Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A."

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na usługę ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce Spółka Akcyjna ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadanym mieniem, Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażera. Ubezpieczenie AUTO CASCO Ubezpieczenie Assistance Dane o ubezpieczającym: Targi Kielce Ul. Zakładowa Kielce NIP Regon Nazwa właściwego rejestru Krajowy Rejestr Sądowy Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KI.X NS-REJ.KRS/9342/09/55 Miejsce prowadzenia działalności: Kielce, ul. Zakładowa Kielce, ul. Zakładowa 3 Inne lokalizacje objęte ochroną w tym w OC: Data rozpoczęcia działalności w aktualnej formie prawnej: r. PKD z 2007r. Działalność główna objęta ochroną ubezpieczeniową: 1/ Działalność związana z organizacją targów i wystaw Z Pozostała działalność objęta ochroną (na terenie TK): 1. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, Dział 82, 2. Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, Dział 18, 3. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, Dział 41, 4. Roboty budowlane specjalistyczne, Dział 43, 5. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, Dział 46, 6. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, Dział 47, 7. Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport, Dział 52, 8. Działalność usługowa związana z wyżywieniem, Dział 56, 9. Działalność wydawnicza, Dział 58, 10. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań video, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, Dział 59, 11. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, Dział 62, 12. Działalność usługowa w zakresie informacji, Dział 63, 13. Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy 1

2 emerytalnych, Dział 64, 14. Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne, Dział 66, 15. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, Z, 16. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, Z, 17. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej, Dział 73, 18. Wynajem i dzierżawa, Dział 77, 19. Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane, Dział 79, 20. Działalność detektywistyczna i ochroniarska, Dział 80, 21. Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni, Dział 81, 22. Pozaszkolne formy edukacji, Dział 85.5, 23. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką, Dział 90, 24. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna, Dział 93, Przychód z prowadzonej działalności w PLN: 1) w roku ,446,79 2) w roku ,87 3) w roku ,77 4) w roku ,00 5) w roku 2013 (planowany) ) w roku 2014 (planowany) ) w roku 2015 (planowany) Ilość zatrudnionych osób (pracownicy etatowi planowana na I/2014r) w sumie: 149 w tym: - pracownicy biurowi: 117 osób - pracownicy operacyjni: 32 osób Termin imprez targowych w 2014 r. wg załącznika Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie zmiana terminu imprez targowych oraz wprowadzenie do programu nowych imprez nie powoduje konieczności informowania o tym fakcie ubezpieczyciela zgodnie z art. 815 K.C. W przypadku wprowadzenia do terminarza nowych imprez targowych przez Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel nie pobiera dodatkowej składki w ubezpieczeniu OC (zapis obligatoryjny w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej). Uwagi: zakresem ochrony ubezpieczeniowej pokryte są również wszystkie imprezy rozrywkowe artystyczne lub plenerowe organizowane na terenie TK lub poza terenem TK SA, ale na terenie RP, towarzyszące imprezom targowym, na które wstęp jest bezpłatny, organizowane zarówno przez TK jak i Wystawców do wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego (zapis obligatoryjny w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej). Warunek bezwzględny Postanowienia umowy ubezpieczenia albo innego dokumentu stanowiącego potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia maja pierwszeństwo przed zapisami OWU. W zakresie nie uregulowanym postanowieniami Opisu Przedmiotu Ubezpieczenia zastosowanie mogą mieć Ogólne Warunki Ubezpieczenia danego wykonawcy, o ile nie stoją w sprzeczności z Opisem Przedmiotu Ubezpieczenia. Wszelkie wątpliwości należy interpretować na korzyść Zamawiającego. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie przez Wykonawcę jakichkolwiek odstępstw od treści zawartych w Opisu Przedmiotu Ubezpieczenia. Nie dopuszcza się również stosowania ograniczeń, wyłączeń czy też wprowadzania limitów ponad te, które zostały zapisane w OWU lub określone w Opisu Przedmiotu Ubezpieczenia. I.PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA - bezwzględnie wymagany minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej ZAKRES OBLIGARORYJNY. 1.1 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ochrona ubezpieczeniowa za szkody rzeczowe lub osobowe powstałe w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadanym i użytkowanym mieniem, obejmuje odpowiedzialność cywilną TK określoną w Kodeksie Cywilnym, innych aktów prawa cywilnego oraz faktycznie prowadzonej działalności. 2

3 Odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania mienia obejmuje odpowiedzialność za mienie stanowiące własność, współwłasność lub użytkowanego przez TK na podstawie jakiejkolwiek umowy cywilnoprawnej. Zakresem ochrony pokryte są szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadanym mieniem obejmujące damnum emergens oraz lucrum cessans niezależnie od podstawy roszczenia (czyn niedozwolony, niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania) oraz zadośćuczynienie. Przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania rozumie się szkody określone w art. 471 i następnych kodeksu cywilnego. W zakresie podstawowym objęte są szkody osobowe, rzeczowe (nie objęte klauzulami dodatkowymi), jak również szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe podczas imprez rozrywkowych i artystycznych towarzyszących targom organizowanym zarówno przez TK i przez wystawców. Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem przewidzianych w umowie wypadków, które miały miejsce w okresie ubezpieczenia, zgłoszonych w terminie przed okresem przedawnienia. Suma gwarancyjna: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Szczegółowe warunki ubezpieczenia bezwzględnie wymagane (zakres obligatoryjny): Franszyzy /udziały własne: 1. Udział własny w szkodzie dla zakresu podstawowego w szkodach rzeczowych - Franszyza integralna 400 PLN dla wszelkich szkód rzeczowych z reżimu odpowiedzialności za czyny niedozwolone oraz niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 2. Szkody osobowe - franszyzy zniesione, udział własny - zniesiony. Doubezpieczenie: 3. W przypadku wyczerpania się sumy gwarancyjnej w trakcie trwania 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia, Ubezpieczający ma prawo do jej uzupełnienia za dopłatą dodatkowej składki. Umowa ubezpieczenie nie wygasa w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej - Ubezpieczający dopłaca dodatkową składkę wg stawki z oferty powiększonej o 30%, proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia w ciągu 14 dni od powiadomienia przez Ubezpieczyciela, iż uległa ona wyczerpaniu lub zmniejszeniu. Zakres terytorialny: 4. Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej: RP (cały zakres ubezpieczenia) + Europa dotyczy szkód wyrządzonych przez pracowników TK oddelegowanych do wykonywania czynności służbowych za granicą. 5. Koszty dodatkowe włączone w odpowiedzialność Wykonawcy: Klauzula 1 - rażącego niedbalstwa rozszerza się zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego dla reżimu odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej. Klauzula 2-72 godzin ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody kolejne powstałe z tej samej przyczyny w tym samym miejscu do upływu 72 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody. Klauzula 3 - nowych miejsc ubezpieczenia każde nowe miejsce ubezpieczenia podlega automatycznie ochronie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z chwilą przejścia ryzyka na Ubezpieczającego bez obowiązku informowania o tym fakcie Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że dany rodzaj działalności, ryzyko prawne lub rodzaj mienia objęty jest ochroną na podstawie wystawionej przez Ubezpieczyciela polisy. Klauzula 4 - regresowa regres ubezpieczeniowy jaki przysługuje Ubezpieczycielowi po wypłacie odszkodowania nie ma zastosowania gdy sprawcą szkody jest pracownik Ubezpieczającego, z wyjątkiem szkód wyrządzonych umyślnie. Klauzula nr 5 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy: 1) Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody rzeczowe i szkody osobowe wyrządzone pracownikom ubezpieczającego powstałe w związku z wykonywaniem pracy. 2) Ochroną ubezpieczeniową w przypadku szkód osobowych objęte są szkody będące następstwem wypadków przy pracy mających miejsce w okresie trwania umowy ubezpieczenia. 3) Ubezpieczyciel zobowiązany jest w przypadku szkód osobowych wypłacić odszkodowanie stanowiące nadwyżkę ponad świadczenie wypłacane osobom uprawnionym na podstawie przepisów ustawy z dnia r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199 z 28 listopada 2002 r., poz ze zmianami), 4) Odszkodowanie objęte ochroną ubezpieczeniową ustalane jest wg prawa cywilnego. 5) Powyższe ubezpieczenie nie obejmuje następstw chorób zawodowych. 3

4 6) Podlimit sumy gwarancyjnej na szkody osobowe PLN, na szkody rzeczowe PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, w tym za szkody w pojazdach pracowników spółki polegające na ich zniszczeniu lub uszkodzeniu. 7) Przy wypłacie odszkodowania nie stosuje się udziału własnego w szkodzie, ani franszyzy redukcyjnej. Klauzula 6 OC za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC pojazdów mechanicznych, w tym: wózki widłowe, pojazdy typu MELEX i inne. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody rzeczowe i szkody osobowe powstałe w związku z posiadaniem, użytkowaniem lub prowadzeniem wózków widłowych, w zakresie nie podlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Suma gwarancyjna PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Klauzula 7 OC za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług powstałe po przekazaniu ich odbiorcy w użytkowanie (dotyczy np. montażu stoisk Wystawców i prac dotyczących przyłączenia maszyn oraz urządzeń Wystawców do mediów prąd, woda, kanalizacja) niezależnie od podstawy roszczenia delikt, kontrakt. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody rzeczowe i szkody osobowe wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac, usług lub innych czynności powstałych po przekazaniu ich odbiorcy. Ochrona na podstawie niniejszej klauzuli obejmuje szkody wyrządzone odbiorcy usługi, jak i osobom trzecim. Suma gwarancyjna PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W przypadku, gdy ubezpieczyciel nie ma w swoich OWU takiej klauzuli powyższy zakres powinien zostać pokryty zakresem podstawowym OC. Klauzula 8 OC za szkody w mieniu znajdującym się na przechowaniu, pod nadzorem lub kontrolą Ubezpieczającego (niezależnie od podstawy roszczenia delikt, kontrakt). Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody rzeczowe w mieniu Wystawców polegające na ich zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie (niezależnie od faktu, iż w umowie z Wystawcami odpowiedzialność TK za szkody w mieniu ograniczona jest jedynie do winy umyślnej). Z zakresu ochrony wyłączone są szkody: a) Powstałe wskutek kradzieży zwykłej, b) W mieniu osób trzecich użytkowanym na podstawie umowy najmu, leasingu, użyczenia lub innej umowy cywilno prawnej, c) Związane z uszkodzeniem lub zniszczeniem wartości pieniężnych, papierów wartościowych, zbiorów archiwalnych i kolekcjonerskich, dzieł sztuki. Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: PLN, przy czym dla szkód wynikających z utraty, zniszczenia lub zaginięcia dokumentów i planów powierzonych Ubezpieczonemu zastosowanie ma podlimit: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Klauzula 9 OC za podwykonawców bez prawa regresu do sprawcy szkody (dotyczy pracowników spółki wykonujących na jej rzecz prace na umowę zlecenie) - niezależnie od podstawy roszczenia delikt, kontrakt. Podlimit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Klauzula 10 OC wzajemna tj. odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez TK. podwykonawcom oraz wyrządzone przez Podwykonawców TK. niezależnie od podstawy roszczenia delikt i kontrakt. Podlimit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Klauzula 11 OC za szkody spowodowane organizowaniem imprez tj. ochroną objęte są szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone uczestnikom imprezy oraz osobom postronnym powstałe wskutek zorganizowania przez Ubezpieczającego imprezy, nie mającej charakteru imprezy masowej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu OC na podstawie właściwych przepisów prawa. Klauzula 12 OC za szkody spowodowane niedostarczeniem energii elektrycznej wystawcom lub dostarczenie energii o niewłaściwych parametrach tj. ochroną objęte są szkody rzeczowe i osobowe oraz finansowe poniesione przez wystawców, w związku z niedostarczeniem energii elektrycznej wystawcom lub dostarczenie energii o niewłaściwych parametrach. Klauzula 13 - reprezentantów zakres ochrony rozszerza się o szkody wyrządzone wskutek winy umyślnej osób objętych ubezpieczeniem oraz osób za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, z 4

5 wyłączeniem szkód spowodowanych przez reprezentantów Ubezpieczającego. Za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników uprawnionych do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Ubezpieczającego. Klauzula 14 OC za szkody w pojazdach zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody rzeczowe w pojazdach osób trzecich, w tym wystawców, powstałe na terenie parkingu wielopoziomowego oraz na wyznaczonych miejscach parkingowych na terenie zarządzanym przez TK SA, a także na terenie parkingu podziemnego. Teren parkingu wielopoziomowego i podziemnego jest miejscem płatnym i monitorowanym, ale nie stanowi parkingu strzeżonego. Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Klauzula 15 OC ekspertów zakres ubezpieczenia rozszerza się o pokrycie kosztów ekspertyz wykonanych na zlecenie Ubezpieczającego, bez koniecznej zgody Ubezpieczyciela ochrona do limitu zł. Klauzula 16 Koszty obrony sądowej i pozasądowej, a w szczególności koszty przedprocesowe i procesowe, koszty postępowania pojednawczego, koszty pełnomocników limit zł. Klauzula stempla bankowego, w brzmieniu: Niniejszym ustala się, że jeżeli zapłata należnej składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się datę obciążenia rachunku bankowego ubezpieczonego lub datę stempla pocztowego na przekazie pocztowym pod warunkiem, że na rachunku Zamawiającego znajdowały się wystarczające środki finansowe do zrealizowania płatności. Okresy ubezpieczenia w trakcie trwania umowy: , Zastrzeżenie do OWU OC Ubezpieczyciela: treść wzorca regulaminu TK nie daje podstaw do wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody rzeczowe powstałe w mieniu Wystawców dla reżimu odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej. Szkodowość: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Okres Liczba szkód Wypłacone Rezerwy odszkodowania ,00 0, ,30 zł 0, ,00 zł 0,00 Szkody z 2012r i 2013r. uszkodzenia pojazdów osób trzecich. Fakultatywny zakres ochrony Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia wpisać w załączniku 3 (kwota/tak/inne): Za włączenie do zakresu ubezpieczenia poniższych rozszerzeń Oferent otrzyma 20 punktów wg następującego podziału: 1). Zawarcie umowy generalnej na 2 lata z obniżką kosztu ubezpieczenia o 5% w drugim roku trwania umowy generalnej. Warunkiem udzielenia zniżki w II-gim roku będzie poziom szkodowości nie wyższy niż 60% składki opłaconej. W przeciwnym przypadku, składka za II-gi rok ubezpieczenia pozostanie na niezmienionym poziomie 8 pkt. 2). Klauzula terroryzmu z limitem zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 1 pkt. 3). Klauzula strajków, zamieszek, rozruchów z limitem zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 2 pkt. 4). Klauzula OC pracodawcy zastąpienie limitu dla szkód osobowych: zł na limit zł dla szkód osobowe; limit dla szkód rzeczowych pozostaje na poziomie zł 2 pkt. 5). Zastąpienie sumy gwarancyjnej 2 mln zł sumą w wysokości 3 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z zachowaniem pozostałych podlimitów 5 pkt. 6). Klauzula OC podwykonawcy zastąpienie limitu: zł na limit zł 2 pkt. 5

6 1.2 UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK ZAKRES OBLIGATORYJNY System ubezpieczenia: SUMY STAŁE dla budynków, instalacji inżynieryjno technicznych oraz pozostałych środków trwałych, w tym wyposażenia. PIERWSZE RYZYKO dla podlimitów odpowiedzialności na poszczególne ryzyka, wyposażenia i niskocennych składników majątku. W pierwszym roku umowy sumy ubezpieczenia podane w zapytaniu dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk ustalono według stanu mienia na dzień roku. Ubezpieczyciel z dniem podpisania umowy zobowiązany jest również objąć ochroną na warunkach określonych w zapytaniu oraz swej oferty, wszystkie składniki mienia nabyte przez Targi Kielce w okresie od dnia do dnia r. Składka od ostatecznych sum ubezpieczenia zostanie naliczona zgodnie ze stawkami zawartymi w ofercie Ubezpieczyciela. Udział własny w szkodzie: Mienie pracownicze: Zniesiony Franszyza integralna: 50 PLN, wyjątkiem: - Maszyn od szkód elektrycznych, dla których franszyza redukcyjna wynosi: 500 PLN - kl.automatycznego pokrycia, kl.ubezpieczenia szkód estetycznych, kl.awarii i uszkodzenia maszyn i urządzeń, kl. Strajków, zamieszek i rozruchów, kl. Rzeczoznawców, kl. Kradzież zwykłej, kl. Włączenia szkód przepięciowych, kl. Zamarznięcia instalacji, kl. Kosztów poszukiwania wycieków, kl. Koszty zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, dla których franszyza integralna wynosi: 500 zł; - kl. dodatkowych kosztów działalności 3 dni robocze; W pozostałych szkodach brak udziału własnego i franszyzy redukcyjnej. Okresy ubezpieczenia w trakcie trwania umowy: r. Zakres ubezpieczenia: ALL RISKS obejmuje szkody majątkowe, polegające na fizycznym zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonego mienia, będące bezpośrednim następstwem zdarzeń losowych nie wyłączonych w niniejszym Zapytaniu oraz OWU Ubezpieczyciela, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Zapytaniu oraz ofercie Ubezpieczyciela na wykonanie niniejszego zamówienia. Ubezpieczone mienie w ramach sumy ubezpieczenia objęte jest także ochroną od szkód powstałych wskutek: a. Akcji gaśniczej, ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania prowadzonej w związku z wystąpieniem szkody objętej zakresem ochrony ubezpieczeniowej, b. Zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia spowodowanego zdarzeniami objętymi ochroną ubezpieczeniową, w tym restytucji. W granicach sumy ubezpieczenia, ubezpieczenie pokrywa także koszty działań zapobiegawczych, służących zminimalizowaniu skutków szkody oraz koszty poniesione przez Ubezpieczającego w celu zabezpieczenia mienia przed szkodą obejmujące między innymi koszty demontażu i montażu, transportu, przechowania oraz inne w zależności od sytuacji - nawet gdyby okazały się one nieskuteczne. Przy akcji ratowniczej prowadzonej zgodnie z art. 826 K.C. Ubezpieczający nie musi uzyskać zgody Ubezpieczyciela na udział osób trzecich biorących odpłatnie udział w akcji ratowniczej na zlecenie Ubezpieczającego, w tym restytucji mienia. Metoda wyceny wartości do ubezpieczenia Środki trwałe i wyposażenie wg wartości księgowej brutto oraz odtworzeniowej Gotówka wg wartości nominalnej Wypłata odszkodowania: Dla mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto oraz odtworzeniowej w systemie na sumy stałe wg kosztów zakupu lub odtworzenia tego samego typu mienia lub o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych, niezależnie od stopnia technicznego lub faktycznego zużycia mienia lub wysokości amortyzacji księgowej maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego mienia. Zasada proporcji (klauzula Leeway) dla mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto w systemie na sumy stałe ma zastosowanie jedynie w przypadku, gdy zaniżono SU w stosunku do wartości z KŚT, dla odtworzeniowej, gdy niedoubezpieczenie przekracza 20% SU. Dla mienia ubezpieczonego wg wartości nominalnej w gotówce. 6

7 Dla ryzyk i mienia ubezpieczonego w systemie na pierwsze ryzyko wg wartości odtworzeniowej (dla szyb od stłuczenia) dla pozostałych składników mienia maksymalnie do wysokości powstałej szkody nie więcej jednak niż do wartości księgowej brutto środka trwałego oraz przyjętego podlimitu odpowiedzialności za dane ryzyko. Zastrzeżenia do OWU mienia od wszystkich ryzyk niezależnie od zapisów w OWU Ubezpieczyciela ochronie ubezpieczeniowej podlegają następujące składniki mienia lub ryzyka : Ochronie podlegają budynki w rozumieniu definicji stosowanych OWU, z jednoczesnym rozszerzeniem definicji budynku o elementy wykończeniowe, dekoracyjne i informacyjne umieszczone na budynku oraz z danym budynkiem nierozłącznie związane. W wartości budynków i ich definicji ujęte jest oszklenie konstrukcyjne oraz stałe szklane elementy wykończeniowe, typu drzwi i przegrody szklane oraz winda. Nadziemne i podziemne sieci przesyłowe wszelkiego typu (instalacje energetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, wodno kanalizacyjne lub centralnego ogrzewania) zlokalizowane w miejscu ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności: zł. Szkody w urządzeniach elektrycznych, sieciach elektrycznych, maszynach, urządzeniach, transformatorach, urządzeniach klimatyzacyjnych oraz sieciach komputerowych spowodowanych pośrednim lub bezpośrednim wyładowaniem atmosferycznym. Dla pośrednich wyładowań atmosferycznych obowiązuje limit zł. Ogień/Pożar niezależnie od przyczyny, wybuch, uderzenia pojazdu lądowego w tym spowodowanego przez pracowników Ubezpieczającego, upadek statku powietrznego jego części lub ładunku, silny wiatr, deszcz nawalny, grad, ciężar śniegu i lodu oraz zalanie na wskutek roztopów śniegu lub lodu, trzęsienie ziemi, zapadanie i osuwanie się ziemi, lawina, zalanie: (awaria lub wadliwe działanie urządzeń wodno kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń znajdujących się wewnątrz lub na zewnątrz ubezpieczonych budynków, cofnięcie się ścieków z własnej lub publicznej kanalizacji, zalanie mienia przez osoby trzecie, nieumyślne pozostawienie otwartych zaworów urządzeń wodno kanalizacyjnych), dym i sadza (niezależnie od miejsca ich powstania), uderzenie fali dźwiękowej, powodzi (rozumianej min. jako szkoda spowodowana przez wody stojące lub płynące, deszcz nawalny, gwałtowne roztopy śniegu) oraz zalanie mienia wskutek zamarznięcia śniegu lub lodu w rynnach i na dachach budynków którego zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie usunąć bez ryzyka uszkodzenia stałych elementów budynku. Powyższe ryzyka podlegają włączeniu do zakresu ochrony jako ryzyka nienazwane (bez definicji określającej szczegółowo ryzyko) oraz do wysokości sumy ubezpieczenia powyższe ryzyka podlegają ochronie niezależnie od innych wyłączeń odpowiedzialności zawartych w OWU mienia od wszystkich ryzyk Ubezpieczyciela (wyjątek stanowi nieprzestrzeganie przez TK ogólnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie prawa budowlanego i ochrony przeciwpożarowej). Szkody spowodowane w oszkleniu budynków (okna), wykładzinach kamiennych lub ceramicznych, elementach szklanych stanowiących wyposażenie (ale nie stanowiące elementów stałych) budynków, neonach, tablicach itp. - powstałe wskutek stłuczenia lub porysowania. Podlimit odpowiedzialności w systemie na pierwsze ryzyko w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Podlimit na koszt ustawienia rusztowań wynosi PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja/wandalizm (celowe zniszczenie lub uszkodzenie mienia przez osoby trzecie) dotyczy wszystkich składników mienia, z wyjątkiem budynków oraz z jednoczesnym włączeniem ryzyka graffiti, objętych ochroną w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk wymienionych w dokumencie ubezpieczenia oraz objętych ochroną na podstawie klauzuli automatycznego pokrycia ustalona jest przez Ubezpieczającego w systemie na pierwsze ryzyko. Limit odpowiedzialności 20 % łącznej sumy ubezpieczenia dla danej grupy mienia, rozumianej jako łączna wartość mienia zaewidencjonowana w poszczególnych grupach KRŚT (odszkodowanie liczone do limitu 20% łącznej wartości mienia z poszczególnych grup KRŚT). Ubezpieczający nie ma obowiązku informowania o zmianie danych zawartych w załączniku opisującym konstrukcje i zabezpieczenia poszczególnych budynków zamieszczone w załączniku dane odpowiadają stanowi na dzień Pokryte ochroną ubezpieczeniową koszty dodatkowe: Koszty określone w art. 826 KC do wysokości sumy ubezpieczenia. Koszty usunięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami wywozu części niezdatnych do użytku, składowania, utylizacji itp. limit zł ponad limit wynikający z OWU. Zamarznięcie przewodów instalacji wodno kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń oraz instalacji w budynkach lub na terenie posesji objętej ubezpieczeniem. 7

8 Ubezpieczeniem objęte są koszty wymiany uszkodzonych części wraz z kosztami robocizny oraz kosztami rozmrożenia. Limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (limit ten nie ma zastosowania, gdy OWU przewidują korzystniejsze dla Zamawiającego warunki ochrony lub ryzyko nie podlega wyłączeniu w OWU), Koszty sporządzenia dokumentacji projektowej, kosztorysowej oraz nadzoru - autorskiego, budowlanego, inwestorskiego jeżeli wymagane są przez prawo budowlane lub inne przepisy prawa w ramach SU mienia dotkniętego szkodą. Koszty odtworzenia dokumentacji zakładowej (akt, faktur, zasobów archiwalnych itp.) uszkodzonej, zniszczonej bądź utraconej wskutek realizacji ryzyk objętych ochroną w zakresie kosztów robocizny i materiałów na ich odtworzenie oraz kosztów restytucji obejmującej min. transport, osuszanie specjalistycznymi metodami, odgrzybianie itp. czynności. Limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, Koszty poszukiwania wycieków z instalacji wodno kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania znajdujących się w budynkach. Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Klauzule dodatkowe - zakres obligatoryjny: Klauzula ubezpieczenie od szkód elektrycznych: Zakres ubezpieczenia: niezadziałanie wymaganych zabezpieczeń chroniących maszyny, zmiany napięcia zasilania, zanik napięcia jednej lub kilku faz, uszkodzenie izolacji, zwarcie (spięcie) itp. szkody. Rodzaj mienia objętego ochroną wszystkie odbiorniki prądu, sieci elektryczne, sieci teleinformatyczne, podzespoły elektryczne i elektroniczne maszyn i urządzeń technicznych. Zabezpieczenia: Użytkowanie zgodnie w normami i wymogami. Szkodowość: Brak zdarzeń szkodowych z tego rodzaju ryzyka Limit odpowiedzialności PLN (w systemie na Pierwsze Ryzyko) Franszyza redukcyjna PLN Moc przyłączeniowa wynikająca z umowy z ZE 3,5 MW 2 stacje trafo własność TK, Aktualna moc umowna na najbliższy rok 1200 KW Kradzież zwykła (zabór mienia w celu przywłaszczenia) Na podstawie niniejszej klauzuli Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane kradzieżą zwykłą do kwoty PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zamawiający pod rygorem utraty świadczenia z niniejszego ubezpieczenia zobowiązany jest powiadomić o szkodzie bezzwłocznie (nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od chwili powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości) policję. Ubezpieczenie nie obejmuje strat w mieniu wykazane w trakcie inwentaryzacji. Klauzula rzeczoznawców W granicach limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciel pokryje poniesione przez Zamawiającego konieczne i uzasadnione koszty ekspertyz rzeczoznawców związane z ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody. Powołany ekspert nie może pozostawać w stosunku służbowym lub kapitałowym ze stronami umowy ubezpieczenia. Limit Ubezpieczyciela z tytułu udziału w kosztach wynosi PLN w okresie trwania 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia. Klauzula ubezpieczenia szkód estetycznych (graffiti) Ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną szkody estetyczne polegające na pomalowaniu, porysowaniu, zarysowaniu powierzchni, umieszczeniu napisów i innych znaków graficznych na ubezpieczonym mieniu przez osoby pozostające poza stosunkiem ubezpieczeniowym. Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody objęte ubezpieczeniem na podstawie niniejszej klauzuli wynosi PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie trwania 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia. Klauzula przechowywania mienia Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe wskutek zalania mienia od podłoża w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu gruntu, jeżeli mienie to składowane było bezpośrednio na podłodze lub podstawie niższej niż 10 cm, za wyjątkiem szkód spowodowanych przez zalanie bezpośrednio z góry oraz w mieniu przechowywanym okazjonalnie. Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie dokumentu ubezpieczenia obejmuje automatycznie nieruchomości i ruchomości, zakupione wybudowane lub przejęte przez Ubezpieczającego lub znajdujące się pod jego kontrolą, w miejscu ubezpieczenia do 30% łącznej sumy ubezpieczenia wynikającej z polisy). Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody rozpoczyna z chwilą przejścia ryzyka na ubezpieczającego. Rozliczenie składki składka za mienie zgłoszone do ubezpieczenia będzie naliczana wg stawki z oferty przy zastosowaniu zasady pro rata temporis liczonej w dniach udzielanej ochrony. Rozliczenie składki za udzielaną ochronę ubezpieczeniową nastąpi w ciągu 60 dni od zakończenia 12 miesięcznej umowy ubezpieczenia. Klauzula regresowa regres ubezpieczeniowy jaki przysługuje Ubezpieczycielowi po wypłacie odszkodowania nie ma zastosowania, gdy sprawcą szkody jest pracownik Ubezpieczającego (osoba 8

9 fizyczna zatrudniona przez Ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, za pracownika na użytek niniejszej umowy uważa się również praktykanta lub wolontariusza, którym ubezpieczający powierzył wykonanie określonych czynności) z wyjątkiem szkód wyrządzonych umyślnie. Klauzula akceptacji istniejących zabezpieczeń antykradzieżowych - Ubezpieczyciel akceptuje jako zgodne ze swoimi OWU posiadane przez Ubezpieczającego zabezpieczenia antykradzieżowe: przy braku stałego dozoru lub elektronicznego systemu alarmowego z powiadomieniem (drzwi zewnętrzne do ubezpieczanego lokalu lub pomieszczenia powinny posiadać 2 zamki lub kłódki wielozastawkowe, okna do których jest dostęp z parteru lub przybudówek powinny być zabezpieczone kratami stałymi lub otwieranymi - zamykanymi na 1 kłódkę wielozastawkową lub w inny sposób jaki przewidują wymagania Ubezpieczyciela). Przy ustanowionym po godzinach pracy dozorze lub czynnych instalacjach alarmowych z powiadomieniem w drzwiach zewnętrznych do ubezpieczonego lokalu powinien znajdować się 1 zamek wielozastawkowy lub 1 kłódka wielozastawkowa okna do lokalu, do których jest dostęp z parteru lub przybudówek nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykradzieżowych. Zamek lub kłódka wielozastawkowa to urządzenie, do którego klucz posiada wzdłuż trzonu minimum 2 żłobienia lub 4 nacięcia poprzeczne. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia każde nowe miejsce ubezpieczenia podlega automatycznie ochronie ubezpieczenia z chwilą przejścia ryzyka na Ubezpieczającego, bez obowiązku informowania o tym fakcie Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że spełnia ona wymaganie Ubezpieczyciela pod względem ochrony mienia oraz przepisów ppoż. Limit odpowiedzialności: zł oraz obowiązek zgłoszenia nowego miejsca w ciągu 30 dni od daty uruchomienia nowej lokalizacji. Klauzula Reprezentantów - wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela odnośnie winy umyślnej i rażącego niedbalstwa, ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Członków Zarządu i Prokurentów. Klauzula ubezpieczenie uszkodzeń oraz awarii maszyn i urządzeń: Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek awarii lub uszkodzenia w maszynach, urządzeniach, aparatach i sprzęcie zdatnym do użytku i użytkowanym zgodnie z przeznaczeniem. Limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy odpowiedzialny jest producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy; powstałych w wyniku naturalnego zużycia albo długotrwałej degradacji właściwości użytkowych, w tym kawitacji, erozji, korozji, rozszerzenia się kamienia kotłowego, szlamu i innych osadów, działania środków żrących lub starzenia się izolacji; w wymienialnych narzędziach wszelkiego rodzaju, wymurówkach oraz obudowach i rusztach pieców oraz palenisk, a także dyszach palników oraz innych elementach, których czas prawidłowego funkcjonowania jest krótszy od trwałości maszyny; spowodowanych wadami lub uszkodzeniami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia. Klauzula dotyczy grup: 3, 4, 5,6 i 8 KŚT. Inne szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego nie będące następstwem elektryczności atmosferycznej powstałe wskutek przepięcia wewnętrznego, niezadziałania zabezpieczeń, przetężenia, za wysokiego lub za niskiego napięcia, przetarcia izolacji, zaniku napięcia, itp. ustala się podlimit na niniejsze szkody w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Klauzula kosztów zabezpieczeń przeciwkradzieżowych limit: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Klauzula stempla bankowego, w brzmieniu: Niniejszym ustala się, że jeżeli zapłata należnej składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się datę obciążenia rachunku bankowego ubezpieczonego lub datę stempla pocztowego na przekazie pocztowym pod warunkiem, że na rachunku Zamawiającego znajdowały się wystarczające środki finansowe do zrealizowania płatności. Klauzula szkód w wyniku prac remontowych i modernizacyjnych, w brzmieniu: Zostaje potwierdzone, że szkody w mieniu będącym przedmiotem prac budowlano-montażowych, powstałe w związku lub na skutek prowadzonych prac remontowych i modernizacyjnych pozostających na ryzyku Zamawiającego wchodzą w zakres ochrony z limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem, że prowadzone prace nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy. Dla szkód w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia ochrona pozostaje utrzymana mocą umowy ubezpieczenia, do wysokości sum ubezpieczenia. Z zakresu niniejszej klauzuli wyłącza się prace, które naruszają konstrukcję budynku oraz dachu. Klauzula katastrofy budowlanej w brzmieniu: szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, w rozumieniu prawa budowlanego. Limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 9

10 Szkodowość: Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych Za okres Okres Liczba szkód Wypłacone Rezerwy odszkodowania , ,00 0, ,00 0,00 Szkody z 2011r. - 2 zgłoszenia, rezygnacja Ubezpieczającego z odszkodowania. Szkoda wypłacona w 2012r., uszkodzenie reklamy wielkopowierzchniowej wskutek wiatru w XII.2011r PLN; Szkody z 2013r dotyczą: stłuczenie, uszkodzenie szyb zł wypłacone odszkodowanie; zł wypłacono za zalanie hal wystawowych w wyniku ulewnych deszczy; zrezygnowano z dwóch roszczeń; Przedmiot ubezpieczenia - wg załącznika do zapytania : 1. Budynki i instalacje inżynieryjno techniczne Budynki (Grupa I) PLN (wg. wartości księgowej brutto) oraz PLN (wg. wartości odtworzeniowej) Budowle (Grupa II) PLN (wg. wartości księgowej brutto); 2. Wyposażenie, maszyny i urządzenia techniczne (gr. III-VIII) PLN. 3. Sprzęt elektroniczny zakupiony przed r PLN wg wartości księgowej i PLN wg wartości odtworzeniowej. 4. Niskocenne składniki majątku, mienie związane z organizacją targów o jednokrotnym lub wielokrotnym użytkowaniu (wykładziny dywanowe, materiały reklamowe itp.) PLN. 5. Gotówka w lokalu PLN. 6. Gotówka w transporcie PLN. 7. Mienie osobistego użytku pracowników PLN Fakultatywny zakres ochrony Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia wpisać w załączniku (kwota/tak/inne): Za włączenie do zakresu ubezpieczenia poniższych rozszerzeń Oferent otrzyma 23 punkty wg następującego podziału: Klauzula zastąpienia dla maszyn i urządzeń - W przypadku szkody przekraczającej 50% sumy ubezpieczenia danego składnika mienia, w którym nastąpiła szkoda, Ubezpieczający może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania typu, modelu, parametrów technicznych, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia uszkodzonego lub zniszczonego mienia - 2 pkt. Klauzula zastąpienia dla budynków W przypadku szkody przekraczającej 50% sumy ubezpieczenia danego składnika mienia, w którym nastąpiła szkoda, Ubezpieczający może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Odszkodowanie nie przekroczy sumy ubezpieczenia uszkodzonego lub zniszczonego mienia 2 pkt. Klauzula automatycznego odnowienia limitu na ryzyka ubezpieczone w systemie na pierwsze ryzyko Suma ubezpieczenia zostaje automatycznie przywrócona po wypłacie odszkodowania wynikającego z zakresu ubezpieczenia za dopłatą dodatkowej składki wg stawki z oferty powiększonej o 30% wyliczonej proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia 1 pkt.. Klauzula szybkiej likwidacji skód (dotyczy każdej szkody z tytułu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk szkód do kwoty PLN) ubezpieczający w przypadku powstania szkody sam sporządza protokół powstania szkody, dokumentuje fakt jej powstania wykonaniem zdjęcia oraz fakturą za naprawę. Przesłane Ubezpieczycielowi wymienione powyżej dokumenty stanowić będą podstawę do wypłaty odszkodowania, o ile objęte są ochroną na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia 1 pkt.. Szkody powstałe w mieniu objętym ochroną powstałe wskutek: wady materiałowej nie wykrytej w trakcie eksploatacji (z wyjątkiem szkody objętej gwarancją lub rękojmią producenta), niezadziałania zabezpieczeń mechanicznych, elektrycznych lub elektronicznych, błędu w obsłudze maszyny lub urządzenia ustala się podlimit na niniejsze szkody w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 4 pkt. 10

11 Klauzula zwiększonych kosztów działalności: limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Czas odszkodowawczy: 6 miesięcy 3 pkt. Kl. Strajki, zamieszki, rozruchy limit zł 1 pkt. Zawarcie umowy generalnej na 2 lata z obniżką kosztu ubezpieczenia o 5% w drugim roku trwania umowy generalnej. Warunkiem udzielenia zniżki w II-gim roku będzie poziom szkodowości nie wyższy niż 60% składki opłaconej. W przeciwnym przypadku, składka za II-gi rok ubezpieczenia pozostanie na niezmienionym poziomie 6 pkt. Ochrona wg zakresu umowy generalnej dla dzieł sztuki, przedmiotów o charakterze zabytkowym lub unikatowym, eksponatów tj. mienia, które TK wypożyczają z jednostek kultury, od osób fizycznych lub innych podmiotów celem ich ekspozycji - czas ochrony 6 dni, składka liczona pro rata pkt. 1; Udzielenie Ubezpieczającemu funduszu prewencyjnego w kwocie zł pkt. 2 Za wyższą kwotę funduszu prewencyjnego zostaną przyznane dodatkowe punkty z zakresu możliwych 10 dodatkowych punktów. Punkty zostaną przyznane wg następującej reguły: Największa wartość 8 pkt., a punktacja dla pozostałych oferentów będzie wyliczana proporcjonalnie, tj. jako stosunek wartości z oferty do największej wartości z otrzymanych ofert. 11

12 1.3 UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych: Zakres ubezpieczenia- ALL RISKS (utrata, uszkodzenie, zniszczenia na wskutek zdarzeń losowych nie wyłączonych w OWU z zastrzeżeniem jednak, że ryzyko huraganu oraz trzęsienia podlega włączeniu do zakresu ochrony, jeżeli OWU przewidują ich wyłączenie). Franszyza integralna dla sprzętu stacjonarnego i przenośnego 250 PLN. Franszyza redukcyjna dla kosztów odtworzenia danych i oprogramowania 250 PLN Okresy ubezpieczenia w trakcie trwania umowy: r. Ubezpieczone koszty: a) Koszty określone w art. 826 KC do wysokości sumy ubezpieczenia, b) Koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie do limitu zł ponad limit wynikający z OWU, c) Koszty pracy w godzinach nadliczbowych, godzinach nocnych, w dni wolne od pracy, ekspresowego transportu (w tym frachtu lotniczego na terenie RP oraz Zagranicy), przyjazdu techników oraz ekspertów z RP. Limit odpowiedzialności PLN w okresie trwania 12 miesięcznego okresu ochrony (podlimit ten nie ma zastosowania, gdy OWU przewidują korzystniejsze dla Zamawiającego warunki ochrony). Ubezpieczający ma prawo uzupełnić sumę ubezpieczenia podlimitu w trakcie trwania 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia wg stawki z oferty oraz proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia, gdy wskutek wypłaty odszkodowania uległ on zmniejszeniu lub całkowitemu wyczerpaniu. d) Koszty transportu, cła, podatku w tym VAT, opłat celnych, uruchomienia, oprogramowania w sumie ubezpieczenia. Zastrzeżenie do OWU sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Ubezpieczyciela: Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody objęte ochroną ubezpieczeniową w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym powstałe w okresie przerwy w imprezach targowych. Dane do oceny ryzyka stan na dzień zamawiający nie ma obowiązku informowania o zmianie wyszczególnionych poniżej danych do oceny ryzyka w trakcie trwania umowy: Część sprzętu komputerowego posiada zabezpieczenia typu UPS, część zasilanie poprzez sieć komputerową, pozostałe posiadają zabezpieczenie listwami przepięciowymi. Obsługa serwisowa ubezpieczonego sprzętu przez pracowników TK SA oraz wyspecjalizowany serwis. Dodatkowo, w części Centrum Kongresowego oraz nowej części budynku biurowego dostęp do pomieszczeń jest ograniczona poprzez system dostępu. Cały teren TK SA zostanie docelowo objęty telewizją przemysłową (monitoring kamerowy). Zakres obligatoryjny ochrony: Kradzież zwykła (zabór mienia w celu przywłaszczenia) do kwoty PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W przypadku powstania szkody Ubezpieczający niezwłocznie nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od powstania szkody lub powzięciu o niej wiadomości powiadamia o szkodzie Policję oraz Ubezpieczyciela pod rygorem utraty świadczenia z ubezpieczenia. Ubezpieczenie nie obejmuje strat w mieniu wykazane w trakcie inwentaryzacji. Zakres ochrony sprzętu przenośnego (notebooki, aparaty fotograficzne ) rozszerzony na teren Europy. Maksymalna wartość sprzętu podlegającego ochronie na podstawie niniejszej klauzuli PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Ubezpieczający nie jest zobowiązany dostarczyć Ubezpieczycielowi odrębnego wykazu sprzętu podlegającego ubezpieczeniu na podstawie niniejszej klauzuli. Przedmiot ubezpieczenia Rodzaj sprzętu Sprzęt stacjonarny zakupiony po r. Sprzęt przenośny zakupiony po r. Suma Ubezpieczenia w PLN wart.księgowa początkowa wart.odtworzeniowa wart.księgowa początkowa wart.odtworzeniowa 12

13 Wymagany zakres ubezpieczenia dotyczący wypłaty odszkodowania: Podstawą wypłaty odszkodowań dla stacjonarnego oraz przenośnego sprzętu elektronicznego wymienionego w Zapytaniu jest wartość odtworzeniowa lub księgowa początkowa. Wartość odtworzeniowa to koszty naprawy lub nabycia części lub sprzętu będącego bezpośrednim zamiennikiem utraconego tj. o takich samych lub podobnych parametrach technicznych, tego samego lub podobnego rodzaju i wydajności (przywrócenie do stanu przed szkodą bez uwzględnienia stopnia zużycia) powiększona o koszty robocizny, transportu, cła, montażu. Ubezpieczający może zastąpić zniszczone, uszkodzone bądź utracone mienie bez obowiązku zachowania typu, modelu, parametrów technicznych, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Powyższe zapisy dotyczące wypłaty odszkodowania wg wartości odtworzeniowej mają zastosowanie dla sprzętu, którego wiek w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia nie przekroczył 7 lat lub starszego, gdy w ciągu ostatnich 7 lat był poddawany modernizacjom lub ulepszeniom oraz wybranego przez Ubezpieczającego sprzętu telekomunikacyjnego, komputerowego lub innego starszego niż 7 lat i nie modernizowanego w ciągu ostatnich 7 lat serwery, switche, routery oraz innego, którego wartość nie przekroczy 10% sprzętu do 7 lat ). Klauzula sprzętu przenośnego - Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej na szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. Ubezpieczenie obejmuje również upadek sprzętu. W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonego sprzętu z pojazdu, odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje tylko wtedy, gdy: a) pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita trwała konstrukcja), b) w trakcie postoju pojazdu został on prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki oraz włączony został sprawnie działający system alarmowy. Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie polisy obejmuje automatycznie sprzęt elektroniczny, zakupiony lub przejęty przez Ubezpieczającego lub znajdujący się pod jego kontrolą, w miejscu ubezpieczenia do limitu rocznego w wysokości 30% łącznej sumy ubezpieczenia wynikającej z polisy. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody rozpoczyna się z chwilą przejścia ryzyka na ubezpieczającego. Rozliczenie składki - zgłoszone do ubezpieczenia będzie naliczana wg stawki z oferty przy zastosowaniu zasady pro rata temporis liczonej w dniach udzielanej ochrony. Rozliczenie składki za udzielaną ochronę ubezpieczeniową nastąpi w ciągu 60 dni od zakończenia 12 miesięcznej umowy ubezpieczenia. Termin ten na wniosek Ubezpieczającego lub jego Pełnomocnika może zostać przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 dni. Klauzula regresowa regres ubezpieczeniowy jaki przysługuje Ubezpieczycielowi po wypłacie odszkodowania nie ma zastosowania, gdy sprawcą szkody jest pracownik Ubezpieczającego (osoba fizyczna zatrudniona przez Ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, za pracownika na użytek niniejszej umowy uważa się również praktykanta lub wolontariusza, którym ubezpieczający powierzył wykonanie określonych czynności) z wyjątkiem szkody spowodowanej umyślnie. Klauzula akceptacji istniejących zabezpieczeń antykradzieżowych - Ubezpieczyciel akceptuje jako zgodne ze swoimi OWU posiadane przez Ubezpieczającego zabezpieczenia antykradzieżowe: przy braku stałego dozoru lub elektronicznego systemu alarmowego z powiadomieniem (drzwi zewnętrzne do ubezpieczanego lokalu lub pomieszczenia powinny posiadać 2 zamki lub kłódki wielozastawkowe, okna do których jest dostęp z parteru lub przybudówek powinny zabezpieczone kratami stałymi lub otwieranymi- zamykanymi na 1 kłódkę wielozastawkową lub w inny sposób jaki przewidują wymagania Ubezpieczyciela). Przy ustanowionym po godzinach pracy dozorze lub czynnych instalacjach alarmowych w drzwiach zewnętrznych do ubezpieczonego lokalu powinien znajdować się 1 zamek wielozastawkowy lub 1 kłódka wielozastawkowa okna do lokalu do których jest dostęp z parteru lub przybudówek nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykradzieżowych. Zamek lub kłódka wielozastawkowa to urządzenie, do którego klucz posiada wzdłuż trzonu minimum 2 żłobienia lub 4 nacięcia poprzeczne. Klauzula szkody powstałe w wyniku pośredniego wyładowania atmosferycznego - Ubezpieczyciel pokryje szkody materialne w ubezpieczonym sprzęcie komputerowym powstałe w wyniku pośredniego wyładowania atmosferycznego jedynie wtedy, gdy: urządzenia zabezpieczone są urządzeniami anty-przepięciowymi typu, np.: UPS, wydzielonym zasilaniem sieci komputerowej lub listwami przepięciowymi. Dla pozostałego sprzętu elektronicznego nie są wymagane dodatkowe zabezpieczenia antyprzepięciowe. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia każde nowe miejsce ubezpieczenia podlega automatycznie ochronie ubezpieczenia z chwilą przejścia ryzyka na Ubezpieczającego, bez obowiązku informowania o tym fakcie Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że nowa lokalizacja spełnia podstawowe warunki Ubezpieczyciela w zakresie ochrony mienia i bezpieczeństwa ppoż. 13

14 Klauzula rzeczoznawców W granicach limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciel pokryje poniesione przez Zamawiającego konieczne i uzasadnione koszty ekspertyz rzeczoznawców związane z ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody. Powołany ekspert nie może pozostawać w stosunku służbowym, kapitałowym lub innej zależności ze stronami umowy. Limit Ubezpieczyciela z tytułu udziału w kosztach wynosi PLN w okresie trwania 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia. Klauzula szybkiej likwidacji szkód: W przypadku szkody w sprzęcie używanym przez Ubezpieczającego o wartości do PLN, Ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić do samodzielnej likwidacji, sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiar szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody; Protokół oraz faktura za naprawę będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela pod warunkiem jednak, że dana szkoda objęta jest odpowiedzialnością Ubezpieczyciela. Klauzula ubezpieczenia mienia osób trzecich: TK zastrzega sobie prawo ubezpieczenia wg stawek oraz warunków z oferty sprzętu stanowiącego własność osób trzecich ubezpieczeniem krótkoterminowym na czas od 4 do 6 dni. Zastosowanie ma stawka z oferty naliczona wg pro rata temporis, stawka minimalna nie może przekroczyć 200 PLN. Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji, w brzmieniu: Ubezpieczyciel rozszerza zakres ubezpieczenia na szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia, objętych ochroną. Za okres przejściowy rozumie się okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w okresie od daty dostawy do zainstalowania, w brzmieniu: Ubezpieczyciel rozszerza zakres ubezpieczenia na szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego w okresie od daty dostawy do miejsca ubezpieczenia do momentu zainstalowania na stanowisku pracy i zakończenia testów, jeśli były wymagane przez producenta. Okres ochrony wynosi 3 miesięce od daty dostawy i może być wydłużony za zgodą Ubezpieczyciela. Klauzula stempla bankowego, w brzmieniu: Niniejszym ustala się, że jeżeli zapłata należnej składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się datę obciążenia rachunku bankowego ubezpieczonego lub datę stempla pocztowego na przekazie pocztowym pod warunkiem, że na rachunku Zamawiającego znajdowały się wystarczające środki finansowe do zrealizowania płatności. Klauzula ubezpieczenia nośników w urządzenia fotokopiujących limit zł; UBEZPIECZENIE BAZ DANYCH ORAZ PROPORCJONALNYCH I NIEPROPORCJONALNYCH KOSZTÓW DODATKOWYCH: Ubezpieczenie baz danych, nośników danych oraz kosztów odtworzenia oprogramowania. System ubezpieczenia na pierwsze Ryzyko. Zakres ubezpieczenia jak w ubezpieczeniu szkód materialnych. System ubezpieczenia na pierwsze ryzyko. Suma ubezpieczenia PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia. Ubezpieczenie pokrywa koszty wprowadzenia danych, z kopii zapasowych lub dokumentów do bazy danych, koszty zakupu nośników danych, odtworzenia oprogramowania oraz inne koszty wymienione w OWU Ubezpieczyciela. Franszyza redukcyjna: 500 PLN. Ubezpieczenie nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych. System ubezpieczenia na pierwsze ryzyko. Zakres ubezpieczenia jak w ubezpieczeniu szkód materialnych. Suma ubezpieczenia PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia. Ubezpieczenie pokrywa koszty niezależne od długości czasu przestoju spowodowane szkodą: koszty pojedynczej procedury przeprogramowania, koszty adaptacji sprzętu oraz inne koszty wymienione w OWU. Franszyza redukcyjna: 500 PLN. Ubezpieczenie proporcjonalnych kosztów dodatkowych. Zakres ubezpieczenia jak w ubezpieczeniu szkód materialnych. System ubezpieczenia na pierwsze ryzyko. Suma ubezpieczenia PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia. Ubezpieczenie pokrywa koszty, które wzrastają proporcjonalnie do długości czasu przestoju: koszty wynajmu oraz użytkowania urządzeń zastępczych, koszty zastosowania alternatywnych procesów technologicznych, koszty skorzystania z usług osób trzecich, koszty zatrudnienia dodatkowego personelu do wprowadzenia danych oraz inne wymienione w OWU. Okres odszkodowawczy 45 dni. Franszyza czasowa 3 dni. Szkodowość: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 14

15 Za okres r. Okres Liczba szkód Wypłacone Rezerwy odszkodowania ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Fakultatywny zakres ochrony Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia wpisać w załączniku 3 (kwota/tak/inne): Za włączenie do zakresu ubezpieczenia poniższych rozszerzeń Oferent otrzyma 2 punkty wg następującego podziału: Włączenie do zakresu ochrony szkód powstałych wskutek działania wirusów komputerowych do kwoty PLN 1 pkt.. Klauzula szkód powstałych wskutek: strajków, zamieszek, rozruchów do limitu zł 1 pkt. 15

16 1.4. UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH Ubezpieczenie zawarte będzie na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124 z r. poz ze zm.). Zakres terytorialny zgodny z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych odpowiadający obowiązkowemu ubezpieczeniu; Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wszystkie pojazdy, będące w posiadaniu Ubezpieczającego, wymienione w załączniku nr 4 do Zapytania bez dodatkowego zgłoszenia (obowiązek wystawienia w terminie polisy ubezpieczenia OC ciąży na ubezpieczycielu) oraz pojazdy nowo zakupione, pod warunkiem zgłoszenia ich do ubezpieczenia najpóźniej w dniu rejestracji. Dla nowych pojazdów zakupionych w czasie obowiązywania niniejszej umowy, w przypadku, jeżeli warunki ubezpieczenia oferowane przez dealera będą korzystniejsze niż określone w niniejszym postępowaniu, ubezpieczający ma prawo zawrzeć umowę ubezpieczenia na warunkach dla niego korzystniejszych i nie będzie naruszać to warunków umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania. Suma gwarancyjna: Minimalna suma gwarancyjna zostanie ustalona w oparciu o aktualnie obowiązującą sumę gwarancyjną określoną na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych z późniejszymi zmianami, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Okresy ubezpieczenia: Zgodnie z danymi zawartymi w załączniku nr 4. Zielona Karta Na wniosek Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel wystawi dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta). Składka zostanie określona kwotowo (za 12 miesięcy Tabela nr 1 załącznik nr 2) oraz dla każdego pojazdu oddzielnie (Tabela nr 2 w załączniku nr 2) w odniesieniu do pojazdów, dla których przypisane zostało to ryzyko w Załączniku nr 4. W przypadku zakupu lub przejęcia przez Ubezpieczającego nowych środków transportu, podlegają one ubezpieczeniu wg stawek Ubezpieczyciela jakie złoży w ofercie na wykonanie niniejszego zamówienia. Okres ubezpieczenia wg załącznika nr 4 Szkodowość: Ubezpieczenie OC komunikacyjne Okres Liczba szkód Wypłacone Rezerwy odszkodowania , ,00 Do ,18 0, UBEZPIECZENIE AUTO CASCO POJAZDÓW Ubezpieczenie wg następujących założeń: Zakres ubezpieczenia: PEŁNY obejmuje min. (ryzyka elementarne + kradzież pojazdu lub jego wyposażenia z każdego miejsca). Poniższy zakres ubezpieczenia jest zakresem minimalnym, OWU mogą przewidywać korzystniejszy dla TK zakres ochrony ubezpieczeniowej, Uszkodzenie pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek: a) wypadku lub kolizji powstałej wskutek zderzenia z pojazdami, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, najechania na przedmioty znajdujące się w pasie drogowym lub powstałe z innych przyczyn np. złego stanu technicznego drogi, b) działania osób trzecich, w tym włamania i dewastacji dotyczy również samego ogumienia pojazdu, 16

17 c) wypadku lub kolizji powstałej wskutek śliskości nawierzchni powstałej wskutek oblodzenia jezdni, zalegania śniegu lub rozlania na jezdni innych płynów i smarów, d) uszkodzenie silnika pojazdu wskutek zassania wody lub wjechania w rozlewisko. Uszkodzenie lub utrata pojazdu wskutek min. następujących zdarzeń losowych: a) powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, trąby powietrznej, osuwania i zapadania się ziemi lub innych zdarzeń o charakterze przyrodniczym, b) nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego, c) uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był udzieleniem pomocy medycznej, d) kradzież pojazdu z każdego miejsca, jego części lub wyposażenia, e) uszkodzenie pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, f) rabunku pojazdu bądź jego części, g) Kradzieży zuchwałej polegającej na zaborze przez sprawcę pojazdu wraz z jego dokumentami oraz kluczykami wskutek użyciu podstępu (celowe spowodowanie wypadku drogowego, wrzucenie pod pojazd przedmiotów, które doprowadzą do zatrzymania się pojazdu, użycie materiałów pirotechnicznych oraz inne nie wymienione sytuację w których może dojść do zaboru pojazdu wraz z jego dokumentami oraz kluczykami ), Składki płatne jednorazowo w ciągu 14 od początku odpowiedzialności wskazanej w wystawionym dokumencie ubezpieczenia. Początek okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia. Sposób ustalenia sumy ubezpieczenia: a) Pojazdy fabrycznie nowe: wartość brutto z faktury VAT pojazdy osobowe, bez VAT w całości pojazdy ciężarowe. Przyjęta w ten sposób suma ubezpieczenia obowiązuje przez okres 12 miesięcy od początku ubezpieczenia, b) Pojazdy używane: suma ubezpieczenia będzie ustalana na podstawie katalogu INFO ERSPERT z dnia wystawienia polisy ubezpieczenia dla danego pojazdu jako wartość rynkowa pojazdu. c) Pojazdy używane starsze niż 10-letnie oraz niefigurujące w ww. katalogu suma ubezpieczenia będzie uzgodniona pomiędzy ubezpieczającym a zakładem ubezpieczeń. Ustalenie rozmiaru szkód częściowych w pojazdach następuje w wariancie serwisowym (wg stawek serwisu danej marki pojazdu oraz technologii naprawy dla danej marki) lub wg kosztorysu do wyboru przez TK Suma ubezpieczenia zawiera podatek VAT, odszkodowanie płatne z podatkiem VAT, również w sytuacji, gdy szkoda została zlikwidowana na podstawie kosztorysu (dla wszystkiego typu szkód - szkoda częściowa lub całkowita). Wypłata odszkodowania bez uwzględnienia amortyzacji części przy szkodach częściowych, niezależnie od wieku pojazdu (roku produkcji) dotyczy wszystkich części zużytych do naprawy, również wymiany nadwozia. Zakres terytorialny - RP + EUROPA W przypadku, gdy w OWU AUTOCASCO Ubezpieczyciela wyłączona jest standardowo kradzież pojazdu bądź jego części na terenie Państw WNP lub innych na terenie Europy, Ubezpieczyciel zobowiązany jest podać w załączniku nr 2 koszt włączenia takiego ryzyka oraz określić możliwość zawarcia krótkoterminowego rozszerzenia zakresu dla tego ryzyka z rozliczeniem pro rata. Minimalna składka za włączenie ww. ryzyka zostaje określona na poziomie 150 zł. TK zastrzega sobie prawo do dowolności w wykorzystaniu tego rozszerzenia. Franszyza integralna we wszystkiego rodzaju szkodach 500 zł. TK nie dopuszcza innego udziału własnego w szkodach częściowych czy całkowitych bądź to przez określenie udziału własnego w formie procentowej czy w formie franszyzy redukcyjnej. Ubezpieczenie bez konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania. Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy TK przed zawarciem umowy ubezpieczenia ma prawo skorygować podane w załączniku nr 4 do zapytania Sumy Ubezpieczenia poszczególnych pojazdów do aktualnej wartości rynkowej. Sumę ubezpieczenia wg wartości rynkowej ustala Ubezpieczyciel na podstawie danych zawartych w załączniku nr 4 oraz dodatkowych danych przekazanych przez pełnomocnika obejmujących: przebieg w kilometrach, datę następnego badania technicznego. Bezgotówkowa likwidacja szkód w wariancie serwisowym po uprzednim uzgodnieniu z warsztatem naprawczym kosztów i sposobu naprawy uszkodzonego pojazdu). Pojazdy objęte ubezpieczeniem oraz okres ubezpieczenia wg Załącznika nr 4 do zapytania; 17

18 Składka za ubezpieczenie dla każdego pojazdu objętego ubezpieczeniem w trakcie trwania umowy zostaje ustalona w następujący sposób: SU ustalona wg wartości zakupu lub wartości rynkowej razy stawka w % od SU podana przez Ubezpieczyciela w ofercie. Dla pojazdów kontynuujących ubezpieczenia AC istniejące w nich zabezpieczenia przeciwkradzieżowe uznane są za wystarczające. W wypadku pojazdów nowych oraz kontynuujących ubezpieczenia AC ubezpieczyciel rezygnuje z wymogu wykonania zdjęć. Odszkodowanie płatne przy przekroczeniu terminu ważności badania technicznego, jeżeli nie miało to wpływu na powstanie szkody; Ubezpieczyciel w załączniku 2 wpisuje łączną kwotę za 12 miesięczny okres ubezpieczenia (Tabela nr 1 w załączniku nr 2) oraz dla każdego pojazdu oddzielnie (Tabela nr 2 w załączniku nr 2) w odniesieniu do pojazdów, dla których przypisane zostało to ryzyko w Załączniku nr 4. W przypadku zakupu lub przejęcia przez TK SA nowych środków transportu, podlegają one ubezpieczeniu na warunkach oraz wg stawek Ubezpieczyciela jakie złoży w ofercie. Zastrzeżenie do OWU AC Ubezpieczyciela: Ubezpieczyciel niezależnie od zapisów OWU AC zobowiązany jest zaakceptować powyższy zakres ochrony, Ubezpieczyciel niezależnie do zapisów OWU AC zobowiązany jest zaakceptować jako zgodne z OWU AC istniejące zabezpieczenia antykradzieżowe w pojazdach TK wymienionych w załączniku nr 4 do zapytania bez obowiązku przedstawienia dodatkowego zaświadczenia o sprawności alarmu i immobilisera, gdy montowane były fabrycznie lub przez dealera, TK w przypadku przekroczenia przepisów o ruchu drogowym przez kierującego pojazdem, który jest jego pracownikiem, dopuszcza ograniczenie w wypłacie odszkodowania jedynie w przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości o 30 i więcej kilometrów - nie więcej jednak niż o 25% wartości szkody. Regres ubezpieczeniowy nie ma zastosowania, gdy sprawcą szkody jest pracownik TK z wyjątkiem przypadku, gdy szkoda powstała wskutek winy umyślnej. Okres ubezpieczenia wg załącznika nr 4 Szkodowość: Ubezpieczenie AC Okres Liczba szkód Wypłacone Rezerwy odszkodowania ,89 0, ,16 0,00 do , ,99 Fakultatywny zakres ochrony Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia wpisać w załączniku 3 (kwota/tak/inne): Za włączenie do zakresu ubezpieczenia poniższych rozszerzeń Oferent otrzyma 10 punktów wg następującego podziału: Gwarantowana przez okres 12 miesięcy suma ubezpieczenia AC dla pojazdów używanych (starszych niż 1 rok ) 2pkt. Brak redukcji wypłaty odszkodowania w przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości - 2pkt. Zniesienie franszyzy integralnej 1pkt. Bezskładkowe objęcie ochroną kradzieży pojazdu bądź jego części na terenie Rosji i Ukrainie 1pkt.; Objęcie ochroną szkód powstałych z przyczyn eksploatacyjnych 1pkt. Zawarcie umowy Generalnej na 2 lata 3 pkt UBEZPIECZENIE NNW KIEROWCY I PASAŻERÓW - obligatoryjny zakres ochrony Suma ubezpieczenia zł dla jednej osoby /na każde miejsce wg dowodu rejestracyjnego/ Zakres ochrony minimalny: trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1% uszczerbku 1% SU), śmierć wskutek NW 100% SU, inne świadczenia wg OWU Umowa ubezpieczenia obowiązuje dla pojazdów wymienionych w Załączniku nr 4 Pojazdy objęte ubezpieczeniem oraz okres ubezpieczenia wg załącznika nr 4 18

19 Składka zostanie określona kwotowo (za 12 miesięcy Tabela nr 1 załącznik nr 2) w odniesieniu do wszystkich pojazdów wymienionych w załączniku nr 4 do Zapytania oraz dla każdego pojazdu oddzielnie (Tabela nr 2 w załączniku nr 2). W przypadku zakupu lub przejęcia przez Ubezpieczającego nowych środków transportu, podlegają one ubezpieczeniu na warunkach oraz wg stawek Ubezpieczyciela jakie złoży w ofercie na wykonanie niniejszego zamówienia. W przypadku, gdy sprawcą szkody jest pracownik Ubezpieczającego, nie ma zastosowania regres ubezpieczeniowy jaki przysługuje Ubezpieczycielowi na podstawie art. 828 KC Szkodowość: Ubezpieczenie NNW komunikacyjne Okres Liczba szkód Wypłacone Rezerwy odszkodowania Do Ubezpieczenie kosztów pomocy w wypadku lub awarii ASSISTANCE - obligatoryjny zakres ochrony Ochroną ubezpieczenia Wariancie maksymalnym jaki posiadają ubezpieczyciele na terenie RP i Europy, podlegają pojazdy osobowe i ciężarowe do 2.5 tony wymienione w załączniku nr 4 do zapytania. Zakres ubezpieczenia ASSISTANCE powinien pokrywać min. (niezależnie od OWU ASSISTANCE Wykonawcy): Pomoc informacyjną (wypadek, awaria, kradzież, inne zdarzenia losowe): informacja serwisowa, przekazanie wiadomości, pomoc tłumacza, Pomoc serwisową (bez limitu odległości miejsca zdarzenia od miejsca zamieszkania): próba usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia (wypadek, awaria, in. zdarzenie), holowanie ubezpieczonego pojazdu bez limitu kilometrów na terenie RP (wypadek, awaria, in. zdarzenie), z limitem minimum 800 km na terenie Europy (wypadek), organizacja parkingu, holowanie pojazdu poszkodowanego na terytorium RP (wypadek),. ekspertyza techniczna (wypadek, awaria), złomowanie pojazdu (wypadek, awaria); Pomoc w podróży: zakwaterowanie do 5 dób w hotelu **/*** lub ****, odbiór ubezpieczonego pojazdu, powrót Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania lub kontynuacja podróży; zy: w przypadku wypadku i kradzieży minimum do 15 dni, w przypadku awarii minimum do 5 dni (co najmniej 2 razy w okresie ubezpieczenia). Klasa pojazdu zastępczego nie niższa od pojazdu ubezpieczonego (nie wyższa niż D). Podstawienie lub odbiór pojazdu zastępczego. Pomoc medyczną: organizacja wizyty lekarskiej lub pielęgniarskiej, dostawa niezbędnych lekarstw, pomoc psychologa, Inne ryzyka wg OWU ASS Wykonawcy Składka zostanie określona kwotowo (za 12 miesięcy Tabela nr 1 załącznik nr 2) oraz dla każdego pojazdu oddzielnie (Tabela nr 2 w załączniku nr 2) w odniesieniu do pojazdów, dla których przypisane zostało to ryzyko w Załączniku nr 4. Okres ubezpieczenia wg załącznika nr 4 Szkodowość: Ubezpieczenie ASS komunikacyjne Okres Liczba szkód Wypłacone Rezerwy odszkodowania Do W przypadku zakupu lub przejęcia przez Ubezpieczającego nowych środków transportu, podlegają one ubezpieczeniu na warunkach oraz wg stawek Ubezpieczyciela jakie złoży w ofercie na wykonanie niniejszego zamówienia. 19

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na usługę ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce Spółka Akcyjna ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na usługę ubezpieczenia interesów majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej Targów Kielce Spółka Akcyjna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na usługę ubezpieczenia interesów majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej Targów Kielce Spółka Akcyjna OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na usługę ubezpieczenia interesów majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej Targów Kielce Spółka Akcyjna ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: Ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

O F E R TA OFERTA CENOWA DLA ZADANIA A

O F E R TA OFERTA CENOWA DLA ZADANIA A Załącznik nr 2 do SIWZ Znak sprawy : OR.I.271.2.2013... (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)... (miejscowość, data) Gmina Gnojno Gnojno 145 28-114 Gnojno O F E R TA Składając ofertę na ubezpieczenie interesów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Wierzbowa 52 90-133 Łódź (Zamawiający) Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik Nr 4 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Wykonawca:... pełna nazwa wykonawcy / pieczęć firmowa A. INFORMACJE I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

II. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej polisa nr OC-C 012928 na następujących warunkach:

II. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej polisa nr OC-C 012928 na następujących warunkach: Raport bieżący nr 15/2012 z dnia 21.03.2012 r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iż w dniu 21

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE:

ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na usługę ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce Spółka Akcyjna ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie?

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie? Rzeszów, dnia 10 sierpnia 2009r. znak postępowania : ZP 341/153/2009 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03 Wrocław, 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WAD.2601.310.2014 DANE PODSTAWOWE: Ubezpieczony: (Zamawiający) Ubezpieczający: Broker:. Opis działalności: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dane Ubezpieczającego: 21Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo Rehabilitacyjny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Rzewuskiego

Bardziej szczegółowo

Franszyza redukcyjna kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w każdej szkodzie

Franszyza redukcyjna kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w każdej szkodzie Załącznik Nr 6 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rozboju mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 5 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 3 do SIWZ Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA CONCORDIA SPÓŁDZIELCA

PROGRAM UBEZPIECZENIA CONCORDIA SPÓŁDZIELCA PROGRAM UBEZPIECZENIA CONCORDIA SPÓŁDZIELCA Program ubezpieczenia Concordia Spółdzielca jest skierowany do przedsiębiorstw działających na zasadach prawa spółdzielczego. 1. ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy BZ-7.II/2013 Towarzystwa Ubezpieczeń Wg rozdzielnika

Znak sprawy BZ-7.II/2013 Towarzystwa Ubezpieczeń Wg rozdzielnika Znak sprawy BZ-7.II/2013 Towarzystwa Ubezpieczeń Wg rozdzielnika Zaproszenie do rokowań poprzedzonych składaniem ofert wstępnych na wykonanie zadania o nazwie: i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Wandalizm zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia w związku z usiłowaniem lub dokonaniem kradzieży z włamaniem albo rabunku

Wandalizm zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia w związku z usiłowaniem lub dokonaniem kradzieży z włamaniem albo rabunku Wykaz klauzul i definicji Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony ubezpieczeniowej). Franszyza redukcyjna kwotowy

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Ubezpieczający / Ubezpieczony: ratownik medyczny Ubezpieczający w ramach programu dla ratowników medycznych zobligowany jest

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 6b wzór umowy dotyczący części II zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Załącznik nr 3b Uwaga: wszystkie pola zaznaczone na kolor szary muszą być wypełnione przez wykonawcę. Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Suma w (C*D) w Majątek zapisany w ewidencjach

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sędziszów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sędziszów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury Załącznik Nr 2 do SIWZ / nazwa i adres Wykonawcy, pieczątka/ data/ / miejscowość NIP: REGON: Tel: Fax: e- mail : O F E R T A Zamawiający: Gmina Sędziszów ul Dworcowa 20 28-340 Sędziszów Odpowiadając na

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo