Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola"

Transkrypt

1 Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta Miasta z dnia 12 lipca 2007r. Nr II/158/07 Prezydenta Miasta z dnia 28 sierpnia 2007r. Nr II/203/07 Prezydenta Miasta z dnia 15 października 2007r. Nr II/328/08 Prezydenta Miasta z dnia 25 kwietnia 2008r. Nr II/345/08 Prezydenta Miasta z dnia 14 maja 2008r. Nr II/387/08 Prezydenta Miasta z dnia 4 sierpnia 2008r. Nr II/410/08 Prezydenta Miasta z dnia 1 września 2008r. Nr II/428/08 Prezydenta Miasta z dnia 25 września 2008r. Nr II/497/09 Prezydenta Miasta z dnia 26 stycznia 2009r. Nr II/514/09 Prezydenta Miasta z dnia 2 marca 2009r. Nr II/719/09 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 31 grudnia 2009r. Nr II/719/09 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 31 grudnia 2009r. Nr II/719/09 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 31 grudnia 2009r. Nr II/736/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 27 stycznia 2010r. Nr II/744/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 5 lutego 2010r. Nr II/805/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 25 marca 2010r. Nr II/886/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 29 czerwca 2010r. Nr II/926/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 lipca 2010r. Nr II/987/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 29 września 2010r.

2 Rozdział 1 Organizacja wewnętrzna Urzędu Przepisy ogólne 1 Regulamin określa organizację wewnętrzną Urzędu Miasta Stalowa Wola., zadania oraz zasady ich realizacji. 2 Ilekroć dalej jest mowa o: 1) Gminie należy przez to rozumieć Miasto Stalowa Wola.; 2) Radzie należy przez to rozumieć Radę Miejską Stalowej Woli.; 3) Prezydencie należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Stalowa Wola 4) Zastępcy Prezydenta należy przez to rozumieć Zastępcę Prezydenta Miasta Stalowa Wola 5) Sekretarzu należy przez to rozumieć Sekretarza Miasta Stalowa Wola 6) Skarbniku należy przez to rozumieć Skarbnika Miasta Stalowa Wola 7) Urzędzie należy przez to rozumieć Urząd Stalowa Wola 8) ustawie należy przez to rozmieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm); 9) Statucie należy przez to rozumieć Statut Miasta Stalowa Wola; 10) Regulaminie należy przez to rozumieć Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola; 3 Urząd jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy. Siedzibą Urzędu jest Miasto Stalowa Wola. 4 5 Urząd realizuje zadania: 1) własne gminy wynikające z ustawy; 2) zlecone i powierzone z zakresu działania organów administracji rządowej; 3) wynikające z porozumień zawartych między gminą a jednostkami samorządu terytorialnego; 4) pozostałe, w tym określone statutem, uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta Przy załatwianiu spraw stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 2. Przebieg czynności biurowych i kancelaryjnych regulowany jest ponadto rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz z późn. zm.), regulaminem oraz zarządzeniami Prezydenta. 7 Funkcjonowanie Urzędu opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, hierarchicznego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań Pracą Urzędu kieruje Prezydent Miasta. 2. Prezydent wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Zastępcy Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika, Naczelników Wydziałów, Kierowników Referatów oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy.

3 9 1. W Urzędzie zatrudnia się pracowników na podstawie: 1) wyboru; 2) powołania; 3) mianowania; 4) umowy o pracę. 2. Określone przez Prezydenta zadania mogą być wykonane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Rozdział 2 Zasady sprawowania funkcji kierowniczych Urzędem kieruje Prezydent przy pomocy Zastępcy Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika. 2. Prezydent jako Kierownik Urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 3 Do wyłącznej kompetencji Prezydenta należy: 1) kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz; 2) składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem i udzielanie upoważnień w tym zakresie; 3) projektowanie i realizacja strategii rozwoju gminy; 4) określanie polityki kadrowej i płacowej; 5) zatwierdzanie zakresu czynności i odpowiedzialności pracowników oraz ocena kadry kierowniczej Urzędu; 6) udzielanie pełnomocnictw procesowych; 7) prowadzenie gospodarki finansowej gminy; 8) pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej gminy i nadzór nad wykonywaniem zadań związanych z obronnością; 9) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Prezydenta przepisami prawa, regulaminem oraz uchwałami rady. 11 Wykonując wyznaczone przez Prezydenta zadania, Zastępca Prezydenta zapewnia w powierzonych mu sprawach rozwiązywanie problemów wynikających z zadań gminy i kieruje działalnością wydziałów i referatów Urzędu realizujących te zadania. Zastępca Prezydenta bezpośrednio nadzoruje działalność: 1) Wydziału Gospodarki Komunalnej 2) Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 3) stanowiska ds. BHP i P.Poż Prezydent wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. 2. Pod nieobecność Prezydenta decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje Zastępca Prezydenta, o ile Prezydent nie zarządzi inaczej. 3. Prezydent może upoważnić innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych, o których mowa w ust Wykaz upoważnień, o których mowa w ust. 3, prowadzi Sekretarz Skarbnik zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań Urzędu w zakresie spraw finansowych, sprawując kierownictwo, kontrolę i nadzór nad działalnością wydziałów i referatów oraz innych jednostek organizacyjnych realizujących te zadania. 2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności: 1) przygotowanie projektu budżetu oraz bieżący nadzór nad jego wykonaniem przez gminne jednostki organizacyjne; 2) nadzorowanie wykonania obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i obsługi księgowej budżetu;

4 3) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi; 4) dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym; 5) dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności sporządzonych dokumentów dot. operacji gospodarczych i finansowych; 6) kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych; nadzorowanie sporządzania sprawozdawczości budżetowej; 7) przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej gminy; 8) opiniowanie projektów uchwał rady wywołujących skutki finansowe dla gminy; 9) wykonywanie innych zadań na polecenie Prezydenta lub Zastępcy 10) prowadzenia rachunkowości Miasta Stalowa Wola 11) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, 12) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym; 13) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych Sekretarz w zakresie ustalonym przez Prezydenta organizuje pracę Urzędu, zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i odpowiednie warunki działania. 2. Do zadań Sekretarza należy w szczególności: 1) przygotowywanie projektów oraz zmian regulaminów i innych aktów wewnętrznych w zakresie organizacji Urzędu; 2) nadzór nad poprawnością projektów przygotowanych pism, decyzji oraz projektów aktów prawnych Prezydenta 3) usprawnianie pracy Urzędu i nadzór nad doskonaleniem kadr; 4) kontrola dyscypliny pracy; 5) kontrola gospodarowania mieniem na terenie Urzędu; 6) nadzór nad bezpieczeństwem, higieną i ochroną przeciwpożarową w Urzędzie; 7) nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i terminowego załatwiania interpelacji, skarg i wniosków; 8) organizacja i koordynowanie spraw związanych z wyborami i referendami; 9) sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie spraw powierzonych przez Prezydenta; 10) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu bezpośrednio podległych; 11) wykonywanie innych zadań na polecenie Prezydenta. 1. Wydziałami kierują Naczelnicy. 2. Referatami Kierownicy Referatów Naczelnicy wydziałów, Kierownicy Referatów Urzędu kierują realizacją zadań gminy w zakresie spraw wyznaczonych wydziałowi, referatowi lub równorzędnej jednostce organizacyjnej, sprawują kontrolę i nadzór nad pracą kierowanych przez siebie wydziałów i referatów oraz zapewniają koordynację działalności wydziałów i referatów. 2. Naczelnicy wydziałów, Kierownicy Referatów Urzędu, w zakresie wskazanym przez Prezydenta wykonują obowiązki zwierzchnika służbowego wobec podległych im pracowników. 3. Do zakresu zadań Naczelników i Kierowników należy w szczególności: 1) nadzorowanie terminowego i zgodnego z prawem załatwiania spraw należących do wydziału, referatu lub równorzędnej jednostki organizacyjnej; 2) zapewnianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych podległych im pracowników; 3) bieżąca ocena wykonanej pracy przez podległych pracowników i występowanie z wnioskami w ich sprawie (zatrudnienie, nagrody, kary, awanse); 4) zapewnianie przestrzegania przez podległych pracowników porządku i dyscypliny pracy, w tym racjonalnego wykorzystania czasu pracy; 5) przedkładanie projektu podziału zadań między podległymi pracownikami; 6) podejmowanie działań korygujących organizację pracy w kierunku poprawy jej jakości; 7) nadzorowanie przestrzegania przepisów na stanowiskach pracy, w tym przepisów o ochronie danych osobowych, tajemnicy państwowej i służbowej, przepisów

5 o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz o ochronie przeciwpożarowej, o dostępie do informacji publicznej oraz o zamówieniach publicznych; 8) dbałość o powierzone mienie; 9) podejmowanie inicjatyw w zakresie wydawania przepisów gminnych bądź innego uregulowania określonych spraw, należących do zakresu działania wydziału, referatu lub równorzędnej jednostki organizacyjnej, współdziałanie w opracowywaniu projektów uchwał rady, zarządzeń Prezydenta, umów, porozumień i innych aktów prawnych; 10) opracowywanie projektów budżetu w części dotyczącej zakresu działania wydziału, referatu lub równorzędnej jednostki organizacyjnej i bieżący nadzór nad realizacją uchwały budżetowej w tej części; 11) opracowywanie prognoz, analiz oraz sprawozdań z prowadzonych spraw; 12) współdziałanie z organami administracji publicznej, gminnymi jednostkami organizacyjnymi, jednostkami pomocniczymi gminy i organizacjami mieszkańców gminy; 13) wydawanie w zakresie wykonywanych zadań decyzji administracyjnych w ramach posiadanych upoważnień; 14) zapewnienie właściwej współpracy z radą, radnymi oraz organami jednostek pomocniczych gminy, w tym przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz udzielanie wyjaśnień na skargi i wnioski interesantów, w trybie przewidzianym przepisami prawa; 15) organizowanie narad z podległymi pracownikami i przekazywanie zwierzchnikom służbowym informacji dotyczących spraw gminy i Urzędu; 16) realizowanie zadań bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz obrony cywilnej w wymiarze wynikającym z zakresu działania wydziału lub referatu Stosownie do zarządzenia Prezydenta, Zastępca Prezydenta lub Sekretarz określają kierunki działania Naczelników wydziałów, Kierowników Referatów lub równorzędnych jednostek organizacyjnych Urzędu, w tym kierunki załatwiania spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej. 2. W sprawach związanych z organizacją pracy Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Referatów lub równorzędnych jednostek organizacyjnych Urzędu podlegają służbowo Sekretarzowi. 18 Prezydent rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy Naczelnikami Wydziałów, Kierownikami Referatów Urzędu, w oparciu o propozycję rozstrzygnięć przedstawioną przez Sekretarza Pracownicy Urzędu są zobowiązani do: 1) znajomości przepisów prawa materialnego, obowiązującego w powierzonym im zakresie działania; 2) właściwego stosowania przepisów prawa proceduralnego i ustrojowego, w tym instrukcji kancelaryjnej; 3) terminowego załatwiania spraw; 4) zachowywania profesjonalnej staranności w tworzeniu projektów rozstrzygnięć; 5) proponowania formy i sposobu postępowania, zapewniającego prawidłowe i szybkie załatwienie spraw; 6) sprawnego i rzetelnego załatwiania spraw obywateli; 7) prawidłowego ewidencjonowania i przechowywania akt spraw, zbiorów przepisów prawnych, rejestrów i spisów spraw, pomocy urzędowych oraz wyposażenia biurowego. 2. Pracownicy zatrudnieni w wydziałach pozostają w bezpośredniej zależności służbowej od Naczelnika lub Kierownika Referatu, Kierownik referatu od Naczelnika lub Prezydenta, zaś naczelnicy od Prezydenta lub Zastępcy w zależności od hierarchii służbowej określonej w schemacie organizacyjnym Urzędu. 3. Pracownik, który otrzyma polecenie służbowe z pominięciem powyższej kolejności obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym bezpośredniego przełożonego. 4. Jeżeli sprawa wymaga niezwłocznego załatwienia, a zachowanie drogi służbowej jest niemożliwe lub spowodowałoby zwłokę w załatwieniu sprawy, mając na uwadze interes obywatela, pracownik winien niezwłocznie przystąpić do wykonania zadania, zawiadamiając o powyższym swego przełożonego. 5. Pracownikiem referującym (referentem sprawy) w rozumieniu regulaminu jest każdy pracownik załatwiający daną sprawę niezależnie od zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji.

6 20 Pracownicy Wydziałów wykonują zadania określone w indywidualnych zakresach zadań i obowiązków opracowanych przez bezpośredniego przełożonego i zatwierdzonego przez Prezydenta oraz wynikające z poleceń bezpośredniego przełożonego. Rozdział 3 Struktura organizacyjna Urzędu W Urzędzie tworzy się następujące jednostki organizacyjne: 1) wydział; 2) referat; 3) samodzielne stanowisko. 2. Utworzenie wydziału, referatu lub samodzielnego stanowiska zarządza Prezydent. 3. W celu realizacji określonych zadań w Urzędzie Prezydent może powołać zespoły i komisje zadaniowe. 4. Prezydent może utworzyć inne jednostki organizacyjne, równorzędne wobec referatu Wydział jest podstawową jednostką organizacyjną, zatrudniającą co najmniej 4 pracowników zajmujących się tymi samymi kategoriami spraw lub kilkoma zbliżonymi przedmiotowo kategoriami spraw, jeżeli ich realizacja w jednym wydziale ułatwia prawidłowe zarządzanie. 2. Wydziałem kieruje Naczelnik. 3. W przypadkach uzasadnionych różnorodnością, wielością i złożonością realizowanych w wydziale zadań Prezydent może utworzyć stanowisko zastępcy naczelnika. 4. W wydziałach, gdzie brak etatowego zastępcy, w czasie nieobecności Naczelnika zastępstwo pełni wyznaczony przez niego pracownik Referat jest jednostką organizacyjną, zatrudniającą co najmniej 3 pracowników zajmujących się tymi samymi kategoriami spraw. 2. Referat może być tworzony w ramach wydziału lub poza strukturą wydziału. Referat utworzony poza strukturą wydziału jest referatem samodzielnym. 3. Referatem kieruje Kierownik. 4. W przypadkach uzasadnionych wielkością realizowanych przez referat zadań Prezydent może utworzyć stanowisko zastępcy kierownika. 5. W referatach, gdzie brak etatowego zastępcy, w czasie nieobecności Kierownika zastępstwo pełni wyznaczony przez niego pracownik Samodzielne stanowisko jest najmniejszą jednostką organizacyjną, którą tworzy się w wypadku konieczności organizacyjnego wyodrębnienia struktury realizującej jedną kategorię spraw. 2. Samodzielne stanowisko może być tworzone w ramach wydziału, referatu lub poza ich strukturą. 25 W Urzędzie tworzy się następujące wydziały, referaty oraz stanowiska samodzielne : 1) Kancelaria Prezydenta Miasta - symbol KP 2) Wydział Organizacji, w skład którego wchodzi - Referat Administracyjno-Gospodarczy - symbol Or 3) Wydział Budżetu i Finansów, w skład którego wchodzi: symbol BF a) Referat d/s księgowości Urzędu Miasta b) Referat d/s podatków i opłat lokalnych c) Referat d/s księgowości organu 4) Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami- symbol PGN 5) Wydział Gospodarki Komunalnej - symbol GK 6) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - symbol ZKO

7 7) Wydział Spraw Obywatelskich - symbol SO 8) Wydział Edukacji i Zdrowia - symbol EZ 9) Wydział Działalności Gospodarczej i Społecznej, skład którego wchodzi - symbol DGiS - Referat Działalności Gospodarczej 10) Biuro Rady Miejskiej - symbol BR 11) Zespół Prawny Urzędu - symbol RP 12) Zespół ds. kontroli jednostek organizacyjnych Miasta - symbol KJ 13) Informatyk Urzędu - symbol I 14) Specjalista ds. BHP i P.Poż. - symbol BHP 15) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - symbol POIN 16) Kierownik Kancelarii Tajnej - symbol KT 17) Audytor wewnętrzny - symbol AW 18) Zespół projektowy d/s funduszy europejskich symbol ZP W skład Urzędu wchodzi ponadto następująca komórka organizacyjna na prawach Wydziału - Urząd Stanu Cywilnego - symbol USC W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze: 1) Sekretarz Miasta, kieruje pracą Wydziału Organizacji 2) Skarbnik Miasta (Główny Księgowy Budżetu), 3) Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów Zastępca Skarbnika Miasta, 4) Szef Kancelarii Prezydenta Miasta 5) Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, 6) Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, 7) Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, 8) Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia, 9) Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej i Społecznej, 10) Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej, 11) Naczelnik Biura Rady, 12) Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 13) Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, 14) Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego, 15) Kierownik Referatu d/s księgowości Urzędu Miasta 16) Kierownik Referatu d/s podatków i opłat lokalnych 17) Kierownik Referatu d/s księgowości organu 18) Kierownik Zespołu Projektowego d/s Funduszy Europejskich 2. Ponadto stanowiskami kierowniczymi są: 1) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, 2) Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 3) Audytor Wewnętrzny, Rozdział 4 Zakresy działania wydziałów, komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk 27 Do wspólnych zadań dla wszystkich wydziałów, referatów i samodzielnych stanowisk należą: 1) organizowanie wykonania zadań określonych w aktach prawnych, w tym także aktach prawnych organów gminy,

8 2) opracowywanie projektów uchwał dla potrzeb Prezydenta, mających być przedmiotem obrad Rady Miejskiej 3) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań zawartych w budżecie miasta i gminy 4) współdziałanie z jednostkami i organizacjami tak z terenu miasta i gminy, jak i z zewnątrz; 5) opracowywanie propozycji do projektów programów rozwoju w zakresie swojego działania; 6) przygotowanie ocen, analiz, informacji i sprawozdań; 7) realizacja zadań kraju, w tym obrony cywilnej w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami; 8) rozpatrywanie wniesionych do Urzędu skarg, odpowiednio do merytorycznego zakresu swego działania; 9) wydawanie zaświadczeń w sprawach związanych z merytoryczną działalnością nadzorowanego wydziału; 10) opracowywanie sprawozdawczości statystycznej z zakresu czynności i funkcji realizowanych przez wydział; 11) współdziałanie w opracowywaniu propozycji do projektu budżetu oraz kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego w zakresie działania swojego wydziału; 12) wykonywanie na zlecenie Prezydenta innych czynności w zakresie objętym jego kompetencją. 28 Do podstawowego zakresu działania Wydziałów należy: 1. Do zadań Kancelarii Prezydenta Miasta należy: 1) współpraca z Prezydentem i Zastępcą Prezydenta w określeniu kierunków rozwoju Miasta, 2) koordynacja pracy Urzędu przy pomocy Sekretarza Miasta, 3) organizowanie spotkań, imprez i uroczystości z udziałem Prezydentów, 4) współpraca z organizacjami administracji państwowej i jednostkami samorządu gminnego w zakresie organizacji obchodów rocznic i świąt, 5) organizowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych i debat publicznych, 6) sporządzanie analiz i opracowań związanych z funkcjonowaniem Urzędu i Miasta, 7) współpraca z organizacjami, instytucjami krajowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami oraz prowadzenie dokumentacji związanej z przynależnością Miasta do związków i stowarzyszeń, 8) promowanie wizerunku Miasta w regionie, w kraju i za granicą, koordynacja współpracy Miasta z partnerami zagranicznymi, 9) współudział w przygotowaniu wystaw i targów promujących Miasto w kraju i za granicą, 10) oprawa promocyjna wizyt władz Miasta za granicą, 11) obsługa promocyjna gości władz Miasta, 12) sprawy związane z funkcjonowaniem gabinetów Prezydenta i Zastępcy Prezydenta, 13) informowanie środków masowego przekazu o działalności Miasta i jego organów, 14) organizowanie konferencji prasowych i innych kontaktów organów miasta z dziennikarzami. w zakresie promocji miasta należy 1) realizacja zadań w zakresie przedsiębiorczości i promocji wynikających ze strategii rozwoju miasta i strategii promocji miasta; 2) współpraca z instytucjami i organizacjami bezpośrednio związanymi z realizacją strategii miasta i strategii promocji miasta; 3) sporządzanie raportów, informacji i opracowań dotyczących strategii rozwoju i polityki regionalnej oraz koordynacja współpracy w tym zakresie z Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie i Państwową Agencją Inwestycji Zagranicznych w Warszawie; 4) koordynacja spraw związanych z organizowaniem lokalnych, krajowych oraz zagranicznych imprez promocyjnych;

9 5) inicjowanie i współudział w realizacji wydawnictw o charakterze promocyjno informacyjnym z wykorzystaniem różnych metod i technik promocyjnych, w tym sieci internet; 6) pozyskiwanie informacji gospodarczej, handlowej i kulturalnej, z kraju i zagranicy, celem powiadomienia zainteresowanych placówek o możliwości współpracy w danej dziedzinie; 7) inicjowanie przedsięwzięć stymulujących współpracę z zagranicą (udział w nawiązywaniu i prowadzeniu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, organizacjami, instytucjami i fundacjami z terenu Stalowej Woli z ich odpowiednikami za granicą); 8) opracowywanie, sporządzanie i późniejsza koordynacja realizacji umów o współpracy i listów intencyjnych podpisanych w efekcie wcześniej zainicjowanych i prowadzonych kontaktów; 9) kreowanie wizerunku miasta poprzez organizowanie imprez promocyjnych informujących o potencjale gospodarczym, kulturalnym i turystycznym; 10) opracowywanie i prezentacja ofert służących promocji przedsięwzięć gospodarczych; 11) przygotowywanie, gromadzenie i dystrybucja materiałów reklamowo informacyjnych promujących miasto, jako miejsce atrakcyjne dla inwestorów; 12) przygotowywanie dokumentacji dla realizacji promocji gospodarczej i marketingu miasta; 13) udzielanie informacji o możliwościach i warunkach inwestowania na terenie miasta. 14) prowadzenie banku ofert inwestycyjnych i gospodarczych miasta 15) identyfikowanie nowych programów pomocowych Unii Europejskiej pod potrzeby samorządowe Miasta Stalowej Woli, 16) przygotowanie do złożenia wniosków i projektów do programów pomocowych wspieranych finansowo przez Unię Europejską, 17) udostępnianie publikacji informacyjnych o Unii Europejskiej: broszury, informatory, ulotki i foldery, teksty aktów prawa wspólnotowego, 18) redagowanie, utrzymanie i bieżąca aktualizacja strony internetowej Miasta w zakresie kultury i sportu: 1) prowadzenie, przekształcanie i likwidacja miejskich placówek kultury, a także nadzór na ich działalnością 2) współpraca z miejskimi placówkami kultury oraz innymi placówkami i stowarzyszeniami kulturalnymi funkcjonującymi na terenie miasta 3) wydawanie decyzji zezwalających na organizacje imprez masowych 4) wydawanie zaświadczeń zezwalających na przeprowadzenie imprez sportoworekreacyjnych i rozrywkowych, 5) prowadzenie obowiązujących rejestrów i ewidencji rejestr miejskich placówek kultury i ewidencja zabytków, 6) współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie realizacji ustawy o ochronie dóbr 7) pozyskiwanie środków finansowych na działalność kulturalną z zagranicznych funduszy pomocowych, 8) współpraca z placówkami kultury fizycznej i stowarzyszeniami sportowymi działającymi na terenie miasta 9) podejmowanie działań związanych z upowszechnianie kultury fizycznej i wypoczynku 10) opiniowanie wniosków dotyczących dofinansowywania organizacji imprez kulturalnych i sportowych. 2. Do zadań Wydziału Organizacji należy: w zakresie spraw organizacyjnych: 1) zapewnienie sprawnej obsługi i funkcjonowania Urzędu, 2) zapewnienie sprawnego kierowania i prawidłowego nadzoru nad funkcjonowaniem Wydziałów Urzędu, 3) kontrola działalności Wydziałów Urzędu, 4) koordynowanie planowania kontroli Urzędu.

10 5) nadzór, koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg. 6) zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli przez Urząd. 7) prowadzenie spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Miasta, 8) prowadzenie spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania spółek z udziałem Miasta, 9) redagowanie, utrzymanie i bieżąca aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej. w zakresie Referatu Administracyjno-Gospodarczego: 1) prowadzenie archiwum zakładowego 2) prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych Urzędu 3) organizowanie uroczystości obchodów świąt państwowych. 4) Biuro Obsługi Klienta. w zakresie kadr: 1) prowadzenie spraw osobowych pracowników samorządowych, Kierowników jednostek organizacyjnych Miasta. 2) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Komisji Dyscyplinarnych I i II stopnia. 3) planowanie i realizacja wydatków osobowych. 4) prowadzenie Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników Urzędu, w zakresie płac: 1) prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników samorządowych oraz radnych Rady Miejskiej, 2) sporządzanie rozliczeń z ZUS-em, 3) naliczanie kapitału początkowego dla pracowników Urzędu Miasta i osób ze zlikwidowanych jednostek organizacyjnych Miasta. w zakresie zamówień publicznych: 1. opracowanie odpowiednich procedur dotyczących zamówień publicznych oraz dokonywanie analizy i wnioskowanie o stosowne zmiany, 2. opracowanie planu przeprowadzenia zamówień publicznych w oparciu o propozycje otrzymane z poszczególnych jednostek, 3. przyjmowanie i weryfikacja wniosku o rozpoczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, 4. prowadzenie rejestru przyjętych wniosków, 5. przyjmowanie wstępnych projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 6. redagowanie ogłoszeń i zawiadomień o rodzaju, terminach i tematyce przetargów, 7. prowadzenie rejestru wydawanych specyfikacji oferentom, 8. przyjmowanie ofert i udzielanie wyjaśnień oferentom, 9. prowadzenie obsługi komisji przetargowej, 10. przygotowanie umowy o zamówienie publiczne, 11. sporządzanie sprawozdań z realizacji zamówienia publicznego, 12. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej zamówienia publicznego, 13. współpraca z osobami uczestniczącymi w postępowaniu o zamówienia publiczne w zakresie sporządzania dokumentacji 3. Do zadań Wydziału Budżetu i Finansów należy: Referat ds. księgowości organu 1) prowadzenie spraw z zakresu rachunkowości budżetu, 2) zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb miasta dochodami własnymi i zasilającymi, 3) prowadzenie ewidencji syntetycznej i szczegółowej w układzie klasyfikacji budżetowej, 4) kompletowanie i dekretowanie dowodów księgowych dotyczących realizowanych dochodów i wydatków gminy, 5) sporządzanie miesięcznych i kwartalnych sprawozdań finansowych oraz analiz z wykonania budżetu,

11 6) planowanie i realizacja budżetu gminy, 7) współdziałanie z innymi jednostkami w zakresie rozliczeń zgodnym z załącznikiem do budżetu, 8) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową i Urzędami Skarbowymi, 9) kontrola realizacji zadań i przestrzegania dyscypliny budżetowej w podległych jednostkach (szkoły, przedszkola, żłobki, MOPS, MOSiR, ZAB) i zakładzie (ZMKS), 10) prowadzenie obsługi księgowo-finansowej szkół, przedszkoli, żłobka, MOPS, MOSiR, ZAB, sporządzanie sprawozdań zbiorczych z realizacji dochodów i wydatków jednostek budżetowych, 11) uruchamianie dotacji na wydatki dla szkół publicznych, 12) kompletowanie i dekretowanie dowodów księgowych dotyczących realizowanych wydatków i dochodów budżetowych Urzędu, 13) obsługa finansowo-księgowa rachunku bankowego dochodów oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie, 14) prowadzenie korespondencji wpływającej do Wydziału, 15) comiesięczne sporządzanie informacji z realizacji dochodów i wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej, 16) sporządzanie sprawozdań z zadań zleconych gminy (Rb-50) zbiorczo i dla poszczególnych zleceniodawców, 17) rozliczanie niewykorzystanych środków budżetowych zadań własnych i zleconych na koniec roku i zwracanie tych środków w obowiązującym terminie na podstawie informacji otrzymanych od jednostek budżetowych realizujących te zadania, 18) inwentaryzacja kont księgowych na ostatni dzień każdego roku obrotowego w drodze weryfikacji poprzez porównanie danych oraz w drodze uzyskania potwierdzenia salda dla poszczególnych rachunków, 19) prowadzenie działań zmierzających do dobrowolnego uregulowania zaległości przez dłużników lub przymusowego dochodzenia należności mających na celu windykację należności o charakterze cywilno-prawnym stanowiących dochody budżetu, a w szczególności: a) analiza akt podmiotów zalegających, celem wystawienia ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty, b) wystawienie ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty, c) ścisła, bieżąca współpraca w zakresie windykacji z Zespołem Radców Prawnych 20) roczne sporządzanie bilansu organu oraz zbiorczych sprawozdań jednostek budżetowych wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, 21) ewidencja księgowa wydatków strukturalnych 22) sporządzanie rocznych sprawozdań Rb-WS, 23) sporządzanie harmonogramu dochodów i wydatków oraj jego zmiany, 24) sporządzanie skonsolidowanych bilansów, 25) sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań pozabudżetowych, 26) współpraca z Wydziałami Urzędu Miasta oraz jednostkami organizacyjnymi w zakresie zmian w planach budżetowych Referat ds. księgowości Urzędu Miasta: 1) prowadzenie spraw z zakresu rachunkowości jednostki, 2) prowadzenie ewidencji syntetycznej i szczegółowej w układzie klasyfikacji budżetowej, 3) prowadzenie obsługi kasowej Urzędu, 4) prowadzenie kont rozrachunkowych wg kontrahentów, uzgadnianie z kontrahentami sald na bieżąco oraz na koniec okresu sprawozdawczego 5) współdziałanie z innymi jednostkami w zakresie rozliczeń zgodnym z załącznikiem do budżetu, 6) bieżąca współpraca z wydziałami realizującymi zadania własne i zlecone gminy,

12 7) uruchamianie dotacji na wydatki bieżące i inwestycyjne Urzędu, zakładów budżetowych i instytucji kultury zgodnie z planem wydatków, 8) realizacja finansowa zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, 9) prowadzenie obsługi finansowo księgowej w zakresie podatku od towarów i usług - VAT, 10) prowadzenie rejestru wpływu rachunków i faktur do zapłaty, 11) obsługa finansowo-księgowa rachunków bankowych, 12) kompletowanie i dekretowanie dowodów księgowych dotyczących realizowanych wydatków budżetowych, 13) obsługa finansowo-księgowa rachunku bankowego wydatków oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie, 14) prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych roku bieżącego oraz ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat wg klasyfikacji budżetowej i wydziałów realizujących budżet, 15) obsługa finansowo-księgowa dla jednostkowych projektów i programów realizowanych przez gminę finansowanych lub współfinansowanych ze środków pomocowych UE, zgodnie z wymogami szczegółowymi zapisanymi w umowach, w tym w szczególności: 16) weryfikacja formalno-rachunkowa faktur pod względem prawidłowości rozliczeń finansowych uwzględniających wszystkie źródła finansowania 17) uruchamianie środków finansowych w celu dokonania płatności przygotowanie dokumentacji finansow-księgowej do zatwierdzeń do wypłaty przez Skarbnika Miasta i Prezydenta Miasta, 18) przygotowywanie zestawień dokumentów rozliczeniowych dokumentujących wykorzystanie środków realizowanego projektu 19) uzgadnianie danych z ewidencji księgowej z wydziałami merytorycznymi odpowiedzialnymi za realizację projektów, 20) przekazywanie do organu zrealizowanych dochodów, 21) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej zadań inwestycyjnych realizowanych przez merytoryczne komórki organizacyjne wchodzące w skład Urzędu Miasta, 22) sporządzanie i archiwizacja wydruków komputerowych prowadzonych ewidencji księgowych zgodnie z ustawą comiesięcznych rachunkowości, 23) rozliczanie niewykorzystanych środków budżetowych zadań własnych i zleconych na koniec roku i zwracanie ich w obowiązującym terminie na podstawie informacji otrzymanych z merytorycznych komórek organizacyjnych realizujących te zadania, 24) sporządzanie comiesięcznych zestawień obrotów i sald, 25) comiesięczne sporządzanie informacji z realizacji dochodów i wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej oraz przekazywanie ich do referatu ds. księgowości organu, 26) prowadzenie ewidencji środków trwałych, ich aktualizacji i umorzeń, 27) rozliczanie przeprowadzonych inwentaryzacji, 28) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu celowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 29) rozliczanie kosztów zagranicznych podróży służbowych pracowników Urzędu Miasta oraz Radnych Rady Miejskiej, rozliczanie krajowych podróży służbowych pracowników Urzędu Miasta oraz Radnych Rady Miejskiej, 30) przygotowywanie wypłat dodatków mieszkaniowych, na podstawie wykazów sporządzonych przez Wydział Działalności Gospodarczej i Społecznej, 31) przygotowywanie wypłat zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, stypendiów na podstawie wykazów sporządzonych przez Wydział Działalności Gospodarczej i Społecznej, sporządzanie przelewów oraz przekazywanie należności na konta bankowe, 32) inwentaryzacja kont księgowych na ostatni dzień każdego roku obrotowego w drodze weryfikacji poprzez porównanie danych oraz w drodze uzyskania potwierdzenia salda dla poszczególnych rachunków, 33) sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz zmian w funduszu jednostki. Referat ds. podatków i opłat lokalnych: 1) wymiar podatków lokalnych, 2) dokonywanie zmian w zakresie podatków,

13 3) gromadzenie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem faktycznym deklaracji i informacji podatkowych składanych organowi podatkowemu, 4) prowadzenie księgowości podatkowej od osób prawnych i osób fizycznych, 5) stosowanie ulg ustawowych w zakresie podatków, 6) prowadzenie obowiązujących rejestrów i ewidencji w zakresie podatków, 7) przeprowadzanie kontroli u podatników, 8) sporządzanie wniosków karno-skarbowych, 9) wystawianie upomnień oraz dokonywanie zwrotów nadpłat, 10) prowadzenie czynności egzekucyjnych i zabezpieczających, 11) sporządzanie zestawień do sprawozdań dotyczących podatków i opłat, 12) sporządzanie sprawozdań dotyczących zakładów pracy chronionej oraz SSE, 13) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym oraz stwierdzających stan zaległości lub o nie zaleganiu w podatkach, 14) udzielanie ulg (umorzenia, odroczenia rozłożenia na raty) w podatkach oraz wydawanie decyzji, 15) udzielanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców, 16) załatwianie spraw związanych z odwołaniami do SKO, 17) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat, 18) prowadzenie opłaty skarbowej w zakresie zadań Referatu, 19) załatwianie spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, 20) ustalanie i pobieranie opłat rocznych za trwały zarząd, dzierżawę, użytkowanie nieruchomości oraz opłat adiacenckich. 21) aktualizacja i pobieranie opłat z tytułu użytkowania wieczystego. 4. Do zadań Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami należy: W zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy 1) okresowe (co najmniej raz w czasie kadencji rady) sporządzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy w celu oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach i wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego (art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), 2) przyjmowanie i analizowanie wniosków o opracowanie zmian planów miejscowych oraz w sprawie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 3) przygotowywanie wniosków w sprawie zmian studium i planów miejscowych, także wniosków w sprawie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 4) opracowanie analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, przygotowanie materiałów geodezyjnych, opracowań ekofizjologicznych oraz ustalenie niezbędnego zakresu prac planistycznych (art.14) 5) przygotowywanie projektów odpowiednich uchwał Rady Miejskiej w zakresie przystąpienia do sporządzenia zmian studium i planów miejscowych oraz przystąpienia do sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego, 6) przygotowywanie założeń projektowych oraz innych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przetargów na wykonanie opracować planistycznych wynikających z podjętych uchwał Rady Miejskiej, 7) współpraca z właściwą komisją urbanistyczną-architektoniczną (art. 11, art.17, art.32) 8) organizacja i realizacja procedury planistycznej związanej ze sporządzeniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz związanej ze zmianą studium, 9) prowadzenie dokumentacji planistycznej (art.31) 10) przygotowywanie opinii dla Prezydenta Miasta w zakresie uzgodnienia i opiniowania opracowań planistycznych gmin sąsiednich 11) planowanie wydatków na opracowania planistyczne i opinie specjalistyczne wymagane ustawą,

14 12) przekazywanie staroście kopii uchwalonego planu miejscowego (art.31 ust.2) w zakresie realizacji składanych wniosków w sprawach zamierzeń inwestycyjnych i innych dot. gospodarki przestrzennej: 1) wydawanie wypisów i wyrysów ze studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 2) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu na podstawie ustaleń obowiązujących planów miejscowych 3) przygotowywanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (art. 50), w tym dokonywanie analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji (art.53), 4) przygotowywanie decyzji ustalających warunki zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji (art.60), 5) opracowywanie analiz istniejącej zabudowy na działkach przyległych do działki objętej złożonym wnioskiem w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu, także analiz innych warunków określonych w art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 6) wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na rzecz innej osoby (art.63 ust.5), 7) wydawanie decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji (art.65), 8) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym i powiatowym (art.67 ust.1, art.57 ust.2), 9) prowadzenie postępowań dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 10) przygotowywanie opinii w formie postanowienia o zgodności proponowanych podziałów nieruchomości z ustaleniami obowiązujących planów miejscowych oraz przepisami szczególnymi, 11) wydawanie decyzji nakazujących wstrzymanie użytkowania terenu (art.59 ust.3 pkt1), 12) wydawanie decyzji nakazujących przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania (art.59 ust.3 pkt 2). w zakresie gospodarki nieruchomościami: 1) tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy miasta, przygotowanie dla tych gruntów opracowania geodezyjnego oraz podziału tych nieruchomości, 2) wydawanie decyzji podziałowych, 3) wydawanie decyzji rozgraniczeniowych, 4) wypłacanie odszkodowań za przejmowane grunty (jako zasób), 5) sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste i na własność działek komunalnych, budowlanych i przyległych, 6) oddawanie w dzierżawę, użyczanie oraz inne formy władania gruntów, 7) organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości komunalnych, 8) wydawanie decyzji o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności, 9) ustalanie nazw miejscowych i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości, 10) sprawy dotyczące zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i współdziałanie w tym zakresie z państwową służbą weterynaryjną, inspekcją sanitarną i policją, 11) wydawanie zezwoleń na psy ras uznawanych za groźne, 12) wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt, 13) potwierdzenie stażu pracy w rolnictwie oraz wydawanie zaświadczeń potwierdzających stan majątkowy rodziców

15 5. Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej należy: 1) przygotowywanie programów rozwojowych gospodarki miejskiej oraz opracowywanie analiz i sprawozdań z ich realizacji, 2) sprawowanie funkcji nadzoru nad spółkami komunalnymi w imieniu Prezydenta Miasta jako zgromadzenia wspólników, 3) przygotowywanie projektów oraz realizacja uchwał Rady Miejskiej w zakresie rozwiązań organizacyjno-prawnych i finansowych w celu rozwoju, utrzymania i tworzenia infrastruktury miejskiej a w szczególności: 4) zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków i wód opadowych, 5) oświetlenie miejsc publicznych, 6) cmentarnictwo, 7) terenów zieleni miejskiej, 8) wysypisk i utylizacji odpadów 9) zaopatrzenie w energię cieplną i paliwa gazowe. 10) wykonywanie zadań określonych w przepisach o utrzymaniu czystości i porządku w obrębie nieruchomości stanowiących własność Miasta, 11) prowadzenie spraw w zakresie tworzenia związków komunalnych i zawieranie porozumień międzygminnych. 12) rozbudowa systemów inżynieryjnych, oczyszczania, zieleni i usług komunalnych oraz współpraca z jednostkami organizacyjnymi w tym zakresie. 13) planowanie i przygotowanie realizacji zadań w zakresie remontów i inwestycji. 14) prawidłowe wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na zadania remontowe, modernizacyjne i inwestycyjne. 15) koordynowanie wykonawstwa inwestycyjnego i remontów kapitalnych o znaczeniu lokalnym i zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji zadań w tym zakresie. 16) przygotowanie, nadzór i realizacja inwestycji miejskich. 17) prowadzenie nadzoru inwestorskiego i rozliczanie zadań objętych planem budżetu miasta, sporządzanie dowodów OT i PT. 18) udział w przeglądach obiektów komunalnych, sporządzanie wstępnych przedmiarów do projektów budżetu miasta. 19) przygotowanie materiałów w zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych do budżetu miasta na poszczególne lata. 20) sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu miasta w zakresie objętym działalnością Wydziału. 21) udział w opracowaniu i przygotowaniu wniosków o środki pomocowe dla zadań komunalnych. 22) współdziałanie z wydziałami Urzędu w zakresie programowania, planowania i realizacji infrastruktury technicznej zapewniającej przygotowanie dokumantacyjne i terenowo prawne dla budownictwa komunalnego. 23) planowanie, przygotowanie, budowa, utrzymanie i ochrona dróg gminnych. 24) prowadzenie zadań w zakresie zarządu siecią dróg gminnych. 25) prowadzenie spraw z wiązanych z wydawaniem opinii w sprawie zaliczania drogi do kategorii dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych. 26) wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu umieszczenia urządzeń obcych. 27) wydawanie decyzji na umieszczenie reklam w pasie drogowym drogi gminnej. 28) wnioskowanie w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego. 29) nadzorowanie i rozliczanie prac w zakresie konserwacji i utrzymania sieci kanalizacji deszczowej. 30) sprawy ochrony środowiska zapisane jako zadania gminy 31) prowadzenie spraw związanych z ustawą o zamówieniach publicznych w zakresie inwestycji i remontów kapitalnych, opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ogłoszenia o przetargach. 32) przygotowanie umów z wykonawcami w oparciu o przeprowadzony przetarg.

16 33) prowadzenie postępowania formalno-prawnego, pozyskanie terenu, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień dla zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych zapisanych w budżecie miasta. 34) przygotowanie materiałów i obsługa zleconych opracowań koncepcyjnych i technicznych, uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń na budowę dla zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych zapisanych w budżecie miasta. 35) prowadzenie nadzoru nad utrzymaniem terenów zieleni miejskiej i lasu komunalnego. 36) przygotowanie, realizacja i nadzór prac związanych z renowacją zieleni miejskiej i zakładaniem nowych terenów zieleni oraz rekreacji na terenie miasta. 37) prowadzenie nadzoru nad użytkowaniem cmentarza komunalnego. 38) przygotowanie, realizacja i nadzór remontów i inwestycji prowadzonych przez tut. Urząd na terenie cmentarza. 39) organizowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi oraz Miejscami Pamięci Narodowej zlokalizowanymi na terenie miasta. 40) pełnienie funkcji Sekretarza Miejskiego Komitetu Przeciwpowodziowego. 41) wydawanie decyzji zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz decyzji wymierzających kary za samowolne wycięcie drzew. 42) przygotowanie remontów i inwestycji w zakresie gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej. 43) przygotowanie inwestycji w zakresie ochrony środowiska. 44) opracowywanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z jego rozliczaniem i sporządzaniem sprawozdań z jego wykonania. 45) obsługa udzielanych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowań zadań w zakresie edukacji ekologicznej. 46) opiniowanie projektów prac geologicznych na terenie miasta, opiniowanie koncesji górniczych na pozyskiwanie kopalin. 47) interweniowanie w sprawach naruszenia zasad ochrony środowiska zgłaszanych przez mieszkańców miasta i inne jednostki (Straż Miejska, Policja). 48) prowadzenie spraw związanych z konserwacją i eksploatacją oświetlenia miejskiego. 49) prowadzenie sprawozdawczości GUS w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział. 50) planowanie i realizacji remontów szkół i przedszkoli, 51) prowadzenie postępowań w przedmiocie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie kompetencji przyznanych Prezydentowi Miasta przez ustawę z dnia 21 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, 52) określanie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 53) analiza raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko w zakresie ich kompletności i prawidłowości, 54) współpraca w zakresie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z jednostkami uzgadniającymi materiały niezbędne do wydania decyzji, 55) prowadzenie postępowań administracyjnych zgodnie z zasadami określonymi przez przepisy prawa materialnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych oraz innych przepisów regulujących pragmatykę pracowników administracji samorządowej, 56) współpraca ze służbami prawnymi Urzędu w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych, 57) inwentaryzacja majątku trwałego. 6. Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy: w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych: 1) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych na pobyt stały i czasowy 2) przyjmowanie zgłoszeń o wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego oraz zgłoszeń o czasowej nieobecności w związku z wyjazdem za granicę, przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych o zameldowanie/ wymeldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemców,,

17 3) przyjmowanie wniosków o nadanie numerów PESEL, 4) wydawanie poświadczeń zameldowania, 5) udzielanie informacji osobowo-adresowych w odpowiedzi na wnioski, 6) prowadzenie ewidencji ludności Miasta Stalowa Wola w systemie informatycznym i kartotetycznym w formie gminnego zbioru meldunkowego, 7) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach o zameldowanie i wymeldowanie, 8) aktualizowanie danych osobowo-adresowych w systemie informatycznym i kartotetycznym na podstawie aktów stanu cywilnego i pozostałych dokumentów, 9) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych i ich wydawanie, 10) wydawanie dowodów osobistych, 11) prowadzenie ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych w systemie informatycznym i kartotetycznym, 12) przeprowadzanie kontroli w zakresie dyscypliny meldunkowej mieszkańców Miasta Stalowa Wola. w zakresie rejestru wyborców, wyborów i referendów: 1) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców Miasta Stalowa Wola, 2) przyjmowanie wniosków o dopisanie lub skreślenie do/ze stałego rejestru wyborców, 3) wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania, 4) wydawanie decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców, 5) sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców, w zakresie spraw dotyczących zgromadzeń - realizacja postanowień ustawy Prawo o zgromadzeniach, w zakresie spraw dotyczących zbiórek publicznych: 1) wydawanie lub cofanie zezwoleń na zorganizowanie i przeprowadzanie zbiórek publicznych przeprowadzanych na terenie Miasta Stalowa Wola lub jego części, 2) sprawowanie nadzoru i kontroli nad organizowanymi akcjami zbiórkowymi i dokumentacją z nimi związaną. 3) współdziałanie z Komendantem Policji w zakresie wynikającym z ustawy o Policji oraz innych przepisów z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do zadań Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy 1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, 2) opracowanie planu ochrony Urzędu w zakresie ochrony informacji niejawnych i nadzór nad jego realizacja, 3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji, 4) przeprowadzanie okresowych kontroli ewidencji materiałów i obiegu dokumentów, 5) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Stalowa Wola, 6) wydawanie zaświadczeń stwierdzających odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, 7) współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa, 8) informowanie na bieżąco Prezydenta Miasta o przebiegu współpracy ze służbami ochrony państwa, 9) podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, 10) przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających na pisemne polecenie Prezydenta Miasta w odniesieniu do pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji objętych tajemnicą służbową, 11) wydawanie bądź odmowa wydania poświadczeń bezpieczeństwa, 12) nadzorowanie pracy kancelarii tajnej i Kierownika tejże kancelarii,

18 13) wykonywanie pozostałych zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych. 7. Do zadań Wydziału Edukacji i Zdrowia należy: w zakresie oświaty: 1) zakładanie, prowadzenie i likwidacja przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i liceum ogólnokształcącego, 2) ustalanie planu sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, 3) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem przedszkoli i szkół w zakresie spraw organizacyjnych, 4) przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli i szkół, powierzanie i odwoływanie z tych stanowisk, 5) opiniowanie powierzania stanowisk wicedyrektorów szkół i odwoływania z tych stanowisk, 6) dokonywanie cząstkowych ocen pracy dyrektorów, 7) realizacja zadań wynikających z Karty Nauczyciela. 8) przygotowanie materiałów dotyczących przyznawani nagród Prezydenta Miasta dla nauczycieli oraz wnioskowanie o nagrody resortowe i odznaczenia państwowe dla dyrektorów szkół, 9) przygotowywanie projektów aktów prawnych z zakresu prowadzonych spraw, 10) przygotowanie materiałów dotyczących przyznawanie stypendiów edukacyjnych uczniom prowadzonych szkół, 11) sporządzanie zbiorczego zestawienia badania EN-3, EN-7 oraz spisu kadrowego EWIKAN, 12) dokonywanie analiz poprawności sprawozdań S-01, S-02, S-05 sporządzanych przez przedszkola i szkoły, 13) prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych, wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji oraz wydawanie decyzji nadających uprawnienia szkoły publicznej, 14) opiniowanie i dofinansowywanie akcji zimowej i letniej wypoczynku dla dzieci i młodzieży. W zakresie zdrowia 1) Stałe i konsekwentne realizowanie zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi coroczne opracowywanie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w oparciu o założenia w/w ustawy oraz wykorzystywanie całości środków finansowych pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z ustawą, 2) organizowanie pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 3) udzielanie kompleksowej pomocy osobom i rodzinom dotkniętym alkoholizmem i przemocą oraz innymi uzależnieniami, 4) organizowanie systemu instytucji i organizacji pozarządowych służących rodzinom z problemem alkoholowym i przemocą, 5) prowadzenie działań profilaktycznych służących zdrowemu stylowi życia wśród mieszkańców Stalowej Woli a w szczególności wśród dzieci i młodzieży, 6) aktywny udział w ogólnopolskich kampaniach na rzecz ochrony młodzieży przed skutkami nadużywania alkoholu, 7) prowadzenie, przekształcanie i likwidacja miejskich placówek służby zdrowia, 8) kontrola i ocena działalności miejskich placówek służby zdrowia oraz pracy ich kierowników w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, 9) podejmowanie działań na rzecz podniesienia jakości świadczonych usług w placówkach służby zdrowia 10) prowadzenie ewidencji placówek służby zdrowia, aptek 11) analizowanie stanu zdrowotnego ludności i ustalanie potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej, 12) opracowywanie miejskich planów zdrowotnych, 13) współdziałanie z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie zgłaszania przypadków zachorowań na choroby zakaźne, 14) pokrywanie kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych w celu realizacji obowiązku szkolnego,

19 15) współpraca z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, z organizacjami pozarządowymi i podmiotami z nimi zrównanymi, prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kontrola i ocena realizacji zadań zleconych opracowywanie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Stalowa Wola z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego W zakresie stypendiów szkolnych realizacja ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz z późn. zm.). 8. Do zadań Wydziału Działalności Gospodarczej i Społecznej należy: w zakresie świadczeń rodzinnych należy: 1) realizacja ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), 2) realizacja rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 105 poz.881 z późn. zm.) 3) wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych. w zakresie działań ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy: Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych: 1) przyjmowanie wniosków od wierzycieli o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, 2) występowanie do organów właściwych dłużnika alimentacyjnego o podjęcie działań, 3) występowanie do organów prowadzących postępowanie egzekucyjne o wydanie zaświadczenia zawierającego informację o stanie egzekucji, przyczynach bezskuteczności oraz podjętych działaniach mających na celu wyegzekwowanie należności alimentacyjnych, 4) przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej, zawodowej i zdrowotnej dłużnika alimentacyjnego, ustalenie przyczyn nie wywiązania się z obowiązku alimentacyjnego, 5) prowadzenie działań mających na celu sporządzenie oświadczenia majątkowego dłużnika, 6) występowanie do Ośrodków Pomocy Społecznej o udzielenie informacji dotyczącej korzystania z pomocy społecznej dłużnika alimentacyjnego, 7) przekazywanie komornikom prowadzącym egzekucję informacji ustalonych w toku postępowania z dłużnikiem, 8) pomoc dłużnikowi w wywiązywaniu się ze zobowiązań alimentacyjnych: a) zobowiązanie i dopilnowanie obowiązku zarejestrowania się dłużnika w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy, b) występowanie do Starosty o aktywizację zawodową, c) kierowanie wniosków do Starosty o skierowanie dłużnika alimentacyjnego do robót publicznych lub prac organizowanych na zasadach robót publicznych. 9) działania podejmowane wobec dłużnika odmawiającego współpracy z organem właściwym: a) kierowanie do prokuratury wniosków o ściganie za przestępstwo z art. 209 kk, b) kierowanie wniosków do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy. 10) wystąpienie do Starosty o zwrot prawa jazdy dłużnikom, którzy podjęli współpracę, 11) informowanie organu właściwego wierzyciela o podjętych działaniach wobec dłużnika.

20 Działania wobec osób uprawnionych do alimentów: 1) przyjmowanie i weryfikowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 2) przygotowanie decyzji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 3) ustalenie harmonogramu i warunków wypłat świadczeń przyznanych z funduszu, 4) sporządzanie list wypłat, 5) przygotowanie poleceń przelewów dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń funduszu alimentacyjnego, 6) przygotowanie sprawozdań o wydatkach na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 7) wydawanie zaświadczeń, 8) bieżąca współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym oraz Powiatowym Urzędem Pracy. Referat Działalności Gospodarczej w zakresie ustawy o działalności gospodarczej: 1) dokonywanie wpisu, zmiany stanu prawnego i faktycznego w ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie handlu, gastronomii, usług i produkcji; 2) wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej; 3) ustalenie dni i godzin otwarcia oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności, wynikających z Uchwały Rady Miejskiej w Stalowej Woli; 4) prowadzenie ewidencji obiektów hotelarskich oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 1) wydawanie zezwoleń na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną, a w tym: a) wszczęcie postępowania wraz z zawiadomieniem stron; b) przeprowadzenie wizji lokalowej i sporządzanie protokołu; c) przygotowywanie opinii dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; d) przygotowywanie zezwoleń dla przedsiębiorcy; 2) wykonywanie sprawozdań rocznych; 3) wydawanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż alkoholu; 4) nadzór nad targowiskami, a w tym ustalanie ich lokalizacji i regulaminów. w zakresie ustawy o ochronie praw lokatora, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego: 1) sporządzanie skierowań na spisanie umowy najmu na lokale mieszkalne i socjalne: dla osób zakwalifikowanych na listy; a) dla osób ubiegających się o wstąpienie w prawa najemcy po śmierci lub wyprowadzeniu się głównego najemcy, b) dla osób zamieniających lokale na podstawie zamiany wzajemnej, c) dla osób wstępujących w prawa głównego najemcy po spłaceniu zaległości czynszowych; 2) sporządzanie ugody rozkładającej zadłużenie czynszowe na raty przed wypowiedzeniem umowy najmu; 3) rozkładanie na raty zaległości czynszowych lokatorom, którzy utracili tytuł prawny w związku z pozostawaniem w zwłoce w spłacie zaległości; 4) współpraca z Komisją Mieszkaniową, a w tym: a) przyjmowanie wniosków o przydział i zamianę lokali mieszkalnych i socjalnych, b) gromadzenie materiałów niezbędnych do rozpatrywania tych wniosków przez Komisję Mieszkaniową, w zakresie gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi: 1) organizowanie przetargów na te lokale,

21 2) przygotowywanie skierowań do spisania umowy najmu lokalu użytkowego, 3) rozkładanie zaległości czynszowych za te lokale na raty, 4) spisywanie umów użyczenia i aneksów do tych umów na lokale użytkowe; 5) sprzedaż lokali mieszkalnych, 6) występowanie z wnioskiem o wykreślenie z ksiąg wieczystych długów i ciężarów na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, 7) wydawanie decyzji o przekazanie gruntów jednostkom organizacyjnym Miasta w trwały zarząd, pozwoleń na zawarcie umów o przekazaniu nieruchomości między tymi jednostkami bądź umów o nabyciu nieruchomości 8) podejmowanie decyzji o ustanowieniu, zakresie i warunkach użytkowania oraz prawa zarządu, 9) przyjmowanie wniosków o przejęcie zbędnych nieruchomości lub ich części. w zakresie ustawy o dodatkach mieszkaniowych: 1) wystawianie decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy; 2) wystawianie decyzji wstrzymującej dodatek mieszkaniowy; 3) wystawianie decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego; 4) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych; 5) składanie kwartalnych wniosków zapotrzebowania na dotację celową; 6) kwartalne rozliczenia wykorzystanej dotacji celowej; 7) miesięczne naliczenia przyznanych dodatków, dla pobierających należności za lokale mieszkalne; w zakresie ustawy o własności, w tym - udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych. w zakresie ustawy z dnia 11 maja 2007r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych: przyjmowanie wniosków i wydawanie zezwoleń na tworzenie i działanie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego. 9. Do zadań Zespołu Prawnego Urzędu należy: 1) zapewnienie pomocy prawnej dla Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta, które nie mają własnej obsługi prawnej, a w szczególności: a) przygotowywanie pism procesowych i występowanie w charakterze pełnomocnika w sprawach, w których strona jest Miasto Stalowa Wola lub jednostka organizacyjna nie posiadająca obsługi prawnej, b) opracowywanie projektów umów, porozumień, uchwał, c) weryfikacja pod względem formalno prawnym umów, których strona jest miasto Stalowa Wola, d) opracowywanie opinii prawnych na wniosek Prezydenta Miasta, Zastępcy Prezydenta oraz Naczelników Wydziałów, 2) prowadzenie zbioru przepisów (Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie oraz Dzienniki Urzędowe Wojewody Podkarpackiego) oraz uchwał Rady Miejskiej w Stalowej Woli. 3) prowadzenie obsługi prawnej Rady Miejskiej, 4) prowadzenie windykacji należności Miasta, 5) udzielanie porad prawnych w sprawach wynikających z zakresu działania Miasta Stalowa Wola. 10. Do zadań Biura Rady Miejskiej należy: 1) załatwianie spraw związanych z wyborami do Rady Miejskiej, Prezydenta Miasta, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, rad osiedlowych, ławników sądów oraz przeprowadzaniem referendów, 2) wykonywanie czynności związanych z odbywaniem sesji Rady Miejskiej w szczególności kompletowanie oraz opracowywanie materiałów, przedstawianie ich Przewodniczącemu

22 Rady, Prezydentowi Miasta, właściwym komisjom Rady, rozsyłanie materiałów radnym, opracowywanie materiałów z sesji i przesyłanie ich odpowiednim organom, 3) wykonywanie czynności związanych z odbywaniem komisji przygotowywanie i opracowywanie materiałów, rozsyłanie materiałów radnym, 4) informowanie mieszkańców miasta o terminach sesji Rady oraz posiedzeń komisji, 5) sporządzanie protokołów z sesji Rady oraz posiedzeń komisji, 6) współdziałanie przy opracowywaniu programów pracy Rady, planów pracy Komisji, informowanie zainteresowanych o zadaniach wynikających z tych planów, 7) współdziałanie z organizacjami politycznymi, związkami zawodowymi i innymi instytucjami, 8) organizowanie spotkań radnych z wyborcami, opracowywanie materiałów z tych spotkań, a w szczególności informacji, wniosków i postulatów, 9) prowadzenie zbioru oraz rejestru uchwał Rady, przekazywanie ich do legalizacji Wojewodzie Podkarpackiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie oraz merytorycznym wydziałom celem ich realizacji, 10) wykonywanie zadań wynikających ze współdziałania Prezydenta Miasta z Radą Miejską oraz komisjami, 11) wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem pod względem organizacyjnym sesji Rady Miejskiej, komisji, klubów radnych, 12) prowadzenie ewidencji interpelacji i wniosków zgłaszanych przez radnych Rady Miejskiej, komisje, czuwanie nad terminowym ich załatwianiem, 13) prowadzenie ewidencji opinii Rady oraz komisji, 14) obsługa dyżurów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących Rady, radnych, prowadzenie rejestrów skarg, wniosków i interpelacji mieszkańców oraz podejmowanie działań dla ich rozpatrzenia, 15) organizowanie narad zwoływanych przez Przewodniczącego Rady, 16) współdziałanie z Biurami Senatorskimi i Poselskimi, 17) obsługa kancelaryjno-biurowa Rady. 11. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy: 1) dokonywanie rejestracji stanu cywilnego w formie aktów urodzeń, małżeństw oraz zgonów 2) prowadzenie akt zbiorowych do akt stanu cywilnego, 3) przyjmowanie oświadczeń mających wpływ na stan cywilny osób: a) o zawarciu związku małżeńskiego b) o uznaniu dziecka c) o zmianie imienia dziecka d) o nadaniu dziecku nazwiska matki e) o nadaniu dziecku pozamałżeńskiemu imienia oraz nazwiska ojca f) o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem związku małżeńskiego 4) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach: a) sprostowania i uzupełnienia aktu b) odtworzenia i ustalenia treści aktu sporządzonego za granicą c) wpisania aktu zagranicznego do polskich ksiąg stanu cywilnego d) zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed terminem 5) wydawanie zaświadczeń : a) zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą b) stwierdzenia braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa c) o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku oraz d) o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 6) wydawanie odpisów aktów urodzeń, małżeństw i zgonów 7) organizowanie uroczystości zawierania związków małżeńskich 8) współdziałanie z ewidencją ludności w zakresie danych dotyczących sporządzanych aktów stanu cywilnego

23 9) współpraca z biurem dowodów osobistych dot. przekazywania dowodów osobistych osób zmarłych 10) wpisywanie w aktach stanu cywilnego orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych i przypisków 11) wydawanie postanowień w zakresie przeglądania ksiąg, wynoszenia poza lokal Urzędu, zastąpienia zaginionej lub zniszczonej księgi odpisem 12) przygotowywanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie oraz organizowanie uroczystości związanych z ich wręczeniem 13) pisemne informowanie stron o odmowie: a) przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński b) wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa konkordatowego c) wydania zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed terminem d) sporządzenia aktu małżeństwa zawartego zgodnie z art. 1 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego e) wydania zaświadczenia o możności zawarcia małżeństwa za granicą 14) współpraca z organami rządowymi i samorządowymi w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań 15) współpraca z archiwum państwowym dotycząca spisów zdawczo odbiorczych akt stanu cywilnego 16) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej urodzeń, małżeństw i zgonów. 12. Do zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności należy: 1) planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej dla instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych działających na terenie miasta, 2) opracowywanie planu OC miasta oraz nadzorowanie opracowywania planów OC przez jednostki organizacyjne, 3) przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania, 4) tworzenie i przygotowanie do działania terenowych formacji OC, nadzorowanie przygotowania formacji OC w jednostkach organizacyjnych miasta oraz zaopatrywanie ich w sprzęt i środki, 5) przeznaczanie na stanowiska komendantów obrony cywilnej, 6) współuczestniczenie w planowaniu i przygotowaniu ewakuacji ludności oraz prowadzenia akcji ratunkowych, 7) koordynowanie przygotowaniem i realizacją zaciemnienia i wygaszania oświetlenia a także funkcjonowania budowli ochronnych i urządzeń specjalnych, 8) planowanie i zaopatrywanie w sprzęt i środki ochrony indywidualnej organy i formacje obrony cywilnej a także zapewnienie warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji tego sprzętu, 9) organizowanie szkoleń, ćwiczeń dla kadry i sił OC oraz ludności w zakresie powszechnej samoobrony, 10) udzielanie pomocy w realizacji edukacji obronnej młodzieży i prowadzenie działalności popularyzacyjnej w zakresie problematyki obrony cywilnej, 11) koordynowanie organizacji ochrony żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania ludności, a także ujęć i urządzeń wodnych przed środkami rażenia, 12) współdziałanie z zarządcami dóbr kultury, urządzeń użyteczności publicznej w zakresie ich zabezpieczenia przed zniszczeniem, 13) planowanie akcji ratunkowej oraz nadzorowanie przygotowania zakładów opieki zdrowotnej do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności, 14) opracowanie i bieżące aktualizowanie Planu Reagowania Kryzysowego Miasta na wypadek zagrożeń noszących znamiona klęski żywiołowej oraz działanie jako grupa planowania cywilnego, 15) monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji,

24 16) opracowywanie procedur reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej, 17) planowanie wydatków środków finansowych na zadania obrony cywilnej, 18) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach a w szczególności zadań ustalonych przez Szefa Obrony Cywilnej Miasta. 19) realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej a w szczególności: a) udział w przygotowaniu poboru i jego przeprowadzenie, b) przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji przedpoborowej, c) orzekanie o konieczności sprawowania przez żołnierzy oraz osoby spełniające zastępczo obowiązek służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkami rodziny, prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz o uznaniu ich za jedynych żywicieli rodzin, d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków dziennych członkom rodzin żołnierzy rezerwy powołanym na ćwiczenia wojskowe oraz żołnierzom zwolnionym z czynnej służby wojskowej, e) wypłacanie zasiłków miesięcznych członkom rodzin żołnierzy oraz osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej, uznanych za jedynych żywicieli rodzin, f) pokrywanie należności mieszkaniowych oraz opłat eksploatacyjnych żołnierzom i osobom spełniającym zastępczo obowiązek służby wojskowej, uznanych za jedynych żywicieli rodzin oraz żołnierzom samotnym, g) kompletowanie podań w sprawach odroczeń służby wojskowej, h) przeprowadzenie kontroli w zakładach pracy i szkołach w zakresie prowadzenia ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej, i) prowadzenie i aktualizacja wykazu osób, które nie zgłosiły się do rejestracji i poboru. w zakresie spraw obronnych: 1) realizacja zadań obronnych określonych w przepisach szczególnych, 2) realizacja zadań w zakresie ustawy o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, 3) prowadzenie kancelarii tajnej, wykonywanie zadań z ustawy o ochronie przeciwpożarowej m.in.: 1) prowadzenie rejestru terenowych oraz zakładowych ochotniczych straży pożarnych, 2) sprawowanie nadzoru nad ochroną przeciwpożarową w stosunku do jednostek organizacyjnych podległych Prezydentowi Miasta, 3) powoływanie obowiązkowej straży pożarnej, w zakresie zapobiegania i zwalczania pożarów należy: 1) zapewnienie na terenie miasta zasobów wody do gaszenia pożarów, 2) zapewnienie terenowym obowiązkowym i ochotniczym strażom pożarnym środków, pomieszczeń i innych przedmiotów. 13. Do zadań Zespołu ds. kontroli jednostek organizacyjnych Miasta należy: 1) planowanie kontroli jednostek organizacyjnych Miasta, 2) kontrola gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Miasta, 3) sporządzanie zaleceń pokontrolnych. 14. Do zadań Informatyka Urzędu należy: prowadzenie spraw związanych z komputeryzacją i informatyzacją Urzędu a zwłaszcza: 1) opracowanie harmonogramu kontroli 2) prowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych Miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami 3) przygotowanie zaleceń pokontrolnych. 15. Do zadań Specjalisty ds. BHP i P. Poż. należy: 1) sprawy określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109 poz. 704 z późn. zm.)

25 2) nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie określonym w art Kodeksu Pracy. 3) wykonywanie czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie ppoż. wynikające z art pkt 2 b) Kodeksu pracy. 16. Do zadań Kierownika Kancelarii Tajnej należy: 1) nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w Urzędzie Miasta, 2) udostępnianie lub wydawanie dokumentów stanowiących informacje niejawne oznaczonych klauzulami tajności, osobom posiadającym stosowne poświadczenia bezpieczeństwa, 3) egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne 4) kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowanie dokumentów kancelarii tajnej oraz w pozostałych Wydziałach Urzędu, 5) wykonywanie poleceń Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, 6) bieżąca kontrola postępowania z dokumentacji zawierającymi informacje niejawne, które zostały udostępnione pracownikom. 17. Audytor Wewnętrzny działa na podstawie Statutu Audytu Wewnętrznego oraz Procedur audytu wewnętrznego Gminy Stalowa Wola, wprowadzonym Zarządzeniem Nr II/818/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 kwietnia 2010r 18. Do zadań Zespołu Projektowego d/s Funduszy Europejskich należy: 1) identyfikowanie nowych programów pomocowych Unii Europejskiej pod potrzeby samorządowe Miasta Stalowa Wola, 2) sporządzanie bieżących informacji dotyczących możliwości pozyskiwania przez Gminę dodatkowych środków finansowych, 3) koordynacja i współudział w opracowywaniu wniosków i przygotowaniu dokumentacji w sprawie pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych 4) planowanie przygotowania niezbędnych dokumentów strategicznych do prawidłowej absorpcji środków pomocowych, 5) awiązywanie i utrzymywanie kontaktów, przygotowywanie negocjacji z przedstawicielami instytucji krajowych i międzynarodowych udzielających pomocy finansowej, 6) przygotowanie dokumentów wstępnych opisujących stan zaawansowania prac, pre-umów i innych wymaganych dokumentów i załączników dotyczących projektów znajdujących się na listach indykatywnych instytucji wdrażających i zarządzających programami UE 7) stały monitoring realizowanych projektów i składanie okresowych sprawozdań z postępów prac związanych z ich realizacją zgodnie z podpisanymi umowami z instytucjami wdrażającymi i zarządzającymi projektem oraz z procedurami i wytycznymi programów UE. 8) koordynowanie prac związanych z bieżącą kontrolą i rozliczaniem w/w wniosków. Rozdział 5 Szczegółowa struktura organizacyjna Urzędu 1. Kancelaria Prezydenta Miasta - symbol KP 1) Kancelarią Prezydenta Miast a kieruje Szef Kancelarii - symbol KP I 2) W skład Kancelarii Prezydenta Miasta wchodzą: a) stanowisko ds. kontaktów z mediami - symbol KP II b) wieloosobowe stanowisko ds. promocji miasta (1 ½ etatu) - symbol KP III c) wieloosobowe stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych (2 etaty) - symbol KP IV

26 d) wieloosobowe stanowisko ds. kultury (2 etaty) - symbol KP VI e) stanowisko ds. obsługi sekretarsko-biurowej - symbol KP VII f) stanowisko ds. sportu - symbol KP VIII g) wieloosobowe stanowisko: referent pełniący funkcję asystenta ds. merytorycznych projektu Młody Einstein wspieranie rozwoju uczniów szkół podległych gminie St. Wola w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych (2 etaty) - symbol KP IX h) stanowisko ds. merytorycznych projektu Gimnastyka mowy i języka Program rozwoju mowy dzieci w Gminie Stalowa Wola symbol KP.X i) wieloosobowe stanowisko ds. obsługi administracyjnej projektu Profesjonalna kadra Przyjazny urząd szansą na podniesienie jakości pracy Urzędu Miasta Stalowa Wola - symbol KP XI 2. Wydział Organizacji - symbol Or 1) Wydziałem Organizacji kieruje Sekretarz Miasta - symbol Or I 2) W skład Wydziału Organizacji wchodzą: a) referat administracyjno-gospodarczy, którym kieruje Kierownik Referatu, wykonując jednocześnie czynności stanowiska administracyjno-gospodaczego - symbol Or II b) wieloosobowe stanowisko ds. organizacji i kadr (3 etaty) - symbol Or III c) wieloosobowe stanowisko ds. obsługi płac (3 etaty) - symbol Or V d) wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych (2 etaty) - symbol Or.VI 3) W skład Referatu Administracyjno-Gospodarczego wchodzą: a) stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych - symbol Or VIII b) stanowisko ds. archiwum - symbol Or VII c) stanowisko ds. kancelarii ogólnej - symbol Or IX d) pracownicy pomocniczo-obsługowi: - kierowca samochodu osobowego (1 etat) - goniec (1 etat) - robotnik gospodarczy (1 etat) - dozorcy (3 etaty) 3. Wydział Budżetu i Finansów - symbol BF 1) Wydziałem Budżetu i Finansów kieruje Naczelnik Wydziału - symbol BF I 2) W skład Wydziału Budżetu i Finansów wchodzą: a) Referat d/s księgowości Urzędu Miasta b) Referat d/s podatków i opłat lokalnych c) Referat d/s księgowości organu 3) W skład Referatu d/s księgowości Urzędu Miasta wchodzą: a) Kierownik Referatu d/s księgowości Urzędu Miasta, Zastępca Naczelnika Wydziału - symbol BF II b) wieloosobowe stanowisko d/s księgowości jednostki Urzędu Miasta - rozliczania funduszy unijnych (4 osoby) symbol BF V c) stanowisko d/s obsługi kasowej i rozliczania inkasentów symbol BF VI d) stanowisko d/s rozliczania podatku VAT symbol BF VII 4) W skład Referatu d/s podatków i opłat lokalnych wchodzą: a) Kierownik Referatu d/s podatków i opłat lokalnych symbol BF III b) wieloosobowe stanowisko wymiaru podatku od osób fizycznych (3 osoby) symbol BF VIII c) stanowisko d/s podatków lokalnych od osób prawnych symbol BF IX d) wieloosobowe stanowisko d/s księgowości podatkowej (2 etaty) symbol BF X

27 e) wieloosobowe stanowisko ds. windykacji należności (2 etaty) - symbol BF XI 5) W skład Referatu d/s księgowości organu wchodzą: a) Kierownik Referatu d/s księgowości organu symbol BF IV b) stanowisko d/s rozliczania jednostek oświatowych symbol BF XII c) stanowisko d/s sprawozdawczości symbol BF XIII d) stanowisko d/s księgowości organu symbol BF XIV e) stanowisko d/s sprawozdawczości budżetowej (strukturalnej)- symbol BF XV 4. Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami - symbol PGN 1) Wydziałem Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami kieruje Naczelnik Wydziału - symbol PGN I 2) W skład Wydziału wchodzą: a) wieloosobowe stanowisko ds. planowania przestrzennego (3 etaty) - symbol PGN II b) wieloosobowe stanowisko ds. decyzji ustalających warunki zabudowy (2 etaty) - symbol PGN III c) wieloosobowe stanowisko ds. tworzenia zasobów gruntowych (2 etaty) - symbol PGN IV d) wieloosobowe stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami (2 etaty) - symbol PGN V 5. Wydział Gospodarki Komunalnej - symbol GK 1) Wydziałem kieruje Naczelnik Wydziału - symbol GK I 2) W skład Wydziału wchodzą: a) Zastępca Naczelnika Wydziału - symbol GK II b) wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru i realizacji inwestycji miejskich, planowania i realizacji remontów szkół i przedszkoli (3 etaty) - symbol GK IV c) stanowisko d/s remontów jednostek oświatowych - symbol GK V d) wieloosobowe stanowisko ds. ochrony środowiska (3 etaty) - symbol GK VI e) wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki komunalnej (3 etaty)- symbol GKVII f) wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru drogowego (3 etaty) - symbol GK VIII g) wieloosobowe stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych (środki twarde) (4 etaty) - symbol GK IX h) stanowisko ds. inwentaryzacji majątku trwałego - symbol GK X 6. Wydział Spraw Obywatelskich - symbol SO 1) Wydziałem Spraw Obywatelskich kieruje Naczelnik Wydziału - symbol SO I 2) W skład Wydziału wchodzą: a) wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji ludności (6 etatów) - symbol SO II b) wieloosobowe stanowisko ds. dowodów osobistych (2 etaty) - symbol SO III 7. Wydział Edukacji i Zdrowia - symbol EZ 1) Wydziałem Edukacji i Zdrowia kieruje Naczelnik Wydziału - symbol EZ I 2) W skład Wydziału wchodzą: a) wieloosobowe stanowisko ds. oświaty (2 etaty) - symbol EZ.II b) stanowisko ds. zdrowia - symbol EZ III c) stanowisko ds. profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień Pełnomocnik Prezydenta (2 etaty)- symbol EZ IV d) wieloosobowe stanowisko ds. stypendiów szkolnych (2 etaty) symbol EZ V 8. Wydział Działalności Gospodarczej i Społecznej - symbol DGiS 1) Wydziałem Działalności Gospodarczej i Społecznej kieruje

28 Naczelnik Wydziału - symbol DGiS I a) wieloosobowe stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych (3 etaty) - symbol DGiS V b) wieloosobowe stanowisko ds. świadczeń rodzinnych (4 etaty) - symbol DGiS VI c) wieloosobowe stanowisko ds. postępowania wobec dłużników alimentacyjnych (2 etaty) - symbol DGiS VII d) stanowisko ds. rozliczeń świadczeń rodzinnych z ZUS -symbol DGiSVIII e) stanowisko ds. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - symbol DGiS IX. f) wieloosobowe stanowisko ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego - symbol DGiS XI 2) w skład Wydziału wchodzi Referat Działalności Gospodarczej, którym kieruje Kierownik Referatu: - symbol DGiS II 3) w skład Referatu Działalności Gospodarczej wchodzą: a) wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej (2 etaty) - symbol DGiS III b) stanowisko ds. wydawania zezwoleń alkoholowych - symbol DGiS IV c) stanowisko ds. lokali mieszkalnych i użytkowych - symbol DGiS X d) stanowisko ds. sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych - symbol DGiS XII 9. Zespół Prawny Urzędu (2 etaty) - symbol RP 10. Biuro Rady Miejskiej - symbol BR 1) Biurem Rady Miejskiej kieruje Naczelnik Biura Rady - symbol BR I 2) W skład Biura Rady Miejskiej wchodzą: a) stanowisko ds. obsługi Rady - symbol BR II b) wieloosobowe stanowisko ds. obsługi Komisji (2 etaty) - symbol BR III c) pomoc administracyjna - symbol BR IV 11. Urząd Stanu Cywilnego - symbol USC 1) Urzędem Stanu Cywilnego kieruje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wykonuje równocześnie czynności z zakresu rejestracji małżeństw - symbol USC I 2) w skład Urzędu Stanu Cywilnego wchodzą: a) Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - symbol USC II b) stanowisko ds. rejestracji urodzeń - symbol USC III c) stanowisko ds. rejestracji zgonów - symbol USC IV 12. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - symbol ZKO 1) Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności kieruje Naczelnik - symbol ZKO I 2) W skład Wydziału Zarządzania Kryzysowego wchodzą: a) stanowisko ds. operacyjno - organizacyjnych, technicznych i zaopatrzenia -symbol ZKO II b) stanowisko ds. wojskowych, specjalnych i pożarowych/ Kierownik Kancelarii Tajnej -symbol ZKO III 13. Zespół ds. kontroli jednostek organizacyjnych Miasta (3 etaty) - symbol KJ 14. Wieloosobowe stanowisko d/s Informatyzacji Urzędu (2 etaty) - symbol I 15. Specjalista ds. BHP i P.Poż. - symbol BHP 16. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - symbol POIN

29 17. Audytor wewnętrzny - symbol AW 18. Zespół Projektowy d/s Funduszy Europejskich symbol ZP 1) Zespołem kieruje Kierownik Zespołu - symbol ZP I 2) w skład Zespołu wchodzi: a) wieloosobowe stanowisko d/s obsługi projektów (2 etaty) - symbol ZP II b) stanowisko d/s obsługi budżetowej - symbol ZP III Rozdział 6 Zasady podpisywania pism oraz obieg dokumentów 29 Prezydent Miasta podpisuje w szczególności: 1) wystąpienia kierowane do: a) organów administracji państwowej i samorządowej, b) placówek konsularnych, 2) pisma związane z załatwianiem bieżących zadań Miasta, 3) odpowiedzi na wystąpienia w ramach prokuratorskiej kontroli przestrzegania prawa oraz kontroli Najwyższej Izby Kontroli, 4) dokumenty w sprawach osobowych pracowników, 5) decyzje indywidualne z zakresu administracji publicznej, 6) wnioski o nadanie odznaczeń, 7) odpowiedzi na skargi dotyczące pracowników samorządowych, 8) odpowiedzi na wystąpienia oraz wnioski radnych, 9) odpowiedzi na wnioski o charakterze ogólnospołecznym zgłaszane przez obywateli, 10) odpowiedzi na skargi, listy obywateli przesłane do rozpatrzenia przez organy administracji państwowej i samorządowej, 11) decyzje z zakresu spraw obronnych, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego, 12) pełnomocnictwa i upoważnienia do dokonywania czynności prawnych w imieniu Prezydenta, 13) pisma zastrzeżone do podpisu Prezydenta odrębnymi przepisami. 30 Zastępca Prezydenta podpisuje: 1) odpowiedzi na pisma imiennie do niego adresowane, 2) dokumenty i korespondencję związaną z zadaniami powierzonymi mu przez Prezydenta Miasta, 3) pisma wynikające z nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych Miasta bezpośrednio nadzorowanych, 4) pisma zastrzeżone indywidualnie do swojego podpisu (aprobaty), 5) decyzje w sprawach indywidualnych na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Dokumenty przedstawione do podpisu Prezydenta Miasta lub Zastępcy Prezydenta powinny być parafowane (podpis, pieczęć na kopii pisma) przez Naczelników Wydziałów. 2. W dokumentach przedstawionych do podpisu Prezydentowi Miasta a w szczególności sprawozdaniach, analizach i innych materiałach o zasadniczym znaczeniu powinna być zaznaczona adnotacja zawierająca: 1) nazwisko(-a) i stanowisko pracownika(-ów), który(-rzy) materiał opracował(-li), 2) nazwisko Naczelnika Wydziału, który materiał aprobował.

30 32 Naczelnicy Wydziałów podpisują: 1. decyzje w sprawach indywidualnych na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta, 2. pisma nie zastrzeżone w niniejszym Regulaminie do podpisu Prezydenta Miasta lub Zastępcy Prezydenta oraz inne dokumenty związane z zakresem działania Wydziału chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej, 3. pisma zawierające odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Wydziału, 4. pisma, do podpisywania których Prezydent Miasta upoważni Naczelnika Wydziału, 5. uzasadnienie do projektów aktów prawnych wydawanych przez organy Miasta W sprawie obiegu dokumentów stosuje się instrukcję kancelaryjną. 2. Korespondencja wpływająca do Urzędu jest niezwłocznie rejestrowana i dzielona przez kancelarię ogólną, 3. Korespondencja, która wymaga dyspozycji Prezydenta zostaje skierowana do Kancelarii Prezydenta. 4. Korespondencja kierowana do Przewodniczącego Rady jest kierowana bezpośrednio do Biura Rady, 5. Korespondencja zawierająca jedynie imię i nazwisko adresata bez opatrzenia jej pieczęcią winna być traktowana jako prywatna i nie podlega rejestracji. 6. Każde pismo wychodzące z Urzędu jest rejestrowane w Kancelarii Ogólnej. Rozdział 7 Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw Obywateli w Urzędzie Miasta Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w terminie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz w przepisach szczególnych. 2. Pracownicy Urzędu zobowiązani są do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli, kierując się przepisami prawa. 3. Odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe załatwienie indywidualnych spraw obywateli ponoszą Naczelnicy Wydziałów oraz pracownicy zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków. 4. Kontrolę i koordynację działań Wydziałów w zakresie załatwiania indywidualnych spraw obywateli, zwłaszcza skarg, wniosków, interwencji sprawuje Wydział Organizacji Ogólne zasady postępowania ze sprawami wniesionymi przez obywateli określa KPA, instrukcja kancelaryjna oraz przepisy szczególne. 2. Sprawy wniesione przez obywateli do Urzędu są ewidencjonowane w spisach i rejestrach spraw. 3. Wydział Organizacji prowadzi rejestr skarg i wniosków indywidualnych wpływających do Urzędu oraz skarg zgłoszonych w czasie przyjęć interesantów przez Prezydenta, Sekretarza Miasta, Naczelników Wydziałów Pracownicy obsługujący interesantów zobowiązani są do: 1) udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśnienia treści obowiązujących przepisów, 2) rozstrzygnięcia sprawy w miarę możliwości na miejscu, w pozostałych przypadkach do określenia terminu załatwienia,

31 2. informowanie zainteresowanych o stanie załatwienia ich sprawy, 3. powiadomienia o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia w przypadku zaistnienia takiej konieczności, 4. informowanie o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżenia od wydanych rozstrzygnięć. 5. Informacji udziela się w formie pisemnej, ustnej, telefonicznej, faxem lub pocztą elektroniczną Prezydent Miasta i Zastępca Prezydenta przyjmują interesantów w sprawach indywidualnych w każdy wtorek w godz. od do Sekretarz Miasta i Naczelnicy Wydziałów przyjmują interesantów w sprawach indywidualnych każdego dnia w ramach swoich możliwości czasowych. 3. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów codziennie w ciągu całego dnia pracy w Urzędzie. 4. Z przyjęć interesantów w sprawach indywidualnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta i Zastępcę Prezydenta sporządza się kartę informacyjną. Rozdział 8 Postanowienia końcowe 38 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego stanowi podstawę do ustalenia szczegółowych zakresów czynności dla pracowników Urzędu. 39 Przy zmianach personalnych pracowników Urzędu (zmiana stanowiska pracy) obowiązuje protokolarne przekazanie zakresu pracy i obowiązków. 40 Uprawnienia i obowiązki radców prawnych w zakresie obsługi prawnej określa ustawa o radcach prawnych. 41 Zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego nadania.

32 Załącznik Nr 1/ 1 do Regulaminu Organizacyjnego Kancelaria Prezydenta Miasta - KP KP. I Szef Kancelarii KP.II stanowisko ds. kontaktów z mediami 1 wieloosobowe KP.VI stanowisko ds. kultury 2 wieloosobowe KP.III stanowisko ds. promocji 1 ½ KP.VII stanowisko ds. obsługi 1 sekretarsko - biurowej wieloosobowe KP.IV stanowisko ds. pozyskiwania środków 2 zewnętrznych KP.VIII stanowisko ds. sportu 1 wieloosobowe stanowisko ds. obsługi administracyjnej projektu Profesjonalna KP.XI kadra Przyjazny urząd 2 szansą na podniesienie jakości pracy Urzędu Miasta Stalowa Wola wieloosobowe stanowisko: referent pełniący funkcję asystenta ds. merytorycznych KP. IX projektu Młody Einstein 2 wspieranie rozwoju uczniów szkół podległych gminie St. Wola w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych stanowisko ds. merytorycznych KP. X projektu Gimnastyka mowy i języka Program rozwoju 1 mowy dzieci z Gminie Stalowa Wola

33 Załącznik Nr 1/ 2 do Regulaminu Organizacyjnego Wydział Organizacji Or.I Sekretarz Miasta Naczelnik Wydziału wieloosobowe stanowisko Or.III ds. organizacji i kadr 3 (3 etaty) Kierownik Referatu Or. II Administracyjno- 1 Gospodarczego Or.V wieloosobowe stanowisko ds. obsługi płac (3 etaty) 3 stanowisko ds. Or.VII archiwum 1 wieloosobowe stanowisko Or. VI ds. zamówień publicznych 2 stanowisko ds. Or. VIII administracyjno- 1 gospodarczych 1 stanowisko ds. Or. IX kancelarii ogólnej 1 Pracownicy pomocniczo obsługowi - kierowca samochodu osobowego robotnik gospodarczy goniec dozorca - 3

34 Załącznik Nr 1/ 3 do Regulaminu Organizacyjnego Wydział Budżetu i Finansów BF.I Naczelnik Wydziału 1 Zastępca Skarbnika Miasta Kierownik Referatu d/s BF.II księgowości Urzędu Miasta 1 Zastępca Naczelnika Wydziału Kierownik Referatu d/s BF.III podatków i opłat lokalnych 1 Kierownik Referatu d/s BF.IV księgowości organu 1 wieloosobowe stanowisko BF.V d/s księgowości jednostki 4 Urzędu Miasta rozliczania funduszy unijnych stanowisko d/s obsługi BF.VI kasowej i rozliczania 1 inkasentów stanowisko d/s BF.VII rozliczania podatku VAT 1 wieloosobowe stanowisko BF.VIII d/s wymiaru podatku 3 od osób fizycznych stanowisko BF.IX d/s wymiaru podatków 1 lokalnych od osób prawnych wieloosobowe stanowisko BF.X d/s księgowości 2 podatkowej stanowisko BF.XII d/s rozliczania 1 jednostek oświatowych stanowisko BF.XIII d/s sprawozdawczości 1 stanowisko BF.XIV d/s księgowości 1 organu wieloosobowe stanowisko BF.XI d/s windykacji 2 należności stanowisko d/s BF.XV sprawozdawczości 1 budżetowej (strukturalnej)

35 Załącznik Nr 1/4 do Regulaminu Organizacyjnego Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami PGN PGN. I Naczelnik Wydziału wieloosobowe stanowisko PGN.II ds. planowania 3 przestrzennego wieloosobowe stanowisko PGN.III ds. decyzji ustalających warunki zabudowy 2 wieloosobowe stanowisko PGN.IV ds. tworzenia zasobów 2 gruntowych wieloosobowe stanowisko PGN.V ds. gospodarowania 2 nieruchomościami

36 Załącznik Nr 1/ 5 do Regulaminu Organizacyjnego Wydział Gospodarki Komunalnej - GK GK. I Naczelnik Wydziału GK. II Zastępca Naczelnika Wydziału wieloosobowe stanowisko ds. GK IV nadzoru i inwestycji miejskich 3 planowania i realizacji remontów szkół i przedszkoli stanowisko ds. remontów GK V jednostek oświatowych 1 wieloosobowe stanowisko GK VI ds. ochrony środowiska 3 wieloosobowe stanowisko GK VII ds. gospodarki komunalnej 3 wieloosobowe stanowisko GK VIII ds. nadzoru drogowego 3 wieloosobowe stanowisko GK IX ds. pozyskiwania funduszy 4 zewnętrznych (środki twarde) stanowisko GK X ds. inwentaryzacji majątku 1 trwałego

37 Załącznik Nr 1/6 do Regulaminu Organizacyjnego Wydział Spraw Obywatelskich - SO SO. I POIN Naczelnik Wydziału Pełnomocnik Prezydenta ds. ochrony informacji niejawnych SO II wieloosobowe stanowisko 6 ds. ewidencji ludności SO III wieloosobowe stanowisko 2 ds. dowodów osobistych.

38 Załącznik Nr 1/ 7 do Regulaminu Organizacyjnego Wydział Edukacji i Zdrowia - EZ EZ. I Naczelnik Wydziału wieloosobowe EZ. II stanowisko ds. oświaty 2 wieloosobowe stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania EZ IV problemów alkoholowych 2 i uzależnień Pełnomocnik Prezydenta EZ. III stanowisko ds. zdrowia. 1 wieloosobowe EZ. V stanowisko ds. stypendiów 2 szkolnych

39 Załącznik Nr 1/ 8 do Regulaminu Organizacyjnego Wydział Działalności Gospodarczej i Społecznej DGiS DGiS. I Naczelnik Wydziału wieloosobowe DGiS.V stanowisko ds. dodatków 3 mieszkaniowych DGiS.VIII stanowisko ds. rozliczeń świadczeń rodzinnych 1 z ZUS wieloosobowe DGiS.VI stanowisko ds. świadczeń 4 rodzinnych DGiS. IX stanowisko ds. nienależnie pobranych 1 świadczeń rodzinnych z ZUS wieloosobowe DGiS VII wieloosobowe stanowisko ds. postępowania wobec 2 dłużników alimentacyjnych DGiS. XI wieloosobowe stanowisko ds. świadczeń z funduszu 3 alimentacyjnego z ZUS DGiS.II Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej wieloosobowe DGiS.III stanowisko ds. ewidencji 2 działalności gospodarczej stanowisko ds. wydawania DGiS.IV zezwoleń alkoholowych 1 stanowisko ds. sprzedaży DGiS.XII lokali mieszkalnych 1 i użytkowych z ZUS DGiS. X stanowisko ds. lokali mieszkalnych 1 i użytkowych z ZUS

40 Załącznik Nr 1/ 9 do Regulaminu Organizacyjnego Biuro Rady Miejskiej - BR BR. I Naczelnik Wydziału BR II stanowisko ds. obsługi Rady 1 BR III wieloosobowe stanowisko ds. obsługi Komisji 2 BR IV pomoc administracyjna 1

41 Załącznik Nr 1/ 10 do Regulaminu Organizacyjnego Stanowiska samodzielne RP Zespół Prawny Urzędu 2 BHP Specjalista ds. BHP 1 i P. Poż. Zespół ds. KJ kontroli jednostek organizacyjnych Miasta 3 Wieloosobowe I stanowisko d/s 2 informatyzacji Urzędu AW Audytor Wewnętrzny 1

42 Załącznik Nr 1/11 do Regulaminu Organizacyjnego Urząd Stanu Cywilnego - USC USC. I Kierownik USC 1 USC. II Zastępca Kierownika USC 1 stanowisko USC. III ds. rejestracji urodzeń 1 stanowisko USC. IV ds. rejestracji zgonów 1

43 Załącznik Nr 1/12 do Regulaminu Organizacyjnego Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - ZKO ZKO. I Naczelnik stanowisko ZKO. II ds. operacyjno - 1 organizacyjnych, technicznych i zaopatrzenia stanowisko ds. ZKO.III wojskowych, specjalnych i pożarowych 1 Kierownik Kancelarii Tajnej

44 Załącznik Nr 1/ 13 do Regulaminu Organizacyjnego Zespół projektowy d/s funduszy europejskich ZP. I Kierownik Zespołu wieloosobowe stanowisko ZP.II d/s obsługi projektów 2 ZP.III stanowisko ds. obsługi budżetowej 1

45 Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 roku STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Samorządowa Administracja Placówek

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, zwany dalej regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Czerwonaku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz. 5101 UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie: uchylenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 1651/Or/10 z dnia 4 lutego 2010 r. Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r.

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku oraz nadania statutu.

Bardziej szczegółowo

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK Stanowisko ds. księgowości podatkowej OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy 3. Symbol Referatu: FK

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 153/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2011r.

Zarządzenie Nr 153/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2011r. Zarządzenie Nr 53/ Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 20r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda. Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, zwane dalej Centrum, działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Zarządzenie Nr 7/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz. 6682 UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie nadania Statutu Samorządowemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy Stanowisko ds. windykacji OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy 3. Symbol

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR.120. 7.2011 z 14.02.2011r w sprawie kontroli zarządczej WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ OBSZAR Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r.

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwilcz Na podstawie art. 33 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom Kultury 13 Muz, zwany w dalszej części Regulaminu 13 Muz, działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miasta Szczecin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile ZAŁĄCZNIK Do Zarządzenia Nr 691/2005 Prezydenta Miasta Piły Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 164 w sprawie:likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.

Uchwała nr 164 w sprawie:likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 308.2007 Uchwała nr 164 w sprawie:likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2005 Wójta Gminy Radomsko z dnia 15 grudnia 2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie.

Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie. Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie. Na podstawie art. 33 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU Zał. do Uchwały Nr 18-80/2015 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 12 maja 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS 36 WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS Opracowuje strategię rozwoju powiatu i koordynuje działania związane z jej realizacją, zajmuje się problematyką związaną z promowaniem powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2015 z dnia 30.04.2015 r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE Załącznik do zarządzenia Nr 44/03 Wójta Gminy Wilków z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Wilkowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu Projekt z dnia 18 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 22 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 22/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka kultury i Sportu w Pyskowicach z dnia 03.12.2014 r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r. ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Klembów Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Regulamin organizacyjny Zarządzenie nr 9/2015 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 3 z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI-48/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 4 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XVI-48/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 4 czerwca 2012 r. Uchwała Nr XVI-48/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie reorganizacji Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zakład

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku. Projekt z dnia 17 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia: (2003/034228) UCHWAŁA NR 178/XI/2003 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 10 września 2003 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Działając na podstawie : - art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h),

Bardziej szczegółowo

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w programie komputerowym VULCAN, działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Siedlce zwany dalej Regulaminem, określa: 1) zakres działania i zadania Urzędu Gminy Siedlce,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU Załącznik nr 1 do Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszyniu, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 5371 UCHWAŁA NR XXXI/393/2013 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/323/2000

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJII PWIK SPÓŁKA Z O.O. W ORNECIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zatwierdzony Uchwałą Nr z dnia. Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji PWiK Spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z

Bardziej szczegółowo

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi REJESTRY I EWIDENCJE dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Udostępnianie danych zawartych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE,

Bardziej szczegółowo

BIURA KADR I SZKOLEŃ

BIURA KADR I SZKOLEŃ URZĄD M. ST. WARSZAWY TEKST JEDNOLITY TYMCZASOWEGO WEWNĘTRZNEGO REGULAMINU DZIAŁALNOŚCI BIURA KADR I SZKOLEŃ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie 11 ust. 9 tymczasowego regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH. z dnia 27 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH. z dnia 27 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH z dnia 27 sierpnia 2016 r. w sprawie likwidacji Zakładu Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych w Jezioranach i utworzenia Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

łpejsid GMIrłff R l. O..

łpejsid GMIrłff R l. O.. 1 łpejsid GMIrłff R l. O.. (}ŚROO!KPO ocyspoucznej egu amin rgamzacyjny 57-220 Ziębice, ul. Wało jsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej skr. ;>1IC11..83, tl.'\jfax. 074 8 REC'.()l\' (l!:r.ą'1418. N1P

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Załącznik do Uchwały nr 3/2010 Senatu UKSW z dnia 28 stycznia 2010 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik do zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora DBFO z dnia 02.06.2014 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r.

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r. U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 200 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 5 września 200 r. w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku Na podstawie art. 35 ust. ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 221/12 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 27 czerwca 2012 r.

Zarządzenie Nr 221/12 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 27 czerwca 2012 r. Zarządzenie Nr 221/12 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2015 z dnia 1 września 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt ZARZĄDZENIE NR 2454/IV/05 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/433/14 RADY GMINY JASIENICA. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XL/433/14 RADY GMINY JASIENICA. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XL/433/14 RADY GMINY JASIENICA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis struktury organizacyjnej i etatyzacji Urzędu Miasta. I. Prezydent Miasta 1 etat. II. Zastępcy Prezydenta Miasta 2 etaty

Szczegółowy opis struktury organizacyjnej i etatyzacji Urzędu Miasta. I. Prezydent Miasta 1 etat. II. Zastępcy Prezydenta Miasta 2 etaty Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem nr 1230/Or/2013 z dnia 15.01.2013 r. Szczegółowy opis struktury organizacyjnej i etatyzacji Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 2714 UCHWAŁA NR 119/XV/16 RADY GMINY ŚWIERKLANY z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Placówek

Bardziej szczegółowo

STATUT URZĘDU GMINY ŁAZISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT URZĘDU GMINY ŁAZISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT URZĘDU GMINY ŁAZISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Statut Urzędu Gminy Łaziska określa w szczególności nazwę i siedzibę jednostki, przedmiot działalności Urzędu Gminy oraz organizację i zasady gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.133.2013 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 04 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.133.2013 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 04 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.133.2013 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 04 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. Na podstawie 8 załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 7/07 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce z dnia 27 listopada 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi Załącznik do Zarządzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi Nr 0161/3/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 26 ZARZĄDZENIE NR 35 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r. Projekt z dnia 28 września 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2016 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzam regulamin organizacyjny Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Wprowadzam regulamin organizacyjny Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie Nr 2/II/2015 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r. Projekt z dnia 27 września 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2016 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ w Głogowie Małopolskim z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Organizacyjny

REGULAMIN Organizacyjny REGULAMIN Organizacyjny REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAKOWSKIEGO TEATRU SCENA STU REGULAMIN ORGANIZACYJNY Krakowskiego Teatru Scena STU W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Konstancinie - Jeziornie REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Spis treści

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Konstancinie - Jeziornie REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Spis treści Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11 z dnia 10.09.2012 r. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Konstancinie - Jeziornie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA. Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich

REGULAMIN BIURA. Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich REGULAMIN BIURA Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo