Projekt Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu"

Transkrypt

1 Projekt Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZBIÓR DOBRYCH PRAKTYK WdroŜenie metody CAF 2006 w 20 urzędach administracji rządowej Poznań, listopad 2009 r.

2 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE... 4 KRYTERIUM 1 5 Polityka zarządzania ryzykiem w Izbie Celnej w Łodzi... 6 KRYTERIUM 3 8 Upowszechnienie pracy zespołowej poprzez powoływanie zespołów złoŝonych z pracowników Izby Skarbowej w Zielonej Górze do realizacji wyznaczonych zadań i celów... 9 Poprawa zarządzania poprzez doskonalenie procesów komunikacyjnych w Izbie Celnej w Przemyślu Funkcjonowanie systemu motywacyjnego pracowników Urzędu Skarbowego w Brzegu KRYTERIUM Audycje radiowe w Radiu Legnica realizowane we współpracy z Urzędem Skarbowym w Legnicy Poprawa organizacji na sali obsługi klienta w Urzędzie Skarbowym Wrocław-Krzyki Rejestr społecznych wskazań kontrolnych w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego we Wrocławiu Elektroniczny system zarządzania dokumentacją i procesami w Urzędzie Skarbowym w Białogardzie Strona intranetowa narzędziem komunikacji wewnętrznej w Urzędzie Skarbowym w Zduńskiej Woli Elektroniczna rezerwacja salek szkoleniowych i samochodów słuŝbowych w Izbie Skarbowej w Zielonej Górze Elektroniczny system obiegu projektów dokumentów w Izbie Skarbowej w Zielonej Górze Śledzenie obiegu dokumentów w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku Odbiór korespondencji przez stronę postępowania w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Platforma szkoleniowa e-learning Izby Skarbowej w Zielonej Górze

3 Baza Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach śywnościowych i Środkach śywienia Zwierząt RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) w Izbie Celnej w Toruniu Kultura przejrzystości i skrzętności kosztów w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie KRYTERIUM Rejestry spraw w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej Usprawnienie wydawania zaświadczeń: procedura wydawania zaświadczeń klientom w trakcie jednej wizyty w Urzędzie Skarbowym w Jędrzejowie Program Elektronicznego Nadzoru w zakresie egzekucji administracyjnej w Izbie Skarbowej we Wrocławiu Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu VAT-25 składany bezpośrednio w Referacie Podatków Pośrednich Urzędu Skarbowego w Chełmnie osobie odpowiedzialnej za przyjmowanie wniosków i wydawanie przedmiotowych zaświadczeń Strona startowa pracowników Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie Monitorowanie pracy urzędów skarbowych podległych Izbie Skarbowej we Wrocławiu w zakresie wykorzystania materiałów pokontrolnych za pomocą systemów informatycznych (nadzór elektroniczny) KRYTERIUM 6 i Prowadzenie badań satysfakcji, oczekiwań i potrzeb zainteresowanych stron w Izbie Skarbowej w Łodzi Poprawienie klimatu pracy w Urzędzie Skarbowym w Przemyślu

4 WPROWADZENIE Zbiór dobrych praktyk, który Państwu prezentujemy, stanowi wynik pracy Koordynatorów CAF i kierowników projektów usprawnień, podjętych przez 20 urzędów administracji rządowej z terenu całej Polski, objętych drugą turą wdroŝenia metody CAF 2006 w projekcie Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej, realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach Działania 5.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wzmocnienie potencjału administracji rządowej. Celem publikacji jest prezentacja sprawdzonych i godnych rekomendacji działań doskonalących, które w istotny sposób przełoŝyły się na usprawnienie procesów zarządczych urzędów administracji rządowej. Zbiór ma się przyczyniać do dyfuzji wiedzy o dobrych praktykach, a jego przewidywanym rezultatem jest wykorzystanie wybranych rozwiązań wprowadzonych przez urzędy objęte projektem takŝe w innych urzędach administracji rządowej. Zaprezentowane dobre praktyki zostały w większości zidentyfikowane jako mocne strony urzędów w ramach adekwatnych kryteriów Potencjału i Wyników podczas samooceny przeprowadzonej zgodnie z metodą CAF Zamieszczone w zbiorze dobre praktyki mają bardzo róŝny charakter są wśród nich zarówno szeroko zakrojone działania, wpływające w konsekwencji na strategiczne zarządzanie organizacją, jak i proste rozwiązania organizacyjne lub techniczne, usprawniające realizację wybranych procesów w urzędzie. DuŜa część dobrych praktyk odnosi się do zastosowania w urzędach nowoczesnych technologii, skutkujących lepszym zarządzaniem wiedzą w organizacji lub sprawniejszą realizacją działań w ramach konkretnych procesów. Dobre praktyki zostały rozdzielone według kryteriów Potencjału i Wyników, do których się odnoszą. NaleŜy jednak zauwaŝyć, iŝ poszczególne usprawnienia mogą mieć wpływ na więcej niŝ jedno kryterium (w zaleŝności od działań objętych danym projektem) jest to szczególnie dobrze widoczne na przykładzie dobrej praktyki zidentyfikowanej dla Izby Skarbowej w Łodzi, odnoszącej się zarówno do kryterium 6 Wyniki działalności w relacjach z obywatelami/klientami, jak i kryterium 7 Wyniki w relacjach z pracownikami. 4 4

5 KRYTERIUM 1 PRZYWÓDZTWO 5 5

6 Tytuł dobrej praktyki: Urząd: Kierownik projektu: Polityka zarządzania ryzykiem w Izbie Celnej w Łodzi Izba Celna w Łodzi Zastępca Dyrektora Izby Celnej Celem usprawnienia funkcjonowania jednostki oraz zapobiegania pojawiającym się ryzykom, znaczącym dla jej działalności, opracowano i wdroŝono system dotyczący zarządzania ryzykiem w Izbie Celnej w Łodzi, w postaci Polityki zarządzania ryzykiem. W ramach działań wstępnych Dyrektor powołał zespół, który, w oparciu o liczne informacje pochodzące zarówno z literatury, jak i innych dostępnych opracowań, przygotował dokument dotyczący zarządzania ryzykiem w Izbie Celnej w Łodzi i podległych jej Urzędach Celnych. Polityka zarządzania ryzykiem zawiera zarówno cześć teoretyczną, jak i praktyczną. Zespół przyjął własną metodę oceny ryzyka. Funkcjonowanie przyjętego systemu w jednostce monitoruje komórka audytu, której obowiązkiem jest sporządzanie półrocznych sprawozdań z wyników analizy ryzyka. Przyczyny, dla których podjęto działania doskonalące Politykę zarządzania ryzykiem w Izbie Celnej w Łodzi opracowano i wdroŝono celem podniesienia jakości zarządzania oraz lepszego funkcjonowania instytucji, w drodze identyfikowania pojawiających się ryzyk związanych z funkcjonowaniem organizacji. Realizatorzy projektu Polityka obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Izby Celnej oraz podległe jej Urzędy Celne. Pracami zespołu, który opracowywał system dla jednostki, kierował Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Łodzi. W skład zespołu wchodzili: Zastępca Dyrektora, Zastępcy Naczelników Urzędów Celnych, pracownik Wydziału Zarządzania Ryzykiem oraz audytor wewnętrzny. Proces wdroŝenia Proces wdraŝania w Izbie Celnej w Łodzi oraz podległych jej Urzędach Celnych systemu zarządzania ryzykiem obejmował: zapoznanie się z literaturą oraz innymi opracowaniami na temat ryzyka oraz procesu zarządzania ryzykiem, powołanie zespołu wdroŝeniowego w drodze Decyzji Dyrektora Izby Celnej w Łodzi, prace nad opracowaniem części teoretycznej oraz praktycznej, związane z wypracowaniem jednolitej metodologii pozyskiwania informacji w celu przeprowadzenia analizy ryzyka, wypracowanie jednolitej metodologii i sprawdzenie jej funkcjonalności wśród kadry kierowniczej, usprawnienie metodologii w oparciu o zgłoszone uwagi oraz o własne spostrzeŝenia członków zespołu, wdroŝenie systemu, monitoring systemu realizowany przez komórkę audytu wewnętrznego. 6 6

7 Pomiar sukcesu WdroŜenie polityki zarządzania ryzykiem przyczyniło się do wzrostu świadomości kadry kierowniczej oraz pracowników instytucji na temat wagi i znaczenia procesu identyfikowania ryzyk oraz zarządzania nimi. Informacje pozyskiwane w wyniku wdroŝonego procesu są informacjami zarządczymi, które przyczyniają się do lepszego funkcjonowania instytucji poprzez minimalizowanie ryzyk zidentyfikowanych i ocenionych jako obszary wysokiego ryzyka. Główne trudności W trakcie opracowywania Polityki zarządzania ryzykiem istotnym problemem była konieczność przełamania, jaką stanowił poziom wiedzy pracowników z zakresu zarządzania ryzykiem. Na etapie wdraŝania systemu trudnością było opracowanie jednolitej metodologii analizy ryzyka zrozumiałej dla wszystkich pracowników. Istota innowacji i uniwersalność wprowadzonych rozwiązań Opracowanie i wdroŝenie Polityki zarządzania ryzykiem w Izbie Celnej w Łodzi moŝna zaliczyć do działań innowacyjnych, jako Ŝe wciąŝ mało rozpowszechnione w administracji publicznej jest pojęcie ryzyka oraz umiejętność zarządzania nim. Większość jednostek sektora publicznego nie identyfikuje ryzyka, nie ocenia go. Uniwersalny charakter metody zarządzania ryzykiem przyjętej przez Izbę Celną w Łodzi umoŝliwia wykorzystanie jej równieŝ w innych jednostkach administracji publicznej. Zdobyte doświadczenia W ramach wdraŝania Polityki zarządzania ryzykiem w Izbie Celnej w Łodzi zwrócono uwagę, zarówno kardy kierowniczej, jak i pracowników, na szczególne znaczenie ryzyka w działalności jednostki. W związku z powyŝszym nastąpił nie tylko wzrost świadomości pracowników w zakresie roli i znaczenia ryzyk dla sprawnego funkcjonowania organizacji, ale równieŝ potrzeba ciągłego monitorowania poziomu zidentyfikowanych ryzyk. 7 7

8 KRYTERIUM 3 PRACOWNICY 8 8

9 Tytuł dobrej praktyki: Urząd: Kierownik projektu: Upowszechnienie pracy zespołowej poprzez powoływanie zespołów złoŝonych z pracowników Izby Skarbowej w Zielonej Górze do realizacji wyznaczonych zadań i celów Izba Skarbowa w Zielonej Górze Helena Rynda Celem projektu było usprawnienie procesu rozwiązywania problemów, zarządzania jednostką oraz doskonalenia funkcjonowania jednostki poprzez pracę zespołową wykorzystującą wiedzę i kreatywność wszystkich pracowników Izby Skarbowej. W Izbie Skarbowej powoływane są zespoły stałe i doraźne, w zaleŝności od postawionych do realizacji zadań. Przyczyny, dla których podjęto działania doskonalące Potrzeba rozwiązywania problemów, zarządzania jednostką i doskonalenia jej funkcjonowania poprzez pracę zespołową wynika m.in. z następujących przyczyn: liczba pojawiających się problemów przekraczająca zakres moŝliwości pojedynczych pracowników, złoŝoność problemów wywołująca potrzebę wymiany pomysłów, dzielenia się wiedzą pomiędzy poszczególnymi poziomami struktury organizacyjnej, potencjał zespołu mogący przekroczyć sumę potencjałów wszystkich osób (efekt synergii), praca zespołowa wyzwalająca kreatywność pracowników, potrzeba oddolnego proponowania sposobów rozwiązania problemów, zwiększenie wpływu pracowników na kształtowanie środowiska pracy, potrzeba zmniejszenia oporu pracowników dla wprowadzanych zmian i usprawnień w zakresie funkcjonowania organizacji rozwiązania wypracowane przez pracowników w drodze pracy zespołowej są łatwiej akceptowane niŝ zmiany wprowadzane w wyniku sugestii jednostki. Realizatorzy projektu W projekt zaangaŝowali byli wyłącznie pracownicy Izby Skarbowej. Wszyscy pracownicy jednostki są potencjalnymi uczestnikami zespołów. Pracę zespołów koordynuje Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością, który określa uprzednio propozycję składu osobowego poszczególnych zespołów spośród pracowników wyraŝających chęć pracy w tych zespołach. Proces wdroŝenia Zgodnie z zapisami w regulaminie organizacyjnym Izby Skarbowej, zespoły powoływane są przez Dyrektora Izby Skarbowej, z urzędu lub na wniosek Wicedyrektorów, Głównego Księgowego lub kierownika komórki organizacyjnej. Powołanie zespołu następuje w drodze decyzji, w której określa się skład osobowy zespołu, zasady jego funkcjonowania i przypisany mu zakres zadań. ZaangaŜowanie się w pracę zespołów ma charakter dobrowolny. Osoby chętne do działania na rzecz podnoszenia jakości funkcjonowania organizacji mogą w kaŝdej chwili swoją gotowość do pracy w zespołach zgłaszać Pełnomocnikowi ds. SZJ. Do pracy 9 9

10 zespołowej moŝna się równieŝ zgłosić poprzez stronę intranetową Izby, na której ogłaszane są nabory. DąŜy się do jak największego zróŝnicowania zespołów (pod względem płci, wieku, doświadczenia zawodowego). Zespół powinien składać się z weteranów oraz nowicjuszy. Za weteranów uznaje się osoby z doświadczeniem zawodowym w obszarze podlegającym analizie pod kątem zarządzania zmianą. Za nowicjuszy uznaje się osoby z mniejszym doświadczeniem lub brakiem doświadczenia zawodowego w ww. obszarze, ale z doświadczeniem w innym obszarze. Pełnomocnik ds. SZJ przedstawia Dyrektorowi propozycję składu osobowego danego zespołu spośród pracowników wyraŝających chęć pracy w tym zespole. W zaleŝności od zakresu zadań zespołu oraz celu jego powołania, w Izbie Skarbowej w Zielonej Górze działają zespoły stałe oraz doraźne. W ramach zespołów stałych w Izbie Skarbowej funkcjonują np.: Zespół Doradczy ds. administrowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, którego celem jest przedkładanie propozycji odnośnie zasad i kierunków wydatkowania środków ZFŚS w danym roku, kryteriów kwalifikowania pracowników do korzystania ze świadczeń, dokumentowania spraw związanych z prowadzeniem funduszu i udzielaniem świadczeń, Zespół ds. opiniowania wydatków publicznych, do którego zadań naleŝy analiza wydatków realizowanych w Izbie Skarbowej, polegająca na weryfikacji potrzeb zgłaszanych przez komórki organizacyjne, wstępnym określeniu źródeł finansowania, wnioskowaniu do Dyrektora Izby Skarbowej w sprawach zasad i kierunków wydatkowania środków finansowych, celem optymalizacji kosztów działalności Izby Skarbowej i urzędów skarbowych, Zespół ds. wizerunku Izby Skarbowej, który opracowuje półroczne plany działania w zakresie budowy wizerunku oraz dokonuje przeglądu działań podejmowanych w zakresie public relations. Jako zespoły doraźne, których prace ustały po wykonaniu zadania, powołano natomiast: Zespół ds. opracowania regulaminu wynagrodzeń, w celu określenia zasad, trybu oraz warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Izbie Skarbowej w Zielonej Górze, Zespół ds. opracowania i wdroŝenia aplikacji Elektroniczny rejestr skarg, którego zadaniem było opracowanie załoŝeń dla aplikacji poprzez określenie wykazu danych wprowadzanych do aplikacji i jej podstawowych funkcji, opracowanie aplikacji, przeprowadzenie testów, wdroŝenie aplikacji oraz wprowadzanie niezbędnych zmian do aplikacji wynikających z przeprowadzonych testów i wniosków złoŝonych przez uŝytkowników. Usytuowanie zespołów w strukturze organizacyjnej Izby określa schemat funkcjonalny Izby, stanowiący załącznik do Księgi Jakości Izby Skarbowej. Wszyscy pracownicy jednostki są informowani o istocie, celach i zasadach funkcjonowania zespołów za pomocą aplikacji QAsystent. Spośród członków poszczególnych zespołów wybierany jest przewodniczący, kierujący pracą pozostałych uczestników. W ramach SZJ została opracowana Instrukcja zarządzania zmianą w Izbie Skarbowej w Zielonej Górze, która wskazuje techniki będące podstawą pracy zespołu na rzecz wprowadzania zmian w działaniu organizacji. KaŜdy członek zespołu zgłasza swoje zdanie do dyskusji. Pomysły generowane indywidualnie są weryfikowane, modyfikowane, rozwijane przez cały zespół. Poddanie analizie wielu pomysłów sprawia, Ŝe wzrastają szanse na pojawienie się wysokiej jakości rozwiązań danego problemu. Pomiar sukcesu W roku 2009 pracownicy jednostki są zaangaŝowani w pracę w 29 zespołach i komisjach. W prace zespołów zaangaŝowana jest większość pracowników Izby Skarbowej (ponad 70 ze 118 pracowników Izby uczestniczy w pracach zespołowych)

11 Liczby te stanowią potwierdzenie gotowości pracowników do udziału w procesach decyzyjnych organizacji w sferze kształtowania własnego środowiska pracy. TakŜe z przeprowadzonego badania klimatu i organizacji pracy wynika, iŝ 76,2% pracowników jest usatysfakcjonowanych wpływem, jaki posiada na decyzje podejmowane w Izbie Skarbowej. Działania zespołów powołanych w Izbie Skarbowej przyczyniły się m.in. do wykorzystania portalu e-learningowego dla szkoleń przeprowadzanych przez pracowników Izby Skarbowej (zarówno wewnętrznych, jak i dla jednostek podległych) oraz wprowadzenia systemu zarządzania ryzykiem. Główne trudności Główne trudności, jakie Izba napotyka w zakresie wdraŝania pracy zespołowej, to: wprowadzenie takiej organizacji pracy, która umoŝliwia wygospodarowanie czasu na pracę w zespołach przy jednoczesnym zapewnieniu terminowej realizacji zadań podstawowych, przeprowadzenie doboru członków zespołów w sposób zapewniający efektywną współpracę w grupie, zarządzanie konfliktem, trudności w dochodzeniu do konsensusu. Istota innowacji i uniwersalność wprowadzonych rozwiązań Zastosowanie zespołowego rozwiązywania problemów czy opracowywania zmian i usprawnień w zakresie funkcjonowania organizacji pozwala na rozwaŝanie danej kwestii z wielu róŝnych punktów widzenia, poniewaŝ członkowie grupy róŝnią się doświadczeniem i wiedzą. Daje to tym samym moŝliwość wypracowania większej liczby wariantowych rozwiązań i dostarcza więcej informacji, pozwalających lepiej ocenić optymalne moŝliwości rozwiązania problemu. Grupowe analizowanie problemów sprzyja trafności i pewności podejmowanych decyzji. Ponadto współudział pracowników w opracowywaniu danego zagadnienia przyczynia się do lepszego zrozumienia podjętej w tym zakresie decyzji oraz jej głębszej akceptacji. Istotne jest, iŝ opisane zasady umoŝliwiają wykorzystanie potencjału pracowników dla poprawy funkcjonowania organizacji przez kaŝdą instytucję, bowiem ich stosowanie nie wymaga szczególnych nakładów. Zdobyte doświadczenia Upowszechnienie pracy zespołowej niewątpliwie wpłynęło na wzrost poczucia odpowiedzialności pracowników za sprawność, jakość i wydajność funkcjonowania jednostki. Te z kolei czynniki umoŝliwiły rozwój umiejętności współpracy pracowników będących członkami zespołów zadaniowych, poznanie róŝnych metod i technik wypracowywania jednolitego stanowiska. W konsekwencji osiągnięto większą integrację pracowników, wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy członkami poszczególnych zespołów oraz wykorzystanie i rozbudzenie kreatywności pracowników organizacji

12 Tytuł dobrej praktyki: Urząd: Kierownik projektu: Poprawa zarządzania poprzez doskonalenie procesów komunikacyjnych w Izbie Celnej w Przemyślu Izba Celna w Przemyślu Małgorzata Eisenberger WdroŜenie Wspólnej Metody Oceny CAF 2006 w Izbie Celnej w Przemyślu przyczyniło się do sprecyzowania obszarów wymagających usprawnień, szczególnie w odniesieniu do zarządzania zasobami ludzkimi. Celem wdroŝenia metody CAF oraz wynikających z niej działań doskonalących była identyfikacja mocnych i słabych stron w obszarze zarządzania personelem, poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, zrozumienie motywacji i czynników wpływających na zmianę satysfakcji pracowników, wzrost zaangaŝowania pracowników i poprawę wydajności ich pracy, efektywne planowanie rozwoju karier pracowniczych. Jednym z efektów przeprowadzenia procesu samooceny było zorganizowanie badania ankietowego dla pracowników oraz uruchomienie działań na rzecz wdroŝenia cyklicznych pomiarów satysfakcji pracowników i klientów Izby Celnej w Przemyślu. Powołany został Zespół ds. wdroŝenia działań doskonalących, którego zadaniem będzie między innymi wdroŝenie regularnych badań satysfakcji pracowników. Przyczyny, dla których podjęto działania doskonalące Przed przystąpieniem do wdroŝenia Wspólnej Metody Oceny CAF 2006, w Izbie Celnej w Przemyślu nie wykonywano regularnych pomiarów satysfakcji pracowników oraz klientów urzędu. Nie dokonywano analizy opinii, oceny warunków pracy, oczekiwań oraz poziomu satysfakcji z pracy pracowników. WdroŜenie metody CAF przyczyniło się do wykonania wstępnego pomiaru satysfakcji pracowników, wdroŝenia procesowego modelu zarządzania zasobami ludzkimi, poprawy komunikacji wewnętrznej oraz do rozpowszechnienia wśród pracowników wiedzy na temat modelu PDCA Planuj, Wykonaj, Sprawdź, Zastosuj. Realizatorzy projektu Projekt poprawy zarządzania poprzez doskonalenie procesów komunikacyjnych wdroŝony został w komórkach organizacyjnych Izby Celnej w Przemyślu. Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu działa w oparciu o przepisy Ustawy o SłuŜbie Celnej i powoływany jest przez ministra właściwego do spraw publicznych. Zgodnie z właściwością miejscową Izby Celnej w Przemyślu, sprawuje on nadzór nad wszelkimi jednostkami organizacyjnymi podległymi Izbie Celnej w Przemyślu, które zlokalizowane są na terenie województwa podkarpackiego. Za wykonanie działań usprawniających odpowiada Zespół ds. wdroŝenia działań doskonalących w składzie: Małgorzata Eisenberger, Aneta Lechowicz, Zbigniew Potocki, Zbigniew Karbowski, Krzysztof Mazur. Proces wdroŝenia WdroŜenie projektu objęło następujące etapy: powołanie koordynatora ds. CAF, utworzenie grupy samooceny, przeprowadzenie szkoleń, przeprowadzenie samooceny, sporządzenie sprawozdania z samooceny zawierającego mocne oraz słabe strony organizacji, wykonanie wstępnego pomiaru satysfakcji pracowników, 12 12

13 sporządzenie projektów działań doskonalących. Pomiar sukcesu W wyniku przeprowadzonej samooceny oraz zidentyfikowania obszarów wymagających usprawnień, pracownicy urzędu zapoznali się z nowoczesnym narzędziem systemu zarządzania. Rozpowszechniona została zasada doskonalenia oparta o model PDCA Planuj, Wykonaj, Sprawdź, Zastosuj. Wykonany został wstępny pomiar satysfakcji pracowników. Usprawnione zostały procesy komunikacyjne. Zidentyfikowano mocne i słabe strony urzędu. Główne trudności Do głównych trudności napotkanym w trakcie wdraŝania usprawnień, Izba zalicza: czynnik ludzki proces samooceny oraz działania doskonalące realizowane były po raz pierwszy, co wiązało się z brakiem doświadczenia w doborze grupy samooceny oraz w dziedzinie objętej zakresem działań doskonalących, czynnik czasu proces samooceny realizowany był w letnim okresie urlopowym. Istota innowacji i uniwersalność wprowadzonych rozwiązań Zarządzanie zasobami ludzkimi przy uwzględnieniu takich narzędzi, jak metoda samooceny oraz pomiary satysfakcji pracowników, pozwala na doskonalenie procesów związanych z przepływem informacji. Personel urzędu identyfikuje się z podejmowanymi działaniami zarządczymi, poprawia się wydajność pracy oraz doskonalone są standardy obsługi klienta, szczególnie na poziomie lokalnym, gdzie obywatel najczęściej kontaktuje się z urzędami administracji publicznej. Ocena działalności urzędów administracji publicznej powinna zawierać analizę efektywności ogólnej (zewnętrznej) oraz organizacyjnej (wewnętrznej). Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz pomiary satysfakcji umoŝliwiają ciągłe doskonalenie instytucji, tak aby poprawiana była jakość świadczonych usług administracyjnych. Zdobyte doświadczenia W wyniku wdraŝania procesu samooceny oraz działań doskonalących pracownicy wchodzący w skład grupy samooceny oraz Zespołu ds. wdraŝania działań doskonalących zdobyli doświadczenie w zakresie narzędzi usprawniających zarządzanie instytucją. Poprawiły się procesy komunikacyjne, pracownicy Izby Celnej dostrzegli moŝliwość wpływania na podejmowane działania w dziedzinie zarządzania urzędem. Członkowie Zespołu zdobyli wiedzę dotyczącą technik wykonywania pomiarów satysfakcji

14 Tytuł dobrej praktyki: Urząd: Kierownik projektu: Funkcjonowanie systemu motywacyjnego pracowników Urzędu Skarbowego w Brzegu Urząd Skarbowy w Brzegu Naczelnik Urzędu Skarbowego W celu zwiększenia zaangaŝowania pracowników w realizację celów i osiąganie rezultatów, w Urzędzie Skarbowym w Brzegu wprowadzono system motywacji. System ten przewiduje kwartalny podział funduszu nagród na dwie części, z których jedna (60%) związana jest z efektami wykonanej pracy (kryteria według oceny punktowej), natomiast druga (40%) z mnoŝnikami wynagrodzeń. Zgodnie z aktualizowanym regulaminem pracownicy są oceniani przez kierowników komórek organizacyjnych za jakość, efekty i zaangaŝowanie w zakresie wykonanej pracy, poprzez przyznanie punktów od 1 do 3 oraz otrzymują stałą część nagrody kwartalnej w oparciu o mnoŝniki wynagrodzeń. Wartość oceny punktowej jest ustalana w zaleŝności od wysokości funduszu nagród i liczby punktów przyznanych pracownikom. Ponadto Naczelnik Urzędu dysponuje maksimum 10% funduszu nagród, które przyznaje pracownikom zarówno za wyjątkowe osiągnięcia zawodowe, jak i za sukcesy w zakresie kształcenia indywidualnego. Przyczyny, dla których podjęto działania doskonalące Obszar, w którym zdefiniowano opis dobrej praktyki, związany jest z jedną z mocnych stron Urzędu Skarbowego określonych w wyniku przeprowadzonej samooceny w oparciu o metodę CAF Wprowadzone usprawnienia miały na celu ustalenie jednoznacznych zasad przyznawania nagród pracownikom urzędu, poprzez określenie kryteriów oceny dostosowanych do rodzaju wykonywanej pracy i zakresu czynności. Realizatorzy projektu Projekt został opracowany w Urzędzie Skarbowym w Brzegu przez Naczelnika Urzędu i Zastępcę Naczelnika Urzędu, przy współpracy samodzielnego stanowiska ds. kadr i szkolenia oraz komórki rachunkowości budŝetowej w zakresie ustalenia danych liczbowych. Obecnie działania wynikające z wprowadzonych procedur są nadzorowane i realizowane przez Naczelnika oraz Zastępcę Naczelnika Urzędu oraz przez kierowników wszystkich komórek organizacyjnych. Proces wdroŝenia Kierownictwo urzędu opracowało ramową koncepcję systemu motywacyjnego i dokonało analizy skutków jego wprowadzenia. Stanowiło to podstawę dla stworzenia regulaminu systemu motywacyjnego. Po weryfikacji zgodności proponowanych rozwiązań z przepisami prawa i zaakceptowaniu ich przez Przedstawiciela Pracowników, zostały one zatwierdzone przez Naczelnika i wprowadzone w Ŝycie. Wszyscy pracownicy zostali zapoznani z zasadami przyjętymi w regulaminie. Kierownicy komórek organizacyjnych, po otrzymaniu polecenia od Naczelnika Urzędu, zobowiązani są do sporządzenia kwartalnej oceny pracowników, na podstawie której przydzielane są nagrody. Zapoznanie z oceną musi być potwierdzone podpisem pracownika, co praktykowane jest zaraz po zatwierdzeniu oceny. Pomiar sukcesu ZałoŜono, Ŝe ocena skuteczności funkcjonowania systemu nagradzania pracowników dokonywana będzie raz do roku. Funkcjonalność wprowadzonego systemu motywacyjnego oceniana jest przez Naczelnika Urzędu, z punktu widzenia efektywności 14 14

15 osiąganej przez pracowników, a takŝe przez kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych w aspekcie moŝliwości łatwego zastosowania i czytelności zasad. Wnioski wynikające ze stosowania systemu motywacyjnego będą podstawą do aktualizacji regulaminu. Główne trudności Głównym ograniczeniem w funkcjonowaniu systemu motywacyjnego jest limit środków finansowych przydzielanych przez Ministerstwo Finansów. Ma to istotny wpływ na zaburzenie ciągłości oceny pracowników. Ponadto trudność stanowi aspekt subiektywizmu w trakcie dokonywanej oceny pracowników. Istota innowacji i uniwersalność wprowadzonych rozwiązań Funkcjonujący w urzędzie regulamin przewiduje kwartalny podział funduszu nagród na dwie części, z których jedna (60%) związana jest z efektami wykonanej pracy (oceny punktowe), natomiast druga (40%) przeliczana jest w oparciu o mnoŝniki wynagrodzeń. Takie rozwiązanie zostało wprowadzone z myślą o zaangaŝowaniu pracowników zarówno do osiągania efektów indywidualnych, jak i zespołowych. Pracownik osiągający wysokie rezultaty wykonywanej pracy otrzymuje jedną część nagrody z 40-procentowej, zaś drugą część z 60-procentowej puli (np. otrzymując 3 punkty). Ci zaś pracownicy, którzy nie osiągnęli w danym kwartale wysokich wyników, zostają równieŝ nagradzani z obu części, lecz otrzymują mniejszą liczbę punktów. W przypadku gdy pracownik nie uzyska oceny punktowej, nie jest mu wypłacana takŝe część nagrody z funduszu 40%. KaŜdy pracownik moŝe otrzymać dodatkową część nagrody od Naczelnika Urzędu w ramach 10% funduszu nagród pozostających w dyspozycji Naczelnika. Wyniki ocen kwartalnych, podsumowujących zaangaŝowanie indywidualne pracownika, będą brane pod uwagę podczas cyklicznej oceny pracy zatrudnionych osób. Z uwagi na charakter pracy zatrudnionych w Urzędzie Skarbowym osób, gdzie osiągnięcie wysokich indywidualnych rezultatów pracy niejednokrotnie oparte jest o pracę zespołową, rozwiązania przyjęte w wyŝej opisanym systemie zmniejszają dysproporcje w ocenie efektywności pracowników. Zdobyte doświadczenia WdroŜony system pozwolił na zmniejszenie dysproporcji w ramach oceny efektywności pracownika. Ponadto wprowadzony system motywacji zwiększa zaangaŝowanie pracowników w pracę zespołową

16 KRYTERIUM 4 PARTNERSTWO I ZASOBY 16 16

17 Tytuł dobrej praktyki: Urząd: Kierownik projektu: Audycje w Radiu Legnica realizowane we współpracy z Urzędem Skarbowym w Legnicy Urząd Skarbowy w Legnicy Zastępca Naczelnika Urzędu Krystyna Karolczuk W okresie składania zeznań rocznych uruchomiono projekt polegający na redagowaniu wspólnie z lokalnym radiem cyklicznych audycji, skierowanych do szerokiego kręgu odbiorców. W programach poruszane są podstawowe zagadnienia związane z rocznym rozliczeniem podatków. Ogólne tematy audycji uzgadniane są z przedstawicielami radia lub proponowane przez przedstawicieli radia, a wynikają z zapotrzebowania podatników. Audycje realizowane są w formie pytań i odpowiedzi i objaśniają kwestie, które najczęściej sprawiają trudności przy wypełnianiu i składaniu zeznań rocznych przez podatników. Przyczyny, dla których podjęto działania doskonalące Celem podjęcia działań jest szeroko rozumiana akcja informacyjna kierowana do podatników. W okresie składania zeznań rocznych czas oczekiwania w urzędzie na uzyskanie informacji znacznie się zwiększa. Udzielanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na antenie radiowej nie tylko czas ten skraca, ale równieŝ powoduje, Ŝe informacje docierają do szerszego grona odbiorców. Realizatorzy projektu Projekt realizowany jest przez wyznaczanych pracowników merytorycznych, specjalizujących się w zagadnieniach będących przedmiotem konkretnej audycji radiowej. Koordynatorem projektu jest Zastępca Naczelnika. Proces wdroŝenia Audycje radiowe realizowane są cyklicznie. Tematy audycji są sygnalizowane przez pracowników radia lub wynikają z pytań zadawanych najczęściej przez podatników w punkcie informacyjnym. Zapowiedzi audycji pojawiają się w radiu z wyprzedzeniem, z podaniem czasu i tematu wiodącego audycji. Pomiar sukcesu Brak jest jednoznacznych wskaźników pomiarów. Jedynym sygnałem ze strony podatników wskazującym na zainteresowanie audycjami są ankiety badające opinie klientów urzędu. W ankiecie przeprowadzonej w 2009 r. 26% respondentów wskazało media jako źródło informacji o urzędzie. Główne trudności Audycje radiowe kierowane są do szerokiego i nieokreślonego kręgu odbiorców, z tego teŝ względu podawane informacje muszą zawierać pewien poziom ogólności. Nie ma moŝliwości omawiania szczegółowych indywidualnych przypadków. Istota innowacji i uniwersalność wprowadzonych rozwiązań Audycje radiowe realizowane są od kilku lat i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klienta. Formuła audycji pozwala na uzyskanie przez klientów określonej wiedzy i uniknięcie 17 17

18 osobistego kontaktu z urzędem w okresie wzmoŝonego ruchu w punktach obsługi klienta. Zdobyte doświadczenia Formuła audycji jest modyfikowana tak, aby przekazać moŝliwie najwięcej informacji w sposób jasny, przejrzysty i przydatny dla klienta. Dlatego teŝ wprowadzono formułę pytań i odpowiedzi, które w sposób klarowny przedstawiają zagadnienie

19 Tytuł dobrej praktyki: Urząd: Kierownik projektu: Poprawa organizacji na sali obsługi klienta w Urzędzie Skarbowym Wrocław-Krzyki Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki Leszek Strzelecki Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki w celu poprawy jakości świadczonych usług publicznych rozumianych jako podstawowe zadania wypełniane przez urząd skarbowy, podniesienia standardu obsługi klienta, dbałości o wizerunek urzędu, umoŝliwienia dostępu do informacji, zrównowaŝenia funkcji usługowo-kontrolnej z funkcją ułatwiającą podatnikom dobrowolne i prawidłowe wypełnianie obowiązków podatkowych, wdroŝył projekt Poprawa organizacji na sali obsługi klienta. W celu poprawy wizerunku Urzędu Skarbowego Wrocław Krzyki podejmowane były działania w zakresie propagowania idei dobrych praktyk. Dobre praktyki oznaczają przestrzeganie przez wszystkich pracowników dobrych obyczajów w zakresie obsługi klienta. Pracownicy zostali zobowiązani do doskonalenia jakości swojej pracy. Proces ten jest systematyczny i stały. WdroŜone procedury obsługi na sali obsługi klienta umoŝliwiają szybką, kompetentną, a takŝe przyjemną obsługę. Dzięki przeprowadzonym zmianom stworzono podatnikom warunki do załatwiania podstawowych spraw w jednym miejscu. Przyczyny, dla których podjęto działania doskonalące Zmiany wdroŝone na sali obsługi klienta miały na celu podniesienie standardu obsługi podatnika poprzez elastyczne dostosowanie liczby obsługujących pracowników i czasu pracy do aktualnych potrzeb (np. zwiększanie czynnych stanowisk podczas trwania akcji składania zeznań rocznych i wydłuŝenie czasu obsługi oraz pracę w wyznaczonych dniach wolnych). Dokonane zmiany miały skrócić czas obsługi klienta oraz tworzyć warunki przyjazne osobom niepełnosprawnym, bez barier architektonicznych. Realizatorzy projektu Projekt był realizowany w Urzędzie Skarbowym Wrocław-Krzyki przez pracowników Działu Podatku Dochodowego i Rachunkowości oraz Referatu Ewidencji. W realizacji projektu uczestniczył ponadto Naczelnik Urzędu. Proces wdroŝenia Proces wdroŝenia przebiegał w następujących fazach: narodziny koncepcji w związku z koniecznością poprawy organizacji pracy, analiza słabych i mocnych stron sprawności funkcjonowania, określenie tzw. wąskich gardeł obszarów wymagających poprawy, przygotowanie zarządzenia w sprawie realizacji projektu, przeszkolenie pracowników, przystąpienie do realizacji projektu i jego wdroŝenie. W celu usprawnienia pracy urzędu i kompleksowego załatwiania spraw podatników zorganizowano specjalistyczne stanowiska, do których przyporządkowano określony katalog spraw do realizacji. Do części składowych znajdujących się na parterze urzędu naleŝą: kancelaria: przyjmowanie wniosków, deklaracji, informacji i potwierdzanie wpływu składanych dokumentów, wydawanie obowiązujących druków deklaracji, wniosków o wydanie zaświadczeń, udzielanie ogólnych informacji dotyczących załatwianych przez klientów spraw, 19 19

20 stanowiska informacyjne pierwszego kontaktu, obsługiwane przez pracowników posiadających odpowiednie predyspozycje do bezpośredniego kontaktu z klientem oraz wiedzę merytoryczną w zakresie przepisów prawa podatkowego, punkt wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w płatnościach podatków bądź zaległościach podatkowych, informacja: rejestracja w sprawach numeru NIP (podmioty gospodarcze i osoby fizyczne), wydawanie odpowiednich druków, informacja rachunkowości podatkowej: informacja o stanie rozliczeń podatkowych i niepodatkowych naleŝnościach budŝetowych, informacja: przyjmowanie deklaracji z zakresu podatków majątkowych i opłat od czynności cywilno-prawnych; stanowisko to umieszczono w wyodrębnionym pomieszczeniu w celu zapewnienia klientowi poufności w czasie załatwiania sprawy, punkty okresowe: informacja, przyjmowanie oraz wstępna weryfikacja rocznych zeznań podatkowych osób fizycznych i osób prowadzących działalność gospodarczą, wydawanie odpowiednich druków, punkt wydawania zaświadczeń o uzyskanych dochodach za rok podatkowy dla osób korzystających ze świadczeń społecznych (róŝnego rodzaju zasiłki, stypendia). W celu zapewnienia prawidłowej organizacji pracy zostało utworzone stanowisko koordynatora na sali obsługi klienta, który powinien reagować na wszystkie zdarzenia związane z funkcjonowaniem sali, celem usprawnienia obsługi klientów i zapewnienia komfortu pracy osób tam pracujących. Czynności obsługi wykonują wyznaczeni pracownicy poszczególnych komórek merytorycznych urzędu, natomiast koordynator sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sali. Uruchomiono numery telefoniczne: informacja ogólna, dla osób prowadzących działalność gospodarczą i nieprowadzących działalności gospodarczej. Zostało przeprowadzone szkolenie pracowników w zakresie prawidłowego przeprowadzania rozmowy telefonicznej z podatnikiem. W celu zapewnienia poufności podatnikom w czasie załatwiania sprawy, wyznaczono na sali obsługi strefę poufną czerwoną linię wytyczającą odległość pomiędzy osobą załatwiającą przy okienku sprawę a osobą oczekującą. Na sali obsługi klienta przygotowano pojedyncze stoliki i blaty umoŝliwiające wypełnienie druków, deklaracji, zeznań oraz miejsca siedzące w liczbie zaspokajającej zapotrzebowanie. Urząd skarbowy zapewnia podatnikowi bezpłatnie druki/formularze podatkowe, a w przypadku zeznań podatkowych takŝe objaśnienia do tych zeznań. Wszystkie niezbędne druki wyłoŝone są na regale w holu przy wejściu na salę obsługi podatników oraz wydawane są w informacji podatkowej. Druki są udostępniane w ilościach niezbędnych podatnikowi do spełnienia jego obowiązków podatkowych, a jednocześnie przy gospodarowaniu nimi uwzględnia się koszty, jakie z tytułu ich kolportowania ponosi Skarb Państwa. Dla podatników, którzy nie chcą skorzystać z bezpośredniego kontaktu z pracownikami, a takŝe nie potrzebują potwierdzenia złoŝenia zeznania podatkowego, stworzono moŝliwość wrzucenia deklaracji podatkowych, pism lub wniosków do specjalnej zamkniętej skrzynki oddawczej rozwiązanie to skraca do minimum czas niezbędny np. do złoŝenia deklaracji. Ponadto, przy drzwiach wejściowych znajduje się urzędomat czynny w godz Jest to urządzenie przyjmujące rozliczenia podatników (mogą z niego skorzystać płatnicy VAT, CIT i wszyscy składający PIT-y). W urzędomacie moŝna złoŝyć dokumenty takŝe poza godzinami pracy urzędu. Aby skorzystać z urządzenia, naleŝy mieć wypełniony dokument, np. zeznanie roczne PIT, które wsuwa się w odpowiednie miejsce urządzenia, zaznaczając, czy do zeznania podatkowego dołączone są załączniki. Na ekranie dotykowym naleŝy wybrać rodzaj składanego dokumentu, wpisać prawidłowy numer NIP (weryfikowana jest jego poprawność, jeśli zostanie podany błędny numer, 20 20

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE 1 STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE PN ISO 9001:2009 Edycja 2 IMIĘ I NAZWISKO POPIS OPRACOWAŁ: ZATWIERZIŁ: KRYSTYNA PUCHALSKA PEŁNOMOCNIK ANRZEJ SZYMANEK STAROSTA ATA WEJŚCIA W śycie Tabela zmian Numer

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach, ul. Żwirki i Wigury 17, 40-063 Katowice PRZEWODNIK JAKOŚCI PJ/1 obowiązuje od: 11.12.2013 KOPIA UŻYTKOWA- WERSJA ELEKTRONICZNA Odpowiedzialny za opracowanie: Zweryfikował:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Zespół ds. obsługi podatników i komunikacji ZATWIERDZAM SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Warszawa, luty 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 52 20 fax: +48 22 123 3719 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Urzędu Gminy w Żukowie

Urzędu Gminy w Żukowie Urzędu Gminy w Żukowie Wydanie 4 Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Sprawdził Brygida Markowska Sekretarz Zatwierdził Jerzy Żurawicz Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy Strona 1/30 Załącznik do Zarządzenia nr 122.BSE.OR.2013 z dnia 2013-06-17 Strona 2/30 Polityka jakości Urzędu Miasta Staramy się, aby klient był zadowolony z naszych usług a jego sprawy były załatwiane

Bardziej szczegółowo

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 1/61 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM EGZEMPLARZ NR Stanowisko Imię i Nazwisko Data Podpis OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: Pełnomocnik ds. SZJ Prezydent Miasta Justyna Saktura Rafał Zagozdon

Bardziej szczegółowo

Projekt Klient w centrum uwagi administracji współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. realizowanego przez

Projekt Klient w centrum uwagi administracji współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. realizowanego przez Wytyczne do wdrożenia standardów zarządzania satysfakcją klienta w urzędach administracji rządowej Raport końcowy Publikacja w ramach projektu Klient w centrum uwagi administracji współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

URZĘDU MIASTA RYBNIKA

URZĘDU MIASTA RYBNIKA STRONA/ STRON 1 / 35 KSIĘGA Przyjął : Zatwierdził : Pełnomocnik ds. Jakości Prezydent Miasta 12.03.2015... 13.03.2015... Data Podpis Data Podpis STRONA/ STRON 2 / 35 SPIS TREŚCI : 1. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce Zakład Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rynek 26, 32-410 Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Tel.: (+48 12) 271 10 04 (+48 12) 372 17 00 Fax:

Bardziej szczegółowo

Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości. Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach

Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości. Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach Seria Metodyki Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A.

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. Mgr inŝ. Ryszard Malesa Pełnomocnik PKP S.A. ds. Zarządzania Jakością METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prace przygotowawcze 3. Realizacja wdraŝania systemu

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Raciborzu Na podstawie art. 35 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 2 z 41 SPIS TREŚCI 1. PREZENTACJA URZĘDU................................... 4 2. KORZYSTANIE Z KSIĘGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ..... 8 3. ZAKRES SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I WYŁĄCZENIA.....

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 350 PMT z dnia 21.09 2010 r. URZĄD K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI Lp. Strona Spis

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z oceny uzupełniającej pt.

RAPORT. z oceny uzupełniającej pt. RAPORT z oceny uzupełniającej pt. Funkcjonowanie systemu wdraŝania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 identyfikacja barier i problemów organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu ul. Chłapowskiego 17/18, 60-965 Poznań PJ/1 PRZEWODNIK JAKOŚCI. obowiązuje od 31.01.2013 r.

Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu ul. Chłapowskiego 17/18, 60-965 Poznań PJ/1 PRZEWODNIK JAKOŚCI. obowiązuje od 31.01.2013 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu ul. Chłapowskiego 17/18, 60-965 Poznań PRZEWODNIK JAKOŚCI PJ/1 obowiązuje od 31.01.2013 r. KOPIA UśYTKOWA-WERSJA ELEKTRONICZNA SPIS TREŚCI: Wstęp.. 3 1. Cel Przewodnika

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok przyjęte przez Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uchwałą Nr 18 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

KSIĘ GA JAKOŚ CI. Urząd Miasta Józefowa. Spis treści

KSIĘ GA JAKOŚ CI. Urząd Miasta Józefowa. Spis treści Spis treści 1. Przedmiot, zakres Księgi Jakości... 3. 1.1. Księga Jakości... 3. 1.2. Zasady nadzorowania Księgi Jakości... 4. 2. Definicje... 5. 3. Prezentacja Miasta i Urzędu Miasta... 7. 3.1. Miasto

Bardziej szczegółowo

Przeglad SPRAWNA ADMINISTRACJA NOWOCZESNE. Motywacja i przywództwo w procesie zmiany WYZWANIA MODERNIZACJI

Przeglad SPRAWNA ADMINISTRACJA NOWOCZESNE. Motywacja i przywództwo w procesie zmiany WYZWANIA MODERNIZACJI Przeglad Akademia Zarządzania Instytucjami Publicznymi 2013 SPRAWNA ADMINISTRACJA NOWOCZESNE PAŃSTWO Motywacja i przywództwo w procesie zmiany WYZWANIA MODERNIZACJI 7 obszarów nowych praktyk zarządczych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2013 ROKU Dyrektor Izby Skarbowej i Naczelnicy Urzędów Skarbowych jako organy rządowej administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE NR 01/2009 według normy Opracował: 10.01.2010 Zatwierdził: 10.01.2010 Data Imię i nazwisko Podpis Symbol stan.

Bardziej szczegółowo

JAK SPORZĄDZAĆ OPISY STANOWISK PRACY W SŁUŻBIE CYWILNEJ - poradnik

JAK SPORZĄDZAĆ OPISY STANOWISK PRACY W SŁUŻBIE CYWILNEJ - poradnik JAK SPORZĄDZAĆ OPISY STANOWISK PRACY W SŁUŻBIE CYWILNEJ - poradnik Warszawa, 2007 r. WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ 1 INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT OPISÓW STANOWISK PRACY.. 5 ROZDZIAŁ 2 ORGANIZACJA PROCESU SPORZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo