PROTOKÓŁ nr 3/Zarzd/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ nr 3/Zarzd/2006"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ nr 3/Zarzd/2006 Warszawa, Rodzaj posiedzenia: Posiedzenie Zarzdu Krajowej Unii Producentów Soków Data posiedzenia: 3 kwietnia 2006 roku Miejsce posiedzenia: lokal 340, ul. Rakowiecka 36, Warszawa Status protokołu: protokół z dnia 3 kwietnia 2006 roku przyjty na posiedzeniu Zarzdu w dniu 8 czerwca 2006 Obecni na posiedzeniu członkowie Zarzdu dysponuj 5 głosami na 7 głosów, zatem Zarzd KUPS zdolny jest do podejmowania prawomocnych uchwał. Obecni na posiedzeniu: Lp. Imi i nazwisko Firma 1. Julian Pawlak, Tymbark S.A. 2. Prof. Witold Płocharski Wiceprezes Zarzdu KUPS, ISK w Skierniewicach 3. Dr Romuald Ozimek Wiceprezes Zarzdu KUPS, OJC Wisowa Sp. z o. o. 4. Andrzej Kłodawski Członek Zarzdu KUPS, Hortex Holding S.A. 5. Marek Pawlonka Członek Zarzdu KUPS, Vallo Saft Polska Sp. z o. o. Nieobecni na posiedzeniu: 6. Leonard wirkula Członek Zarzdu KUPS, Jahnckepol Sp. z o. o. 7. Teodozja Wasiska Członek Zarzdu KUPS, Agros Nova Sp. z o. o. Biuro KUPS: 8. Barbara Groele Sekretarz Generalny KUPS 9. Magdalena Luty Specjalista, biuro KUPS Zaproszeni gocie: 10. Maria Twaróg Radca Prawny Porzdek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjcie protokołu Zarzdu KUPS z dnia r. oraz r. 3. Wyjanienie przez prawnika wtpliwoci Członków Zarzdu odnonie Projektu Marchewka 4. Omówienie zakresu prac i kosztów działalnoci Zespołu Roboczego ds. Monitoringu i Prognozowania Rynku Owoców i Warzyw 5. Omówienie załoe budetu KUPS na Podjcie uchwały 6. Omówienie porzdku WZCz KUPS w dniu Podjcie uchwały 7. Omówienie zmian do Statutu KUPS. Podjcie uchwały 8. Omówienie stanowiska KUPS w sprawie pisma z dnia 6 marca br. od Podsekretarza Stanu Pana Krzysztofa Ardanowskiego, MRiRW w sprawie integracji rodowiska producentów i przetwórców z brany owocowo warzywnej 9. Omówienie procedury postpowania antydumpingowego odnonie zagszczonych soków jabłkowych 10. Omówienie propozycji Redakcji Przemysłu Fermentacyjnego i Owocowo Warzywnego odnonie zostania partnerem prasowym KUPS 11. Omówienie propozycji przygotowania folderu KUPS 12. Ustosunkowanie si do propozycji pana K.H. Strochmanna odnonie zaproszenia grupy zainteresowanych producentów i przetwórców do sadu przemysłowego w Niemczech 13. Podjcie decyzji odnonie Przewodnika dobrej praktyki produkcyjnej dla przemysłu sokowniczego 14. Sprawy inne, wolne wnioski

2 15. Zamknicie posiedzenia Ad 1. Posiedzenie rozpoczł pan Julian Pawlak, witajc wszystkich zebranych. Zebrani na posiedzeniu nie wnieli uwag do porzdku posiedzenia. Pan Julian Pawlak wyjanił, i pkt 3 porzdku posiedzenia zostanie omówiony po przybyciu Radcy Prawnego pani Marii Twaróg. Ad 2. Brak było uwag do projektów protokołów z dnia 30 stycznia 2006 roku i 21 lutego 2006 roku przysłanych do biura KUPS. Zebrani wnieli kilka korekt stylistycznych do protokołów. Wniesione uwagi zostan uwzgldnione w protokołach. Poddano głosowaniu przyjcie protokołu z posiedzenia Zarzdu z dnia 30 stycznia 2006 roku oraz 21 lutego 2006 roku. W wyniku głosowania jawnego podjto uchwał nr 1 w sprawie przyjcia protokółów z posiedze Zarzdu KUPS z dnia 30 stycznia i 21 lutego 2006 roku. Pani Barbara Groele zwróciła si z prob do Członków Zarzdu o przesyłanie uwag do protokołów do biura KUPS zgodnie z prob w korespondencji (maile), co znacznie ułatwi prac i skróci omawianie protokołu przed jego przyjciem. Ad 3. W zwizku z licznymi pytaniami Członków Zarzdu odnonie działa zwizanych z projektem Marchewka, pan Julian Pawlak przedstawił zgromadzonym Członkom Zarzdu w chronologicznym porzdku informacje, dyskusje i uchwały zwizane z w/w projektem podejmowane przez Walne Zgromadzenie Członków oraz Zarzd (załcznik). Wyjanił równie, i w zwizku z obcieniami zwizanymi z pozyskaniem rodków finansowych w inny sposób, kredyt był form najkorzystniejsz, tym bardziej, i jest on porczony przez spółki Tymbark S.A.. i Agros Nova Sp. z o. o. oraz dodatkowo spółki te porczyły gwarancj bankow dla Agencji Rynku Rolnego jako warunek naleytego wykonania umowy. Jednoczenie w zwizku z kwestionowaniem jego działa pan Julian Pawlak poddał pod dyskusj Zarzdu moliwo rezygnacji ze stanowiska Prezesa Zarzdu na najbliszym Walnym Zgromadzeniu Członków KUPS. Zarzd KUPS odrzucił moliwo rezygnacji pana Juliana Pawlaka z funkcji Prezesa Zarzdu. Zebrani poddali dyskusji uprawnienia Członków Zarzdu wg statutu KUPS odnonie zacignicia w imieniu Stowarzyszenia KUPS kredytu bankowego. Pani Maria Twaróg Radca Prawny wyjaniła, i zgodnie z 30 Statutu KUPS, który ma brzmienie Dla wanoci owiadcze woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowizków majtkowych Stowarzyszenia wymagane s podpisy dwóch członków Zarzdu w tym Prezesa lub Wiceprezesa, kredyt jest takim owiadczeniem woli, wic Prezes Zarzdu oraz Wiceprezes mieli takie upowanienie. Wobec powyszego zgromadzeni uznali, i w przypadku pyta na Walnym Zgromadzeniu Członków KUPS, naley przedstawi powysze wyjanienie. Ad 4. W zwizku ze spotkaniem członków Zespołu ds. Monitorowania i Prognozowania Rynku Owoców i Warzyw w dniu 27 marca 2006 na które równie zaproszeni byli

3 Członkowie Zarzdu Pan dr Romuald Ozimek, Wiceprezes Zarzdu KUPS przedstawił w skrócie relacje ze spotkania, wraz z propozycj odnonie finansowania pracy członków Zespołu. Zebrani na posiedzeniu Zarzdu KUPS rozpoczli dyskusj nad kosztami działalnoci Zespołu. Ustalono, i koszty pracy Zespołu powinny si zamkn w kwocie zł w 2006 roku i taka kwota zostanie przyjta w budecie i zaproponowana dla Członków Zespołu. Jednoczenie KUPS zadeklarował zwrot kosztów zwizanych z delegacjami członków Zespołu. Zakres zaplanowanych prac Zespołu został omówiony i przedstawiony w krótkim protokole ze spotkania Zespołu w dniu 27 marca br. (załcznik). Ad 5. W zwizku z wnioskiem Zarzdu z dnia 21 lutego 2006 roku odnonie weryfikacji projektu budetu przez biuro rachunkowe zajmujce si obsług finansowo rachunkow Stowarzyszenie KUPS, ponownie przygotowano projekt budetu na rok Pani Barbara Groele wraz z pani Alicj Skrzypczak z biura rachunkowego Skrzypczak w skrócie przedstawiły załoenia budetu. Po przedyskutowaniu i wprowadzeniu poprawki odnonie kwoty na działalno Zespołu ds. Monitorowania i Prognozowania Rynku Owoców i Warzyw, Zarzdu KUPS jednogłonie zarekomendował projekt budetu na rok 2006 Walnemu Zgromadzeniu Członków KUPS. Po przeprowadzonej dyskusji pan Julian Pawlak wycofał si z chci rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarzdu, stawiajc jednoczenie wniosek, aby dla przejrzystoci działa finansowych Stowarzyszenia kady z poszczególnych członków Zarzdu okresowo zatwierdzał dokumenty finansowe Stowarzyszenia (przelewy). Statut wymaga podpisów 2 członków Zarzdu w tym prezesa lub wiceprezesa i zawsze ten warunek mona spełni. Zebrani nie podjli inicjatywy w tym zakresie. Zebrani na posiedzeniu Zarzdu KUPS po przeanalizowaniu zestawienia dotyczcego opłat członkowskich za lata 2004/05 zawnioskowali o skrelenie z listy członków wspierajcych firmy Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny z siedzib w Szczekocinach oraz z listy członków zwyczajnych pana Gustawa Pikiewicza, z tytułu zalegania z opłatami członkowskimi za rok 2004 i Wniosek poddano głosowaniu jawnemu. W wyniku głosowania jawnego podjto uchwał nr 2 w sprawie skrelenia z listy członków wspierajcych firmy Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny z siedzib w Szczekocinach oraz z listy członków zwyczajnych pana Gustawa Mikiewicza. Ad 6. Zebrani na posiedzeniu Zarzdu KUPS omówili projekt sprawozdania Zarzdu KUPS z działalnoci Stowarzyszenia w 2005 roku. Zgłoszono uwagi odnonie uzupełniania sprawozdania Zarzdu KUPS o zmiany w składzie Zarzdu w 2005 roku oraz w składzie Komisji Rewizyjnej jak równie o informacj nt. złoenia wniosku o zastrzeenie logo KUPS i logo DSK. Omówiono termin zwołania Walnego Zgromadzenia Członków. Ustalono zwołanie WZCz KUPS w dniu 27 kwietnia 2006 roku w terminie pierwszym o godzinie oraz w terminie drugim o godzinie Projekt porzdku posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków KUPS w dniu 27 kwietnia 2006 roku poddano dyskusji. Zebrani na posiedzeniu poddali głosowaniu przyjcie sprawozdania Zarzdu KUPS z działalnoci Stowarzyszenia w roku 2005.

4 W wyniku głosowania jawnego podjto uchwał nr 3 w sprawie przyjcia sprawozdania z działalnoci Stowarzyszenia KUPS za 2005 rok Zebrani na posiedzeniu poddali głosowaniu termin zwołania WZCz KUPS wraz z porzdkiem i miejscem obrad Walnego Zgromadzenia Członków KUPS w dniu 27 kwietnia 2006 roku. W wyniku głosowania jawnego podjto uchwał nr 4 w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków KUPS w dniu 27 kwietnia 2006 roku w Warszawie i przyjcia porzdku WZCz KUPS. Ad 7. Pani Barbara Groele przedstawiła propozycj Biura Rachunkowego SKRZYPCZAK, aby w 10 Statutu Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków okreli Przedmiot Działalnoci Gospodarczej Stowarzyszenie (PKD). Zebrani na posiedzeniu przyjli za zasadn proponowan zmian w Statucie Stowarzyszenia KUPS. Wyniki głosowania jawnego: W wyniku głosowania jawnego podjto uchwał nr 5 w sprawie rekomendacji dla WZC uchwalenia zmian w Statucie Stowarzyszenia KUPS Ad 8. Pani Barbara Groele przedstawiła pismo pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego Podsekretarza Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2006 roku w sprawie podjcie działa przez Stowarzyszenie KUPS, których celem bdzie integracja sektora przetwórstwa owocowo warzywnego (załcznik). Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) przygotowało pismo do producentów zwizanych z bran przetwórstwa owocowo warzywnego (załcznik). Zebrani na posiedzeniu nie wnieli uwag do pisma. Pismo podpisane przez Członków Zarzdu KUPS zostanie rozesłane do firm zwizanych z przetwórstwem owocowo warzywnym. Pan Julian Pawlak zaproponował, aby w ramach konsolidacji brany owocowo warzywnej zaprosi na Walne Zgromadzenie Członków KUPS pani Janin Jdrzejewsk z Unii Przemysłu Chłodniczego w celu omówienia moliwoci współpracy. Ad 9. W zwizku z wnioskiem pana Leonarda wirkuli odnonie podjcia działa przez KUPS w sprawie postpowania antydumpingowego odnonie zagszczonego soku jabłkowego, pani Barbara Groele w skrócie przedstawiła procedur postpowania antydumpingowego. Główn kwesti, które naley poda we wniosku o wszczcie postpowania jest wykazanie szkody zwizanej ze sprowadzaniem zagszczonego soku jabłkowego u 25 % producentów w EU z tytułu niskich cen (poniej kosztów produkcji) zagszczonego soku jabłkowego. Zebrani na posiedzeniu stwierdzili, i Stowarzyszenie KUPS nie jest w stanie zebra wystarczajcych dowodów, aby tak procedur rozpocz. Równie zwrócono uwag na fakt, e bardzo trudno bdzie wykaza, e Chiny stosuj

5 dumping cenowy ze wzgldu na podwyszanie i dopasowywanie si cen chiskiego koncentratu do cen rynkowych. Ad 10. W zwizku z długoletni współprac z Redakcj miesicznika Przemysł Fermentacyjny i Owocowo Warzywny Stowarzyszeniu Krajowa Unia Producentów Soków zostało zaproponowane przez Redaktor Naczeln pani Mari Przegalisk podpisanie Umowy w sprawie współpracy w zakresie wzajemnej promocji. Zebrani na posiedzeniu Zarzdu zdecydowali o zmianie zapisu w podpunkcie 1.1 punktu I Umowy, czynic miesicznik PFiO-W Głównym partnerem prasowym. Zebrani na posiedzeniu poddali głosowaniu jawnemu przyjcie Umowy w sprawie współpracy w zakresie wzajemnej promocji wraz z powysz zmian. W wyniku głosowania jawnego podjto uchwał nr 6 w sprawie przyjcie Umowy w sprawie współpracy w zakresie wzajemnej promocji pomidzy Redakcj miesicznika Przemysł Fermentacyjny i Owocowo Warzywny a Stowarzyszeniem Krajowa Unia Producentów Soków. Ad 11. Zebranym na posiedzeniu Zarzdu KUPS pani Barbara Groele przedstawiła projekt folderu informacyjnego KUPS. Zebrani po dyskusji uznali, i istnieje potrzeba przygotowania powyszego folderu. Zgłoszono wstpne uwagi do projektu, które zostan uwzgldnione w trakcie weryfikacji projektu folderu. Poddano równie pomysł zamieszczenia ju gotowego folderu na stronie internetowej KUPS. Zebrani na posiedzeniu poddali głosowaniu jawnemu decyzj odnonie potrzeby przygotowania folderu informacyjnego KUPS. W wyniku głosowania jawnego podjto uchwał nr 7 w sprawie przygotowania folderu informacyjnego KUPS. Ad 12. Pani Barbara Groele poinformowała, i pan K.H. Strochmman, który miał by gociem IX Midzynarodowego Sympozjum KUPS, po raz kolejny odmówił uczestnictwa. Skierował jednak zaproszenie do członków KUPS, zainteresowanych producentów, którzy chcieliby odwiedzi sady w Niemczech. Zebrani przedyskutowali powysz propozycj. Biuro KUPS zapozna si z kosztami zorganizowania takiego wyjazdu w miesicach sierpie wrzesie i w odpowiednim czasie umieci informacje na stronie internetowej KUPS o moliwoci wyjazdu w celu zebrania odpowiedniej liczby osób. Ad 13. W ramach Grupy Roboczej KUPS ds. Wyrobów został opracowany Przewodnik dobrej praktyki produkcyjnej dla przemysłu sokowniczego. Ze wzgldu na odejcie na emerytur pani Marii Tartanus Przewodniczcej w/w Grupy ostanie fazy pracy nad przewodnikiem dotyczcej opiniowania zostały spowolnione. W zwizku

6 z koniecznoci dokoczenia prac nad przewodnikiem zebrani na posiedzeniu zdecydowali, i naleałoby zleci odpłatnie dokoczenie redakcji przewodnika pani Marii Tartanus. W przypadku kiedy nie wyrazi ona zgody, zaproponowano pani Janin Szejko, byłego Pełnomocnika ds. Jakoci w firmie Tymbark S.A, obecnie na emeryturze pomostowej. Po zakoczeniu redakcji przewodnika zostałby on wydany i wypromowany w czasie cyklu seminariów/szkole. Ad 14. 1) W zwizku z przesłaniem do biura KUPS deklaracji przystpienia do Stowarzyszenie KUPS pana Michała Grobelnego z firmy SVZ Polska Sp. z o. o. jako członka zwyczajnego oraz firm SVZ Polska Sp. z o. o. z siedzib w Tomaszowie Lubelskim jako członka wspierajcego, Zarzd sformułował uchwał a nastpnie poddał j głosowaniu. W wyniku głosowania jawnego przyjto uchwał nr 8 w sprawie przyjcie nowego członka zwyczajnego pana Michała Grobelnego oraz członka wspierajcego firm SVZ Polska Sp. z o. o. z siedzib w Tomaszowie Lubelskim. 2) Pani Barbara Groele poinformowała o pimie z firmy Polobst Sp. z o.o. odnonie rezygnacji z członkostwa pani Barbary Jastrzbskiej jako członka zwyczajnego, w zwizku z jej odejciem na emerytur oraz brakiem pełnomocnictwa przez firm dla kolejnych osób, pan Marek Pawlonka nie czujc si upowaniony do zajmowania stanowiska, zaproponował, aby spraw przełoy na nastpne posiedzenie Zarzdu KUPS. 3) W zwizku z decyzj WZCz KUPS, które zobligowało Zarzd KUPS do rozwizania sprawy pana Michała Gadziskiego byłego dyrektora KUPSiNB przy SITSpo, biuro KUPS skierowało pismo do SITSpo z prob o informacj o wielkoci dostpnych rodkach finansowych. Zgodnie z otrzyman informacj w zwizku ze spraw sdow skierowan przez pana Michała Gadziskiego przeciwko SITSpo, z konta KUPSiNB przy SITSpo zostały pobrane rodki na zatrudnienie adwokata. Koszty adwokata przekroczyły dostpne na koncie rodki, std na dzie dzisiejszy na koncie KUPSiNB przy SITSpo brak jest jakichkolwiek rodków finansowych. Zebrani zdecydowali o wystosowaniu pisma do pana Michała Gadziskiego z informacj, i w zwizku z brakiem rodków finansowych na koncie KUPSiNB przy SITSpo nie widzimy adnej moliwoci spełnienia proby pana Michała Gadziskiego odnonie rekompensaty finansowej. 4) W zwizku z faktem, i czasami członkowie Zespołu Technicznego DSK nie maj moliwoci rozliczenia delegacji zwizanych z dojazdem na posiedzenia ZT DSK (np. podczas urlopu lub s bez stałego zatrudnienia), zebrani zdecydowali, i w wyjtkowych i uzasadnionych przypadkach koszty delegacji mog by zwrócone. Sformułowan uchwał poddano głosowaniu jawnemu. Wstrzymało si: 1 głos W wyniku głosowania jawnego przyjto uchwał nr 9 w sprawie zwrotu uzasadnionych kosztów delegacji członków ZT DSK. 5) W zwizku z propozycj firmy Kolporter Expo odnonie współpracy przy realizacji Warsaw Drink Salon w dniach r. i przedstawieniu umowy zebrani zdecydowali o zaopiniowaniu powyszej umowy przez prawnika i zapoznaniu si z obowizkami KUPS w czasie targów. Umowa wraz z opinia prawnika zostanie ponownie przedstawiona do decyzji Zarzdu KUPS.

7 6) Członkowie Zarzdu podjli decyzj odnonie podwyki dla Barbary Groele oraz uzgodnili jej kwot. Na tym protokół zakoczono. Protokołowały: Barbara Groele Julian Pawlak Magdalena Luty Załczniki: 1. Lista obecnoci 2. Uchwały od 1 do 9 3. Protokół z Posiedzenia Zarzdu Krajowej Unii Producentów Soków z dnia 30 stycznia i 21 lutego 2006 roku 4. Działania informacyjne i decyzyjne w zakresie realizowanego przez KUPS Mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej Wsparcie działa promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych projekt Marchewka 5. Projekt uchwały w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków KUPS w dniu r. w Warszawie i przyjcie porzdku 6. Projekt uchwały w sprawie przyjcie budetu Stowarzyszenia KUPS na 2006 rok 7. Projekt uchwały w sprawie sprawozdania z działalnoci Stowarzyszenia KUPS w 2005 roku 8. Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia 9. Notatka ze Spotkania ds. Monitorowania i Prognozowania Rynku Owoców i Warzyw z dnia 10. Plan budetu na 2006 rok 11. Zestawienie płatnoci z tytułu opłaty członkowskiej w 2004 i 2005 roku 12. Budet projektu Marchewka 13. Zestawienie obrotów i sald za okres od do Projekt porzdku Walnego Zgromadzenia Członków KUPS 15. Projekt Sprawozdania z działalnoci KUPS w okresie Projekt zmian w Statucie Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków 17. Pismo od pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego Podsekretarza Stanu z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia r. 18. Pismo Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków do producentów i firm zwizanych z przetwórstwem owocowo warzywnym 19. Umowa w sprawie współpracy w zakresie wzajemnej promocji z miesicznikiem Przemysł Fermentacyjny i Owocowo Warzywny 20. Projekt folderu Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków 21. Pismo z SITSpo z dnia r. w sprawie rodków finansowych na koncie KUPSiNB przy SITSpo 22. Projekt umowy w sprawie współpracy przy realizacji Warsaw Drink Salon w dniach r. z firm Kolporter Expo 23. Projekt pisma do pana Dyrektora Dariusza Nie z Departamentu Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych dotyczce odpowiedzi na pismo z dnia 21 grudnia 2005 roku znak ROW/ws/Pt-823/7361/ Pismo do Radcy Prawnego firmy Wosana S.A. pani Agnieszki Susz Kramarskiej

8 UCHWAŁA nr 1/Zarzd/3/2006 w sprawie przyjcia protokołu z posiedzenia Zarzdu KUPS z dnia r. oraz r. 1. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków przyjmuje protokół z posiedzenia Zarzdu KUPS z dnia r. oraz r. 2. Uchwał podjto w głosowaniu jawnym. 3. Uchwała wchodzi z dniem jej podjcia.!

9 UCHWAŁA nr 2/Zarzd/3/2006 w sprawie skrelenie z listy członków zwyczajnych pana Gustawa Pikiewicza i z listy członków wspierajcych firm Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny z siedzib w Szczekocinach z tytułu zalegania z opłatami członkowskimi 1. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków skrela z listy członków zwyczajnych pana Gustawa Pikiewicza. 2. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków skrela z listy członków wspierajcych firm Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny z siedzib w Szczekocinach. 3. Uchwał podjto w głosowaniu jawnym. 4. Uchwała wchodzi z dniem jej podjcia. "

10 UCHWAŁA nr 3/Zarzd/3/2006 w sprawie przyjcia sprawozdania z działalnoci Stowarzyszenia KUPS w 2005 rok 1. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków przyjmuje sprawozdanie z działalnoci Stowarzyszenia KUPS w 2005 roku, który stanowi integraln cz niniejszej uchwały. 2. Uchwała została podjta w wyniku głosowania jawnego: Za przyjciem 5 głosów Przeciw 0 głosów Wstrzymało si 0 głosów 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia.

11 UCHWAŁA nr 4/Zarzd/3/2006 w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków KUPS w dniu 27 kwietnia 2006 roku w Warszawie i przyjcia porzdku. 1. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków zwołuje Walne Zgromadzenie Członków KUPS w pierwszym terminie w dniu 27 kwietnia 2006 o godzinie w Warszawie w Sali A w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno Spoywczego. 2. W razie niedojcia WZC KUPS w pierwszym terminie Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków zwołuje Walne Zgromadzenie Członków KUPS w drugim terminie zgodnie z 20 ust. 4 pkt b) Statutu Stowarzyszenia - w dniu 27 kwietnia 2006 roku o godzinie w Warszawie w Sali A w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno Spoywczego. 3. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków przyjmuje Porzdek Walnego Zgromadzenia Członków KUPS w dniu 27 kwietnia 2006 roku w Warszawie o nastpujcej treci: 1. Otwarcie WZC KUPS 2. Wybór Przewodniczcego WZC 3. Wybór Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków 5. Sprawozdanie Zarzdu 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 7. Sprawozdanie z działalnoci DSK 8. Sprawozdania z działalnoci Zespołu ds. Monitorowania i Prognozowania Rynku Owoców i Warzyw 9. Sprawozdanie finansowe za 2005 rok 10. Podjcie uchwały w sprawach: a) przyjcie sprawozdania finansowego za 2005 rok b) udzielenia absolutorium dla Zarzdu c) udzielenia absolutorium dla Komisji Rewizyjnej 11. Zatwierdzenia budetu KUPS na 2006 rok 12. Uchwalenie zmian w Statucie KUPS 13. Zatwierdzenia Regulaminu DSK 14. Sprawy inne, wolne wnioski Prezentacja załoe Projektu SGF odnonie kontroli stosowania pestycydów w brany sokowniczej dr Peter Rinke, SGF, Niemcy 15. Zamknicie posiedzenia 4. Uchwała została podjta w wyniku głosowania jawnego: Za przyjciem 5 głosów Przeciw 0 głosów Wstrzymało si 0 głosów 5. Uchwała wchodzi z dniem jej podjcia.

12 UCHWAŁA nr 5/Zarzd/3/2006 w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Stowarzyszenia 1. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków przyjmuje nastpujce zmiany w Statucie Stowarzyszenia: B) W paragrafie 10 przed słowami działalno gospodarcz dodajecie si słowo pomocnicz natomiast na kocu tego paragrafu dodaje nastpujcy zapis o treci: Przedmiotem pomocniczej działalnoci gospodarczej Stowarzyszenia mog by: a) Organizowanie sympozjów, konferencji, wystaw, szkole (PKD 80.4.Z) b) Działalno wydawnicza (PKD 22.1.) c) Działalno pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z) d) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD B) e) Badania i analizy techniczne (PKD Z) f) Działalno komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD B) g) Działalno zwizana z organizacj targów i wystaw (PKD A) h) Działalno poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z) i) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalnoci gospodarczej i zarzdzania (PKD A) j) Reklama (PKD Z) 2. Pozostała tre Statutu pozostaje bez zmian. 3. Uchwała zostaje podjta w wyniku głosowania jawnego. Wyniki głosowania jawnego: Za przyjciem 5 głosów Przeciw 0 głosów Wstrzymało si 0 głosów 4. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia.

13 UCHWAŁA nr 6/Zarzd/3/2006 w sprawie przyjcia Umowy w sprawie współpracy w zakresie wzajemnej promocji pomidzy Redakcj miesicznika Przemysł Fermentacyjny i Owocowo Warzywny, a Stowarzyszeniem Krajowa Unia Producentów Soków 1. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków przyjmuje Umow w sprawie współpracy w zakresie wzajemnej promocji pomidzy Redakcj miesicznika Przemysł Fermentacyjny i Owocowo Warzywny, a Stowarzyszeniem Krajowa Unia Producentów Soków 2. Uchwała została podjta w wyniku głosowania jawnego: Za przyjciem 5 głosów Przeciw 0 głosów Wstrzymało si 0 głosów 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia.

14 UCHWAŁA nr 7/Zarzd/3/2006 w sprawie przygotowania folderu informacyjnego KUPS 1. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków zatwierdza przystpienie do przygotowania folderu informacyjnego KUPS 2. Uchwała została podjta w wyniku głosowania jawnego: Za przyjciem 5 głosów Przeciw 0 głosów Wstrzymało si 0 głosów 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia.

15 UCHWAŁA nr 8/Zarzd/3/2006 w sprawie przyjcia członka zwyczajnego pana Michała Grobelnego oraz członka wspierajcego firm SVZ Polska Sp. z o. o. z siedzib w Tomaszowie Lubelskim 1. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków przyjmuje do Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków jako członka zwyczajnego pana Michała Grobelnego z firmy SVZ Polska Sp. z o. o. 2. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków przyjmuje do Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków jako członka wspierajcego firm SVZ Polska Sp. z o. o. z siedzib w Tomaszowie Lubelskim. 3. Uchwała została podjta w wyniku głosowania jawnego: Za przyjciem 5 głosów Przeciw 0 głosów Wstrzymało si 0 głosów 4. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia.

16 UCHWAŁA nr 9/Zarzd/3/2006 w sprawie zwrotu kosztów delegacji członków Zespołu Technicznego Dobrowolnego Systemu Kontroli soków i nektarów (DSK) 1. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków podejmuje decyzj w sprawie zwrotu zasadnych kosztów delegacji członków ZT DSK. Zwrot kosztów bdzie dotyczył tych członków, którzy nie mog ich rozliczy w ramach działalnoci swojej firmy. 2. Uchwała została podjta w wyniku głosowania jawnego: Za przyjciem 5 głosów Przeciw 0 głosów Wstrzymało si 0 głosów 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia.

PROTOKÓŁ nr 9/Zarzd/2006

PROTOKÓŁ nr 9/Zarzd/2006 PROTOKÓŁ nr 9/Zarzd/2006 Warszawa, 26.09.2006 Rodzaj posiedzenia: Posiedzenie Zarzdu Krajowej Unii Producentów Soków Data posiedzenia: 26 wrzenia 2006 roku Miejsce posiedzenia: lokal 340, ul. Rakowiecka

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 1/Zarzd/2008

PROTOKÓŁ nr 1/Zarzd/2008 PROTOKÓŁ nr 1/Zarzd/2008 Warszawa, 28.02.2008 Rodzaj posiedzenia: Posiedzenie Zarzdu Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków oraz Komitetu Organizacyjnego Sympozjum KUPS Data posiedzenia: 28 lutego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 8/Zarzd/2006

PROTOKÓŁ nr 8/Zarzd/2006 PROTOKÓŁ nr 8/Zarzd/2006 Warszawa, 29.08.2006 Rodzaj posiedzenia: Posiedzenie Zarzdu Krajowej Unii Producentów Soków Data posiedzenia: 29 sierpnia 2006 roku Miejsce posiedzenia: lokal 340, ul. Rakowiecka

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA

STATUT STOWARZYSZENIA STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Grupa Motocyklowa KLIW Tomaszów Mazowiecki 97-200, ul. Literacka www.kliw.org.pl email: telefon: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Grupa Motocyklowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Rad reprezentuje ogół rodziców i prawnych opiekunów wychowanków MDK nr 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazw Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław w dalszych postanowieniach statutu zwane dalej Stowarzyszeniem i jest

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/2005 posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej z dnia 17 marca 2005 r.

PROTOKÓŁ NR 3/2005 posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej z dnia 17 marca 2005 r. PROTOKÓŁ NR 3/2005 posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej z dnia 17 marca 2005 r. I. Uczestnicy W posiedzeniu, które otworzył Przewodniczcy Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo- Technicznej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 5/Zarzd/2007

PROTOKÓŁ nr 5/Zarzd/2007 PROTOKÓŁ nr 5/Zarzd/2007 Warszawa, 06.11.2007 Rodzaj posiedzenia: Posiedzenie Zarzdu Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków oraz Komitetu Organizacyjnego Sympozjum KUPS Data posiedzenia: 6 listopada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE z siedzib w Starachowicach zwołanego na dzie 07 maja 2012 r. na godz. 11.

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE z siedzib w Starachowicach zwołanego na dzie 07 maja 2012 r. na godz. 11. UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE z siedzib w Starachowicach zwołanego na dzie 07 maja 2012 r. na godz. 11.00 UCHWAŁA Nr 1 /2012 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczcego

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku

Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku I. Postanowienia ogólne 1. [Nazwa] Stowarzyszenie nosi nazw MB/8 Club Poland, dalej w skrócie zwane KLUBEM. 2. KLUB Jest stowarzyszeniem włacicieli i miłoników

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE

STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE Rozdział I 1 Postanowienia ogólne: 1. Towarzystwo nosi nazw Towarzystwo Promocji Jakoci Opieki Zdrowotnej w Polsce. W dalszej treci okrelane

Bardziej szczegółowo

! "# $%&$' ())* +, -

! # $%&$' ())* +, - $%&$'())* +,-!"# XI Midzynarodowe Sympozjum Krajowej Unii Producentów Soków 14-16 maja 2008r., Hotel Magellan, Bronisławów Szanowni Pastwo, Uprzejmie zapraszamy do uczestnictwa w XI Midzynarodowym Sympozjum

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne 1.1. Zarzd J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna działa na podstawie:

1. Postanowienia ogólne 1.1. Zarzd J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna działa na podstawie: REGULAMIN ZARZDU J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy Regulamin Zarzdu został uchwalony przez Rad Nadzorcz na podstawie 15 ust. 2 Statutu Spółki w dniu 21 marca 2007 r. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie nosi nazw Polskie Stowarzyszenie Trenerów Tenisa (w skrócie PSTT) zwane dalej Stowarzyszeniem. 1 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

Protokó! Zwyczajnego Walnego Zebrania Cz!onków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzib" w Warszawie

Protokó! Zwyczajnego Walnego Zebrania Cz!onków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzib w Warszawie Protokó! Zwyczajnego Walnego Zebrania Cz!onków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzib" w Warszawie Dnia dwunastego lutego dwa tysi!ce czternastego roku (12.02.2014 r.) o godz. 15:15 w drugim

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU. z dnia 10.03.2007. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU. z dnia 10.03.2007. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU z dnia 10.03.2007 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. "Stowarzyszenie Absolwentów Wyszej Szkoły Bankowej w Poznaniu" jest ogólnopolskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA 1. 1. Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa, zwany dalej Zarządem, kieruje działalnością Stowarzyszenia, działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU

STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Europejskie Towarzystwo Ekorozwoju, zwane dalej Stowarzyszeniem stanowi stowarzyszenie osób fizycznych działajcych w Polsce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA 1. Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony przez Walne Zgromadzenie na podstawie 17 ust. 2 Statutu Spółki w dniu 16 lutego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr P0151/65/07 Burmistrza Sandomierza z dnia 5.09.2007 r. REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU 1 1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Sandomierza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Posiedzenie Zgromadzenia Partnerów otworzył Przewodniczący Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA UCHWAŁA nr w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Za... Przeciw... W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r.

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania TRYGON ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani...

Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani... Projekty uchwał na NWZA Zarzd Spółki PTS PLAST-BOX" S.A. przekazuje tre projektów uchwał, które maj by przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzie 7 wrzenia 2009

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa Wola

REGULAMIN ZARZĄDU. Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa Wola REGULAMIN ZARZĄDU Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa Wola 1. 1. Zarząd Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa Wola, zwany dalej Zarządem Klubu, jest organem działającym zgodnie ze Statutem Klubu, Uchwałami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Zarządu z dnia 30.05.2014 nr 1 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Walnego Zebrania Członków

Uchwała Zarządu z dnia 30.05.2014 nr 1 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Walnego Zebrania Członków Uchwała Zarządu z dnia 30.05.2014 nr 1 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Walnego Zebrania Członków Działając na podstawie 30 i 34 Statutu, oraz w związku z podjętymi przez Komisję Rewizyjną uchwałami

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia.

Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia. Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia. w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu LGD Dorzecze Łeby Na podstawie 12 pkt 2 lit. g oraz 16 pkt 10 Statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

Protokół. Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Protokół. Starostwo Powiatowe w Wejherowie Starostwo Powiatowe w Wejherowie Protokół z kontroli w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Górze, przeprowadzonej w dniach 16 20 grudnia 2005 r. Kontrol na podstawie upowanienia OR 0114/181/05 z dnia 16.12.2005

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku.

Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku. Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez w 2007 roku. Zarzd Z siedzib w Łodzi, działajc na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartociowych w Warszawie oraz Uchwały Zarzdu

Bardziej szczegółowo

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 1/2009 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalnoci Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Działajc na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą z dnia 27 lutego 2014 roku

Protokół z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą z dnia 27 lutego 2014 roku Protokół z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą (WZC) zostało zwołane zgodnie z 19 p. 2 Statutu

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA FINANSÓW I BANKOWOCI tekst jednolity po uwzgldnieniu poprawek wniesionych dnia 12 czerwca 200r.

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA FINANSÓW I BANKOWOCI tekst jednolity po uwzgldnieniu poprawek wniesionych dnia 12 czerwca 200r. STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA FINANSÓW I BANKOWOCI tekst jednolity po uwzgldnieniu poprawek wniesionych dnia 12 czerwca 200r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Art.1 Nazwa stowarzyszenia brzmi: POLSKIE

Bardziej szczegółowo

W zebraniu udział wzięło 11 członków - załącznik Nr 1 - lista obecności.

W zebraniu udział wzięło 11 członków - załącznik Nr 1 - lista obecności. Protokół z Walnego Zebrania członków Sarko Stowarzyszenia, które odbyło się w dniu 07 maja 2011r, w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej, w Poznaniu przy ul. Solnej 12 W zebraniu udział wzięło

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy

STATUT STOWARZYSZENIA. Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIURA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII

REGULAMIN PRACY BIURA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII REGULAMIN PRACY BIURA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII 1 1. Regulamin Pracy Biura Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii, zwany dalej Regulaminem ustala

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1. Ustala si nazw reprezentacji rodziców: Rada Rodziców przy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzib jego władz naczelnych jest Warszawa.

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzib jego władz naczelnych jest Warszawa. Statut Stowarzyszenia JEDNOLITY TEKST STATUTU STOWARZYSZENIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW, KSIGOWYCH, DORADCÓW PODATKOWYCH, PRAWNIKÓW I EKONOMISTÓW "LIBERTAS" Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PUSZCZA BIAŁOWIESKA

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PUSZCZA BIAŁOWIESKA Załącznik do uchwały nr 2/03/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska z dnia 13 marca 2008 r. REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członkiń/-ów: 2. Wybór Przewodniczącej/Przewodniczącego Zebrania

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członkiń/-ów: 2. Wybór Przewodniczącej/Przewodniczącego Zebrania Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członkiń/-ów: 1. Otwarcie 2. Wybór Przewodniczącej/Przewodniczącego Zebrania 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCCEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCCEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCCEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie posiada osobowo prawn i jest organizacj

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

a) z wkładów członków Stowarzyszenia i innych osób, a w szczególno ci tych, którzy pragn przysposobi dziecko polskie; b) ze składek członkowskich;

a) z wkładów członków Stowarzyszenia i innych osób, a w szczególno ci tych, którzy pragn przysposobi dziecko polskie; b) ze składek członkowskich; STATUT NAZWA - SIEDZIBA - CEL Art. 1) Zostaje ustanowione Stowarzyszenie LA CICOGNA, majce trwa do dnia 31.5.2050. Art. 2) Ma ono siedzib w Turynie, ul. Caraglio nr 24. Art. 3) Celem Stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU. Statut Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU. Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU. Statut Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem,

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku z dnia 30 marca 2007r,

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku z dnia 30 marca 2007r, Protokół: Prezes Zarządu Stowarzyzenia otworzył obrady Walnego Zgromadzenia, a wobec jednogłośnego stanowiska wybrano na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dr Stanisława Hoffmana, a na sekretarza Damiana

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Społeczny Komitet Ratowników Medycznych w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego  i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem. tekst jednolity STATUT Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem." Rozdział I : Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego odbyło si w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Orodka

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polska Interdyscyplinarna Grupa Neuroscience,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Nawiązując do bogatych, wielowiekowych tradycji historycznych w zakresie współpracy gospodarczej i kulturalnej regionu świętokrzyskiego.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 25 ust 3 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich w następującym

Bardziej szczegółowo

Informacja z działalności Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) w okresie 1.01.2008 30.11.2008

Informacja z działalności Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) w okresie 1.01.2008 30.11.2008 Informacja z działalności Stowarzyszenia KUPS w okresie 1.01.2008-30.11.2008 1 1) Skład Zarządu Warszawa, 1 grudnia 2008 roku Informacja z działalności Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania zwanego dalej Zarządem określa

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

Zmienia si Regulamin Funduszu Socjalnego witokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Nowy tekst stanowi załcznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmienia si Regulamin Funduszu Socjalnego witokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Nowy tekst stanowi załcznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała Nr 7/05 XIII Sprawozdawczo-Wyborczego XIII Okrgowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii w Kielcach z dnia 26.02.2005r. w sprawie Regulaminu Funduszu Socjalnego witokrzyskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 12 maja 2016 r.

Protokół nr 7 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 12 maja 2016 r. Protokół nr 7 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca Rady Nadzorczej 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącej 3. p. Jan Kosiło Członek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Przemyska

Regulamin Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Przemyska Regulamin Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Przemyska I. Postanowienia Ogólne 1 1. Zarząd Lokalnej Grupy Działania (LGD) Ziemia Przemyska, zwany dalej Zarządem, działa na podstawie Statutu oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ p.n. KLUB EGLARSKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ p.n. KLUB EGLARSKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ p.n. KLUB EGLARSKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie kultury fizycznej pod nazw Klub eglarski Wojskowej Akademii

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW ARTYSTYCZNYCH JANTAR

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW ARTYSTYCZNYCH JANTAR STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW ARTYSTYCZNYCH JANTAR Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych JANTAR. W dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzibą w Warszawie

Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzibą w Warszawie Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzibą w Warszawie Dnia 18.01.2013r. o godz. 15:45 w drugim terminie w siedzibie Wyższej Szkoły Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DORZECZE ŁEBY

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DORZECZE ŁEBY Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20/06/2016 Walnego Zebrania Członków LGD Dorzecze Łeby z dnia 21.06.2016 REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DORZECZE ŁEBY 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SZCZECIN DLA POKOLEŃ w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 48/2012 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 12 stycznia 2012 roku.

Protokół Nr 48/2012 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 12 stycznia 2012 roku. Protokół Nr 48/2012 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 12 stycznia 2012 roku. W posiedzeniu udział wzili: Sebastian Ninik Wacław Krawczyk Grayna Borek Waldemar Och Marian Kunc Krystyna Chrzszcz

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Zarządu Stowarzyszenia Pogoria Biega.

Regulamin pracy Zarządu Stowarzyszenia Pogoria Biega. Regulamin pracy Zarządu Stowarzyszenia Pogoria Biega. 1 Postanowienia ogólne 1. Zarząd Stowarzyszenia Pogoria Biega w Dąbrowie Górniczej jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia. kieruje całokształtem

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKO SZWAJCARSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ. 1 Forma Prawna Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej

TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKO SZWAJCARSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ. 1 Forma Prawna Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKO SZWAJCARSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ 1 Forma Prawna Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej 1. Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza, zwana dalej "Izbą", działa na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r.

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2004 Z XXI SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 23 listopada 2004r.

PROTOKÓŁ Nr XXI/2004 Z XXI SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 23 listopada 2004r. PROTOKÓŁ Nr XXI/2004 Z XXI SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 23 listopada 2004r. W dniu 23 listopada 2004 r. o godz. 11 00 w Sali Konferencyjnej Urzdu Miasta i Gminy w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA. Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji:

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA. Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 20 MAJA 2015 ROKU. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FAST FINANCE S.A. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez

Bardziej szczegółowo

Dobrowolny System Kontroli soków i nektarów (DSK) jako przykład samokontroli branży.

Dobrowolny System Kontroli soków i nektarów (DSK) jako przykład samokontroli branży. Dobrowolny System Kontroli soków i nektarów (DSK) jako przykład samokontroli branży. Forum Technologii Browarniczych Barbara Groele Cieszyn, 06.10.2011 Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA 1) Zarząd Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA jest organem wykonawczo-reprezentacyjnym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu,

Bardziej szczegółowo

Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzibą w Warszawie

Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzibą w Warszawie Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzibą w Warszawie Dnia piętnastego lutego dwa tysiące dwunastego roku (15.02.2012r.) o godz. 18.00 w drugim

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska

STATUT. Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska STATUT Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska 1. Stowarzyszenie nosi nazwę; Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska posługując się skróconą nazwą LGD - Wysoczyzna Elbląska,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rodzina Szkół Chopinowskich. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rodzina Szkół Chopinowskich. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rodzina Szkół Chopinowskich Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Oświatowe Rodzina Szkół Chopinowskich zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Rozwoju Rynku Rybnego

STATUT. Stowarzyszenia Rozwoju Rynku Rybnego Tekst ujednolicony z dnia 28.09.2005 STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Rynku Rybnego uchwalony przez Walne Zebranie Stowarzyszenia w Gdyni w dniu 21 lipca 2005 r. wraz z póniejszymi poprawkami ROZDZIAŁ I Nazwa,

Bardziej szczegółowo

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak postanawia, co następuje:

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak postanawia, co następuje: UCHWAŁA Nr 4/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak z siedzibą w Jadwisinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Bardziej szczegółowo

Protokół NR 2/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia CZELADŹ JEST FAJNA w dniu 07 Listopada 2015r.

Protokół NR 2/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia CZELADŹ JEST FAJNA w dniu 07 Listopada 2015r. Protokół NR 2/2015 w dniu 07 Listopada 2015r. W dniu 07 listopada 2015r. o godzinie 19:30 w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. Zebranie odbyło się w drugim terminie

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW Migacz

STATUT KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW Migacz STATUT KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW Migacz działającego przy Instytucie Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe Fizyków Migacz,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r. Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącej 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz Sekretarz

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. Niniejsze zasady organizacji wycieczek szkolnych odnosz si do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, w tym równie do uczniów oddziału przedszkolnego.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej 1 Regulamin Rady Pedagogicznej Opracowany w oparciu o: -Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7.09.1991 r. wraz z późniejszymi zmianami (art.40 do 44). -Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15.02.1999

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki Sokół. 2. Siedzibą Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Krajowy Organ Krzepienia Siły Oraz Wspierania Nowatorskich Inicjatyw Atletycznych

Statut Stowarzyszenia. Krajowy Organ Krzepienia Siły Oraz Wspierania Nowatorskich Inicjatyw Atletycznych Statut Stowarzyszenia Krajowy Organ Krzepienia Siły Oraz Wspierania Nowatorskich Inicjatyw Atletycznych Rozdział 1. Postanowienia ogólne Art. 1. Tworzy się stowarzyszenie o nazwie Krajowy Organ Krzepienia

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. 7. Wnioskodawca: 1. Spółka / spółka w organizacji 2. Inny wnioskodawca

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. 7. Wnioskodawca: 1. Spółka / spółka w organizacji 2. Inny wnioskodawca KRS-W4 CORS Sygnatura akt (wypełnia sd) Wniosek o rejestracj podmiotu w rejestrze przedsibiorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy SPÓŁKA AKCYJNA Formularz naley wypełni w

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA.

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka zwane dalej "Stowarzyszeniem",

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ DOTYCZĄCY WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCINKA Ja/Działając w imieniu* (Imię i nazwisko / nazwa Akcjonariusza Mocodawcy) Adres: PESEL/REGON/KRS*: Akcjonariusz/a* spółki pod firmą: WILBO

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Warszawski Funk, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT CHEŁMSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT CHEŁMSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT CHEŁMSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO /Tekst jednolity przyjęty Postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Mieszkańców Nieprowic Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Mieszkańców Nieprowic RAZEM, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo