W trosce o młode pokolenie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W trosce o młode pokolenie"

Transkrypt

1 fot.m. Zdrzy³owski W trosce o młode pokolenie Gmina Nadarzyn inwestuje nie tylko w nowe drogi, wodoci¹gi i kanalizacjê. Wielk¹ trosk¹ otacza równiez m³odzie. Z roku na rok komfort w jakim uczy siê m³ode pokolenie systematycznie wzrasta. We wrzeœniu w gminie Nadarzyn mia³y miejsce dwa du e wydarzenia. Pierwsze z nich to wmurowanie w Szkole Podstawowej w Woli Krakowiañskiej kamienia wêgielnego pod budowan¹ tu salê gimnastyczn¹ wraz z ³¹cznikiem. W przysz³ym roku uczniowie otrzymaj¹ nowy funkcjonalny obiekt sportowy wraz z zapleczem. Przyjmuj¹c zaproszenie, nie s¹dzi³em, e w tak ma³ej miejscowoœci, w tak ma³ej szkole, budowana bêdzie sala niemal takiej wielkoœci jak sama szko³a. - powiedzia³ podczas uroczystoœci Grzegorz Tyszko - Mazowiecki Kurator Oœwiaty. Akt erekcyjny podpisany zosta³ przez w³adze gminy i powiatu, Proboszcza Parafii w M³ochowie, przedstawicieli oœwiaty, wykonawcy, projektanta oraz szko³y. Po podpisaniu, kamieñ wêgielny zosta³ poœwiêcony i wmurowany w œcianê powstajacego obiektu. Drug¹ wa n¹ uroczystoœci¹ by³o oddanie do u ytku nowoczesnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nadarzynie. Sala ta powsta³a w 10 miesiêcy. Oprócz niej w nowopowsta³ym ³¹czniku znajduje siê doskonale wyposa ona si³ownia oraz dodatkowe sale lekcyjne. Obiekt ten, wraz z niedawno oddanym boiskiem, stanowi znakomity kompleks sportowo rekreacyjny na miarê dzisiejszych czasów. Brakuje chyba ju tylko p³ywalni. Poœwiêcenia obiektu dokona³ Abp. Kazimierz Nycz, który sw¹ obecnoœci¹ zaszczyci³ nadarzyñsk¹ szko³ê. Uroczystoœæ uœwietni³y wystêpy Orkiestry Dêtej OSP, oraz popisy uczniowskich grup tanecznych oraz sportowych. Takie obiekty z pewnoœci¹ podnios¹ jeszcze wy ej poziom nadarzyñskich sportowców, którzy od dawna odnosz¹ miêdzynarodowe sukcesy. Marek Zdrzy³owski Wójt i Vicewójt Gminy podpisuj¹ akt wmurowania kamienia wêgielnego. Nowa hala sporotwa w Nadarzynie prezentuje siê imponuj¹co.

2 2 O G O S Z E N I A D R O B N E Og³oszenia przyjmuj¹: Piaseczno ; Konstancin - tel ; Pruszków ; Grodzisk Maz ; Raszyn ; Ursus / ; Redakcja - tel./fax Do biura - bran a reklamowa, tel. 22/ Firma transportowa zatrudni kierowców, prawo jazdy kat. C+E, œwiadectwo kwalifikacji, du e doœwiadczenie, tel ; 22/ Œlusarza - spawacza, tel. 22/ DAM PRACÊ Operatora i pomocnika do drukarni oraz do produkcji reklam, tel. 22/ Handlowca - bran a reklamowa, tel. 22/ Grafik - bran a reklamowa, tel. 22/ Serwis samochodów ciê arowych i autobusów zatrudni mechaników, elektryków, elektromechaników, lakierników i blacharzy, tel. 22/ Zatrudniê, przyuczê blacharza budowlanego, tel Brukarzy i pomocników, tel Stolarzy, pomocników stolarzy, tel ; 22/ Hotel Stary Dwór przyjmie kobietê na recepcjê oraz na pokojow¹. Krze Du e - Trasa Katowicka. Wiadomoœæ w barze restauracji. Fryzjerce, abia Wola, tel Browar Jab³onowo zatrudni pracowników fizycznych do obs³ugi linii rozlewniczej (okres próbny 6 z³ netto/godz.) oraz operatorów wózków wid³owych (okres próbny 7 z³ netto/godz.). Tel. 22/ ; ; Zatrudniê kierowców kat. C, tel Zatrudniê pokojow¹ do Hotelu Lando (okolice Piaseczna), tel. 22/ Zatrudniê pani¹ do sprz¹tania domu, tel. 22/ Pilnie zatrudniê opiekunkê do 1-rocznej dziewczynki w Piasecznie/Zalesie Dolne. Wymagane doœwiadczenie w pracy z dzieæmi, pogodne usposobienie, mile widziany samochód. Praca oko³o 10 h. dziennie. Tel M³odego do Serwisu Opon w Piasecznie tel US UGI Naprawa sprzêtu AGD, tel. 22/ ; Biuro ksiêgowe, dojazd, tanio, tel. (22) , , gg Zegarmistrz - naprawy, wymiana baterii, pasków, sprzeda zegarków, Piaseczno ul.pu³awska 20 (w podwórzu), tel ARCHITEKT - PROJEKTY: domy - rozbudowy, adaptacje, zmiany sposobu u ytkowania, tel lub Alimenty, rozwody, maj¹tkowe, spadkowe, odszkodowania, ZUS, US, PZU, nieruchomoœci, sprawy spadkowe, urzêdowe, pozwy, apelacje, odwo³ania, tel ALKO - przeprowadzki, meblowozy, us³ugi transportowe 90 gr/km ca³y kraj, tel Transport - samochód ciê arowy 3T, skrzynia 2,7x4,7 m, HDS, samochód dostawczy do 2T, tel./fax ; Malowanie i aran acja mieszkañ, tel Naprawa elektronarzêdzi - Kaski, ul.graniczna 28, tel Profesjonalne pranie Karcherem dywanów, tapicerek, auto-tapicerek, u klienta lub u nas, tel. 022/ ; Hydrauliczne - VAT, tel RTV - serwis, sprzeda. Piaseczno, ul. Jana Paw³a II 24, tel Co? Gdzie? Kiedy? na Mazowszu Adres redakcji: ul.sosenki 14, M³ochów-Urzut Kontakt : tel./fax , , lub Wydawca:P.B.W. Minera³ Urzut, ul.sosenki 14 - konto: Dyrektor: Barbara Kaczmarek Redaktor Naczelny: Marek Zdrzy³owski, Druk: ODDI Poland, Bia³obrzegi ul.koœcielna 91 Za treœæ zamieszczanych og³oszeñ redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci. Nie zwracamy materia³ów nie zamówionych, zastrzegamy sobie prawo ich skracania i adiustacji. SPRZEDAM Kosiarki, Wêgiel brunatny 180 z³/tona, krêgi, bloczki betonowe, torf, kora, piasek wiœlany, ziemia do ogrodów, u el na drogi, drewno opa³owe, kominkowe, wywóz gruzu i z³omu, tel , Dachówka ceramiczna od 35 z³/m2, pustak Poroton 7,60 z³., Bloczki fundamentowe, pustaki, tel Wró ka MATYLDA - pomoc w rozwi¹zywaniu trudnych problemów; tel Transport - Kamaz, HDS, Renault + przyczepa, Avia; tel ; Hydraulika, remonty - kompleksowo, tel Ochrona emerytów, rencistów i m³odych, tel. 22/ KUPIÊ Docieplanie budynków, szybko, tanio, solidnie, tel Docieplanie budynków - 10 lat doœwiadczenia. Sprzeda materia³ów. Tel T³umaczenia - rosyjski, ukraiñski - szybko i profesjonalnie, 22/ Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 22/ ; Elektryk, tel Us³ugi remontowo-budowlane, tel Elektryk, tel Biuro Rachunkowe SIGMA oferuje pe³ny zakres us³ug ksiêgowych oraz obs³ugê ZUS i US. Tel. 22/ ; fax. 22/ , Piaseczno, ul.kiliñskiego 41 I piêtro. Cyklinowanie, tel Darmowe z³omowanie pojazdów, transport gratis, tel Ziemiê, gospodarstwo 1-10 ha, tel Antyki wszelkie za gotówkê, tel NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM Mieszkanie dwupokojowe w Konstancinie, tel NAUKA Polski, niemiecki - korepetycje, matury, tel Rosyjski - konwersacje, nauka, egzaminy, tel. 22/ Niemiecki, tel Francuski - nauka i pomoc, tel ZDROWIE Psychiatra, psychoterapeuta, tel. 22/ MATRYMONIALNE Poznam pana lata, bez na³ogów, zmotoryzowanego, zadbanego, tel Gmina abia Wola zakoñczy³a I etap modernizacji Gminnego Centrum Zdrowia. Zrealizowanie projektu pn. Gminne Centrum Zdrowia - Modernizacja i Termoizolacja Istniej¹cego Obiektu Ochrony Zdrowia nast¹pi³o przy wspó³finansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W ramach tego zadania inwestycyjnego wykonano: wymianê stolarki okiennej, termoizolacjê budynku, adaptacjê pomieszczeñ na gabinety lekarskie, dostosowano obiekt dla potrzeb pacjentów niepe³nosprawnych oraz zaadoptowano pomieszczenie na punkt rehabilitacji profilaktycznoleczniczej. W miesi¹cu paÿdzierniku uruchomiony zostanie punkt rehabilitacji z zastosowaniem sprzêtu do kinezyterapii i fizykoterapii. Ca³kowita wartoœæ zadania inwestycyjnego w ramach Projektu wynosi ,00 PLN.

3 3 Remanent likwidacyjny - jak zrobić to prawidłowo Powody zaprzestania prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej mog¹ byæ ró ne, natomiast sposób postêpowania w celu jej zamkniêcia okreœlaj¹ przepisy, które zobowi¹zuj¹ przedsiêbiorcê do wykonania okreœlonych procedur i czynnoœci. Nie ma takiej sytuacji, która zwalnia³aby przedsiêbiorcê lub jego nastêpców od ich wykonania. To po prostu trzeba zrobiæ, min. dlatego aby inne podmioty mia³y œwiadomoœci, e my ju dzia³alnoœci nie prowadzimy. Czynnoœci zmierzaj¹ce do zamkniêcia dzia³alnoœci gospodarczej to przede wszystkim te ni ej wymienione, których wykonanie gwarantuje prawid³owe procedurê likwidacji naszej firmy. S¹ to: 1.Zg³oszenie do Urzêdu Gminy faktu zakoñczenia dzia³alnoœci gospodarczej. 2.Zg³oszenie do Urzêdu Statystycznego zakoñczenia dzia³alnoœci gospodarczej oraz o wykreœlenie z rejestru REGON. 3.Powiadomienie w formie pisemnej w³aœciwego naczelnika Urzêdu Skarbowego o zamiarze sporz¹dzenia likwidacyjnego spisu z natury. 4.Sporz¹dziæ remanent likwidacyjny, czyli spis z natury. Powiadomienie w³aœciwego naczelnika Urzêdu Skarbowego nale y z³o yæ najmniej terminie 7 dni przed dat¹ sporz¹dzenia spisu, a remanent likwidacyjny dokonuje siê w terminie 14 dni od dnia zaprzestania wykonywania czynnoœci podlegaj¹cych opodatkowaniu. Wykonanie remanentu likwidacyjnego jest czynnoœci¹ niezbêdn¹ dla ostatecznego zamkniêcia dzia³alnoœci, niestety wielu przedsiêbiorców nie zdaje sobie z tego sprawy i nie wykonuje ci¹ ¹cego na nich obowi¹zku. Skutkowaæ to mo e ró nymi konsekwencjami, które najczêœciej ujawniaj¹ siê w momencie, kiedy ponownie zamierzamy podj¹æ dzia- ³alnoœæ gospodarcz¹. Spis z natury sporz¹dza siê dla celów okreœlenia podatku dochodowego i dla celów podatku VAT, czyli dla osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i bêd¹cych p³atnikami podatku VAT. W pierwszym przypadku remanent likwidacyjny (dla celów podatku dochodowego) powinien stanowiæ spis Gmina abia Wola w ramach projektu pn. Budowa infrastruktury teleinformatycznej Gminy Zabia Wola wspó³finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego, prowadzi IV postêpowanie o udzielenie zamówienia publicznego, poniewa poprzednie nie zakoñczy³y siê wy³onieniem wykonawcy. Po rozstrzygniêciu przetargu przyst¹pimy do realizacji projektu w ramach którego zostanie wykonana teleinformatyzacja Urzêdu oraz uruchomione zostan¹ dwa Publiczne Punkty Dostêpu do Internetu tzw. Telecentra, które zlokalizowane bêd¹ w obiektach Ochotniczych Stra y Po arnych w Bartoszówce i elechowie. wszystkich, pozosta³ych na dzieñ likwidacji dzia³alnoœci gospodarczej towarów handlowych, materia³ów (surowce) podstawowych i pomocniczych, pó³wyrobów, wyrobów gotowych, równie braków i odpadków oraz niebêd¹cych œrodkami trwa³ymi rzeczowych sk³adników maj¹tku, zwi¹zanego z wykonywan¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹. Wartoœæ remanentu likwidacyjnego wycenia siê przy tym wed³ug cen zakupu, zaœ dochód z tego remanentu okreœla siê przy zastosowaniu do jego wartoœci takiego wskaÿnika procentowego, jaki wynika z udzia³u dochodu w przychodach w okresie ostatnich trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych miesi¹c, w którym nast¹pi³a likwidacja dzia³alnoœci, (je eli jednak w tym okresie dochód nie wyst¹pi³, to wówczas wskaÿnik ten ustala siê w odniesieniu do dochodu, uzyskanego w roku podatkowym poprzedzaj¹cym rok, w którym nast¹pi³a likwidacja). Ujmuj¹c to proœciej, jeœli dochód nie wyst¹pi³ ani w okresie ostatnich trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych miesi¹c, w którym dzia³alnoœæ zosta³a zlikwidowana, ani w roku podatkowym poprzedzaj¹cym rok likwidacji dzia³alnoœci, to wówczas podatnik w ogóle nie ustali dochodu z remanentu likwidacyjnego, a tym samym nie zap³aci podatku dochodowego z tego tytu³u. Podatnik nie ma obowi¹zku ustalania dochodu z remanentu likwidacyjnego na dzieñ likwidacji dzia³alnoœci gospodarczej, jeœli: -w wyniku zmiany formy prawnej lub po³¹czenia przedsiêbiorstw sk³adniki maj¹tku objête remanentem zosta³y wniesione w formie wk³adu lub aportu do nowo powsta³ego lub istniej¹cego przedsiêbiorcy, lub: -nast¹pi³a ca³kowita lub czêœciowa zmiana bran y, -osoba fizyczna wnios³a sk³adniki maj¹tku objête remanentem w formie wk³adu lub aportu do spó³ki cywilnej albo spó³ki handlowej, -nast¹pi³o przekszta³cenie spó³ki cywilnej w spó³kê handlow¹ lub osobowej spó³ki handlowej w inn¹ osobow¹ spó³kê handlow¹ albo w kapita³ow¹ spó³kê handlow¹. Dochód z remanentu likwidacyjnego - ustalony z uwzglêdnieniem powy szych zasad - podlega opodatkowaniu 10% zrycza³towanym podatkiem dochodowym i jest p³atny w terminie p³atnoœci zaliczki za ostatni miesi¹c prowadzenia dzia³alnoœci (a w przypadku podatników, którzy wybrali kwartalny sposób wp³acania zaliczek - w terminie p³atnoœci zaliczki za ostatni kwarta³ prowadzenia dzia³alnoœci) - art. 44 ust. 4 updof. Jednoczeœnie - w terminie p³atnoœci tego podatku - podatnik jest obowi¹zany z³o yæ w urzêdzie skarbowym spis pozosta³ych na dzieñ likwidacji i objêtych remanentem aktywów, wycenionych wed³ug cen zakupu. Ewentualna dalsza sprzeda objêtych remanentem likwidacyjnym sk³adników maj¹tku, nie spowoduje ju obowi¹zku zap³aty podatku, gdy zrycza³towany podatek z tego tytu³u zosta³ uiszczony w momencie likwidacji dzia³alnoœci gospodarczej. Wa ne: Remanentem likwidacyjnym nie obejmuje siê natomiast œrodków trwa³ych (oraz wartoœci niematerialnych i prawnych). W przypadku zaprzestania dzia³alnoœci gospodarczej przez bêd¹c¹ podatnikiem VAT osobê fizyczn¹, opodatkowaniu podatkiem od towarów i us³ug podlegaj¹ towary w³asnej produkcji i towary, które po nabyciu nie by³y przedmiotem dostawy towarów, ale tylko te, w stosunku, do których przys³ugiwa³o prawo do obni enia kwoty podatku nale nego o kwotê podatku naliczonego. Stanowi o tym art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy o VAT. Z punktu widzenia ustawy o VAT - która definiuje towary w art. 2 pkt 6 - towarami s¹ nie tylko bilansowe towary handlowe, ale równie materia³y, pó³wyroby i wyroby gotowe, czyli generalnie wszystkie te sk³adniki maj¹tku, które ujmuje siê w remanencie likwidacyjnym dla potrzeb podatku dochodowego, w tym jednak wypadku nie wy³¹czaj¹c równie wyposa enia i œrodków trwa- ³ych. Na tê okolicznoœæ podatnik obowi¹zany jest do sporz¹dzenia spisu z natury w terminie 14-dniowym, licz¹c od dnia zaprzestania wykonywania czynnoœci podlegaj¹cych opodatkowaniu (art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT). O dokonanym spisie z natury, o ustalonej wartoœci i o kwocie podatku nale nego nale y zawiadomiæ naczelnika urzêdu skarbowego, w terminie 7 dni od dnia zakoñczenia tego spisu (art. 14 ust. 5 pkt 2 ustawy o VAT). Obowi¹zek podatkowy z tego tytu³u powstaje przy tym w dniu, w którym powinien byæ sporz¹dzony spis z natury (ale nie póÿniej ni 14. dnia, licz¹c od dnia zaprzestania wykonywania czynnoœci podlegaj¹cych opodatkowaniu), zaœ podstaw¹ opodatkowania jest wartoœæ towarów podlegaj¹cych spisowi z natury, ustalona na poziomie cen nabycia poszczególnych towarów lub kosztów wytworzenia, okreœlonych w momencie ich dostawy (art. 14 ust. 6 i ust. 8 w zwi¹zku z art. 29 ust. 10 ustawy o VAT). Jednoczeœnie - na podstawie art. 14 ust. 9 w zwi¹zku z art. 87 ust. 2 ustawy o VAT - gdy z rozliczenia podatku za okres, w którym powsta³ obowi¹zek podatkowy przy sporz¹dzeniu spisu z natury, wynika nadwy ka podatku naliczonego nad nale - nym, to wówczas podatnikowi przys³uguje prawo bezpoœredniego zwrotu tej kwoty w terminie ustawowym, czyli 60 dni od dnia z³o enia rozliczenia. Z uwagi na sposób okreœlania podstawy opodatkowania towarów w oparciu o spis z natury, warto rozwa yæ wyprzedanie - jeszcze przed likwidacj¹ dzia³alnoœci gospodarczej - jak najwiêkszej liczby pozosta³ych w firmie towarów handlowych, materia³ów, wyrobów oraz œrodków trwa- ³ych. Z tego samego wzglêdu mo e siê równie zdarzyæ, e w stosunku do niektórych sk³adników maj¹tku wariantem korzystniejszym od opodatkowania poprzez ujêcie w spisie z natury, bêdzie wrêcz ich fizyczna likwidacja - oczywiœcie odpowiednio uzasadniona (np. up³ywem terminu przydatnoœci do spo ycia, z³ym stanem technicznym) i udokumentowana (np. faktur¹ ze skupu z³omu czy makulatury, protoko³em komisyjnie przeprowadzonej likwidacji) - jeszcze przed zakoñczeniem dzia³alnoœci gospodarczej. Sylwia Komorowska

4 4 fot.m. Zdrzy³owski Grodzisk przjazny niepełnosprawnym 19 wrzeœnia odby³a siê w Grodzisku Mazowieckim inauguracja IV edycji ogólnopolskiej Kampanii Parkingowej. Inauguracjê rozpoczê³a konferencja prasowa z udzia³em w³adz miasta i powiatu, przedstawicieli: komendy Policji, Stra y Miejskiej, PFRON, Okrêgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie. Celem konferencji by³o zapoznanie przedstawicieli mediów lokalnych z dzia³aniami Urzêdu Miasta na rzecz osób niepe³nosprawnych. Burmistrz Grodziska Grzegorz Benedykciñski podkreœli³, e dzia³ania na rzecz osób niepe³nosprawnych podejmowane i rozwi¹zywane s¹ w Grodzisku ju od dawna. Gmina oprócz likwidowania barier architektonicznych podejmuje szereg innych dzia³añ u³atwiaj¹cych niepe³nosprawnym ycie. Zatrudniony zosta³ rehabilitant, który wykonuje bezp³atne zabiegi. Utworzone zosta³o Centrum Informacyjno-Integracyjne, w którym zatrudnionych jest dwoje niepe³nosprawnych, którzy najlepiej czuj¹ potrzeby o.n. Ponadto Gmina finansuje hippoterapiê oraz wyjazdy na zawody. W miejscowoœci Putka Gmina przekaza³a teren dla oœrodka na rzecz osób niepe³nosprawnych, którym zajmuje siê Fundacja Godne ycie. Poruszy³ równie bardzo wa ny problem, jakim jest zajmowanie miejsc parkingowych przeznaczonych dla niepe³nosprawnych przez innych kierowców. Jednym z dzia³añ poprawy tej sytuacji jest podjêcie akcji medialnej, której zadaniem jest uwra liwienie kierowców na ten problem. Zrealizowany zosta³ spot radiowy, który emitowany bêdzie w radiu Bogoria. Podczas konferencji zaprezentowany zosta³ równie spot filmowy, który bêdzie prezentowany w hipermarketach. Po konferencji uczestnicy wziêli udzia³ w uroczystym otwarciu Centrum Informacyjno-Integracyjnego. Uroczystoœæ tê uœwietni³ swoim krótkim wystêpem mistrz s³owa Wojciech Siemion. Po tej uroczystoœci wszyscy przeszli na parking przy dworcu PKP, gdzie m³odzie urz¹dzi³a happening. Kierowcê który zaj¹³ miejsce dla niepe³nosprawnych m³odzi sanitariusze obanda owali tak szczelnie, e ten ledwie móg³ siê poruszaæ. Wówczas móg³ na w³asnej skórze doœwiadczyæ jak to jest byæ niepe³nosprawnym. Nale y mieæ nadziejê, e obserwuj¹cy happening inni kierowcy wziêli to sobie do serca, i wreszcie miejsca dla niepe³nosprawnych bêd¹ dla nich zawsze dostêpne. M.Z. Wojciech Siemion w³¹czy³ siê do happeningu.

5 fot.edyta Gawroñska Galeria pod chmurką 5 Na pocz¹tku wrzeœnia br. na budynkach usytuowanych przy grodziskim deptaku zawis³y dwie plansze z reprodukcjami obrazów Józefa Che³moñskiego pt. Bociany i Babie Lato. S¹ one zwiastunem ca³ej galerii, która docelowo ma liczyæ oko³o 10 obrazów. Jako pierwsze zosta³y wykonane dwa obrazy bêd¹ce najbardziej znanymi dzie³ami Che³moñskiego. Przedstawiaj¹ one typowy mazowiecki krajobraz, charakterystyczny dla okolic Grodziska. Lokalizacja obrazów zosta³a wybrana w taki sposób, aby by³y one jak najbardziej widoczne dla osób przechodz¹cych deptakiem. O umieszczeniu obrazu Bociany na rogu ul. 11 Listopada i Sk³adowej zdecydowa³o równie bliskie s¹siedztwo pomnika jego autora - Józefa Che³moñskiego. Z uwagi na ekspozycjê obrazów na œwie ym powietrzu, przez co nara one s¹ na dzia³anie niekorzystnych warunków atmosferycznych, zosta³y one wydrukowane w technologii solwentowej. Wydruki takie wykazuj¹ wysok¹ odpornoœæ na pro- mieniowanie UV i wodê. Dziêki wykorzystaniu tej technologii obrazy te bêd¹ piêkn¹ ozdob¹ grodziskiego deptaka przez kilka najbli szych lat. Wykonanie i monta obrazów koordynowa³ grodziski artysta plastyk - Janusz Dworak. Babie lato na grodziskim deptaku - fot. M.Kwiczak Jubilatka z Kostowca 15 wrzeœnia 2007 r. Szko³a Podstawowa im. œw. Stanis³awa Kostki w Kostowcu œwiêtowa³a 130-lecie dzia³alnoœci. Uroczystoœæ zgromadzi³a wielu znakomitych goœci, oprócz dzieci ich rodziców i grona pedagogicznego, udzia³ wziêli: Mazowiecki Kurator Oœwiaty - Grzegorz Tyszko, w³adze samorz¹dowe Gminy Nadarzyn: Wójt Janusz Grzyb, Vicewójt Agnieszka KuŸmiñska, Sekretarz Tomasz Muchalski, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Piotr Koz³owski, oraz delegacje samorz¹dowe gmin oœciennych. Przedstawiciele duchowieñstwa z Arcybiskupem Kazimierzem Nyczem Metropolit¹ Warszawskim na czele. Dyrektorzy placówek oœwiatowych z naszej gminy oraz byli dyrektorzy S.P. im. œw. St. Kostki w Kostowcu: Cecylia Zielony, Franciszek Antonik, Danuta Czubek oraz Teresa Perkowska. Przedstawiciele Nadleœnictwa Chojnów, Banku Spó³dzielczego w Nadarzynie, radni, so³tysi oraz osoby z wielu placówek wspó³pracuj¹cych ze szko³¹. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê Msz¹ œw. w koœciele pod wezwaniem b³ogos³awionego Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego odprawion¹ przez J.E. Arcybiskupa Kazimierza Nycza, na której dokonano poœwiêcenia i przekazania ufundowanego przez Wójta Gminy Nadarzyn sztandaru na rêce dyrektora szko³y Zbigniewa Relugi. O b³ogos³awieñstwo na zakoñczenie mszy œwiêtej poprosi³ proboszcz Parafii p. w. b³. Zygmunta Szczêsnego-Feliñskiego ks. Stanis³aw PrzeŸdziecki. Po Mszy œw. Poczet Sztandarowy wraz z uczestnikami uroczystoœci przy akompaniamencie Orkiestry Dêtej z Nadarzyna pod batut¹ Miros³awa Hilmanowicza przemaszerowa³ na teren szko³y. Tu nast¹pi³o uroczyste wci¹- gniêcie flagi na maszt oraz symboliczne wbicie pami¹tkowych gwoÿdzi w drzewiec sztandaru. Minut¹ ciszy uczczono pamiêæ zmar³ych nauczycieli, którzy pracowali w naszej szkole. Czêœæ artystyczna przygotowana przez naszych uczniów pod kierunkiem M. WoŸniak i K. ukasik przy wspó³pracy T. D¹browskiej i M. Pleban przybli- y³a zebranym w formie wystêpów historiê szko³y oraz obecne dokonania i osi¹gniêcia. Po programie absolwenci szko³y wrêczyli goœciom niebagatelnych rozmiarów pami¹tkowe o³ówki. Goœcie odp³acili siê serdecznymi yczeniami, podziêkowaniami i prezentami dla szko³y. Mi³ym zaskoczeniem by³o wrêczenie przyznanego medalu za osi¹gniêcia organizacyjne i sportowe z okazji jubileuszu 50 - lecia dzia³alnoœci statutowej LOK pani Teresie D¹browskiej przez Prezesa Z.P. LOK w Pruszko- Abp Kazimierz Nycz poœwiêci³ nowy sztandar szko³y. wie mjr. rez. Ireneusza Pisarskiego. Po czêœci artystycznej zaproszono przedstawicieli goœci, rodziców, nauczycieli i uczniów do udzia³u w turnieju strzeleckim o puchar Mazowieckiego Kuratora Oœwiaty. Podczas jego przebiegu zgromadzeni goœcie wys³uchali koncertu Orkiestry Dêtej z Nadarzyna, która swoj¹ muzyk¹ uœwietnia³a ca³¹ uroczystoœæ. Na szkolnych korytarzach i w salach znajdowa³y siê wystawki prac uczniów oraz k¹ciki tematyczne przybli aj¹ce dzia³alnoœæ szko³y. Absolwenci naszej szko³y mogli wspominaæ minione chwile przegl¹daj¹c zdjêcia i wpisy w wystawionych kronikach oraz obejrzeæ prezentacjê multimedialn¹ z ycia szko³y. Wielu goœci wpisa³o siê do ksiêgi pami¹tkowej wyra aj¹c uznanie dla pracy nauczycieli, obs³ugi i szacunek za kultywowanie tradycji. Uroczystoœæ zakoñczy³ poczêstunek dla wszystkich uczestników uroczystoœci. Najwiêkszym zainteresowaniem wœród dzieci cieszy³y siê przygotowane dodatkowe atrakcje w formie dmuchanej zje d alni i trampoliny. Obchody 130-lecia powstania Szko- ³y Podstawowej im. œw. St. Kostki w Kostowcu mo na uznaæ za wyj¹tkowo udane mimo niezbyt sprzyjaj¹cej pogody. Agnieszka Bajnóg

6 6 Dożynkowy jubileusz W niedzielê 2 wrzeœnia abia Wola dope³ni³a chlubnej tradycji, obchodz¹c po raz piêtnasty Œwiêto Chleba - zwieñczenie trudu wszystkich tegorocznych niwiarzy. Do ynki rozpoczê³a uroczysta msza œwiêta, w której uczestniczyli mieszkañcy oraz w³adze samorz¹dowe gminy. Starostowie do ynek Maria WoŸniak ze wsi Zarêby oraz Andrzej Radziak z elechowa z³o yli na o³tarzu g³ównym chleb, kontynuuj¹c piêkn¹ tradycjê i jednoczeœnie dziêkuj¹c w imieniu wszystkich za udane plony. O godzinie 15., przy dÿwiêkach folklorystycznej kapeli, barwny korowód wszed³ na scenê z wieñcem do ynkowym i chlebem, wrêczonym gospodarzom gminy - Wójtowi Halinie Wawruch i Przewodnicz¹cemu Rady Gminy M.Bieganowskiemu. Podczas swojego przemówienia Wójt gminy podziêkowa³a wszystkim rolnikom za ich ciê k¹ pracê, daj¹c jednoczeœnie wyraz szacunku dla ogromnego trudu, bez którego z ca³¹ pewnoœci¹ nie móg³by powstaæ symboliczny bochenek naszego polskiego chleba. Dope³niaj¹c tradycji, rozdzieli- ³a chleb sprawiedliwie miêdzy wszystkich mieszkañców, którzy uczestniczyli w do ynkach. W trakcie uroczystoœci wrêczona zosta³a nagroda za najpiêkniejszy ogródek gminy. Tegorocznymi wyciêzcami konkursu okazali siê p.stankiewiczowie - mieszkaj¹cy w Kaleni Towarzystwo. Swój pokaz i poczêstunek przygotowa³o Ko³o Gospodyñ Wiejskich. Ca³ej imprezie towarzyszy³o mnóstwo atrakcji, od malowniczego weso- ³ego miasteczka poczynaj¹c, na okolicznoœciowych straganach i wystêpach zaproszonych kabaretów i zespo³ów muzycznych koñcz¹c. Poniewa by³y to piêtnaste do ynki w gminie abia Wola, organizatorzy Dnia Chleba wy- puœcili w powietrze 150 kolorowych baloników, unosz¹cych ze sob¹ du ych rozmiarów 15. Uroczystoœæ z ca³¹ pewnoœci¹ nie by³aby tak barwna i radosna, gdyby nie pomoc Ludzi Dobrej Woli. Wszystkim sponsorom, darczyñcom i osobom s³u ¹cym pomocn¹ d³oni¹ i dobrym s³owem organizatorzy dziêkuj¹ z ca³ego serca. Szczególne podziêkowania kierowane s¹ do p.kuronia - w³aœciciela masarni w abiej Woli, p.m.lewandowskiej z Mszczonowa, dziêki której chleb z³o ony w ofierze by³ tak wspania³y, jak równie p. J. i M. Olczakom. Dziêkuj¹c za uczestnictwo w uroczystoœciach do ynkowych pozostaje równie yczyæ wszystkim, by przysz³oroczny Dzieñ Chleba zwieñczy³ okres dobrych zbiorów i przychylnej rolnikom pogody. Szanowni Rodzice, drogie Dzieci!!! Dom Kultury w Żabiej Woli w roku szkolnym 2007/2008 przyjmuje zapisy na następujące zajęcia: Język angielski - kontynuacja lat ubiegłych Język angielski dla początkujących (wg grup wiekowych) Język angielski dla uczniów gimnazjów i liceum Zajęcia plastyczne Zajęcia wokalne Zajęcia taneczne Nauka gry na instrumentach klawiszowych i strunowych Sekcja szachistów Brydż Karate Małe formy teatralne Aerobik dla pań Klub seniorów Kursy prawa jazdy Szczegółowe informacje i zapisy w Domu Kultury. ZAPRASZAMY!!! Kącik poetycki Jerzy S³omczyñski - urodzony w Warszawie w 1951 roku. In ynier elektronik zamieszka³y na Saskiej Kêpie w Warszawie. Pisanie opowiadañ i wierszy rozpocz¹³ po 50 tym roku ycia. Po nagromadzeniu ró nych doœwiadczeñ yciowych, odejœciu rodziców postanowi³ w poezji zachowaæ dawny, szczêœliwy œwiat dzieciñstwa, m³odoœci, Saskiej Kêpy, która zmienia siê i traci dawny charakter uroczego ma³ego miasteczka w du ej Warszawie. Lubi pisaæ na przeró ne tamaty, stara siê eby jego wiersze mia³y walory edukacyjne bo uwa a, e poprzez wiersz ³atwiej przyswoiæ ró ne informacje historyczne czy biograficzne. Nagrodzony za opowiadanie o Chopinie w Konkursie Literackim o Pióro Prezydenta Warszawy w 2005 roku oraz nagrodzony w 2006 roku za wiersze o tematyce warszawskiej w Konkursie Lliterackim Praska Przystañ S³owa w Centrum Promocji Kultury na Pradze Po³udnie. Ballada o Krysi i Marcie zwanej Tili Wañkowiczównych Puchar Europy w Grodzisku W dniach w Grodzisku Mazowieckim w hali sportowej przy ul.westfala, odbêdzie siê Puchar Europy w tenisie sto³owym. Od drugiej rundy rozpoczn¹ starty w europejskim pucharze ETTU (Europejska Unia Tenisa Sto³owego) tenisiœci sto³owi klubu sportowego Tur-Bogoria Grodzisk Mazowiecki. Wicemistrzowie Polski w II rundzie zmierz¹ siê u siebie z zespo³ami z: Rosji (SK Lukhovitsi), Czech (KST Robot - Kokre Lazce) i Grecji (Olympiakos S.C.). Tylko zwyciêzca awansuje do III rundy. Klub tenisa sto³owego po raz drugi w historii bêdzie gospodarzem rozgrywek na szczeblu europejskich pucharów. W ubieg³ym sezonie w grodziskiej hali sportowej rozegrano pierwsz¹ rundê pucharu ETTU. Wówczas grodziscy tenisiœci sto³owi bezdyskusyjnie triumfowali nie daj¹c szans zespo- ³om z: Grecji, Luksemburga i S³owenii. Miejmy nadziejê, e w tym roku bêdzie tak samo. Turniej zostanie rozegrany w dniach wrzeœnia bie ¹cego roku w grodziskiej hali sportowej, pocz¹tek o godz W latach zawody tenisa sto³owego w Europie rozgrywano w ramach tak zwanego Pucharu Miast (European Fair Citis Cup). W latach zawody nosi³y nazwê,, Puchar Nancy Evans. Wszystko na czeœæ Nancy Evans, która w 1960 roku zosta³a wybrana sekretarzem europejskiej Unii Tenisa Sto³owego. Nancy Evans pracowa³a w ETTU do 1984 roku i by³a odpowiedzialna miêdzy innymi za finanse tej organizacji. Dwa lata temu po raz kolejny zmieniono nazwê i od tego czasu jest to puchar ETTU (ETTU - European Table Tennis Union - Europejska Unia Tenisa Sto³owego). Czy mo na wybudowaæ domeczek, Który choæ nowy bêdzie jak przyjaciel stary? Dla pisarza z on¹, ich dwu córeczek Na oliborzu, byle zd¹ yæ przed wojny po arem. Panie architekcie To³³oczko w tej willi Dla Melchiora i Zofii piêtro pierwsze ca³e Drugie piêtro dla Krysi i Marty zwanej Tili Po ca³ym domeczku niech biegaj¹ swobodnie ma³e. Po ca³ym oliborzu biega³y wkrótce ju A na Placu Wilsona znalaz³a je mama W koszu mia³y resztkê przydomeczkowych ró Te kwiaciareczki to Krysia i Marta - Tili kochana. Do oliborskiego Klubu Sportowego na Wiœle, Sz³o siê spacerkiem jak do drugiego domu, Tutaj Marta Tili talentem znów b³yœnie Nie da siê foczka w p³ywaniu pokonaæ nikomu. Przyszed³ czas gdy dzieci w szkole zaczynaj¹ nauczanie, Jak przysta³o na m³ode oliborzanki Siostry posz³y w uczniowskie fartuszki ubrane Do szko³y zak³adanej przez Siostry Zmartwychwstanki. Listy czytelników Co pozostawimy po sobie? Piaseczno to miasto licz¹ce sobie kilka stuleci i ok. 50 tys. mieszkañców. Z powodu zawieruch dziejowych posiada tylko kilka zabytków. Niestety w³adze Piaseczna chyba nie czuj¹ sentymentu do historii. Niedawno dowiedzia³em siê, e zagro ony jest budynek Ochotniczej Stra y Po arnej przy ul.pu³awskiej. Budynek ten ma nieco ponad 100 lat. W latach 70-tych ubieg³ego wieku dobudowano do niego dwa gara e, przez co straci³ on trochê swój pierwotny kszta³t. Mo na by³oby jednak przywróciæ jego pierwotny wygl¹d poprzez rozebranie dobudowanej czêœci. Niestety, zarówno w³adze miasta jak i ksi¹dz proboszcz stwierdzili, e budynek ten zas³ania nowy dom parafialny i na skutek ich wniosku konserwator zabytków wyrazi³ zgodê na jego zniszczenie. Podobny los spotka³ granitow¹ kostkê na ul.koœciuszki. Podczas prowadzenia prac inwestycyjnych na odcinku od Rolnika do ronda zniszczona zosta³a piêkna granitowa kostka, która pamiêta³a przedwojenne czasy. Podczas wykonywania kanalizacji na tym odcinku kostkê zerwano i wywieziono nie wiadomo gdzie. Komu ona przeszkadza³a? Przecie to równie œwiadectwo historii Piaseczna. Na war- szawskiej Pradze kostka zosta³a ocalona. Podczas remontu rynku w Nadarzynie ods³oniêto pozosta³oœci kostki która pokryta by³a asfaltem. Czemu Piaseczno nie dba o swoje zabytki? Niszcz¹c pozosta³oœci historii nie myœlimy o tym, co pozostawimy dla przysz³ych pokoleñ. Czy ma to byæ tylko asfalt i beton? R.J. Córek radoœæ ycia, energiê dzia³ania Tak charakterystyczne cechy m³odoœci Ciekawoœæ œwiata, chêæ jego poznania Wspomaga Tata, Mama w swej m¹drej mi³oœci. Marty Tili P³omyczkowe opowiadanie dzieciêce O cudownej podró y kajakiem na Mazury By³o jak obrazek co ma dialogi i puentê I jest godne Mistrza Dziennikarzy córy. Krysia wspó³czu³a ludzkiej niedoli Czêsto ywi³a w domeczku biednych, Chcia³a siê kszta³ciæ do pracy na roli Praktykowa³a w maj¹tku krewnych. Piêkny, poci¹gaj¹cy jest œwiat Krysia i Marta Tili na rowerach nim mknê³y Ze zdan¹ matur¹, lekko im tak Europejsk¹ podró ¹ doros³oœæ rozpoczê³y. Kochaj¹ce siostry wojna rozdzieli³a Marta staraniem wielkim za granicê do Taty wyjecha³a Szczêœliwa rodzina ju siê wiêcej nie z³¹czy³a Krysia z Mam¹ na oliborzu w domeczku zosta³a Dzielny domeczek potrzebuj¹cych przyj¹³ wielu Tu by³y konspiracyjne kursy i egzaminy Dziêki przyjaÿni i pomocy s¹siadów Bezpiecznie siê tu czu³a m³odzie z oddzia³u Krystyny Krysia w Powstaniu pseudonim Anna przyjê³a Na rowerze towarzyszu pomaturalnej podró y Na spotkanie œmierci jako o³nierz Parasola pomknê³a Domeczek z rozpaczy rozlecia³ siê w gruzy.

7 SUDOKU W sudoku chodzi o to, eby wype³niæ planszê w ten sposób, aby w ka dym wierszu oraz w ka dej kolumnie i w ka dym dziewiêciopolowym kwadracie 3x3 znalaz³y siê cyfry od 1 do 9 przy czym cyfry te nie mog¹ siê powtarzaæ w adnym wierszu, kolumnie i dziewiêciopolowym kwadracie. W odró nieniu od innych ³amig³ówek liczbowych, sudoku wymaga nie tylko wykonywania rachunków matematycznych, ale równie logicznego myœlenia. Podczas wype³niania planszy nale y wpisywaæ tylko liczby, których miejsca jesteœmy pewni, gdy jeden b³¹d powoduje, e zadanie jest nierozwi¹zywalne. Dla u³atwienia mo na sobie ma³ymi cyferkami w rogach pól notowaæ nasze podejrzenia. Muzeum Staro ytnego Hutnictwa Mazowieckiego Pruszków, Pl.Jana Paw³a II 2, tel. 22/ zaprasza na KONCERTY JESIENNE 5 paÿdziernika 2007 W krêgu wielkich romantyków rosyjskich Kwartet Szostakowicza 12 paÿdziernika 2007 W krêgu wielkich romantyków zachodnioeuropejskich Barbara Halska - fortepian Beata Halska - skrzypce Kwartet Camerata 19 paÿdziernika 2007 W krêgu wielkich romantyków polskich Pawe³ Kamasa - fortepian Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury, Muzeum Regionalne i Towarzystwo Przyjació³ Piaseczna og³asza konkurs fotograficzny pt: GDZIEŒ OBOK NAS którego zadaniem jest przedstawienie dokumentacji fotograficznej dla celów poznawczych i dydaktycznych na temat naszego miasta i gminy. Do konkursu zapraszamy uczniów; gimnazjów, szkó³ œrednich i liceów. Prosimy o pomoc wychowawców, nauczycieli historii i geografii w przybli eniu tematyki konkursowej (zapoznanie z histori¹ Piaseczna i okolic, wiedzy na temat lokalnej przyrody) i kó³ fotograficznych. Namawiamy do fotografowania w okresie majowo-czerwcowych wycieczek oraz w czasie wakacji. Zdjêcia wykonane samodzielnie powinny dotyczyæ zabytków; architektury, pomników pamiêci, kapliczek, podwórek, bram, detali architektonicznych (zapomnianych, nieznanych, ciekawych), oraz charakterystycznych miejsc krajobrazowych, pomników przyrody itp. w mieœcie i gminie Piaseczno. Jedna osoba mo e z³o yæ maksymalnie do 6 zdjêæ (4 - zabytki i 2 - przyroda) w formacie A4. Na oddzielnej kartce do³¹czyæ nale y swoje dane osobowe (imiê, nazwisko,wiek klasa, szko³a, adres domowy, telefon). Organizator prosi równie o wyra enie zgody na nieodp³atne wykorzystanie nades³anych zdjêæ w dowolnym czasie i formie do celów promocji konkursu. Zdjêcia nagrodzone staj¹ siê w³asnoœci¹ organizatora. Prace bêdzie ocenia³o jury wy³onione przez organizatorów. Przewidziane s¹ nagrody: W grupach wiekowych: -gimnazjum, -szko³a œrednia, -liceum. W kategoriach: - Zabytek - I, II, III miejsce i wyró nienie. - Przyroda - I, II, III miejsce i wyró nienie. Niezale nie od zajêtych miejsc 1 osoba otrzymuje 1 nagrodê i dyplom. Zdjêcia nale y sk³adaæ do 10. paÿdziernika 2007 r. w Muzeum Regionalnym w Piasecznie, Pl. Pi³sudskiego 10; czwartek - pi¹tek w godz oraz sobota- niedziela w godz ; Informacje na temat konkursu - tel. (022) (Muzeum Regionalne w Piasecznie). O terminie og³oszenia wyników Konkursu i wystawie prac poinformujemy zainteresowanych po wakacjach. Serdecznie zapraszamy do udzia³u w konkursie. Organizatorzy III Jarmarku Piaseczyńskiego w Piasecznie: Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Piasecznie, Muzeum Regionalne w Piasecznie, Towarzystwo Przyjaciół Piaseczna serdecznie dziękują za pomoc w organizacji III Jarmarku Piaseczyńskiego Spotkanie Regionów - Łowicz, który odbył sie dnia 9 września 2007 roku w Parku Miejskim w przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie. Współorganizatorom: Piaseczyńskiemu Towarzystwu Kolei Wąskotorowej; Cechowi Rzemiosł Różnych; Partnerom: Nadleśnictwu Chojnów; Para i PW. św. Anny w Piasecznie; Hufcowi ZHP w Piasecznie; Stowarzyszeniu Miłośników Militariów Wojska Polskiego Patriot ; Zespołowi Leśne Echo z Chojnowa; Zespołowi Kłosowianki ze Złotokłosu; Piaseczyńskiej Orkiestrze Dętej; Stowarzyszeniu Zielone Strony Kultury ; Sponsorom: Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego; Starostwu Powiatowemu w Piasecznie (które wsparło wydarzenie w ramach realizacji zadania publicznego); Firmie Jakon w Piasecznie; Suszarni Warzyw SYS w Kamionce; Centrum Medycznemu Puławska w Piaseczno; ING Bankowi Śląskimu S.A. w Piasecznie; Laboratorium Kosmetycznemu Dr Ireny Eris ; Patronom medialnym: Gazecie Piaseczyńskiej; Co? Gdzie? Kiedy? Na Mazowszu; Kurierowi Południowemu; Co? i Jak?; Panoramie Południa; Nad Wisłą; Pasmo; Radiu Kampus; Uśmiechnij się 7 26 paÿdziernika 2007 Romantyzm. Miêdzy fascynacj¹ a improwizacj¹ Agata Zubel - sopran Marcin Grabosz - fortepian Koncerty rozpoczynaja siê o godzinie 19.oo. Cena biletu: 12 z³ Gminna Biblioteka Publiczna Komorów, ul.kraszewskiego 3 zaprasza na koncert z cyklu W ogrodzie u Pani Marii Waldemar Malicki - fortepian koncert odbêdzie siê w pi¹tek 5. paÿdziernika o godz Wstêp bezp³atny. SPROSTOWANIE W ubieg³ym numerze wskutek b³êdu drukarskiego podaliœmy b³êdny termin wystêpu Emiliana Kamiñskiego w Nadarzyñskim Oœrodku Kultury. W monodramie Jeden cz³owiek rozrywkowy Emilian Kamiñski wyst¹pi 29 wrzeœnia o godz Za pomy³kê przepraszamy. Pilne pytane. Proszê o pomoc. Potrzebujê wyczerpuj¹cej odpowiedzi. Z góry bardzo dziêkujê. Jakiœ czas temu zacz¹³em podejrzewaæ swoj¹ onê o zdradê. Sk¹d siê dowiedzia³em? Przecie zachowywa³a siê typowo dla takich sytuacji. Gdy odbiera³em telefon w domu, po drugiej stronie odk³adano s³uchawkê. Mia³a czêsto spotkania z kole ankami, niespodziewane wyjœcia na kawê czy po ksi¹ kê. Na pytanie z kim z naszych wspólnych znajomych siê spotyka odpowiada³a, e s¹ to nowe przyjació³ki i ja ich nie znam. Zazwyczaj czekam na taksówkê, któr¹ ona wraca do domu, jednak ona wysiada kilkaset metrów wczeœniej i resztê drogi idzie na piechotê, wiêc nigdy nie widzê jakim samochodem przyje d a i z kim. Kiedyœ wzi¹³em jej komórkê, tylko po to, aby zobaczyæ która godzina. Wtedy ona dosta³a sza³u i zakaza³a dotykaæ jej telefonu. Przez ca³y ten czas nie mog³em siê zdecydowaæ, by porozmawiaæ z ni¹ o tym wszystkim. Pewnie nie dowiedzia³bym siê prawdy, gdyby nie przypadek. Pewnej nocy ona niespodziewanie gdzieœ wysz³a. Ja siê zainteresowa³em, e coœ nie tak. Wyszed³em na zewn¹trz. Postanowi³em schowaæ siê za naszym samochodem, sk¹d by³ doskona³y widok na ca³¹ ulicê, co pozwoli³oby mi zobaczyæ, do jakiego samochodu wsi¹dzie. Kucn¹³em przy swoim wozie i nagle z niepokojem zauwa y³em, e tarcze hamulcowe przy przednich ko³ach maj¹ jakieœ brunatne plamy, podobne do rdzy. Proszê mi odpowiedzieæ, czy ja mogê jeÿdziæ z takimi tarczami hamulcowymi, czy trzeba je przetoczyæ? Je eli natomiast trzeba je wymieniæ, to czy mo na zamontowaæ tañszy zamiennik, a nie oryginalne, a je eli tak, to który najlepiej? - Kochanie, gdzie jesteœ? - Na polowaniu. - A co to tak tam dyszy? - NiedŸwiedŸ.

8 fot.m. Zdrzy³owski BANK SPÓ DZIELCZY w Nadarzynie Bank Spółdzielczy w Nadarzynie ma swoją siedzibę jako Centralę przy pl. ks.józefa Poniatowskiego 5A. Oddział Banku znajduje się w Żabiej Woli przy ul.warszawskiej 12 zaś lie - w Centrum Handlowym MAXIMUS Al.Katowicka 62 w Nadarzynie oraz nowo otwarta lia w Jaktorowie przy ul.warszawskiej 4. Bank rozpoczął swoją działalność w czerwcu 1950 r. Zrzeszony jest w Mazowieckim Banku Regionalnym S.A. w Warszawie, na podstawie podpisanej umowy. Zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy pod numerem w Rejestrze Przedsiębiorstw Krajowych Rejestru Sądowego. Podstawowymi władzami Banku są: Zebranie Przedstawicieli, Rada Nadzorcza i Zarząd. Bank jest instytucją nansującą potrzeby rolników, przedsiębiorców indywidualnych, przedsiębiorstw i osób prywatnych. Wydajemy karty płatnicze typu Maestro i Visa w ramach posiadanych ror i r-ków bieżących, których liczba ciągle rośnie. Umożliwiamy korzystanie z systemu home-banking. Bank posiada 6 bankomatów, które ułatwiają dostęp do środków na r-kach klientów. Poprzez bank zrzeszający dokonujemy rozliczeń zagranicznych. W naszym banku można dokonać wpłat i wypłat w obcych walutach w ramach Western Union. Bank uruchamia system bankowości internetowej umożliwiąjacej klientom dostęp do rachunków bankowych przez internet. Bank działa na rzecz środowiska lokalnego - wspieramy SKO, sponsorujemy OSP, wspieramy imprezy organizowane przez szkoły i organizacje społeczne. CENTRALA Bank Spółdzielczy w Nadarzynie Pl.Księcia J.Poniatowskiego 5a 022/ ; 022/ pn-pt kasa sobota Oferta banku Oddział w Żabiej Woli Żabia Wola, ul.warszawska 12 tel.fax 046/ tel. 046/ pn-pt kasa sobota kasa Kredyty: - obrotowe - inwestycyjne (w tympreferencyjne dla rolników z dopłatami od ARiMR) - w rachunku bieżącym na nieruchomości - na budownictwo mieszkaniowe (kredyty na zakup nieruchomości oraz budowę budynków mieszkalnych - do 10 lat) - pożyczki hipoteczne - kredyty konsumenckie: - w tym kredyty okolicznościowe - kredyty w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym Filia MAXIMUS Nadarzyn, Al.Katowicka 62 tel.022/ tel./fax 022/ pn-pt kasa sobota i niedziela - nieczynne Depozyty: - Rachunki bieżące na podmioty gospodarcze i osób prawnych w tym obsługa Home-Banking - Rachunki a`vista - Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe - Lokaty terminowe o różnych okresach oszczędzania Filia w Jaktorowie Jaktorów, ul.warszawska 4 tel./fax 046/ pn-pt kasa sobota Działalność rozliczeniowa: - przyjmowanie wpłat na gaz, energię elektryczną, telefon, ubezpieczenie, ZUS, KRUS, RTV, podatki i opłaty na rzecz innych banków - usługa saldo SMS - prowadzimy kasę walutową Dokąd prowadzą nas media? Pod takim has³em odby³o siê w Petrykozach spotkanie m³odzie y gimnazjalnej z Krzysztofem Teodorem Toeplitzem, wybitnym dziennikarzem, publicyst¹, felietonist¹, historykiem - autorem ksi¹ ki o mediach. Krzsztof Teodor Toeplitz tytu- ³em wprowadzenia do póÿniejszej dyskusji, scharakteryzowa³ oblicze wspó³czesnym mediów. Jest to problem niebagatelny, bowiem jak wskazuj¹ badania ok. 70% docieraj¹cych do nas informacji pochodzi z telewizji. Sposób przekazywania informacji przez telewizjê powoduje t.zw. analfabeztyzm funkcjonalny. Oznacza to, e tak docieraj¹c¹ do nas wiedz¹ nie potrafimy siê sprawnie pos³ugiwaæ. Wiele informacji w ogóle nie jest przez nas zapamiêtywanych. Niezwykle istotnym faktem jest to, e w wiêkszoœci przypadków ogl¹daj¹c programy telewizyjne nie jesteœmy w stanie odró niæ prawdy od nieprawdy. Jest to magiczne dzia- ³anie przekazu obrazowego jakim pos³uguje sie telewizja. Ta w³aœciwoœæ prowadzi wprost do manipulowania ludÿmi. Polega ona na budowaniu hierarchii wartoœci i potrzeb jakimi powinniœmy siê pos³ugiwaæ. To równie prosty sposób na skierowanie uwagi widzów na rzeczy ma³o istotne. Media ju dawno sta³y siê narzêdziem manipulacji. Powstaje pytanie - kto nami manipuluje? Zdaniem K.T.T. Ÿród³em i inspiratorem manipulacji medialnej jest œwiat pieni¹dza. Darmowe programy radiowe i telewizyjne, dzienniki o objêtoœci ksi¹ ki za 1,5 z³ - to wszystko nie mog³oby istnieæ bez reklam. Ale reklamodawcy bêd¹ sk³onni wy³o yæ du e pieni¹dze jedynie wówczas, gdy program bêdzie mia³ du ¹ ogl¹dalnoœæ (czyli bêdzie robiony pod widza i emitowany w godzinach najwiêkszej ogl¹dalnoœci. Podobnie jest z innymi mediami - jakoœæ przegrywa z tym co siê dobrze sprzedaje. yjemy w œwiecie, w którym nie jest problemem wyprodukowanie czegokolwiek, problemem jest to sprzedaæ. Ca³y wiêc nacisk œwiata biznesu, skierowany jest w tym w³aœnie kierunku. W interesie producentów kszta³tuje siê styl ycia, gust, przyzwyczajenia, jednym s³owem uk³ada nam siê styl ycia, wymagaj¹cy ci¹g³ego kupowania nowych artyku³ów. Wyrabia siê w nas przekonanie, e jedynie taki styl ycia da nam prawdziwe szczêœcie. To tylko niektóre z aspektów poruszonych przez Toeplitza. Zainteresowanych odsy³amy do jego ksi¹ ki Dok¹d prowadz¹ nas media?. Po wstêpie autora ksi¹ ki m³odzie d³ugo i rzeczowo dyskutowa- ³a na ten temat poruszony przez goœcia spotkania. Spotkaniu towarzyszy³a wystawa prac Krzysztofa Rumowskiego Grafika edytorska -...czyli miêdzy autorem, wydawc¹ a drukarzem, któr¹ mo na jeszcze ogl¹daæ w dworku Wojciecha Siemiona. Marek Zdrzy³owski Rozpoczęcie sezonu W sobotê 15 wrzeœnia Miejski oœrodek Kultury w Podkowie Leœnej zaprosi³ na uroczyst¹ inauguracjê roku kulturalnego. Uroczystoœæ rozpocz¹³ recital aktora warszawskiego Teatru Dramatycznego Paw³a Tucholskiego. Trup i walc jest pierwszym recitalem aktora, na który z³o y³y siê przeboje Kabaretu Starszych Panów, M³ynarskiego, Wertyñskiego, Kofty i innych równie znakomitych autorów. Pawe³ Tucholski siêgn¹³ po piosenkê literack¹. Wykonywanym przez siebie utworom nada³ now¹ formê, siêgaj¹c czêsto po stylistykê jazzow¹, sprawnie ³¹cz¹c j¹ z ekspresj¹ piosenki aktorskiej. Ka dy utwór w wykonaniu aktora to minispektakl, w którym znanym piosenkom aktor nadaje nowy osobisty wyraz. Recital Paw³a Tucholskiego by³ znakomitym popisem kunsztu aktorskiego i wokalnego. Œmiech, wzruszenie, zachwyt, towarzyszy³y s³uchaczom podczas ca³ego wystêpu aktora. Nic wiêc dziwnego, e bisom niemal nie by³o koñca. Tego samego dnia odby³ siê równie wernisa wystawy fotografii Zuzanny Sikorskiej - mieszkanki Brwinowa. Jak mówi sama autorka w swoim yciu ma dwie pasje - fotografiê i podró e. Dlatego w jej fotografii dominuje pejza. Jej sprawne oko wy³uskuje z chaosu najcenniejsze fragmenty krajobrazu. Zuzanna czuje klimat krajobrazu i kompozycjê obrazu, co w po³¹czeniu z dobrym wyczuciem œwiat³a stanowi si³ê jej fotografii. Mi³oœnicy krajobrazu wyjd¹ z wystawy usatysfakcjonowani. Zobacz¹ tu bowiem kawa³ek rzetelnej fotografii, któr¹ ogl¹da siê z autentyczn¹ przyjemnoœci¹. Wystawa czynna bêdzie do po³owy paÿdziernika. Marek Zdrzy³owski

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów zawiera Wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące integralny element sprawozdania finansowego za 2013 rok. Żadne

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

zastosowania 20% obniŝki stawki karty podatkowej,

zastosowania 20% obniŝki stawki karty podatkowej, KOPIA UśYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzędu K-024/3 Karta podatkowa Urząd Skarbowy w Trzebnicy I. Kogo dotyczy? Osób fizycznych prowadzących w małych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Brzeg: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BRZEGU data zamieszczenia: 02.11.2010r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 24 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 24 września 2015 r. Zarządzenie Nr 80/2015 w sprawie: przeprowadzenia składników majątkowych Gminy Kwilcz według stanu na 31 grudnia 2015 r. Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 1.Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii Na Opolszczyźnie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.05.2016 godz. 12:59:25 Numer KRS: 0000127341

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.05.2016 godz. 12:59:25 Numer KRS: 0000127341 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.05.2016 godz. 12:59:25 Numer KRS: 0000127341 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany 1. Omówienie proponowanych zmian przepisów dot. SKA; jak efektywnie przygotować się na zmiany, 2. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 23:13:19 Numer KRS: 0000091385

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 23:13:19 Numer KRS: 0000091385 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.04.2016 godz. 23:13:19 Numer KRS: 0000091385 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Brzozów: Wykonanie usługi edukacyjnej obejmującej przeprowadzenie zajęć wyrównawczych i dodatkowych oraz szkoleń i kursów w ramach projektu p.n. Podkarpacie stawia na zawodowców Numer ogłoszenia: 375224-2012;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319494-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Prezentację Multimedialną dla uczniów szkól gimnazjalnych pt. Moje Miejsce w Europie Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Ostrowiec Świętokrzyski: Dostawa wraz z montażem gablot, mebli oraz wyposażenia łazienek dla Muzeum i Rezerwatu Archeologiczno-Przyrodniczego w Krzemionkach Numer ogłoszenia: 304106-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT. Zawarta w Warszawie w dniu...,

UMOWA O PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT. Zawarta w Warszawie w dniu..., UMOWA O PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT Zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy Incomes.pl Biuro księgowo-rachunkowe Iwona Wójcik... Warszawa, ul....; NIP...; Regon... uprawnionym

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.03.2016 godz. 14:14:28 Numer KRS: 0000608855

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.03.2016 godz. 14:14:28 Numer KRS: 0000608855 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.03.2016 godz. 14:14:28 Numer KRS: 0000608855 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.02.2016 godz. 19:11:41 Numer KRS: 0000023610

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.02.2016 godz. 19:11:41 Numer KRS: 0000023610 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.02.2016 godz. 19:11:41 Numer KRS: 0000023610 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA FAKTUR VAT I PROWADZENIA EWIDENCJI I REJESTRÓW SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG W DLA CELÓW ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im.św.br. Alberta Nowy Sącz Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wycena aktywów i pasywów Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.04.2016 godz. 02:10:43 Numer KRS: 0000455467

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.04.2016 godz. 02:10:43 Numer KRS: 0000455467 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.04.2016 godz. 02:10:43 Numer KRS: 0000455467 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.06.2016 godz. 21:58:43 Numer KRS: 0000273202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.06.2016 godz. 21:58:43 Numer KRS: 0000273202 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.06.2016 godz. 21:58:43 Numer KRS: 0000273202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna obsługa biura - 15 osób, 2. Handlowiec - doradca klienta - 15 osób, 3. Księgowość i kadry w

Nowoczesna obsługa biura - 15 osób, 2. Handlowiec - doradca klienta - 15 osób, 3. Księgowość i kadry w Ryki: Szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych finansowane ze środków Funduszu Pracy Numer ogłoszenia: 169708-2010; data zamieszczenia: 16.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 PCPR-PR-23-2014 Tarnów, dnia 01.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób, uczestników projektu Twój los w twoich rękach współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Przyjaciół SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Przyjaciół SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych im. Jozefa Lompy SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS, RACHUNEK WYNIKÓW ORAZ INFORMACJA DODATKOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACiÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. J. LOMPY

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:12:45 Numer KRS: 0000548060

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:12:45 Numer KRS: 0000548060 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:12:45 Numer KRS: 0000548060 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2016 godz. 08:32:24 Numer KRS: 0000271812

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2016 godz. 08:32:24 Numer KRS: 0000271812 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.05.2016 godz. 08:32:24 Numer KRS: 0000271812 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński,

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński, 1 z 6 2012-04-11 14:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.integracja.stargard.pl; www.pcpr.stargard.pl Stargard Szczeciński: Organizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI I Organizatorzy konkursu: Muzeum Historii Żydów Polskich (dalej MHŻP)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl 1 z 5 2014-03-18 10:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl Sława: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń biurowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.05.2016 godz. 05:18:33 Numer KRS: 0000371379

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.05.2016 godz. 05:18:33 Numer KRS: 0000371379 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.05.2016 godz. 05:18:33 Numer KRS: 0000371379 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 44/A/Z/2015 Zarządu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 marca 2015 r. Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM Regulamin PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM 1. Organizatorem Programu Partnerskiego BERG SYSTEM" jest KONEKT Sp. z o.o. z siedzibą w: 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111; NIP 966 210 20 23; REGON 363632084;

Bardziej szczegółowo