OGŁOSZENIE. z dnia o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne"

Transkrypt

1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel , fax NIP : , REGON : OGŁOSZENIE z dnia o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Rybniku przy ulicy Gliwickiej 33 na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r. nr 112 poz. 654), art. 146 ust. 1, art. 147 do 150 ust. 1 do 5. art. 152,153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz z późn. zm.) ogłasza konkurs oraz zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: usług medycznych dla pacjentów Szpitala w godzinach ordynacji tj. : świadczeń psychiatrycznych w Poradni Zdrowia Psychicznego, świadczeń w zakresie konsultacji internistycznych i opisywania badań EKG, świadczeń w zakresie medycyny pracy. Do konkursu zapraszamy : lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii, lekarzy w trakcie specjalizacji psychiatrycznej, lekarzy ze specjalizacją w dziedzinie chorób wewnętrznych i medycyny pracy, prowadzących niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualną bądź specjalistyczną praktykę lekarską, a także nie prowadzących praktyki lekarskiej, jednocześnie posiadających kwalifikacje określone w ogłoszeniu.

2 Umowy cywilnoprawne z lekarzami, w drodze konkursu zostaną zawarte na okres od sierpnia 2013 r. do grudnia 2014 r. 1. Szczegółowe warunki konkursu oraz obowiązujące formularze oferty otrzymać można bezpłatnie w Dziale Zamówień Publicznych, w dni robocze, w godz lub na stronie internetowej: 2. Formularz oferty należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej, opisanej danymi oferenta kopercie w siedzibie Zamawiającego pok. nr 22 lub kierować na adres: SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, Rybnik. Termin składania ofert upływa z dniem: 26 lipca 2013 r. o godz Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lipca 2013 r. o godz w siedzibie Zleceniodawcy. O wynikach postępowania zostaną poinformowani oferenci składający ofertę. 4. Zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych w szpitalu nastąpi nie później niż w terminie do 31 lipca 2013 r. 5. Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert. 6. Przy rozpatrywaniu ofert brana będzie pod uwagę jako kryterium wyboru głównie cena. 7. Jeżeli oferent, który wygrał konkurs uchyli się od zawarcia umowy, Zleceniodawca wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert uznanych za ważne. 8. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert. 9. Oferent ma prawo do składania skarg i protestów dotyczących ogłoszonego konkursu, co jest dopuszczalne jedynie przed zawarciem umowy. 10. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta będzie na okres ok. 17 m-cy. Rozpoczęcie udzielania świadczeń zdrowotnych nastąpi w sierpniu 2013 r. 11. W przypadku zmiany obowiązujących aktów prawnych, umowy z NFZ itp. dotyczących przedmiotu umowy obie strony zawartej umowy wyrażą zgodę na zmianę jej postanowień w formie aneksu. SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, Rybnik tel.: fax: NIP Regon KRS

3 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielenie zamówienia w zakresie świadczenia usług medycznych dla pacjentów Szpitala w godzinach ordynacji w terminie od sierpnia 2013 r. do grudnia 2014 r. na podstawie umowy cywilnoprawnej Termin składania ofert : r. godz Otwarcie ofert : r. godz Zatwierdzam Rybnik, dnia r....

4 Ilekroć mowa o: - " Zamawiającym " - należy rozumieć SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, - "oferencie" - należy rozumieć podmioty, o których mowa w. art. 35 ust. l ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późno zm.), przystępujące do organizowanego konkursu ofert. 1. Przedmiot konkursu Świadczenia usług medycznych dla pacjentów przebywających w Szpitalu w godzinach ordynacji w terminie od sierpnia 2013 r. do grudnia 2014 r. na podstawie umowy cywilnoprawnej. 2. Czas obowiązywania umowy: 17 miesięcy 3. Rozpoczęcie świadczeń: sierpień 2013 r. 4. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie 5 dni. 5. Udzielający zamówienia / Przyjmujący zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert. 6. W razie gdy do postępowania konkursowego zgłoszona zostanie tylko jedna oferta, zamawiający zamówienia, może przyjąć tę ofertę, jeżeli komisja konkursowa stwierdzi, że spełnia ona wymagania określone art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. nr 112 poz. 654), art. 146 ust. 1, art. 147 do 150 ust. 1 do 5. art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz z późn. zm.) 7. W celu przeprowadzenia konkursu udzielający zamówienia powoła komisję konkursową. 8. Kryterium oceny oferty stanowi proponowana przez oferenta cena. 9. Składanie oferty: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem "Świadczenia usług medycznych dla pacjentów przebywających w Szpitalu w godzinach ordynacji. Nie otwierać przed dniem r. godz ". Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 22 lub kierować na adres: SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku ul. Gliwicka 33, Rybnik Koperta poza oznakowaniem jak wyżej musi posiadać nazwę i adres Oferenta. 10. Opis sposobu przygotowania oferty: - Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. - Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. - Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym wg załączonego wzoru (załącznik nr 1). - Każda zapisana strona musi być opatrzona datą, pieczątką i podpisem przez osobę lub osoby uprawnione do podpisania oferty. - Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. - Oferta powinna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny oraz zawierać wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. - Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian w pobranych materiałach ofertowych. - Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż powyżej opisany, udzielający zamówienia nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie, przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty. - udzielający zamówienia odnotuje stan przesyłki pocztowej w momencie jej odbioru a w przypadku oznak uszkodzenia natychmiast powiadomi Oferenta. - Jeżeli oferta wpłynie do zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską), o terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty do udzielającego zamówienia, a nie termin np. wysłania oferty listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską. - Oferent w celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w niniejszych szczegółowych warunkach. 11. Oferta powinna zawierać: 1) oświadczenie oferenta o dokładnym zapoznaniu się z treścią ogłoszenia 2) informacje o oferencie: - imię i nazwisko, adres oraz numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu,

5 3) wskazanie kwalifikacji zawodowych i dostępności - (załącznik nr 2), 4) proponowany cennik należności za realizację zamówienia, 5) podpisany projekt umowy. 6) Dokumenty: a) aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert b) polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004r. (Dz.U. nr 283, poz.2825), wraz z dowodem jej opłacenia, ( z zastrzeżeniem, że polisa musi być ważna przez cały okres obowiązywania umowy), c) dokument potwierdzający posiadaną specjalizację, dyplom ukończenia studiów medycznych d) zaświadczenie o wpisie do rejestru Indywidualnych Praktyk Lekarskich 12. Dokumenty powinny być dostarczone w oryginale lub w potwierdzonej za zgodność kopii z oryginałem. 13. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę. 14. Komisja konkursowa rozpatrzy skargę w ciągu 3 dni od daty jej złożenia i zawiesi postępowanie do czasu jej rozstrzygnięcia. 15. O wniesieniu i rozstrzygnięciu skargi komisja konkursowa w formie pisemnej niezwłocznie powiadomi pozostałych oferentów. 16. Miejsce otwarcia ofert: - Otwarcie ofert odbędzie się dnia r.. o godz w siedzibie udzielającego zamówienia w Dziale Zamówień Publicznych ( pok. 22 w budynku administracji ) - Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. - Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert. - Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną: a) stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu oraz liczba otrzymanych ofert, b) informacje wynikające ze złożonych ofert a mianowicie: dane oferentów którzy przystąpili do konkursu oraz ceny złożonych ofert. 17. Następnie Komisja konkursowa dokona oceny złożonych ofert pod względem wyznaczonych kryteriów i niezwłocznie powiadomi pisemnie wszystkich oferentów o zakończeniu i wyniku konkursu. 18. Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu. 19. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed podpisaniem umowy. 20. Udzielający zamówienia rozpoznaje i rozstrzyga protest najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego złożenia. 21. O wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu udzielający zamówienia niezwłocznie poinformuje w formie pisemnej pozostałych oferentów. 22. W przypadku uwzględnienia protestu udzielający zamówienia powtarza konkurs ofert. 23. Informacji dot. przedmiotu konkursu udziela w imieniu udzielającego zamówienia dział kadrowo - płacowy, tel lub

6 Zgłaszam ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczenia usług medycznych dla pacjentów w godzinach ordynacji SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, w ramach umowy kontraktowej OŚWIADCZENIE OFERENTA 1. Oświadczam, że zapoznałem (łam) się z treścią ogłoszenia. 2. Oświadczam, że zapoznałem (łam) się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi - nie wnoszę w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 3. Oświadczam, że zainteresowałem (łam) się wszystkimi koniecznymi informacjami, niezbędnymi do przygotowania oferty oraz wykonania usługi zamówienia. 4. Oświadczam, że uważam się związanym (ną) ofertą przez okres 30 dni. 5. Oświadczam, że nie wnoszę zastrzeżeń do załączonego projektu umowy i zobowiązuję się do jej podpisania na warunkach określonych w umowie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Oświadczam, że wszystkie załączone dokumenty lub kserokopie są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. 7. Oświadczam, że jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, posiadam kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonywania zadań będących przedmiotem konkursu ofert data podpis

7 OŚWIADCZENIE OFERENTA DOTYCZCE ZATRUDNIEŃ Oświadczam, że pracuję w: a.... na podstawie stosunku pracy*, umowy cywilno-prawnej*, w dniach i godzinach: :... b.... na podstawie stosunku pracy*, umowy cywilno-prawnej*, w dniach i godzinach:... c.... na podstawie stosunku pracy*, umowy cywilno-prawnej*, w dniach i godzinach: data podpis * podkreślić

8 FORMULARZ OFERTY NR 1 I. Dane indywidualne: Imię i nazwisko... telefon adres: kod poczt....miejscowość... ulica... nr... PESEL... NIP... Nr prawa wykonywania zawodu... Specjalizacja (nazwa, stopień i data uzyskania) II. Dane o oferencie: Pełna nazwa oferenta i adres: Numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej:... Oznaczenie Organu dokonującego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej... Numer wpisu do Izby Lekarskiej:... Ubezpieczenie OC wysokość i termin ważności aktualne na dzień składania oferty:... REGON.. Nazwa banku oferenta, numer konta bankowego data podpis

9 FORMULARZ OFERTY NR 2 Proponowany czas trwania umowy od... do... (dzień, miesiąc, rok) (dzień, miesiąc, rok) Proponowana ilość godzin pracy w oddziale w zł netto/brutto można podać harmonogram pracy... Poniedziałek: godz. od do Wtorek: Środa: Czwartek: Piątek: godz. od do godz. od do godz. od do godz. od do Proponowana kwota należności za 1 godz. pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego/konsultacja internistyczna w tym opis badań EKG w zł netto/brutto... Zobowiązuję się do posiadania ubezpieczenia OC przez cały okres trwania umowy i przedkładania Zamawiającemu kserokopii zawartych umów ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem wpłaty. W załączeniu przedkładam potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia: 1. prawo wykonywania zawodu, 2. dyplom ukończenia studiów medycznych i stopnia specjalizacji, 3. wpis do rejestru ZOZ, 4. wpis do ewidencji działalności gospodarczej, 5. dokument potwierdzający ubezpieczenie OC prowadzonej działalności, 6. przebieg pracy zawodowej, 7. oświadczenie o niekaralności. Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą data podpis

10 Wzór umowy Umowa cywilno - prawna nr... zawarta w Rybniku, w dniu... r. pomiędzy: SP ZOZ Państwowym Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Gliwicka 33, Rybnik, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS , reprezentowanym przez: Dyrektora Andrzeja Krawczyka zwanym Zamawiającym a z siedzibą w... przy ul.... reprezentowanym przez...* ( dot. NZOZ) lekarzem... prowadzącym indywidualną/specjalistyczną praktykę lekarską* z siedzibą w... Regon :..., NIP:...* Lekarzem...* nr prawa wykonywania zawodu... legitymującym się dowodem osobistym nr... zamieszkałym w... przy ul.... * w zależności od statusu prawnego oferenta zwanym dalej Przyjmującym lub lekarzem, który oświadcza, że on sam bądź lekarze wykonujący świadczenie w jego imieniu ( NZOZ): 1. posiada pełne uprawnienia do wykonywania zawodu jakie przewidują przepisy, 2. posiadane kwalifikacje i wiedzę zawodową gwarantują wykonanie usług medycznych w sposób wysoce profesjonalny i zgodnie z prawnymi i zwyczajowymi wymogami w tym zakresie, 3. wykonuje wolny zawód lekarza prowadząc... i wpisany do rejestru praktyk lekarskich/ specjalistycznych praktyk lekarskich i zarejestrowany pod nr... w Okręgowej Izbie Lekarskiej w.., 4. świadczy usługi medyczne jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej i jest zarejestrowany w... pod nr... Na podstawie przeprowadzonego konkursu rozstrzygniętego dnia przez Komisję Konkursową, strony zawierają umowy o następującej treści: Do niniejszej umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności: 1. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia r.o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2011r. nr 112, poz. 654) 3. Ustawa z dnia r. o zawodzie lekarza ( tj. Dz. U. z 2008r. nr 136 poz. 857 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008r. nr 164, poz.1027 z późn. zm). 1 2 Nadrzędnym celem umowy jest ustalenie zakresu i zasad wykonywania świadczeń medycznych przez Lekarza na rzecz Szpitala w celu realizacji umów zawartych pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Państwowym Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, a podmiotami finansującymi jego działalność.

11 3 1. Zamawiający udziela, a Przyjmujący przyjmuje do wykonania udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom przebywającym w oddziałach psychiatrycznych oraz w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym Psychiatrycznym, w tym przeprowadzania konsultacji internistycznych i wykonywanie opisów badań EKG w czasie uzgodnionym z Kierownikiem/Ordynatorem oddziału szpitalnego. 2. Świadczenia medyczne wykonywane będą w czasie i według harmonogramu uzgodnionego z zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa. Tygodniowy czas pracy nie może przekroczyć godzin pracy. Harmonogram czasu pracy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 3. Zamawiający może zlecić Przyjmującemu wykonywanie innych świadczeń medycznych lub wspomagających te świadczenia usług, bezpośrednio wiążących się z zakresem działalności Szpitala. 4. Zmiana wymiaru czasu świadczenia nie stanowi zmiany umowy Przyjmujący zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej Umowy. 2. Przyjmujący oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz uprawnieniami lekarskimi niezbędnymi do należytego wykonania przedmiotu Umowy i zobowiązuje się wykonać je ze szczególną starannością, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, standardów i reguł wykonywania świadczeń objętych niniejszą Umową, a także zasad etyki zawodowej oraz dbając o interesy Zamawiającego. 3. Przyjmujący z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem zobowiązuje się poinformować o planowanej przerwie w udzielaniu świadczeń i uzyskać zgodę wyznaczonego przez Zamawiającego, przedstawiciela (kierownika/ordynatora, dyrektora). W sytuacjach losowych Przyjmujący zamówienie niezwłocznie powiadamia Zamawiającego o niemożliwości wykonywania świadczeń Przyjmujący ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania w zakresie odpowiedzialności cywilnej z art. 415 k. c. zawodowej, dyscyplinarnej, karnej i porządkowej z tytułu szkód wyrządzonych pacjentom, jak również ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego będącą skutkiem błędów w sztuce medycznej, niedbalstwa lub rażącego zaniedbania ze strony Przyjmującego. 2. Za szkody w majątku Szpitala Przyjmujący odpowiada na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego Zamawiający obowiązany jest zapewnić Przyjmującemu prawo swobodnego, bez ograniczeń, poruszania się po terenie Szpitala i wszystkich oddziałach Szpitala oraz kontaktowania się z personelem Szpitala w związku z wykonywaniem przez Przyjmującego przedmiotu umowy. 2. Przyjmujący w czasie świadczenia usług medycznych na rzecz pacjentów Szpitala, korzysta bezpłatnie z : - bazy lokalowej Szpitala - sprzętu i aparatury medycznej Szpitala, - leków i materiałów opatrunkowych Szpitala, - odzieży ochronnej. 3. Korzystanie z w/w środków może odbywać się w zakresie niezbędnym do świadczenia zleconych niniejszą umową usług. 4. Przyjmujący zobowiązuje się wykorzystywać udostępnioną bazę i sprzęt medyczny tylko w celu wykonywania świadczeń zdrowotnych określonych w umowie i tylko na rzecz Zamawiającego oraz zobowiązuje się do zachowania należytej staranności i dbałości o mienie Zamawiającego Przyjmujący zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zarządzeniami obowiązującymi u Zamawiającego, w tym w szczególności zasadami określonymi w rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania.

12 2. Przyjmujący ponadto obowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Szpitala o wszystkich zdarzeniach, które mogą wpłynąć na realizację przez niego przedmiotu Umowy. 3. Przyjmujący zobowiązuje się do poddawania kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego, w tym kontroli przeprowadzonej przez upoważnione przez niego osoby, a także przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia na zasadach określonych w ustawie z dnia r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wynikającym z niniejszej umowy Przyjmujący oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Odpis Polisy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 2. Przyjmujący obowiązany jest przez cały czas obowiązywania niniejszej Umowy do posiadania ważnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz niezwłocznego ( w terminie nie dłuższym niż 14 dni ) przedłożenia odpisu polisy Zamawiającemu wraz z dowodem uiszczenia składki. 3. W okresie obowiązywania umowy Przyjmujący będzie posiadał aktualne badania lekarskie wynikające z obowiązujących przepisów Za wykonywanie świadczeń określonych niniejszą umową Przyjmujący otrzyma wynagrodzenie w wysokości zł. brutto za 1 przepracowaną godzinę. 2. Rozliczenie miedzy Stronami z tytułu świadczeń określonych niniejszą umową następować będzie miesięcznie, na podstawie wystawionego do 3-go dnia roboczego następnego miesiąca przez Przyjmującego faktury lub rachunku za poprzedni miesiąc kalendarzowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności objętych rachunkami w terminie do 15 dni od daty ich przyjęcia przez Zamawiającego na konto bankowe Przyjmującego Za dzień zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 3. Składkę na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, zaliczkę na podatek oraz inne świadczenia wynikające z obowiązujących przepisów Przyjmujący pokrywa we własnym zakresie, jak również samodzielnie dokonuje wpłat i rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz z Urzędem Skarbowym. Umowę niniejszą zawarto na czas określony od do Szpital ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Przyjmujący: - dopuścił się rażącego naruszenia obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, - został tymczasowo aresztowany, - utracił prawo wykonywania zawodu lub został w tym prawie zawieszony przez uprawniony organ, - z powodu zawinionej przez Lekarza utraty zdolności do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, - w przypadku nie przedłożenia przez Lekarza aktualnej Policy OC ( zgodnie z 8 pkt 2 niniejszej umowy ). 2. Umowa wygasa w przypadku likwidacji Szpitala w trybie określonym ustawą o zakładach opieki zdrowotnej. 3. Umowa może zostać rozwiązana w drodze porozumienia stron. 4. Strony mogą rozwiązać umowę za miesięcznym okresem wypowiedzenia.

13 13 1. W przypadku nienależytego lub nieterminowego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Przyjmującego, Zamawiający może na wniosek Kierownika oddziału i Dyrektora Szpitala obciążyć Przyjmującego karą pieniężną w wysokości 10 % wynagrodzenia należnego ( przeliczonego ) w stosunku miesięcznym, ustalonego zgodnie z 9 niniejszej umowy. 2. Kara pieniężna może być potrącona z wynagrodzenia Przyjmującego w pierwszym po wymierzeniu kary terminie płatności określonym w Zamawiającemu przysługuje roszczenie odszkodowawcze przewyższające wyżej wymienione kary z tytułu szkody wyrządzonej przez Przyjmującego jego działaniem w stosunku do Szpitala lub osób trzecich. 14 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy wymienione w 1 niniejszej umowy Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Przyjmujący obowiązany jest do powiadomienia Zmawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących wpisów do odpowiednich rejestrów i ewidencji w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia oraz przedłożenia Zamawiającemu wypisów lub odpisów obejmujących zmienione dane. 3. Wszelka korespondencja kierowana będzie na adresy podane w niniejszej umowie jako siedziby Stron. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych adresowych, każda ze stron zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej strony, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, pod rygorem uznania iż doręczenia dokonywane na ostatni podany przez Stronę adres są skuteczne. 16 Strony deklarują chęć rozstrzygania wszelkich wynikłych z realizacji umowy sporów na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia w trybie opisanym wyżej spory te strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Integralną część umowy jest potwierdzona przez Zamawiającego kopia aktualnej polisy od odpowiedzialności cywilnej Przyjmującego wraz z potwierdzeniem uiszczenia składki. Zamawiający Przyjmujący

Szczegółowe warunki konkursu. Poprzedzające zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów

Szczegółowe warunki konkursu. Poprzedzające zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy 43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2 tel /(033) 499-18-00 zp fax /(033) 499-18-10 NIP 937-00-10-797 REGON 000640923 www.szpitalbystra.pl email: zp_szpitalbystra@szpitalbystra.pl

Bardziej szczegółowo

Oświęcim, dnia 21 listopada 2013r.

Oświęcim, dnia 21 listopada 2013r. Oświęcim, dnia 21 listopada 2013r. D-423-1/1/-MK/2013/POZ OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego

w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego Warunki konkursu ofert zawierają następujące

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

I. DANE OFERENTA. Kod : Miejscowość: Ulica i numer domu: Adres siedziby firmy Nr telefonu: Numer faksu : e-mail: Imię: Nazwisko: Funkcja:

I. DANE OFERENTA. Kod : Miejscowość: Ulica i numer domu: Adres siedziby firmy Nr telefonu: Numer faksu : e-mail: Imię: Nazwisko: Funkcja: ... Miejsce na pieczęć FORMULARZ OFERTY Z ZAKRESU REALIZACJI W 2011 ROKU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE NEUROLOGII / PSYCHIATRII / CHIRURGII * OSADZONYM ZAKŁADU KARNEGO W GRĄDACH WONIECKO Pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu 1 Przedmiotem konkursu ofert w celu udzielenia zamówienia na wykonywanie zadań publicznego zakładu opieki

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu. 2014 w Drezdenku. pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z. o. o. ul. Piłsudskiego 8 66-530 Drezdenko, wpisanym do KRS 0000345177 w

Bardziej szczegółowo

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w ogłoszeniu

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE DEFINICJE I POJĘCIA

UWAGI WSTĘPNE DEFINICJE I POJĘCIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ZAWIERANIE UMÓW DOTYCZĄCYCH UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA RZECZ PACJENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ WYJAZDOWEJ OIEKI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb: ZOZ MSWiA w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 15.04.2011r o działalności

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ

WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ Zawarta w dniu..w Radziszowie pomiędzy: Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci Solidarność" w Radziszowie,

Bardziej szczegółowo

I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA II. PRZEDMIOT KONKURSU PAKIET NR 1. Częstochowa, 13.01.2015r.

I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA II. PRZEDMIOT KONKURSU PAKIET NR 1. Częstochowa, 13.01.2015r. Częstochowa, 13.01.2015r. Regulamin Konkursu Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu konsultacji neurologicznych dla dzieci, hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych

Bardziej szczegółowo

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA 25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

OGŁOSZENIE. konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych OGŁOSZENIE konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Dyrektor Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu w oparciu o przepisy ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie Wzór załącznik nr 4 Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa klinicznego zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku A ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w latach 2016-2018 1. Nazwa i siedziba Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie usług medycznych lekarz specjalista

FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie usług medycznych lekarz specjalista Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie usług medycznych lekarz specjalista Udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki zdrowotnej, jak też konsultacji specjalistycznych dla osadzonych w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. dla potrzeb SP ZOZ MSW w Rzeszowie:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. dla potrzeb SP ZOZ MSW w Rzeszowie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, 19.01.2015r.

Częstochowa, 19.01.2015r. Częstochowa, 19.01.2015r. Regulamin Konkursu Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach opisu badań EEG u pacjentów do 18 roku życia dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Śląskie Centrum Rehabilitacji 43 450 Ustroń, ul. Zdrojowa 6 tel. (33) 854 16 32, fax (33) 854 51 31

Śląskie Centrum Rehabilitacji 43 450 Ustroń, ul. Zdrojowa 6 tel. (33) 854 16 32, fax (33) 854 51 31 Śląskie Centrum Rehabilitacji 43 450 Ustroń, ul. Zdrojowa 6 tel. (33) 854 16 32, fax (33) 854 51 31 WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamawiającego: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ Adres zamawiającego: Kościuszki 30

Nazwa zamawiającego: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ Adres zamawiającego: Kościuszki 30 Numer sprawy: 7/2013 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 1 czerwca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 12.09.2014 r. (podpis Dyrektora)

Rzeszów, dnia 12.09.2014 r. (podpis Dyrektora) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (zwane dalej SWKO )

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (zwane dalej SWKO ) Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251 92-213 - Łódź REGON:472147559 NIP: 728-22-46-128

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

FORMULARZ OFERTY. NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Załącznik Nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert WOPiTU FORMULARZ OFERTY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 1. Niniejszy formularz traktowany

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne. zawarta w dniu...

UMOWA NR... o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne. zawarta w dniu... UMOWA NR... o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne zawarta w dniu... pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ z siedzibą: ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań NIP

Bardziej szczegółowo

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Projekt Załącznik Nr 8 do SWKO Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu 2014 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole w wyniku

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zleceniobiorcą

zwanym dalej Zleceniobiorcą Załącznik nr 4 do konkursu A.I.271-6/11 UMOWA ZLECENIE.../11 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA nr... na świadczenie usług zdrowotnych zawarta w dniu... 2014 roku

Wzór UMOWA nr... na świadczenie usług zdrowotnych zawarta w dniu... 2014 roku Wzór UMOWA nr... na świadczenie usług zdrowotnych zawarta w dniu... 2014 roku pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej- Curie, ul. Szpitalna 1,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w tym pełnienie dyżurów medycznych przez lekarzy i lekarzy specjalistów w Oddziale

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 127/2014 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 27.11.2014 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR /2015 O UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA ZLECENIE NR /2015 O UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA ZLECENIE NR /2015 O UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w Warszawie dnia..r.. pomiędzy: 1. SZPZLO Warszawa-Rembertów, z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawiszaków 23, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. 3. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w oparciu o przepisy:

I. INFORMACJE OGÓLNE. 3. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w oparciu o przepisy: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W BOLESŁAWCU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa i adres Udzielającego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM Dotyczy : postępowania o udzielenia zamówienia na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS (UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA):

ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS (UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA): SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RAMACH UDZIELANIE KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH Z ZAKRESU PSYCHOLOGII KLINICZNEJ UDZIELANYCH DLA PACJENTÓWE HOSPITALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki

Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki Załącznik nr 2.5 Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki Zawarta w dniu 02.01.2014 w Braniewie pomiędzy WSPL SP ZOZ w Braniewie reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 134/2014 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 05.12.2014 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 39/ 2012 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 27.04.2012 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, Bydgoszcz

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, Bydgoszcz Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w ogłoszeniu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

Aneks do SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT. dla potrzeb SP ZOZ MSW w Rzeszowie:

Aneks do SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT. dla potrzeb SP ZOZ MSW w Rzeszowie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 Aneks do SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. r. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie art.

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 59/2015 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 11.05.2015 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA W

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIE: WZÓR UMOWY Umowa Nr / /2015 zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku

Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku Płock, dnia... Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna 19 09-400 Płock OFERTA o udzielanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 01/010/ 1/2012 z dnia 11.01. 2012 roku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Na wyłonienie wykonawcy świadczeń zdrowotnych w zespołach ratownictwa medycznego przez ratowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu 1 Przedmiotem konkursu ofert w celu udzielenia zamówienia na wykonywanie zadań publicznego zakładu opieki

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII. Zawarta w dniu roku w nowym Dworze Mazowieckim pomiędzy:

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII. Zawarta w dniu roku w nowym Dworze Mazowieckim pomiędzy: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII Zawarta w dniu.. 2016 roku w nowym Dworze Mazowieckim pomiędzy: Garnizonową Przychodnią Lekarską Samodzielnym Publicznym Zakładem

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie

(WZÓR) a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie (WZÓR) Załącznik nr 2 do formularza oferty Umowa na świadczenie specjalistycznych usług lekarskich w Poradni Rehabilitacyjnej, Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci UMOWA nr.../... o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W STALOWEJ WOLI SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W STALOWEJ WOLI SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W STALOWEJ WOLI SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z podmiotem wykonującym

Bardziej szczegółowo

ul. 26 Marca Wodzisław Śl. Tel NIP: Regon:

ul. 26 Marca Wodzisław Śl. Tel NIP: Regon: POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śl. Tel. 032 4591 800 NIP: 647-18-39-389 Regon: 000312455

Bardziej szczegółowo

w zakresie: 1. Opieki lekarskiej. 2. Dyżurów lekarskich.

w zakresie: 1. Opieki lekarskiej. 2. Dyżurów lekarskich. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na świadczenie usług zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Opieki Pooperacyjnej i Leczenia Bólu wraz z opieką nad pacjentami przebywającymi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia.

PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia. Załącznik nr 3 do SWK pomiędzy: PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia. Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT

PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr... /2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego z dnia...2015 SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT- Umowa nr..

- PROJEKT- Umowa nr.. - PROJEKT- Umowa nr.. zawarta w dniu r. w Katowicach pomiędzy: Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul.

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50-556 Wrocław

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50-556 Wrocław AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50-556 Wrocław Kancelaria: (071)733-12-00 Sekretariat: (071)733-11-00 Fax: (071)733-12-09 strona internetowa: www.aszk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU OFERT

WARUNKI KONKURSU OFERT Znak sprawy: ZOZ/ZP/08/10 WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych słuŝących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej Busko-Zdrój z zakresu ortopedii

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGiChP../2012

UMOWA Nr IGiChP../2012 UMOWA Nr IGiChP../2012 zawarta w dniu... 2012 roku w Warszawie, pomiędzy: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa wpisanym do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące przyjmującego zamówienie:

Dane dotyczące przyjmującego zamówienie: Zał. nr 1 Pieczęć firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNYCH KONSULTACJI LEKARSKICH NA RZECZ OSADZONYCH W ZAKŁADZIE KARNYM W NYSIE PSYCHIATRA Dane

Bardziej szczegółowo

a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie

a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie Załącznik nr 2 do formularza oferty UMOWA (WZÓR) na świadczenie specjalistycznych usług lekarskich na Oddziale Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu, Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej dla Dzieci

Bardziej szczegółowo

na świadczenie usług w zakresie patomorfologii 94/ZA/15

na świadczenie usług w zakresie patomorfologii 94/ZA/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na świadczenie usług w zakresie patomorfologii 94/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 02.12.2015 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice tel. 32/245 50 41 do 5

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA KONKURS OFERT

OGŁASZA KONKURS OFERT Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie ul. Dąbrowskiego 19, 34-120 Andrychów, tel.033 / 875 24 46, fax 033 / 875 45 59, e-mail zpital@szpital.info.pl www.szpital.info.pl OGŁASZA

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28.04.2015 r.

Rzeszów, dnia 28.04.2015 r. sssssssdsamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 82 /2012 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z dnia 17 grudzień 2012 r.

Zarządzenie Nr 82 /2012 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z dnia 17 grudzień 2012 r. Zarządzenie Nr 82 /2012 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z dnia 17 grudzień 2012 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań kolposkopowych, krioterapii ginekologicznej, badań mammograficznych

REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań kolposkopowych, krioterapii ginekologicznej, badań mammograficznych REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań kolposkopowych, krioterapii ginekologicznej, badań mammograficznych I. Informacje ogólne 1. Konkurs ofert przeprowadzony jest

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr.2.1 Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Załącznik nr.2.1 Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej Załącznik nr.2.1 Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej Zawarta w dniu 02.01.2014 r. w Braniewie pomiędzy WSPL SP ZOZ w Braniewie reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

nr. Sprawy: 3/2008 w trybie konkursu ofert ZATWIERDZAM

nr. Sprawy: 3/2008 w trybie konkursu ofert ZATWIERDZAM Przychodnia Lekarska Akademii Obrony Narodowej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie. al. Gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa, tel. 0 22 673 58 35/fax. 022 673 51 93 nr. Sprawy:

Bardziej szczegółowo

ul. Królewiecka 2, 82-300 Elbląg Tel./fax 55 236 24 11 ; www.spor-t.pl ; e-mail: sport_elblag@pro.onet.pl OGŁOSZENIE

ul. Królewiecka 2, 82-300 Elbląg Tel./fax 55 236 24 11 ; www.spor-t.pl ; e-mail: sport_elblag@pro.onet.pl OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Dyrektor Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu w oparciu o przepisy ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IGiChP..2011

UMOWA nr IGiChP..2011 UMOWA nr IGiChP..2011 zawarta w dniu... 2011 roku w Warszawie, pomiędzy: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa REGON: 000288490, NIP: 525-000-88-38, KRS:

Bardziej szczegółowo

Rozdział II: Przedmiot zamówienia

Rozdział II: Przedmiot zamówienia ZAMAWIAJĄCY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH UL. RYBICKIEGO 1 96-100 Skierniewice działając na podstawie art 26 ustawy z dnia 15.04.2011 roku o działalności leczniczej ( Dziennik Ustaw nr

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna nad pacjentami Oddziału Uzdrowiskowej Rehabilitacji dla Dorosłych w Szpitalu Uzdrowiskowym;

Opieka zdrowotna nad pacjentami Oddziału Uzdrowiskowej Rehabilitacji dla Dorosłych w Szpitalu Uzdrowiskowym; Nr sprawy 1110/02/2014 Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH zawarta w Kudowie-Zdrój w dniu... pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Przewidywany czas obowiązywania umowy: Umowa zostanie zawarta od czerwca 2013r. na czas nieokreślony.

OGŁOSZENIE. Przewidywany czas obowiązywania umowy: Umowa zostanie zawarta od czerwca 2013r. na czas nieokreślony. Poznań, dnia 10 czerwca 2013r. OGŁOSZENIE Zakład Opiekuńczo Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 42, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności

Bardziej szczegółowo

1. udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

1. udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

Warszawa 28 sierpnia 2012 r. OGŁOSZENIE

Warszawa 28 sierpnia 2012 r. OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE Warszawa 28 sierpnia 2012 r. ZARZĄDU SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. w sprawie: przeprowadzenia postępowania konkursowego na świadczenia zdrowotne Na podstawie: art. 26, 27 ustawy z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa.

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/47/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji genetycznych dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Strona 1 z 5 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejsze szczegółowe warunki postępowania w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT

REGULAMIN KONKURSU OFERT REGULAMIN KONKURSU OFERT 1 Podstawy prawne, określenia i definicje 1. Konkurs ofert jest prowadzony na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szozmd.pl

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szozmd.pl Umowa Nr... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta na podstawie przepisu art. 26 i 27 ustawy z dnia z dnia z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.11. 112. 654 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: badania przewodnictwa we włóknach ruchowych jednego nerwu: badania przewodnictwa we włóknach czuciowych jednego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu

Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu Warszawa, dnia 23 marca 2016r. Oznaczenie sprawy: Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu Dotyczy: Postępowania konkursowego ogłoszonego przez Dyrektora Szpitala

Bardziej szczegółowo

Sygn sprawy: KK/114-1/2015 OGŁOSZENIE. Prezesa Zarządu. Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o. o. 89-300 Wyrzysk ; ul. 20 Stycznia 41.

Sygn sprawy: KK/114-1/2015 OGŁOSZENIE. Prezesa Zarządu. Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o. o. 89-300 Wyrzysk ; ul. 20 Stycznia 41. Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. 89-300 Wyrzysk, ul. 22 Stycznia 41 tel.: 67 286 26 22 67 286 22 41 67 286 22 42 fax: 67 28 62 622 e-mail: zp@szpitalwyrzysk.com url:http://www.szpitalwyrzysk.com

Bardziej szczegółowo

Płock, dnia... Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna 19 09-400 Płock OFERTA

Płock, dnia... Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna 19 09-400 Płock OFERTA Płock, dnia... Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna 19 09-400 Płock OFERTA o udzielanie świadczeń zdrowotnych w siedzibie Udzielającego zamówienia w zakresie lecznictwa szpitalnego/ specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Opracował: Sprawdził Zatwierdził: Kierownik Dział Kadr i Płac Radca Prawny Dyrektor Szamotuły 2014 1 I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: NR WSzS/DLL/ UMOWA /2015 (projekt) zawarta w dniu.. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

Konkurs Ofert. w okresie od 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.

Konkurs Ofert. w okresie od 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej ul.willowa 2 a Nasz znak: 1207 /2011 Bielsko-Biała, dnia 25.11.2011r. Konkurs Ofert Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE o warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA (BADANIA KOSZTOCHŁONNE) GASTROSKOPIA, KOLONOSKOPIA LECZENIE SZPITALNE

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Umowa kontraktowa na udzielenie świadczeń z zakresu usług ogólnostomatologiczych Zawarta w dniu 02.01.2014 w Braniewie pomiędzy WSPL SP ZOZ w Braniewie reprezentowaną przez: 1. mgr Kazimierz KAPŁON Dyrektora

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZĄCY

FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZĄCY FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZĄCY Realizacji Programu zdrowotnego pn. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Janów Podlaski w latach 2013-2015 1. Oferent (pełna nazwa) 2.

Bardziej szczegółowo

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2015 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2015 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Projekt Załącznik nr 10 do SWKO Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2015 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Zawarta w dniu... w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole w wyniku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

Wzór. ... zwanym dalej Przyjmującym zamówienie. o następującej treści:

Wzór. ... zwanym dalej Przyjmującym zamówienie. o następującej treści: Wzór Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Poradni Neurologicznej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zawarta w dniu.. w Kościanie po przeprowadzonym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. Załączniki do pobrania: 1. Szczegółowe warunki konkursu ofert 2. Formularze ofert

Ogłoszenie. Załączniki do pobrania: 1. Szczegółowe warunki konkursu ofert 2. Formularze ofert Ogłoszenie Dyrektor Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, ul. Poznańska 97 na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. 2013.217

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy. zawarta w dniu.. r. w Katowicach pomiędzy:

Projekt umowy. Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy. zawarta w dniu.. r. w Katowicach pomiędzy: Projekt umowy Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy zawarta w dniu.. r. w Katowicach pomiędzy: Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibą w Katowicach przy ul. Raciborskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SWKO - P R O J E K T - UMOWA Nr SZM/DN/DK/.../ 2015 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ZAKRESIE

Załącznik Nr 2 do SWKO - P R O J E K T - UMOWA Nr SZM/DN/DK/.../ 2015 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ZAKRESIE Załącznik Nr 2 do SWKO - P R O J E K T - UMOWA Nr SZM/DN/DK/.../ 2015 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ZAKRESIE. DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 295 /2013 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 11 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 295 /2013 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 11 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 295 /2013 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 11 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programu szczepień ochronnych przeciw

Bardziej szczegółowo