałeprzychodyoperacyjne 1.ZaokrągleniadeklaracjiVAT67 2.Zaokrągleniafaktur 3.Zaokrągleniamagazynu 4.Pozostałeprzychody Przychodyfinansowe 1.Odsetkinarachunkachbankowych 2.Dodatnieróżnicekursowe, ,43zł ,56zł 1762,16zł ,21zł 99622,44zł 54511,77zł ,18zł ,18zł 257,44zł 2,38zł 129,38zł 5,98zł 119,70zł 445,11zł 436,50zł 8,61zł FundacjaDominikan skios rodekliturgicznywroku2014prowadziładziałalnos c statutowąorazdziałalnos c gospodarczą.rokobrotowy2014fundacjazamknęłazyskiembilansowymwwysokos ci92968,44zł,kto ry zwiększykapitałzapasowy.zyskzostaniewcałos ciwykorzystanynacelestatutowe. FundacjaDominikańskiOśrodekLiturgiczny ul.dominikan ska3/11,316043krako w NIP:PL ,REGON ,KRS S trona

4 Sprawozdanie,z,działalności,Fundacji,Dominikański,Ośrodek,Liturgiczny,w,roku,2014, VI.OPISDZIAŁALNOŚCISTATUTOWEJW2014ROKU Cele statutowe Fundacji Dominikan ski Os rodek Liturgiczny zostały w 2014 roku zrealizowane w ramach następującychprojekto wiprzedsięwzięc : 1. DZIAŁALNOŚĆWYDAWNICZA KsiążkaLiturgiaaosobowość PrzygotowanieiwydaniewrazzWydawnictwemMksiążkiDietrichavonHildebrandtawjęzyku polskimnakładem2000egzemplarzy.jesttodrugapublikacjaserii ŹródłoiSzczyt. ŚpiewnikNiepojętaTrójcotomI PrzygotowanieiwydaniewznowieniaItomulegendarnegośpiewnikazpieśniamiliturgicznymi,nakładem5000 egzemplarzy.wprowadzonook.100dotądniepublikowanychutworów.dokonanopoprawekwskładziei edycji. PodręcznikRegulaeCantus Przygotowanieiwydanienakładem500egzemplarzyRegulae,Cantus,czyliZasadyzwyczajnegośpiewuKościoła wedługrytuśw.zakonubracikaznodziejów. KsiążkaPonadWschodemaZachodem.Problemyrozumienialiturgii PrzygotowanieiwydaniewewspółpracyzWydawnictwemMksiążkiRobertF.TaftaSJwjęzykupolskim nakładem1200egzemplarzy.jesttotrzeciapublikacjaserii ŹródłoiSzczyt. KsiążeczkaMszainabożeństwokuczciświętegoOjcaDominika PrzygotowanieiwydanieksiążeczkidlawiernychdopraktycznegoużytkowaniapodczasMszyinabożeństwa poświęconychśw.dominikowinakładem200sztuk. ŚpiewnikPieśńoNadziei WlistopadzieFundacjadodrukowała185egzemplarzyśpiewnikaPieśń,o,Nadziei., PłytaCDPieśńoNadziei WlistopadzieFundacjadotłoczyła1000egzemplarzypłytyPieśń,o,Nadziei,będącejpłytąilustracyjnąśpiewnika Niepojęta,Trójco., PłytaCDJezu,ŚlicznyKwiecie WgrudniuFundacjadotłoczyła1000egzemplarzypłytyJezu,,Śliczny,Kwiecie., PłytaCDzplikamidopartyturPieśńoNadziei WmarcuFundacjadodrukowała100egzemplarzypłytyzplikamipdfzgłosamiinstrumentalnymi,któresą nieodłącznymelementempartyturypieśń,o,nadziei., PłytapamiątkowazWarsztatówMuzykiNiezwykłej2014 WewrześniuFundacjawydała100egzemplarzypłytyzmateriałamizdjęcia,filmy,nagrania)zarejestrowanymi podczaswarsztatówmuzykiniezwykłej PATRONATMEDIALNYORAZDZIAŁALNOŚĆPR Ważniejszewydarzeniawdzialepublicrelations Kampaniepromocyjnewłasnew2014r. FundacjaDominikańskiOśrodekLiturgiczny ul.dominikan ska3/11,316043krako w NIP:PL ,REGON ,KRS S trona

5 Sprawozdanie,z,działalności,Fundacji,Dominikański,Ośrodek,Liturgiczny,w,roku,2014, 1. Ponadwschodemizachodem R.Taftatrafiadosprzedaży 2. Sesjanaukowaoproblemachteologiiliturgii,13listopada RekrutacjadoSzkołyKantorów 4. WarsztatyMuzykiNiezwykłej2014,Kraków,25631sierpnia 5. PremieraIIwydaniaItomuśpiewnikaNiepojętaTrójco,Kraków,28lipca 6. LiturgiaaosobowośćDietrichavonHildebranda 7. Katechezyliturgiczneosakramentach 7tajemnic,Kraków 8. VIIRekolekcjeoliturgiiMysteriumfascinans,Kraków,12614września 9. CyklspotkańLiturgiainterdyscyplinarna,Kraków 10. Otwarteseminariumliturgiczneotranssubstancjacji,Kraków,13maja 11. Sesja Liturgicznynurtkulturyeuropejskiej,Kraków,16618maja 12. Marketingakcjiiproduktówoferowanychprzezsklep Patronatyw2014r.zwyłączeniemprojektówFundacji) 1. BożeNarodzeniedziejesięcodziennie książkaks.krzysztofaporosły,grudzień 2. Przemienienie pierwszyaudiobookdlatych,którzychcąpisaćikony 3. SalanaGórze całorocznycyklkatechezispotkańwkościelemariackimwkrakowie 4. TargiWyposażeniaKościołów,PrzedmiotówLiturgicznychiDewocjonaliów Sakralia,Poznań,26628 listopada 5. Konferencjaohistorycznychksięgozbiorachdominikańskich,Kraków,20622listopada 6. WarsztatyMuzyczno6Liturgiczne+RekolekcjewAdwencie,Wrocław,28630listopada 7. TrwajątargisakralneLubSacro2014,Lublin,23625września 8. Warsztaty WTobiejestmojanadzieja,ZduńskaWola,17619października 9. Warsztatyliturgiczne ArsCelebrandi,Licheń,sierpień 10. IIIDominikańskieWarsztatyMuzykiLiturgicznej DoŹródła,Lublin,13615czerwca 11. TomówiAmen.SpotkaniezChrystusemApokalipsy książkaks.krzysztofaporosły,czerwiec 12. Numerspecjalnymiesięcznika List ospowiedzi 13. IVWarsztatyChorałuGregoriańskiego,Łódź,29czerwcado4lipca Biblijnymszlakiemkrokpokroku pielgrzymkadoziemiświętej,18 25październikai8 15 listopada 15. Warsztatymuzyczneześw.AlojzymOrione,Warszawa,14616marca 16. Warsztatymuzykiliturgicznej CrucemTuam,Warszawa,21623marca 17. Tajemnicaśmierciizmartwychwstania książkaks.krzysztofaporosły,styczeń 18. Warsztaty GaudeteetcantateDeo,GorzówWielkopolski, DZIAŁALNOŚĆEDUKACYJNA,ORGANIZACJAKURSÓWIWARSZTATÓW W ciągu roku organizowała szereg rekolekcji skierowanych do różnych grup odbiorców, wszczególności rekolekcje skierowane do ogółu wiernych: rekolekcje wielkopostne Stanisławowie Pierwszym ), w Rozdrażewie rekolekcje ostatniejszansy )orazrekolekcjeadwentowewTarachominie ). Pracownicy Fundacji prowadzili również serię rekolekcji liturgicznych dla księży w Domu rekolekcyjnym KonferencjiEpiskopatuPolski Księżówka wzakopanem11614czerwca,dla27księżyz19diecezji),atakże spotkanianatematyzwiązanezliturgiąwramachprogramu SzkołaWiary skierowanegodoświeckichosób dorosłych w Białymstoku 11 października) oraz cyklu szkoleń liturgicznych we Wspólnocie Indywidualności Otwartych.Bralirównieżudziałwnagraniachaudycjiradiowej Rozmowyowierze wradiokrakównaróżne tematy,związanezliturgiąireligiąwogólności,m.in.ospowiedziiteologiidziecięcej. SzczególniecenionąkompetencjąFundacjijestwcześniejzgromadzonedoświadczenieworganizacjitegotypu przedsięwzięć oraz wiedza w zakresie teologii i umiejętność jej przekazywania. Organizacja różnorodnych warsztatów, spotkań i rekolekcji dla różnych grup wiekowych to stale rozwijana forma działalności Fundacji. Działalnośćtegotypuwroku2014pozwoliładotrzećzprzesłaniemFundacjidokilkutysięcyosób. WarsztatyMuzykiNiezwykłej Ponad200osóbzróżnychstronPolskiiwróżnymwiekuwzięłoudziałwWarsztatachMuzykiNiezwykłej,które wdniach25631sierpnia2014zorganizowaliśmywkrakowskimklasztorzeoo.dominikanów. Warsztaty Muzyki Niezwykłej to wyjątkowe warsztaty wokalne, obejmujące łącznie ponad 100godzin zajęć: FundacjaDominikańskiOśrodekLiturgiczny ul.dominikan ska3/11,316043krako w NIP:PL ,REGON ,KRS S trona

6 Sprawozdanie,z,działalności,Fundacji,Dominikański,Ośrodek,Liturgiczny,w,roku,2014, wtym 70 godzin zajęć wsekcjach głosowych, blisko 40godzin zajęć wspólnych oraz możliwość skorzystania zkonsultacji indywidualnych. Wprogramie pojawiają się także codzienne celebracje liturgiczne oraz twórcze wieczory, wtym m.in.spotkania zżywą muzyką, biesiady, zwiedzanie klasztoru ikościoła dominikanów zprzewodnikiem. Zajęciaprowadziliprofesjonalnimuzycy,kompozytorzyidyrygenciorazpasjonacimuzykiliturgicznej,mający ugruntowaną wiedzę, poświadczoną latami praktyki: Piotr Pałka Kraków), Urszula Rogala Warszawa), MagdalenaGłogowskaLondyn),PawełKisielKraków),HubertKowalskiKraków),RafałMaciejewskiŁódź), Katarzyna Młynarska Opole), Tomasz Rojek OP Kraków), Jakub Tomalak Kalisz), Marcin Wasilewski6Kruk Kraków),SławomirWitkowskiChorzów).CelebracjomprzewodniczyłTomaszGrabowskiOPKraków). Podczaswarsztatówuczestnicyzdobywaliwiedzęteoretycznąipraktycznązwiązanąześpiewemliturgicznym. Mielimożliwośćpoznaniazasadmuzyki,podstawczytanianut,technikoddechowych,pracynademisjągłosu orazinterpretacjiutworów.nowościąwdrugiejedycjibyłykonsultacjeindywidualne,którekażdyzuczestników mógłodbyćujednegozprowadzących. Warsztatywnowosądeckiejparafiioo.jezuitów W sobotę, 8 listopada, w parafii oo. jezuitów pw. Ducha Świętego w Nowym Sączuodbyły się warsztaty liturgiczno6muzycznedlamłodzieży.zajęciaprowadzilio.tomaszrojekopibr.wojciechsznykop.dotyczyły one nauki nowych pieśni liturgicznych oraz ćwiczeń z emisji głosu. Zwieńczeniem pracy warsztatowej był wspólnyśpiewnamszyśw.ogodz Warsztaty były efektem współpracy parafii z naszą Fundacją w ramach projektu Warsztatów latających, przewidującegozorganizowaniewparafiilubinnejzainteresowanejwspólnocie16lub26dniowychwarsztatów muzyczno6liturgicznych jak najdokładniej dopasowanych do oczekiwań uczestników zarówno pod kątem terminu,miejsca,jakizakresurealizowanegomateriałuidoboruprowadzących. 7pierwszych serwisosakramentach Serwis przygotowany przez Zespo ł projektowy Dominikanie.pl i redakcję Liturgia.pl, kto ry ma pomo c wprzygotowaniusiędokaz degozsiedmiusakramento wipodpowiedziec,jakz yc niminacodzien. Opowies c okaz dym znaku łaski rozpoczyna się od filmu, wkto rym ojcowie Tomasz Grabowski OP istanisław Nowak OP przedstawiają rdzen teologii, czym jest ten sakrament wswojej istocie ico kaz dy katolik powinien onimwiedziec.filmypowstałyprzywsparciuportalustacja7.pl.stronazawieralistękoniecznychformalnos ci, jakie nalez y spełnic, by otrzymac dany sakrament. Czasem są propozycje prezento w, kto re moz na podarowac przyjmującym sakrament. Przede wszystkim jednak to inspiracje dla duszy. Moz na się tutaj dowiedziec, jakie jest znaczenie poszczego lnych sakramento w. Cytaty zbiblii wskazują, co onich mys li sam Bo g, afragmenty zpismojco wkos ciołapokazują,jaksąonegłębokoosadzonewchrzes cijan skiejtradycji.znajdująsięro wniez odpowiedzi na wątpliwos ci, kto re uwiernych wzbudza czasem przyjmowanie sakramento w. Na pytania odpowiadawformieaudioks.grzegorzstrzelczyk. Liturgicznynurtkulturyeuropejskiej sesjanaukowa Sesja wykładowo6warsztatowa zatytułowana: Liturgiczny nurt kultury europejskiej zoragnizowana we wspo łpracy z Akademią Ignatianum, była przeznaczona dla oso b zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat liturgicznej tradycji Kos cioła łacin skiego waspekcie jej historycznego umocowania iznaczenia oraz dotknięciemjejpraktycznegowymiaru. Obejmowała wykłady iseminaria naukowe oraz warsztaty pos więcone chorałowi gregorian skiemu. Wykłady ocharakterzehistorycznymdotyczyłyhistoriiryturzymskiegowformie,kto rąuzyskałdo1962r.),atakz ejego wariantu wpostaci rytu dominikan skiego. Osobne prelekcje pos więcone były historii s piewu liturgicznego na Zachodzie, chorałowi dominikan skiemu oraz kwestiom związanym złaciną jako językiem sakralnym iliturgicznym. By pogłębic refleksję nad samym znaczeniem liturgii, zorganizowalis my seminarium woko ł fragmentu ksiąz ki Lawrence'a HemmingaLiturgia, jako, objawienie. W ciągu pierwszych dwo ch dni, uczestnicy moglizapoznac sięzes piewemliturgicznymwpraktyce, wramach warsztato w, kto re poprowadził Sławomir Witkowski Schola Cantorum Minorum Chosoviensis). W trakcie tych warsztato w uczestnicy przygotowali oficjumjutrznięinieszpory)wryciedominikan skim,kto rebyłyodprawionewostatnidzien całegowydarzenia. Liturgiainterdyscyplinarna cyklspotkańwstolarni WramachwspółpracyzkwartalnikiemPressje,przygotowaliśmycyklseminariówoliturgii.Wcomiesięcznych spotkaniach odbywających się w kawiarni Stolarnia, próbowaliśmy spojrzeć na fenomen katolickiej liturgii FundacjaDominikańskiOśrodekLiturgiczny ul.dominikan ska3/11,316043krako w NIP:PL ,REGON ,KRS S trona

7 Sprawozdanie,z,działalności,Fundacji,Dominikański,Ośrodek,Liturgiczny,w,roku,2014, znajrozmaitszych perspektyw: teologicznej, metafizycznej, religioznawczej, semiotycznej, psychoanalitycznej, teatrologicznej, politycznej iestetycznej. Zajęliśmy się ofiarą, rytuałem, transsubstancjacją, reformami liturgicznymi isztuką sakralną. Podstawą dyskusji są teksty opublikowane w32 33 tece Pressji Boże Ciało z2013roku.wspotkaniachuczestniczyłood20do30osób.spotkaniazakończyliśmywczerwcu2014. Problemyteologiiliturgii sesjanaukowa Wlistopadziezorganizowaliśmyjednodniowąsesjęnaukową Problemyteologiiliturgii połączonązpromocją wydanych przez Fundację książek Liturgia aosobowość Dietricha von Hildebranda oraz Ponad Wschodem izachodem.problemyrozumienialiturgii R.F.TaftaSJ.Wśródprelegentówznaleźlisię:MateuszPrzanowski OP,ks.KrzysztofPorosło,TomaszGrabowskiOP,ks.StanisławMieszczakiTomaszDekert.Sesjępoprowadził MichałKoza.Spotkanieodbyłosię13listopada. GrupachorałowamVigilantes W 2014 roku kontynuowana była praca Grupy chorałowej zespołu śpiewaków, którzy stale współpracują z Fundacją. W szczególności w zakresie przygotowania wigilii chorałowych nabożeństw poprzedzających uroczystości roku liturgicznego. W ramach spotkań grupy, uczestnicy przygotowali śpiewniki według oryginalnych zapisów z ksiąg dominikańskich) oraz uczyli się śpiewów poszczególnych nabożeństw. Zajęcia gromadziły uczestników na cotygodniowych spotkaniach, w efekcie których w 2014 r. przygotowano sześć Wigilii 6 do uroczystości: Epifanii, Zwiastowania, Zesłania Ducha Świętego, Świętej Trójcy, św. Jacka, oraz WszystkichŚwiętych.Grupęprowadzili:DanielWierzejskiorazdiakonWojciechSznykOP. Oprócz wigilii chorałowych grupa Vigilantes przygotowała też trzy spotkania śpiewu tradycyjnego: wielkopostne,maryjneiadwentowe.wczasietychspotkańdomodlitwyposłużyłydawnepieśnitradycyjnez terenówpolski,zapisanewnajstarszychśpiewnikachlubpochodząceztradycjiustnej. Katechumenat W ramach katechumenatu Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny w 2014 roku przygotowywała dwie grupy dorosłych do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. W trwających przez rok akademicki przygotowaniach brało udział 5 osób zamierzających przyjąć chrzest, bierzmowanie i eucharystię oraz22dosamegobierzmowania.kursrozpoczynasięwpaździerniku,akończywczerwcu.zajęciawramach kursuobejmującotygodniowespotkania,rozmowyindywidualne,dwaweekendowewyjazdyrekolekcyjnedo Bystrej i Gosławic) oraz celebracje liturgiczne. W ramach przygotowania kandydaci poznają najistotniejsze elementy doktryny i moralności chrześcijańskiej. Uczą się modlitwy zarówno prywatnej jak i wspólnotowej zeszczególnym podkreśleniem form wynikających z tradycji. Katechezy są prowadzone przede wszystkim w oparciuokatechizmkościołakatolickiegoipismoświęte,doktóregolekturyuczestnicykursusązachęcaniw trakcie zajęć wspólnie czytają Ewangelię według św. Marka). Ze względu na wiek i doświadczenie osób podejmujących przygotowanie, zajęcia sąprowadzone w formie warsztatów i dyskusji, która pozwala na dojrzałezmierzeniesięzpytaniamiiproblemamidotyczącymiwiary.uczymywtensposóbsamodzielnościw osobistymżyciureligijnym.wroku2014współpracowałznamibratdiakonwojciechsznykop. MysteriumFascinans FundacjaDominikan skios rodekliturgicznywspo łorganizowałaodbywającesięwdniach12614wrzes nia2014 wkrakowie VIIrekolekcje liturgiczne MysteriumFascinans. Od siedmiu lat spotykamy ze sobą osoby zainteresowane liturgią katolickąi znawco wteologii liturgii. Plan rekolekcji wypełniają wykłady, seminaria iwspo lnacelebracja. W tym roku konferencje, katechezy ihomilie skoncentrowane były na sakramentach uzdrowienia, czyli pokuty ipojednania oraz namaszczenia chorych. Homilie wczasie rekolekcji głosił ceniony krakowskibiblistairekolekcjonista,ks.wojciechwęgrzyniak,areferatywygłosiliks.drhab.arturmalina,ks.dr Maciej Zachara MIC, ks. drhab. Dariusz Kwiatkowski, o. drmateusz PrzanowskiOP oraz wduecie: o.tomasz GrabowskiOPiMagdalenaRyszka.Wrekolekcjachwzięłoudziałponad170uczestniko w,kto rzymoglikorzystac zkompetencjiwykładowco wzpolskiizagranicy. SzkołaKantorów FundacjaDominikańskiOśrodekLiturgiczny ul.dominikan ska3/11,316043krako w NIP:PL ,REGON ,KRS S trona

8 Sprawozdanie,z,działalności,Fundacji,Dominikański,Ośrodek,Liturgiczny,w,roku,2014, Prowadzilis my kurs s piewu i wiedzyo muzyce pod nazwą Szkoła, Kantorów. W ciągu roku akademickiego dotarlis myzofertądoblisko70oso b.uczniowieszkołykantoro wwtrakciepełnegokursubiorąudziałw120 godzinzajęc pos więconych teorii muzyki, emisji głosu, kształceniu słuchu i s piewowi wzespole. Zajęcia prowadząprofesjonalis ci wykładowcyakademiimuzycznych,kierownicycho ro w,dyplomowanimuzycy,m.in.: Marcin Kruk6Wasilewski, Dawid KuszOP,Anita Pyrek, Rafał Maciejewski, Sławomir Witkowski, Paweł Kisiel, AnnaKubik.Wramachkursuodbyłysięro wniez weekendowewarsztaty 4. DZIAŁALNOŚĆWZAKRESIEKULTURELIGIJNEGO Pielgrzymkanakanonizację Zorganizowalis mypielgrzymkęautokarowądowłochwdniach25kwietnia63maja2014r.).zdecydowalis my sięnatopodwpływemrados ciwynikającejzogłoszeniakanonizacjibł.janapawłaiiibł.janaxxiii.gło wnym celem wyjazdu było uczestnictwo wtym wydarzeniu. Przy tej okazji odwiedzimy kilka miejsc związanych zdominikanami. Opro cz Rzymu odwiedzilis my Asyz, Sienę, San Gimignano, Florencję i Bolonię. Wspo lnie pielgrzymowalis my s ladami s więtych Dominika, Katarzyny, Fra Angelico, Antonina, Franciszka iklary. Odwiedzilis my kilka sanktuario w iklasztoro w, podziwialis my zabytki idzieła sztuki. Kaz dego dnia odprawialis mymszęs więtąiodmawialis mymodlitwyporanneiwieczornejutrznięinieszpory). Katechezyosakramentachświętych Ks. Krzysztof Porosło io. Tomasz Grabowski, kontynuując serię katechez liturgicznych od października 2013, prowadzilinowąserięspotkań,tymrazempoświęconychsakramentomświętym.katechezyorganizowanesąwe współpracyześrodowiskiemrekolekcjimysterium,fascinans.kolejnekonferencjeodbywałysięrazwmiesiącu do czerwca 2014 włącznie) wauli św. Tomasza Kolegium Klasztoru oo. Dominikanów i gromadziły każdorazowood80do140uczestników. Celebracjewigiliiinabożneśpiewania Fundacja organizuje wigilie gregorian skie, kto re tradycyjnie rozpoczynają s więtowanie najwaz niejszych uroczystos ciliturgicznych,jakieobchodzikos cio ł.wykorzystywanesątekstyłacin skie,aletez niekiedypolskie tłumaczenia. Wroku 2014 odbyły się: Wigilia uroczystos ci Najs w. Tro jcy, 14 czerwca 2014 Bazylika Najs w. Tro jcy), Wigilia uroczystos ci Zesłania Ducha SLw., 7 czerwca 2014 Kos cio ł na Gro dku), Wigilia Zwiastowania Pan skiego, 24 marca 2014 Kos cio ł na Gro dku), Wigilia uroczystos ci Objawienia Pan skiego, 5 stycznia 2014 Kos cio łnagro dku),wigiliarozpoczynającaadwent,30listopada2014kos cio łnagro dku). Fundacja organizuje ro wniez wspo lne s piewanie pies ni związanych zdanym okresem liturgicznym wnieformalnej atmosferze modlitewnego spotkania. W2014 roku odbyły się: Naboz ne s piewanie pies ni adwentowych, 20 grudnia 2014 Kos cio ł na Gro dku), Kolędowanie połączone z koncertem, 6 stycznia 2014 Kapitularz),AkatystkuczciBogurodzicy,6grudnia2014BazylikaNajs w.tro jcy),slpiewaniepies nizadusznych, 7listopada2014Kruz ganki),naboz nes piewaniepies nimaryjnych,25paz dziernika2014kos cio łs w.idziego), Wieczo rpies nipasyjnych,6kwietnia2014kapitularz). Mszaśw.naGródku W celu integracji s rodowiska oso b związanych z Fundacją we wrzes niu 2011 roku rozpoczęlis my regularną celebracjęcotygodniowychmszys więtychwklasztorzesio strdominikaneknagro dkuwkrakowie.przezcały rok 2014 z wyjątkiem miesięcy letnich msze odbywały się co tydzien. Jest to okazja do praktycznego zastosowaniawyniko wbadan irefleksjinadliturgiąorazwłączeniedopracfundacjioso bzwiązanychzeszkołą Kantoro w iwarsztatami liturgicznymi, grupą chorałową i katechumenatem. Podczas mszy byłysprawowane obrzędychrzes cijan skiegowtajemniczeniadlaoso bprzygotowującychsiędoprzyjęciachrztu,atakz eudzielenie sakramentubierzmowania. SerwisLiturgia.pl W związku z brakiem stałej redakcji wynikającym z konieczności zredukowania zatrudnienia, częstotliwość ukazywania siętreści w serwisie Liturgia.pl była w 2014 r. znacząco obniżona. Głównymi treściami były FundacjaDominikańskiOśrodekLiturgiczny ul.dominikan ska3/11,316043krako w NIP:PL ,REGON ,KRS S trona

9 Sprawozdanie,z,działalności,Fundacji,Dominikański,Ośrodek,Liturgiczny,w,roku,2014, informacje o działalności Fundacji oraz o wydarzeniach, których serwis był patronem medialnym, a sporadycznie tekstymerytoryczne,traktująceoliturgii.przezcałyadwent,wramachcyklu Roratydlatych,co zaspali umieszczaliśmywserwisienagraniakazańzmszyroratnichwbazyliceoo.dominikanów. 5. DZIAŁALNOŚĆSKLEPÓWFUNDACJI Fundacjaprowadzidziałalnos c sprzedaz owąposługującsiętrzemakanałami:sklepeminternetowymserwisu Liturgia.pl,sklepeminternetowymserwisudominikanie.pl,aodlipca2014rokusklepemstacjonarnymw budynkuklasztoruoo.dominikano wprzyul.stolarskiej12wkrakowie. Najlepszymimiesiącamipodwzględemuzyskanegoobrotubyłysierpien,paz dziernikigrudzien.nawiązano ro wniez wo wczass cisłąwspo łpracęzredakcjąserwisudominikanie.plwkwestiisklepuinternetowego.w2014 rokupodjętowspo łpracęznowymidostawcami:wydawnictwopromic,fundacjamalak,wydawnictwoin Altum,InicjatywaWydawniczaJerozolima,MANHU,WydawnictwoDiecezjiTarnowskiejPromyczek. Wlutym,marcuikwietniuzawieszonodziałalnos c sklepo winternetowychipodjętopracenadprzeniesieniem ichfunkcjonowanianaplatformęiai6shop.wmajuwdroz ononowysklepserwisuliturgia.pl,awsierpniu serwisudominikanie.pl.wubiegłymrokuwsklepachinternetowychzarejestrowanychbyło4344 użytkowników,wtym762nowych.woferciesprzedaz owejpojawiłosięok.400nowychproduktów. Wspo łpracowanoz45księgarniamiihurtownikamim.in.księgarniawam,paganini,kurant,slw.stanisław, CentrumDuszpasterstwaArchidiecezjiWarszawskiej,Gloria,Sanctus,CentrumInicjatywEkonomicznychFides, WydawnictwoMisericordia,WrocławskaKsięgarniaArchidiecezjalna,KsięgarniaWdrodze,Wydawnictwo Serafin,Kolportaz s w.ottonahurtowniaiksięgarnia,księgarniamuzo,hurtowniamisericordia,instytut Wydawniczys w.jakuba,drukarniaiksięgarnias w.wojciecha,księgarniakmt,księgarniadominicanes, WydawnictwoDiecezjiTarnowskiejBIBLOS). Najlepiejsprzedającesięprodukty: 1. SL piewnikniepojęta,trójcotomi SL piewnikniepojęta,trójco,tomii DuszoChrystusowa NiepojętaTro jco Boz enarodzenie6kartka Liturgiaaosobowos c RegulaeCantus6131 Wciągu2014rokusklepbrałudziałwtargachiwarsztatach: 1. WarsztatyMuzykiLiturgicznejwLublinie6czerwiec 2. TargiLubSacrowLublinie6wrzesien 3. TargiWydawco wkatolickichwlublinie6listopad 4. TargiKsiąz kiexposilesiawkatowicach6listopad 5. TargiSakraliawPoznaniu6listopad Przeprowadzonopromocjeksiąz ekserii ZLro dłoiszczyt Liturgia,a,osobowośćiPonad,Wschodem,i,Zachodem. PromocjaszerokiejofertymiałamiejscepodczasWarsztato wmuzykiniezwykłejwsierpniuorazwczasie RekolekcjiliturgicznychMysterium,fascinanswewrzes niu. W2014rokupojawiłysięnastępująceakcjepromocyjne/rabatowe: 1. Sprzątaniemagazynu 6styczniowawyprzedaz wsklepieinternetowymliturgia.pl FundacjaDominikańskiOśrodekLiturgiczny ul.dominikan ska3/11,316043krako w NIP:PL ,REGON ,KRS S trona

10 Sprawozdanie,z,działalności,Fundacji,Dominikański,Ośrodek,Liturgiczny,w,roku,2014, 2. Przedsprzedaz produkto w:niepojęta,trójcotomi,ponad,wschodem,i,zachodem. 3. Promocjapłytmaryjnychwpaz dzierniku6obniz kacenwsklepiestacjonarnymiinternetowym Liturgia.pl 4. PromocjapłytipozycjizwiązanychzkultemSLwiętychwlistopadzie6obniz kacenwsklepie stacjonarnymiinternetowymliturgia.pl 5. UczestnictwowgrudniowejakcjiDzien DarmowejDostawy6organizowanaprzezserwisinternetowy ekomercyjnie.pl 6. Promocjas wiątecznawgrudniu6obniz kacenwsklepiestacjonarnymiinternetowymliturgia.pl OFERTASKLEPOL W: SklepinternetowyLiturgia.pl:dystrybucjaprodukto wfundacjiorazpublikacjiitowaro winnych wydawnictw/producento w.asortymentskładasięwprzewaz ającejliczbiezksiąz ekorazzpłyt,s piewniko w, czasopism,dewocjonalio w,audiobooko wotematycereligijnej. Sklepinternetowydominikanie.pl:dystrybucjaprodukto wfundacjiorazpublikacjiitowaro winnych wydawnictw/producento w.asortymentskładasięzksiąz ek,płyt,s piewniko w,czasopism,dewocjonalio woraz audiobooko walezwiązanychwyłączniezzakonemkaznodziejskimpodwzględemtres ciorazinstytucji wydawniczej. Sklepstacjonarny:dystrybucjaprodukto wfundacjiorazpublikacjiitowaro winnych wydawnictw/producento w.wofercieznajdująsięksiąz ki,płyty,czasopisma,s wiece,rzez byipłaskorzez by,ikony pisane,ikonydrukowane,medaliki,ro z an ce,kartki,koszulki,torby. VII.ZATRUDNIENIE: Wroku2014Fundacjapozostawaławstosunkupracyzosobamizatrudnionyminanastępującychstanowiskach: 1.Asystentds.sprzedaży całyetatod ) 2.Menadżerredakcjiiserwisu całyetat ) 3.Redaktorserwisuliturgia.pl ¾etatu ) 4.Dyrektorfinansowo administracyjny całyetat ) 5.Specjalistads.sprzedaży całyetatod ) 6.Asystentbiura ¾etatu ),9/10etatu ),całyetat ) 7.Specjalistads.produktu całyetat ) JednaosobapozostającazFundacjąwstosunkupracyspecjalistads.sprzedaży ½etatu)w2014roku przebywałanaurlopierodzicielskim )iwychowawczym ). Przeciętnezatrudnienienaumowęopracęwprzeliczeniunaetatywroku2014wyniosło4,36etatu. Dodatkowow2014rokuwramachumówcywilno6prawnychumowazlecenie)Fundacjazlecaławykonywanie pracnastanowiskach: 1.Asystentsprzedaży ) 2.P.o.dyrektoraadministracyjno finansowego ) 3.Asystentds.sprzedaży ) 4.Sprzątaczka ) 5.Pracownikds.obsługiklientów,sklepu,resellerówidystrybutorów ) VIII.POZOSTAŁEINFORMACJEOFUNDACJI 1. Nadzien s rodkipienięz nezgromadzonenawszystkichrachunkachbankowychwynoszą73 835,52zł,wtymnaposzczego lnychrachunkach: mbankeventove:886,75zł,mbankpomocnicze:69,61zł,mbankgło wne:451,53zł,mbankdarowizny:334,99 zł,mbankoszczędnos ciowe:54119,18zł,mbanksprzedaz 11043,17zł,PayPal:23,93zł,WBPłatnos ci:133,45 zł,dotpay64664:6514,40zł,dotpay74932:58,90zł,dotpay74489:199,61zł,s rodkipienięz newdrodze mbanksprzedaz ):1340zł FundacjaDominikańskiOśrodekLiturgiczny ul.dominikan ska3/11,316043krako w NIP:PL ,REGON ,KRS S trona

11 Sprawozdanie,z,działalności,Fundacji,Dominikański,Ośrodek,Liturgiczny,w,roku,2014, 2. W2014rokuFundacjanienabyłaz adnychakcjianiobligacji. 3. W2014rokuFundacjanienabyłanieruchomos ci. 4. W2014rokuFundacjanieudzielałaz adnychpoz yczek. 5. WokresiesprawozdawczymwFundacjinieprzeprowadzonokontroli. Opracowano:ZarządFundacjiDominikańskiOśrodekLiturgiczny TOMASZ GRABOWSKI, własnoręczny,podpis) Zatwierdzono:RadaFundacjiDominikańskiOśrodekLiturgiczny PAWEŁKOZACKI, własnoręczny,podpis), PIOTRCIUBA, własnoręczny,podpis) ADAMSTANISŁAWSULIKOWSKI, własnoręczny,podpis) FundacjaDominikańskiOśrodekLiturgiczny ul.dominikan ska3/11,316043krako w NIP:PL ,REGON ,KRS S trona

12 FUNDACJA DOMINIKAŃSKI OŚRODEK LITURGICZNY Kraków, ul. Dominikańska 3/11 NIP: Sprawozdanie finansowe za rok Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok Bilans na dzień r. 3. Rachunek zysków i strat za okres r. 4. Informacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego za rok

13 Wstęp do Sprawozdania Finansowego za rok Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie organu prowadzącego rejestr. FUNDACJA DOMINIKAŃSKI OŚRODEK LITURGICZNY ul. Dominikańska 3/11, Kraków Rejestracja w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy, Rejestr Stowarzyszeń nr KRS Przedmiot działalności Fundacji w roku 2014: Wspieranie działalności Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego OO. Dominikanów) w zakresie kultu religijnego, a także samodzielna działalność w zakresie kultu religijnego, w szczególności poprzez rozwój i promocję muzyki liturgicznej oraz teologii, historii i duchowości liturgii, działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 2. Czas trwania jednostki: Nieograniczony. 3. Okres objęty sprawozdaniem: 01 styczeń grudzień Omówienie przyjętych zasad rachunkowości. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości obowiązującymi jednostki. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym zostały wykazane zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy za rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału. Środki pieniężne w walucie polskiej wykazywane są w wartości nominalnej. 2

14 Informacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego za rok Nazwa jednostki : FUNDACJA DOMINIKAŃSKI OŚRODEK LITURGICZNY Część I. Objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień r. 1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych. wartość nabycia całkowite umorzenie umorzenie wroku2014 wprowadzone wroku2014 wartość netto Środki trwałe 66620, , , , ,23 WNIP 3626, ,71 0, Posiadane środki trwałe obejmują urządzenia techniczne oraz meble biurowe. 2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście. - nie występują w roku Wartość niezamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu. - nie występują w roku Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tyt. uzyskania prawa własności budynków i budowli. - nie występują w roku Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji. - nie dotyczy. 6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów, o ile jednostka nie sporządza zmian w kapitale własnym. - Kapitał zapasowy na koniec roku ,49 zł. Zwiększenie nastąpiło po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2013 rok - przeksięgowano dodatni wynik finansowy za 2013 rok. 7. Propozycje co do podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy. - Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny w roku 2014 prowadziła działalność statutową oraz działalność gospodarczą. Rok obrotowy 2014 Fundacja zamknęła zyskiem bilansowym w wysokości ,44 zł, który zwiększy kapitał zapasowy. Zysk zostanie w całości wykorzystany na cele statutowe. 3

15 8. Dane o wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystania i stanu na koniec roku obrotowego. Grupa należności Stan na Zmiany Stan na Należności z tyt. dostaw i usług Należności z tyt.pod., dotacji, ceł, ubezp.społ.i innych św , , , , , ,53 Inne należności 1 635, , ,97 9. Podział zobowiązań wg pozycji bilansu i pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty: do 1 roku powyżej 1 roku do 3 lat nie występują powyżej 3 lat do 5 lat powyżej 5 lat - nie występują Okres wymagalności: Do 1 roku: od 3 do 5 lat: RAZEM Zobowiązania początek roku koniec roku początek roku koniec roku początek roku koniec roku 1. Wobec jednostek powiązanych: a) z tyt. dostaw i usług b) inne Wobec pozostałych jednostek: a) kredyty i pożyczki , , ,50 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart. c) inne zobow. finansowe d) z tytułu dostaw i usług e) zaliczki otrzymane na dostawy , , , , , , , ,25 4

16 f) zobowiąz. wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezp. i in.św. h) z tytułu wynagrodzeń , , , , i) inne 293, , , ,71 10.Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych. - czynne rozliczenia międzyokresowe 68,39 zł abonament za sklep internetowy, domeny i tokeny bankowe rozliczane w czasie; - rozliczenia międzyokresowe przychodów ,12 zł przychody przypadające na kolejne lata obrachunkowe. Rozliczana w czasie otrzymana darowizna środków trwałych, rozliczane w czasie inne darowizny otrzymane. 11.Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki. - nie występują w roku Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe. - nie występują w roku Część II. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat sporządzonego za okres r. 1. Struktura rzeczowa rodzaje działalności) i terytorialna kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. W roku 2014 Fundacja prowadziła działalność statutową oraz działalność gospodarczą na terenie kraju. Działalność gospodarcza ,15 zł 1. Sprzedaż towarów i materiałów ,43 zł 2. Sprzedaż usług ,56 zł 3. Darowizny na działalność gospodarczą 1 762,16 zł Działalność statutowa nieodpłatna ,21 zł 1. Darowizny od osób prywatnych ,44 zł 2. Darowizny od firm ,77 zł Działalność statutowa odpłatna ,18 zł 1. Sprzedaż usług ,18 zł Pozostałe przychody operacyjne 257,44 zł 1. Zaokrąglenia deklaracji VAT-7 2,38 zł 5

17 2. Zaokrąglenia faktur 129,38 zł 3. Zaokrąglenia magazynu 5,98 zł 4. Pozostałe przychody 119,70 zł Przychody finansowe 445,11 zł 1. Odsetki na rachunkach bankowych 436,50 zł 2. Dodatnie różnice kursowe 8,61 zł 2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe. - nie występują w roku Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. - nie występują w roku Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym. - nie dotyczy, nie występuje. 5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego zysku/straty) brutto. Wynik&podatkowy&CIT& & Przychody&bilansowe& 794&981,09& +kwotyotrzymanewrokupodatkowym 43894,85 7kwotyujętewprzychodachbilansowych 27407,23 Przychody&podatkowe& 811&468,71& Przychody&zwolnione&z&podatku&CITC8/O&poz.&B&1.8.),&w& 0,00& tym:& dotacjeotrzymane 0,00 Koszty&bilansowe& 701&256,65& 7odsetkibudżetowe 0,00 7kosztyreprezentacji 6796,77 7niezapłaconefaktury 183,65 7pozostałeniepodatkowe 20,24 Koszty&podatkowe& 694&255,99& && && Przychody&zwolnione&z&podatku&CITC8/O&poz.&B&1.9.)& 117&212,72& Wynik&podatkowy& 0,00& Podatek CIT-8 w kwocie 756 zł wynika z przekazania dochodów statutowych na cele działalności gospodarczej. 6

18 6. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie i środków trwałych na własne potrzeby. - W roku 2014 nakłady na środki trwałe w budowie wyniosły ,10 zł. 7. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe. - W roku 2014 nakłady na niefinansowe aktywa trwałe wyniosły ,11 zł 8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych. - nie występują. Część III. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych. - nie ma obowiązku sporządzania za rok Część IV. Objaśnienie niektórych zagadnień osobowych. 1. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu. - Przeciętne zatrudnienie w roku 2014 wyniosło 4 osoby. 2. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących z tytułu pełnienia swoich funkcji. Wynagrodzenia takie nie były wypłacane w roku Informacje o pożyczkach lub świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących. - nie występowały. Część V. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego. 1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego: - nie wystąpiły. 2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu bilansowym. - nie wystąpiły. 3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad polityki) rachunkowości. W roku obrotowym 2014 w jednostce nie dokonywano zmian metod księgowości i wyceny oraz zmian sposobu sporządzania Sprawozdania Finansowego. Kraków, dnia 31 marzec 2015 r. 7

19 Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny ul. Dominikańska 3/ Kraków NIP: Bilans za okres Biuro rachunkowe BIURO RACHUNKOWE KANDER GRZEGORZ HUDYKA NIP: Numer Opis Aktywa , ,31 A +Aktywa trwałe , ,23 A.I +Wartości niematerialne i prawne 0,11 A.I.1 +Koszty zakończonych prac rozwojowych A.I.2 +Wartość firmy A.I.3 +Inne wartości niematerialne i prawne 0,11 A.I.4 +Zaliczki na wartości niematerialne i prawne A.II +Rzeczowe aktywa trwałe , ,23 A.II.1 +Środki trwałe 5 974, ,23 A.II.1.a +grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) A.II.1.b +budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ,18 A.II.1.c +urządzenia techniczne i maszyny 4 310, ,89 A.II.1.d +środki transportu A.II.1.e +inne środki trwałe 1 663,20 665,16 A.II.2 +Środki trwałe w budowie 6 416,68 A.II.3 +Zaliczki na środki trwałe w budowie A.III +Należności długoterminowe A.III.1 +Od jednostek powiązanych A.III.2 +Od pozostałych jednostek A.IV +Inwestycje długoterminowe A.IV.1 +Nieruchomości A.IV.2 +Wartości niematerialne i prawne A.IV.3 +Długoterminowe aktywa finansowe A.IV.3.a +w jednostach powiązanych A.IV.3.a.i +udziały lub akcje A.IV.3.a.ii +inne papiery wartościowe A.IV.3.a.iii +udzielone pożyczki A.IV.3.a.iv +inne długoterminowe aktywa finansowe A.IV.3.b +w pozostałych jednostkach A.IV.3.b.i +udziały lub akcje A.IV.3.b.ii +inne papiery wartościowe A.IV.3.b.iii +udzielone pożyczki A.IV.3.b.iv +inne długoterminowe aktywa finansowe A.IV.4 +Inne inwestycje długoterminowe A.V +Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe A.V.1 +Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego A.V.2 +Inne rozliczenia międzyokresowe B +Aktywa obrotowe , ,08 B.I +Zapasy , ,83 B.I.1 +Materiały B.I.2 +Półprodukty i produkty w toku ,78 B.I.3 +Produkty gotowe B.I.4 +Towary , ,83 B.I.5 +Zaliczki na dostawy B.II +Należności krótkoterminowe , ,33 B.II.1 +Naleleżności od jednostek powiązanych B.II.1.a +z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: B.II.1.a.i +do 12 miesięcy

20 DOL Bilans strona: 2 Numer Opis B.II.1.a.ii +powyżej 12 miesięcy B.II.1.b +inne B.II.2 +Należności od pozostałych jednostek , ,33 B.II.2.a +z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,83 B.II.2.a.i +do 12 miesięcy , ,83 B.II.2.a.ii +powyżej 12 miesięcy B.II.2.b +z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 1 395, ,53 B.II.2.c +inne 1 635, ,97 B.II.2.d +dochodzone na drodze sądowej B.III +Inwestycje krótkoterminowe , ,53 B.III.1 +Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,53 B.III.1.a +w jednostkach powiązanych B.III.1.a.i +udziały lub akcje B.III.1.a.ii +inne papiery wartościowe B.III.1.a.iii +udzielone pożyczki B.III.1.a.iv +inne krótkoterminowe aktywa finansowe B.III.1.b +w pozostałych jednostkach B.III.1.b.i +udziały lub akcje B.III.1.b.ii +inne papiery wartościowe B.III.1.b.iii +udzielone pożyczki B.III.1.b.iv +inne krótkoterminowe aktywa finansowe B.III.1.c +środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,53 B.III.1.c.i +środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,53 B.III.1.c.ii +inne środki pieniężne B.III.1.c.iii +inne aktywa pieniężne B.III.2 +Inne inwestycje krótkoterminowe B.IV +Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 238,55 68,39 Numer Opis Pasywa , ,31 A +Kapitał fundusz) własny , ,93 A.I +Kapitał fundusz) podstawowy A.II +Należne wpłaty na kapitał podstawowy wielkość ujema) A.III +Udziały akcje) własne wielkość ujemna) A.IV +Kapitał fundusz) zapasowy , ,49 A.V +Kapitał fundusz) z aktualizacji wyceny A.VI +Pozostałe kapitały fundusze) rezerwowe A.VII +Zysk /Strata z lat ubiegłych A.VIII +Zysk/Strata netto , ,44 A.IX +Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego wielko B +Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,38 B.I +Rezerwy na zobowiązania B.I.1 +Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego B.I.2 +Rezerwa na świadczenia emerytalne i pododobne B.I.2.a +długoterminowa B.I.2.b +krótkoterminowa B.I.3 +Pozostałe rezerwy B.I.3.a +długoterminowe B.I.3.b +krótkoterminowe B.II +Zobowiązania długoterminowe , ,50 B.II.1 +Wobec jednostek powiązanych B.II.2 +Wobec pozostałych jednostek , ,50 B.II.2.a +kredyty i pożyczki , ,50 B.II.2.b +z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej PÓŁROCZNE/ROCZNE

Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej PÓŁROCZNE/ROCZNE MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON MZ-03 Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R.

Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R. Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA: I. LIST PREZESA ZARZĄDU...3 II. WPROWADZENIE...4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE...5 IV. KWARTALNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2012 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie. Polski Komitet Narodowy. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

Stowarzyszenie. Polski Komitet Narodowy. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF z siedzibą w Warszawie, Al. Wilanowska 317, 02-665 Warszawa Sprawozdanie finansowe za okres: 01 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A.

RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A. RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A. 01.09.2010-31.12.2011 Gdynia, 17 Maja 2012 r. Spis treści 1. Pismo Zarządu do Akcjonariuszy......3 2. UBOAT - LINE S.A. informacje podstawowe o Spółce... 5 3. U BOAT - LINE

Bardziej szczegółowo

Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.

Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku. Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2014 do 1.12.2014 roku. Zawierający: Pismo Zarządu do Akcjonariuszy. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Present24 S.A. Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 1.1.DANE SPÓŁKI... 3 1.2.ZARZĄD... 3 1.3.RADA NADZORCZA...

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32

FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32 FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 26.05.2010 31.12.2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji MAMY I TATY za rok 2010. Informacja dodatkowa Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 Nazwa: FUNDACJA FORM.ART Siedziba: 90-135 Łódź, Narutowicza 42/11 Zarząd Fundacji FORM.ART przestawia sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro 1. Uwagi ogólne Jednostki zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, co

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II ZA ROK OBROTOWY 2010 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Stowarzyszenia Franciszkańskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2008

Sprawozdanie finansowe za rok 2008 POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE 00-956 Warszawa ul. Śniadeckich 8 NIP: 526-12-86-274 Sprawozdanie finansowe za rok 2008 składające się z: 1) Wprowadzenia 2) Bilansu 3) Rachunku wyników 4) Informacji dodatkowej....

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Marzec 2015 SPIS TREŚCI: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 3 WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013ROKU Rybie 28.08.2013 r. Strona 1 z 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT SPÓŁKI... 3 II. SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2012

Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Sosnowiec, 24 maja 2013 r. Strona 1 z 103 Zarząd Spółki Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. przedstawia Obligatariuszom oraz

Bardziej szczegółowo