ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Ul. Stalmacha 18, Kędzierzyn-Koźle NIP: REGON: PKD: 3530Z Pozostałe lokalizacje zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ oraz teren miasta Kędzierzyn-Koźle. 2. Opis przedmiotu zamówienia W skład ubezpieczeń będących przedmiotem zamówienia wchodzą: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ogólnej + rozszerzenia), Wszelkie informacje niezbędne zakładom ubezpieczeń do oszacowania należnej składki ubezpieczeniowej znajdują się w rozdziale 2 (opisy ryzyk, sumy ubezpieczenia, dane dotyczące szkodowości, warunki szczególne). 3. Ubezpieczenia uzupełniające Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających do zamówienia podstawowego w przypadku wystąpienia konieczności ubezpieczenia nowych obiektów, mienia itp. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym oraz bez stosowania stawek minimalnych wynikających z zasady określającej minimalną składkę ubezpieczeniową dla każdej wystawionej polisy. 4. Okres ubezpieczenia Ubezpieczenia zamawiającego w odniesieniu do poszczególnych ryzyk opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia obejmują okres 24 miesiące od dnia 1 czerwca 2013 do 31 maja 2015, chyba, że co innego wynika z zapisów specyfikacji przy poszczególnych ryzykach. 1

2 4.1. Ochrona ubezpieczeniowa dla pojedynczych ryzyk, których okres ubezpieczenia wygasa w terminie późniejszym, rozpoczyna się z terminem ekspiracji tych ryzyk, na warunkach uzyskanych w drodze przetargu publicznego Ustalenia odnośnie ubezpieczenia: - mienia od ognia i innych zdarzeń losowych - mienia od kradzieży z dewastacją - ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia - sprzętu elektronicznego - ubezpieczenie OC Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na okresy 12 miesięczne (okres rozliczeniowy), za wyjątkiem polis, których okres ubezpieczenia wygasa w terminie późniejszym. 5. Umowa w sprawie ubezpieczenia Zamawiający zawiera umowę (treść zgodna z załącznikiem do SIWZ nr 3) w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zmianami), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Zakres świadczeń wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższych zasad jest nieważna. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem. Wzór umowy, która będzie miała zastosowanie znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę chyba, że w postępowaniu przetargowym złożona była tylko jedna oferta lub upłynie termin związania ofertą. Rozdział 2 Opis warunków zamówienia i informacji niezbędnych do złożenia oferty Przedmiotem zamówienia jest Zakup usług ubezpieczeniowych dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu na zasadach i według założeń zawartych w poniższym programie ubezpieczeniowym. 1. Założenia wspólne 1. Okresy ubezpieczenia: Program ubezpieczeniowy w odniesieniu do wszystkich ryzyk obejmuje okres 24 miesiące od 1 czerwca 2013 do 31 maja

3 Ochrona ubezpieczeniowa dla pojedynczych ryzyk, których okres ubezpieczenia wygasa w terminie późniejszym, rozpoczyna się z terminem ekspiracji tych ryzyk, na warunkach uzyskanych w drodze przetargu publicznego. 2. Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem ubezpieczenia bez względu na jego wiek; termin przyjęcia do ewidencji środków trwałych lub udokumentowanie posiadania lub przyjęcia mienia na podstawie, np. umowy, rachunku, faktury; mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu samoistnym lub zależnym (szczególnie na podstawie umów najmu, dzierżawy użytkowania, leasingu lub umów pokrewnych). 3. W przypadku wystąpienia szkód i powstania wymogu doubezpieczenia z powodu konsumpcji sumy ubezpieczenia, doubezpieczenie po szkodzie będzie następowało według stawek wynikających ze złożonej oferty cenowej. Brak składek minimalnych. Składka dodatkowa płatna w systemie pro rata temporis. 4. Zamawiający zastrzega, że składka ubezpieczeniowa do zapłaty ubezpieczycielowi może zmaleć jedynie w następujących sytuacjach: gdy zmniejszy się ilość ubezpieczeniowych składników majątkowych, a ich ilość ma wpływ na wysokość składki, z zastrzeżeniem pozostania stawek ubezpieczeniowych bez zmian, gdy zmniejszy się wysokość sum ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach, a ich wysokość ma wpływ na wysokość składki, z zastrzeżeniem pozostania stawek ubezpieczeniowych bez zmian, gdy ostateczna weryfikacja okresów ubezpieczenia dla poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych będzie odmienna od zawartej w SIWZ lub gdy uaktualnieniu ulegną inne informacje np. liczby zatrudnionych osób, gdy zmniejszy się suma ubezpieczenia w pozycji budynki i budowle, co może wyniknąć z weryfikacji wartości odtworzeniowych pod kątem wyłączenia z sum ubezpieczenia wartości gruntów. 5. Przy wystawianiu polis ubezpieczeniowych na okres krótszy niż roczny, składka naliczana będzie "co do dnia" za faktyczny okres ochrony (nie ma zastosowania składka minimalna z polisy ubezpieczeniowej). Brak składek minimalnych. 6. Odnośnie ubezpieczenia pozycji, przy których jest zaznaczenie cesja wystawiane będą odrębne polisy. 7. Odszkodowanie ustala się na podstawie cen netto (bez uwzględnienia podatku od towarów i usług VAT) w każdym przypadku, gdy poszkodowany miał możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego mu do ceny utraconej rzeczy lub do wynagrodzenia za naprawę rzeczy uszkodzonej. Podmiotowi poszkodowanemu, który nie ma możliwości odliczenia podatku VAT, odszkodowanie ustalone będzie w wartości brutto. 8. Szkodowość: Rok Szkoda Wartość w tys. zł Szkoda z OC 0, Szkoda z ubezpieczeń majątkowych 0, Środki trwałe zalane w wyniku powodzi- dotyczy Starego 194,20 Miasta 2009 Środki trwałe- pożar w bud. Nienależącym do 1,40 Zamawiającego 2008 Środki trwałe- przepięcie elektroenergetyczne 7,40 SUMA 203,68 3

4 Udziału w zysku Jeżeli wskaźnik szkodowości (liczony jako suma wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw z wszystkich ubezpieczeń do składki zapłaconej z tych ubezpieczeń): - nie przekroczy poziomu 10% w skali danego okresu rozliczeniowego, to w kolejnym okresie rozliczeniowym Ubezpieczonemu przysługuje zniżka składki w wysokości 10% - nie przekroczy poziomu 20% w skali danego okresu rozliczeniowego, to w kolejnym okresie rozliczeniowym Ubezpieczonemu przysługuje zniżka składki w wysokości 5% 2. Rodzaje ryzyk podlegających ubezpieczeniu 2.1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Zakres ubezpieczenia P (podstawowy) - pożar, uderzenie pioruna, eksplozja ( rozumiana jako wybuch), upadek statku powietrznego, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratowniczej, prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi, objętymi umową ubezpieczenia, PŻ (pozostałe żywioły) trzęsienie ziemi, powódź (zgodnie z definicją), deszcz nawalny (zgodnie z definicją), huragan ( zgodnie z definicją), osunięcia i zapadanie się ziemi, lawiny, przepięcia, dym, uderzenia pojazdu (zgodnie z definicją), huk ponaddźwiękowy, sadza, grad, skażenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia, przewrócenie się drzew i innych obiektów na ubezpieczone mienie. - koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie Definicje: Huragan działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 15 m/s, potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscach ich powstania oraz bezpośrednim sąsiedztwie świadczące wyraźnie o masowym i niszczycielskim działaniu wiatru. Deszcz nawalny opad deszczu o współczynniku natężenia, co najmniej 3 potwierdzony ekspertyzą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscach ich powstania oraz bezpośrednim sąsiedztwie świadczące wyraźnie o masowym i niszczycielskim działaniu deszczu nawalnego. PO (powódź) - szkoda powstała wskutek zalania terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących bądź stojących w tym podniesienia się wód gruntowych, opady atmosferyczne (w tym będące następstwem obfitych opadów śniegu powodujących uszkodzenie konstrukcji budynku od ciężaru śniegu oraz polegające na zalaniu wynikłym z szybkiego topnienia mas śniegu),limit odpowiedzialności ,00 Rozszerzenie: - szkody powstałe na skutek przesiąkania wód przez ściany i posadzkę budynku o ile przyczyna przesiąkania jest zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową limit odpowiedzialności: ,00 PLN. WK (szkody wodno-kanalizacyjne) - szkody powstałe wskutek bezpośredniego działania wody lub innych cieczy, jeżeli przyczyną tych szkód było wydostanie się wody, pary, płynów lub substancji z przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania lub innych instalacji znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem (również wskutek pęknięcia i zamarznięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem), cofnięcie się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych, samoczynne otworzenie się 4

5 główek tryskaczowych, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów. Ochrona obejmuje następstwa szkód wodociągowych. PE (przepięcia) zgodnie z załączoną klauzulą KB (katastrofa budowlana) szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku katastrofy budowlanej powstałej w następstwie zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową (zgodnie ze SIWZ oraz OWU) limit odpowiedzialności ,00 PLN. DW ( dewastacja) Ubezpieczenie obejmuje również dewastację jako rozmyśle zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie w tym osoby upośledzone umysłowo w systemie I ryzyka dla: budynków i budowli oraz ich infrastruktury, (w tym, ogrodzenia, drogi, zewnętrzne elementy budynków i budowli, jak: części dachu, elewacja, parapet, pokrycia dachów, neony, reklamy itp.) - z limitem w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia w wysokości ,00 PLN Ochrona nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni graffiti limit 5 000,00 PLN izolacji sieci ciepłowniczej napowietrznej limit PLN Powyższe rozszerzenie obowiązuje niezależnie od ubezpieczenia danego składnika mienia od ognia i innych żywiołów. Powyższe rozszerzenie może być ujęte w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku O ile w OWU danego wykonawcy funkcjonują następujące wyłączenia odpowiedzialności, to w ramach niniejszego ubezpieczenia nie mają one zastosowania: 1) ograniczenia odpowiedzialności z tytułu szkód wynikających z awarii urządzeń i instalacji wodno kanalizacyjnych lub co, 2) ograniczenia odpowiedzialności z tytułu awarii urządzeń lub instalacji tryskaczowych oraz samoczynnego otworzenia się główek tryskaczowych z innych przyczyn jak pożar, 3) ograniczenia ochrony dla ryzyka powodzi uzależnione od lokalizacji mienia (obszary bezpośrednio zagrożone powodzią), jak również od historycznego występowania szkód z tego tytułu (liczba szkód powodziowych na danym terenie), 4) ograniczenia dotyczące szkód spowodowanych uderzeniem pojazdu lądowego w ogrodzenia, bramy, budynki i budowle, 5) obowiązek ubezpieczającego dotyczący zamykania głównego zaworu w budynku lub lokalu, który nie jest użytkowany lub nie czynny dłużej niż 3 dni Przedmiot ubezpieczenia: - Budynki - przez budynek należy rozumieć obiekt budowlany umocowany w ziemi lub na ziemi, posiadający ściany lub słupy albo filary oraz pokrycie dachowe wraz z wszelkimi instalacjami i urządzeniami technicznymi, takimi jak rynny, odgromniki, przyłącza i urządzenia instalacyjne z uwzględnieniem dźwigów osobowych (w szczególności wodociągową, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, elektryczną, telefoniczną, TV-kablową, odgromową itp.) wraz z ich wyposażeniem, za które uważa się umywalki, zlewy, wanny, brodziki, muszle ustępowe, bidety, piece, podgrzewacze ciepłej wody, hydrofory itp.- o ile nie należą do osób trzecich Ponadto w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń udziela ochrony na pozostałe elementy budynku takie jak powłoki malarskie, wszelkie wykładziny trwale przymocowane do ścian i podłóg w tym boazerie, posadzki itp. oraz wbudowane meble. o ile nie należą do osób trzecich - Budowle (w szczególności: pojemniki na śmieci, bramy, balustrady, przestrzenne, pomniki, rzeźby, ogrodzenia, fontanny i inne obiekty małej architektury, wiaty) - Nakłady inwestycyjne (w obcych środkach trwałych lub zwiększenie wartości własnych) - Rurociągi, kable, światłowody, instalacje elektryczne, sieci energetyczne (w tym sieci ciepłownicze, węzły cieplne, przyłącza, sieci monitoringu i sieci inkasenckie) 5

6 2.1.3 a) system ubezpieczenia: sumy stałe jeśli nie zaznaczono inaczej b) sumy ubezpieczenia: w wartości księgowej brutto, odtworzeniowej - jeśli nie zaznaczono inaczej c) likwidacja szkód zgodnie z klauzulą likwidacyjną, d) zestawienie majątku w załączeniu (załącznik nr 2 do SIWZ); Ubezpieczyciel odpowiada do podanej sumy ubezpieczenia niezależnie od faktycznie zaistniałych błędów w grupowaniu majątku, e) franszyzy i udziały własne zniesione f) suma ubezpieczenia: ,60 PLN Przedmiot ubezpieczenia: - Środki trwałe ( w tym elektroniczne) - Środkami trwałe niskiej wartości ( w tym elektroniczne) - Maszyny i urządzenia a) system ubezpieczenia: sumy stałe, b) sumy ubezpieczenia: w wartości księgowej początkowej, c) likwidacja szkód zgodnie z klauzulą likwidacyjną, d) zestawienie majątku z podziałem na grupy mienia w załączeniu (załącznik nr 2 do SIWZ); Ubezpieczyciel odpowiada do podanej sumy ubezpieczenia niezależnie od faktycznie zaistniałych błędów w grupowaniu majątku, e) franszyzy zniesione f) suma ubezpieczenia: ,25 PLN Przedmiot ubezpieczenia: Wartości pieniężne a) system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, b) odszkodowanie płatne w wartości nominalnej, c) likwidacja szkód zgodnie z klauzulą likwidacyjną, d) suma ubezpieczenia: 5 000,00 PLN e) franszyzy zniesione Przedmiot ubezpieczenia: Nakłady inwestycyjne (również w obce środki trwałe) a) system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, b) likwidacja szkód zgodnie z klauzulą likwidacyjną, c) suma ubezpieczenia: ,00 PLN d) franszyzy zniesione * przez szacunkową wartość odtworzeniową należy rozumieć wartość zastąpienia uszkodzonego lub zniszczonego mienia przez nowy o zbliżonych parametrach technicznych dostępnych na rynku bez uwzględnienia ulepszenia 2.2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji zakres ubezpieczenia: kradzież z włamaniem i rabunek z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji związanej z kradzieżą system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko, do wyczerpania sumy ubezpieczenia, bez względu na adres, we wszystkich lokalizacjach należne odszkodowanie automatycznie zwiększane jest o koszty naprawy wszelkich elementów zabezpieczających (ścian, stropów, framug, futryn, skrzynek energetycznych, wszelkich instalacji itp.) limit ,00 PLN Przedmiot ubezpieczenia: Środki trwałe (wraz ze środkami o niskiej wartości): a) rodzaj wartości: według wartości księgowej brutto, 6

7 2.2.4.b) Franszyza redukcyjna, integralna zniesiona c) suma ubezpieczenia Suma ubezpieczenia ,00 PLN Przedmiot ubezpieczenia: Środki trwałe (wraz ze środkami o niskiej wartości) od ryzyka kradzieży zwykłej: Kradzież zwykła: rozumiana jako zabór mienia w celu jego przywłaszczenia nie pozostawiający widocznych śladów włamania. Przedmiot ubezpieczenia: środki trwałe, wyposażenie, sprzęt elektroniczny, elementy stałe budynków i budowli (dot. m.in. włazów do studzienek kanalizacyjnych i bramek, znaków drogowych, elementów ogrodzenia, rynien), środki obrotowe/zapasy (np. materiały budowlane i remontowe, części zamienne, produkty spożywcze itp.), których posiadanie można udokumentować a) rodzaj wartości: według wartości księgowej brutto, b) Franszyza integralna 200 PLN, franszyza redukcyjna brak c) suma ubezpieczenia: Suma ubezpieczenia 5 000,00 PLN Przedmiot ubezpieczenia: Wartości pieniężne: a) odszkodowanie płatne w wartości nominalnej, b) przedmiot ubezpieczenia: gotówka, papiery wartościowe, w tym również gotówka zbierana przez inkasentów (inkasenci, najczęściej są to sołtysi, zbierają podatki i przechowują zebraną gotówkę w swoich prywatnych domach/lokalach mieszkalnych; najczęściej cztery razy w roku, każdy z inkasentów dostarcza osobiście zebraną gotówkę do banku) c) transport gotówki na terenie RP, d) Franszyza redukcyjna, integralna zniesiona e) suma ubezpieczenia dla kradzieży z włamaniem: Suma ubezpieczenia 5 000,00 PLN f) suma ubezpieczenia dla rabunku w lokalu: Suma ubezpieczenia 5 000,00 PLN g) suma ubezpieczenia dla rabunku w transporcie (z włączeniem ryzyka rabunku podczas załadunku i wyładunku wartości pieniężnych ) Suma ubezpieczenia 5 000,00 PLN 7

8 2.3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zakres ubezpieczenia: szkody materialne, ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks); zakres ubezpieczenia musi obejmować także wszelkie szkody powstałe w wyniku działania człowieka (m.in. niewłaściwej obsługi sprzętu tj. nieostrożność, zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie, brak kwalifikacji, błąd operatora oraz świadome i celowe zniszczenie) oraz szkody wynikłe w następstwie wad produkcyjnych i przyczyn technologicznych tj. błędów konstrukcyjnych, wadliwego materiału, zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci elektrycznej, szkód przepięciowych i pochodnych powstałych w związku z uderzeniem pioruna, system ubezpieczenia: sumy stałe, rodzaj wartości: księgowa brutto, sprzęt przenośny ubezpieczony na warunkach ubezpieczenia sprzętu mobilnego (także od ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku z pojazdu oraz kradzieży całego pojazdu wraz ze sprzętem), ubezpieczeniem objęty również sprzęt elektroniczny (radiotelefony) na stałe zainstalowane w pojazdach samochodowych, Franszyza integralna brak, udział własny dla sprzętu o wartości do 3 000,00 PLN 100,00 PLN, dla sprzętu o wartości powyżej 3 000,00 PLN 300,00 PLN, sumy ubezpieczenia dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych szczegółowy wykaz zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ: Sprzęt stacjonarny Sprzęt przenośny , , sumy ubezpieczenia dla ubezpieczenia oprogramowania, odtworzenia zbiorów danych, nośników danych oraz zwiększonych kosztów działalności - system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, - ubezpieczeniem w wartości odtworzeniowej, - oprogramowanie licencyjne oraz instalacje zakupywane wraz z nowymi komputerami, - franszyza redukcyjna 500,00 PLN - sumy ubezpieczenia: Suma ubezpieczenia dla oprogramowania ,00 PLN Suma ubezpieczenia dla odtworzenia zbiorów danych ,00 PLN Suma ubezpieczenia dla nośników danych ,00 PLN Suma ubezpieczenia dla zwiększonych kosztów działalności 5 000,00 PLN 8

9 2.4. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia Zakres ubezpieczenia: uszkodzenie szyb (oszklenie ścienne i dachowe) i przedmiotów szklanych, gablot zewnętrznych i wewnętrznych przeszklonych, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych przeszklonych, płyt szklanych, neonów, reklam świetlnych, witraży niezabytkowych System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, Wypłata odszkodowania: odtworzenie uszkodzonego przedmiotu wraz z kosztami demontażu, transportu, osadzenie i montażu, Przedmiot ubezpieczenia oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne w tym oszklenie w budynkach wspólnot, również w częściach wspólnych Franszyza redukcyjna, integralna zniesiona Suma ubezpieczenia: Suma ubezpieczenia 5 000,00 PLN 2.5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Przy ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zastosowanie powinien mieć trigger ACT COMMITED gdzie odpowiedzialność gwarancyjna ubezpieczyciela powstaje, gdy działanie lub zaniechanie ubezpieczającego, będące przyczyną szkody, ma miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na to, kiedy powstanie, czy też ujawni się szkoda, bądź zostanie zgłoszone roszczenie Suma gwarancyjna: ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna (deliktowa i kontraktowa) z tytułu prowadzenia działalności statutowej oraz z tytułu posiadanego, użytkowanego i administrowanego mienia, Suma gwarancyjna ,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia Ochrona ubezpieczeniowa musi obejmować także odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez podmioty, z których pomocą ubezpieczający wykonuje czynności, jak również przez podmioty, którym wykonanie tych czynności powierza. Ochrona ubezpieczeniowa musi obejmować odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa (dotyczy zakresu podstawowego oraz wszystkich rozszerzeń odpowiedzialności, w tym OC kontrakt). Zakres ubezpieczenia pokrywa również następujące koszty dodatkowe: koszty poniesione przez ubezpieczającego w celu zmniejszenia szkody lub zabezpieczenia przed bezpośrednio grożącą szkodą, koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Ubezpieczyciela lub za jego zgodą w celu ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody, koszty obrony sądowej/postępowania sądowego przed roszczeniami poszkodowanych, w sporze cywilnym prowadzonym zgodnie z zaleceniami Ubezpieczyciela. 9

10 Rozszerzenie o następstwa: - szkód wywołanych awariami urządzeń wodno -kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania - w tym powstałych na skutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych (w tym w mieniu lokatorów wspólnot mieszkaniowych oraz w mieniu w częściach wspólnych) - szkód powstałych na skutek systematycznego wydostawania się wody lub innych cieczy z instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, co i klimatyzacyjnych (w tym w mieniu lokatorów wspólnot mieszkaniowych oraz w mieniu w częściach wspólnych) Franszyzy i udziały zniesione Podlimit do wysokości sumy gwarancyjnej Rozszerzenie o następstwa: - szkód wywołanych przez zalanie przez dach, - szkód spowodowanych przez nieszczelne złącza zewnętrzne budynku oraz nieszczelną stolarkę okienną, - szkód spowodowanych przeciekami wskutek deszczu w dachach, ścianach i złączach Franszyzy i udziały - zniesione Podlimit ,00 PLN Rozszerzenie o OC za szkody z tytułu wadliwego wykonania prac i usług, powstałe po przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy w użytkowanie odbiorcy, niezależnie od źródła obowiązku przedmiotu odszkodowawczego, w szczególności realizowanych przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej i jego podwykonawców Franszyzy i udziały - zniesione Podlimit do wysokości sumy gwarancyjnej Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone osobom trzecim z tytułu wprowadzenia produktu do obrotu Podlimit do wysokości sumy gwarancyjnej Rozszerzenie o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy wobec pracowników, Franszyza redukcyjna świadczenie ZUS Podlimit ,00 PLN Rozszerzenie o odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód w środowisku naturalnym Franszyza redukcyjna 10% w szkodach rzeczowych 10

11 Podlimit ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną najemcy za szkody powstałe w rzeczach ruchomych i nieruchomych, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, Franszyzy i udziały zniesione Podlimit ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie o szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w czasie wykonywania prac lub usług. Podlimit ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie o szkody spowodowane przez używanie urządzeń dźwigowych, koparek ładowarek i prowadzenia prac polegających na wykonywaniu wykopów, przekopów itp. Podlimit ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie o OC wynajmującego Podlimit ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 11

12 Rozdział nr 3 - Dodatkowe warunki ubezpieczenia wymagane przez Zamawiającego 1. W ramach sum ubezpieczenia bądź ustalonych limitów, objęcie ochroną wszystkich lokalizacji poszczególnych placówek. 2. Przyjęcie klauzul i definicji podanych poniżej Franszyza integralna - stanowi wyłączenie od odpowiedzialności Ubezpieczyciela strat mniejszych od określonego limitu. Franszyza redukcyjna - potrącenie ustalonej w umowie kwoty od każdego odszkodowania. 3. Wyjaśnienie klauzul 3.1. Klauzule obligatoryjne: Klauzula ważnych przyczyn wypowiedzenia (art ) określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż za ważne przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje : jeżeli Ubezpieczający / Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym, jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający / Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym Klauzula konsumpcji sumy ubezpieczenia Ochrona ubezpieczeniowa trwa, a suma ubezpieczeniowa nie jest pomniejszana o wypłacane odszkodowanie. (dotyczy: ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) Klauzula rozliczenia składki Sprzedaż ubezpieczonego majątku lub jego niektórych składników w trakcie trwania umowy ubezpieczenia powoduje rozliczenie składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Rozliczenie składki nastąpi w terminie do 14 dni po okresie ubezpieczenia, przy zastosowaniu systemu pro rata. Nie mają zastosowania opłaty manipulacyjne Klauzula 72 godzin Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody kolejne powstałe z tej samej przyczyny w tym samym miejscu do upływu 72 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody. (dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) Klauzula Leeway 130% Uzgadnia się między stronami, że w przypadku szkody - zasada proporcjonalności stosowana będzie w przypadku mienia, którego wartość w momencie szkody przekraczać będzie 130% sumy podanej do ubezpieczenia. 12

13 (dotyczy: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego) Klauzula niedoubezpieczenia Strony postanawiają, że zasada niedoubezpieczenia nie ma zastosowania, jeśli wysokość roszczenia nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia danej ubezpieczonej pozycji, która uległa szkodzie. (dotyczy: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego) Klauzula opóźnienia w płatności składki lub pierwszej raty (art ) określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w przypadku, gdy Ubezpieczający nie opłacił w terminie składki lub jej pierwszej raty, odpowiedzialność Ubezpieczyciela w ramach zawartej umowy ubezpieczenia nie ustaje, nie skutkuje także zawieszeniem. W takim przypadku Ubezpieczyciel wezwie na piśmie Ubezpieczającego do zapłaty zaległej składki lub jej pierwszej raty wyznaczając co najmniej 14-dniowy termin zapłaty. Po upływie tego okresu, w przypadku gdy Ubezpieczający nie zapłaci składki lub jej pierwszej raty, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć na piśmie umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Ubezpieczycielowi przysługuje roszczenie o zapłatę składki za okres przez który udzielał ochrony ubezpieczeniowej Klauzula reprezentantów (art. 827) określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. Przez winę umyślną lub rażące niedbalstwo Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego należy rozumieć wyłącznie winę umyślną lub rażące niedbalstwo osób nie będących reprezentantami Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego Ubezpieczycie ponosi pełną odpowiedzialność. (dotyczy wszystkich ryzyk z wyłączeniem ubezpieczenia od kradzieży) Klauzula wyłączenia regresu (art ) określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonemu na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o świadczenie usług. Nie przechodzą na ubezpieczyciela również roszczenia przeciwko osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego / Ubezpieczonego (samozatrudnienie). Ponadto nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia regresowe przeciwko osobom, za które ustawową odpowiedzialność ponosi Ubezpieczający. Wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie Klauzula jurysdykcji Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. Przy braku zapisu o sądzie polubownym, właściwym będzie sąd siedziby Ubezpieczającego Likwidacyjna środków trwałych 13

14 określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości księgowej brutto/wartości odtworzeniowej dla mienia ubezpieczonego wg tej wartości, bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego. W przypadku nie odtworzenia środka trwałego odszkodowanie wypłacane będzie w pełnej wysokości do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia. (dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych) Automatycznego pokrycia mienia Zakład Ubezpieczeń obejmuje automatycznie ochroną ubezpieczeniową mienie w posiadanie, którego wejdzie Ubezpieczający/Ubezpieczony podczas trwania okresu ubezpieczenia. W czasie okresu ubezpieczenia Ubezpieczony nie informuje o nabyciu nowego majątku. W przypadku potrzeby uzyskania przez Ubezpieczonego potwierdzenia ubezpieczenia na nowo nabyty majątek Ubezpieczyciel wystawia bezskładkowe potwierdzenie udzielonej ochrony. Za wzrost do 10% łącznej sumy ubezpieczenia majątku (w ramach ubezpieczenia od ognia oraz ubezpieczenia sp. elektronicznego) Ubezpieczyciel udzieli ochrony bez pobrania dodatkowej składki. W terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia nastąpi rozliczenie klauzuli oraz ewentualna dopłata składki za dzień ochrony bez stosowania składek minimalnych. Dopłata składki nastąpi w przypadku wzrostu wartości nowo nabytego mienia powyżej 10% i zostanie naliczona od nadwyżki ponad poziom 10% wg stawek określonych w ofercie. Ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się z chwilą przejścia na Ubezpieczonego odpowiedzialności związanej z posiadaniem majątku lub dostarczeniem nowo nabytego mienia na miejsce prowadzonej działalności. Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Rozliczenie klauzuli następuje po zakończeniu każdego 13 miesięcznego okres ubezpieczenia. (dotyczy: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego) Klauzula przeniesienia mienia w obrębie zakładu określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w momencie przeniesienia zakładu lub jego części (mienia, środków trwałych) do innej lokalizacji (w tym do lokalizacji nowouruchamianej) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za przeniesioną część zakładu lub składniki mienia bez konieczności zawiadamiania go o tym fakcie przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego. (dotyczy: ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) Klauzula przepięciowa określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż ubezpieczeniem zostają objęte szkody elektryczne powstałe w wyniku pośrednich wyładowań atmosferycznych (szkody spowodowane gwałtownym wzrostem napięcia w sieci elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych) lub zmian parametrów prądu elektrycznego lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych dla wszystkich grup mienia. Strony ustalają limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości ,00 PLN. (dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych) Klauzula zgłaszania szkód określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż zawiadomienie 14

15 Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie będzie przyczyną zmniejszenia wypłaty odszkodowania lub odmowy wypłaty odszkodowania, pod warunkiem, że niedotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie miało wpływu na ustalenie przyczyny i skutków szkody Klauzula stempla pocztowego Z zachowaniem pozostałych postanowień niniejszej umowy, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy strony uzgodniły, iż w sytuacji gdy zapłata należnej Zakładowi Ubezpieczeń składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się datę złożenia zlecenia w banku, urzędzie pocztowym lub systemie elektronicznym (dot. przelewów dokonywanych za pomocą tzw. mini banków) na właściwy rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego zgromadzona była odpowiednia ilość środków wystarczających na pokrycie wymaganej składki lub raty składki Potrącania rat określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w przypadku wypłaty odszkodowania Ubezpieczonemu, Ubezpieczyciel nie będzie potrącać z kwoty odszkodowania rat składek jeszcze nie wymagalnych. Za raty niewymagalne uznajemy raty nie opłacone, nie naruszające terminu płatności określonego w umowie ubezpieczenia Klauzula likwidacyjna dla sprzętu elektronicznego Odszkodowanie wypłacane jest w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia danego sprzętu) rozumianej jako koszt zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. (dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego) Klauzula przewłaszczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie składników majątkowych Zamawiającego, ochroną ubezpieczeniowa nie wygasa lecz jest kontynuowana na dotychczasowych warunkach Klauzula swobodnego transferu między lokalizacjami Ubezpieczenie powinno obejmować mienie znajdujące się we wszystkich lokalizacjach na terenie RP bez konieczności przypisywania do określonej lokalizacji. Jest to związane z możliwością zmiany lokalizacji, w których znajdują się określone przedmioty ubezpieczenia (dotyczy: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego) Klauzula prac remontowo budowlanych Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w mieniu w trakcie budowy, montażu, instalacji lub modernizacji w zakresie zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej polisy, nie będące skutkiem tych prac. Limit odpowiedzialności dla ubezpieczycieli z tytułu niniejszej klauzuli wyniesie ,00 PLN ponad sumę ubezpieczenia na jedno i na wszystkie zdarzenia (dotyczy: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego) 15

16 Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż ubezpieczeniem zostają dodatkowo objęte koszty i wydatki poniesione przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego w związku ze złomowaniem, usunięciem rumowiska lub usunięciem ubezpieczonego mienia, rozmontowaniem, rozłożeniem, rozebraniem, składowaniem lub utylizacją ubezpieczonego mienia, oszalowaniem lub umocnieniem ubezpieczonego mienia, będącymi konsekwencją ubezpieczonej szkody lub straty. Strony ustalają limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości ,00 PLN. Powyższy limit podwyższa sumę ubezpieczenia i jest niezależny (dodatkowy) od postanowień OWU w tym zakresie. (dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych) Dodatkowe koszty w ryzyku kradzieży Ubezpieczyciel pokryje dodatkowe koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych stropów, ścian, podłóg, drzwi, zamków, okien, szyb, żaluzji i innych elementów uszkodzonych wskutek dokonanej lub usiłowanej kradzieży z włamaniem, a także koszty wymiany kluczy, względnie nabycia nowych szaf pancernych w związku z utrata kluczy. Limit odpowiedzialności: ,00 PLN. (dotyczy ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku) Suma ubezpieczenia prewencyjnego Suma ubezpieczenia prewencyjnego ,00 PLN, dotyczy tych przypadków, w których wystąpiło niedoubezpieczenie, lub pozycji, dla których suma ubezpieczenia zapisana w polisie okazała się niewystarczająca z powodu poniesionych przez Ubezpieczającego kosztów związanych z uniknięciem lub ograniczeniem szkody. (dotyczy: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego) Klauzula ubezpieczenia maszyn od szkód elektrycznych Ubezpieczyciel pokrywa szkody elektryczne powstałe w czynnych i zainstalowanych na stanowiskach pracy maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych. Przez szkodę elektryczną rozumie się uszkodzenie maszyny elektrycznej uniemożliwiające jej prawidłowe funkcjonowanie wskutek: 1) niezadziałania prawidłowo dobranych zabezpieczeń zwarciowych, przeciążeniowych lub zamkowych, 2) zmiany napięcia zasilania, 3) zmiany wartości częstotliwości prądu elektrycznego, powstałej w wyniku awarii, 4) uszkodzenia izolacji, 5) zwarcia, 6) zaniku napięcia jednej lub więcej faz. Niniejsze postanowienia szczególne nie obejmują szkód powstałych w wyniku: a) w wyniku wad wewnętrznych maszyn elektrycznych oraz usterek ujawnionych przed zawarciem umowy, b) w okresie gwarancji lub rękojmi w zakresie odpowiedzialności producenta lub dystrybutora, c) w wyniku złej konserwacji lub braku konserwacji maszyn elektrycznych, d) w odgromnikach, miernikach, licznikach, wkładkach topikowych, bezpiecznikach, żarówkach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania, e) w wyniku naturalnego zużycia, f) w wyniku przeprowadzenia napraw lub prób, za wyjątkiem prób wykonywanych w związku z planowanymi okresowymi badaniami eksploatacyjnymi. W przypadku szkody całkowitej odszkodowanie wypłaca się do wartości odtworzeniowej nowej. Limit odszkodowania ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Klauzula śniegu i lodu srony uzgodniły, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody: 16

17 a) Wynikłe z opadów śniegu, które spowodują uszkodzenie konstrukcji budynku od ciężaru śniegu i/lub zalanie wynikłe z szybkiego topnienia mas śniegu. Zakresem ochrony objęte jest również zawalenie się pod wpływem ciężaru śniegu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone. b) Polegające na uszkodzeniu konstrukcji budynku od ciężaru lodu i/lub zalanie wynikłe z szybkiego topnienia mas lodu. Zakresem ochrony objęte jest również zawalenie się pod wpływem ciężaru lodu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone. (dotyczy: ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego) Klauzula samolikwidacji W przypadku szkód, których wartość szacunkowa nie przekroczy zł (netto), Ubezpieczony może dokonać likwidacji szkody samodzielnie lub przez wyspecjalizowany serwis ( zakład naprawczy), bez przeprowadzenia oględzin miejsca lub przedmiotu szkody przez przedstawiciela Ubezpieczyciela, pod warunkiem zachowania i udostępniania Ubezpieczycielowi następujących dokumentów: -zgłoszenie szkody -dokumentacja zdjęciowa -rachunki za naprawę lub kosztorys naprawy -w przypadku szkód powstałych w wyniku czynów karnych- notatki policyjne. (dotyczy: ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych) 3.2. Klauzule fakultatywne: Klauzula miejsca ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż do ubezpieczenia przyjmuje się wszystkie lokalizacje należące do Ubezpieczającego / Ubezpieczonego oraz każde miejsce związane z prowadzeniem działalności. W przypadku uruchomienia nowej lokalizacji (uruchomienie rozumiane jako zakup lub wynajęcie nowej lokalizacji) zastanie ona automatycznie włączona do ubezpieczenia. Ostateczne rozliczenie składki za automatyczne włączenie nowej lokalizacji nastąpi w terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem dokonania przez Ubezpieczającego dopłaty należnej składki. Składka naliczana będzie z zastosowaniem tych samych stawek i w systemie pro rata temporis (co do dnia). Limit odpowiedzialności: ,00 PLN Odtworzenia mienia w nowej lokalizacji określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w przypadku szkody objętej ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczający / Ubezpieczony ma prawo do wskazania dowolnie wybranej przez siebie lokalizacji na terenie RP, w której nastąpi odtworzenie zniszczonego w wyniku szkody mienia, przy czym koszty odtworzenia nie mogą przekraczać kosztów, które byłyby poniesione przy odtwarzaniu mienia w ubezpieczonej lokalizacji. (dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych) Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż Ubezpieczyciel pokrywa wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty niezbędne do rozpoczęcia odbudowy/odtworzenia mienia po szkodzie, poniesione przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego w związku ze zrealizowaniem się ubezpieczonej szkody lub straty. 17

18 Za koszty te, w rozumieniu niniejszej klauzuli, uważa się nieubezpieczone w ramach obowiązujących ogólnych warunków ubezpieczenia koszty poniesione w celu uzyskania niezbędnych zezwoleń i decyzji stosownych urzędów państwowych, bez których niemożliwym byłoby rozpoczęcie odbudowy/odtworzenia mienia po szkodzie. Strony ustalają limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości ,00 PLN. (dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych) Klauzula odtworzenia dokumentacji określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż Ubezpieczyciel pokrywa wszelkie koszty odtworzenia dokumentacji, która zostanie uszkodzona, zniszczona lub utracona wskutek ubezpieczonej szkody lub straty. Strony ustalają limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości ,00 PLN. (dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych) Klauzula wynagrodzenia ekspertów określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż ochroną na warunkach niniejszej polisy zostają dodatkowo objęte wynagrodzenia należne rzeczoznawcom, które to wynagrodzenia ubezpieczający zobowiązany jest ponieść w celu ustalenia przyczyny lub rozmiaru ubezpieczonej szkody lub straty. Strony ustalają limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości ,00 PLN. (dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) Klauzula uproszczonej ścieżki likwidacji W przypadku szkód, których wartość nie przekracza 4 000,00 PLN wyplata odszkodowania odbywa się na podstawie faktury lub wynikowej kalkulacji kosztowej (w sytuacji naprawy szkody siłami własnymi Ubezpieczającego) dostarczonej przez Ubezpieczającego, dokumentującej koszty naprawy. Odstępuje się od konieczności przeprowadzenia oględzin. O szkodzie Ubezpieczający powinien powiadomić niezwłocznie Ubezpieczyciela, za wystarczające uważa się zgłoszenie telefoniczne na Infolinię:. Przed dokonaniem naprawy należy dokonać obmiaru uszkodzonych szyb oraz sporządzić dokumentację zdjęciową lub wystawić oświadczenie potwierdzające fakt wybicia i wymiany szyby. (dotyczy ubezpieczenia szyb od stłuczenia) Klauzula automatycznego doubezpieczenia W przypadku całkowitej konsumpcji sum ubezpieczenia (ubezpieczenie w systemie na pierwsze ryzyko) lub limitów podlegających wyczerpaniu w wyniku wypłaty odszkodowań następuje automatyczne ich odtworzenie. Ponadto po każdorazowej wypłacie odszkodowania powodującej zmniejszenie sumy ubezpieczenia (ubezpieczenie OC i ubezpieczenie w systemie na pierwsze ryzyko) lub limitu, zakład ubezpieczeń nie ma prawa odmowy doubezpieczenia mienia do pierwotnej sumy ubezpieczenia. Ubezpieczający zobowiązany będzie do dopłaty stosownej uzupełniającej składki, zgodnie ze stawką jednoznacznie określoną w ofercie. Składka zostanie naliczona systemem pro rata temporis za okres od momentu doubezpieczenia do końca okresu ubezpieczenia. Płatność składki z tytułu odtworzenia sumy ubezpieczenia/limitu - na podstawie otrzymanego dokumentu ubezpieczeniowego Klauzula wypłaty zaliczki 18

19 Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i postanowień umowy ubezpieczenia nie zmienionych niniejszą klauzulą, ustala się, że w przypadku powstania szkody zakład ubezpieczeń nie będzie uzależniał wypłaty należnego odszkodowania od dostarczenia postanowienia prokuratury o umorzeniu postępowania w sprawie, jeżeli odpowiedzialność towarzystwa będzie bezsporna. Wypłata zaliczki w wysokości 50% bezspornej kwoty odszkodowania nastąpi w terminie 14 dni od ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia Klauzula oględzin Zakład ubezpieczeń dokona oględzin przedmiotu szkody niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od momentu powzięcia wiadomości o szkodzie. Po upływie tego terminu Ubezpieczyciel nie może się powoływać na fakt braku pozostawienia miejsca szkody bez zmiany przy likwidacji szkody. (dotyczy wszystkich ryzyk z wyłączeniem OC) Klauzula franszyz/udziałów własnych W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego Ubezpieczyciel znosi franszyzy / udziały własne, niezależnie od ich rodzaju. (dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) Klauzula urządzeń zewnętrznych Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakład ubezpieczeń obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka kradzieży z dewastacją: urządzenia zewnętrzne i wewnętrzne należące do Ubezpieczającego, zainstalowane na (w) budynkach lub budowlach stanowiących własność lub użytkowanych przez Ubezpieczającego, urządzenia i budowle, parapety, elewacja, pokrycia dachów, neony, reklamy, oświetlenie zewnętrzne) Urządzenia powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi.- w sytuacji gdy np. pracownik MZEC mając dostęp do urządzeń dokona kradzieży bądź ukradziony zostanie klucz do pomieszczeń nie ma żadnych śladów!? Limit odpowiedzialności w agregacie 12 miesięcznym ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia bez możliwości odnowienia limitu w danym roku ubezpieczeniowym. Powyższe rozszerzenie nie jest zależne od ubezpieczenia danego składnika majątku od ognia i innych żywiołów. (dotyczy ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku) Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu, elektronicznego, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie. Przez termin "tymczasowo" rozumie się okres nie przekraczający 6 m-cy. (dotyczy: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego) Klauzula zalaniowa Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane w wyniku rozszczelnienia lub nieszczelności dachów, szczelin w złączach płyt bez względu na przyczynę rozszczelnienia - z wyłączeniem szkód wynikłych z rażącego niedbalstwa. Konsumpcja sumy ubezpieczenia z limitem w agregacie 13 miesięcznym ,00 PLN. (dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych) 19

20 Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji w ubezpieczonych lokalizacjach. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 30 dni. Jeżeli w tym terminie nie zostaną wprowadzone konieczne zabezpieczenia, Ubezpieczyciel może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli brak przedmiotowych zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar. Po przeprowadzeniu inspekcji Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. (dotyczy: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) Klauzula zniszczenia Ochroną ubezpieczeniową są objęte również szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu, w związku z uderzeniem przez przewrócone obiekty (lub oderwanie ich części) sąsiadujące z ubezpieczonym mieniem, takie jak drzewa, maszty, kominy itp. (dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych) Klauzula 168 godzin Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że wszystkie szkody powstałe w czasie następujących po sobie 168 godzin na skutek ciągłego oddziaływania tego samego pojedynczego zdarzenia losowego (np. huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi) traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej określonych w umowie ubezpieczenia. (dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych) Klauzula szybkiej likwidacji szkód W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy (w ciągu 24 godzin) jest konieczne dla normalnego funkcjonowania firmy, ubezpieczający powiadamiając o szkodzie ubezpieczyciela może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody sporządzając stosowny protokół opisujący rozmiar i przyczynę zdarzenia. Równocześnie ubezpieczający przedstawi wyliczenie wartości szkody lub fakturę za naprawę, które będą podstawą obliczenia odszkodowania przez ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest natychmiast konieczne, ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Zakład Ubezpieczeń nie dokona oględzin przedmiotu dotkniętego szkodą w ciągu 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia. (dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego) Klauzula likwidacji szkody częściowej Przy ustalaniu wysokości szkody w przedmiocie należącym do jednej całości kompletu, nie uwzględnia się wartości pozostałości, nieuszkodzonych lub nie utraconych przedmiotów wchodzących w skład tej całości (kompletu) pod warunkiem, że nie ma możliwości rekonstrukcji całości przez zakup, dorobienie lub uzupełnienie w jakikolwiek inny sposób (dotyczy: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego) Klauzula wypłaty odszkodowania Ubezpieczyciel nie będzie uzależniał wypłaty odszkodowania od otrzymania decyzji o umorzeniu postępowania przez prokuraturę. 20

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 3 do SIWZ Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ 1. Ubezpieczenie mienia 1.1. Przedmiot 1.1.1. Mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego na podstawie tytułu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

UZ = (0,5 OD/SK) SK 0,5

UZ = (0,5 OD/SK) SK 0,5 Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania, porysowania mienia. Limit odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

/KLAUZULA PIERWSZEJ AKTUALIZACJI SUMY UBEZPIECZENIA/

/KLAUZULA PIERWSZEJ AKTUALIZACJI SUMY UBEZPIECZENIA/ GCI.41-4/2013 /KLAUZULA PIERWSZEJ AKTUALIZACJI SUMY UBEZPIECZENIA/ Załącznik nr 5 do siwz Jeżeli Zamawiający zgłasza do umowy ubezpieczenia środki trwałe wg stanu z daty innej niż data rozpoczęcia ochrony

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 3 ubezpieczenia osobowe. Część A Ubezpieczenia osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r.

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Nr sprawy: KS.272.382.2014 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013 UMOWA NR 76/ZP/2013 Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy zawarta w dniu. 2013 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE Strona 1 z 6 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

I. KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY KLAUZULE OBLIGATORYJNIE WŁĄCZONE DO ZAKRESU UBEZPIECZENIA

I. KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY KLAUZULE OBLIGATORYJNIE WŁĄCZONE DO ZAKRESU UBEZPIECZENIA Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Dywity w okresie 01.12.2011 r. - 30.11.2014 r. I. Dotyczy treści

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Dewastacja rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie

Dewastacja rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I, II i III zamówienia Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania, porysowania mienia. Limit odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Wykonawca:... pełna nazwa wykonawcy / pieczęć firmowa A. INFORMACJE I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10a do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 1 ZP/128/2015

Załącznik Nr 10a do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 1 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP/128/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi w

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w rezultacie wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta Umowa Generalna ubezpieczeń majątkowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Generalnej

Wzór Umowy Generalnej Wzór Umowy Generalnej zawarta w Warszawie w dniu...zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pileckiego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 04.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013 Zapytanie ofertowe Dotyczące świadczenia usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/12/2013 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ZP-1/02/2014 Wrocław, dn. 11-03-2014r. INFORMACJA NR 6 DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY część 01

PROJEKT UMOWY część 01 Załącznik nr 3 do SIWZ wzory umów PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Bełchatowie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Miastem Bełchatów reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt)

dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt) BZ/ZP.02/23/02/15. Załącznik Nr 7 do SIWZ dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt) zawarta w dniu we Włocławku pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1... zł (słownie:..złotych) Udział własny/ franszyza integralna/ franszyza redukcyjna

FORMULARZ OFERTY. 1... zł (słownie:..złotych) Udział własny/ franszyza integralna/ franszyza redukcyjna ZAŁĄCZNIK NR 2 Nazwa firmy wykonawcy... Kod, miejscowość... Województwo... Ulica, nr domu, nr lokalu... REGON... NIP... Numer telefonu Wykonawcy... Numer faxu Wykonawcy... Firmowy adres email Wykonawcy......,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 1 ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej. Część A Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Zarządcy Portu

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY GENERALNEJ

WZÓR UMOWY GENERALNEJ WZÓR UMOWY GENERALNEJ Niniejsza umowa została zawarta dnia., w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez:

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez: Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy na usługę ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Cieszyn wraz z jednostkami organizacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo