B. C. P. - BORGHI CHEMICALS POLAND. Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B. C. P. - BORGHI CHEMICALS POLAND. Sp. z o.o."

Transkrypt

1 P L A N P O D Z I A Ł U B. C. P. - BORGHI CHEMICALS POLAND Sp. z o.o. SPORZĄDZONY DNIA PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI B. C. P - BORGHI CHEMICALS POLAND SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PRUSICACH Art. 534, paragraf 1 k. s. h -procedura uproszczona

2 [ S P I S T R E Ś C I ] Wprowadzenie Typ, firma i siedziba Spółek uczestniczących w podziale Sposób podziału Stosunek wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Nowo Zawiązanej 4. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej Dzień, od którego utworzone udziały w Spółce Nowo Zawiązanej uprawniają do udziału w zysku tej Spółki Prawa przyznane przez Spółkę Nowo Zawiązaną wspólnikom Spółki Dzielonej oraz innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Nowo Zawiązanej Szczególne korzyści dla członków organów Spółek oraz innych osób uczestniczących w podziale. 8. Opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji i ulg przypadających Spółce Nowo Zawiązanej Podział między wspólników Spółki Dzielonej udziałów Spółki Przejmującej Załączniki.

3 WPROWADZENIE Niniejszy Plan określa podział Spółki pod firmą B.C.P BORGHI CHEMICALS POLAND Spółka z o.o. z siedzibą w Prusicach, przez wydzielenie oraz przeniesienie części jej majątku na Spółkę pod firmą REAL B POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Prusicach przy ul. Polnej 14b. Istotą planowanego podziału spółki B.C.P BORGHI CHEMICALS POLAND Spółka z o.o. (zwanej w dalszej części "Spółką Dzieloną") jest wydzielenie oraz przeniesienie w trybie art pkt 4 k. s. h. zorganizowanej części majątku w/w Spółki na nowo zawiązaną spółkę REAL B POLAND Sp. z o.o. (zwaną w dalszej części "Spółką Nowo Zawiązaną"). Na Spółkę Nowo Zawiązaną przeniesiona zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, celem koncentracji swojej działalności gospodarczej na komercyjnym wykorzystywaniu nieruchomości zlokalizowanej w Prusicach, przy ul. Polnej 14b ( działalność usługowa -nieruchomościowa). W Spółce dzielonej pozostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa związana z prowadzeniem działalności handlowej, polegającej na dystrybucji produktów chemicznych. Po zakończeniu podziału Spółka Dzielona będzie kontynuowała prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o składniki majątkowe nie przeniesione na Spółkę Nowo Zawiązaną. Parametry podziału Spółki Dzielonej zostały uzgodnione pomiędzy wspólnikami Spółki Dzielonej w wartościach księgowych bilans wg stanu na dzień r. stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego Planu. 1. Typ, firma i siedziba Spółek uczestniczących w podziale. Spółka dzielona. Firma B.C.P BORGHI CHEMICALS POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Prusicach, ul. Polna 14b 5, ( Prusice), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP i REGON oraz kapitał zakładowy w wysokości ,00 PLN, całkowicie wpłacony.

4 Udziałowcy Spółki Dzielonej: Udziałowiec Liczba posiadanych udziałów Wartość Udział w kapitale podstawowym w % Borghi S.P.A z siedzibą w Grandate (Co)22070 Via Leopardi ,00 63,0 MB Market LTD Sp. z o. o z siedzibą w Solcu ,00 23,6 Walter Lazzari ,00 4,4 Olga Łoch ,00 3,0 Mariusz Henzel ,00 3,0 Jacek Tybiński ,00 3,0 Razem ,00 100,0 Spółka Nowo Zawiązana. Firma REAL B POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Prusicach przy ul. Polnej 14b. 2. Sposób podziału. Podział Spółki Dzielonej zostanie dokonany w trybie art pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, określonej w niniejszym Planie Podziału jako działalność usługową -nieruchomościową, na Spółkę Nowo Zawiązaną w zamian za udziały, które Spółka Nowo Zawiązana wyda wszystkim udziałowcom Spółki Dzielonej w takich samych proporcjach jak w Spółce Dzielonej. Majątek pozostający w Spółce Dzielonej stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (działalność handlowa), która będzie kontynuowana.

5 Struktura udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej: Udziałowiec Udział w kapitale podstawowym w % Borgii S.P.A. - z siedzibą w Grandate (Co)22070 Via Leopardi 39 63,0 MB Market LTD Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu 23,6 Walter Lazzari 4,4 Olga Łoch 3,0 Mariusz Henzel 3,0 Jacek Tybiński 3,0 Razem 100,0 3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Nowo Zawiązanej. Udziały w Spółce Nowo Zawiązanej zostaną przyznane Wszystkim Wspólnikom Spółki Dzielonej, stosunek wymiany udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej pozostanie taki sam jak w Spółce Dzielonej. Nie przewiduje się wnoszenia dopłat, o których mowa w art. 529 paragraf 3 i 4 k. s. h. 4. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej. Podmiotami uprawnionym do otrzymania udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej są wszyscy wspólnicy Spółki Dzielonej, tj. a) Borghi SPA, właściciel udziałów w Spółce Dzielonej, b) M. B. Market sp. zo.o., właściciel 826 udziałów w Spółce Dzielonej, c) Walter Lazzari, właściciel 154 udziałów w Spółce Dzielonej, d) Jacek Tybiński, właściciel 105 udziału w Spółce Dzielonej, e) Olga Łoch, właściciel 105 udziału w Spółce Dzielonej, f) Mariusz Henzel, właściciel 105 udziału w Spółce Dzielonej.

6 Kapitał zakładowy w wyniku przeniesienia Spółki Nowo Zawiązanej wynosić będzie ,00 PLN. Liczba utworzonych udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej, jaką otrzymają Wspólnicy Spółki Dzielonej wynosi 600, wartość nominalna udziału wynosić będzie 1000,00 zł. Udziałowcy Spółki Nowo Zawiązanej: Udziałowiec Liczba posiadanych udziałów Wartość Udział w kapitale podstawowym w % Borgii S.P.A z siedzibą w Grandate (Co)22070 Via Leopardi , ,0 MB Market LTD Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu 141, ,6 Walter Lazzari 26, ,4 Olga Łoch 18, ,0 Mariusz Henzel 18, ,0 Jacek Tybiński 18, ,0 Razem 600, ,00 100,0 5. Dzień, od którego utworzone udziały w Spółce Nowo Zawiązanej uprawniają do udziału w zysku tej Spółki. Utworzone udziały w Spółce Nowo Zawiązanej, o których mowa w 3 niniejszego planu, uprawniać będą do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiązanej od dnia jej zarejestrowania. 6. Prawa przyznane przez Spółkę Nowo Zawiązaną wspólnikom Spółki Dzielonej oraz innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Nowo Zawiązanej. Nie przewiduje się przydzielenia przez Spółkę Nowo Zawiązaną jakichkolwiek specjalnych praw wspólnikom Spółki Dzielonej. Nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych uprawnień przez Spółkę Nowo Zawiązaną.

7 7. Szczególne korzyści dla członków organów Spółek oraz innych osób uczestniczących w podziale. W związku z podziałem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Nowo Zawiązaną żadnych szczególnych korzyści członkom organów Spółki Dzielonej, jak również innym osobom uczestniczącym w podziale. 8. Opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji i ulg przypadających Spółce Nowo Zawiązanej. Na Spółkę Nowo Zawiązaną przeniesione zostaną składniki majątku Spółki Dzielonej związane z działalnością gospodarczą w dziedzinie usługowej tj. budynek biurowo magazynowy wraz z pracownikami magazynowymi i obsługą administracyjną celem świadczenia usług outsourcingowych takich jak: wynajem nieruchomości Prusice, ul. Polna 14b, usług przechowywania i magazynowania towarów, obsługa towarów, a także świadczenie usług administracyjno - biurowych. Składniki te stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej. Omawiana część przedsiębiorstwa stanowi odrębny, wyodrębniony organizacyjnie, finansowo, majątkowo i personalnie składnik przedsiębiorstwa. Do określonych powyżej składników majątku Spółki Dzielonej podlegających przeniesieniu na Spółkę Nowo Zawiązaną należą w szczególności następujące składniki aktywów i pasywów Spółki Dzielonej: a) Środki trwałe, w szczególności środki trwałe wymienione w Załączniku nr 4 do niniejszego Planu Podziału. b) Prawo użytkowania i wszelkie należące do Spółki dzielonej prawa do działek położonych w Prusicach, wymienione w załączniku nr 4 do niniejszego Planu Podziału. c) Środki pieniężne w kasie w wysokości 1 000,00 złotych (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100). d) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne. Do zobowiązań podlegających wydzieleniu do Spółki Nowo Zawiązanej przypisano zobowiązania wobec kontrahentów - udziałowców zgodnie z Załącznikiem nr 5 Zobowiązania ).

8 Z dniem podziału Spółka Nowo Zawiązana wstąpi w stosunki pracy z pracownikami Spółki Dzielonej wymienionymi w Załączniku nr 7 do niniejszego Planu Podziału pt. Przejmowani pracownicy. Przejęcie pracowników nastąpi z zachowaniem wszelkich wymagań przewidzianych w prawie pracy, tj. w szczególności z zachowaniem wymagań określonych w art Kodeksu pracy. W związku z brzmieniem przepisów art , 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych, z dniem podziału na Spółkę Nowo Zawiązaną winny przejść zezwolenia, koncesje oraz ulgi, pozostające w związku z prowadzoną przez Spółkę Dzieloną działalnością. Umowy i przechodzące z nich prawa stanowią Załącznik nr 6 do niniejszego Planu Podziału: Skutki zmian wartości księgowej aktywów i pasywów między dniem 31 marca 2013 roku a dniem dokonania podziału zostaną przypisane Spółce Nowo Powstałej wyłącznie w zakresie aktywów i pasywów przypisanych w załącznikach niniejszego Planu do Spółki Nowo Powstałej. Zmiany w zakresie rozrachunków zostaną przypisane do Spółki Nowo Powstałej wyłącznie w zakresie kontrahentów wskazanych w załączniku nr 5. Zmiany stanu środków pieniężnych zostaną w całości przypisane Spółce Dzielonej (Spółce Nowo Powstałej zostanie przypisana wyłącznie gotówka w wysokości 1 000,00 zł). Celem uniknięcia wątpliwości, przyjmuje się, że wszystkie należności i zobowiązania publiczno-prawne istniejące na dzień podziału zostaną przypisane do Spółki Dzielonej. 9. Podział między wspólników Spółki Dzielonej udziałów Spółki Przejmującej. Zasady przydziału utworzonych udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej wspólnikom Spółki Dzielonej zostały przedstawione w 5 niniejszego Planu Podziału. Niniejszy opis i podział składników majątku nie ma charakteru wyczerpującego, w razie wątpliwości, co do statusu składników majątku, umów lub pracowników, decydować będzie ich funkcjonalny związek z typem działalności i struktura organizacyjną Spółki Dzielonej. Podstawą do ustalenia ostatecznego, rzeczywistego wymiaru wyodrębnionej części przedsiębiorstwa do Spółki Nowo Zawiązanej będą księgi rachunkowe Spółki Dzielonej wg stanu z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego dzień podpisania uchwały w formie aktu notarialnego o wydzieleniu.

9 Mogą także nastąpić zmiany dotyczące składu pracowników, treści ich umów oraz zmiany dotyczące podmiotów świadczących usługi na rzecz Spółki Dzielonej, warunków tej współpracy, lecz wszystkie zmiany muszą być jednomyślnie zadecydowane przez Zarząd Spółki Dzielonej. Pozostałe składniki majątku Spółki Dzielonej nie przypisane, zgodnie z niniejszym Planem, tworzące zorganizowaną część jej przedsiębiorstwa, po dniu wydzielenia pozostaną w Spółce Dzielonej. Koszty podziału do momentu wydzielenia ponosi Spółka Dzielona, koszty te jednak zostaną uwzględnione w rozliczeniach pomiędzy spółkami i obciążą Spółkę Nowo Zawiązaną w ciągu trzech miesięcy po dniu wydzielenia. PLAN PODZIAŁU ZOSTANIE OGŁOSZONY NA STRONIE INTERNETOWEJ: B.C.P -BORGHI CHEMICALS POLAND SP. Z O.O. POD ADRESEM: ZGODNIE Z WYMOGAMI ART KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. 10. Załączniki. Zgodnie z postanowieniami art Kodeksu spółek handlowych, do niniejszego Planu Podziału zostają dołączone następujące dokumenty: - Załącznik nr 1 - Projekt uchwały zgromadzenia wspólników B.C.P. - BORGHI CHEMICALS POLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Prusicach o podziale przez wydzielenie i przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na REAL B POLAND Sp. z o.o.; - Załącznik nr 2 - Projekt umowy Spółki Nowo Zawiązanej; - Załącznik nr 3 - Bilans Spółki Dzielonej na dzień 31 marca 2013r, bilans Spółki Nowo Zawiązanej.; - Załącznik nr 4 - Wykaz środków trwałych; - Załącznik nr 5 Zobowiązania; - Załącznik nr 6 - Przejmowane umowy; - Załącznik nr 7 Przejmowani pracownicy;

10 - Załącznik nr 8 Oświadczenia wspólników w przedmiocie wyrażenia zgody zgodnie z art kodeksu spółek handlowych. Załącznik nr 1 Rep. A../2012 PROJEKT UCHWAŁY O PODZIALE SPÓŁKI B.C.P. BORGHI CHEMICALS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PRUSICACH POPRZEZ ZAWIĄZANIE NOWEJ SPÓŁKI AKT NOTARIALNY Dnia.. dwa tysiące. roku (..20 r.) w Kancelarii Notarialnej z siedzibą w odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą B.C.P. BORGHI CHEMICALS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Prusicach, ul. Polna 14B, Prusice, REGON , NIP , wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , zwanej dalej Spółką, z którego to Nadzwyczajnego Zgromadzenia notariusz -. sporządził niniejszy PROTOKÓŁ 1 Zgromadzenie Wspólników otworzył, zamieszkały w.. ul.., legitymujący się dowodem osobistym. wspólnik posiadający.. udziałów w Spółce, na dowódczego okazał aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS nr

11 z dnia i zapewnił, że wpisy w nim zawarte nie uległy zmianie. Na Przewodniczącego Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym, wybrany został, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym, tj. odbywa się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą o B.C.P. BORGHI CHEMICALS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Prusicach, w którego porządku obrad jest: podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia podziału Spółki, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na treść umowy spółki pod firmą REAL B POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Prusicach, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na plan podziału Przewodniczący zarządził jednocześnie sporządzenie listy obecności, którą podpisali: działający w imieniu udziałowca Borghi S.P.A. z siedzibą w Grandate (Co)22070 Via Leopardi 39; działający w imieniu udziałowca MB Market LTD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Solcu; Walter Lazzari; Olga Łoch; Mariusz Henzel; Jacek Tybiński Po sporządzeniu listy obecności, Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że Nadzwyczajne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, co potwierdzają załączone do niniejszego protokołu listy polecone zawiadamiające wszystkich Wspólników o terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przewodniczący stwierdził ponadto, że w Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki Z uwagi na powyższe, Przewodniczący Zgromadzenia uznał, że Zgromadzenie jest władne do podjęcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia

12 Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. Zgromadzenie Wspólników jednomyślnie przyjęło porządek obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały: Załącznik nr 2 Repertorium A numer /2013 AKT NOTARIALNY Dnia ****** w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ul. Św. Mikołaja 72, przed notariusz Iwoną Kredzińską stawił się: Mariusz Andrzej Babral, PESEL , zamieszkały: (***) ****** działający w imieniu spółki pod firmą: B.C.P. BORGHI CHEMICALS POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prusicach, adres: (55-110) Prusice, ul. Polna nr 14B, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , jako Członek Zarządu tej Spółki uprawniony do samodzielnej reprezentacji tej Spółki, stosownie do okazanego wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców dla spółki pod firmą B.C.P. BORGHI CHEMICALS POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prusicach według stanu na dzień 21 listopada 2012 roku, pobranego na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (identyfikator wydruku: RP/226915/11/ ) Mariusz Andrzej Babral oświadcza, że z powyższej funkcji nie został odwołany, jego mandat nie wygasł i jest uprawniony do zawarcia umowy objętej tym aktem Tożsamość Stawiającego notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego: ***** z datą ważności do dnia ***** roku AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

13 1 Stawający, działający w imieniu spółki pod firmą B.C.P. BORGHI CHEMICALS POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prusicach, zwanym dalej Wspólnikiem oświadcza, że zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: Real B Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka może używać skrótu Real B Sp. z o.o Siedzibą Spółki jest miejscowość Prusice Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały i inne jednostki organizacyjne, oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno prawnych Umowa Spółki zostaje zawarta na czas nieoznaczony II. PRZEDMIOT DZIAŁANOŚCI SPÓŁKI 6 1. Przedmiotem działalności Spółki jest (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności): Z - Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi, Z - Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych, Z - Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych, Z - Produkcja nawozów i związków azotowych, Z - Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, Z - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych, Z - Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

14 46.11.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów, Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych, Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt, Z - Sprzedaż hurtowa skór, Z - Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich, Z - Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw, Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, Z - Transport drogowy towarów, B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, B - Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy, C - Działalność pozostałych agencji transportowych, Z - Pozostała działalność pocztowa i kurierska, Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, B - Pozostałe badania i analizy techniczne, Z - Badanie rynku i opinii publicznej, Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, Z - Działalność związana z pakowaniem, Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w wyżej wymienionych przedmiotach działania Spółki, z mocy przepisów szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji

15 III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, UDZIAŁY 7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ( ) złotych Kapitał zakładowy dzieli się na (..) udziałów o wartości nominalnej.. ( ) złotych każdy Udziały w Spółce są równej wartości i niepodzielne Każdy ze Wspólników może mieć więcej niż jeden udział Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte i wniesione w całości przez spółkę pod firmą B.C.P. BORGHI CHEMICALS POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prusicach, która wnosi je aportem w wysokości ( ) złotych Wspólnicy uczestniczą w zyskach i stratach Spółki proporcjonalnie do posiadanych udziałów O podziale czystego zysku decyduje uchwała Wspólników, która może przewidywać, że w danym roku obrotowym wyłącza się czysty zysk lub jego część od podziału, przeznaczając go na inne cele. Zysk przypadający Wspólnikom dzieli się w stosunku do posiadanych przez nich udziałów. 3. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne Udziały w Spółce mogą być umarzane. Warunki umorzenia określi uchwała Zgromadzenia Wspólników Udziały są zbywalne i mogą być oddane w zastaw, z tym że zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników Wspólnicy mają pierwszeństwo w nabyciu udziałów, przeznaczonych do zbycia, proporcjonalnie do już posiadanych. Jeżeli jedne ze wspólników nie chce nabyć udziałów przeznaczonych do zbycia, mogą one być, po uzyskaniu zgody Zgromadzenia Wspólników, zbyte na rzecz osób trzecich. Jeżeli Zgromadzenie Wspólników odmawia zgody, wówczas powinno wskazać nabywcę udziałów przeznaczonych do zbycia w terminie 30 dni od dnia zwrócenia się o zgodę. Jeżeli Zgromadzenie Wspólników w powyższym terminie nie wskaże nabywcy lub wskazany nabywca nie uiści ceny nabycia, udziały mogą być zbyte na rzecz osób trzecich bez zgody Zgromadzenia Wspólników Postanowienia dotyczące zbycia udziałów mają odpowiednie zastosowanie do zastawiania udziałów

16 13 Uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą większością 3/4 głosów oddanych, w terminie do 31 grudnia ***** roku, kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony bez zmiany umowy Spółki do wysokości ***** zł IV. ORGANIZACJA ORGANÓW SPÓŁKI 14 Organami Spółki są: ) Zgromadzenie Wspólników, ) Zarząd A. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz innych kwestii wymienionych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszej umowie, należą w szczególności: a) decyzje dotyczące zbycia, wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub ustanowienia na nim prawa użytkowania, b) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki, c) tworzenie i powiększanie kapitału zapasowego, d) zmiany umowy Spółki; uchwały w sprawie zmiany umowy Spółki podejmowane są większością co najmniej 3/4 głosów oddanych, e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i likwidatorów oraz ustalanie ich wynagrodzeń, f) tworzenie funduszy specjalnych g) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego; uchwały w sprawie podwyższenie lub obniżenia kapitału zakładowego podejmowane są większością co najmniej 3/4 głosów oddanych, Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Wspólników Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólnika reprezentującego, co najmniej 1/10 wartości kapitału zakładowego Zgromadzenia Wspólników mogą odbywają się w siedzibie Spółki

17 5. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały o ile przewiduje to niniejsza umowa spółki, bądź wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne Uchwały mogą być podjęte także pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że umowa lub przepisy k. s. h. przewidują surowsze wymogi B. ZARZĄD Zarząd składa się z **** do ******** członków Zarząd powoływany jest na okres trzech lat Prokura może być udzielona jako Prokura samoistna, bądź też Prokura łączna W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Spółki składa każdy członek zarządu samodzielnie W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu Spółki składa dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia 2013 roku V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 21 Ogłoszenia Spółki publikowane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa

18 23 Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka Wypisy aktu można wydawać Wspólnikom i Spółce w dowolnej liczbie Poza umową objętą niniejszym aktem powołuje się pierwszy Zarząd Spółki w osobie ****** Prezesa Zarządu Pobrano: ) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku o czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. 2010r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) w kwocie ,00 zł 2) wynagrodzenie notariusza na podstawie 5 w związku z 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2004r. Nr 148, poz ze zm.) w kwocie ,00 zł 3) podatek VAT (23%) od kwoty z pkt 2) na podstawie art.146a pkt 1 w związku z art.41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011r. Nr 177 poz t. j. ze zm.) w kwocie ,80 zł Razem: ,80 zł Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. Załącznik nr 3 Bilans Spółki Dzielonej BILANS na dzień 31 marca 2013(PLN) AKTYWA r. A. AKTYWA TRWAŁE ,86 zł I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

19 II. Rzeczowe aktywa trwałe ,86 zł 1. Środki trwałe ,86 zł a) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) ,33 zł b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ,11 zł c) Urządzenia techniczne i maszyny ,35 zł d) Środki transportu ,75 zł e) Inne środki trwałe ,84 zł 2. Środki trwałe w budowie 0,00 zł 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 zł III. Należności długoterminowe 416,00 zł 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek 416,00 zł IV. Inwestycje długoterminowe 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. AKTYWA OBROTOWE ,78 zł I. Zapasy ,10 zł 1. Materiały ,52 zł 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary ,71 zł 5. Zaliczki na dostawy 1 012,87 zł

20 II. Należności krótkoterminowe ,84 zł 1. Należności od jednostek powiązancyh 0,00 zł a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 0,00 zł 2. Należności od pozostałych jednostek ,84 zł a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: ,89 zł - do 12 miesięcy ,89 zł - powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 960,00 zł c) inne 2 513,95 zł d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe ,51 zł 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe ,51 zł a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ,51 zł - środki pieniężne w kasie i na rachunkach ,51 zł - inne środki pieniężne 0,00 zł - inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe SUMA AKTYWÓW ,81 zł ,64 zł

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 49 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 000

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R.

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. 5 FORPOSTA S.A. na dzień: 31.12.2013 r. AKTYWA (w PLN) BILANS Stan na (wyszczególnienie) 31.12.2012r. 31.12.2013r. A. Aktywa trwałe 73 443,06 142 126,40 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

Niniejszy plan podziału został sporządzony zgodnie z art. 533 2 KSH przez Zarząd spółki dzielonej:

Niniejszy plan podziału został sporządzony zgodnie z art. 533 2 KSH przez Zarząd spółki dzielonej: FSG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377904 niniejszym ogłasza, iż dnia 22 grudnia

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: "OFFERGELD LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: OFFERGELD TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 20 paźdzernika2014

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKA PRZEJMOWANA WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. Spis treści 1. WPROWADZENIE...1 2. DEFINICJE UŻYTE

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Cebo Spółka z o.o., z siedzibą w Bukownie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

ul. Krotoszyńska Ostrów wielkopolski Kapitał zakładowy: ,80 zł ,00 zł

ul. Krotoszyńska Ostrów wielkopolski Kapitał zakładowy: ,80 zł ,00 zł PLAN POŁĄCZENIA z dnia 28 września 2012 roku Spółek APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) z CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (Spółka Przejmowana)

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia Spółki PEKAES SA ze Spółką PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o.

Plan połączenia Spółki PEKAES SA ze Spółką PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. Plan połączenia Spółki PEKAES SA ze Spółką PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 13 oraz 19 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny 1 Rachunkowość jako system informacyjny w Poznaniu, Poznań, s. 8. 2 Zakres rachunkowości w ujęciu czynnościowo-przedmiotowym Źródło: Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2002, s. 17.

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o.

Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o.

PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o. PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o. PLAN POŁĄCZENIA I Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek oraz sposób łączenia: A Spółka łącząca się: COGNOR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Komunikat o połączeniu spółek

Komunikat o połączeniu spółek Komunikat o połączeniu spółek z dnia 26.02.2013 r. Działając na podstawie art. 500 2(1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd spółki ARMADA BUSINESS PARK Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. Zarządy spółek NOKAUT.PL sp. z o.o. oraz SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. działając na podstawie art. 498 i art.

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Data: 2005/07/22 Raport bieżący nr 21 /2005 Zarząd Computer Service Support S.A. podaje do publicznej wiadomości plan połączenia Spółek: Computer Service Support S.A. w Warszawie jako spółką przejmującą

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. z dnia 25 maja 2015 roku

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. z dnia 25 maja 2015 roku PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 25 maja 2015 roku dotyczący: Chemikals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Braniewie, ul. Siedlisko 8, 14-500 Braniewo, zarejestrowana w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Spółki Nowo Zawiązanej GIGAZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Projekt umowy Spółki Nowo Zawiązanej GIGAZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik nr 2 do Planu Podziału Projekt umowy Spółki Nowo Zawiązanej GIGAZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Spółka powstała

Bardziej szczegółowo

MSiG 196/2005 (2288) poz

MSiG 196/2005 (2288) poz MSiG 196/2005 (2288) poz. 11572 Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej PLIVA Kraków, Zakłady Farmaceutyczne S.A. na dzień Ponadto Zarząd

Bardziej szczegółowo

Projekt uchwały. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników GIGA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 2017 roku

Projekt uchwały. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników GIGA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 2017 roku Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników GIGA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 2017 roku w sprawie podziału GIGA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie poprzez przeniesienie części majątku

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Za I kwartał postępowania upadłościowego 2016 roku Spółki Agroma S.A. w upadłości likwidacyjnej

RAPORT KWARTALNY Za I kwartał postępowania upadłościowego 2016 roku Spółki Agroma S.A. w upadłości likwidacyjnej RAPORT KWARTALNY Za I kwartał postępowania upadłościowego 2016 roku Spółki Agroma S.A. w upadłości likwidacyjnej ( dane za okres 05.07.2016 30.09.2016 ) Zawartość : KOMENTARZ SYNDYKA MASY UPADŁOSCI......str.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina S.A. z siedzibą w Skawinie

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina S.A. z siedzibą w Skawinie PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina S.A. z siedzibą w Skawinie 26 października 2012 roku PLAN POŁĄCZENIA spółek kapitałowych Boryszew

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał Nazwa i adres jednostki B I L A N S Przeznaczenie formularze na dzień 31.12. 2008 r. Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze Aktywa Stan na koniec bieŝacego roku obrotowego (zł i gr) Stan na koniec poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku Projekt z dnia 18 kwietnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE Głogów, dnia 30 lipca 2015 roku PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE sporządzony, na podstawie art. 533 2 i art. 534 k.s.h., w związku z zamiarem dokonania podziału poprzez wydzielenie,

Bardziej szczegółowo

U M O W A S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą

U M O W A S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą U M O W A S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą I. Postanowienia ogólne 1. 1. Stawający, zwani dalej Wspólnikami, oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

AKTYWA A.Aktywa trwałe , ,51 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,43

AKTYWA A.Aktywa trwałe , ,51 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,43 AKTYWA Stan na Stan na Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 01.01.2011 31.12.2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 A.Aktywa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany)

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) BILANS SKONSOLIDOWANY Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. I. postanowienia ogólne.

Projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. I. postanowienia ogólne. Projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością I. postanowienia ogólne. 1 Stawiający oświadczają, że zawierają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością stosownie do przepisów Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU HAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 21 LIPCA 2016 R.

PLAN PODZIAŁU HAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 21 LIPCA 2016 R. PLAN PODZIAŁU HAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 21 LIPCA 2016 R. Niniejszy plan podziału (dalej jako: Plan podziału) został przygotowany i uzgodniony w związku z planowanym podziałem

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r. Załącznik nr 6 Do Planu Połączenia Spółek pod firmą: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

w tym od jednostek powiązanych 0,00 0, ,40 0,00 w tym jednostkom powiązanym 0,00 0,00

w tym od jednostek powiązanych 0,00 0, ,40 0,00 w tym jednostkom powiązanym 0,00 0,00 III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny) Wyszczególnienie za okres do 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. Kwoty za rok: w zł i gr. 2005 2006 A. Przychody działalności statutowej 4.139.024,13 4.725.366,16

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY ABG 184754, PESEL 80051315247 ---------------------------------------------------------------------------------

AKT NOTARIALNY ABG 184754, PESEL 80051315247 --------------------------------------------------------------------------------- Repertorium A nr 823/2011 AKT NOTARIALNY Dnia dziewiętnastego grudnia dwutysięcznego jedenastego roku (19.12.2011 r.) przede mną, notariuszem Ireną Krynicką, w siedzibie mojej Kancelarii Notarialnej w

Bardziej szczegółowo

Plan łączenia spółek, 2015.12.23

Plan łączenia spółek, 2015.12.23 Dow Polska Sp. z o.o. i Rohm and Haas Polska Sp. z o.o. 1 Plan łączenia spółek 2015.12.23 Dow Polska Sp. z o.o. i Rohm and Haas Polska Sp. z o.o. Plan łączenia spółek, 2015.12.23 Warszawa 23.12.2015 Dow

Bardziej szczegółowo

MSIG 79/2015 (4710) poz

MSIG 79/2015 (4710) poz Poz. 5157. Firma Handlowo-Produkcyjna PAK w Toruniu. [BMSiG-4896/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. FHP PAK Toruń, ul. Chrobrego 117,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR wg. UoR 3 Wstęp do sprawozdawczości dr Michał Pachowski 1 jest to statyczne zestawienie stanu aktywów majątku przedsiębiorstwa, oraz pasywów źródeł finansowania majątku na dany moment dzień bilansowy.

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4451. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARKAM w Kasince Małej. [BMSiG-4259/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA BAKALLAND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z MOGO SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA BAKALLAND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z MOGO SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 26 lutego 2009 roku ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA BAKALLAND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z MOGO SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁEK PODLEGAJĄCYCH ŁĄCZENIU I. Projekt uchwały

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r. A. Aktywa trwałe

Bilans na dzień r. A. Aktywa trwałe NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ Bilans na dzień 31.12.2012 r. Pozycja Wyszczególnienie BO BZ 1 2 3 4 AKTYWA A. Aktywa trwałe 0.00 0.00 I. Wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00 1 Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA -> AKTUALNOŚCI -> PLAN POŁĄCZENIA (umieszczenie na stronie internetowej powinno nastąpić w dniu 11 stycznia 2016 roku)

STRONA INTERNETOWA -> AKTUALNOŚCI -> PLAN POŁĄCZENIA (umieszczenie na stronie internetowej powinno nastąpić w dniu 11 stycznia 2016 roku) STRONA INTERNETOWA -> AKTUALNOŚCI -> PLAN POŁĄCZENIA (umieszczenie na stronie internetowej powinno nastąpić w dniu 11 stycznia 2016 roku) PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek Oracle Polska spółka z organiczną

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 18309. SACHS - TRANS w Radlinie. [BMSiG-15255/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SIÓDME NIEBO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PLAN PODZIAŁU SIÓDME NIEBO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PLAN PODZIAŁU SIÓDME NIEBO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU W POSTACI ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA NA SPÓŁKĘ ISTNIEJĄCĄ (podział przez wydzielenie na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 230/2016 (5115) poz. 31757 31757 Poz. 31757. PRES MEBEL w Częstochowie [BMSiG-18907/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa: PRES MEBEL. Siedziba: 42-200 Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo