W trosce o młode pokolenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W trosce o młode pokolenie"

Transkrypt

1 fot.m. Zdrzy³owski W trosce o młode pokolenie Gmina Nadarzyn inwestuje nie tylko w nowe drogi, wodoci¹gi i kanalizacjê. Wielk¹ trosk¹ otacza równiez m³odzie. Z roku na rok komfort w jakim uczy siê m³ode pokolenie systematycznie wzrasta. We wrzeœniu w gminie Nadarzyn mia³y miejsce dwa du e wydarzenia. Pierwsze z nich to wmurowanie w Szkole Podstawowej w Woli Krakowiañskiej kamienia wêgielnego pod budowan¹ tu salê gimnastyczn¹ wraz z ³¹cznikiem. W przysz³ym roku uczniowie otrzymaj¹ nowy funkcjonalny obiekt sportowy wraz z zapleczem. Przyjmuj¹c zaproszenie, nie s¹dzi³em, e w tak ma³ej miejscowoœci, w tak ma³ej szkole, budowana bêdzie sala niemal takiej wielkoœci jak sama szko³a. - powiedzia³ podczas uroczystoœci Grzegorz Tyszko - Mazowiecki Kurator Oœwiaty. Akt erekcyjny podpisany zosta³ przez w³adze gminy i powiatu, Proboszcza Parafii w M³ochowie, przedstawicieli oœwiaty, wykonawcy, projektanta oraz szko³y. Po podpisaniu, kamieñ wêgielny zosta³ poœwiêcony i wmurowany w œcianê powstajacego obiektu. Drug¹ wa n¹ uroczystoœci¹ by³o oddanie do u ytku nowoczesnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nadarzynie. Sala ta powsta³a w 10 miesiêcy. Oprócz niej w nowopowsta³ym ³¹czniku znajduje siê doskonale wyposa ona si³ownia oraz dodatkowe sale lekcyjne. Obiekt ten, wraz z niedawno oddanym boiskiem, stanowi znakomity kompleks sportowo rekreacyjny na miarê dzisiejszych czasów. Brakuje chyba ju tylko p³ywalni. Poœwiêcenia obiektu dokona³ Abp. Kazimierz Nycz, który sw¹ obecnoœci¹ zaszczyci³ nadarzyñsk¹ szko³ê. Uroczystoœæ uœwietni³y wystêpy Orkiestry Dêtej OSP, oraz popisy uczniowskich grup tanecznych oraz sportowych. Takie obiekty z pewnoœci¹ podnios¹ jeszcze wy ej poziom nadarzyñskich sportowców, którzy od dawna odnosz¹ miêdzynarodowe sukcesy. Marek Zdrzy³owski Wójt i Vicewójt Gminy podpisuj¹ akt wmurowania kamienia wêgielnego. Nowa hala sporotwa w Nadarzynie prezentuje siê imponuj¹co.

2 2 O G O S Z E N I A D R O B N E Og³oszenia przyjmuj¹: Piaseczno ; Konstancin - tel ; Pruszków ; Grodzisk Maz ; Raszyn ; Ursus / ; Redakcja - tel./fax Do biura - bran a reklamowa, tel. 22/ Firma transportowa zatrudni kierowców, prawo jazdy kat. C+E, œwiadectwo kwalifikacji, du e doœwiadczenie, tel ; 22/ Œlusarza - spawacza, tel. 22/ DAM PRACÊ Operatora i pomocnika do drukarni oraz do produkcji reklam, tel. 22/ Handlowca - bran a reklamowa, tel. 22/ Grafik - bran a reklamowa, tel. 22/ Serwis samochodów ciê arowych i autobusów zatrudni mechaników, elektryków, elektromechaników, lakierników i blacharzy, tel. 22/ Zatrudniê, przyuczê blacharza budowlanego, tel Brukarzy i pomocników, tel Stolarzy, pomocników stolarzy, tel ; 22/ Hotel Stary Dwór przyjmie kobietê na recepcjê oraz na pokojow¹. Krze Du e - Trasa Katowicka. Wiadomoœæ w barze restauracji. Fryzjerce, abia Wola, tel Browar Jab³onowo zatrudni pracowników fizycznych do obs³ugi linii rozlewniczej (okres próbny 6 z³ netto/godz.) oraz operatorów wózków wid³owych (okres próbny 7 z³ netto/godz.). Tel. 22/ ; ; Zatrudniê kierowców kat. C, tel Zatrudniê pokojow¹ do Hotelu Lando (okolice Piaseczna), tel. 22/ Zatrudniê pani¹ do sprz¹tania domu, tel. 22/ Pilnie zatrudniê opiekunkê do 1-rocznej dziewczynki w Piasecznie/Zalesie Dolne. Wymagane doœwiadczenie w pracy z dzieæmi, pogodne usposobienie, mile widziany samochód. Praca oko³o 10 h. dziennie. Tel M³odego do Serwisu Opon w Piasecznie tel US UGI Naprawa sprzêtu AGD, tel. 22/ ; Biuro ksiêgowe, dojazd, tanio, tel. (22) , , gg Zegarmistrz - naprawy, wymiana baterii, pasków, sprzeda zegarków, Piaseczno ul.pu³awska 20 (w podwórzu), tel ARCHITEKT - PROJEKTY: domy - rozbudowy, adaptacje, zmiany sposobu u ytkowania, tel lub Alimenty, rozwody, maj¹tkowe, spadkowe, odszkodowania, ZUS, US, PZU, nieruchomoœci, sprawy spadkowe, urzêdowe, pozwy, apelacje, odwo³ania, tel ALKO - przeprowadzki, meblowozy, us³ugi transportowe 90 gr/km ca³y kraj, tel Transport - samochód ciê arowy 3T, skrzynia 2,7x4,7 m, HDS, samochód dostawczy do 2T, tel./fax ; Malowanie i aran acja mieszkañ, tel Naprawa elektronarzêdzi - Kaski, ul.graniczna 28, tel Profesjonalne pranie Karcherem dywanów, tapicerek, auto-tapicerek, u klienta lub u nas, tel. 022/ ; Hydrauliczne - VAT, tel RTV - serwis, sprzeda. Piaseczno, ul. Jana Paw³a II 24, tel Co? Gdzie? Kiedy? na Mazowszu Adres redakcji: ul.sosenki 14, M³ochów-Urzut Kontakt : tel./fax , , lub Wydawca:P.B.W. Minera³ Urzut, ul.sosenki 14 - konto: Dyrektor: Barbara Kaczmarek Redaktor Naczelny: Marek Zdrzy³owski, Druk: ODDI Poland, Bia³obrzegi ul.koœcielna 91 Za treœæ zamieszczanych og³oszeñ redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci. Nie zwracamy materia³ów nie zamówionych, zastrzegamy sobie prawo ich skracania i adiustacji. SPRZEDAM Kosiarki, Wêgiel brunatny 180 z³/tona, krêgi, bloczki betonowe, torf, kora, piasek wiœlany, ziemia do ogrodów, u el na drogi, drewno opa³owe, kominkowe, wywóz gruzu i z³omu, tel , Dachówka ceramiczna od 35 z³/m2, pustak Poroton 7,60 z³., Bloczki fundamentowe, pustaki, tel Wró ka MATYLDA - pomoc w rozwi¹zywaniu trudnych problemów; tel Transport - Kamaz, HDS, Renault + przyczepa, Avia; tel ; Hydraulika, remonty - kompleksowo, tel Ochrona emerytów, rencistów i m³odych, tel. 22/ KUPIÊ Docieplanie budynków, szybko, tanio, solidnie, tel Docieplanie budynków - 10 lat doœwiadczenia. Sprzeda materia³ów. Tel T³umaczenia - rosyjski, ukraiñski - szybko i profesjonalnie, 22/ Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 22/ ; Elektryk, tel Us³ugi remontowo-budowlane, tel Elektryk, tel Biuro Rachunkowe SIGMA oferuje pe³ny zakres us³ug ksiêgowych oraz obs³ugê ZUS i US. Tel. 22/ ; fax. 22/ , Piaseczno, ul.kiliñskiego 41 I piêtro. Cyklinowanie, tel Darmowe z³omowanie pojazdów, transport gratis, tel Ziemiê, gospodarstwo 1-10 ha, tel Antyki wszelkie za gotówkê, tel NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM Mieszkanie dwupokojowe w Konstancinie, tel NAUKA Polski, niemiecki - korepetycje, matury, tel Rosyjski - konwersacje, nauka, egzaminy, tel. 22/ Niemiecki, tel Francuski - nauka i pomoc, tel ZDROWIE Psychiatra, psychoterapeuta, tel. 22/ MATRYMONIALNE Poznam pana lata, bez na³ogów, zmotoryzowanego, zadbanego, tel Gmina abia Wola zakoñczy³a I etap modernizacji Gminnego Centrum Zdrowia. Zrealizowanie projektu pn. Gminne Centrum Zdrowia - Modernizacja i Termoizolacja Istniej¹cego Obiektu Ochrony Zdrowia nast¹pi³o przy wspó³finansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W ramach tego zadania inwestycyjnego wykonano: wymianê stolarki okiennej, termoizolacjê budynku, adaptacjê pomieszczeñ na gabinety lekarskie, dostosowano obiekt dla potrzeb pacjentów niepe³nosprawnych oraz zaadoptowano pomieszczenie na punkt rehabilitacji profilaktycznoleczniczej. W miesi¹cu paÿdzierniku uruchomiony zostanie punkt rehabilitacji z zastosowaniem sprzêtu do kinezyterapii i fizykoterapii. Ca³kowita wartoœæ zadania inwestycyjnego w ramach Projektu wynosi ,00 PLN.

3 3 Remanent likwidacyjny - jak zrobić to prawidłowo Powody zaprzestania prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej mog¹ byæ ró ne, natomiast sposób postêpowania w celu jej zamkniêcia okreœlaj¹ przepisy, które zobowi¹zuj¹ przedsiêbiorcê do wykonania okreœlonych procedur i czynnoœci. Nie ma takiej sytuacji, która zwalnia³aby przedsiêbiorcê lub jego nastêpców od ich wykonania. To po prostu trzeba zrobiæ, min. dlatego aby inne podmioty mia³y œwiadomoœci, e my ju dzia³alnoœci nie prowadzimy. Czynnoœci zmierzaj¹ce do zamkniêcia dzia³alnoœci gospodarczej to przede wszystkim te ni ej wymienione, których wykonanie gwarantuje prawid³owe procedurê likwidacji naszej firmy. S¹ to: 1.Zg³oszenie do Urzêdu Gminy faktu zakoñczenia dzia³alnoœci gospodarczej. 2.Zg³oszenie do Urzêdu Statystycznego zakoñczenia dzia³alnoœci gospodarczej oraz o wykreœlenie z rejestru REGON. 3.Powiadomienie w formie pisemnej w³aœciwego naczelnika Urzêdu Skarbowego o zamiarze sporz¹dzenia likwidacyjnego spisu z natury. 4.Sporz¹dziæ remanent likwidacyjny, czyli spis z natury. Powiadomienie w³aœciwego naczelnika Urzêdu Skarbowego nale y z³o yæ najmniej terminie 7 dni przed dat¹ sporz¹dzenia spisu, a remanent likwidacyjny dokonuje siê w terminie 14 dni od dnia zaprzestania wykonywania czynnoœci podlegaj¹cych opodatkowaniu. Wykonanie remanentu likwidacyjnego jest czynnoœci¹ niezbêdn¹ dla ostatecznego zamkniêcia dzia³alnoœci, niestety wielu przedsiêbiorców nie zdaje sobie z tego sprawy i nie wykonuje ci¹ ¹cego na nich obowi¹zku. Skutkowaæ to mo e ró nymi konsekwencjami, które najczêœciej ujawniaj¹ siê w momencie, kiedy ponownie zamierzamy podj¹æ dzia- ³alnoœæ gospodarcz¹. Spis z natury sporz¹dza siê dla celów okreœlenia podatku dochodowego i dla celów podatku VAT, czyli dla osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i bêd¹cych p³atnikami podatku VAT. W pierwszym przypadku remanent likwidacyjny (dla celów podatku dochodowego) powinien stanowiæ spis Gmina abia Wola w ramach projektu pn. Budowa infrastruktury teleinformatycznej Gminy Zabia Wola wspó³finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego, prowadzi IV postêpowanie o udzielenie zamówienia publicznego, poniewa poprzednie nie zakoñczy³y siê wy³onieniem wykonawcy. Po rozstrzygniêciu przetargu przyst¹pimy do realizacji projektu w ramach którego zostanie wykonana teleinformatyzacja Urzêdu oraz uruchomione zostan¹ dwa Publiczne Punkty Dostêpu do Internetu tzw. Telecentra, które zlokalizowane bêd¹ w obiektach Ochotniczych Stra y Po arnych w Bartoszówce i elechowie. wszystkich, pozosta³ych na dzieñ likwidacji dzia³alnoœci gospodarczej towarów handlowych, materia³ów (surowce) podstawowych i pomocniczych, pó³wyrobów, wyrobów gotowych, równie braków i odpadków oraz niebêd¹cych œrodkami trwa³ymi rzeczowych sk³adników maj¹tku, zwi¹zanego z wykonywan¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹. Wartoœæ remanentu likwidacyjnego wycenia siê przy tym wed³ug cen zakupu, zaœ dochód z tego remanentu okreœla siê przy zastosowaniu do jego wartoœci takiego wskaÿnika procentowego, jaki wynika z udzia³u dochodu w przychodach w okresie ostatnich trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych miesi¹c, w którym nast¹pi³a likwidacja dzia³alnoœci, (je eli jednak w tym okresie dochód nie wyst¹pi³, to wówczas wskaÿnik ten ustala siê w odniesieniu do dochodu, uzyskanego w roku podatkowym poprzedzaj¹cym rok, w którym nast¹pi³a likwidacja). Ujmuj¹c to proœciej, jeœli dochód nie wyst¹pi³ ani w okresie ostatnich trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych miesi¹c, w którym dzia³alnoœæ zosta³a zlikwidowana, ani w roku podatkowym poprzedzaj¹cym rok likwidacji dzia³alnoœci, to wówczas podatnik w ogóle nie ustali dochodu z remanentu likwidacyjnego, a tym samym nie zap³aci podatku dochodowego z tego tytu³u. Podatnik nie ma obowi¹zku ustalania dochodu z remanentu likwidacyjnego na dzieñ likwidacji dzia³alnoœci gospodarczej, jeœli: -w wyniku zmiany formy prawnej lub po³¹czenia przedsiêbiorstw sk³adniki maj¹tku objête remanentem zosta³y wniesione w formie wk³adu lub aportu do nowo powsta³ego lub istniej¹cego przedsiêbiorcy, lub: -nast¹pi³a ca³kowita lub czêœciowa zmiana bran y, -osoba fizyczna wnios³a sk³adniki maj¹tku objête remanentem w formie wk³adu lub aportu do spó³ki cywilnej albo spó³ki handlowej, -nast¹pi³o przekszta³cenie spó³ki cywilnej w spó³kê handlow¹ lub osobowej spó³ki handlowej w inn¹ osobow¹ spó³kê handlow¹ albo w kapita³ow¹ spó³kê handlow¹. Dochód z remanentu likwidacyjnego - ustalony z uwzglêdnieniem powy szych zasad - podlega opodatkowaniu 10% zrycza³towanym podatkiem dochodowym i jest p³atny w terminie p³atnoœci zaliczki za ostatni miesi¹c prowadzenia dzia³alnoœci (a w przypadku podatników, którzy wybrali kwartalny sposób wp³acania zaliczek - w terminie p³atnoœci zaliczki za ostatni kwarta³ prowadzenia dzia³alnoœci) - art. 44 ust. 4 updof. Jednoczeœnie - w terminie p³atnoœci tego podatku - podatnik jest obowi¹zany z³o yæ w urzêdzie skarbowym spis pozosta³ych na dzieñ likwidacji i objêtych remanentem aktywów, wycenionych wed³ug cen zakupu. Ewentualna dalsza sprzeda objêtych remanentem likwidacyjnym sk³adników maj¹tku, nie spowoduje ju obowi¹zku zap³aty podatku, gdy zrycza³towany podatek z tego tytu³u zosta³ uiszczony w momencie likwidacji dzia³alnoœci gospodarczej. Wa ne: Remanentem likwidacyjnym nie obejmuje siê natomiast œrodków trwa³ych (oraz wartoœci niematerialnych i prawnych). W przypadku zaprzestania dzia³alnoœci gospodarczej przez bêd¹c¹ podatnikiem VAT osobê fizyczn¹, opodatkowaniu podatkiem od towarów i us³ug podlegaj¹ towary w³asnej produkcji i towary, które po nabyciu nie by³y przedmiotem dostawy towarów, ale tylko te, w stosunku, do których przys³ugiwa³o prawo do obni enia kwoty podatku nale nego o kwotê podatku naliczonego. Stanowi o tym art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy o VAT. Z punktu widzenia ustawy o VAT - która definiuje towary w art. 2 pkt 6 - towarami s¹ nie tylko bilansowe towary handlowe, ale równie materia³y, pó³wyroby i wyroby gotowe, czyli generalnie wszystkie te sk³adniki maj¹tku, które ujmuje siê w remanencie likwidacyjnym dla potrzeb podatku dochodowego, w tym jednak wypadku nie wy³¹czaj¹c równie wyposa enia i œrodków trwa- ³ych. Na tê okolicznoœæ podatnik obowi¹zany jest do sporz¹dzenia spisu z natury w terminie 14-dniowym, licz¹c od dnia zaprzestania wykonywania czynnoœci podlegaj¹cych opodatkowaniu (art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT). O dokonanym spisie z natury, o ustalonej wartoœci i o kwocie podatku nale nego nale y zawiadomiæ naczelnika urzêdu skarbowego, w terminie 7 dni od dnia zakoñczenia tego spisu (art. 14 ust. 5 pkt 2 ustawy o VAT). Obowi¹zek podatkowy z tego tytu³u powstaje przy tym w dniu, w którym powinien byæ sporz¹dzony spis z natury (ale nie póÿniej ni 14. dnia, licz¹c od dnia zaprzestania wykonywania czynnoœci podlegaj¹cych opodatkowaniu), zaœ podstaw¹ opodatkowania jest wartoœæ towarów podlegaj¹cych spisowi z natury, ustalona na poziomie cen nabycia poszczególnych towarów lub kosztów wytworzenia, okreœlonych w momencie ich dostawy (art. 14 ust. 6 i ust. 8 w zwi¹zku z art. 29 ust. 10 ustawy o VAT). Jednoczeœnie - na podstawie art. 14 ust. 9 w zwi¹zku z art. 87 ust. 2 ustawy o VAT - gdy z rozliczenia podatku za okres, w którym powsta³ obowi¹zek podatkowy przy sporz¹dzeniu spisu z natury, wynika nadwy ka podatku naliczonego nad nale - nym, to wówczas podatnikowi przys³uguje prawo bezpoœredniego zwrotu tej kwoty w terminie ustawowym, czyli 60 dni od dnia z³o enia rozliczenia. Z uwagi na sposób okreœlania podstawy opodatkowania towarów w oparciu o spis z natury, warto rozwa yæ wyprzedanie - jeszcze przed likwidacj¹ dzia³alnoœci gospodarczej - jak najwiêkszej liczby pozosta³ych w firmie towarów handlowych, materia³ów, wyrobów oraz œrodków trwa- ³ych. Z tego samego wzglêdu mo e siê równie zdarzyæ, e w stosunku do niektórych sk³adników maj¹tku wariantem korzystniejszym od opodatkowania poprzez ujêcie w spisie z natury, bêdzie wrêcz ich fizyczna likwidacja - oczywiœcie odpowiednio uzasadniona (np. up³ywem terminu przydatnoœci do spo ycia, z³ym stanem technicznym) i udokumentowana (np. faktur¹ ze skupu z³omu czy makulatury, protoko³em komisyjnie przeprowadzonej likwidacji) - jeszcze przed zakoñczeniem dzia³alnoœci gospodarczej. Sylwia Komorowska

4 4 fot.m. Zdrzy³owski Grodzisk przjazny niepełnosprawnym 19 wrzeœnia odby³a siê w Grodzisku Mazowieckim inauguracja IV edycji ogólnopolskiej Kampanii Parkingowej. Inauguracjê rozpoczê³a konferencja prasowa z udzia³em w³adz miasta i powiatu, przedstawicieli: komendy Policji, Stra y Miejskiej, PFRON, Okrêgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie. Celem konferencji by³o zapoznanie przedstawicieli mediów lokalnych z dzia³aniami Urzêdu Miasta na rzecz osób niepe³nosprawnych. Burmistrz Grodziska Grzegorz Benedykciñski podkreœli³, e dzia³ania na rzecz osób niepe³nosprawnych podejmowane i rozwi¹zywane s¹ w Grodzisku ju od dawna. Gmina oprócz likwidowania barier architektonicznych podejmuje szereg innych dzia³añ u³atwiaj¹cych niepe³nosprawnym ycie. Zatrudniony zosta³ rehabilitant, który wykonuje bezp³atne zabiegi. Utworzone zosta³o Centrum Informacyjno-Integracyjne, w którym zatrudnionych jest dwoje niepe³nosprawnych, którzy najlepiej czuj¹ potrzeby o.n. Ponadto Gmina finansuje hippoterapiê oraz wyjazdy na zawody. W miejscowoœci Putka Gmina przekaza³a teren dla oœrodka na rzecz osób niepe³nosprawnych, którym zajmuje siê Fundacja Godne ycie. Poruszy³ równie bardzo wa ny problem, jakim jest zajmowanie miejsc parkingowych przeznaczonych dla niepe³nosprawnych przez innych kierowców. Jednym z dzia³añ poprawy tej sytuacji jest podjêcie akcji medialnej, której zadaniem jest uwra liwienie kierowców na ten problem. Zrealizowany zosta³ spot radiowy, który emitowany bêdzie w radiu Bogoria. Podczas konferencji zaprezentowany zosta³ równie spot filmowy, który bêdzie prezentowany w hipermarketach. Po konferencji uczestnicy wziêli udzia³ w uroczystym otwarciu Centrum Informacyjno-Integracyjnego. Uroczystoœæ tê uœwietni³ swoim krótkim wystêpem mistrz s³owa Wojciech Siemion. Po tej uroczystoœci wszyscy przeszli na parking przy dworcu PKP, gdzie m³odzie urz¹dzi³a happening. Kierowcê który zaj¹³ miejsce dla niepe³nosprawnych m³odzi sanitariusze obanda owali tak szczelnie, e ten ledwie móg³ siê poruszaæ. Wówczas móg³ na w³asnej skórze doœwiadczyæ jak to jest byæ niepe³nosprawnym. Nale y mieæ nadziejê, e obserwuj¹cy happening inni kierowcy wziêli to sobie do serca, i wreszcie miejsca dla niepe³nosprawnych bêd¹ dla nich zawsze dostêpne. M.Z. Wojciech Siemion w³¹czy³ siê do happeningu.

5 fot.edyta Gawroñska Galeria pod chmurką 5 Na pocz¹tku wrzeœnia br. na budynkach usytuowanych przy grodziskim deptaku zawis³y dwie plansze z reprodukcjami obrazów Józefa Che³moñskiego pt. Bociany i Babie Lato. S¹ one zwiastunem ca³ej galerii, która docelowo ma liczyæ oko³o 10 obrazów. Jako pierwsze zosta³y wykonane dwa obrazy bêd¹ce najbardziej znanymi dzie³ami Che³moñskiego. Przedstawiaj¹ one typowy mazowiecki krajobraz, charakterystyczny dla okolic Grodziska. Lokalizacja obrazów zosta³a wybrana w taki sposób, aby by³y one jak najbardziej widoczne dla osób przechodz¹cych deptakiem. O umieszczeniu obrazu Bociany na rogu ul. 11 Listopada i Sk³adowej zdecydowa³o równie bliskie s¹siedztwo pomnika jego autora - Józefa Che³moñskiego. Z uwagi na ekspozycjê obrazów na œwie ym powietrzu, przez co nara one s¹ na dzia³anie niekorzystnych warunków atmosferycznych, zosta³y one wydrukowane w technologii solwentowej. Wydruki takie wykazuj¹ wysok¹ odpornoœæ na pro- mieniowanie UV i wodê. Dziêki wykorzystaniu tej technologii obrazy te bêd¹ piêkn¹ ozdob¹ grodziskiego deptaka przez kilka najbli szych lat. Wykonanie i monta obrazów koordynowa³ grodziski artysta plastyk - Janusz Dworak. Babie lato na grodziskim deptaku - fot. M.Kwiczak Jubilatka z Kostowca 15 wrzeœnia 2007 r. Szko³a Podstawowa im. œw. Stanis³awa Kostki w Kostowcu œwiêtowa³a 130-lecie dzia³alnoœci. Uroczystoœæ zgromadzi³a wielu znakomitych goœci, oprócz dzieci ich rodziców i grona pedagogicznego, udzia³ wziêli: Mazowiecki Kurator Oœwiaty - Grzegorz Tyszko, w³adze samorz¹dowe Gminy Nadarzyn: Wójt Janusz Grzyb, Vicewójt Agnieszka KuŸmiñska, Sekretarz Tomasz Muchalski, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Piotr Koz³owski, oraz delegacje samorz¹dowe gmin oœciennych. Przedstawiciele duchowieñstwa z Arcybiskupem Kazimierzem Nyczem Metropolit¹ Warszawskim na czele. Dyrektorzy placówek oœwiatowych z naszej gminy oraz byli dyrektorzy S.P. im. œw. St. Kostki w Kostowcu: Cecylia Zielony, Franciszek Antonik, Danuta Czubek oraz Teresa Perkowska. Przedstawiciele Nadleœnictwa Chojnów, Banku Spó³dzielczego w Nadarzynie, radni, so³tysi oraz osoby z wielu placówek wspó³pracuj¹cych ze szko³¹. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê Msz¹ œw. w koœciele pod wezwaniem b³ogos³awionego Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego odprawion¹ przez J.E. Arcybiskupa Kazimierza Nycza, na której dokonano poœwiêcenia i przekazania ufundowanego przez Wójta Gminy Nadarzyn sztandaru na rêce dyrektora szko³y Zbigniewa Relugi. O b³ogos³awieñstwo na zakoñczenie mszy œwiêtej poprosi³ proboszcz Parafii p. w. b³. Zygmunta Szczêsnego-Feliñskiego ks. Stanis³aw PrzeŸdziecki. Po Mszy œw. Poczet Sztandarowy wraz z uczestnikami uroczystoœci przy akompaniamencie Orkiestry Dêtej z Nadarzyna pod batut¹ Miros³awa Hilmanowicza przemaszerowa³ na teren szko³y. Tu nast¹pi³o uroczyste wci¹- gniêcie flagi na maszt oraz symboliczne wbicie pami¹tkowych gwoÿdzi w drzewiec sztandaru. Minut¹ ciszy uczczono pamiêæ zmar³ych nauczycieli, którzy pracowali w naszej szkole. Czêœæ artystyczna przygotowana przez naszych uczniów pod kierunkiem M. WoŸniak i K. ukasik przy wspó³pracy T. D¹browskiej i M. Pleban przybli- y³a zebranym w formie wystêpów historiê szko³y oraz obecne dokonania i osi¹gniêcia. Po programie absolwenci szko³y wrêczyli goœciom niebagatelnych rozmiarów pami¹tkowe o³ówki. Goœcie odp³acili siê serdecznymi yczeniami, podziêkowaniami i prezentami dla szko³y. Mi³ym zaskoczeniem by³o wrêczenie przyznanego medalu za osi¹gniêcia organizacyjne i sportowe z okazji jubileuszu 50 - lecia dzia³alnoœci statutowej LOK pani Teresie D¹browskiej przez Prezesa Z.P. LOK w Pruszko- Abp Kazimierz Nycz poœwiêci³ nowy sztandar szko³y. wie mjr. rez. Ireneusza Pisarskiego. Po czêœci artystycznej zaproszono przedstawicieli goœci, rodziców, nauczycieli i uczniów do udzia³u w turnieju strzeleckim o puchar Mazowieckiego Kuratora Oœwiaty. Podczas jego przebiegu zgromadzeni goœcie wys³uchali koncertu Orkiestry Dêtej z Nadarzyna, która swoj¹ muzyk¹ uœwietnia³a ca³¹ uroczystoœæ. Na szkolnych korytarzach i w salach znajdowa³y siê wystawki prac uczniów oraz k¹ciki tematyczne przybli aj¹ce dzia³alnoœæ szko³y. Absolwenci naszej szko³y mogli wspominaæ minione chwile przegl¹daj¹c zdjêcia i wpisy w wystawionych kronikach oraz obejrzeæ prezentacjê multimedialn¹ z ycia szko³y. Wielu goœci wpisa³o siê do ksiêgi pami¹tkowej wyra aj¹c uznanie dla pracy nauczycieli, obs³ugi i szacunek za kultywowanie tradycji. Uroczystoœæ zakoñczy³ poczêstunek dla wszystkich uczestników uroczystoœci. Najwiêkszym zainteresowaniem wœród dzieci cieszy³y siê przygotowane dodatkowe atrakcje w formie dmuchanej zje d alni i trampoliny. Obchody 130-lecia powstania Szko- ³y Podstawowej im. œw. St. Kostki w Kostowcu mo na uznaæ za wyj¹tkowo udane mimo niezbyt sprzyjaj¹cej pogody. Agnieszka Bajnóg

6 6 Dożynkowy jubileusz W niedzielê 2 wrzeœnia abia Wola dope³ni³a chlubnej tradycji, obchodz¹c po raz piêtnasty Œwiêto Chleba - zwieñczenie trudu wszystkich tegorocznych niwiarzy. Do ynki rozpoczê³a uroczysta msza œwiêta, w której uczestniczyli mieszkañcy oraz w³adze samorz¹dowe gminy. Starostowie do ynek Maria WoŸniak ze wsi Zarêby oraz Andrzej Radziak z elechowa z³o yli na o³tarzu g³ównym chleb, kontynuuj¹c piêkn¹ tradycjê i jednoczeœnie dziêkuj¹c w imieniu wszystkich za udane plony. O godzinie 15., przy dÿwiêkach folklorystycznej kapeli, barwny korowód wszed³ na scenê z wieñcem do ynkowym i chlebem, wrêczonym gospodarzom gminy - Wójtowi Halinie Wawruch i Przewodnicz¹cemu Rady Gminy M.Bieganowskiemu. Podczas swojego przemówienia Wójt gminy podziêkowa³a wszystkim rolnikom za ich ciê k¹ pracê, daj¹c jednoczeœnie wyraz szacunku dla ogromnego trudu, bez którego z ca³¹ pewnoœci¹ nie móg³by powstaæ symboliczny bochenek naszego polskiego chleba. Dope³niaj¹c tradycji, rozdzieli- ³a chleb sprawiedliwie miêdzy wszystkich mieszkañców, którzy uczestniczyli w do ynkach. W trakcie uroczystoœci wrêczona zosta³a nagroda za najpiêkniejszy ogródek gminy. Tegorocznymi wyciêzcami konkursu okazali siê p.stankiewiczowie - mieszkaj¹cy w Kaleni Towarzystwo. Swój pokaz i poczêstunek przygotowa³o Ko³o Gospodyñ Wiejskich. Ca³ej imprezie towarzyszy³o mnóstwo atrakcji, od malowniczego weso- ³ego miasteczka poczynaj¹c, na okolicznoœciowych straganach i wystêpach zaproszonych kabaretów i zespo³ów muzycznych koñcz¹c. Poniewa by³y to piêtnaste do ynki w gminie abia Wola, organizatorzy Dnia Chleba wy- puœcili w powietrze 150 kolorowych baloników, unosz¹cych ze sob¹ du ych rozmiarów 15. Uroczystoœæ z ca³¹ pewnoœci¹ nie by³aby tak barwna i radosna, gdyby nie pomoc Ludzi Dobrej Woli. Wszystkim sponsorom, darczyñcom i osobom s³u ¹cym pomocn¹ d³oni¹ i dobrym s³owem organizatorzy dziêkuj¹ z ca³ego serca. Szczególne podziêkowania kierowane s¹ do p.kuronia - w³aœciciela masarni w abiej Woli, p.m.lewandowskiej z Mszczonowa, dziêki której chleb z³o ony w ofierze by³ tak wspania³y, jak równie p. J. i M. Olczakom. Dziêkuj¹c za uczestnictwo w uroczystoœciach do ynkowych pozostaje równie yczyæ wszystkim, by przysz³oroczny Dzieñ Chleba zwieñczy³ okres dobrych zbiorów i przychylnej rolnikom pogody. Szanowni Rodzice, drogie Dzieci!!! Dom Kultury w Żabiej Woli w roku szkolnym 2007/2008 przyjmuje zapisy na następujące zajęcia: Język angielski - kontynuacja lat ubiegłych Język angielski dla początkujących (wg grup wiekowych) Język angielski dla uczniów gimnazjów i liceum Zajęcia plastyczne Zajęcia wokalne Zajęcia taneczne Nauka gry na instrumentach klawiszowych i strunowych Sekcja szachistów Brydż Karate Małe formy teatralne Aerobik dla pań Klub seniorów Kursy prawa jazdy Szczegółowe informacje i zapisy w Domu Kultury. ZAPRASZAMY!!! Kącik poetycki Jerzy S³omczyñski - urodzony w Warszawie w 1951 roku. In ynier elektronik zamieszka³y na Saskiej Kêpie w Warszawie. Pisanie opowiadañ i wierszy rozpocz¹³ po 50 tym roku ycia. Po nagromadzeniu ró nych doœwiadczeñ yciowych, odejœciu rodziców postanowi³ w poezji zachowaæ dawny, szczêœliwy œwiat dzieciñstwa, m³odoœci, Saskiej Kêpy, która zmienia siê i traci dawny charakter uroczego ma³ego miasteczka w du ej Warszawie. Lubi pisaæ na przeró ne tamaty, stara siê eby jego wiersze mia³y walory edukacyjne bo uwa a, e poprzez wiersz ³atwiej przyswoiæ ró ne informacje historyczne czy biograficzne. Nagrodzony za opowiadanie o Chopinie w Konkursie Literackim o Pióro Prezydenta Warszawy w 2005 roku oraz nagrodzony w 2006 roku za wiersze o tematyce warszawskiej w Konkursie Lliterackim Praska Przystañ S³owa w Centrum Promocji Kultury na Pradze Po³udnie. Ballada o Krysi i Marcie zwanej Tili Wañkowiczównych Puchar Europy w Grodzisku W dniach w Grodzisku Mazowieckim w hali sportowej przy ul.westfala, odbêdzie siê Puchar Europy w tenisie sto³owym. Od drugiej rundy rozpoczn¹ starty w europejskim pucharze ETTU (Europejska Unia Tenisa Sto³owego) tenisiœci sto³owi klubu sportowego Tur-Bogoria Grodzisk Mazowiecki. Wicemistrzowie Polski w II rundzie zmierz¹ siê u siebie z zespo³ami z: Rosji (SK Lukhovitsi), Czech (KST Robot - Kokre Lazce) i Grecji (Olympiakos S.C.). Tylko zwyciêzca awansuje do III rundy. Klub tenisa sto³owego po raz drugi w historii bêdzie gospodarzem rozgrywek na szczeblu europejskich pucharów. W ubieg³ym sezonie w grodziskiej hali sportowej rozegrano pierwsz¹ rundê pucharu ETTU. Wówczas grodziscy tenisiœci sto³owi bezdyskusyjnie triumfowali nie daj¹c szans zespo- ³om z: Grecji, Luksemburga i S³owenii. Miejmy nadziejê, e w tym roku bêdzie tak samo. Turniej zostanie rozegrany w dniach wrzeœnia bie ¹cego roku w grodziskiej hali sportowej, pocz¹tek o godz W latach zawody tenisa sto³owego w Europie rozgrywano w ramach tak zwanego Pucharu Miast (European Fair Citis Cup). W latach zawody nosi³y nazwê,, Puchar Nancy Evans. Wszystko na czeœæ Nancy Evans, która w 1960 roku zosta³a wybrana sekretarzem europejskiej Unii Tenisa Sto³owego. Nancy Evans pracowa³a w ETTU do 1984 roku i by³a odpowiedzialna miêdzy innymi za finanse tej organizacji. Dwa lata temu po raz kolejny zmieniono nazwê i od tego czasu jest to puchar ETTU (ETTU - European Table Tennis Union - Europejska Unia Tenisa Sto³owego). Czy mo na wybudowaæ domeczek, Który choæ nowy bêdzie jak przyjaciel stary? Dla pisarza z on¹, ich dwu córeczek Na oliborzu, byle zd¹ yæ przed wojny po arem. Panie architekcie To³³oczko w tej willi Dla Melchiora i Zofii piêtro pierwsze ca³e Drugie piêtro dla Krysi i Marty zwanej Tili Po ca³ym domeczku niech biegaj¹ swobodnie ma³e. Po ca³ym oliborzu biega³y wkrótce ju A na Placu Wilsona znalaz³a je mama W koszu mia³y resztkê przydomeczkowych ró Te kwiaciareczki to Krysia i Marta - Tili kochana. Do oliborskiego Klubu Sportowego na Wiœle, Sz³o siê spacerkiem jak do drugiego domu, Tutaj Marta Tili talentem znów b³yœnie Nie da siê foczka w p³ywaniu pokonaæ nikomu. Przyszed³ czas gdy dzieci w szkole zaczynaj¹ nauczanie, Jak przysta³o na m³ode oliborzanki Siostry posz³y w uczniowskie fartuszki ubrane Do szko³y zak³adanej przez Siostry Zmartwychwstanki. Listy czytelników Co pozostawimy po sobie? Piaseczno to miasto licz¹ce sobie kilka stuleci i ok. 50 tys. mieszkañców. Z powodu zawieruch dziejowych posiada tylko kilka zabytków. Niestety w³adze Piaseczna chyba nie czuj¹ sentymentu do historii. Niedawno dowiedzia³em siê, e zagro ony jest budynek Ochotniczej Stra y Po arnej przy ul.pu³awskiej. Budynek ten ma nieco ponad 100 lat. W latach 70-tych ubieg³ego wieku dobudowano do niego dwa gara e, przez co straci³ on trochê swój pierwotny kszta³t. Mo na by³oby jednak przywróciæ jego pierwotny wygl¹d poprzez rozebranie dobudowanej czêœci. Niestety, zarówno w³adze miasta jak i ksi¹dz proboszcz stwierdzili, e budynek ten zas³ania nowy dom parafialny i na skutek ich wniosku konserwator zabytków wyrazi³ zgodê na jego zniszczenie. Podobny los spotka³ granitow¹ kostkê na ul.koœciuszki. Podczas prowadzenia prac inwestycyjnych na odcinku od Rolnika do ronda zniszczona zosta³a piêkna granitowa kostka, która pamiêta³a przedwojenne czasy. Podczas wykonywania kanalizacji na tym odcinku kostkê zerwano i wywieziono nie wiadomo gdzie. Komu ona przeszkadza³a? Przecie to równie œwiadectwo historii Piaseczna. Na war- szawskiej Pradze kostka zosta³a ocalona. Podczas remontu rynku w Nadarzynie ods³oniêto pozosta³oœci kostki która pokryta by³a asfaltem. Czemu Piaseczno nie dba o swoje zabytki? Niszcz¹c pozosta³oœci historii nie myœlimy o tym, co pozostawimy dla przysz³ych pokoleñ. Czy ma to byæ tylko asfalt i beton? R.J. Córek radoœæ ycia, energiê dzia³ania Tak charakterystyczne cechy m³odoœci Ciekawoœæ œwiata, chêæ jego poznania Wspomaga Tata, Mama w swej m¹drej mi³oœci. Marty Tili P³omyczkowe opowiadanie dzieciêce O cudownej podró y kajakiem na Mazury By³o jak obrazek co ma dialogi i puentê I jest godne Mistrza Dziennikarzy córy. Krysia wspó³czu³a ludzkiej niedoli Czêsto ywi³a w domeczku biednych, Chcia³a siê kszta³ciæ do pracy na roli Praktykowa³a w maj¹tku krewnych. Piêkny, poci¹gaj¹cy jest œwiat Krysia i Marta Tili na rowerach nim mknê³y Ze zdan¹ matur¹, lekko im tak Europejsk¹ podró ¹ doros³oœæ rozpoczê³y. Kochaj¹ce siostry wojna rozdzieli³a Marta staraniem wielkim za granicê do Taty wyjecha³a Szczêœliwa rodzina ju siê wiêcej nie z³¹czy³a Krysia z Mam¹ na oliborzu w domeczku zosta³a Dzielny domeczek potrzebuj¹cych przyj¹³ wielu Tu by³y konspiracyjne kursy i egzaminy Dziêki przyjaÿni i pomocy s¹siadów Bezpiecznie siê tu czu³a m³odzie z oddzia³u Krystyny Krysia w Powstaniu pseudonim Anna przyjê³a Na rowerze towarzyszu pomaturalnej podró y Na spotkanie œmierci jako o³nierz Parasola pomknê³a Domeczek z rozpaczy rozlecia³ siê w gruzy.

Tegoroczne wybory parlamentarne

Tegoroczne wybory parlamentarne fot.m. Zdrzy³owski fot.m. Zdrzy³owski Polacy mądrzy Jesień na Rynku Wystêp folkowego zespo³u Turnioki, Alicji Majewskiej i W³odzimierza Korcza oraz wystawa malarstwa Kujawy i Sieczki z³o y³y siê na program

Bardziej szczegółowo

Dni Błonia 2007. Oferta b³oñskiego festynu by³a bardzo atrakcyjna a ka dy móg³ w niej znaleÿæ coœ dla siebie. To by³ naprawdê udany festyn.

Dni Błonia 2007. Oferta b³oñskiego festynu by³a bardzo atrakcyjna a ka dy móg³ w niej znaleÿæ coœ dla siebie. To by³ naprawdê udany festyn. fot.m. Zdrzy³owski Dni Błonia 2007 Z inicjatywy Burmistrza, Rady Miasta oraz Oœrodka Kultury Poniatówka po raz kolejny B³onie obchodzi³o swoje œwiêto. Przez trzy dni mo na by³o podziwiaæ zarówno wystêpy

Bardziej szczegółowo

Grodziski jubileusz. Od wczesnego poranka na Stawach Walczewskiego odbywa³y siê zawody w wêdkarstwie sp³awikowym.

Grodziski jubileusz. Od wczesnego poranka na Stawach Walczewskiego odbywa³y siê zawody w wêdkarstwie sp³awikowym. fot.m. Zdrzy³owski Grodziski jubileusz Burmistrz Grodziska mia³ w¹tpliwoœci, czy Œwiêto Miasta wypada obchodziæ w dniu 22 lipca - wszak data ta kojarzy siê nienajlepiej. Zaryzykowa³ jednak i w tym dniu

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

Kupcy przeciw po³¹czeniu

Kupcy przeciw po³¹czeniu Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 9 (381) 30 kwietnia 2008 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.ngp.pl PANELE ŒCIENNE POD OGOWE KARNISZE DRZWI WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2

RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2 ISSN 2084-9966 Egzemplarz bezp³atny BIULETYN INFORMACYJNY GMINY OMIANKI nr 27 24.05.2013 r. RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2 Gala Przyjaciel omianek za nami str. 10 WSZYSTKIM MAMOM, Z OKAZJI ICH ŒWIÊTA,

Bardziej szczegółowo

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia...

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Kwiaty we w³osach... W numerze: Kwiaty we w³osach potarga³ wiatr... I choæ by³o tyle s³oñca w ca³ym mieœcie...,

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion. Cena 1,40 z³. MAJSTER M.Pietraszewski ZAPRASZAMY

Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion. Cena 1,40 z³. MAJSTER M.Pietraszewski ZAPRASZAMY Za³o ony w 1997 r. ISSN 1505-0246 B¹dŸ uroczy dla swoich wrogów nic ich bardziej nie z³oœci. Carl Orff Nr 50 (570) Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion 12 grudnia w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, 424-25-15 www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, 424-25-15 www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, 424-25-15 www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI

Bardziej szczegółowo

Pogoñ Po³czyn Zdrój rocznicowe wspomnienia STR. 12-13 Nr 15 13.09.2006 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Remonty na starówce PO CZYN PIÊKNIEJE W OCZACH, A TO JESZCZE NIE KONIEC! ALEJA PARKOWA BÊDZIE JAK NOWA

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania I N F O R M A C J A WÓ J T A G M I N Y W I W I E R Z Y C A C H z dnia 13 wrzeœnia 2007 r. Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008 W sobotê na mi³oœników malarstwa, rzeÿby, oraz ludowych, materialnych wyrobów kultury czeka³a niespodzianka w postaci Miêdzynarodowego Jarmarku Sztuki. Mo na by³o nabyæ lub po prostu podziwiaæ dzie³a artystów

Bardziej szczegółowo

ISO dla wrzesiñskiego szpitala

ISO dla wrzesiñskiego szpitala ISO dla wrzesiñskiego szpitala Szpital Powiatowy we Wrzeœni jako jeden z nielicznych w Wielkopolsce dosta³ certyfikat ISO 9001:2000. Wdro enie systemu u³atwi nie tylko zrozumienie potrzeb pacjentów, ale

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie. Ch. G er m 08 u n 0 r. y 2 pn 2. 1 tê. s Na 05 EGIPT- kraj piêkny w swej brzydocie NR 21 (685) ROK XVI 21.11.2008 CENA 1,30z³ Niemal ca³¹ powierzchniê

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy przysz³e Mamy do nowej

Zapraszamy przysz³e Mamy do nowej Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 16 (338) 16 sierpnia 2006 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.foto-kobus.pl www.ngp.pl œluby, chrzty, komunie, reporta e sesje zdjêciowe,

Bardziej szczegółowo