OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A. NA 6 CZERWCA 2016 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A. NA 6 CZERWCA 2016 ROKU"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A. NA 6 CZERWCA 2016 ROKU Zarząd Spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A. z siedzibą w Łdzi (90-361) przy ul. Pitrkwskiej 270, wpisanej d Rejestru Przedsiębirców prwadzneg przez Sąd Rejnwy dla Łdzi-Śródmieścia Wydział Gspdarczy Krajweg Rejestru Sądweg pd numerem KRS (dalej Spółka ) działając na pdstawie art. 402 ust. 1 raz 399 Kdeksu Spółek handlwych zwłuje Nadzwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A na dzień 6 czerwca 2016 r., na gdzinę 12.00, które dbędzie się w Łdzi przy ul. Pitrkwskiej 270. Szczegółwy prządek brad Nadzwyczajneg Walneg Zgrmadzenia jest następujący: 1. Wybór przewdnicząceg Nadzwyczajneg Walneg Zgrmadzenia 2. Stwierdzenie prawidłwści zwłania Nadzwyczajneg Walneg Zgrmadzenia i jeg zdlnści d pdejmwania uchwał, 3. Przyjęcie prządku brad Walneg Zgrmadzenia, 4. Przedstawienie i rzpatrzenie sprawzdania Zarządu z działalnści spółki za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku raz sprawzdania finansweg za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku, 5. Przedstawienie i rzpatrzenie sknslidwaneg sprawzdania Zarządu z działalnści Grupy za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku raz sknslidwaneg sprawzdania finansweg Grupy za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku, 6. Pdjęcie uchwał w sprawach: a) dstąpienia d wybru kmisji skrutacyjnej, b) rzpatrzenia i zatwierdzenia Zarządu z działalnści spółki za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku; c) rzpatrzenia i zatwierdzenia sprawzdania finansweg spółki za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku; d) pwzięcie uchwały przeznaczeniu wyniku finansweg spółki za rk 2015; e) udzielenia abslutrium Człnkm rganów tj. Zarządu i Rady Nadzrczej Spółki z wyknania bwiązków w rku brtwym 2015 f) pwłania człnków Rady Nadzrczej Spółki na nwą kadencję. g) rzpatrzenia i zatwierdzenia Sprawzdania Zarządu z działalnści Grupy Kapitałwej za rk brtwy h) rzpatrzenia i zatwierdzenia sknslidwaneg sprawzdania finansweg Grupy Kapitałwej za rk brtwy i) zmiany Statutu Spółki 7. Zamknięcie Zgrmadzenia. Z uwagi na zmianę Statutu Spółki, Zarząd wskazuje brzmienie nwych pstanwień Statutu Spółki: Obwiązująca treść 7 ust. 2. Statutu Spółki: D składania świadczeń wli w zakresie praw i bwiązków Spółki, w przypadku Zarządu jednsbweg upważniny jest jedyny człnek Zarządu samdzielnie, a w przypadku zarządu

2 wielsbweg uprawniny jest Prezes Zarządu samdzielnie, a pzstali człnkwie Zarządu łącznie z innym człnkiem Zarządu lub prkurentem. Prpnwana treść 17 ust. 2 Statutu Spółki: D składania świadczeń wli w zakresie praw i bwiązków Spółki upważniny jest każdy człnek Zarządu samdzielnie. Zgdnie z art. 401 KSH akcjnariusz lub akcjnariusze reprezentujący c najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładweg mgą żądać umieszczenia kreślnych spraw w prządku brad WZ. Żądanie pwinn zstać zgłszne Zarządwi w frmie pisemnej (drgą pcztwą lub fakswą) nie później niż na czternaście dni przed wyznacznym terminem zgrmadzenia i pwinn zawierać uzasadnienie lub prjekt uchwały dtyczącej prpnwaneg punktu prządku brad. Dpuszczalne jest by żądanie zstał złżne w pstaci elektrnicznej. W tym celu stswne żądanie pwinn zstać przesłane na adres pczty elektrnicznej Spółki Zgdnie z art KSH akcjnariusz lub akcjnariusze reprezentujący c najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładweg mgą przed dniem 6 czerwca 2016 r. zgłsić Spółce na piśmie (drgą pcztwą lub fakswą) lub przy wykrzystaniu śrdków kmunikacji elektrnicznej prjekty uchwał dtyczące spraw wprwadznych d prządku brad WZ lub sprawy, które mają zstać wprwadzne d prządku brad. Prjekty uchwał w frmie elektrnicznej pwinny zstać przesłane na adres spółki Spółka niezwłcznie głasza trzymane prjekty uchwał na swjej strnie internetwej. Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 raz 4 KSH, w dniesieniu d akcji na kaziciela, mże nastąpić, jeżeli pdmity uprawnine: w przypadku akcji zdematerializwanych przekażą drgą pcztwą, fakswą, elektrniczną lub złżą w Spółce imienne świadectw depzytwe (bwiązująceg w dniu realizacji uprawnienia) wraz z dpwiednim dkumentem identyfikującym uprawnineg, w przypadku akcji niezdematerializwanych złżą w Spółce dkumenty akcji lub zaświadczenie wydane na dwód złżenia akcji u ntariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub ddział na terytrium Unii Eurpejskiej lub państwa będąceg strną umwy Eurpejskim Obszarze Gspdarczym. Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 raz 4 KSH, w przypadku akcji imiennych i świadectw tymczaswych raz zastawników i użytkwników, którym przysługuje praw głsu, mże nastąpić, jeżeli pdmity te wpisane będą d księgi akcyjnej w dniu realizacji uprawnień wskazanych w art. 401 raz 4 KSH. Zgdnie z art każdy akcjnariusz mże pdczas WZ zgłaszać prjekty uchwał dtyczące spraw wprwadznych d prządku brad. Akcjnariusz będący sbą fizyczną mże uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgrmadzeniu i wyknywać praw głsu sbiście lub przez pełnmcnika. Akcjnariusz niebędący sbą fizyczną mże uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgrmadzeniu raz wyknywać praw głsu przez sbę uprawniną d składania świadczeń wli w jeg imieniu lub przez pełnmcnika. Praw d reprezentwania akcjnariusza niebędąceg sbą fizyczną pwinn wynikać z kazaneg przy sprządzaniu listy becnści dpisu z właściweg rejestru (składaneg w ryginale lub kpii ptwierdznej za zgdnść z ryginałem przez ntariusza), ewentualnie ciągu pełnmcnictw. Osba lub sby udzielające pełnmcnictwa w imieniu akcjnariusza niebędąceg sbą fizyczną pwinny być uwidcznine w aktualnym dpisie z właściweg dla daneg akcjnariusza rejestru. Pełnmcnik głsuje zgdnie z instrukcjami udzielnymi przez akcjnariusza. O udzieleniu pełnmcnictwa w pstaci elektrnicznej należy zawiadmić Spółkę przy wykrzystaniu pczty elektrnicznej, przesyłając pełnmcnictwa na adres dkładając wszelkich starań, aby mżliwa była skuteczna weryfikacja ważnści pełnmcnictwa.

3 Pełnmcnictw pwinn być, pd rygrem nieważnści, sprządzne w frmie pisemnej i dłączne d prtkłu Nadzwyczajneg Walneg Zgrmadzenia lub udzielne w pstaci elektrnicznej pprzez przesłanie dpwiednieg dkumentu (stanwiąceg zeskanwane pełnmcnictw z pdpisem należycie reprezentwaneg akcjnariusza) na adres Spółki Udzielenie pełnmcnictwa w pstaci elektrnicznej nie wymaga patrzenia bezpiecznym pdpisem elektrnicznym weryfikwanym przy pmcy ważneg kwalifikwaneg certyfikatu. Infrmacja udzieleniu pełnmcnictwa drgą elektrniczną pwinna zawierać: dkładne znaczenie pełnmcnika i mcdawcy (ze wskazaniem danych jednznacznie identyfikujących mcdawcę i pełnmcnika, raz numerów telefnów i adresów pczty elektrnicznej bu tych sób), zakres pełnmcnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wyknywane będzie praw głsu raz datę i nazwę walneg zgrmadzenia Spółki, na którym prawa te będą wyknywane. P przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgrmadzenie, przed pdpisaniem listy becnści, pełnmcnik pwinien kazać dkument pełnmcnictwa udzielneg pisemnie lub dpis pełnmcnictwa udzielneg w pstaci elektrnicznej, a także dkument pzwalający na ustalenie tżsamści pełnmcnika. Wzór pełnmcnictwa w frmie pisemnej zamieszczny jest na strnie internetwej Spółki ( zakładka Walne Zgrmadzenia. Mżliwe są inne frmularze udzielaneg pełnmcnictwa pd warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów. Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują mżliwści uczestniczenia w Walnym Zgrmadzeniu przy wykrzystaniu śrdków kmunikacji elektrnicznej, wypwiadania się w trakcie Walneg Zgrmadzenia przy wykrzystaniu śrdków kmunikacji elektrnicznej ani wyknywania prawa głsu przy wykrzystaniu śrdków kmunikacji elektrnicznej lub drgą krespndencyjną. Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest dzień 21 maja 2016 r. (tzw. recrd date). Praw uczestnictwa w WZ mają wyłącznie sby będące akcjnariuszami Spółki na kniec teg dnia. W celu uczestniczenia w Walnym Zgrmadzeniu akcjnariusze psiadający akcje zdematerializwane pwinni zwrócić się pmiędzy dniem głszenia Walnym Zgrmadzeniu (10 maja 2016 r.) a pierwszym dniem pwszednim p recrd date (23 maja 2016 r.) d pdmitów prwadzących ich rachunki papierów wartściwych wystawienie zaświadczenia prawie uczestnictwa w Walnym Zgrmadzeniu Spółki. Akcjnariusze uprawnieni z akcji na kaziciela mających pstać dkumentu zbwiązani są d złżenia dkumentów akcji lub zaświadczenia wydaneg przez firmę inwestycyjną prwadząca depzyt akcji najpóźniej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgrmadzeniu tj. 21 maja 2016 r. i nie zstaną ne debrane przed zakńczeniem teg dnia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dkumentów akcji i stwierdza, że dkumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgrmadzeniu. Lista akcjnariuszy uprawninych d uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgrmadzeniu zstanie wyłżna w siedzibie Spółki pd adresem: ul. Pitrkwska 270, w Łdzi (90-361), w gdzinach d 9.00 d w dniach 1-3 czerwca 2016 r. Akcjnariusz mże żądać przesłania mu listy akcjnariuszy uprawninych d udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgrmadzeniu Spółki niedpłatnie pcztą elektrniczną, pdając własny adres pczty elektrnicznej, na który lista pwinna

4 być wysłana. Żądanie takie pwinn być przesłane na adres Spółki: Osby uprawnine d uczestniczenia w Walnym Zgrmadzeniu prszne są dknanie rejestracji i pbranie karty d głswania bezpśredni przed salą brad na gdzinę przed rzpczęciem brad. Infrmacje i dkumenty dtyczące Walneg Zgrmadzenia są zamieszczane na strnie internetwej Spółki, zakładka Walne Zgrmadzenia Pnadt każdy z akcjnariuszy ma praw sbisteg stawienia się w Spółce i uzyskania na swje żądanie całej dkumentacji związanej z Walnym Zgrmadzeniem. Infrmacje dtyczące WZ są dstępne na strnie internetwej Spółki w zakładce Walne Zgrmadzenia. W sprawach niebjętych niniejszym głszeniem stsuje się przepisy Kdeksu Spółek Handlwych i Statutu Spółki. UCHWAŁA NUMER Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie wybru Przewdnicząceg Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Zwyczajne Walne Zgrmadzenie, w parciu art. 409 Kdeksu spółek handlwych, uchwala c następuje:. Przewdniczącym Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia wybrany zstaje Pan/Pani. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia.. Uzasadnienie d prjektu uchwały: Uchwała ma charakter prządkwy Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Spółki Kancelarii Prawnej - Inkas WEC z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie dstąpienia d wybru kmisji skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A. z siedzibą w Łdzi uchwala, c następuje: Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pd firmą: Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A. z siedzibą w Łdzi dstępuje d wybru kmisji skrutacyjnej, a liczenie głsów pwierza sbie wskazanej przez Przewdnicząceg Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia.

5 Uchwała wchdzi w życie z dniem jej pdjęcia Uzasadnienie d prjektu uchwały: Uchwała ma charakter prządkwy UCHWAŁA NUMER Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie przyjęcia prządku brad Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A. z siedzibą w Łdzi uchwala, c następuje: Przyjmuje się następujący prządek brad:. 8. Wybór przewdnicząceg Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia 9. Stwierdzenie prawidłwści zwłania Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia i jeg zdlnści d pdejmwania uchwał, 10. Przyjęcie prządku brad Walneg Zgrmadzenia, 11. Przedstawienie i rzpatrzenie sprawzdania Zarządu z działalnści spółki za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku raz sprawzdania finansweg za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku, 12. Przedstawienie i rzpatrzenie sknslidwaneg sprawzdania Zarządu z działalnści Grupy za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku raz sknslidwaneg sprawzdania finansweg Grupy za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku, 13. Pdjęcie uchwał w sprawach: a) dstąpienia d wybru kmisji skrutacyjnej, f) rzpatrzenia i zatwierdzenia Zarządu z działalnści spółki za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku; g) rzpatrzenia i zatwierdzenia sprawzdania finansweg spółki za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku; h) pwzięcie uchwały przeznaczeniu wyniku finansweg spółki za rk 2015; i) udzielenia abslutrium Człnkm rganów tj. Zarządu i Rady Nadzrczej Spółki z wyknania bwiązków w rku brtwym 2015 j) pwłania człnków Rady Nadzrczej Spółki na nwą kadencję. k) rzpatrzenia i zatwierdzenia Sprawzdania Zarządu z działalnści Grupy Kapitałwej za rk brtwy l) rzpatrzenia i zatwierdzenia sknslidwaneg sprawzdania finansweg Grupy Kapitałwej za rk brtwy m) zmiany Statutu Spółki

6 14. Zamknięcie Zgrmadzenia.. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia. Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie w sprawie rzpatrzenia i zatwierdzenia sprawzdania Zarządu z działalnści Spółki za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku Zwyczajne Zgrmadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi p rzpatrzeniu i zapznaniu się ze sprawzdaniem Zarządu z działalnści Spółki za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku pstanawia zatwierdzić sprawzdanie Zarządu z działalnści Kancelarii Prawnej - Inkas WEC S.A. w 2015 rku Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia.. Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie rzpatrzenia i zatwierdzenia sprawzdania finansweg za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi, p rzpatrzeniu sprawzdania finansweg z działalnści Spółki za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku raz p zapznaniu się z pinią Rady Nadzrczej z badania teg sprawzdania, działając na pdstawie art. 395 pkt 1) Kdeksu spółek handlwych raz 2 pkt. 1 lit. a) Statutu spółki Walne Zgrmadzenie pstanawia zatwierdzić t sprawzdanie, które bejmuje: 1) wprwadzenie d sprawzdania finansweg; 2) bilans sprządzny na dzień 31 grudnia 2015 rku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwcie ,16 (słwnie: trzy miliny trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siem i 16/100) złtych; 3) rachunek zysków i strat za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku wykazujący zysk nett w kwcie ,49 (słwnie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt i 49/100) złtych; 4) rachunek przepływów pieniężnych za kres d dnia r. d dnia r. wykazujący zwiększenie śrdków pieniężnych w kwcie zł ,09 (słwnie: dwieście dwadzieścia tysięcy sześćset trzydzieści cztery 09/100) złtych

7 5) sprawzdania ze zmian w kapitale własnym za kres d dnia r. d dnia r. wykazująceg zwiększenie kapitału własneg ,49 zł (słwnie: pięćset trzynaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć i 49/100) złtych; 6) infrmację ddatkwą. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia. Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie w sprawie przeznaczenia wyniku finansweg Spółki za 2015 rk Na pdstawie art. 395 pkt 2) Kdeksu spółek handlwych, Walne Zgrmadzenie Spółki pstanawia, c następuje W związku z siągnięciem w rku brtwym 2015 przez Spółkę zysku nett w wyskści ,49 złtych (słwnie: trzysta tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt 49/100) złtych, Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi, pstanawia przeznacza zysk nett w następujący spsób: 1. Kwtę 148,230,00 z zysku nett wykazaneg w sprawzdaniu finanswym za kres r r. przeznaczyć na wypłatę dywidendy; 2. Kwtę ,49 z zysku nett wykazaneg w sprawzdaniu finanswym za kres r r. przeznaczyć na kapitał zapaswy. Wyskść dywidendy przypadającej na jedną akcję wynsi 0,03 zł Ustala się dzień dywidendy na 29 lipca 2016 r. a termin wypłaty dywidendy na 12 sierpnia 2016 r. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia. 3 4 Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku

8 w sprawie udzielenia Remigiuszwi Brzezińskiemu, Prezeswi Zarządu, abslutrium z wyknania przez nieg bwiązków za kres d 01 stycznia 2015rku d dnia 31 grudnia 2015 rku Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi, działając na pdstawie art. 395 Ksh raz 2 pkt. 3) Statutu spółki Walne Kdeksu spółek handlwych, pstanawia udzielić Remigiuszwi Brzezińskiemu abslutrium z wyknania bwiązków Prezesa Zarządu w 2015 rku. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia. Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie udzielenia Sylwii Pastusiak-Brzezińskiej, Wiceprezes Zarządu, abslutrium z wyknania przez nią bwiązków za kres d 01 stycznia 2015rku d dnia 31 grudnia 2015 rku Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi, działając na pdstawie art. 395 Ksh raz 2 pkt. 3) Statutu spółki Walne Kdeksu spółek handlwych, pstanawia udzielić Sylwii Pastusiak-Brzezińskiej abslutrium z wyknania bwiązków Wiceprezesa Zarządu w 2015 rku. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia. Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie udzielenia Krzysztfwi Pastusiak, Przewdniczącemu Rady Nadzrczej, abslutrium z wyknania przez nieg bwiązków za kres d 01 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna, działając na pdstawie art. 395 Kdeksu spółek handlwych raz 2 pkt. 3) Statutu spółki, pstanawia udzielić Krzysztfwi Pastusiak abslutrium z wyknania bwiązków Przewdniczącemu Rady Nadzrczej w 2015 rku. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia

9 Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie udzielenia Nemi Chudzik, Zastępcy Przewdnicząceg Rady Nadzrczej, abslutrium z wyknania przez nieg bwiązków za kres d 01 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna, działając na pdstawie art. 395 Kdeksu spółek handlwych raz 2 pkt. 3) Statutu spółki, pstanawia udzielić Nemi Chudzik abslutrium z wyknania bwiązków Zastępcy Przewdnicząceg Rady Nadzrczej w 2015 rku. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie udzielenia Witldwi Pastusiak, Człnkwi Rady Nadzrczej, abslutrium z wyknania przez nieg bwiązków za kres d 01 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna, działając na pdstawie art. 395 Kdeksu spółek handlwych raz 2 pkt. 3) Statutu spółki, pstanawia udzielić Witldwi Pastusiak abslutrium z wyknania bwiązków Człnka Rady Nadzrczej w 2015 rku. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie udzielenia Tmaszwi Wójtwiczwi, Człnkwi Rady Nadzrczej, abslutrium z wyknania przez nieg bwiązków za kres d 01 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna, działając na pdstawie art. 395 Kdeksu spółek handlwych raz 2 pkt. 3) Statutu spółki, pstanawia udzielić Tmaszwi Wójtwiczwi abslutrium z wyknania bwiązków Człnka Rady Nadzrczej w 2015 rku.

10 Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie udzielenia Mirsławwi Miler, Człnkwi Rady Nadzrczej, abslutrium z wyknania przez nieg bwiązków za kres d 01 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna, działając na pdstawie art. 395 Kdeksu spółek handlwych raz 2 pkt. 3) Statutu spółki, pstanawia udzielić Mirsławwi Miler abslutrium z wyknania bwiązków Człnka Rady Nadzrczej w 2015 rku. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie pwłania Rady Nadzrczej na klejną kadencję Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna, działając na pdstawie art. 385 Kdeksu spółek handlwych raz 3 pkt. 6) Statutu spółki, pstanawia pwłać d składu Rady Nadzrczej następujące sby: Krzysztf Pastusiak Witld Pastusiak Mirsław Miler Tmasz Wójtwicz Jacek Srczyński Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie w sprawie rzpatrzenia i zatwierdzenia sknslidwaneg sprawzdania Zarządu z działalnści Grupy Kapitałwej za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku

11 Zwyczajne Zgrmadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi p rzpatrzeniu i zapznaniu się ze sknslidwanym sprawzdaniem Zarządu z działalnści Grupy Kapitałwej za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku pstanawia zatwierdzić sknslidwane sprawzdanie Zarządu z działalnści Grupy Kapitałwej w 2015 rku Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia.. Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie rzpatrzenia i zatwierdzenia sknslidwaneg sprawzdania finansweg Grupy Kapitałwej za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi, p rzpatrzeniu sknslidwaneg sprawzdania finansweg z działalnści Grupy Kapitałwej za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku raz p zapznaniu się z pinią Rady Nadzrczej z badania teg sprawzdania, działając na pdstawie art Kdeksu spółek handlwych raz 2 pkt. 1 lit. a) Statutu spółki Walne Zgrmadzenie pstanawia zatwierdzić t sprawzdanie, które bejmuje: 1) wprwadzenie d sprawzdania finansweg; 2) bilans sprządzny na dzień 31 grudnia 2015 rku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwcie ,72 (słwnie: trzy miliny czterysta siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery i 72/100)złtych; 3) rachunek zysków i strat za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku wykazujący zysk nett w kwcie ,32 (słwnie: czterysta dwadzieścia siem tysięcy dwieście czternaście i 32/100) złtych; 4) rachunek przepływów pieniężnych za kres d dnia r. d dnia r. wykazujący zwiększenie śrdków pieniężnych w kwcie ,41 (słwnie: dwieście czternaście tysięcy siedemset siedem i 41/100)złtych 5) sprawzdania ze zmian w kapitale własnym za kres d dnia r. d dnia r. wykazująceg zwiększenie kapitału własneg ,32 (słwnie: pięćset siemdziesiąt tysięcy dziesięć i 32/100 )złtych ; 6) infrmację ddatkwą. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia. Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi

12 z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie zmian w Statucie Spółki Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi, działając na pdstawie pstanwień art. 430 i 5 Kdeksu spółek handlwych uchwala, c następuje: Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi wprwadza następujące zmiany d Statutu Spółki: Obwiązująca treść 7 ust. 2. Statutu Spółki: D składania świadczeń wli w zakresie praw i bwiązków Spółki, w przypadku Zarządu jednsbweg upważniny jest jedyny człnek Zarządu samdzielnie, a w przypadku zarządu wielsbweg uprawniny jest Prezes Zarządu samdzielnie, a pzstali człnkwie Zarządu łącznie z innym człnkiem Zarządu lub prkurentem. Prpnwana treść 17 ust. 2 Statutu Spółki: D składania świadczeń wli w zakresie praw i bwiązków Spółki upważniny jest każdy człnek Zarządu samdzielnie. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia. PEŁNOMOCNICTWO (udzielane przez sbę fizyczną) (miejscwść i data) d uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgrmadzeniu Spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A. z siedzibą w Łdzi Ja niżej pdpisany/a (imię i nazwisk),zamieszkały/a. (adres zamieszkania), legitymujący/a się dwdem sbistym. (seria i numer), raz numerem PESEL (numer PESEL) świadczam, że jestem psiadaczem akcji zwykłych na kaziciela wartści nminalnej 0,10 zł każda spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A. z siedzibą w Łdzi ( Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A. ) i niniejszym upważniam: Pana/Panią.. (imię i nazwisk), zamieszkałeg/ą (adres zamieszkania), legitymująceg/ą się dwdem sbistym.. (seria i numer) raz numerem PESEL. (numer PESEL) lub (firma/nazwa pdmitu) z siedzibą w.(adres siedziby), wpisaneg d.(nazwa właściweg rejestru) pd numerem.. (właściwy numer z rejestru) raz psiadającym numer REGON (numer REGON) d reprezentwania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgrmadzeniu Spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A. zwłanym na dzień 6 czerwca 2016 r., a w szczególnści d uczestniczenia i zabierania głsu na Walnym Zgrmadzeniu, d

13 pdpisania listy becnści raz d głswania w mim imieniu ze wszystkich akcji zgdnie z instrukcją c d spsbu głswania załączną d niniejszeg pełnmcnictwa / według uznania pełnmcnika*. Wyżej wymieniny pełnmcnik pzstaje umcwany d reprezentwania Akcjnariusza na Zwyczajnym Walnym Zgrmadzeniu również w przypadku głszenia przerwy w bradach Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia. Pełnmcnik jest upważniny d udzielania dalszeg pełnmcnictwa. (pdpis akcjnariusza) *niewłaściwe skreślić PEŁNOMOCNICTWO (udzielane przez sbę prawną) (miejscwść i data) d uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgrmadzeniu Spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A. z siedzibą w Łdzi Ja/My niżej pdpisany/a/i reprezentując (firma/nazwa pdmitu), z siedzibą w (adres siedziby) wpisany d. (nazwa właściweg rejestru) pd numerem (właściwy numer z rejestru) raz psiadający numer REGON (numer REGON) świadczam/y, że.(firma/nazwa pdmitu) jest psiadaczem akcji zwykłych na kaziciela wartści nminalnej 0,10 zł każda spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A z siedzibą w Łdzi ( Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A ) i niniejszym upważniam/y: Pana/Panią (imię i nazwisk) zamieszkałeg/ą (adres zamieszkania), legitymująceg/ą się dwdem sbistym (seria i numer) raz numerem PESEL.. (numer PESEL) lub.. (firma/nazwa pdmitu) z siedzibą w. (adres siedziby), wpisaneg d.(nazwa właściweg rejestru) pd numerem. (właściwy numer z rejestru) raz psiadającym numer REGON (numer REGON) d reprezentwania.(firma/nazwa pdmitu) na Zwyczajnym Walnym Zgrmadzeniu Kancelarii Prawnej - Inkas WEC S.A zwłanym na dzień 6

14 czerwca 2016 r., a w szczególnści d uczestniczenia i zabierania głsu na Walnym Zgrmadzeniu, d pdpisania listy becnści raz d głswania w naszym imieniu ze wszystkich akcji zgdnie z instrukcją c d spsbu głswania załączną d niniejszeg pełnmcnictwa / według uznania pełnmcnika*. Wyżej wymieniny pełnmcnik pzstaje umcwany d reprezentwania Akcjnariusza na Zwyczajnym Walnym Zgrmadzeniu również w przypadku głszenia przerwy w bradach Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia. Pełnmcnik jest upważniny d udzielania dalszeg pełnmcnictwa. Załącznik: dpis z właściweg rejestru akcjnariusza *niewłaściwe skreślić. (pdpis sób reprezentujących akcjnariusza) Frmularz pzwalający na wyknywanie prawa głsu przez pełnmcnika na Zwyczajnym Walnym Zgrmadzeniu Spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC Spółka Akcyjna zwłanym na dzień 6 czerwca 2016 r. I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS (Uzupełnia Akcjnariusz będący sbą fizyczną)* Ja. imię i nazwisk.. zamieszkały przy adres zamieszkania.... legitymujący się dkumentem tżsamści.. seria i nr dkumentu.. raz numerem PESEL.., uprawniny d wyknania głsów na walnym zgrmadzeniu z akcji Emitenta. (Uzupełnia Akcjnariusz będący sbą prawną)* data, pdpis akcjnariusza Ja/My. imię i nazwisk.. reprezentujący nazwa sby prawnej adres siedziby......, zarejestrwaną pd numer REGON raz w Sądzie Rejnwym dla.., Wydział Gspdarczy KRS pd numerem, uprawninej d wyknania głsów na walnym zgrmadzeniu z akcji Emitenta. za pmcą niniejszeg frmularza ddaję swój głs i/lub zamieszczam instrukcję d głswania przez pełnmcnika nad każdą z uchwał przewidzianych d pdjęcia w tku brad Walneg Zgrmadzenia spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A. w dniu 6 czerwca 2016 rku zgdnie z głsznym przez Spółkę prządkiem brad. Identyfikacja Akcjnariusza data, pdpis akcjnariusza

15 W celu identyfikacji Akcjnariusza udzielająceg pełnmcnictwa, d niniejszeg pełnmcnictwa pwinna zstać załączna: w przypadku akcjnariusza będąceg sbą fizyczną kpia dwdu sbisteg, paszprtu lub inneg urzędweg dkumentu ptwierdzająceg tżsamść Akcjnariusza, w przypadku akcjnariusza inneg niż sba fizyczna kpia dpisu z właściweg rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walneg Zgrmadzenia, lub inneg dkumentu ptwierdzająceg upważnienie sby fizycznej (lub sób fizycznych) d reprezentwania Akcjnariusza na Walnym Zgrmadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnmcnictw). Brak dkumentu ptwierdzająceg upważnienie sby fizycznej d reprezentwania Akcjnariusza Emitenta (np. psiadanie nieaktualneg dpisu z KRS) mgą skutkwać niedpuszczeniem przedstawiciela Akcjnariusza d uczestniczenia w Walnym Zgrmadzeniu. W celu identyfikacji Akcjnariusza udzielająceg pełnmcnictwa w pstaci elektrnicznej, pwyższe dkumenty pwinny zstać przesłane w frmie elektrnicznej jak załączniki w frmacie pdf (lub innym frmacie pzwalającym na jeg dczytanie przez Spółkę) na adres lub faksem na nr W przypadku wątpliwści c d prawdziwści kpii wyżej wymieninych dkumentów, Zarząd Spółki zastrzega sbie praw d żądania d pełnmcnika kazania przy sprządzaniu listy becnści: w przypadku akcjnariusza będąceg sbą fizyczną kpii ptwierdznej za zgdnść z ryginałem przez ntariusza lub inny pdmit uprawniny d ptwierdzania za zgdnść z ryginałem kpii dwdu sbisteg, paszprtu lub inneg urzędweg dkumentu ptwierdzająceg tżsamść Akcjnariusza, w przypadku akcjnariusza inneg niż sba fizyczna ryginału lub kpii ptwierdznej za zgdnść z ryginałem przez ntariusza lub inny pdmit uprawniny d ptwierdzania za zgdnść z ryginałem dpisu z właściweg rejestru, wydaneg nie później niż trzy miesiące przed terminem Walneg Zgrmadzenia, lub inneg dkumentu ptwierdzająceg upważnienie sby fizycznej (lub sób fizycznych) d reprezentwania pełnmcnika na Walnym Zgrmadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnmcnictw). Brak dpwiedni ptwierdzneg dkumentu upważniająceg sbę fizyczną d reprezentwania Akcjnariusza Emitenta (np. psiadanie nieaktualneg dpisu z KRS) mże skutkwać niedpuszczeniem przedstawiciela Akcjnariusza d uczestniczenia w Walnym Zgrmadzeniu.

16 II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Udzielam pełnmcnictwa sbie fizycznej* niniejszym udzielam/y Panu/Pani imię i nazwisk.. zamieszkałemu/ej przy adres zamieszkania. legitymującemu/ej się dkumentem tżsamści seria i nr dkumentu.... raz numer PESEL pełnmcnictwa d uczestniczenia raz wyknywania prawa głsu z: zarejestrwanych przeze mnie liczba akcji akcji spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A. zwłanym na dzień 6 czerwca 2016 r. zgdnie z instrukcją c d spsbu głswania zamieszczną pniżej/zgdnie z uznaniem pełnmcnika*. Udzielam pełnmcnictwa sbie prawnej* data, pdpis akcjnariusza niniejszym udzielam/y nazwa sby prawnej adres siedziby..... zarejestrwaną pd numer REGON raz w Sądzie Rejnwym dla.., Wydział Gspdarczy KRS pd numerem KRS pełnmcnictwa d uczestniczenia raz wyknywania prawa głsu z zarejestrwanych przeze mnie liczba akcji akcji spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC Spółka Akcyjna na Walnym Zgrmadzeniu spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A. zwłanym na dzień 06 czerwca 2016 r. raz d działania zgdnie z instrukcją c d spsbu głswania zamieszczną pniżej/według uznania pełnmcnika*. Ustanwienie pełnmcnika bjaśnienia data, pdpis akcjnariusza

17 Na pdstawie niniejszeg frmularza Akcjnariusze będący sbami fizycznymi lub sbami prawnymi mają mżliwść ustanwienia pełnmcnikiem dwlnie wskazaną sbę fizyczną alb dwlnie wskazany pdmit inny niż sba fizyczna. Celem ustanwienia pełnmcnika należy uzupełnić właściwe pla identyfikujące zarówn pełnmcnika jak i Akcjnariusza znajdujące się na pierwszych strnach pełnmcnictwa i skreślić pzstałe wlne miejsca. Akcjnariusz jest uprawniny d ustanwienia więcej niż jedneg pełnmcnika lub umcwania jedneg pełnmcnika d głswania tylk z części akcji Spółki psiadanych i zarejestrwanych przez Akcjnariusza na walnym zgrmadzeniu Spółki. W bu przypadkach Akcjnariusz zbwiązany jest d wskazania w instrukcji d głswania liczby akcji Spółki, d głswania z których uprawniny jest dany pełnmcnik. W przypadku ustanwienia kilku pełnmcników należy wypełnić drębny frmularz dla każdeg pełnmcnika z sbna. Pełnmcnictw w pstaci elektrnicznej Pełnmcnictw mże zstać udzielne w pstaci elektrnicznej i jeg udzielenie w tej frmie nie wymaga patrzenia bezpiecznym pdpisem elektrnicznym weryfikwanym przy pmcy ważneg kwalifikwaneg certyfikatu. O udzieleniu pełnmcnictwa w pstaci elektrnicznej należy zawiadmić Spółkę za pśrednictwem pczty elektrnicznej na adres: lub faksem na nr pprzez przesłanie na wskazany adres dkumentu pełnmcnictwa w frmacie pdf (lub innym frmacie pzwalającym na jeg dczytanie przez Spółkę) pdpisaneg przez Akcjnariusza, bądź, w przypadku akcjnariuszy innych niż sby fizyczne, przez sby uprawnine d reprezentwania Akcjnariusza. Identyfikacja pełnmcnika W celu identyfikacji pełnmcnika, Zarząd Spółki zastrzega sbie praw d żądania d pełnmcnika kazania przy sprządzaniu listy becnści: w przypadku pełnmcnika będąceg sbą fizyczną dwdu sbisteg, paszprtu lub inneg urzędweg dkumentu ptwierdzająceg tżsamść pełnmcnika, w przypadku pełnmcnika inneg niż sba fizyczna ryginału lub kpii ptwierdznej za zgdnść z ryginałem przez ntariusza lub inny pdmit uprawniny d ptwierdzania za zgdnść z ryginałem dpisu z właściweg rejestru, wydaneg nie później niż trzy miesiące przed terminem Walneg Zgrmadzenia, lub inneg dkumentu ptwierdzająceg upważnienie sby fizycznej (sób fizycznych) d reprezentwania pełnmcnika na Walnym Zgrmadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnmcnictw) raz dwdu sbisteg, paszprtu lub inneg urzędweg dkumentu tżsamści sby fizycznej (sób fizycznych) upważninych d reprezentwania pełnmcnika na Walnym Zgrmadzeniu. Brak dkumentu ptwierdzająceg upważnienie sby fizycznej d reprezentwania Akcjnariusza Emitenta (np. psiadanie nieaktualneg dpisu z KRS) mgą skutkwać niedpuszczeniem pełnmcnika Akcjnariusza d uczestniczenia w Walnym Zgrmadzeniu. III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU UCHWAŁA NUMER Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku

18 w sprawie wybru Przewdnicząceg Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Zwyczajne Walne Zgrmadzenie, w parciu art. 409 Kdeksu spółek handlwych, uchwala c następuje:. Przewdniczącym Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia wybrany zstaje Pan/Pani. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia.. Uzasadnienie d prjektu uchwały: Uchwała ma charakter prządkwy Za (ilść głsów) Przeciw... (ilść głsów) Wstrzymuję się.. (ilść głsów) W przypadku głswania przeciwk uchwale nr./ /.. w sprawie...., Akcjnariusz mże pniżej wyrazić sprzeciw z prśbą wpisanie d prtkłu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dtyczące spsbu głswania przez pełnmcnika w sprawie pdjęcia uchwały nr (pdpis Akcjnariusza) *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykrpkwane należy przekreślić Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Spółki Kancelarii Prawnej - Inkas WEC z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie dstąpienia d wybru kmisji skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A. z siedzibą w Łdzi uchwala, c następuje: Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pd firmą: Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A. z siedzibą w Łdzi dstępuje d wybru kmisji skrutacyjnej, a liczenie głsów pwierza sbie wskazanej przez Przewdnicząceg Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia.

19 Uchwała wchdzi w życie z dniem jej pdjęcia Uzasadnienie d prjektu uchwały: Uchwała ma charakter prządkwy Za (ilść głsów) Przeciw... (ilść głsów) Wstrzymuję się.. (ilść głsów) W przypadku głswania przeciwk uchwale nr./ /.. w sprawie...., Akcjnariusz mże pniżej wyrazić sprzeciw z prśbą wpisanie d prtkłu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dtyczące spsbu głswania przez pełnmcnika w sprawie pdjęcia uchwały nr (pdpis Akcjnariusza) *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykrpkwane należy przekreślić UCHWAŁA NUMER Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie przyjęcia prządku brad Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A. z siedzibą w Łdzi uchwala, c następuje: Przyjmuje się następujący prządek brad:. 15. Wybór przewdnicząceg Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia 16. Stwierdzenie prawidłwści zwłania Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia i jeg zdlnści d pdejmwania uchwał, 17. Przyjęcie prządku brad Walneg Zgrmadzenia, 18. Przedstawienie i rzpatrzenie sprawzdania Zarządu z działalnści spółki za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku raz sprawzdania finansweg za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku,

20 19. Przedstawienie i rzpatrzenie sknslidwaneg sprawzdania Zarządu z działalnści Grupy za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku raz sknslidwaneg sprawzdania finansweg Grupy za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku, 20. Pdjęcie uchwał w sprawach: a) dstąpienia d wybru kmisji skrutacyjnej, j) rzpatrzenia i zatwierdzenia Zarządu z działalnści spółki za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku; k) rzpatrzenia i zatwierdzenia sprawzdania finansweg spółki za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku; l) pwzięcie uchwały przeznaczeniu wyniku finansweg spółki za rk 2015; m) udzielenia abslutrium Człnkm rganów tj. Zarządu i Rady Nadzrczej Spółki z wyknania bwiązków w rku brtwym 2015 n) pwłania człnków Rady Nadzrczej Spółki na nwą kadencję. ) rzpatrzenia i zatwierdzenia Sprawzdania Zarządu z działalnści Grupy Kapitałwej za rk brtwy p) rzpatrzenia i zatwierdzenia sknslidwaneg sprawzdania finansweg Grupy Kapitałwej za rk brtwy q) zmiany Statutu Spółki 21. Zamknięcie Zgrmadzenia. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia.. Za (ilść głsów) Przeciw... (ilść głsów) Wstrzymuję się.. (ilść głsów) W przypadku głswania przeciwk uchwale nr./ /.. w sprawie...., Akcjnariusz mże pniżej wyrazić sprzeciw z prśbą wpisanie d prtkłu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dtyczące spsbu głswania przez pełnmcnika w sprawie pdjęcia uchwały nr (pdpis Akcjnariusza) *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykrpkwane należy przekreślić Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia

21 Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie w sprawie rzpatrzenia i zatwierdzenia sprawzdania Zarządu z działalnści Spółki za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku Zwyczajne Zgrmadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi p rzpatrzeniu i zapznaniu się ze sprawzdaniem Zarządu z działalnści Spółki za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku pstanawia zatwierdzić sprawzdanie Zarządu z działalnści Kancelarii Prawnej - Inkas WEC S.A. w 2015 rku Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia.. Za (ilść głsów) Przeciw... (ilść głsów) Wstrzymuję się.. (ilść głsów) W przypadku głswania przeciwk uchwale nr./ /.. w sprawie...., Akcjnariusz mże pniżej wyrazić sprzeciw z prśbą wpisanie d prtkłu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dtyczące spsbu głswania przez pełnmcnika w sprawie pdjęcia uchwały nr (pdpis Akcjnariusza) *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykrpkwane należy przekreślić Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie rzpatrzenia i zatwierdzenia sprawzdania finansweg za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi, p rzpatrzeniu sprawzdania finansweg z działalnści Spółki za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku raz p zapznaniu się z pinią Rady Nadzrczej z badania teg sprawzdania, działając na pdstawie art. 395 pkt 1) Kdeksu spółek handlwych raz 2 pkt. 1 lit. a) Statutu spółki Walne Zgrmadzenie pstanawia zatwierdzić t sprawzdanie, które bejmuje:

22 1) wprwadzenie d sprawzdania finansweg; 2) bilans sprządzny na dzień 31 grudnia 2015 rku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwcie ,16 (słwnie: trzy miliny trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siem i 16/100) złtych; 3) rachunek zysków i strat za kres d dnia 1 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku wykazujący zysk nett w kwcie ,49 (słwnie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt i 49/100) złtych; 4) rachunek przepływów pieniężnych za kres d dnia r. d dnia r. wykazujący zwiększenie śrdków pieniężnych w kwcie zł ,09 (słwnie: dwieście dwadzieścia tysięcy sześćset trzydzieści cztery 09/100) złtych 5) sprawzdania ze zmian w kapitale własnym za kres d dnia r. d dnia r. wykazująceg zwiększenie kapitału własneg ,49 zł (słwnie: pięćset trzynaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć i 49/100) złtych; 6) infrmację ddatkwą. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia. Za (ilść głsów) Przeciw... (ilść głsów) Wstrzymuję się.. (ilść głsów) W przypadku głswania przeciwk uchwale nr./ /.. w sprawie...., Akcjnariusz mże pniżej wyrazić sprzeciw z prśbą wpisanie d prtkłu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dtyczące spsbu głswania przez pełnmcnika w sprawie pdjęcia uchwały nr (pdpis Akcjnariusza) *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykrpkwane należy przekreślić Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie w sprawie przeznaczenia wyniku finansweg Spółki za 2015 rk

23 Na pdstawie art. 395 pkt 2) Kdeksu spółek handlwych, Walne Zgrmadzenie Spółki pstanawia, c następuje W związku z siągnięciem w rku brtwym 2015 przez Spółkę zysku nett w wyskści ,49 złtych (słwnie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt i 49/100 złtych), Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi, pstanawia przeznacza zysk nett w następujący spsób: 3. Kwtę ,00 złtych z zysku nett wykazaneg w sprawzdaniu finanswym za kres r r. przeznaczyć na wypłatę dywidendy; 4. Kwtę ,49 złtych zysku nett wykazaneg w sprawzdaniu finanswym za kres r r. przeznaczyć na kapitał zapaswy Wyskść dywidendy przypadającej na jedną akcję wynsi 0,03 zł Ustala się dzień dywidendy na 29 lipca 2016 r. a termin wypłaty dywidendy na 12 sierpnia 2016 r. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia. 3 4 Za (ilść głsów) Przeciw... (ilść głsów) Wstrzymuję się.. (ilść głsów) W przypadku głswania przeciwk uchwale nr./ /.. w sprawie...., Akcjnariusz mże pniżej wyrazić sprzeciw z prśbą wpisanie d prtkłu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dtyczące spsbu głswania przez pełnmcnika w sprawie pdjęcia uchwały nr (pdpis Akcjnariusza) *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykrpkwane należy przekreślić Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia

24 Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie udzielenia Remigiuszwi Brzezińskiemu, Prezeswi Zarządu, abslutrium z wyknania przez nieg bwiązków za kres d 01 stycznia 2015rku d dnia 31 grudnia 2015 rku Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi, działając na pdstawie art. 395 Ksh raz 2 pkt. 3) Statutu spółki Walne Kdeksu spółek handlwych, pstanawia udzielić Remigiuszwi Brzezińskiemu abslutrium z wyknania bwiązków Prezesa Zarządu w 2015 rku. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia. Za (ilść głsów) Przeciw... (ilść głsów) Wstrzymuję się.. (ilść głsów) W przypadku głswania przeciwk uchwale nr./ /.. w sprawie...., Akcjnariusz mże pniżej wyrazić sprzeciw z prśbą wpisanie d prtkłu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dtyczące spsbu głswania przez pełnmcnika w sprawie pdjęcia uchwały nr (pdpis Akcjnariusza) *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykrpkwane należy przekreślić Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie udzielenia Sylwii Pastusiak-Brzezińskiej, Wiceprezes Zarządu, abslutrium z wyknania przez nią bwiązków za kres d 01 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi, działając na pdstawie art. 395 KSH raz 2 pkt. 3) Statutu spółki Walne Kdeksu spółek

25 handlwych, pstanawia udzielić Sylwii Pastusiak-Brzezińskiej abslutrium z wyknania bwiązków Wiceprezesa Zarządu w 2015 rku. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia. Za (ilść głsów) Przeciw... (ilść głsów) Wstrzymuję się.. (ilść głsów) W przypadku głswania przeciwk uchwale nr./ /.. w sprawie...., Akcjnariusz mże pniżej wyrazić sprzeciw z prśbą wpisanie d prtkłu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dtyczące spsbu głswania przez pełnmcnika w sprawie pdjęcia uchwały nr (pdpis Akcjnariusza) *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykrpkwane należy przekreślić Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie udzielenia Krzysztfwi Pastusiak, Przewdniczącemu Rady Nadzrczej, abslutrium z wyknania przez nieg bwiązków za kres d 01 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna, działając na pdstawie art. 395 Kdeksu spółek handlwych raz 2 pkt. 3) Statutu spółki, pstanawia udzielić Krzysztfwi Pastusiak abslutrium z wyknania bwiązków Przewdniczącemu Rady Nadzrczej w 2015 rku. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia Za (ilść głsów) Przeciw... (ilść głsów) Wstrzymuję się.. (ilść głsów)

26 W przypadku głswania przeciwk uchwale nr./ /.. w sprawie...., Akcjnariusz mże pniżej wyrazić sprzeciw z prśbą wpisanie d prtkłu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dtyczące spsbu głswania przez pełnmcnika w sprawie pdjęcia uchwały nr (pdpis Akcjnariusza) *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykrpkwane należy przekreślić Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie udzielenia Nemi Chudzik, Zastępcy Przewdnicząceg Rady Nadzrczej, abslutrium z wyknania przez nieg bwiązków za kres d 01 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna, działając na pdstawie art. 395 Kdeksu spółek handlwych raz 2 pkt. 3) Statutu spółki, pstanawia udzielić Nemi Chudzik abslutrium z wyknania bwiązków Zastępcy Przewdnicząceg Rady Nadzrczej w 2015 rku. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia Za (ilść głsów) Przeciw... (ilść głsów) Wstrzymuję się.. (ilść głsów) W przypadku głswania przeciwk uchwale nr./ /.. w sprawie...., Akcjnariusz mże pniżej wyrazić sprzeciw z prśbą wpisanie d prtkłu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dtyczące spsbu głswania przez pełnmcnika w sprawie pdjęcia uchwały nr

27 (pdpis Akcjnariusza) *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykrpkwane należy przekreślić Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie udzielenia Witldwi Pastusiak, Człnkwi Rady Nadzrczej, abslutrium z wyknania przez nieg bwiązków za kres d 01 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna, działając na pdstawie art. 395 Kdeksu spółek handlwych raz 2 pkt. 3) Statutu spółki, pstanawia udzielić Witldwi Pastusiak abslutrium z wyknania bwiązków Człnka Rady Nadzrczej w 2015 rku. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia Za (ilść głsów) Przeciw... (ilść głsów) Wstrzymuję się.. (ilść głsów) W przypadku głswania przeciwk uchwale nr./ /.. w sprawie...., Akcjnariusz mże pniżej wyrazić sprzeciw z prśbą wpisanie d prtkłu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dtyczące spsbu głswania przez pełnmcnika w sprawie pdjęcia uchwały nr (pdpis Akcjnariusza) *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykrpkwane należy przekreślić Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku

28 w sprawie udzielenia Tmaszwi Wójtwiczwi, Człnkwi Rady Nadzrczej, abslutrium z wyknania przez nieg bwiązków za kres d 01 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna, działając na pdstawie art. 395 Kdeksu spółek handlwych raz 2 pkt. 3) Statutu spółki, pstanawia udzielić Tmaszwi Wójtwiczwi abslutrium z wyknania bwiązków Człnka Rady Nadzrczej w 2015 rku. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia Za (ilść głsów) Przeciw... (ilść głsów) Wstrzymuję się.. (ilść głsów) W przypadku głswania przeciwk uchwale nr./ /.. w sprawie...., Akcjnariusz mże pniżej wyrazić sprzeciw z prśbą wpisanie d prtkłu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dtyczące spsbu głswania przez pełnmcnika w sprawie pdjęcia uchwały nr (pdpis Akcjnariusza) *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykrpkwane należy przekreślić Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łdzi z dnia 06 czerwca 2016 rku w sprawie udzielenia Mirsławwi Miler, Człnkwi Rady Nadzrczej, abslutrium z wyknania przez nieg bwiązków za kres d 01 stycznia 2015 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkas WEC Spółka Akcyjna, działając na pdstawie art. 395 Kdeksu spółek handlwych raz 2 pkt. 3) Statutu spółki, pstanawia udzielić Mirsławwi Miler abslutrium z wyknania bwiązków Człnka Rady Nadzrczej w 2015 rku. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS Frmularz pzwalający na wyknywanie prawa głsu przez pełnmcnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgrmadzeniu Spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC Spółka Akcyjna zwłanym na dzień 31 stycznia 2018 r. I. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS Frmularz pzwalający na wyknywanie prawa głsu przez pełnmcnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgrmadzeniu Spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC Spółka Akcyjna zwłanym na dzień 02 października 2017 r. I. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A. NA 31 stycznia 2018 ROKU

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A. NA 31 stycznia 2018 ROKU OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A. NA 31 stycznia 2018 ROKU Zarząd Spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A. z siedzibą w Łdzi (90-361)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A. NA 28 czerwca 2017 ROKU

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A. NA 28 czerwca 2017 ROKU OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A. NA 28 czerwca 2017 ROKU Zarząd Spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A. z siedzibą w Łdzi (90-361) przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walneg zebrania Człnków Stwarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. (Wszystkie kwty prezentwane są w tys. złtych, ile nie pdan inaczej) Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Spółki Auto-Spa Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 13 kwietnia 2016 r. I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul. Truń, dnia 04.09.2014r. WOTUiW- 1/09/2014 Truń: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg w zakresie:część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia d gnia i innych zdarzeń lswych, Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iam.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iam.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.iam.pl Warszawa: Druk Publikacji pt. - Autgrafy kmpzytrów plskich Numer głszenia: 324834-2015; data

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narkotykowych oraz profilaktyki zakażeń HIV i STI.

Szczegółowe warunki konkursu ofert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narkotykowych oraz profilaktyki zakażeń HIV i STI. Szczegółwe warunki knkursu fert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narktykwych raz prfilaktyki zakażeń HIV i STI. Działając na pdstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalnści

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa materiałów na Targi Pracy w 2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Dostawa materiałów na Targi Pracy w 2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Dstawa materiałów na Targi Pracy w 2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: usługa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dstawa materiałów patrunkwych d Centrum Medyczneg Żelazna Sp. z.. Numer

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warszawa, dnia 3 grudnia 2015 roku Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd MNI S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, pod

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Spółka )

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SPÓŁKA AKCYJNA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SPÓŁKA AKCYJNA OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Na podstawie art. 399 1 Kodeksu spółek handlowych i 11 ust. 3 statutu Spółki Zarząd Agencja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

ZMIANA PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CERTUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

ZMIANA PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CERTUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZMIANA PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CERTUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20 STYCZNIA 2014 R. Zarząd spółki Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika

Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika Ja, niżej podpisany Akcjonariusz: Imię nazwisko lub nazwa; adres zamieszkania/siedziby akcjonariusza 1 Numer identyfikacyjny (w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usługi dbiru, transprtu i unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz innych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Świadczenie usługi dstępu d sieci Internet dla Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Śląskieg Numer głszenia: 301439-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Tarnów: Dostawy etykiet i taśm do drukarek Zebra Numer ogłoszenia: 302072-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Tarnów: Dostawy etykiet i taśm do drukarek Zebra Numer ogłoszenia: 302072-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Dstawy etykiet i taśm d drukarek Zebra Numer głszenia: 302072-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. Zarząd Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łubinowej 4a, 03-878 Warszawa, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

13 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

13 pkt 2 otrzymuje brzmienie: Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Zmiana Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mobile Factory Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zwołanego Na Dzień 29 stycznia 2014 r. Zarząd spółki Mobile Factory S.A.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody, Ul. Rynek 2, 68-343 Brody, woj. lubuskie, tel. 68 3712155 w. 38, faks 68 3712015.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody, Ul. Rynek 2, 68-343 Brody, woj. lubuskie, tel. 68 3712155 w. 38, faks 68 3712015. Brdy: ODBIÓR I TRANSPORT ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW SELEKTYWNIE ZEBRANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BRODY Numer głszenia: 166553-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imw.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imw.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.imw.lublin.pl Lublin: Inkubatr z atmsferą CO2 i hipksją raz pjemnik na przechwywanie próbek w LN2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.eib.cm.pl Krasnystaw: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści cywilnej Samdzielneg Publiczneg Zespłu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EFIX DOM MAKLERSKI S.A. z siedzibą w Poznaniu

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EFIX DOM MAKLERSKI S.A. z siedzibą w Poznaniu OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EFIX DOM MAKLERSKI S.A. z siedzibą w Poznaniu Zarząd spółki EFIX DOM MAKLERSKI S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. na dzień 7 kwietnia 2015 roku. [ zwołanie Zgromadzenia ]

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. na dzień 7 kwietnia 2015 roku. [ zwołanie Zgromadzenia ] Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EastSideCapital S.A. na dzień 7 kwietnia 2015 roku [ zwołanie Zgromadzenia ] Zarząd EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Lark.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Ogłoszenie Zarządu Lark.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warszawa, dnia 4 listopada 2015 roku Ogłoszenie Zarządu Lark.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd Lark.pl S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Opracowania i publikacje: Sarnecki Paweł Prawo o stowarzyszeniach, Komentarz - Kantor Wydawniczy Zakamycze 2007 r.

Opracowania i publikacje: Sarnecki Paweł Prawo o stowarzyszeniach, Komentarz - Kantor Wydawniczy Zakamycze 2007 r. Stwarzyszenia Przepisy prawne: 1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Praw stwarzyszeniach (tekst jednlity Dz. U. z 2015 r. pz. 1393 z późn. zm.), 2. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. Krajwym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.eib.cm.pl Wyrzysk: UBEZPIECZENIE Z TYTUŁU ZDARZEŃ MEDYCZNYCH SZPITALA POWIATOWEGO W WYRZYSKU SP.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.us.edu.pl/zamowienia-publiczne-0

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.us.edu.pl/zamowienia-publiczne-0 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.us.edu.pl/zamwienia-publiczne-0 Katwice: Opracwanie graficzne, wyknanie raz druk plakatów prmcyjnych

Bardziej szczegółowo

Poznań: Zakup i dostawa regałów magazynowych Numer ogłoszenia: 16479-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Zakup i dostawa regałów magazynowych Numer ogłoszenia: 16479-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Zakup i dstawa regałów magazynwych Numer głszenia: 16479-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014

Bardziej szczegółowo

Ład korporacyjny 2014

Ład korporacyjny 2014 1. Wskazanie zbiru zasad ładu krpracyjneg przyjęteg d stswania przez Spółkę. Spółka przyjęła d stswania zasady ładu krpracyjneg zawarte w zbirze Dbre Praktyki Spółek Ntwanych na GPW, przyjętym przez Radę

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Katwice: przedłużenie 3 lata wsparcia techniczneg i aktualizacji prgramwania d systemu audytu

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia.

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia. Regulamin działania Zarządu Główneg Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich Zarząd Główny SBP działa na pdstawie Statutu Stwarzyszenia. 1 1. Zarząd Główny SBP kieruje działalnścią Stwarzyszenia w kresie między

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lwicz.eu/bip/ Łwicz: Udzielenie Miastu Łwicz długterminweg kredytu w wyskści 4.655.376,00 zł (słwnie:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

Poznań: Usługi hostelowe dla pacjentów WCO. Numer ogłoszenia: 159897-2015; data zamieszczenia: 03.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: Usługi hostelowe dla pacjentów WCO. Numer ogłoszenia: 159897-2015; data zamieszczenia: 03.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Usługi hstelwe dla pacjentów WCO. Numer głszenia: 159897-2015; data zamieszczenia: 03.11.2015

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS. Ja. imię i nazwisko.. zamieszkały przy adres

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS. Ja. imię i nazwisko.. zamieszkały przy adres Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Macro Games Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 29 czerwca 2013 r. I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gkbiecz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gkbiecz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gkbiecz.pl Biecz: Dstawa w ramach leasingu peracyjneg z pcją wykupu fabrycznie nwej kpark - ładwarki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczucin: Zaciągnięcie kredytu długterminweg w wyskści 1 860 000,00 zł na sfinanswanie planwaneg deficytu budżetu Numer głszenia: 169960-2015; data zamieszczenia: 08.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Prwadzenie bsługi prawnej w zakresie ustawy Praw zamówień publicznych na rzecz Wielkplskieg

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Ubezpieczenie mienia raz dpwiedzialnści cywilnej Specjalistyczneg Szpitala im.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych w czasie szkleń dla beneficjentów Numer głszenia: 264974-2012; data zamieszczenia: 23.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa: Przeprwadzenie badań pinii kierwców i dzieci Numer głszenia: 27259-2011; data zamieszczenia: 24.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Transfer filmów z taśm: 8 mm, 16 mm i 35 mm na nśniki cyfrwe (Digitalizacja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane N. sprawy: DRK-2111-1/14 MUZEUM STUTTHOF w SZTUTOWIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Sztutw: Rewitalizacja byłeg grdnictwa bzweg w [V!uzeum Stutthf w Sztutwie. Rbty budwlane przy biektach szklarniwych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cprdip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cprdip.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cprdip.pl Warszawa: Rezerwacja i zakup raz dstarczanie biletów na przewzy pasażerskie na rzecz Centrum

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa w ramach leasingu operacyjnego dwóch nowych samochodów osobowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Dostawa w ramach leasingu operacyjnego dwóch nowych samochodów osobowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Dstawa w ramach leasingu peracyjneg dwóch nwych samchdów sbwych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: V zamówienia publiczneg zawarcia umwy ramwej

Bardziej szczegółowo

na godzinę 12:00, w Kancelarii Notarialnej Maciej Biwejnis, Paweł Orłowski s.c. przy ul. Chłodnej 15, w Warszawie.

na godzinę 12:00, w Kancelarii Notarialnej Maciej Biwejnis, Paweł Orłowski s.c. przy ul. Chłodnej 15, w Warszawie. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Varsav VR S.A. na dzień 1 marca 2017 roku [ zwołanie Zgromadzenia ] Zarząd Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 11, 02-515 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne,1650.html Lublin: Świadczenie usługi plegającej na wyknaniu pgwarancyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.up.wroc.pl (zakładka przetargi)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.up.wroc.pl (zakładka przetargi) Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.up.wrc.pl (zakładka przetargi) Wrcław: Mdernizacja instalacji systemu sygnalizacji alarmu pżaru w

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6. Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Pwstańców Wielkplskich 72 70-111 Szczecin ZP/220/53/15 Szczecin: Dstawa mebli medycznych, krzeseł, kanap, tabretów raz regałów archiwizacyjnych Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pera.pznan.pl/ Pznań: Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkieg im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150 Kraków: Druk map raz wydawnictw infrmacyjn - prmcyjnych MSIT Numer głszenia: 297000-2014; data zamieszczenia: 05.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kard.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kard. Świdnik: Świadczenie usług sprzątania pmieszczeń biurwych i terenu psesji Sądu Rejnweg Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Numer głszenia: 92647-2011; data zamieszczenia: 22.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pera.wrclaw.pl/1/index.php?page=49 Wrcław: Usługa drukwania biletów i druków wielkfrmatwych dla ptrzeb

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2014 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2014 roku. Sprawzdanie z działalnści Rady Nadzrczej TESGAS S.A. w 2014 rku. Rada Nadzrcza zgdnie z treścią Statutu spółki TESGAS S.A. składa się z nie mniej niż 5 nie więcej niż z 9 Człnków pwływanych przez Walne

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Łaziska Górne: Świadczenie usług transprtwych samchdami ciężarwymi samwyładwczymi raz samchdem wypsażnym w urządzenie hakwe i dźwig zakabinwy (HDS) wraz z przyczepą Numer głszenia: 8534-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Lubinie KARTA INFORMACYJNA. Czynność: Organ właściwy: Miejsce składania dokumentów: Wnioski: Podstawa prawna:

Starostwo Powiatowe w Lubinie KARTA INFORMACYJNA. Czynność: Organ właściwy: Miejsce składania dokumentów: Wnioski: Podstawa prawna: Starstw Pwiatwe w Lubinie KARTA INFORMACYJNA Rejestracja pjazdu sprwadzneg z zagranicy przez sbę fizyczną Czynnść: Organ właściwy: Miejsce składania dkumentów: Wniski: Pdstawa prawna: Rejestracja pjazdu

Bardziej szczegółowo

Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 30.06.2016 roku

Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 30.06.2016 roku Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 30.06.2016 roku Zarząd spółki EMMERSON REALTY S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40, wpisanej

Bardziej szczegółowo

NWZ Danks- Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.

NWZ Danks- Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Danks- Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 21 listopada 2016 roku [ zwołanie Zgromadzenia ] Zarząd Danks- Europejskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wzz.wrc.pl Wrcław: rbty budwlane plegające na przebudwie i mntażu wewnętrznej instalacji i urządzeń

Bardziej szczegółowo

11 czerwca 2012 roku, o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej notariusza Sławomira Strojnego w Warszawie, przy ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa

11 czerwca 2012 roku, o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej notariusza Sławomira Strojnego w Warszawie, przy ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA I DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA Zarząd spółki A.PL INTERNET z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 6 (02-676 Warszawa), zarejestrowanej

Bardziej szczegółowo

NA DOSTAWĘ GADŻETÓW I MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH

NA DOSTAWĘ GADŻETÓW I MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w trybie przetargu niegraniczneg wartści zamówienia mniejszej niż wyrażna w złtych równwartść 193 000 eur NA DOSTAWĘ GADŻETÓW I MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH Niniejsze głszenie zamówieniu

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY Budowy Urządzeń Chemicznych. Zakład Produkcji Doświadczalnej 32 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY Budowy Urządzeń Chemicznych. Zakład Produkcji Doświadczalnej 32 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29 OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY Budwy Urządzeń Chemicznych Zakład Prdukcji Dświadczalnej 32 700 BOCHNIA, ul. Krasińskieg 29 Umieszczn na tablicy głszeń Zamawiająceg raz strnie internetwej p przekazaniu głszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

REGULAMIN KONKURSU WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE REGULAMIN KONKURSU WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Knkurs pd nazwą WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM (zwany dalej Knkursem ) rganizwany jest przez Discvery Plska Sp.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ozgst.wp.mil.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ozgst.wp.mil.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zgst.wp.mil.pl/ Warszawa: Świadczenie usług transprtwych dla Jednstki Wjskwej Nr 6021. SPRAWA NUMER:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wroclaw-krzyki.sr.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wroclaw-krzyki.sr.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrclaw-krzyki.sr.gv.pl Wrcław: USŁUGA OCHRONY OBIEKTU, OSÓB I MIENIA REALIZOWANA DLA POTRZEB BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56. Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Pwstańców Wielkplskich 72 70-111 Szczecin Znak sprawy: ZP/220/86/15 Szczecin: Dstawa i mntaż 6 sztuk łóżek d intensywnej pieki medycznej, aparatury i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.babinski.home.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.babinski.home.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.babinski.hme.pl Łódź: USŁUGA UBEZPIECZENIA SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Szczecinek, dnia 29.08.2012r. Szczecinek: Zrganizwanie i przeprwadzenie szklenia dla sób ubiegających się praw jazdy kategrii B, C, uczestników prjektu systemweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kraków: Druk i dstawa map dla ptrzeb MSIT Numer głszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usługi dbiru, transprtu i unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz innych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Przedłużenie gwarancji/wsparcia techniczneg na: 1. Oprgramwanie Oracle Database Standard

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nowadeba.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nowadeba.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nwadeba.pl Nwa Dęba: Udzielenie kredytu długterminweg dla Gminy Nwa Dęba Numer głszenia: 129379-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42- Będzin: Przeprwadzenie i zrganizwanie usług szkleniwych i kursów zawdwych dla uczestników prjektu systemweg pn.: Inwestycja w człwieka śrdkiem d siągnięcia efektów spłecznych, współfinanswaneg z Unii Eurpejskiej

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kmpspldz.pl Łódź: Dstawa ubrań specjalnych dla Kmendy Miejskiej Państwwej Straży Pżarnej w Łdzi Numer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI KORBANK SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI KORBANK SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI KORBANK SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Na podstawie art. 399 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej KSH ) i 4 ust. 3 Statutu Spółki Zarząd Korbank S.A.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Dstawa i mntaż mikrskpu stereskpweg wraz z kamerą Numer głszenia: 209316-2015;

Bardziej szczegółowo

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki INCANA Spółka Akcyjna

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki INCANA Spółka Akcyjna Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 30 czerwca 2016r. I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS (Uzupełnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usług transmisji danych pmiędzy filią Wielkplskieg Centrum Onklgii w Kaliszu

Bardziej szczegółowo

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu Zarząd Spółki pod firmą PCZ S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 61, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Cnsultrnix Spółka Akcyjna Racławicka 58 3-17 Kraków 19; biur@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 6-11-1 Zaprszenie d udziału w knkursie fert na realizację prjektu infrmatyczneg System BB autmatyzujący zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie projektu kubka z biopolimerów ( Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie projektu kubka z biopolimerów ( Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU na pracwanie prjektu kubka z biplimerów ( Regulamin ) 1. Infrmacje gólne 1. Organizatrem knkursu na pracwanie prjektu kubka z biplimerów (dalej zwaneg Knkursem) jest GLOKOR Sp. z.. z

Bardziej szczegółowo

Radom: Dostawa paliwa do pojazdów służbowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu.

Radom: Dostawa paliwa do pojazdów służbowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrd.radm.pl Radm: Dstawa paliwa d pjazdów służbwych Wjewódzkieg Ośrdka Ruchu Drgweg w Radmiu. Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gv.pl Warszawa: Wyknanie rbót budwlanych wraz z dstawą i mntażem urządzeń na terenie nieruchmści

Bardziej szczegółowo

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE -ZDRÓJ

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE -ZDRÓJ Gczałkwice-Zdrój: Zakup wraz z dstawą leków na ptrzeby Uzdrwiska Gczałkwice-Zdrój Sp. z.. Numer głszenia: 8786-2015; data zamieszczenia: 14.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bpsuwalki.pl/ Suwałki: Dstawa i wdrżenie prgramwania wraz z wypsażeniem, urządzeniami i innymi elementami

Bardziej szczegółowo