ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Ul. Stalmacha 18, Kędzierzyn-Koźle NIP: REGON: PKD: 3530Z Pozostałe lokalizacje zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ oraz teren miasta Kędzierzyn-Koźle. 2. Opis przedmiotu zamówienia W skład ubezpieczeń będących przedmiotem zamówienia wchodzą: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ogólnej + rozszerzenia), Wszelkie informacje niezbędne zakładom ubezpieczeń do oszacowania należnej składki ubezpieczeniowej znajdują się w rozdziale 2 (opisy ryzyk, sumy ubezpieczenia, dane dotyczące szkodowości, warunki szczególne). 3. Ubezpieczenia uzupełniające Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających do zamówienia podstawowego w przypadku wystąpienia konieczności ubezpieczenia nowych obiektów, mienia itp. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym oraz bez stosowania stawek minimalnych wynikających z zasady określającej minimalną składkę ubezpieczeniową dla każdej wystawionej polisy. 4. Okres ubezpieczenia Ubezpieczenia zamawiającego w odniesieniu do poszczególnych ryzyk opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia obejmują okres 24 miesiące od dnia 1 czerwca 2013 do 31 maja 2015, chyba, że co innego wynika z zapisów specyfikacji przy poszczególnych ryzykach. 1

2 4.1. Ochrona ubezpieczeniowa dla pojedynczych ryzyk, których okres ubezpieczenia wygasa w terminie późniejszym, rozpoczyna się z terminem ekspiracji tych ryzyk, na warunkach uzyskanych w drodze przetargu publicznego Ustalenia odnośnie ubezpieczenia: - mienia od ognia i innych zdarzeń losowych - mienia od kradzieży z dewastacją - ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia - sprzętu elektronicznego - ubezpieczenie OC Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na okresy 12 miesięczne (okres rozliczeniowy), za wyjątkiem polis, których okres ubezpieczenia wygasa w terminie późniejszym. 5. Umowa w sprawie ubezpieczenia Zamawiający zawiera umowę (treść zgodna z załącznikiem do SIWZ nr 3) w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zmianami), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Zakres świadczeń wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższych zasad jest nieważna. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem. Wzór umowy, która będzie miała zastosowanie znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę chyba, że w postępowaniu przetargowym złożona była tylko jedna oferta lub upłynie termin związania ofertą. Rozdział 2 Opis warunków zamówienia i informacji niezbędnych do złożenia oferty Przedmiotem zamówienia jest Zakup usług ubezpieczeniowych dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu na zasadach i według założeń zawartych w poniższym programie ubezpieczeniowym. 1. Założenia wspólne 1. Okresy ubezpieczenia: Program ubezpieczeniowy w odniesieniu do wszystkich ryzyk obejmuje okres 24 miesiące od 1 czerwca 2013 do 31 maja

3 Ochrona ubezpieczeniowa dla pojedynczych ryzyk, których okres ubezpieczenia wygasa w terminie późniejszym, rozpoczyna się z terminem ekspiracji tych ryzyk, na warunkach uzyskanych w drodze przetargu publicznego. 2. Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem ubezpieczenia bez względu na jego wiek; termin przyjęcia do ewidencji środków trwałych lub udokumentowanie posiadania lub przyjęcia mienia na podstawie, np. umowy, rachunku, faktury; mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu samoistnym lub zależnym (szczególnie na podstawie umów najmu, dzierżawy użytkowania, leasingu lub umów pokrewnych). 3. W przypadku wystąpienia szkód i powstania wymogu doubezpieczenia z powodu konsumpcji sumy ubezpieczenia, doubezpieczenie po szkodzie będzie następowało według stawek wynikających ze złożonej oferty cenowej. Brak składek minimalnych. Składka dodatkowa płatna w systemie pro rata temporis. 4. Zamawiający zastrzega, że składka ubezpieczeniowa do zapłaty ubezpieczycielowi może zmaleć jedynie w następujących sytuacjach: gdy zmniejszy się ilość ubezpieczeniowych składników majątkowych, a ich ilość ma wpływ na wysokość składki, z zastrzeżeniem pozostania stawek ubezpieczeniowych bez zmian, gdy zmniejszy się wysokość sum ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach, a ich wysokość ma wpływ na wysokość składki, z zastrzeżeniem pozostania stawek ubezpieczeniowych bez zmian, gdy ostateczna weryfikacja okresów ubezpieczenia dla poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych będzie odmienna od zawartej w SIWZ lub gdy uaktualnieniu ulegną inne informacje np. liczby zatrudnionych osób, gdy zmniejszy się suma ubezpieczenia w pozycji budynki i budowle, co może wyniknąć z weryfikacji wartości odtworzeniowych pod kątem wyłączenia z sum ubezpieczenia wartości gruntów. 5. Przy wystawianiu polis ubezpieczeniowych na okres krótszy niż roczny, składka naliczana będzie "co do dnia" za faktyczny okres ochrony (nie ma zastosowania składka minimalna z polisy ubezpieczeniowej). Brak składek minimalnych. 6. Odnośnie ubezpieczenia pozycji, przy których jest zaznaczenie cesja wystawiane będą odrębne polisy. 7. Odszkodowanie ustala się na podstawie cen netto (bez uwzględnienia podatku od towarów i usług VAT) w każdym przypadku, gdy poszkodowany miał możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego mu do ceny utraconej rzeczy lub do wynagrodzenia za naprawę rzeczy uszkodzonej. Podmiotowi poszkodowanemu, który nie ma możliwości odliczenia podatku VAT, odszkodowanie ustalone będzie w wartości brutto. 8. Szkodowość: Rok Szkoda Wartość w tys. zł Szkoda z OC 0, Szkoda z ubezpieczeń majątkowych 0, Środki trwałe zalane w wyniku powodzi- dotyczy Starego 194,20 Miasta 2009 Środki trwałe- pożar w bud. Nienależącym do 1,40 Zamawiającego 2008 Środki trwałe- przepięcie elektroenergetyczne 7,40 SUMA 203,68 3

4 Udziału w zysku Jeżeli wskaźnik szkodowości (liczony jako suma wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw z wszystkich ubezpieczeń do składki zapłaconej z tych ubezpieczeń): - nie przekroczy poziomu 10% w skali danego okresu rozliczeniowego, to w kolejnym okresie rozliczeniowym Ubezpieczonemu przysługuje zniżka składki w wysokości 10% - nie przekroczy poziomu 20% w skali danego okresu rozliczeniowego, to w kolejnym okresie rozliczeniowym Ubezpieczonemu przysługuje zniżka składki w wysokości 5% 2. Rodzaje ryzyk podlegających ubezpieczeniu 2.1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Zakres ubezpieczenia P (podstawowy) - pożar, uderzenie pioruna, eksplozja ( rozumiana jako wybuch), upadek statku powietrznego, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratowniczej, prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi, objętymi umową ubezpieczenia, PŻ (pozostałe żywioły) trzęsienie ziemi, powódź (zgodnie z definicją), deszcz nawalny (zgodnie z definicją), huragan ( zgodnie z definicją), osunięcia i zapadanie się ziemi, lawiny, przepięcia, dym, uderzenia pojazdu (zgodnie z definicją), huk ponaddźwiękowy, sadza, grad, skażenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia, przewrócenie się drzew i innych obiektów na ubezpieczone mienie. - koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie Definicje: Huragan działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 15 m/s, potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscach ich powstania oraz bezpośrednim sąsiedztwie świadczące wyraźnie o masowym i niszczycielskim działaniu wiatru. Deszcz nawalny opad deszczu o współczynniku natężenia, co najmniej 3 potwierdzony ekspertyzą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscach ich powstania oraz bezpośrednim sąsiedztwie świadczące wyraźnie o masowym i niszczycielskim działaniu deszczu nawalnego. PO (powódź) - szkoda powstała wskutek zalania terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących bądź stojących w tym podniesienia się wód gruntowych, opady atmosferyczne (w tym będące następstwem obfitych opadów śniegu powodujących uszkodzenie konstrukcji budynku od ciężaru śniegu oraz polegające na zalaniu wynikłym z szybkiego topnienia mas śniegu),limit odpowiedzialności ,00 Rozszerzenie: - szkody powstałe na skutek przesiąkania wód przez ściany i posadzkę budynku o ile przyczyna przesiąkania jest zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową limit odpowiedzialności: ,00 PLN. WK (szkody wodno-kanalizacyjne) - szkody powstałe wskutek bezpośredniego działania wody lub innych cieczy, jeżeli przyczyną tych szkód było wydostanie się wody, pary, płynów lub substancji z przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania lub innych instalacji znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem (również wskutek pęknięcia i zamarznięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem), cofnięcie się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych, samoczynne otworzenie się 4

5 główek tryskaczowych, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów. Ochrona obejmuje następstwa szkód wodociągowych. PE (przepięcia) zgodnie z załączoną klauzulą KB (katastrofa budowlana) szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku katastrofy budowlanej powstałej w następstwie zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową (zgodnie ze SIWZ oraz OWU) limit odpowiedzialności ,00 PLN. DW ( dewastacja) Ubezpieczenie obejmuje również dewastację jako rozmyśle zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie w tym osoby upośledzone umysłowo w systemie I ryzyka dla: budynków i budowli oraz ich infrastruktury, (w tym, ogrodzenia, drogi, zewnętrzne elementy budynków i budowli, jak: części dachu, elewacja, parapet, pokrycia dachów, neony, reklamy itp.) - z limitem w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia w wysokości ,00 PLN Ochrona nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni graffiti limit 5 000,00 PLN izolacji sieci ciepłowniczej napowietrznej limit PLN Powyższe rozszerzenie obowiązuje niezależnie od ubezpieczenia danego składnika mienia od ognia i innych żywiołów. Powyższe rozszerzenie może być ujęte w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku O ile w OWU danego wykonawcy funkcjonują następujące wyłączenia odpowiedzialności, to w ramach niniejszego ubezpieczenia nie mają one zastosowania: 1) ograniczenia odpowiedzialności z tytułu szkód wynikających z awarii urządzeń i instalacji wodno kanalizacyjnych lub co, 2) ograniczenia odpowiedzialności z tytułu awarii urządzeń lub instalacji tryskaczowych oraz samoczynnego otworzenia się główek tryskaczowych z innych przyczyn jak pożar, 3) ograniczenia ochrony dla ryzyka powodzi uzależnione od lokalizacji mienia (obszary bezpośrednio zagrożone powodzią), jak również od historycznego występowania szkód z tego tytułu (liczba szkód powodziowych na danym terenie), 4) ograniczenia dotyczące szkód spowodowanych uderzeniem pojazdu lądowego w ogrodzenia, bramy, budynki i budowle, 5) obowiązek ubezpieczającego dotyczący zamykania głównego zaworu w budynku lub lokalu, który nie jest użytkowany lub nie czynny dłużej niż 3 dni Przedmiot ubezpieczenia: - Budynki - przez budynek należy rozumieć obiekt budowlany umocowany w ziemi lub na ziemi, posiadający ściany lub słupy albo filary oraz pokrycie dachowe wraz z wszelkimi instalacjami i urządzeniami technicznymi, takimi jak rynny, odgromniki, przyłącza i urządzenia instalacyjne z uwzględnieniem dźwigów osobowych (w szczególności wodociągową, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, elektryczną, telefoniczną, TV-kablową, odgromową itp.) wraz z ich wyposażeniem, za które uważa się umywalki, zlewy, wanny, brodziki, muszle ustępowe, bidety, piece, podgrzewacze ciepłej wody, hydrofory itp.- o ile nie należą do osób trzecich Ponadto w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń udziela ochrony na pozostałe elementy budynku takie jak powłoki malarskie, wszelkie wykładziny trwale przymocowane do ścian i podłóg w tym boazerie, posadzki itp. oraz wbudowane meble. o ile nie należą do osób trzecich - Budowle (w szczególności: pojemniki na śmieci, bramy, balustrady, przestrzenne, pomniki, rzeźby, ogrodzenia, fontanny i inne obiekty małej architektury, wiaty) - Nakłady inwestycyjne (w obcych środkach trwałych lub zwiększenie wartości własnych) - Rurociągi, kable, światłowody, instalacje elektryczne, sieci energetyczne (w tym sieci ciepłownicze, węzły cieplne, przyłącza, sieci monitoringu i sieci inkasenckie) 5

6 2.1.3 a) system ubezpieczenia: sumy stałe jeśli nie zaznaczono inaczej b) sumy ubezpieczenia: w wartości księgowej brutto, odtworzeniowej - jeśli nie zaznaczono inaczej c) likwidacja szkód zgodnie z klauzulą likwidacyjną, d) zestawienie majątku w załączeniu (załącznik nr 2 do SIWZ); Ubezpieczyciel odpowiada do podanej sumy ubezpieczenia niezależnie od faktycznie zaistniałych błędów w grupowaniu majątku, e) franszyzy i udziały własne zniesione f) suma ubezpieczenia: ,60 PLN Przedmiot ubezpieczenia: - Środki trwałe ( w tym elektroniczne) - Środkami trwałe niskiej wartości ( w tym elektroniczne) - Maszyny i urządzenia a) system ubezpieczenia: sumy stałe, b) sumy ubezpieczenia: w wartości księgowej początkowej, c) likwidacja szkód zgodnie z klauzulą likwidacyjną, d) zestawienie majątku z podziałem na grupy mienia w załączeniu (załącznik nr 2 do SIWZ); Ubezpieczyciel odpowiada do podanej sumy ubezpieczenia niezależnie od faktycznie zaistniałych błędów w grupowaniu majątku, e) franszyzy zniesione f) suma ubezpieczenia: ,25 PLN Przedmiot ubezpieczenia: Wartości pieniężne a) system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, b) odszkodowanie płatne w wartości nominalnej, c) likwidacja szkód zgodnie z klauzulą likwidacyjną, d) suma ubezpieczenia: 5 000,00 PLN e) franszyzy zniesione Przedmiot ubezpieczenia: Nakłady inwestycyjne (również w obce środki trwałe) a) system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, b) likwidacja szkód zgodnie z klauzulą likwidacyjną, c) suma ubezpieczenia: ,00 PLN d) franszyzy zniesione * przez szacunkową wartość odtworzeniową należy rozumieć wartość zastąpienia uszkodzonego lub zniszczonego mienia przez nowy o zbliżonych parametrach technicznych dostępnych na rynku bez uwzględnienia ulepszenia 2.2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji zakres ubezpieczenia: kradzież z włamaniem i rabunek z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji związanej z kradzieżą system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko, do wyczerpania sumy ubezpieczenia, bez względu na adres, we wszystkich lokalizacjach należne odszkodowanie automatycznie zwiększane jest o koszty naprawy wszelkich elementów zabezpieczających (ścian, stropów, framug, futryn, skrzynek energetycznych, wszelkich instalacji itp.) limit ,00 PLN Przedmiot ubezpieczenia: Środki trwałe (wraz ze środkami o niskiej wartości): a) rodzaj wartości: według wartości księgowej brutto, 6

7 2.2.4.b) Franszyza redukcyjna, integralna zniesiona c) suma ubezpieczenia Suma ubezpieczenia ,00 PLN Przedmiot ubezpieczenia: Środki trwałe (wraz ze środkami o niskiej wartości) od ryzyka kradzieży zwykłej: Kradzież zwykła: rozumiana jako zabór mienia w celu jego przywłaszczenia nie pozostawiający widocznych śladów włamania. Przedmiot ubezpieczenia: środki trwałe, wyposażenie, sprzęt elektroniczny, elementy stałe budynków i budowli (dot. m.in. włazów do studzienek kanalizacyjnych i bramek, znaków drogowych, elementów ogrodzenia, rynien), środki obrotowe/zapasy (np. materiały budowlane i remontowe, części zamienne, produkty spożywcze itp.), których posiadanie można udokumentować a) rodzaj wartości: według wartości księgowej brutto, b) Franszyza integralna 200 PLN, franszyza redukcyjna brak c) suma ubezpieczenia: Suma ubezpieczenia 5 000,00 PLN Przedmiot ubezpieczenia: Wartości pieniężne: a) odszkodowanie płatne w wartości nominalnej, b) przedmiot ubezpieczenia: gotówka, papiery wartościowe, w tym również gotówka zbierana przez inkasentów (inkasenci, najczęściej są to sołtysi, zbierają podatki i przechowują zebraną gotówkę w swoich prywatnych domach/lokalach mieszkalnych; najczęściej cztery razy w roku, każdy z inkasentów dostarcza osobiście zebraną gotówkę do banku) c) transport gotówki na terenie RP, d) Franszyza redukcyjna, integralna zniesiona e) suma ubezpieczenia dla kradzieży z włamaniem: Suma ubezpieczenia 5 000,00 PLN f) suma ubezpieczenia dla rabunku w lokalu: Suma ubezpieczenia 5 000,00 PLN g) suma ubezpieczenia dla rabunku w transporcie (z włączeniem ryzyka rabunku podczas załadunku i wyładunku wartości pieniężnych ) Suma ubezpieczenia 5 000,00 PLN 7

8 2.3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zakres ubezpieczenia: szkody materialne, ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks); zakres ubezpieczenia musi obejmować także wszelkie szkody powstałe w wyniku działania człowieka (m.in. niewłaściwej obsługi sprzętu tj. nieostrożność, zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie, brak kwalifikacji, błąd operatora oraz świadome i celowe zniszczenie) oraz szkody wynikłe w następstwie wad produkcyjnych i przyczyn technologicznych tj. błędów konstrukcyjnych, wadliwego materiału, zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci elektrycznej, szkód przepięciowych i pochodnych powstałych w związku z uderzeniem pioruna, system ubezpieczenia: sumy stałe, rodzaj wartości: księgowa brutto, sprzęt przenośny ubezpieczony na warunkach ubezpieczenia sprzętu mobilnego (także od ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku z pojazdu oraz kradzieży całego pojazdu wraz ze sprzętem), ubezpieczeniem objęty również sprzęt elektroniczny (radiotelefony) na stałe zainstalowane w pojazdach samochodowych, Franszyza integralna brak, udział własny dla sprzętu o wartości do 3 000,00 PLN 100,00 PLN, dla sprzętu o wartości powyżej 3 000,00 PLN 300,00 PLN, sumy ubezpieczenia dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych szczegółowy wykaz zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ: Sprzęt stacjonarny Sprzęt przenośny , , sumy ubezpieczenia dla ubezpieczenia oprogramowania, odtworzenia zbiorów danych, nośników danych oraz zwiększonych kosztów działalności - system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, - ubezpieczeniem w wartości odtworzeniowej, - oprogramowanie licencyjne oraz instalacje zakupywane wraz z nowymi komputerami, - franszyza redukcyjna 500,00 PLN - sumy ubezpieczenia: Suma ubezpieczenia dla oprogramowania ,00 PLN Suma ubezpieczenia dla odtworzenia zbiorów danych ,00 PLN Suma ubezpieczenia dla nośników danych ,00 PLN Suma ubezpieczenia dla zwiększonych kosztów działalności 5 000,00 PLN 8

9 2.4. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia Zakres ubezpieczenia: uszkodzenie szyb (oszklenie ścienne i dachowe) i przedmiotów szklanych, gablot zewnętrznych i wewnętrznych przeszklonych, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych przeszklonych, płyt szklanych, neonów, reklam świetlnych, witraży niezabytkowych System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, Wypłata odszkodowania: odtworzenie uszkodzonego przedmiotu wraz z kosztami demontażu, transportu, osadzenie i montażu, Przedmiot ubezpieczenia oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne w tym oszklenie w budynkach wspólnot, również w częściach wspólnych Franszyza redukcyjna, integralna zniesiona Suma ubezpieczenia: Suma ubezpieczenia 5 000,00 PLN 2.5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Przy ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zastosowanie powinien mieć trigger ACT COMMITED gdzie odpowiedzialność gwarancyjna ubezpieczyciela powstaje, gdy działanie lub zaniechanie ubezpieczającego, będące przyczyną szkody, ma miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na to, kiedy powstanie, czy też ujawni się szkoda, bądź zostanie zgłoszone roszczenie Suma gwarancyjna: ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna (deliktowa i kontraktowa) z tytułu prowadzenia działalności statutowej oraz z tytułu posiadanego, użytkowanego i administrowanego mienia, Suma gwarancyjna ,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia Ochrona ubezpieczeniowa musi obejmować także odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez podmioty, z których pomocą ubezpieczający wykonuje czynności, jak również przez podmioty, którym wykonanie tych czynności powierza. Ochrona ubezpieczeniowa musi obejmować odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa (dotyczy zakresu podstawowego oraz wszystkich rozszerzeń odpowiedzialności, w tym OC kontrakt). Zakres ubezpieczenia pokrywa również następujące koszty dodatkowe: koszty poniesione przez ubezpieczającego w celu zmniejszenia szkody lub zabezpieczenia przed bezpośrednio grożącą szkodą, koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Ubezpieczyciela lub za jego zgodą w celu ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody, koszty obrony sądowej/postępowania sądowego przed roszczeniami poszkodowanych, w sporze cywilnym prowadzonym zgodnie z zaleceniami Ubezpieczyciela. 9

10 Rozszerzenie o następstwa: - szkód wywołanych awariami urządzeń wodno -kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania - w tym powstałych na skutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych (w tym w mieniu lokatorów wspólnot mieszkaniowych oraz w mieniu w częściach wspólnych) - szkód powstałych na skutek systematycznego wydostawania się wody lub innych cieczy z instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, co i klimatyzacyjnych (w tym w mieniu lokatorów wspólnot mieszkaniowych oraz w mieniu w częściach wspólnych) Franszyzy i udziały zniesione Podlimit do wysokości sumy gwarancyjnej Rozszerzenie o następstwa: - szkód wywołanych przez zalanie przez dach, - szkód spowodowanych przez nieszczelne złącza zewnętrzne budynku oraz nieszczelną stolarkę okienną, - szkód spowodowanych przeciekami wskutek deszczu w dachach, ścianach i złączach Franszyzy i udziały - zniesione Podlimit ,00 PLN Rozszerzenie o OC za szkody z tytułu wadliwego wykonania prac i usług, powstałe po przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy w użytkowanie odbiorcy, niezależnie od źródła obowiązku przedmiotu odszkodowawczego, w szczególności realizowanych przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej i jego podwykonawców Franszyzy i udziały - zniesione Podlimit do wysokości sumy gwarancyjnej Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone osobom trzecim z tytułu wprowadzenia produktu do obrotu Podlimit do wysokości sumy gwarancyjnej Rozszerzenie o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy wobec pracowników, Franszyza redukcyjna świadczenie ZUS Podlimit ,00 PLN Rozszerzenie o odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód w środowisku naturalnym Franszyza redukcyjna 10% w szkodach rzeczowych 10

11 Podlimit ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną najemcy za szkody powstałe w rzeczach ruchomych i nieruchomych, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, Franszyzy i udziały zniesione Podlimit ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie o szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w czasie wykonywania prac lub usług. Podlimit ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie o szkody spowodowane przez używanie urządzeń dźwigowych, koparek ładowarek i prowadzenia prac polegających na wykonywaniu wykopów, przekopów itp. Podlimit ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie o OC wynajmującego Podlimit ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 11

12 Rozdział nr 3 - Dodatkowe warunki ubezpieczenia wymagane przez Zamawiającego 1. W ramach sum ubezpieczenia bądź ustalonych limitów, objęcie ochroną wszystkich lokalizacji poszczególnych placówek. 2. Przyjęcie klauzul i definicji podanych poniżej Franszyza integralna - stanowi wyłączenie od odpowiedzialności Ubezpieczyciela strat mniejszych od określonego limitu. Franszyza redukcyjna - potrącenie ustalonej w umowie kwoty od każdego odszkodowania. 3. Wyjaśnienie klauzul 3.1. Klauzule obligatoryjne: Klauzula ważnych przyczyn wypowiedzenia (art ) określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż za ważne przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje : jeżeli Ubezpieczający / Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym, jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający / Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym Klauzula konsumpcji sumy ubezpieczenia Ochrona ubezpieczeniowa trwa, a suma ubezpieczeniowa nie jest pomniejszana o wypłacane odszkodowanie. (dotyczy: ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) Klauzula rozliczenia składki Sprzedaż ubezpieczonego majątku lub jego niektórych składników w trakcie trwania umowy ubezpieczenia powoduje rozliczenie składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Rozliczenie składki nastąpi w terminie do 14 dni po okresie ubezpieczenia, przy zastosowaniu systemu pro rata. Nie mają zastosowania opłaty manipulacyjne Klauzula 72 godzin Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody kolejne powstałe z tej samej przyczyny w tym samym miejscu do upływu 72 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody. (dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) Klauzula Leeway 130% Uzgadnia się między stronami, że w przypadku szkody - zasada proporcjonalności stosowana będzie w przypadku mienia, którego wartość w momencie szkody przekraczać będzie 130% sumy podanej do ubezpieczenia. 12

13 (dotyczy: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego) Klauzula niedoubezpieczenia Strony postanawiają, że zasada niedoubezpieczenia nie ma zastosowania, jeśli wysokość roszczenia nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia danej ubezpieczonej pozycji, która uległa szkodzie. (dotyczy: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego) Klauzula opóźnienia w płatności składki lub pierwszej raty (art ) określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w przypadku, gdy Ubezpieczający nie opłacił w terminie składki lub jej pierwszej raty, odpowiedzialność Ubezpieczyciela w ramach zawartej umowy ubezpieczenia nie ustaje, nie skutkuje także zawieszeniem. W takim przypadku Ubezpieczyciel wezwie na piśmie Ubezpieczającego do zapłaty zaległej składki lub jej pierwszej raty wyznaczając co najmniej 14-dniowy termin zapłaty. Po upływie tego okresu, w przypadku gdy Ubezpieczający nie zapłaci składki lub jej pierwszej raty, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć na piśmie umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Ubezpieczycielowi przysługuje roszczenie o zapłatę składki za okres przez który udzielał ochrony ubezpieczeniowej Klauzula reprezentantów (art. 827) określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. Przez winę umyślną lub rażące niedbalstwo Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego należy rozumieć wyłącznie winę umyślną lub rażące niedbalstwo osób nie będących reprezentantami Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego Ubezpieczycie ponosi pełną odpowiedzialność. (dotyczy wszystkich ryzyk z wyłączeniem ubezpieczenia od kradzieży) Klauzula wyłączenia regresu (art ) określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonemu na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o świadczenie usług. Nie przechodzą na ubezpieczyciela również roszczenia przeciwko osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego / Ubezpieczonego (samozatrudnienie). Ponadto nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia regresowe przeciwko osobom, za które ustawową odpowiedzialność ponosi Ubezpieczający. Wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie Klauzula jurysdykcji Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. Przy braku zapisu o sądzie polubownym, właściwym będzie sąd siedziby Ubezpieczającego Likwidacyjna środków trwałych 13

14 określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości księgowej brutto/wartości odtworzeniowej dla mienia ubezpieczonego wg tej wartości, bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego. W przypadku nie odtworzenia środka trwałego odszkodowanie wypłacane będzie w pełnej wysokości do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia. (dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych) Automatycznego pokrycia mienia Zakład Ubezpieczeń obejmuje automatycznie ochroną ubezpieczeniową mienie w posiadanie, którego wejdzie Ubezpieczający/Ubezpieczony podczas trwania okresu ubezpieczenia. W czasie okresu ubezpieczenia Ubezpieczony nie informuje o nabyciu nowego majątku. W przypadku potrzeby uzyskania przez Ubezpieczonego potwierdzenia ubezpieczenia na nowo nabyty majątek Ubezpieczyciel wystawia bezskładkowe potwierdzenie udzielonej ochrony. Za wzrost do 10% łącznej sumy ubezpieczenia majątku (w ramach ubezpieczenia od ognia oraz ubezpieczenia sp. elektronicznego) Ubezpieczyciel udzieli ochrony bez pobrania dodatkowej składki. W terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia nastąpi rozliczenie klauzuli oraz ewentualna dopłata składki za dzień ochrony bez stosowania składek minimalnych. Dopłata składki nastąpi w przypadku wzrostu wartości nowo nabytego mienia powyżej 10% i zostanie naliczona od nadwyżki ponad poziom 10% wg stawek określonych w ofercie. Ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się z chwilą przejścia na Ubezpieczonego odpowiedzialności związanej z posiadaniem majątku lub dostarczeniem nowo nabytego mienia na miejsce prowadzonej działalności. Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Rozliczenie klauzuli następuje po zakończeniu każdego 13 miesięcznego okres ubezpieczenia. (dotyczy: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego) Klauzula przeniesienia mienia w obrębie zakładu określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w momencie przeniesienia zakładu lub jego części (mienia, środków trwałych) do innej lokalizacji (w tym do lokalizacji nowouruchamianej) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za przeniesioną część zakładu lub składniki mienia bez konieczności zawiadamiania go o tym fakcie przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego. (dotyczy: ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) Klauzula przepięciowa określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż ubezpieczeniem zostają objęte szkody elektryczne powstałe w wyniku pośrednich wyładowań atmosferycznych (szkody spowodowane gwałtownym wzrostem napięcia w sieci elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych) lub zmian parametrów prądu elektrycznego lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych dla wszystkich grup mienia. Strony ustalają limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości ,00 PLN. (dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych) Klauzula zgłaszania szkód określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż zawiadomienie 14

15 Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie będzie przyczyną zmniejszenia wypłaty odszkodowania lub odmowy wypłaty odszkodowania, pod warunkiem, że niedotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie miało wpływu na ustalenie przyczyny i skutków szkody Klauzula stempla pocztowego Z zachowaniem pozostałych postanowień niniejszej umowy, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy strony uzgodniły, iż w sytuacji gdy zapłata należnej Zakładowi Ubezpieczeń składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się datę złożenia zlecenia w banku, urzędzie pocztowym lub systemie elektronicznym (dot. przelewów dokonywanych za pomocą tzw. mini banków) na właściwy rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego zgromadzona była odpowiednia ilość środków wystarczających na pokrycie wymaganej składki lub raty składki Potrącania rat określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w przypadku wypłaty odszkodowania Ubezpieczonemu, Ubezpieczyciel nie będzie potrącać z kwoty odszkodowania rat składek jeszcze nie wymagalnych. Za raty niewymagalne uznajemy raty nie opłacone, nie naruszające terminu płatności określonego w umowie ubezpieczenia Klauzula likwidacyjna dla sprzętu elektronicznego Odszkodowanie wypłacane jest w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia danego sprzętu) rozumianej jako koszt zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. (dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego) Klauzula przewłaszczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie składników majątkowych Zamawiającego, ochroną ubezpieczeniowa nie wygasa lecz jest kontynuowana na dotychczasowych warunkach Klauzula swobodnego transferu między lokalizacjami Ubezpieczenie powinno obejmować mienie znajdujące się we wszystkich lokalizacjach na terenie RP bez konieczności przypisywania do określonej lokalizacji. Jest to związane z możliwością zmiany lokalizacji, w których znajdują się określone przedmioty ubezpieczenia (dotyczy: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego) Klauzula prac remontowo budowlanych Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w mieniu w trakcie budowy, montażu, instalacji lub modernizacji w zakresie zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej polisy, nie będące skutkiem tych prac. Limit odpowiedzialności dla ubezpieczycieli z tytułu niniejszej klauzuli wyniesie ,00 PLN ponad sumę ubezpieczenia na jedno i na wszystkie zdarzenia (dotyczy: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego) 15

16 Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż ubezpieczeniem zostają dodatkowo objęte koszty i wydatki poniesione przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego w związku ze złomowaniem, usunięciem rumowiska lub usunięciem ubezpieczonego mienia, rozmontowaniem, rozłożeniem, rozebraniem, składowaniem lub utylizacją ubezpieczonego mienia, oszalowaniem lub umocnieniem ubezpieczonego mienia, będącymi konsekwencją ubezpieczonej szkody lub straty. Strony ustalają limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości ,00 PLN. Powyższy limit podwyższa sumę ubezpieczenia i jest niezależny (dodatkowy) od postanowień OWU w tym zakresie. (dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych) Dodatkowe koszty w ryzyku kradzieży Ubezpieczyciel pokryje dodatkowe koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych stropów, ścian, podłóg, drzwi, zamków, okien, szyb, żaluzji i innych elementów uszkodzonych wskutek dokonanej lub usiłowanej kradzieży z włamaniem, a także koszty wymiany kluczy, względnie nabycia nowych szaf pancernych w związku z utrata kluczy. Limit odpowiedzialności: ,00 PLN. (dotyczy ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku) Suma ubezpieczenia prewencyjnego Suma ubezpieczenia prewencyjnego ,00 PLN, dotyczy tych przypadków, w których wystąpiło niedoubezpieczenie, lub pozycji, dla których suma ubezpieczenia zapisana w polisie okazała się niewystarczająca z powodu poniesionych przez Ubezpieczającego kosztów związanych z uniknięciem lub ograniczeniem szkody. (dotyczy: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego) Klauzula ubezpieczenia maszyn od szkód elektrycznych Ubezpieczyciel pokrywa szkody elektryczne powstałe w czynnych i zainstalowanych na stanowiskach pracy maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych. Przez szkodę elektryczną rozumie się uszkodzenie maszyny elektrycznej uniemożliwiające jej prawidłowe funkcjonowanie wskutek: 1) niezadziałania prawidłowo dobranych zabezpieczeń zwarciowych, przeciążeniowych lub zamkowych, 2) zmiany napięcia zasilania, 3) zmiany wartości częstotliwości prądu elektrycznego, powstałej w wyniku awarii, 4) uszkodzenia izolacji, 5) zwarcia, 6) zaniku napięcia jednej lub więcej faz. Niniejsze postanowienia szczególne nie obejmują szkód powstałych w wyniku: a) w wyniku wad wewnętrznych maszyn elektrycznych oraz usterek ujawnionych przed zawarciem umowy, b) w okresie gwarancji lub rękojmi w zakresie odpowiedzialności producenta lub dystrybutora, c) w wyniku złej konserwacji lub braku konserwacji maszyn elektrycznych, d) w odgromnikach, miernikach, licznikach, wkładkach topikowych, bezpiecznikach, żarówkach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania, e) w wyniku naturalnego zużycia, f) w wyniku przeprowadzenia napraw lub prób, za wyjątkiem prób wykonywanych w związku z planowanymi okresowymi badaniami eksploatacyjnymi. W przypadku szkody całkowitej odszkodowanie wypłaca się do wartości odtworzeniowej nowej. Limit odszkodowania ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Klauzula śniegu i lodu srony uzgodniły, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody: 16

17 a) Wynikłe z opadów śniegu, które spowodują uszkodzenie konstrukcji budynku od ciężaru śniegu i/lub zalanie wynikłe z szybkiego topnienia mas śniegu. Zakresem ochrony objęte jest również zawalenie się pod wpływem ciężaru śniegu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone. b) Polegające na uszkodzeniu konstrukcji budynku od ciężaru lodu i/lub zalanie wynikłe z szybkiego topnienia mas lodu. Zakresem ochrony objęte jest również zawalenie się pod wpływem ciężaru lodu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone. (dotyczy: ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego) Klauzula samolikwidacji W przypadku szkód, których wartość szacunkowa nie przekroczy zł (netto), Ubezpieczony może dokonać likwidacji szkody samodzielnie lub przez wyspecjalizowany serwis ( zakład naprawczy), bez przeprowadzenia oględzin miejsca lub przedmiotu szkody przez przedstawiciela Ubezpieczyciela, pod warunkiem zachowania i udostępniania Ubezpieczycielowi następujących dokumentów: -zgłoszenie szkody -dokumentacja zdjęciowa -rachunki za naprawę lub kosztorys naprawy -w przypadku szkód powstałych w wyniku czynów karnych- notatki policyjne. (dotyczy: ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych) 3.2. Klauzule fakultatywne: Klauzula miejsca ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż do ubezpieczenia przyjmuje się wszystkie lokalizacje należące do Ubezpieczającego / Ubezpieczonego oraz każde miejsce związane z prowadzeniem działalności. W przypadku uruchomienia nowej lokalizacji (uruchomienie rozumiane jako zakup lub wynajęcie nowej lokalizacji) zastanie ona automatycznie włączona do ubezpieczenia. Ostateczne rozliczenie składki za automatyczne włączenie nowej lokalizacji nastąpi w terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem dokonania przez Ubezpieczającego dopłaty należnej składki. Składka naliczana będzie z zastosowaniem tych samych stawek i w systemie pro rata temporis (co do dnia). Limit odpowiedzialności: ,00 PLN Odtworzenia mienia w nowej lokalizacji określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w przypadku szkody objętej ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczający / Ubezpieczony ma prawo do wskazania dowolnie wybranej przez siebie lokalizacji na terenie RP, w której nastąpi odtworzenie zniszczonego w wyniku szkody mienia, przy czym koszty odtworzenia nie mogą przekraczać kosztów, które byłyby poniesione przy odtwarzaniu mienia w ubezpieczonej lokalizacji. (dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych) Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż Ubezpieczyciel pokrywa wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty niezbędne do rozpoczęcia odbudowy/odtworzenia mienia po szkodzie, poniesione przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego w związku ze zrealizowaniem się ubezpieczonej szkody lub straty. 17

18 Za koszty te, w rozumieniu niniejszej klauzuli, uważa się nieubezpieczone w ramach obowiązujących ogólnych warunków ubezpieczenia koszty poniesione w celu uzyskania niezbędnych zezwoleń i decyzji stosownych urzędów państwowych, bez których niemożliwym byłoby rozpoczęcie odbudowy/odtworzenia mienia po szkodzie. Strony ustalają limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości ,00 PLN. (dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych) Klauzula odtworzenia dokumentacji określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż Ubezpieczyciel pokrywa wszelkie koszty odtworzenia dokumentacji, która zostanie uszkodzona, zniszczona lub utracona wskutek ubezpieczonej szkody lub straty. Strony ustalają limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości ,00 PLN. (dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych) Klauzula wynagrodzenia ekspertów określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż ochroną na warunkach niniejszej polisy zostają dodatkowo objęte wynagrodzenia należne rzeczoznawcom, które to wynagrodzenia ubezpieczający zobowiązany jest ponieść w celu ustalenia przyczyny lub rozmiaru ubezpieczonej szkody lub straty. Strony ustalają limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości ,00 PLN. (dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) Klauzula uproszczonej ścieżki likwidacji W przypadku szkód, których wartość nie przekracza 4 000,00 PLN wyplata odszkodowania odbywa się na podstawie faktury lub wynikowej kalkulacji kosztowej (w sytuacji naprawy szkody siłami własnymi Ubezpieczającego) dostarczonej przez Ubezpieczającego, dokumentującej koszty naprawy. Odstępuje się od konieczności przeprowadzenia oględzin. O szkodzie Ubezpieczający powinien powiadomić niezwłocznie Ubezpieczyciela, za wystarczające uważa się zgłoszenie telefoniczne na Infolinię:. Przed dokonaniem naprawy należy dokonać obmiaru uszkodzonych szyb oraz sporządzić dokumentację zdjęciową lub wystawić oświadczenie potwierdzające fakt wybicia i wymiany szyby. (dotyczy ubezpieczenia szyb od stłuczenia) Klauzula automatycznego doubezpieczenia W przypadku całkowitej konsumpcji sum ubezpieczenia (ubezpieczenie w systemie na pierwsze ryzyko) lub limitów podlegających wyczerpaniu w wyniku wypłaty odszkodowań następuje automatyczne ich odtworzenie. Ponadto po każdorazowej wypłacie odszkodowania powodującej zmniejszenie sumy ubezpieczenia (ubezpieczenie OC i ubezpieczenie w systemie na pierwsze ryzyko) lub limitu, zakład ubezpieczeń nie ma prawa odmowy doubezpieczenia mienia do pierwotnej sumy ubezpieczenia. Ubezpieczający zobowiązany będzie do dopłaty stosownej uzupełniającej składki, zgodnie ze stawką jednoznacznie określoną w ofercie. Składka zostanie naliczona systemem pro rata temporis za okres od momentu doubezpieczenia do końca okresu ubezpieczenia. Płatność składki z tytułu odtworzenia sumy ubezpieczenia/limitu - na podstawie otrzymanego dokumentu ubezpieczeniowego Klauzula wypłaty zaliczki 18

19 Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i postanowień umowy ubezpieczenia nie zmienionych niniejszą klauzulą, ustala się, że w przypadku powstania szkody zakład ubezpieczeń nie będzie uzależniał wypłaty należnego odszkodowania od dostarczenia postanowienia prokuratury o umorzeniu postępowania w sprawie, jeżeli odpowiedzialność towarzystwa będzie bezsporna. Wypłata zaliczki w wysokości 50% bezspornej kwoty odszkodowania nastąpi w terminie 14 dni od ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia Klauzula oględzin Zakład ubezpieczeń dokona oględzin przedmiotu szkody niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od momentu powzięcia wiadomości o szkodzie. Po upływie tego terminu Ubezpieczyciel nie może się powoływać na fakt braku pozostawienia miejsca szkody bez zmiany przy likwidacji szkody. (dotyczy wszystkich ryzyk z wyłączeniem OC) Klauzula franszyz/udziałów własnych W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego Ubezpieczyciel znosi franszyzy / udziały własne, niezależnie od ich rodzaju. (dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) Klauzula urządzeń zewnętrznych Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakład ubezpieczeń obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka kradzieży z dewastacją: urządzenia zewnętrzne i wewnętrzne należące do Ubezpieczającego, zainstalowane na (w) budynkach lub budowlach stanowiących własność lub użytkowanych przez Ubezpieczającego, urządzenia i budowle, parapety, elewacja, pokrycia dachów, neony, reklamy, oświetlenie zewnętrzne) Urządzenia powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi.- w sytuacji gdy np. pracownik MZEC mając dostęp do urządzeń dokona kradzieży bądź ukradziony zostanie klucz do pomieszczeń nie ma żadnych śladów!? Limit odpowiedzialności w agregacie 12 miesięcznym ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia bez możliwości odnowienia limitu w danym roku ubezpieczeniowym. Powyższe rozszerzenie nie jest zależne od ubezpieczenia danego składnika majątku od ognia i innych żywiołów. (dotyczy ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku) Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu, elektronicznego, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie. Przez termin "tymczasowo" rozumie się okres nie przekraczający 6 m-cy. (dotyczy: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego) Klauzula zalaniowa Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane w wyniku rozszczelnienia lub nieszczelności dachów, szczelin w złączach płyt bez względu na przyczynę rozszczelnienia - z wyłączeniem szkód wynikłych z rażącego niedbalstwa. Konsumpcja sumy ubezpieczenia z limitem w agregacie 13 miesięcznym ,00 PLN. (dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych) 19

20 Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji w ubezpieczonych lokalizacjach. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 30 dni. Jeżeli w tym terminie nie zostaną wprowadzone konieczne zabezpieczenia, Ubezpieczyciel może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli brak przedmiotowych zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar. Po przeprowadzeniu inspekcji Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. (dotyczy: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) Klauzula zniszczenia Ochroną ubezpieczeniową są objęte również szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu, w związku z uderzeniem przez przewrócone obiekty (lub oderwanie ich części) sąsiadujące z ubezpieczonym mieniem, takie jak drzewa, maszty, kominy itp. (dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych) Klauzula 168 godzin Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że wszystkie szkody powstałe w czasie następujących po sobie 168 godzin na skutek ciągłego oddziaływania tego samego pojedynczego zdarzenia losowego (np. huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi) traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej określonych w umowie ubezpieczenia. (dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych) Klauzula szybkiej likwidacji szkód W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy (w ciągu 24 godzin) jest konieczne dla normalnego funkcjonowania firmy, ubezpieczający powiadamiając o szkodzie ubezpieczyciela może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody sporządzając stosowny protokół opisujący rozmiar i przyczynę zdarzenia. Równocześnie ubezpieczający przedstawi wyliczenie wartości szkody lub fakturę za naprawę, które będą podstawą obliczenia odszkodowania przez ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest natychmiast konieczne, ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Zakład Ubezpieczeń nie dokona oględzin przedmiotu dotkniętego szkodą w ciągu 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia. (dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego) Klauzula likwidacji szkody częściowej Przy ustalaniu wysokości szkody w przedmiocie należącym do jednej całości kompletu, nie uwzględnia się wartości pozostałości, nieuszkodzonych lub nie utraconych przedmiotów wchodzących w skład tej całości (kompletu) pod warunkiem, że nie ma możliwości rekonstrukcji całości przez zakup, dorobienie lub uzupełnienie w jakikolwiek inny sposób (dotyczy: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego) Klauzula wypłaty odszkodowania Ubezpieczyciel nie będzie uzależniał wypłaty odszkodowania od otrzymania decyzji o umorzeniu postępowania przez prokuraturę. 20

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty Załącznik nr 1 do SIWZ warunki i zakres ubezpieczenia Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz NIP: 618-004-29-76 REGON:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

a) Starostwo Powiatowe w Lublinie Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Filia w Bychawie ul. Piłsudskiego 22 23-100 Bychawa

a) Starostwo Powiatowe w Lublinie Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Filia w Bychawie ul. Piłsudskiego 22 23-100 Bychawa Załącznik nr 1 do SIWZ warunki i zakres ubezpieczenia Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający: Powiat Lubelski działający w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych wymienionych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach.

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach. Dodatek nr 3 Program Ubezpieczenia W czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, w zawieraniu umów ubezpieczenia, w zarządzaniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również w procedurze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA 29 Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do siwz i umowy A. INFORMACJE O ZAMWIAJĄCYM: 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis prowadzonej działalności: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej administruje budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ UMOWA NR 40/2013 Załącznik nr 7 do SWIZ W dniu.. 2013 r. w Kozienicach pomiędzy: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą: 26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15, NIP 812-18-78-705, KRS 0000315640,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY OFERTA (pieczęć wykonawcy) PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ AZ-8/2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA Przedmiotem zmówienia jest usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Muzeum Narodowego w Poznaniu w następującym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Urząd Skarbowy we Wschowie ogłasza przetarg nieograniczony na niżej opisane zamówienie publiczne: Przetarg nieograniczony, znak: OL/251-1/13 Wschowa,

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach Znak sprawy 18/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: CPV 6630000

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: CPV 6630000 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO Zamawiający: Wójt Gminy Jeziora Wielkie 88-324 Jeziora Wielkie tel. 052 318-72-88 fax 052 318-74-40

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Znak sprawy ZP/DRM/5/2013 Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./faks 095 722 53 85 Znak sprawy:zp/pn/11/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo