KBF /2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KBF-4101-07-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 KBF /2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/036 Zadłużenie wybranych instytucji sektora finansów publicznych oraz Krajowego Funduszu Drogowego Jednostka przeprowadzająca kontrolę Najwyższa Izba Kontroli Departament Budżetu i Finansów Kontrolerzy 1. Beata Ogrodowicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr z dnia 20 sierpnia 2012 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2) 2. Wiesław Lipski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr z dnia 20 sierpnia 2012 r. (dowód: akta kontroli str. 3-4) Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Plac Bankowy 3/5, Warszawa Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy (dowód: akta kontroli str. 5-6) II. Ocena kontrolowanej działalności Ocena ogólna Uzasadnienie oceny ogólnej Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie 1 działalność Miasta Stołecznego Warszawy w zbadanym zakresie. Pozytywną ocenę uzasadniają: - utrzymywanie wskaźnika udziału zadłużenia ogółem w dochodach oraz wskaźnika obciążenia dochodów kosztami obsługi zadłużenia na poziomie nieprzekraczającym limitów określonych w art. 170 i 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 2, - przestrzeganie zasad i limitów zaciągania zobowiązań finansowych, określonych w przepisach prawa oraz w uchwałach organu stanowiącego, - terminowe regulowanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki, wyemitowanych papierów wartościowych oraz udzielonych poręczeń, - prawidłowe ewidencjonowanie tytułów dłużnych w księgach rachunkowych i rzetelne sporządzenie sprawozdań o stanie zobowiązań, - prowadzenie aktywnego nadzoru oraz podejmowanie działań w stosunku do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto Stołeczne Warszawa jest organem tworzącym, w celu poprawy ich sytuacji finansowej. 1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 2 Dz.U. Nr 249, poz ze zm. 2

3 Badaniem zostały objęte zobowiązania Miasta Stołecznego Warszawy z okresu od początku 2010 r. do końca II kwartału 2012 r., z uwzględnieniem działań związanych z ich zaciąganiem w latach wcześniejszych, na tle danych o zadłużeniu i sytuacji Miasta od 2008 r. Opis stanu faktycznego III. Opis ustalonego stanu faktycznego 1. Struktura zadłużenia i jego dynamika W latach r. kwota zobowiązań ogółem wzrosła z ,03 zł do ,98 zł, tj. o 164%. Jednocześnie dynamika wzrostu zmniejszyła się z 78% w 2009 r., 31,5% w 2010 r. do 12,8% w 2011 r. W ciągu pierwszych dwóch kwartałów 2012 r. Miasto Stołeczne Warszawa nie zaciągało nowych zobowiązań, a zadłużenie ogółem wyrażone w złotych obniżyło się do kwoty ,37 zł. W badanym okresie zmianie ulegała struktura zobowiązań. W 2008 r. 99,4% wszystkich zobowiązań Miasta stanowiły zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek. W kolejnych latach udział tych zobowiązań w strukturze długu malał na rzecz zobowiązań z tytułu obligacji komunalnych. Na koniec 2011 r. udział kredytów i pożyczek w zobowiązaniach ogółem stanowił 48,3%, a obligacji 51,7%. Zobowiązania wymagalne na koniec lat od 2008 r. do 2010 r. wynosiły odpowiednio ,11 zł, 4.750,00 zł, ,01 zł. Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu łącznym Rb-Z za 2010 r. powstały w budżecie Zarządu Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe. Na koniec 2011 r. i na koniec II kwartału 2012 r. Miasto nie wykazywało zobowiązań wymagalnych. Wskaźniki zadłużenia i kosztów obsługi długu, określone w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, nie zostały przez Miasto Stołeczne Warszawa przekroczone 3. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata , przyjęta uchwałą Rady Miasta nr XXIX/631/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r., zakłada utrzymanie wartości wskaźnika zadłużenia poniżej 50% w całym okresie. (dowód: akta kontroli str , , ) Zobowiązania długo i krótkoterminowe spółek prawa handlowego ze 100% udziałem Miasta Stołecznego Warszawy 4 według zatwierdzonych sprawozdań finansowych w poszczególnych latach badanego okresu wynosiły ,52 zł na koniec 2008 r., ,43 zł w 2009 r., ,39 zł w 2010 r., ,15 zł w 2011 r. Największy udział w zadłużeniu miały w 2008 r. Miejskie Zakłady Autobusowe sp. z o.o. 23,1%, a w latach Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. 47,6%, 46,6% i 54,4%. W okresie od początku 2008 r. do końca II kwartału 2012 r. Miasto było organem tworzącym dla 31 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (spzoz). Łączny wynik finansowy podległych spzoz, począwszy od 2009 r. jest ujemny, a na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniósł minus zł. Zadłużenie jednostek powiązanych Miasta Stołecznego Warszawy było monitorowane i analizowane m.in. przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego, Biuro Polityki Zdrowotnej oraz Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością na podstawie przekazywanych sprawozdań. Od 2011 r., w związku z faktem, że ocena ratingowa 3 Do 2011 r. obliczane w wariancie ostrożnościowym, tj. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w art. 169 ust. 3 i w art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. 4 W 2008 r. było 29 takich spółek, 2009 r. 8, 2010 r. 26, 2011 r. 24 i na 30 czerwca 2012 r

4 Ustalone nieprawidłowości Ocena cząstkowa Opis stanu faktycznego Miasta uwzględnia, jako zadłużenie pośrednie, dług spółek komunalnych, informacje na temat zadłużenia spółek strategicznych, sytuacji finansowej spzoz oraz poręczeń i gwarancji, zgodnie z wytycznymi Skarbnika Miasta Stołecznego Warszawy, są zamieszczane w kwartalnych biuletynach opracowywanych przez Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością i prezentowane władzom Miasta. (dowód: akta kontroli str ) W działalności Miasta Stołecznego Warszawy w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Miasta Stołecznego Warszawy w zbadanym zakresie. 2. Przestrzeganie limitów określonych przez organ stanowiący gminy oraz zasad zaciągania zobowiązań i udzielania poręczeń i gwarancji Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu (zobowiązania krótkoterminowe), określony w uchwale budżetowej na rok 2010 w wysokości zł, został wykorzystany w kwocie ,89 zł przez okres 2 dni i w kwocie zł przez 1 dzień (kredyt w rachunku bieżącym). Limit zobowiązań zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy (zobowiązania długoterminowe), w wysokości zł został wykorzystany w kwocie zł. Miasto Stołeczne Warszawa w 2010 r. wyemitowało cztery serie obligacji o łącznej wartości nominalnej zł oraz zaciągnęło dwa kredyty w łącznej wysokości zł 5. Rada Warszawy nie określiła na 2010 r. limitu poręczeń i gwarancji. W trakcie kontroli nie stwierdzono, aby Miasto takie umowy zawarło. W uchwale budżetowej na rok 2011 Rada Miasta Stołecznego Warszawy ustaliła limit zobowiązań krótkoterminowych w wysokości zł oraz limit zobowiązań długoterminowych w kwocie zł. W tym okresie Miasto Stołeczne Warszawa nie zaciągało zobowiązań krótkoterminowych. W ramach limitu zobowiązań długoterminowych Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy przeprowadziła emisję dwóch serii obligacji o łącznej wartości nominalnej zł. W 2011 r. kredyty i pożyczki nie były zaciągane. Limit poręczeń w wysokości zł, określony uchwałą Rady Miasta z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie, został wykorzystany w kwocie zł. dowód: akta kontroli str , ) W okresie od początku 2010 r. do końca II kwartału 2012 r. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy obsługiwał 16 zobowiązań z tytułu długoterminowych kredytów i jednej pożyczki, zaciągniętych w latach Zawarcie 16 umów było poprzedzone uchwałą organu stanowiącego gminy w sprawie zaciągnięcia kredytów/pożyczki, określającą wysokość zobowiązania, ze wskazaniem przeznaczenia środków, tj. zgodnie z przepisami obowiązujących ustaw samorządowych. dowód: akta kontroli str , 913) W przypadku umowy nr o udzielenie kredytu w wysokości EUR, zawartej w dniu 14 grudnia w 1994 r., Rada Miasta Stołecznego Warszawy wyraziła 5 W Europejskim Banku Inwestycyjnym w kwocie zł na podstawie umowy nr FIN z dnia 28 lipca 2010 r. i w Banku Rozwoju Rady Europy w kwocie zł na podstawie umowy nr F/P1709 z dnia 5 sierpnia 2010 r. 4

5 zgodę na wejście w życie ww. umowy w uchwale Nr XXVI/191/95 z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie finansowania i realizacji inwestycji pn. Oczyszczalnia Ścieków Południe. dowód: akta kontroli str ) Przed zawarciem 15 umów dotyczących zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych zarządy gmin uzyskały pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o możliwości spłaty planowanego kredytu, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. W odniesieniu do umowy nr z 1994 r. oraz umowy pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w trakcie kontroli Urząd Miasta Stołecznego Warszawy nie przedstawił stosownej opinii RIO. dowód: akta kontroli str ) Zaciągnięcie kredytów w polskich bankach zostało poprzedzone postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego. W odniesieniu do kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym i Banku Rozwoju Rady Europy nie było takiego wymagania. Wszystkie długoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczki zostały zaciągnięte na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy. Zarówno umowy kredytowe, jak i umowa pożyczki nie przewidywały kapitalizacji odsetek. 17 umów zostało podpisanych przez osoby upoważnione oraz 16 było opatrzonych kontrasygnatą Skarbnika Gminy. Umowa nr z 1994 r. została przedłożona do kontroli jedynie w wersji bez podpisu Skarbnika Miasta Stołecznego Warszawy. dowód: akta kontroli str ) Od początku 2010 r. do końca II kwartału 2012 r. obsługiwane były obligacje wyemitowane przez Miasto Stołeczne Warszawa w latach , tj. jedna seria obligacji wyemitowanych na rynku zagranicznym (euroobligacje) o wartości nominalnej EUR oraz siedem serii obligacji wyemitowanych na rynku krajowym, o łącznej wartości nominalnej zł, a także obligacje wyemitowane przez Gminę Warszawa Białołęka w 2002 r. seria C o wartości zł i seria D o wartości zł. Wszystkie ww. emisje zostały przeprowadzone na podstawie uchwał organu stanowiącego w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich nabywania, zbywania i wykupu, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami ustaw samorządowych. (dowód: akta kontroli str ) W okresie od początku 2010 r. do końca II kwartału 2012 r. obowiązywało 20 umów poręczenia zawartych w latach , w tym 12 poręczeń kredytów udzielonych przez banki dziesięciu samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, cztery poręczenia prawidłowego wydatkowania środków w związku z realizacją przez spzoz projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) udzielone Wojewodzie Mazowieckiemu jako instytucji pośredniczącej oraz cztery poręczenia kredytów udzielonych przez []) 6 towarzystwom budownictwa społecznego (tbs),dla których Miasto Stołeczne Warszawa jest organem założycielskim. Kwota udzielonych poręczeń za zobowiązania spzoz wynosiła zł, a za zobowiązania tbs zł. 6 Wyłączenie jawności na podstawie art.11 ust. 4 ustawy o znk oraz art. 5 ust.2 ustawy o ddip 5

6 W badanym okresie udzielono jednego poręczenia na kwotę zł dotyczącego kredytu udzielonego SPZOZ Szpital Praski przez [] 7. W okresie tym wygasły cztery poręczenia, w tym dwa w związku ze spłatą kredytów przez spzoz oraz dwa w związku ze spłatą przez Miasto Stołeczne Warszawa kredytów zlikwidowanego SPZZOZ SOLEC. Poręczenia prawidłowego wydatkowania środków w związku z realizacją przez spzoz projektów dofinansowanych ze środków EFRR, udzielane w latach wygasły w 2010 i 2011 r. Kwota poręczeń udzielonych za zobowiązania spzoz ulegała systematycznemu zmniejszeniu. Na koniec 2010 r. wynosiły one zł ( zł z tytułu kapitału), 2011 r zł ( zł), a na koniec czerwca 2012 r zł ( zł). Poręczenia kredytów tbs w [] 8 udzielone zostały w latach W badanym okresie ilość tych poręczeń i kwota zobowiązań z nich wynikająca nie ulegała zmianie i na koniec czerwca 2012 r. wynosiła zł. Czynności prawnych związanych z udzielaniem poręczeń dokonywały osoby uprawnione. W umowach poręczenia określone były termin i kwota poręczenia, tj. spełniony był wymóg określony w art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (dowód: akta kontroli str ) Ustalone nieprawidłowości Ocena cząstkowa Opis stanu faktycznego Ustalone nieprawidłowości Ocena cząstkowa W działalności Miasta Stołecznego Warszawy w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie przestrzegania zasad i limitów zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji oraz udzielania poręczeń. 3. Terminowość regulowania zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz uruchomionych poręczeń NIK zbadała wszystkie obsługiwane w okresie od początku 2010 r. do końca II kwartału 2012 r. zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczki, emisji obligacji oraz udzielonych poręczeń. Analiza harmonogramów spłat i warunków obsługi obligacji, wyciągów bankowych i dowodów źródłowych dotyczących płatności z powyższych tytułów wykazała, że płatności zostały zrealizowane terminowo. Spłata zobowiązań wynikających z umów poręczeń następowała zgodnie z terminem określonym w tych umowach. (dowód: akta kontroli str ) W działalności Miasta Stołecznego Warszawy w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie terminowość regulowania zobowiązań Miasta z tytułu kredytów, pożyczki, obligacji oraz poręczeń. 7 Wyłączenie jawności na podstawie art.11 ust. 4 ustawy o znk oraz art. 5 ust.2 ustawy o ddip 8 Wyłączenie jawności na podstawie art.11 ust. 4 ustawy o znk oraz art. 5 ust.2 ustawy o ddip 6

7 4. Prawidłowość sporządzania sprawozdań Rb-Z za 2010 r. i 2011 r. oraz ewidencjonowania tytułów dłużnych w księgach rachunkowych Miasto Stołeczne Warszawa sporządziło sprawozdania łączne Rb-Z za 2010 r. i 2011 r. na podstawie sprawozdań jednostkowych otrzymanych z jednostek podległych oraz własnego sprawozdania jednostkowego, tj. zgodnie z 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych 9. Łączne sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2010 r. obejmowało 959 sprawozdań jednostkowych, a za IV kwartał 2011 r Łączne sprawozdanie Rb-Z za 2010 r. przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie określonym w Załączniku Nr 7 Terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego do ww. rozporządzenia Ministra Finansów. Do sprawozdania za IV kwartał 2010 r. sporządzono dwie korekty: jedną w części A, która wynikała ze złożenia korekty sprawozdania przez jedną z dzielnic, drugą w części C, wynikającą z błędu rachunkowego. Korekty przekazano do RIO w dniach 29 marca i 28 kwietnia 2011 r. Korekta sprawozdania za IV kwartał 2011 r., przekazana do RIO 16 kwietnia 2012 r., dotyczyła części C sprawozdania i wynikała ze zmniejszenia kwoty kredytów na realizację projektów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz kwoty udziału własnego. Sprawozdania jednostkowe Rb-Z jednostek podległych (jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych) przekazywane były do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w formie papierowej oraz elektronicznej, co umożliwiało automatyczną konsolidację tych sprawozdań do łącznego sprawozdania sporządzanego przez Urząd. (dowód: akta kontroli str ) Wszystkie obsługiwane przez Miasto Stołeczne Warszawa kredyty bankowe, pożyczki i obligacje zostały wykazane w sprawozdaniu jednostkowym Rb-Z za 2010 r. i 2011 r. w prawidłowych wysokościach i właściwych grupach wierzycieli. Zobowiązania Miasta ewidencjonowane były na właściwych kontach, określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 10. Zobowiązania w sprawozdaniach Rb-Z zostały ujęte w wartościach nominalnych bez odsetek. Ewidencja analityczna prowadzona była w sposób pozwalający na ustalenie tytułów zobowiązań oraz grup wierzycieli. (dowód: akta kontroli str ) Analiza wyciągów bankowych z wybranych losowo czterech miesięcy 2010 i 2011 r. nie wykazała obsługi innych kredytów i pożyczek, poza ujętymi w księgach rachunkowych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Nie stwierdzono także płatności z tytułu innych umów o podobnym charakterze ekonomicznym. (dowód: akta kontroli str ) 9 Dz.U. Nr 43, poz Dz.U. Nr 128, poz. 861 ze zm. 7

8 Ustalone nieprawidłowości Ocena cząstkowa Analiza ewidencji konta 201 Rozrachunki z dostawcami według stanu na 31 grudnia 2010 r. i 31 grudnia 2011 r., wyciągów bankowych do rachunku bieżącego wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy za styczeń 2011 r. i styczeń 2012 r. oraz dowodów źródłowych zaksięgowanych i zapłaconych w tych miesiącach nie wykazała przypadków regulowania zobowiązań po upływie terminu płatności. Nie stwierdzono zobowiązań, które powinny być wykazane na dzień 31 grudnia 2010 r. bądź 31 grudnia 2011 r. jako wymagalne. Badane wydatki ujęte zostały w księgach rachunkowych Urzędu w okresach sprawozdawczych, których dotyczyły. Sprawozdania jednostkowe Rb-Z Miasta Stołecznego Warszawy za IV kw i 2011 r., w których nie wykazano zobowiązań wymagalnych, zostały sporządzone prawidłowo. Badanie wykazało również, że Miasto nie korzystało w tym okresie z tzw. kredytów kupieckich. Na koniec 2010 i 2011 r. nie wystąpiły także zobowiązania wynikające z faktur, których termin płatności przekraczał 12 miesięcy. (dowód: akta kontroli str ) W działalności Miasta Stołecznego Warszawy w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie Miasto Stołeczne Warszawa w zakresie prawidłowości ewidencjonowania tytułów dłużnych w księgach rachunkowych i wykazywania ich w sprawozdaniach Rb-Z. 5. Działania podejmowane przez Miasto Stołeczne Warszawa w stosunku do spzoz w celu poprawy ich sytuacji finansowej W okresie od początku 2008 r. do końca II kwartału 2012 r. funkcjonowało 31 spzoz, dla których Miasto Stołeczne Warszawa było organem założycielskim. W związku ze zmianami w organizacji i funkcjonowaniu spzoz, na koniec czerwca 2012 r. funkcjonowało 28 spzoz i Spółka Szpital SOLEC sp. z o.o. prowadząca niepubliczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą Szpital SOLEC NZOZ. (dowód: akta kontroli str ) W ww. okresie, w celu poprawy efektywności nadzorowanych spzoz, dokonano zmian w organizacji i funkcjonowaniu niektórych jednostek. Zrestrukturyzowany i przekształcony w zakresie formy prawnej i organizacyjnej został SPZZOZ SOLEC. W ramach I etapu restrukturyzacji, w 2010 r. wydzielono z jego struktur 10 przychodni specjalistycznych, z których dziewięć przekazano do SPZOZ Warszawa Wola, a jedną do SZPZLO Warszawa-Mokotów. Program reorganizacji SPZZOZ SOLEC przyjęty został Uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 10 czerwca 2010 r. Na mocy Uchwały Rady Miasta z 9 września 2010 r. SPZZOZ Solec został zlikwidowany z dniem 28 lutego 2011 r., a jego zadania z dniem 1 marca 2011 r. przejęła Spółka Szpital SOLEC sp. z o.o. Spółka utworzona została na mocy Uchwały Rady Miasta z 10 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Spółki i przeznaczenia środków z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na objęcie kapitału zakładowego Spółki oraz wyposażenia Spółki w majątek pozostały po likwidacji SPZZOZ SOLEC. Początkowy kapitał zakładowy Spółki w wysokości zł wniesiony został w formie pieniężnej w całości przez Miasto Stołeczne Warszawa. Spółka wyposażona została w majątek pozostały po likwidacji SPZZOZ SOLEC. W I połowie 2012 r. kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o zł poprzez utworzenie nowych 8

9 5.000 udziałów po zł każdy, objętych w całości przez Miasto Stołeczne Warszawa. (dowód: akta kontroli str ) W 2010 r. rozszerzono działalność SPZLO Warszawa-Ursynów i przekształcono w SPZOZ Warszawa-Ursynów. Zmiany te nastąpiły w związku z wybudowaniem szpitala Ursynowskie Dzienne Centrum Zabiegowe. W 2011 r. połączono SZPZLO Warszawa-Bródno z SZPZLO Warszawa-Targówek, a w I połowie 2012 r. rozpoczęto proces łączenia Centrum Odwykowego SPZOZ z Ośrodkiem Terapii Uzależnień Alkoholowych SPZOZ. Zmiany w organizacji i funkcjonowaniu spzoz podległych Miastu przeprowadzone zostały na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 11, ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej 12, Uchwały Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Miasta oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata 13 z wykorzystaniem postanowień Uchwały Nr 58/2009 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia. (dowód: akta kontroli str ) Sytuacja finansowa spzoz nadzorowanych przez Miasto w okresie od 2008 r. do końca czerwca 2012 r. ulegała pogorszeniu. Na koniec 2008 r. spzoz osiągnęły łącznie dodatni wynik finansowy w wysokości zł. Od 2009 r. generowały one stratę, która na koniec 2009 r. wyniosła zł, a na koniec 2010 i 2011 r. odpowiednio zł i zł. Na koniec czerwca 2012 r. strata ogółem wynosiła zł. Od 2008 r. systematycznie rosła ilość spzoz osiągających stratę na działalności. Na koniec 2008 r. stratę osiągnęło siedem spzoz, a na koniec czerwca 2012 r. 20 spzoz. Spółka Szpital SOLEC sp. z o.o. pierwszy rok swojej działalności zakończyła stratą w wysokości zł. Na koniec czerwca 2012 r. strata Spółki, z uwzględnieniem świadczeń wykonanych ponad limit określony w umowach kontraktowych z NFZ na 2012 r., wynosiła zł. Łączne zadłużenie spzoz w okresie od końca 2008 r. do końca II kwartału 2012 r. wzrosło o zł. Na koniec 2008 r. zadłużenie tych jednostek wynosiło zł. W latach 2009 i 2010 zwiększyło się odpowiednio do zł i zł. W 2011 r. zadłużenie zmniejszyło się do zł, a na koniec czerwca 2012 r. do zł. Spadek zadłużenia ogółem spzoz na koniec 2011 r. i na koniec czerwca 2012 r. wynikał głównie z przejęcia przez Miasto Stołeczne Warszawa zobowiązań SPZZOZ SOLEC w związku z jego likwidacją z dniem 28 lutego 2011 r. W kontrolowanym okresie zmniejszyła się ilość zadłużonych spzoz. Na koniec 2008 r. zadłużonych było 16 spzoz, a na koniec czerwca 2012 r. 11 spzoz. (dowód: akta kontroli str. 8-9) Miasto Stołeczne Warszawa w latach udzielało podległym spzoz wsparcia w formie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w 2010 r. otrzymało 17 spzoz na kwotę ogółem zł, w 2011 r. 15 na kwotę zł, a w I połowie 11 Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm. 12 Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm. 13 Dz.Urz. Woj. Maz. Nr 119, poz ze zm. 9

10 czerwca 2012 r. pięć na kwotę zł. Dotacje na realizację zadań remontowych w 2010 r. otrzymało sześć spzoz na kwotę ogółem zł, w 2011 r. dziewięć na kwotę zł, a w I połowie 2012 r. cztery na kwotę zł. Działania te były zgodne z postanowieniami art. 114 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 14. Oprócz dotacji na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych Miasto przekazało placówkom służby zdrowia dotacje na realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia. W 2010 r. kwota tych dotacji wyniosła zł, w 2011 r zł, a w I połowie 2012 r zł. W okresie od początku 2010 r. do końca czerwca 2012 r. Miasto Stołeczne Warszawa poniosło koszty w związku ze spłatą kredytów poręczonych bankom za spzoz. W 2010 r. wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń wyniosły zł i dotyczyły trzech podmiotów, w 2011 r. wypłacono zł za cztery spzoz, a w I połowie 2012 r zł za trzy spzoz. Ponadto w związku z likwidacją SPZZOZ SOLEC w 2011 r. Miasto Stołeczne Warszawa przejęło zobowiązania tej placówki, których wartość według bilansu likwidacyjnego na dzień 28 lutego 2011 r. wynosiła zł, w tym zobowiązania wobec Miasta Stołecznego Warszawy zł. W wyniku przeprowadzonych negocjacji z wierzycielami kwota zapłaconych przez Miasto Stołeczne Warszawa zobowiązań za SPZZOZ SOLEC wynosiła zł, tj. mniej od wykazanych w bilansie likwidacyjnym o zł. Uchwałę Nr LXXXIX/2647/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie likwidacji SPZZOZ SOLEC i przejęcia zobowiązań likwidowanej placówki przyjęto w dniu 9 września 2010 r. W związku z objęciem Miasta Stołecznego Warszawy Programem wieloletnim Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia, Miasto otrzymało z Ministerstwa Zdrowia dotację celową w wysokości zł, która przeznaczona została na spłatę zobowiązań zlikwidowanego SPZZOZ SOLEC. (dowód: akta kontroli str ) W kontrolowanym okresie Miasto Stołeczne Warszawa nie udzielało pożyczek i nie przekazywało środków na pokrycie strat spzoz. W budżecie na 2012 r. nie zaplanowano środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego podległych spzoz. (dowód: akta kontroli str ) Urząd Miasta nadzorował działalność podległych spzoz. W ramach tego nadzoru prowadzona była okresowa analiza sytuacji finansowej spzoz w oparciu o przekazywaną sprawozdawczość. Roczne sprawozdania finansowe spzoz zatwierdzane były do końca czerwca następnego roku przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Biuro Polityki Zdrowotnej przygotowywało roczne, kwartalne i miesięczne analizy sytuacji finansowej spzoz. Analiza roczna obejmowała analizę bilansu, rachunku zysków i strat oraz wskaźników ekonomiczno-finansowych wszystkich podległych spzoz. Wyniki tej analizy służyły do ustalenia oceny punktowej i nadania kategorii stabilności ekonomiczno-finansowej poszczególnym spzoz oraz do przygotowania opinii dla Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych spzoz. Dyrektorów spzoz, które osiągnęły słabe wyniki 14 Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm. 10

11 Ustalone nieprawidłowości Ocena cząstkowa Wnioski pokontrolne Prawo zgłoszenia zastrzeżeń finansowe zobowiązywano do podejmowania działań na rzecz poprawy ich sytuacji finansowej i wdrażania programów naprawczych. Na koniec I półrocza 2012 r. trzy spzoz realizowały programy naprawcze. Stratę w działalności za 2011 r. osiągnęło 17 spzoz. Biuro Polityki Zdrowotnej ustaliło dla tych spzoz wskaźnik zadłużenia, o którym mowa w art. 71 ustawy o działalności leczniczej. Kształtował się on na poziomie od 0,07 (dla SZPZLO Warszawa Bródno) do 1,26 (dla SPZOZ Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego). Analizy kwartalne obejmowały analizę wyniku finansowego i poziomu zadłużenia wszystkich spzoz. Spzoz znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej zobligowane były do składania miesięcznych sprawozdań finansowych. Analiza miesięczna tych spzoz obejmowała analizę przychodów, kosztów, wyniku finansowego oraz zatrudnienia. Wyniki analiz kwartalnych i miesięcznych były między innymi podstawą do przyznawania nagród dla dyrektorów spzoz. Biuro Polityki Zdrowotnej przeprowadzało w spzoz kontrole planowane i doraźne, którymi obejmowano realizację zadań statutowych spzoz, w tym dostępność i poziom świadczonych usług, realizację programów zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem, zamówienia publiczne, politykę kadrową, gospodarkę finansową. W 2010 r. przeprowadzono 38 kontroli, w 2011 r. 36 kontroli, a w pierwszej połowie 2012 r. 19 kontroli. (dowód: akta kontroli str ) W działalności Miasta Stołecznego Warszawy w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Miasta Stołecznego Warszawy w badanym obszarze. IV. Uwagi i wnioski Najwyższa Izba Kontroli nie wnosi uwag do działalności Miasta Stołecznego Warszawy w kontrolowanych obszarach i nie formułuje wniosków. V. Pozostałe informacje i pouczenia Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli. Warszawa, dnia 28 listopada 2012 r.. Kontroler Beata Ogrodowicz 11 Najwyższa Izba Kontroli Departament Budżetu i Finansów Dyrektor Waldemar Długołęcki

12 główny specjalista k.p Podpis Podpis 12

LKA /2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA /2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-02/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana K/14/003 - Wykonanie wniosków

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-01-02/2013 I/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-01-02/2013 I/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-01-02/2013 I/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I/13/002 Poręczenia i gwarancje udzielane oraz obsługiwane

Bardziej szczegółowo

LKA 4111-001-01/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4111-001-01/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-01/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana K/14/003 Wykonanie wniosków

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-24-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-24-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-24-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/12/036 - Zadłużenie

Bardziej szczegółowo

LWA - 4101-24-04/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA - 4101-24-04/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA - 4101-24-04/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadza jąca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/12/036 Zadłużenie

Bardziej szczegółowo

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68 329 19 00; fax: 68 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra, 2013-10

Bardziej szczegółowo

KBF-4101-07-07/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4101-07-07/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4101-07-07/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/036 - Zadłużenie wybranych instytucji sektora finansów

Bardziej szczegółowo

KBF /2013 I/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF /2013 I/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-01-01/2013 I/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana I/13/002 Poręczenia i

Bardziej szczegółowo

Pan RYSZARD TOMASZ NOWAKOWSKI Wójt Gminy Parzęczew

Pan RYSZARD TOMASZ NOWAKOWSKI Wójt Gminy Parzęczew Łódź, dnia 31 października 2014 roku Pan RYSZARD TOMASZ NOWAKOWSKI Wójt Gminy Parzęczew WK 602/48/2014 Na podstawie art.9 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017 L.p. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 2014 2015 2016 2017 1 Dochody ogółem 23566282 24271320 24932510 25680485 1.1 Dochody bieżące 23501282 24206320 24932510 25680485 1.1.1 dochody

Bardziej szczegółowo

LOL 4101-20-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOL 4101-20-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOL 4101-20-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy P/12/036 Zadłużenie wybranych instytucji sektora

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz. 2499 ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej

Bardziej szczegółowo

POWIAT PSZCZYŃSKI ul.3 Maja PSZCZYNA

POWIAT PSZCZYŃSKI ul.3 Maja PSZCZYNA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON POWIAT PSZCZYŃSKI ul.3 Maja 10 43-200 PSZCZYNA 276255074 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Powiat Gryfiński ul. Sprzymierzonych GRYFINO

Powiat Gryfiński ul. Sprzymierzonych GRYFINO Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON Powiat Gryfiński ul. Sprzymierzonych 4 74-100 GRYFINO 811683965 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa tel. (22) 628 28 62; 628 78 42 e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl WK.0921.5.2014 Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-21-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-21-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-21-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/036 Zadłużenie wybranych instytucji sektora finansów

Bardziej szczegółowo

Spis treści: 1. Pojęcie długu. Statystyka długu publicznego. Metodologia ustalania zadłużenia 2. Komponenty długu publicznego

Spis treści: 1. Pojęcie długu. Statystyka długu publicznego. Metodologia ustalania zadłużenia 2. Komponenty długu publicznego Spis treści: 1. Pojęcie długu. Statystyka długu publicznego. Metodologia ustalania zadłużenia 1.1. Podstawowe regulacje prawne dotyczące długu publicznego w Polsce i w Unii Europejskiej 1.2. Pojęcie długu

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę R/13/011 Przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie przez

Bardziej szczegółowo

KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2016 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego. Wieloletnią prognozę finansową przyjęto na lata 2012-2020, natomiast prognozę spłaty długu przyjęto

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT 2016 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta

Bardziej szczegółowo

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy Formularz proces oceny wniosku tryb standardowy Nazwa * Gmina Kargowa Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: a) terminów i kwot spłat (nie

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I/13/001 Prawidłowość postępowań urzędów skarbowych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zmiany formy organizacyjnoprawnej świadczeniodawców

Zmiany formy organizacyjnoprawnej świadczeniodawców Zmiany formy organizacyjnoprawnej świadczeniodawców Doświadczenia z realizacji Planu B Dariusz Poznański Departament Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwo Zdrowia Przekształcenia szpitali 1999-2011

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa tel. (22) 628 28 62; 628 78 42 e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA JEDNOSTEK SAMORZADU

Bardziej szczegółowo

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 410.001.010.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/15/001 Wykorzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

LPO /2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO /2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-029-10/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata

UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2016 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I/13/001 Prawidłowość postępowań

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne FN.III.271.4.2015 Głogówek, 18.05.2015r. Dotyczy: nr ogłoszenia 68349-2015 z dnia 13.05.2015r. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r. Projekt z dnia 21 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia... 2015 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy rodzaju i szczegółowości

Bardziej szczegółowo

LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE

jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.zacisze 5 28-400 PIŃCZÓW Numer identyfikacyjny REGON 291018508 Nazwa województwa świętokrzyskie 1)

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Krzysztof Kwiatkowski LWA-4100-001-02/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler

Bardziej szczegółowo

KGP 4114-004-02/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KGP 4114-004-02/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KGP 4114-004-02/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I/14/006 Wykorzystanie dotacji celowych na finansowe wsparcie

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Klienta 1 Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. TAK. Pytanie do Klienta

Odpowiedź Klienta 1 Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. TAK. Pytanie do Klienta Jastrowie, dnia.06.05r. Gmina i Miasto Jastrowie Znak sprawy FN.05..05 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Burmistrz Gminy i Miasta w Jastrowiu w związku z otrzymaniem zapytania do Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej)

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej) LPO 4101-22-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej) I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i

Bardziej szczegółowo

jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007 SYMBOLE

jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007 SYMBOLE MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Laszki Laszki 36 37-543 LASZKI Numer identyfikacyjny REGON 000541380 Nazwa województwa podkarpackie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... O autorach...

Spis treści. Przedmowa... O autorach... Przedmowa... O autorach... XIII XVII Rozdział I. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok (Piotr Walczak)... 1 1. Podstawa prawna uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej... 1

Bardziej szczegółowo

Gmina Janów Lubelski ul. Jana Zamoyskiego Janów Lubelski Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2

Gmina Janów Lubelski ul. Jana Zamoyskiego Janów Lubelski Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2 Janów Lubelski, 2013.12.04 Gmina Janów Lubelski ul. Jana Zamoyskiego 59 23-300 Janów Lubelski Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer

Bardziej szczegółowo

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy Załącznik nr do procedury Metodyka oceny ratingowej i badania zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego Formularz proces oceny wniosku tryb standardowy Nazwa * GMINA ŁAŃCUT Pytania dotyczące

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 07.06.2007 OR-0151/245/2007 WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN Lp. Opis operacji gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY.410.001.08.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/15/001 Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 MINISTERSTWO FINANSÓW Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 Warszawa 2011 r. SPIS TREŚCI I. Wstęp II. III. Opis wskaźników Wskaźniki dla gmin miejskich

Bardziej szczegółowo

Formularz pytań udzielanie kredytu tryb standardowy

Formularz pytań udzielanie kredytu tryb standardowy Formularz pytań udziela kredytu tryb standardowy Nazwa Klienta* Gmina Miasto Oświęcim Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń Pyta do Klienta Klienta Prosimy o informację czy na wekslu i deklaracji

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-07/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-07/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-07/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana R/13/011 Przyznawanie,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2015-2021 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 24 listopada 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska Na podstawie art.226, art. 227, art.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 226 15653 Poz. 1479 1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy Załącznik nr do procedury Metodyka oceny ratingowej i badania zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego Formularz proces oceny wniosku tryb standardowy Nazwa POWIAT MIELECKI Pytania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

KBF /2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF /2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4101-07-04/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/036 Zadłużenie wybranych instytucji sektora finansów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. Nr 21, poz. 172) Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

Pan Roman Wojcieszek Prezydent Miasta Skarżysko Kamienna

Pan Roman Wojcieszek Prezydent Miasta Skarżysko Kamienna WK-60.34.2013.524.2014 Kielce, 4 lutego 2014 r. Pan Roman Wojcieszek Prezydent Miasta Skarżysko Kamienna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-18-03/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-18-03/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-18-03/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/12/036 - ZadłuŜenie wybranych instytucji sektora

Bardziej szczegółowo

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2013-2015 Warszawa, wrzesień 2016 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego... 4 1.

Bardziej szczegółowo

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007 SYMBOLE

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007 SYMBOLE MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.mickiewicza 2 37-100 ŁAŃCUT Numer identyfikacyjny REGON 690581376 Nazwa województwa podkarpackie 1)

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz autorów Wykaz skrótów 1. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2015 rok

Spis treści Wprowadzenie Wykaz autorów Wykaz skrótów 1. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2015 rok Wprowadzenie... IX Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV 1. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2015 rok... 1 1.1. Podstawa prawna uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej... 1

Bardziej szczegółowo

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pl.Poniatowskiego 3 27-600 SANDOMIERZ Numer identyfikacyjny REGON 000523778 Nazwa województwa świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 66-320 Trzciel ul.poznańska 22 66-320 TRZCIEL Numer identyfikacyjny REGON 210966898 Nazwa województwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 8 czerwca 2012 r. Poz. 1279 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUKOWIEC

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 8 czerwca 2012 r. Poz. 1279 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUKOWIEC DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 8 czerwca 2012 r. Poz. 1279 z wykonania budżetu za 2011 rok. Informacja ogólna o budżecie gminy za 2011 rok. SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 2053 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUKOWIEC. z dnia 28 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 2053 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUKOWIEC. z dnia 28 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 2053 z wykonania budżetu za 2012 rok SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 28 marca 2013 r. Informacja ogólna

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku określa

Bardziej szczegółowo

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.główny Rynek 20 62-800 KALISZ Numer identyfikacyjny REGON 000631982 Nazwa województwa wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata Projekt Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2011-2019. na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230

Bardziej szczegółowo

LWA 4114-01-04/2013 I/13/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4114-01-04/2013 I/13/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4114-01-04/2013 I/13/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę [Kontroler/Kontrolerz y] Jednostka kontrolowana I/13/008

Bardziej szczegółowo

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Kazimierskiego ul. Tadeusza Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-03/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-03/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-03/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/235/2014 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 stycznia 2014 r. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA 2014 2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kielce, dnia 22.10.2008 r. Znak: WK 60/29/3923/2008 Pan Roman Wojcieszek Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Formularz Klienta proces oceny wniosku

Formularz Klienta proces oceny wniosku ZAPYTANIE II Formularz proces oceny wniosku Nazwa * GMINA SZCZUCZYN Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert na dzień 9 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 155/2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w ZIELONEJ GÓRZE z dnia 2 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 155/2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w ZIELONEJ GÓRZE z dnia 2 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 155/2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w ZIELONEJ GÓRZE z dnia 2 kwietnia 2015 r. 1. IWONA POROWSKA - przewodnicząca, 2. MAREK LEWANDOWSKI - członek, 3. LIDIA JAWORSKA -

Bardziej szczegółowo

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy Formularz proces oceny wniosku tryb standardowy Nazwa * Ostrowski Powiat Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata oraz uchwały

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata oraz uchwały Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2017 2036 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art.

Bardziej szczegółowo

LOL 4101-06-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOL 4101-06-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOL 4101-06-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/13/181 - Efektywność

Bardziej szczegółowo

LWA /2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA /2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4111-03-06/2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzając a kontrolę K/13/010 Gospodarowanie majątkiem przez instytuty badawcze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

4. Jakie umowy o dotacje ze środków UE zostały podpisane na chwilę obecną i są realizowane?

4. Jakie umowy o dotacje ze środków UE zostały podpisane na chwilę obecną i są realizowane? Zgodnie z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiadamy na zapytania dotyczące SIWZ na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 900.000,00 zł (słownie złotych: dziewięćset

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/ 159/2016

UCHWAŁA NR XXIV/ 159/2016 UCHWAŁA NR XXIV/ 159/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 30 września 2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016 2022. Na podstawie,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

DŁUG PUBLICZNY JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W 2005 ROKU

DŁUG PUBLICZNY JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W 2005 ROKU Biuletyn Informacyjny Nr 2 (52) 06 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy 69 DŁUG PUBLICZNY JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W

Bardziej szczegółowo

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Procedura uchwalania projektu budżetu

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Procedura uchwalania projektu budżetu UCHWAŁA NR XXXIII/382/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 czerwca 2010 r. Projekt w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

LGD-4111-004-05/2012 K/12/004/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD-4111-004-05/2012 K/12/004/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD-4111-004-05/2012 K/12/004/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę K/12/004/LGD - Realizacja wniosków pokontrolnych NIK

Bardziej szczegółowo

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. OBJAŚNIENIA do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Pabianickiego Podstawa przygotowania prognozy: 1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. 2. W 2012 roku dochody i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2040. Na podstawie art.226, art.

Bardziej szczegółowo