Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo"

Transkrypt

1 Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo Zgodnie z ustawą o finansach publicznych i samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu opracował, przygotował i przedłożył budżet Powiatu Szczecineckiego na rok 2013 do 15 listopada i przesłał go do RIO i Przewodniczącej Rady Powiatu Szczecineckiego. Uwzględniając pogarszającą się sytuację, wynikającą z zauważalnego spadku dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, kończących się w obecnym okresie budżetowania środków unijnych oraz widocznego kryzysu, który objawia się miedzy innymi ponownym wzrostem bezrobocia trzeba uznać, że zaproponowany budżet na rok 2013 jest nadal budżetem prorozwojowym, w którym co piąta złotówka przeznaczona jest na inwestycje. Szczerze przyznam, że opracowanie i przedłożenie takiej konstrukcji budżetu wcale nie było łatwe i wymagało od całego Zarządu oraz służb finansowych Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych wielu wnikliwych analiz, rozmów, ustaleń i zmian, aby przedłożyć go Państwu w takiej wersji. Jest to budżet najlepszy z możliwych, opiera się on o realne dochody, jak również dobrze oszacowane i zaproponowane wydatki we wszystkich obszarach, które wynikają z kompetencji samorządu powiatowego. Przygotowany przez Zarząd Powiatu budżet na rok 2013 po stronie dochodowej opiera się na: 1. Planowanych dochodach własnych tj.: udziału w podatku dochodowym od podmiotów gospodarczych CIT, udziału we wpływach z tytułu zarządzania i zbywania mienia Skarbu Państwa 25 % wpływów, dochody z tytułu prywatyzacji mienia powiatu sprzedaż, wpływy z opłat komunikacyjnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, służebność przesyłu i dojazdu, czynsze, dzierżawy, obsługa funduszy otrzymanych z PFRON, dochody z tytułu zarządzania i monitorowania projektów realizowanych przez powiat, odsetki od lokat, wpływy za pobyt dzieci z innych powiatów w placówce opiekuńczowychowawczej i rodzinach zastępczych, wpływy od gmin z tytułu opłat wynikających z ustawy o pieczy zastępczej, wpływy z opłat za pobyt mieszkańców w DPS,

2 2 wpływy z tytułu zawartych porozumień z innymi jst i osobami prawnymi, dochody z opłat za gospodarowanie zasobami geodezyjnymi i kartograficznymi, dochody z opłat środowiskowych, dochody własne wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu, środki zasilające budżet powiatu z funduszy unijnych, dotacji z NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFRON, POKL, Ministerstwa Transportu i Budownictwa, Lokalnej Grupy Rybackiej, programu szwajcarskiego i norweskiego w ramach inwestycji powiatu, dla których liderem projektu jest Związek Gmin Dorzecza Rzeki Parsęty, te dochody to również kredyty inwestycyjne i pożyczki z WFOŚiGW. Po stronie dochodów są również dochody zaplanowane dla naszego powiatu przez administrację centralną, tj.: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, dochody z tytułu 7 % udziału środków z Funduszu Pracy będącego do dyspozycji Starosty w roku 2012, subwencja ogólna, w skład której wchodzi: a) subwencja oświatowa b) subwencja wyrównawcza c) subwencja równoważąca, dotacje celowe z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację zadań własnych i zleconych oraz zawarte porozumienia. Szanowni Państwo, Zaproponowany do zatwierdzenia w dniu dzisiejszym budżet powiatu na rok 2013 uwzględnia wszystkie potrzeby zgłoszone przez kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie bieżącego funkcjonowania, jak również większość zgłaszanych potrzeb na zakup środków trwałych i inwestycje. Budżet ten przede wszystkim zabezpiecza stabilne funkcjonowanie każdej z naszych jednostek oraz uwzględnia wszystkie wydatki na płace i pochodne. W opinii Zarządu Powiatu osoby zarządzające częściami tego budżetu, w zakresie swojej jednostki mają zabezpieczony komfort finansowy, co wcale nie znaczy, że w trakcie jego realizacji nie będą musiały oszczędzać i weryfikować zbędnych wydatków.

3 3 Tak jak na samym wstępie wspomniałem, budżet ten nadal uwzględnia duże wydatki na realizację zadań inwestycyjnych. Część tych zadań to kontynuacja już rozpoczętych w roku 2011 lub 2012, część przeszła do realizacji z roku 2012 na rok 2013 (współfinansowane z programu szwajcarskiego), a część to nowe zadania zaplanowane do realizacji w roku Duża część wydatków na inwestycje w roku 2013 nadal pochodzić będzie ze źródeł zewnętrznych, które zaplanowaliśmy do pozyskania, na część z nich mamy już podpisane umowy, promesy lub złożone wnioski. Szanowni Państwo, Projektując budżet powiatu na rok 2013 musieliśmy o czym już wspominałem zabezpieczyć przede wszystkim środki finansowe na wydatki bieżące, ale też uwzględnić spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych w latach minionych obligacji komunalnych oraz zabezpieczyć środki finansowe na obsługę długu. Budżet ten uwzględnia również środki finansowe na realizację nowych zadań w związku ze zwiększeniem kompetencji samorządu powiatowego i zmianą przepisów. Do końca 2013 roku nie zmieni się ustawa o finansach publicznych (zmiany mają wejść w życie od ), a zatem ustawa ta obliguje nas do zachowania dyscypliny finansowej i nie dopuszcza, aby wydatki bieżące przekroczyły dochody bieżące. Nie dopuszcza się, zgodnie z tą ustawą, finansowania wydatków bieżących z pożyczek i kredytów. Przy tych uwarunkowaniach należy pamiętać o strategicznych granicznych wskaźnikach ważnych dla każdego budżetu w zakresie poziomu długu 15 % - to wskaźnik spłaty zadłużenia w stosunku do budżetu, 60 % to wskaźnik zadłużenia w stosunku do całości budżetu o ich poziomie na rok 2013 poinformuję Państwa w dalszej części mojego wystąpienia. A zatem uwzględniając to wszystko o czym powiedziałem, informuję, że projekt budżetu na rok 2013 uwzględnia również: prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,7 % w stosunku do roku ubiegłego, wzrost płac we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu o 3 % (bez wzrostu płac dla nauczycieli), fundusz nagród w wysokości 1 % funduszu płac każdej jednostki organizacyjnej. ale też zapewnia: utrzymanie szkół ponadgimnazjalnych z internatami i schroniskami, utrzymanie obiektów sportowych, boisk typu ORLIK, lodowiska, SOSW, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

4 4 współfinansowanie zadań oświatowych w szkołach niepublicznych i bursie zgodnie z ustawą, utrzymanie WPPR, DPS, PCPR, Rodzinnego Domu Dziecka w Godzisławiu, finansowanie rodzin zastępczych i wszelkich zadań wynikających z ustawy o pieczy zastępczej, funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, obsługę wydatków na rehabilitację zawodową i społeczną oraz programów realizowanych w sferze społecznej takich jak: POKL i Aktywny samorząd, utrzymanie PUP z filią w Barwicach, sprawną obsługę osób bezrobotnych z obsługą wydatków w ramach środków z Funduszu Pracy (bez redukcji zatrudnienia w tej jednostce), realizację porozumień zawartych z innymi samorządami i organizacjami pozarządowymi, w tym: SAPiK i SzLOT, dofinansowanie biblioteki miejskiej, regulowanie składek członkowskich w związkach i stowarzyszeniach, w których Powiat Szczecinecki jest członkiem, realizację zadań administracji rządowej wynikających z zawartych umów i porozumień oraz zadań zleconych, realizację zadań powiatu wykonywanych przez organizacje pozarządowe w formie ogłaszanych konkursów, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, stypendia i nagrody starosty, oraz wymagane ustawą rezerwy ogólne i celowe. Szanowni Państwo, Przechodząc do przedstawionych Państwu w projekcie tego budżetu kwot pozwolę sobie je w ogólnych założeniach omówić. Zacznę od dochodów: Planowane dochody na rok 2013 wynosić będą ,- zł, z tego: - dochody bieżące ,117,- - dochody majątkowe ,- Na wymienione dochody składają się między innymi wymienię tu najważniejsze kwoty: 1. subwencja ogólna z budżetu państwa ,-, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej ,- część wyrównawcza ,-

5 5 część równoważąca ,- 2. udziały w podatku dochodowym PIT ,- 3. dotacje celowe ,- w tym: na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ,- na realizację bieżących zadań własnych ,- 4. dochody bieżące i majątkowe Powiatu ,- w tym: podatek dochodowy CIT ,- sprzedaż składników mienia ,- wpływy z usług ,- środki w ramach 7 % Funduszu Pracy ,- wpływy z wpłat gmin i powiatów na porozumienia w zakresie pomocy społecznej ,- wpływy z opłat komunikacyjnych ,- środki unijne na dofinansowanie zadań bieżących ,- środki unijne na dofinansowanie inwestycji ,- środki krajowe na dofinansowanie inwestycji z różnych źródeł ,- Zaplanowane wydatki na rok 213 wynosić będą ,- w tym: 1. Wydatki bieżące ,- w tym: wynagrodzenia i pochodne ,- wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,- dotacje na zadania bieżące ,- wydatki na pogramy finansowane z udziałem środków unijnych ,- wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji) ,- świadczenia na rzecz osób fizycznych ,-

6 6 2. Wydatki majątkowe czyli inwestycje ,- zł tj. 22,34 % całości budżetu. Planowany deficyt na rok 2013 wynosić będzie ,- i jest niższy od planowanego na rok 2012 prawie o ,-. Deficyt zaplanowany na rok 2013 zostanie pokryty z przychodów pochodzących z zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zaplanowany budżet na rok 2013 po stronie wydatków uwzględnia również: 1. Rezerwę ogólną w wysokości ,- jest ona związana z realizacją nieprzewidzianych wydatków w trakcie roku może wynosić do 1 % całości wydatków. 2. Rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego ,- W planowanych wydatkach bieżących poza środkami na obsługę długu publicznego, związanych ze spłatą odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji, przewidzieliśmy również spłatę rat kapitałowych od wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości ,- (w tym ,- wykup obligacji komunalnych). Zatem spłata odsetek i rat kapitałowych od kredytów i obligacji komunalnych wynosić będzie w roku ,- i na pewno jest to duży ciężar finansowy, który musiał być zaplanowany w całej konstrukcji projektu budżetu na rok Zadłużenie powiatu w roku 2013 wynosić będzie: I. Wskaźnik 15 % - spłata zadłużenia w stosunku do budżetu: a) 6,36 % bez wyłączenia środków unijnych, b) 4,9 % z wyłączeniem środków unijnych, II. Wskaźnik 60 % - zadłużenie w stosunku do całości budżetu a) 39,45 % bez wyłączenia środków unijnych, b) 26,57 % z wyłączeniem środków unijnych. Powiat Szczecinecki poręczył również kredyty i pożyczki dla podmiotów prawnych, których jesteśmy właścicielem lub współwłaścicielem, tj: - Spółka z o.o. Szpital w Szczecinku 5 mln zł (na rok 2013 i dalej pozostaje w poręczeniu ,- zł - Spółka z o.o. SM w Bornem Sulinowie ,- zł - Spółka z o.o. PKS w Szczecinku ,- zł

7 7 Chciałbym na chwilę wrócić do wspomnianych dzisiaj wydatków inwestycyjnych, które zaplanowaliśmy na poziomie ,- tj. 22,34 % całości budżetu. Na wydatki te składają się środki: - własne ,- - kredyty ,- - pożyczki ,- - inne środki w tym unijne i krajowe ,- Planowane wydatki inwestycyjne w latach minionych wynosiły: tj. 16,6 % całości budżetu tj. 30,7 % całości budżetu tj. 32,7 % całości budżetu Trudno jest wrócić do poziomu wydatków inwestycyjnych z roku 2010 i 2011, niemniej jednak na poziomie planowania przewidzieliśmy wzrost tych wydatkach w stosunku do roku bieżącego prawie o 6 % pomimo tego, że wskaźniki makroekonomiczne nie są korzystniejsze niż to miało miejsce w roku Zwracam też Państwa uwagę na wydatki związane z obsługą długu i spłatą rat kapitałowych od kredytów, pożyczek i obligacji przypomnę, to kwota ,- zł A zatem zapewne zgodzicie się Państwo ze mną, że to co powiedziałem o tym budżecie na początku mojego wystąpienia, iż jest to nadal budżet prorozwojowy jest prawdą. Szanowni Państwo, Zaplanowane kwoty wydatków na realizację wszystkich zadań zostały skalkulowane według zasad określonych w projekcie budżetu państwa oraz po konsultacji ze wszystkimi kierownikami jednostek organizacyjnych powiatu i ich głównymi księgowymi. Od lat stosujemy tę samą procedurę w ustalaniu wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych i jak sądzę dość dokładnie, z dużym prawdopodobieństwem, określiliśmy jak będą wyglądać wydatki w roku 2013 w każdej jednostce łącznie z urzędem Starostwa Powiatowego. Być może w niektórych obszarach wydatki te zostaną pomniejszone poprzez np. wspólne zakupy energii elektrycznej dla wszystkich

8 8 jednostek kończymy przygotowanie procedur do uruchomienia jednego przetargu na zakup energii na najbliższe dwa lata. Oczywiście mówiąc o wydatkach trzeba pamiętać o dochodach, które zarówno po stronie niezależnej od nas (Ministerstwo Finansów), jak i zależnej dochody własne, zaplanowane są optymistycznie ale nie na wyrost. Jestem świadom również tego, że przy zmianie budżetu państwa bardziej pesymistycznych założeniach i dodatkowych obciążeniach fiskalnych, jak również wzrostu cen paliw i energii, dochody te mogą być niezrealizowane. Pierwsza informacja co do ich wielkości dotrze do nas w miesiącu marcu 2013 wtedy będziemy wiedzieli czy potrzebna jest korekta budżetu czy też przyjęte założenia są realne. Szanowni Państwo, Chciałbym Państwa poinformować o innych środkach finansowych, których nie zauważycie w tym projekcie, a które mają lub będą miały wpływ na realizację zadań powiatu w wielu obszarach naszej ustawowej działalności. I. Rehabilitacja zawodowa i społeczna to zadania, które finansujemy ze środków PFRON. Ze środków tych utrzymujemy dwa WTZ w Szczecinku i Barwicach. Finansujemy: 1. rehabilitację zawodową, tj. a) kursy i szkolenia osób niepełnosprawnych, b) tworzenie nowych miejsc pracy dla bezrobotnych niepełnosprawnych, c) udzielamy pożyczek na samozatrudnienie, 2. rehabilitację społeczną tj.: a) finansowanie turnusów rehabilitacyjnych, b) likwidację barier architektonicznych, technicznych i komunalnych, c) zakup sprzętu ortopedycznego, d) organizację zajęć sportowych i rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych, PFRON

9 9 Rehabilitacja zawodowa i społeczna , , , ,- A zatem już dzisiaj wiemy, że środki te będą praktycznie większe niż w analogicznym okresie na rok bieżący. Realizujemy dodatkowo, w ramach porozumienia z PFRON program Aktywny samorząd, na który mamy otrzymać około ,- zł. II. Zadania związane z przeciwdziałaniem skutkom bezrobocia w ramach Funduszu Pracy. Ostatecznie wielkość środków finansowych przypadająca dla Powiatu Szczecineckiego w ramach Funduszu Pracy będzie wiadoma w miesiącu lutym, ale dzisiaj wiemy, że kwota ta będzie o wiele większa niż w roku 2012, tj.: , ,- Dla porównania podam, że w najlepszych latach wielkość tych środków wynosiła: , , , spadek do ,- W roku 2012 z rezerwy MPiPS dodatkowo na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu pozyskaliśmy ,-, dlatego też do dyspozycji mieliśmy ,- Stopa bezrobocia w Powiecie Szczecineckim na koniec października 2012 roku wynosi 25,4 %. W roku 2012 w ramach POKL działanie 7.4 niepełnosprawni na rynku pracy na lata pozyskaliśmy kwotę ,- zł. Sądzę, że około 60 % tych środków zostanie wydatkowana w roku 2013, a zatem to dodatkowe źródło finansowania aktywizacji bezrobotnych. Nadal w ramach partnerstwa z gminami naszego powiatu realizować będziemy projekt systemowy w POKL działanie 7.1. Do dyspozycji PCPR i partnerów będzie ,-. Środki te przeznaczone będą na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

10 10 Szanowni Państwo, Środki pozabudżetowe to także środki, którymi będą dysponować nasze spółki, których jesteśmy właścicielem lub współwłaścicielem, tj. - Spółka z o.o. SM w Bornem Sulinowie - Spółka z o.o. Szpital w Szczecinku - Spółka z o.o. PKS Szczecinek Budżet Powiatu Szczecineckiego nie uwzględnia dochodów i wydatków tych spółek. Nie planujemy po stronie dochodów powiatu dywidend od zysków spółek. Spółki te wymagają jeszcze wielu inwestycji i pomimo przewidywanych zysków od wielu lat (SM i Szpital w Szczecinku) wskazanym nadal jest, aby osiągane zyski przeznaczane były na rozwój, poprawę warunków świadczonych usług, zakup środków trwałych i bieżące remonty. Wymienione spółki realizuję ważne zadania wynikające z kompetencji samorządu powiatowego, dlatego też za niezbędne uważam poinformowanie Państwa jak będą kształtować się planowane dochody tych spółek w roku SM Spółka z o.o. w Bornem Sulinowie Lp. Planowane dochody Kontrakt z NFZ , ,- 2. Przychody z odpłatności za turnusy , ,- 3. Usługi i turnusy komercyjne , ,- 4. Inne przychody , ,- Razem , ,- Zysk ,- - Spółka SM jest w dobrej sytuacji finansowej, o ustabilizowanych dochodach, chociaż kontrakt z NFZ mógłby być większy, ponieważ możliwości spółki są o wiele większe niż zakontraktowany poziom usług. Spółka zwiększa przychód z tytułu świadczeń komercyjnych łącznie z kontrahentami z innych krajów. Jest znana i rozpoznawalna na rynku usług rehabilitacyjnych o dobrej renomie i bardzo dobrze oceniana przez pacjentów.

11 11 2. Szpital w Szczecinku Spółka z o.o. Lp. Kontrakt Wykonanie 2011 Plan 2012 Plan Leczenie szpitalne , , ,- 2. Pogotowie ratunkowe , , ,- 3. Specjalistyczne , , ,- 4. Diagnostyka , , ,- 5. Programy profilaktyczne , , , , , ,- Proszę zwrócić uwagę na wzrost kontraktu z NFZ: rok 2011 wykonanie, do roku 2013 plan, - to prawie 5 mln zł. Świadczy to o zwiększeniu dostępu do świadczeń medycznych dla mieszkańców Powiatu Szczecineckiego we wszystkich obszarach usług zdrowotnych. Ten wzrost to przede wszystkim lepsza dostępność w oddziale ortopedycznym, chirurgicznym i specjalistyki ambulatoryjnej. Bardzo wysoko oceniam Zarząd Spółki w osobie Pana Prezesa Adama Bielickiego, to dzięki jego zaangażowaniu możliwym było wynegocjowanie w roku bieżącym zapłaty za świadczenia ponadlimitowe w wysokości 50 % wykonania, co ważne, wynegocjowana kwota podwyższa kontrakt roku PKS Spółka z o.o. w Szczecinku Spółka od roku 2011 przechodzi głęboką restrukturyzację i zmiany zarówno organizacyjne, jak również zmiany związane z przeniesieniem działalności z obiektów przy ul. Klasztornej, 28-Lutego do obiektów przy ul. Cieślaka,

12 12 dlatego też jeszcze w roku 2013 generować będzie określone koszty, w konsekwencji być może straty. Zakładam, że spółka po zmianie bazy, zmianie taboru na nowy, mniejszych kosztach, zmianie profilu działalności powinna w roku 2015 zacząć przynosić zyski. Planowane przychody ze sprzedaży ,- W tym: - przewozy pasażerskie w kraju ,- - przewozy pasażerskie za granicę ,- - czynsze i dzierżawy ,- - usługi i naprawy zewnętrzne ,- - sprzedaż towarów i materiałów ,- Planowany koszt działalności wynosić będzie ,- Wysokie koszty operacyjne uwzględniają ciągły wzrost cen paliw. Po uwzględnieniu powyższego zakłada się stratę ze sprzedaży w wysokości ,- zł, niemniej jednak Spółka na rok 2013 planuje zysk w wysokości około ,- w związku ze zbywaniem nieruchomości, których jest właścicielem i dodatkowymi przychodami z rozliczenia dopłat do zakupu autobusów. Panie, Panowie Radni, W tej części mojego wystąpienia przedstawiłem Państwu dość dokładnie w mojej ocenie mechanizmy, uwarunkowania i otoczenie, którymi kierował się Zarząd Powiatu konstruując budżet na rok 2013, zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej. Informacje te uzupełniłem o realizację bardzo

13 13 ważnych zadań, które nie uwzględniają strony dochodowej i wydatkowej w budżecie, ale stanowią tzw. środki pozabudżetowe. Środki te jak wskazują podane przeze mnie liczby będą większe niż w analogicznym okresie przy projektowaniu budżetu na rok Poinformowałem również Państwa o planowanych przychodach spółek samorządowych. Spółki te świadczą usługi zdrowotne i transportu zbiorowego dla mieszkańców naszego Powiatu, jak również powiatów ościennych. Pozwólcie Państwo, że jak zwykle odniosę się do zaplanowanych zadań inwestycyjnych na rok Co zatem planujemy do realizacji w roku 2013 w zadaniach inwestycyjnych. Tak jak wspomniałem wydatki majątkowe zaplanowane na rok 2013 wynosić będą ,- zł i stanowić będą 22,34 % całości budżetu na rok 2013, będą one wyższe od planowanych na rok 2012 o około ,- zł Projektując do realizacji zadania inwestycyjne staraliśmy się, aby w jak najmniejszym stopniu finansować te zadania tylko i wyłącznie ze środków własnych. Od wielu miesięcy prowadzone były rozmowy, uzgodnienia i przygotowywane projekty, których celem było pozyskanie dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych krajowych i unijnych na dofinansowanie tych zadań. Przyjęte do realizacji inwestycje na rok 2013 można podzielić na kilka obszarów, tj.: Inwestycje strategiczne: 1. Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku. Zaplanowane środki w roku 2013 to ,- zł. Środki te zostaną przeznaczone na wykonanie strzelnicy, doposażenia w sprzęt niezbędny dla policji. Zakłada się, że 26 lipca 2013 roku obiekt zostanie uroczyście oddany do użytku. 2. Rozbudowa szczecineckiego szpitala. W roku 2013 będziemy realizować kilka przedsięwzięć związanych nie tylko z rozbudową szpitala, ale również inne zadania, które znacząco poprawią warunki pracy i hospitalizacji pacjentów naszego szpitala i tak: a) do rozbudowy dołożymy ,- poprzez zwiększenie udziałów Powiatu Szczecineckiego w Spółce. Środki te mają być przeznaczone przez

14 14 Spółkę na rozbudowę oddziału internistycznego, ortopedycznego i lądowiska dla helikopterów; b) dokonamy przebudowy poddasza budynku głównego szpitala z wymianą poszycia dachowego, montażem 50-ciu baterii słonecznych na ccw oraz przebudową oddziału pediatrycznego za kwotę ,- zł; c) dokonamy modernizacji systemu grzewczego nowo budowanego obiektu z wykonaniem pomp ciepła i montażem baterii fotowoltaicznych za kwotę ,- zł; d) w ramach środków z PFRON (dofinansowanie ,-) dokonamy modernizacji ciągów komunikacyjnych w budynku głównym szpitala oraz w szpitalnym oddziale ratunkowym. 3. W ramach przebudowy infrastruktury drogowej wykonamy inwestycje za ,- zł, tj.: przebudowa drogi powiatowej Sępolno Małe Gm.Biały Bór ,- przebudowa mostu w miejscowości Drężno Gm.Szczecinek ,- przebudowa ul. Konwaliowej Szczecinek Świątki ,- modernizacja i budowa ciągów komunikacyjnych ,- naprawa nawierzchni na drogach powiatowych (nowe nawierzchnie asfaltowe) ,- przebudowa drogi Starowice Gmina Borne Sulinowo ,- dofinansowanie przebudowy ul. Waryńskiego Miasto Szczecinek ,- modernizacja bazy pod siedzibę obwodu drogowego Świątki ,- 4. W ramach termomodernizacji obiektów wykonamy: montaż baterii słonecznych pod ccw internatu ZS Nr 1 montaż baterii słonecznych pod ccw internatu ZS im. O.Langego Biały Bór termomodernizację obiektów obwodu drogowego w Łeknicy Gmina Barwice, montaż pomp cieplnych w SM Borne Sulinowo. Szacunkowa wartość zadań ,- zł 5. W ramach programu szwajcarskiego dokonamy montażu pomp cieplnych w niżej wymienionych obiektach: internat ZS Nr 2 ul. 1-go maja ,-

15 15 obiekt SOSW z modernizacją systemu grzewczego ,- obiekty Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej ,- Wartość zadań ,- zł Zadania te nie zostały wykonane w roku 2012, mamy zabezpieczone środki finansowe z programu szwajcarskiego na ich realizację w wysokości 85 % wartości, pozostała kwota to niskooprocentowana pożyczka z WFOŚiGW. 6. W ramach przebudowy i modernizacji obiektów zamierzamy wykonać: a) budowę Centrum Edukacji Ekologicznej z Regionalnym Centrum Rewitalizacji Jezior - wartość zadania ,- Inwestycję zaplanowano do realizacji przy wsparciu WFOŚiGW i NFOŚiGW, b) modernizację zaplecza kuchennego w internacie ZS Nr 1 im. KEN ,- c) dostosowanie obiektów SOSW do wymogów ppoż ,- d) zagospodarowanie terenów zewnętrznych internatu ZS Nr ,- e) modernizację przyłącza wody, klatek schodowych i korytarza w ZS im. O.Langego ,- 7. Likwidacja barier architektonicznych współfinansowana z PFRON, w tym: - budowa szybu windowego i montaż windy w PPP ,- - likwidacja barier i przebudowa wejścia głównego przy internacie ZS Nr ,- - przebudowa ciągów komunikacyjnych ZS Nr ,- - przebudowa ciągów komunikacyjnych w internacie ZS Nr ,- - przebudowa ciągów komunikacyjnych ZS Nr ,- - likwidacja barier transportowych zakup autobusu DPS ,- - likwidacja barier transportowych zakup autobusu SM ,- 8. Wydatki inwestycyjne roku 2013 to również: - dofinansowanie przebudowy obiektów Straży Pożarnej ,-

16 16 - dokapitalizowanie Spółki PKS na zakup nowych autobusów ,- - realizacja programu Wykluczenie cyfrowe, zakup komputerów dla rodzin zastępczych, DPS, SOSW i WPPR ,- - wydatki na dokumentacje techniczne i audyty dla przyszłych inwestycji ,- Jak zapewne zwróciliście Państwo uwagę, zadania te w przeważającej większości mają już wskazany montaż finansowy i w dużej części współfinansowane są ze źródeł zewnętrznych. W mojej ocenie nie zapomnieliśmy o żadnym obszarze, który może być ważny dla realizacji zadań powiatu. Nadal chcemy inwestować w przedsięwzięcia, które przynoszą nam oszczędności w utrzymaniu obiektów i obniżają wydatki bieżące. Nie wykreśliliśmy z WPI inwestycji pod nazwą stadion lekkoatletyczny przy ZS Nr 6, zaproponowaliśmy przesunięcie realizacji tego zadania na lata tak, aby można było ubiegać się o jego współfinansowanie w następnym okresie budżetowania unijnego Szanowni Państwo, Zaproponowany Państwu przez Zarząd Powiatu budżet na rok 2013 przewiduje również wydatki na finansowanie zadań powiatu realizowanych w drodze porozumień, umów lub konkursów. I tak: 1. SAPiK - zadania z zakresu zajęć pozalekcyjnych ,- - zadania z zakresu promocji ,- - współfinansowanie zadań z zakresu biblioteki powiatowej ,- 2. Finansowanie zadań pozaszkolnych realizowanych przez SzLOT w ramach niepublicznej jednostki Academia Neutica ,- W roku 2012 było to ,- Co do finansowania zadań pozaszkolnych w ramach Akademii Neutica to w latach jednostka ta konstruowane miała te zadania na poziomie ,- Dla podkreślenia podam, że poprzednia jednostka POSWiT na swoje funkcjonowanie otrzymywał:

17 , , , , POSWiT ,- (został zlikwidowany), SzLOT ,- A zatem środki finansowe na realizację tych zadań, obojętnie kto je prowadzi od ponad 10-ciu lat, utrzymują się na tym samym poziomie. 3. Finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu ,- 4. Organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych ,- 5. Dofinansowanie rewitalizacji j. Trzesiecko ,- Szanowni Państwo, Biorąc pod uwagę powyższe oraz uwzględniając obecne możliwości finansowe powiatu uważam, że zaproponowany Państwu projekt budżetu na rok 2013 jest bardzo dobry. Nadal to budżet tak jak wspomniałem wcześniej proinwestycyjny, bezpieczny, stawiający również na ograniczenie wydatków w latach przyszłych poprzez zaplanowane inwestycje. To również budżet oszczędny we wszystkich obszarach, ale bez szkody dla bieżącej działalności i realizacji zadań wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym. W roku 2013 będziemy również zabiegać o wsparcie finansowe z programu norweskiego program PL07 na uruchomienie zakładu opiekuńczopielęgnacyjnego na bazie dwóch budynków będących obecnie w zarządzie ZON. Jest możliwe otrzymanie dofinansowania na to przedsięwzięcie do 85 % wartości zadania. Jeżeli pozyskamy środki finansowe na ten cel to przedsięwzięcie mogłoby być realizowane w latach Zamierzamy również przygotować się do realizacji zadań w ramach NDBDL(droga Turowo Gmina Szczecinek w porozumieniu z samorządem gminnym). Wspólnie ze Związkiem Celowym Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego przygotowaliśmy projekt pozyskania środków finansowych na ewidencję gruntów w wersji cyfrowej przedsięwzięcie to może być realne w latach Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Projekt budżetu na rok 2013 został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie komisje Rady, które w swoim ustawowym składzie takie opinie wydały. Jednocześnie RIO wydała pozytywną opinię jeżeli chodzi o projekt budżetu, jak i możliwości finansowania deficytu i wieloletniej prognozy finansowej.

18 18 W mojej opinii tak jak Państwu starałem się wykazać w wystąpieniu, jest to budżet, który uwzględnia najważniejsze sfery życia mieszkańców Powiatu Szczecineckiego, nadaje pewnym przedsięwzięciom priorytet, nie zapominamy w nim o partnerstwach z gminami naszego powiatu oraz nadal stawia na inwestycje i rozwój. Sądzę również, że przedstawione możliwe przychody w sferach pozabudżetowych dają prawo do pozytywnego postrzegania realizacji tych zadań na wyższym poziomie niż w roku W imieniu Zarządu Powiatu wnoszę o jego przyjęcie na dzisiejszej Sesji.

Pani Przewodnicząca Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo

Pani Przewodnicząca Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo Pani Przewodnicząca Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo Zarząd Powiatu Szczecineckiego zgodnie z Ustawą o samorządzie powiatowym opracował, przyjął i przedstawił projekt budżetu powiatu na rok 2017

Bardziej szczegółowo

Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo

Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo Zarząd Powiatu, zgodnie z wcześniej przyjętą przez Radę Powiatu uchwałą w sprawie prowadzenia prac nad przygotowaniem budżetu powiatu oraz zgodnie

Bardziej szczegółowo

Pani Przewodnicząca, Panie Panowie Radni, Szanowni Państwo,

Pani Przewodnicząca, Panie Panowie Radni, Szanowni Państwo, Pani Przewodnicząca, Panie Panowie Radni, Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za rok 2014 zostało przyjęte uchwałą Zarządu nr 47/2015 z dnia 30 marca 2015 r. i przedłożone do RIO z

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 13 lutego 2014 r. Poz. 685 UCHWAŁA NR XLV/354/2014 RADY POWIATU W SZCZECINKU. z dnia 7 lutego 2014 r.

Szczecin, dnia 13 lutego 2014 r. Poz. 685 UCHWAŁA NR XLV/354/2014 RADY POWIATU W SZCZECINKU. z dnia 7 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 13 lutego 2014 r. Poz. 685 UCHWAŁA NR XLV/354/2014 RADY POWIATU W SZCZECINKU z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata 2015-2020 Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wieloletnia

Bardziej szczegółowo

Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo

Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo Od dwóch lat przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za miniony rok jest obowiązkiem Rady Powiatu, który należy wypełnić nie później niż do

Bardziej szczegółowo

Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo

Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo Od trzech lat przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za miniony rok jest obowiązkiem Rady Powiatu, który należy wypełnić nie później niż

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2011 ROK

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2011 ROK 5 ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2011 ROK Projekt budżetu Powiatu Piaseczyńskiego na 2011 rok został opracowany w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK 5 ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK Projekt budżetu powiatu piaseczyńskiego na 2016 rok został opracowany na podstawie informacji wstępnych Ministra

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/235/2014 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 stycznia 2014 r. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA 2014 2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PUCKIEGO NA LATA 2015-2021

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PUCKIEGO NA LATA 2015-2021 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Powiatu Puckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PUCKIEGO NA LATA 2015-2021 Wieloletnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 2035 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 12 Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2015-2033 Założenia ogólne 1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna na lata 2012-2025

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 456/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2014 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 70 00

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020 Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Łask na lata 2013-2020 została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami: - ustawa

Bardziej szczegółowo

0690 Wpływy z różnych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości.

Objaśnienia przyjętych wartości. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2010 Objaśnienia przyjętych wartości. Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również OBJAŚNIENIA przyjętych wartości przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2012 2018, tj. okres na który zostały zaciągnięte zobowiązania. WSTĘP Dokument pod nazwą Wieloletnia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym ustawą o finansach publicznych. Prognoza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego Projekt, druk Nr 1/IV/2015 UCHWAŁA Nr /IV/2015 RADY POWIATU W RADOMIU z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R.

UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R. UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R. (Projekt) w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Powiatu w Szczecinku na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 11, w związku

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata 2015-2024 1. Założenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Gminy przygotowana została na lata 2015 2024.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 7080 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017 RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ Nr V/34/218/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu Załącznik Nr 1.3 POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu Dz. Rozdz. Wyszczególnienie STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA 4 700 000,00 6 200 000,00 1 915 109,20 30,89

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA OBJAŚNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2017 ROK. Barbara Ostrowska

INFORMACJA OBJAŚNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2017 ROK. Barbara Ostrowska INFORMACJA OBJAŚNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2017 ROK Barbara Ostrowska Budżet Powiatu Kołobrzeskiego na 2017 rok jest zestawieniem łącznym planów finansowych 18 jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK w złotych Dział Rozdział Paragraf DOCHODY BIEŻĄCE 39 149 718 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 sierpnia 2015 r. Poz. 3320 UCHWAŁA NR 42/15 ZARZĄDU POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Pajęczańskiego

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVII/426/2014 RADY POWIATU W LUBLINIE z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2014

UCHWAŁA Nr XLVII/426/2014 RADY POWIATU W LUBLINIE z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2014 UCHWAŁA Nr XLVII/426/2014 RADY POWIATU W LUBLINIE z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia.

UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia. Projekt przygotowany przez Zarząd Powiatu Pabianickiego UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2010 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366 SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 marca 2015 r. Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z uwagi na ilość informacji i danych w budżecie, wybraliśmy dla Państwa te najistotniejsze, do lektury których serdecznie zachęcam.

Szanowni Państwo, Z uwagi na ilość informacji i danych w budżecie, wybraliśmy dla Państwa te najistotniejsze, do lektury których serdecznie zachęcam. 17 20 bu po d lę w że bo ia t rs tu ki eg o Szanowni Państwo, Rada Powiatu Lęborskiego przyjęła w grudniu 2016 r. zaproponowany przez obecny Zarząd budżet na 2017 r. Ten bardzo istotny dokument obrazuje

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLV Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2014 r.

Uchwała nr XLV Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2014 r. Uchwała nr XLV.274.14 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2014 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/23/15.z dnia 22 stycznia 2015r. Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze I. Dochody Szacunek dochodów

Bardziej szczegółowo

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. OBJAŚNIENIA do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Pabianickiego Podstawa przygotowania prognozy: 1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. 2. Przyjęcie wartości zgodnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata 2016-2024 1. Założenia wstępne Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WSTĘP Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 4 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / / 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 2012-2026 Założenia

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze nr XL/435/13 Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 12.12.2013r. I. Dochody

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/157/04 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 28-12-2004 DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Dochody 2005 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 1.600 zł Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej w skrócie WPF wynika z art. 230 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Pani Przewodniczqca, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo

Pani Przewodniczqca, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo Pani Przewodniczqca, Panie i Panowie Radni, Projekt budżetu miasta Katowice na 2015 rok przedłożony został Wysokiej Radzie w ustawowym terminie zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia... 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2038

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia... 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2038 Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZGIERZA z dnia... 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2038 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR BUDŻETOWY Żuromin 2005

INFORMATOR BUDŻETOWY Żuromin 2005 INFORMATOR BUDŻETOWY Żuromin 2005 Budżet powiatu jest podstawą samodzielnej gospodarki finansowej powiatu. Projekt budżetu przygotowuje Zarząd Powiatu na podstawie propozycji podległych mu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

b) w 2014 roku założono wzrost wynagrodzeń o 3%, w pozostałym okresie objętym prognozą nie zakładano,

b) w 2014 roku założono wzrost wynagrodzeń o 3%, w pozostałym okresie objętym prognozą nie zakładano, Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2014 r. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gaworzyce Uwagi ogólne: Opracowując wieloletnią

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 201 1 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2011 rok w dniu 10 lutego

Bardziej szczegółowo

Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012. Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku

Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012. Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012 Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku 612.556.187,74 zł w tym: - dochody bieżące 521.682.065,63 zł 85,16 % -dochody majątkowe 90.874.122,11

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2014 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2020 SPIS TREŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2020 SPIS TREŚCI OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY KOLBUSZOWA NA LATA 2012-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej... 4 2.1. Założenia makroekonomiczne...

Bardziej szczegółowo

Treść Ogółem. O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 - O1008 Melioracje wodne 125,00 125,00 -

Treść Ogółem. O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 - O1008 Melioracje wodne 125,00 125,00 - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XV\114\2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 grudnia 2011 roku Dochody budżetu powiatu kozienickiego na rok 2012 Planowane dochody na 2012 rok w zł. Dział Rozdz. Treść Ogółem

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

Zestawienie źródeł dochodów własnych Powiatu Szczecineckiego w I półroczu 2008r.

Zestawienie źródeł dochodów własnych Powiatu Szczecineckiego w I półroczu 2008r. Załącznik Nr 3 Zestawienie źródeł dochodów własnych Powiatu Szczecineckiego w I półroczu 2008r. O420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej Starostwo 1 600 000 740 337,00 46,3 1 600 000 740 337,00 0 0,00 O470

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 20/75/15 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 17 sierpnia 2015r.

Uchwała Nr 20/75/15 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 17 sierpnia 2015r. Uchwała Nr 2/75/15 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 17 sierpnia 215r. w sprawie ustalenia założeń kierunkowych do projektu budżetu powiatu na 216r. Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 5106 UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY POWIATU W SZCZECINKU. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Szczecin, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 5106 UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY POWIATU W SZCZECINKU. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 5106 UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY POWIATU W SZCZECINKU z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo