I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH"

Transkrypt

1 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz CAREY AGRI INTERNATIONAL-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 października 2001 r. [BMSiG-3942/2010] Plan transgranicznego połączenia uzgodniony pomiędzy CAREY AGRI INTERNATIONAL-POLAND Sp. z o.o. oraz BOTAPOL HOLDING B.V. 30 marca 2010 r. 1. Definicje BOLS oznacza Bols Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich, Polska; Botapol lub Spółka Przejmowana oznacza Botapol Holding B.V. z siedzibą w Zoetermeer, Holandia; CA lub Spółka Przejmująca oznacza Carey Agri International-Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polska; CEDC oznacza Central European Distribution Corporation Inc., z siedzibą w Delaware, Stany Zjednoczone Ameryki, jedynego wspólnika CA; Dyrektywa oznacza Dyrektywę 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 roku w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych; Dzień Połączenia oznacza dzień, w którym Połączenie (zdefiniowane poniżej) zostanie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby CA; EUR oznacza jednostkę waluty obowiązującej w tych krajach członkowskich Wspólnot Europejskich, które przyjęły Euro jako obowiązującą walutę zgodnie z prawem Wspólnot Europejskich w ramach Unii Gospodarczej i Walutowej; Holenderski Kodeks Cywilny oznacza Holenderski Kodeks Cywilny zmieniony dnia 15 lipca 2008 roku poprzez implementację postanowień Dyrektywy; k.s.h. oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037, ze zmianami); Plan Połączenia oznacza niniejszy dokument; PLN oznacza walutę obowiązującą w Polsce w dniu sporządzenia niniejszego Planu Połączenia; Połączenie oznacza transgraniczne połączenie CA i Botapolu; Spółka oznacza CA lub Botapol; Spółki oznacza łącznie CA oraz Botapol; Ustawa o Rachunkowości oznacza ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223, ze zmianami); Zarząd oznacza Zarząd CA lub Radę Dyrektorów Botapolu; Zarządy oznacza łącznie Zarząd CA oraz Radę Dyrektorów Botapolu. 2. Typ, firma i siedziba statutowa łączących się Spółek Carey Agri International-Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (planowana jest zmiana firmy Spółki Przejmującej na CEDC International Sp. z o.o., jednak żadne formalne czynności nie zostały jeszcze podjęte), z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bokserska 66A, Warszawa, Polska, polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP: , REGON: , z kapitałem zakładowym w wysokości ,00 PLN, i z Zarządem w składzie: (i) William Vernon Carey (Prezes); (ii) Evangelos Evangelou (Wiceprezes); (iii) Elżbieta Kuśnierek (członek Zarządu); (iv) Piotr Rafał Ćwikliński (członek Zarządu); oraz (v) Christopher Franz Biedermann (członek Zarządu), reprezentowana przez Williama Vernona Careya, działającego na podstawie uchwały Zarządu CA nr 1 z dnia 30 marca 2010 roku, Spółka Przejmująca lub CA ; oraz Botapol Holding B.V., z siedzibą w Zoetermeer, adres: Doctor Willem Dreesweg 2 suite 33b, 1185VB Amstelveen, Holandia, holenderska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (besloten vennootschap), wpisana do Rejestru Handlowego Izby Handlowej w Amsterdamie, pod numerem , z kapitałem zakładowym w wysokości ,00 EUR i z Radą Dyrektorów w składzie: (i) William Vernon Carey (Dyrektor A); (ii) Christopher Franz Biedermann (Dyrektor B); oraz (iii) Evangelos Evangelou (Dyrektor B), reprezentowana przez Williama Vernona Careya oraz Christophera Franza Biedermanna, działających na podstawie uchwały Rady Dyrektorów Botapolu z dnia 30 marca 2010 roku, Spółka Przejmowana lub Botapol. 3. Sposób połączenia oraz podstawa prawna 3.1. Podstawa prawna oraz sposób połączenia Ponieważ Spółki mają swoje siedziby statutowe w dwóch różnych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, do Połączenia zastosowanie ma procedura transgranicznego łączenia zdefiniowana w Dyrektywie oraz odpowiednie przepisy prawa polskiego i holenderskiego stanowiące implementację Dyrektywy. Dyrektywa została implementowana w Polsce ustawą z dnia 25 kwietnia 2008 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych, która weszła w życie w dniu 20 czerwca 2008 roku, natomiast w Holandii aktem prawnym opublikowanym w Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden n. 260/261, który wszedł w życie w dniu 15 lipca 2008 roku. W związku z implementacją Dyrektywy, Połączenie podlega odpowiednim przepisom k.s.h. oraz Holenderskiego Kodeksu Cywilnego. Połączenie zostanie dokonane na podstawie art pkt 1) k.s.h. oraz art. 2:309 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego, 7

2 tj. przez przeniesienie całego majątku Botapolu na CA, jednak bez podwyższenia kapitału zakładowego CA. Z uwagi na fakt, iż CA bezpośrednio posiada wszystkie udziały Botapolu, do Połączenia znajdą zastosowanie tzw. formalności uproszczone, o których mowa w Dyrektywie oraz odpowiednich przepisach prawa polskiego oraz holenderskiego. Zastosowanie tzw. formalności uproszczonych w odniesieniu do Połączenia oznacza między innymi, iż na podstawie art. 15 Dyrektywy, art k.s.h. oraz art. 2:333 ustęp 1 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego, Plan Połączenia nie musi zawierać informacji dotyczących stosunku wymiany, jak i innych warunków dotyczących przyznania udziałów oraz warunków uczestnictwa w zysku. W szczególności do Połączenia nie ma zastosowania art pkt 2), 4), 5) i 6) k.s.h. Z tych samych powodów nie jest również wymagane wyznaczenie biegłego, o którym mowa w art. 8 Dyrektywy, art k.s.h. oraz w art. 328 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółek Zgodnie z art. 9 Dyrektywy, art. 506 w związku z art k.s.h. oraz z art. 2:317 ustęp 1 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego, Połączenie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników CA, zawierającej zgodę na Plan Połączenia. Połączenie nie wymaga dokonania zmian w Akcie Założycielskim CA, w związku z czym uchwała Zgromadzenia Wspólników CA, zawierająca zgodę na proponowane zmiany w Akcie Założycielskim CA nie zostanie powzięta Podwyższenie kapitału zakładowego CA w związku z połączeniem Z uwagi na fakt, iż CA posiada wszystkie udziały Botapolu, zgodnie z art. 515 w związku z art k.s.h. oraz art. 2:309 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego, Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego CA Skutki połączenia Biorąc pod uwagę, iż CA jest obecnie jedynym wspólnikiem Botapolu, posiadającym 100% jego udziałów, w wyniku Połączenia wystąpią dwa istotne skutki: (a) zgodnie z art. 2 ustęp 2 pkt (a), art. 14 ustęp 1 pkt (c) Dyrektywy oraz art. 2:311 ustęp 1 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego, Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, tym samym przestanie istnieć; oraz (b) zgodnie z art. 14 ustęp 1 pkt (a) Dyrektywy, art k.s.h. oraz art. 2:311 ustęp 1 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego z Dniem Połączenia, CA wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Botapolu (sukcesja generalna). W konsekwencji, CA stanie się w szczególności właścicielem wszystkich udziałów BOLS, posiadanych obecnie przez Botapol, wraz z całym pozostałym majątkiem Botapolu. 4. Strategiczne oraz ekonomiczne uzasadnienie oraz korzyści związane z połączeniem Zasadniczym celem Połączenia jest uporządkowanie organizacyjne, administracyjne i strategiczne działalności w grupie CEDC, do której należy zarówno CA, jak i Botapol, polegające na wyeliminowaniu historycznego, a obecnie już zbędnego ogniwa w strukturze korporacyjnej grupy, jakim jest holenderska spółka holdingowa Botapol, posiadająca udziały w Spółce BOLS. Połączenie ma na celu osiągnięcie istotnych celów organizacyjnych i ekonomicznych Spółki Przejmującej, jak również grupy CEDC jako całości, którymi są w szczególności: (a) usprawnienie zarządzania majątkiem Botapol, w szczególności posiadanymi przez tę Spółkę udziałami w Spółce BOLS, poprzez włączenie składników tego majątku do majątku CA i związane z tym możliwości lepszego planowania i zwiększenia efektywności działania i procesu decyzyjnego w grupie CEDC; (b) zmniejszenie kosztów działalności, między innymi poprzez wyeliminowanie konieczności zarządzania Spółką Botapol, prowadzenia oddzielnej sprawozdawczości finansowej, ponoszenia kosztów obsługi prawnej oraz kosztów tłumaczenia dokumentów związanych z działalnością korporacyjną Botapolu; (c) zwiększenie efektywności czasowej procesów decyzyjnych w grupie CEDC, a w szczególności w Spółce BOLS, poprzez wyeliminowanie problemów związanych z koniecznością stosowania dwóch odrębnych systemów prawnych, polskiego i holenderskiego, co jest rezultatem podlegania Spółki Botapol właściwym przepisom prawa holenderskiego; (d) uproszczenie dotychczasowej struktury korporacyjnej w grupie CEDC, poprzez zmniejszenie kosztów działalności oraz zwiększenie efektywności czasowej procesów decyzyjnych w grupie CEDC. Argumenty organizacyjne i finansowe dotyczące łączących się Spółek pozwalają ocenić planowane Połączenie jako zasadne i korzystne dla sprawności zarządzania grupą CEDC oraz dla osiągnięcia realnych oszczędności po stronie kosztów generowanych przez Spółki. Zarządy Spółek są zdania, iż dokonanie Połączenia pozwoli zwiększyć rentowność oraz konkurencyjność, a także obniżyć koszty ogólnego zarządu i koszty finansowe. Efektywny sposób zarządzania, skoncentrowany majątek oraz uproszczona struktura przyczynią się do umocnienia pozycji CA na rynku. 5. Stosunek wymiany innych niż udziały papierów wartościowych Botapolu oraz wysokość ewentualnych dopłat pieniężnych Botapol nie wyemitował żadnych papierów wartościowych (innych niż udziały), w związku z czym art pkt 3) k.s.h. nie znajduje zastosowania do Połączenia. Podobnie art pkt 7) k.s.h.: dzień, od którego inne papiery wartościowe uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej, a także inne warunki dotyczące nabycia lub wykonywania tego prawa, jeżeli takie warunki zostały ustanowione nie znajduje zastosowania do Połączenia. 6. Szczególne korzyści przyznane członkom organów Spółek lub innym osobom biorącym udział w połączeniu W wyniku Połączenia nie zostaną przyznane szczególne korzyści członkom organów Spółek lub innym osobom biorącym udział w Połączeniu, tj. biegłym badającym Plan Połączenia, ponieważ Połączenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem tzw. formalności uproszczonych, w związku z czym biegły nie zostanie wyznaczony. 8

3 7. Warunki wykonywania praw wierzycieli i wspólników mniejszościowych Wierzyciele Spółek mogą w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia Planu Połączenia żądać zabezpieczenia swoich roszczeń, jeżeli uprawdopodobnią, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez Połączenie. CA oraz Botapol nie mają wspólników mniejszościowych. W razie sporu sąd właściwy według siedziby Spółki rozstrzyga o udzieleniu zabezpieczenia na wniosek wierzyciela, złożony w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia Planu Połączenia. Wniosek wierzyciela nie wstrzymuje wydania przez sąd rejestrowy (lub inny właściwy podmiot) zaświadczenia o zgodności Połączenia z prawem polskim lub holenderskim. Wierzyciele Spółek mogą uzyskać bezpłatnie kompletne informacje dotyczące warunków, na jakich mogą wykonywać swoje prawa, pod niżej wskazanymi adresami, poprzez wysłanie pisemnego żądania lub osobiście: Carey Agri International-Poland Sp. z o.o., ul. Bokserska 66A, Warszawa, Polska lub Botapol Holding B.V. Zoetermeer, Doctor Willem Dreesweg 2 suite 33b 1185VB Amstelveen, Holandia. Powyższe informacje stanowią warunki wykonywania praw wierzycieli Spółek, zgodnie z art pkt 9) k.s.h. oraz z art. 2:316 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego. 8. Procedury dotyczące uczestnictwa pracowników Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 25 kwietnia 2008 roku o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się Spółek (Dz. U. z 2008 roku Nr 86, poz. 525) w związku z art k.s.h., z uwagi na fakt, iż dotychczas zarówno w CA, jak i w Botapolu nie stosowano form uczestnictwa pracowników oraz w związku z faktem, iż w CA nie ustanowiono Rady Nadzorczej, do Połączenia nie stosuje się warunków dotyczących uczestnictwa pracowników, o których mowa w art. 16 Dyrektywy oraz w art k.s.h. 9. Prawdopodobny wpływ połączenia na stan zatrudnienia wca Ponieważ Botapol nie zatrudnia żadnego pracownika, Połączenie nie będzie miało wpływu na stan zatrudnienia w CA. Połączenie w szczególności nie spowoduje zmniejszenia zatrudniania w CA. Czynności związane z zarządzeniem majątkiem Botapolu zostaną powierzone pracownikom CA, do których zakresu obowiązków należy obecnie koordynacja działalności Botapolu. Dlatego też zakres ich obowiązków nie ulegnie istotnej zmianie, a co za tym idzie nie przełoży się na wzrost poziomu zatrudnienia w CA. 10. Dzień, od którego czynności łączących się Spółek będą uważane, dla celów rachunkowości, za czynności dokonywane na rachunek CA, z uwzględnieniem przepisów ustawy o rachunkowości Czynności łączących się Spółek będą uważane, dla celów rachunkowości, za czynności dokonywane na rachunek CA od Dnia Połączenia. 11. Informacja na temat wyceny aktywów i pasywów przenoszonych na CA Ponieważ niniejsze Połączenie stanowi rodzaj restrukturyzacji wewnątrzgrupowej, w celu ustalenia wartości wnoszonych aktywów i pasywów, podjęto decyzję, iż wycena zostanie oparta na księgowej wartości przenoszonych aktywów i pasywów. W związku z tym, aktywa i pasywa przenoszone na CA, są wskazane w bilansie Botapolu sporządzonym w związku z Połączeniem na dzień 28 lutego 2010 roku. Botapol stosuje następujące metody wyceny aktywów: (i) Aktywa pieniężne podlegają wycenie według ich wartości nominalnej; (ii) Inwestycje kapitałowe zakończone podlegają wycenie według ceny ich nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Botapol stosuje następujące metody wyceny pasywów: (i) Zobowiązania podlegają wycenie według kwoty wymagającej zapłaty; (ii) Kapitał zakładowy podlega wycenie według wysokości wskazanej w umowie Spółki Botapol i ujawnionej we właściwym rejestrze; (iii) Kapitał zapasowy podlega wycenie według jego wartości nominalnej. Bilans odnoszący się do wartości aktywów i pasywów Botapolu na dzień 28 lutego 2010 roku przenoszonych na CA został przedstawiony poniżej (poniższe wartości podane są w EUR). Botapol Holding B.V. 4,7013 4,7013 Opis pozycji Bilans skrócony Styczeń Luty Aktywa Aktywa Obrotowe Środki pieniężne w kasie Środki pieniężne w banku Papiery wartościowe krótkoterminowe (przeznaczone do obrotu) Należności handlowe spoza grupy CEDC Należności Intercompany (bez pożyczek) Rezerwa na należności Podatek odroczony - aktywów 746, ,97 9

4 Zapasy - towary (nie obejmuje wyrobów grupy CEDC) Zapasy - produkty CEDC Zapasy - produkcja w toku Zapasy - materiały opakowaniowe Zapasy - surowce Zapasy - pozostałe Zapasy - rezerwa na niezrealizowane zyski na sprzedaży I/Co Zapasy - rezerwa na niechodliwe zapasy Podatek dochodowy od osób prawnych - należności Podatek VAT - należności Pozostałe należności od budżetu Przedpłaty, RMK czynne Pozostałe należności krótkoterminowe (bez I/Co) Razem Aktywa Obrotowe Środki trwałe Pojazdy samochodowe - wartość nabycia Pojazdy samochodowe - umorzenie Pojazdy samoch. W leasingu fin. - wartość nabycia Pojazdy samoch. w leasingu fin. - umorzenie Wyposażenie techniczne - wartość nabycia Wyposażenie techniczne - umorzenie Grunty, budynki i budowle - wartość początkowa Grunty, budynki i budowle - umorzenie Pozostałe środki trwałe - wartość nabycia Pozostałe środki trwałe - umorzenie Wyposażenie IT, oprogramowanie - wartość początkowa Wyposażenie IT, oprogramowanie - umorzenie Wartość firmy - wartość początkowa Wartość firmy - umorzenie Znaki handlowe - wartość początkowa Znaki handlowe - umorzenie Inne wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa Inne wartości niematerialne i prawne - umorzenie Środki trwałe w budowie - poniesione nakłady, przesunięcia brutto Środki trwałe w budowie - przesunięcia umorzenia Razem środki trwałe - materialne Inwestycje kapitałowe w toku Pożyczki i/co - udzielone Inwestycje kapitałowe zakończone Razem środki trwałe Pasywa Zobowiązania bieżące Zobowiązania handlowe - z po za grupy CEDC Zobowiązania I/Co (bez pożyczek I/Co) Kredyty bankowe w ciężar rachunku bieżącego Kredyty bankowe krótkoterminowe (< 1 rok) Kredyty bankowe długoterminowe (>1 rok) - część krótkoterminowa Leasing finansowy - część krótkoterminowa (< 1 rok) Zob. z tyt. obligacji własnych - część krótkoterminowa VAT - zobowiązania Zobowiązania z tyt. podatku dochodowego od os. prawnych Pozostałe zobowiązania wobec budżetu RMK bierne - rezerwy krótkoterminowe Podatek odroczony - zobowiązanie krótkoterminowe Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (bez I/Co) Razem zobowiązania bieżące Kredyty Bankowe długoterminowe (> 1 rok) Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu finansowego (> 1 rok) Pożyczki i/co otrzymane Zob. z tyt. obligacji własnych - część długoterminowa Rezerwy/RMK bierne długoterminowe Razem zobowiązania 746,36 0, , , , , , , ,97 0, , , , , , ,12 10

5 -4267 Kapitały własne Kapitał podstawowy/akcyjny (zarejestrowany w KRS) Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej Kapitał zapasowy (bez zysków zatrzymanych) Kapitał zapasowy (zyski zatrzymane) Zysk/Strata okresu bieżącego Kapitał rezerwowy (tworzony zgodnie z statutem lub umową spółki) Kapitał rezerwowy z wyceny długoterminowych aktywów Kapitały rezerwowe - pozostałe Razem kapitały własne Udziały mniejszościowe Razem Pasywa , , , , , , , , , , Dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych Zgodnie z postanowieniami Ustawy o Rachunkowości nie ma obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych CA. Zgodnie z postanowieniami Holenderskiego Kodeksu Cywilnego, po dokonaniu Połączenia, obowiązki odnoszące się do ksiąg rachunkowych oraz innych sprawozdań finansowych Spółki Przejmowanej zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą. 13. Akt Założycielski CA Z uwagi na fakt, iż Połączenie zostanie dokonane z zastosowaniem tzw. formalności uproszczonych Akt Założycielski CA nie wymaga zmiany. 14. Wersje językowe Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w dwóch wersjach językowych, polskiej i holenderskiej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją polską i holenderską, wersja polska jest wiążąca. Plan Połączenia został sporządzony w dziesięciu egzemplarzach każdej wersji językowej, pięciu egzemplarzach każdej wersji językowej dla CA i pięciu egzemplarzach każdej wersji językowej dla Botapol. 15. Uzgodnienie planu połączenia Na podstawie art. 5 Dyrektywy, art. 498 w związku z art k.s.h. oraz art. 2:312 ustęp 3 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego, Zarządy łączących się Spółek uzgodniły i zatwierdziły niniejszy Plan Połączenia zawierający elementy wskazane w art. 5 Dyrektywy, art k.s.h. oraz art. 2:312 ustęp 2 sekcja a-i Holenderskiego Kodeksu Cywilnego w dniu 30 marca 2010 roku, co zostało stwierdzone poprzez złożenie poniższych podpisów: Poz AKME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Gdańsku. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 lutego 2004 r. [BMSiG-3953/2010] Na podstawie przepisu art. 279 Kodeksu spółek handlowych likwidator Akme Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (dalej Spółka ) ogłasza, iż uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia r., Rep. A nr 1803/2009, postanowiono o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania ich wierzytelności pod adresem siedziby Spółki, w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. Poz GM&PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Gdańsku. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 lutego 2004 r. [BMSiG-3951/2010] Na podstawie przepisu art. 279 Kodeksu spółek handlowych likwidator GM&PL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (dalej Spółka ) ogłasza, iż uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia r., Rep. A nr 1815/2009, postanowiono o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania ich wierzytelności pod adresem siedziby Spółki, w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. W imieniu CA: Prezes William Vernon Carey W imieniu Botapolu: Dyrektor A William Vernon Carey Dyrektor B Christopher Franz Biedermann Poz GRUNTY PODLASIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Białej Podlaskiej. KRS SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 lutego 2007 r. [BMSiG-3958/2010] Na podstawie art. 279 k.s.h. likwidator Grunty Podlasia Sp. z o.o. w likwidacji (KRS ) z siedzibą w Białej Podlaskiej, 11

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r. Nr 214 (4593) UWAGA Poz. 14826-14886 Poz. w KRS 283761-285062 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. oraz. Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej

PLAN POŁĄCZENIA. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. oraz. Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej PLAN POŁĄCZENIA Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej oraz Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia ( Plan Połączenia ) został sporządzony w

Bardziej szczegółowo

FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ . FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 30 CZERWCA 2015 ROKU SPIS

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Podstawowe dane i wskaźniki finansowe Skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 66/2015 (4697) poz. 4103 4108 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz. 4103. ASSOCIATED MEDICAL CLINICAL SCIENCE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ

PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ BORGWARNER RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2005/56/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych

DYREKTYWA 2005/56/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych 2005L0056 PL 22.10.2009 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA 2005/56/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY ZA ROK OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY ZA ROK OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY ZA ROK OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU 1 SPIS TREŚCI 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU 2. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE (W TYS. EUR) 3. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE Niniejszy raport zawiera 10 kolejno ponumerowanych stron i składa się z następujących części: Strona I. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 (Zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie sporządzony w celu wprowadzenia akcji na okaziciela serii A do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

ALUMAST S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31GRUDNIA 2012 ROKU REWIDENTA

ALUMAST S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31GRUDNIA 2012 ROKU REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ORAZ RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ALUMAST S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31GRUDNIA 2012 ROKU Poznań, dnia 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe. Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie finansowe. Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. SPIS TREŚCI Boryszew S.A. Sprawozdanie finansowe SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW C.D.... 4 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPA NOKAUT S.A.... 6 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 01 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 01 stycznia 2013 r. a zakończony 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIA POLSKA S.A.

MULTIMEDIA POLSKA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2013 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

HARPER HYGIENICS S.A.

HARPER HYGIENICS S.A. HARPER HYGIENICS S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 1. SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Nota Rok 2014 Rok 2013 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA NOKAUT S.A.... 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 21

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Skonsolidowany raport półroczny SA-PSr 2003 (zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF-Q 1 / 2007

Raport kwartalny SAF-Q 1 / 2007 FOKSAL NFI S.A. skorygowany SAF-Q 1/2007 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAF-Q 1 / 2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny Netmedia S.A. za 2012 rok

Jednostkowy Raport Roczny Netmedia S.A. za 2012 rok Jednostkowy Raport Roczny Netmedia S.A. za 2012 rok Jednostkowy raport roczny za 2012 r. (Wszystkie kwoty podane są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) Komisja Nadzoru Finansowego Jednostkowy raport

Bardziej szczegółowo

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 241 151 556 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 937 108 072

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 241 151 556 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 937 108 072 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dodatkowe informacje i objaśnienia za rok zakończony 31 grudnia 29 roku wg. MSR oraz za rok zakończony 31 grudnia 28 roku wg MSR Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo