GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012"

Transkrypt

1 GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

2 Grupa Kapitałowa SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...3 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SFINKS POLSKA S.A. ZA ROK OBROTOWY I. INFORMACJE OGÓLNE Dane identyfikujce badan Spółk Dominujc Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy Dane identyfikujce podmiot uprawniony oraz kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzajcego w jego imieniu badanie Dostpno danych i owiadczenia kierownictwa Spółki II. SYTUACJA MAJTKOWA I FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ III. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE Informacje na temat badanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Dokumentacja konsolidacyjna Kompletno i poprawno sporzdzenia dodatkowych informacji i objanie oraz sprawozdania z działalnoci Grupy Kapitałowej IV. UWAGI KOCOWE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ SFINKS POLSKA S.A. ZA ROK OBROTOWY Skonsolidowany bilans 2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym 4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieninych 5. Informacje dodatkowe obejmujce informacje o przyjtej polityce rachunkowoci oraz inne informacje objaniajce SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 2

3 Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) Al. Jana Pawła II Warszawa Polska Tel.: Fax: OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Do Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej SFINKS POLSKA S.A. Przeprowadzilimy badanie załczonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SFINKS POLSKA S.A., dla której SFINKS POLSKA S.A. z siedzib w Piasecznie, przy ulicy witojaskiej 5A, jest Spółk Dominujc, na które składa si skonsolidowany bilans sporzdzony na dzie 31 grudnia 2012 roku, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieninych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz informacje dodatkowe, obejmujce informacje o przyjtej polityce rachunkowoci i inne informacje objaniajce. Za sporzdzenie zgodnego z obowizujcymi przepisami skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalnoci Grupy Kapitałowej odpowiedzialny jest Zarzd Spółki Dominujcej. Zarzd Spółki Dominujcej oraz członkowie jej Rady Nadzorczej s zobowizani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalnoci Grupy Kapitałowej spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 wrzenia 1994 roku o rachunkowoci (Dz. U. z 2013 roku, poz. 330), zwanej dalej ustaw o rachunkowoci. Naszym zadaniem było zbadanie i wyraenie opinii o zgodnoci skonsolidowanego sprawozdania finansowego z przyjtymi przez Grup Kapitałow zasadami (polityk) rachunkowoci oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacj majtkow i finansow, jak te wynik finansowy Grupy Kapitałowej. Badanie sprawozdania finansowego zaplanowalimy i przeprowadzilimy stosownie do postanowie: rozdziału 7 ustawy o rachunkowoci, krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajow Rad Biegłych Rewidentów w Polsce. Sd Rejonowy m. st. Warszawy, KRS , NIP: , REGON: Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 3

4 Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaplanowalimy i przeprowadzilimy w taki sposób, aby uzyska racjonaln pewno pozwalajc na wyraenie opinii o sprawozdaniu. W szczególnoci badanie obejmowało sprawdzenie poprawnoci zastosowanych przez Spółk Dominujc oraz jednostki zalene zasad (polityki) rachunkowoci i sprawdzenie w przewaajcej mierze w sposób wyrywkowy podstaw, z których wynikaj liczby i informacje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, jak i całociow ocen skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Uwaamy, e badanie dostarczyło wystarczajcej podstawy do wyraenia opinii. Naszym zdaniem, zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach: przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majtkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzie 31 grudnia 2012 roku, jak te jej wyniku finansowego za rok obrotowy 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, zostało sporzdzone zgodnie z Midzynarodowymi Standardami Rachunkowoci, Midzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoci Finansowej oraz zwizanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporzdze Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach stosownie do wymogów ustawy o rachunkowoci i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, jest zgodne z wpływajcymi na tre skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowizujcymi Grup Kapitałow. Nie zgłaszajc zastrzee do prawidłowoci i rzetelnoci zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zwracamy uwag, i strata poniesiona przez Grup Kapitałow w roku obrotowym 2012 przypadajca akcjonariuszom podmiotu dominujcego w wysokoci tys. zł powikszona o straty z lat ubiegłych, w wysokoci tys. zł, co łcznie stanowi kwot tys. zł przewysza wymagany przez art. 397 Kodeksu spółek handlowych poziom minimalnego kapitału dla spółek akcyjnych tj. sum kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedn trzeci kapitału zakładowego. Na dzie bilansowy kapitały własne Grupy Kapitałowej s ujemne i wynosz tys. zł, cały majtek finansowany jest kapitałem obcym a skonsolidowane zobowizania krótkoterminowe przekraczaj skonsolidowane aktywa obrotowe o kwot tys. zł. Fakty te wiadcz o zagroeniu kontynuacji działalnoci Spółki. Jednoczenie zwracamy uwag na informacje zawarte w notach dodatkowych nr 4, 5 i 34 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w których Zarzd Spółki Dominujcej przedstawił sytuacj finansow Grupy Kapitałowej oraz wskazał na czynniki majce wpływ na jej popraw, w tym m.in. fakt zawarcia w grudniu 2012 roku z bankami wierzycielami Spółki Dominujcej Aneksu do Umowy Restrukturyzacyjnej, na mocy którego doszło do wydłuenia okresu spłaty kredytów do 31 grudnia 2019 roku oddalajc tym samym zagroenie utraty płynnoci Grupy. W ocenie Zarzdu Spółki Dominujcej, podjte działania bd skutkowa w kolejnych okresach popraw sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej, a wygospodarowane w ich wyniku wolne rodki pienine pozwol na terminowe wywizywanie si z zacignitych zobowiza. W zwizku z tym skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporzdzone przy załoeniu kontynuacji działalnoci w dajcej si przewidzie przyszłoci w niezmniejszonym istotnie zakresie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera korekt, które mogłyby by konieczne gdyby załoenie takie nie było zasadne. 4

5 Sprawozdanie z działalnoci Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012 jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowoci oraz rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych oraz warunków uznawania za równowane informacji wymaganych przepisami prawa pastwa niebdcego pastwem członkowskim, a zawarte w nim informacje, pochodzce ze zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, s z nim zgodne.... Iga Kuczyska Kluczowy biegły rewident przeprowadzajcy badanie nr ewid W imieniu Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) podmiotu uprawnionego do badania sprawozda finansowych wpisanego na list podmiotów uprawnionych prowadzon przez KRBR pod nr. ewidencyjnym 73:... Jacek Mateja Wiceprezes Zarzdu Deloitte Polska Sp. z o.o. - komplementariusza Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. Warszawa, 30 kwiecie 2013 roku 5

6 Grupa Kapitałowa SFINKS POLSKA S.A. RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SFINKS POLSKA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujce badan Spółk Dominujc Spółka dominujca Grupy Kapitałowej działa pod firm SFINKS POLSKA S.A. Siedzib Spółki jest Piaseczno, ul. witojaska 5A. Spółka prowadzi działalno w formie spółki akcyjnej, zawizanej aktem notarialnym w dniu 16 sierpnia 1999 roku przed notariuszem Andrzejem Grusz w Tuszynie (Repertorium A Nr 2348/99). Spółka została zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sd Rejonowy XXI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy w Łodzi w dziale B pod numerem 7369, na podstawie postanowienia z dnia 3 wrzenia 1999 roku.. Aktualnie Spółka jest wpisana do rejestru przedsibiorców prowadzonego przez Sd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego w Warszawie pod numerem KRS Spółka dominujca posiada numer identyfikacji podatkowej NIP Urzd Statystyczny nadał Spółce REGON o numerze Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych. Według statutu Spółki dominujcej przedmiotem jej działalnoci jest: restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne, przygotowywanie ywnoci dla odbiorców zewntrznych (catering) i pozostała gastronomiczna działalno usługowa, przygotowywanie i podawanie napojów, pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, destylowanie, ratyfikowanie i mieszanie alkoholi, produkcja win gronowych, realizacja projektów budowlanych zwizanych ze wznoszeniem budynków, roboty zwizane z budow inynierii ldowej i wodnej, sprzeda hurtowa realizowana na zlecenie, sprzeda hurtowa ywnoci, napojów i wyrobów tytoniowych, sprzeda hurtowa narzdzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, sprzeda hurtowa maszyn, urzdze i dodatkowego wyposaenia, sprzeda hurtowa pozostałych półproduktów, pozostały transport ldowy pasaerski, transport drogowy towarów oraz działalno usługowa zwizana z przeprowadzkami, magazynowanie i działalno usługowa wspomagajca transport, działalno zwizana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalno powizana, finansowa działalno usługowa, z wyłczeniem ubezpiecze i funduszów emerytalnych, działalno wspomagajca usługi finansowe, z wyłczeniem ubezpiecze i funduszów emerytalnych, działalno zwizana z obsług rynku nieruchomoci, działalno rachunkowo ksigowa, doradztwo podatkowe, działalno firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłczeniem holdingów finansowych, Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 6

7 Grupa Kapitałowa SFINKS POLSKA S.A. doradztwo zwizane z zarzdzaniem, reklama, badanie rynku i opinii publicznej, pozostała działalno profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, wynajem i dzierawa pozostałych maszyn, urzdze oraz dób niematerialnych, działalno pomocnicza zwizana z utrzymaniem porzdku w budynkach, działalno centrów telefonicznych (call center), działalno komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana, działalno wspomagajca edukacj. W badanym okresie Spółka dominujca prowadziła działalno w zakresie: wiadczenie usług gastronomicznych, organizacji i zarzdzania sieci restauracji, prowadzenia działalnoci franczyzowej, najmu i podnajmu lokali; wiadczenia usług marketingu i reklamy. Kapitał zakładowy Spółki według stanu na dzie 31 grudnia 2012 roku wynosił zł i dzielił si na akcji o wartoci nominalnej 1 zł kada. Po dniu bilansowym, na mocy uchwały Zarzdu z dnia 19 marca 2013 roku wystpiło podwyszenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K o wartoci nominalnej 1 zł kada. Po rejestracji zmian kapitał zakładowy Spółki bdzie wynosił zł i bdzie dzielił si na akcji. Według stanu na dzie 31 grudnia 2012 roku, zgodnie z najlepsz wiedz Zarzdu Spółki, wród akcjonariuszy Spółki znajdowali si: Sylwester Cacek 23,20% akcji, Fundusze Inwestycyjne zarzdzane przez ALTUS TFI S.A. 9,58% akcji, AnMar Development Sp. z o.o. 7,08% akcji, POLSAT Otwarty Fundusz Emerytalny 6,73% akcji, Tomasz Morawski 6,47% akcji, ING Otwarty Fundusz Emerytalny 5,88% akcji, Pozostali 41,06% akcji. Na dzie wydania opinii, zgodnie z najlepsz wiedz Zarzdu Spółki, wród akcjonariuszy Spółki znajdowali si: Sylwester Cacek 23,20% akcji, Robert Dziubłowski 7,27% akcji, AnMar Development Sp. z o.o. 7,08% akcji, POLSAT Otwarty Fundusz Emerytalny 6,73% akcji, ING Otwarty Fundusz Emerytalny 5,88% akcji, Pozostali 49,84% akcji. Kapitał własny Grupy Kapitałowej według stanu na dzie 31 grudnia 2012 roku był ujemny i wynosił tys. zł. Rokiem obrotowym Grupy Kapitałowej jest rok kalendarzowy. Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 7

8 Grupa Kapitałowa SFINKS POLSKA S.A. W skład Zarzdu Spółki Dominujcej na dzie wydania opinii wchodzili: Sylwester Cacek Prezes Zarzdu, Bogdan Bruczko Wiceprezes Zarzdu, Mariola Krawiec Rzeszotek Wiceprezes Zarzdu, Dorota Cacek Wiceprezes Zarzdu, Sławomir Pawłowski Wiceprezes Zarzdu. W badanym okresie oraz do dnia wydania opinii wystpiły nastpujce zmiany w składzie Zarzdu Spółki Dominujcej: W dniu 1 marca 2012 roku Pan Jacek Woniewicz złoył rezygnacj z funkcji Wiceprezesa Zarzdu. W dniu 9 marca 2012 roku Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. powołała na stanowisko Wiceprezesa Zarzdu Pana Sławomira Pawłowskiego. Powysze zmiany zostały zgłoszone i zarejestrowane we właciwym rejestrze sdowym. Na dzie 31 grudnia 2012 roku w skład Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. wchodz: Podmiot Dominujcy SFINKS POLSKA S.A. oraz spółki zalene: Sfinks Deutschland GmbH podmiot zaleny w 100%, Sfinks Czech&Slovakia s.r.o. podmiot zaleny w 100%, Shanghai Express Sp. z o.o. podmiot zaleny w 100%, W-Z.pl Sp. z o.o. podmiot porednio zaleny w 100%, SPV.REST 1 Sp. z o.o. podmiot zaleny w 100%, SPV.REST 2 Sp. z o.o. podmiot zaleny w 100%, SPV.REST 3 Sp. z o.o. podmiot zaleny w 100%, podmioty prowadzce restauracje Sfinks w oparciu o umow franczyzy. Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym na dzie 31 grudnia 2012 roku objte zostały nastpujce spółki: a) Spółka Dominujca SFINKS POLSKA S.A. Przeprowadzilimy badanie sprawozdania finansowego Spółki Dominujcej SFINKS POLSKA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. W wyniku przeprowadzonego badania wydalimy w dniu 30 kwietnia 2013 roku opini ze zwróceniem uwagi dotyczcym niepewnoci, co do dalszego kontynuowania działalnoci Spółki. b) Spółki objte konsolidacj metod pełn: Nazwa i siedziba Spółki Udział w kapitale (w %) Sfinks Deutschland GmbH 100% Sfinks Czech&Slovakia s.r.o. Shanghai Express Sp. z o.o. W-Z.pl Sp. z o.o. 100% 100% 100% Podmiot przeprowadzajcy badanie sprawozdania finansowego i rodzaj wydanej opinii Spółka nie podlega obowizkowi rocznego badania Spółka nie podlega obowizkowi rocznego badania Spółka nie podlega obowizkowi rocznego badania Spółka nie podlega obowizkowi rocznego badania Dzie bilansowy konsolidowanej jednostki 31 grudnia grudnia grudnia grudnia 2012 Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 8

9 Grupa Kapitałowa SFINKS POLSKA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje take 42jednostki gospodarcze prowadzce restauracje, skonsolidowane metod konsolidacji pełnej (w tym 15jednostki, które przestały by zalene w 2012 roku, których wyniki finansowe włczone zostały do sprawozdania skonsolidowanego za okres działalnoci pod kontrol Spółki dominujcej). Podmioty te wymienione zostały w nocie nr 1 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Spółka Dominujca sporzdzajca sprawozdanie skonsolidowane nie stosowała istotnych uproszcze i odstpstw od przyjtych zasad konsolidacji w stosunku do kontrolowanych jednostek. 2. Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy Działalno Grupy Kapitałowej w 2011 roku zamknła si strat netto w wysokoci tys. zł. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011 podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. Badanie zostało przeprowadzone przez podmiot uprawniony Deloitte Audyt Sp. z o.o. Biegły rewident w dniu 30 kwietnia 2012 roku wydał o tym sprawozdaniu opini ze zwróceniem uwagi dotyczcym sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej oraz zwizanych z tym istotnych zagroe kontynuacji działalnoci Spółki w roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdzajce skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 odbyło si 29 czerwca 2012 roku. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 zostało zgodnie z przepisami prawa złoone w Krajowym Rejestrze Sdowym w dniu 6 lipca 2012 roku i złoone do opublikowania w Monitorze Polskim B w dniu 9 lipca 2012 roku. Sprawozdanie to zostało opublikowane w Monitorze Polskim B nr 3096 w dniu 27 listopada 2012 roku. 3. Dane identyfikujce podmiot uprawniony oraz kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzajcego w jego imieniu badanie Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone na podstawie umowy z dnia 18 lipca 2012 roku, zawartej pomidzy SFINKS POLSKA S.A. a firm Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) z siedzib w Warszawie, al. Jana Pawła II 19, wpisan na prowadzon przez Krajow Rad Biegłych Rewidentów list podmiotów uprawnionych do badania sprawozda finansowych pod nr 73. W imieniu podmiotu uprawnionego badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone pod nadzorem kluczowego biegłego rewidenta Igi Kuczyskiej (nr ewidencyjny 12205) w siedzibie Spółki w dniach od 26 listopada do 30 listopada 2012 roku, od 11 marca do 22 marca 2013 roku oraz poza siedzib Spółki do dnia wydania niniejszej opinii. Wyboru podmiotu uprawnionego dokonała Rada Nadzorcza uchwał z dnia 21 maja 2012 roku na podstawie upowanienia zawartego w par. 22 ust. 2 pkt 3 statutu Spółki w zwizku z par. 5 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Rady Nadzorczej. Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) oraz kluczowy biegły rewident Iga Kuczyska potwierdzaj, i s uprawnieni do badania sprawozda finansowych oraz spełniaj warunki okrelone w art. 56 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorzdzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozda finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 roku Nr 77, poz. 649 z pón. zm.) do wyraenia bezstronnej i niezalenej opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej SFINKS POLSKA S.A. Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 9

10 Grupa Kapitałowa SFINKS POLSKA S.A. 4. DostpnoA danych i owiadczenia kierownictwa Spółki Nie wystpiły ograniczenia zakresu naszego badania. Podmiotowi uprawnionemu i kluczowemu biegłemu rewidentowi w trakcie badania udostpniono wszystkie dane dokumenty i dane, jak równie udzielono wyczerpujcych informacji i wyjanie, co midzy innymi zostało potwierdzone pisemnym owiadczeniem Zarzdu Spółki Dominujcej z dnia 30 kwietnia 2013 roku. Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 10

11 Grupa Kapitałowa SFINKS POLSKA S.A. II. SYTUACJA MAJTKOWA I FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ Poniej zaprezentowane s podstawowe wielkoci ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz wskaniki finansowe opisujce wynik finansowy Grupy Kapitałowej, jej sytuacj finansow i majtkow w porównaniu do analogicznych wielkoci za rok ubiegły. Podstawowe wielkoci z rachunku zysków i strat (w tys. zł) Przychody ze sprzeday Koszty działalnoci operacyjnej ( ) ( ) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne (6.620) (10.033) Przychody finansowe Koszty finansowe (7.524) (8.082) Podatek dochodowy (41) (1.693) Zysk (strata) netto (9.993) (18.988) Całkowity dochód ogółem (9.798) (19.240) Wskaniki rentownoci rentowno sprzeday (2)% (6)% rentowno sprzeday netto (6)% (11)% Wskaniki efektywnoci wskanik rotacji majtku 2,62 2,15 wskanik rotacji nalenoci w dniach wskanik rotacji zobowiza w dniach wskanik rotacji zapasów w dniach 5 5 Płynno/Kapitał obrotowy netto stopa zadłuenia 183% 152% stopie pokrycia majtku kapitałem własnym (83) % (52)% kapitał obrotowy netto (w tys. zł) (9.418) (4.366) wskanik płynnoci 0,66 0,84 wskanik podwyszonej płynnoci 0,59 0,76 Analiza powyszych wielkoci i wskaników wskazuje na wystpienie w roku 2012 nastpujcych tendencji: ujemne wskaniki rentownoci, spadek wskaników rotacji nalenoci i zobowiza w dniach przy jednoczesnym wzrocie wskaników rotacji majtku, wzrost stopy zadłuenia, spadek stopnia pokrycia majtku kapitałem własnym, spadek wartoci kapitału obrotowego netto, spadek wskaników płynnoci. Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 11

12 Grupa Kapitałowa SFINKS POLSKA S.A. Analiza powyszych wskaników wskazuje na zagroenie kontynuacji działalnoci Grupy Kapitałowej. Jak zwracalimy uwag w naszej opinii, strata poniesiona przez Grup Kapitałow w roku obrotowym 2012 przypadajca akcjonariuszom podmiotu dominujcego w wysokoci tys. zł powikszona o straty z lat ubiegłych, w wysokoci tys. zł, stanowi łcznie kwot tys. zł. Na dzie bilansowy skonsolidowane kapitały własne Grupy Kapitałowej s ujemne i wynosz tys. zł a cały majtek Grupy Kapitałowej finansowany jest kapitałem obcym. Niemniej w zgodnie z podawanymi przez Zarzd Spółki Dominujcej informacjami zawartymi w notach dodatkowych nr 4, 5 i 34 do sprawozdania finansowego, Spółka Dominujca zawarła z bankami wierzycielami Spółki Dominujcej Aneksu do Umowy Restrukturyzacyjnej, na mocy którego doszło do wydłuenia okresu spłaty kredytów do 31 grudnia 2019 roku oddalajc tym samym zagroenie utraty płynnoci z powodu niedoboru rodków pieninych. Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 12

13 Grupa Kapitałowa SFINKS POLSKA S.A. III. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 1. Informacje na temat badanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Badane skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporzdzone na dzie 31 grudnia 2012 roku i obejmuje: skonsolidowany bilans sporzdzony na dzie 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum tys. zł, skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujce strat netto w kwocie tys. zł oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie tys. zł, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujce zmniejszenie kapitału własnego o kwot tys. zł, skonsolidowany rachunek przepływów pieninych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujcy zmniejszenie stanu rodków pieninych o kwot 814 tys. zł, informacje dodatkowe, obejmujce informacje o przyjtej polityce rachunkowoci i inne informacje objaniajce. Struktura aktywów i pasywów oraz pozycji kształtujcych wynik finansowy została przedstawiona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Badanie objło okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku i polegało głównie na: badaniu prawidłowoci i rzetelnoci przygotowanego przez Zarzd Spółki Dominujcej skonsolidowanego sprawozdania finansowego, badaniu dokumentacji konsolidacyjnej, ocenie prawidłowoci zastosowanych w trakcie konsolidacji metod i procedur konsolidacyjnych, przegldzie sporzdzonych przez innych biegłych rewidentów opinii i raportów z badania sprawozda finansowych spółek zalenych i stowarzyszonych, podlegajcych konsolidacji. 2. Dokumentacja konsolidacyjna Spółka Dominujca przedstawiła dokumentacj konsolidacyjn obejmujc: 1) sprawozdania finansowe jednostek objtych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, 2) sprawozdania finansowe jednostek podporzdkowanych dostosowane do zasad (polityki) rachunkowoci obowizujcych przy konsolidacji, 3) sprawozdania finansowe jednostek podporzdkowanych przeliczane na walut polsk, 4) wszelkie korekty i wyłczenia dokonywane w celu konsolidacji, niezbdne do sporzdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 5) obliczenia wartoci godziwej aktywów netto jednostek podporzdkowanych, 6) obliczenia wartoci firmy oraz ujemnej wartoci firmy i ich odpisów, w tym z tytułu trwałej utraty wartoci, 7) obliczenia kapitałów mniejszoci, 8) obliczenia rónic kursowych z przeliczenia sprawozda finansowych jednostek podporzdkowanych, wyraonych w walutach obcych. Podstawy sporzdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012 sporzdzono zgodnie z MSSF. Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 13

14 Grupa Kapitałowa SFINKS POLSKA S.A. Okrelenie jednostek Grupy Kapitałowej Przy okrelaniu zakresu i metod konsolidacji, jak równie stosunku zalenoci, stosowano kryteria okrelone w MSSF. Okres obrotowy Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporzdzone na ten sam dzie bilansowy i za ten sam rok obrotowy co sprawozdanie finansowe Spółki Dominujcej SFINKS POLSKA S.A. Jednostki zalene i stowarzyszona objte konsolidacj sporzdziły sprawozdania finansowe na ten sam dzie bilansowy co Spółka Dominujca. Rok obrotowy wszystkich spółek zalenych i stowarzyszonej objtych konsolidacj został zakoczony 31 grudnia 2012 roku. Metoda konsolidacji Konsolidacja sprawozda Grupy Kapitałowej, w odniesieniu do jednostek zalenych, została przeprowadzona metod pełn przez sumowanie w pełnej wysokoci wszystkich odpowiednich pozycji sprawozda finansowych Spółki Dominujcej i jednostek zalenych objtych konsolidacj. Po dokonaniu sumowa dokonano korekt i wyłcze konsolidacyjnych, które dotyczyły: wartoci nabycia udziałów posiadanych przez Spółk Dominujc w jednostkach zalenych oraz czci aktywów netto jednostek zalenych odpowiadajcej udziałowi Spółki Dominujcej we własnoci tych jednostek, wzajemnych nalenoci i zobowiza jednostek objtych konsolidacj, istotnych przychodów i kosztów dotyczcych operacji pomidzy jednostkami objtymi konsolidacj. 3. KompletnoA i poprawnoa sporzdzenia dodatkowych informacji i objanie oraz sprawozdania z działalnoci Grupy Kapitałowej Spółka Dominujca potwierdziła zasadno zastosowania zasady kontynuacji działalnoci przy sporzdzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W notach dodatkowych nr 4, 5 i 34 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarzd przedstawił sytuacj finansow Grupy Kapitałowej oraz Spółki dominujcej oraz wskazał na plany uzdrowienia obecnej sytuacji finansowej. Zarzd Spółki dominujcej jest przekonany, e podjte działania bd skutkowa w kolejnych okresach popraw sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej, a wygospodarowane w ich wyniku wolne rodki pienine pozwol na terminowe wywizywanie si z zacignitych zobowiza. W zwizku z tym skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporzdzone przy załoeniu kontynuacji działalnoci w dajcej si przewidzie przyszłoci w niezmniejszonym istotnie zakresie i nie zawiera ono korekt, które mogłyby by konieczne gdyby załoenie takie nie było zasadne. Zasady wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporzdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały prawidłowo i kompletnie opisane w dodatkowych informacjach i objanieniach do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Spółka Dominujca sporzdziła dodatkowe informacje i objanienia w postaci not tabelarycznych do poszczególnych pozycji skonsolidowanego bilansu i sprawozdania z całkowitych dochodów oraz opisów słownych zgodnie z zasadami zawartymi w MSSF. Informacje objaniajce do pozycji: rzeczowe aktywa trwałe, wartoci niematerialne i prawne, inwestycje, zobowizania i rezerwy prawidłowo przedstawiaj zwikszenia i zmniejszenia oraz tytuły tych zmian w cigu roku obrotowego. Dla poszczególnych aktywów wykazanych w skonsolidowanym bilansie przedstawiono moliwo dysponowania nimi z uwagi na zabezpieczenia poczynione na rzecz wierzycieli. Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 14

15 Grupa Kapitałowa SFINKS POLSKA S.A. Spółka Dominujca dokonała prawidłowej prezentacji poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Skonsolidowany bilans, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym oraz skonsolidowany rachunek przepływów pieninych wraz z dodatkowymi informacjami i objanieniami, stanowicymi ich integraln cz, zawieraj wszystkie pozycje, których ujawnienie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jest wymagane przepisami MSSF. Zarzd sporzdził i załczył do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawozdanie z działalnoci Grupy Kapitałowej w roku obrotowym Sprawozdanie z działalnoci zawiera informacje wymagane przez art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowoci oraz rozporzdzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych oraz warunków uznawania za równowane informacji wymaganych przepisami prawa pastwa niebdcego pastwem członkowskim. Dokonalimy sprawdzenia tego sprawozdania w zakresie ujawnionych w nim informacji, których bezporednim ródłem jest zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe. IV. UWAGI KOCOWE Owiadczenia Zarzdu Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) oraz kluczowy biegły rewident otrzymali od Zarzdu Spółki Dominujcej pisemne owiadczenie, w którym Zarzd stwierdził, i Grupa Kapitałowa przestrzegała przepisów prawa.... Iga Kuczyska Kluczowy biegły rewident przeprowadzajcy badanie nr ewid W imieniu Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) podmiotu uprawnionego do badania sprawozda finansowych wpisanego na list podmiotów uprawnionych prowadzon przez KRBR pod nr. ewidencyjnym 73:... Jacek Mateja Wiceprezes Zarzdu Deloitte Polska Sp. z o.o. - komplementariusza Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. Warszawa, 30 kwietnia 2013 roku Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 15

16 SFINKS POLSKA S.A. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r.

17 SFINKS POLSKA S.A. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy zakoczony 31 grudnia 2012r. Dla akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. Zgodnie z przepisami Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia r. Zarzd jest zobowizany zapewni sporzdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dajcego prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majtkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na koniec 2011 roku oraz wyniku finansowego za ten okres. Elementy skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w nastpujcej kolejnoci: Roczne skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 wykazujce strat netto w kwocie tys. zł oraz ujemy całkowity dochód ogółem w kwocie 9,798 tys. zł Skonsolidowany bilans na dzie 31 grudnia 2012 roku wykazujcy po stronie aktywów i pasywów kwot tys.zł Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, wykazujcy spadek kapitałów własnych o kwot tys. zł Strona Skonsolidowany rachunek przepływów pieninych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 wykazujcy spadek stanu rodków pieninych o kwot 814 tys. zł 7 Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 8 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci stanowi załcznik do niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarzd Spółki dominujcej dnia 30 kwietnia 2013 r. oraz podpisane w imieniu Zarzdu przez: Prezes Zarzdu Wiceprezes Zarzdu Wiceprezes Zarzdu Sylwester Cacek Bogdan Bruczko Dorota Cacek Wiceprezes Zarzdu Sławomir Pawłowski Wiceprezes Zarzdu Mariola Krawiec-Rzeszotek Osoba, której powierzono prowadzenie ksig rachunkowych Zbigniew Machałowski Piaseczno, dnia 30 kwietnia 2013 r. Noty stanowi integraln cz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Strona 2

18 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzie 31 grudnia 2012 Grupa Kapitałowa SFINKS POLSKA S.A. Skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 Nota od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 PLN 000 od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 PLN 000 Działalno kontynuowana Przychody ze sprzeday Koszt własny sprzeday 9 ( ) ( ) Zysk (strata) brutto na sprzeday Koszty ogólnego zarzdu 9 (19 152) (15 423) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne 11 (6 620) (10 033) Zysk (strata) na działalnoci operacyjnej (3 655) (9 942) Przychody finansowe Koszty finansowe 12 (7 524) (8 082) Zysk (strata) przed opodatkowaniem (9 952) (17 295) Podatek dochodowy 13 (41) (1 693) Zysk (strata) netto z działalnoci (9 993) (18 988) kontynuowanej Działalno zaniechana - Strata netto z działalnoci zaniechanej - - Zysk (strata) netto (9 993) (18 988) Przypadajcy: Akcjonariuszom podmiotu dominujcego (14 935) (19 034) Akcjonariuszom mniejszociowym (9 993) (18 988) Pozostałe dochody całkowite: Rónice kursowe z przeliczenia jednostek 195 (252) zagranicznych Dochody całkowite razem (9 798) (19 240) Dochód całkowity przypadajcy: Akcjonariuszom podmiotu dominujcego (14 740) (19 286) Akcjonariuszom mniejszociowym Zysk (strata) na jedn akcj 14 Zwykły (0,68) (1,03) Rozwodniony (0,68) (1,03) Całkowity dochód na jedn akcj Zwykły (0,67) (1,04) Rozwodniony (0,67) (1,04) Noty stanowi integraln cz sprawozdania finansowego Strona 3

19 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzie 31 grudnia 2012 Grupa Kapitałowa SFINKS POLSKA S.A. Skonsolidowany bilans na dzie 31 grudnia 2012 Aktywa trwałe Nota 31 grudnia 2012 PLN grudnia 2011 PLN 000 Wartoci niematerialne Warto firmy jednostek podporzdkowanych Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Nalenoci długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe Aktywa obrotowe Zapasy Nalenoci handlowe oraz pozostałe nalenoci rodki pienine i ich ekwiwalenty Aktywa razem Kapitał własny 31 grudnia 2012 PLN grudnia 2011 PLN 000 Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Rónice kursowe z przeliczenia (1 568) (1 764) Zysk (strata) z lat ubiegłych ( ) ( ) Zysk netto okresu obrotowego (14 935) (19 034) Kapitały przypadajce akcjonariuszom podmiotu dominujcego (57 951) (43 111) Udziały akcjonariuszy mniejszociowych Razem kapitały własne (54 001) (41 886) Zobowizanie długoterminowe Długoterminowe poyczki i kredyty bankowe Rezerwy długoterminowe Zobowizania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego Inne Noty stanowi integraln cz sprawozdania finansowego Strona 4

20 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzie 31 grudnia 2012 Grupa Kapitałowa SFINKS POLSKA S.A. Zobowizania krótkoterminowe Zobowizania handlowe oraz pozostałe zobowizania Zobowizania z tytułu wiadcze pracowniczych Zobowizania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego Krótkoterminowe poyczki i kredyty bankowe Przychody rozliczane w czasie Rezerwy krótkoterminowe Pasywa razem Warto ksigowa (57 951) (43 111) Liczba akcji Warto ksigowa na jedn akcj w PLN (2,62) (1,95) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj w PLN (2,62) (1,95) Noty stanowi integraln cz sprawozdania finansowego Strona 5

KORPORACJA GOSPODARCZA. Sprawozdanie Zarządu. z działalności grupy kapitałowej efekt S.A. w 2007 roku

KORPORACJA GOSPODARCZA. Sprawozdanie Zarządu. z działalności grupy kapitałowej efekt S.A. w 2007 roku KORPORACJA GOSPODARCZA Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej efekt S.A. w 2007 roku OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA PIASECZNO, ULICA ŚWIĘTOJAŃSKA 5A

GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA PIASECZNO, ULICA ŚWIĘTOJAŃSKA 5A GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA PIASECZNO, ULICA ŚWIĘTOJAŃSKA 5A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY OD STYCZNIA 2014 DO 30 LISTOPADA 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. ÓD!, ULICA RADWA"SKA#6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINI$#BIEG EGO#REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

MONNARI TRADE S.A. ÓD!, ULICA RADWASKA#6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINI$#BIEG EGO#REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ÓD!, ULICA RADWA"SKA#6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINI$#BIEG EGO#REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TRE(CI OPINIA#NIEZALE)NEGO#BIEG EGO#REWIDENTA... 3 RAPORT# Z# BADANIA# SPRAWOZDANIA#

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok)

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok)

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok) Formularz SA-QSr IV/23 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa Magellan

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa HUTMEN SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu Raport niezalenego biegłego rewidenta z przegldu pełnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujcego okres od 1 stycznia 2005 do 30 czerwca 2005 r. dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MENNICA POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Raport kwartalny na dzie 31 marca 2008 roku 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1 kwartał 2008 roku okres od 01.01 31.03.2008 roku 1 kwartał 2007 roku okres od 01.01-31.03.2007

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALE NEGO BIEG EGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALE NEGO BIEG EGO REWIDENTA OPINIA NIEZALENEGO BIEGEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarzdu FAM Grupa Kapitaowa Spóka Akcyjna Przeprowadzilimy badanie zaczonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitaowej

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku do Prospektu Emisyjnego spółki Comperia.pl S.A. z siedzib w Warszawie ( Spółka ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NORTH COAST PRUSZKÓW, UL. 3 MAJA 8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

GRUPA KAPITAŁOWA NORTH COAST PRUSZKÓW, UL. 3 MAJA 8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 PRUSZKÓW, UL. 3 MAJA 8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA MONNARI TRADE ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA MONNARI TRADE ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA MONNARI TRADE ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 ROKU 1. Wprowadzenie 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 5. Rachunek przepływów pieninych

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. PIASECZNO, ULICA ŚWIĘTOJAŃSKA 5A SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA 2014 DO 30 LISTOPADA 2015

SFINKS POLSKA S.A. PIASECZNO, ULICA ŚWIĘTOJAŃSKA 5A SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA 2014 DO 30 LISTOPADA 2015 SFINKS POLSKA S.A. PIASECZNO, ULICA ŚWIĘTOJAŃSKA 5A SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA 2014 DO 30 LISTOPADA 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS

Bardziej szczegółowo

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Opinia i raport niezale nego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres

Opinia i raport niezale nego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres Opinia i raport niezalenego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Grupy Kapitałowej Polskie Przedsibiorstwo Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A.

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeday produktów,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

-./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&<&!"%2+& &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&<&!"%2+&,

-./&+ 0%+1#%223%!#&%+%)#!& 4 -./&+ &501#ʞ-.3%!#&<&!%2+& &%2#&#& 9#+#2)&5%093%!#&<&!%2+&, !"#$#""%& ' (#)"%*%!"#&%+"%)#!"&, -./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&%+"%)#!"& 8 &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&%+"%)#!"& : 0;"&!"&$#""%&%!"#&

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Rejestracja jednostki dominujcej w Urzdzie Skarbowym i Urzdzie Statystycznym NIP: REGON:

RAPORT. Rejestracja jednostki dominujcej w Urzdzie Skarbowym i Urzdzie Statystycznym NIP: REGON: 1 RAPORT Uzupełniajcy opini z badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Kronieskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. w Kronie za okres od 01-01-2004 do 31-12-2004 A. CZ OGÓLNA. 1. Dane identyfikujce

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A.

Wybrane dane finansowe kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. Wybrane dane finansowe kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 13 lutego 2009 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Indykpol S.A. ul. Jesienna 3 10-370 Olsztyn

Indykpol S.A. ul. Jesienna 3 10-370 Olsztyn Tel: +48 22 543 16 00 Fax: +48 22 543 16 01 E-mail: office@bdo.pl www.bdo.pl BDO Sp. z o.o. ul. Postępu 12 02-676 Warszawa Indykpol S.A. ul. Jesienna 3 10-370 Olsztyn Opinia i raport niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALE NEGO BIEG EGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALE NEGO BIEG EGO REWIDENTA OPINIA NIEZALENEGO BIEGEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarzdu TUP S.A. Przeprowadzilimy badanie zaczonego sprawozdania finansowego TUP Spóka Akcyjna (dalej: Spóka), z siedzib w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Echo Investment S.A. 25-528 Kielce, ul. Zagnaska 27

Echo Investment S.A. 25-528 Kielce, ul. Zagnaska 27 Echo Investment S.A. 25-528 Kielce, ul. Zagnaska 27 Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego sporzdzonego zgodnie z Midzynarodowymi Standardami Rachunkowoci za okres od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2005

Raport półroczny SA-P 2005 skorygowany KOMISJA PAPIERÓW WARTOCIOWYCH I GIEŁD Raport półroczny (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 2 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ZAKŁADÓW REMONTOWYCH ENERGETYKI WARSZAWA

GRUPA KAPITAŁOWA ZAKŁADÓW REMONTOWYCH ENERGETYKI WARSZAWA GRUPA KAPITAŁOWA ZAKŁADÓW REMONTOWYCH ENERGETYKI WARSZAWA ul. Elektryczna 2A 00-346 Warszawa Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 1/2009 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalnoci Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Działajc na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku Mysłowice, 1 sierpnia 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

3 / 2014 !"#$!"# % $&#'" $&!! #()*+&%, %, !"!#! $%& ' ()*+(, 00-688 Warszawa #&! 28. Komisja Nadzoru Finansowego. rok. dla *,--.--.!,/-'0! '.!!

3 / 2014 !#$!# % $&#' $&!! #()*+&%, %, !!#! $%& ' ()*+(, 00-688 Warszawa #&! 28. Komisja Nadzoru Finansowego. rok. dla *,--.--.!,/-'0! '.!! BBI DEVELOPMENT SA QSr 3/2014 3 / 2014 rok!"" #$%&'( ') *+ dla *,--.--.!,/-'0! '.!!0 za 3 0 2014 01*1- "23"3""23" 3" 1--! 4 MSR/MSSF w walucie zł - 4 MSR/MSSF w walucie zł 5 2014-11-14!"!#! * + $%& ' ()*+(,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

A. INFORMACJE OGÓLNE.

A. INFORMACJE OGÓLNE. RAPORT UZUPEŁNIAJCY OPINI Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI LSI SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY KOCZCY SI 31 GRUDNIA 2006 ROKU. A. INFORMACJE OGÓLNE. 1. Nazwa firmy brzmi: LSI Software S.A. 2. Forma

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 2/2002

Formularz SA-QSr 2/2002 POCZTA Od : EM ZPUE Katarzyna Kusa Data odbioru : 2002-08-15 01:09:19 Do : EM Kancelaria Publiczna Zarzd Spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 2/2002 (dla emitentów papierów wartociowych

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu 1. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu: 2. Zobowizania finansowe przeznaczone do obrotu: Zobowizania

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

22 920 200 okresu Zwikszenia 8 274 Zmniejszenia 9 374 Stan na koniec okresu 21 820 200

22 920 200 okresu Zwikszenia 8 274 Zmniejszenia 9 374 Stan na koniec okresu 21 820 200 Noty objaniajce Nota objaniajca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: Udzielone poyczki 30.06.2006 Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 30.06.2006 Stan na pocztek 22 920 200 okresu Zwikszenia 8

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa MERCOR S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r.

Grupa Kapitałowa MERCOR S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

FERRATUM CAPITAL POLAND S.A.

FERRATUM CAPITAL POLAND S.A. UL. DŁUGA 16A/23 53-658 WROCŁAW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Al. Jana Pawła II 19 00-854 Warszawa Polska Tel: +48 22 511 08 11 Fax: +48 22 511 08 13 www.deloitte.com/pl OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Do Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r.

Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r. Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r. KLUCZOWE INFORMACJE Kolejny okres dynamicznego wzrostu EBITDA -> 10,9 mln zł w I półroczu 2015r. Otwarcie 6 restauracji, podpisane 13

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe Noty Objaniajce

Dodatkowe Noty Objaniajce Dodatkowe Noty Objaniajce 1. Informacje o instrumentach finansowych. W latach 2008, 2009 w spółce nie wystpowały: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, b) zobowizania finansowe przeznaczone do obrotu,

Bardziej szczegółowo