OGŁOSZENIE. z dnia o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne"

Transkrypt

1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel , fax NIP : , REGON : OGŁOSZENIE z dnia o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Rybniku przy ulicy Gliwickiej 33 na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r. nr 112 poz. 654), art. 146 ust. 1, art. 147 do 150 ust. 1 do 5. art. 152,153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz z późn. zm.) ogłasza konkurs oraz zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: usług medycznych dla pacjentów Szpitala w godzinach ordynacji tj. : świadczeń psychiatrycznych w Poradni Zdrowia Psychicznego, świadczeń w zakresie konsultacji internistycznych i opisywania badań EKG, świadczeń w zakresie medycyny pracy. Do konkursu zapraszamy : lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii, lekarzy w trakcie specjalizacji psychiatrycznej, lekarzy ze specjalizacją w dziedzinie chorób wewnętrznych i medycyny pracy, prowadzących niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualną bądź specjalistyczną praktykę lekarską, a także nie prowadzących praktyki lekarskiej, jednocześnie posiadających kwalifikacje określone w ogłoszeniu.

2 Umowy cywilnoprawne z lekarzami, w drodze konkursu zostaną zawarte na okres od sierpnia 2013 r. do grudnia 2014 r. 1. Szczegółowe warunki konkursu oraz obowiązujące formularze oferty otrzymać można bezpłatnie w Dziale Zamówień Publicznych, w dni robocze, w godz lub na stronie internetowej: 2. Formularz oferty należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej, opisanej danymi oferenta kopercie w siedzibie Zamawiającego pok. nr 22 lub kierować na adres: SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, Rybnik. Termin składania ofert upływa z dniem: 26 lipca 2013 r. o godz Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lipca 2013 r. o godz w siedzibie Zleceniodawcy. O wynikach postępowania zostaną poinformowani oferenci składający ofertę. 4. Zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych w szpitalu nastąpi nie później niż w terminie do 31 lipca 2013 r. 5. Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert. 6. Przy rozpatrywaniu ofert brana będzie pod uwagę jako kryterium wyboru głównie cena. 7. Jeżeli oferent, który wygrał konkurs uchyli się od zawarcia umowy, Zleceniodawca wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert uznanych za ważne. 8. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert. 9. Oferent ma prawo do składania skarg i protestów dotyczących ogłoszonego konkursu, co jest dopuszczalne jedynie przed zawarciem umowy. 10. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta będzie na okres ok. 17 m-cy. Rozpoczęcie udzielania świadczeń zdrowotnych nastąpi w sierpniu 2013 r. 11. W przypadku zmiany obowiązujących aktów prawnych, umowy z NFZ itp. dotyczących przedmiotu umowy obie strony zawartej umowy wyrażą zgodę na zmianę jej postanowień w formie aneksu. SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, Rybnik tel.: fax: NIP Regon KRS

3 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielenie zamówienia w zakresie świadczenia usług medycznych dla pacjentów Szpitala w godzinach ordynacji w terminie od sierpnia 2013 r. do grudnia 2014 r. na podstawie umowy cywilnoprawnej Termin składania ofert : r. godz Otwarcie ofert : r. godz Zatwierdzam Rybnik, dnia r....

4 Ilekroć mowa o: - " Zamawiającym " - należy rozumieć SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, - "oferencie" - należy rozumieć podmioty, o których mowa w. art. 35 ust. l ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późno zm.), przystępujące do organizowanego konkursu ofert. 1. Przedmiot konkursu Świadczenia usług medycznych dla pacjentów przebywających w Szpitalu w godzinach ordynacji w terminie od sierpnia 2013 r. do grudnia 2014 r. na podstawie umowy cywilnoprawnej. 2. Czas obowiązywania umowy: 17 miesięcy 3. Rozpoczęcie świadczeń: sierpień 2013 r. 4. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie 5 dni. 5. Udzielający zamówienia / Przyjmujący zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert. 6. W razie gdy do postępowania konkursowego zgłoszona zostanie tylko jedna oferta, zamawiający zamówienia, może przyjąć tę ofertę, jeżeli komisja konkursowa stwierdzi, że spełnia ona wymagania określone art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. nr 112 poz. 654), art. 146 ust. 1, art. 147 do 150 ust. 1 do 5. art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz z późn. zm.) 7. W celu przeprowadzenia konkursu udzielający zamówienia powoła komisję konkursową. 8. Kryterium oceny oferty stanowi proponowana przez oferenta cena. 9. Składanie oferty: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem "Świadczenia usług medycznych dla pacjentów przebywających w Szpitalu w godzinach ordynacji. Nie otwierać przed dniem r. godz ". Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 22 lub kierować na adres: SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku ul. Gliwicka 33, Rybnik Koperta poza oznakowaniem jak wyżej musi posiadać nazwę i adres Oferenta. 10. Opis sposobu przygotowania oferty: - Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. - Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. - Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym wg załączonego wzoru (załącznik nr 1). - Każda zapisana strona musi być opatrzona datą, pieczątką i podpisem przez osobę lub osoby uprawnione do podpisania oferty. - Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. - Oferta powinna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny oraz zawierać wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. - Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian w pobranych materiałach ofertowych. - Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż powyżej opisany, udzielający zamówienia nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie, przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty. - udzielający zamówienia odnotuje stan przesyłki pocztowej w momencie jej odbioru a w przypadku oznak uszkodzenia natychmiast powiadomi Oferenta. - Jeżeli oferta wpłynie do zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską), o terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty do udzielającego zamówienia, a nie termin np. wysłania oferty listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską. - Oferent w celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w niniejszych szczegółowych warunkach. 11. Oferta powinna zawierać: 1) oświadczenie oferenta o dokładnym zapoznaniu się z treścią ogłoszenia 2) informacje o oferencie: - imię i nazwisko, adres oraz numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu,

5 3) wskazanie kwalifikacji zawodowych i dostępności - (załącznik nr 2), 4) proponowany cennik należności za realizację zamówienia, 5) podpisany projekt umowy. 6) Dokumenty: a) aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert b) polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004r. (Dz.U. nr 283, poz.2825), wraz z dowodem jej opłacenia, ( z zastrzeżeniem, że polisa musi być ważna przez cały okres obowiązywania umowy), c) dokument potwierdzający posiadaną specjalizację, dyplom ukończenia studiów medycznych d) zaświadczenie o wpisie do rejestru Indywidualnych Praktyk Lekarskich 12. Dokumenty powinny być dostarczone w oryginale lub w potwierdzonej za zgodność kopii z oryginałem. 13. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę. 14. Komisja konkursowa rozpatrzy skargę w ciągu 3 dni od daty jej złożenia i zawiesi postępowanie do czasu jej rozstrzygnięcia. 15. O wniesieniu i rozstrzygnięciu skargi komisja konkursowa w formie pisemnej niezwłocznie powiadomi pozostałych oferentów. 16. Miejsce otwarcia ofert: - Otwarcie ofert odbędzie się dnia r.. o godz w siedzibie udzielającego zamówienia w Dziale Zamówień Publicznych ( pok. 22 w budynku administracji ) - Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. - Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert. - Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną: a) stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu oraz liczba otrzymanych ofert, b) informacje wynikające ze złożonych ofert a mianowicie: dane oferentów którzy przystąpili do konkursu oraz ceny złożonych ofert. 17. Następnie Komisja konkursowa dokona oceny złożonych ofert pod względem wyznaczonych kryteriów i niezwłocznie powiadomi pisemnie wszystkich oferentów o zakończeniu i wyniku konkursu. 18. Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu. 19. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed podpisaniem umowy. 20. Udzielający zamówienia rozpoznaje i rozstrzyga protest najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego złożenia. 21. O wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu udzielający zamówienia niezwłocznie poinformuje w formie pisemnej pozostałych oferentów. 22. W przypadku uwzględnienia protestu udzielający zamówienia powtarza konkurs ofert. 23. Informacji dot. przedmiotu konkursu udziela w imieniu udzielającego zamówienia dział kadrowo - płacowy, tel lub

6 Zgłaszam ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczenia usług medycznych dla pacjentów w godzinach ordynacji SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, w ramach umowy kontraktowej OŚWIADCZENIE OFERENTA 1. Oświadczam, że zapoznałem (łam) się z treścią ogłoszenia. 2. Oświadczam, że zapoznałem (łam) się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi - nie wnoszę w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 3. Oświadczam, że zainteresowałem (łam) się wszystkimi koniecznymi informacjami, niezbędnymi do przygotowania oferty oraz wykonania usługi zamówienia. 4. Oświadczam, że uważam się związanym (ną) ofertą przez okres 30 dni. 5. Oświadczam, że nie wnoszę zastrzeżeń do załączonego projektu umowy i zobowiązuję się do jej podpisania na warunkach określonych w umowie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Oświadczam, że wszystkie załączone dokumenty lub kserokopie są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. 7. Oświadczam, że jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, posiadam kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonywania zadań będących przedmiotem konkursu ofert data podpis

7 OŚWIADCZENIE OFERENTA DOTYCZCE ZATRUDNIEŃ Oświadczam, że pracuję w: a.... na podstawie stosunku pracy*, umowy cywilno-prawnej*, w dniach i godzinach: :... b.... na podstawie stosunku pracy*, umowy cywilno-prawnej*, w dniach i godzinach:... c.... na podstawie stosunku pracy*, umowy cywilno-prawnej*, w dniach i godzinach: data podpis * podkreślić

8 FORMULARZ OFERTY NR 1 I. Dane indywidualne: Imię i nazwisko... telefon adres: kod poczt....miejscowość... ulica... nr... PESEL... NIP... Nr prawa wykonywania zawodu... Specjalizacja (nazwa, stopień i data uzyskania) II. Dane o oferencie: Pełna nazwa oferenta i adres: Numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej:... Oznaczenie Organu dokonującego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej... Numer wpisu do Izby Lekarskiej:... Ubezpieczenie OC wysokość i termin ważności aktualne na dzień składania oferty:... REGON.. Nazwa banku oferenta, numer konta bankowego data podpis

9 FORMULARZ OFERTY NR 2 Proponowany czas trwania umowy od... do... (dzień, miesiąc, rok) (dzień, miesiąc, rok) Proponowana ilość godzin pracy w oddziale w zł netto/brutto można podać harmonogram pracy... Poniedziałek: godz. od do Wtorek: Środa: Czwartek: Piątek: godz. od do godz. od do godz. od do godz. od do Proponowana kwota należności za 1 godz. pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego/konsultacja internistyczna w tym opis badań EKG w zł netto/brutto... Zobowiązuję się do posiadania ubezpieczenia OC przez cały okres trwania umowy i przedkładania Zamawiającemu kserokopii zawartych umów ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem wpłaty. W załączeniu przedkładam potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia: 1. prawo wykonywania zawodu, 2. dyplom ukończenia studiów medycznych i stopnia specjalizacji, 3. wpis do rejestru ZOZ, 4. wpis do ewidencji działalności gospodarczej, 5. dokument potwierdzający ubezpieczenie OC prowadzonej działalności, 6. przebieg pracy zawodowej, 7. oświadczenie o niekaralności. Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą data podpis

10 Wzór umowy Umowa cywilno - prawna nr... zawarta w Rybniku, w dniu... r. pomiędzy: SP ZOZ Państwowym Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Gliwicka 33, Rybnik, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS , reprezentowanym przez: Dyrektora Andrzeja Krawczyka zwanym Zamawiającym a z siedzibą w... przy ul.... reprezentowanym przez...* ( dot. NZOZ) lekarzem... prowadzącym indywidualną/specjalistyczną praktykę lekarską* z siedzibą w... Regon :..., NIP:...* Lekarzem...* nr prawa wykonywania zawodu... legitymującym się dowodem osobistym nr... zamieszkałym w... przy ul.... * w zależności od statusu prawnego oferenta zwanym dalej Przyjmującym lub lekarzem, który oświadcza, że on sam bądź lekarze wykonujący świadczenie w jego imieniu ( NZOZ): 1. posiada pełne uprawnienia do wykonywania zawodu jakie przewidują przepisy, 2. posiadane kwalifikacje i wiedzę zawodową gwarantują wykonanie usług medycznych w sposób wysoce profesjonalny i zgodnie z prawnymi i zwyczajowymi wymogami w tym zakresie, 3. wykonuje wolny zawód lekarza prowadząc... i wpisany do rejestru praktyk lekarskich/ specjalistycznych praktyk lekarskich i zarejestrowany pod nr... w Okręgowej Izbie Lekarskiej w.., 4. świadczy usługi medyczne jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej i jest zarejestrowany w... pod nr... Na podstawie przeprowadzonego konkursu rozstrzygniętego dnia przez Komisję Konkursową, strony zawierają umowy o następującej treści: Do niniejszej umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności: 1. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia r.o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2011r. nr 112, poz. 654) 3. Ustawa z dnia r. o zawodzie lekarza ( tj. Dz. U. z 2008r. nr 136 poz. 857 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008r. nr 164, poz.1027 z późn. zm). 1 2 Nadrzędnym celem umowy jest ustalenie zakresu i zasad wykonywania świadczeń medycznych przez Lekarza na rzecz Szpitala w celu realizacji umów zawartych pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Państwowym Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, a podmiotami finansującymi jego działalność.

11 3 1. Zamawiający udziela, a Przyjmujący przyjmuje do wykonania udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom przebywającym w oddziałach psychiatrycznych oraz w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym Psychiatrycznym, w tym przeprowadzania konsultacji internistycznych i wykonywanie opisów badań EKG w czasie uzgodnionym z Kierownikiem/Ordynatorem oddziału szpitalnego. 2. Świadczenia medyczne wykonywane będą w czasie i według harmonogramu uzgodnionego z zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa. Tygodniowy czas pracy nie może przekroczyć godzin pracy. Harmonogram czasu pracy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 3. Zamawiający może zlecić Przyjmującemu wykonywanie innych świadczeń medycznych lub wspomagających te świadczenia usług, bezpośrednio wiążących się z zakresem działalności Szpitala. 4. Zmiana wymiaru czasu świadczenia nie stanowi zmiany umowy Przyjmujący zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej Umowy. 2. Przyjmujący oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz uprawnieniami lekarskimi niezbędnymi do należytego wykonania przedmiotu Umowy i zobowiązuje się wykonać je ze szczególną starannością, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, standardów i reguł wykonywania świadczeń objętych niniejszą Umową, a także zasad etyki zawodowej oraz dbając o interesy Zamawiającego. 3. Przyjmujący z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem zobowiązuje się poinformować o planowanej przerwie w udzielaniu świadczeń i uzyskać zgodę wyznaczonego przez Zamawiającego, przedstawiciela (kierownika/ordynatora, dyrektora). W sytuacjach losowych Przyjmujący zamówienie niezwłocznie powiadamia Zamawiającego o niemożliwości wykonywania świadczeń Przyjmujący ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania w zakresie odpowiedzialności cywilnej z art. 415 k. c. zawodowej, dyscyplinarnej, karnej i porządkowej z tytułu szkód wyrządzonych pacjentom, jak również ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego będącą skutkiem błędów w sztuce medycznej, niedbalstwa lub rażącego zaniedbania ze strony Przyjmującego. 2. Za szkody w majątku Szpitala Przyjmujący odpowiada na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego Zamawiający obowiązany jest zapewnić Przyjmującemu prawo swobodnego, bez ograniczeń, poruszania się po terenie Szpitala i wszystkich oddziałach Szpitala oraz kontaktowania się z personelem Szpitala w związku z wykonywaniem przez Przyjmującego przedmiotu umowy. 2. Przyjmujący w czasie świadczenia usług medycznych na rzecz pacjentów Szpitala, korzysta bezpłatnie z : - bazy lokalowej Szpitala - sprzętu i aparatury medycznej Szpitala, - leków i materiałów opatrunkowych Szpitala, - odzieży ochronnej. 3. Korzystanie z w/w środków może odbywać się w zakresie niezbędnym do świadczenia zleconych niniejszą umową usług. 4. Przyjmujący zobowiązuje się wykorzystywać udostępnioną bazę i sprzęt medyczny tylko w celu wykonywania świadczeń zdrowotnych określonych w umowie i tylko na rzecz Zamawiającego oraz zobowiązuje się do zachowania należytej staranności i dbałości o mienie Zamawiającego Przyjmujący zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zarządzeniami obowiązującymi u Zamawiającego, w tym w szczególności zasadami określonymi w rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania.

12 2. Przyjmujący ponadto obowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Szpitala o wszystkich zdarzeniach, które mogą wpłynąć na realizację przez niego przedmiotu Umowy. 3. Przyjmujący zobowiązuje się do poddawania kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego, w tym kontroli przeprowadzonej przez upoważnione przez niego osoby, a także przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia na zasadach określonych w ustawie z dnia r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wynikającym z niniejszej umowy Przyjmujący oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Odpis Polisy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 2. Przyjmujący obowiązany jest przez cały czas obowiązywania niniejszej Umowy do posiadania ważnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz niezwłocznego ( w terminie nie dłuższym niż 14 dni ) przedłożenia odpisu polisy Zamawiającemu wraz z dowodem uiszczenia składki. 3. W okresie obowiązywania umowy Przyjmujący będzie posiadał aktualne badania lekarskie wynikające z obowiązujących przepisów Za wykonywanie świadczeń określonych niniejszą umową Przyjmujący otrzyma wynagrodzenie w wysokości zł. brutto za 1 przepracowaną godzinę. 2. Rozliczenie miedzy Stronami z tytułu świadczeń określonych niniejszą umową następować będzie miesięcznie, na podstawie wystawionego do 3-go dnia roboczego następnego miesiąca przez Przyjmującego faktury lub rachunku za poprzedni miesiąc kalendarzowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności objętych rachunkami w terminie do 15 dni od daty ich przyjęcia przez Zamawiającego na konto bankowe Przyjmującego Za dzień zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 3. Składkę na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, zaliczkę na podatek oraz inne świadczenia wynikające z obowiązujących przepisów Przyjmujący pokrywa we własnym zakresie, jak również samodzielnie dokonuje wpłat i rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz z Urzędem Skarbowym. Umowę niniejszą zawarto na czas określony od do Szpital ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Przyjmujący: - dopuścił się rażącego naruszenia obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, - został tymczasowo aresztowany, - utracił prawo wykonywania zawodu lub został w tym prawie zawieszony przez uprawniony organ, - z powodu zawinionej przez Lekarza utraty zdolności do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, - w przypadku nie przedłożenia przez Lekarza aktualnej Policy OC ( zgodnie z 8 pkt 2 niniejszej umowy ). 2. Umowa wygasa w przypadku likwidacji Szpitala w trybie określonym ustawą o zakładach opieki zdrowotnej. 3. Umowa może zostać rozwiązana w drodze porozumienia stron. 4. Strony mogą rozwiązać umowę za miesięcznym okresem wypowiedzenia.

13 13 1. W przypadku nienależytego lub nieterminowego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Przyjmującego, Zamawiający może na wniosek Kierownika oddziału i Dyrektora Szpitala obciążyć Przyjmującego karą pieniężną w wysokości 10 % wynagrodzenia należnego ( przeliczonego ) w stosunku miesięcznym, ustalonego zgodnie z 9 niniejszej umowy. 2. Kara pieniężna może być potrącona z wynagrodzenia Przyjmującego w pierwszym po wymierzeniu kary terminie płatności określonym w Zamawiającemu przysługuje roszczenie odszkodowawcze przewyższające wyżej wymienione kary z tytułu szkody wyrządzonej przez Przyjmującego jego działaniem w stosunku do Szpitala lub osób trzecich. 14 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy wymienione w 1 niniejszej umowy Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Przyjmujący obowiązany jest do powiadomienia Zmawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących wpisów do odpowiednich rejestrów i ewidencji w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia oraz przedłożenia Zamawiającemu wypisów lub odpisów obejmujących zmienione dane. 3. Wszelka korespondencja kierowana będzie na adresy podane w niniejszej umowie jako siedziby Stron. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych adresowych, każda ze stron zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej strony, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, pod rygorem uznania iż doręczenia dokonywane na ostatni podany przez Stronę adres są skuteczne. 16 Strony deklarują chęć rozstrzygania wszelkich wynikłych z realizacji umowy sporów na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia w trybie opisanym wyżej spory te strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Integralną część umowy jest potwierdzona przez Zamawiającego kopia aktualnej polisy od odpowiedzialności cywilnej Przyjmującego wraz z potwierdzeniem uiszczenia składki. Zamawiający Przyjmujący

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2011 r. nr

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH dot. wykonywania badań serologicznych, parazytologicznych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego dostęp całodobowy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim będącym jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011.112.654) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

OGŁOSZENIE PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: Wałbrzych, dnia 28.05.2012 r. OGŁOSZENIE Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr, 112, poz.654) Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie I. Przedmiotem usług objętych niniejszym konkursem jest udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o. o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

b) nadzorowanie prowadzenia historii choroby i innej obowiązującej dokumentacji medyczno-statystycznej, o której mowa w 10, c) udzielanie wiadomości

b) nadzorowanie prowadzenia historii choroby i innej obowiązującej dokumentacji medyczno-statystycznej, o której mowa w 10, c) udzielanie wiadomości Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki lekarskiej dla pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Działu Pomocy Doraźnej I. Przedmiotem usług objętych

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: K/Adm. 8/2015

Znak sprawy: K/Adm. 8/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Świadczenia usług specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej w oddziałach Szpitala oraz w formie dyŝurów w oddziałach

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMIOT KONKURSU. Przedmiotem konkursu jest udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

I. PRZEDMIOT KONKURSU. Przedmiotem konkursu jest udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Kraków, dnia 01.03.2012 r. Specyfikacja warunków zamówienia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych Świętochłowice, dn.06.10.2014 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 Zarządzenie SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 z dnia 6 listopad 2013r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku w sprawie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w oparciu o przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych ihpzoz Świętochłowice Świętochłowice, dn.06.10.2014 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego. ogłasza

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego. ogłasza Limanowa, 12.12.2014 r. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. w Płocku, ul. Medyczna 19. OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON-0705-17/14.k

OGŁOSZENIE. Dyrektor. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. w Płocku, ul. Medyczna 19. OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON-0705-17/14.k Płock, dnia 3 marca 2014 r. OGŁOSZENIE Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, ul. Medyczna 19 OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON-0705-17/14.k NA OPIS BADAŃ REZONANSU MAGNETYCZNEGO, TOMOGRAFII

Bardziej szczegółowo

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8 Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni ul Floris 22, 32-700 Bochnia tel.: 14 612 29 21, fax: 14 611 63 11 e-mail: spmzoz@bochnia.pl, www.spmzozwbochni.pl NIP: 8681628582 REGON:

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.dz.u.2013.217

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, dnia 02.05.2011r. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu

I. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrzu ul. Kościelna 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH I. Udzielający Zamówienia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego ul. Koszarowa 5 51-149 Wrocław www.szpital.wroc.pl II. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ TJ.: TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

Świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Prażmowie ul. Bogusława Ostapowicza 4 05-505 Prażmów tel. / faks 22 756 73 82 Świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej Szczegółowe

Bardziej szczegółowo