GLOBE TRADE CENTRE S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GLOBE TRADE CENTRE S.A."

Transkrypt

1 GLOBE TRADE CENTRE S.A. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRESY TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2004 I 2003 ROKU SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

2 Skrócone skonsolidowane bilanse na dzień 31 marca 2004 oraz 31 grudnia 2003 roku 31 marca grudnia 2003 Nota (niebadany) AKTYWA Rzeczowe aktywa trwałe Budynki Grunty Inwestycje w obce środki trwałe Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inwestycje rozpoczęte Inwestycje w nieruchomości Inwestycje w akcje Pozostały majątek trwały Majątek obrotowy Zapasy Należności Naliczone przychody Należności budżetowe Aktywa z tytułu podatku odroczonego Pozostałe należności i rozliczenia międzyokresowe Depozyty krótkoterminowe Środki pieniężne AKTYWA RAZEM PASYWA Kapitał własny Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Efekt sporządzenia sprawozdań w różnej walucie sprawozdawczej Kapitał zapasowy Niepodzielony wynik lat ubiegłych i wynik roku bieżącego Kapitał własny akcjonariuszy mniejszościowych Zobowiązania długoterminowe Długoterminowa część kredytów i pożyczek Depozyty od najemców Rezerwa na zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Krótkoterminowa część kredytów i pożyczek długoterminowych Zobowiązania z tyt. podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych Rozliczenia międzyokresowe bierne Wartość godziwa instrumentów pochodnych Przychody przyszłych okresów PASYWA RAZEM Załączone noty objaśniające są integralną częścią niniejszych skróconych skonsolidowanych bilansów 1

3 Skrócone skonsolidowane rachunki zysków i strat za okresy trzech miesięcy zakończone 31 marca 2004 i 2003 Nota Okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2004 Okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2003 Rok zakończony 31 grudnia 2003 Przychody operacyjne Koszty operacyjne 6 (3.877) (5.889) (21.538) Wynik brutto na sprzedaży Koszty sprzedaży (192) (347) (1.446) Koszty administracyjne (786) (831) (3.402) Zysk operacyjny Dodatnie/(ujemne) różnice kursowe, netto 103 (768) (1.062) Przychody/(koszty finansowe), netto (2.282) (4.962) (19.417) Zysk z aktualizacji inwestycji w nieruchomości oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych, netto Pozostałe przychody/(koszty), netto (30) Wynik na sprzedaży inwestycji - - (531) Zysk/(strata) na rynkowych papierach wartościowych (2.637) (418) Zysk brutto Podatek dochodowy (598) (5.701) (4.806) Zysk po opodatkowaniu Udział akcjonariuszy mniejszościowych Zysk netto po opodatkowaniu i uwzględnieniu akcjonariuszy mniejszościowych 35 (140) (192) Zysk na jedną akcję (w USD) 13 0,142 0,931 1,64 Rozwodniony zysk na jedną akcję (w USD) 13 n/d n/d n/d Załączone noty objaśniające są integralną częścią niniejszych skróconych skonsolidowanych rachunków zysków i strat 2

4 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okresy trzech miesięcy zakończone 31 marca 2004 i 2003 roku Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy (ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej) Efekt sporządzenia sprawozdań w różnej walucie sprawozdawczej Kapitał zapasowy Niepodzielony wynik lat ubiegłych i wynik roku bieżącego Razem Saldo na 1 stycznia 2003 roku Objęcie akcji własnych (3) (3) Efekt sporządzenia sprawozdań w różnej walucie sprawozdawczej Dywidenda (9.921) (9.921) Podział zysku przeniesienie na kapitał zapasowy (1.231) - Zysk za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2003 roku (niebadany) Saldo na 31 marca 2003 roku Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy (ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej) Efekt sporządzenia sprawozdań w różnej walucie sprawozdawczej Kapitał zapasowy Niepodzielony wynik lat ubiegłych i wynik roku bieżącego Razem Saldo na 1 stycznia 2003 roku Objęcie akcji własnych (5) (5) Efekt sporządzenia sprawozdań w różnej walucie sprawozdawczej Dywidenda (20.280) (20.280) Podział zysku przeniesienie na kapitał zapasowy (1.231) - Zysk za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2003 roku Saldo na 31 grudnia 2003 roku Efekt sporządzenia sprawozdań w różnej walucie sprawozdawczej - - (59) - - (59) Zysk za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2004 roku Saldo na 31 marca 2004 roku Załączone noty objaśniające są integralną częścią niniejszych skróconych skonsolidowanych sprawozdań ze zmian w kapitałach własnych 3

5 za okres trzech miesięcy kończący się 31 marca 2004 Okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2004 Okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2003 Rok zakończony 31 grudnia 2003 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk operacyjny Korekty: Amortyzacja Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed zmianami kapitału obrotowego Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych 65 (1.047) 43 czynnych Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu pozostałego majątku trwałego (58) (138) (190) Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych i rozliczeń (277) (870) międzyokresowych biernych Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Odsetki zapłacone (4.401) (5.816) (20.273) Odsetki otrzymane Podatek zapłacony (169) (308) (3.762) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Nabycie rzeczowego majątku trwałego (5.799) (11.984) (22.532) Sprzedaż inwestycji Zmiana stanu depozytów krótkoterminowych Dywidendy otrzymane Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5.548) (6.391) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Zakup akcji własnych - (3) (5) Zaciągnięcie pożyczek i kredytów długoterminowych Spłata pożyczek i kredytów długoterminowych (5.372) (7.684) (17.623) Dywidenda wypłacona - - (20.280) Koszty pozyskania kredytów i emisji akcji (800) - - Depozyty od najemców (5) Środki pieniężne netto z działalności finansowej (5.851) (3.634) (30.742) Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych (93) (315) 515 Zmiana stanu środków pieniężnych netto (7.620) (4.602) Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu

6 1. Podstawowa działalność oraz struktura akcjonariatu Globe Trade Centre S.A. ( Spółka, GTC ), działająca wcześniej jako Globe Trade Centre Sp. z o.o., została zarejestrowana w Warszawie 19 grudnia 1996 roku. Siedzibą Spółki jest Warszawa, ul. Domaniewska 41. Spółka posiada udziały w spółkach deweloperskich w Warszawie. Spółka buduje nowe budynki na wynajem oraz w celu odsprzedaży dla odbiorców indywidualnych oraz instytucjonalnych poprzez spółki zależne bezpośrednio lub pośrednio. Globe Trade Centre S.A. jest podmiotem dominującym grupy kapitałowej Globe Trade Centre ( Grupa ). Grupa prowadzi działalność gospodarczą w następujących obszarach: a) działalność deweloperska oraz wynajem powierzchni biurowej i handlowej oraz b) działalność deweloperska i sprzedaż powierzchni mieszkalnej. Na dzień 31 marca 2004 roku Grupa zatrudniała 37 osób (w wymiarze pracy odpowiadającym pełnemu etatowi). Akcje Spółki są dopuszczone do publicznego obrotu w Polsce. Globe Trade Centre S.A. jest spółką zależną od GTC International B.V. ( GTC International ) z siedzibą w Holandii (61,32% kapitału akcyjnego Spółki). Akcjonariuszami mniejszościowymi są Beleggingsmaatschappij Adria B.V. ( Adria ) (11,70%), FIC Globe B.V. - spółka stowarzyszona z Deutsche Bank (12,79%), IMMOEAST Beteiligungs GmbH ( IMMOEAST ) (7,80%), Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) (5,62%) oraz Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. ( Pekao ) (akcje pracownicze na rachunku zablokowanym) oraz pracownicy (0,77%). 2. Zasady prezentacji Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z zasadami i praktykami powszechnie stosowanymi przez polskie przedsiębiorstwa, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami dotyczącymi rachunkowości. Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdania finansowe zawierają korekty niewykazane w księgach rachunkowych Spółki celem wprowadzenia tych korekt jest zapewnienie zgodności tych sprawozdań ze standardami wydanymi przez Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Korekty te i ich wpływ na wynik finansowy za okresy trzech miesięcy kończące się 31 marca 2004 i 2003 roku oraz aktywa netto na dzień 31 marca 2004 i 31 grudnia 2003 roku zostały opisane w nocie 15 informacji dodatkowej do niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Niektóre informacje i noty dodatkowe do sprawozdań finansowych, zwykle prezentowane łącznie z rocznymi sprawozdaniami finansowymi według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, zostały skrócone bądź pominięte zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa (MSR 34). 5

7 2. Zasady prezentacji (ciąg dalszy) Prezentowany skrócony skonsolidowany bilans, skrócone skonsolidowane rachunki zysków i strat, skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta, ale w opinii Zarządu Spółki zawierają wszystkie niezbędne korekty w celu przedstawienia rzetelnie skonsolidowanego wyniku finansowego i przepływów środków pieniężnych Grupy za okres trzech miesięcy oraz jej pozycji finansowej na dzień 31 marca 2004 roku. Prezentowane niezbadane skrócone skonsolidowane sprawozdania finansowe powinny być analizowane łącznie ze zbadanymi skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi za rok Śródroczne sprawozdania finansowe mogą nie dawać wskazówek co do prognoz wyników za rok obrotowy. Spółka zastosowała w skróconych skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych wszystkie Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej obowiązujące dla okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2004 roku lub wcześniej. Wartość godziwa instrumentów finansowych Instrumenty finansowe Grupy obejmują środki pieniężne i ich odpowiedniki, należności, czynne rozliczenia międzyokresowe, depozyty krótkoterminowe, udzielone pożyczki, akcje i udziały, zobowiązania krótkoterminowe, bierne rozliczenia międzyokresowe, instrumenty pochodne, otrzymane zaliczki, pożyczki, kredyty bankowe i kredyty w rachunku bieżącym. Wartość tych instrumentów w niniejszych sprawozdaniach finansowych jest bliska ich wartości godziwej. Utrata wartości aktywów Wycena rzeczywistej wartości aktywów jest okresowo przeglądana przez Zarząd, aby określić ewentualną utratę wartości. Na podstawie najnowszych analiz Zarząd uważa, że nie wystąpiła istotna utrata wartości aktywów na dzień 31 marca 2004 roku. Zasady rachunkowości Przy sporządzaniu niniejszych skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółka zastosowała takie zasady rachunkowości i wyliczeń jak przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok W roku rozpoczynającym się 1 stycznia 2004 roku nie nastapiły zmiany w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. 6

8 3. Opis działalności i zakres konsolidacji Skrócone skonsolidowane sprawozdania finansowe obejmują sprawozdania finansowe Spółki oraz spółek zależnych i jednostki współzależnej wymienionych poniżej. Bezpośredni udział Spółki w konsolidowanych podmiotach zależnych oraz jednostce współzależnej na koniec poszczególnych okresów wymienionych okresów przedstawiony został w poniższej tabeli: Spółki konsolidowane 31 marca grudnia GTC Mars Sp. z o.o. ( GTC Mars ) 100% 100% 2 GTC Galeria Sp. z o.o. ( GTC Galeria ) 100% 100% 3 GTC Taurus Sp. z o.o. ( GTC Taurus ) 100% 100% 4 GTC CH Galeria Sp. z o.o ( GTC CH Galeria )* 100% 100% 5 Darat Sp. z o.o. ( Darat ) 100% 100% 6 GTC Konstancja Sp. z o.o. ( GTC Konstancja ) 100% 100% 7 GTC Korona S.A ( GTC Korona ) 100% 100% 8 Globis Poznań Sp. z o.o ( Globis Poznań )** 75% 75% 9 GTC Topaz Sp. z o.o ( GTC Topaz ) 100% 100% 10 GTC Vega Sp. z o.o. ( GTC Vega ) 100% 100% 11 GTC Aeropark Sp. z o.o. ( GTC Aeropark ) 100% 100% 12 GTC Neptune Sp. z o.o. ( GTC Neptune") 100% 100% 13 Globis Wrocław Sp. z o.o ( Globis Wrocław )** 75% 75% 14 GTC Galeria Kazimierz Sp. z o.o. (dawniej GTC Mercury Sp. z o.o.) ( GTC Galeria Kazimierz ) 100% 100% 15 GTC Orion Sp. z o.o. ( GTC Orion ) 100% 100% 16 GTC Saturn Sp. z o.o. ( GTC Saturn ) 100% 100% 17 Rodamco CH1 Sp. z o.o. ( Rodamco CH1 ) *** 50% 50% 18 GTC Galaxy-Jupiter Sp. z o.o. ( GTC Galaxy-Jupiter ) 100% 100% * Spółka posiada całość udziałów w GTC CH Galeria bezpośrednio i pośrednio, przez swój udział w GTC Galeria ** Spółka posiada pośrednio 76,25% udziałów w Globis Poznań i Globis Wrocław. *** Konsolidacja metodą proporcjonalną GTC Mars posiada budynki i prawa wieczystego użytkowania 7,6 hektara gruntów w Warszawie, znane jako Mokotów Business Park. Mokotów Business Park obejmuje budynki nowo wybudowane oraz wyremontowane z przeznaczeniem na wynajem. GTC Taurus posiada budynek biurowy Taurus będący częścią Mokotów Business Park. Rodamco CH1 jest właścicielem praw wieczystego użytkowania gruntów w Warszawie. Centrum handlowe, znane jako Galeria Mokotów zostało zbudowne na tych gruntach. W dniu 30 czerwca 2003 roku GTC CH Galeria podpisała z Rodamco Polska umowę związaną ze sprzedażą 50% udziałów Rodamco CH1. Na podstawie umowy spółki Rodamco CH1 oraz umowy wspólników spółka jest jednostką współkontrolowaną i na dzień 31 marca 2004 roku Spółka skonsolidowała aktywa i pasywa Rodamco CH1 metodą proporcjonalną (patrz nota 14) zgodnie z MSR 31. Spółka Darat wybudowała lokale mieszkalne na sprzedaż w czterech fazach. Wszystkie fazy zostały całkowicie ukończone i sprzedane. 7

9 3. Opis działalności i zakres konsolidacji (ciąg dalszy) GTC Konstancja jest właścicielem gruntu w Konstancinie na południowej granicy Warszawy. Inwestycja obejmuje budowę lokali mieszkalnych na sprzedaż. Spółka zamierza również budować obiekty o charakterze handlowo-biurowym pod wynajem. GTC Korona posiada prawo wieczystego użytkowania gruntów w Krakowie. Spółka zamierza budować nieruchomości o charakterze biurowym pod wynajem. Budowa pierwszego budynku, Galileo, została ukończona w marcu 2003 roku. GTC utworzyła spółki Globis Poznań i Globis Wrocław, w których posiada 75% kapitału udziałowego. Pozostałe 25% udziałów należy do Orbis S.A. Spółka Globis Poznań wybudowała budynek biurowy pod wynajem w Poznaniu, który został ukończony w marcu 2003 roku. Obecnie we wczesnej fazie realizacji znajduje się budynek Vega wznoszony przez spółkę GTC Vega. Spółka GTC Aeropark jest właścicielem prawa wieczystego użytkowania gruntów w Warszawie. Spółka zamierza budować obiekty o charakterze handlowobiurowym. GTC Topaz posiada prawo wieczystego użytkowania gruntu w Warszawie. Na tym gruncie firma zamierza wznieść budynki biurowe. Budowa pierwszego z planowanych budynków biurowych Budynek Allianz została rozpoczęta (patrz nota 4). GTC Galeria Kazimierz posiada prawo wieczystego użytkowania gruntu w Krakowie, na którym rozpoczęła budowę centrum handlowego. GTC Saturn zawarła przedwstępna umowę nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu w Wraszawie. Obszary działalności spółek Grupy nie podlegają zjawisku sezonowości. Wszystkie spółki zależne zostały włączone do Grupy i mają swoje siedziby na terenie Polski. Przejęcie spółek zależnych odbyło się poprzez ich zakup. Działalność budowlana spółek zależnych jest zlokalizowana na terenie Polski. Wszystkie wzajemne należności i zobowiązania oraz transakcje pomiędzy spółkami w ramach grupy zostały wyeliminowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 8

10 4. Istotne zdarzenia w okresie trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2004 roku Dnia 2 lutego 2004 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego (patrz nota 12). W dniu 3 lutego 2004 roku Spółka złożyła w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd prospekt emisyjny z wnioskiem o dopuszczenie akcji nowej emisji do publicznego obrotu. Dnia 18 lutego 2004 roku Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dopuściła akcje serii A, B i C do publicznego obrotu (patrz noty 12 oraz 16). W dniu 10 marca 2004 roku GTC Galeria Kazimierz podpisała umowę kredytową na kwotę nie przekraczającą 68 milionów Euro z Aareal Bank A.G. (patrz nota 11). W dniu 12 marca 2004 roku GTC Topaz podpisała umowę najmu z pięcioma spółkami Grupy Allianz. Zgodnie z umową Allianz wynajmie na okres 10 lat powierzchnię biurową w budynku Topaz. Budynek Topaz, o powierzchni metrów kwadratowych, będzie pierwszym wybudowanym budynkiem przez GTC Topaz. Budowa Budynku Topaz ma zostać zakończona do końca 2005 roku. Dnia 16 marca 2004 roku GTC zawarła z GTC International warunkową umowę zapisu na akcje Spółki, w zamian za wkład niepieniężny (jak opisano w nocie 12), pod warunkiem przeprowadzenia skutecznej oferty publicznej. Dnia 25 marca 2004 roku GTC Mars podpisała aneks do umowy kredytowej z dnia 15 lipca 1999 (patrz nota 11). 9

11 5. Przychody operacyjne Przychody operacyjne składają się z następujących pozycji: Okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2004 Okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2003 Rok zakończony 31 grudnia 2003 Wynajem powierzchni biurowej Sprzedaż lokali mieszkalnych Większość uzyskiwanych przychodów operacyjnych jest określana na podstawie kwot wcześniej ustalonych w dolarach amerykańskich lub w inny sposób powiązanych bezpośrednio z walutą, lub ze zmianą kursu waluty amerykańskiej. 6. Koszty działalności operacyjnej Koszty operacyjne składają się z następujących pozycji: Okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2004 Okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2003 Rok zakończony 31 grudnia 2003 Koszty związane z wynajmem Koszty budowy sprzedanych lokali mieszkalnych

12 7. Analiza segmentowa Działalność Grupy można podzielić na dwa główne segmenty: 1. Budowa i wynajem powierzchni biurowej i handlowej ( wynajem powierzchni biurowej i handlowej ) oraz 2. Budowa i sprzedaż lokali mieszkalnych ( budowa i sprzedaż lokali mieszkalnych ). Cała działalność oraz majątek Grupy zlokalizowane są w Polsce. Analiza segmentowa za okresy trzech miesięcy kończące się dnia 31 marca 2004 oraz 2003 roku przedstawia się następująco: Wynajem powierzchni biurowej i handlowej Okres trzech Okres trzech miesięcy miesięcy zakończony 31 zakończony 31 marca 2004 marca 2003 Budowa i sprzedaż lokali mieszkalnych Okres trzech Okres trzech miesięcy miesięcy zakończony 31 zakończony 31 marca 2004 marca 2003 Okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2004 Skonsolidowane Okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2003 Sprzedaż zewnętrzna Sprzedaż innym segmentom Przychody razem Wynik segmentu Inwestycje w akcje Udziały w spółce Orbis S.A. zaliczane są do inwestycji długoterminowych. W dniu 26 lipca 2000 roku konsorcjum, w którym uczestniczy Spółka, podpisało umowę z Ministerstwem Skarbu dotyczącą zakupu 35.37% akcji Orbis S.A. Pozostali członkowie konsorcjum to Accor oraz FIC Globe LLC (akcjonariusz Spółki na dzień zawarcia transakcji). Zgodnie z umową Spółka nabyła akcji (5% kapitału akcyjnego Orbis S.A.). Wartość rynkowa 1 akcji Orbis S.A. w dniu 31 marca 2004 roku wynosiła 24,3 złotych (6,3 USD) (27,7 PLN na dzień 31 grudnia 2003 roku (7,4 USD)). 11

13 9. Pozostały majatek trwały W pozycji pozostały majątek trwały wykazano: 31 marca grudnia 2003 Koszty związane z pozyskaniem najemców Zaliczki na środki trwałe Koszty emisji akcji Naliczone przychody Na saldo naliczonych przychodów składają się: 31 marca grudnia 2003 Naliczony czynsz Sprzedaż mieszkań i domów Naliczone przychody finansowe Sprzedaż inwestycji w nieruchomości Usługi i inne

14 11. Długoterminowe kredyty i pożyczki Na saldo kredytów i pożyczek długoterminowych składają się następujące pozycje: 31 marca grudnia 2003 Kredyt Aareal Bank (MBP) Kredyt Aareal Bank (Galeria Mokotow) Kredyt BPH (Taurus) Kredyt WBK (Globis Poznań) Kredyt BRE Bank S.A Kredyt WBK (Korona) Pożyczka Orbis S.A (Globis Poznań) Rozłożone w czasie koszty pozyskania finansowania (4.894) (4.513) Zadłużenie z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek zostało podzielone na część długo- i krótkoterminową w następujący sposób: 31 marca grudnia 2003 Krótkoterminowa część kredytów długoterminowych: Kredyt Aareal Bank (MBP) Kredyt BRE Bank S.A Kredyt Aareal Bank (Galeria Mokotów) Kredyt BPH (Taurus) Kredyt WBK (Globis Poznań) Kredyt WBK (Korona) Rozłożone w czasie koszty pozyskania finansowania (56) (56) Długoterminowa część kredytów i pożyczek długoterminowych: Kredyt Aareal Bank (MBP) Kredyt Aareal Bank (Galeria Mokotów) Kredyt BPH (Taurus) Kredyt WBK (Globis Poznań) Kredyt WBK (Korona) Kredyt BRE Bank S.A Pożyczka Orbis S.A (Globis Poznań) Rozłożone w czasie koszty pozyskania finansowania (4.838) (4.457) Galeria Kazimierz kredyt inwestycyjny na finansowanie budowy centrum handlowego W dniu 10 marca 2004 roku została zawarta umowa kredytowa pomiędzy GTC Galeria Kazimierz jako kredytobiorcą oraz Aareal Bank A.G. i innymi podmiotami jako kredytodawcami, na łączną kwotę nie przekraczającą 68 milionów Euro. Kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie budowy centrum handlowego Galeria Kazimierz. 13

15 11. Długoterminowe kredyty i pożyczki (ciąg dalszy) Kwota kredytu w okresie budowy jest oprocentowana stopą procentową ustaloną na poziomie EURIBOR +1,9% w skali roku, natomiast po zakończeniu budowy - EURIBOR +1,6% w skali roku. Spółka jest zobowiązana do dokonywania miesięcznych spłat przez 10 lat od momentu zakończenia budowy, w wysokości 4% rocznie. Zabezpieczeniem kredytu jest zastaw na udziałach GTC Galeria Kazimierz, centrum handlowym Galeria Kazimierz, łącznie z cesją związanych z nimi należnościami oraz cesją praw z polis ubezpieczeniowych. Na dzień 31 marca 2004 roku GTC Galeria Kazimierz nie zaciągnęła kredytu. Kredyt Aareal Bank dla GTC Mars Dnia 25 marca 2004 roku GTC Mars podpisała aneks do umowy kredytu konsorcjalnego zawartej z Aareal Bank dnia 15 lipca 1999 roku. Zgodnie z aneksem BPH Bank zastąpił Aareal Bank jako agenta konsorcjum, a marża została obniżona o 0,5% w skali roku, począwszy od 1 kwietnia 2004 roku. Wszystkie zabezpieczenia zostały przeniesione z Aareal Bank na BPH Bank. 12. Kapitał własny i rezerwy Struktura akcjonariatu Spółki przedstawia się w następujący sposób: Akcjonariusz Liczba Seria Łączna Łączna Procent całości Akcji Wartość Wartość Nominalna w Nominalna w USD PLN GTC International A Adria A FIC Globe B.V A Bank Handlowy A EBOiR C Pekao rachunek zablokowany i pracownicy B Akcje EBOiR Dnia 11 grudnia 2000 roku Spółka i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju ( EBOiR ) podpisali umowę zapisu na akcje, zgodnie z którą EBOiR zakupił nowych akcji. 14

16 12. Kapitał własny i rezerwy (ciąg dalszy) Ponadto w dniu 11 grudnia 2000 roku Spółka i EBOiR podpisali Umowę Opcji Sprzedaży. Zgodnie z postanowieniami umowy EBOiR ma prawo sprzedać Spółce w celu umorzenia akcji po cenie sprzedaży równej cenie emisyjnej powiększonej o odsetki w wysokości wskazanej w umowie, między innymi w przypadku, gdy akcje Spółki nie będą notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ciągu 3 lat (lub 5 lat według uznania EBOiR) od daty subskrypcji i co najmniej 10% (jeżeli akcje Spółki będą notowane w systemie notowań ciągłych) lub co najmniej 13% (jeżeli akcje Spółki będą notowane w innym systemie notowań) akcji Spółki nie będzie sprzedanych inwestorom nie będącym aktualnie akcjonariuszami Spółki po cenie wyższej niż równowartość w złotych 17,95 dolarów amerykańskich. W dniu 6 lutego 2003 roku EBOiR poinformował Spółkę, że data, przed którą skuteczna oferta publiczna musi zostać przeprowadzona w związku z Umową Opcji Sprzedaży, jest piątą rocznicą daty zakupu akcji (czyli 14 grudnia 2005 roku). Warunki wykonania powyższej opcji przestały obowiązywać w związku z przydziałem akcji serii E, który miał miejsce 26 kwietnia 2004 roku (patrz nota 16). Tym samym opcja ta wygasła. Emisja akcji Dnia 2 lutego 2004 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwały dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego. W ramach podwyższenia wyemitowane zostaną cztery serie akcji zwykłych na okaziciela. Akcje nowej emisji zostaną zaoferowane: (i) w publicznej ofercie inwestorom kwalifikowanym, (ii) w subskrypcji prywatnej GTC International (większościowemu akcjonariuszowi Spółki) w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji i udziałów pięciu spółek prowadzących działalność podobną do działalności Spółki w Czechach, Rumunii, Serbii oraz na Węgrzech, (iii) subemitentowi w ramach programu motywacyjnego pracowników. Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego, który zostanie objęty w transzach przez jednostkę powiązaną w ramach programu motywacyjnego do dnia 31 grudnia 2007 roku. Cztery nowe serie akcji zwykłych na okaziciela będą składać się z następujących serii: Seria E nie mniej niż i nie więcej niż akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda, Seria D akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda, Seria B akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda, Seria F warunkowych akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda. 15

17 12. Kapitał własny i rezerwy (ciąg dalszy) Dnia 18 lutego 2004 roku Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dopuściła akcje serii A, B, C do obrotu giełdowego. Dnia 21 kwietnia 2004 roku Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dopuściła akcje serii E i D do obrotu giełdowego (patrz nota 16). Emisja nowych akcji nie została jeszcze zarejestrowana przez sąd rejestrowy. Podział zysku W dniu 16 marca 2004 roku akcjonariusze Spółki podjęli uchwałę o podziale zysku z lat ubiegłych w wysokości 2,70 PLN na akcję. W związku z wypłatą zaliczki na poczet dywidendy dnia 16 października 2003 roku, w wysokości 2,7 PLN na akcję, kwota przeznaczona na dywidendę zgodnie z uchwałą została skompensowana kwotą zaliczki na poczet dywidendy. 13. Zysk na jedną akcję Zysk na jedną akcję i rozwodniony zysk na jedną akcję zostały wyliczone w następujący sposób: Okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2004 (niebadany) Okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2003 (niebadany) Rok zakończony 31 grudnia 2003 Zysk netto (USD) Średnia ważona liczba akcji do obliczenia zysku na jedną akcję Zysk na jedną akcję (USD) 0,142 0,931 Średnia ważona liczba akcji do obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję n/d n/d Rozwodniony zysk na jedną akcję (USD) n/d n/d 1,64 n/d n/d 16

18 14. Konsolidacja proporcjonalna W dniu 30 czerwca 2003 roku GTC CH Galeria podpisała z Rodamco Polska umowę związaną ze sprzedażą 50% udziałów w Rodamco CH1, będącej właścicielem centrum handlowego Galeria Mokotów. Od 1 lipca 2003 roku Rodamco Polska zarządza działalnością Galerii Mokotów. Na dzień 31 marca 2004 roku Spółka skonsolidowała aktywa i pasywa Rodamco CH1 metodą proporcjonalną. Udział w spółce Rodamco CH1 na dzień 31 marca 2004 roku przedstawia się następująco: Środki pieniężne Depozyty krotkoterminowe 506 Inwestycje w nieruchomości Rzeczowe aktywa trwałe 59 Pozostały majatek trwały 606 Majatek obrotowy (z wyłaczeniem środków pieniężnych i depozytów krótkoterminowych) 249 Zobowiązania długoterminowe (55.802) Zobowiązania krótkoterminowe (3.162) Aktywa netto % (*) Całkowity udział w przychodach spółki Rodamco CH1 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2004 roku wyniósł 3,5 mln USD, natomiast w kosztach 2,3 mln USD. 17

19 15. Informacja uzupełniająca do sprawozdań finansowych Poniżej przedstawiono uzgodnienie wyników działalności pomiędzy Polskimi Standardami Rachunkowości ( PSR ) (wyrażonymi w złotych i przeliczonych na dolary amerykańskie przy wykorzystaniu średniego kursu za okres) a Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF ). Okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2004 Okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2003 (**) 000 PLN 000 PLN Zysk według Polskich Standardów Rachunkowości (PSR) w tysiącach złotych w tys. USD (25.823) w tys. USD Zysk za okres według PSR przeliczony na dolary amerykańskie według średniego kursu w okresie 935 (6.622) Korekty do MSSF przeliczone na USD według średniego kursu w okresie: Wycena inwestycji nieruchomości Kapitalizacja odsetek Rozpoznanie marży na sprzedaży mieszkań i domów 41 - Różnica z tytułu amortyzacji 25 1 Udział w zysku akcjonariuszy mniejszościowych - (157) Korekta z tytułu podatku odroczonego (4.281) (5.823) Różnice kursowe z przeliczenia (*) Zysk za okres według MSSF (*) Efekt sporządzenia sprawozdań w różnej walucie sprawozdawczej obejmuje efekt przeliczenia wyniku finansowego za okres według PSR przeliczonego na dolary amerykańskie według średniego kursu za dany okres oraz efekt sporządzenia sprawozdań finansowych według MSSF w innej walucie sprawozdawczej. (**) Dane przekształcone w wyniku zmian w Ustawie o rachunkowości, która weszła w życie 1 stycznia 2004 roku. 18

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIA POLSKA S.A.

MULTIMEDIA POLSKA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2013 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Echo Investment S.A.

Grupa Kapitałowa Echo Investment S.A. Grupa Kapitałowa Echo Investment S.A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za sześciu miesięcy, zakończony 30 czerwca 2007 roku. Kielce, 14 sierpnia 2007 roku Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne

NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. sporządzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) NFI Empik Media & Fashion

Bardziej szczegółowo

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006 zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Sprawozdanie z działalności Oświadczenia zarządu Opinię niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Podstawowe dane i wskaźniki finansowe Skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES Szanowni Inwestorzy i Obligatariusze Przedstawiamy Państwu raport Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za okres pierwszego

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU - Kraków, 7 listopada 2014 roku INDEKS DO KWARTALNEJ INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ . FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 30 CZERWCA 2015 ROKU SPIS

Bardziej szczegółowo

GRUPA ŻYWIEC S.A. ŚRÓDROCZNY RAPORT FINANSOWY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU

GRUPA ŻYWIEC S.A. ŚRÓDROCZNY RAPORT FINANSOWY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU GRUPA ŻYWIEC S.A. ŚRÓDROCZNY RAPORT FINANSOWY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU Spis treści Bilans...3 Rachunek zysków i strat...4 Zestawienie zmian w kapitale własnym...5 Rachunek przepływów środków pieniężnych...6

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013

SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Katowice, 29 sierpień 2013 WPROWADZENIE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS

GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS GRUPA KAPITAŁOWA ARCUS www.arcus.pl ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE S P R AW O Z D AN I E FINAN S O W E GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS Z A OKRES OD 01 S T Y CZ NI A DO 30 CZERWCA 2013 ORAZ ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU. zawierający

RAPORT OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU. zawierający RAPORT OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU zawierający SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2015 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIEDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA GETIN HOLDING S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku SPIS TREŚCI I ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna

Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJĄCY OKRES 18 MIESIĘCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 30 CZERWCA 2015 R. Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna Spis treści I. List Prezesa Zarządu II. Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY ZA ROK OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY ZA ROK OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY ZA ROK OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU 1 SPIS TREŚCI 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU 2. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE (W TYS. EUR) 3. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU. - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku

ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU. - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku INDEKS DO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH

Bardziej szczegółowo

Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze

Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze Z satysfakcją przekazujemy w Państwa ręce raport Pragma Faktoring S.A. za I półrocze 2015 r. Pierwsze półrocze 2015 r. pokazuje kolejne pozytywne efekty przyjętej strategii

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 ROKU Banku Zachodniego WBK S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Zawierający:

Raport roczny. Zawierający: Raport roczny Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Prezesa Zarządu Oświadczenia Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport z badania sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe na

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia roku do 30 września roku zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w 87 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo