WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I"

Transkrypt

1 WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON.. reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą Zadanie realizowane w ramach projektu Bez barier ponad granicami- integracja osób niepełnosprawnych poprzez turystykę i kulturę, współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina , w ramach Priorytetu 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych, Działanie 3.1. Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej Umowa zostaje zawarta z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na.; oznaczenie sprawy: Ilekroć mowa jest w umowie o: 1) ustawie - Prawo zamówień publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy, 2) ustawie - Prawo budowlane - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 t.j. z późn.zm) oraz pozostałe przepisy wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy,

2 3) ustawie o wyrobach budowlanych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. poz.883 t.j. z późn.zm.) oraz pozostałe przepisy wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy, 2 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem robót jest wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem technologii uzdatniania wody basenowej dla basenu rehabilitacyjnego i instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a, na działkach o nr 94/4 i 94/5. Projektowany obiekt będzie pełnił funkcję rehabilitacyjno-noclegową dla Ośrodka Szkoleniowo- Rehabilitacyjnego Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem. W poziomie parteru połączony z istniejącym budynkiem, a w poziomie piętra z oranżerią. W budynku projektuje się windę oraz dwie klatki schodowe. 1) Parametry geotechniczne budynku: - Długość budynku: 42,07m - Szerokość budynku: 14.04m - Wysokość budynku: 8,87m - Powierzchnia zabudowy: 631,47m 2 - Powierzchnia całkowita: 2077,75m 2 - Powierzchnia użytkowa: 1622,70m 2 - Powierzchnia ruchu: 461,75m 2 - Kubatura: 4646m 3 2. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie o którym mowa w ust.1., roboty związane z wykonaniem technologii uzdatniania wody basenowej dla basenu rehabilitacyjnego i instalacji wentylacji mechanicznej, w tym : a) wykonanie zamkniętego obiegu z czynnym przelewem ze zbiornikiem przelewowym, pompami cyrkulacyjnymi oraz prefiltrem, filtrami ciśnieniowymi z zastosowaniem dozownika koagulantu i dozownika korektora PH, do dozownika dezynfekanta, wymiennika ciepła, lampy UV oraz urządzeń do masaży wodno-powietrznych, wykonanie instalacji technologicznej oraz systemu zasilająco-sterującego.

3 b) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej części basenowej w oparciu o centralę nawiewno-wywiewną z sekcjami: filtracji, komory mieszania, nagrzewnicy wodnej, wentylatorów, odzysku ciepła (wymiennik przeciwprądowy), a także zastosowanie tłumików akustycznych, stalowych kanałów izolowanych termicznie matami z wełny mineralnej pokrytej folią aluminiową oraz wykonanie układu sterowania automatyki centrali. 3. Opis i wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia określone są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ogólnej i szczegółowej, przedmiarze robót. 4. Przedmiot umowy zostanie wykonywany zgodnie ze złożoną ofertą oraz: 1) Załącznikiem nr 6a do s.i.w.z.- Załącznik nr 1 do umowy- Formularz ofertowy (dla części I) 2) Załącznikiem nr 9a do s.i.w.z- Załącznik nr 2 do umowy- Harmonogram robót i płatności. Rozbudowa Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego - Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego "Magnum Bonum" w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a - Technologia uzdatniania wody basenowej dla basenu rehabilitacyjnego oraz instalacji wentylacji mechanicznej 3) Załącznikiem nr 10 do s.i.w.z.- Załącznik nr 3 do umowy- Projekt budowlanowykonawczy technologii uzdatniania wody basenowej dla basenu rehabilitacyjnego 4) Załącznikiem nr 11 do s.i.w.z.- Załącznik nr 4 do umowy- Projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej; 5) Załącznikiem nr 12 do s.i.w.z.- Załącznik nr 5 do umowy- Aneks do projektu budowlanego rozbudowy Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego; 6) Załącznikiem nr 13 do s.i.w.z.- Załącznik nr 6 do umowy- Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot. Wymagania ogólne dotyczące wykonania technologii uzdatniania wody basenowej dla basenu rehabilitacyjnego oraz instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a; 7) Załącznikiem nr 14 do s.i.w.z.- Załącznik nr 7 do umowy- Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot dotycząca wykonania technologii uzdatniania wody basenowej dla basenu rehabilitacyjnego oraz instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a;

4 8) Załącznikiem nr 15 do s.i.w.z. - Załącznik nr 8 do umowy- Przedmiar robót budowlanych dla części I; 9) Załącznikiem nr 9 do umowy - Kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji szczegółowej zwany zwanych robotami budowlanymi. 5. Oprócz wymienionych powyżej robót zasadniczych, przewidywane są w projekcie i dokumentacji projektowej roboty towarzyszące oraz roboty tymczasowe. 1) robotami towarzyszącymi są: a) uporządkowanie terenu inwestycji, b) wszystkie inne prace towarzyszące, nie wymienione bezpośrednio w dokumentacji projektowej, kosztorysach lub przedmiarach, możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną i niezbędne do wykonania robót zasadniczych, 2) robotami tymczasowymi są roboty związane z realizacją przedmiotu robót, należy do nich przede wszystkim zagospodarowanie i organizacja placu budowy, tymczasowe zaplecze biurowe, socjalne i magazynowe Wykonawcy i podwykonawców robót budowlanych, tymczasowe ogrodzenie, przyłącza mediów do zaplecza budowy, a także montaż i demontaż niezbędnych tymczasowych rusztowań, oraz inne prace, niezbędne do wykonania robót zasadniczych, zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną. 6. Na każde żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub innej osoby wskazanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest wykazać, że stosowane w wykonywaniu robót budowlanych wyroby budowlane spełniają wymagania określone w ustawie o wyrobach budowlanych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia a także innych dokumentach o których mowa w siwz. 7. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem budowlanym i wykonawczym, wymaganiami Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót oraz zgodność z poleceniami Zamawiającego związanymi z realizacją umowy. 3 Termin realizacji

5 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z harmonogramem robót i płatności, w terminie od dnia r. do dnia r. 2. Termin końcowy wskazany w ust. 1 jest terminem ostatecznym wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany terminu rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy jeżeli wystąpią przesłanki tj. umowa ze względów proceduralnych nie została zawarta do dnia r. W takim przypadku rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia, nastąpi po zawarciu przedmiotowej umowy, z zastrzeżeniem, że termin końcowy jej realizacji tj r. może ulec wydłużeniu o okres, który wynika z opóźnienia podpisania umowy (od planowanego terminu podpisania umowy do 07 stycznia 2015r. do rzeczywistego terminu podpisania umowy). Zamawiający dopuszcza w takim przypadku dokonanie zmian terminów określonych w harmonogramie robót i płatności bez możliwości zmiany długości okresu wykonania prac objętych harmonogramem. 3. Realizacja przedmiotu umowy będzie zgodna z formularzem ofertowym Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz będzie przebiegała według harmonogramu robót i płatności, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 4. Przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych, Zamawiający udostępni Wykonawcy protokołem teren objęty robotami w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, a Wykonawca zabezpieczy i oznaczy teren budowy (plac budowy) zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane, w szczególności w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób trzecich. 5. Udostępnienie terenu budowy objętego robotami budowlanymi następuje zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane. Od chwili protokolarnego udostępnienia Wykonawcy terenu objętego robotami, Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszty za organizację swojego zaplecza budowy na tym terenie, a także utrzymanie ładu i porządku oraz usuwanie wszelkich odpadów powstałych wskutek wykonywania robót budowlanych. 6. Za dzień zakończenia wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania końcowego protokołu odbioru robót. 4 Obowiązki stron 1. Wykonawca realizując przedmiot umowy zobowiązany jest w szczególności do: 1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

6 2) zapewnienia stałej obecność kierownika budowy na jej terenie i nadzorowania wykonywanych robót, 3) posiadania dokumentów potwierdzających ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i do przedłożenia na każde wezwanie Zamawiającego dowodów opłacania składek, 4) do utrzymania w czasie prowadzenia robót czystości i porządku, 5) przejęcia udostępnionego terenu objętego robotami (placu budowy) w terminie wskazanym pisemnie przez Zamawiającego, 6) usunięcia wszelkich usterek i wad powstałych w trakcie prac, jak i tych, które mogą wystąpić w trakcie okresu gwarancji, a które ujawnione zostaną w trakcie odbioru pogwarancyjnego, z należną starannością i pilnością oraz zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w tym zakresie w terminach ustalonych przez Zamawiającego, 7) wykonywania prac w taki sposób aby nie kolidowały z pracami wykonywanymi przez innych Wykonawców w związku z realizacją prac budowanych w innym zakresie na tym samym obiekcie budowlanym. 2. Roboty budowlane objęte niniejszą umową wykonywane będą z materiałów własnych Wykonawcy. Materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i wykonawczą, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz będą spełniały wymagania dotyczące materiałów i urządzeń określone w pkt. 2.1 Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, ze szczególnym uwzględnieniem postanowień dotyczących dowodów pochodzenia materiałów i urządzeń oraz świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 3. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i osób trzecich, powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy w okresie od dnia udostępnienie mu pomieszczeń objętych robotami do dnia końcowego odbioru robót. 4. Wykonawca oświadcza, że używane do realizacji przedmiotu umowy materiały, preparaty i środki są zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami oraz posiadają wszelkie certyfikaty, atesty bezpieczeństwa, dowody pochodzenia materiałów i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W każdym czasie trwania umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy dokumentów potwierdzających, że oferowane przez niego materiały budowlane oraz inne materiały używane do wykonania robót budowlanych spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość zastosowanych materiałów i związany z tym efekt końcowy robót wykonanych przy ich użyciu.

7 Wszystkie dostawy i materiały, które mają być wykorzystane do realizacji zamówienia powinny pochodzić ze Wspólnoty lub krajów kwalifikujących się na podstawie art. 21 Rozporządzenia (WE) Nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. określającego przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić dowód pochodzenia Zamawiającemu nie później niż w chwili wystawienia pierwszej faktury. Świadectwo pochodzenia powinno zostać wystawione przez właściwe władze państwa pochodzenia dostaw i musi być zgodne z zasadami określonymi we właściwych przepisach Wspólnotowych. Termin kraj pochodzenia jest używany w znaczeniu określonym w art. 23 i 24 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Celny oraz innych aktów wspólnotowych dotyczących pochodzenia niepreferencyjnego. 5. Wysokość szkód powstałych w mieniu Zamawiającego wskutek wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę oraz robót budowlanych, które Wykonawca powierzył podwykonawcom, obciąża Wykonawcę. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy jak za swoje własne. 6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót, 2) szkody wynikające ze zniszczenia oraz uszkodzenia obiektów, budynku, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związane z prowadzeniem robót, oraz z tytułu wykorzystywania mienia nieruchomego osób trzecich w sposób nieuprawniony w trakcie prac związanych z prowadzeniem robót, 7. Wykonawca zobowiązany jest do własnym staraniem i na własny koszt naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego zniszczonych lub uszkodzonych innych obiektów, robót, elementów, urządzeń lub ich części w toku wykonywania prac. W wypadku takiej konieczności, Wykonawca dokona zabezpieczenia wykonanych już elementów robót, w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie lub zabrudzenie. Zabezpieczenie zostanie usunięte w sposób i w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego, 8. Wykonawca ma obowiązek gromadzić odpady w sposób określony w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). 9. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 1) udostępnienie Wykonawcy terenu budowy objętego robotami w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy na zasadach określonych szczegółowo w dokumentacji projektowej, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wraz z przekazaniem Wykonawcy niezbędnej dokumentacji,

8 2) potwierdzenie wprowadzenia na roboty protokołem zdawczo odbiorczym, 3) wskazanie Wykonawcy źródła poboru wody, źródła energii elektrycznej, pobór wody i energii elektrycznej będą rozliczane z dostawcami na podstawie odczytów licznikowych. Koszty zużycia mediów całkowicie pokrywa Wykonawca, 4) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego, 5) odbiór przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami, 6) terminowa zapłata wynagrodzenia. 5 Wynagrodzenie i sposób jego rozliczania 1. Za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, określonych w 2 niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art.632 kodeksu cywilnego, w wysokości.. złotych brutto (słownie: ), w tym VAT w kwocie. zł, przy stawce podatku VAT - %, wartość robót bez podatku VAT (netto) wynosi :.zł, słownie: - dalej zwane wynagrodzeniem lub wynagrodzeniem brutto. 2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1, obejmuje pełny zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcia oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1 niniejszego paragrafu. Ustalona w ten sposób cena ma charakter stały i niezmienny niezależnie od rozmiarów robót budowlanych i kosztów ponoszonych przez wykonawcę podczas ich realizacji, poza okolicznościami przedstawionymi w ust.4 niniejszego paragrafu. 3. Wykonawca określając wynagrodzenie oświadcza, że na etapie przygotowania oferty zapoznał się z terenem robót i zakresem prac objętych umową, harmonogramem robót i płatności, dokumentacją projektową i wykonawczą, w tym dotyczącą wszelkich materiałów przy wykorzystaniu których ma zostać zrealizowany przedmiot umowy, w tym ich parametrów, jakości i ilości oraz uzyskał wszelkie informacje od Zamawiającego dotyczące zakresu prac, wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy niezbędne do jego wykonania.

9 4. Skutki zmiany ustawowej stawki podatku VAT obciążają Wykonawcę. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy wzrośnie ustawowa stawka podatku VAT, Wykonawca tak ustala kwotę wynagrodzenia netto, aby kwota ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto obowiązująca w dniu obowiązywania nowej ustawowej stawki podatku VAT, nie uległa zmianie. 6 Warunki płatności 1. Rozliczanie robót odbywać się będzie fakturami częściowymi za elementy robót ujęte w harmonogramie robót i płatności. 2. Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy odbędzie się na podstawie faktur częściowych Wykonawcy wraz z odpowiednimi częściowymi protokołami odbioru robót, stwierdzającymi wykonanie określonego zakresu robót, podlegających fakturowaniu w następujący sposób: 1) płatności za wykonanie etapów: I, II, III, IV, o których mowa w harmonogramie robót i płatności stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, będą następowały każdorazowo po wykonaniu robót każdego z tych etapów, przy czym za ostatni etap zapłata nastąpi zgodnie z ust. 2 pkt.3 niniejszego paragrafu. 2) wysokość poszczególnych części płatności zostanie ustalona na podstawie harmonogramu robót i płatności dla poszczególnych etapów robót załączonej do oferty (załącznik nr 1 do umowy) oraz na podstawie protokołu odbioru częściowego, o którym mowa w 7 ust.3 niniejszej umowy. 3) ostatnia część płatności będzie dokonana po całkowitej realizacji przedmiotu umowy i po odbiorze końcowym robót, o którym mowa w 7 niniejszej umowy. 3. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu danego etapu robót, a regulowane będą w terminie do 30 dni od dnia złożenia Zamawiającemu faktury VAT i protokołu odbioru wykonanego etapu robót oraz przedstawieniu Zamawiającemu dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 4. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie dokonania protokołem odbioru końcowego robót budowlanych stwierdzającego, że roboty budowlane zostały wykonane bez wad i usterek, oraz przedstawieniu Zamawiającemu dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

10 5. W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki. 6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Zamawiający może potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 8. Przelew wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonywania robót budowlanych na podmioty trzecie może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 9. Fakturę należy wystawić na 7 Odbiór robót 1. Wykonane roboty podlegają odbiorom dokonywanym przez upoważnionych przedstawicieli stron: 1) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 2) odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 3) odbiorom częściowym roboty wykonane w poszczególnych etapach robót; 4) odbiorowi końcowemu - całkowicie zakończone roboty, 5) odbiorom po upływie okresu gwarancji i rękojmi. 2. Kierownik budowy lub Wykonawca winien zgłaszać inspektorowi nadzoru gotowość do odbiorów, o których mowa w ust Odbiory, o których mowa w ust.1 pkt.1 dokonywane będą przez inspektora nadzoru w terminie 2 dni, licząc od daty otrzymania zgłoszenia. Z czynności odbioru sporządzane będą protokoły podpisane przez kierownika budowy i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Protokół częściowego odbioru robót oraz odbioru instalacji i urządzeń o których mowa w ust.1 pkt 2 i 3 zostanie sporządzony w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru przez Kierownika Budowy lub Wykonawcę robót Zamawiającemu. 4. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę, wykonania części robót podwykonawcom do protokołu częściowego odbioru robót załączone zostaną osobne protokoły odbioru robót wykonanych przez podwykonawców (wraz z wykazem wykonanych robót) potwierdzone przez upoważnionych przedstawicieli stron. 5. Dokonanie odbiorów częściowych nastąpi na podstawie sporządzonych przez Wykonawcę wykazów robót wykonanych dla poszczególnych etapów zgodnie

11 z harmonogramem robót i płatności i potwierdzonych przez upoważnionych przedstawicieli stron. 6. Odbiór końcowy dokonany zostanie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy. Z chwilą wykonania robót budowlanych Wykonawca dokona w dzienniku budowy wpisu o gotowości do odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych oraz zawiadomi pisemnie o tym Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Gotowość do odbioru robót budowlanych inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza wpisem do dziennika budowy. 7. Przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca w terminie wskazanym w ust.15 niniejszego paragrafu, dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentów potwierdzających zakończeniu robót, deklarację zgodności wbudowanych materiałów, kompletną dokumentację powykonawczą wraz z kartami gwarancyjnymi, instrukcjami, atestami i certyfikatami, uzupełnionym dziennikiem budowy zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 8. Protokół odbioru końcowego robót zostanie sporządzony w ciągu czternastu dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę robót do odbioru Zamawiającemu, z tym że termin odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy, ustala Zamawiający. 9. Odbiór końcowy będzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron. 10. Strony umowy mogą ustalić inny niż określony w ust.7 termin odbioru końcowego robót budowlanych. 11. W przypadku wystąpienia zdarzeń niezależnych od Zamawiającego, lub Wykonawcy, które uniemożliwiają dokonanie odbioru końcowego robót budowlanych, Zamawiający ustala inny termin odbioru końcowego robót budowlanych. 12. Jeżeli w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowego lub końcowego, zostaną stwierdzone wady, Zamawiający może, według swego wyboru: 1) odmówić podpisania protokołu - co jest równoznaczne z odmową odbioru; podpisany zostanie wówczas przez strony protokół wskazujący stwierdzone usterki i wady oraz termin do ich usunięcia; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć usunięcie wad innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy lub 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: a) jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie w odpowiednim stosunku,

12 b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od Umowy. 13. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o usunięciu wad oraz usterek w celu wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczynają swój bieg terminy gwarancji i rękojmi. 14. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń nastąpi po usunięciu wszystkich wad i usterek w przedmiocie umowy. 1. W terminie 3 dni od dnia przekazania lub przesłania Zamawiającemu zawiadomienia o gotowości wykonanych robót budowlanych do odbioru końcowego, Wykonawca składa Zamawiającemu: 1) dokumentację powykonawczą w tym specyfikację techniczną w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo budowlane w formie pisemnej w tym specyfikację techniczną, w 4 egzemplarzach oraz prześle dokumentację powykonawczą drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej:...; 2) uzupełniony dziennik budowy, protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, wyniki wykonanych pomiarów kontrolnych oraz badań, w tym laboratoryjnych, zgodne z normami i ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, deklaracje zgodności i aprobaty techniczne wbudowanych materiałów i urządzeń, ewentualne certyfikaty zgodności dla wyrobów oznaczonych znakiem CE, dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów wyrobów budowlanych, instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania robót, wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 15. Podpisanie protokołu odbioru końcowego robót budowlanych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady w okresie gwarancji i rękojmi. 16. Protokół odbioru końcowego robót budowlanych zawiera co najmniej: 1) nazwę i adres siedziby zamawiającego, 2) nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, 3) oznaczenie umowy, której dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot odbioru końcowego, 4) imiona i nazwiska osób wyznaczonych do odbioru końcowego przez

13 Zamawiającego i Wykonawcę, 5) stwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z umową albo stwierdzenie, że roboty budowlane nie zostały wykonane zgodnie z umową, 6) wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunięcia 7) ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 8) ocenę wyników badań, 9) ocenę kompletności i prawidłowości merytorycznej dostarczonych do odbioru dokumentów, 10) stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 11) stwierdzenie o dokonaniu lub nie dokonaniu odbioru robót, 12) własnoręczne podpisy osób, o których mowa w ust. 17 pkt Załącznikami do protokołu odbioru końcowego są opinie, oświadczenia, wnioski oraz inne dokumenty i informacje składane w toku odbioru końcowego robót budowlanych przez osoby, o których mowa w ust. 17 pkt 4. 8 Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wskazanego w 5 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu, o którym mowa w 3 ust.1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem postanowień 3 ust.2 niniejszej umowy. 2) za opóźnienie w usunięciu wad bądź usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego w wysokości 0,2 % wskazanego w 5 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu, wyznaczonego na usunięcie wad bądź usterek, 3) za opóźnienie w usunięciu wad bądź usterek stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,2 % wskazanego w 5 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad bądź usterek; 4) w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, określonego w 5 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto, 5) w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, jeśli odstąpienie lub rozwiązania spowoduje

14 utratę dofinansowania do projektu ze środków unijnych w wysokości 30% wartości przedmiotu umowy, określonego w 5 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto, 6) za opóźnienie w przekazaniu dokumentacji o której mowa w 7 ust.10 w wysokości 1000 zł ( słownie : jeden tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu w którym nastąpić miało przekazanie przedmiotowej dokumentacji, 7) za opóźnienie w przekazaniu dokumentacji o której mowa w 9 ust.4 i 5 w wysokości 500 zł ( słownie: pięćset złotych) brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu w którym nastąpić miało przekazanie przedmiotowej dokumentacji, 8) za brak utrzymania czystości i porządku oraz nieprzestrzeganie przepisów BHP w czasie prowadzenia robót w wysokości 200,00 zł za każdy dzień, w którym stwierdzono ten brak; podstawą naliczenia kary będzie protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 10 do umowy, sporządzony jednostronnie przez Zamawiającego 2. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 3. Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie do wysokości rzeczywiście poniesionej i udokumentowanej szkody także w przypadkach naruszenia przez Wykonawcę umowy, za które umowa nie przewiduje kar umownych. 4. Brak szkody nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu kar umownych. 5. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy wyłącza jedynie siła wyższa, tj. zjawisko zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, niezależne od człowieka, którego nie można przewidzieć i któremu w żaden sposób nie można zapobiec. 9 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 1. Wykonawca winien posiadać lub zawrzeć na własny koszt umowę o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, zwanej dalej umową ubezpieczenia OC, na sumę gwarancyjną co najmniej ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ważnej umowy ubezpieczenia OC oraz nie zmniejszania wysokości sumy gwarancyjnej i zakresu ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy 3. Termin obowiązywania umowy ubezpieczenia OC musi obejmować okres od daty rozpoczęcia robót do daty 30 dni późniejszej od daty odbioru końcowego.

15 4. Wykonawca w terminie 5 dni przed datą wyznaczoną na przekazanie udostępnianego placu budowy przedłoży Zamawiającemu dokumenty ubezpieczeniowe polisę OC wraz z potwierdzeniem opłacenia składki. 5. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia OC, w czasie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oryginał polisy potwierdzającej zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC, na pozostały okres obowiązywania niniejszej umowy, najpóźniej 5 dni przed końcem obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia OC, wraz z potwierdzeniem opłacenia składki oraz załączyć kopię polisy potwierdzającej zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Przepisy ust. 6-9 stosuje się odpowiednio. 6. Ubezpieczeniu podlega odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe w związku z realizacją robót oraz następstwami nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich obejmująca ochroną : 1) szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 2) szkody powstałe w związku z ruchem maszyn budowlanych, pojazdów mechanicznych nierejestrowanych, 3) szkody wyrządzone własnym pracownikom, pracownikom podwykonawców, kierownikom robót, inspektorom nadzoru, pracownikom zamawiającego oraz pracownikom innych wykonawców. 7. Polisa OC musi obejmować odpowiedzialność deliktową oraz odpowiedzialność kontraktową. 8. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie szkód powstałych w skutek rażącego niedbalstwa Wykonawcy oraz podwykonawcy lub dalszych podwykonawców. 9. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy rozszerzenia zakresu ubezpieczenia OC o odpowiedzialność wykonawcy na wypadki ubezpieczeniowe skutkujące powstaniem szkody o której mowa w ust. 6, wyrządzone poszkodowanemu przez podwykonawców, jeżeli wykonawca powierzy wykonanie zamówienia podwykonawcom. 10. Wykonawca wraz z polisą potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia OC przedłoży Zamawiającemu ogólne warunki tego ubezpieczenia lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę tych ogólnych warunków ubezpieczenia oraz pisemną informację ubezpieczyciela, z którym Wykonawca zawarł umowę ubezpieczenia OC, podpisaną przez osobę uprawnioną do składania takich informacji, że: 1) rzeczywista wysokość sumy gwarancyjnej wynosi co najmniej ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, oraz

16 2) Wykonawca nie wyrządził żadnej szkody, która mogłaby być objęta zakresem ubezpieczenia OC, oraz 3) ubezpieczycielowi nie zostały zgłoszone, jakiekolwiek roszczenia objęte zakresem ubezpieczenia OC. 11. Zamawiający ma prawo zwrócenia się do ubezpieczyciela, o którym mowa w ust. 10, w celu potwierdzenia informacji, o których mowa w ust Podwykonawca może wykonywać roboty budowlane powierzone mu przez Wykonawcę po przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia stwierdzającego, że zakres ubezpieczenia OC obejmuje odpowiedzialność Wykonawcy za wypadki ubezpieczeniowe skutkujące powstaniem szkody, o której mowa w ust. 6, wyrządzone poszkodowanemu przez podwykonawcę, z zastrzeżeniem ust Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych nierejestrowanych. 14. W przypadku wystąpienia w/w osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego chyba, że zostaną one pokryte z Polisy OC. 15. Dokumenty ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem opłacenia składki Wykonawca przedłoży do wglądu na każde żądanie Inspektora. 16. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody. 17. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego. 18. Obie strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach ubezpieczeniowych. 19. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy żądanej umowy ubezpieczenia z wszystkimi załącznikami wraz dowodami opłacenia składki, to Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe będzie mógł potrącić z wynagrodzeń należnych Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 20. W przypadku nie zachowania przez Wykonawcę obowiązków o których mowa ust. 1 5 oraz w ust.10 i 12 niniejszego paragrafu Zamawiający może wstrzymać wykonywanie robót budowlanych, z tym że termin, o którym mowa w 3 ust.1 nie ulega zmianie.

17 10 Przedstawiciele Stron 1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie.. Numer telefonu do kontaktu z inspektorem nadzoru inwestorskiego Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest uprawniony do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, nawet jeżeli Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany Osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi w specjalności.jest..nr uprawnień..., Numer telefonu do kontaktu z osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi Zmiana podczas realizacji umowy osób wskazanych w 10 ust.1 oraz w 11 ust.1 wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony umowy. 12 Gwarancja jakości oraz rękojmia za wady 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu miesięcznej gwarancji co do jakości wykonanych robót, liczonej od dnia odbioru końcowego robót objętych umową na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej, której wzór stanowi załącznik nr 10 do niniejszej umowy. 2. Za dzień, o którym mowa w ust. 1 uznaje się dzień podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych bez wad i usterek. 3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli roszczenie z tytułu gwarancji zostało zgłoszone przed upływem tego terminu.

18 4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub jeżeli Wykonawca wykona roboty budowlane w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska, Zamawiający może zlecić usunięcie tych wad i usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunięcia wad i usterek zostaną potrącone z zatrzymanej części kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy o którym mowa w 17 ust Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczonych materiałów, niezbędnych do prawidłowego wykonania robót budowlanych. 6. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. Wszelkie koszty związane z wykonaniem napraw gwarancyjnych, w tym zastąpienia i zdemontowania uszkodzonych rzeczy, ich transportu do miejsca naprawy gwarancyjnej jak również dostarczenia rzeczy do miejsca, w którym usterka została ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy lub rzeczy wolnych od wad ponosi Wykonawca. 7. W wypadku wykorzystania przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu Umowy materiałów objętych gwarancją producenta, okres gwarancji równy będzie okresowi gwarancji udzielonej przez producenta, licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu Umowy. Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu wszelkie związane z nimi dokumenty gwarancyjne. 8. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady robót. 9. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady robót wynosi lata od dnia odbioru końcowego robót objętych umową. 10. O wadach, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę w formie pisemnej. Forma zgłoszenia faksem nie wymaga potwierdzenia listem poleconym. 11. Wykonawca zobowiązuje się na 30 dni przed upływem terminu wygaśnięcia gwarancji wezwać Zamawiającego do dokonania odbioru pogwarancyjnego. W przypadku niedochowania tego obowiązku przez Wykonawcę Zamawiający zatrzyma kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, do chwili przeprowadzenia odbioru pogwarancyjnego. Okres, w którym wady i usterki przedmiotu umowy będą usuwane na koszt i ryzyko Wykonawcy ulega odpowiedniemu wydłużeniu. 13

19 1. Wykonawca w terminie 10 dni od dnia dokonania odbioru końcowego robót budowlanych jest zobowiązany uporządkować i przekazać udostępniony teren budowy Zamawiającemu. 2. Przekazanie udostępnionego terenu budowy Zamawiającemu stwierdza się w protokole przekazania udostępnionego terenu budowy. 14 Rozwiązanie umowy 1. Zamawiający ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym i bez jej wypowiedzenia, w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy. 2. Za rażące naruszenie warunków umowy uważa się w szczególności: a) wynikające z winy Wykonawcy naruszenia terminów określonych w 3 ust.1, opóźnienie w realizacji umowy w stopniu zagrażającym terminowej realizacji umowy,bądź przerwanie prac i ich realizacji na okres 30 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem postanowień 3 ustępu 2 umowy. b) wykonawca nie świadczy lub nienależycie świadczy robotę budowlaną objętą niniejszą umową, w szczególności nie przestrzega jej postanowień lub nie stosuje się do uwag Zamawiającego, c) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź naprawcze, d) wykonywanie przedmiotu umowy określonego w 2 przy użyciu materiałów niezgodnych z obowiązującymi normami, wymaganiami Zamawiającego określonymi w siwz i w innej dokumentacji oraz obowiązujących w tej materii przepisach prawa, e) w przypadku zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiającego mu realizację niniejszej umowy, f) w przypadku nie zachowania i nie wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków o których mowa 9 ust. 1 5 oraz w 9 ust.10 i 12 niniejszej umowy.. 15 Odstąpienie od umowy 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy :

20 1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 2) zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, naprawcze lub likwidacyjne wobec Wykonawcy, zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidacji Wykonawcy, 3) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania robót budowlanych w terminie 30 dni od terminu ich rozpoczęcia, 4) Wykonawca wykonuje roboty budowlane niezgodnie z umową, 5) w przypadku nie zachowania i nie wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków o których mowa 9 ust. 1 5 oraz w 9 ust.10 i 12 niniejszej umowy. 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub jej rozwiązania na podstawie 14 niniejszej umowy : 1) Wykonawca zabezpiecza już wykonane roboty budowlane na swój koszt, 2) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia odstąpienia składa Zamawiającemu dokument zawierający wykonane roboty budowlane do chwili odstąpienia od umowy, który będzie stanowić podstawę do zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane do chwili odstąpienia od umowy, 3) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia odstąpienia usunie z terenu budowy jednostki sprzętowe i materiały budowlane wykorzystywane do wykonania robót budowlanych oraz inne przedmioty stanowiące własność lub będące w posiadaniu Wykonawcy lub podwykonawcy, a także dalszych podwykonawców. 3. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz musi zawierać uzasadnienie odstąpienia. 4. W terminie 5 dni od rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej Wykonawca składa Zamawiającemu dokument zawierający wykonane roboty budowlane do chwili rozwiązania umowy, który będzie stanowić podstawę do zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane do chwili rozwiązania umowy. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4: 13) Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części robót budowlanych, 14) przepisy dotyczące odbioru końcowego robót budowlanych stosuje się odpowiednio, 15) przepisy dotyczące odbioru końcowego w zakresie kar umownych stosuje się, 16) przepisy dotyczące kar umownych wynikających z rozwiązania lub odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy stosuje się,

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na przebudowę posadzek kondygnacji parterowej i I piętra

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov. Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 17.03.2014 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE -

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1. PREAMBUŁA OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1.1 Niniejsze warunki ogólne umowy o roboty budowlane (zwane dalej Warunkami Ogólnymi ) stanowią integralną część Umowy o roboty budowlane (zwanej

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE UL. NOWOGRODZKA 43, 00-691 W ARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności:

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności: Załącznik nr 7 do SIWZ (Wzór umowy) (WZÓR) UMOWA nr zawarta w Dębe Wielkie, dnia pomiędzy: Gminą Dębe Wielkie z siedzibą przy ulicy Strażackiej 3, 05-311 Dębe Wielkie, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Otwock, dnia 04.04.2014r. LO342.1.2014 Dotyczy przetargu nr LO342.1.2014 na : Wykonanie robót budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA OWZ Rew. 0/2012-12.06.2012 Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania Dzieła lub Robót Budowlanych Spółki ORLEN Automatyka (dalej Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS OWZ Rew. 0/2012-12.06.2012 Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania Dzieła lub Robót Budowlanych Spółki ORLEN Serwis (dalej Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo