WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I"

Transkrypt

1 WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON.. reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą Zadanie realizowane w ramach projektu Bez barier ponad granicami- integracja osób niepełnosprawnych poprzez turystykę i kulturę, współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina , w ramach Priorytetu 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych, Działanie 3.1. Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej Umowa zostaje zawarta z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na.; oznaczenie sprawy: Ilekroć mowa jest w umowie o: 1) ustawie - Prawo zamówień publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy, 2) ustawie - Prawo budowlane - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 t.j. z późn.zm) oraz pozostałe przepisy wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy,

2 3) ustawie o wyrobach budowlanych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. poz.883 t.j. z późn.zm.) oraz pozostałe przepisy wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy, 2 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem robót jest wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem technologii uzdatniania wody basenowej dla basenu rehabilitacyjnego i instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a, na działkach o nr 94/4 i 94/5. Projektowany obiekt będzie pełnił funkcję rehabilitacyjno-noclegową dla Ośrodka Szkoleniowo- Rehabilitacyjnego Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem. W poziomie parteru połączony z istniejącym budynkiem, a w poziomie piętra z oranżerią. W budynku projektuje się windę oraz dwie klatki schodowe. 1) Parametry geotechniczne budynku: - Długość budynku: 42,07m - Szerokość budynku: 14.04m - Wysokość budynku: 8,87m - Powierzchnia zabudowy: 631,47m 2 - Powierzchnia całkowita: 2077,75m 2 - Powierzchnia użytkowa: 1622,70m 2 - Powierzchnia ruchu: 461,75m 2 - Kubatura: 4646m 3 2. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie o którym mowa w ust.1., roboty związane z wykonaniem technologii uzdatniania wody basenowej dla basenu rehabilitacyjnego i instalacji wentylacji mechanicznej, w tym : a) wykonanie zamkniętego obiegu z czynnym przelewem ze zbiornikiem przelewowym, pompami cyrkulacyjnymi oraz prefiltrem, filtrami ciśnieniowymi z zastosowaniem dozownika koagulantu i dozownika korektora PH, do dozownika dezynfekanta, wymiennika ciepła, lampy UV oraz urządzeń do masaży wodno-powietrznych, wykonanie instalacji technologicznej oraz systemu zasilająco-sterującego.

3 b) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej części basenowej w oparciu o centralę nawiewno-wywiewną z sekcjami: filtracji, komory mieszania, nagrzewnicy wodnej, wentylatorów, odzysku ciepła (wymiennik przeciwprądowy), a także zastosowanie tłumików akustycznych, stalowych kanałów izolowanych termicznie matami z wełny mineralnej pokrytej folią aluminiową oraz wykonanie układu sterowania automatyki centrali. 3. Opis i wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia określone są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ogólnej i szczegółowej, przedmiarze robót. 4. Przedmiot umowy zostanie wykonywany zgodnie ze złożoną ofertą oraz: 1) Załącznikiem nr 6a do s.i.w.z.- Załącznik nr 1 do umowy- Formularz ofertowy (dla części I) 2) Załącznikiem nr 9a do s.i.w.z- Załącznik nr 2 do umowy- Harmonogram robót i płatności. Rozbudowa Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego - Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego "Magnum Bonum" w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a - Technologia uzdatniania wody basenowej dla basenu rehabilitacyjnego oraz instalacji wentylacji mechanicznej 3) Załącznikiem nr 10 do s.i.w.z.- Załącznik nr 3 do umowy- Projekt budowlanowykonawczy technologii uzdatniania wody basenowej dla basenu rehabilitacyjnego 4) Załącznikiem nr 11 do s.i.w.z.- Załącznik nr 4 do umowy- Projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej; 5) Załącznikiem nr 12 do s.i.w.z.- Załącznik nr 5 do umowy- Aneks do projektu budowlanego rozbudowy Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego; 6) Załącznikiem nr 13 do s.i.w.z.- Załącznik nr 6 do umowy- Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot. Wymagania ogólne dotyczące wykonania technologii uzdatniania wody basenowej dla basenu rehabilitacyjnego oraz instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a; 7) Załącznikiem nr 14 do s.i.w.z.- Załącznik nr 7 do umowy- Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot dotycząca wykonania technologii uzdatniania wody basenowej dla basenu rehabilitacyjnego oraz instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a;

4 8) Załącznikiem nr 15 do s.i.w.z. - Załącznik nr 8 do umowy- Przedmiar robót budowlanych dla części I; 9) Załącznikiem nr 9 do umowy - Kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji szczegółowej zwany zwanych robotami budowlanymi. 5. Oprócz wymienionych powyżej robót zasadniczych, przewidywane są w projekcie i dokumentacji projektowej roboty towarzyszące oraz roboty tymczasowe. 1) robotami towarzyszącymi są: a) uporządkowanie terenu inwestycji, b) wszystkie inne prace towarzyszące, nie wymienione bezpośrednio w dokumentacji projektowej, kosztorysach lub przedmiarach, możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną i niezbędne do wykonania robót zasadniczych, 2) robotami tymczasowymi są roboty związane z realizacją przedmiotu robót, należy do nich przede wszystkim zagospodarowanie i organizacja placu budowy, tymczasowe zaplecze biurowe, socjalne i magazynowe Wykonawcy i podwykonawców robót budowlanych, tymczasowe ogrodzenie, przyłącza mediów do zaplecza budowy, a także montaż i demontaż niezbędnych tymczasowych rusztowań, oraz inne prace, niezbędne do wykonania robót zasadniczych, zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną. 6. Na każde żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub innej osoby wskazanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest wykazać, że stosowane w wykonywaniu robót budowlanych wyroby budowlane spełniają wymagania określone w ustawie o wyrobach budowlanych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia a także innych dokumentach o których mowa w siwz. 7. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem budowlanym i wykonawczym, wymaganiami Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót oraz zgodność z poleceniami Zamawiającego związanymi z realizacją umowy. 3 Termin realizacji

5 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z harmonogramem robót i płatności, w terminie od dnia r. do dnia r. 2. Termin końcowy wskazany w ust. 1 jest terminem ostatecznym wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany terminu rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy jeżeli wystąpią przesłanki tj. umowa ze względów proceduralnych nie została zawarta do dnia r. W takim przypadku rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia, nastąpi po zawarciu przedmiotowej umowy, z zastrzeżeniem, że termin końcowy jej realizacji tj r. może ulec wydłużeniu o okres, który wynika z opóźnienia podpisania umowy (od planowanego terminu podpisania umowy do 07 stycznia 2015r. do rzeczywistego terminu podpisania umowy). Zamawiający dopuszcza w takim przypadku dokonanie zmian terminów określonych w harmonogramie robót i płatności bez możliwości zmiany długości okresu wykonania prac objętych harmonogramem. 3. Realizacja przedmiotu umowy będzie zgodna z formularzem ofertowym Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz będzie przebiegała według harmonogramu robót i płatności, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 4. Przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych, Zamawiający udostępni Wykonawcy protokołem teren objęty robotami w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, a Wykonawca zabezpieczy i oznaczy teren budowy (plac budowy) zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane, w szczególności w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób trzecich. 5. Udostępnienie terenu budowy objętego robotami budowlanymi następuje zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane. Od chwili protokolarnego udostępnienia Wykonawcy terenu objętego robotami, Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszty za organizację swojego zaplecza budowy na tym terenie, a także utrzymanie ładu i porządku oraz usuwanie wszelkich odpadów powstałych wskutek wykonywania robót budowlanych. 6. Za dzień zakończenia wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania końcowego protokołu odbioru robót. 4 Obowiązki stron 1. Wykonawca realizując przedmiot umowy zobowiązany jest w szczególności do: 1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

6 2) zapewnienia stałej obecność kierownika budowy na jej terenie i nadzorowania wykonywanych robót, 3) posiadania dokumentów potwierdzających ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i do przedłożenia na każde wezwanie Zamawiającego dowodów opłacania składek, 4) do utrzymania w czasie prowadzenia robót czystości i porządku, 5) przejęcia udostępnionego terenu objętego robotami (placu budowy) w terminie wskazanym pisemnie przez Zamawiającego, 6) usunięcia wszelkich usterek i wad powstałych w trakcie prac, jak i tych, które mogą wystąpić w trakcie okresu gwarancji, a które ujawnione zostaną w trakcie odbioru pogwarancyjnego, z należną starannością i pilnością oraz zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w tym zakresie w terminach ustalonych przez Zamawiającego, 7) wykonywania prac w taki sposób aby nie kolidowały z pracami wykonywanymi przez innych Wykonawców w związku z realizacją prac budowanych w innym zakresie na tym samym obiekcie budowlanym. 2. Roboty budowlane objęte niniejszą umową wykonywane będą z materiałów własnych Wykonawcy. Materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i wykonawczą, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz będą spełniały wymagania dotyczące materiałów i urządzeń określone w pkt. 2.1 Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, ze szczególnym uwzględnieniem postanowień dotyczących dowodów pochodzenia materiałów i urządzeń oraz świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 3. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i osób trzecich, powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy w okresie od dnia udostępnienie mu pomieszczeń objętych robotami do dnia końcowego odbioru robót. 4. Wykonawca oświadcza, że używane do realizacji przedmiotu umowy materiały, preparaty i środki są zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami oraz posiadają wszelkie certyfikaty, atesty bezpieczeństwa, dowody pochodzenia materiałów i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W każdym czasie trwania umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy dokumentów potwierdzających, że oferowane przez niego materiały budowlane oraz inne materiały używane do wykonania robót budowlanych spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość zastosowanych materiałów i związany z tym efekt końcowy robót wykonanych przy ich użyciu.

7 Wszystkie dostawy i materiały, które mają być wykorzystane do realizacji zamówienia powinny pochodzić ze Wspólnoty lub krajów kwalifikujących się na podstawie art. 21 Rozporządzenia (WE) Nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. określającego przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić dowód pochodzenia Zamawiającemu nie później niż w chwili wystawienia pierwszej faktury. Świadectwo pochodzenia powinno zostać wystawione przez właściwe władze państwa pochodzenia dostaw i musi być zgodne z zasadami określonymi we właściwych przepisach Wspólnotowych. Termin kraj pochodzenia jest używany w znaczeniu określonym w art. 23 i 24 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Celny oraz innych aktów wspólnotowych dotyczących pochodzenia niepreferencyjnego. 5. Wysokość szkód powstałych w mieniu Zamawiającego wskutek wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę oraz robót budowlanych, które Wykonawca powierzył podwykonawcom, obciąża Wykonawcę. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy jak za swoje własne. 6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót, 2) szkody wynikające ze zniszczenia oraz uszkodzenia obiektów, budynku, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związane z prowadzeniem robót, oraz z tytułu wykorzystywania mienia nieruchomego osób trzecich w sposób nieuprawniony w trakcie prac związanych z prowadzeniem robót, 7. Wykonawca zobowiązany jest do własnym staraniem i na własny koszt naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego zniszczonych lub uszkodzonych innych obiektów, robót, elementów, urządzeń lub ich części w toku wykonywania prac. W wypadku takiej konieczności, Wykonawca dokona zabezpieczenia wykonanych już elementów robót, w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie lub zabrudzenie. Zabezpieczenie zostanie usunięte w sposób i w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego, 8. Wykonawca ma obowiązek gromadzić odpady w sposób określony w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). 9. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 1) udostępnienie Wykonawcy terenu budowy objętego robotami w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy na zasadach określonych szczegółowo w dokumentacji projektowej, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wraz z przekazaniem Wykonawcy niezbędnej dokumentacji,

8 2) potwierdzenie wprowadzenia na roboty protokołem zdawczo odbiorczym, 3) wskazanie Wykonawcy źródła poboru wody, źródła energii elektrycznej, pobór wody i energii elektrycznej będą rozliczane z dostawcami na podstawie odczytów licznikowych. Koszty zużycia mediów całkowicie pokrywa Wykonawca, 4) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego, 5) odbiór przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami, 6) terminowa zapłata wynagrodzenia. 5 Wynagrodzenie i sposób jego rozliczania 1. Za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, określonych w 2 niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art.632 kodeksu cywilnego, w wysokości.. złotych brutto (słownie: ), w tym VAT w kwocie. zł, przy stawce podatku VAT - %, wartość robót bez podatku VAT (netto) wynosi :.zł, słownie: - dalej zwane wynagrodzeniem lub wynagrodzeniem brutto. 2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1, obejmuje pełny zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcia oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1 niniejszego paragrafu. Ustalona w ten sposób cena ma charakter stały i niezmienny niezależnie od rozmiarów robót budowlanych i kosztów ponoszonych przez wykonawcę podczas ich realizacji, poza okolicznościami przedstawionymi w ust.4 niniejszego paragrafu. 3. Wykonawca określając wynagrodzenie oświadcza, że na etapie przygotowania oferty zapoznał się z terenem robót i zakresem prac objętych umową, harmonogramem robót i płatności, dokumentacją projektową i wykonawczą, w tym dotyczącą wszelkich materiałów przy wykorzystaniu których ma zostać zrealizowany przedmiot umowy, w tym ich parametrów, jakości i ilości oraz uzyskał wszelkie informacje od Zamawiającego dotyczące zakresu prac, wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy niezbędne do jego wykonania.

9 4. Skutki zmiany ustawowej stawki podatku VAT obciążają Wykonawcę. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy wzrośnie ustawowa stawka podatku VAT, Wykonawca tak ustala kwotę wynagrodzenia netto, aby kwota ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto obowiązująca w dniu obowiązywania nowej ustawowej stawki podatku VAT, nie uległa zmianie. 6 Warunki płatności 1. Rozliczanie robót odbywać się będzie fakturami częściowymi za elementy robót ujęte w harmonogramie robót i płatności. 2. Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy odbędzie się na podstawie faktur częściowych Wykonawcy wraz z odpowiednimi częściowymi protokołami odbioru robót, stwierdzającymi wykonanie określonego zakresu robót, podlegających fakturowaniu w następujący sposób: 1) płatności za wykonanie etapów: I, II, III, IV, o których mowa w harmonogramie robót i płatności stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, będą następowały każdorazowo po wykonaniu robót każdego z tych etapów, przy czym za ostatni etap zapłata nastąpi zgodnie z ust. 2 pkt.3 niniejszego paragrafu. 2) wysokość poszczególnych części płatności zostanie ustalona na podstawie harmonogramu robót i płatności dla poszczególnych etapów robót załączonej do oferty (załącznik nr 1 do umowy) oraz na podstawie protokołu odbioru częściowego, o którym mowa w 7 ust.3 niniejszej umowy. 3) ostatnia część płatności będzie dokonana po całkowitej realizacji przedmiotu umowy i po odbiorze końcowym robót, o którym mowa w 7 niniejszej umowy. 3. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu danego etapu robót, a regulowane będą w terminie do 30 dni od dnia złożenia Zamawiającemu faktury VAT i protokołu odbioru wykonanego etapu robót oraz przedstawieniu Zamawiającemu dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 4. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie dokonania protokołem odbioru końcowego robót budowlanych stwierdzającego, że roboty budowlane zostały wykonane bez wad i usterek, oraz przedstawieniu Zamawiającemu dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

10 5. W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki. 6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Zamawiający może potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 8. Przelew wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonywania robót budowlanych na podmioty trzecie może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 9. Fakturę należy wystawić na 7 Odbiór robót 1. Wykonane roboty podlegają odbiorom dokonywanym przez upoważnionych przedstawicieli stron: 1) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 2) odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 3) odbiorom częściowym roboty wykonane w poszczególnych etapach robót; 4) odbiorowi końcowemu - całkowicie zakończone roboty, 5) odbiorom po upływie okresu gwarancji i rękojmi. 2. Kierownik budowy lub Wykonawca winien zgłaszać inspektorowi nadzoru gotowość do odbiorów, o których mowa w ust Odbiory, o których mowa w ust.1 pkt.1 dokonywane będą przez inspektora nadzoru w terminie 2 dni, licząc od daty otrzymania zgłoszenia. Z czynności odbioru sporządzane będą protokoły podpisane przez kierownika budowy i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Protokół częściowego odbioru robót oraz odbioru instalacji i urządzeń o których mowa w ust.1 pkt 2 i 3 zostanie sporządzony w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru przez Kierownika Budowy lub Wykonawcę robót Zamawiającemu. 4. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę, wykonania części robót podwykonawcom do protokołu częściowego odbioru robót załączone zostaną osobne protokoły odbioru robót wykonanych przez podwykonawców (wraz z wykazem wykonanych robót) potwierdzone przez upoważnionych przedstawicieli stron. 5. Dokonanie odbiorów częściowych nastąpi na podstawie sporządzonych przez Wykonawcę wykazów robót wykonanych dla poszczególnych etapów zgodnie

11 z harmonogramem robót i płatności i potwierdzonych przez upoważnionych przedstawicieli stron. 6. Odbiór końcowy dokonany zostanie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy. Z chwilą wykonania robót budowlanych Wykonawca dokona w dzienniku budowy wpisu o gotowości do odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych oraz zawiadomi pisemnie o tym Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Gotowość do odbioru robót budowlanych inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza wpisem do dziennika budowy. 7. Przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca w terminie wskazanym w ust.15 niniejszego paragrafu, dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentów potwierdzających zakończeniu robót, deklarację zgodności wbudowanych materiałów, kompletną dokumentację powykonawczą wraz z kartami gwarancyjnymi, instrukcjami, atestami i certyfikatami, uzupełnionym dziennikiem budowy zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 8. Protokół odbioru końcowego robót zostanie sporządzony w ciągu czternastu dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę robót do odbioru Zamawiającemu, z tym że termin odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy, ustala Zamawiający. 9. Odbiór końcowy będzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron. 10. Strony umowy mogą ustalić inny niż określony w ust.7 termin odbioru końcowego robót budowlanych. 11. W przypadku wystąpienia zdarzeń niezależnych od Zamawiającego, lub Wykonawcy, które uniemożliwiają dokonanie odbioru końcowego robót budowlanych, Zamawiający ustala inny termin odbioru końcowego robót budowlanych. 12. Jeżeli w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowego lub końcowego, zostaną stwierdzone wady, Zamawiający może, według swego wyboru: 1) odmówić podpisania protokołu - co jest równoznaczne z odmową odbioru; podpisany zostanie wówczas przez strony protokół wskazujący stwierdzone usterki i wady oraz termin do ich usunięcia; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć usunięcie wad innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy lub 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: a) jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie w odpowiednim stosunku,

12 b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od Umowy. 13. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o usunięciu wad oraz usterek w celu wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczynają swój bieg terminy gwarancji i rękojmi. 14. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń nastąpi po usunięciu wszystkich wad i usterek w przedmiocie umowy. 1. W terminie 3 dni od dnia przekazania lub przesłania Zamawiającemu zawiadomienia o gotowości wykonanych robót budowlanych do odbioru końcowego, Wykonawca składa Zamawiającemu: 1) dokumentację powykonawczą w tym specyfikację techniczną w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo budowlane w formie pisemnej w tym specyfikację techniczną, w 4 egzemplarzach oraz prześle dokumentację powykonawczą drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej:...; 2) uzupełniony dziennik budowy, protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, wyniki wykonanych pomiarów kontrolnych oraz badań, w tym laboratoryjnych, zgodne z normami i ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, deklaracje zgodności i aprobaty techniczne wbudowanych materiałów i urządzeń, ewentualne certyfikaty zgodności dla wyrobów oznaczonych znakiem CE, dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów wyrobów budowlanych, instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania robót, wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 15. Podpisanie protokołu odbioru końcowego robót budowlanych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady w okresie gwarancji i rękojmi. 16. Protokół odbioru końcowego robót budowlanych zawiera co najmniej: 1) nazwę i adres siedziby zamawiającego, 2) nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, 3) oznaczenie umowy, której dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot odbioru końcowego, 4) imiona i nazwiska osób wyznaczonych do odbioru końcowego przez

13 Zamawiającego i Wykonawcę, 5) stwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z umową albo stwierdzenie, że roboty budowlane nie zostały wykonane zgodnie z umową, 6) wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunięcia 7) ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 8) ocenę wyników badań, 9) ocenę kompletności i prawidłowości merytorycznej dostarczonych do odbioru dokumentów, 10) stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 11) stwierdzenie o dokonaniu lub nie dokonaniu odbioru robót, 12) własnoręczne podpisy osób, o których mowa w ust. 17 pkt Załącznikami do protokołu odbioru końcowego są opinie, oświadczenia, wnioski oraz inne dokumenty i informacje składane w toku odbioru końcowego robót budowlanych przez osoby, o których mowa w ust. 17 pkt 4. 8 Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wskazanego w 5 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu, o którym mowa w 3 ust.1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem postanowień 3 ust.2 niniejszej umowy. 2) za opóźnienie w usunięciu wad bądź usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego w wysokości 0,2 % wskazanego w 5 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu, wyznaczonego na usunięcie wad bądź usterek, 3) za opóźnienie w usunięciu wad bądź usterek stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,2 % wskazanego w 5 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad bądź usterek; 4) w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, określonego w 5 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto, 5) w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, jeśli odstąpienie lub rozwiązania spowoduje

14 utratę dofinansowania do projektu ze środków unijnych w wysokości 30% wartości przedmiotu umowy, określonego w 5 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto, 6) za opóźnienie w przekazaniu dokumentacji o której mowa w 7 ust.10 w wysokości 1000 zł ( słownie : jeden tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu w którym nastąpić miało przekazanie przedmiotowej dokumentacji, 7) za opóźnienie w przekazaniu dokumentacji o której mowa w 9 ust.4 i 5 w wysokości 500 zł ( słownie: pięćset złotych) brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu w którym nastąpić miało przekazanie przedmiotowej dokumentacji, 8) za brak utrzymania czystości i porządku oraz nieprzestrzeganie przepisów BHP w czasie prowadzenia robót w wysokości 200,00 zł za każdy dzień, w którym stwierdzono ten brak; podstawą naliczenia kary będzie protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 10 do umowy, sporządzony jednostronnie przez Zamawiającego 2. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 3. Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie do wysokości rzeczywiście poniesionej i udokumentowanej szkody także w przypadkach naruszenia przez Wykonawcę umowy, za które umowa nie przewiduje kar umownych. 4. Brak szkody nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu kar umownych. 5. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy wyłącza jedynie siła wyższa, tj. zjawisko zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, niezależne od człowieka, którego nie można przewidzieć i któremu w żaden sposób nie można zapobiec. 9 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 1. Wykonawca winien posiadać lub zawrzeć na własny koszt umowę o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, zwanej dalej umową ubezpieczenia OC, na sumę gwarancyjną co najmniej ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ważnej umowy ubezpieczenia OC oraz nie zmniejszania wysokości sumy gwarancyjnej i zakresu ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy 3. Termin obowiązywania umowy ubezpieczenia OC musi obejmować okres od daty rozpoczęcia robót do daty 30 dni późniejszej od daty odbioru końcowego.

15 4. Wykonawca w terminie 5 dni przed datą wyznaczoną na przekazanie udostępnianego placu budowy przedłoży Zamawiającemu dokumenty ubezpieczeniowe polisę OC wraz z potwierdzeniem opłacenia składki. 5. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia OC, w czasie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oryginał polisy potwierdzającej zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC, na pozostały okres obowiązywania niniejszej umowy, najpóźniej 5 dni przed końcem obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia OC, wraz z potwierdzeniem opłacenia składki oraz załączyć kopię polisy potwierdzającej zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Przepisy ust. 6-9 stosuje się odpowiednio. 6. Ubezpieczeniu podlega odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe w związku z realizacją robót oraz następstwami nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich obejmująca ochroną : 1) szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 2) szkody powstałe w związku z ruchem maszyn budowlanych, pojazdów mechanicznych nierejestrowanych, 3) szkody wyrządzone własnym pracownikom, pracownikom podwykonawców, kierownikom robót, inspektorom nadzoru, pracownikom zamawiającego oraz pracownikom innych wykonawców. 7. Polisa OC musi obejmować odpowiedzialność deliktową oraz odpowiedzialność kontraktową. 8. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie szkód powstałych w skutek rażącego niedbalstwa Wykonawcy oraz podwykonawcy lub dalszych podwykonawców. 9. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy rozszerzenia zakresu ubezpieczenia OC o odpowiedzialność wykonawcy na wypadki ubezpieczeniowe skutkujące powstaniem szkody o której mowa w ust. 6, wyrządzone poszkodowanemu przez podwykonawców, jeżeli wykonawca powierzy wykonanie zamówienia podwykonawcom. 10. Wykonawca wraz z polisą potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia OC przedłoży Zamawiającemu ogólne warunki tego ubezpieczenia lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę tych ogólnych warunków ubezpieczenia oraz pisemną informację ubezpieczyciela, z którym Wykonawca zawarł umowę ubezpieczenia OC, podpisaną przez osobę uprawnioną do składania takich informacji, że: 1) rzeczywista wysokość sumy gwarancyjnej wynosi co najmniej ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, oraz

16 2) Wykonawca nie wyrządził żadnej szkody, która mogłaby być objęta zakresem ubezpieczenia OC, oraz 3) ubezpieczycielowi nie zostały zgłoszone, jakiekolwiek roszczenia objęte zakresem ubezpieczenia OC. 11. Zamawiający ma prawo zwrócenia się do ubezpieczyciela, o którym mowa w ust. 10, w celu potwierdzenia informacji, o których mowa w ust Podwykonawca może wykonywać roboty budowlane powierzone mu przez Wykonawcę po przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia stwierdzającego, że zakres ubezpieczenia OC obejmuje odpowiedzialność Wykonawcy za wypadki ubezpieczeniowe skutkujące powstaniem szkody, o której mowa w ust. 6, wyrządzone poszkodowanemu przez podwykonawcę, z zastrzeżeniem ust Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych nierejestrowanych. 14. W przypadku wystąpienia w/w osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego chyba, że zostaną one pokryte z Polisy OC. 15. Dokumenty ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem opłacenia składki Wykonawca przedłoży do wglądu na każde żądanie Inspektora. 16. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody. 17. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego. 18. Obie strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach ubezpieczeniowych. 19. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy żądanej umowy ubezpieczenia z wszystkimi załącznikami wraz dowodami opłacenia składki, to Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe będzie mógł potrącić z wynagrodzeń należnych Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 20. W przypadku nie zachowania przez Wykonawcę obowiązków o których mowa ust. 1 5 oraz w ust.10 i 12 niniejszego paragrafu Zamawiający może wstrzymać wykonywanie robót budowlanych, z tym że termin, o którym mowa w 3 ust.1 nie ulega zmianie.

17 10 Przedstawiciele Stron 1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie.. Numer telefonu do kontaktu z inspektorem nadzoru inwestorskiego Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest uprawniony do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, nawet jeżeli Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany Osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi w specjalności.jest..nr uprawnień..., Numer telefonu do kontaktu z osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi Zmiana podczas realizacji umowy osób wskazanych w 10 ust.1 oraz w 11 ust.1 wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony umowy. 12 Gwarancja jakości oraz rękojmia za wady 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu miesięcznej gwarancji co do jakości wykonanych robót, liczonej od dnia odbioru końcowego robót objętych umową na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej, której wzór stanowi załącznik nr 10 do niniejszej umowy. 2. Za dzień, o którym mowa w ust. 1 uznaje się dzień podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych bez wad i usterek. 3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli roszczenie z tytułu gwarancji zostało zgłoszone przed upływem tego terminu.

18 4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub jeżeli Wykonawca wykona roboty budowlane w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska, Zamawiający może zlecić usunięcie tych wad i usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunięcia wad i usterek zostaną potrącone z zatrzymanej części kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy o którym mowa w 17 ust Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczonych materiałów, niezbędnych do prawidłowego wykonania robót budowlanych. 6. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. Wszelkie koszty związane z wykonaniem napraw gwarancyjnych, w tym zastąpienia i zdemontowania uszkodzonych rzeczy, ich transportu do miejsca naprawy gwarancyjnej jak również dostarczenia rzeczy do miejsca, w którym usterka została ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy lub rzeczy wolnych od wad ponosi Wykonawca. 7. W wypadku wykorzystania przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu Umowy materiałów objętych gwarancją producenta, okres gwarancji równy będzie okresowi gwarancji udzielonej przez producenta, licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu Umowy. Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu wszelkie związane z nimi dokumenty gwarancyjne. 8. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady robót. 9. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady robót wynosi lata od dnia odbioru końcowego robót objętych umową. 10. O wadach, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę w formie pisemnej. Forma zgłoszenia faksem nie wymaga potwierdzenia listem poleconym. 11. Wykonawca zobowiązuje się na 30 dni przed upływem terminu wygaśnięcia gwarancji wezwać Zamawiającego do dokonania odbioru pogwarancyjnego. W przypadku niedochowania tego obowiązku przez Wykonawcę Zamawiający zatrzyma kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, do chwili przeprowadzenia odbioru pogwarancyjnego. Okres, w którym wady i usterki przedmiotu umowy będą usuwane na koszt i ryzyko Wykonawcy ulega odpowiedniemu wydłużeniu. 13

19 1. Wykonawca w terminie 10 dni od dnia dokonania odbioru końcowego robót budowlanych jest zobowiązany uporządkować i przekazać udostępniony teren budowy Zamawiającemu. 2. Przekazanie udostępnionego terenu budowy Zamawiającemu stwierdza się w protokole przekazania udostępnionego terenu budowy. 14 Rozwiązanie umowy 1. Zamawiający ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym i bez jej wypowiedzenia, w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy. 2. Za rażące naruszenie warunków umowy uważa się w szczególności: a) wynikające z winy Wykonawcy naruszenia terminów określonych w 3 ust.1, opóźnienie w realizacji umowy w stopniu zagrażającym terminowej realizacji umowy,bądź przerwanie prac i ich realizacji na okres 30 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem postanowień 3 ustępu 2 umowy. b) wykonawca nie świadczy lub nienależycie świadczy robotę budowlaną objętą niniejszą umową, w szczególności nie przestrzega jej postanowień lub nie stosuje się do uwag Zamawiającego, c) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź naprawcze, d) wykonywanie przedmiotu umowy określonego w 2 przy użyciu materiałów niezgodnych z obowiązującymi normami, wymaganiami Zamawiającego określonymi w siwz i w innej dokumentacji oraz obowiązujących w tej materii przepisach prawa, e) w przypadku zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiającego mu realizację niniejszej umowy, f) w przypadku nie zachowania i nie wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków o których mowa 9 ust. 1 5 oraz w 9 ust.10 i 12 niniejszej umowy.. 15 Odstąpienie od umowy 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy :

20 1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 2) zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, naprawcze lub likwidacyjne wobec Wykonawcy, zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidacji Wykonawcy, 3) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania robót budowlanych w terminie 30 dni od terminu ich rozpoczęcia, 4) Wykonawca wykonuje roboty budowlane niezgodnie z umową, 5) w przypadku nie zachowania i nie wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków o których mowa 9 ust. 1 5 oraz w 9 ust.10 i 12 niniejszej umowy. 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub jej rozwiązania na podstawie 14 niniejszej umowy : 1) Wykonawca zabezpiecza już wykonane roboty budowlane na swój koszt, 2) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia odstąpienia składa Zamawiającemu dokument zawierający wykonane roboty budowlane do chwili odstąpienia od umowy, który będzie stanowić podstawę do zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane do chwili odstąpienia od umowy, 3) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia odstąpienia usunie z terenu budowy jednostki sprzętowe i materiały budowlane wykorzystywane do wykonania robót budowlanych oraz inne przedmioty stanowiące własność lub będące w posiadaniu Wykonawcy lub podwykonawcy, a także dalszych podwykonawców. 3. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz musi zawierać uzasadnienie odstąpienia. 4. W terminie 5 dni od rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej Wykonawca składa Zamawiającemu dokument zawierający wykonane roboty budowlane do chwili rozwiązania umowy, który będzie stanowić podstawę do zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane do chwili rozwiązania umowy. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4: 13) Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części robót budowlanych, 14) przepisy dotyczące odbioru końcowego robót budowlanych stosuje się odpowiednio, 15) przepisy dotyczące odbioru końcowego w zakresie kar umownych stosuje się, 16) przepisy dotyczące kar umownych wynikających z rozwiązania lub odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy stosuje się,

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy:

Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy: (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Załącznik Nr 2 do SIWZ w dniu... roku w Oławie pomiędzy: Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Oławie, ul. Kutrowskiego 31a, 55-200 Oława reprezentowanym przez: 1. 2. zwanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 Nr sprawy: ZP.271.58.2013 Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 W dniu.. pomiędzy Miastem Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwaną dalej w skrócie Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez:

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: Załącznik nr 2 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr... zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: 1... zwaną

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. Stowarzyszeniem Integracyjnym Magnum Bonum, ul. Kwiatowa 2, 22-300 Krasnystaw, REGON: 110607062; NIP: 564-16-28-433, reprezentowanym przez:

Umowa nr.. Stowarzyszeniem Integracyjnym Magnum Bonum, ul. Kwiatowa 2, 22-300 Krasnystaw, REGON: 110607062; NIP: 564-16-28-433, reprezentowanym przez: 1 Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2015 r. pomiędzy: Stowarzyszeniem Integracyjnym Magnum Bonum, ul. Kwiatowa 2, 22-300 Krasnystaw, REGON: 110607062; NIP: 564-16-28-433, reprezentowanym przez: 1. Wiesława

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr RB/ /2015 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy SI.222-7/15)

UMOWA nr RB/ /2015 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy SI.222-7/15) UMOWA nr RB/ /2015 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy SI.222-7/15) Umowa zawarta w.., dnia pomiędzy : Zamawiającym: Zarządem Dróg Powiatowych w

Bardziej szczegółowo

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom)

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom) wzór UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Grzegorza

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Umowa nr.

WZÓR UMOWY Umowa nr. WZÓR UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 4 do SIWZ W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wojewodą Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA NR :.. Zawarta w dniu.. w pomiędzy: Miastem Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa REGON..., NIP... Reprezentowanym przez: 1..., 2..., Zwanym/ą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r.

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r. Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta dnia. 2013 r. Umowa Nr... pomiędzy: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 ; 01-864 Warszawa NIP 952 17 08 048

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA. Bogumiłę Stanecką Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu a

WZÓR UMOWY UMOWA. Bogumiłę Stanecką Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu a Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 6/PN/14 /wzór/

Umowa nr 6/PN/14 /wzór/ Umowa nr 6/PN/14 /wzór/ Załącznik nr 4 zawarta w dniu 2014-..-.. pomiędzy Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie z siedzibą w Warszawie (02-026), przy ul. Raszyńskiej 8/10,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr. Załącznik nr 6 zawarta w dniu 2015r. w Wiźnie, pomiędzy: Gminą Wizna, z siedzibą przy ul. Plac Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna reprezentowaną przez: 1.. 2... zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa. Zawarta w dniu... pomiędzy Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik Sp. z o. o. zwaną dalej w tekście umowy "zamawiającym", reprezentowaną przez:

Umowa. Zawarta w dniu... pomiędzy Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik Sp. z o. o. zwaną dalej w tekście umowy zamawiającym, reprezentowaną przez: Druk Nr 5 - umowa Umowa Zawarta w dniu... pomiędzy Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik Sp. z o. o. zwaną dalej w tekście umowy "zamawiającym", reprezentowaną przez: 1. Róża Strap PREZES ZARZĄDU 2. Krystyna

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Załącznik nr 10. na: Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Nr 1562 L Nowa Wieś Wola Sernicka Kolonia.

WZÓR UMOWY Załącznik nr 10. na: Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Nr 1562 L Nowa Wieś Wola Sernicka Kolonia. WZÓR UMOWY Załącznik nr 10 na: Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Nr 1562 L Nowa Wieś Wola Sernicka Kolonia. W dniu.. 2014 r. w Lubartowie pomiędzy: Zarządem Dróg Powiatowych w Lubartowie

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:., reprezentowanym przez zwanym dalej Zamawiającym a. reprezentowanym przez zwanym dalej Wykonawcą 1. 1. Umowa zostaje zawarta z Wykonawcą, którego oferta

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr PIW.A.113.2015.AK

UMOWA Nr PIW.A.113.2015.AK UMOWA Nr PIW.A.113.2015.AK zawarta w dniu... 2015 r. w Garwolinie pomiędzy Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Garwolinie, NIP 826-18-05-801 reprezentowanym przez Andrzeja Korysia- Powiatowego Lekarza

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (wzór) Nr.../2006 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Dziennym Domem Pomocy Społecznej (Szczecin, ul. Łukaszewicza 6) reprezentowany przez kierownika

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

Umowa na roboty budowlane

Umowa na roboty budowlane 1 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa na roboty budowlane W dniu r. w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sokoła 13, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / 2016 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu.. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Nr Zawartej w dniu.. roku pomiędzy Zakładem Poprawczym i Schroniskiem dla Nieletnich w Mrozach, ul. Leśna 8 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Pana Zenona Czyżewskiego

Bardziej szczegółowo

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243 Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy UMOWA NR.../2015 W dniu...2015 roku w Błażowej pomiędzy Regionalnym Towarzystwem Rolno Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM..

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. zawarta w dniu. w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr..

Załącznik nr 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr.. Załącznik nr 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr.. zawarta w Tomaszkowicach w dniu. 2013r pomiędzy: Gminą Biskupice, Tomaszkowice 455, 32 020 Wieliczka, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: mgr Henryka Gawora

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012

UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012 załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012 zawarta w dniu...2012 roku pomiędzy: Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej w Toruniu, reprezentowanym przez: dr Huberta Czachowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy:

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Załącznik nr 5 UMOWA NR / 2015 zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie z siedzibą w Pszczynie, przy ul. Antesa 1 zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE UMOWA O ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta dnia... 2010 r. w Lublinie, pomiędzy Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie 20-950 Lublin, NIP: 712-010-36-28

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr Dostosowanie pomieszczeń w budynku szkolnym na potrzeby przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie 1

U M O W A Nr Dostosowanie pomieszczeń w budynku szkolnym na potrzeby przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie 1 1 U M O W A Nr na: : Dostosowanie pomieszczeń w budynku szkolnym na potrzeby przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie zawarta w dniu.. 2015 roku pomiędzy Gminą Nowa Dęba reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w Krakowie dnia...r. pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia.

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. pomiędzy: Fundacją Puszczy Rominckiej z siedzibą w Żytkiejmach - Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Pana Jaromira

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu. w Nagłowicach pomiędzy Gminą Nagłowice z siedzibą ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice

Wzór umowy. zawarta w dniu. w Nagłowicach pomiędzy Gminą Nagłowice z siedzibą ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice Wzór umowy Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu. w Nagłowicach pomiędzy Gminą Nagłowice z siedzibą ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice NIP.., REGON. reprezentowaną przez:. Wójta Gminy Nagłowice przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR.2014

UMOWA DOSTAWY NR.2014 Zał. nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY NR.2014 W dniu..2014 roku w Woli Rafałowskiej pomiędzy Zakładem Aktywności Zawodowej Towarzystwa Przeciwdziałania Uzależnieniom Trzeźwa Gmina w Chmielniku, 36-017 Błędowa

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. , reprezentowaną przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści:

Wzór umowy. , reprezentowaną przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 6 Wzór umowy Zawarta w dniu r. pomiędzy: Miastem Świdwin reprezentowanym przez Burmistrza Miasta - Pana mgr Jana Owsiaka, z siedzibą w Świdwinie, Plac Konstytucji 3 Maja 1 zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy:

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: Zamojską Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód

Bardziej szczegółowo

5. Obowiązki Wykonawcy

5. Obowiązki Wykonawcy Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE PN 1/2016 W dniu... w Potoczku, pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku NIP 862-10-07-586, REGON 00009778, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

istotne postanowienia umowy

istotne postanowienia umowy załącznik nr 5 istotne postanowienia umowy W dniu w Żarach pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żarach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA RYCZAŁTOWA. działającą na podstawie wpisu do w.. pod nr. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

WZÓR UMOWY UMOWA RYCZAŁTOWA. działającą na podstawie wpisu do w.. pod nr. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY UMOWA RYCZAŁTOWA Zawarta w Otwocku dnia..2010r. pomiędzy firmą: działającą na podstawie wpisu do w.. pod nr. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:. NIP REGON. a Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

WZÓR U M O W Y NR.. Przedmiot umowy

WZÓR U M O W Y NR.. Przedmiot umowy Załącznik nr 2 do SIWZ WZÓR U M O W Y NR.. zawarta w..., w dniu 2015r. pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie ul. Białostocka 22, 16-130 Janów, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim.

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim. UMOWA Nr o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu... w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Sądem Rejonowym ul.sądowa 2 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowanym przez Henryka Chowańskiego Kierownika

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu...

UMOWA NR... zawarta w dniu... UMOWA NR... zawarta w dniu... Wzór umowy Załącznik Nr 2 w rezultacie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy..., na podstawie art. 39. ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowne (wzór)

Istotne postanowienia umowne (wzór) Istotne postanowienia umowne (wzór) Załącznik nr 6 zawarta w dniu r. w Katowicach pomiędzy: Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach z siedzibą

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej w treści umowy "Wykonawcą", a łącznie stronami.

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą, a łącznie stronami. Załącznik Nr 4 WZÓR U M O W Y NR.... zawarta w Bydgoszczy w dniu.. 2016 r. pomiędzy Bydgoskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszeniem Oświatowo - Technicznym, ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr l.dz... / 2015..., NIP..., REGON...,... z siedzibą w..., przy ul..., wpisaną do Rejestru... w... pod numerem KRS..., NIP..., REGON...

UMOWA nr l.dz... / 2015..., NIP..., REGON...,... z siedzibą w..., przy ul..., wpisaną do Rejestru... w... pod numerem KRS..., NIP..., REGON... UMOWA nr l.dz... / 2015 zawarta w dniu.. w... pomiędzy:..., NIP..., REGON..., reprezentowaną przez:... zwaną dalej Inwestorem, a... z siedzibą w..., przy ul...., wpisaną do Rejestru... w... pod numerem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../ IP / 08

UMOWA NR.../ IP / 08 UMOWA NR.../ IP / 08 Załącznik Nr 4 do SIWZ W dniu... 2008 roku pomiędzy Powiatem Wyszkowskim z siedzibą w Wyszkowie Aleja Róż 2, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wyszkowskiego, w imieniu którego działają

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane

Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane Nr zawarta w dniu... roku pomiędzy Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą sp. z o.o. 38-200 Jasło ul. 17 Stycznia 18, NIP reprezentowanym przez: 1)...

Bardziej szczegółowo

- projekt - Umowa nr o roboty remontowo - budowlane

- projekt - Umowa nr o roboty remontowo - budowlane - projekt - Umowa nr o roboty remontowo - budowlane ZAŁĄCZNIK NR 6 do zapytania ofertowego zawarta w Katowicach w dniu... pomiędzy : MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. JAGIELLOŃSKA 17, 40-032 KATOWICE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR..

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. Nr sprawy: ZP.271.3.2014 Znak: ZP.271.3.36.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. WZÓR zawarta w dniu... w Kamieńsku, pomiędzy : Samorządowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY ... ... 1 Przedmiot umowy

PROJEKT UMOWY ... ... 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 7 Pomiędzy: PROJEKT UMOWY Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. hm Zygmunta Imbierowicza, 62-270 Kłecko, ul. Gnieźnieńska 7 REGON 630256364 NIP 784-16-75-289 zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

wykonania Przedmiotu umowy przypadnie w sobotę lub inny dzień wolny od pracy, termin ten upływa dnia następnego po tym dniu.

wykonania Przedmiotu umowy przypadnie w sobotę lub inny dzień wolny od pracy, termin ten upływa dnia następnego po tym dniu. Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu. r. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2010 zawarta w Warszawie w dniu 2010 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115

WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115 Załącznik nr 8 WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115 Mirosława Walaska, zwanym w dalszej treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR)

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) zawarta w dniu pomiędzy: Muzeum Archeologicznym w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wodna 27 - Pałac Górków, 61-781 Poznań, NIP 778-10-27-953, Regon: 000654977, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../TT-5/6/13 - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr.../TT-5/6/13 - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do SIWZ UMOWA Nr.../TT-5/6/13 - WZÓR zwana dalej umową zawarta w dniu...2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą w Warszawie (03-461), ul. Ratuszowa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. WZÓR UMOWY UMOWA NR.. Załącznik nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia zawarta w dniu 2011 r. w Wodzisławiu Śl. pomiędzy Powiatem Wodzisławskim - Powiatowym Zakładem Zarządzania Nieruchomościami, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR.

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR. WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr.../2013 do przetargu PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-3/2013

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr.../2013 do przetargu PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-3/2013 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr.../2013 do przetargu PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-3/2013 Załącznik nr 12 do SIWZ Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta w dniu... 2013 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM.

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM. UMOWA nr.../2015 w sprawie zamówienia publicznego, udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta w dniu..., pomiędzy Gminą Gryfów Śląski, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje: Burmistrz

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Podstawą zawarcia umowy jest przeprowadzone postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego. 2

UMOWA. Podstawą zawarcia umowy jest przeprowadzone postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego. 2 UMOWA Zawarta w dniu... r. w Tłuszczu pomiędzy Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu ul. Warszawska 10, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez mgr Jana Krzysztofa Białka Burmistrza Tłuszcza a...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 1 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 W dniu.. r. w Ustce, pomiędzy : Usteckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Ustce ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR SOO

WZÓR UMOWY UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR SOO WZÓR UMOWY UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR SOO.272..2015 zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy Gminą Ropczyce, z siedzibą w Ropczycach ul. Krisego 1, zwaną dalej w tekście,,zamawiającym, w imieniu której działa:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ zawarta w dniu.. r. w Olsztynie pomiędzy: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie z siedzibą przy ul. Zamkowej 2, 10-074 Olsztyn NIP: 739-020-01-75, REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE IZP/80/2015/KK 1 PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE IZP/80/2015/KK 1 PRZEDMIOT UMOWY UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE IZP/80/2015/KK zawarta w dniu r. Prabutach pomiędzy: Miastem i Gminą Prabuty, z siedzibą przy ul. Kwidzyńskiej 2, 82-550 Prabuty (NIP: 581-14-90-029; REGON 000529315), reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie robót budowlanych

UMOWA o wykonanie robót budowlanych UMOWA o wykonanie robót budowlanych Projekt Zawarta w dniu... 2006 roku pomiędzy Gminą Chełmiec z siedzibą 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Nr / 14. reprezentowaną przez.. zwaną dalej Wykonawcą.

Wzór umowy Nr / 14. reprezentowaną przez.. zwaną dalej Wykonawcą. Wzór umowy Nr / 14 Załącznik Nr 7 zawartej w dniu 2014 r. pomiędzy Gminą Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64 115 Święciechowa, reprezentowaną przez Marka Lorycha Wójta Gminy Święciechowa zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014. o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014. o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA / projekt. reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą, zwanymi również łącznie Stronami.

UMOWA / projekt. reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą, zwanymi również łącznie Stronami. Załącznik nr 10 do SIWZ UMOWA / projekt nr. (remont pomieszczeń socjalnych oraz WC III i IV piętra) zawarta w dniu... w Bydgoszczy pomiędzy: I. Państwową Inspekcją Pracy Okręgowym Inspektoratem Pracy w

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 1/2013 z dnia...

U M O W A NR 1/2013 z dnia... Załącznik nr 9 do SIWZ (projekt) Nr sprawy : 271.1.2013 U M O W A NR 1/2013 z dnia... zawarta pomiędzy: Gminą Głowno, reprezentowaną przez Wójta Gminy Głowno Marka Jóźwiaka, z siedzibą w Głownie przy ul.

Bardziej szczegółowo

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. załącznik nr 11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Publiczne Przedszkole Nr 1 Jarzębinka, ul. Hallera 1, 63-460 Nowe Skalmierzyce, reprezentowane przez: Dyrektora Annę Walczak,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY

Załącznik nr 4 ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Załącznik nr 4 ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY W dniu... roku w Warszawie pomiędzy: Biurem Ochrony Rządu z siedzibą w Warszawie przy ul. Podchorążych 38, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA DT.272.04.2014 (wzór)

UMOWA DT.272.04.2014 (wzór) UMOWA DT.272.04.2014 (wzór) Zawarta w dniu... 2014 r. w Płońsku, pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Płońsku, 09-100 Płońsk ul. Płocka 101 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektor Powiatowego

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:.

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:. -WZÓR- UMOWA Nr... Załącznik nr 7 W dniu... pomiędzy Gmina Gnojno zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:... z kontrasygnatą skarbnika Gminy... a......... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowana

Bardziej szczegółowo