ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 59/18/11/2009/NO/Katowice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 59/18/11/2009/NO/Katowice"

Transkrypt

1 Strona 1 z 9 Wrocław, Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych w Szpitalu ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 59/18/11/2009/NO/Katowice Działając w imieniu i na rzecz Zakładu Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych w Katowicach, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska SUPRA BROKERS Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców Pytanie 1. Prosimy o zmianę terminu wykonania zamówienia z 24 miesięcy do 12 miesięcy. Pytanie 2. Czy budynki są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem, np. styropianem lub pianką poliuretanową lub mienie w nich znajdujące się? Budynki nie są wykonane z płyt warstwowych Pytanie 3. Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie klimatyzacji, ogrzewania lub systemów chłodzenia - prosimy o potwierdzenie, Ŝe zakres dotyczy wyłącznie szkód w mieniu przechowywanym w tych pomieszczeniach, - jaki jest rodzaj i wartość mienia przechowywanego; - prosimy o zgodę na włączenie klauzuli w brzmieniu: Klauzula szkód w towarach przechowywanych w urządzeniach chłodniczych i pomieszczeniach klimatyzacyjnych: warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe zakres

2 Strona 2 z 9 ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w towarach przechowywanych przez Ubezpieczonego w urządzeniach chłodniczych / pomieszczeniach klimatyzowanych* na podanych niŝej zasadach: 1. PZU SA odpowiada za szkody polegające na zniszczeniu środków obrotowych/mienia osób trzecich* na skutek ich rozmroŝenia lub niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania, będące bezpośrednim rezultatem nagłej i nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym / urządzeniu klimatyzacyjnym* utrzymującym określoną temperaturę w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania towarów, za którą to szkodę istnieje odpowiedzialność PZU SA na mocy zawartej umowy ubezpieczenia mienia od poŝaru i innych zdarzeń losowych. 2. Odpowiedzialność PZU SA za szkody na mocy niniejszej klauzuli istnieć będzie pod warunkiem, Ŝe Ubezpieczony prowadzi systematyczny serwis urządzeń chłodniczych / urządzeń klimatyzacyjnych.* 3. PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za: a) szkody, których powstanie przypisać moŝna transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu poza komorą chłodniczą / pomieszczeniem klimatyzowanym przeznaczonym do przechowywania towarów*, b) szkody powstałe w mieniu przechowywanym w komorach chłodniczych / pomieszczeniach klimatyzowanych przeznaczonych do przechowywania towarów powstałe w okresie pierwszych xx** godzin bezpośrednio następujących po wystąpieniu przerwy w zasilaniu urządzenia chłodniczego / klimatyzacyjnego* c) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia, d) szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub niemoŝności utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym, e) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające z opóźnienia w sprzedaŝy lub dostawie f) szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spoŝycia. 4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: ,00 zł 5. Franszyza redukcyjna: 5% nie mniej niŝ 1.000,00 zł, franszyza czasowa 6 godzin. 6. Wypłata odszkodowania: szkody likwidowane będą w oparciu o wartość mienia znajdującego się w urządzeniu chłodniczym / lub pomieszczeniu klimatyzowanym*, bezpośrednio przed wydarzeniem się szkody obliczoną według rachunków (faktur) zakupu, określoną na podstawie codziennych rejestrów zapasów lub na podstawie remanentu sporządzonego po szkodzie. WyraŜamy zgodę na w/w treść klauzuli

3 Strona 3 z 9 Pytanie 4. Zalanie rozumiane jako wydostanie się mediów (woda lub inne ciecze, para wodna lub inne substancje gazowe) - o jakiego typu substancje gazowe chodzi i jakie skutki mogą wyrządzić w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia? Nie dotyczy klienta. Pytanie 5. Jaki rodzaj zgłoszonego do ubezpieczenia mienia znajduje się poniŝej poziomu gruntu? I Sektor Składowiska w niecce 5m. Pytanie 6. W przypadku kosztów związanych z zabezpieczeniem ubezpieczanego mienia przed szkodą w razie zagroŝenia działaniem powstałego zdarzenia. prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 10% nie więcej niŝ ,00 zł w odniesieniu do wszystkich szkód powstałych w okresie ubezpieczenia. Pytanie 7. Czy Zamawiający dopuszcza rozszerzenie ubezpieczenia mienia od ognia i innych Ŝywiołów o ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia na bazie klauzuli: Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia: warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe PZU SA obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia) szyby i inne przedmioty szklane naleŝące do Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub będące w ich posiadaniu i stanowiące wyposaŝenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń uŝytkowych. Ubezpieczenie nie obejmuje: szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych, szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji, szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym, szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia, szyb w pojazdach i środkach transportowych. Ponadto PZU SA nie odpowiada za szkody:

4 Strona 4 z 9 - powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu, - powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy. Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Pytanie 8. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego udziału własnego/franszyzy redukcyjnej w wysokości: 500,00 zł? Zamawiający informuje, Ŝe we wszystkich rodzajach ubezpieczeń mogą być zastosowane franszyzy i udziały własne nie wyŝsze niŝ przewidują Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Zastosowanie wyŝszych spowoduje odrzucenie oferty. Pytanie 9. Prosimy o potwierdzenie moŝliwości zastosowania klauzuli: Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w wartości księgowej brutto: 1. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, Ŝe suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przyjętego do ubezpieczenia odpowiada jego wartości księgowej brutto. 2. Przez wartość księgową brutto sprzętu elektronicznego rozumie się wartość początkową sprzętu wprowadzonego do ewidencji jako nowy z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań. 3. Niniejsza klauzula ma zastosowanie dla sprzętu komputerowego nie starszego niŝ 3 lata licząc od daty jego produkcji. 4. Dla wartości księgowej brutto zastosowanie będą miały wszelkie postanowienia zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia odnoszące się do wartości odtworzeniowej. 5. JeŜeli na dzień powstania szkody róŝnica między zadeklarowaną przez Ubezpieczającego sumą ubezpieczenia dla danego sprzętu a jego wymaganą wartością odtworzeniową wynosi do 15 % wartości odtworzeniowej nowej to przy wyliczaniu odszkodowania nie stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania o której mowa w ogólnych warunkach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Pytanie 10. Prosimy o potwierdzenie moŝliwości zastosowania klauzuli: IT Information Technology Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychŝe warunków wprowadza się klauzulę o następującej treści:

5 Strona 5 z 9 W ramach niniejszej polisy ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczenie. Ochroną objęta jest takŝe utrata bądź uszkodzenie danych lub oprogramowania bezpośrednio spowodowane fizyczną szkodą w mieniu objętym ubezpieczeniem. Ubezpieczyciel nie odpowiada za: a) Szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności za jakąkolwiek niekorzystną zmianę w danych, oprogramowaniu, lub programach komputerowych, spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury. b) Wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a. c) Utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania, dostępności, zasięgu uŝytkowania lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów komputerowych, oraz wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a. Pytanie 11. Prosimy o podanie obrotu: - osiągniętego w ostatnim roku obrachunkowym, - planowanego na przyszły rok obrachunkowy. Obrót w ostatnim roku obrachunkowym wynosił zł, natomiast planowany obrót na przyszły rok obrachunkowy wynosi zł Pytanie 12. Prosimy o podanie liczby pracowników oraz strukturę zatrudnienia. 43 pracowników Pytanie 13. Czy pracodawca organizuje szkolenia bhp i informuje pracowników o istniejących zagroŝeniach? Tak prowadzi szkolenia Pytanie 14. Które grupy pracowników naraŝone są na ryzyko? Jakie to ryzyko, na czym one polega?

6 Strona 6 z 9 Operator linii utylizacji: Kontakt pracownika ze szkodliwym czynnikiem biologicznym (bakterie, wirusy, grzyby). Kierowca woŝący odpady medyczne Wypadek drogowy i jego konsekwencje Operator maszyn specjalnych składowiska ZagroŜenie wynikające z kontaktu pracowników z substancją Ŝrącą (dwutlenek sodu)oraz substancją draŝniącą. Pytanie 15. Jakie są źródła zagroŝeń mogących skutkować powstaniem szkody w środowisku przez jego zanieczyszczenie? (Prosimy o podanie potencjalnych scenariuszy szkodowych) Brak informacji Pytanie 16. Jakie jest najbliŝsze otoczenie, z określeniem w m/km do najbliŝszych zbiorników wodnych, skupisk ludzkich etc.? Składowisko przy ul. świrowej oddalone jest o ok. 800 m od koryta rzeki Brynica. Pytanie 17. Prosimy o wprowadzenie udziału własnego/franszyzy redukcyjnej w wysokości: 500,00 zł, a w szkodach wyrządzonych w środowisku przez jego zanieczyszczenie 5% nie mniej niŝ 1.000,00 zł? Zamawiający informuje, Ŝe we wszystkich rodzajach ubezpieczeń mogą być zastosowane franszyzy i udziały własne nie wyŝsze niŝ przewidują Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Zastosowanie wyŝszych spowoduje odrzucenie oferty. Pytanie 18. Prosimy o wprowadzenie zmiany do czasowego zakresu ubezpieczenia przez zmianę treści zapisów na: Odpowiedzialnością Zakładu Ubezpieczeń objęte są roszczenia dotyczące szkód powstałych w wyniku wypadków zaistniałych w okresie ubezpieczenia, choćby zostały zgłoszone po tym okresie, jednakŝe przed upływem kodeksowego terminu przedawnienia. Przez wypadek rozumiemy śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy. Wprowadza się zmianę do czasowego zakresu ubezpieczenia.

7 Strona 7 z 9 Pytanie 19. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli remontowej w brzmieniu: Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlanych: warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia: a) prac ziemnych b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeŝeniem, Ŝe ich realizacja nie wiąŝe się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla: a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych do limitu ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna : 1.000,00 zł Pytanie 20. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody obligatoryjna. Prosimy o zmianę treści klauzuli na: W przypadku powstania szkody, limity sum ubezpieczenia uwzględnione w polisie zostaną wznowione za zgodą ubezpieczyciela i opłata dodatkowej składki. Wprowadza się zmianę treści klauzuli. Pytanie 21. Klauzula jurysdykcji. Prosimy o usunięcie słów wszelkie ewentualne lub wprowadzenie klauzuli w brzmieniu: warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy ubezpieczenia strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. Pytanie 22.

8 Strona 8 z 9 Klauzula katastrofy budowlanej: Prosimy o potwierdzenie moŝliwości wprowadzenia klauzuli w brzmieniu warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezaleŝnie od przyczyny pierwotnej. Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach: - których wiek przekracza 50 lat, - nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, - tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do uŝytkowania, - uŝytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem. Limit odpowiedzialności: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna : 10% wartości szkody, nie mniej niŝ 1000 zł Pytanie 23. W przypadku braku zgody na 12 miesięczny okres ubezpieczenia prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy generalnej dodatkowego pkt. 5 w 2 o treści: Składka podlegać będzie podwyŝszeniu w kolejnym roku trwania umowy w sytuacji gdy szkodowość, rozumiana jako łączna wysokość wypłaconych odszkodowań, rezerw minus brokeraŝ w stosunku do składki zainkasowanej, przekroczy 30% z ubezpieczenia OC. W przypadku gdy zamawiający nie godzi się na próg 30%, prosimy o wskazanie innego progu. Pytanie 24. Prosimy o sprecyzowanie działalności będącej przedmiotem ubezpieczenia w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Zgodnie z PKD Pytanie 25. Prosimy o informacje o wysokości przychodu z działalności będącej przedmiotem ubezpieczenia bez podatku VAT w ostatnim pełnym roku kalendarzowym

9 Strona 9 z zł Pytanie 26. Prosimy o informacje dotyczące zakresu terytorialnego ubezpieczenia OC Zakres terytorialny ubezpieczenia OC Rzeczpospolita Polska Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. Z wyrazami szacunku, Jacek Kopacz

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 9 F178. Wrocław, 18.08.2014r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 9 F178. Wrocław, 18.08.2014r. Strona 1 z 9 Wrocław, 18.08.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Bolesławiec, dnia 10 grudnia 2013r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i posiadanego

Bardziej szczegółowo

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia,

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia, Nr sprawy: ZP.271.36.2014 Oświęcim, dnia 05-08-2014 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MIASTO OŚWIĘCIM I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl Znak: PO-II - 370/ZZP-3/33/14 Szczecin, dnia 05.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE . Załącznik nr 2 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Istotne postanowienia umowy

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F 005-01 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SUPRA BROKERS F 005-01 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 39 F 005-01 Wrocław, dnia 04.12.2008.r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD

Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD 2011 I. INFORMACJE OGÓLNE I.1. Dane Zamawiającego: 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Ziębicka 34-38, 50-507 Wrocław jest wojewódzką samorządową osobą prawną nadzorowaną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Nr klauzuli Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli 1 Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika)

Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika) nr pisma: BZP.2421.19.211.EH Wrocław, dnia 26.8.211r. Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika) Dotyczy: postępowania nr BZP.2421.19.211.EH

Bardziej szczegółowo

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Kazimierza Wielka, 30.09.2014 r. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Budynki i budowle (w tym ogrodzenie terenu)

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Budynki i budowle (w tym ogrodzenie terenu) Ubezpieczenie mienia Przedmiot Zakres Okres ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Budynki i budowle (w tym ogrodzenie terenu) Załącznik nr 3 do SIWZ WyposaŜenie (w tym mienie naleŝące do osób trzecich) Sprzęt elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY -

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - W trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści postanowień Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Wrocław, dnia 13.07.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH. Postanowienia wstępne

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH. Postanowienia wstępne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (zwane dalej ogólnymi

Bardziej szczegółowo

Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Załącznik nr 3 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1. Klauzula stempla

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

AKMA BROKERS Sp. z o.o. 40-733 KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) 353 59 48 53, fax: (32) 353 59 54

AKMA BROKERS Sp. z o.o. 40-733 KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) 353 59 48 53, fax: (32) 353 59 54 AKMA BROKERS Sp. z o.o. 40-733 KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) 353 59 48 53, fax: (32) 353 59 54 Przedstawicielstwo w Szczecinie: 71-073 Szczecin, ul. Ku Słońcu 2/2, tel. (91) 43 42 071 (72), fax

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA 29 Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający/ ubezpieczony Siedziba Ubezpieczającego Opis prowadzonej działalności Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji... pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:...... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...... 3. Oferujemy ubezpieczenie w terminie wskazanym

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA. dla

ZAKRES UBEZPIECZENIA. dla Załącznik Nr 1 do siwz ZAKRES UBEZPIECZENIA dla składających ofertę na ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia. Dodatek do SIWZ I. Określenie przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest wykonanie usługi polegającej na ubezpieczeniu mienia

Bardziej szczegółowo

DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post.

DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post. DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post.: ZP/12/2013) TREŚĆ ZAPYTAŃ

Bardziej szczegółowo