Sprawozdanie(z(działalności(( Fundacji(Dominikański(Ośrodek(Liturgiczny( w(roku(2014(

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie(z(działalności(( Fundacji(Dominikański(Ośrodek(Liturgiczny( w(roku(2014("

Transkrypt

1 Sprawozdanie,z,działalności,Fundacji,Dominikański,Ośrodek,Liturgiczny,w,roku,2014, Sprawozdaniezdziałalności FundacjiDominikańskiOśrodekLiturgiczny wroku2014 FundacjaDominikańskiOśrodekLiturgiczny ul.dominikan ska3/11,316043krako w NIP:PL ,REGON ,KRS S trona

2 Sprawozdanie,z,działalności,Fundacji,Dominikański,Ośrodek,Liturgiczny,w,roku,2014, I.DANEFUNDACJI NazwaFundacji:FundacjaDominikan skios rodekliturgiczny Siedziba:Krako w Adres:ul.Dominikan ska3/ Datarejestracji: wSadzierejonowymdlaKrakowa6SL ro dmies ciawkrakowie,xiwydział GospodarczyKrajowegoRejestruSądowego NrKRS: REGON: RodzajprzeważającejdziałalnościwgPolskiejKlasyfikacjiDziałalnościPKD):9133ZDziałalnos c pozostałychorganizacjiczłonkowskichgdzieindziejnieklasyfikowana. NIP: Organnadzoru:MinisterstwoKulturyiDziedzictwaNarodowego II.INFORMACJEOZAKRESIEDZIAŁALNOŚCIFUNDACJI Wzakresiedziałalnos cifundacjiznajdująsięnastępującecele,cozawartezostałow 8StatutuFundacji: 1. wspieraniedziałalnos cipolskiejprowincjizakonukaznodziejskiegooo.dominikano w)wzakresiekultu religijnego 2. samodzielnadziałalnos c wzakresiekultureligijnego,wszczego lnos cipoprzezrozwo jipromocjęmuzyki liturgicznejorazteologii,historiiiduchowos ciliturgii 3. działalnos c wzakresienauki,edukacji,os wiatyiwychowania 4. działalnos c wzakresiekultury,sztuki,ochronydo brkulturyitradycji 5. podtrzymywanietradycjinarodowej,pielęgnowaniapolskos ciorazrozwojus wiadomos cinarodowej, obywatelskiejikulturowej III.WŁADZEFUNDACJI RADAFUNDACJI Nadzien RadęFundacjistanowili: - PawełKozackiOP - AdamStanisławSulikowskiOP - MichałMitkaOP ZARZĄDFUNDACJI WskładZarząduFundacjiwroku2014wchodziłynastępująceosobymająceuprawnieniadoreprezentacji podmiotu: - PrezesFundacji:TomaszMariaGrabowskiOP - CzłonekZarządu:JoannaMałgorzataMaryon6Golonkado24maja2014) - CzłonekZarządu:MateuszJanSolarzdo24maja2014) - CzłonekZarządu:MichałWsiołkowskido24maja2014) IV.REALIZACJACELÓWSTATUTOWYCHFUNDACJI Zgodniez 10StatutuFundacjarealizujeswojecelepoprzez: 1. wspieranieautoro wiwykonawco wm.in.sztukireligijnej,wszczego lnos cidebiutujących, 2. wspieranierozwojus rodowisk,wkto rychdziałająautorzyiwykonawcym.in.sztukireligijnej, 3. promocjas rodowisktwo rczychorazwyniko wichpracy, 4. organizowaniespotkan,warsztato w,koncerto w,wystaw,sesjinaukowychorazinnychodpowiednich imprez, 5. wspo łpracęzinnymifundacjamiiinstytucjamiwkrajuizagranicąwzakresieobjętymcelamifundacji. FundacjaDominikańskiOśrodekLiturgiczny ul.dominikan ska3/11,316043krako w NIP:PL ,REGON ,KRS S trona

3 Sprawozdanie,z,działalności,Fundacji,Dominikański,Ośrodek,Liturgiczny,w,roku,2014, V.FINANSOWANIEDZIAŁALNOŚCIFUNDACJI Zgodniez 12StatutuFundacji,dlapowiększenias rodko wprzeznaczonychnarealizacjęcelo wstatutowych, Fundacjaprowadzidziałalnos c gospodarcząwzakresie: 1. poligrafiiireprodukcjizapisanychnos niko winformacji; 2. naprawaikonserwacjapozostałegosprzętuiwyposaz enia; 3. handelhurtowy,zwyłączeniemhandlupojazdamisamochodowymi; 4. handeldetaliczny,zwyłączeniemhandludetalicznegopojazdamisamochodowymi; 5. działalnos c wydawnicza; 6. działalnos c wzakresienagran dz więkowychimuzycznych; 7. działalnos c związanazoprogramowaniemidoradztwemwzakresieinformatykiorazdziałalnos c powiązana; 8. działalnos c usługowawzakresieinformacji; 9. pozaszkolneformyedukacji; 10. pozostaładziałalnos c usługowa,gdzieindziejniesklasyfikowana. WokresiesprawozdawczymprzychodyFundacjizdarowizn,sprzedaz yprodukto w,towaro wiusług przedstawiałysięnastępująco: Działalnośćgospodarcza ,15zł 1.Sprzedażtowarówimateriałów 2.Sprzedażusług 3.Darowiznynadziałalnośćgospodarczą Działalnośćstatutowanieodpłatna 1.Darowiznyodosóbprywatnych 2.Darowiznyodfirm Działalnośćstatutowaodpłatna 1.Sprzedażusług Pozostałeprzychodyoperacyjne 1.ZaokrągleniadeklaracjiVAT67 2.Zaokrągleniafaktur 3.Zaokrągleniamagazynu 4.Pozostałeprzychody Przychodyfinansowe 1.Odsetkinarachunkachbankowych 2.Dodatnieróżnicekursowe, ,43zł ,56zł 1762,16zł ,21zł 99622,44zł 54511,77zł ,18zł ,18zł 257,44zł 2,38zł 129,38zł 5,98zł 119,70zł 445,11zł 436,50zł 8,61zł FundacjaDominikan skios rodekliturgicznywroku2014prowadziładziałalnos c statutowąorazdziałalnos c gospodarczą.rokobrotowy2014fundacjazamknęłazyskiembilansowymwwysokos ci92968,44zł,kto ry zwiększykapitałzapasowy.zyskzostaniewcałos ciwykorzystanynacelestatutowe. FundacjaDominikańskiOśrodekLiturgiczny ul.dominikan ska3/11,316043krako w NIP:PL ,REGON ,KRS S trona

4 Sprawozdanie,z,działalności,Fundacji,Dominikański,Ośrodek,Liturgiczny,w,roku,2014, VI.OPISDZIAŁALNOŚCISTATUTOWEJW2014ROKU Cele statutowe Fundacji Dominikan ski Os rodek Liturgiczny zostały w 2014 roku zrealizowane w ramach następującychprojekto wiprzedsięwzięc : 1. DZIAŁALNOŚĆWYDAWNICZA KsiążkaLiturgiaaosobowość PrzygotowanieiwydaniewrazzWydawnictwemMksiążkiDietrichavonHildebrandtawjęzyku polskimnakładem2000egzemplarzy.jesttodrugapublikacjaserii ŹródłoiSzczyt. ŚpiewnikNiepojętaTrójcotomI PrzygotowanieiwydaniewznowieniaItomulegendarnegośpiewnikazpieśniamiliturgicznymi,nakładem5000 egzemplarzy.wprowadzonook.100dotądniepublikowanychutworów.dokonanopoprawekwskładziei edycji. PodręcznikRegulaeCantus Przygotowanieiwydanienakładem500egzemplarzyRegulae,Cantus,czyliZasadyzwyczajnegośpiewuKościoła wedługrytuśw.zakonubracikaznodziejów. KsiążkaPonadWschodemaZachodem.Problemyrozumienialiturgii PrzygotowanieiwydaniewewspółpracyzWydawnictwemMksiążkiRobertF.TaftaSJwjęzykupolskim nakładem1200egzemplarzy.jesttotrzeciapublikacjaserii ŹródłoiSzczyt. KsiążeczkaMszainabożeństwokuczciświętegoOjcaDominika PrzygotowanieiwydanieksiążeczkidlawiernychdopraktycznegoużytkowaniapodczasMszyinabożeństwa poświęconychśw.dominikowinakładem200sztuk. ŚpiewnikPieśńoNadziei WlistopadzieFundacjadodrukowała185egzemplarzyśpiewnikaPieśń,o,Nadziei., PłytaCDPieśńoNadziei WlistopadzieFundacjadotłoczyła1000egzemplarzypłytyPieśń,o,Nadziei,będącejpłytąilustracyjnąśpiewnika Niepojęta,Trójco., PłytaCDJezu,ŚlicznyKwiecie WgrudniuFundacjadotłoczyła1000egzemplarzypłytyJezu,,Śliczny,Kwiecie., PłytaCDzplikamidopartyturPieśńoNadziei WmarcuFundacjadodrukowała100egzemplarzypłytyzplikamipdfzgłosamiinstrumentalnymi,któresą nieodłącznymelementempartyturypieśń,o,nadziei., PłytapamiątkowazWarsztatówMuzykiNiezwykłej2014 WewrześniuFundacjawydała100egzemplarzypłytyzmateriałamizdjęcia,filmy,nagrania)zarejestrowanymi podczaswarsztatówmuzykiniezwykłej PATRONATMEDIALNYORAZDZIAŁALNOŚĆPR Ważniejszewydarzeniawdzialepublicrelations Kampaniepromocyjnewłasnew2014r. FundacjaDominikańskiOśrodekLiturgiczny ul.dominikan ska3/11,316043krako w NIP:PL ,REGON ,KRS S trona

5 Sprawozdanie,z,działalności,Fundacji,Dominikański,Ośrodek,Liturgiczny,w,roku,2014, 1. Ponadwschodemizachodem R.Taftatrafiadosprzedaży 2. Sesjanaukowaoproblemachteologiiliturgii,13listopada RekrutacjadoSzkołyKantorów 4. WarsztatyMuzykiNiezwykłej2014,Kraków,25631sierpnia 5. PremieraIIwydaniaItomuśpiewnikaNiepojętaTrójco,Kraków,28lipca 6. LiturgiaaosobowośćDietrichavonHildebranda 7. Katechezyliturgiczneosakramentach 7tajemnic,Kraków 8. VIIRekolekcjeoliturgiiMysteriumfascinans,Kraków,12614września 9. CyklspotkańLiturgiainterdyscyplinarna,Kraków 10. Otwarteseminariumliturgiczneotranssubstancjacji,Kraków,13maja 11. Sesja Liturgicznynurtkulturyeuropejskiej,Kraków,16618maja 12. Marketingakcjiiproduktówoferowanychprzezsklep Patronatyw2014r.zwyłączeniemprojektówFundacji) 1. BożeNarodzeniedziejesięcodziennie książkaks.krzysztofaporosły,grudzień 2. Przemienienie pierwszyaudiobookdlatych,którzychcąpisaćikony 3. SalanaGórze całorocznycyklkatechezispotkańwkościelemariackimwkrakowie 4. TargiWyposażeniaKościołów,PrzedmiotówLiturgicznychiDewocjonaliów Sakralia,Poznań,26628 listopada 5. Konferencjaohistorycznychksięgozbiorachdominikańskich,Kraków,20622listopada 6. WarsztatyMuzyczno6Liturgiczne+RekolekcjewAdwencie,Wrocław,28630listopada 7. TrwajątargisakralneLubSacro2014,Lublin,23625września 8. Warsztaty WTobiejestmojanadzieja,ZduńskaWola,17619października 9. Warsztatyliturgiczne ArsCelebrandi,Licheń,sierpień 10. IIIDominikańskieWarsztatyMuzykiLiturgicznej DoŹródła,Lublin,13615czerwca 11. TomówiAmen.SpotkaniezChrystusemApokalipsy książkaks.krzysztofaporosły,czerwiec 12. Numerspecjalnymiesięcznika List ospowiedzi 13. IVWarsztatyChorałuGregoriańskiego,Łódź,29czerwcado4lipca Biblijnymszlakiemkrokpokroku pielgrzymkadoziemiświętej,18 25październikai8 15 listopada 15. Warsztatymuzyczneześw.AlojzymOrione,Warszawa,14616marca 16. Warsztatymuzykiliturgicznej CrucemTuam,Warszawa,21623marca 17. Tajemnicaśmierciizmartwychwstania książkaks.krzysztofaporosły,styczeń 18. Warsztaty GaudeteetcantateDeo,GorzówWielkopolski, DZIAŁALNOŚĆEDUKACYJNA,ORGANIZACJAKURSÓWIWARSZTATÓW W ciągu roku organizowała szereg rekolekcji skierowanych do różnych grup odbiorców, wszczególności rekolekcje skierowane do ogółu wiernych: rekolekcje wielkopostne Stanisławowie Pierwszym ), w Rozdrażewie rekolekcje ostatniejszansy )orazrekolekcjeadwentowewTarachominie ). Pracownicy Fundacji prowadzili również serię rekolekcji liturgicznych dla księży w Domu rekolekcyjnym KonferencjiEpiskopatuPolski Księżówka wzakopanem11614czerwca,dla27księżyz19diecezji),atakże spotkanianatematyzwiązanezliturgiąwramachprogramu SzkołaWiary skierowanegodoświeckichosób dorosłych w Białymstoku 11 października) oraz cyklu szkoleń liturgicznych we Wspólnocie Indywidualności Otwartych.Bralirównieżudziałwnagraniachaudycjiradiowej Rozmowyowierze wradiokrakównaróżne tematy,związanezliturgiąireligiąwogólności,m.in.ospowiedziiteologiidziecięcej. SzczególniecenionąkompetencjąFundacjijestwcześniejzgromadzonedoświadczenieworganizacjitegotypu przedsięwzięć oraz wiedza w zakresie teologii i umiejętność jej przekazywania. Organizacja różnorodnych warsztatów, spotkań i rekolekcji dla różnych grup wiekowych to stale rozwijana forma działalności Fundacji. Działalnośćtegotypuwroku2014pozwoliładotrzećzprzesłaniemFundacjidokilkutysięcyosób. WarsztatyMuzykiNiezwykłej Ponad200osóbzróżnychstronPolskiiwróżnymwiekuwzięłoudziałwWarsztatachMuzykiNiezwykłej,które wdniach25631sierpnia2014zorganizowaliśmywkrakowskimklasztorzeoo.dominikanów. Warsztaty Muzyki Niezwykłej to wyjątkowe warsztaty wokalne, obejmujące łącznie ponad 100godzin zajęć: FundacjaDominikańskiOśrodekLiturgiczny ul.dominikan ska3/11,316043krako w NIP:PL ,REGON ,KRS S trona

6 Sprawozdanie,z,działalności,Fundacji,Dominikański,Ośrodek,Liturgiczny,w,roku,2014, wtym 70 godzin zajęć wsekcjach głosowych, blisko 40godzin zajęć wspólnych oraz możliwość skorzystania zkonsultacji indywidualnych. Wprogramie pojawiają się także codzienne celebracje liturgiczne oraz twórcze wieczory, wtym m.in.spotkania zżywą muzyką, biesiady, zwiedzanie klasztoru ikościoła dominikanów zprzewodnikiem. Zajęciaprowadziliprofesjonalnimuzycy,kompozytorzyidyrygenciorazpasjonacimuzykiliturgicznej,mający ugruntowaną wiedzę, poświadczoną latami praktyki: Piotr Pałka Kraków), Urszula Rogala Warszawa), MagdalenaGłogowskaLondyn),PawełKisielKraków),HubertKowalskiKraków),RafałMaciejewskiŁódź), Katarzyna Młynarska Opole), Tomasz Rojek OP Kraków), Jakub Tomalak Kalisz), Marcin Wasilewski6Kruk Kraków),SławomirWitkowskiChorzów).CelebracjomprzewodniczyłTomaszGrabowskiOPKraków). Podczaswarsztatówuczestnicyzdobywaliwiedzęteoretycznąipraktycznązwiązanąześpiewemliturgicznym. Mielimożliwośćpoznaniazasadmuzyki,podstawczytanianut,technikoddechowych,pracynademisjągłosu orazinterpretacjiutworów.nowościąwdrugiejedycjibyłykonsultacjeindywidualne,którekażdyzuczestników mógłodbyćujednegozprowadzących. Warsztatywnowosądeckiejparafiioo.jezuitów W sobotę, 8 listopada, w parafii oo. jezuitów pw. Ducha Świętego w Nowym Sączuodbyły się warsztaty liturgiczno6muzycznedlamłodzieży.zajęciaprowadzilio.tomaszrojekopibr.wojciechsznykop.dotyczyły one nauki nowych pieśni liturgicznych oraz ćwiczeń z emisji głosu. Zwieńczeniem pracy warsztatowej był wspólnyśpiewnamszyśw.ogodz Warsztaty były efektem współpracy parafii z naszą Fundacją w ramach projektu Warsztatów latających, przewidującegozorganizowaniewparafiilubinnejzainteresowanejwspólnocie16lub26dniowychwarsztatów muzyczno6liturgicznych jak najdokładniej dopasowanych do oczekiwań uczestników zarówno pod kątem terminu,miejsca,jakizakresurealizowanegomateriałuidoboruprowadzących. 7pierwszych serwisosakramentach Serwis przygotowany przez Zespo ł projektowy Dominikanie.pl i redakcję Liturgia.pl, kto ry ma pomo c wprzygotowaniusiędokaz degozsiedmiusakramento wipodpowiedziec,jakz yc niminacodzien. Opowies c okaz dym znaku łaski rozpoczyna się od filmu, wkto rym ojcowie Tomasz Grabowski OP istanisław Nowak OP przedstawiają rdzen teologii, czym jest ten sakrament wswojej istocie ico kaz dy katolik powinien onimwiedziec.filmypowstałyprzywsparciuportalustacja7.pl.stronazawieralistękoniecznychformalnos ci, jakie nalez y spełnic, by otrzymac dany sakrament. Czasem są propozycje prezento w, kto re moz na podarowac przyjmującym sakrament. Przede wszystkim jednak to inspiracje dla duszy. Moz na się tutaj dowiedziec, jakie jest znaczenie poszczego lnych sakramento w. Cytaty zbiblii wskazują, co onich mys li sam Bo g, afragmenty zpismojco wkos ciołapokazują,jaksąonegłębokoosadzonewchrzes cijan skiejtradycji.znajdująsięro wniez odpowiedzi na wątpliwos ci, kto re uwiernych wzbudza czasem przyjmowanie sakramento w. Na pytania odpowiadawformieaudioks.grzegorzstrzelczyk. Liturgicznynurtkulturyeuropejskiej sesjanaukowa Sesja wykładowo6warsztatowa zatytułowana: Liturgiczny nurt kultury europejskiej zoragnizowana we wspo łpracy z Akademią Ignatianum, była przeznaczona dla oso b zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat liturgicznej tradycji Kos cioła łacin skiego waspekcie jej historycznego umocowania iznaczenia oraz dotknięciemjejpraktycznegowymiaru. Obejmowała wykłady iseminaria naukowe oraz warsztaty pos więcone chorałowi gregorian skiemu. Wykłady ocharakterzehistorycznymdotyczyłyhistoriiryturzymskiegowformie,kto rąuzyskałdo1962r.),atakz ejego wariantu wpostaci rytu dominikan skiego. Osobne prelekcje pos więcone były historii s piewu liturgicznego na Zachodzie, chorałowi dominikan skiemu oraz kwestiom związanym złaciną jako językiem sakralnym iliturgicznym. By pogłębic refleksję nad samym znaczeniem liturgii, zorganizowalis my seminarium woko ł fragmentu ksiąz ki Lawrence'a HemmingaLiturgia, jako, objawienie. W ciągu pierwszych dwo ch dni, uczestnicy moglizapoznac sięzes piewemliturgicznymwpraktyce, wramach warsztato w, kto re poprowadził Sławomir Witkowski Schola Cantorum Minorum Chosoviensis). W trakcie tych warsztato w uczestnicy przygotowali oficjumjutrznięinieszpory)wryciedominikan skim,kto rebyłyodprawionewostatnidzien całegowydarzenia. Liturgiainterdyscyplinarna cyklspotkańwstolarni WramachwspółpracyzkwartalnikiemPressje,przygotowaliśmycyklseminariówoliturgii.Wcomiesięcznych spotkaniach odbywających się w kawiarni Stolarnia, próbowaliśmy spojrzeć na fenomen katolickiej liturgii FundacjaDominikańskiOśrodekLiturgiczny ul.dominikan ska3/11,316043krako w NIP:PL ,REGON ,KRS S trona

7 Sprawozdanie,z,działalności,Fundacji,Dominikański,Ośrodek,Liturgiczny,w,roku,2014, znajrozmaitszych perspektyw: teologicznej, metafizycznej, religioznawczej, semiotycznej, psychoanalitycznej, teatrologicznej, politycznej iestetycznej. Zajęliśmy się ofiarą, rytuałem, transsubstancjacją, reformami liturgicznymi isztuką sakralną. Podstawą dyskusji są teksty opublikowane w32 33 tece Pressji Boże Ciało z2013roku.wspotkaniachuczestniczyłood20do30osób.spotkaniazakończyliśmywczerwcu2014. Problemyteologiiliturgii sesjanaukowa Wlistopadziezorganizowaliśmyjednodniowąsesjęnaukową Problemyteologiiliturgii połączonązpromocją wydanych przez Fundację książek Liturgia aosobowość Dietricha von Hildebranda oraz Ponad Wschodem izachodem.problemyrozumienialiturgii R.F.TaftaSJ.Wśródprelegentówznaleźlisię:MateuszPrzanowski OP,ks.KrzysztofPorosło,TomaszGrabowskiOP,ks.StanisławMieszczakiTomaszDekert.Sesjępoprowadził MichałKoza.Spotkanieodbyłosię13listopada. GrupachorałowamVigilantes W 2014 roku kontynuowana była praca Grupy chorałowej zespołu śpiewaków, którzy stale współpracują z Fundacją. W szczególności w zakresie przygotowania wigilii chorałowych nabożeństw poprzedzających uroczystości roku liturgicznego. W ramach spotkań grupy, uczestnicy przygotowali śpiewniki według oryginalnych zapisów z ksiąg dominikańskich) oraz uczyli się śpiewów poszczególnych nabożeństw. Zajęcia gromadziły uczestników na cotygodniowych spotkaniach, w efekcie których w 2014 r. przygotowano sześć Wigilii 6 do uroczystości: Epifanii, Zwiastowania, Zesłania Ducha Świętego, Świętej Trójcy, św. Jacka, oraz WszystkichŚwiętych.Grupęprowadzili:DanielWierzejskiorazdiakonWojciechSznykOP. Oprócz wigilii chorałowych grupa Vigilantes przygotowała też trzy spotkania śpiewu tradycyjnego: wielkopostne,maryjneiadwentowe.wczasietychspotkańdomodlitwyposłużyłydawnepieśnitradycyjnez terenówpolski,zapisanewnajstarszychśpiewnikachlubpochodząceztradycjiustnej. Katechumenat W ramach katechumenatu Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny w 2014 roku przygotowywała dwie grupy dorosłych do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. W trwających przez rok akademicki przygotowaniach brało udział 5 osób zamierzających przyjąć chrzest, bierzmowanie i eucharystię oraz22dosamegobierzmowania.kursrozpoczynasięwpaździerniku,akończywczerwcu.zajęciawramach kursuobejmującotygodniowespotkania,rozmowyindywidualne,dwaweekendowewyjazdyrekolekcyjnedo Bystrej i Gosławic) oraz celebracje liturgiczne. W ramach przygotowania kandydaci poznają najistotniejsze elementy doktryny i moralności chrześcijańskiej. Uczą się modlitwy zarówno prywatnej jak i wspólnotowej zeszczególnym podkreśleniem form wynikających z tradycji. Katechezy są prowadzone przede wszystkim w oparciuokatechizmkościołakatolickiegoipismoświęte,doktóregolekturyuczestnicykursusązachęcaniw trakcie zajęć wspólnie czytają Ewangelię według św. Marka). Ze względu na wiek i doświadczenie osób podejmujących przygotowanie, zajęcia sąprowadzone w formie warsztatów i dyskusji, która pozwala na dojrzałezmierzeniesięzpytaniamiiproblemamidotyczącymiwiary.uczymywtensposóbsamodzielnościw osobistymżyciureligijnym.wroku2014współpracowałznamibratdiakonwojciechsznykop. MysteriumFascinans FundacjaDominikan skios rodekliturgicznywspo łorganizowałaodbywającesięwdniach12614wrzes nia2014 wkrakowie VIIrekolekcje liturgiczne MysteriumFascinans. Od siedmiu lat spotykamy ze sobą osoby zainteresowane liturgią katolickąi znawco wteologii liturgii. Plan rekolekcji wypełniają wykłady, seminaria iwspo lnacelebracja. W tym roku konferencje, katechezy ihomilie skoncentrowane były na sakramentach uzdrowienia, czyli pokuty ipojednania oraz namaszczenia chorych. Homilie wczasie rekolekcji głosił ceniony krakowskibiblistairekolekcjonista,ks.wojciechwęgrzyniak,areferatywygłosiliks.drhab.arturmalina,ks.dr Maciej Zachara MIC, ks. drhab. Dariusz Kwiatkowski, o. drmateusz PrzanowskiOP oraz wduecie: o.tomasz GrabowskiOPiMagdalenaRyszka.Wrekolekcjachwzięłoudziałponad170uczestniko w,kto rzymoglikorzystac zkompetencjiwykładowco wzpolskiizagranicy. SzkołaKantorów FundacjaDominikańskiOśrodekLiturgiczny ul.dominikan ska3/11,316043krako w NIP:PL ,REGON ,KRS S trona

8 Sprawozdanie,z,działalności,Fundacji,Dominikański,Ośrodek,Liturgiczny,w,roku,2014, Prowadzilis my kurs s piewu i wiedzyo muzyce pod nazwą Szkoła, Kantorów. W ciągu roku akademickiego dotarlis myzofertądoblisko70oso b.uczniowieszkołykantoro wwtrakciepełnegokursubiorąudziałw120 godzinzajęc pos więconych teorii muzyki, emisji głosu, kształceniu słuchu i s piewowi wzespole. Zajęcia prowadząprofesjonalis ci wykładowcyakademiimuzycznych,kierownicycho ro w,dyplomowanimuzycy,m.in.: Marcin Kruk6Wasilewski, Dawid KuszOP,Anita Pyrek, Rafał Maciejewski, Sławomir Witkowski, Paweł Kisiel, AnnaKubik.Wramachkursuodbyłysięro wniez weekendowewarsztaty 4. DZIAŁALNOŚĆWZAKRESIEKULTURELIGIJNEGO Pielgrzymkanakanonizację Zorganizowalis mypielgrzymkęautokarowądowłochwdniach25kwietnia63maja2014r.).zdecydowalis my sięnatopodwpływemrados ciwynikającejzogłoszeniakanonizacjibł.janapawłaiiibł.janaxxiii.gło wnym celem wyjazdu było uczestnictwo wtym wydarzeniu. Przy tej okazji odwiedzimy kilka miejsc związanych zdominikanami. Opro cz Rzymu odwiedzilis my Asyz, Sienę, San Gimignano, Florencję i Bolonię. Wspo lnie pielgrzymowalis my s ladami s więtych Dominika, Katarzyny, Fra Angelico, Antonina, Franciszka iklary. Odwiedzilis my kilka sanktuario w iklasztoro w, podziwialis my zabytki idzieła sztuki. Kaz dego dnia odprawialis mymszęs więtąiodmawialis mymodlitwyporanneiwieczornejutrznięinieszpory). Katechezyosakramentachświętych Ks. Krzysztof Porosło io. Tomasz Grabowski, kontynuując serię katechez liturgicznych od października 2013, prowadzilinowąserięspotkań,tymrazempoświęconychsakramentomświętym.katechezyorganizowanesąwe współpracyześrodowiskiemrekolekcjimysterium,fascinans.kolejnekonferencjeodbywałysięrazwmiesiącu do czerwca 2014 włącznie) wauli św. Tomasza Kolegium Klasztoru oo. Dominikanów i gromadziły każdorazowood80do140uczestników. Celebracjewigiliiinabożneśpiewania Fundacja organizuje wigilie gregorian skie, kto re tradycyjnie rozpoczynają s więtowanie najwaz niejszych uroczystos ciliturgicznych,jakieobchodzikos cio ł.wykorzystywanesątekstyłacin skie,aletez niekiedypolskie tłumaczenia. Wroku 2014 odbyły się: Wigilia uroczystos ci Najs w. Tro jcy, 14 czerwca 2014 Bazylika Najs w. Tro jcy), Wigilia uroczystos ci Zesłania Ducha SLw., 7 czerwca 2014 Kos cio ł na Gro dku), Wigilia Zwiastowania Pan skiego, 24 marca 2014 Kos cio ł na Gro dku), Wigilia uroczystos ci Objawienia Pan skiego, 5 stycznia 2014 Kos cio łnagro dku),wigiliarozpoczynającaadwent,30listopada2014kos cio łnagro dku). Fundacja organizuje ro wniez wspo lne s piewanie pies ni związanych zdanym okresem liturgicznym wnieformalnej atmosferze modlitewnego spotkania. W2014 roku odbyły się: Naboz ne s piewanie pies ni adwentowych, 20 grudnia 2014 Kos cio ł na Gro dku), Kolędowanie połączone z koncertem, 6 stycznia 2014 Kapitularz),AkatystkuczciBogurodzicy,6grudnia2014BazylikaNajs w.tro jcy),slpiewaniepies nizadusznych, 7listopada2014Kruz ganki),naboz nes piewaniepies nimaryjnych,25paz dziernika2014kos cio łs w.idziego), Wieczo rpies nipasyjnych,6kwietnia2014kapitularz). Mszaśw.naGródku W celu integracji s rodowiska oso b związanych z Fundacją we wrzes niu 2011 roku rozpoczęlis my regularną celebracjęcotygodniowychmszys więtychwklasztorzesio strdominikaneknagro dkuwkrakowie.przezcały rok 2014 z wyjątkiem miesięcy letnich msze odbywały się co tydzien. Jest to okazja do praktycznego zastosowaniawyniko wbadan irefleksjinadliturgiąorazwłączeniedopracfundacjioso bzwiązanychzeszkołą Kantoro w iwarsztatami liturgicznymi, grupą chorałową i katechumenatem. Podczas mszy byłysprawowane obrzędychrzes cijan skiegowtajemniczeniadlaoso bprzygotowującychsiędoprzyjęciachrztu,atakz eudzielenie sakramentubierzmowania. SerwisLiturgia.pl W związku z brakiem stałej redakcji wynikającym z konieczności zredukowania zatrudnienia, częstotliwość ukazywania siętreści w serwisie Liturgia.pl była w 2014 r. znacząco obniżona. Głównymi treściami były FundacjaDominikańskiOśrodekLiturgiczny ul.dominikan ska3/11,316043krako w NIP:PL ,REGON ,KRS S trona

9 Sprawozdanie,z,działalności,Fundacji,Dominikański,Ośrodek,Liturgiczny,w,roku,2014, informacje o działalności Fundacji oraz o wydarzeniach, których serwis był patronem medialnym, a sporadycznie tekstymerytoryczne,traktująceoliturgii.przezcałyadwent,wramachcyklu Roratydlatych,co zaspali umieszczaliśmywserwisienagraniakazańzmszyroratnichwbazyliceoo.dominikanów. 5. DZIAŁALNOŚĆSKLEPÓWFUNDACJI Fundacjaprowadzidziałalnos c sprzedaz owąposługującsiętrzemakanałami:sklepeminternetowymserwisu Liturgia.pl,sklepeminternetowymserwisudominikanie.pl,aodlipca2014rokusklepemstacjonarnymw budynkuklasztoruoo.dominikano wprzyul.stolarskiej12wkrakowie. Najlepszymimiesiącamipodwzględemuzyskanegoobrotubyłysierpien,paz dziernikigrudzien.nawiązano ro wniez wo wczass cisłąwspo łpracęzredakcjąserwisudominikanie.plwkwestiisklepuinternetowego.w2014 rokupodjętowspo łpracęznowymidostawcami:wydawnictwopromic,fundacjamalak,wydawnictwoin Altum,InicjatywaWydawniczaJerozolima,MANHU,WydawnictwoDiecezjiTarnowskiejPromyczek. Wlutym,marcuikwietniuzawieszonodziałalnos c sklepo winternetowychipodjętopracenadprzeniesieniem ichfunkcjonowanianaplatformęiai6shop.wmajuwdroz ononowysklepserwisuliturgia.pl,awsierpniu serwisudominikanie.pl.wubiegłymrokuwsklepachinternetowychzarejestrowanychbyło4344 użytkowników,wtym762nowych.woferciesprzedaz owejpojawiłosięok.400nowychproduktów. Wspo łpracowanoz45księgarniamiihurtownikamim.in.księgarniawam,paganini,kurant,slw.stanisław, CentrumDuszpasterstwaArchidiecezjiWarszawskiej,Gloria,Sanctus,CentrumInicjatywEkonomicznychFides, WydawnictwoMisericordia,WrocławskaKsięgarniaArchidiecezjalna,KsięgarniaWdrodze,Wydawnictwo Serafin,Kolportaz s w.ottonahurtowniaiksięgarnia,księgarniamuzo,hurtowniamisericordia,instytut Wydawniczys w.jakuba,drukarniaiksięgarnias w.wojciecha,księgarniakmt,księgarniadominicanes, WydawnictwoDiecezjiTarnowskiejBIBLOS). Najlepiejsprzedającesięprodukty: 1. SL piewnikniepojęta,trójcotomi SL piewnikniepojęta,trójco,tomii DuszoChrystusowa NiepojętaTro jco Boz enarodzenie6kartka Liturgiaaosobowos c RegulaeCantus6131 Wciągu2014rokusklepbrałudziałwtargachiwarsztatach: 1. WarsztatyMuzykiLiturgicznejwLublinie6czerwiec 2. TargiLubSacrowLublinie6wrzesien 3. TargiWydawco wkatolickichwlublinie6listopad 4. TargiKsiąz kiexposilesiawkatowicach6listopad 5. TargiSakraliawPoznaniu6listopad Przeprowadzonopromocjeksiąz ekserii ZLro dłoiszczyt Liturgia,a,osobowośćiPonad,Wschodem,i,Zachodem. PromocjaszerokiejofertymiałamiejscepodczasWarsztato wmuzykiniezwykłejwsierpniuorazwczasie RekolekcjiliturgicznychMysterium,fascinanswewrzes niu. W2014rokupojawiłysięnastępująceakcjepromocyjne/rabatowe: 1. Sprzątaniemagazynu 6styczniowawyprzedaz wsklepieinternetowymliturgia.pl FundacjaDominikańskiOśrodekLiturgiczny ul.dominikan ska3/11,316043krako w NIP:PL ,REGON ,KRS S trona

10 Sprawozdanie,z,działalności,Fundacji,Dominikański,Ośrodek,Liturgiczny,w,roku,2014, 2. Przedsprzedaz produkto w:niepojęta,trójcotomi,ponad,wschodem,i,zachodem. 3. Promocjapłytmaryjnychwpaz dzierniku6obniz kacenwsklepiestacjonarnymiinternetowym Liturgia.pl 4. PromocjapłytipozycjizwiązanychzkultemSLwiętychwlistopadzie6obniz kacenwsklepie stacjonarnymiinternetowymliturgia.pl 5. UczestnictwowgrudniowejakcjiDzien DarmowejDostawy6organizowanaprzezserwisinternetowy ekomercyjnie.pl 6. Promocjas wiątecznawgrudniu6obniz kacenwsklepiestacjonarnymiinternetowymliturgia.pl OFERTASKLEPOL W: SklepinternetowyLiturgia.pl:dystrybucjaprodukto wfundacjiorazpublikacjiitowaro winnych wydawnictw/producento w.asortymentskładasięwprzewaz ającejliczbiezksiąz ekorazzpłyt,s piewniko w, czasopism,dewocjonalio w,audiobooko wotematycereligijnej. Sklepinternetowydominikanie.pl:dystrybucjaprodukto wfundacjiorazpublikacjiitowaro winnych wydawnictw/producento w.asortymentskładasięzksiąz ek,płyt,s piewniko w,czasopism,dewocjonalio woraz audiobooko walezwiązanychwyłączniezzakonemkaznodziejskimpodwzględemtres ciorazinstytucji wydawniczej. Sklepstacjonarny:dystrybucjaprodukto wfundacjiorazpublikacjiitowaro winnych wydawnictw/producento w.wofercieznajdująsięksiąz ki,płyty,czasopisma,s wiece,rzez byipłaskorzez by,ikony pisane,ikonydrukowane,medaliki,ro z an ce,kartki,koszulki,torby. VII.ZATRUDNIENIE: Wroku2014Fundacjapozostawaławstosunkupracyzosobamizatrudnionyminanastępującychstanowiskach: 1.Asystentds.sprzedaży całyetatod ) 2.Menadżerredakcjiiserwisu całyetat ) 3.Redaktorserwisuliturgia.pl ¾etatu ) 4.Dyrektorfinansowo administracyjny całyetat ) 5.Specjalistads.sprzedaży całyetatod ) 6.Asystentbiura ¾etatu ),9/10etatu ),całyetat ) 7.Specjalistads.produktu całyetat ) JednaosobapozostającazFundacjąwstosunkupracyspecjalistads.sprzedaży ½etatu)w2014roku przebywałanaurlopierodzicielskim )iwychowawczym ). Przeciętnezatrudnienienaumowęopracęwprzeliczeniunaetatywroku2014wyniosło4,36etatu. Dodatkowow2014rokuwramachumówcywilno6prawnychumowazlecenie)Fundacjazlecaławykonywanie pracnastanowiskach: 1.Asystentsprzedaży ) 2.P.o.dyrektoraadministracyjno finansowego ) 3.Asystentds.sprzedaży ) 4.Sprzątaczka ) 5.Pracownikds.obsługiklientów,sklepu,resellerówidystrybutorów ) VIII.POZOSTAŁEINFORMACJEOFUNDACJI 1. Nadzien s rodkipienięz nezgromadzonenawszystkichrachunkachbankowychwynoszą73 835,52zł,wtymnaposzczego lnychrachunkach: mbankeventove:886,75zł,mbankpomocnicze:69,61zł,mbankgło wne:451,53zł,mbankdarowizny:334,99 zł,mbankoszczędnos ciowe:54119,18zł,mbanksprzedaz 11043,17zł,PayPal:23,93zł,WBPłatnos ci:133,45 zł,dotpay64664:6514,40zł,dotpay74932:58,90zł,dotpay74489:199,61zł,s rodkipienięz newdrodze mbanksprzedaz ):1340zł FundacjaDominikańskiOśrodekLiturgiczny ul.dominikan ska3/11,316043krako w NIP:PL ,REGON ,KRS S trona

11 Sprawozdanie,z,działalności,Fundacji,Dominikański,Ośrodek,Liturgiczny,w,roku,2014, 2. W2014rokuFundacjanienabyłaz adnychakcjianiobligacji. 3. W2014rokuFundacjanienabyłanieruchomos ci. 4. W2014rokuFundacjanieudzielałaz adnychpoz yczek. 5. WokresiesprawozdawczymwFundacjinieprzeprowadzonokontroli. Opracowano:ZarządFundacjiDominikańskiOśrodekLiturgiczny TOMASZ GRABOWSKI, własnoręczny,podpis) Zatwierdzono:RadaFundacjiDominikańskiOśrodekLiturgiczny PAWEŁKOZACKI, własnoręczny,podpis), PIOTRCIUBA, własnoręczny,podpis) ADAMSTANISŁAWSULIKOWSKI, własnoręczny,podpis) FundacjaDominikańskiOśrodekLiturgiczny ul.dominikan ska3/11,316043krako w NIP:PL ,REGON ,KRS S trona

12 FUNDACJA DOMINIKAŃSKI OŚRODEK LITURGICZNY Kraków, ul. Dominikańska 3/11 NIP: Sprawozdanie finansowe za rok Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok Bilans na dzień r. 3. Rachunek zysków i strat za okres r. 4. Informacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego za rok

13 Wstęp do Sprawozdania Finansowego za rok Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie organu prowadzącego rejestr. FUNDACJA DOMINIKAŃSKI OŚRODEK LITURGICZNY ul. Dominikańska 3/11, Kraków Rejestracja w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy, Rejestr Stowarzyszeń nr KRS Przedmiot działalności Fundacji w roku 2014: Wspieranie działalności Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego OO. Dominikanów) w zakresie kultu religijnego, a także samodzielna działalność w zakresie kultu religijnego, w szczególności poprzez rozwój i promocję muzyki liturgicznej oraz teologii, historii i duchowości liturgii, działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 2. Czas trwania jednostki: Nieograniczony. 3. Okres objęty sprawozdaniem: 01 styczeń grudzień Omówienie przyjętych zasad rachunkowości. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości obowiązującymi jednostki. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym zostały wykazane zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy za rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału. Środki pieniężne w walucie polskiej wykazywane są w wartości nominalnej. 2

14 Informacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego za rok Nazwa jednostki : FUNDACJA DOMINIKAŃSKI OŚRODEK LITURGICZNY Część I. Objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień r. 1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych. wartość nabycia całkowite umorzenie umorzenie wroku2014 wprowadzone wroku2014 wartość netto Środki trwałe 66620, , , , ,23 WNIP 3626, ,71 0, Posiadane środki trwałe obejmują urządzenia techniczne oraz meble biurowe. 2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście. - nie występują w roku Wartość niezamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu. - nie występują w roku Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tyt. uzyskania prawa własności budynków i budowli. - nie występują w roku Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji. - nie dotyczy. 6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów, o ile jednostka nie sporządza zmian w kapitale własnym. - Kapitał zapasowy na koniec roku ,49 zł. Zwiększenie nastąpiło po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2013 rok - przeksięgowano dodatni wynik finansowy za 2013 rok. 7. Propozycje co do podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy. - Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny w roku 2014 prowadziła działalność statutową oraz działalność gospodarczą. Rok obrotowy 2014 Fundacja zamknęła zyskiem bilansowym w wysokości ,44 zł, który zwiększy kapitał zapasowy. Zysk zostanie w całości wykorzystany na cele statutowe. 3

15 8. Dane o wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystania i stanu na koniec roku obrotowego. Grupa należności Stan na Zmiany Stan na Należności z tyt. dostaw i usług Należności z tyt.pod., dotacji, ceł, ubezp.społ.i innych św , , , , , ,53 Inne należności 1 635, , ,97 9. Podział zobowiązań wg pozycji bilansu i pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty: do 1 roku powyżej 1 roku do 3 lat nie występują powyżej 3 lat do 5 lat powyżej 5 lat - nie występują Okres wymagalności: Do 1 roku: od 3 do 5 lat: RAZEM Zobowiązania początek roku koniec roku początek roku koniec roku początek roku koniec roku 1. Wobec jednostek powiązanych: a) z tyt. dostaw i usług b) inne Wobec pozostałych jednostek: a) kredyty i pożyczki , , ,50 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart. c) inne zobow. finansowe d) z tytułu dostaw i usług e) zaliczki otrzymane na dostawy , , , , , , , ,25 4

16 f) zobowiąz. wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezp. i in.św. h) z tytułu wynagrodzeń , , , , i) inne 293, , , ,71 10.Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych. - czynne rozliczenia międzyokresowe 68,39 zł abonament za sklep internetowy, domeny i tokeny bankowe rozliczane w czasie; - rozliczenia międzyokresowe przychodów ,12 zł przychody przypadające na kolejne lata obrachunkowe. Rozliczana w czasie otrzymana darowizna środków trwałych, rozliczane w czasie inne darowizny otrzymane. 11.Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki. - nie występują w roku Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe. - nie występują w roku Część II. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat sporządzonego za okres r. 1. Struktura rzeczowa rodzaje działalności) i terytorialna kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. W roku 2014 Fundacja prowadziła działalność statutową oraz działalność gospodarczą na terenie kraju. Działalność gospodarcza ,15 zł 1. Sprzedaż towarów i materiałów ,43 zł 2. Sprzedaż usług ,56 zł 3. Darowizny na działalność gospodarczą 1 762,16 zł Działalność statutowa nieodpłatna ,21 zł 1. Darowizny od osób prywatnych ,44 zł 2. Darowizny od firm ,77 zł Działalność statutowa odpłatna ,18 zł 1. Sprzedaż usług ,18 zł Pozostałe przychody operacyjne 257,44 zł 1. Zaokrąglenia deklaracji VAT-7 2,38 zł 5

17 2. Zaokrąglenia faktur 129,38 zł 3. Zaokrąglenia magazynu 5,98 zł 4. Pozostałe przychody 119,70 zł Przychody finansowe 445,11 zł 1. Odsetki na rachunkach bankowych 436,50 zł 2. Dodatnie różnice kursowe 8,61 zł 2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe. - nie występują w roku Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. - nie występują w roku Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym. - nie dotyczy, nie występuje. 5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego zysku/straty) brutto. Wynik&podatkowy&CIT& & Przychody&bilansowe& 794&981,09& +kwotyotrzymanewrokupodatkowym 43894,85 7kwotyujętewprzychodachbilansowych 27407,23 Przychody&podatkowe& 811&468,71& Przychody&zwolnione&z&podatku&CITC8/O&poz.&B&1.8.),&w& 0,00& tym:& dotacjeotrzymane 0,00 Koszty&bilansowe& 701&256,65& 7odsetkibudżetowe 0,00 7kosztyreprezentacji 6796,77 7niezapłaconefaktury 183,65 7pozostałeniepodatkowe 20,24 Koszty&podatkowe& 694&255,99& && && Przychody&zwolnione&z&podatku&CITC8/O&poz.&B&1.9.)& 117&212,72& Wynik&podatkowy& 0,00& Podatek CIT-8 w kwocie 756 zł wynika z przekazania dochodów statutowych na cele działalności gospodarczej. 6

18 6. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie i środków trwałych na własne potrzeby. - W roku 2014 nakłady na środki trwałe w budowie wyniosły ,10 zł. 7. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe. - W roku 2014 nakłady na niefinansowe aktywa trwałe wyniosły ,11 zł 8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych. - nie występują. Część III. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych. - nie ma obowiązku sporządzania za rok Część IV. Objaśnienie niektórych zagadnień osobowych. 1. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu. - Przeciętne zatrudnienie w roku 2014 wyniosło 4 osoby. 2. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących z tytułu pełnienia swoich funkcji. Wynagrodzenia takie nie były wypłacane w roku Informacje o pożyczkach lub świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących. - nie występowały. Część V. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego. 1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego: - nie wystąpiły. 2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu bilansowym. - nie wystąpiły. 3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad polityki) rachunkowości. W roku obrotowym 2014 w jednostce nie dokonywano zmian metod księgowości i wyceny oraz zmian sposobu sporządzania Sprawozdania Finansowego. Kraków, dnia 31 marzec 2015 r. 7

19 Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny ul. Dominikańska 3/ Kraków NIP: Bilans za okres Biuro rachunkowe BIURO RACHUNKOWE KANDER GRZEGORZ HUDYKA NIP: Numer Opis Aktywa , ,31 A +Aktywa trwałe , ,23 A.I +Wartości niematerialne i prawne 0,11 A.I.1 +Koszty zakończonych prac rozwojowych A.I.2 +Wartość firmy A.I.3 +Inne wartości niematerialne i prawne 0,11 A.I.4 +Zaliczki na wartości niematerialne i prawne A.II +Rzeczowe aktywa trwałe , ,23 A.II.1 +Środki trwałe 5 974, ,23 A.II.1.a +grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) A.II.1.b +budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ,18 A.II.1.c +urządzenia techniczne i maszyny 4 310, ,89 A.II.1.d +środki transportu A.II.1.e +inne środki trwałe 1 663,20 665,16 A.II.2 +Środki trwałe w budowie 6 416,68 A.II.3 +Zaliczki na środki trwałe w budowie A.III +Należności długoterminowe A.III.1 +Od jednostek powiązanych A.III.2 +Od pozostałych jednostek A.IV +Inwestycje długoterminowe A.IV.1 +Nieruchomości A.IV.2 +Wartości niematerialne i prawne A.IV.3 +Długoterminowe aktywa finansowe A.IV.3.a +w jednostach powiązanych A.IV.3.a.i +udziały lub akcje A.IV.3.a.ii +inne papiery wartościowe A.IV.3.a.iii +udzielone pożyczki A.IV.3.a.iv +inne długoterminowe aktywa finansowe A.IV.3.b +w pozostałych jednostkach A.IV.3.b.i +udziały lub akcje A.IV.3.b.ii +inne papiery wartościowe A.IV.3.b.iii +udzielone pożyczki A.IV.3.b.iv +inne długoterminowe aktywa finansowe A.IV.4 +Inne inwestycje długoterminowe A.V +Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe A.V.1 +Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego A.V.2 +Inne rozliczenia międzyokresowe B +Aktywa obrotowe , ,08 B.I +Zapasy , ,83 B.I.1 +Materiały B.I.2 +Półprodukty i produkty w toku ,78 B.I.3 +Produkty gotowe B.I.4 +Towary , ,83 B.I.5 +Zaliczki na dostawy B.II +Należności krótkoterminowe , ,33 B.II.1 +Naleleżności od jednostek powiązanych B.II.1.a +z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: B.II.1.a.i +do 12 miesięcy

20 DOL Bilans strona: 2 Numer Opis B.II.1.a.ii +powyżej 12 miesięcy B.II.1.b +inne B.II.2 +Należności od pozostałych jednostek , ,33 B.II.2.a +z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,83 B.II.2.a.i +do 12 miesięcy , ,83 B.II.2.a.ii +powyżej 12 miesięcy B.II.2.b +z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 1 395, ,53 B.II.2.c +inne 1 635, ,97 B.II.2.d +dochodzone na drodze sądowej B.III +Inwestycje krótkoterminowe , ,53 B.III.1 +Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,53 B.III.1.a +w jednostkach powiązanych B.III.1.a.i +udziały lub akcje B.III.1.a.ii +inne papiery wartościowe B.III.1.a.iii +udzielone pożyczki B.III.1.a.iv +inne krótkoterminowe aktywa finansowe B.III.1.b +w pozostałych jednostkach B.III.1.b.i +udziały lub akcje B.III.1.b.ii +inne papiery wartościowe B.III.1.b.iii +udzielone pożyczki B.III.1.b.iv +inne krótkoterminowe aktywa finansowe B.III.1.c +środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,53 B.III.1.c.i +środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,53 B.III.1.c.ii +inne środki pieniężne B.III.1.c.iii +inne aktywa pieniężne B.III.2 +Inne inwestycje krótkoterminowe B.IV +Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 238,55 68,39 Numer Opis Pasywa , ,31 A +Kapitał fundusz) własny , ,93 A.I +Kapitał fundusz) podstawowy A.II +Należne wpłaty na kapitał podstawowy wielkość ujema) A.III +Udziały akcje) własne wielkość ujemna) A.IV +Kapitał fundusz) zapasowy , ,49 A.V +Kapitał fundusz) z aktualizacji wyceny A.VI +Pozostałe kapitały fundusze) rezerwowe A.VII +Zysk /Strata z lat ubiegłych A.VIII +Zysk/Strata netto , ,44 A.IX +Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego wielko B +Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,38 B.I +Rezerwy na zobowiązania B.I.1 +Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego B.I.2 +Rezerwa na świadczenia emerytalne i pododobne B.I.2.a +długoterminowa B.I.2.b +krótkoterminowa B.I.3 +Pozostałe rezerwy B.I.3.a +długoterminowe B.I.3.b +krótkoterminowe B.II +Zobowiązania długoterminowe , ,50 B.II.1 +Wobec jednostek powiązanych B.II.2 +Wobec pozostałych jednostek , ,50 B.II.2.a +kredyty i pożyczki , ,50 B.II.2.b +z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

A Aktywa trwałe ,27

A Aktywa trwałe ,27 Nazwa Jednostki: Szpital Uniwersytecki w Krakowie Ulica: Kopernika 36 Kraków KOD WYSZCZEGÓLNIENIE 31.03.2015 r. 1 2 4 A Aktywa trwałe 321 931 082,27 A.I. Wartości niematerialne i prawne 181 194,31 A.I.1

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014 KLUB JAGIELLOŃSKI 31-1 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-5 Sprawozdanie finansowe za rok 214 Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok 214 Bilans na dzień 31.12.214r. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej PÓŁROCZNE/ROCZNE

Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej PÓŁROCZNE/ROCZNE MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON MZ-03 Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Sprawozdanie finansowe za rok 2011 Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe Klub Jagielloński" 31-013 Kraków, ul. Rynek Główny 39/9 NIP : 676-178-81-05 Sprawozdanie finansowe za rok 2011 Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok 2011

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R.

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. 5 FORPOSTA S.A. na dzień: 31.12.2013 r. AKTYWA (w PLN) BILANS Stan na (wyszczególnienie) 31.12.2012r. 31.12.2013r. A. Aktywa trwałe 73 443,06 142 126,40 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia Dane ujęte w formie tabelarycznej wykazano w złotych. I. Objaśnienia do bilansu 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83 BILANS ZA 2011r. AKTYWA stan na stan na 31.12.2011 stan na stan na 01.01.2011 01.01.2011 31.12.2011 A. Aktywa trwałe (art..3 ust 1 pkt 13) 01 0,00 0,00 A. Kapitał (fundusz) własny 75 0,00 0,00 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 1. Fundacja IN POSTERUM z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 7 we Wrocławiu zarejestrowana jest w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA FUNDACJA CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA 31-429 KRAKÓW UL. ŁUKASIEWICZA 1 KRAJOWY REJESTR SĄDOWY POD NUMEREM 0000317005 NIP 6792992597, REGON 120806658 Od 2009 Fundacja posiada

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 9 marca 2016r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Przerośl za 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 9 marca 2016r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Przerośl za 2015r. ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 9 marca 2016r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Przerośl za 2015r. Na podstawie art.270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny 1 Rachunkowość jako system informacyjny w Poznaniu, Poznań, s. 8. 2 Zakres rachunkowości w ujęciu czynnościowo-przedmiotowym Źródło: Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2002, s. 17.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 FUNDACJA KORPORACJA HA!ART NIP 6772229728 REGON 356840715

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 FUNDACJA KORPORACJA HA!ART NIP 6772229728 REGON 356840715 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 FUNDACJA KORPORACJA HA!ART NIP 6772229728 REGON 356840715 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Gminy Korfantów sporządzone na dzień r.

Sprawozdanie finansowe Gminy Korfantów sporządzone na dzień r. Sprawozdanie finansowe Gminy Korfantów sporządzone na dzień 31.12.2014r. 1. Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego. Gmina Korfantów. AKTYWA Stan na początek PASYWA Stan

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia. akcji, w tym uprzywilejowanych: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Druk: MPiPS

amortyzacji lub umorzenia. akcji, w tym uprzywilejowanych: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU I 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 za rok obrotowy 2004 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Fundacji w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 205 Nazwa jednostki: STOWARZYSZENIE AMFORA Siedziba jednostki: 0062 Warszawa ul. Dzielna Regon 42742326 NIP 5235992 Podstawowy cel działania organizacji:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association Dodatkowe informacje i objaśnienia 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji You Have It za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Nazwa, siedziba organizacji i adres Fundacja You Have It siedziba:

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CZĘŚĆ PIERWSZA 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Aktualiz. wartości. Przem. wewn (+) Wartości niemateria lne i

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Aktualiz. wartości. Przem. wewn (+) Wartości niemateria lne i STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association Warszawa dnia 31 marca 2015 Dodatkowe informacje i objaśnienia 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA FUNDACJI INSTYTUTU LUDWIGA VON MISESA

INFORMACJA DODATKOWA FUNDACJI INSTYTUTU LUDWIGA VON MISESA INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010 r. do sprawozdania finansowego FUNDACJI INSTYTUTU LUDWIGA VON MISESA Warszawa 2011 r. CZĘŚĆ PIERWSZA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

AKTYWA A.Aktywa trwałe , ,51 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,43

AKTYWA A.Aktywa trwałe , ,51 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,43 AKTYWA Stan na Stan na Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 01.01.2011 31.12.2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 A.Aktywa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego KLUB SYMPATYKÓW KOLEI ul. PACZKOWSKA 26 50-503 WROCŁAW Wrocław, marzec 2011r. CZĘŚĆ PIERWSZA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Bardziej szczegółowo

Bilans - Aktywa

Bilans - Aktywa Fundacja Arna Canem ul. Żeromskiego 85/25 7272609457 Bilans - Aktywa 31.12.2008 I Urząd Skarbowy AKTYWA 31.12.2007 31.12.2008 A. Aktywa trwałe 1 751,00 8 901,04 1. Wartości niematerialne i prawne 1 751,00

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

w tym od jednostek powiązanych 0,00 0, ,40 0,00 w tym jednostkom powiązanym 0,00 0,00

w tym od jednostek powiązanych 0,00 0, ,40 0,00 w tym jednostkom powiązanym 0,00 0,00 III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny) Wyszczególnienie za okres do 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. Kwoty za rok: w zł i gr. 2005 2006 A. Przychody działalności statutowej 4.139.024,13 4.725.366,16

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie!z!działalności!! Fundacji!Dominikański!Ośrodek!Liturgiczny! w!roku!2013!

Sprawozdanie!z!działalności!! Fundacji!Dominikański!Ośrodek!Liturgiczny! w!roku!2013! Sprawozdanie,z,działalności,Fundacji,Dominikański,Ośrodek,Liturgiczny,w,roku,2013, Sprawozdaniezdziałalności FundacjiDominikańskiOśrodekLiturgiczny wroku2013 Fundacja(Dominikański(Ośrodek(Liturgiczny ul.$dominikańska$3/11,$31*043$kraków

Bardziej szczegółowo

MSIG 79/2015 (4710) poz

MSIG 79/2015 (4710) poz Poz. 5157. Firma Handlowo-Produkcyjna PAK w Toruniu. [BMSiG-4896/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. FHP PAK Toruń, ul. Chrobrego 117,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r. Załącznik nr 6 Do Planu Połączenia Spółek pod firmą: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była: a) Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE FUNDACJI DLA ZWIEZĄT ARGOS ZA 2012 ROK (nr KRS 0000286138) SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA Fundacja dla Zwierząt Argos, 04-886 Warszawa, ul Garncarska 37a, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZADANIA FINANSOWEGO za 2008 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław NIP: 912 167 95 21 REGON: 932057381 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku Wrocław, czerwiec 2016 rok Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU I.1. Zmiany w ciągu obrotowego wartości środków trwałych: - środki trwałe wartość początkowa Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama z siedzibą w Pruszczu-Gdańskim za rok 2005.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama z siedzibą w Pruszczu-Gdańskim za rok 2005. 1 Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama Pruszcz-Gdański Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama z siedzibą w Pruszczu-Gdańskim za rok 2005. Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. DANE IDENTYFIKACYJNE Nazwa: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego Nazwa skrócona: Siedziba: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata

Bardziej szczegółowo