Ogólne Warunki Tymczasowej Ochrony Ubezpieczeniowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne Warunki Tymczasowej Ochrony Ubezpieczeniowej"

Transkrypt

1 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, Sopot, KRS Sądu Rejonowego GdańskPółnoc w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP Wysokość kapitału zakładowego, który został opłacony całości: zł. Ogólne Warunki Tymczasowej Ochrony Ubezpieczeniowej kod TOI Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia stanowią uzupełnienie postanowień indywidualnych umów ubezpieczenia zawieranych przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA, które przewidują stosowanie Ogólnych Warunków Tymczasowej Ochrony Ubezpieczeniowej. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia nie mogą stanowić podstawy do zawarcia samoistnej umowy ubezpieczenia. 2 Tymczasowa ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się następnego dnia przypadającego po dniu, w którym spełnione zostaną łącznie następujące warunki: 1) Ubezpieczający przekaże poprawnie wypełniony i kompletny wniosek ubezpieczeniowy upoważnionemu przedstawicielowi Ubezpieczyciela, 2) Ubezpieczający złoży polecenie przelewu na rachunek Ubezpieczyciela odpowiedniej kwoty na poczet pierwszej składki ubezpieczeniowej albo przekaże powyższą kwotę upoważnionemu do inkasowania wpłat przedstawicielowi Ubezpieczyciela. 3 Zakres tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej obejmuje śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe, niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego nastąpiła śmierć Ubezpieczonego. 4 Okres tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej trwa do daty: 1) rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu umowy ubezpieczenia, która przewiduje stosowanie tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej na zasadach określonych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, 2) odrzucenia wniosku ubezpieczeniowego przez Ubezpieczyciela lub zaproponowania przez niego zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach odbiegających od wnioskowanych przez Ubezpieczającego. Okres tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej nie może być dłuższy niż 60 dni, z zastrzeżeniem postanowień ust. Jeżeli najpóźniej w sześćdziesiątym dniu tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel podejmie decyzję o akceptacji wniosku ubezpieczeniowego, okres tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej przedłuża się do dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. 5 Świadczenie z tytułu objęcia Ubezpieczonego tymczasową ochroną ubezpieczeniową zostanie wypłacone, jeżeli nieszczęśliwy wypadek i śmierć Ubezpieczonego nastąpiły w okresie trwania tej ochrony. W przypadku gdy okres tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej zakończył się w myśl 4 ust. 1 pkt 2) świadczenie zostanie wypłacone, jeżeli nieszczęśliwy wypadek wystąpił w czasie trwania tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej, a śmierć Ubezpieczonego nastąpiła przed upływem 90 dni od daty wypadku. Z tytułu objęcia Ubezpieczonego tymczasową ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia określonej przez Ubezpieczającego we wniosku ubezpieczeniowym, nie więcej jednak niż kwotę złotych. 4. Do wypłaty świadczenia stosuje się odpowiednio postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia stosowanych w odniesieniu do umowy ubezpieczenia, która zostałaby zawarta na podstawie wniosku ubezpieczeniowego o określonym numerze seryjnym. 6 Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia z tytułu objęcia Ubezpieczonego tymczasową ochroną ubezpieczeniową, jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpi bezpośrednio lub pośrednio w wyniku: 1) udziału Ubezpieczonego w zajęciach rekreacyjnych lub sportowych o wysokim stopniu ryzyka, takich jak np.: sport spadochronowy, wspinaczka wysokogórska, speleologia, żeglarstwo morskie, nurkowanie, kaskaderstwo, sporty lotnicze, 2) udziału Ubezpieczonego w wyścigach lub rajdach pojazdów lądowych, wodnych, powietrznych oraz w przygotowaniach do nich, 3) udziału Ubezpieczonego w przestępstwie lub usiłowaniu popełnienia przestępstwa, 4) popełnienia przez Ubezpieczonego czynu zabronionego pod groźbą kary, kwalifikowanego jako przestępstwo, co wykazano w toku postępowania przygotowawczego (o ile na skutek śmierci Ubezpieczonego nie wydano w stosunku do niego prawomocnego orzeczenia sądu), 5) czynnego udziału Ubezpieczonego w aktach przemocy i terroryzmu, zamieszkach, powstaniach lub przewrotach wojskowych, 6) wojny, działań wojennych lub stanu wojennego, 7) wypadku lotniczego, jeżeli Ubezpieczony nie był pasażerem samolotu licencjonowanych linii lotniczych, 8) katastrof, w wyniku których nastąpiło skażenia jądrowe, chemiczne, biologiczne bądź napromieniowanie, 9) działania w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości bądź w wyniku uszkodzeń trzustki lub wątroby spowodowanych spożywaniem alkoholu, 10) nieuzasadnionego niekorzystania z porady lekarskiej, nieprzestrzegania zaleceń lekarza oraz niezleconego przez lekarza użycia leków i narkotyków przez Ubezpieczonego, 11) choroby AIDS Ubezpieczonego lub zarażenia wirusem HIV i pochodnymi, 12) umyślnego samouszkodzenia ciała lub samobójstwa, 13) choroby psychicznej, zaburzeń psychicznych i schorzeń wynikających z uzależnienia od środków psychoaktywnych lub choroby układu nerwowego, 14) obrażeń ciała doznanych przed datą zawarcia umowy dodatkowej, 15) prowadzenia pojazdu lądowego, wodnego lub powietrznego bez uprawnień. Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia z tytułu umowy dodatkowej, jeżeli śmierć Ubezpieczonego została spowodowana: 1) chorobą, w tym występującą nagle, jak np. zawałem serca lub udarem mózgu, 2) infekcją, z tym że odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje, jeżeli zakażenie Ubezpieczonego mikroorganizmem chorobotwórczym nastąpiło poprzez rany odniesione wskutek nieszczęśliwego wypadku. 7 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku. Prezes Zarządu Piotr Maria Śliwicki Wiceprezes Zarządu Małgorzata Makulska ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU TYMCZASOWEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ (rubrykę wypełnia Przedstawiciel Agenta)* Wysokość świadczenia** * Nie dotyczy ubezpieczenia z jednorazową składką ubezpieczeniową. ** Wysokość sumy ubezpieczenia określona przez Ubezpieczającego, jednak nie więcej niż zł, zgodnie z postanowieniami 5 ust. 3 Ogólnych Warunków Tymczasowej Ochrony Ubezpieczeniowej (w przypadku, gdy zawierane jest ubezpieczenie Eventus DUO, należy wpisać sumę ubezpieczenia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż zł). PRZEDSTAWICIEL AGENTA Nazwisko i imię Miejscowość i data Podpis ORYGINAŁ HMIWN str. 11

2 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, Sopot, KRS Sądu Rejonowego GdańskPółnoc w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP Wysokość kapitału zakładowego, który został opłacony całości: zł. WNIOSEK O UBEZPIECZENIE HMI SP. Z O.O. AGENT UBEZPIECZENIOWY Przedstawiciela Agenta * Przedstawiciel Agenta potwierdza, że wszystkie informacje i oświadczenia zawarte w niniejszym wniosku zostały złożone przez Ubezpieczającego i Ubezpieczonego w jego obecności. I. Dane Ubezpieczonego Imię i nazwisk o NUMER AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO XWniosek YWniosek C07664MA Droga dotarcia do klienta Przedstawicielstwa Agenta NUMER WNIOSKU HMI Data urodzenia (DD.MM.RRRR) PESEL NIP Seria i nr dowodu Stan cywilny data i podpis Przedstawiciela Agenta* Nazwisko panieńskie Zawód wyuczony Zawód wykonywany Szczegółowy zakres wykonywanych czynności Adres zamieszkania: ulica Kod pocztowy Miejscowość Kraj Tel. kom. Adres korespondencyjny: ulica Kod pocztowy Miejscowość Kraj II. Dane Ubezpieczającego (prosimy wypełnić tylko w przypadku, gdy Ubezpieczony nie jest Ubezpieczającym) Imię i nazwisko Data urodzenia PESEL NIP REGON Stopień pokrewieństwa Powód ubezpieczenia Adres zamieszkania: ulica Kod pocztowy Miejscowość Kraj Tel. kom. Adres korespondencyjny: ulica Kod pocztowy Miejscowość Kraj III. Beneficjenci główni (prosimy nie wypełniać, gdy zawierane jest ubezpieczenie Eventus od Mamy i Taty) Lp. Nazwisko i imiona Data urodzenia (DD.MM.RRRR) Miejsce urodzenia Stopień pokrewieństwa Procent IV. Beneficjenci dodatkowi* (prosimy nie wypełniać, gdy zawierane jest ubezpieczenie Eventus od Mamy i Taty) Lp. Nazwisko i imiona Data urodzenia (DD.MM.RRRR) Miejsce urodzenia Stopień pokrewieństwa Procent * Świadczenie z tytułu śmierci jest należne, gdy nie przysługuje żadnemu z beneficjentów głównych lub beneficjenci ci nie żyją. V. Ubezpieczenie Rodzaj ubezpieczenia Eventus DUO Eventus od Mamy i Taty Inventus Aspira Ubezpieczenia dodatkowe Eventus DUO Brak DKM 1 DTI 2 DUS 3 Wariant: Podstawowy (DUSp) Rozszerzony(DUSr) 1 2 DKM dodatkowe ubezpieczenie na wypadek zgonu wskutek wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, DTI dodatkowe ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa lub całkowitej trwałej niezdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku, 3 DUS dodatkowe ubezpieczenie opłacania składki ubezpieczeniowej. Suma ubezpieczenia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia [zł] Suma ubezpieczenia na koniec okresu oszczędzania (gwarantowana) [zł] Renta okresowa (gwarantowana, 20letnia, miesięczna) [zł] Częstotliwość Miesięczna Kwartalna Półroczna Roczna Forma zapłaty Gotówka Przelew Polecenie zapłaty Współczynnik automatycznej indeksacji składki Dyspozycja zakupu jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (wartości z dokładnością do 5)* Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy składki [] Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy składki [] Fundusz Pieniężny Fundusz Stabilnego Wzrostu Fundusz Zrównoważony Fundusz Akcyjny 4. Fundusz Dynamiczny 8. * W przypadku, gdy suma udziałów nie jest równa Towarzystwo zwróci się do Ubezpieczającego o ponowne złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku. ORYGINAŁ HMIWN str. 14

3 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE ERGO HESTIA SA, ul. Hestii 1, Sopot, KRS Sądu Rejonowego GdańskPółnoc w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP Wysokość kapitału zakładowego, który został opłacony całości: zł. Eventus od Mamy i Taty Brak Ubezpieczenia dodatkowe MNW 1 MKM 2 MTI 3 MUS 4 MTD 5 Wariant: I II 1 MNW dodatkowe ubezpieczenie na wypadek zgonu wskutek nieszczęśliwego wypadku, 2 MKM dodatkowe ubezpieczenie na wypadek zgonu wskutek wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, 3 MTI dodatkowe ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa lub całkowitej trwałej niezdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku, 4 MUS dodatkowe ubezpieczenie opłacania składki ubezpieczeniowej na wypadek całkowitej niezdolności do pracy, 5 MTD dodatkowe ubezpieczenie Dziecka na wypadek trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku. Suma ubezpieczenia [zł] Okres opłacania składki [lata] Częstotliwość Miesięczna Kwartalna Półroczna Roczna Forma zapłaty Gotówka Przelew Polecenie zapłaty Dane Dziecka (dotyczy poniższej umowy cesji oraz dodatkowego ubezpieczenia Dzi ecka na wypadek trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku) Imię i nazwisko Data urodzenia (DD.MM.RRRR) PESEL Seria i nr dowodu Adres zamieszkania: ulica Kod pocztowy Miejscowość Kraj Tel. kom. Adres korespondencyjny: ulica Kod pocztowy Miejscowość Beneficjent główny w ubezpieczeniu Eventus od Mamy i Taty Nazwisko i imiona Dziecka* Data urodzenia (DD.MM.RRRR) Miejsce urodzenia Stopień pokrewieństwa Procent * Jeżeli beneficjentem głównym nie jest Dziecko, należy skreślić słowo Dziecko. Beneficjenci dodatkowi (świadczenie z tytułu śmierci jest należne, gdy nie przysługuje beneficjentowi głównemu lub beneficjent główny nie żyje) Lp. Nazwisko i imiona Data urodzenia (DD.MM.RRRR) Miejsce urodzenia Stopień pokrewieństwa Procent Ja, niżej podpisany(a), wyrażam zgodę na zawarcie na swój rachunek dodatkowego ubezpieczenia Dziecka na wypadek trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku. Kraj Miejscowość i data Podpis Dziecka* * gdy Dzieckiem jest osoba małoletnia, podpis składa jego przedstawiciel ustawowy Umowa cesji praw z umowy ubezpieczenia na życie i dożycie z udziałem w zysku Eventus od Mamy i Taty Ubezpieczony (wskazany we wniosku o ubezpieczenie) przelewa na rzecz Dziecka (wskazanego we wniosku o ubezpieczenie) prawo do otrzymania świadczenia z tytułu dożycia przez Ubezpieczonego do końca okresu oszczędzania, wynikającego z umowy ubezpieczenia na życie Eventus od Mamy i Taty, która zostanie zawarta na podstawie wniosku ubezpieczeniowego numer: Ubezpieczony oświadcza, że jedynym uprawnionym do otrzymania świadczenia z tytułu dożycia będzie Dziecko, którego dane wskazane są we wniosku o ubezpieczenie. Niniejsza umowa nie zwalnia Ubezpieczającego z jakiegokolwiek obowiązku określonego w umowie ubezpieczenia, w szczególności Ubezpieczający zobowiązuje się do opłacania składek ubezpieczeniowych. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Miejscowość i data Podpis Ubezpieczonego Podpis Dziecka* * gdy Dzieckiem jest osoba małoletnia, podpis składa jego przedstawiciel ustawowy Inventus Częstotliwość Miesięczna Kwartalna Półroczna Roczna Jednorazowa Forma zapłaty Gotówka Przelew Polecenie zapłaty Dyspozycja zakupu jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (wartości z dokładnością do 5)* 4. Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Fundusz Pieniężny Fundusz Stabilnego Wzrostu Fundusz Zrównoważony Fundusz Dynamiczny składki** [] składki*** [] * W przypadku, gdy suma udziałów nie jest równa Towarzystwo zwróci się do Ubezpieczającego o ponowne złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku. ** Należy określić alokację dla składek regularnych lub składki jednorazowej. *** Należy określić alokację dla wpłat dodatkowych Fundusz Akcyjny Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy składki** [] składki*** [] Ubezpieczenia dodatkowe Aspira Brak ANW 1 AKM 2 ANP 3 AZK 4 APZ 5 AZS 6 ALS 7 Zakres ALS: Podstawowy Rozszerzony Pakiet ALS: I II III 1 ANW dodatkowe ubezpieczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, 2 AKM dodatkowe ubezpieczenie na wypadek śmierci wskutek wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, 3 ANP dodatkowe ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa lub całkowitej trwałej niezdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku, 4 AZK dodatkowe ubezpieczenie na wypadek złamania kości wskutek nieszczęśliwego wypadku, 5 APZ dodatkowe ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania, 6 AZS dodatkowe ubezpieczenie opłacania składki ubezpieczeniowej na wypadek całkowitej niezdolności do pracy, 7 ALS dodatkowe ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego. Suma ubezpieczenia [zł] Okres opłacania składki [lata] Częstotliwość Miesięczna Kwartalna Półroczna Roczna Forma zapłaty Gotówka Przelew Polecenie zapłaty ORYGINAŁ HMIWN str. 24

4 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE ERGO HESTIA SA, ul. Hestii 1, Sopot, KRS Sądu Rejonowego GdańskPółnoc w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP Wysokość kapitału zakładowego, który został opłacony całości: zł. VI. Informacje o Ubezpieczonym Wzrost [cm] Czy kiedykolwiek zawarł(a) Pan (Pani) umowę ubezpieczenia na życie lub obecnie występuje o zawarcie takiej umowy? Czy kiedykolwiek Pana (Pani) wniosek o ubezpieczenie na życie został odrzucony, odroczony lub zaproponowano zawarcie umowy na zmienionych warunkach? Czy uczestniczy Pan (Pani) lub zamierza uczestniczyć w wyprawach podróżniczych w niebezpieczne rejony świata (góry, pustynie, dżungle, tereny ogarnięte wojną, itd.)? 4. Czy uprawia Pan (Pani) sport lub wykonuje zajęcia o wysokim stopniu ryzyka (np. nurkowanie, sporty motorowe, pilotowanie maszyn powietrznych, spadochroniarstwo, wspinaczka, skoki na linie)? 5. Czy pali Pan (Pani) tytoń? 6. Czy pije Pan (Pani) alkohol? 7. Czy kiedykolwiek zaprzestała Pan (Pani) picia alkoholu lub palenia tytoniu z przyczyn zdrowotnych? 8. Czy kiedykolwiek przyjmował(a) Pan (Pani) narkotyki bez zalecenia lekarza? 9. Czy ktoś z Pana (Pani) najbliższej rodziny zmarł lub chorował na cukrzycę, chorobę nowotworową, choroby serca i układu krążenia, gruźlicę, zaburzenia psychiczne lub inne schorzenia uznawane za dziedziczne? 10. Czy kiedykolwiek starał(a) się Pan (Pani) lub została przyznana Panu(i) renta inwalidzka lub kategoria niezdolności do pracy? 1 Czy był Pan zwolniony lub czy służba wojskowa została odroczona ze względów zdrowotnych? Waga [kg] Zmiana wagi w ostatnim roku [+ ] 1 Czy obecnie oczekuje Pan (Pani) na wykonanie badań lekarskich, badań specjalistycznych, zamierza poddać się leczeniu lub przyjmuje leki? TAK NIE 1 Czy wyniki wykonywanych przez Pana (Panią) badań specjalistycznych (EKG, Rtg, test na obecność wirusa HIV, itp.) odbiegały od normy lub czy leczył(a) się Pan (Pani) szpitalnie w okresie ostatnich 5 lat? Czy kiedykolwiek występowały lub obecnie występują u Pana (Pani) dolegliwości ze strony wymienionych układów bądź chorował(a) Pan (Pani) lub obecnie choruje na wymienione choroby? 14. Padaczkę, nagłe utraty przytomności, zawroty głowy, urazy głowy, napady depresji, nerwice, stany pobudzenia bądź inne choroby układu nerwowego lub zaburzenia psychiczne? 15. Astmę oskrzelową, przewlekłe zapalenie oskrzeli, gruźlicę płuc, sarkoidozę płuc, rozedmę płuc, zapalenie płuc bądź inne choroby lub dolegliwości ze strony układu oddechowego? 16. Zawał serca, chorobę wieńcową, wady serca, zapalenie mięśnia sercowego, dolegliwości bólowe w klatce piersiowej, duszność napadową, udar mózgu, podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, choroby naczyń lub inne dolegliwości bądź choroby związane z układem krążenia? 17. Chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy, zapalenie wątroby, trzustki lub pęcherzyka żółciowego, przewlekłe zapalenie jelit, zgagę, niestrawność, biegunki bądź inne dolegliwości lub choroby związane z układem pokarmowym? 18. Choroby zwyrodnieniowe stawów lub kości, zapalenie stawów, dyskopatię, obrzęki stawów, bóle mięśni, stawów lub kości bądź inne dolegliwości lub choroby związane z układem mięśniowo kostnym? 19. Cukrzycę, dnę moczanową bądź inne dolegliwości lub choroby związane z układem endokrynologicznym (np. tarczycą, przysadką mózgową, nadnerczami)? 20. Kamicę nerkową, zapalenie nerek, zapalenie i przerost gruczołu krokowego, schorzenia ginekologiczne, choroby sutka bądź inne dolegliwości lub choroby związane z układem moczopłciowym? 2 Raka, inne choroby nowotworowe lub choroby krwi? 2 Nawracające gorączki o nieznanej etiologii, niewyjaśnioną utratę wagi, osłabienie, trudności w oddychaniu lub chodzeniu, pojawienie się zmian skórnych? 2 Choroby zakaźne, w tym choroby przenoszone drogą płciową, zakażenie wirusem HIV, chorobę AIDS i pochodne bądź inne? 24. Choroby uszu, oczu, zaburzenia słuchu lub wzroku (w tym wady wzroku)? 25. Inne dolegliwości lub choroby, które nie zostały wymienione powyżej? W przypadku odpowiedzi tak na którekolwiek z pytań wymienionych powyżej, prosimy o podanie bliższych szczegółów (np. w przypadku chorób: wymienienie dolegliwościchoroby, określenie daty wystąpienia, opisanie przebiegu leczenia): W przypadku braku miejsca na udzielenie odpowiedzi, prosimy o podanie szczegołów na odrębnej kartce podpisanej przez Ubezpieczonego i dołączonej do niniejszego wniosku. Czy Ubezpieczony został skierowany na badania lekarskie? (wypełnia Przedstawiciel Agenta) Tak Nie ORYGINAŁ HMIWN str. 34

5 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE ERGO HESTIA SA, ul. Hestii 1, Sopot, KRS Sądu Rejonowego GdańskPółnoc w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP Wysokość kapitału zakładowego, który został opłacony całości: zł. VII. Dane przedstawiciela ustawowego (gdy Ubezpieczony jest osobą małoletnią, a przedstawiciel ustawowy nie jest Ubezpieczającym) Imię i nazwisko Data urodzenia PESEL NIP Stopień pokrewieństwa Adres zamieszkania: ulica Kod pocztowy Miejscowość Tel. kom. VIII. Oświadczenia OŚWIADCZENIE SKŁADANE PRZEZ UBEZPIECZYCIELA UBEZPIECZONEMU, UBEZPIECZAJĄCEMU I DZIECKU Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zmianami), Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA z siedzibą w Sopocie, przy ul. Hestii 1, informuje, że: jest administratorem Panai danych osobowych, pobranych zgodnie z treścią art. 815 k.c., które będą przez nas przetwarzane w celu wywiązania się z umowy ubezpieczenia oraz dla celów marketingu bezpośredniego naszych własnych produktów (usług), służy Panui prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a przetwarzanie tych danych w celach innych, niż wymienione powyżej cele prawnie usprawiedliwione lub statutowe Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA z siedzibą w Sopocie albo osób trzecich, którym przekazywane są te dane wymaga uzyskania Panai uprzedniej zgody. OŚWIADCZENIE SKŁADANE PRZEZ UBEZPIECZONEGO (dotyczy również przypadku, gdy Ubezpieczony jest jednocześnie Ubezpieczającym) Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze mnie w niniejszym wniosku o ubezpieczenie na życie są prawdziwe i kompletne oraz, że zostały przekazane Sopockiemu Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA w dobrej wierze, zgodnie z posiadaną przez mnie wiedzą. Oświadczam, że otrzymałem(am) Ogólne Warunkami Ubezpieczenia, na podstawie których zawarta zostanie z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA umowa ubezpieczenia (w tym umowy ubezpieczeń dodatkowych) zgodnie z niniejszym wnioskiem o ubezpieczenie na życie oraz że zapoznałem(am) się z ww. Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, są one dla mnie zrozumiałe i w pełni je akceptuję. Wyrażam zgodę na zasięganie (także po mojej śmierci) przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA od każdego z podmiotów, który udzielał mi świadczeń zdrowotnych (zakładu opieki zdrowotnej, osoby fizycznej wykonującej zawód medyczny, grupowej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki pielęgniarek, położnych) wszystkich informacji, w tym dokumentacji medycznej, dotyczących mojego stanu zdrowia. Upoważniam ww. podmioty do udzielenia Sopockiemu Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA wszystkich informacji o okolicznościach związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacją podanych przez mnie danych o stanie mojego zdrowia, ustaleniem praw do świadczenia z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia i wysokością tego świadczenia, z wyłączeniem wyników badań genetycznych. Powyższa zgoda jest nieodwołalna i skuteczna w odniesieniu do wszystkich umów ubezpieczenia zawieranych i zawartych przeze mnie z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA z siedzibą w Sopocie. Wyrażam zgodę na zasięganie przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA informacji dotyczących mojej osoby w każdym innym zakładzie ubezpieczeń, w którym jestem, byłem(am) ubezpieczony(a) lub występowałem(am) o ubezpieczenie na życie. Ja, niżej podpisany(a) wyrażam zgodę, aby wszystkie oświadczenia złożone w niniejszym wniosku o ubezpieczenie na życie oraz innych dokumentach przedłożonych Sopockiemu Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA w związku z przedmiotowym ubezpieczeniem, stanowiły podstawę do zawarcia i wykonania wnioskowanej umowy ubezpieczenia na życie. Oświadczam, iż określona we wniosku alokacja dotycząca dyspozycji zakupu jednostek uczestnictwa w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe, zgodna jest z moim profilem inwestycyjnym. Akceptuję ryzyko związane z inwestycjami w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe, opisane w Strategiach Inwestycyjnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA. Oświadczam, iż wyrażam zgodę, by moje dane osobowe, przekazane Sopockiemu Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA z siedzibą w Sopocie, mogły być udostępnione do przetwarzania Sopockiemu Towarzystwu Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, z siedzibą w Sopocie przy ul. Hestii 1 oraz podmiotom wymienionym na stronie internetowej, pod adresem:, do przetwarzania dla celów marketingu bezpośredniego ich własnych produktów (usług).* * Od wyrażenia zgody na powyższe nie uzależnia się zawarcia umowy ubezpieczenia. W przypadku braku zgody Ubezpieczonego na treść powyższej klauzuli, prosimy o jej wykreślenie w całości. Nazwisko i imię Ubezpieczonego Miejscowość i data Podpis Ubezpieczonego przedstawiciela ustawowego OŚWIADCZENIE SKŁADANE PRZEZ UBEZPIECZAJĄCEGO (tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Ubezpieczony nie jest jednocześnie Ubezpieczającym) Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze mnie w niniejszym wniosku o ubezpieczenie na życie są prawdziwe i kompletne oraz, że zostały przekazane Sopockiemu Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA w dobrej wierze, zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą. Oświadczam, że otrzymałem(am) Ogólne Warunkami Ubezpieczenia, na podstawie których zawarta zostanie z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA umowa ubezpieczenia (w tym umowy ubezpieczeń dodatkowych) zgodnie z niniejszym wnioskiem o ubezpieczenie na życie oraz że zapoznałem(am) się z ww. Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, są one dla mnie zrozumiałe i w pełni je akceptuję. Oświadczam, iż określona we wniosku alokacja dotycząca dyspozycji zakupu jednostek uczestnictwa w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe, zgodna jest z moim profilem inwestycyjnym. Akceptuję ryzyko związane z inwestycjami w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe, opisane w Strategiach Inwestycyjnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA. Oświadczam, iż wyrażam zgodę, by moje dane osobowe, przekazane Sopockiemu Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA z siedzibą w Sopocie, mogły być udostępnione do przetwarzania Sopockiemu Towarzystwu Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, z siedzibą w Sopocie przy ul. Hestii 1 oraz podmiotom wymienionym na stronie internetowej, pod adresem:, do przetwarzania dla celów marketingu bezpośredniego ich własnych produktów (usług).* * Od wyrażenia zgody na powyższe nie uzależnia się zawarcia umowy ubezpieczenia. W przypadku braku zgody Ubezpieczonego na treść powyższej klauzuli, prosimy o jej wykreślenie w całości. Nazwisko i imię Ubezpieczającego Miejscowość i data Podpis Ubezpieczającego DODATKOWE OŚWIADCZENIE UBEZPIECZONEGO (dotyczy tylko i wyłącznie przypadku, gdy Ubezpieczony jest kierowany na badanie krwi na obecność wirusa HIV) Ja, niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na wykonanie badań krwi na obecność wirusa HIV, zleconych przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA. Nazwisko i imię Ubezpieczającego Miejscowość i data Podpis Ubezpieczonego ORYGINAŁ HMIWN str. 44

6 odcinek dla banku poczty nr rachunku zleceniodawcy (przelew) słownie (wpłata) cd. nr rachunku zleceniodawcy (przelew) słownie (wpłata) A Polecenie przelewu wpłata gotówkowa odcinek dla banku poczty Polecenie przelewu wpłata gotówkowa odcinek dla zleceniodawcy cd. nr rachunku zleceniodawcy (przelew) słownie (wpłata) A cd. nr rachunku zleceniodawcy (przelew) słownie (wpłata) B Polecenie przelewu wpłata gotówkowa odcinek dla zleceniodawcy Polecenie przelewu wpłata gotówkowa Skladka wniosek nr: cd. Skladka wniosek nr: B Skladka wniosek nr: Skladka wniosek nr:

IPAS EGZEMPLARZ DLA ERGO HESTII WNIOSEK O UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE ASPIRA PTN. I. Dane Ubezpieczonego. II. Dane Ubezpieczającego

IPAS EGZEMPLARZ DLA ERGO HESTII WNIOSEK O UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE ASPIRA PTN. I. Dane Ubezpieczonego. II. Dane Ubezpieczającego WNIOSEK O UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE ASPIRA Nr polisy I. Dane Ubezpieczonego Segment Pakiet PTN Dokument stwierdzający tożsamość Numer dokumentu Stan cywilny Zawód wyuczony Zawód wykonywany Szczegółowy zakres

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DUO BENEFIT

WNIOSEK O UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DUO BENEFIT SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE ERGO HESTIA SA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. KRS 00000024807 Sądu Rejonowego Rejestru Sądowego, NIP 585-12-45-589. Wysokość kapitału zakładowego, który został opłacony

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE GRAND DUO

WNIOSEK O UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE GRAND DUO SOPOCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE ERGO HESTIA SA, ul. Hestii 1, 81731 Sopot. RS 00000024807 Sądu Rejonowego GdańskPółnoc w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy owego Rejestru Sądowego, NIP 5851245589.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Tymczasowej Ochrony Ubezpieczeniowej

Ogólne Warunki Tymczasowej Ochrony Ubezpieczeniowej SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE ERGO HESTIA SA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. KRS 0000024807 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy owego Rejestru Sądowego. NIP 585-12-45-589.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Tymczasowej Ochrony Ubezpieczeniowej

Ogólne Warunki Tymczasowej Ochrony Ubezpieczeniowej SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE ERGO HESTIA SA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. KRS 0000024807 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy owego Rejestru Sądowego. NIP 585-12-45-589.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE JEDNOSTKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA RZECZY W KRAJOWYM PRZEWOZIE DROGOWYM, KOLEJOWYM, LOTNICZYM LUB ŚRÓDLĄDOWYM (CARGO)

WNIOSEK O ZAWARCIE JEDNOSTKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA RZECZY W KRAJOWYM PRZEWOZIE DROGOWYM, KOLEJOWYM, LOTNICZYM LUB ŚRÓDLĄDOWYM (CARGO) SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

I. OŚWIADCZENIE KREDYTOBIORCY / POŻYCZKOBIORCY DOTYCZĄCE ZASTRZEŻENIA NA JEGO RZECZ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ (OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ):

I. OŚWIADCZENIE KREDYTOBIORCY / POŻYCZKOBIORCY DOTYCZĄCE ZASTRZEŻENIA NA JEGO RZECZ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ (OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ): WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO UMOWY UBEZPIECZENIA GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW LUB POŻYCZKOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SANTANDER CONSUMER BANK I. OŚWIADCZENIE KREDYTOBIORCY / POŻYCZKOBIORCY

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Asas/Multiportfel Protekt Skandia Życie TU S.A. data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Finlife - Fundusz - FinLife TU na Życie S.A. data wejścia w życie - 16 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Altima

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Altima Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Altima KOD: AL 01/11 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE uprawniony do otrzymania świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego w sytuacjach wskazanych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków WYPE NIĆ GRANATOWYM LUB CZARNYM D UGOPISEM, DRUKOWANYMI LITERAMI, POLA WYBORU OZNACZYĆ ZNAKIEM X

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków WYPE NIĆ GRANATOWYM LUB CZARNYM D UGOPISEM, DRUKOWANYMI LITERAMI, POLA WYBORU OZNACZYĆ ZNAKIEM X Compensa Kontakt: 801120 000 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków WYPE NIĆ GRANATOWYM LUB CZARNYM D UGOPISEM, DRUKOWANYMI LITERAMI, POLA WYBORU OZNACZYĆ ZNAKIEM X Opcja ubezpieczenia: krótkoterminowe

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DUO PROTECT

WNIOSEK O UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DUO PROTECT SOPOCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE ERGO HESTIA SA, ul. Hestii 1, 81731 Sopot. RS 00000024807 Sądu Rejonowego GdańskPółnoc w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy rajowego Rejestru Sądowego, NIP 5851245589.

Bardziej szczegółowo

Altima, Aspira Terminowe ubezpieczenia na życie. Hestia Kontakt 801 107 107*, 58 555 5 555 * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora

Altima, Aspira Terminowe ubezpieczenia na życie. Hestia Kontakt 801 107 107*, 58 555 5 555 * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora Altima, Aspira Terminowe na życie 1 Ubezpieczenie na Życie ALTIMA I. opis produktu Charakter Odbiorca produktu Warunki przystąpienia Okres Składka Składka dodatkowa Suma i zakres Umowy dodatkowe Indywidualne,

Bardziej szczegółowo

DANE AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO

DANE AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO WNIOSKO-POLISA NR Wniosek o zawarcie Umowy Ubezpieczenia na życie Polisa do Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców posiadających Pożyczki Gotówkowe w PKO BP SA wariant podstawowy WARUNKI UBEZPIECZENIA:

Bardziej szczegółowo

DANE AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO

DANE AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO WNIOSKO-POLISA NR Wniosek o zawarcie Umowy Ubezpieczenia na życie Polisa do Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców posiadających Pożyczki Gotówkowe w PKO BP SA wariant rozszerzony WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ŚMIERCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, POBYTU W SZPITALU LEASINGOBIORCÓW, POŻYCZKOBIORCÓW IDEA LEASING

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ŚMIERCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, POBYTU W SZPITALU LEASINGOBIORCÓW, POŻYCZKOBIORCÓW IDEA LEASING WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ŚMIERCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, POBYTU W SZPITALU LEASINGOBIORCÓW, POŻYCZKOBIORCÓW IDEA LEASING Wypełniony formularz należy przesłać na adres: Sopockie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Ryzyk Związanych z Wykonywaniem Zawodu Nauczyciela

Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Ryzyk Związanych z Wykonywaniem Zawodu Nauczyciela Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Ryzyk Związanych z Wykonywaniem Zawodu Nauczyciela KOD: NAU 01/10 Poniższa tabela informuje, które z zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach Dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Aspira

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Aspira Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Aspira KOD: AT 01/11 I. Postanowienia ogólne POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Aspira

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Aspira Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Aspira KOD: AT 01/16 Poniższa tabela informuje, które z postanowień zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia regulują zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA ŚMIERCI WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU SNW/J/3/2007

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie Duo Protect

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie Duo Protect Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie Duo Protect KOD: DP 01/14 I. POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE OŚWIADCZENIA ERGO HESTII 1 1. Ubezpieczający oraz Ubezpieczony przed zawarciem umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Kod: DUO 01/10 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE

Kod: DUO 01/10 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE Program Ubezpieczeniowo-Oszczędnościowy Eventus Duo. Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym z Regularną Składką Ubezpieczeniową Kod: DUO 01/10 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA OPIEKUN VIP NUMER SERYJNY WNIOSKU (DOTYCZY NB) n UCZESTNICTWA

DEKLARACJA OPIEKUN VIP NUMER SERYJNY WNIOSKU (DOTYCZY NB) n UCZESTNICTWA NUMER POLISY nnnnnnn PROSIMY O WYPEŁNIANIE DRUKOWANYMI LITERAMI n ZMIENIAJĄCA W PRZYPADKU ZMIANY DANYCH PROSIMY O ZAZNACZENIE PUNKTU, W KTÓRYM WPISANE SĄ ZMIENIONE DANE. DEKLARACJA OPIEKUN VIP NUMER SERYJNY

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie z Udziałem w Zysku Eventus od Mamy i Taty

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie z Udziałem w Zysku Eventus od Mamy i Taty Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie z Udziałem w Zysku Eventus od Mamy i Taty KOD: MT 01/12 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie z Udziałem w Zysku Eventus od Mamy i Taty

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie z Udziałem w Zysku Eventus od Mamy i Taty Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie z Udziałem w Zysku Eventus od Mamy i Taty KOD: MT 01/15 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 1. Ubezpieczający oraz Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Aspira

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Aspira Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Aspira KOD: AT 02/12 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OTG/JT/1/2006 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Altima

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Altima Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Altima KOD: AL 01/12 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie Altima, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia Numer polisy Numer deklaracji DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia I UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH

Bardziej szczegółowo

(kod DUO 01/10) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE

(kod DUO 01/10) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE Hestia Kontakt 801 107 107*, 58 555 5 555 * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora www.ergohestia.pl Program Ubezpieczeniowo-Oszczędnościowy Eventus DUO Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie

Bardziej szczegółowo

KOD: DUO 01/12 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: DUO 01/12 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Program Ubezpieczeniowo-Oszczędnościowy Eventus Duo. Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym z Regularną Składką Ubezpieczeniową KOD: DUO 01/12 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MIESZKAJ BEZPIECZNIE (dalej Regulamin )

REGULAMIN PROMOCJI MIESZKAJ BEZPIECZNIE (dalej Regulamin ) REGULAMIN PROMOCJI MIESZKAJ BEZPIECZNIE (dalej Regulamin ) 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Mieszkaj Bezpiecznie (dalej Promocja ) jest Open Finance S.A., z siedzibą w Warszawie, przy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA GWARANTOWANEJ RENTY NA ŻYCIE Z ODROCZONYM TERMINEM PŁATNOŚCI EVENTUS CLASSIC

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA GWARANTOWANEJ RENTY NA ŻYCIE Z ODROCZONYM TERMINEM PŁATNOŚCI EVENTUS CLASSIC OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA GWARANTOWANEJ RENTY NA ŻYCIE Z ODROCZONYM TERMINEM PŁATNOŚCI EVENTUS CLASSIC (kod GFK 01/09) I. Postanowienia ogólne POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Karta Produktu Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części indywidualnej Umowy Ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W)

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Karta Produktu Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki. Ubezpieczony Obejmujemy ochroną jego zdrowie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA GWARANTOWANEJ RENTY PŁATNOŚCI EVENTUS CLASSIC NA ŻYCIE Z ODROCZONYM TERMINEM KOD: GFK 01/08

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA GWARANTOWANEJ RENTY PŁATNOŚCI EVENTUS CLASSIC NA ŻYCIE Z ODROCZONYM TERMINEM KOD: GFK 01/08 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA GWARANTOWANEJ RENTY NA ŻYCIE Z ODROCZONYM TERMINEM PŁATNOŚCI EVENTUS CLASSIC KOD: GFK 01/08 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr OWU/AD12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zaopatrzenia Dzieci ze Świadczeniem z Tytułu Trwałego Kalectwa Uposażonego

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zaopatrzenia Dzieci ze Świadczeniem z Tytułu Trwałego Kalectwa Uposażonego Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zaopatrzenia Dzieci ze Świadczeniem z Tytułu Trwałego Kalectwa Uposażonego SPIS TREŚCI: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zaopatrzenia Dzieci ze Świadczeniem z Tytułu Trwałego Kalectwa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA GWARANTOWANEJ RENTY NA ŻYCIE Z ODROCZONYM TERMINEM PŁATNOŚCI EVENTUS PLUS

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA GWARANTOWANEJ RENTY NA ŻYCIE Z ODROCZONYM TERMINEM PŁATNOŚCI EVENTUS PLUS OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA GWARANTOWANEJ RENTY NA ŻYCIE Z ODROCZONYM TERMINEM PŁATNOŚCI EVENTUS PLUS KOD: GFR 01/08 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Altima

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Altima Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Altima KOD: AL 02/12 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie Altima, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX

OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Życie ubezpieczonego Umowa ubezpieczenia może być zawarta w dwóch wariantach: wariant I na jedno życie wariant II na dwa życia 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Hestia Fundusz

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Hestia Fundusz Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Hestia Fundusz kod: HF 01/07 I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA POWSTANIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY NP/J/3/2007 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

NA SZLAKU WIELKICH WYPRAW

NA SZLAKU WIELKICH WYPRAW Aktualne zdjęcie uczestnika DEKLARACJA UCZESTNIKA Niniejszym wyrażam chęć wzięcia udziału w rejsie edukacyjnym na żaglowcu s/y Kapitan Borchardt, w ramach projektu Na szlaku wielkich wypraw w terminie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego

Bardziej szczegółowo

KOD: DUO 01/14 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: DUO 01/14 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Program Ubezpieczeniowo-Oszczędnościowy Eventus Duo Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym z Regularną Składką Ubezpieczeniową KOD: DUO 01/14 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie NASZA FIRMA PLUS Amplico Life S.A. data wejścia w życie owu 10 sierpień 2007 r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie NASZA FIRMA PLUS Amplico Life S.A. data wejścia w życie owu 10 sierpień 2007 r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie NASZA FIRMA PLUS Amplico Life S.A. data wejścia w życie owu 10 sierpień 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

Bardziej szczegółowo

Wniosek ZBI-W04. Zbiorowe ubezpieczenie na życie - Razem Bezpieczniej

Wniosek ZBI-W04. Zbiorowe ubezpieczenie na życie - Razem Bezpieczniej Wniosek ZBI-W04 Zbiorowe ubezpiecze na życie - Razem Bezpieczj UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Eventus Duo. Szanowny Kliencie, Program Ubezpieczeniowo-Oszczędnościowy

Eventus Duo. Szanowny Kliencie, Program Ubezpieczeniowo-Oszczędnościowy Program Ubezpieczeniowo-Oszczędnościowy Eventus Duo Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym z Regularną Składką Ubezpieczeniową Książeczka zawiera poniższe wprowadzenie do Programu

Bardziej szczegółowo

Oszczędnościowego lub Oszczędnościowo-rozliczeniowego lub Rozliczeniowego.

Oszczędnościowego lub Oszczędnościowo-rozliczeniowego lub Rozliczeniowego. KARTA INFORMACYJNA OPCJA NW PRIM Ubezpieczenie na życie Opcja NW PRIM stanowi indywidualną kontynuację ochrony ubezpieczeniowej z tytułu grupowego dodatkowego ubezpieczenia na życie Opcja NW. W Karcie

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Piekary Śląskie, dnia 21.04.2011r MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługi których przedmiotem zamówienia jest: ubezpieczenie grupowe na życie

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora)

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora) Karta Produktu Ubezpieczyciel: Skandia Życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie 02-677, ul. Cybernetyki 7 Agent ubezpieczeniowy: Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie 01-208, ul. Przyokopowa 33 Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa

Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA 1. Opis i charakter produktu Ubezpieczenie bezterminowe o charakterze ochronno-inwestycyjnym łączące szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Karta Produktu Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części indywidualnej Umowy Ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę.

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Dostosowujemy składkę do Twoich możliwości finansowych. - Umożliwiamy

Bardziej szczegółowo

Smart Start Ubezpieczenie Posagowe

Smart Start Ubezpieczenie Posagowe Karta Produktu Smart Start Ubezpieczenie Posagowe Ubezpieczający / Ubezpieczony: W ramach Umowy jesteś jednocześnie Ubezpieczającym czyli osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki oraz

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Zał. do polisy nr. 903011493946 Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/103/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO NR W / /

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO NR W / / Wypełnia Ubezpieczyciel WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO NR W / / 1 WARUNKI UBEZPIECZENIA 1.1 ZAKRES UBEZPIECZENIA Opieka dla Ciebie i Rodziny Zdrowie Zdrowie Premium Zdrowie

Bardziej szczegółowo

INTER dla Mojego Dziecka Ogólne Warunki Ubezpieczenia Posagowego

INTER dla Mojego Dziecka Ogólne Warunki Ubezpieczenia Posagowego INTER dla Mojego Dziecka Ogólne Warunki Ubezpieczenia Posagowego ubezpieczenia Spis Treści Ogólne Warunki Ubezpieczenia Posagowego " INTER dla Mojego Dziecka"...... str. 1 Załącznik do Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a. I. Dane personalne osoby niepełnosprawnej. Imię, imiona Nazwisko. Data urodzenia w. Dowód osobisty: seria nr. wydany w dniu przez PESEL

1 S t r o n a. I. Dane personalne osoby niepełnosprawnej. Imię, imiona Nazwisko. Data urodzenia w. Dowód osobisty: seria nr. wydany w dniu przez PESEL 1 S t r o n a POWIATOWE PCPR.8213.SR... CENTRUM POMOCY RODZINIE w żninie ul. Szpitalna 32, 88-400 żnin tel. 52 30 30 169 jednostka rozpatrująca wniosek WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. Załącznik nr 11 do Instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem nr 9/2006 z dnia 14.02.2006 r. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wszystko o ubezpieczeniu My Qx

Wszystko o ubezpieczeniu My Qx Wszystko o ubezpieczeniu My Qx 1 Dlaczego ERGO Hestia? 1 2 3 Ubezpieczenia na miarę potrzeb. Umożliwiamy indywidualną konfigurację zakresu ubezpieczenia. Ogólnopolska sieć doradców. Klienci korzystają

Bardziej szczegółowo

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE 1. Dla kogo? Kredytobiorca : Jednoosobowa działalność gospodarcza Wspólnik spółki cywilnej Rolnik Kredyt: Kredyt w rachunku bieżącym (zawierane na okres 6 36 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie z Udziałem w Zysku Hestia Kapitał

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie z Udziałem w Zysku Hestia Kapitał Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie z Udziałem w Zysku Hestia Kapitał KOD: HK 01/07 I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a Ubezpieczenie Uniwersalne Diamentowa Strategia 17 październik 2012 Diamentowa Strategia pozwoli Ci zabezpieczyć finansowo rodzinę przed utratą głównych dochodów w przypadku: inwalidztwa, poważnego zachorowania,

Bardziej szczegółowo

Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie

Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE str 1 DEFINICJE str 1 PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Posiadających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Posiadających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Posiadających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHL-DNB 01/11 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

Przedzabiegowa ankieta anestezjologiczna

Przedzabiegowa ankieta anestezjologiczna SPECJALISTYCZNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTO MED Kazimiera Sikora 25 731 KIELCE, ul. Słoneczna 1 Biuro tel (041) 346-08-50; fax (041) 346-21-00 Przychodnie- ul Słoneczna 1 (041)345-11-47;

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjno-Rentowy Inventus Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Jednorazową Składką Ubezpieczeniową

Program Inwestycyjno-Rentowy Inventus Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Jednorazową Składką Ubezpieczeniową Program Inwestycyjno-Rentowy Inventus Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Jednorazową Składką Ubezpieczeniową I. Postanowienia ogólne POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Druki zgłoszenia szkody prosimy przesyłać po skompletowaniu wszystkich dokumentów.

Druki zgłoszenia szkody prosimy przesyłać po skompletowaniu wszystkich dokumentów. Szanowni Państwo, Likwidacja szkód będzie prowadzona zgodnie z postanowieniami OWU Benefit Complex Plus, oraz postanowieniami dodatkowymi lub odmiennymi od OWU Benefit Complex Plus do niniejszej Umowy.

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjno-Rentowy Advanta Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Jednorazową Składką Ubezpieczeniową

Program Inwestycyjno-Rentowy Advanta Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Jednorazową Składką Ubezpieczeniową Program Inwestycyjno-Rentowy Advanta Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Jednorazową Składką Ubezpieczeniową KOD: ADIJ 01/12 I. Postanowienia ogólne POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY WARTA DLA CIEBIE I RODZINY 11.03.2014 aktualizacja listopad 2014 WARTA DLA CIEBIE I RODZINY DLACZEGO WARTO? MOŻESZ ZAROBIĆ DODATKOWE PIENIĄDZE!!! PODNIEŚĆ STANDARD ŻYCIA! REALIZOWAĆ MARZENIA! UMACNIAĆ

Bardziej szczegółowo

Umowa indywidualnego ubezpieczenia z Pożyczkobiorcami posiadającymi Pożyczki Gotówkowe w PKO BP SA.

Umowa indywidualnego ubezpieczenia z Pożyczkobiorcami posiadającymi Pożyczki Gotówkowe w PKO BP SA. Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Dochodu i Trwałego Inwalidztwa w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Posiadających Pożyczki Gotówkowe w PKO BP SA Karta Produktu jest materiałem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWA DODATKOWA DOTYCZĄCA ŚMIERCI WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU NR OWU/AD13/1/2013 UMOWA DODATKOWA DOTYCZĄCA ŚMIERCI WSKUTEK WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO NR OWU/AT13/1/2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE SPIS TREŚCI Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie 3 Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Grupowego na wypadek Śmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku (kod

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy nr OWU/TP12/1/2016 Spis treści Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument, który zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II (kod: WU/UFk/Złota InWestycja II/VI-2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ MEDYCZNY PACJENTA

FORMULARZ MEDYCZNY PACJENTA Data wypełnienia: FORMULARZ MEDYCZNY PACJENTA NAZWISKO i IMIĘ PESEL ADRES TELEFON Nazwisko i imię opiekuna/osoby upoważnionej do kontaktu: Telefon osoby upoważnionej do kontaktu: ROZPOZNANIE LEKARSKIE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki indywidualnego

Ogólne Warunki indywidualnego Ogólne Warunki indywidualnego Ubezpieczenia GWARANTOWANEJ RENTY NA ŻYCIE Z ODROCZONYM TERMINEM PŁATNOŚCI EVENTUS PLUS (kod GFr 01/09) I. Postanowienia ogólne POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo