Szydłowiec, dnia r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ"

Transkrypt

1 Szydłowiec, dnia r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Szydłowiec wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury Nr ogłoszenia BZP: Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Szydłowiec wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) poniżej informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach. Lp. Pytanie Odpowiedź Czy mienie zgłoszone do ochrony ubezpieczeniowej znajduje się na terenie zalewowym? Czy na terenie Gminy wystąpiły powodzie od 1997 roku? Czy w przedmiocie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych znajdują się również mosty, przepusty, tunele? 4 Proszę o podanie PML Czy na terenie Gminy znajduję się wysypisko śmieci lub sortownia odpadów? Czy na terenie Gminy działa Straż Miejska lub Straż Gmina? Prosimy o podanie: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostanie remonty oraz czy są przewidziane na rok bieżący. Czy w okresie ostatnich 20 lat na terenie Gminy Szydłowiec wystąpiło ryzyko powodzi? Zamawiający informuje, że mienie zgłoszone do ochrony ubezpieczeniowej nie znajduję się na terenie zalewowym. Zamawiający informuje, że na terenie Gminy nie wystąpiły powodzie od 1997 roku. Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy w przedmiocie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych nie znajdują się mosty, przepusty, tunele. Zamawiający informuje, że największy PML to około ,00 zł, dotyczy Zespołu Szkół im Jana Pawła II przy ul. Wschodniej 57 Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy na terenie Gminy znajduję się wysypisko śmieci, aczkolwiek nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy na terenie Gminy działa Straż Miejska. Zamawiający informuje, że według jego opinii na dzień dzisiejszy stan techniczny dróg jest dobry i zadowalający. Każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym). Zamawiający informuję, że remonty są przeprowadzane kilka razy w roku. Zamawiający informuje, że na terenie Gminy nie wystąpiły powodzie w okresie ostatnich 20 lat. Prosimy o udzielenie informacji czy budynki zlokalizowane są na terenach zagrożonych powodzią i znajdują się w (jeżeli są): a) obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią? ( tereny między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem w który wybudowano trasę wału Zamawiający informuje, że budynki zgłoszone do przeciwpowodziowego a także wyspy i przymuliska, ubezpieczenia nie są zlokalizowane na terenach zagrożonych obszar pasa nadbrzeżnego, strefę przepływów wezbrań powodzią. powodziowych określoną w planie zagospodarowania przestrzennego) b) obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią? ( tereny narażone na zalania w przypadku przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego, zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych, Strona 1 z 12

2 zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących albo budowli ochronnych pasa technicznego. Prosimy o zmianę definicji huraganu jako wiatru o prędkości min. 17,5 m/s. Prosimy o uzupełnienie wykazu budynków zgłodzonych do ubezpieczenia o rok budowy, konstrukcję ścian, pokrycie dachu. W odniesieniu do obiektów starszych niż 50 lat prosimy o podanie kiedy zostały wykonane następujące remonty: a) Wymiana instalacji elektrycznej, b) Wymiana pokrycia dachowego, c) Wymiana konstrukcji dachu, d) Wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej, e) Wymiana stolarki okiennej, f) Wymiana instalacji centralnego ogrzewania g) Wymiana instalacji wentylacyjna i kominowa Prosimy o podanie informacji dotyczącej zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych w poszczególnych budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia. Prosimy o potwierdzenie czy wszystkie ubezpieczane obiekty spełniają wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone obowiązującymi przepisami prawa Prosimy o podanie długości dróg zarządzanych przez Gminę Szydłowiec. Czy Gmina zarządza lub administruje wysypiskiem śmieci lub sortownia odpadów? Prosimy o przeniesienie klauzuli objęcie ochroną ubezpieczeniową kradzieży zwykłej ubezpieczonego mienia do zakresu fakultatywnego Czy zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia klauzuli dotyczącej zmiany warunków ubezpieczenia w tym wysokości składki jeżeli szkodowość (suma wypłaconych odszkodowań + rezerw szkodowych) przekroczy 50% składki zainkasowanej po pierwszych 11 miesiącach trwania umowy ubezpieczenia? Prosimy o przeniesienie klauzuli odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z podawaniem (serwowaniem) produktów żywnościowych w ramach prowadzonej działalności lub organizowanych imprez okolicznościowych przez wszystkie jednostki organizacyjne, instytucje kultury (OC za produkt), bez podlimitu na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia do zakresu fakultatywnego. Prosimy o przeniesienie klauzuli odpowiedzialności cywilnej rozszerzonej o czyste straty finansowe, z podlimitem ,00 zł na jeden i wszystkie wypadki Strona 2 z 12 Zamawiający informuje, że nie dokonuję zmiany zapisów Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie posiada innych informacji niż wskazane w załączniku nr 8 do SIWZ. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym). Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie posiada innych informacji niż wskazane w załączniku nr 8 do SIWZ. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym). Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie posiada innych informacji niż wskazane w załączniku nr 8 do SIWZ. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym). Zamawiający informuje, że Gmina wraz z jednostkami podległymi co do zasady przestrzegają przepisów prawa, w tym dotyczących ochrony p.poż. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym). Zamawiający informuje, że dane dotyczące długości dróg zarządzanych przez Gminę Szydłowiec znajdują się załączniku nr 1a do SIWZ. Zamawiający informuję, że udzielił informacji w odpowiedzi na pytanie Lp. 5 Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów Zamawiający nie dopuszcza możliwość wprowadzenia klauzuli dotyczącej zmiany warunków ubezpieczenia. Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów

3 ubezpieczeniowe w tym odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnej bądź aktu normatywnego do zakresu fakultatywnego. Prosimy o wprowadzenie dla ryzyka czystych start finansowych franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 1.000,- PLN Czy w klauzuli czystych strat finansowych zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia poniższych wyłączeń odpowiedzialności: - spowodowane przez przedmioty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na jego zlecenie lub rachunek) - spowodowane przez stałe emisje (np. szumy, zapachy, wstrząsy); - powstałe w związku z działalnością w zakresie projektowania, planowania, kierowania budową lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu; - wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, nieruchomościami oraz wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia; - wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego; - wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów; - powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo podmiotom, to samo dotyczy błędnych lub zaniechanych czynności kontrolnych; - powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży; - wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy, w tym utraty możliwości korzystania z rzeczy; - wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji; - wynikające z działalności reklamowej; - związane ze stosunkiem pracy; - powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej Prosimy o potwierdzenie, że zastosowanie mają wyłączenia z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wykonawcy, o ile nie zostały one wyraźnie włączone przez zamawiającego w Prosimy o doprecyzowanie w umowie ubezpieczenia możliwości wystawienia przez wykonawcę polis głównych na ryzyka wspólne oraz certyfikatów potwierdzających objecie ubezpieczeniem poszczególnych jednostek z wyszczególnieniem wysokości należnej składki, terminów płatności oraz sum, systemów i miejsca ubezpieczenia. 25 Prosimy o podanie PML. Część I zamówienia Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający informujee że nie dokonuje zmiany zapisów Zamawiający informuje, że udzielił informacji w odpowiedzi na pytanie Lp. 4 Strona 3 z 12

4 Wnosimy o wprowadzenie do zakresu części I poniższej klauzuli wypowiedzenia: Klauzula wypowiedzenia umowy ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłączenie z zachowaniem 2- miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje: a) jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym, b) jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym, c) jeżeli wskaźnik szkodowości ustalony za okres pierwszych 9 miesięcy pierwszego lub narastająco za pierwszy rok i 9 m-cy drugiego roku okresu ubezpieczenia przekroczy: 70% łącznie dla ryzyk majątkowych, oraz 30% w ryzyku OC. Przez wskaźnik szkodowości rozumie się stosunek sumy wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na szkody zgłoszone w okresie pierwszych 9 miesięcy do składki należnej za 9-miesięczny okres ubezpieczenia i w przypadku trzyletniej umowy narastająco za pierwszy rok i 9 m-cy drugiego roku okresu ubezpieczenia do składki należnej za pierwszy rok ochrony i 9 m-cu drugiego roku ochrony. d) jeżeli Ubezpieczyciel nie uzyska warunków reasekuracji na kolejny okres ubezpieczenia analogicznych do warunków uzyskanych na pierwszy rok ochrony ubezpieczeniowej. Wnosimy o wprowadzenie do definicji PE przepięcia poniższego zapisu: W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry). Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne. Wnosimy o obniżenie limitu na szkody powstałe wskutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach płyt i uszkodzeń stolarki okiennej (bez względu na ich przyczynę) do limitu ,00 zł na jedno i Strona 4 z 12

5 wszystkie zdarzenia oraz dopisanie do tego ryzyka zapisu: z ochrony wyłączone są szkody, jeżeli do ich powstania doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych - o ile obowiązek ich konserwacji lub zabezpieczenia należał do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na powstanie szkody; wyłączenie to nie dotyczy szkód w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najętych, jeżeli do obowiązków Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należało dbanie o stan techniczny lub dokonywanie zabezpieczeń, o których mowa powyżej, i jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony do dnia powstania szkody nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie lub też o nich wiedział i posiada dowody, że wzywał wynajmującego do ich usunięcia. Jakim kryterium kierował się Zamawiający kwalifikując te same rodzaje mienia do ubezpieczenia w systemie sum stałych i w systemie pierwszego ryzyka. W jaki sposób przy ewentualnej szkodzie będzie możliwe zidentyfikowanie w jakim systemie dane mienie jest ubezpieczone? W tabeli z łączną sumą ubezpieczenia pozycja budowle, obiekty małej architektury (grupa 2 KŚT) nie zgadza się z wykazem sum ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek. Wnosimy o zmianę określenia sumy ubezpieczenia dla mienia pracowniczego i mienia osobistego członków OSP z wartości odtworzeniowej na rzeczywistą oraz o ustalenie limitu odpowiedzialności na jednego pracownika i członka OSP w wysokości np. 500 zł. Wnosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej budynki, które są wyłączone z użytkowania powyżej 30 dni. Prosimy o informację: - czy są zgłoszone do ubezpieczenia budynki wyłączone z użytkowania - jeżeli do ubezpieczenia sa zgłoszone budynki wyłączone z użytkowania prosimy o ich wykaz i informację w jaki sposób sa zabezpieczone pod względem przeciwpożarowym i przeciwwłamaniowym. - czy w okresie objętym zamówieniem (36 miesięcy) planowane są wyłączenia budynków z użytkowania prosimy o wykaz. Wnosimy o wprowadzenie poniższych zmian do zapisu dotyczącego rozszerzenia ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego o ubezpieczenie mienia w transporcie: - usunięcie zapisu, iż ochrona ma dotyczyć także mienia przewożonego przez przewoźników zawodowych, - wprowadzenie zapisu, iż odniesieniu do przewożonego mienia deklarowanego do ubezpieczenia w ryzyku ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, zakres ubezpieczenia będzie obejmował szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń losowych: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz Zamawiający informuje, że mienie wykazane do ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka ma na celu zabezpieczenie potencjalnych szkód w mieniu nie wykazanym do ubezpieczenia w systemie sum stałych. Zamawiający informuje że dla pozycji Budowle, obiekty małej architektury (Grupa 2 KŚT) łączna suma ubezpieczenia wynosi ,87 zł. Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi wyjaśnieniami na pytanie Lp. 30 dokonuje zmiany Załącznika nr 1a do SIWZ oraz Załącznika nr 2 do SIWZ. Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada budynków wyłączonych z użytkowania oraz nie posiada informacji o planowych wyłączeniach budynków z użytkowania w okresie zamówienia (36 miesięcy). Strona 5 z 12

6 nawalny, powódź, grad, lawina, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza, upadek drzew, budynków lub budowli, wypadek, jakiemu uległ środek - wprowadzenie zapisu, iż odniesieniu do przewożonego mienia deklarowanego do ubezpieczenia w ryzyku ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, zakres ubezpieczenia będzie obejmował dodatkowo oprócz wymienionych powyżej ryzk także ryzyko kradzieży lub rabunku mienia, kradzieży lub rabunku środka transportu, - wprowadzenie zapisu, iż w odniesieniu do szkód powstałych wskutek kradzieży mienia wraz ze środkiem transportu lub kradzieży z włamaniem Ubezpieczyciel będzie ponosił odpowiedzialność tylko wówczas, gdy środek transportu był zamknięty na zamki fabryczne i pozostawiony na terenie ogrodzonym stałym parkanem, zamkniętym i oświetlonym w porze nocnej oraz całodobowo dozorowanym, - wprowadzenie zapisu, iż ochroną nie będzie objęte mienie załadowane w stanie uszkodzonym i zdekompletowanym oraz wyłączone są z ochrony szkody powstałe wskutek nieprzystosowania danego środka transportu do specyfiki i właściwości przewożonego w nim mienia, powstałe wskutek złego stanu technicznego środka transportu, powstałe w wyniku nietrzeźwości, stanu po użyciu alkoholu lub odurzenia narkotykami lub innymi podobnie działającymi substancjami osoby kierującej środkiem transportu lub użycia przez tę osobę środków farmaceutycznych lub leków po użyciu, których przeciwwskazane jest kierowanie pojazdami. Jakiego rodzaju mienie osób trzecich ma być ubezpieczone w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem w obydwu ryzykach do sumy zł. Wnosimy o dopisanie, iż ma być ono ubezpieczone w systemie na pierwsze ryzyko, wskazana suma ubezpieczenia to limit określony na jedno i wszystkie zdarzenia i mienie to będzie miało sumę ubezpieczenia określoną w wartości rzeczywistej. prosimy o informacje jaki ma być maksymalny limit na jeden transport gotówki i ile przewidywanych jest transportów gotówki w roku. Wnosimy o : - dopisanie do kradzieży zwykłej, iż nie dotyczy ona gotówki i innych walorów pieniężnych, - iż ochrona w ramach tego ryzyka będzie pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. - zastąpienie definicji kradzieży zwykłej w ryzyku ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku i EEi poniższym zapisem: KLAUZULA KRADZIEŻY ZWYKŁEJ Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków, ustala się że: w ramach niniejszej polisy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieży zwykłej Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie jest w stanie określić rodzaju mienia osób trzecich, które ma być ubezpieczone w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem. Zamawiający informuje, że maksymalny limit na jeden transport gotówki wynosi ,00 zł. Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada informacji o ilości transportów gotówki w roku. Zamawiający informuje, że kradzieży zwykła nie dotyczy gotówki i innych walorów pieniężnych. Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia Strona 6 z 12

7 ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia. Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia. W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. Ubezpieczyciel nie odpowiada za : - kradzież zwykłą, zniknięcie, zaginięcie gotówki i innych walorów pieniężnych, dokumentów - zniknięcie, zaginięcie, niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; - wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, jego pracowników, członków jego rodziny albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym, - udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia, - wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia, - braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji. Wnosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych poniższego wyłączenia: Wyłączone zostają szkody powstałe w wyniku wydostania się z rur wody i cieczy w pomieszczeniach nieogrzewanych, jeżeli nie dokonano opróżnienia rur z wody przed sezonem zimowym. Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: - w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w wysokości 500 zł przy czym dla mienia pracowniczego i gotówki brak - w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 200 zł - w ubezpieczeniu szyb 200 zł Wnosimy o wprowadzenie do rozszerzania odpowiedzialności cywilnej w związku z roszczeniami pomiędzy podmiotami objętymi ubezpieczeniem na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód mających postać czystej straty finansowej. Wnosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla szkód w postaci czystej straty finansowej uregulowania w postaci poniższej klauzuli: Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody mające postać czystej straty finansowej. 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU, strony Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia. Strona 7 z 12

8 42 postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody mające postać czystej straty finansowej. 2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia, 2) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej, 3) wynikające z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego, 4) wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji, 5) związane ze stosunkiem pracy, 6) wynikające z niedotrzymania terminów, 7) przekroczenia ustalonych kosztorysów, 8) wynikające z działalności reklamowej, 9) powstałe w następstwie tworzenia, dostarczania i wdrażania oprogramowania informatycznego, 10) wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające prace jakiegokolwiek programu, całego komputera, sieci niezależnie od przyczyny ich pojawienia się, w tym związanych z Internetem lub korzystaniem z Internetu. 11) Wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu lub ubezpieczającemu przez ubezpieczonego objętych jedną umową ubezpieczenia 12) wynikające z OC za produkt W związku z rozszerzeniem ryzyka OC o OC za prowadzenie szatni wnosimy o wprowadzenie poniższego uregulowania w postaci poniższej klauzuli: Rozszerzenie zakresu o szkody powstałe w rzeczach przyjętych do szatni Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z czynów niedozwolonych (Oc delikt) oraz odpowiedzialność cywilną za szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów (OC kontrakt) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność pod warunkiem, że szatnia znajduje się w pomieszczeniu zamykanym lub stale dozorowanym. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: - powstałych w następstwie utraty sprzętu elektronicznego, komputerowego, aparatów fotograficznych, kamer i telefonów komórkowych, - których wartość nie przekracza 50 złotych (franszyza integralna) Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia. Strona 8 z 12

9 W razie zaginięcia lub kradzieży rzeczy oddanych na przechowanie, ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie, najpóźniej następnego dnia roboczego, powiadomić o zdarzeniu policję. Wnosimy o wprowadzenie do ubezpieczenia OC poniższej uregulowania dotyczącego OC z tytułu zarzadzania drogami: 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną, gdy w związku z administrowaniem i zarządzaniem publicznymi drogami ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w pasie drogowym, w znaczeniu nadanym pojęciu pasa drogowego w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.). 2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za: 1) kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub Ubezpieczycielowi, 2) szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego, 3) szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach, 4) szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi. 3. Ubezpieczony zobowiązany jest do: 1) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, 2) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, 3) usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 48 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości, 4) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego. Wnosimy o wprowadzenie do zapisu zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż w przypadku szkód w sprzęcie w wieku powyżej 5 lat odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu będzie wypłacane do wysokości rzeczywistej wartości tego sprzętu bezpośrednio przed powstaniem szkody Wnosimy o wprowadzenie zapisu dla mienia, które jest zamontowane na zewnątrz budynków, iż szkody w ryzyku kradzieżowym (ryzyko KR i EEi) będą objęte ochroną do ustalanego limitu pod warunkiem, iż urządzenia będą zainstalowane i zabezpieczone w taki Strona 9 z 12

10 sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi. Wnosimy o dopisanie do definicji katastrofy budowlanej Nie będą objęte ochrona w tym ryzyku szkody w obiektach: - których wiek przekracza 50 lat - nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego - tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania - użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem. Wnosimy o usunięcie ostatniego zdania z klauzuli likwidacyjnej a wprowadzenie poniższego zapisu: W przypadku ubezpieczenia mienia w wartości odtworzeniowej, szkoda będzie wyliczana według tej wartości pod warunkiem przystąpienia - nie później niż w terminie 12 miesięcy od daty powstania szkody - do odbudowy, remontu, zakupu, naprawy lub ponownego wytworzenia mienia. Jeżeli w powyższym terminie Ubezpieczony nie przystąpi do odbudowy, remontu, zakupu, naprawy lub ponownego wytworzenia mienia, lub jeżeli złoży Ubezpieczycielowi oświadczenie o rezygnacji z odbudowy, remontu, zakupu, naprawy lub ponownego wytworzenia, odszkodowanie zostanie wypłacone w kwocie odpowiadającej wartości rzeczywistej. Wnosimy o usunięcie z klauzuli automatycznego pokrycia zdania: Zgłoszenie to powoduje z chwilą jego dokonania odnowienia 20 procentowego limitu objętego klauzulą automatycznego pokrycia. Wnosimy o dopisanie do klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia, iż uregulowanie zawarte w tej klauzuli dotyczy mienia, które nie zmienia lokalizacji tzn. znajduje się/pozostaje w miejscu zgłoszonym do ubezpieczenia. Wnosimy o zastąpienie klauzuli czasu ochrony klauzulą o poniższej treści: Brak wpłaty przez Ubezpieczającego drugiej lub kolejnych rat składki w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie może być podstawą do odstąpienia przez Ubezpieczyciela od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji braku opłaty drugiej lub kolejnych rat składki Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśnie dodatkowy, 7 dniowy termin do zapłaty raty. W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, Ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Wnosimy o dopisanie do klauzuli uznania stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych i stanu zabezpieczeń przeciwkradziezowych po wyrażeniu spełniający warunki do uzyskania ochrony ubezpieczeniowej poniższego zdania: do czasu przeprowadzenia inspekcji ubezpieczonego mienia. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach, Ubezpieczyciel wskaże je na piśmie, z uwzględnieniem poszczególnych braków w zabezpieczeniach i sposobu Strona 10 z 12

11 52 ich uzupełnienia oraz wyznaczy Ubezpieczającemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 30 dni. Wnosimy o dopisanie do klauzuli zgłaszania szkód, iż O każdej szkodzie pożarowej lub która mogła powstać wskutek przestępstwa Ubezpieczony jest zobowiązany zgłosić ją na Policję i do Ubezpieczyciela niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych Wnosimy o dopisanie do klauzuli miejsc ubezpieczenia, iż wszystkie przyszłe lokalizacje, będą objęte automatyczną ochroną pod warunkiem, iż działalność w nich prowadzona będzie taka sama jak w lokalizacjach obecnie zgłoszonych do ubezpieczenia. Wnosimy o wprowadzenie limitu dla nowej lokalizacji w wysokości np zł. Wnosimy o ustalenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia po np ,0 zł dla: Klauzula ubezpieczenia od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji Wnosimy o dopisanie do klauzuli automatycznego pokrycia OC, iż wszystkie przyszłe lokalizacje, będą objęte automatyczną ochroną pod warunkiem, iż działalność w nich prowadzona będzie taka sama jak w lokalizacjach obecnie zgłoszonych do ubezpieczenia. Wnosimy o dopisanie do klauzuli sprzętu elektronicznego zamontowanego poza budynkami (np. kamery monitorujące), iż w przypadku ryzyk kradzieżowych ochrona będzie dotyczyła sprzętu pod warunkiem, iż urządzenia te były zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi. Wnosimy o dopisanie do klauzuli szkód mechanicznych poniższych wyłączeń: Ubezpieczeniem nie są objęte szkody : a) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny, e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy, f) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia, g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia, h) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści i) w postaci utraty zysku Prosimy o informacje jakie były przyczyny szkód z ryzyk majątkowych i OC. Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie posiada innych informacji niż wskazane w załączniku nr 9 do SIWZ. Cześć II Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Szydłowiec Prosimy o zmianę zapisu pkt.4, ppkt.4.4 na następujący: W przypadku szkód całkowitych, w wyniku których nie będzie pozostałości po szkodzie (utrata, zniszczenie), odszkodowanie zostanie wypłacone w wysokości: - sumy ubezpieczenia przyjętej w wartości fakturowej Strona 11 z 12

12 brutto pojazdu z dnia zakupu (z podatkiem VAT), jeżeli okres jego eksploatacji nie przekroczył 6 miesięcy od daty nabycia jako fabrycznie nowego, a pojazd nie uległ wcześniej uszkodzeniu, - wartości rynkowej z dnia ustalanie wysokości odszkodowania, jeżeli okres eksploatacji przekroczył 6 miesięcy. Prosimy o dopisanie w pkt.4, ppkt.4.5 po słowach części zamiennych z wyłączeniem ogumienia. Prosimy o dopisanie w pkt.4, ppkt.4.8 po słowach takiego zdarzenia pod warunkiem zgłoszenia zdarzenia na policję Prosimy o zmianę zapisu pkt.4, ppkt.4.10 na następujący: Limit kosztów holowania (ponad sumę ubezpieczenia) zostaje ustalony w wysokości 1 500,- zł dla pojazdów osobowych, a dla pojazdów, ciężarowych i ciężarowo osobowych o dopuszczalnej ładowności do 2,0 t 800,- zł; Załącznik Nr. 4 do SIWZ dotyczący części II zamówienia - Klauzula nie ściągania rat niewymagalnych - prosimy o zmianę zapisu na następujący: z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że: W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie potrąca z kwoty odszkodowania dla Ubezpieczającego/Ubezpieczonego rat jeszcze niewymagalnych oraz nie żąda zapłaty pozostałych rat ( nie dotyczy szkód kradzieżowych i całkowitych). W przypadku wypłaty odszkodowania za szkody częściowe Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia pozostałych rat składki w uzgodnionych terminach i wysokości. W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2 SIWZ: Załączniki do wyjaśnień treści SIWZ: 1. Załącznik nr 1a do SIWZ po zmianie 2. Załącznik nr 2 do SIWZ po zmianie Wyjaśnienia treści SIWZ stają się integralną częścią SIWZ. Strona 12 z 12

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia,

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia, Nr sprawy: ZP.271.36.2014 Oświęcim, dnia 05-08-2014 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MIASTO OŚWIĘCIM I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o Toruń, 03.11.2014 Wyjaśnienie do SIWZ do zamówienia publicznego pn. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI W nawiązaniu do zapytań

Bardziej szczegółowo

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Kazimierza Wielka, 30.09.2014 r. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Nr klauzuli Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli 1 Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,

Bardziej szczegółowo

Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się. o udzielenie zamówienia publicznego

Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się. o udzielenie zamówienia publicznego Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ RI.271.13.3.2014.MW Krasocin, 2014-12-09 wszyscy wykonawcy dotyczy: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY KRASOCIN WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY Numer ogłoszenia: 392700-2014;

Bardziej szczegółowo

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 47 597 45, 47 597 55, 47 597 57 Fax: 47 597 60 pi@mszana.ug.gov.pl PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY -

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - W trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści postanowień Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20%

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20% Burzenin, 30.10.2014 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Burzenin. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach.

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach. Dodatek nr 3 Program Ubezpieczenia W czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, w zawieraniu umów ubezpieczenia, w zarządzaniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również w procedurze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer ogłoszenia: 312380-2013

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer ogłoszenia: 312380-2013 Zambrów dnia 09.08.2013 r. OR.272.10.2013 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Bristol MSWiA Ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój NIP: 883-14-22-340 REGON: 890450627 Tel. 74 86 61201 w 191 Fax. 74 86 61 203 Mail.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia ZADANIE I OBEJMUJE: A) Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE. CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE

SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE. CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE Załącznik nr 1 A / SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE Załącznik Nr 1/A do SIWZ CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA 29 Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO ZP.271. 28. 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO Nazwa przedmiotu zamówienia: Część nr 1. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo