NR 59/09/08/2011/NO/Zawiercie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NR 59/09/08/2011/NO/Zawiercie"

Transkrypt

1 Strona 1 z 22 Wrocław, Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Powiatowego w Zawierciu ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ NR 59/09/08/2011/NO/Zawiercie Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Powiatowego w Zawierciu, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców i informuje o następujących zmianach w SIWZ: I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. 1. Zakres ubezpieczenia pkt 1 ppkt k i n - w odniesieniu do ryzyka zalegający śnieg i lód oraz skutki następcze oraz zalania wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu i powstałe w wyniku rozszczelnienia dachu wskutek zamarzania wody a) Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zastrzeżenia w pkt k i n, o ile do powstania szkody nie przyczynił się zły stan techniczny dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczone otwory dachowe, okienne, drzwiowe, Wyrażamy zgodę b) ustanowienia limitu dla zalania wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu i powstałe w wyniku rozszczelnienia dachu wskutek zamarzania wody na poziomie zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowanego przez Zamawiającego (prosimy o wskazanie wys. limitu akceptowanego) Wyrażamy zgodę na limit zł c) dotyczy pkt 1 ppkt q czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania limitu w wysokości zł. Nie wyrażamy zgody, dopuszczamy zastosowanie limitu w wysokości zł

2 Strona 2 z 22 d) dotyczy pkt 1 ppkt t prosimy o wyłączenie ( zgodnie z OWU wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne itp. są bezwzględnie wyłączone ) Wyrażamy zgodę e) dotyczy ptk 1 ppkt u objęte odpowiedzialnością pod warunkiem że ubezpieczone mienie zabezpieczone było przez zainstalowanie ograniczników( odgromników i ochronników przeciwprzepięciowych ) niezależnie od powyższego z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego powstałe we wszelkiego rodzajach wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach. Wyrażamy zgodę f) Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie klauzuli ewakuacyjnej w treści: Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że pod warunkiem rozszerzenia zakresu ochrony o ryzyko aktów terroryzmu na podstawie Klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu, PZU SA obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, poniesione w wyniku zagrożenia aktem terroryzmu w rozumieniu ww. Klauzuli, pod warunkiem, iż niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne. Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z : 1. transportem pacjentów, 2. transportem sprzętu medycznego, 3) magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla czynności ewakuacyjnych, 4) dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty, 5) pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby licząc od momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem iż koszty pobytu jednego pacjenta nie mogą przekroczyć 100 zł za dobę. PZU SA pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi ,00 zł wyrażamy zgodę

3 Strona 3 z 22 g ) czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na koszty związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie do limitu 10 % wartości szkody nie więcej niż ,00 zł Wyrażamy zgodę h) Prosimy o wykaz sprzętu medycznego mającego zostać objętym ochroną na bazie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Informacja ta jest niezbędna do kalkulacji składki. Wykaz sprzętu medycznego w załączeniu o niniejszych odpowiedzi (kartoteka inwentarzowa gr. VIII i 995 ) i) Proszę o sprecyzowanie co oznacza w przedmiocie ubezpieczenia pozycja 26 wew. Ukształtowanie terenu pozycja ta zawiera zieleń, nasadzenia j) Proszę o informację w czy rurki neonowe zgłoszone do ubezpieczenia w ramach przedmiotów szklanych od stłuczenia to inaczej świetlówki jeśli tak to prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia. Zamawiający zmienia przedmiot ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia zgodnie z poniższym zapisem: Szyby okienne i drzwiowe Przedmiot ubezpieczenia Oszklenie ścienne i dachowe Przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin Suma ubezpieczenia zł k) Czy w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem limit na dewastacje jest wspólnym limitem dla kradzieży z włamaniem i rabunku czy stanowi odrębny limit. Stanowi odrębny limit l) Czy wystąpiły u zamawiającego szkody z tytułu kradzieży urządzeń zewnętrznych lub wewnętrznych w okresie ostatnich trzech lat jeśli tak to proszę podać ich wartość.

4 Strona 4 z 22 Nie II W odniesieniu do objęcia ochroną ubezpieczeniową urządzeń zewnętrznych oraz wewnętrznych, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia klauzuli w treści: KLAUZULA UBEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka kradzieży urządzenia zewnętrzne należące do Ubezpieczonego, zainstalowane na budynkach lub budowlach stanowiących własność lub użytkowanych przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego. Urządzenia powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi. Limit odpowiedzialności: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyza redukcyjna: 10% min ,00 zł. Wyrażamy zgodę jedynie na zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10%. III Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości zł, bądź w innej wysokości akceptowanej przez Zamawiającego (prosimy o wskazanie wysokości franszyzy redukcyjnej akceptowanej) Nie wyrażamy zgody W odniesieniu do Przedmiotu ubezpieczenia i deklarowanych do ubezpieczenia obiektów (budynków i budowli) oraz obiektów z deklarowanym do ubezpieczenia mieniem prosimy o wskazanie w odniesieniu do wszystkich obiektów nw. informacji: a) poza rokiem budowy obiektu, informację o przeprowadzanych remontach, roku remontu i ich zakresie, Rok budowy Pawilonu A, B, C, D 1960 Rok budowy Kotłowni gazowo-olejowej 2003 Najważniejsze remonty: 1999 remont II p. Pawilonu D adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Administracji 1999 remont pomieszczeń Kuchni- wymiana okien, roboty malarskie, położenie glazury i terakoty remont Izby Przyjęć

5 Strona 5 z adaptacja pomieszczeń na parterze Pawilonu D na 8 łóżkowy Oddział Opieki Paliatywnej 2003 remont Oddz. Dziecięcego 2004 remont I Oddz. Wewnętrznego 2004 adaptacja pomieszczeń na parterze na 6 łóżkowy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii zgodnie z wymogami ( rob. budowlane, wymiana stolarki, inst. elektryczna, wod.-kan., gazów medycznych, c.o., inst. sanitarna, inst. klimatyzacji i wentylacji mechanicznej) 2005 remont Oddz. Chirurgii Ogólnej 2006 remont Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej roboty budowlane, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja węzłów sanitarnych, remont korytarza remont Oddz. Okulistyki roboty budowlane, korytarz 2007 remont Laboratorium Analitycznego roboty budowlane, instalacja sanitarna i elektryczna, 2007 remont Oddz. Neurologii 2007 remont Bloku Operacyjnego dostosowanie do aktualnych wymogów ( rob. budowlane, wymiana stolarki, inst. elektryczna, wod.-kan., gazów medycznych, c.o., inst. sanitarna, inst. klimatyzacji i wentylacji mechanicznej) 2007 remont Holu Głównego 2006 remont dachu Pawilon B 2010 remont dachu Pawilon A b) konstrukcja obiektów (rodzaj materiałów, z których wykonane są: konstrukcja nośna, ściany wew. i zewn., stropy, konstrukcja dachu, pokrycie dachu), Fundamenty żelbetowe, wylewane Konstrukcja mieszana: cz. słupowo-ryglowa z wypełnieniem z cegły pełnej na zaprawie cem.- wapn., cz. murowana. Ściany zewnętrzne parteru i piętra wykonane z cegły pełnej o grubości 55 cm. Całość obustronnie otynkowana. Stropy: - Strop Ackermana o wys. pustaków 18 cm, nadbeton 4 cm, zbrojenie żeber Ø 16 n ze stali Ao, - Stropy z płyt kanałowych, - nad piwnicami strop płytowo-żebrowy, - pod pomieszczeniami specjalnymi żelbetowy, krzyżowo-zbrojony. Nad ostatnią kondygnacją wentylowany strop DZ-3 (24 cm) ocieplony żużlem paleniskowym o grubości 7 cm oraz przykryty wylewką o grubości 3,0 cm.

6 Strona 6 z 22 Strop nad piwnicami strop DZ-3 ( 24 cm) przykryty wylewką o grubości 3,5 cm oraz lastrikiem. Pokrycie dachu Pawilon A i B papa termozgrzewalna Pawilon Ci D papa na lepiku c) jakkolwiek w tabeli ocena ochrony przeciwpożarowej znajduje się informacja o niepalnej konstrukcji, zważywszy iż w SIWZ brak danych dotyczących konstrukcji dachu, stropów i pokrycia dachu, o czym mowa wyżej, w przypadku, gdy w konstrukcji obiektu (np. konstrukcja dachu) występują elementy drewniane prosimy o: wskazanie takiego obiektu wraz z określeniem jego wartości i wartości znajdującego się w takim obiekcie mienia, Elementy drewniane nie występują. wskazanie jakie elementy danego obiektu zawierają elementy drewniane i/lub z płyt warstwowych z wypełnieniem palnym, Nie dotyczy. informację, czy elementy drewniane w konstrukcji są zaimpregnowane ogniochronnie, jakiego rodzaju impregnat został zastosowany i czy impregnacja wykonana została przez specjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty producentów, Nie dotyczy. informację, czy instalacja elektryczna prowadzona jest w niepalnych osłonach (uniepalnione peszle), na pewno nowe instalacje, w całości prawdopodobnie wszystkie instalacje elektryczne po remontach są prowadzone w niepalnych osłonach, natomiast nie ma pewności co do sposobu prowadzenia instalacji nieremontrowanych. jeżeli konstrukcja dachu/stropu wykonana jest z drewna prosimy o informacje: czy strych/poddasze są zagospodarowane, czy składowane są tam materiały łatwopalne (jakie) Nie dotyczy d) w odniesieniu do istniejących w obiektach zabezpieczeń przeciwpożarowych prosimy o określenie ich zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa

7 Strona 7 z 22 Szpital stosuje się do przepisów prawa, jednak istnieją zalecenia Komendanta Straży Pożarnej dotyczące usunięcia braków w zabezpieczeniach przeciwpożarowych w terminie do końca 2012r. e) dotyczących stanu technicznego obiektów, stan techniczny obiektów jest zgodny z wymogami prawa 3. czy instalacja kominowa, gazowa, elektryczna w obiektach jest poddawana regularnym badaniom i czy Zamawiający posiada aktualne protokoły z przeprowadzenia takich badań i czy protokoły takie nie zawierają żadnych zastrzeżeń, co do stanu ww. instalacji. Jeżeli występują jakieś zastrzeżenia prosimy o wskazanie jakie, terminu usunięcia ewentualnych usterek/zastrzeżeń. Są aktualne protokoły z badań, bez zastrzeżeń. 4. Czy Zamawiający dopuszcza w odniesieniu do obiektów z drewnianą konstrukcją dachu/stropu, o ile takie obiekty istnieją, wprowadzenie następującego zapisu: Z zakresu ochrony wyłączone zostają szkody pożarowe w obiektach o konstrukcji drewnianej dachu/stropu, do których powstania lub zwiększenia się przyczyniło się magazynowanie na strychach, poddaszach materiałów palnych, wadliwe rozprowadzenie instalacji elektrycznej i nielegalne by-passy instalacji elektrycznej i gazowej nie dotyczy 5. W odniesieniu do miejsc ubezpieczenia, tj. lokalizacji deklarowanych do ubezpieczenia obiektów (budynków i budowli) oraz obiektów z deklarowanym do ubezpieczenia mieniem prosimy o następujące informacje: a) Czy miejsca ubezpieczenia dotknięte zostały powodzią w okresie od 1997 r. włącznie, jeżeli tak to: która z lokalizacji (jaka jest wartość tej lokalizacji wraz ze znajdującym się tam mieniem), jakiego rodzaju i wartości szkody wyrządziła powódź, jakie były okoliczności zdarzenia - zalanie przez wody, które wystąpiły z brzegów rzeki bądź innego cieku wodnego, zalanie w wyniku podniesienia się poziomu wód gruntowych w wyniku powodzi, itp., jakie czynności podjęte zostały po powodzi celem zapobieżenia tego typu zdarzeniom/szkodom w przyszłości, Miejsca ubezpieczenia nie zostały dotknięte powodzią w okresie od 1997 r.

8 Strona 8 z 22 b) Czy miejsca ubezpieczenia są zagrożone powodzią - prosimy o wskazanie, czy w pobliżu miejsca ubezpieczenia znajdują się cieki wodne, jakie (nazwa cieku wodnego), odległości lokalizacji od cieku wodnego i różnicy poziomu lokalizacji względem cieku Nie dotyczy. IV Czy akceptację zyskują klauzule w brzmieniu : KLAUZULA OGRANICZENIA ZASADY PROPORCJI (wg formuły sumy ubezpieczenia) Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 20 % sumy ubezpieczenia tego przedmiotu Wyrażamy zgodę na zastosowanie w ofercie przetargowej klauzuli w powyższej treści. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty załącznika ze zmienioną treścią klauzuli jeśli takiej zmiany dokonał. KLAUZULA UBEZPIECZENIA RYZYKA POŚREDNIEGO UDERZENIA PIORUNA Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że PZU S.A. pokrywa do ustalonego limitu szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku pośredniego uderzenia pioruna. Za pośrednie uderzenie pioruna uważa się pośrednie działanie wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek indukcji prądu elektrycznego wywołanej wyładowaniem atmosferycznym w bezpośredniej bliskości ubezpieczonego mienia 1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe w wyniku nagłego wzrostu napięcia w sieci elektrycznej spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi. 2. Ww. zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników (odgromników i ochronników przeciwprzepięciowych).

9 Strona 9 z Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach; 4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: zł Wyrażamy zgodę na zastosowanie w ofercie przetargowej klauzuli w powyższej treści. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty załącznika ze zmienioną treścią klauzuli jeśli takiej zmiany dokonał. KLAUZULA WYPŁATY ODSZKODOWANIA Z PODATKIEM VAT Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wypłata odszkodowania nastąpi według wartości uwzględniającej podatek VAT, pod warunkiem, iż suma ubezpieczenia będzie również zawierała ww. podatek, a Ubezpieczony nie ma możliwości odliczenia (odpisu) tego podatku Wyrażamy zgodę na zastosowanie w ofercie przetargowej klauzuli w powyższej treści. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty załącznika ze zmienioną treścią klauzuli jeśli takiej zmiany dokonał. 1. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem prosimy o włączenie klauzuli kradzieży zwykłej w treści: Klauzula kradzieży zwykłej: Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków, ustala się że: w ramach niniejszej polisy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia. Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia. W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. Ubezpieczyciel nie odpowiada za : a) szkody w wartościach pieniężnych rozumianych jako krajowe i zagraniczne znaki pieniężne (gotówka i jej substytuty m.in. karty płatnicze, karty rabatowe, bilety, kupony, żetony, karty pre-paid, karnety itp. ), czeki, weksle i inne

10 Strona 10 z 22 dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro, a także platyna i inne metale z grupy platynowców oraz wyroby z wszystkich wymienionych wcześniej metali, kamienie szlachetne i perły, b) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; c) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym, d) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia, e) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia, w ramach niniejszej polisy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia. Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia. Limit ,00zł Wyrażamy zgodę na zastosowanie w ofercie przetargowej klauzuli w powyższej treści. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty załącznika ze zmienioną treścią klauzuli jeśli takiej zmiany dokonał. Prosimy o akceptację zmiany treści Klauzuli Leeway a zgodnie z poniższą propozycją: Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 120 % sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. Wyrażamy zgodę na zastosowanie w ofercie przetargowej klauzuli w powyższej treści. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty załącznika ze zmienioną treścią klauzuli jeśli takiej zmiany dokonał. Prosimy o akceptację zmiany treści Klauzuli dewastacji zgodnie z poniższą propozycją: Klauzula dewastacji

11 Strona 11 z 22 Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni. Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z podlimitem: zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti) Wyrażamy zgodę na zastosowanie w ofercie przetargowej klauzuli w powyższej treści. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty załącznika ze zmienioną treścią klauzuli jeśli takiej zmiany dokonał. Prosimy o zgodę na zmodyfikowanie Klauzuli prac budowlanych zgodnie z poniższą propozycją: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia wynikłe przy i w związku z wykonywaniem prac remontowo budowlanych w jednostce Ubezpieczonego (w szczególności prace budowlane i montażowe, prace konserwacyjne, naprawcze lub modernizacyjne, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w miejscu ubezpieczenia dla mienia będącego przedmiotem robót budowlanych oraz w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla: - mienia będącego przedmiotem robót budowlanych do limitu ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; - w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia. Wyrażamy zgodę na zastosowanie w ofercie przetargowej klauzuli w powyższej treści. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty załącznika ze zmienioną treścią klauzuli jeśli takiej zmiany dokonał. Prosimy o akceptację zmiany treści klauzuli katastrofy budowlanej zgodnie z poniższą treścią:

12 Strona 12 z 22 Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej. Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach: - których wiek przekracza 50 lat - nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego - tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania - użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem Limit odpowiedzialności: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna : 10% wartości szkody, nie mniej niż 1000 zł. nie wyrażamy zgody Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia klauzuli IT w treści: Klauzula dotycząca ograniczenia odpowiedzialności za szkody w danych, oprogramowaniu i programach komputerowych (IT INFORMATION TECHNOLOGY) Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia / warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków strony uzgodniły,że w ramach niniejszej polisy Ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. Ochroną objęta jest także utrata bądź uszkodzenie danych lub oprogramowania bezpośrednio spowodowane fizyczną szkodą w mieniu objętym ubezpieczeniem. Ubezpieczyciel nie odpowiada za : Szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności za jakąkolwiek a) niekorzystną zmianę w danych, oprogramowaniu, lub programach komputerowych, spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury. b) Wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a. c) Utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania, dostępności, zasięgu użytkowania lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów komputerowych, oraz wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a.

13 Strona 13 z 22 Wyrażamy zgodę na zastosowanie w ofercie przetargowej powyższej klauzuli. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty załącznika z treścią klauzuli. Prosimy o akceptację zmiany treści klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie zgodnie z poniższą treścią: Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie poniesione w związku z zaistniałą szkodą objętą umową ubezpieczenia. Łącznie z ww. kosztami Ubezpieczyciel pokrywa także koszty rozbiórki / demontażu części niezdatnych do użytku oraz koszty związane z ich wywozem, składowaniem lub utylizacją. Ochrona obejmuje również koszty demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeliczynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą. Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż ,00 zł w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia Wyrażamy zgodę na zastosowanie w ofercie przetargowej klauzuli w powyższej treści. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty załącznika ze zmienioną treścią klauzuli jeśli takiej zmiany dokonał. KLAUZULA UBEZPIECZENIA SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że TU obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia) szyby i inne przedmioty szklane należące do Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub będące w ich posiadaniu i stanowiące wyposażenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych. Ubezpieczenie nie obejmuje: szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych,

14 Strona 14 z 22 szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji, szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym, szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia, szyb w pojazdach i środkach transportowych. Ponadto TU nie odpowiada za szkody: - powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu, - powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy. Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Wyrażamy zgodę na zastosowanie w ofercie przetargowej powyższej klauzuli. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty załącznika z treścią klauzuli. Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł, dla szkód w sprzęcie medycznym wskutek działania człowieka ( ) 1.000,00 zł, dla szkód w sprzęcie medycznym i elektronicznym wskutek przepięć zgodnie z Klauzulą przepięć 2 000,00 zł lub w innej wysokości akceptowalnej przez Zamawiającego. wyrażamy zgodę tylko na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł dla wszystkich szkód w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk 2. Czy w zakresie ubezpieczenia obowiązują uregulowania OWU Ubezpieczyciela (w tym m.in. wskazane w OWU Ubezpieczyciela definicje, wyłączenia, limity) o ile w SIWZ nie zostało to uregulowane na podstawie definicji i akceptowanych klauzul? tak Prosimy również o zgodę na wprowadzenie do przedmiotowego zakresu poniższych zastrzeżeń: - wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód w lampach zgadzamy się na ograniczenie zakresu do ryzyk żywiołowych z wyłączeniem szkód związanych z działaniem człowieka i awarii. - do ubezpieczenia endoskopów prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie klauzuli w treści jn: Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel

15 Strona 15 z 22 ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnej wyłącznie pod następującymi warunkami: - w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie, - przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu, - przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania. Wyrażamy zgodę IV Odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzeniem działalności medycznej. Proszę o podanie wartości kontraktu z NFZ na rok wartość kontraktu z NFZ na 2011 r. łącznie wszystkie zakresy ,34 zł. Proszę o podanie obrotów z działalności komercyjnej jeśli jest prowadzona. brak danych Proszę o podanie listy podwykonawców. Badania TK i MR NZOZ Helimed w Katowicach Badania laboratoryjne specjalistyczne nie wykonywane przez laboratorium Szpitalne Laboratorium Medyuczne T. Fryda w Katowicach Transport karetką R NZOZ Mavo-Med w Katowicach Transport sanitarny KAM-MED. w Zawierciu Transport do Szpitala neuropsychiatrycznego - SPZOZ Lubliniec Konsultacje psychiatryczne NZOZ Asana w Zawierciu Badania toksykologiczne Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu Badania EMG NZOZ Medicus w Łazach Konsultacje pulmonologiczne, bronchoskopia Szpital Chorób Płuc w Siewierzu Badania densytometryczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. MNP w Częstochowie Badania scyntygrafii Instytut Onkologii w Gliwicach

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Bristol MSWiA Ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój NIP: 883-14-22-340 REGON: 890450627 Tel. 74 86 61201 w 191 Fax. 74 86 61 203 Mail.

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA. dla

ZAKRES UBEZPIECZENIA. dla Załącznik Nr 1 do siwz ZAKRES UBEZPIECZENIA dla składających ofertę na ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ I

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Nr klauzuli Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli 1 Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o Toruń, 03.11.2014 Wyjaśnienie do SIWZ do zamówienia publicznego pn. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI W nawiązaniu do zapytań

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Kazimierza Wielka, 30.09.2014 r. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY -

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - W trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści postanowień Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji... pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:...... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...... 3. Oferujemy ubezpieczenie w terminie wskazanym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Skorygowany Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. Znak sprawy 3/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 32 F 193-01 Wrocław, dnia 28.10.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl Znak: PO-II - 370/ZZP-3/33/14 Szczecin, dnia 05.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY OFERTA (pieczęć wykonawcy) PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Znak sprawy ZP/DRM/5/2013 Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ AZ-8/2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA Przedmiotem zmówienia jest usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Muzeum Narodowego w Poznaniu w następującym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Wrocław, dnia 13.07.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia,

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia, Nr sprawy: ZP.271.36.2014 Oświęcim, dnia 05-08-2014 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MIASTO OŚWIĘCIM I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 9 F178. Wrocław, 18.08.2014r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 9 F178. Wrocław, 18.08.2014r. Strona 1 z 9 Wrocław, 18.08.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. 1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F 005-01 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SUPRA BROKERS F 005-01 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 39 F 005-01 Wrocław, dnia 04.12.2008.r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia ZADANIE I OBEJMUJE: A) Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. CZĘŚĆ PIERWSZA: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet I Pakiet I obejmuje: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

Bardziej szczegółowo

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 47 597 45, 47 597 55, 47 597 57 Fax: 47 597 60 pi@mszana.ug.gov.pl PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty Załącznik nr 1 do SIWZ warunki i zakres ubezpieczenia Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz NIP: 618-004-29-76 REGON:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do siwz i umowy A. INFORMACJE O ZAMWIAJĄCYM: 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis prowadzonej działalności: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej administruje budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo