GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012"

Transkrypt

1 GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

2 Grupa Kapitałowa SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...3 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SFINKS POLSKA S.A. ZA ROK OBROTOWY I. INFORMACJE OGÓLNE Dane identyfikujce badan Spółk Dominujc Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy Dane identyfikujce podmiot uprawniony oraz kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzajcego w jego imieniu badanie Dostpno danych i owiadczenia kierownictwa Spółki II. SYTUACJA MAJTKOWA I FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ III. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE Informacje na temat badanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Dokumentacja konsolidacyjna Kompletno i poprawno sporzdzenia dodatkowych informacji i objanie oraz sprawozdania z działalnoci Grupy Kapitałowej IV. UWAGI KOCOWE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ SFINKS POLSKA S.A. ZA ROK OBROTOWY Skonsolidowany bilans 2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym 4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieninych 5. Informacje dodatkowe obejmujce informacje o przyjtej polityce rachunkowoci oraz inne informacje objaniajce SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 2

3 Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) Al. Jana Pawła II Warszawa Polska Tel.: Fax: OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Do Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej SFINKS POLSKA S.A. Przeprowadzilimy badanie załczonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SFINKS POLSKA S.A., dla której SFINKS POLSKA S.A. z siedzib w Piasecznie, przy ulicy witojaskiej 5A, jest Spółk Dominujc, na które składa si skonsolidowany bilans sporzdzony na dzie 31 grudnia 2012 roku, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieninych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz informacje dodatkowe, obejmujce informacje o przyjtej polityce rachunkowoci i inne informacje objaniajce. Za sporzdzenie zgodnego z obowizujcymi przepisami skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalnoci Grupy Kapitałowej odpowiedzialny jest Zarzd Spółki Dominujcej. Zarzd Spółki Dominujcej oraz członkowie jej Rady Nadzorczej s zobowizani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalnoci Grupy Kapitałowej spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 wrzenia 1994 roku o rachunkowoci (Dz. U. z 2013 roku, poz. 330), zwanej dalej ustaw o rachunkowoci. Naszym zadaniem było zbadanie i wyraenie opinii o zgodnoci skonsolidowanego sprawozdania finansowego z przyjtymi przez Grup Kapitałow zasadami (polityk) rachunkowoci oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacj majtkow i finansow, jak te wynik finansowy Grupy Kapitałowej. Badanie sprawozdania finansowego zaplanowalimy i przeprowadzilimy stosownie do postanowie: rozdziału 7 ustawy o rachunkowoci, krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajow Rad Biegłych Rewidentów w Polsce. Sd Rejonowy m. st. Warszawy, KRS , NIP: , REGON: Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 3

4 Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaplanowalimy i przeprowadzilimy w taki sposób, aby uzyska racjonaln pewno pozwalajc na wyraenie opinii o sprawozdaniu. W szczególnoci badanie obejmowało sprawdzenie poprawnoci zastosowanych przez Spółk Dominujc oraz jednostki zalene zasad (polityki) rachunkowoci i sprawdzenie w przewaajcej mierze w sposób wyrywkowy podstaw, z których wynikaj liczby i informacje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, jak i całociow ocen skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Uwaamy, e badanie dostarczyło wystarczajcej podstawy do wyraenia opinii. Naszym zdaniem, zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach: przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majtkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzie 31 grudnia 2012 roku, jak te jej wyniku finansowego za rok obrotowy 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, zostało sporzdzone zgodnie z Midzynarodowymi Standardami Rachunkowoci, Midzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoci Finansowej oraz zwizanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporzdze Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach stosownie do wymogów ustawy o rachunkowoci i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, jest zgodne z wpływajcymi na tre skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowizujcymi Grup Kapitałow. Nie zgłaszajc zastrzee do prawidłowoci i rzetelnoci zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zwracamy uwag, i strata poniesiona przez Grup Kapitałow w roku obrotowym 2012 przypadajca akcjonariuszom podmiotu dominujcego w wysokoci tys. zł powikszona o straty z lat ubiegłych, w wysokoci tys. zł, co łcznie stanowi kwot tys. zł przewysza wymagany przez art. 397 Kodeksu spółek handlowych poziom minimalnego kapitału dla spółek akcyjnych tj. sum kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedn trzeci kapitału zakładowego. Na dzie bilansowy kapitały własne Grupy Kapitałowej s ujemne i wynosz tys. zł, cały majtek finansowany jest kapitałem obcym a skonsolidowane zobowizania krótkoterminowe przekraczaj skonsolidowane aktywa obrotowe o kwot tys. zł. Fakty te wiadcz o zagroeniu kontynuacji działalnoci Spółki. Jednoczenie zwracamy uwag na informacje zawarte w notach dodatkowych nr 4, 5 i 34 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w których Zarzd Spółki Dominujcej przedstawił sytuacj finansow Grupy Kapitałowej oraz wskazał na czynniki majce wpływ na jej popraw, w tym m.in. fakt zawarcia w grudniu 2012 roku z bankami wierzycielami Spółki Dominujcej Aneksu do Umowy Restrukturyzacyjnej, na mocy którego doszło do wydłuenia okresu spłaty kredytów do 31 grudnia 2019 roku oddalajc tym samym zagroenie utraty płynnoci Grupy. W ocenie Zarzdu Spółki Dominujcej, podjte działania bd skutkowa w kolejnych okresach popraw sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej, a wygospodarowane w ich wyniku wolne rodki pienine pozwol na terminowe wywizywanie si z zacignitych zobowiza. W zwizku z tym skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporzdzone przy załoeniu kontynuacji działalnoci w dajcej si przewidzie przyszłoci w niezmniejszonym istotnie zakresie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera korekt, które mogłyby by konieczne gdyby załoenie takie nie było zasadne. 4

5 Sprawozdanie z działalnoci Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012 jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowoci oraz rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych oraz warunków uznawania za równowane informacji wymaganych przepisami prawa pastwa niebdcego pastwem członkowskim, a zawarte w nim informacje, pochodzce ze zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, s z nim zgodne.... Iga Kuczyska Kluczowy biegły rewident przeprowadzajcy badanie nr ewid W imieniu Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) podmiotu uprawnionego do badania sprawozda finansowych wpisanego na list podmiotów uprawnionych prowadzon przez KRBR pod nr. ewidencyjnym 73:... Jacek Mateja Wiceprezes Zarzdu Deloitte Polska Sp. z o.o. - komplementariusza Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. Warszawa, 30 kwiecie 2013 roku 5

6 Grupa Kapitałowa SFINKS POLSKA S.A. RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SFINKS POLSKA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujce badan Spółk Dominujc Spółka dominujca Grupy Kapitałowej działa pod firm SFINKS POLSKA S.A. Siedzib Spółki jest Piaseczno, ul. witojaska 5A. Spółka prowadzi działalno w formie spółki akcyjnej, zawizanej aktem notarialnym w dniu 16 sierpnia 1999 roku przed notariuszem Andrzejem Grusz w Tuszynie (Repertorium A Nr 2348/99). Spółka została zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sd Rejonowy XXI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy w Łodzi w dziale B pod numerem 7369, na podstawie postanowienia z dnia 3 wrzenia 1999 roku.. Aktualnie Spółka jest wpisana do rejestru przedsibiorców prowadzonego przez Sd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego w Warszawie pod numerem KRS Spółka dominujca posiada numer identyfikacji podatkowej NIP Urzd Statystyczny nadał Spółce REGON o numerze Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych. Według statutu Spółki dominujcej przedmiotem jej działalnoci jest: restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne, przygotowywanie ywnoci dla odbiorców zewntrznych (catering) i pozostała gastronomiczna działalno usługowa, przygotowywanie i podawanie napojów, pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, destylowanie, ratyfikowanie i mieszanie alkoholi, produkcja win gronowych, realizacja projektów budowlanych zwizanych ze wznoszeniem budynków, roboty zwizane z budow inynierii ldowej i wodnej, sprzeda hurtowa realizowana na zlecenie, sprzeda hurtowa ywnoci, napojów i wyrobów tytoniowych, sprzeda hurtowa narzdzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, sprzeda hurtowa maszyn, urzdze i dodatkowego wyposaenia, sprzeda hurtowa pozostałych półproduktów, pozostały transport ldowy pasaerski, transport drogowy towarów oraz działalno usługowa zwizana z przeprowadzkami, magazynowanie i działalno usługowa wspomagajca transport, działalno zwizana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalno powizana, finansowa działalno usługowa, z wyłczeniem ubezpiecze i funduszów emerytalnych, działalno wspomagajca usługi finansowe, z wyłczeniem ubezpiecze i funduszów emerytalnych, działalno zwizana z obsług rynku nieruchomoci, działalno rachunkowo ksigowa, doradztwo podatkowe, działalno firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłczeniem holdingów finansowych, Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 6

7 Grupa Kapitałowa SFINKS POLSKA S.A. doradztwo zwizane z zarzdzaniem, reklama, badanie rynku i opinii publicznej, pozostała działalno profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, wynajem i dzierawa pozostałych maszyn, urzdze oraz dób niematerialnych, działalno pomocnicza zwizana z utrzymaniem porzdku w budynkach, działalno centrów telefonicznych (call center), działalno komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana, działalno wspomagajca edukacj. W badanym okresie Spółka dominujca prowadziła działalno w zakresie: wiadczenie usług gastronomicznych, organizacji i zarzdzania sieci restauracji, prowadzenia działalnoci franczyzowej, najmu i podnajmu lokali; wiadczenia usług marketingu i reklamy. Kapitał zakładowy Spółki według stanu na dzie 31 grudnia 2012 roku wynosił zł i dzielił si na akcji o wartoci nominalnej 1 zł kada. Po dniu bilansowym, na mocy uchwały Zarzdu z dnia 19 marca 2013 roku wystpiło podwyszenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K o wartoci nominalnej 1 zł kada. Po rejestracji zmian kapitał zakładowy Spółki bdzie wynosił zł i bdzie dzielił si na akcji. Według stanu na dzie 31 grudnia 2012 roku, zgodnie z najlepsz wiedz Zarzdu Spółki, wród akcjonariuszy Spółki znajdowali si: Sylwester Cacek 23,20% akcji, Fundusze Inwestycyjne zarzdzane przez ALTUS TFI S.A. 9,58% akcji, AnMar Development Sp. z o.o. 7,08% akcji, POLSAT Otwarty Fundusz Emerytalny 6,73% akcji, Tomasz Morawski 6,47% akcji, ING Otwarty Fundusz Emerytalny 5,88% akcji, Pozostali 41,06% akcji. Na dzie wydania opinii, zgodnie z najlepsz wiedz Zarzdu Spółki, wród akcjonariuszy Spółki znajdowali si: Sylwester Cacek 23,20% akcji, Robert Dziubłowski 7,27% akcji, AnMar Development Sp. z o.o. 7,08% akcji, POLSAT Otwarty Fundusz Emerytalny 6,73% akcji, ING Otwarty Fundusz Emerytalny 5,88% akcji, Pozostali 49,84% akcji. Kapitał własny Grupy Kapitałowej według stanu na dzie 31 grudnia 2012 roku był ujemny i wynosił tys. zł. Rokiem obrotowym Grupy Kapitałowej jest rok kalendarzowy. Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 7

8 Grupa Kapitałowa SFINKS POLSKA S.A. W skład Zarzdu Spółki Dominujcej na dzie wydania opinii wchodzili: Sylwester Cacek Prezes Zarzdu, Bogdan Bruczko Wiceprezes Zarzdu, Mariola Krawiec Rzeszotek Wiceprezes Zarzdu, Dorota Cacek Wiceprezes Zarzdu, Sławomir Pawłowski Wiceprezes Zarzdu. W badanym okresie oraz do dnia wydania opinii wystpiły nastpujce zmiany w składzie Zarzdu Spółki Dominujcej: W dniu 1 marca 2012 roku Pan Jacek Woniewicz złoył rezygnacj z funkcji Wiceprezesa Zarzdu. W dniu 9 marca 2012 roku Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. powołała na stanowisko Wiceprezesa Zarzdu Pana Sławomira Pawłowskiego. Powysze zmiany zostały zgłoszone i zarejestrowane we właciwym rejestrze sdowym. Na dzie 31 grudnia 2012 roku w skład Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. wchodz: Podmiot Dominujcy SFINKS POLSKA S.A. oraz spółki zalene: Sfinks Deutschland GmbH podmiot zaleny w 100%, Sfinks Czech&Slovakia s.r.o. podmiot zaleny w 100%, Shanghai Express Sp. z o.o. podmiot zaleny w 100%, W-Z.pl Sp. z o.o. podmiot porednio zaleny w 100%, SPV.REST 1 Sp. z o.o. podmiot zaleny w 100%, SPV.REST 2 Sp. z o.o. podmiot zaleny w 100%, SPV.REST 3 Sp. z o.o. podmiot zaleny w 100%, podmioty prowadzce restauracje Sfinks w oparciu o umow franczyzy. Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym na dzie 31 grudnia 2012 roku objte zostały nastpujce spółki: a) Spółka Dominujca SFINKS POLSKA S.A. Przeprowadzilimy badanie sprawozdania finansowego Spółki Dominujcej SFINKS POLSKA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. W wyniku przeprowadzonego badania wydalimy w dniu 30 kwietnia 2013 roku opini ze zwróceniem uwagi dotyczcym niepewnoci, co do dalszego kontynuowania działalnoci Spółki. b) Spółki objte konsolidacj metod pełn: Nazwa i siedziba Spółki Udział w kapitale (w %) Sfinks Deutschland GmbH 100% Sfinks Czech&Slovakia s.r.o. Shanghai Express Sp. z o.o. W-Z.pl Sp. z o.o. 100% 100% 100% Podmiot przeprowadzajcy badanie sprawozdania finansowego i rodzaj wydanej opinii Spółka nie podlega obowizkowi rocznego badania Spółka nie podlega obowizkowi rocznego badania Spółka nie podlega obowizkowi rocznego badania Spółka nie podlega obowizkowi rocznego badania Dzie bilansowy konsolidowanej jednostki 31 grudnia grudnia grudnia grudnia 2012 Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 8

9 Grupa Kapitałowa SFINKS POLSKA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje take 42jednostki gospodarcze prowadzce restauracje, skonsolidowane metod konsolidacji pełnej (w tym 15jednostki, które przestały by zalene w 2012 roku, których wyniki finansowe włczone zostały do sprawozdania skonsolidowanego za okres działalnoci pod kontrol Spółki dominujcej). Podmioty te wymienione zostały w nocie nr 1 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Spółka Dominujca sporzdzajca sprawozdanie skonsolidowane nie stosowała istotnych uproszcze i odstpstw od przyjtych zasad konsolidacji w stosunku do kontrolowanych jednostek. 2. Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy Działalno Grupy Kapitałowej w 2011 roku zamknła si strat netto w wysokoci tys. zł. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011 podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. Badanie zostało przeprowadzone przez podmiot uprawniony Deloitte Audyt Sp. z o.o. Biegły rewident w dniu 30 kwietnia 2012 roku wydał o tym sprawozdaniu opini ze zwróceniem uwagi dotyczcym sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej oraz zwizanych z tym istotnych zagroe kontynuacji działalnoci Spółki w roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdzajce skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 odbyło si 29 czerwca 2012 roku. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 zostało zgodnie z przepisami prawa złoone w Krajowym Rejestrze Sdowym w dniu 6 lipca 2012 roku i złoone do opublikowania w Monitorze Polskim B w dniu 9 lipca 2012 roku. Sprawozdanie to zostało opublikowane w Monitorze Polskim B nr 3096 w dniu 27 listopada 2012 roku. 3. Dane identyfikujce podmiot uprawniony oraz kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzajcego w jego imieniu badanie Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone na podstawie umowy z dnia 18 lipca 2012 roku, zawartej pomidzy SFINKS POLSKA S.A. a firm Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) z siedzib w Warszawie, al. Jana Pawła II 19, wpisan na prowadzon przez Krajow Rad Biegłych Rewidentów list podmiotów uprawnionych do badania sprawozda finansowych pod nr 73. W imieniu podmiotu uprawnionego badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone pod nadzorem kluczowego biegłego rewidenta Igi Kuczyskiej (nr ewidencyjny 12205) w siedzibie Spółki w dniach od 26 listopada do 30 listopada 2012 roku, od 11 marca do 22 marca 2013 roku oraz poza siedzib Spółki do dnia wydania niniejszej opinii. Wyboru podmiotu uprawnionego dokonała Rada Nadzorcza uchwał z dnia 21 maja 2012 roku na podstawie upowanienia zawartego w par. 22 ust. 2 pkt 3 statutu Spółki w zwizku z par. 5 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Rady Nadzorczej. Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) oraz kluczowy biegły rewident Iga Kuczyska potwierdzaj, i s uprawnieni do badania sprawozda finansowych oraz spełniaj warunki okrelone w art. 56 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorzdzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozda finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 roku Nr 77, poz. 649 z pón. zm.) do wyraenia bezstronnej i niezalenej opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej SFINKS POLSKA S.A. Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 9

10 Grupa Kapitałowa SFINKS POLSKA S.A. 4. DostpnoA danych i owiadczenia kierownictwa Spółki Nie wystpiły ograniczenia zakresu naszego badania. Podmiotowi uprawnionemu i kluczowemu biegłemu rewidentowi w trakcie badania udostpniono wszystkie dane dokumenty i dane, jak równie udzielono wyczerpujcych informacji i wyjanie, co midzy innymi zostało potwierdzone pisemnym owiadczeniem Zarzdu Spółki Dominujcej z dnia 30 kwietnia 2013 roku. Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 10

11 Grupa Kapitałowa SFINKS POLSKA S.A. II. SYTUACJA MAJTKOWA I FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ Poniej zaprezentowane s podstawowe wielkoci ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz wskaniki finansowe opisujce wynik finansowy Grupy Kapitałowej, jej sytuacj finansow i majtkow w porównaniu do analogicznych wielkoci za rok ubiegły. Podstawowe wielkoci z rachunku zysków i strat (w tys. zł) Przychody ze sprzeday Koszty działalnoci operacyjnej ( ) ( ) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne (6.620) (10.033) Przychody finansowe Koszty finansowe (7.524) (8.082) Podatek dochodowy (41) (1.693) Zysk (strata) netto (9.993) (18.988) Całkowity dochód ogółem (9.798) (19.240) Wskaniki rentownoci rentowno sprzeday (2)% (6)% rentowno sprzeday netto (6)% (11)% Wskaniki efektywnoci wskanik rotacji majtku 2,62 2,15 wskanik rotacji nalenoci w dniach wskanik rotacji zobowiza w dniach wskanik rotacji zapasów w dniach 5 5 Płynno/Kapitał obrotowy netto stopa zadłuenia 183% 152% stopie pokrycia majtku kapitałem własnym (83) % (52)% kapitał obrotowy netto (w tys. zł) (9.418) (4.366) wskanik płynnoci 0,66 0,84 wskanik podwyszonej płynnoci 0,59 0,76 Analiza powyszych wielkoci i wskaników wskazuje na wystpienie w roku 2012 nastpujcych tendencji: ujemne wskaniki rentownoci, spadek wskaników rotacji nalenoci i zobowiza w dniach przy jednoczesnym wzrocie wskaników rotacji majtku, wzrost stopy zadłuenia, spadek stopnia pokrycia majtku kapitałem własnym, spadek wartoci kapitału obrotowego netto, spadek wskaników płynnoci. Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 11

12 Grupa Kapitałowa SFINKS POLSKA S.A. Analiza powyszych wskaników wskazuje na zagroenie kontynuacji działalnoci Grupy Kapitałowej. Jak zwracalimy uwag w naszej opinii, strata poniesiona przez Grup Kapitałow w roku obrotowym 2012 przypadajca akcjonariuszom podmiotu dominujcego w wysokoci tys. zł powikszona o straty z lat ubiegłych, w wysokoci tys. zł, stanowi łcznie kwot tys. zł. Na dzie bilansowy skonsolidowane kapitały własne Grupy Kapitałowej s ujemne i wynosz tys. zł a cały majtek Grupy Kapitałowej finansowany jest kapitałem obcym. Niemniej w zgodnie z podawanymi przez Zarzd Spółki Dominujcej informacjami zawartymi w notach dodatkowych nr 4, 5 i 34 do sprawozdania finansowego, Spółka Dominujca zawarła z bankami wierzycielami Spółki Dominujcej Aneksu do Umowy Restrukturyzacyjnej, na mocy którego doszło do wydłuenia okresu spłaty kredytów do 31 grudnia 2019 roku oddalajc tym samym zagroenie utraty płynnoci z powodu niedoboru rodków pieninych. Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 12

13 Grupa Kapitałowa SFINKS POLSKA S.A. III. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 1. Informacje na temat badanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Badane skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporzdzone na dzie 31 grudnia 2012 roku i obejmuje: skonsolidowany bilans sporzdzony na dzie 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum tys. zł, skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujce strat netto w kwocie tys. zł oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie tys. zł, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujce zmniejszenie kapitału własnego o kwot tys. zł, skonsolidowany rachunek przepływów pieninych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujcy zmniejszenie stanu rodków pieninych o kwot 814 tys. zł, informacje dodatkowe, obejmujce informacje o przyjtej polityce rachunkowoci i inne informacje objaniajce. Struktura aktywów i pasywów oraz pozycji kształtujcych wynik finansowy została przedstawiona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Badanie objło okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku i polegało głównie na: badaniu prawidłowoci i rzetelnoci przygotowanego przez Zarzd Spółki Dominujcej skonsolidowanego sprawozdania finansowego, badaniu dokumentacji konsolidacyjnej, ocenie prawidłowoci zastosowanych w trakcie konsolidacji metod i procedur konsolidacyjnych, przegldzie sporzdzonych przez innych biegłych rewidentów opinii i raportów z badania sprawozda finansowych spółek zalenych i stowarzyszonych, podlegajcych konsolidacji. 2. Dokumentacja konsolidacyjna Spółka Dominujca przedstawiła dokumentacj konsolidacyjn obejmujc: 1) sprawozdania finansowe jednostek objtych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, 2) sprawozdania finansowe jednostek podporzdkowanych dostosowane do zasad (polityki) rachunkowoci obowizujcych przy konsolidacji, 3) sprawozdania finansowe jednostek podporzdkowanych przeliczane na walut polsk, 4) wszelkie korekty i wyłczenia dokonywane w celu konsolidacji, niezbdne do sporzdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 5) obliczenia wartoci godziwej aktywów netto jednostek podporzdkowanych, 6) obliczenia wartoci firmy oraz ujemnej wartoci firmy i ich odpisów, w tym z tytułu trwałej utraty wartoci, 7) obliczenia kapitałów mniejszoci, 8) obliczenia rónic kursowych z przeliczenia sprawozda finansowych jednostek podporzdkowanych, wyraonych w walutach obcych. Podstawy sporzdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012 sporzdzono zgodnie z MSSF. Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 13

14 Grupa Kapitałowa SFINKS POLSKA S.A. Okrelenie jednostek Grupy Kapitałowej Przy okrelaniu zakresu i metod konsolidacji, jak równie stosunku zalenoci, stosowano kryteria okrelone w MSSF. Okres obrotowy Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporzdzone na ten sam dzie bilansowy i za ten sam rok obrotowy co sprawozdanie finansowe Spółki Dominujcej SFINKS POLSKA S.A. Jednostki zalene i stowarzyszona objte konsolidacj sporzdziły sprawozdania finansowe na ten sam dzie bilansowy co Spółka Dominujca. Rok obrotowy wszystkich spółek zalenych i stowarzyszonej objtych konsolidacj został zakoczony 31 grudnia 2012 roku. Metoda konsolidacji Konsolidacja sprawozda Grupy Kapitałowej, w odniesieniu do jednostek zalenych, została przeprowadzona metod pełn przez sumowanie w pełnej wysokoci wszystkich odpowiednich pozycji sprawozda finansowych Spółki Dominujcej i jednostek zalenych objtych konsolidacj. Po dokonaniu sumowa dokonano korekt i wyłcze konsolidacyjnych, które dotyczyły: wartoci nabycia udziałów posiadanych przez Spółk Dominujc w jednostkach zalenych oraz czci aktywów netto jednostek zalenych odpowiadajcej udziałowi Spółki Dominujcej we własnoci tych jednostek, wzajemnych nalenoci i zobowiza jednostek objtych konsolidacj, istotnych przychodów i kosztów dotyczcych operacji pomidzy jednostkami objtymi konsolidacj. 3. KompletnoA i poprawnoa sporzdzenia dodatkowych informacji i objanie oraz sprawozdania z działalnoci Grupy Kapitałowej Spółka Dominujca potwierdziła zasadno zastosowania zasady kontynuacji działalnoci przy sporzdzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W notach dodatkowych nr 4, 5 i 34 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarzd przedstawił sytuacj finansow Grupy Kapitałowej oraz Spółki dominujcej oraz wskazał na plany uzdrowienia obecnej sytuacji finansowej. Zarzd Spółki dominujcej jest przekonany, e podjte działania bd skutkowa w kolejnych okresach popraw sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej, a wygospodarowane w ich wyniku wolne rodki pienine pozwol na terminowe wywizywanie si z zacignitych zobowiza. W zwizku z tym skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporzdzone przy załoeniu kontynuacji działalnoci w dajcej si przewidzie przyszłoci w niezmniejszonym istotnie zakresie i nie zawiera ono korekt, które mogłyby by konieczne gdyby załoenie takie nie było zasadne. Zasady wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporzdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały prawidłowo i kompletnie opisane w dodatkowych informacjach i objanieniach do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Spółka Dominujca sporzdziła dodatkowe informacje i objanienia w postaci not tabelarycznych do poszczególnych pozycji skonsolidowanego bilansu i sprawozdania z całkowitych dochodów oraz opisów słownych zgodnie z zasadami zawartymi w MSSF. Informacje objaniajce do pozycji: rzeczowe aktywa trwałe, wartoci niematerialne i prawne, inwestycje, zobowizania i rezerwy prawidłowo przedstawiaj zwikszenia i zmniejszenia oraz tytuły tych zmian w cigu roku obrotowego. Dla poszczególnych aktywów wykazanych w skonsolidowanym bilansie przedstawiono moliwo dysponowania nimi z uwagi na zabezpieczenia poczynione na rzecz wierzycieli. Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 14

15 Grupa Kapitałowa SFINKS POLSKA S.A. Spółka Dominujca dokonała prawidłowej prezentacji poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Skonsolidowany bilans, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym oraz skonsolidowany rachunek przepływów pieninych wraz z dodatkowymi informacjami i objanieniami, stanowicymi ich integraln cz, zawieraj wszystkie pozycje, których ujawnienie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jest wymagane przepisami MSSF. Zarzd sporzdził i załczył do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawozdanie z działalnoci Grupy Kapitałowej w roku obrotowym Sprawozdanie z działalnoci zawiera informacje wymagane przez art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowoci oraz rozporzdzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych oraz warunków uznawania za równowane informacji wymaganych przepisami prawa pastwa niebdcego pastwem członkowskim. Dokonalimy sprawdzenia tego sprawozdania w zakresie ujawnionych w nim informacji, których bezporednim ródłem jest zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe. IV. UWAGI KOCOWE Owiadczenia Zarzdu Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) oraz kluczowy biegły rewident otrzymali od Zarzdu Spółki Dominujcej pisemne owiadczenie, w którym Zarzd stwierdził, i Grupa Kapitałowa przestrzegała przepisów prawa.... Iga Kuczyska Kluczowy biegły rewident przeprowadzajcy badanie nr ewid W imieniu Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) podmiotu uprawnionego do badania sprawozda finansowych wpisanego na list podmiotów uprawnionych prowadzon przez KRBR pod nr. ewidencyjnym 73:... Jacek Mateja Wiceprezes Zarzdu Deloitte Polska Sp. z o.o. - komplementariusza Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. Warszawa, 30 kwietnia 2013 roku Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 15

16 SFINKS POLSKA S.A. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r.

17 SFINKS POLSKA S.A. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy zakoczony 31 grudnia 2012r. Dla akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. Zgodnie z przepisami Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia r. Zarzd jest zobowizany zapewni sporzdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dajcego prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majtkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na koniec 2011 roku oraz wyniku finansowego za ten okres. Elementy skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w nastpujcej kolejnoci: Roczne skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 wykazujce strat netto w kwocie tys. zł oraz ujemy całkowity dochód ogółem w kwocie 9,798 tys. zł Skonsolidowany bilans na dzie 31 grudnia 2012 roku wykazujcy po stronie aktywów i pasywów kwot tys.zł Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, wykazujcy spadek kapitałów własnych o kwot tys. zł Strona Skonsolidowany rachunek przepływów pieninych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 wykazujcy spadek stanu rodków pieninych o kwot 814 tys. zł 7 Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 8 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci stanowi załcznik do niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarzd Spółki dominujcej dnia 30 kwietnia 2013 r. oraz podpisane w imieniu Zarzdu przez: Prezes Zarzdu Wiceprezes Zarzdu Wiceprezes Zarzdu Sylwester Cacek Bogdan Bruczko Dorota Cacek Wiceprezes Zarzdu Sławomir Pawłowski Wiceprezes Zarzdu Mariola Krawiec-Rzeszotek Osoba, której powierzono prowadzenie ksig rachunkowych Zbigniew Machałowski Piaseczno, dnia 30 kwietnia 2013 r. Noty stanowi integraln cz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Strona 2

18 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzie 31 grudnia 2012 Grupa Kapitałowa SFINKS POLSKA S.A. Skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 Nota od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 PLN 000 od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 PLN 000 Działalno kontynuowana Przychody ze sprzeday Koszt własny sprzeday 9 ( ) ( ) Zysk (strata) brutto na sprzeday Koszty ogólnego zarzdu 9 (19 152) (15 423) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne 11 (6 620) (10 033) Zysk (strata) na działalnoci operacyjnej (3 655) (9 942) Przychody finansowe Koszty finansowe 12 (7 524) (8 082) Zysk (strata) przed opodatkowaniem (9 952) (17 295) Podatek dochodowy 13 (41) (1 693) Zysk (strata) netto z działalnoci (9 993) (18 988) kontynuowanej Działalno zaniechana - Strata netto z działalnoci zaniechanej - - Zysk (strata) netto (9 993) (18 988) Przypadajcy: Akcjonariuszom podmiotu dominujcego (14 935) (19 034) Akcjonariuszom mniejszociowym (9 993) (18 988) Pozostałe dochody całkowite: Rónice kursowe z przeliczenia jednostek 195 (252) zagranicznych Dochody całkowite razem (9 798) (19 240) Dochód całkowity przypadajcy: Akcjonariuszom podmiotu dominujcego (14 740) (19 286) Akcjonariuszom mniejszociowym Zysk (strata) na jedn akcj 14 Zwykły (0,68) (1,03) Rozwodniony (0,68) (1,03) Całkowity dochód na jedn akcj Zwykły (0,67) (1,04) Rozwodniony (0,67) (1,04) Noty stanowi integraln cz sprawozdania finansowego Strona 3

19 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzie 31 grudnia 2012 Grupa Kapitałowa SFINKS POLSKA S.A. Skonsolidowany bilans na dzie 31 grudnia 2012 Aktywa trwałe Nota 31 grudnia 2012 PLN grudnia 2011 PLN 000 Wartoci niematerialne Warto firmy jednostek podporzdkowanych Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Nalenoci długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe Aktywa obrotowe Zapasy Nalenoci handlowe oraz pozostałe nalenoci rodki pienine i ich ekwiwalenty Aktywa razem Kapitał własny 31 grudnia 2012 PLN grudnia 2011 PLN 000 Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Rónice kursowe z przeliczenia (1 568) (1 764) Zysk (strata) z lat ubiegłych ( ) ( ) Zysk netto okresu obrotowego (14 935) (19 034) Kapitały przypadajce akcjonariuszom podmiotu dominujcego (57 951) (43 111) Udziały akcjonariuszy mniejszociowych Razem kapitały własne (54 001) (41 886) Zobowizanie długoterminowe Długoterminowe poyczki i kredyty bankowe Rezerwy długoterminowe Zobowizania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego Inne Noty stanowi integraln cz sprawozdania finansowego Strona 4

20 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzie 31 grudnia 2012 Grupa Kapitałowa SFINKS POLSKA S.A. Zobowizania krótkoterminowe Zobowizania handlowe oraz pozostałe zobowizania Zobowizania z tytułu wiadcze pracowniczych Zobowizania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego Krótkoterminowe poyczki i kredyty bankowe Przychody rozliczane w czasie Rezerwy krótkoterminowe Pasywa razem Warto ksigowa (57 951) (43 111) Liczba akcji Warto ksigowa na jedn akcj w PLN (2,62) (1,95) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj w PLN (2,62) (1,95) Noty stanowi integraln cz sprawozdania finansowego Strona 5

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A.

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeday produktów,

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓD, UL. NIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓD, UL. NIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA REDAN S.A. ŁÓD, UL. NIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA MONNARI TRADE ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA MONNARI TRADE ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA MONNARI TRADE ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005

WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005 WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005 1) "ENERGOMONTA-PÓŁNOC" Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30. ( Poprzedni adres: 04-464 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku 1. Forma prawna NFI. Fundusz prowadzi działalno na podstawie Ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.

Bardziej szczegółowo

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2013 (rok)

Skonsolidowany raport roczny RS 2013 (rok) ORANGEPL - skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2013 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH. I. INFORMACJE O SPÓŁCE 1. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna, zwane dalej Spółk, ma siedzib w Szczecinku

Bardziej szczegółowo

MERCOR SA GDAŃSK, UL. GRZEGORZA Z SANOKA 2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2012 ROKU DO 31 MARCA 2013 ROKU

MERCOR SA GDAŃSK, UL. GRZEGORZA Z SANOKA 2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2012 ROKU DO 31 MARCA 2013 ROKU GDAŃSK, UL. GRZEGORZA Z SANOKA 2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2012 ROKU DO 31 MARCA 2013 ROKU WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPA NOKAUT S.A.... 6 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Łapy, kwiecie 2007 r. 1 Szanowni Pastwo Niniejszym przedstawiam Sprawozdanie Roczne, które prezentuje

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 r. w tys. PLN Zawierający: 1. Pismo Zarządu 2. Opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu CALATRAVA CAPITAL S.A.

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu CALATRAVA CAPITAL S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu CALATRAVA CAPITAL S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZDU ERGIS-EUROFILMS SA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZDU ERGIS-EUROFILMS SA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZDU ERGIS-EUROFILMS SA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU SPIS TRECI: I. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej 2 1. Charakterystyka działalnoci Grupy Kapitałowej. 2 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 List Prezesa do akcjonariuszy Wyniki finansowe osiągnięte w 2005 przez Grupę Kapitałową Grajewo,

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Magellan sporządzone za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wraz z opinią niezależnego

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Magellan sporządzone za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wraz z opinią niezależnego Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Magellan sporządzone za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo