UMOWA. Zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy:... z siedzibą...reprezentowana przez 1. Prezes Zarządu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA. Zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy:... z siedzibą...reprezentowana przez 1. Prezes Zarządu"

Transkrypt

1 UMOWA Zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy:... z siedzibą...reprezentowana przez 1. Prezes Zarządu Zwanego dalej ZLECENIODAWCĄ, a TAX-NET S.A z siedzibą w Katowicach ul. Ordona 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydz. VIII Gospodarczy KRS, pod numerem , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 PLN, NIP reprezentowaną przez: Grzegorza Wicher Prezesa Zarządu Grażynę Nelip - Wiceprezesa Zarządu Zwanej dalej ZLECENIOBIORCĄ 1 Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania prowadzenie ksiąg handlowych oraz ewidencji zakupu i sprzedaży VAT umawiającej się strony począwszy od dnia... Zleceniobiorca przyjmuje zlecenie zobowiązując się jednocześnie do: 2 - prowadzenia ksiąg handlowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości dn r. (DZ.U. nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami), w oparciu o dostarczone mu dowody księgowe, przy zachowaniu należytej staranności w rozumieniu k.c. - przechowywania magnetycznych nośników informacji w sposób chroniący dane przed zatarciem lub przekształceniem, do czasu wydruku danych na koniec każdego miesiąca lub zapisania ich w sposób trwały na nośniku danych CD oraz wydrukowania lub zapisania w sposób trwały na nośniku CD wszystkich danych będących przedmiotem przetwarzania na koniec roku obrachunkowego, - prawidłowego zabezpieczania danych liczbowych oraz dokumentów źródłowych dotyczących działalności prowadzonej przez Zleceniodawcę, - zachowania pełnej i ścisłej tajemnicy co do uzyskanych informacji na temat działalności prowadzonej przez Zleceniodawcę,

2 1. Świadczenia usług księgowych, a w szczególności: - księgowania dokumentów za kolejne okresy sprawozdawcze (zakupy, koszty, sprzedaż, raporty kasowe, raporty bankowe i pozostałe dokumenty), - wyliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzania wymaganych deklaracji z zakresu podatków dochodowego i VAT, - sporządzania miesięcznych rejestrów VAT zakupu i sprzedaży oraz deklaracji VAT-7, - przedstawienia miesięcznego stanu rozrachunków z kontrahentami, - sporządzania na koniec każdego okresu sprawozdawczego roboczego rachunku zysków i strat i przedstawieniu go zleceniodawcy w formie on-line (dane są publikowane na stronie jednakże nie są one danymi do przedkładania w bankach lub urzędach) - sporządzania na koniec każdego okresu sprawozdawczego roboczego bilansu i przedstawieniu go zleceniodawcy w formie on-line (dane są publikowane na stronie jednakże nie są one danymi do przedkładania w bankach lub urzędach), - prowadzenia ewidencji środków trwałych, - sporządzenia na koniec roku obrachunkowego pełnego sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacji dodatkowej do 30 kwietnia roku następnego dla spółek osobowych lub osób fizycznych, do 30 czerwca roku następnego dla spółek kapitałowych za rok poprzedni) wraz z obowiązującą deklaracją podatkową (CIT-8 do dnia 31 marca roku następnego za rok poprzedni)odrębnie płatne zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy, - sporządzania potwierdzeń sald oraz przekazywanie ich Zleceniodawcy do rozesłania pocztą. 2. Świadczenia innych usług, a w szczególności: - sporządzania wymaganych sprawozdań do celów statystycznych: F 0-1 z półroczną częstotliwością zgodnie z obowiązującymi przepisami; w przypadku innych sprawozdań dodatkowych lub w/w sporządzanych z większą częstotliwością obowiązuje cennik biura dostępny na stronie internetowej - sporządzania innych wymaganych sprawozdań statystycznych, bankowych itp. z większą częstotliwością za dodatkową opłatą wg załącznika nr 2 do umowy, - doradzania w kwestiach podatkowych, w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i innych w terminie do siedmiu dni od otrzymania zapytania w formie pisemnej za wyjątkiem spraw skomplikowanych, gdzie potrzebne są dodatkowe analizy bądź posiłkowanie się opinią innych uprawnionych urzędów lub biegłych specjalistów. Odpowiedź zleceniobiorcy ma zawsze formę pisemną i jest płatna wg. cennika biura, - reprezentowania przed organami Urzędu Skarbowego oraz Głównego Urzędu Statystycznego i innymi, - reprezentowania podczas kontroli przed Urzędem Skarbowym; kontrola dotycząca okresu nie objętego umową z biurem jest płatna odrębnie zgodnie z

3 załącznikiem nr 2, - poinformowania właściwego Urzędu Skarbowego o ustawowym terminie prowadzeniu ksiąg rachunkowych Zleceniodawcy, - świadczenia innych usług w zakresie doradztwa podatkowego za odrębnym wynagrodzeniem określonym w załączniku nr.2 do umowy oraz w cenniku biura, - wprowadzania do systemu bankowego na zlecenie Zleceniodawcy przelewów 1,50 zł za 1 szt. 3 Zleceniobiorca wykonuje zlecenie w siedzibie swojej spółki w oparciu o własny system komputerowy do obsługi finansowo księgowej i płacowej oraz na własnym sprzęcie. 4 Zleceniodawca zobowiązuje się do: - przyjęcia za wyłącznie obowiązujące, stosowane trwale i jednolite zasady prowadzenia ksiąg handlowych stosowane przez Zleceniobiorcę, w oparciu o obowiązujące akty prawne, - dostarczania terminowo rzetelnych dowodów księgowych prawidłowych merytorycznie i sprawdzonych pod względem formalno-rachunkowym, faktur sprzedaży, faktur zakupu, wyciągów bankowych oraz raportów kasowych wraz z dokumentami KP i KW, a także pozostałych dokumentów dokumenty kosztowe powinny być opisane pod względem ich przeznaczenia, - przygotowywania wszelkich dowodów księgowych w swojej siedzibie i przekazywania opisanych dokumentów w komplecie za miesiąc obrachunkowy w systemie tygodniowym, ostatnia partia dokumentów nie później niż do siódmego dnia następnego miesiąca do siedziby Zleceniobiorcy. W okresie pomiędzy 7-mym a 10-tym dniem miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym klient powinien dostarczyć dokumentację końcową (maksymalnie do 20 pozycji księgowych). W przypadku dostarczenia dokumentów, powyżej 20 pozycji księgowych pomiędzy 7-mym a 10-tym dniem, lub po 10-tym dniu miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym cena za usługę księgową wzrasta o 50%, a gdy dokumenty dostarczone zostaną po 15-tym dniu miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym cena za obsługę wzrasta o 100%. Po tym terminie dokumenty mogą być nie zaksięgowane do rozliczanego miesiąca. W przypadku małej ilości dokumentów do 50 pozycji księgowych w miesiącu dokumenty mogą być dostarczone raz w miesiącu jednak nie później niż do siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym, - przekazywania opisanych dokumentów księgowych odbywającego się za pomocą przygotowanego przez Zleceniodawcę protokołu zdawczo-

4 odbiorczego bezpośrednio w siedzibie Zleceniobiorcy lub za przesyłką poleconą za pośrednictwem poczty, - dokumenty powinny być ułożone zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym (pogrupowane wg rodzaju), - niezwłocznego informowania Zleceniobiorcy, nie później jednak niż w dniu dostarczenia dokumentów za okres, którego dotyczą, o wszelkich zdarzeniach powodujących zmiany w stanie oraz ilości składników majątkowych, w szczególności o zawarciu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu umów, których jedną ze stron jest Zleceniodawca, sprawach sądowych (np. zasądzonych wyrokach), zmianach w KRS, podjętych uchwałach mających wpływ na operacje gospodarcze (np. o podwyższeniu kapitału), wykazywaniu wszelkich podlegających opodatkowaniu przychodów (np. otrzymanych darowiznach), o innych przychodach, mogących mieć wpływ na zobowiązania z działalności gospodarczej, a także dokonanych czynnościach traktowanych przez odpowiednie przepisy jako sprzedaż, - niezwłocznego informowania Biura w formie pisemnej o okolicznościach mogących mieć wpływ na rzetelność i prawidłowość prowadzonej dokumentacji, albo mogących mieć istotne znaczenie dla postanowień niniejszej umowy, - udzielania Zleceniobiorcy niezwłocznie wyjaśnień dotyczących operacji gospodarczych, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego zapisu księgowego, oraz ustalenia zobowiązania podatkowego, - przekazywania zapytań z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rachunkowości i innych w formie pisemnej. 5 Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zleceniodawcy o wszystkich nieprawidłowościach stwierdzonych w dostarczanych dokumentach księgowych i wzywa do ich skorygowania w wyznaczonym przez siebie terminie. 6 W przypadku nie usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych na podstawie 5 Zleceniobiorca ma prawo odmówić dokonania zapisu na podstawie takich dokumentów lub podjąć decyzję o sprawdzeniu i dokonaniu stosownych korekt na koszt Zleceniodawcy za odrębnym wynagrodzeniem określonym w cenniku biura. 7 Podstawą do rozpoczęcia przez Zleceniobiorcę prowadzenia ksiąg handlowych nowo utworzonych podmiotów jest dostarczenie:

5 - kserokopii aktualnej umowy spółki i jej zmian( akt notarialny) - kserokopii postanowienia o wpisie do krajowego rejestru przedsiębiorców / KRS - kserokopii zgłoszenia rejestracyjnego do VAT (VAT-R,VAT-5) - kserokopii zgłoszenia rejestracyjnego w podatku dochodowym - potwierdzenie zgłoszenia i nadania nr NIP(NIP-4) - kserokopii zaświadczenia REGON wraz z ich oryginałami w terminie 2 dni po podpisaniu umowy. W przypadku jakichkolwiek zmian w/w dokumentów np. zmian w umowie spółki itp. Zleceniodawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zleceniobiorcy o ich zaistnieniu. W przypadku zawarcia umowy na prowadzenie ksiąg handlowych w trakcie trwania roku obrachunkowego lub z początkiem nowego roku obrachunkowego podmiotów prowadzących już działalność załącznik nr 1 do niniejszej umowy określa wykaz dokumentów niezbędnych do przejęcia przez Zleceniobiorcę otwartych ksiąg handlowych. 8 Dokumenty z bieżącej działalności są przechowywane w siedzibie Zleceniobiorcy, do czasu sporządzenia sprawozdania rocznego, następnie protokołem zostają oddane Zleceniodawcy. Dokumenty Zleceniodawcy mogą być przekazywane również partiami miesięcznymi po dwóch miesiącach od ich zaksięgowania. Dokumenty za rok poprzedni powinny być odebrane w ciągu 30 dni od daty sporządzenie sprawozdania finansowego za ten rok po poprzednim ustaleniu terminu odbioru ze Zleceniodawcą. W przypadku nie odebrania dokumentów w określonym terminie będzie naliczana miesięcznie opłata za przechowanie dokumentów w wysokości 10,00 zł netto miesięcznie za każdy przechowywany segregator z dokumentacją Zleceniodawcy. 9 Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Zleceniodawcy z racji niewłaściwego wykonania zobowiązania. Odpowiedzialność ta dotyczy wyłącznie zdarzeń mających miejsce w trakcie trwania zlecenia i nie dotyczy okresu przed zawarciem niniejszej umowy ani też zdarzeń, które powstaną przed i po okresie obowiązywania umowy, lub są spowodowane przez Zleceniodawcę. Zleceniobiorca może podjąć się wyjaśniania zdarzeń księgowych wobec urzędu skarbowego i innych organów, powstałych przed zawarciem umowy, oraz takich za które nie ponosi odpowiedzialności za dodatkową opłatą określaną wg załącznika nr 2 do umowy. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy za szkody zostaje wyłączona w przypadku: - powstania szkody z winy Zleceniodawcy - dostarczenia dokumentów przez Zleceniodawcę po ustalonym terminie

6 - dostarczenia niekompletnych lub nieprawidłowych dokumentów - nie usunięcia błędów do wyznaczonego terminu - nie stosowania się do przepisów prawnych i zasad księgowych stosowanych przez Zleceniobiorcę zgodnych z obowiązującym stanem prawnym i zasad współpracy zawartych w umowie. 10 Zleceniodawca zobowiązuje się do nie dokonywania czynności mających na celu pozyskanie do współpracy lub zatrudnienie pracownika Zleceniobiorcy w trakcie trwania powyższej umowy lub w terminie dwóch lat od jej zakończenia. W przypadku jednak, gdyby Zleceniodawca zatrudnił w jakiejkolwiek formie lub nawiązał współpracę z pracownikiem Zleceniobiorcy Zleceniodawca zobowiązuje się do wypłaty jednorazowego odszkodowania w wysokości ,00 złotych. 11 Za wykonanie zlecenia Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie netto miesięcznie wg następującego wyliczenia: 1. Obsługa księgowa szczegółowo opisane w 2,pkt1.: a) opłata ryczałtowa - do 50 poz.ks. 750 zł poz.ks. 900 zł poz.ks zł poz.ks zł b) opłata za księgowanie każdej następnej pozycji księgowej powyżej 300 pozycji mieszczącej się w ryczałcie wynosi 1,50 zł za każdą następna pozycję 2. Stała reprezentacja przed Urzędem Skarbowym i ZUS 100 zł miesięcznie 3. Ponadto miesięczna faktura może zawierać ewentualne inne wcześniej zamówione przez Zleceniodawcę usługi wymienione w 2 pkt.3. Za czynności nie objęte niniejszą umową przysługuje dodatkowe wynagrodzenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy. Każda z wymienionych powyżej rodzajów usług fakturowana jest tylko, jeśli klient korzysta z danego rodzaju usług. Faktura regulowana będzie przelewem na następujący rachunek bankowy Zleceniobiorcy: Deutsche Bank PBC SA O/Zabrze nr lub gotówką w kasie biura w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Ewentualne opóźnienie płatności należy uzgadniać wcześniej w formie pisemnej. 12

7 Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo zawieszenia wykonywania usług ze wszelkimi wynikającymi z tego stanu konsekwencjami i odmowy przyjęcia następnych dokumentów księgowych do czasu uregulowania zaległości, co może spowodować nieterminowe rozliczenie miesiąca na odpowiedzialność Zleceniodawcy Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość automatycznej zmiany ceny usługi w miarę zwiększenia zakresu obowiązków tj. zwiększenia ilości: dokumentów księgowych, liczby zatrudnionych pracowników, otwarciu nowego oddziału lub zmiany organizacyjnej firmy - przy założeniu zmian systemu księgowań o czym mówi cennik biura dostępny na stronie internetowej Cena za obsługę będzie aktualizowana w systemie miesięcznym z uwzględnieniem Ze względu na zmiany cen detalicznych towarów i usług wynagrodzenie Zleceniobiorcy, o którym mowa w 11 może ulec przeliczeniu po upływie każdego półrocza zgodnie ze współczynnikiem inflacji za ostatnie 6 miesięcy, ogłoszonym przez Prezesa GUS. W razie istotnej zmiany stosunków gospodarczych każda ze stron może żądać zmiany postanowień niniejszej umowy w drodze negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia każda ze stron może umowę wypowiedzieć z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Zmiana wynagrodzenia następuje począwszy od miesiąca lipca, zaś gdy zmiana jest wynikiem negocjacji w terminie ustalonym przez strony 14 W razie zaistniałych sporów organem właściwym do ich rozpatrywania jest sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy 15 Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 16 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego 17 Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia przy czym okres wypowiedzenia biegnie od początku miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym dostarczono pisemne oświadczenie woli w tej sprawie. W przypadku udzielenia rabatów od ceny standardowej umowa nie może być

8 rozwiązana przez Zleceniodawcę przed upływem 2 lat od czasu udzielenia tych rabatów za wyjątkiem ważnych powodów. Za ważne powody w szczególności uznaje się likwidację lub upadłość Zleceniodawcy lub rażącą niestaranność Zleceniobiorcy. W przypadku rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę przed upływem 2 lat, Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości udzielonych w okresie umowy rabatów. Fakt nie dostarczenia przez Zleceniodawcę dokumentów zgodnie z terminem (z wyjątkiem sytuacji uzgodnionych na piśmie) oraz nieterminowe regulowanie należności może spowodować rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, co wywołuje konsekwencje w postaci konieczności wniesienia opłaty za miesiąc w którym dokonano rozwiązania. W przypadku rozwiązania umowy z jakichkolwiek przyczyn, Zleceniobiorca zobowiązuje się dokonać niezbędnych czynności rozliczeniowych w celu prawidłowego rozliczenia ostatniego miesiąca oraz zwrócić Zleceniodawcy wszelkie uzyskane od niego dokumenty źródłowe w wyznaczonym przez Zleceniobiorcę terminie nie późniejszym jednak niż 30 dni od końca miesiąca, w którym dokonano ostatnich księgowań za ostatni miesiąc rozliczany. 18 Zleceniobiorca oświadcza, że posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC z tyt. prowadzonej działalności - Polisa Seria E Nr , Polisa Seria B Nr i suma gwarancyjna PLN. 19 Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZAŁĄCZNIK NR 1 PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW DO PRZEJĘCIA OBSŁUGI KSIĘGOWEJ PRZEZ SPÓŁKĘ TAX-NET S.A. KSIĘGI HANDLOWE - Kopie dokumentów założycielskich: akt notarialny, postanowienie KRS, VAT-5, NIP-2, REGON - Plan kont z komentarzem oraz założenia polityki finansowej firmy - Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrachunkowy wraz z informacją dodatkową - Kopie pozostałych sprawozdań, sporządzanych przez

9 firmę (GUS, NBP i inne) - Ewidencja środków trwałych i plan amortyzacji - Wykaz samochodów użytkowanych przez podmiot, ich dowodów rejestracyjnych pojazdu (z podziałem na własne środki trwałe, obce używane na podstawie umów użyczenia, leasingu itp.) wraz określeniem rodzaju samochodu (osobowy ciężarowy w myśl ustawy o VAT) jeżeli ustalenia dokonywano w zakresie własnym lub dostarczenia zaświadczenia wydanego przez stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu wymagań - Wydruk zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych oraz kont analitycznych na koniec ostatniego okresu sprawozdawczego z opisem co składa się na poszczególne salda kont zespołu 2 (oprócz rozrachunków z kontrahentami wymaganymi osobno w pkt. 12) - Bilans na koniec ostatniego okresu sprawozdawczego - Rachunek Zysków i Strat na koniec ostatniego okresu sprawozdawczego - Zestawienie kosztów nie stanowiących uzyskanie przychodu na koniec okresu sprawozdawczego - Wydruk zestawienia rozrachunków z kontrahentami analitycznie wg kontrahentów i zawartych transakcji na koniec ostatniego okresu sprawozdawczego - Wydruki zapisów na kontach za okres od początku roku do miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc obsługiwany przez biuro w przypadku, gdy biuro wyrazi taką potrzebę. - Zestawienie zaliczek do podatku dochodowym Zleceniodawcy oraz kopie deklaracji VAT-7 za kolejne miesiące bieżącego roku obrachunkowego. - Zestawienie zaliczek do podatku dochodowym rozliczanych pracowników Zleceniodawcy za kolejne miesiące bieżącego roku obrachunkowego. - Wydruk rejestru VAT sprzedaży za ostatni miesiąc danego roku obrachunkowego, rejestru VAT zakupu za ostatni miesiąc danego roku obrachunkowego. - Wydruk rejestru VAT sprzedaży i zakupów za bieżący rok obrachunkowy, a dotyczącego następnych okresów rozliczeniowych VAT (VAT odroczony) w stosunku do dnia rozpoczęcia prowadzenia ksiąg przez biuro rachunkowe. - Kopie zawartych umów dzierżawy, najmu, leasingu i innych będących w mocy. - Kopie zawartych umów kredytowych wraz z harmonogramami spłat. - Zestawienie dotyczące kosztów rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych na koniec ostatniego miesiąca sprawozdawczego wraz z planem rozliczania w następnych okresach sprawozdawczych. - Zestawienie dotyczące przychodów przyszłych okresów na koniec ostatniego okresu sprawozdawczego. - Zestawienie odpisów aktualizujących wartość należności na koniec ostatniego okresu sprawozdawczego.

10 - Zestawienie dotyczące utworzonych rezerw na koniec ostatniego okresu sprawozdawczego ZAŁĄCZNIK NR 2 DODATKOWE USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ TAX-NET S.A. - Doradztwo podatkowe: 400,00 zł netto/godzinę rabat 30% przez 12 m-cy - Konsultacje z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych: 200,00zł netto/godzinę - Sporządzanie druków E zł/1 szt - Korekty wszelkich deklaracji oraz wyliczeń i zapisów księgowych wynikających z winy klienta: 200,00 zł netto/godzinę - Sporządzanie wszelkich innych deklaracji podatkowych, ZUS, sprawozdań statystycznych, innych zestawień na prośbę klienta i innych nie ujętych w umowie: 200,00 zł netto/godzinę - Sporządzanie deklaracji podatkowych - VAT-UE, PCC, NIP-1, NIP-2, (oraz inne załączniki aktualizacyjne) 50 zł - Sporządzania deklaracji miesięcznych do PFRON 30 zł - Sporządzania informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy deklaracja PIT-11 za odrębnym wynagrodzeniem 30 zł/1 szt - Sporządzanie wszelkich zestawień, wyliczeń, kalkulacji i analiz: 200,00zł netto/godzinę - Udział w postępowaniach podatkowych i kontrolnych 200,00 zł netto za godzinę - Sporządzanie zeznań rocznych: 200,00 zł netto/godzinę - Sporządzanie wniosków kredytowych: od 500,00 zł netto - Sporządzanie finansowego sprawozdania rocznego w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia za usługi księgowo-kadrowe (średnia z ostatnich 12 miesięcy obsługi). W przypadku

11 wykonywania sprawozdania finansowego w terminie krótszym niż 30 dni od zakończenia roku obrachunkowego w tzw. trybie ekspresowym cena za jego wykonanie będzie podwyższona o 100% - Konsultacje i prace podczas badania bilansu klienta opłata w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia za usługi księgowokadrowe (średnia z ostatnich 12 miesięcy obsługi). W przypadku, gdy badanie sprawozdania finansowego przebiegać będzie dwuetapowo (badanie wstępne i końcowe) cena za konsultacje i prace będzie podwyższona o 50% - Sporządzanie biznes planów: od 1500,00 zł netto - Sporządzanie analiz finansowych: od 1500,00 zł netto - Pomoc przy założeniu spółki - przygotowanie umowy spółki, wniosku do KRS ze wszelkimi załącznikami od 1 500,00 zł netto - Przygotowywanie protokołów i uchwał organów stanowiących osób prawnych 200,00 zł netto za godzinę - Przekształcenia, połączenia, przejęcia firm: od 5% sumy bilansowej - Odzyskiwanie pieniędzy z Urzędu Skarbowego i ZUS: do 10 % sumy odzyskanej lub anulowanego zobowiązania

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI RACHUNKOWEJ

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI RACHUNKOWEJ UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI RACHUNKOWEJ Zawarta w Warszawie w dniu 4 lutego 2014r. pomiędzy: Biurem Rachunkowym GAMA Maria Grabowska, 03-185 Warszawa ul. Myśliborska 104a lok.iip, NIP: 734-183-95-52, zwanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. Zawarta w dniu..., pomiędzy:

U M O W A Nr. Zawarta w dniu..., pomiędzy: U M O W A Nr O PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Zawarta w dniu..., pomiędzy: Biurem Rachunkowym GAMA Maria Grabowska, 03-134 Warszawa ul. Książkowa 7E/ 101 reprezentowanym przez Marię

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:... zamieszkała, ul...

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:... zamieszkała, ul... UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:... zamieszkała, ul...., NIP:... zwaną w umowie Zleceniobiorcą, a Firmą:... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

umów i pism dla biur rachunkowych

umów i pism dla biur rachunkowych WEWNĄTRZ CD ze wzorami umów i pism podatkowych VADEMECUM umów i pism dla biur rachunkowych PODATKI,KADRY I ZUS Do każdego wzoru praktyczny komentarz, dzięki któremu: zyskasz pewność, że Twoje dokumenty

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonywanie usług rachunkowo podatkowych i doradztwa podatkowego zawarta dnia...

UMOWA o wykonywanie usług rachunkowo podatkowych i doradztwa podatkowego zawarta dnia... UMOWA o wykonywanie usług rachunkowo podatkowych i doradztwa podatkowego zawarta dnia... 1. Strony: a) Doradca: PROFUS ARKADIUSZ PODNIESIŃSKI 59-220 LEGNICA KOŚCIUSZKI 18/2 b) Zleceniodawca:... Nip:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI RACHUNKOWEJ

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI RACHUNKOWEJ UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI RACHUNKOWEJ zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą... reprezentowanym przez..., zwanym w treści umowy Podatnikiem a Biurem Rachunkowym ef-ka Bogumiła Romanowicz,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o prowadzenie księgi handlowej

UMOWA. o prowadzenie księgi handlowej ABS Wydawnictwo Andrzej Samborowski - Biuro Rachunkowe Ul. Rechniewskiego 8 m. 11 03-980 Warszawa, NIP 1130062721 UMOWA o prowadzenie księgi handlowej Zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy:, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

UMOWA NA PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW UMOWA NA PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Zawarta w dniu 2014-07-07 pomiędzy: NAZWA FIRMY Ul. Wspólna 3 m. 4, 07-750 Warszawa KRS: 777777 NIP: 777-777-77-77 REGON: 777777777 zwanym dalej Zlecającym

Bardziej szczegółowo

OFERTA OUTSOURCING USŁUG KSIĘGOWYCH DLA FIRMY X

OFERTA OUTSOURCING USŁUG KSIĘGOWYCH DLA FIRMY X OFERTA OUTSOURCING USŁUG KSIĘGOWYCH DLA FIRMY Data przygotowania oferty: marzec 2014 Ważność oferty: 30 wrzesień 2014 Spis treści WPROWADZENIE... 3 ROZDZIAŁ I Informacje o Oferencie... 3 ROZDZIAŁ II Przedmiot

Bardziej szczegółowo

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR 6251892105 UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR zawarta w oddziale Katowice, dnia 2006-04-26, pomiędzy Europejskim Funduszem Leasingowym SA z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań ul. Domaniewska 50 B 02-672 Warszawa UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 1 stycznia 2015 r. CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH NR: Umowa została zawarta w Łodzi w dniu XX.XX.2009 r. pomiędzy:

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH NR: Umowa została zawarta w Łodzi w dniu XX.XX.2009 r. pomiędzy: UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH NR: XX/2009 Umowa została zawarta w Łodzi w dniu XX.XX.2009 r. pomiędzy: 1.... reprezentowaną przez.., zwanym dalej Zleceniodawcą, a 2. Biurem Rachunkowym HOSSA S.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI HANDLOWEJ. Zawarta w Warszawie, w dniu... roku, pomiędzy:...

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI HANDLOWEJ. Zawarta w Warszawie, w dniu... roku, pomiędzy:... UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI HANDLOWEJ Zawarta w Warszawie, w dniu... roku, pomiędzy:... nazwa firmy z siedzibą... w imieniu którego działają... zwany (a) w treści umowy Zleceniodawcą, a Kancelarią Rachunkową

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Biuro Rachunkowe ifirma.pl w serwisie cobrand: ksiegowosc.mikrofirmy.pl.

Regulamin świadczenia usług przez Biuro Rachunkowe ifirma.pl w serwisie cobrand: ksiegowosc.mikrofirmy.pl. 1. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług przez Biuro Rachunkowe ifirma.pl w serwisie cobrand: ksiegowosc.mikrofirmy.pl. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A. Bankowość Komercyjna i Klientów Globalnych

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A. Bankowość Komercyjna i Klientów Globalnych Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A. Bankowość Komercyjna i Klientów Globalnych obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH Rozdział 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy stronami umowy rachunku/pakietu, to

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 02 lipca 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont oraz zasad ewidencji księgowej. Na podstawie art. 40 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

Parafka. Strona 1 z 7

Parafka. Strona 1 z 7 UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ GET Niniejsza Umowa o kartę kredytową GET zawarta została pomiędzy Stronami: Bank: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku

Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy wydany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin 28.11.2012 1

Regulamin 28.11.2012 1 Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna 28 listopada 2012 r. 28.11.2012 1

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/35/2014 Warszawa, dn. 14.11.2014 r. Zapytanie ofertowe

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/35/2014 Warszawa, dn. 14.11.2014 r. Zapytanie ofertowe Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/35/2014 Warszawa, dn. 14.11.2014 r. Zapytanie ofertowe I. Nazwa i adres Zamawiającego:,,. II. Nazwa przedmiotu zamówienia: Dostawa, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez minimum

Bardziej szczegółowo

dalej jako Umowa Potwierdzenie zawarcia Umowy o korzystanie z karty kredytowej nr >>

dalej jako Umowa Potwierdzenie zawarcia Umowy o korzystanie z karty kredytowej nr >> Załącznik Nr 3 do PO No A-V- * oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie operacyjnym mbanku dawnego MultiBanku ** oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie

Bardziej szczegółowo