GLOBE TRADE CENTRE S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GLOBE TRADE CENTRE S.A."

Transkrypt

1 GLOBE TRADE CENTRE S.A. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRESY TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2004 I 2003 ROKU SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

2 Skrócone skonsolidowane bilanse na dzień 31 marca 2004 oraz 31 grudnia 2003 roku 31 marca grudnia 2003 Nota (niebadany) AKTYWA Rzeczowe aktywa trwałe Budynki Grunty Inwestycje w obce środki trwałe Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inwestycje rozpoczęte Inwestycje w nieruchomości Inwestycje w akcje Pozostały majątek trwały Majątek obrotowy Zapasy Należności Naliczone przychody Należności budżetowe Aktywa z tytułu podatku odroczonego Pozostałe należności i rozliczenia międzyokresowe Depozyty krótkoterminowe Środki pieniężne AKTYWA RAZEM PASYWA Kapitał własny Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Efekt sporządzenia sprawozdań w różnej walucie sprawozdawczej Kapitał zapasowy Niepodzielony wynik lat ubiegłych i wynik roku bieżącego Kapitał własny akcjonariuszy mniejszościowych Zobowiązania długoterminowe Długoterminowa część kredytów i pożyczek Depozyty od najemców Rezerwa na zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Krótkoterminowa część kredytów i pożyczek długoterminowych Zobowiązania z tyt. podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych Rozliczenia międzyokresowe bierne Wartość godziwa instrumentów pochodnych Przychody przyszłych okresów PASYWA RAZEM Załączone noty objaśniające są integralną częścią niniejszych skróconych skonsolidowanych bilansów 1

3 Skrócone skonsolidowane rachunki zysków i strat za okresy trzech miesięcy zakończone 31 marca 2004 i 2003 Nota Okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2004 Okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2003 Rok zakończony 31 grudnia 2003 Przychody operacyjne Koszty operacyjne 6 (3.877) (5.889) (21.538) Wynik brutto na sprzedaży Koszty sprzedaży (192) (347) (1.446) Koszty administracyjne (786) (831) (3.402) Zysk operacyjny Dodatnie/(ujemne) różnice kursowe, netto 103 (768) (1.062) Przychody/(koszty finansowe), netto (2.282) (4.962) (19.417) Zysk z aktualizacji inwestycji w nieruchomości oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych, netto Pozostałe przychody/(koszty), netto (30) Wynik na sprzedaży inwestycji - - (531) Zysk/(strata) na rynkowych papierach wartościowych (2.637) (418) Zysk brutto Podatek dochodowy (598) (5.701) (4.806) Zysk po opodatkowaniu Udział akcjonariuszy mniejszościowych Zysk netto po opodatkowaniu i uwzględnieniu akcjonariuszy mniejszościowych 35 (140) (192) Zysk na jedną akcję (w USD) 13 0,142 0,931 1,64 Rozwodniony zysk na jedną akcję (w USD) 13 n/d n/d n/d Załączone noty objaśniające są integralną częścią niniejszych skróconych skonsolidowanych rachunków zysków i strat 2

4 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okresy trzech miesięcy zakończone 31 marca 2004 i 2003 roku Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy (ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej) Efekt sporządzenia sprawozdań w różnej walucie sprawozdawczej Kapitał zapasowy Niepodzielony wynik lat ubiegłych i wynik roku bieżącego Razem Saldo na 1 stycznia 2003 roku Objęcie akcji własnych (3) (3) Efekt sporządzenia sprawozdań w różnej walucie sprawozdawczej Dywidenda (9.921) (9.921) Podział zysku przeniesienie na kapitał zapasowy (1.231) - Zysk za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2003 roku (niebadany) Saldo na 31 marca 2003 roku Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy (ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej) Efekt sporządzenia sprawozdań w różnej walucie sprawozdawczej Kapitał zapasowy Niepodzielony wynik lat ubiegłych i wynik roku bieżącego Razem Saldo na 1 stycznia 2003 roku Objęcie akcji własnych (5) (5) Efekt sporządzenia sprawozdań w różnej walucie sprawozdawczej Dywidenda (20.280) (20.280) Podział zysku przeniesienie na kapitał zapasowy (1.231) - Zysk za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2003 roku Saldo na 31 grudnia 2003 roku Efekt sporządzenia sprawozdań w różnej walucie sprawozdawczej - - (59) - - (59) Zysk za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2004 roku Saldo na 31 marca 2004 roku Załączone noty objaśniające są integralną częścią niniejszych skróconych skonsolidowanych sprawozdań ze zmian w kapitałach własnych 3

5 za okres trzech miesięcy kończący się 31 marca 2004 Okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2004 Okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2003 Rok zakończony 31 grudnia 2003 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk operacyjny Korekty: Amortyzacja Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed zmianami kapitału obrotowego Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych 65 (1.047) 43 czynnych Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu pozostałego majątku trwałego (58) (138) (190) Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych i rozliczeń (277) (870) międzyokresowych biernych Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Odsetki zapłacone (4.401) (5.816) (20.273) Odsetki otrzymane Podatek zapłacony (169) (308) (3.762) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Nabycie rzeczowego majątku trwałego (5.799) (11.984) (22.532) Sprzedaż inwestycji Zmiana stanu depozytów krótkoterminowych Dywidendy otrzymane Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5.548) (6.391) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Zakup akcji własnych - (3) (5) Zaciągnięcie pożyczek i kredytów długoterminowych Spłata pożyczek i kredytów długoterminowych (5.372) (7.684) (17.623) Dywidenda wypłacona - - (20.280) Koszty pozyskania kredytów i emisji akcji (800) - - Depozyty od najemców (5) Środki pieniężne netto z działalności finansowej (5.851) (3.634) (30.742) Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych (93) (315) 515 Zmiana stanu środków pieniężnych netto (7.620) (4.602) Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu

6 1. Podstawowa działalność oraz struktura akcjonariatu Globe Trade Centre S.A. ( Spółka, GTC ), działająca wcześniej jako Globe Trade Centre Sp. z o.o., została zarejestrowana w Warszawie 19 grudnia 1996 roku. Siedzibą Spółki jest Warszawa, ul. Domaniewska 41. Spółka posiada udziały w spółkach deweloperskich w Warszawie. Spółka buduje nowe budynki na wynajem oraz w celu odsprzedaży dla odbiorców indywidualnych oraz instytucjonalnych poprzez spółki zależne bezpośrednio lub pośrednio. Globe Trade Centre S.A. jest podmiotem dominującym grupy kapitałowej Globe Trade Centre ( Grupa ). Grupa prowadzi działalność gospodarczą w następujących obszarach: a) działalność deweloperska oraz wynajem powierzchni biurowej i handlowej oraz b) działalność deweloperska i sprzedaż powierzchni mieszkalnej. Na dzień 31 marca 2004 roku Grupa zatrudniała 37 osób (w wymiarze pracy odpowiadającym pełnemu etatowi). Akcje Spółki są dopuszczone do publicznego obrotu w Polsce. Globe Trade Centre S.A. jest spółką zależną od GTC International B.V. ( GTC International ) z siedzibą w Holandii (61,32% kapitału akcyjnego Spółki). Akcjonariuszami mniejszościowymi są Beleggingsmaatschappij Adria B.V. ( Adria ) (11,70%), FIC Globe B.V. - spółka stowarzyszona z Deutsche Bank (12,79%), IMMOEAST Beteiligungs GmbH ( IMMOEAST ) (7,80%), Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) (5,62%) oraz Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. ( Pekao ) (akcje pracownicze na rachunku zablokowanym) oraz pracownicy (0,77%). 2. Zasady prezentacji Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z zasadami i praktykami powszechnie stosowanymi przez polskie przedsiębiorstwa, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami dotyczącymi rachunkowości. Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdania finansowe zawierają korekty niewykazane w księgach rachunkowych Spółki celem wprowadzenia tych korekt jest zapewnienie zgodności tych sprawozdań ze standardami wydanymi przez Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Korekty te i ich wpływ na wynik finansowy za okresy trzech miesięcy kończące się 31 marca 2004 i 2003 roku oraz aktywa netto na dzień 31 marca 2004 i 31 grudnia 2003 roku zostały opisane w nocie 15 informacji dodatkowej do niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Niektóre informacje i noty dodatkowe do sprawozdań finansowych, zwykle prezentowane łącznie z rocznymi sprawozdaniami finansowymi według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, zostały skrócone bądź pominięte zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa (MSR 34). 5

7 2. Zasady prezentacji (ciąg dalszy) Prezentowany skrócony skonsolidowany bilans, skrócone skonsolidowane rachunki zysków i strat, skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta, ale w opinii Zarządu Spółki zawierają wszystkie niezbędne korekty w celu przedstawienia rzetelnie skonsolidowanego wyniku finansowego i przepływów środków pieniężnych Grupy za okres trzech miesięcy oraz jej pozycji finansowej na dzień 31 marca 2004 roku. Prezentowane niezbadane skrócone skonsolidowane sprawozdania finansowe powinny być analizowane łącznie ze zbadanymi skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi za rok Śródroczne sprawozdania finansowe mogą nie dawać wskazówek co do prognoz wyników za rok obrotowy. Spółka zastosowała w skróconych skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych wszystkie Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej obowiązujące dla okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2004 roku lub wcześniej. Wartość godziwa instrumentów finansowych Instrumenty finansowe Grupy obejmują środki pieniężne i ich odpowiedniki, należności, czynne rozliczenia międzyokresowe, depozyty krótkoterminowe, udzielone pożyczki, akcje i udziały, zobowiązania krótkoterminowe, bierne rozliczenia międzyokresowe, instrumenty pochodne, otrzymane zaliczki, pożyczki, kredyty bankowe i kredyty w rachunku bieżącym. Wartość tych instrumentów w niniejszych sprawozdaniach finansowych jest bliska ich wartości godziwej. Utrata wartości aktywów Wycena rzeczywistej wartości aktywów jest okresowo przeglądana przez Zarząd, aby określić ewentualną utratę wartości. Na podstawie najnowszych analiz Zarząd uważa, że nie wystąpiła istotna utrata wartości aktywów na dzień 31 marca 2004 roku. Zasady rachunkowości Przy sporządzaniu niniejszych skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółka zastosowała takie zasady rachunkowości i wyliczeń jak przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok W roku rozpoczynającym się 1 stycznia 2004 roku nie nastapiły zmiany w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. 6

8 3. Opis działalności i zakres konsolidacji Skrócone skonsolidowane sprawozdania finansowe obejmują sprawozdania finansowe Spółki oraz spółek zależnych i jednostki współzależnej wymienionych poniżej. Bezpośredni udział Spółki w konsolidowanych podmiotach zależnych oraz jednostce współzależnej na koniec poszczególnych okresów wymienionych okresów przedstawiony został w poniższej tabeli: Spółki konsolidowane 31 marca grudnia GTC Mars Sp. z o.o. ( GTC Mars ) 100% 100% 2 GTC Galeria Sp. z o.o. ( GTC Galeria ) 100% 100% 3 GTC Taurus Sp. z o.o. ( GTC Taurus ) 100% 100% 4 GTC CH Galeria Sp. z o.o ( GTC CH Galeria )* 100% 100% 5 Darat Sp. z o.o. ( Darat ) 100% 100% 6 GTC Konstancja Sp. z o.o. ( GTC Konstancja ) 100% 100% 7 GTC Korona S.A ( GTC Korona ) 100% 100% 8 Globis Poznań Sp. z o.o ( Globis Poznań )** 75% 75% 9 GTC Topaz Sp. z o.o ( GTC Topaz ) 100% 100% 10 GTC Vega Sp. z o.o. ( GTC Vega ) 100% 100% 11 GTC Aeropark Sp. z o.o. ( GTC Aeropark ) 100% 100% 12 GTC Neptune Sp. z o.o. ( GTC Neptune") 100% 100% 13 Globis Wrocław Sp. z o.o ( Globis Wrocław )** 75% 75% 14 GTC Galeria Kazimierz Sp. z o.o. (dawniej GTC Mercury Sp. z o.o.) ( GTC Galeria Kazimierz ) 100% 100% 15 GTC Orion Sp. z o.o. ( GTC Orion ) 100% 100% 16 GTC Saturn Sp. z o.o. ( GTC Saturn ) 100% 100% 17 Rodamco CH1 Sp. z o.o. ( Rodamco CH1 ) *** 50% 50% 18 GTC Galaxy-Jupiter Sp. z o.o. ( GTC Galaxy-Jupiter ) 100% 100% * Spółka posiada całość udziałów w GTC CH Galeria bezpośrednio i pośrednio, przez swój udział w GTC Galeria ** Spółka posiada pośrednio 76,25% udziałów w Globis Poznań i Globis Wrocław. *** Konsolidacja metodą proporcjonalną GTC Mars posiada budynki i prawa wieczystego użytkowania 7,6 hektara gruntów w Warszawie, znane jako Mokotów Business Park. Mokotów Business Park obejmuje budynki nowo wybudowane oraz wyremontowane z przeznaczeniem na wynajem. GTC Taurus posiada budynek biurowy Taurus będący częścią Mokotów Business Park. Rodamco CH1 jest właścicielem praw wieczystego użytkowania gruntów w Warszawie. Centrum handlowe, znane jako Galeria Mokotów zostało zbudowne na tych gruntach. W dniu 30 czerwca 2003 roku GTC CH Galeria podpisała z Rodamco Polska umowę związaną ze sprzedażą 50% udziałów Rodamco CH1. Na podstawie umowy spółki Rodamco CH1 oraz umowy wspólników spółka jest jednostką współkontrolowaną i na dzień 31 marca 2004 roku Spółka skonsolidowała aktywa i pasywa Rodamco CH1 metodą proporcjonalną (patrz nota 14) zgodnie z MSR 31. Spółka Darat wybudowała lokale mieszkalne na sprzedaż w czterech fazach. Wszystkie fazy zostały całkowicie ukończone i sprzedane. 7

9 3. Opis działalności i zakres konsolidacji (ciąg dalszy) GTC Konstancja jest właścicielem gruntu w Konstancinie na południowej granicy Warszawy. Inwestycja obejmuje budowę lokali mieszkalnych na sprzedaż. Spółka zamierza również budować obiekty o charakterze handlowo-biurowym pod wynajem. GTC Korona posiada prawo wieczystego użytkowania gruntów w Krakowie. Spółka zamierza budować nieruchomości o charakterze biurowym pod wynajem. Budowa pierwszego budynku, Galileo, została ukończona w marcu 2003 roku. GTC utworzyła spółki Globis Poznań i Globis Wrocław, w których posiada 75% kapitału udziałowego. Pozostałe 25% udziałów należy do Orbis S.A. Spółka Globis Poznań wybudowała budynek biurowy pod wynajem w Poznaniu, który został ukończony w marcu 2003 roku. Obecnie we wczesnej fazie realizacji znajduje się budynek Vega wznoszony przez spółkę GTC Vega. Spółka GTC Aeropark jest właścicielem prawa wieczystego użytkowania gruntów w Warszawie. Spółka zamierza budować obiekty o charakterze handlowobiurowym. GTC Topaz posiada prawo wieczystego użytkowania gruntu w Warszawie. Na tym gruncie firma zamierza wznieść budynki biurowe. Budowa pierwszego z planowanych budynków biurowych Budynek Allianz została rozpoczęta (patrz nota 4). GTC Galeria Kazimierz posiada prawo wieczystego użytkowania gruntu w Krakowie, na którym rozpoczęła budowę centrum handlowego. GTC Saturn zawarła przedwstępna umowę nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu w Wraszawie. Obszary działalności spółek Grupy nie podlegają zjawisku sezonowości. Wszystkie spółki zależne zostały włączone do Grupy i mają swoje siedziby na terenie Polski. Przejęcie spółek zależnych odbyło się poprzez ich zakup. Działalność budowlana spółek zależnych jest zlokalizowana na terenie Polski. Wszystkie wzajemne należności i zobowiązania oraz transakcje pomiędzy spółkami w ramach grupy zostały wyeliminowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 8

10 4. Istotne zdarzenia w okresie trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2004 roku Dnia 2 lutego 2004 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego (patrz nota 12). W dniu 3 lutego 2004 roku Spółka złożyła w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd prospekt emisyjny z wnioskiem o dopuszczenie akcji nowej emisji do publicznego obrotu. Dnia 18 lutego 2004 roku Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dopuściła akcje serii A, B i C do publicznego obrotu (patrz noty 12 oraz 16). W dniu 10 marca 2004 roku GTC Galeria Kazimierz podpisała umowę kredytową na kwotę nie przekraczającą 68 milionów Euro z Aareal Bank A.G. (patrz nota 11). W dniu 12 marca 2004 roku GTC Topaz podpisała umowę najmu z pięcioma spółkami Grupy Allianz. Zgodnie z umową Allianz wynajmie na okres 10 lat powierzchnię biurową w budynku Topaz. Budynek Topaz, o powierzchni metrów kwadratowych, będzie pierwszym wybudowanym budynkiem przez GTC Topaz. Budowa Budynku Topaz ma zostać zakończona do końca 2005 roku. Dnia 16 marca 2004 roku GTC zawarła z GTC International warunkową umowę zapisu na akcje Spółki, w zamian za wkład niepieniężny (jak opisano w nocie 12), pod warunkiem przeprowadzenia skutecznej oferty publicznej. Dnia 25 marca 2004 roku GTC Mars podpisała aneks do umowy kredytowej z dnia 15 lipca 1999 (patrz nota 11). 9

11 5. Przychody operacyjne Przychody operacyjne składają się z następujących pozycji: Okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2004 Okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2003 Rok zakończony 31 grudnia 2003 Wynajem powierzchni biurowej Sprzedaż lokali mieszkalnych Większość uzyskiwanych przychodów operacyjnych jest określana na podstawie kwot wcześniej ustalonych w dolarach amerykańskich lub w inny sposób powiązanych bezpośrednio z walutą, lub ze zmianą kursu waluty amerykańskiej. 6. Koszty działalności operacyjnej Koszty operacyjne składają się z następujących pozycji: Okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2004 Okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2003 Rok zakończony 31 grudnia 2003 Koszty związane z wynajmem Koszty budowy sprzedanych lokali mieszkalnych

12 7. Analiza segmentowa Działalność Grupy można podzielić na dwa główne segmenty: 1. Budowa i wynajem powierzchni biurowej i handlowej ( wynajem powierzchni biurowej i handlowej ) oraz 2. Budowa i sprzedaż lokali mieszkalnych ( budowa i sprzedaż lokali mieszkalnych ). Cała działalność oraz majątek Grupy zlokalizowane są w Polsce. Analiza segmentowa za okresy trzech miesięcy kończące się dnia 31 marca 2004 oraz 2003 roku przedstawia się następująco: Wynajem powierzchni biurowej i handlowej Okres trzech Okres trzech miesięcy miesięcy zakończony 31 zakończony 31 marca 2004 marca 2003 Budowa i sprzedaż lokali mieszkalnych Okres trzech Okres trzech miesięcy miesięcy zakończony 31 zakończony 31 marca 2004 marca 2003 Okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2004 Skonsolidowane Okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2003 Sprzedaż zewnętrzna Sprzedaż innym segmentom Przychody razem Wynik segmentu Inwestycje w akcje Udziały w spółce Orbis S.A. zaliczane są do inwestycji długoterminowych. W dniu 26 lipca 2000 roku konsorcjum, w którym uczestniczy Spółka, podpisało umowę z Ministerstwem Skarbu dotyczącą zakupu 35.37% akcji Orbis S.A. Pozostali członkowie konsorcjum to Accor oraz FIC Globe LLC (akcjonariusz Spółki na dzień zawarcia transakcji). Zgodnie z umową Spółka nabyła akcji (5% kapitału akcyjnego Orbis S.A.). Wartość rynkowa 1 akcji Orbis S.A. w dniu 31 marca 2004 roku wynosiła 24,3 złotych (6,3 USD) (27,7 PLN na dzień 31 grudnia 2003 roku (7,4 USD)). 11

13 9. Pozostały majatek trwały W pozycji pozostały majątek trwały wykazano: 31 marca grudnia 2003 Koszty związane z pozyskaniem najemców Zaliczki na środki trwałe Koszty emisji akcji Naliczone przychody Na saldo naliczonych przychodów składają się: 31 marca grudnia 2003 Naliczony czynsz Sprzedaż mieszkań i domów Naliczone przychody finansowe Sprzedaż inwestycji w nieruchomości Usługi i inne

14 11. Długoterminowe kredyty i pożyczki Na saldo kredytów i pożyczek długoterminowych składają się następujące pozycje: 31 marca grudnia 2003 Kredyt Aareal Bank (MBP) Kredyt Aareal Bank (Galeria Mokotow) Kredyt BPH (Taurus) Kredyt WBK (Globis Poznań) Kredyt BRE Bank S.A Kredyt WBK (Korona) Pożyczka Orbis S.A (Globis Poznań) Rozłożone w czasie koszty pozyskania finansowania (4.894) (4.513) Zadłużenie z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek zostało podzielone na część długo- i krótkoterminową w następujący sposób: 31 marca grudnia 2003 Krótkoterminowa część kredytów długoterminowych: Kredyt Aareal Bank (MBP) Kredyt BRE Bank S.A Kredyt Aareal Bank (Galeria Mokotów) Kredyt BPH (Taurus) Kredyt WBK (Globis Poznań) Kredyt WBK (Korona) Rozłożone w czasie koszty pozyskania finansowania (56) (56) Długoterminowa część kredytów i pożyczek długoterminowych: Kredyt Aareal Bank (MBP) Kredyt Aareal Bank (Galeria Mokotów) Kredyt BPH (Taurus) Kredyt WBK (Globis Poznań) Kredyt WBK (Korona) Kredyt BRE Bank S.A Pożyczka Orbis S.A (Globis Poznań) Rozłożone w czasie koszty pozyskania finansowania (4.838) (4.457) Galeria Kazimierz kredyt inwestycyjny na finansowanie budowy centrum handlowego W dniu 10 marca 2004 roku została zawarta umowa kredytowa pomiędzy GTC Galeria Kazimierz jako kredytobiorcą oraz Aareal Bank A.G. i innymi podmiotami jako kredytodawcami, na łączną kwotę nie przekraczającą 68 milionów Euro. Kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie budowy centrum handlowego Galeria Kazimierz. 13

15 11. Długoterminowe kredyty i pożyczki (ciąg dalszy) Kwota kredytu w okresie budowy jest oprocentowana stopą procentową ustaloną na poziomie EURIBOR +1,9% w skali roku, natomiast po zakończeniu budowy - EURIBOR +1,6% w skali roku. Spółka jest zobowiązana do dokonywania miesięcznych spłat przez 10 lat od momentu zakończenia budowy, w wysokości 4% rocznie. Zabezpieczeniem kredytu jest zastaw na udziałach GTC Galeria Kazimierz, centrum handlowym Galeria Kazimierz, łącznie z cesją związanych z nimi należnościami oraz cesją praw z polis ubezpieczeniowych. Na dzień 31 marca 2004 roku GTC Galeria Kazimierz nie zaciągnęła kredytu. Kredyt Aareal Bank dla GTC Mars Dnia 25 marca 2004 roku GTC Mars podpisała aneks do umowy kredytu konsorcjalnego zawartej z Aareal Bank dnia 15 lipca 1999 roku. Zgodnie z aneksem BPH Bank zastąpił Aareal Bank jako agenta konsorcjum, a marża została obniżona o 0,5% w skali roku, począwszy od 1 kwietnia 2004 roku. Wszystkie zabezpieczenia zostały przeniesione z Aareal Bank na BPH Bank. 12. Kapitał własny i rezerwy Struktura akcjonariatu Spółki przedstawia się w następujący sposób: Akcjonariusz Liczba Seria Łączna Łączna Procent całości Akcji Wartość Wartość Nominalna w Nominalna w USD PLN GTC International A Adria A FIC Globe B.V A Bank Handlowy A EBOiR C Pekao rachunek zablokowany i pracownicy B Akcje EBOiR Dnia 11 grudnia 2000 roku Spółka i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju ( EBOiR ) podpisali umowę zapisu na akcje, zgodnie z którą EBOiR zakupił nowych akcji. 14

16 12. Kapitał własny i rezerwy (ciąg dalszy) Ponadto w dniu 11 grudnia 2000 roku Spółka i EBOiR podpisali Umowę Opcji Sprzedaży. Zgodnie z postanowieniami umowy EBOiR ma prawo sprzedać Spółce w celu umorzenia akcji po cenie sprzedaży równej cenie emisyjnej powiększonej o odsetki w wysokości wskazanej w umowie, między innymi w przypadku, gdy akcje Spółki nie będą notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ciągu 3 lat (lub 5 lat według uznania EBOiR) od daty subskrypcji i co najmniej 10% (jeżeli akcje Spółki będą notowane w systemie notowań ciągłych) lub co najmniej 13% (jeżeli akcje Spółki będą notowane w innym systemie notowań) akcji Spółki nie będzie sprzedanych inwestorom nie będącym aktualnie akcjonariuszami Spółki po cenie wyższej niż równowartość w złotych 17,95 dolarów amerykańskich. W dniu 6 lutego 2003 roku EBOiR poinformował Spółkę, że data, przed którą skuteczna oferta publiczna musi zostać przeprowadzona w związku z Umową Opcji Sprzedaży, jest piątą rocznicą daty zakupu akcji (czyli 14 grudnia 2005 roku). Warunki wykonania powyższej opcji przestały obowiązywać w związku z przydziałem akcji serii E, który miał miejsce 26 kwietnia 2004 roku (patrz nota 16). Tym samym opcja ta wygasła. Emisja akcji Dnia 2 lutego 2004 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwały dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego. W ramach podwyższenia wyemitowane zostaną cztery serie akcji zwykłych na okaziciela. Akcje nowej emisji zostaną zaoferowane: (i) w publicznej ofercie inwestorom kwalifikowanym, (ii) w subskrypcji prywatnej GTC International (większościowemu akcjonariuszowi Spółki) w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji i udziałów pięciu spółek prowadzących działalność podobną do działalności Spółki w Czechach, Rumunii, Serbii oraz na Węgrzech, (iii) subemitentowi w ramach programu motywacyjnego pracowników. Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego, który zostanie objęty w transzach przez jednostkę powiązaną w ramach programu motywacyjnego do dnia 31 grudnia 2007 roku. Cztery nowe serie akcji zwykłych na okaziciela będą składać się z następujących serii: Seria E nie mniej niż i nie więcej niż akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda, Seria D akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda, Seria B akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda, Seria F warunkowych akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda. 15

17 12. Kapitał własny i rezerwy (ciąg dalszy) Dnia 18 lutego 2004 roku Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dopuściła akcje serii A, B, C do obrotu giełdowego. Dnia 21 kwietnia 2004 roku Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dopuściła akcje serii E i D do obrotu giełdowego (patrz nota 16). Emisja nowych akcji nie została jeszcze zarejestrowana przez sąd rejestrowy. Podział zysku W dniu 16 marca 2004 roku akcjonariusze Spółki podjęli uchwałę o podziale zysku z lat ubiegłych w wysokości 2,70 PLN na akcję. W związku z wypłatą zaliczki na poczet dywidendy dnia 16 października 2003 roku, w wysokości 2,7 PLN na akcję, kwota przeznaczona na dywidendę zgodnie z uchwałą została skompensowana kwotą zaliczki na poczet dywidendy. 13. Zysk na jedną akcję Zysk na jedną akcję i rozwodniony zysk na jedną akcję zostały wyliczone w następujący sposób: Okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2004 (niebadany) Okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2003 (niebadany) Rok zakończony 31 grudnia 2003 Zysk netto (USD) Średnia ważona liczba akcji do obliczenia zysku na jedną akcję Zysk na jedną akcję (USD) 0,142 0,931 Średnia ważona liczba akcji do obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję n/d n/d Rozwodniony zysk na jedną akcję (USD) n/d n/d 1,64 n/d n/d 16

18 14. Konsolidacja proporcjonalna W dniu 30 czerwca 2003 roku GTC CH Galeria podpisała z Rodamco Polska umowę związaną ze sprzedażą 50% udziałów w Rodamco CH1, będącej właścicielem centrum handlowego Galeria Mokotów. Od 1 lipca 2003 roku Rodamco Polska zarządza działalnością Galerii Mokotów. Na dzień 31 marca 2004 roku Spółka skonsolidowała aktywa i pasywa Rodamco CH1 metodą proporcjonalną. Udział w spółce Rodamco CH1 na dzień 31 marca 2004 roku przedstawia się następująco: Środki pieniężne Depozyty krotkoterminowe 506 Inwestycje w nieruchomości Rzeczowe aktywa trwałe 59 Pozostały majatek trwały 606 Majatek obrotowy (z wyłaczeniem środków pieniężnych i depozytów krótkoterminowych) 249 Zobowiązania długoterminowe (55.802) Zobowiązania krótkoterminowe (3.162) Aktywa netto % (*) Całkowity udział w przychodach spółki Rodamco CH1 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2004 roku wyniósł 3,5 mln USD, natomiast w kosztach 2,3 mln USD. 17

19 15. Informacja uzupełniająca do sprawozdań finansowych Poniżej przedstawiono uzgodnienie wyników działalności pomiędzy Polskimi Standardami Rachunkowości ( PSR ) (wyrażonymi w złotych i przeliczonych na dolary amerykańskie przy wykorzystaniu średniego kursu za okres) a Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF ). Okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2004 Okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2003 (**) 000 PLN 000 PLN Zysk według Polskich Standardów Rachunkowości (PSR) w tysiącach złotych w tys. USD (25.823) w tys. USD Zysk za okres według PSR przeliczony na dolary amerykańskie według średniego kursu w okresie 935 (6.622) Korekty do MSSF przeliczone na USD według średniego kursu w okresie: Wycena inwestycji nieruchomości Kapitalizacja odsetek Rozpoznanie marży na sprzedaży mieszkań i domów 41 - Różnica z tytułu amortyzacji 25 1 Udział w zysku akcjonariuszy mniejszościowych - (157) Korekta z tytułu podatku odroczonego (4.281) (5.823) Różnice kursowe z przeliczenia (*) Zysk za okres według MSSF (*) Efekt sporządzenia sprawozdań w różnej walucie sprawozdawczej obejmuje efekt przeliczenia wyniku finansowego za okres według PSR przeliczonego na dolary amerykańskie według średniego kursu za dany okres oraz efekt sporządzenia sprawozdań finansowych według MSSF w innej walucie sprawozdawczej. (**) Dane przekształcone w wyniku zmian w Ustawie o rachunkowości, która weszła w życie 1 stycznia 2004 roku. 18

20 15. Informacja uzupełniająca do sprawozdań finansowych (ciąg dalszy) Poniżej przedstawiono uzgodnienie aktywów netto pomiędzy Polskimi Standardami Rachunkowości (wyrażonymi w złotówkach i przeliczonych na dolary amerykańskie według kursu na koniec okresu) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. 31 marca 2004 roku 31 grudnia 2003 roku (**) 000 PLN 000 PLN Aktywa netto na koniec okresu wg PSR w tysiącach złotych w tys. USD w tys. USD Aktywa netto na koniec okresu wg PSR przeliczone na USD wg kursu na koniec roku Korekty do MSSF przeliczone na USD: Kapitalizacja odsetek Korekta z tytułu podatku odroczonego (221) Kapitalizacja kosztów Różnica z tytułu amortyzacji (371) (396) Rozpoznanie marży na sprzedaży mieszkań i domów (123) (164) Różnice kursowe z przeliczenia (*) (231) Aktywa netto na koniec okresu według MSSF (*) Efekt różnic w kapitałach netto spowodowany stosowaniem różnej waluty sprawozdawczej. (**) Dane przekształcone w wyniku zmian w Ustawie o rachunkowości, która weszła w życie 1 stycznia 2004 roku. 16. Zdarzenia po dacie bilansowej Dnia 21 kwietnia 2004 roku, Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dopuściła akcje serii E i D do obrotu giełdowego. Przydział akcji serii E miał miejsce dnia 30 kwietnia 2004 roku. Wszystkie oferowane akcje serii E (łącznie akcji) zostały przydzielone inwestorom po cenie emisyjnej 87 PLN (21,65 USD) każda. W tym samym dniu akcje serii D zostały przydzielone GTC International. W wyniku przydziału akcji serii D Spółka objęła kontrolę nad udziałami i akcjami w spółkach w Czechach, Rumunii, Serbii i na Węgrzech. Obrót prawami do akcji (do czasu rejestracji w sądzie rejestrowym) rozpoczął się dnia 6 maja 2004 roku. 17. Inne Sprawozdania finansowe zostały zatwierdzone przez Zarząd dnia 13 maja 2004 roku. 19

GLOBE TRADE CENTRE S.A.

GLOBE TRADE CENTRE S.A. GLOBE TRADE CENTRE S.A. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRESY SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2004 I 2003 ROKU SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

GLOBE TRADE CENTRE S.A.

GLOBE TRADE CENTRE S.A. GLOBE TRADE CENTRE S.A. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRESY DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2004 I 2003 ROKU SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2011 r. Spis treści I. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów... 3 II. Skrócone

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r.

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r. Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., W myśl 19, ust. 9 ustawy o księgowości sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s. na dzień 31.12.2009 r. sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2016 31.03.2016 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

za okres do za okres do

za okres do za okres do SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 31-03-2008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2008 do 31-03-2008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach 31 marca 31 grudnia AKTYWA Aktywa obrotowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty $64,295 $107,601 Należności pomniejszone

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR wg. UoR 3 Wstęp do sprawozdawczości dr Michał Pachowski 1 jest to statyczne zestawienie stanu aktywów majątku przedsiębiorstwa, oraz pasywów źródeł finansowania majątku na dany moment dzień bilansowy.

Bardziej szczegółowo

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze,

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze, KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE Szanowni Akcjonariusze, Uprzejmie informujemy, że pełna wersja Skróconego Sprawozdania Finansowego w języku polskim za 3 miesiące zakończone 31 grudnia 2011 zostanie

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R.

ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. RAPORT I NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. Spis treści Str. Niezbadany skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 262 7 303 1. Wartości niematerialne 1 20 51 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 296 4 297 3. Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Kernel Holding S.A. i Spółki Zależne I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2014 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 30 września 2013 roku DRODZY AKCJONARIUSZE! Pełna wersja skróconego skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 5 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU Nota 1 a 6 Nota 1 b 7 Nota 1 c Nota 2 a 8 Nota

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku Mysłowice, 1 sierpnia 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 DO 30 WRZEŚNIA 2016 SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2017 roku Mysłowice, 10 maja 2017 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

10 Razem przychód Razem wartość netto Zysk/(strata) Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Przychód ze zbycia nieruchomo

10 Razem przychód Razem wartość netto Zysk/(strata) Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Przychód ze zbycia nieruchomo 9 III. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 68 113 104 272 II. Korekty razem 12

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Transakcja nabycia 100% udziałów w Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy w Mszanowie sp. z o.o. przez Emitenta nie została jeszcze sfinalizowana.

Transakcja nabycia 100% udziałów w Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy w Mszanowie sp. z o.o. przez Emitenta nie została jeszcze sfinalizowana. Aneks nr 25 do Prospektu emisyjnego TRAS INTUR Spółka Akcyjna W związku ze sporządzeniem przez Emitenta sprawozdania finansowego pro forma dotyczącego planowanego przejęcia spółki Stolarski Zakład Produkcyjno

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r.

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Skonsolidowana sprzedaż Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 6 m-cy 2015 455,5 mln PLN 6 m-cy 2016 463,0 mln PLN 10,3% 3,4% 12,2%

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo