Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie:"

Transkrypt

1 REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami spółdzielni i zasad ustalania wysokości opłat za lokale w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej WOLSKA ŻELAZNA BRAMA" w Warszawie Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie: 1) Ustawy z dnia r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. nr 188, poz z 2003r. z późniejszymi zmianami) 2) Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. nr 119, poz z 2003r. z późniejszymi zmianami) 3) Ustawy z dnia r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. nr 76, poz. 694 z 2002r. z późniejszymi zmianami. 4) Postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Wola z dnia r. wydanego dla Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej Wolska Żelazna Brama, dokonującego ustalenia pojęcia gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz wyłączenia ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych dochodu uzyskiwanego z działalności poza gospodarką zasobami mieszkaniowymi. 5) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z 1997r. z późniejszymi zmianami) 6) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006r. w sprawie szczegółowych zasad kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło. 7) Ustawa z dnia r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72 poz. 747 z 2001r. z późniejszymi zmianami), 8) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. nr 31, poz. 266 z 2005r. z późniejszymi zmianami). 9) Ustawa z dnia r o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. nr 54, poz. 654 z 2000r. z późniejszymi zmianami) 10) Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy złącznik do Uchwały nr XLIX/1366/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia r. 11) Statut Spółdzielni. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin obowiązuje członków Spółdzielni, właścicieli lokali i właścicieli spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie będących członkami Spółdzielni oraz najemców lokali o innym przeznaczeniu. 2. Regulamin określa zasady rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości zasobów mieszkaniowych oraz zasady ustalania opłat ponoszonych przez członków Spółdzielni, właścicieli lokali i właścicieli spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkujących lokale mieszkalne i lokale o innym przeznaczeniu. 3. Na podstawie przepisów Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, tworzy się jednobudynkowe nieruchomości, zabudowane odrębnymi budynkami mieszkalnymi lub niemieszkalnymi dla których prowadzone są ewidencje przychodów i kosztów eksploatacji oraz utrzymania nieruchomości, a także ewidencje wpływów i wydatków funduszu remontowego dla poszczególnych nieruchomości.

2 2 4. Dla potrzeb planowania i sprawozdawczości, tworzy się okresowe zestawienia planowanych albo wykonanych przychodów, kosztów i wyników z eksploatacji i utrzymania poszczególnych nieruchomości odpowiednio nazwane : a) gospodarką zasobami mieszkaniowymi (GZM), b) gospodarką zasobami użytkowymi w najmie (GZUN) c) gospodarką zasobami użytkowymi ze spółdzielczym prawem do lokalu użytkowego albo prawem odrębnej własności lokalu użytkowego (GZUW) które po uwzględnieniu pozostałych przychodów albo kosztów operacyjnych oraz przychodów albo kosztów finansowych, tworzą gospodarkę zasobami spółdzielni (GZS). 5. Do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych zalicza się: a) Budynki mieszkalne (z wyłączeniem lokali użytkowych) wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami i urządzeniami wspólnymi tj. dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, b) Pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj. budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, kotłownie i hydrofornie wolnostojące, osiedlowe warsztaty ( zakłady) konserwacyjnoremontowe. c) Urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione jak: zbiorniki, doły gnilne, szamba, rurociągi i przewody sieci wodociągowokanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci energetyczne i telefoniczne, budowle inżynieryjne ( studnie itp.), budowle komunikacyjne jak: drogi osiedlowe, ulice, chodniki, inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np. latarnie oświetleniowe i ogrodzenia. 6. Na koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi (z wyłączeniem pozostałych kosztów operacyjnych oraz kosztów finansowych) jednobudynkowej nieruchomości składają się:: a) Koszty eksploatacji podstawowej, które obejmują: - sprzątanie budynku, - materiały czystościowe, - wynagrodzenie gospodarza budynku wraz z narzutami na wynagrodzenie, - dezynsekcję i deratyzację, - utrzymanie zieleni, - konserwację ogólną budynku, - ubezpieczenie budynku, - inne koszty budynkowe, b) Koszty zarządzania, które obejmują koszty rodzajowe: - amortyzacja środków trwałych - obsługę administracyjną - ubezpieczenia, podatki i opłaty - koszty obsługi organów samorządowych ( Walne Zgromadzenie i Rady Nadzorczej) - inne koszty. c) Koszty mediów, które obejmują: - opłaty stałe za moc zamówioną na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody - dostawę ciepła do centralnego ogrzewania opłaty zmienne, - dostawę ciepła do podgrzania wody, - dostawę wody i odprowadzanie ścieków, - dostawę energii elektrycznej na cele ogólne,

3 3 d) Inne koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które obejmują: - wywóz nieczystości, - konserwację monitoringu, domofonów i wideofonów, - dostawę podstawowego sygnału telewizyjnego (antena), - ochronę budynku, - odpis na fundusz remontowy budynku, - konserwację dźwigów, - wieczyste użytkowanie terenu przynależnego do budynku (nie dotyczy lokali z prawem odrębnej własności), - podatek od nieruchomości (nie dotyczy lokali z prawem odrębnej własności) 7. Na koszty gospodarki zasobami lokali użytkowych w najmie oraz z własnościowym prawem jednobudynkowej nieruchomości składają się: a) Koszty eksploatacji podstawowej jednobudynkowej nieruchomości: - sprzątanie budynku - materiały czystościowe - wynagrodzenie gospodarza budynku wraz z narzutami na wynagrodzenie - dezynsekcję i deratyzację - konserwację ogólną budynku - utrzymanie zieleni - ubezpieczenie budynku - inne koszty budynkowe b) Koszty zarządzania, które obejmują koszty rodzajowe: - amortyzacja środków trwałych - obsługę administracyjną - ubezpieczenia, podatki i opłaty - koszty obsługi organów samorządowych ( Walne Zgromadzenie i Rady Nadzorczej) - inne koszty. c) Koszty mediów, które obejmują: - opłaty stałe za moc zamówioną na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody - dostawę ciepła do centralnego ogrzewania opłaty zmienne, - dostawę ciepła do podgrzania wody, - dostawę wody i odprowadzanie ścieków, - dostawę energii elektrycznej na cele ogólne d) Inne koszty gospodarki zasobami lokali użytkowych w najmie: - wywóz nieczystości, - odpis na fundusz remontowy budynku (nie dotyczy lokali użytkowych w najmie) - odpis na Fundusz Społeczno Kulturalny ( nie dotyczy lokali użytkowych z własnościowym prawem) - podatek od nieruchomości (nie dotyczy lokali z prawem odrębnej własności) - wieczyste użytkowanie terenu przynależnego do budynku (nie dotyczy lokali z prawem odrębnej własności). 2 Jednostki rozliczeniowe kosztów 1. Opłaty za użytkowanie lokali oraz rozliczenie kosztów zasobami spółdzielni odpowiednio odniesione są do: a) m 2 powierzchni użytkowej lokali

4 4 b) m 3 zużycia wody c) liczby osób użytkujących lokal d) lokalu e) udziału właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej f) miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym 2. Jeśli dla rozliczenia niektórych składników kosztów gospodarki zasobami spółdzielni jednostką odniesienia kosztów jest m 2 powierzchni użytkowej, to powierzchnię tę oblicza się według dokumentacji technicznej budynku (inwentaryzacji do celów określenia przedmiotu odrębnej własności), przyjętej przez Spółdzielnię. Przy obliczaniu powierzchni użytkowej przyjmuje się wymiary zgodnie z normą PN 70/B Powierzchnią użytkową lokalu mieszkalnego jest powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu mieszkalnym bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania tj. pokoje, kuchnie, przedpokoje, łazienki oraz pomieszczenia niemieszkalne o ile są składowymi lokalu mieszkalnego. Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego zalicza się również powierzchnie zajęte przez meble wbudowane lub obudowane. 4. Nie wlicza się do powierzchni użytkowej mieszkania powierzchni balkonów, logii, tarasu i piwnic używanych zgodnie z ich przeznaczeniem. 5. Jeśli dla rozliczenia niektórych składników kosztów GZM fizyczną jednostką rozliczeniową jest udział w nieruchomości wspólnej to udział ten określa się w części ułamkowej wynikającej z Uchwały Zarządu Spółdzielni określającej przedmiot odrębnej własności dla danej nieruchomości wg wzoru: powierzchnia użytkowa lokalu suma powierzchni lokali w nieruchomości 6. Za powierzchnię lokali użytkowych przyjmuje się całkowitą powierzchnię użytkową określoną w umowie najmu. 7. Jeśli dla rozliczenia niektórych składników kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi jednostką odniesienia kosztów jest liczba osób użytkujących lokal, to podstawą do jej ustalenia jest każdorazowe pisemne oświadczenie uprawnionego do zmiany ilości osób użytkujących lokal. Spółdzielnia zobowiązana jest do przeprowadzania raz w roku aktualizacji danych osobowych (rzeczywistej liczby osób zamieszkałych w lokalu). Użytkownik zobowiązany jest do przekazania na wniosek Spółdzielni oświadczenia zawierającego dane dot. ilości osób użytkujących lokal. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych, użytkownik lokalu zobowiązany jest do przekazania Spółdzielni oświadczeń o zmianie danych w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Gdy w lokalu mieszkalnym nie przebywa żadna osoba, jako podstawę do rozliczenia przyjmuje się jedną osobę z wyjątkiem opłat wnoszonych za wywóz nieczystości. 8. W przypadku braku dostarczenia do Spółdzielni oświadczenia o ilości osób użytkujących lokal, Spółdzielnia do rozliczeń przyjmuje, iż w lokalu zamieszkują 4 osoby. 9. W przypadku stwierdzenia przez Spółdzielnię o podaniu przez osobę uprawnioną niezgodnych z prawdą danych o ilości użytkujących lokal osobach, dokonana zostanie korekta naliczeń opłat za trzy lata wstecz z uwzględnieniem, że w danym lokalu zamieszkują 4 osoby. 10. Rozliczenie kosztów GZS Spółdzielnia przeprowadza w okresach rocznych, pokrywających się z latami kalendarzowymi. 11. Różnica pomiędzy kosztami eksploatacji i utrzymania jednobudynkowej nieruchomości, a przychodami z opłat na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania tej nieruchomości, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty danej nieruchomości w roku następnym. 12. Podstawą obliczenia opłat za używanie lokali są roczne plany gospodarczo-

5 5 finansowe sporządzane przez Zarząd i uchwalane przez Radę Nadzorczą SBM WŻB. 13. Jeśli w ciągu roku następują istotne zmiany mające wpływ na wysokość kosztów gospodarki zasobami spółdzielni, dokonywana jest korekta ustaleń planu oraz opłat za używanie lokali. Podwyższanie opłat za używanie lokali mieszkalnych nie może jednak być dokonywane częściej niż co 6 miesięcy, za wyjątkiem opłat niezależnych od Spółdzielni. 14. Zmianę planu gospodarczo-finansowego oraz opłat za użytkowanie lokali uchwala Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu. 3 Przychody i pożytki 1. Przychody i pożytki z nieruchomości wspólnej. 1) Pożytkami i innymi przychodami z nieruchomości wspólnej są w szczególności przychody uzyskane przez Spółdzielnię z tytułu: - czynszu najmu lub dzierżawy części nieruchomości wspólnej tj.: dzierżawy albo najmu dachu lub elewacji budynku pod urządzenia reklamowe, wynajmu pomieszczeń stanowiących część wspólną budynku, najmu piwnicy lub schowka itp. - opłat za korzystanie z nieruchomości wspólnej - innych źródeł z uzyskiwanych z nieruchomości wspólnej 2) Przychody i pożytki z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu kosztów utrzymania i eksploatacji części wspólnych poszczególnych nieruchomości i przypadają proporcjonalnie do udziału w częściach wspólnych właścicielom lokali. Uzyskane w ten sposób środki pieniężne Spółdzielnia może przeznaczyć na zasilenie funduszu remontowego danej nieruchomości. 3) Rozliczenie dochodów z pożytków i innych przychodów z nieruchomości wspólnej dokonuje się za okresy roczne. 2. Przychody i pożytki z własnej działalności gospodarczej. 1) Pożytkami i innymi przychodami z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni są w szczególności przychody uzyskane przez Spółdzielnię z tytułu: - wynajmu lokali użytkowych - dzierżawy terenów stanowiących mienie Spółdzielni - odsetek bankowych od wolnych środków finansowych Spółdzielni - ze zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntów lub prawa własności gruntu stanowiącego mienie Spółdzielni - innych dodatkowych źródeł z działalności gospodarczej. 2) Prawo do korzystania z pożytków i innych przychodów z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni przysługuje wyłącznie członkom Spółdzielni. 3) Udział członków Spółdzielni w pożytkach i innych przychodach z własnej działalności Spółdzielni realizowany jest poprzez ustalanie dla członków Spółdzielni obniżonej stawki opłaty eksploatacyjnej oraz stawki na fundusz remontowy w porównaniu ze stawką obowiązującą użytkowników lokali niebędących członkami. 4) Dochody z pożytków i innych przychodów z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni stanowią dodatni wynik finansowy Spółdzielni, który po opodatkowaniu jako nadwyżka bilansowa podlega podziałowi zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, na: - pokrycie kosztów zarządzania Spółdzielnią łącznie z utrzymaniem jej siedziby, - pokrycie wydatków związanych eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, w zakresie obciążającym członków, - zwiększenie funduszu remontowego, - zwiększenie funduszu zasobowego.

6 6 4 Zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami spółdzielni. 1. Rozliczenie kosztów eksploatacji podstawowej nieruchomości. 1) Koszty eksploatacji podstawowej w jednobudynkowych nieruchomościach rozliczane są proporcjonalnie do powierzchni użytkowej budynku w podziale na : lokale mieszkalne ze spółdzielczym prawem do lokalu lub z prawem odrębnej własności, lokale mieszkalne w najmie (jako składowa w czynszu najmu), lokale użytkowe w najmie (jako składowa w czynszu najmu), lokale użytkowe ze spółdzielczym prawem do lokalu albo prawem odrębnej własności, miejsca postojowe w garażu wielostanowiskowym. 2) Opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji podstawowej są ustalane w zł/m 2, odpowiednio do treści art. 4 z uwzględnieniem art. 5 USM, w podziale na: a) Użytkowników będących członkami spółdzielni, którym przysługują lokale zajmowane na warunkach: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu spółdzielczego własnościowego prawa do miejsca postojowego w garażu podziemnym odrębnej własności lokalu odrębnej własności do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym b) Użytkowników nie będących członkami spółdzielni, którym przysługują lokale zajmowane na warunkach: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu spółdzielczego własnościowego prawa do miejsca postojowego w garażu podziemnym odrębnej własności lokalu odrębnej własności do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym 3) Stawka opłaty eksploatacyjnej za lokale mieszkalne zajmowane na zasadach odrębnej własności przez właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami Spółdzielni oraz za lokale mieszkalne zajmowane na zasadach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przez osoby niebędące członkami Spółdzielni, obejmuje ponoszone koszty eksploatacji podstawowej oraz koszty zarządzania i stawka ta może być wyższa od stawki opłat za lokale zajmowane przez członków Spółdzielni na zasadach spółdzielczego lokatorskiego i spółdzielczego własnościowego oraz odrębnej własności lokali, w przypadku gdy część kosztów pokrywana jest z pożytków z majątku Spółdzielni. 2. Rozliczenie kosztów zarządzania Koszty zarządzania są ewidencjonowane zbiorczo dla całości zasobów Spółdzielni i rozliczane w rozbiciu na lokale mieszkalne, użytkowe i garaże zgodnie z art. 15 ust.2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 3. Fundusz remontowy zasobów jednobudynkowych nieruchomości Odpis na fundusz remontowy ewidencjonowany jest odrębnie na każdy budynek w wysokości wynikającej z planowanych dla danego budynku potrzeb remontowych w

7 przeliczeniu na 1m 2 powierzchni użytkowej lokali w budynku oraz z uwzględnieniem stanu posiadanych środków. Szczegółowe zasady ustalania odpisu na fundusz remontowy określa Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem na remonty. 4. Rozliczenia kosztów zakupu ciepła Rozliczenia kosztów zakupu ciepła dla budynków i lokali Spółdzielni przyjęte są w odrębnym Regulaminie - określającym zasady rozliczenia kosztów zakupu ciepła dla budynków SBM WŻB i dokonywania z użytkownikami lokali rozliczeń za centralne ogrzewanie i za podgrzanie wody użytkowej - będącym załącznikiem do niniejszego regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami spółdzielni. 5. Koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków. Rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków dla budynków i lokali Spółdzielni przyjęte są w odrębnym Regulaminie - określającym zasady rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków dla budynków SBM WŻB i dokonywania z użytkownikami lokali rozliczeń - będącym załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami spółdzielni Koszty zakupu energii elektrycznej. 1) Koszty dostawy energii elektrycznej rozliczane są na podstawie faktur od dostawców zewnętrznych. 2) Koszty dostawy energii elektrycznej tzw. koszty energii ogólnej, ewidencjonowane są odrębnie dla każdej jednobudynkowej nieruchomości. Podział kosztów następuje wskaźnikiem udziału powierzchni pomiędzy: lokale mieszkalne, lokale użytkowe, miejsca postojowe w garażu wielostanowiskowym 3) Rozliczenia kosztów energii elektrycznej części wspólnych na poszczególne lokale dokonuje się proporcjonalnie do: powierzchni użytkowej lokali albo podziału mocy zainstalowanych odbiorników energii elektrycznej pomiędzy część mieszkalno-usługową a podziemny garaż wielostanowiskowy. 7. Koszty wywozu nieczystości stałych. 1) Koszty wywozu nieczystości stałych ewidencjonowane są na podstawie deklaracji składanych przez Spółdzielnię do gminy zgodnie z art. 6h-o Ustawy z dnia r z późniejszymi zmianami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2) Koszty wywozu nieczystości stałych rozliczane są odrębnie dla każdej jednobudynkowej nieruchomości. 3) Rozliczenia kosztów wywozu nieczystości stałych na poszczególne lokale dokonuje się: Dla lokali mieszkalnych proporcjonalnie do liczby osób użytkujących lokal mieszkalny na podstawie złożonego oświadczenia o ilości osób zamieszkałych zgodnie z 2 pkt. 8 i 9 Regulaminu. Dla lokali użytkowych wg kategorii lokali, ustalonej w oparciu o rodzaj prowadzonej działalności: - kat.i sklepy spożywcze: * powierzchnia do 50 m 2-3 pojemniki typu bóbr/miesiąc * powierzchnia do 100 m 2 6 pojemników typu bóbr/miesiąc * powierzchnia do 150 m 2 8 pojemników typu bóbr/miesiąc * powierzchnia powyżej 150 m 2 10 pojemników typu bóbr/miesiąc

8 - kat.ii poczta 10 pojemników typu bóbr/miesiąc - kat.iii apteki 2 pojemniki typu bóbr/miesiąc 8 - kat.iv sklepy jednobranżowe: * produkty i artykuły szybkozbywalne - 2 pojemniki typu bóbr/miesiąc * pozostałe - 1 pojemnik typu bóbr/miesiąc - kat. V gastronomia: * powierzchnia do 50 m 2-3 pojemniki typu bóbr/miesiąc * powierzchnia do 100 m 2 6 pojemników typu bóbr/miesiąc * powierzchnia powyżej 100 m 2 8 pojemników typu bóbr/miesiąc - kat.vi biura i lokale usługowe: * powierzchnia do 100 m 2 0,5 pojemnika typu bóbr/miesiąc * powierzchnia powyżej 100 m 2 1 pojemnik typu bóbr/miesiąc a) Opłatę za wywóz 1 pojemnika danej wielkości określa obowiązująca Uchwała Rady m. st. Warszawy. b) W przypadku wyposażenia budynku w pojemniki innego typu niż bóbr naliczenia za wywóz nieczystości dokonuje się odpowiednio w oparciu o stawkę za jednorazowe opróżnianie pojemnika danej wielkości, określoną w Uchwale Rady m. ST. Warszawy. 8. Koszty konserwacji dźwigów. 1) Koszty konserwacji dźwigów obejmują wydatki na bieżącą obsługę konserwacyjną tych urządzeń, koszty nadzoru technicznego oraz bieżących naprawy nie będących remontami. Remonty dźwigów nie będące drobnymi naprawami rozliczane są w ramach funduszu remontowego jednobudynkowej nieruchomości. 2) Koszty konserwacji dźwigów ewidencjonowane są odrębnie dla każdej jednobudynkowej nieruchomości. 3) Kosztami konserwacji dźwigów obciąża się lokale położone w budynkach wyposażonych w dźwigi, powyżej parteru. 4) Rozliczenie kosztów konserwacji dźwigów na poszczególne lokale dokonuje się proporcjonalnie do liczby osób użytkujących lokale w danym budynku ( z wyłączeniem 2 pkt. 7,8 i 9 Regulaminu). 9. Koszty ochrony mienia 1) Koszty ochrony mienia obejmują wydatki na ochronę budynków świadczoną przez usługodawców zewnętrznych. 2) Koszty ochrony mienia są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla każdej jednobudynkowej nieruchomości. 3) Rozliczenia kosztów ochrony mienia dokonuje się w sposób wynikający z podziału kosztów na ilość lokali. 10. Koszty dostępu do pakietu podstawowego telewizji kablowej 1) Koszt dostępu do pakietu podstawowego telewizji kablowej obejmuje wydatki związane z kosztami dostawy do lokali sygnału telewizyjnego przez usługodawców zewnętrznych. 2) Koszty dostępu do telewizji kablowej ewidencjonowane są i rozliczane odrębnie dla każdej jednobudynkowej nieruchomości korzystającej z dostępu do podstawowego pakietu telewizji kablowej.

9 9 3) Nie zalicza się do kosztów opłat związanych z indywidualnymi umowami zawieranymi z dostawcami sygnału telewizji kablowej na programowe pakiety rozszerzone. 4) Koszty dostępu do pakietu podstawowego telewizji kablowej rozliczane są na lokal, niezależnie od jego charakteru, powierzchni czy ilości osób użytkujących lokal. 11. Koszty konserwacji domofonów i wideofonów. 1) Koszty konserwacji monitoringu, domofonów i wideofonów obejmują wydatki związane z kosztami wynikającymi z faktur za wykonane usługi przez dostawców zewnętrznych. 2) Koszty konserwacji monitoringu, domofonów i wideofonów są ewidencjonowane i rozliczane dla poszczególnych jednobudynkowych nieruchomości. 3) Koszty konserwacji domofonów i wideofonów w danym budynku rozliczane są na poszczególne lokale podłączone do tej instalacji, niezależnie od charakteru lokalu, jego powierzchni czy liczby osób. Koszty konserwacji monitoringu - na każdy lokal mieszkalny. 12. Podatek od nieruchomości 1) Podatek od nieruchomości jest ewidencjonowany i rozliczany odrębnie dla każdej jednobudynkowej nieruchomości w podziale na: a) lokale mieszkalne za wyjątkiem lokali z prawem odrębnej własności, b) lokale użytkowe, za wyjątkiem lokali z prawem odrębnej własności, c) miejsca postojowe w garażu wielostanowiskowym, za wyjątkiem miejsc z prawem odrębnej własności. 2) Koszty z tytułu podatku od nieruchomości rozlicza się proporcjonalnie w odniesieniu do powierzchni użytkowej poszczególnych lokali, których ten podatek dotyczy. 3) Od lokali lub miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym, stanowiących odrębną własność podatek opłacany jest przez właścicieli bezpośrednio do Urzędu Miasta. 13. Wieczyste użytkowanie gruntów. 1) Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla każdej jednobudynkowej nieruchomości w podziale na: a) lokale mieszkalne za wyjątkiem lokali z prawem odrębnej własności b) lokale użytkowe za wyjątkiem lokali z prawem odrębnej własności, c) miejsca postojowe w garażu wielostanowiskowym, za wyjątkiem miejsc z prawem odrębnej własności. 2) Rozliczenia kosztów opłat za wieczyste użytkowanie gruntu dokonuje się proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali, których te opłaty dotyczą. 3) Właściciele lokali albo miejsc postojowych z prawem odrębnej własności, będący współużytkownikami wieczystymi gruntu wchodzącego w skład nieruchomości, w której lokal ten lub miejsce postojowe jest położony, rozliczają się indywidualnie z właścicielem gruntu z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu. 14. Powstałą po rozliczeniu kosztów określonych w 3 niniejszego Regulaminu różnicę, wynikającą z faktycznie poniesionych kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości a zaliczkowo pobranymi opłatami od użytkowników lokali na pokrycie tych kosztów, zwiększa odpowiednio koszty lub przychody danej nieruchomości w roku następnym i uwzględnia przy ustalaniu zaliczek na pokrycie tych kosztów. 5

10 10 Ustalenia opłat za użytkowanie lokali 1) Na pokrycie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, użytkownicy lokali wnoszą opłaty w częściach przypadających na lokale mieszkalne, odpowiednio do postanowień art. 4 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 2) Na pokrycie kosztów gospodarki zasobami lokali użytkowych w najmie, najemcy lokali użytkowych wnoszą opłaty czynszu najmu oraz opłaty eksploatacyjne, określone w umowach najmu. 3) Na pokrycie kosztów gospodarki zasobami lokali użytkowych ze spółdzielczym prawem do lokalu użytkowego albo prawem odrębnej własności lokalu użytkowego, użytkownicy lokali wnoszą opłaty w częściach przypadających na dane lokale użytkowe. Postanowienia art. 4 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stosuje się odpowiednio. 4) Opłaty wnoszone na pokrycia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, gospodarki zasobami lokali użytkowych w najmie, gospodarki zasobami lokali użytkowych ze spółdzielczym prawem do lokalu użytkowego lub odrębnej własności lokalu użytkowego mogą być przeznaczone wyłącznie na cel, na który zostały wniesione. 5) Obowiązek wnoszenia opłat za używanie lokalu powstaje z dniem postawienia przez spółdzielnię lokalu do dyspozycji użytkownika. O dacie postawienia lokalu do dyspozycji użytkownika spółdzielnia zawiadamia go za pokwitowaniem bezpośrednio lub listem poleconym przed tą datą. 6) Obowiązek wnoszenia opłat ustaje z dniem faktycznego opróżnienia i protokolarnego przekazania lokalu wraz z kompletem kluczy - do spółdzielni. 7) Opłaty, o których mowa w pkt.5, solidarnie z członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokalu lub z właścicielami lokalu nie będącymi członkami spółdzielni, albo z najemcami lokali mieszkalnych odpowiadają stale zamieszkujące z nimi w lokalu osoby pełnoletnie z wyjątkiem osób pełnoletnich pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu. 8) Opłaty za użytkowanie lokalu mieszkalnego albo za miejsce postojowe w garażu wielostanowiskowym, wnosi się co miesiąc z góry do 20-go dnia miesiąca. 9) Opłaty za użytkowanie lokalu użytkowego wnosi się co miesiąc z góry do 10-go dnia każdego miesiąca lub według ustaleń wynikających z umowy najmu. 10) Od opłat wnoszonych z opóźnieniem spółdzielnia nalicza odsetki ustawowe. 11) O zmianie wysokości opłat za używanie lokalu mieszkalnego albo miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym spółdzielnia zawiadamia w terminie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc od którego mają obowiązywać zmienione opłaty. 12) Zmiana wysokości czynszu najmu lokalu mieszkalnego jest dokonywana w trybie określonym Ustawą o ochronie praw lokatorów. 13) Kierowany do Rady Nadzorczej wniosek Zarządu o zmianę wysokości opłat, wymaga uzasadnienia na piśmie. 14) Na żądanie członka spółdzielni, użytkownika nie będącego członkiem spółdzielni oraz najemców lokali użytkowych, spółdzielnia obowiązana jest przedstawić szczegółową kalkulację opłat. 15) Członkowie spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany opłat w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym, którego tryb określa statut spółdzielni lub w drodze sądowej. 16) Wystąpienie na drogę postępowania wewnątrzspółdzielczego nie zwalnia wymienionych osób z obowiązku wnoszenia opłat w dotychczasowej wysokości. 17) W przypadku wystąpienia na drogę postępowania sądowego odpowiednio stosuje się odpowiednio art.4ust.8 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 18) Opłaty za użytkowanie lokali mogą być wnoszone: a) w kasie spółdzielni

11 11 b) przekazem pocztowym na rachunek spółdzielni c) przelewem bankowym na rachunek spółdzielni 6 Obowiązki spółdzielni 1) W ramach pobieranych opłat za używanie lokali spółdzielnia jest obowiązana zapewnić czystość i porządek w pomieszczeniach ogólnego użytku oraz w otoczeniu budynków. 2) Utrzymywać budynki i wszystkie urządzenia z nimi związane w należytym stanie technicznym, zapewniającym bezpieczeństwo użytkownikom oraz możliwość ciągłego korzystania ze wszystkich instalacji i urządzeń. 3) Obowiązki spółdzielni w zakresie napraw i remontów lokali obejmuje Regulamin określający obowiązki spółdzielni i jej członków oraz najemców lokali mieszkalnych, przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 78/2000 w dniu 30 sierpnia 2000r. 4) Naprawa wszelkich urządzeń wewnątrz lokalu i poza nim, powstałych z winy użytkownika lokalu lub osób korzystających z lokalu, obciąża użytkownika lokalu. 7 Bonifikaty w opłatach za użytkowanie lokali. 1) W przypadku trwającej dłużej niż 3 dni przerwy w funkcjonowaniu dźwigów, anteny radiowo-telewizyjnej, wideofonu lub domofonu, użytkownikowi przysługuje obniżka opłat w wysokości 1/30 danego składnika opłaty za każdy dzień przerwy w funkcjonowaniu tych urządzeń. 2) Obniżki w opłatach (bonifikaty i odszkodowania) rozlicza się z użytkownikami lokali w okresach miesięcznych. 3) Kwoty udzielonych bonifikat i przyznanych odszkodowaniach stanowią zmniejszenie przychodów gospodarki zasobami mieszkaniowymi. 7 Regulamin zatwierdziła Rada Nadzorcza w dniu. Uchwałą nr. Regulamin wchodzi w życie z dniem...

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże. I. Podstawa prawna 1. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N R E G U L A M I N rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Obrońców Pokoju w Gliwicach. I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

i ustalania opłat za używanie lokali

i ustalania opłat za używanie lokali REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Pomezania" w Kwidzynie. Kwidzyn, 2016 r. Strona 1 z 7 Rada Nadzorcza Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni.

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZASADY OGÓLNE. JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE

R E G U L A M I N ZASADY OGÓLNE. JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE R E G U L A M I N rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w celu ustalenia opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Westalka w Nakle nad Notecią 1 ZASADY OGÓLNE. 1. Stosownie

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalanie opłat na ich pokrycie w Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchedniowie Podstawa prawna: 1. Postanowienia ogólne Regulamin

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRODZKA W KRAKOWIE 1. Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW UTRZYMANIA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią : a) Ustawa z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE. Rozdział I. Postanowienia wstępne. 1 1. Regulamin ustala

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Podstawa prawna

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Podstawa prawna Załącznik do Uchwały Nr 43 Rady Nadzorczej PSM z dn. 21.04.2015r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w

REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu Zmiany wprowadzone na mocy: Uchwały Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI

9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 9.1. Zasady ogólne 152 Spółdzielnia prowadzi działalność na zasadach rozrachunku gospodarczego. 153 Spółdzielnia może korzystać z kredytów bankowych i pożyczek do wysokości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali.

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. Na podstawie Statusu Spółdzielni, w związku z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE JELENIOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W JELENIEJ GÓRZE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie.

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie. Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowo Budowlanej Ziemowit w Ciechanowie Niniejszy regulamin opracowano

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI (GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI) I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DOM DLA MŁODYCH. /tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM W SBM WŻB W WARSZAWIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM W SBM WŻB W WARSZAWIE Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Wolska Żelazna Brama Ul. Krochmalna 32 00-864 Warszawa Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SBM WŻB nr 32 z dnia 24.09.2012r. REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy

Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy I. PODSTAWY PRAWNE Rada Nadzorcza działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna 1 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali

Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice-Północ w Krakowie Os. Boh. Września 26 Nr. ewid. R/RN/23 Strona/stron 1/10 Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie Zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia w Katowicach

REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia w Katowicach REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia w Katowicach zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 68/12 z 4.06.2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz

REGULAMIN. Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz Podstawa prawna : - ustawa z dnia 16 września 1982r Prawo spółdzielcze (DZ. U. z 2003r nr 188 poz.1848 z późniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali. I. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali. I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali Na podstawie Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim, w związku z art. 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Rozliczania Kosztów i Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

REGULAMIN. Regulamin Rozliczania Kosztów i Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi REGULAMIN Regulamin Rozliczania Kosztów ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI W SPÓŁDZIELNI BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO NATOLIN I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozliczania kosztów eksploatacji i ustalania opłat. w zasobach GSBM im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl.

REGULAMIN. Rozliczania kosztów eksploatacji i ustalania opłat. w zasobach GSBM im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. Podstawa prawna: REGULAMIN Rozliczania kosztów eksploatacji i ustalania opłat w zasobach GSBM im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. oraz zasobach zarządzanych przez spółdzielnię. Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI i USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI i USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI i USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI I. Postanowienia ogólne 1 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi ( g.z.m.) obejmują: A. Eksploatację

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA w Konstancinie-Jeziornie, ul. Sobieskiego 6, 05-520 Konstancin-Jeziorna Załącznik nr 1 do Uchwały 96/2013 RADY NADZORCZEJ SML-W z dnia 27.11.2013 roku

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi obejmują wydatki ponoszone przez Spółdzielnię:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi obejmują wydatki ponoszone przez Spółdzielnię: Załącznik do uchwały nr 2/7/2012 Rady Nadzorczej SM "ODJ" Kraków z dnia 17.12.2012 r. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia opłat za używanie lokali. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BURSZTYN W WIERUSZOWIE (tekst ujednolicony)

Bardziej szczegółowo

I. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

I. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali oraz podziału obowiązków w zakresie napraw. z dnia 26 września 2008 r. Zmiany: - Uchwała nr 07/2009

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBANIU ul. Bolesława Chrobrego 3, 59-800 Lubań REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBANIU ul. Bolesława Chrobrego 3, 59-800 Lubań REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI ul. Bolesława Chrobrego 3, 59-800 Lubań REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE Uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 29.04.2019r. z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie szczegółowych zasad rozliczania kosztów związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali

REGULAMIN w sprawie szczegółowych zasad rozliczania kosztów związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali REGULAMIN w sprawie szczegółowych zasad rozliczania kosztów związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI, ORAZ ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SM PIASKI D"

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI, ORAZ ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SM PIASKI D REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI, ORAZ ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SM PIASKI D" Regulamin został opracowany w oparciu o przepisy: Ustawy Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE Treść regulaminu: I. Podstawa prawna II. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się: Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Postawa prawna. 1. Postanowienia ogólne

Postawa prawna. 1. Postanowienia ogólne Postawa prawna - Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze z późniejszymi zmianami, - Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami, - Ustawa z dnia 24.06.1994.

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SM ENERGETYK I. PODSTAWA PRAWNA 1 Niniejszy Regulamin opracowano w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC I. Finansowanie działalności spółdzielni: 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CHEMIK

R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CHEMIK Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Chemik nr 2/V/2008 z dnia 24.01.2008 r. R E G U L A M I N F U N D U S Z U R E M O N T O W E G O SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CHEMIK W POLICACH

Bardziej szczegółowo

L Postanowienia ogólne.

L Postanowienia ogólne. Regulamin - rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce i lokalami stanowiącymi mienie innych osób oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali. L Postanowienia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Spółdzielni Mieszkaniowej SEGMENT w Częstochowie

R E G U L A M I N. Spółdzielni Mieszkaniowej SEGMENT w Częstochowie R E G U L A M I N rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali oraz opłat za założenie szyldów, reklam i tablic reklamowo-informacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N SM PRZECŁAW ZIELONE - POLE

R E G U L A M I N SM PRZECŁAW ZIELONE - POLE R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI /GZM/ SM PRZECŁAW ZIELONE - POLE SPIS TREŚCI I. Podstawa prawna. II. III. IV.

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1. Postanowienia ogólne 1.1.Koszty gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE Rozdział I PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali l. Postanowienia ogólne 1.1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi obejmują wydatki ponoszone przez

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI (GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI) I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W LWSM ZASPA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Regulamin określa zasady rozliczenia kosztów i ustalania opłat związanych z:

R E G U L A M I N. Regulamin określa zasady rozliczenia kosztów i ustalania opłat związanych z: R E G U L A M I N zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasad ustalania wysokości opłat za używanie lokali w Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach ROZDZIAŁ I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI ORAZ OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RETKINIA-PÓŁNOC w ŁODZI I. PODSTAWA PRAWNA Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Koszty gospodarki zasobami obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielnię w związku z:

REGULAMIN. 2. Koszty gospodarki zasobami obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielnię w związku z: Załącznik do uchwały Nr 16/2015 Rady Nadzorczej z dnia 05.10.2015r. REGULAMIN Gospodarowania zasobami lokalowymi Spółdzielni Mieszkaniowej Wielkopolanka, rozliczania kosztów i ustalania wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia wstępne.

Rozdział I. Postanowienia wstępne. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ustalania rodzaju i wysokości opłat eksploatacyjnych oraz ich wnoszenia w Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI SŁUPSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA C Z Y N 76-200 SŁUPSK, ul. S. Leszczyńskiego 7 tel. 59 843-25-16 fax 59 843-21-22 *************************************************************************** REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. VII DWÓR W GDAŃSKU

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. VII DWÓR W GDAŃSKU REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. VII DWÓR W GDAŃSKU 1 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów, działając na podstawie 100 ust. 1 pkt 12 Statutu postanawia, co następuje:

Regulamin. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów, działając na podstawie 100 ust. 1 pkt 12 Statutu postanawia, co następuje: Regulamin zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów i ustalania wysokości opłat za użytkowanie lokali Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów", działając na podstawie 100, ust. l, pkt 20 Statutu, postanawia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE II.. ZAASSAADDYY OOGGÓÓLLNNEE 1 1. W celu zapewnienia prawidłowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WYŻYNY

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WYŻYNY REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WYŻYNY Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r.o spółdzielniach mieszkaniowych tekst jednolity - Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Regulamin opracowany jest na podstawie zasad zawartych w postanowieniach:

R E G U L A M I N. Regulamin opracowany jest na podstawie zasad zawartych w postanowieniach: R E G U L A M I N Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni - tekst jednolity Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH KATOWICE, LUTY 2015 ROKU 2 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z l5.12.2000r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CIECHOCINKU. I. Finansowanie działalności Spółdzielni : 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w OSM

R E G U L A M I N rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w OSM R E G U L A M I N rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w OSM Niniejszy Regulamin opracowano w oparciu o: 1) ustawę Prawo spółdzielcze, 2) ustawę o

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Regulamin opracowano w oparciu o:

R E G U L A M I N. Regulamin opracowano w oparciu o: R E G U L A M I N Tekst jednolity zawiera zmiany wprowadzone Aneksem Nr 1 rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni, lokalami stanowiącymi mienie innych osób i lokalami użytkowymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej DOM w Olsztynie

Regulamin. Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej DOM w Olsztynie Regulamin Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej DOM w Olsztynie I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin ustala zasady określające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łodzi

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łodzi REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łodzi I. Podstawa prawna 1. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM I Podstawy prawne działalności finansowej Spółdzielni. Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. ustawie z

Bardziej szczegółowo

a) ustalania i rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków Spółdzielni,

a) ustalania i rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków Spółdzielni, R E G U L A M I N Rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Tekst jednolity

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Tekst jednolity Tekst jednolity REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Nysie

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI LOKALOWYMI (jednolity tekst)

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI LOKALOWYMI (jednolity tekst) SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI LOKALOWYMI (jednolity tekst) 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne 2. Postanowienia ogólne 3. Rozliczanie kosztów

Bardziej szczegółowo

5. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszk. i ustalenia opłat za użycie lokali.

5. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszk. i ustalenia opłat za użycie lokali. 5. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszk. i ustalenia opłat za użycie lokali. I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielców

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Podstawa prawna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N rozliczania kosztów i przychodów gospodarki zasobem mieszkaniowym oraz zasad ustalania wysokości opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Ząbkowicach Śląskich Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne: Regulamin został opracowany w oparciu o przepisy prawa: 1. DEFINICJE

Podstawy prawne: Regulamin został opracowany w oparciu o przepisy prawa: 1. DEFINICJE Załącznik do uchwały nr /08 Rady Nadzorczej SMW JEDNOŚĆ z dnia 2008 r. R E G U L A M I N rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI

ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI U C H W A Ł A Nr 21/03/04 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z dnia 02 marca 2004 roku, prot. 2/04, w sprawie uchwalenia Regulaminu ustalania i rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określający zasady rozliczania przychodów i kosztów spółdzielni w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasady ustalania opłat za lokale w spółdzielni W oparciu o przepisy: Ustawy

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16 września1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. nr 188

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZEŃ KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. OSIEDLE MŁODYCH W GORLICACH

R E G U L A M I N ROZLICZEŃ KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. OSIEDLE MŁODYCH W GORLICACH R E G U L A M I N ROZLICZEŃ KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. OSIEDLE MŁODYCH W GORLICACH I. Postanowienia ogólne 1.1.Członkowie Spółdzielni obowiązani

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna:

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna: 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK WE WROCŁAWIU Na podstawie 177 Statutu Spółdzielni i w związku z artykułem 6 ust.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu R E G U L A M I N zasad gospodarki finansowej Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu 1. Postanowienia ogólne. 2. Działalność Spółdzielni. 3. Fundusze. 4. Postanowienia końcowe. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale

Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale http://www.chsm.com.pl/akty_regulaminy/regulaminy/regulamin_zasady_rozliczania_kosztow Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH LUTY 2015 ROK ROZDZIAŁ 1. TWORZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI. 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat na ich pokrycie. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat na ich pokrycie. 1. Postanowienia ogólne Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat na ich pokrycie 1. Postanowienia ogólne 1.1.Podstawa prawna: Regulamin został opracowany w oparciu o przepisy

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Cieszynianka w Cieszynie. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ELSAM

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ELSAM REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ELSAM Tekst przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 8 z dnia 09.11.2015r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami: 1) nr 47/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dn. 19.09.2012 r. 2) nr 31/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 27.10.2014 r. Regulamin rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu.

REGULAMIN. TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu. REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu. 1 Niniejszy Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE Warszawa, dnia 13.05.2013 r. R E G U L A M I N Spółdzielnii Mieszkaniowej "Ksawerów" dot. rozliczenia kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni i ustalania opłat za używanie lokali. Regulamin opracowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zasad Gospodarki Finansowej. Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. ul. Wieniawskiego 1. Rozdział I. Podstawa prawna

Regulamin. Zasad Gospodarki Finansowej. Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. ul. Wieniawskiego 1. Rozdział I. Podstawa prawna Regulamin Zasad Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach ul. Wieniawskiego 1 Rozdział I Podstawa prawna 1 Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. Ustawie z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. (tekst ujednolicony) w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom w Kościerzynie

Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom w Kościerzynie Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom w Kościerzynie I Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003r.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOTACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI

RAMOWY REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOTACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI RAMOWY REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOTACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI (GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI) I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI 1. Postanowienia ogólne 1.1. Koszty eksploatacji i

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej nr 53/IV z dnia 22 maja 2006 roku i znowelizowane Uchwałą nr 17/VII z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ JEŻYCE W POZNANIU

REGULAMIN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ JEŻYCE W POZNANIU REGULAMIN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ JEŻYCE W POZNANIU PODSTAWA PRAWNA Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1. Ustawa z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. Podstawa prawna: 1/ Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie szczegółowych zasad rozliczania kosztów związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali

REGULAMIN w sprawie szczegółowych zasad rozliczania kosztów związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali REGULAMIN w sprawie szczegółowych zasad rozliczania kosztów związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo