UMOWA. 1.Przedmiot umowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA. 1.Przedmiot umowy"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 UMOWA Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie przy Placu Defilad 1, posiadającą REGON: oraz NIP: , reprezentowaną na podstawie udzielonego pełnomocnictwa nr ZP-210/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. przez: Dariusza Walaszczyka Dyrektora Polskiej Akademii Nauk Zakładu Działalności Pomocniczej w Warszawie zwanym dalej Zamawiającym, a...,wpisanym do.. pod nr, posiadającym NIP:., REGON:.., reprezentowanym przez.. zwanym dalej Wykonawcą : Niniejszą umowę strony zawierają w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze. zm.), zwaną dalej ustawą". 1.Przedmiot umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane związane z odtworzeniem izolacji p.wilgociowych pionowych i poziomych piwnic, remontem schodów zewnętrznych, fos i murków oporowych w budynku przy ul. Długiej 24 Polskiej Akademii Nauk. zgodnie z umową w zakresie określonym przez: a) SIWZ b) SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT c) DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ (PROJEKTY TECHNICZNE) jak również zgodnie z przepisami prawa oraz swoją najlepszą wiedzą, doświadczeniem i zasadami sztuki budowlanej, zwanych dalej Pracami budowlanymi, a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie. 2. Wykonawca ponadto zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad i usterek wykonanych Prac budowlanych oraz do dokonywania napraw i usunięcia wad i usterek Prac budowlanych w okresie gwarancji. str. 1

2 2.Termin wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac w terminie do 150 dni kalendarzowych od dnia protokolarnego wprowadzenia na teren budowy. 3.Realizacja i obiory prac budowlanych 1. Zamawiający wprowadzi Wykonawcę na teren budowy w terminie do 14 dni od dnia wejścia w życie umowy. 2. O terminie wprowadzenia na teren budowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę faksem lub em w terminie 1 dnia przed dniem protokolarnego wprowadzenia na teren budowy. 3. Niezwłocznie po rozpoczęciu robót Wykonawca zobowiązuje się dokonać stosownego wpisu do dziennika budowy. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Prac budowlanychzgodnie z Harmonogramem robót, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 5. Podstawą do rozliczenia1-go etapu prac, o którym mowa w Harmonogramie robót będzie Protokół zaawansowania robót I-etap podpisany przez Inspektora nadzoru, przedstawiciela Zamawiającego i Kierownika budowy. Na podstawie Protokołu odbioru1-go etapu Zamawiający określi należną wykonawcy część wynagrodzenia. 6. Zamawiający zobowiązuje się dokonać końcowego odbioru wykonanych robót w terminie 7 dni roboczychod zgłoszenia przez Wykonawcę faksem lub e- mailem gotowości ich odbioru. 7. Po zakończeniu odbioru,z zastrzeżeniem ust. 8, Strony podpiszą Protokół odbioru końcowego. Protokół odbioru końcowego będzie określał ostatnią część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, pod warunkiem usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek określonych w Protokole odbioru końcowego. 8. Jeżeli w trakcie odbioru Prac budowlanych wyjdą na jaw wady lub usterki Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia Prac budowlanych i podpisania odbioru końcowego, jeżeli wady lub usterki uniemożliwiają korzystanie z budynku, objętego przedmiotem umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego wad co do robót wykonanych przed dokonaniem odbioru, o których mowa w ust. 8, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie do 14 dni roboczychpod rygorem nieujęcia reklamowanych robót w Protokole odbioru końcowego. Ewentualne reklamacje będą zgłaszane faksem lub em. 10. W przypadku ujawnienia wad i usterek innych niż te, określone w ust. 8, Strony sporządzą Protokół Obioru Końcowego, w którym zostaną wskazane wady i usterki Prac budowlanych. Wykonawca usunie wady i usterki w uzgodnionym terminie. Po usunięciu wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o ich usunięciu. Usunięcie usterek zostanie potwierdzone Protokołem usunięcia wad i usterek. 11. Dzień podpisania Protokołu usunięcia wad i usterek uważa się za dzień zakończenia prac. 12. Wykonawca, z zastrzeżeniem ustępu 13, jest zobowiązany do wykonania Prac budowlanych samodzielnie, na własny koszt i ryzyko, używając własnych środków, pracowników, sprzętu i materiałów. str. 2

3 str Wykonawca jest uprawniony powierzyć niektóre elementy Prac budowlanych Podwykonawcom wskazanym w złożonej do przetargu ofercie, jeżeli co najmniej na 5 dni przed dniem zawarcia umowy z podwykonawcą dostarczy Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą zawierający szczegółowe wyliczenie robót zleconych Podwykonawcy, a Zamawiający wyrazi pisemną zgodę na powierzenie Podwykonawcą tych elementów Prac budowlanych Podwykonawcy. 14. Wykonawca pokrywa koszty wszelkich materiałów i koszty użycia narzędzi niezbędnych do wykonania umowy. 15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość materiałów zastosowanych do wykonania umowy. 16. Wykonawca zobowiązuje się stosować jedynie materiały posiadające atesty i aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie przepisy. Wybrane przez Wykonawcę materiały, wyroby lub urządzenia do zastosowania przy realizacji i wycenie przedmiotu zamówienia muszą posiadać co najmniej taką wartość techniczną, użytkową, estetyczną jakiej wymagał Zamawiający w specyfikacji oraz muszą zgodnie z prawem być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Określenie w ofercie nazwy, producenta lub innych parametrów charakteryzujących wybrany przez Wykonawcę produkt jest wiążące przy spełnieniu w/w wymogów. 17. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od przejęcia do dnia zakończenia prac. 18. Wykonawca jest obowiązany zapewnić nadzór w czasie wykonywania Prac budowlanych oraz wyznaczyć Kierownika budowy. 19. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację budowy, w tym dziennik budowy, a także wykonać inną niezbędną dokumentację. 20. Wykonawca nie jest uprawniony do cesji praw lub przeniesienia obowiązków wynikających z umowy. 4. Wynagrodzenie 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę netto.pln plus podatek VAT w wysokości łącznie brutto.(słownie:....). 2. Wynagrodzenie podane w ust. 1 niniejszego paragrafu jest ryczałtowe, w kwocie wynagrodzenia zawierają się wszystkie opłaty związane z realizacją przedmiotu umowy. 3. Wynagrodzenie będzie płatne w dwóch ratach: a) Pierwsza rata- płatna na podstawie Protokołu zaawansowania robót I etap, o którym mowa w 3 ust. 5 niniejszej umowy, b) Druga rata płatna na podstawie Protokół odbioru końcowego, o którym mowa w 3 ust. 7 niniejszej umowy. 4. Wykonawca wystawi fakturę VAT dla Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej ul. Nowy Świat 72, Warszawa, NIP Na fakturach Wykonawca obowiązany jest umieści symbol i numer niniejszej umowy. 5. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze:, w terminie do 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem ust. 6.

4 6. Warunkiem zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia jest uregulowanie przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań za prace wykonane przez Podwykonawców i przekazanie Zamawiającemu: a) kopii faktury wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawcę za wykonane przez niego roboty łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty podwykonawcy należnego wynagrodzenia, potwierdzonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, b) oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy pełnego wynagrodzeniaza wykonane przez niego roboty zgodnie z 7 ust. 2 Umowy. str. 4 5.Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 1) 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w 4 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w 2. 2) 20% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w 4 ust. 1 za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 3) 0,2 % kwoty wskazanej w 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu czynności gwarancyjnych w terminach, o których mowa w 8 ust. 4 umowy. 4) 0,2 % kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w 4 ust. 1, za każdy dzień niedopełnienie obowiązku, o którym mowa 3 ust. 20 umowy. 2. Kary, o których mowa w ust.1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy żądania zapłaty takiej kary umownej. 3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy do wysokości wartość naliczonych kar. 4. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 6. Odstąpienie od umowy 1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za roboty już wykonane. 2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: a) w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania robót w terminie 7 dni roboczych od dnia protokolarnego wprowadzenia na teren budowy, b) w przypadku przerwania przez Wykonawcę robót na okres dłuższy niż 14 dni roboczych bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego, c) w przypadku niewykonywania robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej umowy, d) w przypadku zastosowania materiału nieposiadającego atestu, certyfikatu lub aprobaty technicznej wymaganej przez odpowiednie przepisy.

5 3. W przypadku odstąpienia w części od umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie wykonane i odebrane na podstawie protokołu roboty, w takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się sporządzić przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji rozpoczętych robót, a także zabezpieczyć przerwane roboty na własny koszt w sposób wskazany przez Zamawiającego. 4. W razie nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków przewidzianych w ust. 3 niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo na własną rękę i na koszt Wykonawcy: sporządzić inwentaryzację robót oraz dokonać uporządkowania i protokolarnego przejęcia terenu budowy, zawiadamiając o tym na piśmie Wykonawcę. 5. W razie zakończenia Umowy Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania robót i zabezpieczenia nie zakończonych robót oraz terenu budowy. 6. W razie zakończenia Umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały i sprzęt opłacone przez Zamawiającego stanowią jego własność i pozostaną w jego dyspozycji. str Podwykonawstwo 1. W przypadku powierzenia całości lub części prac objętych niniejszą umową Podwykonawcom stosuje się poniższe przepisy. 2. Umowa Podwykonawca, o której mowa w 3 ust. 13 niniejszej umowy powinna zawierać zapis zobowiązujący Podwykonawcę do powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty za roboty zrealizowane przez Podwykonawcę, stanowiące przedmiot tej Umowy, w ciągu 3 dni roboczychod daty wpływu należności na rachunek bankowy Podwykonawcy. 3. Zlecenie robót Podwykonawcom bez wiedzy lub zgody Zamawiającego stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy.Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiedzy o naruszeniu przez Wykonawcę powyższego obowiązku. 4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność, jak za działania własne, za roboty, dostawy i usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 5. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. 8.Rękojmia i gwarancja 1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 10 lat na podstawie odrębnie sporządzonego dokumentu gwarancyjnego. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią umowy a treścią dokumentu gwarancyjnego zastosowanie będą miały zapisy umowne. 2. Bieg terminu gwarancji dla wykonanych robót rozpoczyna się od pierwszego dnia po podpisaniu Protokołu odbioru końcowego. 3. Zgłoszenie wady przez Zamawiającego następuje za pośrednictwem faksu lub mailem. 4. W przypadku zgłoszenia przez użytkownika w okresie gwarancji wady Wykonawca jest zobowiązany do: a) podjęcia czynności naprawczych lub zabezpieczających w terminie do 1 dnia roboczego od dnia zgłoszenia,

6 b) usunięcia wady w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia, a jeżeli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu gwarancji jej usunięcia w terminie do 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia. 5. Usunięcie wad zostanie potwierdzone protokolarnie. 6. W przypadku nie dotrzymania wskazanych terminów wykonania przez Wykonawcę Zobowiązań określonych w ust. 4, Zamawiający zleci wykonanie prac mających na celu usunięcie wad osobie trzeciej, a kosztami obciąży Wykonawcę. 9. Zabezpieczenie umowy 1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi:.zł (słownie:...złote../100), co stanowi 5 % wartości brutto umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie.. przed podpisaniem umowy. 3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, natomiast na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady Zamawiający zatrzyma 30% wysokości zabezpieczenia, które zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, czyli po 36 miesiącach liczonych od dnia odebrania całości zamówienia. 4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna, gwarancja lub poręczenie bezwarunkowo musi obowiązywać, co najmniej do 30 dni od daty odbioru końcowego. 5. W terminie 14 dni przed upływem ważności zabezpieczenia Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 30% wniesionego zabezpieczenia, w formie przewidzianej ustawą PZP, jako rękojmia za wady, chyba, że pierwotne zabezpieczenie obejmowało również okres rękojmi za wady. 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania. 10. Ubezpieczenie umowy 1. W odniesieniu do przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia oraz przedstawienia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy, umowy ubezpieczenia OC i CAR (ubezpieczenia ryzyk budowlanych) na wartość nie niższą niż wartość wynagrodzenia i utrzymywać ją przez cały okres realizacji Prac budowlanych, przy czym polisa CAR będzie wskazywać jako ubezpieczonych Zamawiającego i Wykonawcę. 2. Ubezpieczenie ma również obejmować wszelkie ryzyka w zakresie uszczerbku w mieniu i w zakresie odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, a także obejmować materiały użyte do wbudowania, prowadzone roboty budowlane, ubezpieczenie od kradzieży. str. 6

7 str Prawa i obowiązki Zamawiającego 1. Zamawiający zobowiązuje się do: a) protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na teren robót; b) przekazania Wykonawcy dziennika budowy; c) zapewnienia Wykonawcy zasilania w energię elektryczną i wodę; d) zapewnienia Wykonawcy zamykanego pomieszczenia na narzędzia i materiały; e) zapewnienia nadzoru inwestorskiego. 2. Koszty zasilania w energię elektryczną i wodę na czas obowiązywania umowy pokrywa Zamawiający. 3. Inspektorem nadzoru w zakresie robót budowlanych Zamawiający ustanawia Pana Zamawiający lub osoba przez niego upoważniona jest uprawniona do wydawania Wykonawcy na piśmie poleceń i instrukcji odnośnie sposobu, kolejności lub szczegółowych zasad wykonywania Prac budowlanych. 5. Zamawiający lub osoba przez niego upoważniona ma prawo żądać, aby wykonawca usunął z terenu budowy jakąkolwiek osobę, która w opinii Zamawiającego wykonuje Prace budowlane niezgodnie z umową, nie posiadania wymaganych kwalifikacji lub w jakikolwiek sposób zagraża bezpieczeństwu innych osób znajdujących się na terenie budowy. 12.Istotne zmiany umowy 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem niżej określonych możliwości i warunków dokonania takiej zmiany: a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w Umowie jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od stron, lub których strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć, b) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie dopuszczenia możliwości prowadzenia robót zamiennych w przypadkach gdy: - materiały budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamówienia nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi, - w trakcie wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, - w zakresie jakości lub innych parametrów technicznych charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu Umowy możliwa jest zamiana na lepsze materiału bądź inną technologię wykonania robót. 2. Za siłę wyższą uważa się zdarzenia zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działanie sił przyrody, takie jak np.: huragan, trzęsienie ziemi, powódź oraz inne zdarzenia takie jak np.: wojna, zamieszki, strajk generalny (obejmujący co najmniej 50% zakładów z branży związanej z wykonaniem Umowy) trwający ponad 2 tygodnie, działania legislacyjne władz powodujące niemożność wykonania Umowy. 3. Dokonanie zmiany następuje poprzez zawarcie aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Jeżeli wskutek okoliczności których nie można było przewidzieć ani im zapobiec Strona umowy nie będzie mogła wykonać obowiązków umownych lub ich wykonanie związane by było z poniesieniem nieuzasadnionych strat, Strony

8 uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana. 13. Postanowienia końcowe 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają w szczególności przepisy: a. Kodeks cywilny, b. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 2. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszystkich sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron umowy. 4. Osoby wyznaczone do uzgodnień i koordynacji przedmiotu niniejszej umowy oraz do dokonywania odbioru przedmiotu umowy: a) ze strony Zamawiającego b) ze strony Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA str. 8

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE -

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1. PREAMBUŁA OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1.1 Niniejsze warunki ogólne umowy o roboty budowlane (zwane dalej Warunkami Ogólnymi ) stanowią integralną część Umowy o roboty budowlane (zwanej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na przebudowę posadzek kondygnacji parterowej i I piętra

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../WIR/13 (wzór)

UMOWA NR.../WIR/13 (wzór) ZA Ł Ą C ZN I K NR 11 UMOWA NR.../WIR/13 (wzór) W dniu... 2013 r. pomiędzy Gmina Miasto Sierpc, z siedzibą w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 11a, będącą płatnikiem VAT, Nr identyfikacyjny NIP 776-167-90-49

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności:

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności: Załącznik nr 7 do SIWZ (Wzór umowy) (WZÓR) UMOWA nr zawarta w Dębe Wielkie, dnia pomiędzy: Gminą Dębe Wielkie z siedzibą przy ulicy Strażackiej 3, 05-311 Dębe Wielkie, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ U M O W A - WZÓR zawarta w Poznaniu, dnia 2011 roku, pomiędzy: Instytutem Ochrony Roślin-Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo