PROTOKÓŁ nr 3/Zarzd/2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ nr 3/Zarzd/2006"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ nr 3/Zarzd/2006 Warszawa, Rodzaj posiedzenia: Posiedzenie Zarzdu Krajowej Unii Producentów Soków Data posiedzenia: 3 kwietnia 2006 roku Miejsce posiedzenia: lokal 340, ul. Rakowiecka 36, Warszawa Status protokołu: protokół z dnia 3 kwietnia 2006 roku przyjty na posiedzeniu Zarzdu w dniu 8 czerwca 2006 Obecni na posiedzeniu członkowie Zarzdu dysponuj 5 głosami na 7 głosów, zatem Zarzd KUPS zdolny jest do podejmowania prawomocnych uchwał. Obecni na posiedzeniu: Lp. Imi i nazwisko Firma 1. Julian Pawlak, Tymbark S.A. 2. Prof. Witold Płocharski Wiceprezes Zarzdu KUPS, ISK w Skierniewicach 3. Dr Romuald Ozimek Wiceprezes Zarzdu KUPS, OJC Wisowa Sp. z o. o. 4. Andrzej Kłodawski Członek Zarzdu KUPS, Hortex Holding S.A. 5. Marek Pawlonka Członek Zarzdu KUPS, Vallo Saft Polska Sp. z o. o. Nieobecni na posiedzeniu: 6. Leonard wirkula Członek Zarzdu KUPS, Jahnckepol Sp. z o. o. 7. Teodozja Wasiska Członek Zarzdu KUPS, Agros Nova Sp. z o. o. Biuro KUPS: 8. Barbara Groele Sekretarz Generalny KUPS 9. Magdalena Luty Specjalista, biuro KUPS Zaproszeni gocie: 10. Maria Twaróg Radca Prawny Porzdek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjcie protokołu Zarzdu KUPS z dnia r. oraz r. 3. Wyjanienie przez prawnika wtpliwoci Członków Zarzdu odnonie Projektu Marchewka 4. Omówienie zakresu prac i kosztów działalnoci Zespołu Roboczego ds. Monitoringu i Prognozowania Rynku Owoców i Warzyw 5. Omówienie załoe budetu KUPS na Podjcie uchwały 6. Omówienie porzdku WZCz KUPS w dniu Podjcie uchwały 7. Omówienie zmian do Statutu KUPS. Podjcie uchwały 8. Omówienie stanowiska KUPS w sprawie pisma z dnia 6 marca br. od Podsekretarza Stanu Pana Krzysztofa Ardanowskiego, MRiRW w sprawie integracji rodowiska producentów i przetwórców z brany owocowo warzywnej 9. Omówienie procedury postpowania antydumpingowego odnonie zagszczonych soków jabłkowych 10. Omówienie propozycji Redakcji Przemysłu Fermentacyjnego i Owocowo Warzywnego odnonie zostania partnerem prasowym KUPS 11. Omówienie propozycji przygotowania folderu KUPS 12. Ustosunkowanie si do propozycji pana K.H. Strochmanna odnonie zaproszenia grupy zainteresowanych producentów i przetwórców do sadu przemysłowego w Niemczech 13. Podjcie decyzji odnonie Przewodnika dobrej praktyki produkcyjnej dla przemysłu sokowniczego 14. Sprawy inne, wolne wnioski

2 15. Zamknicie posiedzenia Ad 1. Posiedzenie rozpoczł pan Julian Pawlak, witajc wszystkich zebranych. Zebrani na posiedzeniu nie wnieli uwag do porzdku posiedzenia. Pan Julian Pawlak wyjanił, i pkt 3 porzdku posiedzenia zostanie omówiony po przybyciu Radcy Prawnego pani Marii Twaróg. Ad 2. Brak było uwag do projektów protokołów z dnia 30 stycznia 2006 roku i 21 lutego 2006 roku przysłanych do biura KUPS. Zebrani wnieli kilka korekt stylistycznych do protokołów. Wniesione uwagi zostan uwzgldnione w protokołach. Poddano głosowaniu przyjcie protokołu z posiedzenia Zarzdu z dnia 30 stycznia 2006 roku oraz 21 lutego 2006 roku. W wyniku głosowania jawnego podjto uchwał nr 1 w sprawie przyjcia protokółów z posiedze Zarzdu KUPS z dnia 30 stycznia i 21 lutego 2006 roku. Pani Barbara Groele zwróciła si z prob do Członków Zarzdu o przesyłanie uwag do protokołów do biura KUPS zgodnie z prob w korespondencji (maile), co znacznie ułatwi prac i skróci omawianie protokołu przed jego przyjciem. Ad 3. W zwizku z licznymi pytaniami Członków Zarzdu odnonie działa zwizanych z projektem Marchewka, pan Julian Pawlak przedstawił zgromadzonym Członkom Zarzdu w chronologicznym porzdku informacje, dyskusje i uchwały zwizane z w/w projektem podejmowane przez Walne Zgromadzenie Członków oraz Zarzd (załcznik). Wyjanił równie, i w zwizku z obcieniami zwizanymi z pozyskaniem rodków finansowych w inny sposób, kredyt był form najkorzystniejsz, tym bardziej, i jest on porczony przez spółki Tymbark S.A.. i Agros Nova Sp. z o. o. oraz dodatkowo spółki te porczyły gwarancj bankow dla Agencji Rynku Rolnego jako warunek naleytego wykonania umowy. Jednoczenie w zwizku z kwestionowaniem jego działa pan Julian Pawlak poddał pod dyskusj Zarzdu moliwo rezygnacji ze stanowiska Prezesa Zarzdu na najbliszym Walnym Zgromadzeniu Członków KUPS. Zarzd KUPS odrzucił moliwo rezygnacji pana Juliana Pawlaka z funkcji Prezesa Zarzdu. Zebrani poddali dyskusji uprawnienia Członków Zarzdu wg statutu KUPS odnonie zacignicia w imieniu Stowarzyszenia KUPS kredytu bankowego. Pani Maria Twaróg Radca Prawny wyjaniła, i zgodnie z 30 Statutu KUPS, który ma brzmienie Dla wanoci owiadcze woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowizków majtkowych Stowarzyszenia wymagane s podpisy dwóch członków Zarzdu w tym Prezesa lub Wiceprezesa, kredyt jest takim owiadczeniem woli, wic Prezes Zarzdu oraz Wiceprezes mieli takie upowanienie. Wobec powyszego zgromadzeni uznali, i w przypadku pyta na Walnym Zgromadzeniu Członków KUPS, naley przedstawi powysze wyjanienie. Ad 4. W zwizku ze spotkaniem członków Zespołu ds. Monitorowania i Prognozowania Rynku Owoców i Warzyw w dniu 27 marca 2006 na które równie zaproszeni byli

3 Członkowie Zarzdu Pan dr Romuald Ozimek, Wiceprezes Zarzdu KUPS przedstawił w skrócie relacje ze spotkania, wraz z propozycj odnonie finansowania pracy członków Zespołu. Zebrani na posiedzeniu Zarzdu KUPS rozpoczli dyskusj nad kosztami działalnoci Zespołu. Ustalono, i koszty pracy Zespołu powinny si zamkn w kwocie zł w 2006 roku i taka kwota zostanie przyjta w budecie i zaproponowana dla Członków Zespołu. Jednoczenie KUPS zadeklarował zwrot kosztów zwizanych z delegacjami członków Zespołu. Zakres zaplanowanych prac Zespołu został omówiony i przedstawiony w krótkim protokole ze spotkania Zespołu w dniu 27 marca br. (załcznik). Ad 5. W zwizku z wnioskiem Zarzdu z dnia 21 lutego 2006 roku odnonie weryfikacji projektu budetu przez biuro rachunkowe zajmujce si obsług finansowo rachunkow Stowarzyszenie KUPS, ponownie przygotowano projekt budetu na rok Pani Barbara Groele wraz z pani Alicj Skrzypczak z biura rachunkowego Skrzypczak w skrócie przedstawiły załoenia budetu. Po przedyskutowaniu i wprowadzeniu poprawki odnonie kwoty na działalno Zespołu ds. Monitorowania i Prognozowania Rynku Owoców i Warzyw, Zarzdu KUPS jednogłonie zarekomendował projekt budetu na rok 2006 Walnemu Zgromadzeniu Członków KUPS. Po przeprowadzonej dyskusji pan Julian Pawlak wycofał si z chci rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarzdu, stawiajc jednoczenie wniosek, aby dla przejrzystoci działa finansowych Stowarzyszenia kady z poszczególnych członków Zarzdu okresowo zatwierdzał dokumenty finansowe Stowarzyszenia (przelewy). Statut wymaga podpisów 2 członków Zarzdu w tym prezesa lub wiceprezesa i zawsze ten warunek mona spełni. Zebrani nie podjli inicjatywy w tym zakresie. Zebrani na posiedzeniu Zarzdu KUPS po przeanalizowaniu zestawienia dotyczcego opłat członkowskich za lata 2004/05 zawnioskowali o skrelenie z listy członków wspierajcych firmy Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny z siedzib w Szczekocinach oraz z listy członków zwyczajnych pana Gustawa Pikiewicza, z tytułu zalegania z opłatami członkowskimi za rok 2004 i Wniosek poddano głosowaniu jawnemu. W wyniku głosowania jawnego podjto uchwał nr 2 w sprawie skrelenia z listy członków wspierajcych firmy Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny z siedzib w Szczekocinach oraz z listy członków zwyczajnych pana Gustawa Mikiewicza. Ad 6. Zebrani na posiedzeniu Zarzdu KUPS omówili projekt sprawozdania Zarzdu KUPS z działalnoci Stowarzyszenia w 2005 roku. Zgłoszono uwagi odnonie uzupełniania sprawozdania Zarzdu KUPS o zmiany w składzie Zarzdu w 2005 roku oraz w składzie Komisji Rewizyjnej jak równie o informacj nt. złoenia wniosku o zastrzeenie logo KUPS i logo DSK. Omówiono termin zwołania Walnego Zgromadzenia Członków. Ustalono zwołanie WZCz KUPS w dniu 27 kwietnia 2006 roku w terminie pierwszym o godzinie oraz w terminie drugim o godzinie Projekt porzdku posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków KUPS w dniu 27 kwietnia 2006 roku poddano dyskusji. Zebrani na posiedzeniu poddali głosowaniu przyjcie sprawozdania Zarzdu KUPS z działalnoci Stowarzyszenia w roku 2005.

4 W wyniku głosowania jawnego podjto uchwał nr 3 w sprawie przyjcia sprawozdania z działalnoci Stowarzyszenia KUPS za 2005 rok Zebrani na posiedzeniu poddali głosowaniu termin zwołania WZCz KUPS wraz z porzdkiem i miejscem obrad Walnego Zgromadzenia Członków KUPS w dniu 27 kwietnia 2006 roku. W wyniku głosowania jawnego podjto uchwał nr 4 w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków KUPS w dniu 27 kwietnia 2006 roku w Warszawie i przyjcia porzdku WZCz KUPS. Ad 7. Pani Barbara Groele przedstawiła propozycj Biura Rachunkowego SKRZYPCZAK, aby w 10 Statutu Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków okreli Przedmiot Działalnoci Gospodarczej Stowarzyszenie (PKD). Zebrani na posiedzeniu przyjli za zasadn proponowan zmian w Statucie Stowarzyszenia KUPS. Wyniki głosowania jawnego: W wyniku głosowania jawnego podjto uchwał nr 5 w sprawie rekomendacji dla WZC uchwalenia zmian w Statucie Stowarzyszenia KUPS Ad 8. Pani Barbara Groele przedstawiła pismo pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego Podsekretarza Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2006 roku w sprawie podjcie działa przez Stowarzyszenie KUPS, których celem bdzie integracja sektora przetwórstwa owocowo warzywnego (załcznik). Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) przygotowało pismo do producentów zwizanych z bran przetwórstwa owocowo warzywnego (załcznik). Zebrani na posiedzeniu nie wnieli uwag do pisma. Pismo podpisane przez Członków Zarzdu KUPS zostanie rozesłane do firm zwizanych z przetwórstwem owocowo warzywnym. Pan Julian Pawlak zaproponował, aby w ramach konsolidacji brany owocowo warzywnej zaprosi na Walne Zgromadzenie Członków KUPS pani Janin Jdrzejewsk z Unii Przemysłu Chłodniczego w celu omówienia moliwoci współpracy. Ad 9. W zwizku z wnioskiem pana Leonarda wirkuli odnonie podjcia działa przez KUPS w sprawie postpowania antydumpingowego odnonie zagszczonego soku jabłkowego, pani Barbara Groele w skrócie przedstawiła procedur postpowania antydumpingowego. Główn kwesti, które naley poda we wniosku o wszczcie postpowania jest wykazanie szkody zwizanej ze sprowadzaniem zagszczonego soku jabłkowego u 25 % producentów w EU z tytułu niskich cen (poniej kosztów produkcji) zagszczonego soku jabłkowego. Zebrani na posiedzeniu stwierdzili, i Stowarzyszenie KUPS nie jest w stanie zebra wystarczajcych dowodów, aby tak procedur rozpocz. Równie zwrócono uwag na fakt, e bardzo trudno bdzie wykaza, e Chiny stosuj

5 dumping cenowy ze wzgldu na podwyszanie i dopasowywanie si cen chiskiego koncentratu do cen rynkowych. Ad 10. W zwizku z długoletni współprac z Redakcj miesicznika Przemysł Fermentacyjny i Owocowo Warzywny Stowarzyszeniu Krajowa Unia Producentów Soków zostało zaproponowane przez Redaktor Naczeln pani Mari Przegalisk podpisanie Umowy w sprawie współpracy w zakresie wzajemnej promocji. Zebrani na posiedzeniu Zarzdu zdecydowali o zmianie zapisu w podpunkcie 1.1 punktu I Umowy, czynic miesicznik PFiO-W Głównym partnerem prasowym. Zebrani na posiedzeniu poddali głosowaniu jawnemu przyjcie Umowy w sprawie współpracy w zakresie wzajemnej promocji wraz z powysz zmian. W wyniku głosowania jawnego podjto uchwał nr 6 w sprawie przyjcie Umowy w sprawie współpracy w zakresie wzajemnej promocji pomidzy Redakcj miesicznika Przemysł Fermentacyjny i Owocowo Warzywny a Stowarzyszeniem Krajowa Unia Producentów Soków. Ad 11. Zebranym na posiedzeniu Zarzdu KUPS pani Barbara Groele przedstawiła projekt folderu informacyjnego KUPS. Zebrani po dyskusji uznali, i istnieje potrzeba przygotowania powyszego folderu. Zgłoszono wstpne uwagi do projektu, które zostan uwzgldnione w trakcie weryfikacji projektu folderu. Poddano równie pomysł zamieszczenia ju gotowego folderu na stronie internetowej KUPS. Zebrani na posiedzeniu poddali głosowaniu jawnemu decyzj odnonie potrzeby przygotowania folderu informacyjnego KUPS. W wyniku głosowania jawnego podjto uchwał nr 7 w sprawie przygotowania folderu informacyjnego KUPS. Ad 12. Pani Barbara Groele poinformowała, i pan K.H. Strochmman, który miał by gociem IX Midzynarodowego Sympozjum KUPS, po raz kolejny odmówił uczestnictwa. Skierował jednak zaproszenie do członków KUPS, zainteresowanych producentów, którzy chcieliby odwiedzi sady w Niemczech. Zebrani przedyskutowali powysz propozycj. Biuro KUPS zapozna si z kosztami zorganizowania takiego wyjazdu w miesicach sierpie wrzesie i w odpowiednim czasie umieci informacje na stronie internetowej KUPS o moliwoci wyjazdu w celu zebrania odpowiedniej liczby osób. Ad 13. W ramach Grupy Roboczej KUPS ds. Wyrobów został opracowany Przewodnik dobrej praktyki produkcyjnej dla przemysłu sokowniczego. Ze wzgldu na odejcie na emerytur pani Marii Tartanus Przewodniczcej w/w Grupy ostanie fazy pracy nad przewodnikiem dotyczcej opiniowania zostały spowolnione. W zwizku

6 z koniecznoci dokoczenia prac nad przewodnikiem zebrani na posiedzeniu zdecydowali, i naleałoby zleci odpłatnie dokoczenie redakcji przewodnika pani Marii Tartanus. W przypadku kiedy nie wyrazi ona zgody, zaproponowano pani Janin Szejko, byłego Pełnomocnika ds. Jakoci w firmie Tymbark S.A, obecnie na emeryturze pomostowej. Po zakoczeniu redakcji przewodnika zostałby on wydany i wypromowany w czasie cyklu seminariów/szkole. Ad 14. 1) W zwizku z przesłaniem do biura KUPS deklaracji przystpienia do Stowarzyszenie KUPS pana Michała Grobelnego z firmy SVZ Polska Sp. z o. o. jako członka zwyczajnego oraz firm SVZ Polska Sp. z o. o. z siedzib w Tomaszowie Lubelskim jako członka wspierajcego, Zarzd sformułował uchwał a nastpnie poddał j głosowaniu. W wyniku głosowania jawnego przyjto uchwał nr 8 w sprawie przyjcie nowego członka zwyczajnego pana Michała Grobelnego oraz członka wspierajcego firm SVZ Polska Sp. z o. o. z siedzib w Tomaszowie Lubelskim. 2) Pani Barbara Groele poinformowała o pimie z firmy Polobst Sp. z o.o. odnonie rezygnacji z członkostwa pani Barbary Jastrzbskiej jako członka zwyczajnego, w zwizku z jej odejciem na emerytur oraz brakiem pełnomocnictwa przez firm dla kolejnych osób, pan Marek Pawlonka nie czujc si upowaniony do zajmowania stanowiska, zaproponował, aby spraw przełoy na nastpne posiedzenie Zarzdu KUPS. 3) W zwizku z decyzj WZCz KUPS, które zobligowało Zarzd KUPS do rozwizania sprawy pana Michała Gadziskiego byłego dyrektora KUPSiNB przy SITSpo, biuro KUPS skierowało pismo do SITSpo z prob o informacj o wielkoci dostpnych rodkach finansowych. Zgodnie z otrzyman informacj w zwizku ze spraw sdow skierowan przez pana Michała Gadziskiego przeciwko SITSpo, z konta KUPSiNB przy SITSpo zostały pobrane rodki na zatrudnienie adwokata. Koszty adwokata przekroczyły dostpne na koncie rodki, std na dzie dzisiejszy na koncie KUPSiNB przy SITSpo brak jest jakichkolwiek rodków finansowych. Zebrani zdecydowali o wystosowaniu pisma do pana Michała Gadziskiego z informacj, i w zwizku z brakiem rodków finansowych na koncie KUPSiNB przy SITSpo nie widzimy adnej moliwoci spełnienia proby pana Michała Gadziskiego odnonie rekompensaty finansowej. 4) W zwizku z faktem, i czasami członkowie Zespołu Technicznego DSK nie maj moliwoci rozliczenia delegacji zwizanych z dojazdem na posiedzenia ZT DSK (np. podczas urlopu lub s bez stałego zatrudnienia), zebrani zdecydowali, i w wyjtkowych i uzasadnionych przypadkach koszty delegacji mog by zwrócone. Sformułowan uchwał poddano głosowaniu jawnemu. Wstrzymało si: 1 głos W wyniku głosowania jawnego przyjto uchwał nr 9 w sprawie zwrotu uzasadnionych kosztów delegacji członków ZT DSK. 5) W zwizku z propozycj firmy Kolporter Expo odnonie współpracy przy realizacji Warsaw Drink Salon w dniach r. i przedstawieniu umowy zebrani zdecydowali o zaopiniowaniu powyszej umowy przez prawnika i zapoznaniu si z obowizkami KUPS w czasie targów. Umowa wraz z opinia prawnika zostanie ponownie przedstawiona do decyzji Zarzdu KUPS.

7 6) Członkowie Zarzdu podjli decyzj odnonie podwyki dla Barbary Groele oraz uzgodnili jej kwot. Na tym protokół zakoczono. Protokołowały: Barbara Groele Julian Pawlak Magdalena Luty Załczniki: 1. Lista obecnoci 2. Uchwały od 1 do 9 3. Protokół z Posiedzenia Zarzdu Krajowej Unii Producentów Soków z dnia 30 stycznia i 21 lutego 2006 roku 4. Działania informacyjne i decyzyjne w zakresie realizowanego przez KUPS Mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej Wsparcie działa promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych projekt Marchewka 5. Projekt uchwały w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków KUPS w dniu r. w Warszawie i przyjcie porzdku 6. Projekt uchwały w sprawie przyjcie budetu Stowarzyszenia KUPS na 2006 rok 7. Projekt uchwały w sprawie sprawozdania z działalnoci Stowarzyszenia KUPS w 2005 roku 8. Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia 9. Notatka ze Spotkania ds. Monitorowania i Prognozowania Rynku Owoców i Warzyw z dnia 10. Plan budetu na 2006 rok 11. Zestawienie płatnoci z tytułu opłaty członkowskiej w 2004 i 2005 roku 12. Budet projektu Marchewka 13. Zestawienie obrotów i sald za okres od do Projekt porzdku Walnego Zgromadzenia Członków KUPS 15. Projekt Sprawozdania z działalnoci KUPS w okresie Projekt zmian w Statucie Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków 17. Pismo od pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego Podsekretarza Stanu z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia r. 18. Pismo Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków do producentów i firm zwizanych z przetwórstwem owocowo warzywnym 19. Umowa w sprawie współpracy w zakresie wzajemnej promocji z miesicznikiem Przemysł Fermentacyjny i Owocowo Warzywny 20. Projekt folderu Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków 21. Pismo z SITSpo z dnia r. w sprawie rodków finansowych na koncie KUPSiNB przy SITSpo 22. Projekt umowy w sprawie współpracy przy realizacji Warsaw Drink Salon w dniach r. z firm Kolporter Expo 23. Projekt pisma do pana Dyrektora Dariusza Nie z Departamentu Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych dotyczce odpowiedzi na pismo z dnia 21 grudnia 2005 roku znak ROW/ws/Pt-823/7361/ Pismo do Radcy Prawnego firmy Wosana S.A. pani Agnieszki Susz Kramarskiej

8 UCHWAŁA nr 1/Zarzd/3/2006 w sprawie przyjcia protokołu z posiedzenia Zarzdu KUPS z dnia r. oraz r. 1. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków przyjmuje protokół z posiedzenia Zarzdu KUPS z dnia r. oraz r. 2. Uchwał podjto w głosowaniu jawnym. 3. Uchwała wchodzi z dniem jej podjcia.!

9 UCHWAŁA nr 2/Zarzd/3/2006 w sprawie skrelenie z listy członków zwyczajnych pana Gustawa Pikiewicza i z listy członków wspierajcych firm Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny z siedzib w Szczekocinach z tytułu zalegania z opłatami członkowskimi 1. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków skrela z listy członków zwyczajnych pana Gustawa Pikiewicza. 2. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków skrela z listy członków wspierajcych firm Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny z siedzib w Szczekocinach. 3. Uchwał podjto w głosowaniu jawnym. 4. Uchwała wchodzi z dniem jej podjcia. "

10 UCHWAŁA nr 3/Zarzd/3/2006 w sprawie przyjcia sprawozdania z działalnoci Stowarzyszenia KUPS w 2005 rok 1. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków przyjmuje sprawozdanie z działalnoci Stowarzyszenia KUPS w 2005 roku, który stanowi integraln cz niniejszej uchwały. 2. Uchwała została podjta w wyniku głosowania jawnego: Za przyjciem 5 głosów Przeciw 0 głosów Wstrzymało si 0 głosów 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia.

11 UCHWAŁA nr 4/Zarzd/3/2006 w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków KUPS w dniu 27 kwietnia 2006 roku w Warszawie i przyjcia porzdku. 1. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków zwołuje Walne Zgromadzenie Członków KUPS w pierwszym terminie w dniu 27 kwietnia 2006 o godzinie w Warszawie w Sali A w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno Spoywczego. 2. W razie niedojcia WZC KUPS w pierwszym terminie Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków zwołuje Walne Zgromadzenie Członków KUPS w drugim terminie zgodnie z 20 ust. 4 pkt b) Statutu Stowarzyszenia - w dniu 27 kwietnia 2006 roku o godzinie w Warszawie w Sali A w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno Spoywczego. 3. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków przyjmuje Porzdek Walnego Zgromadzenia Członków KUPS w dniu 27 kwietnia 2006 roku w Warszawie o nastpujcej treci: 1. Otwarcie WZC KUPS 2. Wybór Przewodniczcego WZC 3. Wybór Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków 5. Sprawozdanie Zarzdu 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 7. Sprawozdanie z działalnoci DSK 8. Sprawozdania z działalnoci Zespołu ds. Monitorowania i Prognozowania Rynku Owoców i Warzyw 9. Sprawozdanie finansowe za 2005 rok 10. Podjcie uchwały w sprawach: a) przyjcie sprawozdania finansowego za 2005 rok b) udzielenia absolutorium dla Zarzdu c) udzielenia absolutorium dla Komisji Rewizyjnej 11. Zatwierdzenia budetu KUPS na 2006 rok 12. Uchwalenie zmian w Statucie KUPS 13. Zatwierdzenia Regulaminu DSK 14. Sprawy inne, wolne wnioski Prezentacja załoe Projektu SGF odnonie kontroli stosowania pestycydów w brany sokowniczej dr Peter Rinke, SGF, Niemcy 15. Zamknicie posiedzenia 4. Uchwała została podjta w wyniku głosowania jawnego: Za przyjciem 5 głosów Przeciw 0 głosów Wstrzymało si 0 głosów 5. Uchwała wchodzi z dniem jej podjcia.

12 UCHWAŁA nr 5/Zarzd/3/2006 w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Stowarzyszenia 1. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków przyjmuje nastpujce zmiany w Statucie Stowarzyszenia: B) W paragrafie 10 przed słowami działalno gospodarcz dodajecie si słowo pomocnicz natomiast na kocu tego paragrafu dodaje nastpujcy zapis o treci: Przedmiotem pomocniczej działalnoci gospodarczej Stowarzyszenia mog by: a) Organizowanie sympozjów, konferencji, wystaw, szkole (PKD 80.4.Z) b) Działalno wydawnicza (PKD 22.1.) c) Działalno pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z) d) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD B) e) Badania i analizy techniczne (PKD Z) f) Działalno komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD B) g) Działalno zwizana z organizacj targów i wystaw (PKD A) h) Działalno poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z) i) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalnoci gospodarczej i zarzdzania (PKD A) j) Reklama (PKD Z) 2. Pozostała tre Statutu pozostaje bez zmian. 3. Uchwała zostaje podjta w wyniku głosowania jawnego. Wyniki głosowania jawnego: Za przyjciem 5 głosów Przeciw 0 głosów Wstrzymało si 0 głosów 4. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia.

13 UCHWAŁA nr 6/Zarzd/3/2006 w sprawie przyjcia Umowy w sprawie współpracy w zakresie wzajemnej promocji pomidzy Redakcj miesicznika Przemysł Fermentacyjny i Owocowo Warzywny, a Stowarzyszeniem Krajowa Unia Producentów Soków 1. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków przyjmuje Umow w sprawie współpracy w zakresie wzajemnej promocji pomidzy Redakcj miesicznika Przemysł Fermentacyjny i Owocowo Warzywny, a Stowarzyszeniem Krajowa Unia Producentów Soków 2. Uchwała została podjta w wyniku głosowania jawnego: Za przyjciem 5 głosów Przeciw 0 głosów Wstrzymało si 0 głosów 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia.

14 UCHWAŁA nr 7/Zarzd/3/2006 w sprawie przygotowania folderu informacyjnego KUPS 1. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków zatwierdza przystpienie do przygotowania folderu informacyjnego KUPS 2. Uchwała została podjta w wyniku głosowania jawnego: Za przyjciem 5 głosów Przeciw 0 głosów Wstrzymało si 0 głosów 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia.

15 UCHWAŁA nr 8/Zarzd/3/2006 w sprawie przyjcia członka zwyczajnego pana Michała Grobelnego oraz członka wspierajcego firm SVZ Polska Sp. z o. o. z siedzib w Tomaszowie Lubelskim 1. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków przyjmuje do Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków jako członka zwyczajnego pana Michała Grobelnego z firmy SVZ Polska Sp. z o. o. 2. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków przyjmuje do Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków jako członka wspierajcego firm SVZ Polska Sp. z o. o. z siedzib w Tomaszowie Lubelskim. 3. Uchwała została podjta w wyniku głosowania jawnego: Za przyjciem 5 głosów Przeciw 0 głosów Wstrzymało si 0 głosów 4. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia.

16 UCHWAŁA nr 9/Zarzd/3/2006 w sprawie zwrotu kosztów delegacji członków Zespołu Technicznego Dobrowolnego Systemu Kontroli soków i nektarów (DSK) 1. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków podejmuje decyzj w sprawie zwrotu zasadnych kosztów delegacji członków ZT DSK. Zwrot kosztów bdzie dotyczył tych członków, którzy nie mog ich rozliczy w ramach działalnoci swojej firmy. 2. Uchwała została podjta w wyniku głosowania jawnego: Za przyjciem 5 głosów Przeciw 0 głosów Wstrzymało si 0 głosów 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia.

Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00

Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00 Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00 Obrady rozpoczto w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00. Obrady zakoczono w dniu 20 marca 2006

Bardziej szczegółowo

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY Nr ewid. 129/2005/P/04/138/LBY Informacja o wynikach kontroli Wykorzystanie rodków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do udzielonych

Bardziej szczegółowo

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PARSP) OCENA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KRUS. Raport (wersja ostateczna)

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PARSP) OCENA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KRUS. Raport (wersja ostateczna) Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PARSP) OCENA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KRUS Raport (wersja ostateczna) (i) Ocena KRUS jako organizacji; (ii) Zalecenia w kwestii niezbdnych zmian w KRUS;

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad IX Sesji Rady Gminy Cisek z dnia 29 czerwca 2007r- godz. 14.00

Protokół z obrad IX Sesji Rady Gminy Cisek z dnia 29 czerwca 2007r- godz. 14.00 Protokół z obrad IX Sesji Rady Gminy Cisek z dnia 29 czerwca 2007r- godz. 14.00 Ad.1. Przewodniczca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk słowami Otwieram obrady IX Sesji Rady Gminy Cisek otworzyła obrady

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych Departament Gospodarki, Skarbu Pastwa i Prywatyzacji P/05/047 KGP/41010/05 Nr ewid. 148/2006/P05047/KGP Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 SPRAWOZDANIE Pełnomocnika Rzdu do Spraw Programu dla Odry - 2006 za rok 2009 Wrocław, 11 czerwca 2010 r. 1 SPIS TRECI 1. Informacje wprowadzajce 3 2. Koordynacja

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu Na podstawie 4 ust. 1 pkt 2 Załcznika nr 1 do rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewntrznego oraz działania

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. osignła w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Poniej przedstawiam odpowiedzi na pytania radnych, zadane na sesji Rady Miasta w dniu 20 padziernika 2009 r.:

Poniej przedstawiam odpowiedzi na pytania radnych, zadane na sesji Rady Miasta w dniu 20 padziernika 2009 r.: PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 OR.II.00570-13/09 id. 1274528 Zielona Góra,. padziernika

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003 DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152!"#$%#% "$&#'$#(&! "!&!'!")*''$ #"!+,$"#%-.&' &''*$#(&! /000./0012/003 4&5! " #$% &$% '( $% # ( ) ( ' "5! " ( *( + (,- - & './'0& +* ( '- '- 10#- 2-( &0 # #(. 3'3& 45(, 6

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków SAFT

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków SAFT PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków SAFT Zebranie otworzył pan Bartosz Bodych Dyrektor Biura SAFT, Pełnomocnik Zarządu - oświadczeniem, że na dzień 25.11.2013r. na godzinę 18:30 w Klubie Aktora SAFT NOVA

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

- 1 - PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW BAŁTYCKIEGO STOWARZYSZENIA TŁUMACZY z siedzibą w Gdańsku, ul. Piwna 56/57 m.

- 1 - PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW BAŁTYCKIEGO STOWARZYSZENIA TŁUMACZY z siedzibą w Gdańsku, ul. Piwna 56/57 m. - 1 - Gdańsk, 24.04.2010 PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW BAŁTYCKIEGO STOWARZYSZENIA TŁUMACZY z siedzibą w Gdańsku, ul. Piwna 56/57 m.1 1. Zebrani zaakceptowali jednomyślnie skład Prezydium

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 13/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 13/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./ Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014, uwzględniające ocenę pracy Komitetów Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. /Przyjęte Uchwałą Nr 13/IX/15 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2013 roku

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2013 roku Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2013 roku 1. Wskazanie zbioru ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny W 2013 roku obowiązywały

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET SA. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku

ALMA MARKET SA. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku ALMA MARKET SA Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku (Załącznik do Sprawozdania z działalności ALMA MARKET SA za 2012 rok) - Kraków, 15 marzec 2013 rok - - 29- Zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion

Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion KARTY KREDYTOWE BANKU POLSKA KASA OPIEKI S.A. DYSTRYBUOWANE I OBSŁUGIWANE ZA POREDNICTWEM XELION. DORADCY FINANSOWI SP. Z O.O. REGULAMIN Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO Działając zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU

RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU Spis treści Spis treści... 2 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsca,

Bardziej szczegółowo

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Informacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i

Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i Pracy (MGiP) przy szczególnej pomocy pani Ireny Woliskiej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega RAFAMET S.A. oraz miejsce, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2015

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2015 Ostrów Mazowiecka, dn. 4 lutego 2015 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2015 Temat: jednolity tekst Statutu Emitenta Zarząd FABRYK MEBLI FORTE S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazuje sporządzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1.

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1. U S T AWA Projekt z dnia o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okrela zasady udzielania nieodpatnej

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005

WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005 WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005 1) "ENERGOMONTA-PÓŁNOC" Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30. ( Poprzedni adres: 04-464 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZDU ERGIS-EUROFILMS SA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZDU ERGIS-EUROFILMS SA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZDU ERGIS-EUROFILMS SA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU SPIS TRECI: I. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej 2 1. Charakterystyka działalnoci Grupy Kapitałowej. 2 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo